AEG | KMK565000M | User manual | Aeg KMK565000M Brugermanual

Aeg KMK565000M Brugermanual
CMK56500MM
KME565000M
KMK565000M
KMS565000M
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Mikro-kombiovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE...................................................................................... 9
6. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
7. URFUNKTIONER........................................................................................................11
8. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 13
9. EKSTRAFUNKTIONER...............................................................................................13
10. RÅD OG TIP............................................................................................................. 14
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 34
12. FEJLFINDING.......................................................................................................... 35
13. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 36
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Metaldele i
ovnrummet kan skabe elektriske buer.
Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke
tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav
gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede
størrelser og forme af metalliske beholdere til
tilberedning med mikrobølger.
ADVARSEL: Hvis lågen eller pakningerne er defekte,
må apparatet ikke startes, før det er repareret af en
kvalificeret person.
ADVARSEL: Kun en kvalificeret person må udføre
service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et
dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for
mikrobølgeenergi.
ADVARSEL: Opvarm ikke væsker og andre fødevarer i
lukkede beholdere. De kan briste.
Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i
mikrobølgeovne.
Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller
papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga.
muligheden for antændelse.
Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og
drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og
opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe,
DANSK
•
•
•
•
•
•
5
fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for
personskade, antændelse og brand.
Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes eller
stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle
eventuelle flammer.
Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan
resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas
på, når du håndterer beholderen.
Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal
røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal
temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i
apparatet, eftersom de kan briste, selv når
mikrobølgeopvarmningen er færdig.
Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester
af fødevarer bør fjernes.
Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til
nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ
indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere
i en farlig situation.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
444 (460) mm
Kabinetbredde
560 mm
Kabinetdybde
550 (550) mm
Højden foran på apparatet
455 mm
Højden bagest på
apparatet
440 mm
Bredden foran på apparatet
595 mm
6
www.aeg.com
Bredden bagest på
apparatet
559 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbygningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
882 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
560x20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
•
•
•
•
•
3.5x25 mm
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
DANSK
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Brug ikke mikrobølgefunktionen til at
forvarme ovnen.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
•
•
•
•
•
•
7
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Sørg for at tørre ovnrummet og lågen
af efter hver brug. Damp, der dannes
under apparatets drift, kondenserer
på ovnrummets vægge og kan
forårsage korrosion.
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Fedt- og madrester i apparatet kan
forårsage brand og elektrisk
kortslutning, når mikroovnen er i
gang.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
8
www.aeg.com
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2 3
4
5 6
7
8
9
4
12
3
10
2
1
11
3.2 Tilbehør
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolpanel
Strømindikator/symbol
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Temperatur- og
mikrobølgeeffektindikator/-symbol
Funktionsvælger
Varmelegeme
Generator til mikrobølge
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
Bageplade
Trådrist
Til kager og lagkagebunde.
Til kogegrej, kageforme, stege.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensorfelt/knap
Funktion
Forløb
MIKROBØLGE
Angiver mikrobølgefunktionen. Hold den
i mere end 3 sekunder for at tænde eller
slukke ovnpæren. Du kan også tænde
lampen, når ovnen er slukket.
UR
Indstilling af en urfunktion.
DANSK
Sensorfelt/knap
Funktion
Forløb
TEMPERATUR
Til at kontrollere ovnens eller termometerets kerne temperatur (hvis relevant). Fungerer kun, mens varmefunktionen er i
gang.
9
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer / Temperatur /
Mikrobølgeeffekt
B. Opvarmnings-/restvarmeindikator
C. Mikrobølgefunktion
D. Termometer (kun udvalgte modeller)
E. Elektronisk lågelås (kun udvalgte
modeller)
F. Timer/minutter
G. Demo-tilstand (kun udvalgte
modeller)
H. Urfunktioner
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Se kapitlet "Urfunktioner"
for at indstille klokkeslættet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.2 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
6.1 Forsænkbare knapper
Tryk på funktionsvælgeren for at bruge
apparatet. Funktionsvælgeren kommer
ud.
Applikation
Ovnen er slukket.
Slukposition
Til at tænde lampen.
Lys
10
www.aeg.com
Ovnfunktion
Mikrobølgeovn
Varmluft
Pizza
Applikation
Skaber varmen direkte i
madvaren. Brug den til at
varme færdigretter og
drikkevarer, til at optø
kød eller frugt og til at tilberede grøntsager og
fisk.
Bagning på op til to ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer.
Sæt temperaturen 20- 40
°C lavere end ved Over-/
undervarme.
Til at bage pizza. Til at lave en kraftig bruning og
en sprød bund.
Til at bage og stege mad
på en hyldeposition.
Over-/undervarme
Undervarme
Optøning
Grillstegning
Stor Grill
Turbogrill
Til bagning af kager med
sprød bund og til henkogning.
Til at optø mad (grøntsager og frugt). Optøningstiden afhænger af de
frosne madvarers mængde og omfang.
Til grillstegning af tynde
stykker mad og til ristning
af brød.
Til grillstegning af store
mængder tynde madvarer og til toastbrød.
Til at stege store stykker
kød eller fjerkræ med
ben i på en hyldeposition. Til at lave gratiner og
til at brune.
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
6.3 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen / mikrobølgeeffekten.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
6.4 Indstilling af
mikrobølgefunktion
1. Fjern alt tilbehør.
2. Drej knappen for ovnfunktioner for at
vælge funktionen: Mikrobølgeovn
Lad ikke ovnen være tændt, når der ikke
er madvarer i den.
Først viser displayet
standardindstillingen for
mikrobølgeeffekt og derefter
standardindstillingen for: Varighed.
Tryk på
for at starte med
standardindstillingerne.
3. Drej kontrolknappen for at ændre
mikrobølgeeffekten.
Effektindstillingen ændres med trin
på 100 W.
4. Tryk på , og drej derefter
funktionsvælgeren for at ændre:
Varighed. Tryk gentagne gange på
for at skifte mellem indstillingerne
for: Varighed og
mikrobølgeovneffekt. Drej
funktionsvælgeren for at indstille
værdien, og tryk på
bekræfte.
for at
5. Tryk på .
Signalet udsendes, og ovnen stopper,
når tilberedningstiden er slut.
6. Drej knappen for ovnfunktionerne til
slukfunktionen for at slukke for
ovnen.
DANSK
Når du åbner ovnlågen, stopper ovnen.
for at starte den
Luk lågen, og tryk på
igen.
Den maksimale tid af
mikrobølgefunktioner afhænger af den
indstillede mikroeffekt:
MIKROBØLGEEFFEKT
MAKSIMUM TID
100 - 600 W
-
Over 600 W
7 minutter
6.5 Indstilling af funktionen:
Mikrobølge/kombi
Du kan kombinere mikrobølgefunktionen
med alle ovnfunktionerne.
1. Drej knappen for ovnfunktioner for at
vælge funktionen.
Displayet viser standardtemperaturen.
2. Drej kontrolknappen for at ændre
temperaturen.
11
4. Drej kontrolknappen for at ændre
mikrobølgeeffektindstillingerne.
Effektindstillingen ændres med trin
på 100 W.
Ca. 5 grader før den indstillede
temperatur er nået, lyder signalet. Når
den indstillede tid afsluttes, lyder
signalet igen, og ovnen stopper.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
Mikrobølgeeffekten er begrænset til
600 W, når du bruger funktionen:
Mikrobølge/kombi.
Ovnen kan udsende lyde under brug
af funktionen: Mikrobølge/kombi.
Det er normalt for denne funktion.
6.6 Indikator for opvarmning
Når ovnfunktionen er aktiv, vises
bjælkerne i displayet
én efter én, når
temperaturen i ovnen øges og
forsvinder, når temperaturen falder.
3. Tryk på
for at kombinere
ovnfunktionen med
mikrobølgefunktionen.
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast
Egnet til
AKTUEL TID
For at se eller ændre den
aktuelle tid. Den aktuelle
tid kan kun ændres, når
ovnen er slukket.
VARIGHED
Til indstilling af, hvor længe ovnen skal være
tændt. Fungerer kun, når
en ovnfunktion er valgt.
SLUTTID
Til indstilling af, hvornår
ovnen skal slukkes. Fungerer kun, når en ovnfunktion er valgt.
Kombination af VARIGUDSKUDT TID HED og SLUT-funktion.
Urfunktionstast
MINUTUR
Egnet til
Bruges til at indstille en
nedtælling. Denne funktion har ikke indflydelse på
ovnen. MINUTURET kan
aktiveres på et vilkårligt
tidspunkt, også hvis ovnen er slukket.
7.2 Indstilling og ændring af
tid
Efter den første forbindelse til nettet skal
du vente, til displayet viser
"12:00". "12" blinker.
og
1. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne.
for at bekræfte, og indstil
2. Tryk på
minutterne.
12
www.aeg.com
Displayet viser
og den indstillede
time. "00" blinker.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille de nuværende minutter.
4. Tryk på
for at bekræfte, eller det
indstillede klokkeslæt gemmes
automatisk efter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tid.
for at ændre
Tryk gentagne gange på
klokkeslættet, indtil indikatoren for
klokkeslættet
blinker på displayet.
7.3 Indstille VARIGHEDfunktionen
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
for
indstille minutterne, og tryk på
at bekræfte. Drej
temperaturknappen for at indstille
for at
timerne, og tryk på
bekræfte.
Når den indstillede Varighed er gået,
udsendes der et signal i 2 minutter.
og tidsindstillingen blinker i displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.4 Indstille SLUT-funktion
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
for at
indstille timerne, og tryk på
bekræfte. Drej temperaturknappen
for at indstille minutterne, og tryk på
for at bekræfte.
På den indstillede Slut tid udsendes der
og
et signal i 2 minutter.
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes automatisk.
4. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
5. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.5 Indstillingen af funktionen
UDSKUDT TID
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk gentagne gange på
, indtil
begynder at blinke.
3. Drej temperaturknappen for at
indstille minutterne for VARIGHEDtid, og tryk på
for at bekræfte.
Drej temperaturknappen for at
indstille timerne for VARIGHED-tid,
og tryk på
for at bekræfte.
.
Displayet blinker og viser
4. Drej temperaturknappen for at
indstille timerne for SLUT-tid, og tryk
på
for at bekræfte. Drej
temperaturknappen for at indstille
minutterne for SLUT-tid, og tryk på
for at bekræfte. Displayet viser
og den indstillede
temperatur.
Ovnen tændes automatisk senere.
Fungerer for den indstillede VARIGHEDtid og stopper ved den indstillede SLUTtid.
På den indstillede SLUT-tid udsendes
og
der et signal i 2 minutter.
tidsindstillingen blinker på displayet.
Ovnen slukkes.
5. Tryk på en vilkårlig knap, eller åbn
ovndøren for at abryde signalet.
6. Drej ovnens funktionsvælger til slukpositionen.
7.6 Indstilling af MINUTUR
Minuturet kan både indstilles, når ovnen
er tændt og slukket.
1. Tryk gentagne gange på , indtil
begynder at blinke.
2. Drej temperaturknappen for at
indstille sekunderne og derefter
minutterne.
Når den indstillede tid er længere
på
end 60 minutter, blinker
displayet.
3. Indstil timerne.
4. MINUTURET starter automatisk efter
5 sekunder.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, udsendes signalet.
DANSK
5. Når den indstillede tid er gået,
udsendes signalet i 2 minutter.
"00:00" og
13
Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
blinker på displayet.
8. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Isætning af tilbehøret
Brug kun det beregnede kogegrej og
materiale.
ADVARSEL!
Se kapitlet "Nyttige
oplysninger og råd",
Kogegrej og materialer
velegnet til mikrobølgeovn.
Grillrist og bagepladesammen:
Skub bagepladen ind mellem
ovnribbernes skinner og grillristen på
skinnerne ovenover.
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
Bageplade:
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
Skub bagepladen ind mellem skinnerne
ud for rillen.
9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Brug af børnesikringen
9.2 Brug af Panel Lås
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
Funktionslåsen kan kun aktiveres, når
ovnen er tændt.
1. Sørg for, at ovnens funktionsvælger
står i sluk-positionen.
Når funktionslåsen er aktiveret, kan
temperatur- og tidsindstillingerne til en
igangværende ovnfunktion ikke ændres
utilsigtet.
2. Tryk og hold
og
samtidig i 2
sekunder.
Signalet lyder. SAFE vises på displayet.
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
1. Vælg en ovnfunktion, og indstil den
som ønsket.
14
www.aeg.com
2. Tryk på og hold
og
nede
samtidigt i 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på displayet, når dy
drejer temperaturknappen
eller trykker på en hvilken
som helst knap, når
funktionslåsen er aktiveret.
Når du drejer på knappen til
ovnfunktionerne, slukkes ovnen.
Når ovnen slukkes, mens funktionslåsen
er slået til, skifter funktionslåsen
automatisk til børnesikring. Se under
"Brug af børnesikringen".
9.4 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Gentag trin 2 for at slå funktionslåsen fra.
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys, Varighed, Slut tid.
9.3 Restvarmeindikator
9.5 Køleblæser
Når du slukker ovnen, viser displayet
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
restvarmeindikatoren , hvis
temperaturen i ovnen er mere end 40
°C.Drej temperaturknappen til venstre
eller højre for at kontrollere
ovntemperaturen.
10. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
10.1 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
10.2 Anbefalinger til
mikrobølge
Anbring maden på en plade i bunden af
ovnrummet.
Vend eller rør rundt i madvaren, når
halvdelen af optønings- og
tilberedningstiden er gået.
Tildæk maden til tilberedning og
genopvarmning.
Sæt skeen til flasken eller glasset ved
opvarmning af drikkevarer for at sikre
bedre varmefordeling.
Læg maden i ovnen uden emballage. De
emballerede færdigretter kan kun
lægges i ovnen, når emballagen kan
komme i mikrobølge (kontrollér
information på emballagen).
Tilberedning med mikrobølge
Tilbered mad tildækket. Tilbered maden
uden at dække den til, hvis du vil have en
sprød skorpe.
DANSK
15
Overtilbered ikke retter ved at indstille
effekten og tiden for højt. Maden kan
tørre ud, brænde eller forårsage brand.
Efter, at du har slukket ovnen, skal du
tage maden ud og lade den stå i få
minutter.
Brug ikke ovnen til at koge æg med skal
eller snegle i deres hus, da de kan
sprænge. Gennembor blommen på
spejlæg, inden du genopvarmer det.
Optøning i mikrobølgeovn
Anbring de frosne, uindpakkede
madvarer på et lille omvendt fad med en
beholder under eller på et
optøningsstativ eller plastiksigte, så
optøningsvæsken kan løbe fra.
Gennembor mad med skind eller skræl
med en gaffel adskillige gange inden
tilberedning.
Skær grøntsager i lige store stykker.
Fjern dernæst optøede stykker.
Du kan bruge en højere
mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og
grøntsager uden at optø dem først.
Rør ind imellem rundt i retter med
væske.
Rur rundt i maden inden servering.
10.3 Mikrobølgeegnet kogegrej og materialer
Kun kogegrej og materialer, der er velegnet til mikrobølge. Brug nedenstående tabel
som reference.
Kogegrej / Materiale
Mikrobølge-funktion
Afrimning
Varme,
Tilberedning
Mikrobølge/kombifunktion
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. ildfast glas
X
Ikke-ovnfast glas og porcelæn uden
sølv-, guld-, platin- eller andre metaldekorationer
X
Glas og glaskeramik lavet af ovnfast /
frostsikkert materiale
X
Keramik og lertøj uden kvarts eller
metalkomponenter og glaseringer,
som indeholder metal
Keramik, porcelæn og lertøj med
uglaseret bund eller med små huller,
f.eks. på håndtag
X
X
X
X
Varmeresistent plast op til 200 °C
(kontrollér altid plastbeholderens
specifikation inden brug)
Pap, papir
X
X
Husholdningsfilm
X
X
Stegefilm med mikrobølgesikker lukning (kontrollér altid filmspecifikationen inden brug)
X
16
www.aeg.com
Kogegrej / Materiale
Mikrobølge-funktion
Afrimning
Varme,
Tilberedning
Stegefade, der er fremstillet af metal, X
f.eks. emalje, støbejern
X
Bageforme, sort lak eller silikonedæk- X
ket (kontrollér altid bageformenes
specifikation inden brug)
X
Bageplade
X
X
Trådrist
X
X
Kogegrej til mikrobølge, f.eks. fad
X
10.4 Bagning
Mikrobølge/kombifunktion
X
X
Brug den laveste temperatur den første
gang.
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
10.5 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
Der er for høj ovntemperaog bliver klæg eller med tur.
vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperatur og
og bagetiden er for kort.
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt for- Fordel kagedejen jævnt på bagedelt.
pladen den næste gang.
DANSK
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur den næste gang.
10.6 Bagning på én rille
BAGVÆRK I FORM
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Tærtebund - mørdej, forvarm den tomme ovn
170 - 180
10 - 25
Tærtebund - rørt kagedej
150 - 170
20 - 25
Formkage
140 - 150
35 - 50
Gærkage / Croissant
150 - 160
50 - 70
Æbletærte, 2 forme Ø20 cm
160
70 - 90
Sandkage / Frugtkager
140 - 160
70 - 90
BAGVÆRK I FORM
Brug funktionen: Over-/undervarme.
(°C)
(min.)
Formkage
160
35 - 50
2
Kvarkkage, brug en bradepande
160 - 170
60 - 90
1
Æbletærte, 2 forme Ø20 cm
180
70 - 90
1
17
18
www.aeg.com
KAGER/BAGVÆRK
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug bradepanden.
(°C)
(min.)
Kage med chokoladeflager, tør
150 - 160
20 - 40
Frugttærter (på gærdej/rørt kagedej), brug en bradepande
150 - 160
35 - 55
Frugtkager på mørdej
160 - 170
40 - 80
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug bradepanden.
(°C)
(min.)
Roulade
180 - 200
10 - 20
2
Rugbrød
først: 230
først: 20
2
så: 160 - 180
så: 30 - 60
Smørmandelkage / Sukkerkage
190 - 210
20 - 30
2
Flødeboller / Flødekager, forvarmning er ikke
nødvendig
190 - 210
20 - 35
2
Fletbrød / Kringle, forvarmning er ikke nødven- 170 - 190
dig
30 - 40
2
DANSK
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug bradepanden.
(°C)
(min.)
Frugttærter (på gærdej/rørt kagedej)
170
35 - 55
1
Gærkager med blødt fyld (f.eks. kvark, fløde,
creme)
160 - 180
40 - 80
2
Stollen
160 - 180
50 - 70
2
(°C)
(min.)
Lagkagebunde af mørdej
150 - 160
10 - 20
1
Lagkagebunde af rørt dej
150 - 160
15 - 20
1
Småt bagværk af butterdej, forvarm den tomme ovn
170 - 180
20 - 30
1
Smørkager / Kagesnitter
140
20 - 35
1
Små kager i form, forvarm den tomme ovn
160
20 - 35
3
Lagkagebunde af gærdej
150 - 160
20 - 40
1
Makroner
100 - 120
30 - 50
1
Marengs / Marengs
80 - 100
120 - 150
1
SMÅT BAGVÆRK
Brug funktionen: Varmluft.
19
20
www.aeg.com
SMÅT BAGVÆRK
Forvarm den tomme ovn.
Brug ovnens anden ristposition.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød
190 - 210
10 - 25
Smørkager / Kagesnitter
160
20 - 30
Små kager i form
170
20 - 35
10.7 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Grøntsagsgratin, forvarm den tomme ovn
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Søde souffleer
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
10.8 Bagning på flere ribber
Brug ovnens første/tredje ristposition.
DANSK
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Varmluft.
Varmluft.
Brug bagepladerne.
Brug bagepladerne.
(°C)
21
(min.)
(min.)
80 - 100
130 170
Flødeboller / Flø- 160 - 180
dekager, forvarm
den tomme ovn
25 - 45
Toscatærte, tør
150 - 160
30 - 45
10.9 Tips til stegning
Lagkagebunde af 150 - 160
mørdej
20 - 40
Brug varmeresistent ovngrej.
Lagkagebunde af 160 - 170
rørt dej
25 - 40
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Smørkager / Kagesnitter
25 - 45
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
Lagkagebunde af 160 - 170
gærdej
30 - 60
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Makroner
40 - 80
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
140
100 - 120
Marengs / Marengs
(°C)
Steg magert kød tildækket.
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
10.10 Stegning
Brug ovnens første ristposition.
OKSEKØD
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Grydesteg
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
230
60 - 80
22
www.aeg.com
SVIN
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke /
Skinke m. ben
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
Farsbrød
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Svineskank,
forkogt
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
KALVEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
200
160 - 180
50 - 70
Kalveskank
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
LAMMEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
Lammekølle /
Lammesteg
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
DANSK
FJERKRÆ
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0,2 - 0,25 hver
200
200 - 220
20 - 35
Fjerkræ, halveret
0,4 - 0,5 hver
200
190 - 210
25 - 40
Kylling, poulard 1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
And
200
180 - 200
80 - 110
1.5 - 2
FISK
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Hel fisk
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
RETTER
Brug funktionen: Varmluft.
Desserter
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
200
160 - 180
20 - 35
1
160 - 180
20 - 45
1
Krydrede retter
400 - 600
med tilberedte ingredienser (nudler,
grøntsager)
23
24
www.aeg.com
RETTER
Brug funktionen: Varmluft.
Krydrede retter
med rå ingredienser (kartofler,
grøntsager)
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
10.11 Sprød tilberedning med
Pizza
PIZZA
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens tredje ristposition.
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Grøntsagstær- 160 - 180
te
50 - 60
15 - 20
Flade madbrød
230
10 - 20
180 - 200
20 - 30
Tærte m/
butterdej
160 - 180
45 - 55
Tærter
180 - 200
40 - 55
Flammkuchen
230
12 - 20
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
Pirogger
180 - 200
15 - 25
Quiche lorrai- 170 - 190
ne / Schweizisk
tærte
45 - 55
Kvarkkage
140 - 160
60 - 90
Æbletærte,
lukket
150 - 170
50 - 60
(°C)
(min.)
Pizza, tynd
bund
200 - 230
Pizza, tyk
bund, brug en
bradepande
10.12 Grillstegning
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
Grillsteg kun tynde stykker af kød eller
fisk.
Anbring en plade på den første
ristposition for at opsamle fedt.
DANSK
GRILL
Brug ovnens første ristposition.
Brug funktionen: Grillstegning.
(°C)
(min.)
(min.)
1. side
2. side
Roastbeef, medium
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oksekødsfilet, rosa
230
20 - 30
20 - 30
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
STOR GRILL
Brug funktionen: Stor Grill.
Grill altid med højeste temperaturindstilling.
(min.)
(min.)
1. side
2. side
Svinemørbrad
10 - 12
6 - 10
2
Pølser
10 - 12
6-8
3
Bøffer
7 - 10
6-8
3
Toastbrød med pålæg
6-8
-
2
10.13 Brød
Forvarmning anbefales ikke.
25
26
www.aeg.com
10.14 Lavtemperaturstegning
Denne funktion gør det muligt for dig at
tilberede stykker af magert og mørt kød
og fisk. Den kan ikke bruges til: fjerkræ,
fedtholdig flæskesteg, grydesteg. .
BRØD
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Franskbrød
180 - 200
40 - 60
Flute
200 - 220
35 - 45
Croissant
160 - 180
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
180 - 200
50 - 70
Fuldkornsbrød
180 - 200
50 - 70
Brød med hele korn
170 - 190
60 - 90
1. Brun kødet i 1-2 minutter på hver
side på en pande over høj varme.
2. Læg kødet i en bradepande eller
direkte på grillristen. Sæt en
bradepande under risten, så den kan
opfange fedtet.
Kog/steg altid uden låg, når du
bruger denne funktion.
3. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning. Du kan
indstille temperaturen på mellem 80
°C og 150 °C i de første 10 minutter.
Standard er 90 °C.
4. Efter 10 minutter sænker ovnen
automatisk temperaturen til 80 °C.
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(°C)
(min.)
Roastbeef
1 - 1.5
150
120 - 150
Oksefilet
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvesteg
1 - 1.5
150
120 - 150
Bøf
0.2 - 0.3
120
20 - 40
10.15 Frosne madvarer
Fjern emballagen fra madvaren. Anbring
maden på en tallerken.
Tilbered ikke maden, da dette kan
forlænge optøningstiden.
DANSK
OPTØNING
27
OPTØNING
Brug den tredje ovnrille, med
mindre andet er specificeret.
Brug den tredje ovnrille, med
mindre andet er specificeret.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
Brasede kartofler
Deep pan pizza,
frossen
190 - 210
20 - 25
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
Pommes frites, tynde, vend produktet
2 eller 3 gange under stegning
210 - 230
20 - 30
Pommes frites, tykke, vend produktet
2 eller 3 gange under stegning
210 - 230
Kartoffelbåde / Kro- 210 - 230
ketter, vend produktet 2 eller 3 gange under stegning
25 - 35
20 - 35
(°C)
(min.)
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannello- 170 - 190
ni, frisk, brug ovens
anden rille
35 - 45
Lasagne / Cannello- 160 - 180
ni, frossen, brug
ovens anden rille
40 - 60
Kyllingevinger
20 - 30
190 - 210
10.16 Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken.
Tilbered ikke maden, da dette kan
forlænge optøningstiden.
For store portioner mad anbringes en
omvendt tom tallerken på bunden af
ovnrummet. Læg maden i et dybt fad, og
stil det oven på tallerkenen i ovnen. Tag
om nødvendigt ovnribberne ud.
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(min.)
Optøningstid
(min.)
Yderligere optøningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød, vendes undervejs
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
28
www.aeg.com
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(min.)
Optøningstid
(min.)
Yderligere optøningstid
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Fløde, pisk fløden, mens den
stadig er lidt
frossen nogle
steder
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk fløden, mens
den stadig er lidt
frossen nogle steder.
Kage
1.4
60
60
-
10.17 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
BLØD FRUGT
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
(min.)
Henkogning til
simring
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
STENFRUGT
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
35 - 45
10 - 15
DANSK
GRØNTSAGER
Brug ovnens tredje ristposition.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Agurker
50 - 60
-
Blandet pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ærter / Asparges
50 - 60
15 - 20
10.18 Tørring - Varmluft
Brug ovnens tredje ristposition.
Bønner
(°C)
(t)
60 - 70
6-8
(°C)
(t)
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Blommer
60 - 70
8 - 10
Abrikoser
60 - 70
8 - 10
Æble, i skiver 60 - 70
6-8
Ærter
6-9
60 - 70
10.19 Tilberedning med
mikrobølge
Tips til mikrobølge
Tilberednings-/optøningsresultater
Mulige årsager
Løsning
Maden er for tør.
Effekten var for høj.
Tilberedningstiden var for
lang.
Indstil en lavere effekt og/
eller kortere tilberedningstid.
Maden er ikke optøet, er kold
eller er ikke helt tilberedt, når
tilberedningstiden er færdig.
Tilberedningstiden var for
kort.
Indstil en længere tilberedningstid. Forøg ikke mikrobølgeeffekten.
Maden er overophedet i kanterne, men ikke tilberedt i
midten.
Mikrobølgeeffekten var for
høj.
Indstil en lavere effekt og
længere tilberedningstid.
29
30
www.aeg.com
OPTØNING
Indstil effekt til 100 W, med mindre
andet er angivet.
(kg)
(min.)
Hviletid
(min.)
Bøf
0.2
5-7
5 - 10
Hakkekød, indstil 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Kylling
1
30 - 35
10 - 20
Kyllingebryst
0.15
5-9
10 - 15
Kyllingelår
0.15
5-9
10 - 15
Hel fisk
0.5
10 - 15
5 - 10
Fiskefilet
0.5
12 - 15
5 - 10
Indstil effekt til 100 W.
(kg)
(min.)
Hviletid
(min.)
Smør
0.25
4-6
5 - 10
Revet ost
0.2
2-4
10 - 15
(min.)
Hviletid
(min.)
Indstil effekt til 200 W, med mindre
andet er angivet.
Gærkage
1 stk.
2-3
15 - 20
Kvarkkage, indstil 100 W
1 stk.
2-4
15 - 20
Tør kage
1 stk.
2-4
15 - 20
Brød
1 kg
15 - 18
5 - 10
Skiveskåret brød
0,2 kg
3-5
5 - 10
Boller
4 stykker
2-4
2-5
Frugt
(kg)
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
DANSK
GENOPVARMNING
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
-
Babymad i glas
0,2 kg
300
1-2
Babymælk, læg en ske ind i flasken
180 ml
600
0:20 - 0:40 -
Mælk
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vand
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Sovs
200 ml
600
1-3
-
Suppe
300 ml
600
3-5
-
Dybfrosne færdigretter
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Færdigretter
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
Chokolade / Chokoladeglasur
0.15
300
2-4
1-2
Smør
0.1
400
0:30 1:30
-
SMELTNING
MADLAVNING
(W)
(min.)
Hviletid
(min.)
Hel fisk
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Fiskefilet
0,5 kg
400
4-7
2-5
Grøntsager, friske
0,5 kg + 50 ml
vand
600
5 - 15
-
Grøntsager, frosne
0,5 kg + 50 ml
vand
600
10 - 20
-
Bagekartofler
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ris
0,2 kg + 400 ml
vand
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
31
32
www.aeg.com
Mikrobølge/kombi-funktion
Indstil funktionen: Mikrobølgegrill.
(kg)
(W)
(°C)
(min.)
Hviletid
(min.)
Fjerkræ, halveret,
brug ovens anden
rille
0,55 x 2
stykker
Rundt glasfad, Ø 26
cm
300
220
40
5
Au gratin kartofler,
brug ovens anden
rille
1
Rundt glasfad
300
200
40
10
Glasfad med sigte
300
200
70
10
Nakkesteg af svine- 1
kød, brug ovnens
første rille
10.20 Anbefalede effekttrin for forskellige slags fødevarer
Data i tabellen er kun vejledende.
700 - 1000 W
Kogning af grøntsager
Bruning ved starten af tilberedningen
Opvarmning af væsker
500 - 600 W
Tilberedning af æggeretter
Småkogning af gryderetter
Opvarmning af måltider på én tallerken
Optøning og opvarmning af frosne
madvarer
300 - 400 W
Smeltning af ost, Småkogning af
ris
chokolade, smør
Opvarmning af
babymad
Tilberedning/
opvarmning af
sarte madvarer
Fortsættelse af
tilberedning
DANSK
33
100 - 200 W
Optøning af brød
Optøning af frugt og
kager
10.21 Oplysninger til
testinstitutter
Brug funktionen: Stor Grill.
Brug ovnens tredje ristposition.
Forvarm den tomme ovn.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
GRILLFUNKTION
(min.)
Burgere
1. side
2. side
9 - 13
8 - 10
Optøning af ost, fløOptøning af kød, fisk
de, smør
Brug funktionen: Stor Grill.
Brug ovnens tredje ristposition.
Forvarm den tomme ovn.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
GRILLFUNKTION
(min.)
Toastbrød
1. side
2. side
1-3
1-3
Test i henhold til IEC 60705.
Brug grillrist, med mindre andet er specificeret.
MIKROOVNFUNKTION
(W)
(kg)
Formkage
600
0.475
Bund
7-9
Vend beholder 1/4
omgang rundt,
midt under kogetiden.
Farsbrød
400
0.9
2
25 - 32
Vend beholder 1/4
omgang rundt,
midt under kogetiden.
Æg Royale
500
1
Bund
18
-
Optøning af kød
200
0.5
Bund
7-8
Vend retten på hovedet, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
(min.)
34
www.aeg.com
Brug grillristen.
MIKROBØLGEKOMBIFUNKTION
(W)
(°C)
Varmluft +
MW
100
180
2
29 - 31
Vend beholder
1/4 omgang
rundt, midt under
kogetiden.
Kartoffel- Grill + MW
gratin, 1,1
kg
400
160
1
40 - 45
Vend beholder
1/4 omgang
rundt, midt under
kogetiden.
Kylling,
1,1 kg
400
230
1
45 - 55
Læg kødet i en
rund glasbeholder, og vend det
på hovedet efter
20 minutters tilberedningstid.
Kage, 0,7
kg
Grill + MW
(min.)
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdagsbrug
Rengør omhyggeligt ovnrummet for madrester og fedt.
DANSK
35
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
11.2 Fjernelse: ovnribber
11.3 Udskiftning: Lampe
Kontrollér, at ovnen er koldt, før den
rengøres. Der er risiko for forbrænding.
Tag ovnribberne ud for at rengøre
ovnen.
1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og
ud af det forreste ophæng.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast
på pæren.
1
3
2
Den øverste pære
2. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste
ophæng.
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
36
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der er en elektrisk fejl.
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
DANSK
37
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen(kun, når du ikke
anvender en mikrobølgefunktion).
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
38
www.aeg.com
DANSK
39
867344856-B-382019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising