Progress | PCD46102X | User manual | Progress PCD46102X Ohjekirja

Progress PCD46102X Ohjekirja
Käyttöohje
Höyryuuni
PCD46102X
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Tuotekuvaus
Käyttöpaneeli
Käyttöönotto
Päivittäinen käyttö
Kellotoiminnot
2
3
6
8
10
11
13
Automaattiset ohjelmat
Lisävarusteiden käyttäminen
Lisätoiminnot
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Energiatehokkuus
16
17
18
20
39
43
46
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Progress 3
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on
pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä
kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
4 Progress
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä
verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason al‐
la olevan kaapin vä‐
himmäiskorkeus)
444 (460) mm
Kaapin leveys
560 mm
Kaapin syvyys
550 (550) mm
Laitteen etuosan kor‐
keus
455 mm
Laitteen takaosan
korkeus
440 mm
Laitteen etuosan le‐
veys
595 mm
Laitteen takaosan le‐
veys
559 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussy‐
vyys
546 mm
Leveys luukun olles‐
sa auki
882 mm
Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
560x20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa ta‐
kana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
3.5x25 mm
Sähköliitäntä
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Progress 5
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja
virtajohto.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
tai räjähdyksen vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten paistamisessa.
Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää
pysyviä jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Ne voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja,
tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
6 Progress
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
Höyrytoiminto
VAROITUS! Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
• Laitteesta tuleva höyry voi aiheuttaa
palovammoja:
– Avaa laitteen luukku varoen
toiminnon ollessa toiminnassa.
Höyry saattaa tällöin päästä ulos.
– Avaa laitteen luukku varoen
höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Sisävalo
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
TUOTEKUVAUS
Laitteen osat
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Vesilokero
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Kalkinpoistoputken ulostulo
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
Progress 7
Lisävarusteet
Paistolämpömittari
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
Käytetään ruoan sisälämpötilan
mittaamiseen.
Höyrysetti
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Tavallinen ja rei'itetty uunipelti.
Höyrysetti poistaa kondensoituvan veden
ruoasta höyrytoiminnon aikana. Käytä sitä
vihannesten, kalan ja kananrintapalan
valmistamiseen. Setti ei sovi
elintarvikkeille, joiden tulee kypsyä
vedessä (esim. riisi, maissipuuro, pasta).
8 Progress
KÄYTTÖPANEELI
Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uunia käytetään kosketuspainikkeilla.
Koske‐
tuspai‐
nike
1
2
3
4
-
Toiminto
Kuvaus
Näyttö
Näyttää uunin asetukset.
PÄÄLLE/POIS
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
Lisätoiminnot
Uunin toiminnon tai automaattisen ohjelman aset‐
taminen.
Suosikkiohjelma
Suosikkiohjelmien tallentaminen. Tämän painik‐
keen avulla voit käyttää omaa ohjelmaa heti tai
kun uuni on kytketty pois päältä.
Lämpötila / Pika‐
kuumennus
Lämpötilan asettaminen tai tarkistaminen.
Lisäksi Paistolämpömittari-toiminnon lämpötilan
asettaminen tai tarkistaminen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta kolmen sekunnin
ajan toiminnon kytkemiseksi toimintaan tai pois
toiminnasta: Pikakuumennus.
Ylös, alas
Liikkuminen valikossa alas- tai ylöspäin.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Uunin valo
Uunin lampun sytyttäminen ja sammuttaminen.
Kello
Kellotoimintojen asettaminen.
5
6
7
8
9
Progress 9
Koske‐
tuspai‐
nike
10
Toiminto
Kuvaus
Hälytinajastin
Toiminnon Hälytinajastin asettaminen.
Näyttö
A
B
G
C
F
E
D
A. Uunin toiminnon symboli
B. Lämpötila-/aikanäyttö
C. Kello / Jälkilämmön näyttö /
Hälytinajastin
D. Jälkilämmön merkkivalo / Vedentason
ilmaisin
E. Kellotoimintojen merkkivalot
F. Kuumennuksen merkkivalo /
Pikakuumennuksen merkkivalo
G. Uunin toiminnon tai ohjelman numero
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
/
/
Nimi
Kuvaus
Toiminnot
Voit valita uunin toiminnon.
Automaattinen ohjelma
Voit valita automaattisen ohjelman.
Oma ohjelma
Oma ohjelma suoritetaan.
kg / g
Painotiedolla varustettu automaattinen oh‐
jelma suoritetaan.
h/min
Kellotoiminto suoritetaan.
Lämpötila / pikakuumennus
Toiminto suoritetaan.
Lämpötila
Nykyinen lämpötila näkyy.
Lämpötila
Lämpötilaa voi muuttaa.
Paistolämpömittari
Paistolämpömittari on paistolämpömittarin
pistorasiassa.
Uunivalo
Valon sammuttaminen.
Hälytinajastin
Hälytinajastin suoritetaan.
Vesilokeron merkkivalo
Näyttää vedentason
10 Progress
Kuumennuksen merkkivalo
Jos uunin toiminto kytketään toimintaan,
tulee näkyviin. Palkit ilmaisevat, että
uunin lämpötila nousee tai laskee.
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, palkit sammuvat näytössä.
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet
takaisin alkuperäiseen asentoon.
Aseta vedenkovuus
Uuden laitteen puhdistaminen
Kun uuni kytketään verkkovirtaan, sinun
on asetettava veden kovuustaso.
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Alla olevassa taulukossa on esitetty veden
kovuustaso (dH) vastaavilla kalkkijäämillä
ja veden laadulla.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Veden kovuus
Kalkkijäämät
(mmol/l)
Kalkkijäämät
(mg/l)
Veden luo‐
kitus
Luokka
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Pehmeä
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Kohtalaisen
kova
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Kova
4
yli 21
yli 3,8
yli 150
Erittäin kova
Kun veden kovuus ylittää taulukon arvot,
täytä vesilokero pullovedellä.
1. Ota esille uunin höyrysetin mukana
toimitettu nelivärinen liuska.
2. Aseta kaikki liuskan reagointialueet
veteen noin yhden sekunnin ajaksi.
Älä aseta liuskaa juoksevaan veteen.
3. Ravista liuskaa poistaaksesi
ylimääräisen veden.
4. Odota yksi minuutti ja tarkista
vedenkovuus alla olevan taulukon
avulla.
Reagointialueiden värit muuttuvat
edelleen. Älä tarkista vedenkovuutta
enää yhden minuutin jälkeen testin
suorittamisesta.
5. Aseta vedenkovuus: Asetusvalikko.
Katso luku "Lisätoiminnot" ja kohta
"Asetusvalikon käyttäminen".
Testiliuska
Veden Kovuus
1
2
3
4
Vedenkovuutta voidaan muuttaa
asetusvalikossa.
Progress 11
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Uunin toi‐
minto
Uunitoiminnot
Uunin toi‐
minto
Kiertoilma
Pizza-toimin‐
to
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kahdella
kannatintasolla kypsentä‐
minen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö-toimin‐
nossa.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskista‐
miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Mureiden ja mehukkai‐
den paistien paistaminen.
Matalalämpö
Ylä + alaläm‐
pö
Pakasteet
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Pakasteruokien (esim.
ranskalaisten, lohkoperu‐
noiden, rapeiden kevät‐
kääryleiden) valmistami‐
nen.
Matalien ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Tehogrillaus
Suurikokoisten luita sisäl‐
tävien lihapalojen tai lin‐
tupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinoin‐
ti ja ruskistus.
Alalämpö
Sulatus
Kostea kier‐
toilma
Käyttötarkoitus
Rapeapohjaisten kakku‐
jen paistaminen ja säilö‐
minen.
Ruoan sulattaminen (vi‐
hannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pa‐
kasteruoan määrästä ja
koosta.
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen ai‐
kana. Katso valmistusoh‐
jeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoil‐
ma. Uunin luukun on ol‐
tava kiinni ruoanlaiton ai‐
kana, jotta toiminto ei
keskeytyisi ja uunin ener‐
giatehokkuus olisi mah‐
dollisimman suuri. Kun
käytät tätä toimintoa, uu‐
nin sisälämpötila voi poi‐
keta lämpötila-asetukses‐
ta. Jälkilämpöä hyödyn‐
netään.Kuumennusteho
voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvus‐
ta "Energiatehokkuus",
Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla nouda‐
tetaan energiatehokkuus‐
luokan vaatimuksia stan‐
dardin EN 60350-1 mu‐
kaisesti. Kun valitset tä‐
män toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti
30 sekunnin kuluttua.
12 Progress
Uunin toi‐
minto
Leipä
Käyttötarkoitus
Tämän toiminnon avulla
voit valmistaa leipää ja
sämpylöitä saavuttaen
korkealuokkaisen tulok‐
sen mitä rapeuteen, vä‐
riin ja pinnan kiiltoon tu‐
lee.
Tarkoitettu ruokien lämpi‐
mänä pitämiseen.
Lämpimänä
pito
Lämmitys
höyryllä
Alhainen
Kosteus
Korkea kos‐
teus
Voimakas
Höyry
Ruokien uudelleen läm‐
mitys höyryn avulla estää
pinnan kuivumisen. Läm‐
pö jakautuu kevyesti ja
tasaisesti, jotta ruoka
maistuisi yhtä hyvältä
kuin vasta valmistettu
ruoka. Tämän toiminnon
avulla voidaan lämmittää
ruokia uudelleen suoraan
lautasella. Voit lämmittää
useamman lautasen sa‐
malla kertaa eri kannatin‐
tasoja käyttäen.
Leivän kypsentämiseen,
suurien lihapalojen pais‐
tamiseen tai kylmien ja
pakastettujen aterioiden
lämmittämiseen.
Suuren kosteuspitoisuu‐
den omaaville ruoille, va‐
nukkaille ja terriineille se‐
kä kalan kypsentämi‐
seen.
Kasviksia, kalaa, peru‐
noita, riisiä, pastaa ja eri‐
tyisiä lisukkeita varten.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
Uunitoiminnon asettaminen
1. Kytke uuni toimintaan painikkeella .
Näytössä näkyy uunin toiminnon asetettu
lämpötila, symboli ja numero.
2. Aseta uunitoiminto painamalla
tai
.
painiketta
3. Paina painiketta
tai uuni käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Jos kytket uunin päälle etkä aseta mitään
uunin toimintoa tai ohjelmaa, laite
kytkeytyy pois päältä automaattisesti 20
sekunnin kuluttua.
Lämpötilan muuttaminen
Voit muuttaa lämpötilaa portaittain
tai
: 5 °C.
koskettamalla painiketta
Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja
kuumennuksen merkkivalo sammuu.
Lämpötilan tarkistaminen
Voit tarkistaa uunin sen hetkisen
lämpötilan, kun toiminto tai ohjelma on
toiminnassa.
1. Paina painiketta .
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
Paina uudelleen painiketta , jos haluat
muuttaa asetettua lämpötilaa.
2. Paina painiketta
tai asetettu
lämpötila näkyy näytössä
automaattisesti uudelleen 5 sekunnin
kuluttua.
Pikakuumennus
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennus on toiminnassa.
Pikakuumennusta voidaan käyttää vain
joidenkin uunin toimintojen kanssa. Jos
vikaäänimerkki on aktivoitu
asetusvalikossa, äänimerkki kuuluu, jos
pikakuumennus ei ole saatavilla
asetettuun toimintoon. Katso luku
"Lisätoiminnot" ja kohta "Asetusvalikon
käyttäminen".
Progress 13
Pikakuumennus vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
Kytke pikakuumennus toimintaan
painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan.
Jos pikakuumennus on kytketty päälle,
näytössä vilkkuvat palkit.
Höyrykypsennys
Vesisäiliön kansi sijaitsee
käyttöpaneelissa.
VAROITUS! Käytä ainoastaan
kylmää hanavettä. Älä käytä
suodatettua (demineralisoitua)
tai tislattua vettä. Älä käytä
muita nesteitä. Älä kaada
vesilokeroon helposti syttyviä
tai alkoholipitoisia nesteitä.
1. Paina vesilokeron kantta sen
avaamiseksi.
2. Täytä vesilokero kylmällä vedellä
maksimitasoon (n. 950 ml) saakka,
kunnes kuulet äänimerkin tai näyttöön
tulee näkyviin viesti.
Vesimäärä riittää noin 50 minuutiksi.
Vesilokeron maksimitasoa ei saa
ylittää. Olemassa on vesivuodon,
ylivuotamisen ja kalusteiden
vahingoittumisen vaara.
3. Paina vesilokero lähtöasentoon.
4. Kytke uuni toimintaan.
5. Aseta höyrytoiminto ja lämpötila.
6. Aseta halutessasi toiminto: Kestoaika
tai: Lopetus .
Höyryä alkaa näkyä noin kahden minuutin
kuluttua. Kun uuni on kuumentunut
asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
Kun vesi loppuu vesilokerosta, äänimerkki
kuuluu ja vesilokero on täytettävä
uudelleen höyrykypsennyksen
jatkamiseksi yllä mainitulla tavalla.
Äänimerkki kuuluu keittoajan päätyttyä.
7. Kytke uuni pois päältä.
8. Tyhjennä vesilaatikko
höyrykypsennyksen jälkeen.
Katso puhdistustoiminto: Vesisäiliön
tyhjennys.
HUOMIO! Uuni on kuuma.
On olemassa
palovammojen vaara. Ole
varovainen vesilaatikkoa
tyhjentäessä.
9. Höyryä voi kondensoitua sisätilan
alaosaan höyrytoiminnon jälkeen.
Kuivaa sisätilan alaosa aina uunin
ollessa viileä.
Anna uunin kuivua täysin jättämällä luukku
auki.
Voit nopeuttaa kuivausta sulkemalla
luukun ja kuumentamalla uunin
seuraavalla toiminnolla: Kiertoilma
lämpötilassa 150 °C noin 15 minuutin
ajan.
KELLOTOIMINNOT
Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Kellonaika
Kellonajan näyttö tai muuttaminen. Kellonajan muuttami‐
nen edellyttää, että uuni on kytketty pois toimintaan.
Kestoaika
Uunin toiminta-ajan asettaminen.
Lopetus
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen.
Ajastin
Toiminnon Kestoaika ja Lopetus yhdistäminen.
14 Progress
Kellotoiminto
00:00
Käyttötarkoitus
Turvaohjelma
Voit kytkeä uunin toimintaan tarvittavilla asetuksilla milloin
tahansa myöhemmin painamalla kosketuspainiketta vain
kerran.
Hälytinajastin
Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. Hälytinajastin voidaan
asettaa milloin tahansa, myös uunin ollessa pois päältä.
Lisääntyvän aika‐
näytön ajastin
Uunin toiminta-ajan näyttävän ajastimen asettaminen. Se
on heti päällä, kun uuni alkaa lämmetä. Toiminto Lisäänty‐
vän aikanäytön ajastin ei ole toiminnassa, jos Kestoaika ja
Lopetus on asetettu. Tämä toiminto ei vaikuta millään ta‐
valla uunin toimintaan.
Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy ja 12:00. "12" vilkkuu.
1. Aseta tunnit painamalla
tai
.
2. Paina
.
3. Aseta minuutit painamalla
tai
.
4. Paina
.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa
vilkkua.
Seuraavan toiminnon
asettaminen Kestoaika
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesi minuutit Kestoaikatoimintoon.
4. Paina painiketta
tai Kestoaika
käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
5. Paina painiketta
tai
asettaaksesi tunnit Kestoaikatoimintoon.
6. Paina painiketta
tai Kestoaika
käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
Näytössä vilkkuu
ja näkyy aika-asetus.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
7. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
8. Kytke uuni pois päältä.
Seuraavan toiminnon
asettaminen Lopetus
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesi toiminnon Lopetus ja
paina
. Aseta ensin minuutit ja
sitten tunnit.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
ja näkyy aika-asetus.
Näytössä vilkkuu
Uuni kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
4. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
5. Kytke uuni pois päältä.
Asetus: Ajastin
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
Progress 15
2. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
alkaa vilkkua.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesiminuutit toimintoon
Kestoaika.
4. Paina
.
tai
5. Paina painiketta
asettaaksesi tunnit Kestoaikatoimintoon.
6. Paina
.
Näytössä vilkkuu .
7. Paina painiketta
tai
asettaaksesi toiminnon Lopetus ja
. Aseta ensin minuutit ja
paina
sitten tunnit.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun Kestoaika
-toiminnon ajan ja sammuu, kun Lopetus toiminnon aika saavutetaan. Kun asetettu
aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki
kahden minuutin ajan. Näytössä vilkkuu
ja näkyy aika-asetus. Uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
8. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
9. Kytke uuni pois päältä.
Kun Ajastin -toiminto on
kytketty päälle, näytössä näkyy
uunin toiminnon symboli,
pisteellä ja . Piste ilmoittaa,
mikä kellotoiminto on kytketty
päälle kello- ja jälkilämmön
näytössä.
Asetus: Turvaohjelma
Voit käyttää Turvaohjelma -toimintoa vain,
kun Kestoaika on asetettu.
1. Aseta uunitoiminto ja lämpötila.
2. Aseta Kestoaika.
3. Paina painiketta
toistuvasti, kunnes
näytössä vilkkuu .
4. Paina painiketta
asettaaksesi
Turvaohjelma -toiminnon.
Näytössä näkyy
ja
merkkivalolla.
Osoitin ilmoittaa, mikä kellotoiminto on
kytketty päälle.
5. Paina kosketuspainiketta (lukuun
ottamatta painiketta PÄÄLLE/POIS)
käynnistääksesi Turvaohjelma toiminnon.
Asetus: Hälytinajastin
1. Paina .
ja "00".
Näytössä vilkkuu
2. Siirry valinnoissa painikkeella .
Aseta ensin sekunnit, sen jälkeen
minuutit ja tunnit.
3. Paina painiketta
tai
asettaaksesi toiminnon Hälytinajastin
ja vahvista painamalla .
4. Paina painiketta
tai Hälytinajastin
käynnistyy automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan
ja näytössä vilkkuu 00:00 ja .
5. Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
Asetus: Lisääntyvän aikanäytön
ajastin
1. Nollaa toiminto Lisääntyvän
aikanäytön ajastin painamalla
painiketta: toistuvasti, kunnes
näytössä vilkkuu .
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta:
.
Kun näytössä näkyy "00:00",
Lisääntyvän aikanäytön ajastin aloittaa
laskennan uudelleen.
16 Progress
AUTOMAATTISET OHJELMAT
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Automaattisia ohjelmia on 25. Käytä
automaattista ohjelmaa tai reseptiä, kun et
tiedä, miten jokin ruoka valmistetaan.
Näytössä näkyy automaattisten ohjelmien
oletuskypsennysajat.
Automaattiset ohjelmat
Ohjelma
1
VIHANNEKSET
2
PERUNAPAISTOS
3
MAALAISLEIPÄ
4
SÄMPYLÄT
5
KALA
6
HAUDUTETTU KALA (TAIMEN)
7
LUUMUPIILOT
8
VASIKAN REISIPAISTI
9
RIISI
10
LASAGNE
11
TAIKINAN NOSTATUS
12
PAAHTOPAISTI
13
PORSAANPAISTI
14
VASIKANPAISTI
15
LAMMASPAISTI
16
RIISTAPAISTI
17
KANA, KOKONAINEN
18
PIZZA
19
KINKKUPIIRAS
20
SITRUUNAKAKKU
21
JUUSTOKAKKU
22
CANNELLONI
23
PUOLIVALMISTEKAKKU
Ohjelma
24
PUOLIVALMISTEPIZZA
25
PUOLIVALMISTEPERUNATYYPIT
Automaattiset ohjelmat
1. Kytke laite toimintaan.
2. Kosketa painiketta
.
Näytössä näkyy , automaattisen
ohjelman symboli ja numero.
3. Valitse automaattinen ohjelma
koskettamalla painiketta
tai
.
4. Kosketa painiketta
tai odota viisi
sekuntia, kunnes laite käynnistyy
automaattisesti.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. Symboli
vilkkuu.
6. Kosketa kosketuspainiketta tai avaa
uuninluukku äänimerkin kytkemiseksi
pois päältä.
7. Kytke laite pois päältä.
Automaattiset ohjelmat painolla
Uuni laskee paistoajan asetetun
lihanpalan painon perusteella.
1. Kytke laite toimintaan.
2. Kosketa painiketta
.
3. Aseta paino-ohjelma koskettamalla
painiketta
tai
.
Näytössä näkyy: valmistusaika, kestoajan
symboli , oletuspaino ja painoyksikkö
(kg, g).
4. Kosketa painiketta
, tai asetukset
tallentuvat automaattisesti viiden
sekunnin kuluttua.
Laite kytkeytyy toimintaan.
5. Voit muuttaa oletuspainoarvoa
tai
.
painamalla painiketta
Kosketa painiketta
.
Progress 17
6. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan.
alkaa vilkkua.
7. Kosketa kosketuspainiketta tai avaa
uuninluukku äänimerkin kytkemiseksi
pois päältä.
8. Kytke laite pois päältä.
Automaattiset ohjelmat
paistolämpömittarilla (tietyt
mallit).
Ruoan paistolämpömittarin lämpötila on
oletusarvon mukainen ja vakio ohjelmissa,
joissa käytetään paistolämpömittaria.
Ohjelma päättyy, kun laite on saavuttanut
asetetun paistolämpömittarin lämpötilan.
1. Kytke laite toimintaan.
-painiketta toistuvasti,
2. Kosketa
kunnes näytössä näkyy .
3. Asenna paistolämpömittari. Katso
kohta "Paistolämpömittari".
4. Kosketa painiketta
tai
asettaaksesi paistolämpömittarin
ohjelman.
näkyvät näytössä.
Keittoaika,
ja
5. Kosketa painiketta
, tai asetukset
tallentuvat automaattisesti viiden
sekunnin kuluttua.
Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan.
alkaa vilkkua.
6. Sammuta äänimerkki koskettamalla
jotakin kosketuspainiketta tai
avaamalla luukun.
7. Kytke laite pois päältä.
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Peltien ja ritilän asettaminen
kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon ja varmista, että jalat
osoittavat alaspäin.
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu
kannatinkiskon ohjauskiskojen väliin ja
paistoritilä yläpuolella oleviin
ohjauskiskoihin.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
18 Progress
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää keittoastioiden
luisumisen kannatintasolta.
LISÄTOIMINNOT
Oma ohjelma -toiminnon
käyttäminen
Käytä tätä toimintoa uunin toiminnon tai
ohjelman haluamiesi lämpötila- ja aikaasetuksien tallentamiseen.
1. Aseta uunin toiminnon tai ohjelman
lämpötila ja aika.
2. Kosketa ja pidä alhaalla painiketta
yli kolmen sekunnin ajan. Laitteesta
kuuluu äänimerkki.
3. Kytke laite pois päältä.
• Kytke toiminto toimintaan
koskettamalla painiketta . Laite
kytkee oman ohjelman päälle.
Kun toiminto on
toiminnassa, voit muuttaa
aikaa ja lämpötilaa.
• Kytke toiminto pois toiminnasta
koskettamalla painiketta . Laite
kytkee oman ohjelman pois päältä.
Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukko estää uunin käynnistämisen
vahingossa.
1. Tämä toiminto voidaan kytkeä päälle,
vaikka uuni olisi kytketty pois
toiminnasta. Älä aseta mitään uunin
toimintoa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
ja
3. Paina ja pidä alhaalla
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Näytössä näkyy SAFE.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 3.
Painikelukituksen käyttäminen
Toiminto voidaan kytkeä päälle
ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty
toimintaan.
Painikelukitus estää uunin toiminnon
muuttamisen vahingossa.
1. Toiminto voidaan käynnistää
kytkemällä uuni toimintaan.
2. Kytke uunin toiminto tai asetus
toimintaan.
ja
3. Kosketa ja pidä alhaalla
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Lukituksen merkki tulee näkyviin näyttöön.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 3.
Voit kytkeä uunin pois
toiminnasta, kun painikelukitus
on päällä. Painikelukitus
kytkeytyy pois toiminnasta
uunin sammuttamisen
yhteydessä.
Asetusvalikon käyttäminen
Asetusvalikossa voit kytkeä toimintaan tai
pois toiminnasta päävalikon toimintoja.
Näytössä näkyy SET ja asetuksen
numero.
Progress 19
Kuvaus
Asetettava arvo
1
TURVAOHJELMA
PÄÄLLE/POIS
2
JÄLKILÄMMÖN MERKKIVALO
PÄÄLLE/POIS
3
MUISTUTUS PUHDISTAMISESTA
PÄÄLLE/POIS
4
PAINIKEÄÄNI1)
NAPSAUTUS / ÄÄNIMERKKI / POIS
5
VIALLINEN ÄÄNI
PÄÄLLE/POIS
6
DEMO-TILA
Aktivointikoodi: 2468
7
KIRKKAUS
MATALA / KESKITASO / KORKEA
8
VEDEN KOVUUS
1-4
9
HUOLTOVALIKKO
-
10
PALAUTA ASETUKSET
KYLLÄ/EI
1) Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
1. Paina ja pidä alhaalla painiketta
kolmen sekunnin ajan.
Näytössä näkyy SET1 ja "1" vilkkuu.
2. Aseta asetus painamalla
tai
.
3. Paina
.
4. Muuta asetuksen arvoa painamalla
painiketta
tai
.
.
5. Paina
Poistu Asetukset-valikosta painamalla
tai koskettamalla ja pitämällä alhaalla
.
painiketta
Automaattinen virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
• Yökirkkaus: kun laite on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun laite on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin
kosketuspainiketta yökirkkauden
aikana (lukuun ottamatta
virtapainiketta), näyttö palaa
päiväkirkkaustilaan seuraavan
kymmenen sekunnin ajaksi.
– Jos laite on pois päältä ja asetat
hälytinajastimen. Kun
hälytinajastintoiminto päättyy,
näyttö palaa yökirkkaustilaan.
Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois
toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
20 Progress
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat
ja paistoajat ovat ainoastaan
suuntaa antavia. Lämpötila ja
paistoaika riippuvat reseptistä
sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Voimakas Höyry
Avaa uuninluukku varoen toiminnon
ollessa toiminnassa. Höyry saattaa tällöin
päästä ulos.
oikeaan aikaan ruoanvalmistustaulukoiden
mukaisesti
Esimerkki: Tämän ruoanlaittojakson ko‐
konaisaika on 40 minuuttia. Aseta uuniin
ensin Keitetyt perunat, neljäsosat, lisää
20 minuutin kuluttua Lohifileet ja Parsa‐
kaali, palasina 30 minuutin kuluttua.
(min)
Keitetyt perunat,
neljäsosat
40
Lohifileet
20
Parsakaali, palasi‐
na
10
Käytä suurinta vaadittua vesimäärää
valmistaessa useampia ruokia
samanaikaisesti.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Sterilointi
VIHANNEKSET
Tämän toiminnon avulla voit steriloida
astiat (esim. maitopullot).
Aseta lämpötila 99 °C.
Aseta puhtaat astiat ylösalaisin ritilän
keskelle ensimmäiselle tasolle.
Täytä lokero maksimitasoon saakka ja
aseta toiminta-ajaksi 40 minuuttia.
(min)
Kypsennys
8 - 10
Parsakaali, palasina, uunin
esikuumennus tyhjänä
10
Kuoritut tomaatit
10 - 15
Pinaatti, tuore
10 - 15
Kesäkurpitsa, viipaleina
15
Vihannekset, ryöpätyt
15 - 20
Sienet, viipaleina
15 - 20
Paprika, suikaleina
15 - 25
Parsakaali, kokonainen
Tämä toiminto sopii kaikenlaisten ruokien
valmistamiseen, olivat ne tuoreita tai
pakasteruokia. Sillä voidaan valmistaa,
kuumentaa, sulattaa, keittää tai ryöpätä
vihanneksia, lihaa, kalaa, pastaa, riisiä,
suurimoita ja kananmunia.
Voit valmistaa muutaman ruokalajin
sisältävän aterian yhdellä kertaa. Jotta
kaikki ruoat valmistuisivat samaan aikaan,
aloita pisimmän kypsennysajan vaativasta
ruoasta ja lisää sen jälkeen muut ruoat
Progress 21
VIHANNEKSET
VIHANNEKSET
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
15 - 25
Parsa, vihreä
50 - 60
Artisokat
15 - 25
Munakoisot
55 - 65
15 - 25
Kurpitsa, kuutioina
Kuivatut pavut, liotetut, vesi/
papusuhde 2:1
15 - 25
Tomaatit
60 - 90
Hapankaali
20 - 25
Pavut, ryöpätyt
70 - 90
Punajuuri
20 - 25
Vuonankaali, palasina
20 - 25
Kurttukaali
20 - 30
Selleri, kuutioina
20 - 30
Purjosipuli, renkaina
20 - 30
Herneet
20 - 30
Sokeriherneet / Sokeriher‐
neet
(min)
20 - 30
Bataatti
15 - 20
20 - 30
Fenkoli
Couscous, vesi/couscous‐
suhde 1:1
20 - 30
Porkkanat
15 - 25
Tuore Tagliatelle
25 - 35
Parsa, valkoinen
20 - 25
Suurimopuuro, maito/suuri‐
mosuhde 3,5:1
25 - 35
Ruusukaali
20 - 30
25 - 35
Kukkakaali, palasina
Linssit, punaiset, vesi/linssi‐
suhde 1:1
25 - 35
Kyssäkaali, suikaleina
25 - 30
Spaetzle
25 - 35
Valkoiset leikkopavut
25 - 35
30 - 40
Maissitähkä
Bulgur, vesi/bulgursuhde
1:1
35 - 45
Mustajuuri
25 - 35
Hiivamykyt
35 - 45
Kukkakaali, kokonainen
30 - 35
Tuoksuva riisi, vesi/riisisuh‐
de 1:1
35 - 45
Vihreät pavut
30 - 40
Keitetyt perunat, neljäsosat
40 - 45
Valko- tai punakaali, suika‐
leina
35 - 45
Leipämykyt
LISUKKEET
Aseta lämpötila 99 °C.
22 Progress
LISUKKEET
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
35 - 45
Perunamykyt
35 - 45
Riisi, vesi/riisisuhde 1:1, ve‐
den ja riisin suhde voi vaih‐
della riisilajikkeen mukaan
40 - 50
Maissipuuro, nestesuhde
3:1
40 - 55
Riisivanukas, maito/riisisuh‐
de 2,5:1
45 - 55
Kuorimattomat perunat,
keskisuuret
55 - 60
Linssit, ruskeat ja vihreät,
vesi/linssisuhde 2:1
KALA
(min
)
(°C)
15 20
Ohut kalafilee
75 - 80
20 25
Katkaravut, tuoreet
75 - 85
20 30
Simpukat
100
20 30
Lohifileet
85
20 30
Taimen, 0,25 kg
85
30 40
Katkaravut, pakaste‐
tut
75 - 85
40 45
Härkänieriä, 1 kg
85
HEDELMÄT
LIHA
Aseta lämpötila 99 °C.
(min
)
(min)
10 - 15
Omenaviipaleet
10 - 15
Kuumennetut marjat
10 - 20
Suklaasula
20 - 25
Hedelmäsose
(°C)
15 20
Nakkimakkarat
80
20 30
Baijerilainen vasi‐
kanlihamakkara /
Valkoinen makkara
80
20 30
Wienin makkara
80
25 35
Keitetty kananrinta‐
pala
90
55 65
Keitetty kinkku, 1 kg
99
Progress 23
LIHA
(min
)
(°C)
60 70
Kana, keitetty, 1 1,2 kg
99
70 90
Kassler, haudutettu
90
80 90
Vasikanliha / Por‐
saankylkipaisti, 0,8 1 kg
90
110
120
Tafelspitz
99
3. Jäähdytä uuni noin 80 °C lämpötilaan.
Voit avata uuninluukun ensimmäiseen
asentoon saakka noin 15 minuutin
ajaksi.
4. Aseta toiminto: Voimakas Höyry.
Kypsennä kaikki ruoat
samanaikaisesti, kunnes ne ovat
valmiita.
Korkea kosteus
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
KANANMUNAT
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
(°C)
(min)
Ohut kalafilee
85
15 20
Munakkaat
90 110
15 30
Pieni kala, 0,35 kg:n
painoon saakka
90
20 30
Paksu kalafilee
90
25 35
Kokonainen kala, 1
kg:n painoon saakka
90
30 40
Vanukas / Piiras pie‐
ninä paloina
90
35 40
10 - 11
Kananmunat, pehmeäksi
keitetyt
Mykyt
120 130
40 50
12 - 13
Kananmunat, keskikovaksi
keitetyt
Terriinit
90
40 50
18 - 21
Kananmunat, kovaksi keite‐
tyt
Alhainen Kosteus
Yhdistelmätoiminto: Kiertoilma
+ Voimakas Höyry
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Voit yhdistää nämä toiminnot lihan,
vihannesten ja lisukkeiden samanaikaista
kypsentämistä varten.
(°C)
(min)
200
15 - 20
1. Aseta toiminto: Kiertoilma lihan
paistamiseksi.
2. Lisää valmistellut vihannekset ja
lisukkeet.
Paistovalmiit pa‐
tongit, 40 - 50 g
24 Progress
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Paistovalmiit
sämpylät
200
15 - 20
160 180
90 - 100
Sämpylät, 40 - 60
g
180 200
25 - 35
Paistovalmiit pa‐
tongit, pakastetut,
40 - 50 g
200
25 - 35
Lihamureke, ei
kypsennetty, 0,5
kg
180
30 - 40
Makaronilaatikko
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Leipä, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kana, 1 kg
180 210
50 - 60
Perunapaistos
160 170
50 - 60
Porsaankylkipais‐
ti, savustettu, 0,6
- 1 kg
160 180
60 - 70
Paahtopaisti, 1 kg
180 200
60 - 90
Ankka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Vasikanpaisti, 1
kg
180
80 - 90
Porsaanpaisti, 1
kg
Lämmitys höyryllä
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta lämpötila 110 °C.
(min)
Yhden astian ruoat
10 - 15
Makaronilaatikko
10 - 15
Riisi
10 - 15
Mykyt
15 - 25
Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
Progress 25
Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riit‐
tävän kypsä.
Kannatintaso on virheelli‐
nen.
Laita kakku alemmalle kannatinta‐
solle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kos‐
tea.
Uunin lämpötila on liian kor‐
kea.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Uunin lämpötila on liian ma‐
tala.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
korkeampaa lämpötilaa.
Liian pitkä paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla ly‐
hyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila
ja liian lyhyt paistoaika.
Alenna uunin lämpötilaa ja piden‐
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautu‐
nut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Uunin lämpötila on liian ma‐
tala.
Käytä seuraavalla kerralla hiukan
korkeampaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Kakku kypsyy epätasai‐
sesti.
Kakku ei paistu resep‐
tissä ilmoitetussa pais‐
toajassa.
Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Kakkupohja murotaiki‐
nasta, uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
Torttupohja vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
1
Sokerikakku
Ylä + alalämpö
160
35 - 50
1
Maustekakku / Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Hedel‐
mäkakut
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Omenapiirakka, 2 vuo‐
kaa Ø20 cm
Ylä + alalämpö
180
70 - 90
1
26 Progress
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Omenapiirakka, 2 vuo‐
kaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
70 - 90
2
Juustokakku, käytä uu‐
nipannua
Ylä + alalämpö
160 - 170
70 - 90
2
KAKKU/PIIRAKKA
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
Kääretorttu
Ylä + alaläm‐
pö
Ruisleipä
Ylä + alaläm‐
pö
(min)
180 - 200
10 - 20
2
1
ensin: 230
ensin: 20
myöhemmin:
160 - 180
myöhemmin:
30 - 60
Voilla leivottu manteli‐
kakku / Sokerikakut
Ylä + alaläm‐
pö
190 - 210
20 - 30
2
Tuulihatut / Eclair-lei‐
vokset, esikuumennus
ei ole tarpeen
Ylä + alaläm‐
pö
190 - 210
20 - 35
2
Strösselikakku, esikuu‐
mennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
2
Pullapitko / Pullakrans‐
si, esikuumennus ei ole
tarpeen
Ylä + alaläm‐
pö
170 - 190
30 - 40
1
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)
Kiertoilma
150 - 160
35 - 55
2
Progress 27
KAKKU/PIIRAKKA
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Marja-/hedelmäpiirakka
(hiivataikina / vatkattu
taikina)
Ylä + alaläm‐
pö
170
35 - 55
2
Marja-/hedelmäpiirakka,
murotaikinapohja, esi‐
kuumennus ei ole tar‐
peen
Kiertoilma
160 - 170
40 - 80
2
Pellillä paistetut leivon‐
naiset, arkalaatuinen
täyte (esim. rahka, ker‐
ma, vanukas)
Ylä + alaläm‐
pö
160 - 180
40 - 80
2
Joulupulla (stollen)
Ylä + alaläm‐
pö
160 - 180
50 - 70
1
PIKKULEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät, esi‐
kuumennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
Sämpylät
Kiertoilma
160
10 - 25
Ylä + alalämpö
190 - 210
10 - 25
28 Progress
PIKKULEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pikkuleivät vatkatusta taiki‐
nasta, esikuumennus ei ole
tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
Lehtitaikinaleivonnaiset
Kiertoilma
170 - 180
20 - 30
Murokeksit / Pasteijat
Ylä + alalämpö
160
20 - 30
Murokeksit / Pasteijat, esikuu‐
mennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
140
20 - 35
Pienet kakut
Kiertoilma
160
20 - 35
Ylä + alalämpö
170
20 - 35
Pikkuleivät hiivataikinasta,
esikuumennus ei ole tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Mantelileivokset, esikuumen‐
nus ei ole tarpeen
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Munanvalkuaisleivonnaiset /
Marengit, esikuumennus ei
ole tarpeen
Kiertoilma
80 - 100
120 - 150
Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Juustokuorrutteiset
patongit
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Vihannesgratiini, uu‐
nin esikuumennus tyh‐
jänä
Tehogrillaus
160 - 170
15 - 30
Progress 29
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Käytä ensimmäistä tai neljättä uunin
kannatintasoa.
VÄT
VÄT
KAKUT / LEIVONNAISET / LEI‐
KAKUT / LEIVONNAISET / LEI‐
Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Ec‐
lair-leivokset,
uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
160 - 180
25 45
Strösselikakku,
kuiva
150 - 160
30 45
Murotaikinapik‐
kuleivät
150 - 160
20 40
Pikkuleivät vat‐
katusta taikinas‐
ta
160 - 170
25 40
Murokeksit /
Pasteijat
140
25 45
(°C)
(min)
Pikkuleivät hiiva‐
taikinasta
160 - 170
30 60
Mantelileivokset
100 - 120
40 80
Munanvalkuais‐
leivonnaiset /
Marengit
80 - 100
130 170
Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle, jonka
alla on paistoastia.
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan, jotta
valuva rasva ei pala.
30 Progress
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen aikana
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
NAUDANLIHA
(°C)
(min)
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä + alalämpö
230
120 - 150
Paahtopaisti tai
filee, raaka, uu‐
nin esikuumen‐
nus tyhjänä
per paksuus/cm
Tehogrillaus
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai
filee, puolikypsä
per paksuus/cm
Tehogrillaus
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai
filee, kypsä
per paksuus/cm
Tehogrillaus
170 - 180
8 - 10
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti,
esikypsennetty
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
Progress 31
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
120 - 150
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lam‐
maspaisti
1 - 1,5
150 - 180
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(kg)
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksenkoipi,
uunin esikuumennus
tyhjänä
korkeintaan 1
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
LAMMAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
RIISTA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
32 Progress
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Kana
0,2 - 0,35 kpl
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
Linnunliha, paloina
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
KALA (HAUDUTETTU)
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Kokonainen kala
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
45 - 60
Rapea pinta, Pizza-toiminto
PIZZA
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras /
Sveitsiläinen
juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Juustokakku
140 - 160
60 - 90
(°C)
(min)
Omenapiirak‐
ka, kuorrutet‐
tu
150 - 170
50 - 60
Vihannespii‐
ras
160 - 180
50 - 60
Progress 33
PIZZA
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Pizza, ohut
pohja
200 230
15 - 20
Flammkuchen
230
12 - 20
Pizza, paksu
pohja, käytä
uunipannua
180 200
20 - 30
Pierogi (pii‐
raat)
180 200
15 - 25
Kohottamaton
leipä
230
10 - 20
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Voitaikina‐
pohjainen pii‐
ras
160 180
45 - 55
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Grilli
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Grilli.
(°C)
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Paahtopaisti, puolikyp‐
sä
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Naudanfilee, puolikypsä
230
20 - 30
20 - 30
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
34 Progress
GRILLI
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Valitse toiminto: Grilli.
(°C)
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Kokonainen kala, 0,5 kg
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
MAKSIGRILLI
Valitse toiminto: Maksigrilli.
Grillaa aina lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
(min)
1. puoli
2. puoli
Porsaanfilee
10 - 12
6 - 10
3
Makkarat
10 - 12
6-8
3
Pihvit
7 - 10
6-8
3
Täytetyt paahtoleivät
6-8
-
3
Leipä
Esikuumennusta ei suositella.
Progress 35
Matalalämpö
LEIPÄ
Käytä ensimmäistä kannatintasoa
ellei muuta mainita.
(°C)
(min)
Vehnäleipä
190 210
40 60
Patonki
200 220
35 45
Briossi
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Ruisleipä
190 210
50 70
Kokojyväleipä
190 210
50 70
Täysjyväleipä
190 210
40 60
Sämpylät, käytä
toista kannatintasoa
200 220
25 35
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen. Paistolämpömittari
lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse Paistolämpömittari.
4. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C. Aseta lämpötila
toimintoon Paistolämpömittari.
5. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(°C)
(min)
Paahtopaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Naudanfilee
1 - 1,5
150
90 - 110
Vasikanpaisti
1 - 1,5
150
120 - 150
Pihvit
0,2 - 0,3
120
20 - 40
Pakasteet
Poista elintarvikkeet pakkauksesta. Aseta
ruoka lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
36 Progress
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Sulatus
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Käytä toista kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Pizza, pakas‐
te
200 - 220
15 - 25
Pizza Ameri‐
can, pakaste
190 - 210
20 - 25
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
Pizzapalat,
pakaste
180 - 200
15 - 30
Ranskalaiset,
ohuet
200 - 220
20 - 30
Ranskalaiset,
paksut
200 - 220
25 - 35
Lohkoperu‐
nat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
Lasagne /
Cannelloni,
tuore
170 - 190
35 - 45
Lasagne /
Cannelloni,
pakaste
160 - 180
40 - 60
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
Kanan siipipa‐
lat
190 - 210
20 - 30
Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
(min)
Keittoaika kiehu‐
miseen
Mansikat / Mustikat /
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
35 - 45
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka
keittämis‐
tä 100
°C:ssa
35 - 45
10 - 15
Progress 37
VIHANNEKSET
Käytä toista kannatintasoa.
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka keit‐
tämistä
100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
Kurkut
(°C)
(h)
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihan‐
nekset
60 - 70
5-6
5 - 10
Sienet
50 - 60
6-8
50 - 60
-
Yrtit
40 - 50
2-3
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Luumut
60 - 70
8 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Aprikoosit
60 - 70
8 - 10
Omenavii‐
paleet
60 - 70
6-8
Päärynät
60 - 70
6-9
Kuivaus
Käytä toista kannatintasoa.
Pavut
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
Kostea kiertoilma - suositellut
varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän lämpöä
vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Annosvuoat
Keraaminen
halkaisija 8
cm, korkeus
5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
38 Progress
Tietoja testilaitokselle
Kostea kiertoilma
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Testattu standardin EN 60350 ja IEC
60350 mukaisesti.
GRILLITOIMINTO
(°C)
(min)
Makaronivuo‐
ka
200 220
45 - 60
Perunapais‐
tos
180 200
70 - 85
Moussaka
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Cannelloni
180 200
65 - 80
Leipävanukas
190 200
55 - 70
Riisivanukas
180 200
55 - 70
Omenakakku
vatkatusta
taikinasta
(pyöreä kak‐
kuvuoka)
160 170
70 - 80
Vehnäleipä
200 210
55 - 70
Valitse toiminto: Maksigrilli.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Esikuumenna tyhjää uunia.
sella.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuk‐
(min)
1. puoli
2. puoli
Ham‐
purilai‐
set
9 - 13
8 - 10
Paah‐
toleipä
1-3
1-3
Progress 39
HÖYRYTOIMINTO
Valitse toiminto: Voimakas Höyry.
Käytä toista kannatintasoa.
Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle.
Aseta lämpötila 99 °C.
Astia (Gastronorm)
(kg)
(min)
Parsakaali, uunin esi‐
kuumennus tyhjänä
1 x 1/2 lävistetty
0.3
13 - 15
Parsakaali, uunin esi‐
kuumennus tyhjänä
1 x 1/2 lävistetty
maks.
15 - 18
Herneet, pakastetut
1 x 1/2 lävistetty
2
Kunnes kylmim‐
män kohdan
lämpötila saa‐
vuttaa lämpöti‐
lan 85 °C.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyt‐
täen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐
neet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
40 Progress
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruoka‐
roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarus‐
teet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla, te‐
räväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
Suositellut puhdistustuotteet
Älä käytä hankaavia sieniä tai voimakkaita
pesuaineita. Muutoin laitteen emali- ja
ruostumattomat teräsosat voivat
vaurioitua.
Voit ostaa tuotteitamme osoitteessa sekä
hyvin varustetuista liikkeistä.
Uunipeltien kannatinkiskojen
irrottaminen
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että uuni on jäähtynyt.
Olemassa on palovammojen vaara.
2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon
etuosa irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta
kiinnikkeestä ulos.
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Alavalikot toiminnoille:
Puhdistus
Puhdistustoimintojen alavalikko on
kosketuspainikkeen
alapuolella.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin
etumaisesta kiinnikkeestä.
1
3
2
Symboli
Valikkovalinta
Kuvaus
S1
Säiliön tyhjentäminen
Jäljellä olevan veden poistaminen vesiloke‐
rosta höyrytoimintojen käytön jälkeen.
S2
Höyrypuhdistus
Laitteen puhdistaminen höyryllä.
Progress 41
Symboli
Valikkovalinta
Kuvaus
S3
Kalkinpoisto
Kalkkijäämien poistaminen höyrynkehittimen
putkistosta.
S4
Huuhtelu
Höyrynkehittimen putkiston huuhteleminen
ja puhdistaminen höyrytoimintojen tiheän
käytön jälkeen.
Puhdistustoiminnon
käynnistäminen
1. Kytke laite toimintaan.
2. Kosketa painiketta
, kunnes
näytössä näkyyS1. Joissakin malleissa
on valittavissa myös valinta S2, S3,
S4.
3. Valitse puhdistustoiminto
tai
.
koskettamalla painiketta
4. Vahvista koskettamalla painiketta
.
Säiliön tyhjennys - S1
Ota kaikki lisävarusteet pois.
Puhdistustoiminto poistaa jäljellä olevan
veden vesilokerosta. Käytä toimintoa
höyrytoiminnon jälkeen.
Toiminnon kesto on noin 6 minuuttia.
Valo on sammunut tämän toiminnon
aikana.
1. Aseta leivinpelti ensimmäiselle
kannatintasolle.
2. Säiliön tyhjennystoiminnon kytkeminen
toimintaan - S1. Katso osio
“Puhdistustoiminnon käynnistäminen”.
.
3. Kosketa painiketta
Poista leivinpelti toimenpiteen jälkeen.
Höyrypuhdistus - S2
Poista lika mahdollisimman hyvin käsin.
Poista lisävarusteet ja pellin kannatin
sivuseinien puhdistamisen ajaksi.
Höyrypuhdistustoiminnot tukevat laitteen
höyryjärjestelmän puhdistusta.
Parhaan suorituskyvyn
saavuttamiseksi
puhdistustoiminto on
suositeltavaa käynnistää, kun
laite on jäähtynyt.
Määritetty aika koskee
toiminnon kestoa, se ei sisällä
sisäosan puhdistamiseen
vaadittua käyttäjän aikaa.
Kun höyrypuhdistustoiminto on
toiminnassa, lamppu on sammunut.
1. Täytä vesilokero maksimitasoon
saakka (noin 950 ml vettä), kunnes
kuulet äänimerkin tai näyttöön tulee
näkyviin viesti.
2. Höyrypuhdistustoiminnon kytkeminen
toimintaan - S2. Katso osio
“Puhdistustoiminnon käynnistäminen”.
Toiminnon kesto on noin 30 minuuttia.
Äänimerkki kuuluu, kun ohjelma on
suoritettu.
3. Paina kosketuspainiketta signaalin
sammuttamiseksi.
4. Pyyhi laitteen sisäpinta
hankaamattomalla sienellä. Voit
puhdistaa sisäosan lämpimällä
vedellä.
Pidä laitteen luukkua auki noin 1 tunnin
ajan puhdistuksen jälkeen. Odota, kunnes
laite on kuiva. Anna laitteen kuivua täysin
jättämällä luukku auki. Voit nopeuttaa
kuivausta sulkemalla luukun ja
kuumentamalla laitteen Kiertoilmatoiminnolla lämpötilassa 150 °C noin 15
minuutin ajan. Voit saavuttaa
puhdistustoiminnon maksimaaliset edut,
kun puhdistat laitteen käsin välittömästi
puhdistustoiminnon päättyessä. Toista
42 Progress
toiminto toisen kerran, jos likaisuustaso on
huomattava.
Muistutus puhdistamisesta
Jos Kalkinpoisto-toimintoa ei
suoriteta oikeaoppisesti, näytön
viesti pyytää toistamaan sen.
Tämä toiminto muistuttaa
puhdistustarpeesta ja toiminnon
suorittamisesta: S2.
Jos laite on kostea ja märkä, pyyhi se
kuivalla liinalla. Anna laitteen kuivua täysin
jättämällä luukku auki.
Tämä toiminto voidaan kytkeä toimintaan
ja pois toiminnasta asetusvalikossa.
Kalkinpoiston muistutus
Höyrynkehitin - Kalkinpoisto S3
Kun höyrynkehitin toimii, kalkki kertyy ja
jää järjestelmän sisälle veden
kalkkipitoisuuden vuoksi. Tämä voi
heikentää höyryn laatua, höyrynkehittimen
tehoa ja ruoan laatua. Tämä voidaan
estää poistamalla kalkkijäämät
höyrynkehittimen putkistosta.
Valitse toiminto valikosta:
.
Koko toimenpide kestää noin 2 tuntia.
Valo on sammunut tämän toiminnon
aikana.
1. Ota kaikki lisävarusteet pois.
2. Varmista, että vesilokero on tyhjä.
Säiliön tyhjennyksen käynnistäminen S1-toiminto tarvittaessa.
3. Aseta leivinpelti ensimmäiselle
kannatintasolle.
4. Kaada vesisäiliöön 250 ml
kalkinpoistoainetta.
5. Täytä vesilokero vedellä
maksimitasoon saakka, kunnes kuulet
äänimerkin tai näyttöön tulee näkyviin
viesti.
Toimenpiteen kesto on noin 1 tunti 40
minuuttia.
6. Kalkinpoistotoiminnon kytkeminen
toimintaan - S3. Katso osio
“Puhdistustoiminnon käynnistäminen”.
7. Tyhjennä leivinpelti ensimmäisen osan
jälkeen ja aseta se uudelleen
ensimmäiselle kannatintasolle.
8. Kytke huuhtelutoiminto toimintaan.
Katso osio "Höyrynkehitin - Huuhtelu S4".
Poista leivinpelti toimenpiteen jälkeen.
Laitteessa on kaksi kalkinpoiston
muistutusta, jotka muistuttavat
suorittamaan toiminnon: Kalkinpoisto.
Kyseiset muistutukset aktivoituvat aina
laitteen sammuttamisen yhteydessä. Kun
muistutus on kytketty toimintaan, näytössä
vilkkuu S3.
• Ensimmäinen muistutus muistuttaa
kalkinpoisto-ohjelman suorittamisesta.
• Toinen muistutus edellyttää
suorittamaan kalkinpoiston. Jos
kalkinpoistoa ei suoriteta toisen
muistutuksen aktivoituessa,
höyrytoimintoja ei voida käyttää.
Kalkinpoiston muistutusta ei voida
poistaa käytöstä.
Höyrynkehitin - Huuhtelu - S4
Ota kaikki lisävarusteet pois.
Toiminnon kesto on noin 30 minuuttia.
Valo on sammunut tämän toiminnon
aikana.
1. Aseta leivinpelti ensimmäiselle
kannatintasolle.
2. Täytä vesilokero raikkaalla vedellä
maksimitasoon saakka, kunnes kuulet
äänimerkin tai näyttöön tulee näkyviin
viesti.
3. Kytke huuhtelutoiminto toimintaan S4. Katso osio “Puhdistustoiminnon
käynnistäminen”.
Poista leivinpelti toimenpiteen jälkeen.
Lampun vaihtaminen
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
Progress 43
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.
2. Poista metallirengas ja puhdista
suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä metallirengas suojalasiin.
5. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähkö‐
verkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavil‐
la).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin‐
nasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkai‐
su on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toi‐
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
44 Progress
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Näytössä ei näy aikaa Off-ti‐
lassa.
Näyttö on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke näyttö uudelleen toi‐
mintaan koskettamalla sa‐
manaikaisesti painikkeita
ja
.
Paistolämpömittari ei toimi.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pis‐
torasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman sy‐
välle pistorasiaan.
Kypsentämiseen kuluu liikaa
tai liian vähän aikaa.
Lämpötila on liian alhainen
tai liian korkea.
Säädä tarvittaessa lämpöti‐
laa. Noudata ohjekirjan oh‐
jeita.
Höyryä ja kosteutta muodos‐
tuu ruokaan ja uunin sisälle.
Ruoka on jätetty uuniin liian
pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Näytössä näkyy C2.
Haluat käynnistää Sulatustoiminnon, mutta et poista‐
nut paistolämpömittarin pis‐
toketta pistorasiasta.
Poista paistolämpömittarin
pistoke pistorasiasta.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Kytke laite pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämäl‐
lä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Käänny kuluttajaneuvon‐
nan puoleen, ellei virhe‐
koodi katoa näytöstä.
Kalkinpoistotoiminto keskey‐
tyy ennen kuin se päättyy.
On tapahtunut sähkökatkos.
Toista toimenpide.
Kalkinpoistotoiminto keskey‐
tyy ennen kuin se päättyy.
Käyttäjä pysäytti toiminnon.
Toista toimenpide.
Grilli-/uunipannulla ei ole
vettä kalkinpoistotoiminnon
jälkeen.
Vesilokeroa ei ole täytetty
maksimitasoon saakka.
Tarkista, onko vesilokeron
rungossa kalkinpoistoainet‐
ta/vettä.
Toista toimenpide.
Uunin alaosassa on likaista
vettä kalkinpoisto-ohjelman
jälkeen.
Grilli-/uunipannu on väärällä
kannatintasolla.
Poista jäljellä oleva vesi ja
kalkinpoistoaine uunin alao‐
sasta. Aseta grilli-/uunipan‐
nu ensimmäiselle kannatin‐
tasolle.
Puhdistustoiminto keskeytyy
ennen kuin se päättyy.
On tapahtunut sähkökatkos.
Toista toimenpide.
Progress 45
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Puhdistustoiminto keskeytyy
ennen kuin se päättyy.
Käyttäjä pysäytti toiminnon.
Toista toimenpide.
Uunin alaosassa on liikaa
vettä puhdistustoiminnon
päättymisen jälkeen.
Laitteeseen on suihkutettu
liikaa pesuainetta ennen
puhdistusohjelman päälle
kytkemistä.
Peitä kaikki sisäosan osat
ohuella pesuainekerroksella.
Suihkuta pesuaine tasaises‐
ti.
Puhdistustoiminto ei ole te‐
hokas.
Höyrypuhdistustoiminnon
alustava uunin sisätilan läm‐
pötila oli liian korkea.
Toista ohjelma. Käynnistä
ohjelma laitteen ollessa kyl‐
mä.
Puhdistustoiminto ei ole te‐
hokas.
Et poistanut kannattimia en‐
nen puhdistustoiminnon
käynnistämistä. Ne voivat
siirtää lämpöä seiniin ja hei‐
kentää suorituskykyä.
Poista kannattimet laitteesta
ja toista toiminto.
Puhdistustoiminto ei ole te‐
hokas.
Et poistanut lisävarusteita
laitteesta ennen puhdistus‐
toiminnon käynnistämistä.
Ne voivat heikentää höyry‐
ohjelman tehokkuutta ja
suorituskykyä.
Poista lisävarusteet laittees‐
ta ja toista toiminto.
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhal‐
lin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
Katso osio "Asetusvalikon
käyttäminen" kappaleesta
"Lisätoiminnot".
Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin
sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
46 Progress
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotteen tietolomake
Tuotetiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi
Progress
Mallin tunnus
PCD46102X 944066720
Energialuokka
80,8
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0,89 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toimin‐
nossa
0,59 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
43 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
34.4 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Energiansäästö
Uunissa on joitakin toimintoja,
joiden avulla voit säästää
energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset
sammuvat automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun
uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Progress 47
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
Näytön kytkeminen pois päältä
Voit kytkeä näytön pois päältä. Paina ja
pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti. Kytke se päälle
toistamalla sama toimenpide.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
www.progress-hausgeraete.de
867353628-A-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising