Progress | PCD46102X | User manual | Progress PCD46102X Lietotāja rokasgrāmata

Progress PCD46102X Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas instrukcija
Tvaika cepeškrāsns
PCD46102X
2 Progress
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Pulksteņa funkcijas
2
3
6
7
9
10
13
Automātiskās programmas
Piederumu lietošana
Papildfunkcijas
Ieteikumi un padomi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Energoefektivitāte
15
17
18
19
39
43
45
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu
izmantot nākotnē.
Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām,
vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja
vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties
no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Progress 3
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties,
vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības
pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta
persona.
• Noņemiet visu iesaiņojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
•
•
•
•
•
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
4 Progress
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais aug‐
stums)
444 (460) mm
Skapīša platums
560 mm
Skapīša dziļums
550 (550) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
455 mm
Ierīces aizmugures
augstums
440 mm
Ierīces priekšpuses
platums
595 mm
Ierīces aizmugures
platums
559 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
882 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
560x20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek
novietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
3.5x25 mm
Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīcei jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
• Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
• Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
Izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Progress 5
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana
var radīt spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas
vai ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus nepastarpināti
uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas
maiņa neietekmē ierīces darbību.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad
ierīce darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu
paneļa var uzkrāties siltums un
mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli,
kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet
mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc
lietošanas nav pilnībā atdzisusi.
Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, ka ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties
ar pilnvaroto servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
• Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
apdegumu un ierīces bojājumu
risks.
• Izplūstošais tvaiks var izraisīt
apdegumus:
– Atverot ierīces durvis, kad ir
aktivizēta funkcija, rīkojieties
uzmanīgi. Var izplūst tvaiks.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku atveriet
ierīces durvis piesardzīgi.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
6 Progress
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
spuldzes.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
• Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Vispārējs pārskats
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Papildierīces
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Ūdens atvilktne
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Atkaļķošanas caurules izeja
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
Cepamā paplāte
Restots plaukts
Kūkām un cepumiem.
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Progress 7
Grils-/ Cepamā panna
Komplekts gatavošanai ar tvaiku
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Viens neperforēts un viens perforēta
pārtikas trauks.
Temperatūras sensors
Gatavojot ar tvaiku, tvaika komplekts
kondensēto ūdeni ļauj novadīt no ēdiena.
Izmantojiet dārzeņu, zivs, vistu krūtiņu
pagatavošanai. Komplekts nav piemērots
ēdienam, kas jāgatavo ūdenī (piem.,
rīsiem, polentai, makaroniem).
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
VADĪBAS PANELIS
Elektroniskais programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cepeškrāsns vadībai izmantojiet sensoru laukus.
1
2
3
Senso‐
ra
lauks
Funkcija
Apraksts
-
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrāsni.
Iespējas
Lai iestatītu cepeškrāsns funkciju vai automātisko
programmu.
8 Progress
Senso‐
ra
lauks
4
5
Funkcija
Apraksts
Izlases programma
Lai saglabātu savu izlasi. Izmantojiet to, lai piekļū‐
tu uzreiz savai izlasei, vai arī tad, kad cepeš‐
krāsns ir izslēgta.
Temperatūra / Ātrā
uzsilšana
Lai iestatītu vai pārbaudītu temperatūru.
Arī lai iestatītu vai pārbaudītu Temperatūras sen‐
sors temperatūru.
Nospiediet un turiet nospiestu trīs sekundes, lai ie‐
slēgtu un izslēgtu funkciju: Ātrā uzsilšana.
Uz augšu, uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu un uz leju.
LABI
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
Cepeškrāsns ap‐
gaismojums
Lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrāsns lampu.
Pulkstenis
Lai iestatītu pulksteņa funkcijas.
Laika atgādinājums
Lai iestatītu funkciju Laika atgādinājums.
6
7
8
9
10
Displejs
A
B
G
C
F
E
D
A. Cepeškrāsns funkcijas apzīmējums
B. Temperatūras / diennakts laika displejs
C. Pulkstenis / Atlikušā siltuma displejs /
Laika atgādinājums
D. Atlikušā siltuma indikators / Ūdens
līmeņa indikators
E. Pulksteņa funkciju indikatori
F. Uzkarsēšanas indikators / Ātrās
sakarsēšanas indikators
G. Cepeškrāsns funkcijas / programmas
numurs
Citi indikatori displejā:
Simbols
Vārds
Funkcijas
Apraksts
Jūs varat izvēlēties cepeškrāsns funkciju.
Progress 9
Simbols
/
/
Vārds
Apraksts
Automātiskā programma
Jūs varat izvēlēties automātisko program‐
mu.
Mana izlase
Darbojas izlase.
kg / g
Darbojas automātiskā programma, kurā
tiek ievadītas svara mērvienības.
h / min.
Darbojas pulksteņa funkcija.
Temperatūra / ātrā uzsilšana
Funkcijas darbojas.
Temperatūra
Norādīta pašreizējā temperatūra.
Temperatūra
Jūs varat mainīt temperatūru.
Temperatūras sensors
Temperatūras sensors atrodas temperatū‐
ras sensora ligzdā.
Apgaismojums (Lampa)
Jūs izslēdzāt gaismu.
Laika atgādinājums
Darbojas laika atgādinājuma funkcija.
Ūdens atvilktnes indikators
Norāda ūdens līmeni
Sakarsēšanas indikators
Izslēdzot karsēšanas funkciju, parādās
Joslas norāda, ka cepeškrāsns
temperatūra palielinās vai samazinās.
.
Kad cepeškrāsns sasniegusi iestatīto
temperatūru, joslas displejā izdziest.
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus
pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Ūdens cietības pakāpes
iestatīšana
Kad pieslēdzat cepeškrāsni elektrotīklam,
jums jāiestata ūdens cietības līmenis.
Tālāk esošā tabula norādīts ūdens
cietības diapazonu (dH) ar atbilstošajām
kalcija nogulsnēm un ūdens kvalitāti.
10 Progress
Ūdens cietība
Kalcija nogulsnes
(mmol/l)
Kalcija nogulsnes
(mg/l)
Ūdens kla‐
sifikācija
Klase
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Mīksts
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Vidēji ciets
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Ciets
4
virs 21
virs 3,8
virs 150
Ļoti ciets
Kad ūdens cietība pārsniedz tabulā
norādīto vērtību, iepildiet ūdens atvilktnē
pudelēs iepildītu ūdeni.
1. Paņemiet 4 krāsu testeri, kas iekļauts
cepeškrāsns tvaika komplektā.
2. Ievietojiet visas joslas reakcijas zonas
ūdenī uz aptuveni 1 sekundi.
Neievietojiet testeri tekošā ūdenī!
3. Nopuriniet no testera lieko ūdeni.
4. Nogaidiet 1 minūti un pārbaudiet
ūdens cietību pēc tālāk sniegtās
tabulas.
Reakcijas zonu krāsas turpina
mainīties. Nepārbaudiet ūdens cietību
mazāk nekā 1 minūti pēc testa
veikšanas.
5. Iestatiet ūdens cietības pakāpi:
iestatījumu izvēlne.
Skatiet sadaļu "Iestatījumu izvēlnes
lietošana" sadaļā "Papildfunkcijas".
Testeris
Ūdens Cietība
1
2
3
4
Jūs varat mainīt ūdens cietību iestatījumu
izvēlnē.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Karsēšanas funkcijas
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Karsēšana ar
ventilatoru
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Pielietojums
Picas funkcija
Lai vienlaikus ceptu līdz
divu plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
sēšana.
Pielietojums
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
kraukšķīgu apakšu.
Maigu un sulīgu cepešu
pagatavošanai.
Lēnā gatavo‐
šana
Augš./Apakš‐
karsēšana
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Progress 11
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Saldēta pārti‐
ka
Grils
Infratermiskā
grilēšana
Apakškarsē‐
šana
Atkausēšana
Pielietojums
Lai ceptu ātri pagatavoja‐
mo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī, kar‐
tupeļu daiviņas vai pildī‐
tas pankūciņas).
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Ventil. kars.
ar mitrumu
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservētu
pārtiku.
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Maizes cep‐
šana
Pielietojums
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
tavošanas laikā. Gatavo‐
šanas norādījumus ska‐
tiet sadaļā "Ieteikumi un
padomi”, Ventil. kars. ar
mitrumu. Cepeškrāsns
durvīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai funk‐
cija netiktu pārtraukta un
lai cepeškrāsns darbotos
ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izman‐
tojot šo funkciju, tempe‐
ratūra cepeškrāsns iekš‐
pusē var atšķirties no ies‐
tatītās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu ska‐
tiet nodaļā "Energoefekti‐
vitāte", punktā "Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija ti‐
ka izmantota, lai nodroši‐
nātu atbilstību energoe‐
fektivitātes klasei saska‐
ņā ar EN 60350-1. Iz‐
mantojot šo funkciju, lam‐
pa automātiski izslēdzas
pēc 30 sekundēm.
Izmantojiet šo funkciju,
lai pagatavotu maizi un
bulciņas ar svaigumu,
krāsu un garozas spīdu‐
mu kā profesionāla kon‐
ditora izpildījumā.
Lai saglabātu ēdienu sil‐
tu.
Siltuma uztu‐
rēšana
12 Progress
Cepeš‐
krāsns funk‐
cija
Pielietojums
Ja ieslēdzat cepeškrāsni un neiestatāt
nevienu karsēšanas funkciju vai
programmu, cepeškrāsns automātiski
izslēgsies pēc 20 sekundēm.
Ēdienam, kas tiek atkār‐
toti uzsildīts ar tvaiku,
virsējā kārta nekļūst sau‐
sa. Karstums izplatās lēni
un vienmērīgi, kas ļauj ie‐
gūt garšu un smaržu, kā
tikko pagatavotam ēdie‐
nam. Šo funkciju var iz‐
mantot ēdiena uzsildīša‐
nai tieši uz šķīvja. Izman‐
tojot dažādus plauktu lī‐
meņus, var uzsildīt vairā‐
kus šķīvjus vienlaicīgi.
Temperatūras maiņa
Zems mi‐
trums
Maizes cepšanai, lielu
gaļas gabalu cepšanai
vai atdzesētu un saldētu
ēdienu uzsildīšanai.
Augsts mi‐
trums
Ēdieniem ar augstu mi‐
truma saturu, karaliska‐
jam olu krēmam un terī‐
nēm, un zivju vārīšanai.
1. Nospiediet .
Displejs rāda temperatūru cepeškrāsnī.
Nospiediet
iestatītās temperatūras
mainīšanai.
2. Nospiediet
vai displejā būs atkal
redzama iestatītā temperatūra pēc 5
sekundēm.
Ēdiena uzsil‐
dīšana ar
tvaiku
Tikai Tvaicē‐
šana
Dārzeņiem, zivīm, kartu‐
peļiem, rīsiem, makaronu
izstrādājumiem vai citām
piedevām.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu cepeškrāsns
funkciju laikā.
Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni ar .
Displejā ir redzama iestatītā temperatūra,
apzīmējums un karsēšanas funkcijas
numurs.
2. Lai iestatītu sildīšanas funkciju,
pieskarieties
vai
.
3. Pieskarieties
vai arī cepeškrāsns
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
Nospiediet
vai
, lai mainītu
temperatūru pa: 5 °C.
Kad cepeškrāsnī ir sasniegta iestatītā
temperatūra, atskan skaņas signāls un
uzsildīšanas indikators pazūd.
Temperatūras pārbaude
Cepeškrāsns pašreizējo temperatūru var
redzēt, kad darbojas funkcija vai
programma.
Ātrā uzsilšana
Nelieciet cepeškrāsnī ēdienu, kad
darbojas ātrā uzsilšana.
Ātrās uzsilšanas funkcija ir pieejama tikai
ar dažām cepeškrāsns funkcijām. Ja tiek
ieslēgta kļūmes skaņa iestatījumu izvēlnē,
atskanēs skaņas signāls, ja ātrās
uzsilšanas funkcija nebūs pieejama
iestatītajai funkcijai. Skatiet sadaļu
"Iestatījumu izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Ātrā uzsilšana samazina sakarsēšanas
laiku.
Lai ieslēgtu ātro uzsilšanu, nospiediet un
turiet nospiestu
ilgāk nekā 3 sekundes.
Ieslēdzot ātro uzsilšanu, displejā parādās:
Gatavošana ar tvaiku
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas vadības
panelī.
Progress 13
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet
tikai aukstu krāna ūdeni.
Nelietojiet filtrētu ūdeni
(demineralizētu) vai destilētu
ūdeni. Nelietojiet citus
šķidrumus. Nelejiet
uzliesmojošas vai spirta
šķidrumus ūdens atvilktnē.
1. Piespiediet pārsegu, lai atvērtu ūdens
atvilktni.
2. Uzpildiet ūdens atvilktni ar aukstu
ūdeni līdz maksimālajam līmenim
(aptuveni 950 ml), līdz atskan
akustiskais signāls vai displejā tiek
parādīts ziņojums.
Ūdens padeve pietiks apmēram 50
minūtēm.
Neuzpildiet ūdens atvilktni pāri tās
maksimālajai ietilpībai. Pastāv ūdens
noplūdes, pārplūdes un mēbeļu
bojājumu risks.
3. Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
4. Ieslēdziet cepeškrāsni.
5. Iestatiet karsēšanas ar tvaiku funkciju
un temperatūru.
6. Ja nepieciešams, iestatiet funkciju:
vai: Beigu laiks .
Darb. laiks
Pirmais tvaiks parādās apmēram pēc 2
minūtēm. Cepeškrāsnij sasniedzot
iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas
signāls.
Kad atvilktnē izbeidzas ūdens, atskan
skaņas signāls un ūdens atvilktne ir
jāuzpilda, lai varētu turpināt aprakstīto
gatavošanu ar tvaiku.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
7. Izslēdziet cepeškrāsni.
8. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet
ūdeni no atvilktnes.
Skatiet tīrīšanas funkciju: Tvertnes
iztukšošana.
UZMANĪBU! Cepeškrāsns
ir karsta. Var gūt
apdegumus. Uzmanieties,
iztukšojot ūdens atvilktni.
9. Pēc gatavošanas ar tvaiku tvaiks var
kondensēties tilpnes apakšā. Vienmēr
nosusiniet tilpnes apakšu, kad
cepeškrāsns ir atdzisusi.
Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot
atvērtas durvis.
Lai paātrinātu žāvēšanu, var aizvērt durvis
un uzkarsēt cepeškrāsni, izmantojot
funkciju: Karsēšana ar ventilatoru 150 °C
temperatūrā apmēram 15 minūtes.
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa funkcija
Pielietojums
Diennakts laiks
Lai parādītu vai mainītu diennakts laiku. Diennakts laiku
var mainīt tikai, ja cepeškrāsns ir ieslēgta.
Darb. laiks
Lai iestatītu, cik ilgi cepeškrāsnij jādarbojas.
Beigu laiks
Lai iestatītu cepeškrāsns izslēgšanās laiku.
Laika aizture
Lai apvienotu Darb. laiks un Beigu laiks funkciju.
Iestatīt + aiziet!
Lai ar vienu pieskārienu sensora laukam varētu ieslēgt ce‐
peškrāsni un jebkurā laikā tajā uzreiz būtu pieejami vaja‐
dzīgie iestatījumi.
14 Progress
Pulksteņa funkcija
00:00
Pielietojums
Laika atgādinājums
Lai iestatītu laika atskaitīšanu. Šī funkcija neietekmē ce‐
peškrāsns darbību. Funkciju Laika atgādinājums var iesta‐
tīt jebkurā laikā, arī tad, ja cepeškrāsns ir izslēgta.
Laika skaitīšanas
taimeris
Lai iestatītu laika skaitīšanu, kas parāda, cik ilgi darbojas
cepeškrāsns. Tas ieslēdzas, tiklīdz cepeškrāsns sāk kar‐
sēšanu. Laika skaitīšanas taimeris Funkcija nav ieslēgta,
ja Darb. laiks un Beigu laiks ir iestatīts. Šī funkcija neietek‐
mē cepeškrāsns darbību.
Diennakts laika iestatīšana un
mainīšana
Pēc pirmās pieslēgšanas elektrotīklam,
pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts un
“12:00". "12" mirgo.
1. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
stundu.
.
2. Nospiediet
3. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
minūtes.
4. Nospiediet
.
Displejā redzams jaunais laiks.
Lai mainītu diennakts laiku, nospiediet
atkārtoti , līdz
sāk mirgot.
Iestatīšana Darb. laiks
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot
.
3. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Darb. laiks minūtes.
4. Pieskarieties
vai Darb. laiks
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
5. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Darb. laiks stundas.
6. Pieskarieties
vai Darb. laiks
automātiski ieslēgsies pēc 5
sekundēm.
Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Displejā
mirgojot tiks parādīts
un laika
iestatījums. Cepeškrāsns izslēdzas.
7. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
8. Izslēdziet cepeškrāsni.
Iestatīšana Beigu laiks
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot
.
3. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Beigu laiks un nospiediet
. Vispirms
iestatiet minūtes, tad stundas.
Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Displejā
mirgojot tiks parādīts
un laika
iestatījums. Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
4. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
5. Izslēdziet cepeškrāsni.
Iestatījums: Laika aizture
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Atkārtoti nospiediet , līdz sāk mirgot
.
3. Nospiediet
vai
, laiiestatītu Darb.
laiks minūtes.
.
4. Piespiediet
5. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Darb. laiks stundas.
6. Piespiediet
.
Progress 15
Displejā mirgojot tiks parādīts .
7. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Beigu laiks un nospiediet
. Vispirms
iestatiet minūtes, tad stundas.
Cepeškrāsns vēlāk automātiski ieslēdzas,
darbojas iestatītā Darb. laiks un apstājas
pie iestatītā Beigu laiks. Kad iestatītais
laiks beidzies, divas minūtes skanēs
skaņas signāls. Displejā mirgojot
tiks parādīts
un laika iestatījums.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
8. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
9. Izslēdziet cepeškrāsni.
Kad Laika aizture funkcija ir
ieslēgta, displejā redzams
karsēšanas funkcijas simbols,
ar punktu un . Punkts
norāda, kura pulksteņa funkcija
ieslēgta Pulksteņa/ atlikušā
siltuma displejā.
Iestatījums: Iestatīt + aiziet!
Funkciju Iestatīt + aiziet! var iestatīt tikai,
ja iestatīta funkcija Darb. laiks.
1. Iestatiet sildīšanas funkciju un
temperatūru.
2. Iestatiet Darb. laiks.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams mirgojošs .
, lai iestatītu Iestatīt +
4. Nospiediet
aiziet! funkciju.
un
ar
Displejā būs redzams
indikatoru. Indikators norāda, kura
pulksteņa funkcija ir aktivizēta.
5. Pieskarieties sensora laukam (izņemot
IESLĒGT/IZSLĒGT), lai ieslēgtu
Iestatīt + aiziet! funkciju.
Iestatījums: Laika atgādinājums
1. Piespiediet .
un “00”.
Displejā mirgojot tiks parādīts
2. Izmantojiet , lai pārslēgtos starp
iespējām. Sākumā jāiestata sekundes,
tad minūtes un tad stundas.
3. Piespiediet
vai
, lai iestatītu
Laika atgādinājums, un , lai
apstiprinātu.
4. Pieskarieties
vai Laika
atgādinājums automātiski ieslēgsies
pēc 5 sekundēm.
Kad iestatītais laiks beidzas, 2 minūtes
skanēs skaņas signāls un displejā būs
redzams mirgojošs 00:00 un .
5. Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
Iestatījums: Laika skaitīšanas
taimeris
1. Lai atiestatītu Laika skaitīšanas
taimeris, nospiediet: vēlreiz un
vēlreiz, līdz displejā redzams mirgojošs
.
2. Nospiediet un turiet nospiestu:
.Kad
displejā redzams "00:00", Laika
skaitīšanas taimeris atkal sāk skaitīt.
AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ierīcei ir 25 automātiskās programmas.
Izmantojiet automātisko programmu vai
recepti, kad nezināt, kā pagatavot kādu
ēdienu, vai arī jums nav attiecīgās
pieredzes. Displejā tiek parādītas
noklusējuma gatavošanas reizes visām
automātiskajām programmām.
Automātiskās programmas
Programma
1
DĀRZEŅI TRADICIONĀLI
16 Progress
Programma
2
KARTUPEĻU SACEPUMS
3
KVIEŠU MAIZE
4
MAIZĪTE
5
ZIVS
6
VERD.ŪD.VĀRĪTA ZIVS (FORE‐
LE)
7
PLŪMJU KLIMPA
8
TEĻA LOCĪTAVA
9
RĪSI
10
LAZANJA
11
MĪKLAS RAUDZĒŠANA
12
LIELLOPU GAĻAS CEPETIS
13
CŪKAS CEPETIS
14
TEĻA CEPETIS
15
JĒRA CEPETIS
16
MEDĪJUMA CEPETIS
17
VESELA VISTA
18
PICA
19
QUICHE LORRAINE
20
CITRONA KĒKSS
21
SIERA KŪKA
22
CANNELLONI
23
GATAVĀ KŪKA
24
GATAVĀ PICA
25
GATAVIE KARTUPEĻI
Automātiskās programmas
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
.
Displejā tiek parādīts , automātiskās
programmas apzīmējums un numurs.
3. Lai izvēlētos automātisko recepti,
pieskarieties
vai
.
4. Pieskarieties pie
vai gaidiet piecas
sekundes, līdz ierīce automātiski
iedarbojas.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls. Sāk
mirgot simbols .
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
7. Deaktivizējiet ierīci.
Automātiskās programmas ar
svara mērvienību ievadi
Iestatot gaļas svaru, ierīce aprēķinās
cepšanas laiku.
1. Ieslēdziet ierīci.
.
2. Pieskarieties
3. Lai iestatītu svara programmu,
pieskarieties
vai
.
Displejs rāda: gatavošanas laiku, darbības
laika apzīmējumu , noklusējuma svaru,
mērvienību (kg, g).
vai arī iestatījumi
4. Pieskarieties
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Ierīce aktivizējas.
5. Noklusējuma svaru var mainīt ar
vai
. Pieskarieties
.
6. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
7. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet cepeškrāsns durvis, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Deaktivizējiet ierīci.
Automātiskās programmas ar
temperatūras sensoru
(atsevišķiem modeļiem)
Produkta iekšējā temperatūra ir
noklusējums un tiek aktivizēta
programmās ar temperatūras sensoru.
Programmas darbība beidzas, kad ierīce
sasniegusi iestatīto produkta iekšējo
temperatūru.
1. Ieslēdziet ierīci.
Progress 17
2. Pieskarieties
atkārtoti līdz displejā
parādās .
3. Uzstādiet temperatūras sensoru.
Skatiet sadaļu “Temperatūras
sensors".
4. Pieskarieties
vai
, lai iestatītu
temperatūras sensora programmu.
Displejā būs redzams gatavošanas laiks,
un .
5. Pieskarieties
vai arī iestatījumi
automātiski saglabāsies pēc piecām
sekundēm.
Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
mirgo.
6. Pieskarieties sensora laukam vai
atveriet durvis, lai izslēgtu skaņas
signālu.
7. Deaktivizējiet ierīci.
PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu
vērstas uz leju.
Cepamā paplāte/ cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā panna kopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs iedobes
novērš arī trauku sasvēršanos.
Augstā mala ap plauktu neļauj
ēdiena gatavošanas traukiem
slīdēt.
18 Progress
PAPILDFUNKCIJAS
Funkcijas Mana izlase lietošana
Lietojiet šo funkciju, lai saglabātu savus
visbiežāk lietotos temperatūras un laika
iestatījumus cepeškrāsns funkcijai vai
programmai.
1. Iestatiet temperatūru un laiku
cepeškrāsns funkcijai vai programmai.
2. Turiet piespiestu
ilgāk par trijām
sekundēm. Atskanēs skaņas signāls.
3. Izslēdziet ierīci.
• Lai aktivizētu funkciju , pieskarieties
. Ierīce aktivizē jūsu izlasi.
Kad šī funkcija darbojas, jūs
varat mainīt laiku un
temperatūru.
• Lai deaktivizētu funkciju ,
pieskarieties . Ierīce deaktivizē jūsu
izlasi.
Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Bērnu drošības slēdzis neļauj nejauši
ieslēgt cepeškrāsni.
1. Šo funkciju var ieslēgt, kad
cepeškrāsns ir izslēgta. Neiestatiet
sildīšanas funkciju.
2. Piespiediet
un turiet piespiestu 3
sekundes.
un
vienlaicīgi 2
3. Turiet nospiestu
sekundes.
Atskanēs skaņas signāls.
Displejā tiks parādīts SAFE.
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 3. darbību.
Funkciju bloķēšanas lietošana
Funkciju var ieslēgt tikai tad, kad
cepeškrāsns darbojas.
Funkcijas bloķēšana neļauj nejauši
nomainīt cepeškrāsns funkcijas.
1. Lai ieslēgtu funkciju, ieslēdziet
cepeškrāsni.
2. Ieslēdziet cepeškrāsns funkciju vai
iestatījumu.
un
vienlaicīgi 2
3. Turiet nospiestu
sekundes.
Atskan skaņas signāls.
Slēdzene parādās displejā.
Lai izslēgtu funkciju bloķēšanu, atkārtojiet
3. darbību.
Cepeškrāsni var izslēgt, kad
ieslēgta funkciju bloķēšana.
Izslēdzot cepeškrāsni, funkciju
bloķēšana izslēdzas.
Iestatījumu izvēlnes lietošana
Iestatījumu izvēlne ļauj jums aktivizēt vai
deaktivizēt funkcijas galvenajā izvēlnē.
Displejā parādās SET un iestatījuma
numurs.
Apraksts
Iestatāmā vērtība
1
IESTATĪT + AIZIET!
IESLĒGT / IZSLĒGT
2
ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS
IESLĒGT / IZSLĒGT
3
TĪRĪŠANAS ATGĀDINĀJUMS
IESLĒGT / IZSLĒGT
4
TAUSTIŅU SKAŅA1)
KLIKŠĶIS / PĪKSTIENS / IZSLĒGT
5
KĻŪMES SKAŅA
IESLĒGT / IZSLĒGT
6
DEMO REŽĪMS
Aktivizēšanas kods: 2468
Progress 19
Apraksts
Iestatāmā vērtība
7
SPILGTUMS
ZEMS / VIDĒJS / AUGSTS
8
ŪDENS CIETĪBA
1-4
9
SERVISA IZVĒLNE
-
10
RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATJAUNO‐
ŠANA
JĀ/NĒ
1) Ieslēgšanas/izslēgšanas sensora lauka skaņu nevar izslēgt.
1. Piespiediet
un turiet piespiestu 3
sekundes.
Displejā redzams SET1 un mirgo "1".
2. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
sekunžu rādījumu.
.
3. Nospiediet
4. Lai mainītu iestatījuma vērtību,
pieskarieties
vai
.
5. Nospiediet
.
Lai izietu no iestatījumu izvēlnes,
nospiediet
vai nospiediet un turiet
.
nospiestu
Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns automātiski
izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas
funkcija darbojas un jūs nemaināt
nekādus iestatījumus.
(°C)
(st.)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa),
IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Temperatūras sensors,Darb. laiks, Beigu
laiks.
Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
• nakts spilgtums - kad ierīce
deaktivizēta, displeja spilgtums
samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz
06.00;
• dienas spilgtums:
– ja ierīce aktivizēta;
– ja nakts spilgtuma režīma darbības
laikā jūs pieskaraties sensora
laukam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja ierīce deaktivizēta un jūs iestatāt
laika atgādinājumu. Kad laika
atgādinājuma funkcijas darbība
beidzas, displejs atgriežas nakts
spilgtuma režīmā.
Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās darboties,
līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.
20 Progress
Tabulās uzrādītā temperatūra
un cepšanas laiki ir ir tikai
orientējoši. Tie atkarīgi no
receptēm un izmantoto
sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Piemēram: kopējais gatavošanas laiks ir
40 min. Vispirms, ielieciet Vārīti kartupe‐
ļi, daiviņās, pēc 20 min. pievienojiet La‐
ša filejas un Brokoļi, ziedkopas pēc 30
min.
Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
Tikai Tvaicēšana
Atverot cepeškrāsns durvis, kad ir ieslēgta
funkcija, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
tvaiks.
(min.)
Vārīti kartupeļi, dai‐
viņās
40
Laša filejas
20
Brokoļi, ziedkopas
10
Izmantojiet maksimāli nepieciešamo
ūdens daudzumu, ja gatavojat vairāk nekā
vienu ēdienu vienā reizē.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Sterilizēšana
DĀRZEŅI
Šī funkcija ļauj sterilizēt traukus
uzglabāšanai (piem., bērnu pudelītes).
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
Ievietojiet tīros traukus apgāztus plaukta
centrā pirmā plaukta līmenī.
Piepildiet atvilktni līdz maksimālajam
līmenim un iestatiet laiku uz 40 minūtēm.
(min.)
Gatavošana
8 - 10
Brokoļi, ziedkopas, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
10
Nolobīti tomāti
10 - 15
Spināti, svaigi
10 - 15
Cukini, šķēlītēs
15
Dārzeņi, blanšēti
15 - 20
Sēņu šķēlītes
15 - 20
Paprika, strēmeles
15 - 25
Brokoļi, veseli
15 - 25
Sparģeļi, zaļie
15 - 25
Baklažāni
15 - 25
Ķirbis, kubiciņi
Šī funkcija ļauj sagatavot visu veidu
pārtiku, svaigu vai saldētu. Ir iespējams
gatavot, uzsildīt, atkausēt, gatavot, vārot
šķidrumā, blanšēt dārzeņus, gaļu, zivis,
makaronus, rīsus, mannu un olas.
Jūs varat pagatavot maltīti no vairākiem
ēdieniem vienā gatavošanas reizē. Lai visi
ēdieni būtu gatavi vienā laikā, sāciet ar
ilgāk gatavojamo ēdienu, pēc tam
pievienojiet atlikušos ēdienus attiecīgajā
laikā, kā norādīts gatavošanas tabulās
Progress 21
DĀRZEŅI
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
15 - 25
Tomāti
60 - 90
Skābēti kāposti
20 - 25
Pupas, blanšētas
70 - 90
Bietes
20 - 25
Lauka salāti (baldriņi), zied‐
kopas
20 - 25
Virziņkāposti
20 - 30
Selerija, kubiņos
20 - 30
Puravs, ripiņas
20 - 30
Zirņi
20 - 30
Jaunas zirņu pākstis / Jau‐
nas zirņu pākstis
20 - 30
Saldie kartupeļi
20 - 30
20 - 30
PIEDEVAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
15 - 20
Kuskuss, ūdens/kuskusa at‐
tiecība 1:1
Fenhelis
15 - 25
Svaigi Tagliatelle makaroni
Burkāni
20 - 25
Mannas pudiņš, ūdens/
mannas attiecība 3,5:1
20 - 30
Lēcas, sarkanās, ūdens/
lēcu attiecība 1:1
25 - 30
Spaetzle nūdeles
25 - 35
Bulgurs, ūdens/bulgura at‐
tiecība 1:1
25 - 35
Sparģeļi, baltie
25 - 35
Briseles kāposti
25 - 35
Ziedkāposti, ziedkopas
25 - 35
Kolrābji, strēmeles
25 - 35
Baltās kāršu pupas
30 - 40
Saldās kukurūzas vālīte
25 - 35
Rauga mīklas klimpas
35 - 45
Melnā sakne
30 - 35
35 - 45
Ziedkāposti, veseli
Aromātiskie rīsi, ūdens/rīsu
attiecība 1:1
35 - 45
Zaļās pupas
30 - 40
Vārīti kartupeļi, daiviņās
40 - 45
Sarkani vai balti kāposti,
salmiņi
35 - 45
Maizes klimpa
35 - 45
Kartupeļu klimpas
50 - 60
Artišoki
55 - 65
Kaltētas pupas, mērcētas,
ūdens/pupiņu attiecība 2:1
22 Progress
PIEDEVAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
35 - 45
Rīsi, ūdens/rīsu attiecība
1:1, ūdens un rīsu attiecība
var mainīties atkarībā no rī‐
su veida.
40 - 50
Polenta, šķidruma attiecība
3:1
40 - 55
Rīsu pudiņš, piena/rīsu at‐
tiecība 2,5:1
45 - 55
Kartupeļi ar mizu, vidēja lie‐
luma
55 - 60
Lēcas, brūnās un zaļās,
ūdens/lēcu attiecība 2:1
ZIVS
(min
.)
(°C)
15 20
Plāna zivs fileja
75 - 80
20 25
Garneles, svaigas
75 - 85
20 30
Divvāku gliemeži
100
20 30
Laša filejas
85
20 30
Forele, 0,25 kg
85
30 40
Garneles, saldētas
75 - 85
40 45
Lašforele, 1 kg
85
AUGĻI
GAĻA
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min
.)
(min.)
10 - 15
Ābolu šķēles
10 - 15
Karstas ogas
10 - 20
Šokolādes kausēšana
20 - 25
Augļu kompots
(°C)
15 20
Cūkgaļas sardelītes
80
20 30
Bavārijas teļa gaļas
desa / Baltā desa
80
20 30
Vīnes desa
80
25 35
Vārīta vistas krūtiņa
90
55 65
Vārīts šķiņķis, 1 kg
99
Progress 23
4. Iestatiet funkciju: Tikai Tvaicēšana.
Gatavojiet visus ēdienus vienā reizē,
līdz tie gatavi.
GAĻA
Augsts mitrums
(min
.)
(°C)
60 70
Vista, apvārīta, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, apvārīts
90
80 90
Teļa gaļa / Cūkas
mugura, 0,8 - 1 kg
110
120
Tafelspitz
(°C)
(min.)
Plāna zivs fileja
85
15 20
90
Ceptas olas
90 110
15 30
99
Mazas zivis, līdz 0,35
kg
90
20 30
Bieza zivs fileja
90
25 35
Zivs, vesela, līdz 1 kg
90
30 40
Vaniļas olu mērce /
Atvērtais pīrāgs, ne‐
lielos šķīvjos
90
35 40
Klimpas
120 130
40 50
Terīnes
90
40 50
OLAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
10 - 11
Olas, mīkstas
12 - 13
Olas, vidēji cietas
18 - 21
Olas, cietas
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Funkciju apvienošana:
Karsēšana ar ventilatoru + Tikai
Tvaicēšana
Zems mitrums
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Jūs varat kombinēt šīs funkcijas, gatavojot
gaļu, dārzeņus un piedevas vienā reizē.
1. Iestatiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru gaļas cepšanai.
2. Pievienojiet sagatavotos dārzeņus un
piedevas.
3. Pazeminiet cepeškrāsns temperatūru
līdz aptuveni 80 °C. Varat atvērt
cepeškrāsns durvis līdz pirmajai
pozīcijai un turiet tās atvērtas aptuveni
15 minūtes.
(°C)
(min.)
Cepšanai gatavas
bagetes, 40 - 50 g
200
15 - 20
Cepšanai gatavās
maizītes
200
15 - 20
Tīti miltu produkti,
40 - 60 g
180 200
25 - 35
24 Progress
Ēdiena uzsildīšana ar tvaiku
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Cepšanai gatavas
saldētas bagetes,
40 - 50 g
200
25 - 35
Gaļas rulete, ne‐
gatavota, 0,5 kg
180
30 - 40
Makaronu sace‐
pums
170 190
40 - 50
Lazanja
170 180
45 - 55
Maize, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Cepšana
Vista, 1 kg
180 210
50 - 60
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Kartupeļu sace‐
pums
160 170
50 - 60
Cūkas mugura,
kūpināta, 0,6 - 1
kg
160 180
60 - 70
Liellopu gaļas ce‐
petis, 1 kg
180 200
60 - 90
Pīle, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Teļa gaļas cepe‐
tis, 1 kg
180
80 - 90
Cūkas cepetis, 1
kg
160 180
90 - 100
Iestatiet temperatūru uz 110 °C.
(min.)
Viena šķīvja ēdieni
10 - 15
Makaroni
10 - 15
Rīsi
10 - 15
Klimpas
15 - 25
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Progress 25
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūka sakrīt, nav izcepu‐
sies, ir noslāņojusies.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk augsta.
Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir
pārāk zema.
Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Kūka ir pārāk sausa.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Cepšana vienā cepeškrāsns līmenī
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Pamatnes biskvīts –
smilšu mīkla, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar
ventilatoru
170 - 180
10 - 25
2
Pīrāga pamatne - no
biskvītkūkas mīklas
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 170
20 - 25
2
Biskvītkūka
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 150
35 - 50
1
Biskvītkūka
Augš./Apakš‐
karsēšana
160
35 - 50
1
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
50 - 70
1
Madeiras kūka / Augļu
tortes
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 160
70 - 90
1
26 Progress
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakš‐
karsēšana
180
70 - 90
1
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar
ventilatoru
160
70 - 90
2
Siera kūka, lietojiet ce‐
pamo pannu
Augš./Apakš‐
karsēšana
160 - 170
70 - 90
2
KŪKAS / CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Rulete
Augš./Apakš‐
karsēšana
180 - 200
10 - 20
2
Rudzu maize
Augš./Apakš‐
karsēšana
vispirms: 230
vispirms: 20
1
pēc tam: 160
- 180
pēc tam: 30
- 60
Sviesta mandeļu kūka /
Saldās kūkas
Augš./Apakš‐
karsēšana
190 - 210
20 - 30
2
Krēmkūkas / Eklēri, ie‐
priekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Augš./Apakš‐
karsēšana
190 - 210
20 - 35
2
Kūka ar drupačām virs‐
pusē, iepriekšēja uzsil‐
dīšana nav nepiecieša‐
ma
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 40
2
Pītā maize / Kliņģeris,
iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Augš./Apakš‐
karsēšana
170 - 190
30 - 40
1
Progress 27
KŪKAS / CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Vaļējie augļu pīrāgi (no
rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
35 - 55
2
Vaļējie augļu pīrāgi (no
rauga/biskvītkūkas mī‐
klas)
Augš./Apakš‐
karsēšana
170
35 - 55
2
Vaļējie augļu pīrāgi no
smilšu mīklas, iepriekšē‐
ja uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
Karsēšana ar
ventilatoru
160 - 170
40 - 80
2
Rauga kūkas ar smalku
garnējumu (piem., biez‐
pienu, krēmu, olu vani‐
ļas krēmu)
Augš./Apakš‐
karsēšana
160 - 180
40 - 80
2
Christstollen
Augš./Apakš‐
karsēšana
160 - 180
50 - 70
1
CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Smilšu mīklas cepumi, ie‐
priekšēja uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
(°C)
(min.)
150 - 160
10 - 20
28 Progress
CEPUMI
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐
ru
160
10 - 25
Augš./Apakškarsēšana
190 - 210
10 - 25
Cepumi no biskvītkūkas mī‐
klas, iepriekšēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150 - 160
15 - 20
Kārtainās mīklas maizītes
Karsēšana ar ventilato‐
ru
170 - 180
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditorejas iz‐
strādājumi
Augš./Apakškarsēšana
160
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditorejas iz‐
strādājumi, iepriekšēja uzsildī‐
šana nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
20 - 35
Kūciņas
Karsēšana ar ventilato‐
ru
160
20 - 35
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 35
Cepumi no rauga mīklas, ie‐
priekšēja uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150 - 160
20 - 40
Mandeļcepumi, iepriekšēja
uzsildīšana nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
100 - 120
30 - 50
Olu baltuma konditorejas iz‐
strādājumi / Bezē, iepriekšēja
uzsildīšana nav nepieciešama
Karsēšana ar ventilato‐
ru
80 - 100
120 - 150
Maizīte
Progress 29
Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventila‐
toru
160 - 170
15 - 30
Dārzeņu sacepums,
iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Infratermiskā grilēšana
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
25 - 40
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventila‐
toru
160 - 170
30 - 60
Saldi sacepumi
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
40 - 60
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēša‐
na
180 - 200
45 - 60
Cepšana daudzos līmeņos
Izmantojiet pirmo/ceturto plaukta līmeni.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Karsēšana ar ventilatoru.
Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Krēmkūkas /
Eklēri, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Sausa drupaču
kūka
150 - 160
30 45
160 - 180
25 45
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
20 40
Cepumi no bis‐
kvītkūkas mīklas
160 - 170
25 40
30 Progress
Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Karsēšana ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamās paplātes.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
(°C)
(min.)
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Smilšu mīkla /
Konditorejas iz‐
strādājumi
140
25 45
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 60
Mandeļcepumi
100 - 120
40 80
Olu baltuma
konditorejas iz‐
strādājumi /
Bezē
80 - 100
130 170
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPA GAĻA
(°C)
(min.)
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
Augš./Apakš‐
karsēšana
230
120 - 150
Liellopu gaļas
cepetis vai fileja,
pusjēls, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
pēc biezuma cm
Infratermiskā
grilēšana
190 - 200
5-6
Liellopu gaļas
cepetis vai fileja,
vidēji izcepts
pēc biezuma cm
Infratermiskā
grilēšana
180 - 190
6-8
Liellopu gaļas
cepetis vai fileja,
labi izcepts
pēc biezuma cm
Infratermiskā
grilēšana
170 - 180
8 - 10
Progress 31
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Gaļas rulete
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Teļa gaļas cepetis
1
160 - 180
120 - 150
Teļa locītava
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra cepetis
1 - 1,5
150 - 180
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
32 Progress
MEDĪJUMS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa kāja, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
līdz 1
230
30 - 40
Brieža mugura
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Brieža gurns
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
PUTNU GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Vista
0,2 - 0,35 katra
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5 katra
190 - 210
35 - 50
Putnu gaļa, gabali
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
ZIVS (TVAICĒTA)
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Zivs, vesela
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
210 - 220
45 - 60
Progress 33
Kraukšķīga cepšana ar Picas
funkcija
PICA
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Tortes
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spi‐
nātu pīrāgs no
smilšu mīklas
160 - 180
45 - 60
Quiche lorrai‐
ne / Šveices
ābolu pīrāgs
170 - 190
45 - 55
Siera kūka
140 - 160
60 - 90
Pārklāta ābo‐
lu kūka
150 - 170
50 - 60
Dārzeņu pī‐
rāgs
160 - 180
50 - 60
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Pica ar plānu
garozu
(°C)
(min.)
200 230
15 - 20
(°C)
(min.)
Pica ar biezu
garozu, lieto‐
jiet cepamo
pannu
180 200
20 - 30
Neraudzēta
maize
230
10 - 20
Atvērtais kār‐
tainās mīklas
pīrāgs
160 180
45 - 55
Pīrāgs ar sie‐
ru un šķiņķi
vai šokolādi
un ogām
230
12 - 20
Pelmeņi
180 200
15 - 25
Grils
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
Grilējiet tikai plānus gaļas vai zivs
gabalus.
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
34 Progress
GRILS
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Grils.
(°C)
(min.)
(min.)
Viena puse
Otra puse
Liellopu gaļas cepetis,
vidēji izcepts
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Liellopa fileja, vidēja
230
20 - 30
20 - 30
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Zivs, vesela, 0,5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
ĀTRĀ GRILĒŠANA
Izmantojiet funkciju: Ātrā grilēšana.
Grilējiet, izmantojot maksimālo temperatūras iestatījumu.
(min.)
(min.)
Viena puse
Otra puse
Cūkgaļas fileja
10 - 12
6 - 10
3
Sardeles
10 - 12
6-8
3
Steiks
7 - 10
6-8
3
Grauzdiņš ar garnējumu
6-8
-
3
Maizes cepšana
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
Progress 35
Lēnā gatavošana
MAIZE
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni,
ja nav norādīts citādi.
(°C)
(min.)
Baltmaize
190 210
40 60
Bagete
200 220
35 45
Brioši
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Rudzu maize
190 210
50 70
Rupja maluma miltu
maize
190 210
50 70
Pilngraudu maize
190 210
40 60
Tīti miltu produkti,
izmantojiet otro
plaukta līmeni
200 220
25 35
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tā nav piemērota: putnu
gaļai, treknam cūkgaļas cepetim,
sautētam cepetim. Temperatūras sensors
temperatūra nedrīkst būt augstāka par
65 °C.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Lietojiet Temperatūras sensors.
4. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80 °C līdz 150 °C.
Noklusējums ir 90 °C. Iestatiet
Temperatūras sensors temperatūru.
5. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru līdz
80 °C.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1.5
150
120 - 150
Liellopu fileja
1 - 1.5
150
90 - 110
Teļa gaļas cepetis
1 - 1.5
150
120 - 150
Steiks
0.2 - 0.3
120
20 - 40
36 Progress
Saldēta pārtika
Konservēšana
Izņemiet ēdienu no iepakojuma. Uzlieciet
ēdienu uz šķīvja.
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
ATKAUSĒŠANA
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
Pica Ameri‐
can, saldēta
190 - 210
20 - 25
Pica, atdzesē‐
ta
210 - 230
13 - 25
Picas uzko‐
das, saldētas
180 - 200
15 - 30
Kartupeļi frī,
smalki
200 - 220
20 - 30
Kartupeļi frī,
biezi
200 - 220
25 - 35
Kroketes /
Kroketes
220 - 230
20 - 35
Kartupeļu
pankūkas
210 - 230
20 - 30
Lazanja /
Cannelloni,
svaigi
170 - 190
35 - 45
Lazanja /
Cannelloni,
saldēti
160 - 180
40 - 60
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
Vistu spārniņi
190 - 210
20 - 30
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Kad ūdens burciņās sāk vārīties (aptuveni
pēc 35-60 minūtēm viena litra burku
gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni vai
samaziniet temperatūru līdz 100 °C (skatīt
tabulu).
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
MĪKSTI AUGĻI
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
Progress 37
Žāvēšana
KAULIŅAUGĻI
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Persiki / Ci‐
donijas /
Plūmes
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
35 - 45
10 - 15
DĀRZEŅI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļo‐
šana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
Kolrābis /
Zirņi / Spar‐
ģeļi
50 - 60
15 - 20
Picas panna
Cepamais trauks
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zu‐
pai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Plūmes
60 - 70
8 - 10
Aprikozes
60 - 70
8 - 10
Ābolu šķē‐
les
60 - 70
6-8
Bumbieri
60 - 70
6-9
Ventil. kars. ar mitrumu ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas
formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma
absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas
un atstarojošiem traukiem.
Ramekini
Pīrāga pamatnes
forma
38 Progress
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Keramika
8 cm diame‐
trs, 5 cm
augstums
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
Ventil. kars. ar mitrumu
Tumšs, neatstaro‐
jošs
28 cm diametrs
Informācija pārbaudes iestādēm
Testi saskaņā ar EN 60350 un IEC 60350.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sa‐
cepums
200 220
45 - 60
Kartupeļu sa‐
cepums
180 200
70 - 85
Moussaka
180 200
75 - 90
Lazanja
180 200
70 - 90
Cannelloni
180 200
65 - 80
Maizes pu‐
diņš
190 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
180 200
55 - 70
Ābolu kūka ar
biskvīta mai‐
sījumu (apa‐
ļais kūkas
trauks)
160 170
70 - 80
Baltmaize
200 210
55 - 70
GRILĒŠANAS FUNKCIJA
na.
Izmantojiet funkciju: Ātrā grilēša‐
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
ni.
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrās‐
Grils ar maksimālās temperatūras
iestatījumu.
(min.)
Viena puse
Otra puse
Burgeri
9 - 13
8 - 10
Grauz‐
diņš
1-3
1-3
Progress 39
TVAIKA FUNKCIJA
Izmantojiet funkciju: Tikai Tvaicēšana.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Novietojiet cepamo paplāti pirmajā plaukta līmenī.
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
Konteiners (Gastro‐
norm)
(kg)
(min.)
Brokoļi, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrās‐
ni
1 x 1/2 perforēts
0.3
13 - 15
Brokoļi, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrās‐
ni
1 x 1/2 perforēts
maks.
15 - 18
Zirnīši, saldēti
1 x 1/2 perforēts
2
Līdz temperatū‐
ra aukstākajā
vietā sasniedz
85 °C.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdz‐
ekli.
40 Progress
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārti‐
kas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.
Lietošana
ikdienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas rei‐
zes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Ne‐
mazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
Ieteicamie tīrīšanas līdzekļi
Neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai
agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Tie bojā
emaljas un nerūsējošā tērauda daļas.
Mūsu izstrādājumus var iegādāties vietnē ,
kā arī labākos mazumtirdzniecības
veikalos.
Plauktu atbalstu izņemšana
Pirms apkopes darbu veikšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi.
Pretējā gadījumā iespējams gūt
apdegumus.
1
3
2
2. Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu
nost no sānu sienas.
3. Izvelciet balstus no aizmugurējā
fiksatora.
Ielieciet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Lai tīrītu ierīci, izņemiet plauktu balstus.
Apakšizvēlne: Tīrīšana
1. Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu,
izceliet tos no priekšējā fiksatora.
Apakšizvēlne ar tīrīšanas funkcijām ir zem
.
sensora lauka
Simbols
Izvēlnes pozīcija
Apraksts
S1
Tvertnes iztukšošana
Atlikušā ūdens novadīšanas no ūdens at‐
vilktnes kārtība pēc tvaika funkcijas lietoša‐
nas.
S2
Tīrīšana ar tvaiku
Ierīces tīrīšana ar tvaiku.
S3
Atkaļķošana
Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšanas kārtība,
lai likvidētu kaļķakmens atliekas.
S4
Skalošana
Tvaika ģeneratora kontūra skalošanas un tī‐
rīšanas kārtība pēc biežas tvaika funkciju iz‐
mantošanas.
Progress 41
Tīrīšanas funkcijas ieslēgšana
1. Novietojiet cepamo paplāti pirmajā
plaukta līmenī.
2. Ieslēdziet Tvertnes iztukšošanas
funkciju - S1. Skatiet sadaļu "Tīrīšanas
funkcijas ieslēgšana".
.
3. Pieskarieties
Pēc procedūras beigām izņemiet cepamo
paplāti.
1. Piepildiet ūdens atvilktni ar ūdeni līdz
maksimālajam līmenim (aptuveni 950
ml), līdz atskan akustiskais signāls vai
displejā tiek parādīts ziņojums.
2. Ieslēdziet Tvaika tīrīšanas funkciju S2. Skatiet sadaļu "Tīrīšanas funkcijas
ieslēgšana".
Funkcijas darbība ilgst aptuveni 30
minūtes.
Kad programma ir pabeigta, atskan
skaņas signāls.
3. Pieskarieties sensora laukam, lai
izslēgtu signālu.
4. Noslaukiet ierīces iekšpusi ar
neabrazīvu sūkli virsmu tīrīšanai.
Tilpnes tīrīšanai var izmantot siltu
ūdeni.
Pēc tīrīšanas atstājiet ierīces durvis
atvērtas apmēram 1 stundu. Uzgaidiet,
līdz ierīce ir izžuvusi. Ļaujiet ierīcei pilnībā
izžūt, atstājot vaļā durvis. Lai paātrinātu
žāvēšanu, var aizvērt durvis un uzkarsēt
ierīci ar Ventilatora karsēšanas funkciju
līdz 150° C temperatūrai aptuveni 15
minūtes. Jūs varat iegūt maksimālus
tīrīšanas funkcijas rezultātus, ja jūs
manuāli iztīrāt ierīci uzreiz pēc funkcijas
beigām. Atkārtojiet procedūru otrreiz, ja
netīrumu pakāpe ir augsta.
Tīrīšana ar tvaiku - S2
Tīrīšanas Atgādinājums
Notīriet pēc iespējas vairāk netīrumu
manuāli.
Šī funkcija atgādina, ka nepieciešams
veikt tīrīšanu un ka jums jāaktivizē
funkcija: S2.
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Pieskarieties
, līdz ekrānā redzams
S1. Dažiem modeļiem jūs varat
izvēlēties arī S2, S3, S4.
3. Lai iestatītu tīrīšanas funkciju,
vai .
pieskarieties
4. Lai apstiprinātu izvēli, pieskarieties
.
Tvertnes iztukšošana - S1
Izņemiet visus piederumus.
Tīrīšanas funkcija nolej atlikušo ūdeni no
ūdens atvilktnes. Izmantojiet funkciju pēc
tvaika gatavošanas funkcijas.
Funkcijas darbība ilgst aptuveni 6 minūtes.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
Izņemiet piederumus un plauktu balstu, lai
notīrītu sānu sienas.
Tvaika tīrīšanas funkcijas palīdz tīrīt ierīces
iekšpusi ar tvaiku.
Labākam rezultātam jums
jāpalaiž tīrīšanas funkcija, kad
ierīce ir auksta.
Norādītais laiks attiecas uz
funkcijas ilgumu un neietver
laiku, kas nepieciešams ierīces
tilpnes tīrīšanai.
Kad tvaika tīrīšanas funkcija ir aktivizēta,
lampa ir izslēgta.
Jūs varat iespējot/atspējot šo funkciju
iestatījumu izvēlnē.
Tvaika ģeneratora sistēma Atkaļķošana - S3
Kad darbojas tvaika ģenerators, iekšpusē
rodas kaļķakmens uzkrājumi, jo ūdens
satur kaļķi. Tas var negatīvi ietekmēt
tvaika kvalitāti, tvaika ģeneratora
veiktspēju un ēdiena kvalitāti. Lai to
novērstu, notīriet kaļķakmeni no tvaika
ģeneratora.
Izvēlieties funkciju no izvēlnes:
.
Pilna procedūra ilgst aptuveni 2 stundas.
42 Progress
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
1. Izņemiet visus piederumus.
2. Pārbaudiet, vai ūdens atvilktne ir
tukša. Ieslēdziet Tvertnes
iztukšošanas funkciju - S1, ja
nepieciešams.
3. Novietojiet cepamo paplāti pirmajā
plaukta līmenī.
4. Ielejiet ūdens atvilktnē 250 ml
atkaļķošanas līdzekļa.
5. Uzpildiet atlikušo ūdens atvilktnes daļu
ar aukstu ūdeni līdz maksimālajam
līmenim, līdz atskan akustiskais signāls
vai displejā tiek parādīts ziņojums.
Šī procedūras daļa ilgst aptuveni 1
stundu un 40 minūtes.
6. Ieslēdziet Atkaļķošanas funkciju - S3.
Skatiet sadaļu "Tīrīšanas funkcijas
ieslēgšana".
7. Iztukšojiet cepamo paplāti pēc šis
pirmās daļas beigām un atkal
ievietojiet to pirmā plaukta pozīcijā.
8. Ieslēdziet Skalošanas funkciju. Skatiet
sadaļu "Tvaika ģeneratora sistēma Skalošana - S4".
Pēc procedūras beigām izņemiet cepamo
paplāti.
Ja Atkaļķošanas funkcija netiek
veikta pareizi, displejā būs
redzams paziņojums, kurā tiks
teikts to atkārtot.
Ja ierīce ir mitra un slapja, noslaukiet to ar
mitru drānu. Ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt,
atstājot vaļā durvis.
Atkaļķošanas atgādinājums
Atkaļķošanas atgādinājumu nevar
izslēgt.
Tvaika ģeneratora sistēma Skalošana - S4
Izņemiet visus piederumus.
Funkcijas darbība ilgst aptuveni 30
minūtes.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
1. Novietojiet cepamo paplāti pirmajā
plaukta līmenī.
2. Uzpildiet ūdens atvilktni ar svaigu
ūdeni līdz maksimālajam līmenim, līdz
atskan akustiskais signāls vai displejā
tiek parādīts ziņojums.
3. Ieslēdziet Skalošanas funkciju - S4.
Skatiet sadaļu "Tīrīšanas funkcijas
ieslēgšana".
Pēc procedūras beigām izņemiet cepamo
paplāti.
Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes apakšā
audumu.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
Pastāv divi atkaļķošanas atgādinājumi,
kas atgādina, ka jums jāiedarbina funkcija:
Atkaļķošana. Šie atgādinājumi ieslēdzas
katru reizi, kad tiek ieslēgta ierīce. Kad
atgādinājums ir aktīvs, S3 mirgo displejā.
• Maigais atgādinājums atgādina un
iesaka jums veiks atkaļķošanas ciklu.
• Stiprais atgādinājums uzliek jums par
pienākumu veikt atkaļķošanu. Ja jūs
neveicat ierīces atkaļķošanu, kad
darbojas stiprais atgādinājums, jūs
nevarat lietot tvaika funkcijas.
2. Noņemiet metāla gredzenu un notīriet
stikla apvalku.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
Progress 43
4. Uzstādiet metāla gredzenu uz stikla
apvalka.
5. Uzlieciet stikla pārsegu.
PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐
tīva.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐
slēgta.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinā‐
tājs atkārtoti izdeg, sazinie‐
ties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Izslēgtā stāvoklī displejs ne‐
rāda laiku.
Displejs ir deaktivizēts.
Lai atkal aktivizētu displeju,
vienlaikus pieskarieties
un
.
Nedarbojas cepeša iekšējās
temperatūras sensors.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās norā‐
des.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
44 Progress
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Displejā ir redzams kods
"C2".
Jūs vēlaties ieslēgt Atkausē‐
šanas funkciju, bet neizņē‐
māt termozondi no ligzdas.
Izņemiet no kontaktligzdas
cepeša iekšējās temperatū‐
ras sensora spraudni.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Izslēdziet cepeškrāsni,
izmantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Atkaļķošanas process tiek
pārtraukts tā darbības laikā.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atkārtojiet to.
Atkaļķošanas process tiek
pārtraukts tā darbības laikā.
Funkciju pārtrauca pats lie‐
totājs.
Atkārtojiet to.
Pēc atkaļķošanas procesa
grilā/cepešpannā nav ūdens.
Jūs nepiepildījāt ūdens at‐
vilktni līdz maksimālajam lī‐
menim.
Pārliecinieties, ka atkaļķoša‐
nas līdzeklis/ūdens ir ūdens
atvilktnē.
Atkārtojiet to.
Pēc atkaļķošanas cikla ce‐
peškrāsns tilpnes apakšā ir
netīrs ūdens.
Grils/cepešpanna atrodas
nepareizajā plaukta līmenī.
Savāciet ūdens atliekas un
atkaļķošanas līdzekli cepeš‐
krāsns apakšā. Novietojiet
grilu/cepešpannu pirmajā
cepšanas līmenī.
Tīrīšanas funkcija tiek pār‐
traukta tās darbības laikā.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atkārtojiet to.
Tīrīšanas funkcija tiek pār‐
traukta tās darbības laikā.
Funkciju pārtrauca pats lie‐
totājs.
Atkārtojiet to.
Tīrīšanas funkcijas darbības
beigās cepeškrāsns tilpnes
apakšā ir pārāk daudz
ūdens.
Jūs izsmidzinājāt pārāk
daudz mazgāšanas līdzekļa
ierīces iekšpusē pirms tīrīša‐
nas cikla aktivizēšanas.
Pārklājiet visu cepeškrāsns
tilpnes iekšpusi ar plānu
mazgāšanas līdzekļa kārtu.
Vienmērīgi izsmidziniet maz‐
gāšanas līdzekli.
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Tvaika tīrīšanas funkcijas
sākotnējā temperatūra ce‐
peškrāsns iekšpusē bija pā‐
rāk augsta.
Atkārtojiet ciklu. Palaidiet ci‐
klu, kad ierīce ir auksta.
Progress 45
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Jūs neizņēmāt sānu režģus,
pirms tīrīšanas procesa sāk‐
šanas. Tie var novadīt siltu‐
mu uz cepeškrāsns sienām
un mazināt tīrīšanas efektivi‐
tāti.
Izņemiet sānu režģus no ie‐
rīces un atkārtojiet funkciju.
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Jūs neizņēmāt piederumus
no ierīces, pirms tīrīšanas
procesa sākšanas. Tie var
negatīvi ietekmēt tvaika ciklu
un mazināt tā efektivitāti.
Izņemiet piederumus no ierī‐
ces un atkārtojiet funkciju.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
Ieslēgts demo režīms.
Skatiet sadaļu "Iestatījumu
izvēlnes lietošana" sadaļā
"Papildfunkcijas".
Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja.
Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo
tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Produkta informācijas lapa
Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
Progress
Modeļa identifikācija
PCD46102X 944066720
Energoefektivitātes indekss
80,8
Energoefektivitātes klase
A+
46 Progress
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais re‐
žīms
0,89 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilā‐
cijas režīms
0,59 kWh/ciklā
Kameru skaits
1
Siltuma avots
Elektrība
Tilpums
43 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
34.4 kg
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības
ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili.
Veiktspējas mērīšanas metodes.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Enerģijas taupīšana
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus
starp cepšanas reizēm, ja gatavojat
vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā
izmantojiet gatavošanas funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir
aktivizēta programma ar funkciju Darbības
laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks
pārsniedz 30 minūtes, uzkarsēšanas
elementi automātiski izslēdzas ātrāk.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu.
Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra
tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
Displeja izslēgšana
Var izslēgt displeju. Vienlaicīgi piespiediet
un turiet piespiestus
un
. Lai to
ieslēgtu, atkārtojiet šo soli.
Progress 47
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo
pašvaldību.
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
*
www.progress-hausgeraete.de
867353630-A-332019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising