Progress | PCD46102X | User manual | Progress PCD46102X Ръководство за употреба

Progress PCD46102X Ръководство за употреба
Ръководство за употреба
Фурна на пара
PCD46102X
2 Progress
СЪДЪРЖАНИЕ
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Функции на часовника
2
4
7
8
10
11
15
Автоматични програми
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Енергийна ефективност
17
18
19
21
42
46
49
Запазваме си правото на изменения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят
не е отговорен за наранявания или повреди в резултат
на неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда
и възможните рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части
могат да се нагорещят по време на употреба.
Progress 3
•
•
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда
и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване
на стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната, първо
издърпайте предната част на държача и след това
задната, за да се разкачи от стените. Поставете мет.
държачи в обратна последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
4 Progress
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
• Вграденият уред трябва да отговаря
на изискванията за устойчивост на
DIN 68930.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
Ширина на отвора
за вграждане
444 (460) mm
560 mm
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
550 (550) mm
Височина в предна‐
та част на уреда
455 mm
Височина в задната
част на уреда
440 mm
Височина в предна‐
та част на уреда
595 mm
Височина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уре‐
да
567 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
546 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
882 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор раз‐
положен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задна‐
та страна
1500 mm
Монтажни винтове
3.5x25 mm
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни
на захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел
трябва да бъде подменен, това
трябва да бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Progress 5
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите
и изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без
инструменти.
• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
• Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство, което
ви позволява да изключите уреда от
ел. мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е
с ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
• Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки
с алкохол може да причини смесване
на алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни материали,
в уреда, в близост до него или върху
него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината
на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
• Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които
може да бъдат трайни.
6 Progress
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
• Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
• Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена преграда
да се образуват топлина и влага,
което в последствие да предизвика
повреда на уреда, корпуса или пода.
Не затваряйте преградата, докато
уредът не е изстинал напълно след
употреба.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването
от контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
• Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални предмети.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
• Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
Готвене на пара
ВНИМАНИЕ! Опасност от
изгаряне и повреда в уреда.
• Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато функцията е активирана.
Може да излезе пара.
– След готвене на пара, отваряйте
внимателно вратичката на уреда.
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Премахнете дръжката на вратичката,
за да предотвратите заклещването
на деца или домашни любимци в
уреда.
Progress 7
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Общ преглед
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Принадлежности
Контролен панел
Електронен програматор
Чекмедже за вода
Гнездо за сензора за температурата
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Извеждаща тръба за почистен
котлен камък
9 Сменяема опора на скарата
10 Позиции на рафтовете
1
2
3
4
5
6
7
8
Грил/тиган за печене
Решетъчна скара
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Tава за печене
За сладкиши и курабийки.
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране на
мазнина.
Термосонда
За измерване на температурата вътре
в храната.
8 Progress
Комплектът за готвене с пара източва
кондензираната вода далеч от храната
по време на готвене на пара.
Използвайте го за приготвяне на
зеленчуци, риба, пилешки гърди.
Комплектът не е подходящ за храна,
която трябва да се накисне във вода,
като например ориз, полента, паста.
Комплект за готвене с пара
Един неперфориран и един
перфориран съд за храна.
КОМАНДНО ТАБЛО
Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Използвайте сензорните полета, за да работите с фурната.
Сен‐
зорно
поле
1
2
3
4
-
Функция
Описание
Екран
Показва текущите настройки на фурната.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
Oпции
За настройка на функция за загряване или ав‐
томатична програма.
Моята любима
програма
За съхранение на вашата любима програма.
Използвайте това поле, за да имате пряк до‐
стъп до любимата ви програма или когато фур‐
ната е изключена.
Progress 9
Сен‐
зорно
поле
Функция
Описание
Температурата /
бързо нагряване
За задаване или проверка на температурата.
За задаване или проверка на температурата на
Термосонда.
Натиснете и задръжте за три секунди за включ‐
ване и изключване на функцията: бързо нагря‐
ване.
НАГОРЕ, НАДО‐
ЛУ
За придвижване нагоре или надолу в менюто.
Ок
Потвърждаване на избор или настройката.
Лампа на фурна‐
та
За включване и изключване на лампата на
фурната.
Часовник
За настройка на функциите на часовника.
Таймер
За настройка на Таймер.
5
6
7
8
9
10
Екран
A
B
G
C
F
E
D
A. Символ, показващ функцията на
фурната
B. Дисплей за температура/час
C. Часовник / Дисплей за остатъчна
топлина / Таймер
D. Индикатор за остатъчна топлина /
Индикатор за ниво на водата
E. Индикатори за функциите на
часовника
F. Индикатор за нагряване / Индикатор
за бързо нагряване
G. Номер на функцията на фурната /
програма
Други индикатори на дисплея:
Символ
Име
Функции
Описание
Може да изберете функция на фурната.
10 Progress
Символ
/
/
Име
Описание
Автоматична програма
Може да изберете автоматична програ‐
ма.
Моята любима програма
Любимата ви програма работи.
кг / г
Работи автоматична програма, която е
съобразена с въведеното тегло на хра‐
ната.
ч/мин
Работи функция на часовника.
Температура / бързо нагрява‐
не
Функцията работи.
Температура
Посочена е текущата температура.
Температура
Вие можете да промените температура‐
та.
Сензор за температурата
Сензорът за температура в сърцевина‐
та е включен в гнездото на този сензор.
Осветление
Деактивирали сте лампата.
Таймер
Функцията Таймер работи.
Индикатор на отделение за
вода
Показва нивото на водата
Индикатор за нагряване
Ако включите функцията за загряване,
се появява . Тези чертички показват
дали температурата във фурната се
увеличава или намалява.
Когато фурната достигне зададената
температура, чертичките изгасват от
екрана.
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
Progress 11
Настройка за твърдостта на
водата
Когато включите фурната в
електроческата мрежа, трябва да
настроите нивото на твърдост на
водата.
Твърдост на водата
Таблицата, по-долу, показва диапазона
на твърдостта на водата в съответтвие
с отлагането на калций (ммол/л) и
качеството на водата.
Отлагане на кал‐
ций (mmol/l)
Отлагане на кал‐
ций (mg/l)
Класифи‐
кация на
водата
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Умерено
твърда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Твърда
4
над 21
над 3,8
над 150
Много
твърда
Когато твърдостта на водата
надвишава стойностите в таблицата,
напълнете водосъдържателя с
бутилирана такава.
1. Вземете четирицветната лента,
предоставена с парният комплект
във фурната.
2. Сложете всички реакционни зони на
лентата във водата за около 1
секунда.
Не слагайте лентата под течаща
вода.
3. Изтръскайте лентата, за да
премахнете останалата вода.
4. Изчакайте 1 минута и проверете
твърдостта на водата с таблицата
по-долу.
Цветовете на реакционните зони ще
продължат да се променят. Не
проверявайте твърдостта на водата
по-късно от 1 минута след теста.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
5. Изберете твърдостта на водата:
меню с настройки.
Вижте "Допълнителни функции" в глава
"Използване на меню настройки".
Тестова лента
Твърдост На Во‐
дата
1
2
3
4
Може да промените твърдостта на
водата в менюто:
12 Progress
Функции за нагряване
Функция
във фурна‐
та
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
Приложение
За печене на две нива
едновременно и за су‐
шене на храна.
Задайте температура с
20 - 40 °C по-ниска от‐
колкото за Традиционно
печене.
За печене на пица. За
хрупкав и запечен блат.
Функция пи‐
ца
За приготвяне на крех‐
ки, сочни печени меса.
Бавно готве‐
не
Традицион‐
но печене
За печене на тестени и
месни храни на едно
ниво.
Дълбоко за‐
мразени хра‐
ни
За да станат хрупкави
полуготовите храни (ка‐
то картофки, картофи
уеджис или пролетни
рулца).
Грил
За запичане на тънки
храни или препичане на
хляб
Турбо грил
Долен нагре‐
вател
За печене на по-големи
парчета месо или птици
с костите на едно ниво.
За огретени и за кафя‐
ва коричка.
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Функция
във фурна‐
та
Размразява‐
не
Печене с
влажност
Приложение
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
ленчуци). Времето за
размразяване зависи от
количеството и големи‐
ната на храната.
Функцията е разработе‐
на за пестене на енер‐
гия по време на готве‐
не. За инструкциите за
готвене вижте глава
"Препоръки и съвети",
Печене с влажност.
Вратата на фурната
трябва да се затвори по
време на готвене, така
че функцията да не се
прекъсва и да се гаран‐
тира, че фурната рабо‐
ти с възможно най-ви‐
сока енергийна ефек‐
тивност. Когато използ‐
вате тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да се
различава от зададена‐
та температура. Из‐
ползва се остатъчната
топлина.Нагревателна‐
та мощност може да се
намали. За общи препо‐
ръки за енергоспестя‐
ване вижте „Енергийна
ефективност”, глава
„Икономия на енергия”.
Тази функция се из‐
ползва за покриване на
изискванията за класа
на енергийна ефектив‐
ност съгласно EN
60350-1. Когато използ‐
вате тази функция,
лампата автоматично
се изключва след 30 се‐
кунди.
Progress 13
Функция
във фурна‐
та
Печене на
хляб
Приложение
Използвайте тази функ‐
ция, за да приготвите
хляб или рула с добър,
професионален резул‐
тат относно хрупкавост,
цвят и загар на корич‐
ката.
За поддържане на хра‐
ната топла.
Поддържане
на топлина
Възстановя‐
ване с пара
Ниска Влаж‐
ност
Висока
Влажност
Само пара
Претопляне на храна с
пара предотвратява из‐
сушаването ѝ. Топлина‐
та се разпределя по не‐
жен и равномерен на‐
чин, който позволява да
се възстановят вкуса и
аромата на храната ка‐
то на току-що приготве‐
на. Тази функция може
да се използва за пре‐
топляне на храна ди‐
ректно в чиния. Може
да претопляте повече
от една порция по едно
и също време, използ‐
вайки различните нива.
За печене на хляб, го‐
леми парчета месо или
за затопляне на охла‐
дени и замразени
ястия.
За ястия с високо съ‐
държание на влага, яй‐
чен крем "Роял" и тери‐
ни, както и за поширане
на риба.
За зеленчуци, риба,
картофи, ориз, макаро‐
нени изделия или спе‐
циални гарнитури.
Лампата може автоматично
да се деактивира при
температури под 60 °C при
някои функции на фурната.
Задаване на функцията за
загряване
1. Включете фурната с .
Екранът показва зададената
температура, символа и номера на
функцията за загряване.
2. Натиснете
или
, за да
зададете функцията за нагряване.
или фурната започва
3. Натиснете
автоматично след 5 секунди.
Ако включите фурната, но не зададете
функция за нагряване или програма,
фурната се изключва автоматично след
20 секунди.
Промяна на температурата
Натиснете
или
, за да промените
температурата: 5 °C.
Когато фурната е на зададената
температура, се чува сигнал и
индикаторът за загряване изчезва.
Запитване за температурата
Можете да проверите текущата
температура във фурната, когато
функцията или програмата работи.
1. Натиснете .
Дисплеят показва температурата във
фурната.
Натиснете
отново за промяна на
зададената температура.
2. Натиснете
или дисплеят отново
показва зададената температура
автоматично след 5 секунди.
бързо нагряване
Не поставяйте храна във фурната,
докато функцията за бързо нагряване
работи.
14 Progress
Функцията за бързо нагряване може да
се използва за някои функции на
нагряване. Ако в менюто с настройки е
включен сигнал за грешка, сигналът се
чува, ако за зададената функция не е
налице бързо загряване. Вижте
"Допълнителни функции" в глава
"Използване на меню настройки".
Бързото нагряване намалява времето
за нагряване.
За да включите функцията Бързо
загряване, натиснете и задръжте
за
повече от 3 секунди.
Ако функцията за бързо загряване се
включи на дисплея се показва:
Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ! Използвайте
само студена чешмяна вода.
Не използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
2. Напълнете водосъдържателя със
студена вода до максималното ниво
(около 950 мл вода), докато
прозвучи сигнал или на дисплея се
покаже съобщение.
Водата е достатъчна за
приблизително 50 минути.
Не пълнете водосъдържателя над
максималната му вместимост.
Съществува риск от изтичане на
вода, преливане и щети по
обзавеждането.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
4. Включете фурната.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, задайте
функцията: Времетр.
или:
Приключв. .
Парата се появява след около 2
минути. Когато фурната достигне
настроената температура, се чува
сигнал.
Когато водата във водосъдържателя
започва да привършва, прозвучава
сигнал, което означава, че трябва да го
напълните отново, за да продължите с
готвенето на пара, както е описано погоре.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете фурната.
8. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
Вижте функцията за почистване:
Изпразване на контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фурната е гореща.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изпразвате
чекмеджето за вода.
9. След готвене на пара, парата може
да кондензира по дъното на
вътрешността на уреда. Винаги
подсушавайте дъното на
вътрешността на фурната, след
като се охлади.
Оставете фурната да изсъхне напълно
с отворена вратичка.
За да ускорите изсъхването, можете да
затворите вратата и да загреете
фурната с функцията: Горещ въздух/
вентилир. при температура 150 °C за
около 15 минути.
Progress 15
ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
Таблица с функции на часовника
Функция на часовника
00:00
Приложение
Час от деноно‐
щието
Показва или променя часа. Може да промените часа
само, когато фурната е включена.
Времетр.
За определяне колко време да работи фурната.
Приключв.
За да зададете, когато фурната се изключи.
Отложен старт
За да комбинирате функциите Времетр. и Приключв..
Настрой + Про‐
дължи
За включване на фурната с необходимите настройки
само с едно натискане на сензорното поле, по всяко
време по-късно.
Таймер
За настройка на обратно броене. Тази функция не
влияе върху работата на фурната. Можете да настрой‐
вате Таймер по всяко време, включително и когато
фурната е изключена.
Хронометър
За настройка на отброяването, което показва колко
дълго работи фурната. Той се включва веднага след
като фурната започне да нагрява. Хронометър не е
включена, ако са зададени Времетр. и Приключв.. Тази
функция не влияе върху работата на фурната.
Настройка и промяна на часа
След първото свързване към
електрическата мрежа, изчакайте
докато на дисплея се изведат и 12:00.
"12" премигва.
1. Натиснете
или
, за да
зададете часовете.
.
2. Натиснете
3. Натиснете
или
, за да
зададете минутите.
4. Натиснете
.
Екранът показва новото време.
За да промените часовото време
натиснете
неколкократно. докато
започне да свети.
Задаване на Времетр.
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Натиснете неколкократно , докато
започне да мига.
3. Натиснете
или
, за да
зададете минутите за Времетр..
4. Натиснете
или Времетр. започва
автоматично след 5 секунди.
5. Натиснете
или
, за да
зададете часовете за Времетр..
6. Натиснете
или Времетр. започва
автоматично след 5 секунди.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути. Дисплеят
показва мигащ
и настройката на
времето. Фурната е изключена.
7. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
8. Изключете фурната.
16 Progress
Задаване на Приключв.
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Натиснете неколкократно , докато
започне да мига.
3. Натиснете
или
, за да
зададете Приключв. и натиснете
. Първо задайте минутите, след
това и часовете.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути. Дисплеят
и настройката на
показва мигащ
времето. Фурната се изключва
автоматично.
4. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
5. Изключете фурната.
Настройка: Отложен старт
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Натиснете неколкократно , докато
започне да мига.
3. Натиснете
или
, за да
зададете минутите за Времетр..
4. Натиснете
.
5. Натиснете
или
, за да
зададете часовете за Времетр..
6. Натиснете
.
На екрана започва да мига .
или
, за да
7. Натиснете
зададете Приключв. и натиснете
. Първо задайте минутите, след
това и часовете.
Фурната се включва автоматично покъсно, работи за зададените Времетр.и
спира на зададените Приключв.. Когато
зададеното време изтече, прозвучава
звуков сигнал в продължение на 2
минути. Дисплеят показва мигащ
и
настройката на времето. Фурната се
изключва автоматично.
8. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
9. Изключете фурната.
Когато функцията Отложен
старт е включена, дисплеят
показва символ за функцията
на нагряване,
с точка и .
Точката показва коя функция
на часовника е включена в
индикатора на час/остатъчна
топлина.
Настройка: Настрой +
Продължи
Може да използвате функцията
Настрой + Продължи, само ако е
зададено Времетр..
1. Задайте функцията нагряване и
температура.
2. Задайте Времетр..
необходимия брой
3. Натиснете
пъти, докато екранът покаже мигащ
.
, за да зададете
4. Натиснете
функцията Настрой + Продължи.
Дисплеят показва
и
с индикатор.
Този индикатор показва коя
часовникова функция е активирана.
5. Натиснете сензорно поле (освен
ВКЛ./ИЗКЛ.), за да стартирате
функцията Настрой + Продължи.
Настройка: Таймер
1. Натиснете .
На екрана започва да мига
и "00".
2. Използвайте , за да сменяте
опциите. Първо настройвате
секундите, после минутите и
часовете.
3. Натиснете
или
, за да
за
зададете Таймер и
стартиране.
4. Натиснете
или Таймер започва
автоматично след 5 секунди.
Когато настроеното време приключи,
прозвучава сигнал за 2 минути и на
дисплея започва да мига 00:00 и .
Progress 17
5. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
Настройка: Хронометър
1. За да нулирате Хронометър,
натиснете: неколкократно докато
.
на дисплея започнат да мигат
2. Натиснете и задръжте.
. Когато
на екрана се появи „00:00“,
Хронометър започва отново да
отброява.
АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Програма
Има 25 автоматични програми.
Използвайте автоматична програма или
рецепта, ако нямате достатъчно знания
или опит за приготвяне на дадено
ястие. Дисплеят показва времената за
готвене по подразбиране за всички
автоматични програми.
17
ЦЯЛО ПИЛЕ
18
ПИЦА
19
ЗАПЕЧЕНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ
20
ЛИМОНОВ ПАНДИШПАН. КЕЙК
21
ЧИЙЗ КЕЙК
Автоматични програми
22
КАНЕЛОНИ
23
ТОРТА ПОЛУФАБРИКАТ
24
ПИЦА ПОЛУФАБРИКАТ
25
ВИДОВЕ КАРТОФИ ПОЛУФА‐
БРИКАТ
Програма
1
ЗЕЛЕНЧУЦИ ПО ТРАДИЦ.
2
ЗАПЕЧЕНИ КАРТОФИ
3
СЕЛСКИ ХЛЯБ
4
PУЛА
5
РИБА
6
ЗАДУШЕНА РИБА (ПЪСТЪРВА)
7
КНЕДЛИ СЪС СЛИВИ
8
ТЕЛЕШКИ ДЖОЛАН
9
ОРИЗ
10
ЛАЗАНЯ
11
ВТАСВАНЕ НА ТЕСТО1
12
ГОВЕЖДА ПЕЧЕНО
13
СВИНСКО ПЕЧЕНО
14
ТЕЛЕШКО ПЕЧЕНО
15
АГНЕШКО ПЕЧЕНО
16
ПЕЧЕН ДИВЕЧ
Автоматични програми
1. Активирайте уреда.
.
2. Докоснете
На дисплея се извеждат , символът и
номерът на автоматичната програма.
или
, за да
3. Докоснете
изберете автоматичната програма.
4. Докоснете
или изчакайте пет
секунди, докато уредът започне
автоматично да работи.
5. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
мига.
Символът
6. Докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната, за
да спрете звуковия сигнал
7. Деактивирайте уреда.
18 Progress
Автоматични програми с
въвеждане на тегло
Ако зададете теглото на месото, уредът
изчислява времето за печене.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
.
3. Докоснете
или
, за да
настроите програмата за тегло.
На екрана се показва: времето за
готвене, символът за времетраене ,
тегло по подразбиране, мерна единица
(кг, г).
4. Докоснете
; в противен случай
настройката се запаметява
автоматично след пет секунди.
Уредът се активира.
5. Можете да промените нормалната
стойност на теглото с
или
.
Докоснете
.
6. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на две минути.
мига.
7. Докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната, за
да спрете звуковия сигнал
8. Деактивирайте уреда.
програми със сензор за температура в
сърцевината. Програмата приключва,
когато уредът достигне зададената
температура в сърцевината.
1. Активирайте уреда.
неколкократно, докато
2. Докоснете
на дисплея се покаже .
3. Монтирайте сензора за
температурата в сърцевината.
Вижте "Сензор за температурата".
4. Докоснете
или
, за да
зададете програмата за сензора за
температура в сърцевината.
Сензорът показва времето за готвене
и .
5. Докоснете
; в противен случай
настройката се запаметява
автоматично след пет секунди.
Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
мига.
продължение на две минути.
6. За да спрете звуковия сигнал,
докоснете сензорно поле или
отворете вратичката на фурната.
7. Деактивирайте уреда.
Автоматични програми със
сензор за температура в
сърцевината (избрани
модели)
Температурата на храната е по
подразбиране и е фиксирана при
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му и се уверете, че е с
крачетата надолу.
Progress 19
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на водачите
отгоре.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
Използване на функцията
Моято любима програма
Използвайте тази функция, за да
запишете предпочитаните настройки на
температурата и времето за дадена
функция или програма на фурната.
1. Задайте температурата и времето
за съответната функция или
програма на фурната.
2. Натиснете и задръжте
повече от
три секунди. Уредът издава звуков
сигнал.
3. Деактивирайте уреда.
• За да активирате тази функция,
натиснете . Уредът активира
вашата любима програма.
Докато функцията работи,
може да променяте
времето и температурата.
• За да деактивирате тази функция,
натиснете . Уредът деактивира
вашата любима програма.
Използване на функцията
Защита за деца
Функцията „Защита за
деца“ предотвратява неумишлената
работа с фурната.
1. Можете да я включите и когато
фурната е изключена. Не задавайте
функция за нагряване
2. Натиснете и задръжте
за 3
секунди.
3. Натиснете и задръжте
и
по
едно и също време за 2 секунди.
Уредът издава звуков сигнал.
На екрана се появява SAFE.
За да изключите функцията "Защита за
деца", повторете стъпка 3.
20 Progress
Използване на Заключване
Можете да включите функцията само
когато уредът работи.
За да изключите функцията
"Заключване", повторете стъпка 3.
Можете да изключите
фурната, когато функцията
"Заключване" е включена.
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване" се
изключва.
"Заключване" предотвратява
неумишлена смяна на функцията на
фурната.
1. За да включите функцията,
включете фурната.
2. Включете функция или настройка на
фурната.
3. Натиснете и задръжте
и
едновременно в продължение на 2
секунди.
Прозвучава сигнал.
На дисплея се появява ключ.
Използване на меню
"Настройки"
Менюто Настройки Ви позволява да
включите или изключите функциите в
главното меню. Дисплеят показва SET
и цифрата на настройката.
Описание
Стойност за настройка
1
НАСТР. + ПРОДЪЛЖИ
ВКЛ./ИЗКЛ.
2
ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТО‐
ПЛИНА
ВКЛ./ИЗКЛ.
3
НАПОМНЯНЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
ВКЛ./ИЗКЛ.
4
ЗВУК. СИГНАЛ НА БУТОНИТЕ1)
КЛИК / БИЙП / ИЗКЛ.
5
ЗВУК. СИГНАЛ ЗА ГРЕШКА
ВКЛ./ИЗКЛ.
6
DEMO РЕЖИМ
Активиращ код: 2468
7
ЯРКОСТ
НИСКА / СРЕДНА / ВИСОКА
8
ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА
1-4
9
МЕНЮ ЗА ТЕХН. ОБСЛУЖВАНЕ
-
10
НУЛИРАНЕ-ФАБР.НАСТР
ДА/НЕ
1) Не е възможно да деактивирате тона на сензорното поле с ВКЛ./ИЗКЛ.
1. Натиснете и задръжте
за 3
секунди.
На дисплея се показва SET1 и "1"
започва да мига.
2. Натиснете
или
за задаване
на настройката.
3. Натиснете
.
4. Натиснете
или
, за да
промените стойността на
настройката.
5. Натиснете
.
За излизане от меню Настройки,
натиснете
или натиснете и задръжте
.
Автоматично изключване
От съображения за безопасност
фурната се изключва автоматично след
известно време, ако е включена
функция за затопляне, а настройките не
са променени.
Progress 21
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Осветление,
Термосонда,Времетр., Приключв..
Яркост на екрана
Има два режима за яркост на екрана:
• Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
• Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите Таймера. Когато
Таймерът изтече, екранът се
връща към нощна яркост.
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Температурата и времето за
печене в таблиците са само
ориентировъчни. Те зависят
от рецептите, качеството и
количеството на
използваните съставки.
Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната ви фурна.
Таблиците по-долу показват
препоръчителните настройки за
температура, време за готвене и
позиция на рафта за определени
видове храни.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Само пара
Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на фурната, докато
функцията е включена. Може да излезе
пара.
Стерилизация
Тази функция позволява да
стерилизирате шишета (напр. бебешки
шишета).
Поставете чистите шишета наобратно
по средата на рафта на първото ниво.
Напълнете съдържателя до
максималното ниво и изберете
продължителност от 40 минути.
Готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте всички видове храни,
пресни или замразени. Можете да я
използвате за готвене, затопляне,
размразяване, поширане или
бланширане на зеленчуци, месо, риба,
тестени изделия, ориз, грис и яйца.
Можете да приготвяте многостепенни
менюта само с едно готвене. За да се
уверите, че всички ястия ще бъдат
готови по едно и също време,
започнете с храната, която изисква най-
22 Progress
много време за готвене, след което
добавяйте останалите ястия в
съответния момент, като направите
справка в таблиците за готвене.
Например: Общото време за готвене е
40 min. Първо поставете Варени кар‐
тофи, нарязани на четвъртинки, след
20 min добавете Филета от сьомга и
Броколи, на розички след 30 min.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
(min)
15 - 25
Броколи, цели
15 - 25
Аспержи, зелени
15 - 25
Патладжани
Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
40
15 - 25
Тиква, на кубчета
Филета от сьомга
20
15 - 25
Домати
Броколи, на ро‐
зички
10
20 - 25
Боб, бланширан
20 - 25
Маруля, на розички
20 - 25
Савойско зеле
20 - 30
Целина, на кубчета
20 - 30
Праз, на кръгчета
20 - 30
Грах
20 - 30
Бял грах / Чушки Кайзер
20 - 30
Сладки картофи
20 - 30
Копър
20 - 30
Моркови
25 - 35
Аспержи, бели
25 - 35
Брюкселско зеле
25 - 35
Карфиол, на розички
25 - 35
Алабаш, на лентички
25 - 35
Бял боб
30 - 40
Сладка царевица на кочан
35 - 45
Черен овесен корен
35 - 45
Карфиол, цял
35 - 45
Зелен фасул
Използвайте най-голямо необходимо
количество вода, когато готвите ястия
наведнъж.
Използвайте първото ниво на фурната.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
8 - 10
Броколи, на розички,
предварително загрейте
празната фурна
10
Белени домати
10 - 15
Спанак, пресен
10 - 15
Тиквички, нарязани
15
Зеленчуци, бланширани
15 - 20
Нарязани гъби
15 - 20
Чушки, на ивици
Progress 23
ГАРНИТУРИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
°C.
Настройте температурата на 99
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
(min)
40 - 45
Бяло и червено зеле, на
лентички
30 - 40
Варени картофи, наряза‐
ни на четвъртинки
50 - 60
Артишок
35 - 45
Хлебни кнедли
55 - 65
Зрял боб, накиснат, съот‐
ношение вода/фасул 2:1
35 - 45
Картофени кнедли
60 - 90
Кисело зеле
35 - 45
70 - 90
Червено цвекло
Ориз, съотношение вода/
ориз 1:1, съотношението
вода към ориз може да се
промени в зависимост от
типа ориз
40 - 50
Полента (качамак), съот‐
ношение с течността 3:1
40 - 55
Оризов пудинг, съотноше‐
ние мляко/ориз 2,5:1
45 - 55
Небелени картофи, сред‐
но изпечени
55 - 60
Леща, кафява и зелена,
съотношение вода/леща
2:1
ГАРНИТУРИ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
15 - 20
Кускус, съотношение во‐
да/кус-кус 1:1
15 - 25
Пресни талиателе
20 - 25
Пудинг с грис, съотноше‐
ние мляко/грис 3.5:1
20 - 30
Леща, червена, съотноше‐
ние вода/леща 1:1
25 - 30
Шпецле
25 - 35
Булгур, съотношение во‐
да/булгур 1:1
25 - 35
Кнедли с мая
30 - 35
Ароматен ориз, съотноше‐
ние вода/ориз 1:1
ПЛОДОВЕ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
10 - 15
Ябълкови резени
10 - 15
Горещи плодове
10 - 20
Течен шоколад
24 Progress
МЕСО
ПЛОДОВЕ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
20 - 25
Плодов компот
РИБА
(min
)
(°C)
15 20
Тънко филе от риба
75 - 80
20 25
Скариди, пресни
75 - 85
20 30
Миди
100
20 30
Филета от сьомга
85
20 30
Пъстърва, 0,25 kg
85
30 40
Скариди, замразе‐
ни
75 - 85
40 45
Сьомгова пъстър‐
ва, 1 kg
85
(°C)
20 30
Баварска телешка
наденица / Бяла на‐
деница
80
20 30
Виенска наденица
80
25 35
Задушени пилешки
гърди
90
55 65
Варена шунка, 1 kg
99
60 70
Пилешко задушено,
1 – 1,2 kg
99
70 90
Касел, задушено
90
80 90
Телешко / Свинско
филе, 0,8 – 1 kg
90
110
120
Тафелшпиц
99
ЯЙЦА
(min
)
(°C)
Наденички
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
МЕСО
15 20
(min
)
80
10 - 11
Яйца, рохко сварени
12 - 13
Яйца, средно сварени
18 - 21
Яйца, твърдо сварени
Progress 25
Комбинирана функция: Горещ
въздух/вентилир. + Само пара
Можете да комбинирате тези функции
за готвене на месо, зеленчуци и
гарнитури наведнъж.
1. Задайте функцията: Горещ въздух/
вентилир., за да печете месо.
2. Добавете приготвените зеленчуци и
гарнитури.
3. Охладете фурната до около 80 °C.
Оставете вратичката отворена на
първа позиция за приблизително 15
минути.
4. Задайте функцията: Само пара.
Гответе всички ястия заедно, докато
станат готови.
Висока Влажност
Използвайте първото ниво на фурната.
Ниска Влажност
Използвайте първото ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Готови за пече‐
не багети, 40 –
50 g
200
15 - 20
Готови за пече‐
не рула
200
15 - 20
Земели, 40 – 60
g
180 200
25 - 35
Готови за пече‐
не замразени ба‐
гети, 40 – 50 g
200
25 - 35
180
30 - 40
(°C)
(min)
Руло "Стефани",
несготвено, 0,5
kg
Тънко филе от риба
85
15 20
Макарони на
фурна
170 190
40 - 50
Печени яйца
90 110
15 30
Лазаня
170 180
45 - 55
Малка риба, до 0,35
kg
90
20 30
Хляб, 0,5 – 1 kg
180 190
45 - 60
Дебело филе от ри‐
ба
90
25 35
Пиле, 1 kg
180 210
50 - 60
Цяла риба, до 1 kg
90
30 40
Картофен огре‐
тен
160 170
50 - 60
Крем / Блат, малки
чинийки
90
35 40
160 180
60 - 70
Кнедли
120 130
40 50
Свинско филе,
пушено, 0,6 – 1
kg
90
40 50
Печено говеждо,
1 kg
180 200
60 - 90
Глинени съдове
Pатица, 1,5 – 2
kg
180
70 - 90
Телешко печено,
1 kg
180
80 - 90
26 Progress
Използвайте първото ниво на
фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната.
Свинско печено,
1 kg
(°C)
(min)
160 180
90 - 100
°C.
(min)
Възстановяване с пара
Кнедли
Използвайте първото ниво на
фурната.
°C.
Настройте температурата на 110
Настройте температурата на 110
(min)
Ястия в един съд
10 - 15
Паста
10 - 15
Ориз
10 - 15
15 - 25
Печене
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за печене
с 10 – 15 минути, ако печете кейкове на
повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни височини
невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя
температурната настройка, ако се
получи неравномерно препичане.
Разликите се изравняват по време на
печенето.
Тавите във фурната могат да се огънат/
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не
е изпечена достатъч‐
но.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Сладкишът спада и
става клисав или с
воднисти ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
Следващият път намалете леко
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Следващият път задайте подълго време на печене и нама‐
лете температурата на фурна‐
та.
Progress 27
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Сладкишът е прекале‐
но сух.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Следващият път задайте пократко време на печене.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Тестото на кекса не е раз‐
положено равномерно.
Следващият път го разнесете
равномерно по тавата за пече‐
не.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете ле‐
ко температурата на фурната.
Сладкишът се запича
неравномерно.
Сладкишът не е готов
за посоченото в ре‐
цептата време за пе‐
чене.
Печене на едно ниво на фурната
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Блат – лeко тесто,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Горещ въздух/
вентилир.
170 - 180
10 - 25
2
Блат на плодова пита
– пандишпанова смес
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 170
20 - 25
2
Пандишпанова торта
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 150
35 - 50
1
Пандишпанова торта
Традиционно
печене
160
35 - 50
1
Кръгъл кекс / Бриош
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 160
50 - 70
1
Сладкиш "Мадейра" /
Плодови сладкиши
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 160
70 - 90
1
28 Progress
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Традиционно
печене
180
70 - 90
1
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Горещ въздух/
вентилир.
160
70 - 90
2
Чийзкейк, използвайте
дълбок съд
Традиционно
печене
160 - 170
70 - 90
2
ТОРТИ/СЛАДКИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Швейцарско руло
Традиционно
печене
180 - 200
10 - 20
2
Ръжен хляб
Традиционно
печене
първо: 230
първо: 20
1
след това:
160 - 180
след това:
30 - 60
Маслен бадемов кейк /
Захарни сладкиши
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 30
2
Кремки / Еклери, не е
необходимо предвари‐
телно загряване
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 35
2
Сладкиш с маслени
трохи, не е необходи‐
мо предварително за‐
гряване
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
2
Progress 29
ТОРТИ/СЛАДКИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте тавата за печене.
(°C)
(min)
Плетен хляб / Козунак
във форма на венец,
не е необходимо пред‐
варително загряване
Традиционно
печене
170 - 190
30 - 40
1
Плодов сладкиш (от
тесто с мая/пандишпа‐
нена смес)
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
150 - 160
35 - 55
2
Плодов сладкиш (от
тесто с мая/пандишпа‐
нена смес)
Традиционно
печене
170
35 - 55
2
Плодов сладкиш върху
леко тесто, не е нео‐
бходимо предварител‐
но загряване
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
160 - 170
40 - 80
2
Кейк с мая и фина за‐
ливка (напр. извара,
сметана, крем)
Традиционно
печене
160 - 180
40 - 80
2
Кристщолен
Традиционно
печене
160 - 180
50 - 70
1
30 Progress
БИСКВИТИ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Курабийки от леко тесто, не
е необходимо предварител‐
но загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
10 - 20
Pула
Горещ въздух/венти‐
лир.
160
10 - 25
Традиционно печене
190 - 210
10 - 25
Бисквити от пандишпан, не
е необходимо предварител‐
но загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
15 - 20
Дребни сладки от многоли‐
стно тесто
Горещ въздух/венти‐
лир.
170 - 180
20 - 30
Масленки / Сладкиши на
пръчици
Традиционно печене
160
20 - 30
Масленки / Сладкиши на
пръчици, не е необходимо
предварително загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
140
20 - 35
Дребни сладки
Горещ въздух/венти‐
лир.
160
20 - 35
Традиционно печене
170
20 - 35
Курабийки от тесто с мая,
не е необходимо предвари‐
телно загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
Сладки,ядки/брашно, не е
необходимо предварително
загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
100 - 120
30 - 50
Белтъчни бисквити / Целув‐
ки, не е необходимо пред‐
варително загряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
80 - 100
120 - 150
Progress 31
Запеканки и огретени
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Бегети със заливка
от топено сирене
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
15 - 30
Зеленчуков огретен,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
Лазаня
Традиционно печене
180 - 200
25 - 40
Рибни суфлета
Традиционно печене
180 - 200
30 - 60
Пълнени зеленчуци
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
30 - 60
Сладки суфлета
Традиционно печене
180 - 200
40 - 60
Макарони на фурна
Традиционно печене
180 - 200
45 - 60
Печене на няколко нива
Използвайте първото / четвъртото ниво
на фурната.
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Горещ въздух/вентилир..
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Използвайте тавите за печене.
Горещ въздух/вентилир..
Използвайте тавите за печене.
(°C)
(min)
Кремки / Екле‐
ри, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
160 - 180
25 45
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
150 - 160
30 45
(°C)
(min)
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
20 40
Бисквити от
пандишпан
160 - 170
25 40
Масленки /
Сладкиши на
пръчици
140
25 45
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 60
32 Progress
Покрийте нетлъстото месо, преди да го
изпечете.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
ТОРТИ / СЛАДКИ / ХЛЯБ
Горещ въздух/вентилир..
Добавете известно количество вода в
тавичката, за да предотвратите
прокапване на мазнини.
Използвайте тавите за печене.
Обърнете печивото след 1/2 – 2/3 от
времето за печене.
(°C)
(min)
Печете месо и риба нарязани на големи
парчета (1 kg или повече).
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 80
По време на печене поливайте с черпак
парчетата месо със собствения им сос.
Белтъчни биск‐
вити / Целувки
80 - 100
130 170
Печене
Използвайте първото ниво на фурната.
Съвети за печене
Използвайте термоустойчиви съдове за
готвене.
ГОВЕЖДО
(°C)
(min)
Задушено месо
1 - 1,5 kg
Традиционно
печене
230
120 - 150
Говеждо печено
или филе, по‐
луизпечено,
предварително
загрейте праз‐
ната фурна
на cm дебелина
Турбо грил
190 - 200
5-6
Говеждо печено
или филе, сред‐
но изпечено
на cm дебелина
Турбо грил
180 - 190
6-8
Говеждо печено
или филе, до‐
бре изпечено
на cm дебелина
Турбо грил
170 - 180
8 - 10
Progress 33
СВИНСКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Плешка / Врат / Бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Котлети / Свински ре‐
бра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Руло „Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свински джолан,
предварително опе‐
чен
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(min)
Телешко печено
1
160 - 180
120 - 150
Телешки джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Агнешко бутче / Аг‐
нешко печено
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Агнешко гръбче
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
АГНЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
34 Progress
ДИВЕЧ
Използвайте функцията: Традиционно печене.
(kg)
(°C)
(min)
Филе / Заешко бутче,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
до 1
230
30 - 40
Филе от гръб на елен
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Еленски бут
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Пиле
0,2 - 0,35 всяка
част
200 - 220
30 - 50
Пиле, половинка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
Птиче месо, порции
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Pатица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
ПТИЧЕ
Използвайте функцията: Турбо грил.
РИБА (ЗАДУШЕНА)
Използвайте функцията: Традиционно печене.
Цяла риба
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
45 - 60
Progress 35
Изпичане до хрупкаво с
Функция пица
ПИЦА
ПИЦА
Загрейте предварително празна‐
та фурна преди готвене.
Използвайте първото ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Тартове
180 - 200
40 - 55
Спаначена
пита
160 - 180
45 - 60
Киш "Ло‐
рен" / Швей‐
царски флан
170 - 190
45 - 55
Чийзкейк
140 - 160
60 - 90
Покрит ябъл‐
ков пай
150 - 170
50 - 60
Зеленчуков
пай
160 - 180
50 - 60
ПИЦА
(°C)
(min)
Пица, дебел
блат, използ‐
вайте дълбок
съд
180 200
20 - 30
Хляб без на‐
бухватели
230
10 - 20
Флан от мно‐
голистно те‐
сто
160 180
45 - 55
Фламкухен
230
12 - 20
Пирожките
180 200
15 - 25
Грил
Загрейте предварително празна‐
та фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на
фурната.
Пица (тънка)
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
200 230
15 - 20
Загрейте предварително празната
фурна преди готвене.
Печете на грил само плоски парчета
месо или риба.
Поставете тавичка на първото ниво, за
да събирате мазнината.
36 Progress
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Използвайте първото ниво на фурната.
Използвайте функцията: Грил.
(°C)
(min)
(min)
първа страна
втора страна
Говеждо печено, сред‐
но изпечено
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Гов.филе,сред.изпеч.
230
20 - 30
20 - 30
Свинско филе
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Агнешко гръбче
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Цяла риба, 0.5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
БЪРЗ ГРИЛ
Използвайте функцията: Двоен Грил.
Винаги печете на грил със зададена максимална температура.
(min)
(min)
първа страна
втора страна
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
3
Наденици
10 - 12
6-8
3
Стекове
7 - 10
6-8
3
Принцеси
6-8
-
3
Progress 37
Печене на хляб
Бавно готвене
Не се препоръчва предварително
загряване.
Тази функция Ви позволява да
приготвяте крехко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо.
Температурата на Термосонда не
трябва да е по-висока от 65 °C.
ХЛЯБ
Използвайте първо ниво на
фурната, освен ако не е посочено дру‐
го.
(°C)
(min)
Бял хляб
190 210
40 60
Багета
200 220
35 45
Бриош
180 200
40 60
Чабата
200 220
35 45
Ръжен хляб
190 210
50 70
Пълнозърнест
хляб
190 210
50 70
Пълнозърнест
хляб
190 210
40 60
Земели, използ‐
вайте второто ни‐
во на фурната
200 220
25 35
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху скарата.
Поставете таблата под рафта, за да
събира мазнината.
Винаги когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Използвайте Термосонда.
4. Изберете функцията: Бавно готвене.
Можете да настроите температура
между 80 °C и 150 °C за първите 10
минути. Температурата по
подразбиране е 90 °C. Задайте
температурата за Термосонда.
5. След 10 минути фурната
автоматично намалява температура
до 80 °C.
Използвайте първото ниво на фурната.
(kg)
(°C)
(min)
Печено говеждо
1 - 1.5
150
120 - 150
Говеждо филе
1 - 1.5
150
90 - 110
38 Progress
Използвайте първото ниво на фурната.
(kg)
(°C)
(min)
Телешко печено
1 - 1.5
150
120 - 150
Стек
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Дълбоко замразени храни
Отстранете опаковката на храната.
Поставете храната върху чиния.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
РАЗМРАЗЯВАНЕ
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
(°C)
(min)
Пържени
картофи, де‐
бели
200 - 220
25 - 35
Картоф с ко‐
рич. / Кроке‐
ти
220 - 230
20 - 35
(°C)
(min)
Пица, замра‐
зена
200 - 220
15 - 25
Картофени
кюфтета
210 - 230
20 - 30
Америк. пи‐
ца, замразе‐
на
190 - 210
20 - 25
Лазаня / Ка‐
нелони,
пресни
170 - 190
35 - 45
Пица, охла‐
дена
210 - 230
13 - 25
160 - 180
40 - 60
Мини-пици,
замразени
180 - 200
15 - 30
Лазаня / Ка‐
нелони, за‐
мразени
170 - 190
20 - 30
Пържени
картофки,
тънки
200 - 220
Сирене на
скара
Пилешки
крилца
190 - 210
20 - 30
20 - 30
Progress 39
Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Използвайте първото ниво на фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне да
ври (приблизително след 35 - 60 минути
при еднолитрови буркани), спрете
фурната или намалете температурата
на 100 °C (вж. таблицата).
Праскови /
Дюли / Сли‐
ви
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
50 - 60
15 - 20
МЕКИ ПЛОДОВЕ
Ягоди / Боровинки /
Малини / Цариград‐
ско грозде
(min)
Продъл‐
жете да
готвите
на 100 °C
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
(min)
Готвене до на‐
чалото на поява
на мехурчета
(min)
Готвене
до нача‐
лото на
поява на
мехурче‐
та
40 Progress
Сушене
Използвайте второто ниво на
фурната.
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(°C)
(h)
Бобови ра‐
стения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци
за супа
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
Сливи
60 - 70
8 - 10
(h)
Кайсии
60 - 70
8 - 10
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
Круши
60 - 70
6-9
Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
Рамекини
Метална основа за
флан
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Печене с влажност
Използвайте първото ниво на
фурната.
Запечена па‐
ста
(°C)
(min)
200 220
45 - 60
Използвайте първото ниво на
фурната.
Картофен
огретен
(°C)
(min)
180 200
70 - 85
Progress 41
ФУНКЦИЯ ГРИЛ
Използвайте първото ниво на
фурната.
Грил.
(°C)
(min)
Мусака
180 200
75 - 90
Лазаня
180 200
70 - 90
Канелони
180 200
65 - 80
Хлебен пу‐
динг
190 200
55 - 70
Оризов пу‐
динг
180 200
55 - 70
Ябълков
сладкиш с
пандишпане‐
на смес (кръ‐
гла форма
за сладки‐
ши)
160 170
70 - 80
Бял хляб
200 210
55 - 70
Информация за изпитателни
лаборатории
Изпитвания по EN 60350 и IEC 60350.
Използвайте функцията: Двоен
Използвайте позицията на тре‐
тия рафт.
Предварително загрейте празна‐
та фурна.
Гриловайте на максималната
температура.
(min)
първа
страна
втора страна
Бурге‐
ри
9 - 13
8 - 10
Тостсанд‐
вич
1-3
1-3
42 Progress
ФУНКЦИЯ ПАРА
Използвайте функцията: Само пара.
Използвайте второто ниво на фурната.
Сложете тавата за печене на първата позиция на фурната.
Настройте температурата на 99 °C.
Контейнер
(Gastronorm)
(kg)
(min)
Броколи, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
1 x 1/2 перфориран
0.3
13 - 15
Броколи, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
1 x 1/2 перфориран
макс.
15 - 18
Грах, замразен
1 x 1/2 перфориран
2
Докато темпе‐
ратурата на
най-студеното
място достигне
85 °C.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и пре‐
парат за почистване.
Препарати
за почи‐
стване
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препа‐
рат за фурни.
Progress 43
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натрупва‐
ния на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до по‐
жар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Всекиднев‐
на употреба
Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка упо‐
треба.
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна ма‐
шина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
Препоръчителни почистващи
продукти
1
Не използвайте абразивни гъбички или
агресивни препарати. Може да причини
щети към емайлираните и от
неръждаема стомана части.
Може да закупите нашите продукти в и
в по-добрите магазини.
Сваляне на носачите на
скарата
Преди обслужване се уверете, че
фурната е хладна. Съществува
опасност от изгаряния.
Преди да почистите фурната,
отстранете носачите на скарата.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
Символ
3
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от страничната
стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Подменю за: Почистване
Подменюто с функции за почистване се
.
намира под сензорното поле
Елемент от менюто
Описание
S1
Изпразване на резервоара
Процедура за отстраняване на остатъч‐
ната вода от водосъдържателя след из‐
ползване на някои функции за пара.
S2
Почистване с пара
Почистване на уреда с пара.
S3
Отстр. на котл. кам.
Процедура за почистване на веригата на
парогенератора от остатъчен варовик.
44 Progress
Символ
S4
Елемент от менюто
Описание
Изплакване
Процедура за изплакване и почистване
на веригата на парогенератора след че‐
ста употреба на функциите за готвене на
пара.
Активиране на функция за
почистване
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
докато на дисплея се
покаже S1. При някой модели може
да избирате и S2, S3, S4.
или
, за да
3. Докоснете
зададете функция за почистване.
4. Докоснете
, за да потвърдите.
Изпразване на резервоара –
S1
Премахнете всички принадлежности.
Функцията за почистване отстранява
остатъчната вода от водосъдържателя.
Използвайте функцията след
функцията за готвене на пара.
Времетраенето на тази функция е
около 6 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката на първото
ниво за скара.
2. Активирайте функцията "Изпразване
на резервоара" – S1. Вж.
"Активиране на функцията за
почистване".
.
3. Докоснете
Премахнете тавата за печене след края
на процедурата.
Почистване с пара – S2
Почистете на ръка, колкото е възможно.
Премахнете принадлежностите и
опорните шини на рафта, за да
почистите страничните стени.
Паро-почистващите функции
поддържат парното почистване на
кухината на уреда.
За по-добро изпълнение,
стартирайте почистващата
функция, когато уредът е
изстинал.
Указаното време е свързано
с продължителността на
функцията и не включва
времето, нужно за
почистване на кухината от
потребителя.
Когато функцията Почистване на пара
работи, лампичката е изключена.
1. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното ниво
(около 950 мл вода), докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
2. Активирайте функцията
"Почистване на пара" – S2. Вж.
"Активиране на функцията за
почистване".
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
След края на програмата
прозвучава звуков сигнал.
3. Докоснете някое сензорно поле, за
да деактивирате сигнала.
4. Почистете вътрешната повърхност
на уреда с неабразивна гъба. Може
да използвате топла вода, за да
почистите вътрешността.
След почистване, дръжте вратичката
на уреда отворена в продължение на
около 1 час. Изчакайте, докато уредът
изсъхне. Оставете уреда да изсъхне
напълно, като оставите вратичката
отворена. За да увеличите скоростта на
Progress 45
изсушаване, можете да затворите
вратичката и загреете уреда с готвене с
горещ въздух на 150°C за около 15
минути. Ще получите максимален
ефект от почистващата функция, ако
почистите уреда на ръка, веднага след
приключване на функцията. Повторете
процедурата втори път, в случай че
степента на замърсяване е висока.
Напомняне за почистване
Тази функция ви напомня, че
почистването е задължително и че
трябва да изпълните тази функция: S2.
Можете да активирате/деактивирате
тази функция от меню Настройки.
Система на парогенератор –
Отстраняване на котлен камък
– S3
Когато парогенераторът работи, във
вътрешността има натрупване и
отлагане на варовик, поради
калциевото съдържание на водата.
Това може да предизвика негативен
ефект върху качеството на парата,
производителността на парогенератора
и качеството на храната. За да
избегнете това, почистете веригата на
парогенератора от остатъчния камък.
Изберете функцията от менюто:
.
Времетраенето на пълната процедура е
около 2 часа.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Премахнете всички
принадлежности.
2. Уверете се, че водосъдържателят е
празен. Активирайте функцията
"Изпразване на резервоара" – S1.
3. Поставете тавичката на първото
ниво за скара.
4. Сложете 250 мл от веществото за
премахване на котлен камък във
водосъдържателя.
5. Напълнете останалата част от
водосъдържателя с вода до
максималното ниво, докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
Времетраенето на тази процедура е
около 1 час и 40 минути.
6. Активирайте функцията за
отстраняване на котлен камък – S3.
Вж. "Активиране на функцията за
почистване".
7. В края на първата част изпразнете
тавичката и я сложете отново на
позицията на първия рафт.
8. Активирайте функцията
"Изплакване". Вж. "Система на
парогенератора" – Изплакване –
S4".
Премахнете тавичката след края на
процедурата.
Ако функцията
"Отстраняване на котлен
камък" не е извършена по
правилния начин, дисплеят
ще покаже съобщение, за да
повторите процедурата.
Ако уредът е влажен и мокър,
забършете го със сух парцал. Оставете
уреда да изсъхне напълно, като
оставите вратичката отворена.
Напомняне за отстраняване на
котлен камък
Има две напомняния за отстраняване
на котлен камък, които ви напомнят да
извършите функцията: Отстр. на котл.
кам. Тези напомняния се активират при
всяко изключване на уреда. Когато е
активно напомнянето S3 мига на
дисплея.
• Слабото напомняне, ви напомня и
препоръчва да извършите цикълът
за отстраняване на котлен камък.
• Силното напомняне ви задължава да
извършите отстраняването на котлен
камък. Ако не отстраните котления
камък от уредът, когато силното
напомняне е включени, не можете да
използвате функциите за пара. Не
можете да изключите напомнянето
за отстраняване на котлен камък.
46 Progress
Система на парогенератор –
Изплакване – S4
Премахнете всички принадлежности.
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху дъното
на фурната.
Горната лампа
1. Поставете тавичката на първото
ниво за скара.
2. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното ниво,
докато прозвучи звуков сигнал или
на дисплея се покаже съобщение.
3. Активирайте функцията за
изплакване – S4. Вж. "Активиране на
функцията за почистване".
Премахнете тавичката след края на
процедурата.
Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ! Опасност от
токов удар.
Лампата може да е гореща.
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Отстранете металния пръстен и
почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Поставете металния пръстен на
стъкления капак.
5. Монтирайте стъкления капак.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана
към електрозахранването
или е свързана неправил‐
но.
Проверете дали фурната е
свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройки‐
те са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Progress 47
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Екранът не показва часа в
изключено състояние.
Екранът е деактивиран.
Докоснете
и
по ед‐
но и също време, за да ак‐
тивирате отново дисплея.
Сензорът за температура
в сърцевината не работи.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината
не е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензо‐
ра за температура в съ‐
рцевината възможно понавътре в гнездото.
Необходимо е твърде мно‐
го време, за да се сготвят
ястията, или те се сготвят
твърде бързо.
Температурата е прекале‐
но ниска или прекалено
висока.
Регулирайте температура‐
та, ако е необходимо.
Следвайте указанията в
ръководството на потреби‐
теля.
По храната и във вътреш‐
ността на уреда се отлагат
пара и кондензация.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго вре‐
ме.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на го‐
твенето.
Екранът показва "C2".
Искате да включите функ‐
цията за размразяване, но
не сте премахнали жака на
сензора за температурата
в сърцевината от гнездо‐
то.
Извадете от гнездото жака
на сензора за температура
в сърцевината.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва съобщението за
грешка, свържете се с
отдела за обслужване
на клиенти.
48 Progress
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Премахването на котления
камък е прекъснато преди
края.
Имало е прекъсване на то‐
ка.
Повторете процеса.
Премахването на котления
камък е прекъснато преди
края.
Функцията беше спряна от
потребителя.
Повторете процеса.
Няма вода в съда за пече‐
не/грил след премахване‐
то на котления камък.
Не сте напълнили водосъ‐
държателя до максимал‐
ното ниво.
Проверете дали има нали‐
чен препарат за премахва‐
не на котления камък / во‐
дата в корпуса на водосъ‐
държателя.
Повторете процеса.
Има мръсна вода по до‐
лната част на вътрешност‐
та след премахване на
котления камък .
Съдът за печене/грил е
позициониран грешно в
скарата.
Премахнете останалата
вода и препарата за пре‐
махване на котлен камък
от долната част на фурна‐
та. Поставете съда за пе‐
чене/грил (на месо) на
първата позиция на скара‐
та.
Функцията за почистване е
прекъсната преди края.
Имало е прекъсване на то‐
ка.
Повторете процеса.
Функцията за почистване е
прекъсната преди края.
Функцията беше спряна от
потребителя.
Повторете процеса.
Има твърде много вода в
долната част на вътреш‐
ността след края на функ‐
цията за почистване.
Напръскахте уреда с твър‐
де много от препарата
преди активирането на ци‐
къла на почистване.
Покрийте всички части на
вътрешността с тънък
слой от препарата. Напръ‐
скайте равномерно с пре‐
парата.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Първоначалната темпера‐
тура на функцията за по‐
чистване с пара е била
прекалено висока.
Повторете цикъла. Старти‐
райте цикъла, когато уре‐
дът е студен.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали стра‐
ничните мрежи преди
стартирането на процеса
на почистване. Те могат
да прехвърлят топлина
към стените и да намалят
производителността.
Премахнете страничните
мрежи от уреда и повторе‐
те функцията.
Progress 49
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали при‐
надлежностите от уреда
преди стартирането на
процеса на почистване. Те
могат да изложат на риск
цикъла на парата и да на‐
малят производителност‐
та.
Премахнете принадлежно‐
стите от уреда и повторете
функцията.
Уредът е активиран и не
нагрява. Вентилаторът не
работи. На дисплея се по‐
казва "Demo".
Активиран е демонстра‐
ционният режим.
Вижте "Използване на ме‐
ню настройки" в глава "До‐
пълнителни функции".
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Информационен лист за
продукта
Продуктов информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Progress
Идентификация на модела
PCD46102X 944066720
Индекс на енергийна ефективност
80.8
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натоварва‐
не, конвенционален режим
0.89 kWh/цикъл
50 Progress
Консумация на енергия със стандартно натоварва‐
не, засилен вентилационен режим
0.59 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Сила на звука
43 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
34.4 kg
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами, фурни,
парни фурни и грилове – Методи за
измерване на производителността.
Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски съдове,
за да подобрите енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене" или "Час на изключване"
и времето за готвене е повече от 30
минути, нагряващите елементи се
изключат автоматично по-рано при
някои функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят. Когато
изключите фурната, екранът показва
остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да държите
храната топла.
Когато продължителността на готвене е
по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до минимум
3 – 10 минути преди края на готвенето.
Храната продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина или
температура се появява на дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция,
лампичката автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
Progress 51
ще намали очакваното
енергоспестяване.
Деактивиране на екрана
Можете да изключите екрана.
Натиснете и задръжте бутоните
едновременно. Повторете тази стъпка,
за да го включите.
и
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
www.progress-hausgeraete.de
867353637-A-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising