Progress | PCD46102X | User manual | Progress PCD46102X Používateľská príručka

Progress PCD46102X Používateľská príručka
Návod na používanie
Parná rúra
PCD46102X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Ovládací panel
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
2
4
7
8
10
11
14
Automatické programy
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Energetická účinnosť
16
17
18
20
39
43
45
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Progress 3
•
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na
pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú
časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od
bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt
zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
4 Progress
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky
na inštaláciu.
• Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
• Bezpečnosť skrinky použitej na
zabudovanie spotrebiča musí
zodpovedať požiadavkám normy
DIN68930.
Minimálna výška lin‐
ky (linka pod mini‐
málnou výškou pra‐
covnej plochy)
444 (460) mm
Šírka linky
560 mm
Hĺbka linky
550 (550) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
455 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
440 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
595 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
559 mm
Hĺbka spotrebiča
567 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
546 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
882 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
560x20 mm
Dĺžka hlavného na‐
pájacieho kábla. Ká‐
bel sa nachádza v
pravom rohu zadnej
strany
1500 mm
Montážne skrutky
3.5x25 mm
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča alebo výklenku pod
spotrebičom najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
Progress 5
•
•
•
•
•
•
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
Používanie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť
k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
• Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte,
kým spotrebič po použití úplne
nevychladne.
6 Progress
Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Parné pečenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenín a
poškodenia spotrebiča.
• Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
– Keď je zapnutá funkcia, pri otváraní
dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Para môže uniknúť.
– Po parnom pečení otvárajte dvierka
spotrebiča opatrne.
Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
• Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
diely.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Progress 7
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Príslušenstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka na vodu
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Vývod odvápňovacej rúrky
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
Hlboký pekáč
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Plech na pečenie
Na meranie teploty vnútri jedla.
Na koláče a sušienky.
8 Progress
Jedna nádoba na pokrmy bez otvorov a
jedna s otvormi.
Parná súprava
Parná súprava odvádza skondenzovanú
vodu od pokrmu počas pečenia s parou.
Použite ju na prípravu zeleniny, rýb,
kuracích pŕs. Súprava nie je vhodná pre
jedlá, ktoré majú nasiaknuť vodou, napr.
ryža, polenta, cestoviny.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rúra sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐
rové
tlačidlo
1
2
3
4
5
-
Funkcia
Popis
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
Voliteľné funkcie
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu alebo automa‐
tický program.
Môj obľúbený pro‐
gram
Uloženie vášho obľúbeného programu. Pomocou
tejto funkcie sa môžete priamo dostať k obľúbené‐
mu programu, aj keď je rúra vypnutá.
Teplota / Rýchle
zohrievanie
Nastavenie alebo kontrola teploty.
Tiež nastavenie alebo kontrola teploty Teplotná
sonda.
Stlačte a podržte tri sekundy, aby ste zapli a vypli
funkciu: Rýchle zohrievanie.
Progress 9
Senzo‐
rové
tlačidlo
Funkcia
Popis
Hore, Dole
Pohyb nahor alebo nadol v ponuke.
Ok
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Osvetlenie rúry
Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
Hodiny
Nastavenie časových funkcií.
Časomer
Nastavenie funkcie Časomer:
6
7
8
9
10
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcie rúry
B. Displej teploty/denného času
C. Hodiny/Zobrazenie zvyškového tepla/
Kuchynský časomer
D. Ukazovateľ zvyškového tepla /
Ukazovateľ úrovne vody
E. Ukazovatele pre časové funkcie
F. Ukazovateľ ohrevu/Ukazovateľ
rýchleho ohrevu
G. Počet funkcií rúry/programov
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Funkcie
Môžete si vybrať funkciu rúry.
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so za‐
daním hmotnosti.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
10 Progress
Symbol
Názov
Popis
Teplota
Zobrazí sa aktuálna teplota.
Teplota
Túto teplotu môžete zmeniť.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Osvetlenie Rúry
Vypli ste osvetlenie.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia časomera.
Ukazovateľ zásuvky na vodu
Zobrazuje úroveň vody
Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Tieto prúžky zobrazujú, ako sa teplota
v rúre zvyšuje alebo znižuje.
.
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pre nastavenie denného času
si pozrite kapitolu „Časové
funkcie“.
Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty
a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Tvrdosť vody
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
Nastavenie tvrdosti vody
Po zapojení rúry do elektrickej siete je
potrebné nastaviť úroveň tvrdosti vody.
Dole uvedená tabuľka vysvetľuje vzťah
medzi škálou tvrdosti vody (dH),
príslušnými usadeninami vápnika a
kvalitou vody.
Usadeniny vápnika
(mmol/l)
Usadeniny vápni‐
ka (mg/l)
Klasifikácia
vody
Trieda
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mäkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Stredne tvr‐
dá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
vyše 21
vyše 3,8
vyše 150
Veľmi tvrdá
Progress 11
Keď tvrdosť vody prekročí hodnoty v
tabuľke, plňte zásuvku na vodu balenou
vodou.
1. Vezmite pásik so štyrmi farbami
dodaný s parnou súpravou v rúre.
2. Všetky reakčné zóny pásika ponorte
do vody približne na 1 sekundu.
Pásik nedávajte pod tečúcu vodu.
3. Potraste pásikom, aby ste odstránili
nadbytočnú vodu.
4. Počkajte jednu minútu a skontrolujte
tvrdosť vody pomocou tabuľky nižšie.
Farby reakčných zón sa naďalej
menia. Tvrdosť vody nekontrolujte
neskôr ako 1 minútu po skúške.
5. Nastavte tvrdosť vody: ponuka
nastavení.
Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení v kapitole „Doplnkové funkcie“.
Testovací pásik
Tvrdosť Vody
1
2
3
4
Tvrdosť vody môžete zmeniť v ponuke
nastavení.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Funkcia rúry
Použitie
Mrazené po‐
krmy
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (napr.
zemiakových hranolče‐
kov, amerických zemia‐
kov alebo jarných závit‐
kov).
Funkcie ohrevu
Funkcia rúry
Teplovzduš‐
né pečenie
Pizza
Pomalé peče‐
nie
Tradičné pe‐
čenie
Použitie
Ak chcete piecť zároveň
na 2 úrovniach a sušiť
potraviny.
Nastavte o 20-40 °C niž‐
šiu teplotu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Na prípravu pizze. Na in‐
tenzívnejšie zhnednutie
povrchu a chrumkavú
spodnú časť.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Gril
Turbo gril
Dolný ohrev
Rozmrazova‐
nie
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni.
Na gratinovanie a zape‐
kanie.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Na rozmrazenie potravín
(zeleniny a ovocia). Čas
rozmrazovania závisí od
množstva a veľkosti mra‐
zených potravín.
12 Progress
Funkcia rúry
Pečenie s vy‐
užitím vlhko‐
sti
Pečenie chle‐
ba
Použitie
Táto funkcia je určená na
úsporu energie počas pe‐
čenia. Pokyny ohľadne
pečenia nájdete v kapito‐
le „Rady a tipy“, Pečenie
s využitím vlhkosti. Dvier‐
ka rúry majú byť počas
pečenia zatvorené, aby
nedošlo k prerušeniu
funkcie a aby bola zabez‐
pečená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu, te‐
plota v dutine sa môže lí‐
šiť od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové tep‐
lo.Výkon ohrevu sa môže
znížiť. Všeobecné odpo‐
rúčania na úsporu ener‐
gie nájdete v kapitole
„Energetická účinnosť",
Úspora energie Táto
funkcia zodpovedá dekla‐
rovanej energetickej trie‐
de spotrebiča podľa nor‐
my EN 60350-1. Keď
použijete túto funkciu,
osvetlenie sa po 30 sek‐
undách automaticky vy‐
pne.
Táto funkcia sa používa
na prípravu chleba a
chlebového pečiva a z
hľadiska chrumkavosti,
farby a lesku kôrky dosa‐
huje veľmi dobré výsled‐
ky ako od profesionálov.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať tep‐
lé
Funkcia rúry
Regenerácia
Vlhkosť Níz‐
ka
Vlhkosť Vy‐
soká
Vlhká Para
Použitie
Opätovné zohrievanie
jedla parou zabraňuje vy‐
schnutiu povrchu. Teplo
sa distribuuje jemne a
rovnomerne, čo umožňu‐
je obnoviť chuť a arómu
jedla, ako keby bolo prá‐
ve pripravené. Túto funk‐
ciu môžete používať na
priame zohrievanie jedla
na tanieri. Naraz môžete
zohrievať viac tanierov
na rôznych úrovniach rú‐
ry.
Na pečenie chleba, peče‐
nie veľkých kusov mäsa
alebo na rozmrazovanie
chladených a mrazených
jedál.
Na jedlá s vysokým ob‐
sahom vlhkosti a na poší‐
rovanú rybu, kráľovský
puding a jedlá v kameni‐
nových misách.
Na zeleninu, ryby, zemia‐
ky, ryžu, cestoviny alebo
špeciálne prílohy.
Pri niektorých funkciách rúry a
teplote pod 60 °C sa
môže osvetlenie automaticky
vypnúť.
Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
alebo sa funkcia
3. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
Progress 13
Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
Opätovným stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenú teplotu.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie ohrevu.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie ak nie je rýchle
zohrievanie dostupné pre nastavenú
funkciu. Pozrite si časť Používanie ponuky
nastavení v kapitole „Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje čas
ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla
na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
Pečenie s parou
Kryt zásuvky na vodu sa nachádza v
ovládacom paneli.
VAROVANIE! Použite iba
studenú vodu z vodovodu.
Nepoužívajte filtrovanú
(demineralizovanú) ani
destilovanú vodu. Nepoužívajte
iné kvapaliny. Do zásuvky na
vodu nelejte horľavé kvapaliny
ani kvapaliny s obsahom
alkoholu.
1. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku na
vodu.
2. Zásuvku na vodu naplňte studenou
vodou po maximálnu úroveň (okolo
950 ml), kým nezaznie zvukový signál
alebo sa na displeji nezobrazí
hlásenie.
Toto množstvo vody vystačí približne
na 50 minút.
Zásuvku na vodu nenapĺňajte nad
maximálnu kapacitu. Hrozí
nebezpečenstvo netesnosti,
pretekania vody a poškodenia
nábytku.
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
4. Zapnite rúru.
5. Nastavte funkciu ohrevu v pare a
teplotu.
6. V prípade potreby nastavte funkciu:
alebo: Koniec .
Trvanie
Para sa začne tvoriť približne po 2
minútach. Keď dosiahne rúra nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Keď sa minie voda v zásuvke na vodu,
zaznie zvukový signál a je potrebné pridať
vodu podľa vyššie uvedených pokynov,
aby ste mohli pokračovať v pečení s
parou.
Zvukový signál zaznie po uplynutí času
pečenia.
7. Vypnite rúru.
8. Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite zásuvku na vodu.
Pozrite si funkciu čistenia: Vyliatie
nádržky.
14 Progress
UPOZORNENIE! Rúra je
horúca. Hrozí riziko
popálenia. Keď
vyprázdňujete zásuvku na
vodu, buďte opatrní.
9. Po pečení s parou môže
skondenzovať para na dne dutiny rúry.
Vždy vysušte dno dutiny, keď rúra
vychladne.
Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby
úplne vyschla.
Sušenie môžete urýchliť zatvorením
dvierok a zohrievaním rúry s funkciou:
Teplovzdušné pečenie pri teplote 150 °C
približne 15 minút.
ČASOVÉ FUNKCIE
Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
Presný čas
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas mô‐
žete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
Trvanie
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
Koniec
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
Posunutý štart
Kombinácia funkcií Trvanie a Koniec.
Nastaviť a ísť
Ak chcete spustiť rúru s potrebným nastavením iba pomo‐
cou jediného dotyku senzorového poľa kedykoľvek neskôr.
Časomer
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia ne‐
má vplyv na činnosť rúry. Časomer môžete použiť kedy‐
koľvek, aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
Časomer prevádz‐
ky (časomer odpo‐
čítavajúci smerom
nahor)
Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom nahor,
ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Zapne sa okamžite,
keď rúra začne zohrievať. Časomer prevádzky (časomer
odpočítavajúci smerom nahor) nie je zapnutý, keď sú na‐
stavené funkcie Trvanie a Koniec. Táto funkcia nemá
vplyv na činnosť rúry.
Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
12:00. "12" bliká.
a
1. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
hodiny.
.
2. Stlačte tlačidlo
3. Stlačte
alebo
, aby ste nastavili
minúty.
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
kým
nezačne blikať.
,
Nastavenie Trvanie
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Minúty funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
Progress 15
4. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
Trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
Trvanie spustí automaticky po piatich
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
Nastavenie Koniec
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
3. Funkciu Koniec nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
Nastavenie: Posunutý štart
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte , kým nezačne
blikať .
alebo
, aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty pre Trvanie.
4. Stlačte tlačidlo
.
5. Hodiny funkcie Trvanie nastavte
stlačením
alebo
.
6. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji bliká symbol .
7. Funkciu Koniec nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie Trvanie a
vypne sa pri nastavenom Koniec. Po
uplynutí nastaveného času znie 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia Posunutý štart
aktivovaná, na displeji sa
zobrazí symbol funkcie ohrevu,
s bodkou a . Bodka
indikuje aktívnu časovú funkciu
na displeji času / zvyškového
tepla.
Nastavenie: Nastaviť a ísť
Funkciu Nastaviť a ísť je možné použiť iba
vtedy, ak je nastavená funkcia Trvanie.
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Nastavte funkciu Trvanie.
3. Opakovane stláčajte , kým na
displeji nebude blikať .
4. Stlačením tlačidla
nastavíte
funkciu Nastaviť a ísť.
a
s
Na displeji sa zobrazí
ukazovateľom. Tento ukazovateľ
zobrazuje, ktorá časová funkcia je
zapnutá.
5. Ak chcete spustiť funkciu Nastaviť a
ísť, stlačte senzorové tlačidlo (okrem
ZAP/VYP):
Nastavenie: Časomer
1. Stlačte tlačidlo .
a „00“.
Na displeji bliká symbol
2. Na prepínanie medzi funkciami stlačte
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. Funkciu Časomer nastavte stlačením
alebo
a stlačte
pre
potvrdenie.
16 Progress
4. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
Časomer spustí automaticky po piatich
sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve minúty
zaznie signál a na displeji blikajú 00:00 a
.
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
smerom nahor), stlačte: opakovane,
kým displej neprestane blikať .
2. Stlačte a podržte tlačidlo:
. Keď sa
na displeji zobrazí "00:00", Časomer
prevádzky (časomer odpočítavajúci
smerom nahor) sa spustí odznova.
Nastavenie: Časomer prevádzky
(časomer odpočítavajúci
smerom nahor)
1. Ak chcete resetovať Časomer
prevádzky (časomer odpočítavajúci
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Máte k dispozícii 25 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti alebo
vám chýbajú potrebné znalosti. Na displeji
sa zobrazia predvolené časy prípravy pre
všetky automatické programy.
Automatické programy
Program
1
TRADIČNÁ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
3
FARMÁRSKY CHLIEB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
POŠÍROVANÁ RYBA (PSTRUH)
7
SLIVKOVÉ KNEDLE
8
TEĽACIE KOLENO
9
RYŽA
10
LASAGNE
11
KYSNUTIE CESTA
12
HOVÄDZIE PEČENÉ
Program
13
BRAVČOVÉ PEČENÉ
14
TEĽACIE PEČENÉ
15
JAHŇACIE PEČENÉ
16
PEČENÁ ZVERINA
17
CELÉ KURA
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
CANNELLONI
23
KOLÁČ Z POLOTOVARU
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
ZEMIAKOVÉ POLOTOVARY
Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
.
2. Dotknite sa
Displej zobrazuje , symbol a číslo
automatického programu.
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
Progress 17
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič automaticky
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
.
2. Dotknite sa
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania , predvolenú hmotnosť, jednotku
hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla alebo
otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
, až kým
2. Opakovane sa dotýkajte
sa na displeji nezobrazí .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite si
časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a .
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného senzorového
tlačidla alebo otvorte dvierka, čím
zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
18 Progress
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a
drôtený rošt na vodiacich lištách.
Malé zarážky na vrchu zvyšujú
bezpečnosť. Tieto zarážky
zároveň zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký okraj okolo roštu
zabraňuje zošmyknutiu
kuchynského riadu z roštu.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Použitie funkcie Môj obľúbený
program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
2. Dotknite sa symbolu
a podržte na
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj teplotu.
• Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
Používanie funkcie Blokovanie
ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Rúru je možné vypnúť, aj keď
je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď rúru
vypnete, blokovanie ovládania
sa vypne.
Progress 19
Používanie ponuky nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke. Na
displeji sa zobrazí SET a číslo nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
NASTAVIŤ A ÍSŤ
ZAP/VYP
2
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP/VYP
4
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
5
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
6
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
7
JAS
NÍZKY/STREDNÝ/VYSOKÝ
8
TVRDOSŤ VODY
1-4
9
PONUKA SERVIS
-
10
OBNOVIŤ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
alebo
upravte
nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie
nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných
dôvodov po určitom čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
(°C)
200 - 230
(h)
5.5
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Teplotná sonda,Trvanie, Koniec.
Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
• Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až 06:00.
• Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového tlačidla
počas funkcie nočného jasu (s
výnimkou ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ),
displej sa na 10 sekúnd prepne
späť do denného jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a nastavíte
kuchynský časomer. Po skončení
funkcie kuchynského časomera sa
20 Progress
displej vráti späť do režimu
nočného jasu.
Chladiaci ventilátor
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu, množstva
a kvality použitých prísad.
Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie zobrazujú odporúčané
nastavenia teploty, času pečenia a úrovne
v rúre pre konkrétne druhy jedál.
blanšírovanie zeleniny, mäsa, rýb,
cestovín, ryže, krupice a vajec.
Počas jedného konkrétneho varenia
môžete pripraviť jedlo pozostávajúce z
viacerých chodov. Na zabezpečenie, aby
boli všetky pokrmy hotové naraz, začnite s
pokrmom s najdlhšou dobou prípravy a
potom pridajte ostatné pokrmy v správny
čas, ako je uvedené v tabuľkách pečenia.
Príklad: Celkový čas tohto konkrétneho
varenia je 40 min. Najprv vložte Varené
zemiaky, na 1/4, po 20 minútach pridajte
Filety z lososa a Brokolica, ružičky po
30 minútach.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Vlhká Para
Keď je zapnutá funkcia, pri otváraní
dvierok rúry postupujte opatrne. Para
môže uniknúť.
Sterilizácia
Pomocou tejto funkcie môžete sterilizovať
nádoby (napr. detské fľaštičky).
Čisté nádoby umiestnite hore dnom do
stredu roštu zasunutého do 1. úrovne.
Do zásuvky na vodu nalejte vodu až do
maximálnej úrovne a nastavte čas 40
minút.
Varenie
Táto funkcia vám umožňuje pripraviť
všetky druhy jedla, čerstvého alebo
mrazeného. Môžete ju použiť na tepelnú
úpravu, zohrievanie, rozmrazovanie,
varenie vo vodnom kúpeli alebo
(min)
Varené zemiaky,
na 1/4
40
Filety z lososa
20
Brokolica, ružičky
10
Použite najväčšie množstvo vody
potrebné na súčasné varenie viacerých
pokrmov.
Použite prvú úroveň v rúre.
Progress 21
ZELENINA
ZELENINA
Teplotu nastavte na 99 °C.
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
(min)
25 - 35
Karfiol, ružičky
25 - 35
Kaleráb, prúžky
25 - 35
Biela fazuľa
30 - 40
Sladká kukurica so šúľkom
35 - 45
Hadomor španielsky
35 - 45
Karfiol, vcelku
35 - 45
Zelené fazuľky
40 - 45
Biela alebo červená kapu‐
sta, prúžky
Špargľa, zelená
50 - 60
Artičoky
15 - 25
Baklažán
55 - 65
15 - 25
Tekvica, kocky
Sušené strukoviny, namá‐
čané, pomer vody/strukovín
2:1
15 - 25
Paradajky
60 - 90
Kyslá kapusta
20 - 25
Strukoviny, blanšírované
70 - 90
Červená repa
20 - 25
Valeriánka poľná, ružičky
20 - 25
Kel
20 - 30
Zeler, kocky
20 - 30
Pór, krúžky
20 - 30
Hrášok
20 - 30
Cukrový hrášok / Cukrový
hrášok
20 - 30
Sladké zemiaky
20 - 30
Fenikel
20 - 30
8 - 10
Brokolica, ružičky, prázdnu
rúru predhrejte
10
Lúpané paradajky
10 - 15
Špenát, čerstvý
10 - 15
Cukina, plátky
15
Zelenina, blanšírovaná
15 - 20
Huby nakrájané na plátky
15 - 20
Paprika, prúžky
15 - 25
Brokolica, celá
15 - 25
PRÍLOHY
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskus, pomer vody/kusku‐
su 1:1
Mrkva
15 - 25
Čerstvé tagliatelle
25 - 35
Špargľa, biela
20 - 25
25 - 35
Ružičkový kel
Semolínový puding, pomer
vody/krupice 3,5:1
22 Progress
OVOCIE
PRÍLOHY
Teplotu nastavte na 99 °C.
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
(min)
20 - 30
Šošovica, červená, pomer
vody/šošovice 1:1
25 - 30
Špecle
25 - 35
Bulgur, pomer vody/bulguru
1:1
25 - 35
Kysnuté knedle
30 - 35
Ryža, pomer vody/ryže 1:1
30 - 40
Varené zemiaky, na 1/4
35 - 45
Žemľová knedľa
35 - 45
Zemiakové knedle
35 - 45
Ryža, pomer vody/ryže 1:1,
pomer vody a ryže sa môže
zmeniť podľa druhu ryže
40 - 50
10 - 20
Roztopená čokoláda
20 - 25
Ovocný kompót
RYBY
(min
)
(° C)
15 20
Tenké rybie filety
75 - 80
20 25
Garnáty, čerstvé
75 - 85
Polenta, pomer vody 3:1
20 30
Mušle
100
40 - 55
Ryžový puding, pomer mlie‐
ka/ryže 2,5:1
20 30
Filety z lososa
85
45 - 55
Nešúpané zemiaky, stredné
Pstruh, 0,25 kg
85
55 - 60
Šošovica, hnedá a zelená,
pomer vody/šošovice 2:1
20 30
30 40
Garnáty, mrazené
75 - 85
40 45
Pstruh lososový, 1
kg
85
OVOCIE
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
10 - 15
Jablkové plátky
10 - 15
Horúce bobule
Progress 23
Skonbinovanie funkcií:
Teplovzdušné pečenie + Vlhká
Para
MÄSO
Tieto funkcie môžete skombinovať na
súčasnú prípravu mäsa, zeleniny a príloh.
(min
)
(° C)
15 20
Klobásy chipolata
80
20 30
Bavorská teľacia klo‐
bása / Biela klobása
80
20 30
Viedenský párok
80
25 35
Pošírované kuracie
prsia
90
55 65
Varená šunka, 1 kg
99
60 70
Kurča, pošírované 1
– 1,2 kg
99
70 90
Údené mäso, pošíro‐
vané
90
80 90
Teľacie / Bravčové
karé, 0,8 – 1 kg
90
110
120
Tafelspitz – varené
hovädzie mäso
99
1. Nastavte funkciu: Teplovzdušné
pečenie na pečenie mäsa.
2. Pridajte pripravenú zeleninu a prílohy.
3. Teplotu v rúre znížte na približne 80
°C. Môžete otvoriť dvierka rúry do
prvej polohy na približne 15 minút.
4. Nastavte funkciu: Vlhká Para. Varte
všetky pokrmy spolu, kým nebudú
hotové.
Vlhkosť Vysoká
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Tenké rybie filety
85
15 20
Pečené vajcia
90 110
15 30
Malá ryba, až do 0,35
kg
90
20 30
Hrubé rybie filety
90
25 35
Celá ryba, až do 1 kg
90
30 40
Nákyp / Koláčiky, v
malých nádobách
90
35 40
Knedle
120 130
40 50
Terina
90
40 50
VAJCIA
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
10 - 11
Vajcia varené namäkko
12 - 13
Vajcia varené stredne
18 - 21
Vajcia varené natvrdo
24 Progress
Vlhkosť Nízka
Použite prvú úroveň v rúre.
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
160 180
90 - 100
(°C)
(min)
Predpečené ba‐
gety 40 – 50 g
200
15 - 20
Predpečené peči‐
vo
200
15 - 20
Pečivo z chlebo‐
vého cesta 40 –
60 g
180 200
25 - 35
Predpečené ba‐
gety, zmrazené
40 – 50 g
200
25 - 35
Fašírka, nevare‐
ná, 0,5 kg
180
30 - 40
Cestovinový ná‐
kyp
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Chlieb 0,5 – 1 kg
180 190
45 - 60
Kurča, 1 kg
180 210
50 - 60
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Zapečené zemia‐
ky
160 170
50 - 60
Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach,
čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15
minút.
Bravčové karé,
údené 0,6 – 1 kg
160 180
60 - 70
Rozbif, 1 kg
180 200
60 - 90
Kačka 1,5 – 2 kg
180
70 - 90
Pečená teľacina,
1 kg
180
80 - 90
Pečené bravčové,
1 kg
Regenerácia
Použite prvú úroveň v rúre.
Teplotu nastavte na 110 °C.
(min)
Jedlá na tanieri
10 - 15
Cestoviny
10 - 15
Ryža
10 - 15
Knedle
15 - 25
Pečenie
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
Progress 25
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký
alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Nabudúce nastavte mierne nižšiu
teplotu rúry.
Príliš krátky čas pečenia.
Nabudúce nastavte dlhší čas pe‐
čenia a nižšiu teplotu rúry.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte vyššiu teplotu
rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas pe‐
čenia.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Cesto na koláč nie je rovno‐
merne rozložené.
Nabudúce rozložte cesto na koláč
rovnomerne na plechu na peče‐
nie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte mierne vyššiu
teplotu rúry.
Koláč sa upiekol nerov‐
nomerne.
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recepte.
Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni
PEČENIE VO FORMÁCH
(°C)
(min)
Korpus z krehkého ce‐
sta, prázdnu rúru pred‐
hrejte
Teplovzdušné
pečenie
170 - 180
10 - 25
2
Korpus z piškótového
cesta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Piškótový koláč
Teplovzdušné
pečenie
140 - 150
35 - 50
1
Piškótový koláč
Tradičné peče‐
nie
160
35 - 50
1
Bábovka / Brioška
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
26 Progress
PEČENIE VO FORMÁCH
(°C)
(min)
Koláč Madeira / Biskup‐
ský chlebíček
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Jablkový koláč, 2 formy
Ø20 cm
Tradičné peče‐
nie
180
70 - 90
1
Jablkový koláč, 2 formy
Ø20 cm
Teplovzdušné
pečenie
160
70 - 90
2
Tvarohový koláč chee‐
secake, použite hlboký
pekáč
Tradičné peče‐
nie
160 - 170
70 - 90
2
KOLÁČE/PEČIVO
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Piškótová roláda
Tradičné pe‐
čenie
180 - 200
10 - 20
2
Ražný chlieb
Tradičné pe‐
čenie
najprv: 230
najprv: 20
1
potom: 160 180
potom: 30 60
Maslový mandľový ko‐
láč / Cukrový koláč
Tradičné pe‐
čenie
190 - 210
20 - 30
2
Koláče so šľahačkou /
Veterníky, predohrev
nie je potrebný
Tradičné pe‐
čenie
190 - 210
20 - 35
2
Suché koláče posypané
mrveničkou, predohrev
nie je potrebný
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
2
Progress 27
KOLÁČE/PEČIVO
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Pletenec / Veniec z kys‐
nutého cesta, predohrev
nie je potrebný
Tradičné pe‐
čenie
170 - 190
30 - 40
1
Ovocné koláče (z kys‐
nutého/piškótového ce‐
sta)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
35 - 55
2
Ovocné koláče (z kys‐
nutého/piškótového ce‐
sta)
Tradičné pe‐
čenie
170
35 - 55
2
Ovocné koláče z kreh‐
kého cesta, predohrev
nie je potrebný
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
2
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvaroho‐
vou, smotanovou, pu‐
dingovou)
Tradičné pe‐
čenie
160 - 180
40 - 80
2
Vianočná štóla
Tradičné pe‐
čenie
160 - 180
50 - 70
1
28 Progress
SUŠIENKY
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Sušienky z krehkého cesta,
predohrev nie je potrebný
Teplovzdušné pečenie
150 - 160
10 - 20
Pečivo
Teplovzdušné pečenie
160
10 - 25
Tradičné pečenie
190 - 210
10 - 25
Sušienky z treného cesta,
predohrev nie je potrebný
Teplovzdušné pečenie
150 - 160
15 - 20
Pečivo z lístkového cesta
Teplovzdušné pečenie
170 - 180
20 - 30
Linecké koláčiky / Prúžky pe‐
čiva
Tradičné pečenie
160
20 - 30
Linecké koláčiky / Prúžky pe‐
čiva, predohrev nie je potreb‐
ný
Teplovzdušné pečenie
140
20 - 35
Drobné pečivo
Teplovzdušné pečenie
160
20 - 35
Tradičné pečenie
170
20 - 35
Sušienky z kysnutého cesta,
predohrev nie je potrebný
Teplovzdušné pečenie
150 - 160
20 - 40
Mandľové sušienky, pred‐
ohrev nie je potrebný
Teplovzdušné pečenie
100 - 120
30 - 50
Sušienky z bielka / Snehové
pusinky, predohrev nie je po‐
trebný
Teplovzdušné pečenie
80 - 100
120 - 150
Progress 29
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Bagety obložené roz‐
topeným syrom
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
15 - 30
Gratinovaná zelenina,
prázdnu rúru predhrej‐
te
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradičné pečenie
180 - 200
25 - 40
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
180 - 200
40 - 60
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie
180 - 200
45 - 60
Viacúrovňové pečenie
Použite prvú/štvrtú úroveň v rúre.
PEČIVO
PEČIVO
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ
Teplovzdušné pečenie.
Teplovzdušné pečenie.
Použite plechy na pečenie.
Použite plechy na pečenie.
(°C)
(min)
Koláče so šľa‐
hačkou / Veter‐
níky, prázdnu rú‐
ru predhrejte
160 - 180
25 45
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 45
Sušienky z kreh‐
kého cesta
150 - 160
20 40
(°C)
(min)
Sušienky z tre‐
ného cesta
160 - 170
25 40
Linecké koláči‐
ky / Prúžky peči‐
va
140
25 45
Sušienky z kys‐
nutého cesta
160 - 170
30 60
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 80
30 Progress
Chudé mäso pečte zakryté.
PEČIVO
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ
Do roštu nalejte malé množstvo vody, aby
ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho tuku.
Teplovzdušné pečenie.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3 doby
pečenia obráťte.
Použite plechy na pečenie.
Sušienky z biel‐
ka / Snehové
pusinky
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
(°C)
(min)
80 - 100
130 170
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
Pečenie mäsa
Použite prvú úroveň v rúre.
Tipy pre pečenie
Použite teplovzdorný riad do rúr.
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné peče‐
nie
230
120 - 150
Neprepečený
rozbif alebo file‐
ta, prázdnu rúru
predhrejte
na cm hrúbky
Turbo gril
190 - 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta
na cm hrúbky
Turbo gril
180 - 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta
na cm hrúbky
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
Progress 31
BRAVČOVÉ
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovička /
Stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Fašírka
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno, pred‐
varené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(min)
Pečená teľacina
1
160 - 180
120 - 150
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Jahňacie stehno / Pe‐
čené jahňacie
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
TEĽACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
JAHŇACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
32 Progress
ZVERINA
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
(kg)
(°C)
(min)
Chrbát / Zajačie steh‐
no, prázdnu rúru pred‐
hrejte
do 1
230
30 - 40
Srnčí chrbát
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Kurča
0,2 – 0,35 každá
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovica
0,4 – 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
Porciovaná hydina
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
RYBA (V PARE)
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Celá ryba
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
45 - 60
Progress 33
Chrumkavé pečenie s Pizza
PIZZA
PIZZA
Použite prvú úroveň v rúre.
Pred pečením prázdnu rúru pred‐
hrejte.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Švajčiarske
pečivo Wähe
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrin‐
ský koláč /
Švajčiarska
torta
170 - 190
45 - 55
Tvarohový ko‐
láč cheeseca‐
ke
140 - 160
60 - 90
Jablkový ko‐
láč, obložený
150 - 170
50 - 60
Zeleninový
koláč
160 - 180
50 - 60
(°C)
(min)
Pizza, hrubá,
použite hlbo‐
ký pekáč
180 200
20 - 30
Nízky chlieb
230
10 - 20
Koláč z lístko‐
vého cesta
160 180
45 - 55
Koláč Flamm‐
kuchen
230
12 - 20
Ruskí knedle
180 200
15 - 25
Gril
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Grilujte iba tenké kúsky mäsa alebo ryby.
Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na
zachytávanie tuku.
PIZZA
Pred pečením prázdnu rúru pred‐
hrejte.
Použite druhú úroveň v rúre.
Pizza, tenká
(°C)
(min)
200 230
15 - 20
34 Progress
GRIL
Použite prvú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Gril.
(°C)
(min)
(min)
1. strana
2. strana
Rozbif, stredne prepe‐
čený
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hov. filety, str.prepeče‐
né
230
20 - 30
20 - 30
Bravčové karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Celá ryba 0,5 kg – 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
RÝCHLY GRIL
Túto funkciu používajte: Rýchly Gril.
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
(min)
(min)
1. strana
2. strana
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
3
Klobásy
10 - 12
6-8
3
Steaky
7 - 10
6-8
3
Obložené hrianky
6-8
-
3
Pečenie chleba
Predhriatie sa neodporúča.
Progress 35
Pomalé pečenie
CHLIEB
Použite prvú úroveň v rúre, pokiaľ
nie je uvedené inak.
(°C)
(min)
Biely chlieb
190 210
40 60
Bageta
200 220
35 45
Brioška
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Ražný chlieb
190 210
50 70
Celozrnný chlieb
190 210
50 70
Celozrnný chlieb
190 210
40 60
Pečivo z chlebové‐
ho cesta, použite
druhú úroveň v rúre
200 220
25 35
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb. Nie
je možné ju použiť pre: hydinu, mastné
bravčové pečené, dusené mäso v
pekáči.Teplotná sonda teplota nesmie byť
vyššia ako 65 °C
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte zo
všetkých strán na horúcej panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Použite Teplotná sonda.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie. Na
prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu medzi 80 °C a 150 °C.
Predvolená teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pre Teplotná sonda.
5. Po 10 minútach rúra automaticky zníži
teplotu na 80 °C.
Použite prvú úroveň v rúre.
(kg)
(°C)
(min)
Rozbif
1 - 1.5
150
120 - 150
Hovädzie filety
1 - 1.5
150
90 - 110
Pečená teľacina
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
36 Progress
Mrazené pokrmy
Z pokrmu odstráňte obal. Pokrm položte
na tanier.
Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť
čas rozmrazovania.
ROZMRAZOVANIE
Použite druhú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplo‐
vzdušné pečenie.
ROZMRAZOVANIE
Použite druhú úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplo‐
vzdušné pečenie.
(°C)
(min)
Pečený syr
170 - 190
20 - 30
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
Zaváranie
(°C)
(min)
Pizza, mraze‐
ná
200 - 220
15 - 25
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
Americká piz‐
za, mrazená
190 - 210
20 - 25
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Pizza, chlade‐
ná
210 - 230
13 - 25
Použite prvú úroveň v rúre.
Malé pizze,
mrazené
180 - 200
15 - 30
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Hranolky, ten‐
ké
200 - 220
20 - 30
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Hranolky, hru‐
bé
200 - 220
25 - 35
Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2
litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Americké ze‐
miaky / Ame‐
rické zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri jednolitrových
pohároch), rúru vypnite alebo znížte
teplotu na 100 °C (pozrite si tabuľku).
Opečené ze‐
miakové pyré
210 - 230
20 - 30
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
Lasagne /
Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
Lasagne /
Cannelloni,
mrazené
160 - 180
40 - 60
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Progress 37
ZELENINA
MÄKKÉ OVOCIE
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
35 - 45
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Broskyne /
Dule / Slivky
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
50 - 60
15 - 20
Sušenie
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
(min)
Varenie
kým sa
nezačnú
tvoriť bu‐
blinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Uhorky
50 - 60
-
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(h)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina do
polievky
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Slivky
60 - 70
8 - 10
Marhule
60 - 70
8 - 10
Jablkové
plátky
60 - 70
6-8
Hrušky
60 - 70
6-9
Pečenie s využitím vlhkosti –
odporúčané príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
38 Progress
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Pečenie s využitím vlhkosti
Použite prvú úroveň v rúre.
Zapekacia
forma
Forma na korpus
Keramická
8 cm prie‐
mer, 5 cm vý‐
ška
Tmavá, matná
28 cm priemer
Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350 a IEC
60350.
FUNKCIA GRILOVANIA
(°C)
(min)
Gril.
Túto funkciu používajte: Rýchly
Zapečené ce‐
stoviny
200 220
45 - 60
Zapečené ze‐
miaky
180 200
70 - 85
Použite tretiu úroveň v rúre.
Moussaka
180 200
75 - 90
Prázdnu rúru predhrejte.
Lasagne
180 200
70 - 90
Cannelloni
180 200
65 - 80
Chlebový pu‐
ding
190 200
55 - 70
Ryžový pu‐
ding
180 200
55 - 70
Jablkový ko‐
láč z piškóto‐
vého cesta
(okrúhla for‐
ma na kolá‐
če)
160 170
70 - 80
Biely chlieb
200 210
55 - 70
Grilujte s maximálnou nastavenou
teplotou.
(min)
1. strana
2. strana
Fašír‐
ky/
ham‐
burge‐
ry
9 - 13
8 - 10
Hrian‐
ky
1-3
1-3
Progress 39
FUNKCIA PARA
Túto funkciu používajte: Vlhká Para.
Použite druhú úroveň v rúre.
Plech na pečenie zasuňte do prvej úrovne v rúre.
Teplotu nastavte na 99 °C.
Nádoba (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
Brokolica, prázdnu
rúru predhrejte
1 x 1/2 s otvormi
0.3
13 - 15
Brokolica, prázdnu
rúru predhrejte
1 x 1/2 s otvormi
max.
15 - 18
Hrášok, mrazený
1 x 1/2 s otvormi
2
Až kým teplota
najchladnejšie‐
ho miesta nedo‐
siahne 85 °C.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prí‐
davkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace
prostriedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pe‐
čenie.
40 Progress
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov je‐
dál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pe‐
káči.
Každodenné
používanie
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, pred‐
metmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
Odporúčané čistiace
prostriedky
1
Nepoužívajte abrazívne špongie ani
agresívne čistiace prostriedky. Môžu
spôsobiť poškodenie smaltových a
nerezových častí.
Naše produkty si môžete kúpiť na stránke
a v najlepších maloobchodných
predajniach.
Vyberanie zasúvacích líšt
Pred údržbou sa uistite, že je rúra
studená. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte zasúvacie
lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite
nahor z predného závesu.
Symbol
3
2
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný
postup.
Podponuka pre: Čistenie
Podponuku s funkciami čistenia nájdete
pod senzorovým tlačidlom .
Položka ponuky
Popis
S1
Vyprázdnenie nádrže
Postup na odstránenie zvyškovej vody zo
zásuvky na vodu po použití parných funkcií.
S2
Parné čistenie
Čistenie spotrebiča parou.
S3
Odvápňovanie
Postup na čistenie systému výrobníka pary
od zvyškového vodného kameňa.
S4
Preplachovanie
Postup na prepláchnutie a vyčistenie systé‐
mu výrobníka pary po častom používaní
parných funkcií.
Progress 41
Zapnutie funkcie čistenia
1. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.
2. Zapnite funkciu Vyprázdnenie nádrže S1. Pozrite si časť „Zapnutie funkcie
čistenia“.
.
3. Dotknite sa
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
vody), kým nezaznie zvukový signál
alebo sa na displeji nezobrazí
hlásenie.
2. Zapnite funkciu čistenia parou - S2.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie
čistenia“.
Funkcia trvá približne 30 minút.
Po skončení programu zaznie zvukový
signál.
3. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
4. Vnútorný povrch spotrebiča vytrite
neabrazívnou špongiou na čistenie
povrchov. Na čistenie dutiny môžete
použiť teplú vodu.
Po čistení ponechajte dvierka spotrebiča
otvorené približne 1 hodinu. Počkajte, kým
nebude spotrebič suchý. Dvierka
spotrebiča nechajte otvorené, aby úplne
vyschol. Aby ste urýchlili sušenie, môžete
zatvoriť dvierka a spotrebič zohriať s
funkciou Teplovzdušné pečenie na teplotu
150 °C po dobu približne 15 minút.
Maximálne účinky funkcie čistenia
dosiahnete, ak ihneď po skončení funkcie
manuálne vyčistíte spotrebič. Ak je úroveň
znečistenia vysoká, zopakujte postup ešte
raz.
Parné čistenie - S2
Pripomienka čistenia
Odstráňte čo možno najviac nečistôt
manuálne.
Táto funkcia vám pripomenie, že je
potrebné čistenie a že treba vykonať
funkciu: S2.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Dotýkajte sa
, až kým sa na displeji
nezobrazí S1. Pri niektorých modeloch
môžete tiež zvoliť S2, S3, S4.
3. Funkciu čistenia nastavte pomocou
alebo
.
tlačidiel
4. Dotykom
potvrďte nastavenie.
Vyprázdnenie nádrže - S1
Vyberte všetko príslušenstvo.
Funkcia čistenia odstráni zo zásuvky na
vodu všetku zvyškovú vodu. Funkciu
použite po funkcii pečenia s parou.
Funkcia trvá približne 6 minút.
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
Ak chcete vyčistiť bočné steny, vyberte
príslušenstvo a zasúvacie lišty.
Funkcie čistenia parou podporujú čistenie
dutiny spotrebiča parou.
Lepšie výsledky dosiahnete, ak
funkciu čistenia spustíte vtedy,
keď je spotrebič vychladnutý.
Určený čas sa týka trvania
funkcie a nezahŕňa čas
potrebný na čistenie dutiny
používateľom.
Počas činnosti funkcie čistenia parou je
osvetlenie vypnuté.
1. Zásuvku na vodu naplňte vodou po
maximálnu úroveň (približne 950 ml
Túto funkciu môžete zapnúť/vypnúť v
ponuke nastavení.
Systém výrobníka pary Odvápnenie - S3
Keď je spustený výrobník pary, vnútri sa
hromadí a usádza vodný kameň, pretože
voda obsahuje vápnik. To môže mať
negatívny vplyv na kvalitu pary, na výkon
výrobníka pary a na kvalitu pokrmov. Z
okruhu výrobníka pary treba pravidelne
odstraňovať vodný kameň, aby ste predišli
týmto negatívnym vplyvom.
Funkciu zvoľte v ponuke:
.
Celý proces trvá približne 2 hodiny.
42 Progress
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
1. Vyberte všetko príslušenstvo.
2. Uistite sa, že je zásuvka na vodu
prázdna. V prípade potreby zapnite
funkciu Vyprázdnenie nádrže - S1.
3. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.
4. Do zásuvky na vodu dajte 250 ml
prípravku na odstránenie vodného
kameňa.
5. Potom do zásuvky na vodu doplňte
vodu po maximálnu úroveň, kým
nezaznie zvukový signál alebo sa na
displeji nezobrazí hlásenie.
Tento postup trvá približne 1 hodinu 40
minút.
6. Aktivujte funkciu Odvápnenie - S3.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie
čistenia“.
7. Po skončení tejto časti vyprázdnite
plech na pečenie a opäť ho položte do
prvej úrovne v rúre.
8. Aktivujte funkciu Preplachovanie.
Pozrite si časť „Systém výrobníka pary
- Preplachovanie - S4”.
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
Ak funkcia Odvápnenie
neprebehne správnym
spôsobom, na displeji sa
zobrazí hlásenie, aby ste ju
zopakovali.
Ak je spotrebič vlhký a mokrý, vytrite ho
suchou handričkou. Dvierka spotrebiča
nechajte otvorené, aby úplne vyschol.
funkcie. Pripomienka odvápnenia sa
nedá deaktivovať.
Systém výrobníka pary Preplachovanie - S4
Vyberte všetko príslušenstvo.
Funkcia trvá približne 30 minút.
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
1. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.
2. Zásuvku na vodu naplňte čerstvou
vodou po maximálnu úroveň, kým
nezaznie zvukový signál alebo sa na
displeji nezobrazí hlásenie.
3. Zapnite funkciu Preplachovanie - S4.
Pozrite si časť „Zapnutie funkcie
čistenia“.
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
Výmena osvetlenia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
Pripomienka odvápnenia
Vykonanie funkcie vám pripomenú dve
pripomienky odvápnenia: Odvápňovanie.
Tieto pripomienky sa zapnú pri každom
vypnutí spotrebiča. Keď je pripomienka
zapnutá, na displeji bliká S3.
• Upozorňovacia pripomienka vám
pripomenie a odporučí vykonať cyklus
odvápnenia.
• Blokovacia pripomienka vám prikáže
odvápniť spotrebič. Ak pri zobrazení
blokovacej pripomienky spotrebič
neodvápnite, zablokujú sa parné
2. Odstráňte kovový krúžok a vyčistite
sklený kryt.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Kovový krúžok nasaďte späť na
sklenený kryt.
5. Nasaďte sklenený kryt.
Progress 43
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotre‐
biči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie
je správne nainštalovaný do
zásuvky.
Konektor teplotnej sondy za‐
suňte do príslušnej zásuvky
až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nene‐
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
44 Progress
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu roz‐
mrazovania, ale nevybrali
ste zo zásuvky konektor te‐
plotnej sondy.
Konektor teplotnej sondy od‐
pojte zo zásuvky.
Na displeji je zobrazený chy‐
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostné‐
ho vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Proces odvápňovania sa
preruší pred ukončením.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Zopakujte proces.
Proces odvápňovania sa
preruší pred ukončením.
Používateľ zastavil funkciu.
Zopakujte proces.
Po procese odvápňovania
nie je v hlbokom pekáči
žiadna voda.
Zásuvku na vodu ste ne‐
naplnili po maximálnu úro‐
veň.
Skontrolujte, či je vnútri zá‐
suvky na vodu odvápňovací
prípravok/voda.
Zopakujte proces.
Po cykle odvápnenia je na
dne dutiny rúry špinavá vo‐
da.
Hlboký pekáč je na nespráv‐
nej úrovni v rúre.
Z dna rúry odstráňte zvyško‐
vú vodu a odvápňovací prí‐
pravok. Do prvej úrovne v
rúre zasuňte pekáč.
Funkcia čistenia sa preruší
pred ukončením.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Zopakujte proces.
Funkcia čistenia sa preruší
pred ukončením.
Používateľ zastavil funkciu.
Zopakujte proces.
Po skončení funkcie čistenia
je na dne rúry príliš veľa vo‐
dy.
Pred spustením cyklu čiste‐
nia ste do spotrebiča na‐
striekali príliš veľké množ‐
stvo čistiaceho prostriedku.
Všetky časti dutiny rúry po‐
kryte tenkou vrstvou čistia‐
ceho prostriedku. Čistiaci
prostriedok naneste rovno‐
merne.
Výsledok procesu čistenia je
neuspokojivý.
Počiatočná teplota dutiny rú‐
ry pri funkcii parného čiste‐
nia bola príliš vysoká.
Zopakujte cyklus. Spustite
cyklus pri studenom spotre‐
biči.
Progress 45
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Výsledok procesu čistenia je
neuspokojivý.
Pred začiatkom procesu či‐
stenia ste nevybrali bočné
mriežky. Môžu preniesť tep‐
lo na steny a znížiť účinok
čistenia.
Zo spotrebiča vyberte bočné
mriežky a zopakujte funkciu.
Výsledok procesu čistenia je
neuspokojivý.
Pred začiatkom procesu či‐
stenia ste zo spotrebiča ne‐
vybrali príslušenstvo. Príslu‐
šenstvo môže negatívne ov‐
plyvniť parný cyklus a znížiť
účinnosť čistenia.
Zo spotrebiča vyberte príslu‐
šenstvo a zopakujte funkciu.
Spotrebič je zapnutý, ale sa
nezohrieva. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐
žim.
Pozrite si časť „Používanie
ponuky nastavení“ v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informačný list k výrobku
Informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Progress
Model
PCD46102X 944066720
Index energetickej účinnosti
80.8
Trieda energetickej efektívnosti
A+
46 Progress
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
0.89 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.59 kWh/cyklus
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
43 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
34.4 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Úspora energie
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia
neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je
upevnené na svojom mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz,
zachovajte čo najkratšie prestávky medzi
pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite
ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale tento
úkon zníži očakávanú úsporu energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
. Ak ho chcete
zapnúť, zopakujte tento krok.
Progress 47
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
www.progress-hausgeraete.de
867353635-A-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising