Progress PCD46102X User manual

Progress PCD46102X User manual
Naudojimo instrukcija
Garinė orkaitė
PCD46102X
2 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcijos
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Prieš naudodami pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
2
3
6
8
10
11
13
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Energijos efektyvumas
15
17
18
19
40
43
46
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo
ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir
pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie
prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai
naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu
susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir
sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie
nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai
pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Progress 3
•
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Bendrosios saugos nuorodos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo
metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie
kaitinimo elementų.
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų
išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar
aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti
paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros
pavojus.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia patraukite
lentynos atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynos atramas atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
4 Progress
• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
• Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant elektros
srovės maitinimui.
• Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN
68930 stabilumo reikalavimus.
Minimalus spintos
aukštis (spintelės po
darbastaliu minima‐
lus aukštis)
444 (460) mm
Spintos plotis
560 mm
Spintos gylis
550 (550) mm
Prietaiso priekio
aukštis
455 mm
Prietaiso galo aukštis
440 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
595 mm
Prietaiso galo plotis
559 mm
Prietaiso gylis
567 mm
Prietaiso įmontavimo
gylis
546 mm
Gylis su atidarytomis
durelėmis
882 mm
Ventiliavimo angos
minimalus dydis.
Anga yra apatinėje
galinėje pusėje.
Maitinimo kabelio il‐
gis. Kabelis yra deši‐
niajame kampe, gali‐
nėje pusėje
Montavimo varžtai
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus privalo atlikti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir
ilginamųjų laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
padaryti mūsų įgaliotasis techninės
priežiūros centras.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių arba
nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia
arba durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
• Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
Progress 5
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio
arba sprogimo pavojus.
• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo
arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
• Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad
durelės niekada nebūtų uždarytos, kai
prietaisas veikia. Karštis ir drėgmė gali
kauptis už uždarytos baldo plokštės ir
pakenkti prietaisui, jo korpusui ar
grindims. Neuždarykite baldo plokštės,
kol prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės
į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
6 Progress
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS! Galite nusideginti
arba sugadinti prietaisą.
• Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Šalinimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite
jos būstui apšviesti.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso
ir pašalinkite jį.
• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendra apžvalga
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Stalčius vandeniui
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo vandens
išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynos padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
Progress 7
Pagalbiniai reikmenys
Maisto termometras
Grotelės
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Gaminimo garuose rinkinys
Kepimo skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo indas
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Vienas indas maistui be skylučių ir vienas
indas maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina besikondensuojantį
vandenį iš maisto gaminant maistą
garuose. Naudokite jį daržovėms, žuviai ir
vištienos krūtinėlei ruošti. Rinkinys netinka
maistui, kuris turi būti mirkomas
vandenyje, pvz., ryžiai, polenta,
makaronai.
8 Progress
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Apibūdinimas
Valdymo skydelis
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Orkaitei įjungti ir išjungti.
Parinktys
Nustatoma kaitinimo funkcija arba automatinė pro‐
grama.
4
Mano mėgstamos
programos
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai orkaitė yra išjungta.
5
Temperatūra /
Greitasis įkaitini‐
mas
Temperatūrai nustatyti arba tikrinti.
Taip pat Maisto termometras temperatūrai nusta‐
tyti arba tikrinti.
Spauskite tris sekundes, kad įjungtumėte arba iš‐
jungtumėte funkciją: Greitasis įkaitinimas.
Aukštyn, žemyn
Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
Orkaitės apšvieti‐
mas
Orkaitės lemputei įjungti ir išjungti.
Laikrodis
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
Laikmatis
Laikmatis nustatyti.
1
2
3
–
6
7
8
9
10
Progress 9
Valdymo Skydelis
A
B
G
C
F
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Temperatūros / paros laiko rodinys
C. Laikrodis / likusio karščio rodinys /
laikmatis
D. Likusio karščio indikatorius / vandens
lygio indikatorius
E. Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F. Įkaitinimo indikatorius / sparčiojo
įkaitinimo indikatorius
G. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbo‐
lis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Funkcijos
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausia
Veikia mėgstamiausia programa.
kg/g
Veikia automatinė programa ir nurodomas
svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Kepimo termometras
Kepimo termometras yra kepimo termo‐
metro lizde.
Orkaitės Apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
Vandens stalčiaus indikatorius
Rodo vandens lygį
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungiate kaitinimo funkciją, rodomas
. Juostos rodo, kad temperatūra
orkaitės viduje kyla arba krenta.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
10 Progress
PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Apie laiko nustatymą skaitykite
skyriuje „Laikrodžio funkcijos“.
Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Vandens kietumas
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Vandens kietumo nustatymas
Prijungus orkaitę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
Toliau lentelėje rodomas vandens kietumo
intervalas (dH) su atitinkamomis kalkių
nuosėdomis ir vandens kokybė.
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite 4 spalvų juostelę,
pristatytą su gaminimo garuose
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu.
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Palaukite 1 minutę ir pasitikrinkite
vandens kietumą pagal toliau pateiktą
lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
toliau keisis. Netikrinkite vandens
kietumo praėjus daugiau kaip 1
minutei po bandymo.
5. Nustatykite vandens kietumą: nuostatų
meniu.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Patikros juostelė
Vandens kietu‐
mas
1
2
3
4
Galite pakeisti vandens kietumą nuostatų
meniu.
Progress 11
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Orkaitės
funkcija
Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Karšto oro
srautas
Picos progra‐
ma
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu dviejo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.
Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą nei
Apatinis + viršutinis kaiti‐
nimas.
Atitirpinimas
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui paruošti.
Drėgnas kon‐
vek. kepimas
Minkštiems, sultingiems
kepsniams gaminti.
Kepimas že‐
moje tempe‐
ratūroje
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Šaldytas
maistas
Grilis
Terminis ke‐
pintuvas
Apatinis kaiti‐
nimas
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padėty‐
je.
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz., gruz‐
dintoms bulvytėms, kro‐
ketams ar blyneliams su
įdaru).
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje
lentynos padėtyje. Tinka
apkepams ir skrudinti.
Naudojimo sritis
Pyragams su traškiu pa‐
grindu kepti ir maistui
konservuoti.
Atšildyti maistą (daržoves
ir vaisius). Atšildymo
trukmė priklauso nuo už‐
šaldyto maisto produkto
kiekio ir dydžio.
Ši funkcija yra skirta tau‐
pyti energiją maisto ga‐
minimo metu. Maisto ruo‐
šimo instrukcijas rasite
skyriuje „Naudingi patari‐
mai“, Drėgnas konvek.
kepimas. Orkaitės dure‐
lės turėtų būti uždarytos
ruošiant maistą, kad
funkcija nebūtų pertrauk‐
ta ir būtų užtikrinta, jog
orkaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai naudosi‐
te šią funkciją, tempera‐
tūra orkaitėje gali skirtis
nuo nustatytos. Naudoja‐
mas likęs karštis.Gali su‐
mažėti kaitinimo galia.
Bendras energijos taupy‐
mo rekomendacijas rasi‐
te skyriuje „Energijos var‐
tojimo efektyvumas“,
„Energijos taupymas“. Ši
funkcija buvo naudojama
energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasei nustatyti
pagal standartą EN
60350-1. Kai naudojate
šią funkciją, lemputė au‐
tomatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
12 Progress
Orkaitės
funkcija
Duona
Naudojimo sritis
Naudokite šią funkciją
duonai ir bandelėms kep‐
ti ir gausite labai gerus,
profesionalius rezultatus
traškumo, spalvos ir plu‐
telės blizgesio atžvilgiu.
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos pa‐
laikymas
Pašildymas
garais
Drėgmė ma‐
ža
Drėgmė dide‐
lė
Kepimas Ga‐
ruose
Kaitinimo funkcijos nustatymas
1. Įjunkite orkaitę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir kaitinimo funkcijos numeris.
2. Paspauskite
arba
ir nustatykite
kaitinimo funkciją.
3. Paspauskite
arba orkaitė bus
paleista automatiškai po 5 sekundžių.
Jeigu orkaitę įjungiate ir nenustatote jokios
kaitinimo funkcijos ar programos, orkaitę
išsijungs automatiškai po 20 sekundžių.
Temperatūros keitimas
Pašildant maistą garuose
neišdžiūsta jo paviršius.
Karštis švelniai ir vieno‐
dai pasiskirsto, todėl at‐
kuriamas kaip ką tik pa‐
gaminto maisto skonis ir
kvapas. Ši funkcija gali
būti naudojama maistui
šildyti tiesiai lėkštėje. Tuo
pačiu metu galite šildyti
daugiau nei vieną lėkštę,
naudodami skirtingas
lentynų padėtis.
Duonai, dideliems mėsos
gabalams kepti arba at‐
vėsintiems ir užšaldy‐
tiems produktams atšildy‐
ti.
Patiekalams su dideliu
drėgmės kiekiu ruošti,
pvz., kremui iš kiaušinių,
keptam paštetui ir žuviai
troškinti.
Daržovėms, žuviai, bul‐
vėms, ryžiams, makaro‐
nams arba specialiems
garnyrams gaminti.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte temperatūrą padalomis: 5
°C.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalas ir
išsijungia įkaitinimo indikatorius.
Temperatūros tikrinimas
Kai veikia funkcija arba programa, galite
patikrinti orkaitėje esančią temperatūrą.
1. Paspauskite .
Ekrane rodoma orkaitėje esanti
temperatūra.
Dar kartą spauskite
nustatytai
temperatūrai pakeisti.
2. Paspauskite
arba ekrane vėl po 5
sekundžių automatiškai bus rodoma
nustatyta temperatūra.
Greitasis įkaitinimas
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija yra galima tik
su tam tikromis kaitinimo funkcijomis.
Jeigu nuostatų meniu įjungtas klaidos
signalas, jis girdimas, kai greitasis
įkaitinimas negalimas nustatytai funkcijai.
Žr. skyrelį „Nuostatų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papildomos
funkcijos“.
Greitasis įkaitinimas sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Progress 13
Norėdami įjungti greitąjį įkaitinimą,
daugiau kaip 3 sekundes paspauskite ir
palaikykite .
Jeigu įjungtas greitasis įkaitinimas, ekrane
rodomos mirksinčios juostos.
Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik
šaltą vandenį iš čiaupo.
Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų skysčių.
Į vandens stalčių nepilkite
degių skysčių arba alkoholinių
gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Pripildykite vandens stalčių šalto
vandens iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml), kol pasigirs garso
signalas arba ekrane bus rodomas
pranešimas.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
Nepilkite į vandens stalčių daugiau
vandens nei jo maksimali talpa.
Vanduo gali pratekėti ir sugadinti
baldus.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite orkaitę.
5. Nustatykite kaitinimo garuose funkciją
ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga .
Garai pasirodys maždaug po 2 minučių.
Orkaitei pasiekus nustatytą temperatūrą,
pasigirs signalas.
Kai vandens stalčiuje baigiasi vanduo,
girdimas signalas ir vandens stalčių reikia
vėl pripildyti, kad būtų galima tęsti
gaminimą garuose, kaip aprašyta
anksčiau.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite orkaitę.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
Žr. valymo funkciją Bakelio
ištuštinimas.
DĖMESIO Orkaitė yra
karšta. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens stalčių.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
orkaitė atvėsta.
Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
Jeigu norite paspartinti džiovinimą, galite
uždaryti dureles ir kaitinti orkaitę,
naudodami funkciją Karšto oro srautas
150 °C temperatūra maždaug 15 minučių.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
Paros laikas
Paros laikui rodyti ar keisti. Paros laiką galite pakeisti tik
jeigu įjungta orkaitė.
Trukmė
Orkaitės veikimo trukmei nustatyti.
Pabaiga
Orkaitės išjungimo laikui nustatyti.
Laiko atidėjimas
Derinti Trukmė ir Pabaiga funkciją.
14 Progress
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
„Set + Go“
Orkaitei paleisti su reikalingais nustatymais tik vienu jutikli‐
nio laukelio paspaudimu bet kada vėliau.
Laikmatis
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos or‐
kaitės veikimui. Funkciją Laikmatis galite nustatyti bet ka‐
da, net jei orkaitė yra išjungta.
Atskaitos pirmyn
laikmatis
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia orkaitė, nustatyti. Ji
įsijungia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. Atskaitos pir‐
myn laikmatis nėra įjungt, jeigu nustatyta Trukmė ir Pabai‐
ga. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
Laiko nustatymas ir keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą, palaukite,
kol ekrane bus rodoma ir 12:00. Mirksi
12.
1. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Paspauskite
.
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką,
paspauskite
pakartotinai, kol pradės
mirksėti .
Trukmė nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė minutes.
arba Trukmė funkcija
4. Paspauskite
bus paleista automatiškai po 5
sekundžių.
5. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė valandas.
arba Trukmė funkcija
6. Paspauskite
bus paleista automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane rodomas
mirksintis
ir laiko nuostata. Orkaitė
išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Išjunkite orkaitę.
Pabaiga nustatymas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte Pabaiga laiką, ir
spauskite
. Pirmiausia nustatykite
minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane rodomas
mirksintis
ir laiko nuostata. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
4. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
5. Išjunkite orkaitę.
Nuostata: Laiko atidėjimas
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Spaudinėkite , kol pradės mirksėti
.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė minutes.
4. Paspauskite
.
Progress 15
5. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Trukmė valandas.
6. Paspauskite
.
Ekrane mirksi .
7. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Pabaiga laiką, ir
. Pirmiausia nustatykite
spauskite
minutes, po to valandas.
Orkaitė vėliau automatiškai įsijungs, veiks
nustatytą Trukmė ir sustos nustatytu
Pabaiga laiku. Pasibaigus nustatytam
laikui, 2 minutes girdimas signalas. Ekrane
rodomas mirksintis
ir laiko nuostata.
Orkaitė automatiškai išsijungia.
8. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
9. Išjunkite orkaitę.
Įjungus Laiko atidėjimas
funkciją, ekrane rodomas
kaitinimo funkcijos simbolis,
su tašku ir . Taškas rodo,
kuri laikrodžio funkcija rodoma
laikrodžio / likusio karščio
ekrane.
Nuostata: „Set + Go“
Galite naudoti funkciją „Set + Go“, tik jeigu
yra nustatyta Trukmė.
1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
2. Nustatykite funkciją Trukmė.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodomas mirksintis .
4. Paspauskite
, kad nustatytumėte
funkciją „Set + Go“.
Ekrane rodoma
ir
su indikatoriumi.
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI) funkcijai „Set +
Go“ paleisti.
Nuostata: Laikmatis
1. Paspauskite .
Ekrane rodomas mirksintis
ir „00“.
2. Spauskite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po to
minutes ir valandas.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte Laikmatis laiką, ir
patvirtintumėte.
4. Paspauskite
arba Laikmatis
funkcija bus paleista automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi 00:00 ir
.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
Nuostata: Atskaitos pirmyn
laikmatis
1. Norėdami atkurti Atskaitos pirmyn
laikmatisspaudinėkite: kol ekrane
vienu metu pradės mirksėti .
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
. Kai ekrane rodoma „00:00“,
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
atskaitą.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Yra 25 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
Automatinės programos
Programa
1
TRADICINĖS DARŽOVĖS
16 Progress
Programa
2
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
3
KAIMIŠKA DUONA
4
BANDELĖS
5
ŽUVIS
6
VIRTA ŽUVIS (UPĖTAKIS)
7
BANDELĖS SU SLYVŲ ĮDARU
8
VERŠIUKO KOJA
9
RYŽIAI
10
LAZANIJA
11
TEŠLOS KĖLIMAS
12
JAUTIENOS KEPSNYS
13
KEPTA KIAULIENA
14
KEPTA VERŠIENA
15
KEPTA AVIENA
16
KEPTA ŽVĖRIENA
17
VIŠČIUKAS
18
PICA
19
QUICHE LORRAINE
20
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
21
VARŠKĖS PYRAGAS
22
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
23
PYRAGO PUSFABRIKATIS
24
PICOS PUSFABRIKATIS
25
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas , simbolis ir
automatinės programos numeris.
arba
, kad
3. Palieskite
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas. Mirksi
simbolis .
6. Palieskite jutiklio lauką arba atidarykite
orkaitės dureles, kad sustabdytumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
.
2. Palieskite
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
, antraip po penkių
4. Palieskite
sekundžių nuostatos bus automatiškai
išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
arba
.
vertę, naudodami
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas. Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką arba atidarykite
orkaitės dureles, kad sustabdytumėte
garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
Automatinės programos su
mėsos termometru (rinktiniuose
modeliuose)
Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji
ir nustatyta programose, kuriose
naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
Progress 17
2. Pakartotinai lieskite
, kol ekrane
pamatysite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr. „Mėsos
termometras“.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir .
arba nuostatos bus
5. Palieskite
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Mirksi .
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės:
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo indą
tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos nuo
apvirtimo. Aukštas kraštas
aplink lentynas neleidžia
prikaistuviams nuslysti nuo
lentynos.
18 Progress
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
• Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės naudojimo.
1. Šią funkciją taip pat galite įjungti, kai
orkaitė yra išjungta. Nenustatykite
kaitinimo funkcijos.
2. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
.
3. Vienu metu paspauskite ir 2 sekundes
palaikykite nuspaudę
ir
.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Mygtukų užrakto naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai orkaitė
veikia.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
orkaitę.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma spyna.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, orkaitę galima
išjungti. Kai išjungiate orkaitę,
išsijungia ir mygtukų užrakto
funkcija.
Nuostatų meniu naudojimas
Nuostatų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Apibūdinimas
Nustatoma vertė
1
SET+GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
4
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
5
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Progress 19
Apibūdinimas
Nustatoma vertė
6
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
7
ŠVIESUMAS
MAŽAS / VIDUTINIS / DIDELIS
8
VANDENS KIETUMAS
1–4
9
APTARNAVIMO MENIU
–
10
ATKURTI NUSTATYMUS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite
.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
.
3. Paspauskite
4. Paspauskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
.
5. Paspauskite
Norėdami išeiti iš nuostatų meniu,
paspauskite
arba paspauskite ir
palaikykite
.
Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
apšvietimas, Maisto termometras,Trukmė,
Pabaiga.
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką,
kai veikia naktinio šviesumo
funkcija (išskyrus ĮJUNGTA /
IŠJUNGTA), ekranas persijungia į
dieninio šviesumo režimą
paskesnėms 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
(°C)
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
20 Progress
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Pavyzdžiui: bendra šio gaminimo sean‐
so trukmė yra 40 min. Pirmiausiai įdėkite
Virtos bulvės, ketvirčiais, po 20 min. pri‐
dėkite Lašišos filė ir Smulkinti brokoliai
po 30 min.
Gaminimo rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos rekomenduojamos
temperatūros, gaminimo trukmės ir
lentynos padėties nuostatos konkretiems
patiekalams.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Kepimas Garuose
Veikiant šiai funkcijai, būkite atsargūs
atidarydami orkaitės dureles. Garai gali
išsiveržti.
(min.)
Virtos bulvės, ket‐
virčiais
40
Lašišos filė
20
Smulkinti brokoliai
10
Kai vienu metu gaminate daugiau kaip
vieną patiekalą, naudokite didžiausią
reikiamą kiekį vandens.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
DARŽOVĖS
Sterilizavimas
Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti
tarą (pvz., buteliukus kūdikiams).
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
Švarius indus dėkite apvertę pirmos
lentynos viduryje.
Pripildykite stalčių iki maksimalaus lygio ir
nustatykite 40 minučių trukmę.
Gaminimas
Ši funkcija leidžia ruošti įvairų šviežią ar
šaldytą maistą. Ją galima naudoti gaminti,
pašildyti, atitirpinti, virti ant lengvos ugnies
arba blanširuoti daržoves, mėsą, žuvį,
makaronus, ryžius, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vieno gaminimo seanso metu galite
paruošti kelis patiekalus. Norėdami
užtikrinti, kad visi patiekalai būtų paruošti
tuo pačiu metu, pradėkite nuo patiekalo,
kurio gaminimo trukmė ilgiausia, po to
atitinkamu laiku sudėkite likusius
patiekalus, kaip nurodyta maisto
gaminimo lentelėse.
(min.)
8–10
Smulkinti brokoliai, įkaitinki‐
te tuščią orkaitę
10
Pomidorai be odelių
10–15
Švieži špinatai
10–15
Griežinėliais pjaustytos cu‐
kinijos
15
Daržovės, blanširuotos
15–20
Grybų griežinėliai
15–20
Juostelėmis pjaustytos pa‐
prikos
15–25
Nepjaustyti brokoliai
15–25
Žalieji šparagai
15–25
Baklažanai
Progress 21
DARŽOVĖS
DARŽOVĖS
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
(min.)
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
(min.)
15–25
Moliūgas, kubeliais
15–25
Pomidorai
20–25
Pupelės, blanširuotos
20–25
Smulkintos sultenės
20–25
Savojinis kopūstas
20–30
Kubeliais supjaustyti salierai
20–30
Porų žiedai
20–30
Žirniai
20–30
Šparaginiai žirniai / Impera‐
toriškieji pipirai
20–30
Saldžiosios bulvės
20–30
Pankoliai
20–30
Morkos
25–35
55–65
Džiovintos pupelės, mirky‐
tos, vandens / ryžių santykis
2:1
60–90
Rauginti kopūstai
70–90
Burokėliai
GARNYRAI
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
(min.)
15–20
Kuskusas, vandens / kusku‐
so santykis 1:1
Baltieji šparagai
15–25
Švieži lakštiniai
25–35
Briuseliniai kopūstai
20–25
25–35
Smulkinti žiediniai kopūstai
Manų pudingas, pieno /
manų santykis 3,5:1
25–35
Kaliaropės juostelės
20–30
25–35
Baltos pupelės
Lęšiai, raudonieji, vandens /
lęšių santykis 1:1
30–40
Saldieji kukurūzai burbuolė‐
je
25–30
Makaronai „Spaetzle“
25–35
35–45
Valgomoji gelteklė
„Bulgur“ kruopos, vandens /
bulgur kruopų santykis 1:1
35–45
Nepjaustyti žiediniai kopūs‐
tai
25–35
Mieliniai kukuliai
30–35
35–45
Šparaginės pupelės
Kvapieji ryžiai, vandens / ry‐
žių santykis 1:1
40–45
Baltieji arba raudonieji ko‐
pūstai, juostelės
30–40
Virtos bulvės, ketvirčiais
35–45
Duonos kukuliai
50–60
Artišokai
35–45
Bulvių kukuliai
22 Progress
GARNYRAI
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
(min.)
35–45
Ryžiai, vandens ir ryžių san‐
tykis 1:1, vandens ir ryžių
santykis gali keistis atsižvel‐
giant į ryžių rūšį.
40–50
Polenta, skysčio santykis
3:1
40–55
Ryžių pudingas, pieno / ry‐
žių santykis 2,5:1
45–55
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
55–60
Lęšiai, rudieji ir žalieji, van‐
dens / lęšių santykis 2:1
ŽUVIS
(min
.)
(°C)
15–
20
Plona žuvies filė
75–80
20–
25
Krevetės, šviežios
75–85
20–
30
Midijos
100
20–
30
Lašišos filė
85
20–
30
Upėtakis, 0,25 kg
85
30–
40
Krevetės, šaldytos
75–85
40–
45
Lašišinis upėtakis, 1
kg
85
VAISIAI
MĖSA
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
(min
.)
(min.)
10–15
Pjaustyti obuoliai
10–15
Karštos uogos
10–20
Šokolado tirpinimas
20–25
Vaisių kompotas
(°C)
15–
20
Plonos dešrelės
80
20–
30
Bavariškos veršie‐
nos dešrelės / Baltos
dešrelės
80
20–
30
Vienos dešrelės
80
25–
35
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
90
55–
65
Virtas kumpis, 1 kg
99
Progress 23
4. Nustatykite funkciją Kepimas Garuose.
Ruoškite visus patiekalus kartu, kol jie
bus gatavi.
MĖSA
Drėgmė didelė
(min
.)
(°C)
60–
70
Virtas viščiukas, 1–
1,2 kg
99
70–
90
„Kasseler“, virtas
90
80–
90
Veršiena / Kiaulienos
nugarinė, 0,8–1 kg
90
110
–
120
„Tafelspitz“
99
KIAUŠINIAI
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Plona žuvies filė
85
15–20
Kepti kiaušiniai
90–
110
15–30
Maža žuvis, iki 0,35
kg
90
20–30
Stora žuvies filė
90
25–35
Visa žuvis, iki 1 kg
90
30–40
Saldus padažas / Ap‐
kepas, mažuose inde‐
liuose
90
35–40
Virtiniai
120–
130
40–50
Vyniotinis
90
40–50
Drėgmė maža
(min.)
10–11
Minkštai virti kiaušiniai
12–13
Vidutinio kietumo virti kiauši‐
niai
18–21
Kietai virti kiaušiniai
Kombinuotoji funkcija: Karšto
oro srautas + Kepimas Garuose
Šias funkcijas galite naudoti kartu vienu
metu ruošti mėsą, daržoves ir garnyrus.
1. Nustatykite funkciją Karšto oro srautas
mėsai kepti.
2. Pridėkite paruoštas daržoves ir
garnyrą.
3. Sumažinkite orkaitės temperatūrą iki
maždaug 80 °C temperatūros. Galite
atidaryti orkaitės dureles iki pirmos
padėties maždaug 15 minučių.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Prancūziškųjų ba‐
tonų pusgaminiai,
40–50 g
200
15–20
Bandelių pusfabri‐
kačiai
200
15–20
Duonos bandelės,
40–60 g
180–
200
25–35
Prancūziškųjų ba‐
tonų pusgaminiai,
šaldyti, 40–50 g
200
25–35
24 Progress
Pašildymas garais
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Maltos mėsos
kepsnys, nepa‐
ruoštas, 0,5 kg
180
30–40
Makaronų apke‐
pas
170–
190
40–50
Lazanija
170–
180
45–55
Duona, 0,5–1 kg
180–
190
Viščiukas, 1 kg
Nustatykite 110 °C temperatūrą.
(min.)
Vienos porcijos patiekalai
10–15
Makaronai
10–15
Ryžiai
10–15
45–60
Virtiniai
15–25
180–
210
50–60
Kepimas
Bulvių plokštainis
160–
170
50–60
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta, 0,6–1
kg
160–
180
60–70
Jautienos keps‐
nys, 1 kg
180–
200
60–90
Antis, 1,5–2 kg
180
70–90
Kepta veršiena, 1
kg
180
80–90
Kepta kiauliena, 1
kg
160–
180
90–100
Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti 10–
15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai. Jeigu
skrunda nevienodai, temperatūros
nuostatos keisti nereikia. Skirtumas išnyks
kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali deformuotis.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepa‐
kankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padė‐
tis.
Padėkite pyragą ant žemesnės
lentynos.
Pyragas sukrenta ir pa‐
sidaro tąsus ar suskili‐
nėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą šiek tiek sumažinkite or‐
kaitės temperatūrą.
Per trumpa kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite ilgesnę kepi‐
mo trukmę ir sumažinkite orkaitės
temperatūrą.
Progress 25
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite didesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Per ilga kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite trumpesnę
kepimo trukmę.
Per aukšta orkaitės tempe‐
ratūra ir per trumpas kepi‐
mo laikas.
Nustatykite žemesnę orkaitės
temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐
ką.
Pyrago tešla nevienodai pa‐
skirstyta.
KItą kartą vienodžiau paskirstykite
pyrago tešlą kepimo formoje.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite šiek tiek di‐
desnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas nevienodai ke‐
pa.
Pyragas neiškepa per
recepte nurodytą kepi‐
mo laiką.
Kepimas viename orkaitės lygyje
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
(min.)
Apkepas, trapus pyra‐
gas, įkaitinkite tuščią or‐
kaitę
Karšto oro
srautas
170–180
10–25
2
Apkepas, biskvito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Biskvitinis pyragas
Karšto oro
srautas
140–150
35–50
1
Biskvitinis pyragas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160
35–50
1
Riestainis / Sviestinė
bandelė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Keksas su citrina ir ma‐
dera / Vaisiniai pyragė‐
liai
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Obuolių pyragas, 2
skardos Ø20 cm
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180
70–90
1
26 Progress
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
(min.)
Obuolių pyragas, 2
skardos Ø20 cm
Karšto oro
srautas
160
70–90
2
Sūrio pyragas, naudoki‐
te gilų kepimo indą
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–170
70–90
2
TORTAI / TEŠLAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite kepamąją skardą.
(°C)
(min.)
Biskvitinis vyniotinis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
10–20
2
Ruginė duona
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
pirmiausiai:
230
pirmiausiai:
20
1
tada: 160–
180
tada: 30–60
Sviestinis migdolinis py‐
ragas / Cukriniai pyra‐
gaičiai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–210
20–30
2
Pyragaičiai su kremu /
Eklerai, iš anksto įkaitin‐
ti nereikia
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–210
20–35
2
Trupininis pyragas, iš
anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
2
Mielinė pynutė / Riestė,
iš anksto įkaitinti nerei‐
kia
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170–190
30–40
1
Progress 27
TORTAI / TEŠLAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite kepamąją skardą.
(°C)
(min.)
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)
Karšto oro
srautas
150–160
35–55
2
Vaisių pyragai (iš mieli‐
nės / biskvito tešlos)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170
35–55
2
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos, iš anksto įkaitinti
nereikia
Karšto oro
srautas
160–170
40–80
2
Mieliniai pyragai su kre‐
mu (pvz., varškės, grie‐
tinėlės, pieno / kiauši‐
nių)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–180
40–80
2
„Christstollen“
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
160–180
50–70
1
SAUSAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Trapios tešlos sausainiai, iš
anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro srautas
(°C)
(min.)
150–160
10–20
28 Progress
SAUSAINIAI
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Bandelės
Sausainiai iš biskvitinės teš‐
los, iš anksto įkaitinti nereikia
(°C)
(min.)
Karšto oro srautas
160
10–25
Apatinis + viršutinis kai‐
tinimas
190–210
10–25
Karšto oro srautas
150–160
15–20
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
Karšto oro srautas
170–180
20–30
Trapios tešlos kepiniai / Smė‐
lio juostelės
Apatinis + viršutinis kai‐
tinimas
160
20–30
Trapios tešlos kepiniai / Smė‐
lio juostelės, iš anksto įkaitinti
nereikia
Karšto oro srautas
140
20–35
Pyragėliai
Karšto oro srautas
160
20–35
Apatinis + viršutinis kai‐
tinimas
170
20–35
Sausainiai iš mielinės tešlos,
iš anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro srautas
150–160
20–40
Migdoliniai sausainiai, iš
anksto įkaitinti nereikia
Karšto oro srautas
100–120
30–50
Tešlainiai su kiaušinio balty‐
mu / Merengos, iš anksto įkai‐
tinti nereikia
Karšto oro srautas
80–100
120–150
Progress 29
Kepiniai ir apkepai
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Prancūziškieji batonai
su lydytu sūriu
Karšto oro srautas
160–170
15–30
Daržovių užkepėlė,
įkaitinkite tuščią orkai‐
tę
Terminis kepintuvas
160–170
15–30
Lazanija
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
25–40
Žuvies apkepai
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
30–60
Įdarytos daržovės
Karšto oro srautas
160–170
30–60
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
40–60
Makaronų apkepas
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
180–200
45–60
Kepimas keliais lygiais
Naudokite pirmą / ketvirtą lentynos padėtį.
NA
NA
PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUO‐
PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUO‐
Karšto oro srautas.
Karšto oro srautas.
Naudokite kepamąsias skardas.
Naudokite kepamąsias skardas.
Pyragaičiai su
kremu / Eklerai,
įkaitinkite tuščią
orkaitę
(°C)
(min.)
160–180
25–45
(°C)
(min.)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
30–45
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
20–40
Sausainiai iš
biskvitinės tešlos
160–170
25–40
30 Progress
Rekomendacijos kepimui
NA
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
PYRAGAI / TEŠLAINIAI / DUO‐
Liesą mėsą kepkite uždengtą.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba ant
virš skardos padėtų grotelių.
Karšto oro srautas.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
riebalai nepridegtų.
Naudokite kepamąsias skardas.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
(°C)
(min.)
Trapios tešlos
kepiniai / Smėlio
juostelės
140
25–45
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
Tešlainiai su
kiaušinio balty‐
mu / Merengos
80–100
130–
170
Mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
kepsnius jų sultimis.
Kepsnių kepimas
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
JAUTIENA
(°C)
(min.)
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
230
120–150
Jautienos keps‐
nys arba filė, su
krauju, įkaitinkite
tuščią orkaitę
storio cm
Terminis kepin‐
tuvas
190–200
5–6
Jautienos keps‐
nys arba filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
storio cm
Terminis kepin‐
tuvas
180–190
6–8
Progress 31
JAUTIENA
Jautienos keps‐
nys arba filė, ge‐
rai iškeptas
storio cm
Terminis kepin‐
tuvas
(°C)
(min.)
170–180
8–10
KIAULIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Mentė / Sprandinė / Rū‐
kytas kumpis
1–1,5
160–180
90–120
Kapotiniai / Šonkauliu‐
kai
1–1,5
170–180
60–90
Maltos mėsos kepsnys
0,75–1
160–170
50–60
Kiaulės koja, apvirta
0,75–1
150–170
90–120
VERŠIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Kepta veršiena
1
160–180
120–150
Veršiuko koja
1,5–2
160–180
120–150
32 Progress
AVIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Ėriuko šlaunelė / Kepta
aviena
1–1,5
150–180
100–120
Ėrienos nugarinė
1–1,5
160–180
40–60
ŽVĖRIENA
Naudokite šią funkciją: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
(kg)
(°C)
(min.)
Nugarinė / Kiškio šlau‐
nelė, įkaitinkite tuščią
orkaitę
iki 1
230
30–40
Elnienos nugarinė
1,5–2
210–220
35–40
Elnienos kumpis
1,5–2
180–200
60–90
PAUKŠTIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Viščiukas
po 0,2–0,35
200–220
30–50
Viščiukas, perpjautas
pusiau
po 0,4–0,5
190–210
35–50
Paukštiena, supjausty‐
ta porcijomis
1–1,5
190–210
50–70
Antis
1,5–2
180–200
80–100
Progress 33
ŽUVIS (TROŠKINTA)
Naudokite šią funkciją: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Visa žuvis
(kg)
(°C)
(min.)
1–1,5
210–220
45–60
Traškių kepinių kepimas
naudojant Picos programa
PICA
PICA
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Apkepai
180–200
40–55
Špinatų apke‐
pas
160–180
45–60
Lotaringiškas
apkepas /
Biskvitinis ap‐
kepas
170–190
Sūrio pyragas
Amerikietiš‐
kas obuolių
pyragas
Daržovių py‐
ragas
160–180
(°C)
(min.)
Pica, plona‐
padė
200–230
15–20
45–55
Pica, storapa‐
dė, naudokite
gilų kepimo
indą
180–200
20–30
140–160
60–90
10–20
50–60
Nerauginta
duona
230
150–170
160–180
45–55
50–60
Sluoksniuotos
tešlos apke‐
pas
„Flammku‐
chen“ (ugninis
pyragas)
230
12–20
Koldūnai
180–200
15–25
Grilis
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.
34 Progress
Grilyje kepkite tik plonus mėsos arba
žuvies gabalėlius.
Padėkite prikaistuvį pirmoje lentynos
padėtyje riebalams surinkti.
GRILIS
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite šią funkciją: Grilis.
(°C)
(min.)
(min.)
Pirma pusė
Antra pusė
Jautienos kepsnys, vi‐
dutiniškai iškeptas
210–230
30–40
30–40
Jautienos filė, vid. iš‐
kept.
230
20–30
20–30
Kiaulienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
Veršienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
Ėrienos nugarinė
210–230
25–35
20–35
Visa žuvis, 0,5–1 kg
210–230
15–30
15–30
SPARTUS KEPIMAS ANT GROTELIŲ
Naudokite šią funkciją: Didysis Kepintuvas.
Kepdami grilyje, visada nustatykite maksimalią temperatūrą.
(min.)
(min.)
Pirma pusė
Antra pusė
Kiaulienos filė
10–12
6–10
3
Dešrelės
10–12
6–8
3
Kepsniai
7–10
6–8
3
Skrebutis su garnyru
6–8
–
3
Progress 35
Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
DUONA
DUONA
Naudokite pirmą lentynos padėtį,
jeigu nenurodyta kitaip.
Naudokite pirmą lentynos padėtį,
jeigu nenurodyta kitaip.
(°C)
(min.)
Balta duona
190–
210
40–60
Prancūziškasis ba‐
tonas
200–
220
35–45
Sviestinė bandelė
180–
200
40–60
Čiabata
200–
220
35–45
Ruginė duona
190–
210
50–70
Rupių miltų duona
190–
210
50–70
Nesmulkintų grūdų
duona
190–
210
40–60
Duonos bandelės,
naudokite antrą len‐
tynos padėtį
(°C)
(min.)
200–
220
25–35
Kepimas žemoje temperatūroje
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.
Maisto termometras temperatūra neturi
viršyti 65 °C.
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai ant
grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Naudokite Maisto termometras.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūroje. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
yra 90 °C.Nustatykite Maisto
termometras temperatūrą.
5. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Jautienos kepsnys
(kg)
(°C)
(min.)
1–1,5
150
120–150
36 Progress
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(kg)
(°C)
(min.)
Jautienos filė
1–1,5
150
90–110
Kepta veršiena
1–1,5
150
120–150
Kepsnys
0,2–0,3
120
20–40
Šaldytas maistas
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite maistą
ant lėkštės.
Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti
atšildymo trukmė.
ATŠILDYMAS
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
ATŠILDYMAS
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
(°C)
(min.)
Pica, šaldyta
200–220
15–25
Amerikietiška
pica, šaldyta
190–210
20–25
Pica, atvėsin‐
ta
210–230
13–25
Picos užkan‐
džiai, šaldyti
180–200
15–30
Gruzdintos
bulvytės, plo‐
nai pjaustytos
200–220
20–30
Gruzdintos
bulvytės,
stambiai
pjaustytos
200–220
25–35
(°C)
(min.)
Keptos bulvy‐
tės / Kroketai
220–230
20–35
Paskrudintos
bulvės
210–230
20–30
Lazanija / Įda‐
ryti makaronai
vamzdučiai,
švieži
170–190
35–45
Lazanija / Įda‐
ryti makaronai
vamzdučiai,
šaldyti
160–180
40–60
Keptas sūris
170–190
20–30
Viščiuko spar‐
neliai
190–210
20–30
Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Progress 37
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
DARŽOVĖS
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei
po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasi‐
rodys bur‐
buliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Kaliaropės /
Žirniai /
Šparagai
50–60
15–20
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro
vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
MINKŠTI VAISIAI
Džiovinimas
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Braškės / Mėlynės /
Avietės / Prinokę ag‐
rastai
35–45
KAULAVAISIAI
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(val.)
Pupos
60–70
6–8
Paprikos
60–70
5–6
Daržovės
sriubai
60–70
5–6
Grybai
50–60
6–8
Žolelės
40–50
2–3
Slyvos
60–70
8–10
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasiro‐
dys bur‐
buliukai
(min.)
Gaminki‐
te toliau
100 °C
tempera‐
tūroje
Abrikosai
60–70
8–10
Pjaustyti
obuoliai
60–70
6–8
35–45
10–15
Kriaušės
60–70
6–9
38 Progress
Drėgnas konvek. kepimas –
rekomenduojami priedai
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria karštį,
nei šviesių spalvų ir atspindintys indai.
Keraminiai
indeliai
Picos kepimo indas
Kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
Apkepo skarda
Keraminė
kaitlentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Drėgnas konvek. kepimas
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Biskvitinės
tešlos obuolių
pyragas (ap‐
vali kepimo
forma)
160–170
70–80
Balta duona
200–210
55–70
(°C)
(min.)
Makaronų
plokštainis
200–220
45–60
Bulvių plokš‐
tainis
180–200
70–85
Musaka
180–200
75–90
Lazanija
180–200
70–90
Informacija patikros įstaigoms
Įdaryti maka‐
ronai kanelo‐
ni
180–200
65–80
Patikros pagal EN 60350 ir IEC 60350
standartus.
Duonos pu‐
dingas
190–200
55–70
Ryžių pudin‐
gas
180–200
55–70
Progress 39
GRILIO FUNKCIJA
GRILIO FUNKCIJA
Naudokite šią funkciją: Didysis Ke‐
pintuvas.
Naudokite šią funkciją: Didysis Ke‐
pintuvas.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Grilis nustačius didžiausią tempe‐
ratūrą.
Grilis nustačius didžiausią tempe‐
ratūrą.
(min.)
Suvož‐
tiniai
(min.)
Pirma pusė
Antra pusė
9–13
8–10
Skre‐
butis
Pirma pusė
Antra pusė
1–3
1–3
GARŲ FUNKCIJA
Naudokite šią funkciją: Kepimas Garuose.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padėtyje.
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
Talpyklė (Gastro‐
norm)
(kg)
(min.)
Brokoliai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
1 x 1/2 perforuota
0.3
13 - 15
Brokoliai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
1 x 1/2 perforuota
daug.
15 - 18
40 Progress
GARŲ FUNKCIJA
Naudokite šią funkciją: Kepimas Garuose.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padėtyje.
Nustatykite 99 °C temperatūrą.
Žirniai, šaldyti
Talpyklė (Gastro‐
norm)
(kg)
(min.)
1 x 1/2 perforuota
2
Kol temperatūra
šalčiausioje sri‐
tyje pasieks 85
°C.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐
monės
Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.
Kasdienis
naudojimas
Progress 41
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Priedai
Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiagomis,
daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.
Rekomenduojamos valymo
priemonės
1
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti emalį
ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš ir
geriausiose mažmeninėse parduotuvėse.
Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
Simbolis
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Papildomas meniu: Valymas
Papildomas meniu su valymo funkcijomis
yra po jutiklio lauku
.
Meniu elementas
Aprašas
S1
Talpyklės ištuštinimas
Likusio vandens pašalinimo iš vandens stal‐
čiaus procesas po garų funkcijų naudojimo.
S2
Valymas garais
Prietaiso valymas garais.
S3
Kalkių nuosėdų šalinimas
Garų sistemos valymo procesas kalkių nuo‐
sėdoms šalinti.
S4
Skalavimas
Garų sistemos plovimo ir valymo procesas
po dažno garų funkcijų naudojimo.
Valymo funkcijos įjungimas
Talpyklės ištuštinimas – S1
1. Įjunkite prietaisą.
2. Lieskite
, kol ekrane bus rodoma
S1. Kai kuriuose modeliuose taip pat
galite pasirinkti S2, S3, S4.
arba
ir pasirinkite
3. Palieskite
valymo funkciją.
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
Išimkite visus priedus.
Naudojant valymo funkciją iš vandens
stalčiaus pašalinamas likęs vanduo.
Naudokite šią funkciją po gaminimo
garuose funkcijos.
Funkcija veikia maždaug 6 minutes.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
42 Progress
1. Dėkite skardą pirmoje lentynos
padėtyje.
2. Įjunkite talpyklės ištuštinimo funkciją –
S1. Žr. skyrelį „Valymo funkcijos
įjungimas“.
3. Palieskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
Valymas garais – S2
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo funkciją
junkite tada, kai prietaisas yra
atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs su
funkcijos trukme, neįskaitant to
laiko, kurio reikia naudotojui
ertmei išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio (maždaug 950 ml
vandens), kol pasigirs garso signalas
arba ekrane bus rodomas pranešimas.
2. Įjunkite valymo garais funkciją – S2.
Žr. skyrelį „Valymo funkcijos
įjungimas“.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Kai programa yra baigta, pasigirsta
garso signalas.
3. Norėdami išjungti įspėjamąjį garso
signalą, palieskite bet kurį jutiklio
lauką.
4. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine. Vidų
galite išvalyti šiltu vandeniu.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Palikite prietaisą
visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite uždaryti
dureles ir įkaitinti prietaisą, naudodami
karšto oro srautą, nustatę 150 °C
temperatūrą maždaug 15 minučių. Valymo
funkcijos poveikis bus maksimalus, jeigu
funkcijai pasibaigus, tuoj pat išvalysite
prietaisą rankomis. Jeigu prietaisas buvo
labai nešvarus, pakartokite šį procesą
antrą kartą.
Priminimas apie valymą
Ši funkcija primena Jums, kad būtinai
reikia atlikti valymą naudojant šią funkciją:
S2.
Nustatymų meniu galite įjungti arba
išjungti šią funkciją.
Garų ruošimo sistema – kalkių
nuosėdų šalinimas – S3
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
Pasirinkite funkciją iš meniu:
.
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Išimkite visus priedus.
2. Patikrinkite, ar vandens stalčius yra
tuščias. Jei reikia, įjunkite talpyklės
ištuštinimo funkciją – S1.
3. Dėkite skardą pirmoje lentynos
padėtyje.
4. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
5. Pripildykite likusią vandens stalčiaus
dalį vandens iki maksimalaus lygio, kol
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
Šis procesas trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
6. Įjunkite kalkių nuosėdų šalinimo
funkciją – S3. Žr. skyrelį „Valymo
funkcijos įjungimas“.
Progress 43
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
skardą ir vėl dėkite ją pirmoje lentynos
padėtyje.
8. Įjunkite skalavimo funkciją. Žr. „Garų
ruošimo sistema“ – skalavimas – S4“.
Procesui pasibaigus, ištraukite skardą.
Jeigu kalkių nuosėdų funkcija
bus atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite skardą pirmoje lentynos
padėtyje.
2. Pripildykite vandens stalčių švaraus
vandens iki maksimalaus lygio, kol
pasigirs garso signalas arba ekrane
bus rodomas pranešimas.
3. Suaktyvinkite skalavimo funkciją – S4.
Žr. skyrelį „Valymo funkcijos
įjungimas“.
Procesui pasibaigus, ištraukite skardą.
Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti
elektros smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: kalkių nuosėdų šalinimas. Šie
priminimai įsijungia kiekvienąkart išjungus
prietaisą. Kai priminimas įjungtas, S3
mirksi ekrane.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
• Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo
ciklą.
• Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą. Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai rodomas
griežtas priminimas, negalėsite naudoti
garų funkcijų. Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
Garų ruošimo sistema –
skalavimas – S4
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Išimkite visus priedus.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Viršutinė lemputė
44 Progress
Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų
užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai perde‐
ga, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjungtas,
ekrane nerodomas laikas.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Kepimo termometras nevei‐
kia.
Netinkamai įkištas kepimo
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐
ba per trumpai.
Per žema arba per aukšta
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti atšildymo
funkciją, bet neištraukėte ke‐
pimo termometro kištuko iš
lizdo.
Ištraukite kepimo termomet‐
ro kištuką iš lizdo.
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Progress 45
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Kalkių šalinimo procesas nu‐
traukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas nu‐
traukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkciją.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso
grilio / kepimo inde nėra
vandens.
Nepripildėte vandens stal‐
čiaus iki maksimalaus lygio.
Patikrinkite, ar vandens stal‐
čiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐
mės viduje yra nešvaraus
vandens.
Grilio / kepimo indas padė‐
tas ant netinkamos lentynos.
Pašalinkite likusį vandenį ir
kalkių šalinimo priemonę iš
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Naudotojas išjungė funkciją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkcijai,
ertmės apačioje yra per
daug vandens.
Prieš įjungdami valymo cik‐
lą, į prietaisą įpurškėte per
daug ploviklio.
Padenkite visas ertmės dalis
plonu ploviklio sluoksniu.
Vienodai užpurkškite plo‐
viklį.
Prasti valymo proceso rezul‐
tatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Pakartokite šį ciklą. Vykdyki‐
te ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Prasti valymo proceso rezul‐
tatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte šoninių
grotelių. Jos gali perduoti
karštį sienelėms ir sumažinti
valymo veiksmingumą.
Išimkite šonines groteles iš
prietaiso ir pakartokite šią
funkciją.
46 Progress
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prasti valymo proceso rezul‐
tatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingumą.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐
mas.
Žr. skyrelį „Nustatymų meniu
naudojimas“ skyriuje „Papil‐
domos funkcijos“.
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo.
Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Informacijos apie gaminį lapas
Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Progress
Modelio žymuo
PCD46102X 944066720
Energijos efektyvumo indeksas
80,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,89 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,59 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Progress 47
Garsumas
43 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
34.4 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius prikaistuvius, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto
nekaitinkite orkaitės.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp
kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme arba
pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė
yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia
anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30
minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo, likus 3–10 minučių iki
patiekalo ruošimo pabaigos. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams
pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos taupymas.
Ekrano išjungimas
Galite išjungti ekraną. Paspauskite ir
palaikykite nuspaudę vienu metu
ir
.
Pakartokite šį veiksmą, jei norite įjungti.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
48 Progress
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
*
Progress 49
50 Progress
Progress 51
www.progress-hausgeraete.de
867353631-A-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement