Aeg KSK892220M Användarmanual
KSK892220B
KSK892220M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Ångugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.............................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................9
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 20
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 21
9. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................23
10. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 24
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 44
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 47
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 50
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
444 (460) mm
SVENSKA
Skåpets bredd
Skåpets djup
560 mm
550 (550) mm
Höjd på produktens
främre del
455 mm
Höjd på produktens
bakre del
440 mm
Bredd på produktens
främre del
595 mm
Bredd på produktens
bakre del
559 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
882 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
Monteringsskruvar
560x20 mm
•
•
•
•
•
•
•
1500 mm
•
3.5x25 mm
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
5
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
6
www.aeg.com
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om produkten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
produkten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
SVENSKA
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
7
4
10
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Avkalkning av rörets utlopp
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
3.2 Tillbehör
För kakor och småkakor.
Galler
Långpanna
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Bakplåt
7
8
www.aeg.com
En operforerad och en perforerad
behållare.
Matlagningstermometer
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Används vid tillagning av grönsaker, fisk,
kycklingbröst. Insatsen lämpar sig inte för
mat som behöver ligga i blöt t.ex. ris,
polenta, pasta.
För mätning av temperaturen inuti
maten.
Ånginsats
4. ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
4.1 Kontrollpanel
1
2
3
4
Funktion
Beskrivning
1
På/Av (On/Off)
Slå på och stänga av hällen.
2
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
5
För att justera inställningar och navigera i menyn.
3
Vred
Tryck på
för att slå på produkten.
Håll vredet för att vrida till inställningsskärmen.
Håll och vrid vredet för att navigera genom menyn.
Håll och tryck ner vredet för att bekräfta en inställning eller gå
in i vald undermeny.
För att återgå till föregående meny, gå in på alternativet Tillbaka i menylistan eller bekräfta en vald inställning.
SVENSKA
Funktion
Beskrivning
4
För att slå på vald funktion.
5
För att stänga av vald funktion.
4.2 Display
A.
B.
C.
D.
E.
Påminnelse
Timer, upp
Värmefunktion och temperatur
Tillval eller Klockslag
Funktionens koktid och sluttid eller
Matlagningstermometer
F. Meny
Efter att ha slagit på, visas
uppvärmningsfunktionsläget på
displayen.
150°C
14:05
Displayen med maximalt antal funktioner
inställda:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
Efter den första anslutningen visas
programvaruversion i 7 sekunder.
Du måste ställa in språket, Ljusstyrka i
display, Vattenhårdhet och Klockslag.
5.3 Ställa in vattnets hårdhet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in vattnets hårdhetsnivå.
I tabellen nedan förklaras vattnets
hårdhetsgrad (dH) med motsvarande
kalkavlagringar och vattnets kvalitet.
9
10
www.aeg.com
Vattenhårdhet
Kalkavlagringar
(mmol/l)
Kalkavlagringar
(mg/l)
Vattenklassificering
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mjukt
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Medelhårt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårt
4
över 21
över 3,8
över 150
Mycket hårt
När vattnets hårdhet överskrider värdena
i tabellen ska vattenlådan fyllas med
vatten på flaska.
1. Ta testremsan med 4 färger som
medföljer ångsetet i ugnen.
2. Sätt remsans alla reaktionszoner i
vattnet i ca en sekund.
Ha inte remsan under rinnande
vatten.
3. Skaka remsan för att avlägsna
vattenöverskottet.
4. Vänta i 1 minut och kontrollera sedan
vattnets hårdhetsgrad enligt tabellen
nedan.
Färgerna i reaktionszonerna fortsätter
att ändras. Du ska bara kontrollera
vattnets hårdhetsgrad i upp till 1
minut efter testet.
5. Ställ in vattnets hårdhetsgrad: meny:
Normalinställning.
Testremsa
Vattenhårdhet
1
2
3
4
Du kan ändra vattnets hårdhetsgrad i
menyn: Normalinställning / Inställning /
Vattenhårdhet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Tillagningsfunktioner
Slå på och stänga av värmefunktionerna.
1. Slå på ugnen.
2. Håll i vredet.
Den senast använda funktionen är
understruken.
3. Tryck på vredet för att komma in i
undermenyn och vrid på det för att
välja en värmefunktion.
4. Tryck på vredet för att bekräfta.
5. Ställ in temperaturen och bekräfta.
6. Tryck på
.
Matlagningstermometer kan pluggas
in när som helst före eller under
tillagningsprocessen. Vissa funktioner
innehåller en sekvens av popupfönster. Tryck på vredet för att gå till
nästa popup. Efter den sista
bekräftelsen startar funktionen.
För att stänga av funktionen, tryck på
.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
SVENSKA
11
Värmefunktioner: Special
Uppvärmningsfunktion
Program
Långsam tillagning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Tallriksvärmning
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker (t.ex. pickles).
Torkar innerutrymmet
För torkning av frukt, grönsaker och svamp i skivor.
Yoghurtfunktion
För att göra yoghurt. Lampan i den här funktionen
är släckt.
Upptining
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det
frysta livsmedlet.
Gratinering
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
För att bryna och göra gratänger.
Tillagningsfunktioner: Standard
Uppvärmningsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för funktionen: Översta - / bottenvärme.
Varmluft + nedre delen
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än
för funktionen: Översta - / bottenvärme.
Översta - / bottenvärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Undervärme + Grill +
Fläkt
För att tillaga snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.
Grill
För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.
12
www.aeg.com
Uppvärmningsfunktion
Program
Grill + Fläkt
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
eller fågel med ben. För att bryna och göra gratänger.
Bottenvärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Varmluft med fukt
Denna funktionen är för att spara energi under tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips" Varmluft med fukt. Ugnsluckan
ska hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den här funktionen kan temperaturen i ugnen
skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna energibesparingsanvisningar, se kapitlet
"Energieffektivitet", Energibesparing. Denna
funktion användes för att följa energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1. När du använder den här
funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Tillagningsfunktioner: Ång
Uppvärmningsfunktion
Program
Full ånga
För att ånga grönsaker, tillbehör eller fisk.
Fuktighet, hög
Funktionen är lämplig för tillagning av utsökta rätter som krämer, tårtor, terriner och fisk.
Fuktighet, medium
Funktionen är lämplig för tillagning av stuvat och
bräserat kött och även bröd och söt jästdeg. Tack
vare kombinationen av ånga och värme får köttet
en mör och saftig konsistens och bakverk av jästdeg får en krispig och glansig yta.
Fuktighet, låg
Funktionen är lämplig för kött, fågel, ugnsrätter
och grytor. Tack vare kombinationen av ånga och
värme får köttet en mör och saftig konsistens och
en knaprig yta.
SVENSKA
Uppvärmningsfunktion
13
Program
Uppvärmning med ånga Uppvärmning av mat med ånga förhindrar att ytan
torkar. Värmen distribueras på ett varsamt och
jämnt sätt, som gör att smaken på maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma mat direkt på tallriken. Du kan värma mer än
en tallrik samtidigt med hjälp av olika ugnsnivåer.
SousVide-tillagning
Funktionens namn hänvisar till en tillagningsmetod i vakuumtäta plastpåsar vid låga temperaturer. Se avsnittet SousVide-matlagning nedan och
kapitlet "Råd och tips" med tillagningstabellerna
för att få mer information.
Brödbakning
Med den här funktionen kan du baka bröd och
bullar med professionellt resultat vad gäller krispighet, färg och glans.
Jäsning av deg
För att snabba på jäsningsprocessen av degen.
Den håller degen elastisk och förhindrar dess yta
från att torka.
Vattenlåda
XA
M
A
F
B
MA
X
Du kan fylla på vattenlådan på två sätt:
C
E
D
A. Lucka
B. Vågbrytare
C. Lådenhet
D. Påfyllningshål
E. Våg
F. Främre knapp
Du kan ta ut vattenlådan ur ugnen. Tryck
försiktigt på den främre knappen. När du
tryckt på vattenlådan dras den ut av sig
själv ur ugnen.
• låt vattenlådan sitta kvar i ugnen och
fyll på med hjälp av en vattenkanna.
• ta ut vattenlådan ur ugnen och fyll
den från en vattenkran.
När du fyller vattenlådan från en
vattenkran ska du bära lådan i
horisontellt läge så att inget vatten spills
ut.
MAX
MAX
14
www.aeg.com
När du fyllt vattenlådan ska den sättas in
i samma läge. Tryck på den främre
knappen tills vattenlådan är inuti ugnen.
Töm vattenbehållaren efter varje
användningstillfälle.
FÖRSIKTIGHET!
Håll vattenlådan på behörigt
avstånd från varma ytor.
Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan och dra ut den ur ugnen.
2. Fyll vattenlådan med kallt vatten till
maxnivån (ca 950 ml).Vattenmängden
räcker i ca 50 minuter.Använd
markeringarna på vattenlådan.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
Torka av den blöta
vattenlådan med en
mjuk trasa innan du
sätter tillbaka den i
ugnen.
4. Slå på ugnen.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. När ugnen når den
inställda temperaturen avges en
ljudsignal.
När vattnet i vattenlådan börjar ta
slut ljuder en signal. Vattenlådan
måste fyllas på för att man ska kunna
fortsätta med ångtillagningen på det
sätt som beskrivs ovan.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stäng av ugnen.
8. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
FÖRSIKTIGHET!
Ugnen är het. Det finns
risk för att du bränner
dig. Var försiktig när du
tömmer vattenlådan.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten.
Torka alltid av ugnsutrymmets botten
när ugnen har kallnat.
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
För att skynda på torkningen kan du
stänga luckan och värma upp ugnen med
funktionen: Varmluft i temperatur 150 °C
i ca 15 minuter.
I slutet av ångkokningen går
kylfläkten snabbare för att ta
bort ångan.
6.2 Meny - översikt
Menu
170°C
Options
.
Meny
Menyfunktion
Program
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
Rengöring
Innehåller en lista över rengöringsprogram.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
SVENSKA
15
Undermeny för: Rengöring
Undermeny
Beskrivning
Ångrengöring
Metod för att rengöra produkten när den är lätt smutsad och inte bränts flera gånger.
Ångrengöring Plus
Metod för att ta bort envis smuts med hjälp av ugnsrengöringsmedel.
Avkalkning
Metod för att rengöra ångkretsen på kalkavlagringar.
Sköljning
Metod för att skölja och rengöra ångkretsen när ångfunktionerna använts ofta.
Undermeny för: Normalinställning
Undermeny
Beskrivning
Barnlås
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas på av misstag.
Man kan aktivera eller avaktivera funktionen via Normalinställningsmenyn. När den är aktiverad visas barnlåset
på displayen när du sätter på ugnen. För att kunna aktivera ugnen ska du använda koden med vredet i följande ordning: A B C.
Snabbstart
Minskar uppvärmningstiden som standard. Observera
att det endast är tillgängligt för vissa värmefunktioner.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter när tillagningen har avslutats. Om du vill stänga av den tidigare,
tryck på vredet. När den här funktionen är aktiv visas
meddelandet "Varmhållningsfunktionen har startat" på
displayen. Observera att det endast är tillgängligt för
vissa värmefunktioner och om Programlängd är inställd.
Tillägg tid
Förlänga den förinställda tillagningstiden. Observera
att det endast är tillgängligt för vissa värmefunktioner.
Inställning
Ställa in ugnskonfigurationen.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Undermeny för: Inställning
Undermeny
Beskrivning
Språk
Ställer in språk för displayen.
Klockslag
Ställer in aktuell tid och datum.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går
inte att inaktivera tonen för ON/OFF och STOP.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
16
www.aeg.com
Undermeny
Beskrivning
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Vattenhårdhet
Ställ in vattnets hårdhetsgrad.
Undermeny för: Service
Undermeny
Beskrivning
DEMO
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468
Visa licenser
Information om licenser.
Visa programvaruversion
Information om mjukvaruversion.
Grundinställningar
Återställ till fabriksinställningar.
Undermeny för:
Tillagningshjälp
Varje maträtt i denna undermeny har en
föreslagen funktion och temperatur.
Dessa parametrar kan justeras manuellt i
enlighet med användarens önskemål.
Kött
Fläsk
Oxfilé
Rökt
Stek
För vissa rätter kan du välja
tillagningssätt:
• Matlagningstermometer
Skinka
Den nivå till vilken en maträtt tillagas:
• Röd eller Mindre
• Medium
• Välstekt eller Mer
Lägg, förkokt
Nötkött
Revben
Korv
Kalvkött
Ryggbiff
Utmärkt nötkött, kokt
Köttfärslimpa
Skandinaviskt kött
Oxfilé
Stek
Stek
Oxfilé
Stekt
Ångkokt
Matkategori: Kött och fisk
Kött
Färskt
Lägg
Lamm
Oxfilé
Stek
Sadel
Ben
SVENSKA
Kött
Vilt
Skaldjur
Rådjursstek
Sadel
Bog
Hare
Sadel
Ben
Ångkokt
Räkor
SousVide
Ångkokt
Musslor
SousVide
Kammusslor
Fågel
Kyckling
Matkategori: Smårätter/ugnsrätter
Hel
Maträtter
Halv
Filé
Ångkokt
Smårätter
Potatis
Färskt
Ångkokt
Potatis
Fryst
Pommes Frites
SousVide
Ben
Anka
Kroketter
Hel:
Croquetter
Filé
Hash browns
Ris
Hel:
Färsk pasta
Filé
Polenta
Dumplings
Fisk
Hel fisk
liten
Stekt
Medium
stor
Stekt
Ångkokt
Tunn
Ångkokt
SousVide
Tjock
Ångkokt
SousVide
Fiskpudding
Fiskpinnar
Jästdumplings
Stekt
Ångkokt
Bröddumpling
Potatisdumplings
Ångkokt
Filéer
SousVide
Vingar
Gås
Kalkon
17
Ugnsrätter
Lasagne
Potatisgratäng
Makaronipudding
Grönsaksgratäng
Gryta, matig
gryta
Grönsaksgryta
18
www.aeg.com
Maträtter
Maträtt
Baljväxter
och korn
Färskt
Franskbullar
Terriner
Förbakad
Löskokt
Ägg
Matkategori: Efterrätter/gräddade
Medium
Maträtt
Hårdkokt
Kaka i form
Äggstanning
Cheesecake
Maträtt
Färskt
Fryst
Tunn
Äppelkaka,
täckt
Tjock
Mördegsbas
Tunn
Sockerkaksbotten
Tjock
Sandkaka
Tilltugg
Sockerkaka
Kylda
Quiche
Pajer
Tunn
Kaka i form
Tjock
Färskt
Mandelkaka
Äppelpaj
Matkategori: Matiga pajer
Pizza
Fryst
Fryst Apfel
Strudel
Baguette
Brownies
Ciabatta
Cheesecake
Franskbröd
Julkakor
Mörkt bröd
Fruktkaka
Rågbröd
Sockerkakssmet
Fullkornsbröd med
hela korn
Bröd
Fryst
Sockerkaka
Fylld vetefläta
Sockerkaka
Bröd
Förbakad
Jästdeg
Osyrat bröd
Baguette
Mördegskakor
Rulltårta
Efterrättspaj
Jästkaka
SVENSKA
Maträtt
Maträtt
Små bakverk Muffins
Petits-choux
med fyllning
Morötter
Blomkål
Eclairs
Mandelbiskvier
Selleri
Muffins
Smördegskakor
Smördeg
Mördegskakor, kex
Mördegstårta
Zucchini, skivor
Äggplanta
Söt gryta
Gröna bönor
Söta dumplings
Purjolök, ringar
Matkategori: Grönsaker
Maträtt
Kronärtskocka
Sparris, grön
Sparris, vit
Kålrabbi
Hel
Ångkokt
SousVide
Ångkokt
SousVide
Ångkokt
SousVide
Ångkokt
SousVide
Ångkokt
SousVide
Ärter
SousVide
Paprika
Ångkokt
Pumpa
SousVide
Savoykål
Ångkokt
Spenat, färsk
SousVide
Tomater
Matkategori: Frukt
Svartrot
Brysselkål
Buketter
Svamp, skivor
Ångkokt
Rödbeta
Broccoli
SousVide
Rotselleri
Fänkål
Vaniljkräm
Ångkokt
Maträtt
Buketter
Hel
Äpplen
Mango
Nektariner
Persikor
Päron
Ångkokt
SousVide
19
20
www.aeg.com
6.3 Tillval
Maträtt
Ananas
Menu
170°C
Plommon
Options
Tillval
Beskrivning
Timern, inställningar
Innehåller en lista över klockfunktioner.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden under
pågående värmefunktion.
På / Av
Set + Go
Ställa in funktionen och sätta på den senare.
När funktionen har ställts in visas meddelandet "Set&Go aktiv" på displayen. Tryck på
Start för att sätta på den. När den här funktionen är aktiv försvinner meddelandet från
displayen och ugnen sätts på. Observera att
det endast är tillgängligt för vissa värmefunktioner och om Programtid/Sluttid är inställd.
Belysning
På / Av
6.4 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Timern, inställningar
Klockfunktion
Program
Timer, upp
Övervakar automatiskt hur länge funktionen
är igång. Vyn av Timer, upp kan slås på eller
stängas av.
Koktid
För att ställa in längden för en funktion.1)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion.
Detta alternativ är endast tillgängligt när
Koktid är inställt. Använd funktionerna Koktid
och Sluttid samtidigt för att automatiskt slå
på och stänga av ugnen vid en viss tid senare. 1)
SVENSKA
Klockfunktion
21
Program
Påminnelse
För att ställa in en nedräkning.1)
Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Välj
och ställ in tiden. En ljudsignal hörs
när sluttiden uppnåtts. Tryck på vredet för att
stänga av signalen.
När ugnen är avstängd, tryck på vredet för
att slå på den här funktionen.
1) Max 23 tim. 59 min.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometer mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
tillbehör och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometer kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
Matlagningstermometer vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern.
VARNING!
Se avsnittet "Råd och
tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Sätt på ugnen.
2. För in spetsen på
Matlagningstermometer i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
Matlagningstermometer är instucken
i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i Matlagningstermometer i
uttaget framtill på ugnen.
22
www.aeg.com
På displayen visas:
Matlagningstermometer.
4. Ställ in innertemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal. Ugnen
stängs av automatiskt.
6. Tryck på vredet för att stänga av
signalen.
7. Dra ut Matlagningstermometer ur
uttaget och ta ut maten ur ugnen.
VARNING!
Då Matlagningstermometer
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Matkategori: gryta
1. Sätt på ugnen.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i spetsen på
Matlagningstermometer i grytans
mitt. Matlagningstermometer måste
sitta stabilt under tillagningen. Se till
att den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
Matlagningstermometer
silikonhandtag. Spetsen på
Matlagningstermometer ska inte
vidröra den ugnsfasta formens
botten.
4. Täck över Matlagningstermometer
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i Matlagningstermometer i
uttaget framtill på ugnen.
På displayen visas:
Matlagningstermometer.
6. Ställ in innertemperaturen.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal. Ugnen
stängs av automatiskt.
8. Tryck på vredet för att stänga av
signalen.
9. Dra ut Matlagningstermometer ur
uttaget och ta ut maten ur ugnen.
VARNING!
Då Matlagningstermometer
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
SVENSKA
23
Ändring av innertemperatur
Du kan ändra innertemperaturen och
ugnstemperaturen när som helst under
tillagningen.
1. Välj
på displayen.
2. Vrid vredet för att ändra
temperaturen.
3. Tryck för att bekräfta.
8.2 Sätta in tillbehör
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Galler:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten fördjupning upptill
ökar säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
(°C)
200 - 230
(tim)
5.5
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid, Sluttid.
30 - 115
12.5
9.2 Kylfläkt
120 - 195
8.5
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
24
www.aeg.com
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
10.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
10.3 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmning
hyllpositionen. Efter halva
uppvärmningstiden kan du byta plats på
dem.
Jäsning av deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg brödet i en stor form. Använd
den första ugnspositionen. Ställ in
funktion: Jäsning av deg och
tillagningstiden.
Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllpositionen.
10.4 Full ånga
Var försiktig när du öppnar ugnsluckan
medan produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
som är ungefär samma. Fyll på
vattenlådan till maxnivån. Lägg rätterna i
rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så att
ångan kan cirkulera.
Sterilisering
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första
Ställ in temperaturen till 99 °C om inte
nedanstående tabell rekommenderar en
annan inställning.
Använd den första hyllpositionen.
SVENSKA
GRÖNSAKER
GRÖNSAKER
(min.)
(min.)
Brytbönor
25 - 35
Majskolv
30 - 40
10
Blomkål, hel
35 - 45
Grönsaker, förvällda
15
Gröna bönor
35 - 45
Spenat, färsk
15 - 20
Svartrot
35 - 45
Zucchini, skivor
15 - 25
Rödkål eller vitkål,
strimlad
40 - 45
Svamp, skivor
15 - 20
Kronärtskocka
50 - 60
Torkade bönor, blötlagda, vatten/bönor
förhållande 2:1
55 - 65
Surkål
60 - 90
Rödbeta
70 - 90
Broccoli, buketter, förvärm den tomma ugnen
13 - 15
Skalade tomater
Paprika skuren i strimlor 15 - 20
Aubergine
15 - 25
Broccoli, hel
30 - 40
Sparris, grön
15 - 25
Pumpa, kuber
15 - 25
Tomater
15 - 25
Maché-sallad, buketter
20 - 25
Bönor, förvällda
20 - 25
Savoykål
20 - 25
Ärter
20 - 30
Fänkål
25 - 35
Couscous, vatten/couscous
förhållande 1:1
15 - 20
Morötter
25 - 35
Färsk tagliatelle
15 - 25
Purjolök, ringar
20 - 30
Selleri, tärnad
20 - 30
Semolina efterrätt, mjölk/gryn 20 - 25
förhållande 3,5:1
Sockerärtor / Fylld pap- 20 - 30
rika
Sötpotatis
20 - 30
Blomkål, buketter
25 - 35
Kålrabbi, strimlor
25 - 35
Brysselkål
25 - 35
Sparris, vit
25 - 35
SMÅRÄTTER/TILLBEHÖR
(min.)
Linser, röda, vatten/linser för- 20 - 30
hållande 1:1
Spaetzle
25 - 30
Bulgur, vatten/bulgur förhållande 1:1
25 - 35
Jästdumplings
25 - 35
25
26
www.aeg.com
SMÅRÄTTER/TILLBEHÖR
FISK
(min.)
Parfymerat ris, vatten/ris förhållande 1:1
30 - 35
Kokt potatis, delad
30 - 40
Bröddumpling
35 - 45
Potatisdumplings
35 - 45
Ris, vatten/ris förhållande 1:1, 35 - 45
förhållandet vatten till ris kan
ändras beroende på typ av ris
Polenta, vätska förhållande
3:1
40 - 50
Risgrynspudding, mjölk/ris
förhållande 2,5:1
40 - 55
Oskalade potatisar, medelstora
45 - 55
Linser, bruna eller gröna, vatten/linser förhållande 2:1
55 - 60
FRUKT
(min.)
(°C)
(min.)
Räkor, färska
75 - 85
20 - 25
Musslor
100
20 - 30
Tjock fiskfilé
75 - 85
20 - 30
Öring, 0,25 kg
75 - 85
20 - 30
Räkor, frysta
75 - 85
30 - 40
KÖTT
(°C)
(min.)
Chipolata
80
15 - 20
Kalvkorv från
Bayern, Vit korv
80
20 - 30
Österrikisk korv
80
20 - 30
Pocherat kycklingbröst
90
25 - 35
Kokt skinka, 1 kg
99
55 - 65
Kyckling, kokt, 1,0 99
- 1,2 kg
60 - 70
Kassler, kokt
90
70 - 90
Äppelskivor
10 - 15
Heta bär
10 - 15
Kalvkött, Fläskkot- 90
lett, 0,8 - 1,0 kg
80 - 90
Smälta choklad
10 - 20
Tafelspitz
110 - 120
Fruktkompott
20 - 25
99
ÄGG
FISK
(min.)
Tunn fiskfilé
(°C)
(min.)
75 - 80
15 - 20
Ägg, löskokt
10 - 11
SVENSKA
27
Använd den första hyllpositionen.
ÄGG
(°C)
(min.)
(min.)
Ägg, medelkokt
11 - 12
Ägg, hårdkokt
18 - 21
10.5 Kombinera funktioner:
Varmluft + Full ånga
Du kan kombinera dessa funktioner för
att laga kött, grönsaker och smårätter på
en gång.
1. Ställ in funktionen: Varmluft för att
steka kött.
2. Tillsätt de tillagade grönsakerna och
smårätterna.
3. Sänk ugnstemperaturen till ca 80 °C.
Du kan öppna ugnsluckan till första
läget i ungefär 15 minuter.
4. Start av funktionen: Full ånga. Tillaga
allt tillsammans tills det är klart.
Maximal vattenmängd är 650 ml.
10.6 Fuktighet, hög
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Äggstanning
90 - 110
15 - 30
Tunn fiskfilé
85
15 - 20
Liten fisk, upp till
0,35 kg
90
20 - 30
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
Hel fisk, upp till 1
kg
90
30 - 40
Vaniljkräm, pudd- 90
ing/Brylépudding
i portionsskålar
35 - 40
Terrin
40 - 50
90
Dumplings
120 - 130
40 - 50
10.7 Fuktighet, medium
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Söta jästdegsbakelser
170 - 180
20 - 35
Franskbullar
180 - 200
25 - 35
Stekt fiskfilé
170 - 180
25 - 40
Sött bröd
160 - 170
30 - 45
Stekt fisk
170 - 180
35 - 45
Söta ugnsrätter
160 - 180
45 - 60
Olika sorters
bröd, 0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
Revbensspjäll
140 - 150
75 - 100
Stuvad / Bräserat kött
140 - 150
100 - 140
10.8 Fuktighet, låg
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Förgräddade bullar
200
15 - 20
Förgräddade baguetter 40 - 50 g
200
15 - 20
28
www.aeg.com
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pasta
110
10 - 15
(°C)
(min.)
Ris
110
10 - 15
Franskbullar
180 - 210
25 - 35
Dumplings
110
15 - 25
Förgräddade baguetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
Köttfärslimpa, rå
0,5 kg
180
30 - 40
Makaronipudding
170 - 190
40 - 50
Lasagne
170 - 180
45 - 55
Olika bröd 0,5 - 1
kg
180 - 190
45 - 60
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
Kyckling 1 kg
180 - 210
50 - 60
Kassler 0,6 - 1 kg
(blötlägg i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
Engelsk rostbiff 1
kg
180 - 200
60 - 90
Anka 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvstek 1 kg
180
80 - 90
Grisstek 1 kg
160 - 180
90 - 100
Gås 3 kg
170
130 170
10.9 Uppvärmning med ånga
Använd den första hyllpositionen.
10.10 Yoghurtfunktion
Med den här funktionen kan du göra
yoghurt.
Blanda 0,25 kg yoghurt med 1 liter mjölk.
Häll upp den i yoghurtburkar.
Om du använder rå mjölk, koka den först
och låt det svalna till 40 °C.
Använd den första hyllpositionen.
(tim)
Krämig yoghurt
5-6
Tjock yoghurt
7-8
10.11 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
Maträtter på en
tallrik
(°C)
(min.)
110
10 - 15
SVENSKA
29
10.12 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan är för torr.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
10.13 Bakning på en ugnsnivå
BAKVERK I FORMAR
(°C)
(min.)
Sockerkaka / Brioche
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka / Fruktkakor
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Sockerkaka
Varmluft
140 - 150
35 - 50
1
Sockerkaka
Översta - / bottenvärme
160
35 - 50
1
Tårtbotten av mördeg, förvärm den tomma ugnen
Varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Tårtbotten av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm
Varmluft
160
70 - 90
2
30
www.aeg.com
BAKVERK I FORMAR
(°C)
(min.)
Äppelpaj, 2 formar Ø20 cm
Översta - / bottenvärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, använd en
långpanna
Översta - / bottenvärme
160 - 170
70 - 90
2
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen.
(°C)
(min.)
Vetefläta / Runt bröd
Översta - / bottenvärme
170 - 190
30 - 40
1
Christstollen
Översta - / bottenvärme
160 - 180
50 - 70
1
Rågbröd
Översta - / bottenvärme
först: 230
20
1
sedan: 160 180
30 - 60
Petits-choux med fyllning /
Eclairs
Översta - / bottenvärme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta
Översta - / bottenvärme
180 - 200
10 - 20
2
Kaka med smördegstopping
Varmluft
150 - 160
20 - 40
2
Mandelsockerkaka / Socker- Översta - / botkakor
tenvärme
190 - 210
20 - 30
2
Fruktpaj (på jästdeg/socker- Varmluft
kakssmet)
150 - 170
30 - 55
2
Fruktpaj (på jästdeg/socker- Översta - / botkakssmet)
tenvärme
170
35 - 55
2
Fruktpaj av mördeg
160 - 170
40 - 80
2
Varmluft
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen.
Jästkaka med känslig fyllning (t.ex. kvarg, grädde,
kräm)
Översta - / bottenvärme
(°C)
(min.)
160 - 180
40 - 80
2
SLÄTA BULLAR
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
150 - 160
15 - 25
Mördegskakor / Smördegskakor Varmluft
140
20 - 35
Mördegskakor / Smördegskakor, förvärm den tomma ugnen
Översta - / bottenvärme
160
20 - 30
Kakor av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 160
15 - 20
Bakverk med äggvita, maränger Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
170 - 180
20 - 30
Franskbullar, förvärm den tomma ugnen
Varmluft
160
10 - 25
Översta - / bottenvärme
190 - 210
10 - 25
Muffins, förvärm den tomma
ugnen
Varmluft
160
20 - 35
Översta - / bottenvärme
170
20 - 35
Mördegskakor, kex
Varmluft
31
32
www.aeg.com
10.14 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Makaronipudding
Översta - / bottenvärme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Översta - / bottenvärme
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng, förGrill + Fläkt
värm den tomma ugnen
170 - 190
15 - 35
Baguetter med smält
ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Milk rice
Översta - / bottenvärme
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Översta - / bottenvärme
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
10.15 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ
BAKPLÅTAR
(°C)
(min.)
Petits-choux
160 - 180
med fyllning /
Eclairs, förvärm
den tomma ugnen
25 - 45
Smuldegspaj
30 - 45
150 - 160
KAKOR/SMÅKAKOR/BRÖD
PÅ PLÅTAR
(°C)
(min.)
Mördegskakor, kex
150 - 160
20 - 40
Mördegskakor /
Smördegskakor
140
25 - 45
Kakor av sockerkakssmet
160 - 170
25 - 40
Bakverk med äggvita, maränger / Maränger
80 - 100
130 170
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
10.16 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
SVENSKA
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
33
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
10.17 Stektabeller
Använd den första hyllnivån.
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Grytstek
1 - 1,5 kg
Översta - / bottenvärme
230
120 - 150
Engelsk rostbiff
eller filé, röd, förvärm den tomma
ugnen
per cm höjd
Grill + Fläkt
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff
eller filé, medium
per cm höjd
Grill + Fläkt
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff
eller filé, välstekt
per cm höjd
Grill + Fläkt
170 - 180
8 - 10
FLÄSKKÖTT
Använd funktionen: Grill + Fläkt.
(kg)
(°C)
(min.)
Bog / Hals / Skinkstek
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotletter / Revbensspjäll
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
34
www.aeg.com
KALVKÖTT
Använd funktionen: Grill + Fläkt.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
120 - 150
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lammstek 1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Lamm, sadel
160 - 180
40 - 60
LAMMKÖTT
Använd funktionen: Grill + Fläkt.
(kg)
1 - 1.5
VILTSTEK LÄTT ROSA
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare, lägg, upp till 1
förvärm den tomma
ugnen
Grill + Fläkt
180 - 200
35 - 55
Rådjur, sadel
1.5 - 2
Översta - / bottenvärme
180 - 200
60 - 90
Bog
1.5 - 2
Översta - / bottenvärme
180 - 200
60 - 90
SVENSKA
35
FÅGEL
Använd funktionen: Grill + Fläkt.
(kg)
(°C)
(min.)
Kyckling
0,2 - 0,25 varje del
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0,4 - 0,5 varje del
190 - 210
40 - 50
Bitar av fågel
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Grill + Fläkt
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
10.18 Knaprigt med Varmluft
+ nedre delen
PIZZA
PIZZA
Använd den första hyllpositionen.
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine 170 - 190
45 - 55
Schweizisk ost- 170 - 190
paj
45 - 55
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
Äppelpaj, täckt 150 - 170
50 - 60
Grönsakspaj
(°C)
(min.)
160 - 180
50 - 60
36
www.aeg.com
BRÖD
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd första hyllpositionen såvida inget annat anges.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Baguette
200 - 220
35 - 45
(°C)
(min.)
Brioche
180 - 200
40 - 60
210 - 230
15 - 25
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Pizza, tjock
180 - 200
botten, använd
en långpanna
20 - 30
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
Fullkornsbröd
190 - 210
50 - 70
40 - 60
210 - 230
10 - 20
Fullkornsbröd med
hela korn
190 - 210
Osyrat bröd
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
25 - 35
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Franskbullar, använd 200 - 220
den andra hyllpositionen
Pirog
180 - 200
15 - 25
Pizza, tunn
botten
10.20 Grill
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
10.19 Brödbakning
Förvärmning rekommenderas inte.
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
BRÖD
Använd första hyllpositionen såvida inget annat anges.
Franskbröd
(°C)
(min.)
190 - 210
40 - 60
SVENSKA
GRILL
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Oxfilé, medium
230
20 - 30
20 - 30
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Lammsadel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
SNABB GRILLNING
Använd tredje hyllpositionen såvida inget annat anges.
Grilla alltid med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
(min.)
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
9 - 13
8 - 10
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
Korv
10 - 12
6-8
Kalvfilé / Kalvstek
7 - 10
6-8
Rosta
1-3
1-3
Varma smörgåsar
6-8
-
10.21 Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstek,
skinkstek.Matlagningstermometer
temperaturen får inte överstiga 65 °C.
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
37
38
www.aeg.com
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
3. Använd Matlagningstermometer.
4. Välj funktionen: Långsam tillagning.
Du kan ställa in ugnstemperaturen på
mellan 80 °C och 150 °C under de
första 10 minuterna. Standard är 90
°C. Ställ in temperaturen för
Matlagningstermometer.
5. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
150
120 - 150
Oxfilé
1 - 1.5
150
90 - 110
Kalvstek
1 - 1.5
150
120 - 150
Biff
0.2 - 0.3
120
20 - 40
10.22 Undervärme + Grill +
Fläkt
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
AVFROSTNING
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites, tunna
190 - 210
15 - 25
Pommes Frites, tjocka
190 - 210
20 - 30
Croquetter / Kroketter
190 - 210
20 - 40
Hash browns
210 - 230
20 - 30
SVENSKA
AVFROSTNING
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Lasagne / Cannelloni, färsk
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, fryst
160 - 180
40 - 60
Makaronipudding med ost
170 - 190
20 - 30
Kycklingvingar
180 - 200
40 - 50
10.23 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
STENFRUKT
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
Persikor /
Kvitten /
Plommon
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
35 - 45
10 - 15
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
MJUK FRUKT
Jordgubbar / Blå35 - 45
bär / Hallon / Mogna
krusbär
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
GRÖNSAKER
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillagningstid tills
det börjar sjuda
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
Blandade in- 50 - 60
lagda grönsaker
5 - 10
Kålrabbi / Är- 50 - 60
ter / Sparris
15 - 20
39
40
www.aeg.com
10.24 Torkar innerutrymmet
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Plommon
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
6-8
Päron
60 - 70
6-9
10.25 Matlagningstermometer
NÖTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Rare
Medium
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
NÖTKÖTT
Köttfärslimpa
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
80
83
86
FLÄSKKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Skinka / Stek
80
84
88
Sadel, kotlett / Fläskkotlett, rökt /
Fläskkotlett, kokt
75
78
82
SVENSKA
KALVKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
FÅR/LAMMKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Får, lägg
80
85
88
Får, sadel
75
80
85
Lammstek / Lamm, lägg
65
70
75
VILTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Hare, sadel / Rådjur, sadel
65
70
75
Hare, lägg / Hare, hel / Rådjur,
lägg
70
75
80
FÅGEL
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kyckling
80
83
86
Anka, hel/halv / Kalkon, hel/filé
75
80
85
Anka, filé
60
65
70
FISK (LAX, TRUT, GÖS)
Fisk, hel/stor/ångkokt / Fisk, hel/
stor/grillad
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
60
64
68
41
42
www.aeg.com
GRYTOR - FÖRVÄLLDA
GRÖNSAKER
Squashgryta / Broccoligryta / Fänkålsgryta
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR
Matens innertemperatur (°C)
Cannelloni / Lasagne / Makaronipudding
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR - SÖTA
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Brödgryta med eller utan frukt /
Risgrynsgryta med eller utan frukt / 80
Söt nudelgryta
10.26 Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
Medium
Mer
85
90
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Portionsformar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
SVENSKA
43
10.27 Varmluft med fukt
Använd den första hyllpositionen.
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
200 - 220
45 - 60
Potatisgratäng 180 - 200
70 - 85
Moussaka
180 - 200
75 - 90
Lasagne
180 - 200
70 - 90
Cannelloni
180 - 200
65 - 80
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
Risgrynspudd- 180 - 200
ing
55 - 70
Äppelkaka
160 - 170
gjord med
sockerkakssmet (rund kakform)
70 - 80
Pastagratäng
Franskbröd
(°C)
(min.)
200 - 210
55 - 70
10.28 Information till
provanstalter
Tester enligt EN 60350 och IEC 60350.
Använd funktionen: Snabbgrillning.
Använd den tredje hyllpositionen.
Förvärm den tomma ugnen.
Grillning med maximal temperaturinställning.
GRILLFUNKTION
(min.)
Första sidan
Andra sidan
Hambur- 9 - 13
gare
8 - 10
Rosta
1-3
1-3
Använd funktionen: Full ånga.
Använd den andra hyllpositionen.
Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
Ställ in temperaturen till 99 °C.
ÅNGFUNKTION
Form (Gastronorm)
(kg)
(min.)
Broccoli, förvärm den
tomma ugnen
1 x 2/3 perforerad
0.3
13 - 15
Broccoli, förvärm den
tomma ugnen
1 x 2/3 perforerad
max.
15 - 18
Ärter, frysta
1 x 2/3 perforerad
2
Tills temperaturen på den kallaste punkten når
85 °C.
44
www.aeg.com
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Använd några droppar ättika för att rengöra ugnsbotten från uppbyggnad av kalk.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje
dag
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
Tillbehör
11.2 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränner dig.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
11.3 Ångrengöring
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
Ta ut tillbehören och ugnsstegarna för
att rengöra sidoväggarna.
Ångrengöringsfunktionerna stöder
ugnens ångugnsrengöring.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Ugnen måste ha kallnat innan du startar
rengöringsproceduren.
När ångrengöringsfunktionen är
aktiverad är lampan släckt.
1. Fyll på vattenlådan till maxnivån.
SVENSKA
2. Välj ångrengöringsfunktionen i
menyn: Rengöring.
Ångrengöring – funktionens
varaktighet är ca 30 minuter.
a) Slå på funktionen.
b) En ljudsignal hörs när
programmet är klart.
c) Tryck på vredet för att stänga av
signalen.
Ångrengöring Plus – funktionens
varaktighet är ca 75 minuter.
a) Spruta lämpligt rengöringsmedel
jämnt i ugnsutrymmet på både
emalj- och ståldelarna.
b) Slå på funktionen.
Första deleb av programmet
slutar efter ca 50 minuter.
c) Torka av insidan av ugnen med
en svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten eller
ugnsrengöringsmedel.
d) Den sista delen av proceduren
startar. Det här stadiet varar i ca
25 minuter.
3. Torka av insidan av ugnen med en
svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten.
4. Ta bort allt resterande vatten från
vattenlådan.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills ugnen är
torr. För att påskynda torkningen kan du
värma upp ugnen med varmluft vid en
temperatur på 150 °C i ca 15 minuter. Du
kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
ugnen manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
11.4 Påminnelse rengöring
När påminnelsen visas måste
rengöringen göras. Använda funktionen
Ångrengöring Plus.
11.5 Rengöra vattenlådan
Ta ut vattenlådan ur ugnen.
1. Ta av locket till vattenlådan. Lyft
locket enligt utsprånget baktill.
45
MA
X
2. Ta bort vågbrytaren. Dra bort den
från lådan tills den lossnar.
3. Diska vattenlådans delar för hand.
Använd kranvatten och tvål.
Använd inga svampar med slipeffekt.
Vattenlådan får inte diskas i diskmaskin.
Sätt ihop vattenlådan igen när du
rengjort delarna.
1. Sätt tillbaka vågbrytaren på plats.
Tryck in den i lådenheten.
2. Sätt på locket. Sätt först in
snäppfästet och tryck det sedan mot
lådenheten.
MA
X
MA
X
3. Sätt in vattenlådan i produkten.
4. Tryck vattenlådan mot ugnen tills
den spärras.
11.6 Ångalstringssystem Avkalkning
När ånggeneratorn är igång blir det lätt
kalkavlagringar inuti den (på grund av
kalciuminnehållet i vattnet). Detta kan ha
en negativ effekt på ångkvaliteten, på
ånggeneratorns prestanda och på
matkvaliteten. För att förhindra
kalkavlagringar ska man rengöra
ånggeneratorkretsen.
Plocka ur alla tillbehör.
46
www.aeg.com
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Procedurens varaktighet är ca 2 timmar.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt långpannan på den första
ugnsnivån.
2. Häll 250 ml avkalkningsmedel i
vattenlådan.
3. Fyll återstående del av vattenlådan
med vatten i maximal nivå.
4. För in vattenlådan.
5. Tryck på vredet.
Då aktiveras den första delen av
proceduren: Avkalkning.
Denna del vara ca 1 timme
och 40 minuter.
6. I slutet av den första delen ska
grillen/långpannan tömmas och
placeras på den första ugnsnivån
igen.
7. Fyll vattenlådan med färskt vatten.
Kontrollera att det inte finns någon
rengöringslösning kvar i vattenlådan.
8. För in vattenlådan.
9. Tryck på
.
Då aktiveras den andra delen av
proceduren: Avkalkning. Då sköljs
ångalstringskretsen.
Det här tar ca 35 minuter.
Ta ut grillen/långpannan när proceduren
är klar.
Om funktionen: Avkalkning
inte utförs på rätt sätt visas
ett meddelande på
displayen om att upprepa
den.
Om ugnen är fuktig och våt ska den
torkas torr med en torr trasa. Låt ugnen
torka helt med luckan öppen.
11.7 Avkalkningspåminnelse
Det finns två påminnelser om avkalkning
som påminner dig om att utföra
funktionen: Avkalkning.
Den mjuka påminnelsen påminner och
rekommenderar att
avkalkningsprogrammet körs.
Den hårda påminnelsen kräver att du
utför avkalkningen.
Du kan inte använda
ångfunktionerna om du inte
avkalkar produkten när den
hårda påminnelsen är på.
Du kan inte avaktivera
avkalkningspåminnelsen.
11.8 Ångalstringssystem Sköljning
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 30 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
2. Fyll vattenlådan med färskt vatten.
.
3. Tryck på
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
11.9 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
SVENSKA
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
47
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
11.10 Byte av: Lampa
2
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
48
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen uppmanar dig att
ställa in Språk.
Det har varit strömavbrott i
mer än 3 dagar.
Se kapitlet "Före första användning".
Displayen uppmanar dig att
ställa in Språk.
Demoläget är aktiverat.
Stäng av demoläge i: Meny /
Normalinställning / DEMO.
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du satt in
den.
Du har inte satt på locket till
vattenlådan på rätt sätt.
Sätt på locket till vattenlådan
på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur vat- Du har inte satt på locket till
tenlådan när du har burit
vattenlådan på rätt sätt.
den eller satt den inuti produkten.
Sätt på locket till vattenlådan
på rätt sätt.
Det kommer ut vatten ur vat- Du har inte monterat vågbry- Montera vågbrytaren i vattenlådan när du har burit
taren på rätt sätt.
tenlådan på rätt sätt.
den eller satt den inuti produkten.
SVENSKA
49
Problem
Möjlig orsak
Produkten håller inte kvar
vattenlådan när du tryckt in
den på kåpan.
Du har inte tryckt in vattenlå- Sätt in vattenlådan i produkdan ordentligt.
ten genom att trycka in den
tills det inte går längre.
Det är svårt att rengöra vattenlådan.
Du har inte tagit av locket
och vågbrytaren.
Se "Rengöring av vattenlådan".
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns inget vatten i grillen/långpannan efter avkalkningsrutinen.
Du har inte fyllt vattenlådan
till maxnivån.
Kontrollera om det finns avkalkningsmedel/vatten i vattenlådan.
Upprepa rutinen.
Det finns smutsigt vatten i
botten av ugnsutrymmet efter avkalkningsprogrammet.
Grillen/långpannan står på
fel ugnsnivå.
Avlägsna resterande vatten
och avkalkningsmedel från
ugnens botten. Sätt långpannan på den första ugnsnivån.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns för mycket vatten i Du har sprutat för mycket
botten av ugnsutrymmet när rengöringsmedel i produkrengöringsfunktionen är klar. ten innan rengöringsprogrammet aktiverades.
Lösning
Täck alla delar i ugnsutrymmet med ett tunt lager rengöringsmedel. Spruta ett
jämnt lager rengöringsmedel.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Den initiala temperaturen i
Upprepa programmet. Kör
ugnsutrymmet för ångrengö- programmet när produkten
ringsfunktionen var för hög. är kall.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte bort ugnsstegar- Ta ut ugnsstegarna ur prona innan du startade rengör- dukten och upprepa funktioingsrutinen. De kan överföra nen.
värme till väggarna och göra
att det fungerar sämre.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte ut tillbehören ur Ta ut tillbehören ur produkprodukten innan du startade ten och upprepa funktionen.
rengöringsrutinen. De kan
försämra ångprogrammet
och göra att det fungerar
sämre.
50
www.aeg.com
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
KSK892220B 944066671
KSK892220M 944066408,
944066727
Energiindex
80.8
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.89 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.59 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
43 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
KSK892220B
39.1 kg
KSK892220M
36.6 kg
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A
och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
SVENSKA
13.2 Energibesparing
51
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867343314-D-382019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising