AEG | KMK565000M | User manual | Aeg KMK565000M Ohjekirja

Aeg KMK565000M Ohjekirja
CMK56500MM
KME565000M
KMK565000M
KMS565000M
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Mikroaaltoyhdistelmäuuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................5
3. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 8
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................8
5. KÄYTTÖÖNOTTO.......................................................................................................9
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ............................................................................................. 9
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................11
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 13
9. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................14
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 14
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 35
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 36
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 38
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Tyhjää laitetta ei saa kytkeä toimintaan. Uunin sisällä
olevat metalliosat voivat aiheuttaa kipinöintiä.
Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske
niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut
niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
VAROITUS: Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat
vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää ennen kuin
ammattitaitoinen henkilö on korjannut sen.
VAROITUS: Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa
suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, joissa
mikroaaltoenergialta suojaava suojakansi on
poistettava.
VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä ja muita
elintarvikkeita tiivistetyissä astioissa. Ne voivat
räjähtää.
Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat
mikroaaltouunissa käytettäviksi.
Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa
lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
5
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien
lämmittämiseen. Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara
on olemassa, jos laitteella kuivataan elintarvikkeita tai
vaatteita tai lämmitetään lämmitysalustoja, tossuja,
sieniä, kosteita liinoja tms.
Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois
toiminnasta tai irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku
kiinni, jotta liekit tukahtuvat.
Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi
aiheuttaa viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa
varovasti.
Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita
vauvanruokatölkin sisältö ja tarkista lämpötila ennen
kuin annat ruoan lapselle palovammojen välttämiseksi.
Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja
keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa
mikroaaltolämmityksen päätyttyä.
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki
ruokajäämät tulee poistaa.
Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi
heikentyä, jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja
mahdollisia vaaratilanteita esiintyä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
Kaapin leveys
444 (460) mm
560 mm
6
www.aeg.com
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus
455 mm
Laitteen takaosan
korkeus
440 mm
Laitteen etuosan leveys
595 mm
Laitteen takaosan leveys
559 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
882 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
•
•
•
•
•
•
•
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
3.5x25 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
SUOMI
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Mikroaaltotoimintoa ei saa käyttää
uunin esilämmittämiseen.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
7
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Varmista, että uunin sisäosa ja luukku
pyyhitään kuiviksi jokaisen
käyttökerran jälkeen. Laitteen aikana
muodostunut höyry tiivistyy uunin
sisäseiniin ja se voi aiheuttaa
korroosiota.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät
voivat aiheuttaa tulipalon ja
sähköiskuja mikroaaltotoiminnon
ollessa toiminnassa.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
8
www.aeg.com
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2 3
4
7
8
9
4
12
5 6
3
10
2
1
11
3.2 Lisävarusteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Virran merkkivalo / symboli
Uunin toimintojen väännin
Näyttö
Lämpötilan ja mikroaallon
merkkivalo / symboli
Säädin
Lämpövastus
Mikroaaltogeneraattori
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
Leivinpelti
Uuniritilä
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike
Toiminto
Kuvaus
MIKROAALTO
Mikroaalto-toiminnon asettaminen. Pidä
sitä alhaalla yli 3 sekuntia uunin lampun
sytyttämiseksi tai sammuttamiseksi. Valo
voidaan kytkeä päälle, vaikka uuni olisi
kytketty pois toiminnasta.
SUOMI
Kosketuspainike/painike
Toiminto
Kuvaus
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
LÄMPÖTILA
Uunin tai paistolämpömittarin lämpötilan
tarkistaminen (jos soveltuu). Käytä ainoastaan uunitoiminnon ollessa toiminnassa.
9
4.2 Näyttö
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Ajastin / Lämpötila / Mikroaaltouunin
teho
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Mikroaaltotoiminto
D. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
E. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
F. Tunnit / minuutit
G. Esittelytila (vain tietyt mallit)
H. Kellotoiminnot
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on
kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
6.2 Uunitoiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Pois toiminnasta
10
www.aeg.com
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uunin toiminto
Lampun sytyttäminen:
Kevyt
Mikroaalto
Kiertoilma
Korkeintaan kahdella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Lämpötila asetetaan
20−40 °C matalammaksi
kuin toiminnossa Ylä +
alalämpö.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskistaPizza-toiminto miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä taYlä + alalämpö solla.
Alalämpö
Sulatus
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Ohuiden ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Maksigrilli
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Gratinointi
Tuottaa lämmön suoraan
ruoassa. Esivalmistettujen
aterioiden ja juomien
lämmitys, lihan tai hedelmien sulatus sekä vihannesten ja kalan kypsentäminen.
Ohuiden ruokien grillaus
suurissa erissä ja leivän
paahtaminen.
Käyttötarkoitus
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
6.3 Uunitoiminnon
asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila / mikroaaltoteho
kääntämällä väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6.4 Mikroaaltouunin
asettaminen
1. Ota kaikki lisävarusteet pois.
2. Käännä uunin toimintojen väännintä
toiminnon valitsemiseksi: Mikroaalto
Älä anna uunin toimia, jos sen sisällä ei
ole ruokaa.
Näytössä näkyy ensin mikroaaltotehon
oletusasetus ja sen jälkeen seuraava
oletusasetus: Kestoaika.
Käynnistä uuni oletusasetuksilla
painamalla -painiketta.
3. Muuta mikroaaltotehoa kääntämällä
väännintä. Tehoasetus muuttuu 100
W:n portain.
4. Paina
ja muuta asetusta säädintä
kääntämällä: Kestoaika. Paina
toistuvasti vaihdellaksesi seuraavien
asetusten välillä: Kestoaika ja
mikroaaltoteho. Aseta arvo
kääntämällä väännintä ja vahvista
painamalla
5. Paina
.
-painiketta.
SUOMI
Äänimerkki kuuluu ja uuni sammuu
kypsennysajan päättyessä.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon ja sammuta uuni.
Kun avaat uuninluukun, uuni sammuu.
Voit käynnistää sen uudelleen sulkemalla
luukun ja painamalla painiketta
.
Mikroaaltotoimintojen enimmäisaika
riippuu asetetusta mikroaaltotehosta:
MIKROAALTOTEHO
ENIMMÄISAIKA
100 - 600 W
-
Yli 600 W
7 minuuttia
6.5 Toiminnon asettaminen:
Mikroaaltouunin
yhdistelmätoiminnot
Voit yhdistää mikroaaltotoiminnon mihin
tahansa uunitoimintoon.
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
toiminnon valitsemiseksi.
Näytössä näkyy oletuslämpötila.
2. Muuta lämpötilaa kääntämällä
väännintä.
11
3. Voit yhdistää uunitoiminnon
mikroaaltotoimintoon painamalla
painiketta .
4. Muuta mikroaallon tehoasetuksia
kääntämällä väännintä. Tehoasetus
muuttuu 100 W:n portain.
Laitteesta kuuluu äänimerkki noin 5
astetta ennen lämpötila-asetuksen
saavuttamista. Kun asetettu aika päättyy,
äänimerkki kuuluu uudelleen ja uuni
kytkeytyy pois toiminnasta.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
Mikroaaltoteho on enintään 600 W
käyttäessä toimintoa:
Mikroaaltouunin
yhdistelmätoiminnot.
Uunista voi kuulua ääniä käyttäessä
toimintoa: Mikroaaltouunin
yhdistelmätoiminnot. Se on
normaalia tämän toiminnon aikana.
6.6 Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
KELLONAIKA muuttaminen. Kellonajan
muuttaminen edellyttää,
että uuni on kytketty pois
toiminnasta.
KESTOAIKA
Uunin toiminta-ajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS
-toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön
vaikka uuni on pois päältä.
7.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Käännä lämpötilan valitsinta
tuntiarvon asettamiseksi.
2. Vahvista ja aseta minuutit painamalla
.
12
www.aeg.com
Näytössä näkyy
ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi.
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
vilkkuu
7.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
.
painamalla . Käännä lämpötilan
valitsinta tuntien asettamiseksi ja
.
Näytössä vilkkuu
4. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
vahvista painamalla .
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla .
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
. Näytössä näkyy
ja
asetettu lämpötila.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus vilkkuvat
minuutin ajan.
näytössä. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
SUOMI
1. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
2. Käännä lämpötilan valitsinta
asettaaksesi sekunnit ja sen jälkeen
minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja
vilkkuvat
näytössä. Voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla mitä tahansa
painiketta.
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Työnnä leivinpelti kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
8.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Käytä ainoastaan sopivia keittoastioita ja
materiaaleja.
VAROITUS!
Katso luku "Neuvoja ja
vinkkejä", Mikroaaltouuniin
soveltuvat keittoastiat ja
materiaalit.
Paistoritilä ja leivinpeltiyhdessä:
Paina leivinpelti kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Leivinpelti:
13
14
www.aeg.com
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Lapsilukon käyttäminen
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
9.3 Jälkilämmön merkkivalo
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE tulee
näkymään näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.2 Painikelukituksen
käyttäminen
Voit kytkeä painikelukituksen päälle vain,
kun uuni on toiminnassa.
Kun painikelukitus on päällä, käynnissä
olevan uunin lämpötila- ja aika-asetuksia
ei voida muuttaa vahingossa.
1. Valitse uunitoiminto ja aseta se
haluamillasi arvoilla.
ja
2. Paina ja pidä alhaalla
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee
näkyviin 5 sekunnin ajaksi.
Loc tulee näkyviin näyttöön,
kun lämpötilan valitsinta
käännetään tai painiketta
painetaan painikelukituksen
ollessa päällä.
Kun uunin toimintojen väännintä
käännetään, uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
Kun uuni kytketään pois toiminnasta
painikelukituksen ollessa päällä,
painikelukituksen tilalle aktivoituu
automaattisesti lapsilukko. Katso kohta
"Lapsilukon käyttäminen".
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Kun kytket uunin pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli 40
°C.Käännä lämpötilan
valitsintavasemmalle tai oikealle
tarkistaaksesi uunin lämpötilan.
9.4 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Kevyt,
Kestoaika, Lopetus.
9.5 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
SUOMI
Mikroaaltokypsennys
Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos
haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä
ruoka ilman kantta.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian
suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen.
Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Älä käytä uunia kananmunien tai
etanoiden kypsentämiseen kuorineen,
sillä ne voivat räjähtää. Lävistä
munakkaan keltuainen ennen sen
uudelleen lämmittämistä.
Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin
haarukalla reikiä ennen niiden
kypsentämistä.
Leikkaa vihannekset samankokoisiksi
paloiksi.
Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.
10.2 Mikroaaltouunin
suositukset
Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.
Aseta ruoka uunin pohjalle.
Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatusja keittoajan puolivälissä.
Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen
lämmitystä varten.
Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai
lasiin lusikka tasaisempaa lämmön
jakautumista varten.
Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia.
Pakatut valmisruoat voidaan asettaa
uuniin vain silloin, kun pakkaus kestää
mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen
merkinnät).
Kun uuni on kytketty pois päältä, ota
ruoka pois uunista ja anna sen olla
joidenkin minuuttien ajan.
Sulattaminen mikroaaltouunissa
Aseta pakasteruoka ilman pakkausta
pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle
astiaan tai sulatustelineelle tai
muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu
astiaan.
Poista sulaneet osat sen jälkeen.
Hedelmät ja vihannekset voidaan
kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa
mikroaaltouunin tehoa.
10.3 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit
Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja.
Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.
Keittoastia / materiaali
Mikroaaltotoiminto
Sulatus
Lämmitys,
Ruoanlaitto
Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. kuumuutta kestävä lasi
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman
hopeisia, kultaisia, platina- tai muita
metallikoristeita
15
X
X
16
www.aeg.com
Keittoastia / materiaali
Mikroaaltotoiminto
Sulatus
Lämmitys,
Ruoanlaitto
Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali
X
Keraamiset ja saviastiat ilman kvartsitai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, jois- X
sa on lasittamaton pohja tai pieniä
reikiä (esim. kahvoissa)
X
X
X
Muovi, jonka kuumuuden kestävyys
on jopa 200 °C (tarkista aina muoviastian merkinnät ennen käyttöä)
Pahvi, paperi
X
X
Talouskelmu
X
X
X
Paistopussi mikroaaltouunin kestävällä sulkijalla (tarkista aina pussin merkinnät ennen käyttöä)
Metalliset paistoalustat (esim. emali,
valurauta)
X
X
Uunivuoat, musta lakka tai silikonipäällysteiset (tarkista aina uunivuoan
merkinnät ennen käyttöä)
X
X
Leivinpelti
X
X
Uuniritilä
X
X
Mikroaaltouuniin tarkoitetut keittoastiat, esim. ruskistuspannu
X
10.4 Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötila-
X
X
asetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
SUOMI
17
10.5 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Korjaustoimenpide
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
10.6 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Kakkupohja murotaikinasta, uunin esikuumennus tyhjä- 170 - 180
nä
10 - 25
Torttupohja vatkatusta taikinasta
150 - 170
20 - 25
Sokerikakku
140 - 150
35 - 50
Maustekakku / Briossi
150 - 160
50 - 70
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
160
70 - 90
18
www.aeg.com
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Maustekakku / Hedelmäkakut
(°C)
(min)
140 - 160
70 - 90
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(°C)
(min)
Sokerikakku
160
35 - 50
2
Juustokakku, käytä uunipannua
160 - 170
60 - 90
1
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20
cm
180
70 - 90
1
KAKKU/PIIRAKKA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Strösselikakku
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
SUOMI
KAKKU/PIIRAKKA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Marja-/hedelmäpiirakka (hiivataikina / vatkattu taikina), käytä uunipannua
150 - 160
35 - 55
Marja-/hedelmäpiirakka, murotaikinapohja
160 - 170
40 - 80
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Kääretorttu
180 - 200
10 - 20
2
Ruisleipä
ensin: 230
ensin: 20
2
myöhemmin:
160 - 180
myöhemmin: 30 - 60
Voilla leivottu mantelikakku / Sokerikakut
190 - 210
20 - 30
2
Tuulihatut / Eclair-leivokset, esikuumennus ei
ole tarpeen
190 - 210
20 - 35
2
Pullapitko / Pullakranssi, esikuumennus ei ole
tarpeen
170 - 190
30 - 40
2
19
20
www.aeg.com
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
170
35 - 55
1
Pellillä paistetut leivonnaiset, arkalaatuinen täy- 160 - 180
te (esim. rahka, kerma, vaniljakastike)
40 - 80
2
Joulupulla (stollen)
160 - 180
50 - 70
2
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
150 - 160
10 - 20
1
Pikkuleivät vatkatusta taikinasta
150 - 160
15 - 20
1
Lehtitaikinaleivonnaiset, uunin esikuumennus
tyhjänä
170 - 180
20 - 30
1
Murokeksit / Pasteijat
140
20 - 35
1
Pienet kakut, uunin esikuumennus tyhjänä
160
20 - 35
3
Pikkuleivät hiivataikinasta
150 - 160
20 - 40
1
Macaronit
100 - 120
30 - 50
1
Munanvalkuaisleivonnaiset / Marengit
80 - 100
120 - 150
1
Marja-/hedelmäpiirakka (hiivataikina / vatkattu
taikina)
PIKKULEIVÄT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
SUOMI
PIKKULEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Käytä toista kannatintasoa.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(°C)
(min)
Sämpylät
190 - 210
10 - 25
Murokeksit / Pasteijat
160
20 - 30
Pienet kakut
170
20 - 35
10.7 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Juustokuorrutteiset pa- Kiertoilma
tongit
160 - 170
15 - 30
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Gratinointi
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
10.8 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Käytä ensimmäistä tai kolmatta uunin
kannatintasoa.
21
22
www.aeg.com
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Kiertoilma.
Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclair-leivokset, uunin esikuumennus tyhjänä
160 - 180
25 - 45
Strösselikakku,
kuiva
150 - 160
30 - 45
Murotaikinapikkuleivät
150 - 160
20 - 40
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Pikkuleivät vatka- 160 - 170
tusta taikinasta
25 - 40
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Murokeksit / Pas- 140
teijat
25 - 45
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
Pikkuleivät hiivataikinasta
160 - 170
30 - 60
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Macaronit
100 - 120
40 - 80
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Munanvalkuaisleivonnaiset /
Marengit
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
10.9 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
10.10 Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
SUOMI
NAUDANLIHA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Patapaisti
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1,5
200
230
60 - 80
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Lapa / Niska /
Kinkku
1 - 1,5
200
160 - 180
50 - 70
Lihamureke
0,75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
Porsaan potka- 0,75 - 1
paisti, esikypsennetty
200
150 - 170
60 - 75
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
200
160 - 180
50 - 70
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
23
24
www.aeg.com
LAMMAS
Valitse toiminto: Gratinointi.
Lampaanreisi /
Lammaspaisti
(kg)
(W)
(°C)
(min)
1 - 1,5
200
150 - 170
50 - 70
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25 kpl
200
200 - 220
20 - 35
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
200
190 - 210
25 - 40
Broileri, kana
1 - 1,5
200
190 - 210
60 - 80
Ankka
1,5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
(W)
(°C)
(min)
200
210 - 220
30 - 45
KALA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(kg)
Kokonainen ka- 1 - 1,5
la
SUOMI
RUOAT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Jälkiruoat
200
160 - 180
20 - 35
1
Suolaiset ruoat
kypsillä aineksilla
(nuudelit, vihannekset)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
1
Suolaiset ruoat
raaoilla aineksilla
(perunat, vihannekset)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
2
10.11 Rapea pinta, Pizzatoiminto
PIZZA
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pizza, ohut
pohja
200 - 230
15 - 20
Pizza, paksu
pohja, käytä
uunipannua
180 - 200
20 - 30
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras /
Sveitsiläinen
juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
(°C)
(min)
140 - 160
60 - 90
Omenapiirak- 150 - 170
ka, kuorrutettu
50 - 60
Vihannespiiras
160 - 180
50 - 60
Kohottamaton
leipä
230
10 - 20
Voitaikinapohjainen piiras
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230
12 - 20
Juustokakku
Pierogi (Piiraat) 180 - 200
15 - 25
25
26
www.aeg.com
10.12 Grilli
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Grilli.
(°C)
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Paahtopaisti, puolikypsä 210 - 230
30 - 40
30 - 40
Naudanfilee, puolikypsä 230
20 - 30
20 - 30
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Kokonainen kala, 0,5 kg
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
MAKSIGRILLI
Valitse toiminto: Maksigrilli.
Grillaa aina lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Porsaanfilee
10 - 12
6 - 10
2
Makkarat
10 - 12
6-8
3
Pihvit
7 - 10
6-8
3
Täytetyt paahtoleivät
6-8
-
2
SUOMI
10.13 Leipä
10.14 Matalalämpö
Esikuumennusta ei suositella.
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen.
LEIPÄ
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Vehnäleipä
180 - 200
40 - 60
Patonki
200 - 220
35 - 45
Briossi
160 - 180
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ruisleipä
180 - 200
50 - 70
Kokojyväleipä
180 - 200
50 - 70
Täysjyväleipä
170 - 190
60 - 90
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C.
4. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(°C)
(min)
Paahtopaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Naudanfilee
1 - 1,5
150
90 - 110
Vasikanpaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Pihvit
0,2 - 0,3
120
20 - 40
10.15 Pakasteet
Poista elintarvikkeet pakkauksesta. Aseta
ruoka lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
27
28
www.aeg.com
Sulatus
Sulatus
Käytä kolmatta kannatintasoa ellei muuta mainita.
Käytä kolmatta kannatintasoa ellei muuta mainita.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
Röstiperunat
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
Ranskalaiset, ohuet, 210 - 230
käännä kypsennyksen aikana 2 tai 3
kertaa
20 - 30
Ranskalaiset, paksut, käännä kypsennyksen aikana 2 tai
3 kertaa
25 - 35
210 - 230
Lohkoperunat / Kro- 210 - 230
ketit, käännä kypsennyksen aikana 2
tai 3 kertaa
20 - 35
(°C)
(min)
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannello- 170 - 190
ni, tuore, käytä toista kannatintasoa
35 - 45
Lasagne / Cannello- 160 - 180
ni, pakaste, käytä
toista kannatintasoa
40 - 60
Kanan siipipalat
20 - 30
190 - 210
10.16 Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Kun ruoka on suurikokoinen, aseta tyhjä
lautanen ylösalaisin uunin pohjalle. Aseta
ruoka syvään astiaan ja aseta se uunin
sisällä olevan lautasen päälle. Poista
tarvittaessa kannattimet.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Kana
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
SUOMI
29
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
Liha, käännä
kypsennyksen
puolivälissä
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma, vatkaa
2 x 0,2
kerma, kun se on
edelleen hiukan
jäässä
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma, kun
se on edelleen hiukan jäässä.
Gateau (perunalaatikko)
60
60
-
1,4
10.17 Säilöminen
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
(min)
Keittoaika kiehumiseen
Mansikat / Mustikat / 35 - 45
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
30
www.aeg.com
10.18 Kuivaus - Kiertoilma
LUUHEDELMÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
VIHANNEKSET
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Luumut
60 - 70
8 - 10
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
Omenaviipaleet
60 - 70
6-8
Päärynät
60 - 70
6-9
10.19 Mikroaaltokypsennys
Mikroaaltoa koskevia vinkkejä
Kypsennys-/sulatustulokset
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Ruoka on liian kuivaa.
Liian suuri tehoasetus.
Liian pitkä aika-asetus.
Aseta pienempi teho ja/tai
lyhyempi aika-asetus.
Ruoka ei ole sulanut, se on
kylmää tai raakaa kypsennysajan päättymisen jälkeen.
Liian lyhyt aika-asetus.
Aseta pitempi aika-asetus.
Älä lisää mikroaaltotehoa.
Ruoka on ylikuumentunut reu- Liian suuri mikroaaltoteho.
noilta, mutta raakaa keskeltä.
Aseta pienempi teho ja pitempi aika-asetus.
SUOMI
31
Sulatus
Aseta teho arvoon 100 W ellei muuta
mainita.
(kg)
(min)
Seisonta-aika (min)
Pihvit
0,2
5-7
5 - 10
Jauheliha, aseta 200 W
0,5
7-8
5 - 10
Kana
1
30 - 35
10 - 20
Kanan rintafilee
0,15
5-9
10 - 15
Kanan koivet
0,15
5-9
10 - 15
Kokonainen kala
0,5
10 - 15
5 - 10
Kalafile
0,5
12 - 15
5 - 10
Aseta teho arvoon 100 W.
(kg)
(min)
Seisonta-aika (min)
Voi
0,25
4-6
5 - 10
Juustoraaste
0,2
2-4
10 - 15
(min)
Seisontaaika (min)
Aseta teho arvoon 200 W ellei muuta
mainita.
Hiivataikinapohjainen kakku
1 kappale
2-3
15 - 20
Juustokakku, aseta 100 W
1 kappale
2-4
15 - 20
Kuiva kakku
1 kappale
2-4
15 - 20
Leipä
1 kg
15 - 18
5 - 10
Leipäviipaleet
0,2 kg
3-5
5 - 10
Sämpylät
4 kappaletta
2-4
2-5
Hedelmät
(kg)
(W)
(min)
Seisontaaika (min)
0,25
100
5 - 10
10 - 15
32
www.aeg.com
UUDELLEEN LÄMMITYS
(W)
(min)
Seisonta-aika (min)
-
Vauvanruokapurkit
0,2 kg
300
1-2
Vauvan maito, aseta pulloon lusikka
180 ml
600
0:20 - 0:40 -
Maito
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Vesi
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Kastike
200 ml
600
1-3
-
Keitto
300 ml
600
3-5
-
Pakastetut valmisateriat
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Puolivalmisteet
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(min)
Seisonta-aika (min)
Suklaa / Suklaakuorrute
0,15
300
2-4
1-2
Voi
0,1
400
0:30 1:30
-
SULATUS
RUOANVALMISTUS
(W)
(min)
Seisonta-aika (min)
Kokonainen kala
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Kalafile
0,5 kg
400
4-7
2-5
Tuoreet vihannekset
0,5 kg + 50 ml
vettä
600
5 - 15
-
Vihannekset, pakastetut
0,5 kg + 50 ml
vettä
600
10 - 20
-
Uuniperunat
0,5 kg
600
7 - 10
-
Riisi
0,2 kg + 400 ml
vettä
600
15 - 18
-
Popcorn
-
1000
1:30 - 3
-
SUOMI
33
Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
Aseta toiminto: Mikroaaltouunin
grillitoiminto.
(kg)
(W)
(°C)
(min)
Seisonta-aika
(min)
Puolikas kana, käytä toista kannatintasoa
0,55 x 2
kpl
Pyöreä lasiastia, Ø
26 cm
300
220
40
5
Gratinoidut perunat, käytä toista
kannatintasoa
1
Pyöreä lasiastia
300
200
40
10
Porsaanpaisti, lapaa, käytä ensimmäistä kannatintasoa
1
Lasiastia sihdillä
300
200
70
10
10.20 Tehoasetuksien suositukset erilaisiin ruokiin
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.
700 - 1000 W
Vihannesten keittäminen
Paistaminen kypsennyksen
alussa
Nesteiden lämmitys
500 - 600 W
Munaruokien valmistaminen
Pataruokien haudutus
Yhden ruokalajin ate- Pakasteruokien sularioiden lämmitys
tus ja lämmitys
300 - 400 W
Juuston, suklaan
Riisin haudutus
tai voin sulatus
Lastenruokien
lämmitys
Arkalaatuisten
ruokien kypsennys/lämmitys
Ruoanlaiton jatkaminen
34
www.aeg.com
100 - 200 W
Leivän sulatus
Hedelmien ja kakkujen sulatus
10.21 Tietoja testilaitokselle
Valitse toiminto: Maksigrilli.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Esikuumenna tyhjää uunia.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
GRILLITOIMINTO
(min)
Hampurilaiset
1. puoli
2. puoli
9 - 13
8 - 10
Juuston, kerman ja
voin sulatus
Lihan ja kalan sulatus
Valitse toiminto: Maksigrilli.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Esikuumenna tyhjää uunia.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
GRILLITOIMINTO
(min)
Paahtoleipä
1. puoli
2. puoli
1-3
1-3
Standardin IEC 60705 mukaiset testit.
Käytä ritilää, ellei muuta mainita.
MIKROAALTOTOIMINTO
(W)
(kg)
Sokerikakku
600
0.475
Alaosa
7-9
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Lihamureke
400
0.9
2
25 - 32
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Uunimunakas
500
1
Alaosa
18
-
Lihan sulatus
200
0.5
Alaosa
7-8
Käännä lihapalat
keittoajan puolivälissä.
(min)
SUOMI
35
Käytä ritilää.
MIKROAALTOUUNIN YHDISTELMÄTOIMINTO
(W)
(°C)
(min)
Kakku, 0,7 Kiertoilma +
kg
mikroaalto
100
180
2
29 - 31
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Perunapaistos,
1,1 kg
Grilli + mikroaalto
400
160
1
40 - 45
Käännä astiaa 1/4
kierrosta keittoajan puolivälissä.
Kana, 1,1
kg
Grilli + mikroaalto
400
230
1
45 - 55
Aseta liha pyöreään lasiastiaan ja
käännä liha 20 min
kypsennysajan jälkeen.
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Jokapäiväinen käyttö
Puhdista ruokajäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.
36
www.aeg.com
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että uuni on jäähtynyt. On
olemassa palovammojen vaara.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin
etumaisesta kiinnikkeestä.
11.3 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
HUOMIO!
Älä koske paljain käsin
halogeenilamppua
estääksesi rasvajäämien
palamisen lamppuun.
1
3
2
Ylälamppu
2. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta
kiinnikkeestä ulos.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
SUOMI
37
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Kyseessä on sähköhäiriö.
12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
38
www.aeg.com
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Energiansäästö
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi
(ainoastaan muuta kuin
mikroaaltotoimintoa käyttäessä).
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
39
867344859-B-382019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising