IKEA | KULINACMX | User manual | IKEA KULINACMX Ръководство за употреба

IKEA KULINACMX Ръководство за употреба
BG
KULINARISK
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
42
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Командно табло
Преди първоначална употреба
Всекидневна употреба
Функции на часовника
Автоматични програми
4
7
11
11
12
14
15
20
21
Използване на принадлежностите
Допълнителни функции
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
22
23
25
34
35
37
37
38
38
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
носи отговорност ако неправилното инсталиране и
употреба предизвикат повреда или неизправност. Винаги
пазете инструкциите с уреда за справка в бъдеще.
Безопасност за деца и хора в уязвимо положение
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки или
комплексни увреждания трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от
уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
5
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части могат
да се нагорещят по време на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и
да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се внимава
и да се избягва докосване на нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане
или поставяне на приставки, или съдове за печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете възможността от
токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във
вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при почистване на
стъклото на вратата, тъй като те могат да надраскат
повърхността и да доведат до напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, негов оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Не включвайте уреда, когато е празен. Металните части
във вътрешността могат да създадат електрическа дъга.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, с
уреда не трябва да се работи, докато не се ремонтира от
квалифициран техник.
Само квалифициран техник може да извършва
техническо обслужване или ремонт, включващ
отстраняване на капака, който осигурява защита срещу
излагане на микровълнова енергия.
Не подгрявайте течности или други храни в затворени
опаковки. Съществува опасност от експлозия.
Метални контейнери за храна и напитки не се допускат
при готвене в микровълнова. Изискването не е
приложимо, ако производителя конкретизира размер и
форма на металните контейнери подходящи за
микровълнова фурна.
Използвайте само съдове, които са подходящи за
употреба в микровълнови фурни.
При затопляне на храна в пластмасови или хартиени
опаковки, проверявайте често фурната поради опасност
от запалване.
Уредът е предназначен за затопляне на храна и напитки.
Изсушаването на храна или дрехи и затоплянето на
нагряващи подложки, чехли, гъби, влажни кърпи и други
такива може да доведе до нараняване, запалване или
пожар.
Ако се отделя дим, изключете или издърпайте щепсела на
уреда и дръжте вратата затворена, за да потушите
всякакви пламъци.
Микровълновото загряване на напитки може да доведе до
закъсняло, изригващо кипване. Трябва да се внимава при
боравене с опаковките.
Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с
бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и
да се проверява температурата преди консумация, за да
се избегнат изгаряния.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
7
Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да
се нагряват в уреда, тъй като може да експлодират, дори
след като микровълновото нагряване е приключило.
Уредът трябва да се почиства редовно и да се отстраняват
остатъците от храна.
Неподдържане на микровълновата фурна чиста може да
доведе до повреда на повърхността, което може да се
отрази неблагоприятно на живота на уреда и да
предизвика опасна ситуация.
Инструкции за безопасност
Монтаж
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
• Премахнете всички опаковки.
• Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
• Не дърпайте уреда за дръжката.
• Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря на
монтажните изисквания.
• Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
• Преди да монтирате уреда, проверете
дали вратата на фурната се отваря
безпроблемно.
Минимална височина на отвора за
вграждане (Минимална височина на
отвора за вграждане под работния
плот)
444 (460) mm
Ширина на отвора
за вграждане
560 mm
Дълбочина на отвора за вграждане
550 (550) mm
Височина в предната част на уреда
455 mm
Височина в задната
част на уреда
440 mm
Ширина в предната
част на уреда
595 mm
Ширина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уреда
567 mm
Дълбочина на вграждане на уреда
546 mm
8
БЪЛГАРСКИ
Дълбочина при отворена врата
882 mm
Минимален размер
на отвора за вентилация. Отвор разположен в долната
задна страна
560x20 mm
Дължина на основния захранващ кабел. Кабелът е разположен в десния
ъгъл на задната
страна
1500 mm
Монтажни винтове
3.5x25 mm
Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
• Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
• Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и захранващия
кабел. Ако захранващият кабел трябва
да бъде подменен, това трябва да бъде
извършено от нашия оторизиран
сервизен център.
• Не допускайте захранващите кабели
да се доближават до вратичката на
уреда или пространството под него,
особено когато е включен или когато
вратичката е гореща.
• Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не
може да се отстрани без инструменти.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
• Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка
на заземяването.
• Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или експлозия.
• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
• Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
• Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
• Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на уреда, докато уредът
работи. Възможно е да излезе топъл
въздух.
9
БЪЛГАРСКИ
• Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
• Не оказвайте натиск върху отворената
вратичка.
• Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
• Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на съставки с
алкохол може да причини смесване на
алкохола с въздух.
• Не позволявайте влизането на искри
или открит огън в контакт с уреда,
когато вратичката е отворена.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
• Не използвайте микровълновата
функция за подгряване на фурната.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
• За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте алуминиево фолио
директно на дъното на кухината на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
• Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
• Използвайте дълбока тава за печене
за сиропирани торти. Плодовите
сокове причиняват петна, които може
да бъдат трайни.
• Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
• Винаги гответе със затворена вратичка
на фурната.
• Ако уредът е инсталиран зад преграда
за мебели (напр. врата), уверете се, че
вратата никога не е затворена, докато
работи уредът. Възможно е зад
затворена преграда да се образуват
топлина и влага, което в последствие
да предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване, пожар или
повреда на уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежата.
• Уверете се, че уредът е студен. Има
опасност стъклените панели да се
счупят.
• Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
• Подсушавайте вътрешността и
вратичката след всяко използване.
Изпусканата по време на работата на
уреда пара се кондензира върху
стените на вътрешността и може да
предизвика корозия.
• Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
• Остатъчни мазнини и храни в уреда,
могат да причинят пожар или токов
удар, когато работи микровълновата
функция.
• Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за безопасност
на опаковката.
Употреба на стъклена посуда
Ако не се внимава със стъклената посуда
това може да доведе до счупване,
10
БЪЛГАРСКИ
отронване, пукване или силно
надраскване:
• Не разливайте студена вода или други
течности върху стъклената посуда,
защото внезапната промяна в
температурата може да счупи съклото.
Счупените парчета стъкло може да са
много остри и трудни за откриване.
• Не поставяйте нагорещена стъклена
посуда върху мокра или студена
повърхност, директно върху плот или
метална повърхнот или в мивка; или
използвайте мокър парцал.
• Не използвайте или поправяйте
стъклена посуда, която е пукната,
отронена или силно надраскана.
• Не изпускайте или удряйте стъклена
посуда към тежък предмет или да я
удряте с прибори.
• Не затопляйте в микровълнова празна
или почти празна стъклена посуда или
не претопляйте олио или масло в нея
(използвайте минималното количество
време за готвене).
Позволете на нагорещената стъклена
посуда да се охлади на поставка, стойка
или сух парцал. Уверете се, че
стъклената посуда е изстинала
достатъчно преди да я измиете, поставите
в хладилник или фризер.
Избягвайте да държите гореща стъклена
посуда (включително със силиконови
ръкохватки) без сухи ръкохватки.
Избягвайте грешна употреба на
микровълнова (например да я пуснете
без нищо в нея или с малко количество).
Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
• Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
• Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
• Използвайте само лампи със същите
спецификации.
Обслужване
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални
резервни части.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
• Опаковъчни материали:
Опаковъчните материали могат да се
рециклират. Пластмасовите части са
обозначени с международни
съкращения като PE, PS и т.н.
Изхвърлете опаковъчния материал в
съответните контейнери.
БЪЛГАРСКИ
11
Инсталиране
Кабел
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Типове кабели, подходящи за инсталация
или подмяна:
Монтаж
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За инсталиране, вижте
инструкциите за монтаж.
За напречното сечение на кабела вижте
общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Електрическа инсталация
ВНИМАНИЕ! Свързването към
електрическата инсталация
трябва да се извърши само от
квалифицирано лице.
Обща мощност (W) Напречно сечение
на кабела (мм²)
Производителят не поема
отговорност, ако вие не спазите
мерките за безопасност,
посочени в глава
„Безопасност".
Тази фурна се доставя само със
захранващ кабел.
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/жълт)
трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и
неутралния проводник (син и кафяв).
Описание на уреда
Общ преглед
1
2
3
4
5
4
9
3
2
6
1
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Контролен панел
Електронен програматор
Грил
Генератор на микровълни
Лампа
Вентилатор
Табелка с технически данни
Опора на скарата, демонтируема
Позиции на рафтовете
БЪЛГАРСКИ
12
За сладкиши и курабийки.
• Стъклена чиния за дъно на
микровълнова x 1
За поддръжка на режим микровълни.
Принадлежности
• Скара x 1
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
• Тава за печене x 1
Командно табло
Електронен програматор
1
2 3 4
Символ
1
2
5
6
Функция
Коментар
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на уреда.
Функции Нагряване или Помощ
При Готвене
Натиснете веднъж, за да влезете в менюто
Функции Нагряване. Натиснете още веднъж, за
да превключите към Помощ При Готвене. За да
активирате или деактивирате лампичката, докоснете
3
4
5
6
-
7 8 9 10 11
за 3 секунди.
Бутон „Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже основното меню, докоснете символа за 3 секунди.
Избор на температура
За да зададете температурата или да се покаже
текущата температура в уреда.
Микровълнова
функция
Активира Микровълновата функция. Когато използвате Микровълновата функция с функцията: Времетр. за повече от 7 минути в Комбиниран режим, микровълновата мощност не може
да е над 600 W.
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
БЪЛГАРСКИ
13
Символ
7
8
Функция
Коментар
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Време и допълЗа задаване на различни функции. Когато ранителни функции боти функция за нагряване, докоснете символа,
за да настроите таймера или функциите: Заключване, Любими , Загряваване+Задържане,
Настрой + Продължи.
9
10
11
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
OK / Микровълнов бърз старт
Потвърждава избора или настройките. Активира Микровълновата функция. Можете да го използвате, когато уредът е деактивиран.
Екран
A
B
C
E
D
A. Функция за загряване или
Микровълнова функция
B. Точно време
C. Индикатор за нагряване
D. Температура или мощност на
микровълновата
E. Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Точно време
На дисплея се извежда текущият час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температура
Дисплеят показва температурата.
БЪЛГАРСКИ
14
Символ
Функция
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време работи функция нагряване. Натиснете
и едновременно, за да нулирате
времето.
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата
във фурната.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне работи или
че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържане
Функцията работи.
Преди първоначална употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от фурната.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите преди
първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната им
позиция.
Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването трябва
да настроите езика, часовника, контраста
и яркостта на екрана и часовото време.
1. Натиснете или , за да зададете
стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
Подгряване
Преди първа употреба загрейте фурната
предварително, като оставите само
скарите и тавите за печене в нея.
Стъклената чиния за дъно на
микровълновата фурна трябва да е
премахната.
1. Задайте функцията: Conventional
Cooking (Top/Bottom Heat)
и
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
3. Задайте функцията: Топъл Въздух
и максималната температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се нагреят
повече от обичайното. От фурната може
да излиза миризма и дим по време на
предварителното загряване. Осигурете
достатъчна вентилация в помещението.
БЪЛГАРСКИ
Използване на механичното
заключване за деца
Фурната има монтирана защита за деца.
Тя се намира под контролния панел, от
дясната страна.
За да отворите вратата на фурната със
заключване за деца:
1. Дръпнете дръжката за заключване от
деца нагоре, както е показано на
снимката.
15
2. Отворете вратата.
Затворете вратичката на фурната, без
да дърпате заключването за деца.
За да премахнете заключването за деца,
отворете вратичката на фурната и
отстранете заключването за деца с глухия
ключ. Глухият ключ се намира в плика с
принадлежности на фурната.
Завинтете обратно винта в отвора след
отстраняване на заключването за деца.
ВНИМАНИЕ! Внимавайте да не
одраскате контролния панел.
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете или , за да изберете
опция от менюто.
, за да преминете към
3. Натиснете
подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да се
върнете в главното меню с .
Преглед на менюта
Основно меню
Символ / Елемент от менюто
Приложение
Съдържа списък с
Функции Нагря- функции за нагряване.
ване
Помощ При Готвене
Любими
Съдържа списък с автоматични програми.
Рецептите за тези
програми могат да се
намерят в книжката с
рецепти.
Съдържа списък с
любими програми за
готвене, създаден от
потребителя.
БЪЛГАРСКИ
Символ / Елемент от менюто
Основни Настройки
Специалитети
16
Приложение
Използва се за задаване на конфигурация.
Съдържа списък с допълнителни функции
за нагряване.
Подменю за: Основни Настройки
Символ / Елемент от менюто
Настройка на
часа
Посочване На
Времето
Описание
Настройва текущото
време на часовника.
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
дисплеят показва текущото време, когато
деактивирате уреда.
За да настройте
Настрой + Про- функция и да я активирате по-късно с надължи
тискане на който и да
е символ от контролния панел.
Загряваване
+Задържане
Поддържа приготвената храна топла за
30 минути, след като
цикъла на готвене е
приключил.
Активира и деактивиУдължаване На ра функцията Удължаване на времето.
Времето
Настройва контраста
Контраст На Ек- на екрана на степени.
рана
Символ / Елемент от менюто
Описание
Настройва яркостта
Яркост На Екра- на дисплея на степени.
на
Език
Сила на звук.
сигнал
Задава езика на дисплея.
Настройва на степени силата на звука
при натискане на бутоните и на сигналите.
Активира и деактивиЗвук на бутони- ра звука при натискане на сензорните поте
лета. Не е възможно
да деактивирате тона
на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Активира и деактивиТонове Аларма/ ра звуците на алармата.
Грешка
Сервиз
Фабрични Настройки
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
Връща всички настройки към фабричните им стойности.
БЪЛГАРСКИ
17
Функции Нагряване
Функция подгряване
Топъл Въздух
Conventional
Cooking (Top/
Bottom Heat)
Приложение
За печене на до две
позиции на полицата
едновременно и за
сушене на храни.
Задайте температурата с 20-40°C помалко, отколкото за
Традиционно печене.
За печене на тестени
и месни храни на едно ниво.
За печене на пица.
За запичане до каПица Нагряване фяво и с хрупкаво
дъно.
За приготвяне на
крехки, сочни печени
Вентил. На Нис- меса.
ка Темпер.
За печене на кексове
с хрупкава основа и
Долно Нагрява- за консервиране на
храна.
не
За да станат хрупкави полуготовите храДълбоко Замра- ни (като картофки,
картофи уеджис или
зени Храни
пролетни рулца).
Грил
За запичане на плоска храна или препичане на хляб.
Функция подгряване
Двоен Грил
Турбо Грил
Приложение
За печене на тънки
храни, в големи количества и за препичане на хляб.
За печене на по-големи парчета месо
или птици с костите на
едно и също ниво. За
огретени и за кафява
коричка.
Специалитети
Функция подгряване
Приложение
За печене на хляб.
Xляб
Огретен
За ястия като лазаня
или запечени картофи. За огретени и за
кафява коричка.
За набухване на тесто с мая преди печеВтасване на те- не. Когато използвате
тази функция, лампасто
та автоматично се изключва след 30 секунди.
За подгряване на чинии преди сервиране.
Затопляне На
Чиния
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци (например
туршия).
БЪЛГАРСКИ
Функция подгряване
Сушене
18
Приложение
За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и гъби
За поддържане на
храната топла.
Поддържане На
Топлина
Размразяване
Задаване на функция за нагряване
1. Премахнете дъното на
микровълновата фурна.
2. Включете фурната.
3. Изберете менюто: Функции
Нагряване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
5. Изберете функция за нагряване.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
7. Задайте температурата.
, за да потвърдите.
8. Натиснете
За размразяване на
храна (плодове и зеленчуци). Времето за
размразяване зависи
от количеството и големината на храната.
Когато използвате тази функция, лампата
автоматично се изключва след 30 секунди.
Микровълнови функции
Функции
Описание
Микровълнова
фурна
Загрява директно храната. Използвайте я за затопляне на храни
и напитки, за размразяване на месо или плодове и за готвене на
зеленчуци и риба.
Комбинирана
функция
Използвайте я за комбиниране на функцията за загряване и режим микровълнова фурна. Използвайте я, за да приготвите храната за по-кратко време и да я запечете до кафяво.
Максималната мощност за тази функция е 600 W.
Бърз старт
Използвайте я, за да включите микровълновата функция с едно
докосване на символа
с висока микровълнова мощност и
кратко време на работа: 30 секунди.
Задаване на Микровълновата функция
1. Премахнете всички принадлежности.
2. Поставете стъклената чиния за дъното
вътре.
3. Включете фурната.
4. Натиснете , за да включите
Микровълновата функция.
19
БЪЛГАРСКИ
5. Натиснете
. Функцията: Времетр. се
настройва на 30 секунди и
микровълните започват да работят.
Всяко натискане на
добавя
30 секунди към времето на
функцията: Времетр..
Ако не натиснете
, фурната
се изключва след 20 секунди.
6. Натиснете , за да зададете
функцията: Времетр.. Вижте
„Настройка на функцията на
часовника".
Максималната настройка на
времето за функцията:
Времетр. е 90 минути.
Можете да промените
микровълновата мощност
(Натиснете
и след това или
) и функцията: Времетр.
по
всяко време, когато
Микровълновата функция
работи.
7. Когато зададеното време изтече,
прозвучава звуков сигнал в
продължение на 2 минути.
Микровълновата функция се
изключва автоматично. Натиснете
произволен символ, за да спрете
сигнала.
За да изключите
Микровълновата функция,
натиснете
.
Настройване на функцията
Микровълнов бърз старт
1. Ако е необходимо, натиснете , за да
изключите фурната.
2. Натиснете
, за да включите
функцията „Бърз старт”.
Всяко натискане на
добавя 30
секунди към времето на Времетр..
Можете да промените
микровълновата мощност
(погледнете „Настройка на
микровълновата функция").
3. Натиснете , за да настроите
времето за функцията: Времетр..
Вижте глава „Функции на часовника”,
„Задаване на функциите на
часовника”.
Индикатор за нагряване
Ако натиснете
или отворите
вратичката, функцията спира.
За да стартирате отново,
натиснете
2. Включете функция за нагряване.
Вижте „Задаване на функция за
загряване".
3. Натиснете
и следвайте същите
стъпки, както при задаването на
Микровълновата функция.
За определени функции,
микровълновата фурна
започва, веднага щом бъде
достигната зададената
температура.
Функции, които не са налични за
Комбинираната функция: Любими ,
Приключв., Настрой + Продължи,
Загряваване+Задържане.
.
Задаване на Комбинираната функция
1. Премахнете дъното на
микровълновата фурна.
Когато включите функция за нагряване,
лентата на дисплея се включва. Лентата
показва, че температурата се покачва.
Когато е достигната температурата,
алармата прозвучава 3 пъти и лентата
премигва и изгасва.
20
БЪЛГАРСКИ
Бързо Нагряване
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато функцията за
Бързо нагряване работи.
За да включите функцията, задръжте
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
Тази функция не е налична за някои
функции на фурната.
Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да държите
храната топла.
Функции на часовника
Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази
функция не влияе върху работата на фурната.
Използвайте , за да
активирате функцията.
Натиснете или , за
да зададете минутите и
за стартиране.
Времетр.
За да настроите колко
дълго да работи фурната (макс. 23 ч. и 59
мин.).
Приключв.
Тук се задава час за
изключване на функция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите на
часовника: Времетр.,
Приключв., фурната изключва
нагряващите елементи, след
като изминат 90% от
зададеното време. Фурната
използва остатъчната топлина,
за да продължи процеса на
готвене до изтичане на времето
(3 - 20 минути).
Настройка на функциите за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо да
зададете функция за нагряване
и температура. Фурната се
изключва автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно, ако
желаете автоматично да
включите или изключите
фурната в даден по-късен час.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже необходимата
функция на часовника и съответния
символ.
БЪЛГАРСКИ
3. Натиснете или , за да зададете
необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за да
спрете сигнала.
Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
• Зададената температура е над 80°C.
• Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80°C
в продължение на 30 минути. Тя се
включва след приключване на процеса
за изпичане.
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни Настройки.
1.
2.
3.
4.
Включете фурната.
Изберете функцията за нагряване.
Задайте температурата над 80°C.
необходимия брой пъти,
Натиснете
докато екранът покаже: Загряваване
+Задържане.
21
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето кара
функцията за нагряване да продължава
след изтичането на Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
Тегло.
1. Когато времето за готвене изтече, се
чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете , за да включите или за
отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
Автоматични програми
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Онлайн рецепти
Можете да намерите рецептите
за автоматичните програми,
посочени за тази фурна, на
уебсайта www.ikea.com. За да
намерите правилната книжка с
рецепти, вижте номера на
продукта на информационната
табелка на рамката на
вътрешността на фурната.
Помощ При Готвене
Тази фурна разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете да
ги променяте.
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Помощ При
Готвене. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
, за
4. Изберете рецепта. Натиснете
да потвърдите.
22
БЪЛГАРСКИ
Използване на принадлежностите
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта и скарата
на водачите отгоре.
Поставяне на принадлежностите
Използвайте само подходящи готварски
съдове и материали.
ВНИМАНИЕ! Вижте глава
„Съвети и указания", съдове и
материали подходящи за
микровълнови.
Скара:
Вкарайте рафта между водещите релси
на опорите му и се уверете, че е с
крачетата надолу.
Малка вдлънатина отгоре за
допълнителна безопасност.
Вдлъбнатините са също така
средства против преобръщане.
Високия ръб около шкафа
предотвратява изплъзването на
готварски съдове.
Стъклена чиния за дъно на микровълнова
фурна:
Тавичка за печене:
Плъзнете тавичката за печене между
водачите на носача на рафта.
Скара и тава за печенезаедно:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте стъклената чиния
за дъно на микровълнова
фурна само с функцията за
микровълни. Премахнете
аксесоарите, когато преминета
на друга функция, например
грил или грил в микровълнова.
Поставете аксесоара върху дъното на
вътрешността. Поставете храната върху
стъклената чиния за дъно на
микровълнова фурна.
Винаги използвайте стъклената чиния за
дъно на микровълнова фурна винаги,
когато работи функцията за микровълни.
Необходимо е за затопляне на храна или
течности.
23
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ! Стъклената чиния
за дъно на микровълнова
фурна може да се нагорещи,
когато фурната работи.
Допълнителни функции
Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване. Те
са на разположение в менюто: Любими .
Могат да се запаметят до 20 програми.
Не можете да запаметите
функциите Микровълнова и
Комбинирана микровълнова
като любими програми.
Запаметяване на програма
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Натиснете
необходимия брой пъти,
докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
На екрана се показва първата свободна
позиция за запаметяване.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Натиснете или , за да промените
буквата.
.
8. Натиснете
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете стъпка
7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят покаже
първата свободна позиция в паметта,
натиснете или и натиснете
, за да
презапишете съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името На
Прогр..
Активиране на програмата
1.
2.
3.
4.
Включете фурната.
Изберете менюто: Любими .
, за да потвърдите.
Натиснете
Изберете името на любимата си
програма.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Използване на функцията Защита за
деца
Когато „Защита от деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
1. Натиснете
, за да включите дисплея.
24
БЪЛГАРСКИ
2. Натиснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение и символ с ключ.
За да изключите функцията „Защита за
деца", повторете стъпка 2.
Заключване
Функцията предотвратява неумишлена
смяна на функцията нагряване. Можете
да включите функцията само когато
фурната работи.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой пъти,
докато екранът покаже: Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да изключите функция, натиснете .
Екранът показва съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване" се
изключва.
Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма) и
да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване.
необходимия брой пъти,
3. Натиснете
докато екранът покаже: Времетр..
4. Задайте времето.
необходимия брой пъти,
5. Натиснете
докато екранът покаже: Настрой +
Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен ),
за да стартирате функцията: Настрой +
Продължи. Зададената функция за
нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
• Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
• Менюто: Основни Настройки
ви позволява да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, фурната се
изключва автоматично след определено
време, ако функция за загряване работи
и ако не променяте настройките.
Температура (°C)
Време за изключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичното изключване на
работи със следните функции:
Осветление, Времетр.,
Приключв..
Яркост на екрана
Яркостта на дисплея има два режима:
• Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00 часа;
• Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време на
нощния режим (освен ВКЛ./ИЗКЛ.),
в следващите 10 секунди яркостта
на дисплея се връща на дневен
режим.
25
БЪЛГАРСКИ
Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично, за
да поддържа повърхностите на фурната
хладни. Ако изключите фурната,
охлаждащият вентилатор може да
продължи да работи, докато фурната се
охлади.
доведе до опасно прегряване. За да
предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за безопасност,
който прекъсва захранването. Фурната
се включва отново автоматично, след като
температурата спадне.
Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може да
Препоръки и съвети
Препоръки за готвене
Когато претопляте, премахнете скарите и
тавите от вътрешността, за да получите
най-бърз резултат.
Фурната има четири позиции на рафта.
Бройте позициите на рафта от дъното на
фурната.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на пара и
да се поддържат ястията меки отвътре и
хрупкави отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията на
електроенергия.
По време на готвене във фурната или по
стъклата на вратичката може да
кондензира влага. Винаги стойте
настрани от фурната, когато отваряте
вратата ѝ.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно празно
ниво между тях.
Приготвяне на месо и риба
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът да
не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След като
водата се изпари, доливайте още, за да
не кондензира димът.
Препоръки за микровълновото готвене
Поставете храната върху стъклената
плоча на дъното на микровълната в
долната част на вътрешността.
Обърнете или разбъркайте храната по
средата на времето за размразяване или
готвене.
Когато фурната изстине, почистете
вътрешността ѝ с мека кърпа.
Покрийте храната при готвене и
претопляне.
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
Поставете лъжицата към бутилката или
чашата, когато затопляте напитки, за да
се гарантира по-добро разпределение
на топлината.
БЪЛГАРСКИ
26
Поставете храната във фурната без
всякакви опаковки. Пакетираните готови
храни могат да бъдат поставени във
фурната само, когато опаковката е
подходяща за микровълнова фурна
(прочетете информацията върху
опаковката).
Микровълново готвене
Готвене в покрит съд. Ако искате храната
да е хрупкава, гответе без капак.
Не гответе храната твърде много като
задавате високи стойности за мощност и
време. Храната може да изсъхне, да
изгори или да предизвика пожар.
Не използвайте фурната за приготвяне
на яйца или охлюви с черупки, защото те
могат да се пръснат. Продупчете жълтъка
на пържените яйца, преди да ги
претоплите.
Преди готвене, продупчете храната с
кожа или кора няколко пъти с вилицата.
Нарежете зеленчуците на парченца с
подобни размери.
От време на време бъркайте течните
ястия.
Разбърквайте храната преди сервиране.
След като изключите фурната, извадете
храната и я оставете да стои няколко
минути.
Размразяване на микровълнова
Поставете замразената и разопакована
храна върху малка обърната наобратно
чиния със съд под нея, на поставката за
размразяване или пластмасово сито, за
да се оттича размразената течност.
Отстранете размразените парчета
последователно.
За приготвяне на плодове и зеленчуци
без да ги размразявате, може да
използвате микровълновата фурна на
по-висока мощност.
Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова
Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата
фурна. Използвайте долната таблица за справка.
Готварския съд / Материал
Микровълнова функция Комбинирана микровълнова функция
Размразя- Отопление,
ване
Готвене
Стъкло или порцелан, безопасни за
фурна без метални компоненти,
напр. огнеупорно стъкло
Неогнеупорни стъкло и порцелан
без сребърни, златни, платинени
или други метални декорации
Стъкло и стъклокерамика, изработени от огнеупорен / устойчив на
замръзване материал
X
X
БЪЛГАРСКИ
Готварския съд / Материал
27
Микровълнова функция Комбинирана микровълнова функция
Размразя- Отопление,
ване
Готвене
Керамични и керамични изделия
без кварцови или метални компоненти и покрития, които съдържат
метал
Керамика, порцелан и керамични
изделия с неглазирано дъно или с
малки отвори, например на дръжките
X
X
X
Топлоустойчива пластмаса до 200 °
C (моля, винаги проверявайте спецификацията на пластмасовия контейнер преди употреба)
X
X
Картон, хартия
X
X
Тънък разтеглив найлон за покриване на храна
X
X
Печене във фолио с безопасно микровълново затваряне (моля, винаги
проверявайте спецификацията на
фолиото преди употреба)
X
Съдове за печене от метал, напр.
емайлирани, чугунени
X
X
Форми за печене, черен лак или
силиконово покритие (моля, винаги
проверявайте спецификациите на
формите за печене преди употреба)
X
X
Tава за печене
X
X
Скара
X
X
X
Стъклена чиния за дъно на микровълнова фурна
X
Готварски съдове за употреба в ми- X
кровълнова фурна, напр. тава за
микровълнова
X
БЪЛГАРСКИ
28
Микровълново размразяване
Храна
Мощност (Watt)
Време (мин)
Време на престой
(мин)
Пържола (0,2 кг)
100
5-7
5 - 10
Кайма (0,5 кг)
200
8 - 12
5 - 10
Пиле (1 кг)
100
30 - 35
10 - 20
Пилешки гърди (0,15 кг)
100
5-9
10 - 15
Пилешки бутчета (0,15
кг)
100
5-9
10 - 15
Цяла риба (0,5 кг)
100
10 - 15
5 - 10
Рибно филе (0,5 кг)
100
12 - 15
5 - 10
Масло (0,25 кг)
100
4-6
5 - 10
Настъргано сирене (0,2
кг)
100
2-4
10 - 15
Кекс с мая (1 парче)
200
2-3
15 - 20
Чийзкейк (1 парче)
100
2-4
15 - 20
Суха торта (например
кекс) (1 парче)
200
2-4
15 - 20
Хляб (1 кг)
200
15 - 18
5 - 10
Нарязан хляб (0,2 кг)
200
3-5
5 - 10
Хлебчета (4 бр.)
200
2-4
2-5
Плодове (0,25 кг)
100
5 - 10
10 - 15
Изстиване
Храна
Мощност (Watt)
Бебешка храна в бур300
канчета (0,2 кг); разбъркайте и проверете температурата
Време (мин)
1-2
Време на престой
(мин)
-
БЪЛГАРСКИ
29
Храна
Мощност (Watt)
Време (мин)
Време на престой
(мин)
Бебешко мляко (180 мл); 600
поставете лъжичката в
бутилката, разбъркайте
и проверете температурата
0:20 - 0:40
-
Готова или полуготова
храна (0,5 кг)
600
6-9
2-5
Замразени готови ястия
(0,5 кг)
400
10 - 15
2-5
Мляко (200 мл)
1000
1 - 1:30
-
Вода (200 мл)
1000
1:30 - 2
-
Сос (200 мл)
600
1-3
-
Супа (300 мл)
600
3-5
-
Размразяване
Храна
Мощност (Watt)
Време (мин)
Време на престой
(мин)
Шоколад / Шоколадова 300
глазура (0,15 кг)
2-4
-
Масло (0,1 кг)
0:30 - 1:30
-
400
Микровълново готвене
Готвене
Храна
Мощност (Watt)
Време (мин)
Време на престой
(мин)
Цяла риба (0,5 кг)
500
8 - 10
2-5
Рибно филе (0,5 кг)
400
4-7
2-5
Зеленчуци, пресни (0,5 кг +
50 мл вода)
600
5 - 15
-
Зеленчуци, замразени (0,5
кг + 50 мл вода)
600
10 - 20
-
БЪЛГАРСКИ
30
Храна
Мощност (Watt)
Време (мин)
Време на престой
(мин)
Печени картофи (0,5 кг)
600
7 - 10
-
Ориз (0,2 кг + 400 мл вода)
600
15 - 18
-
Пуканки
1000
1:30 - 3
-
Комбинирана микровълнова функция
Използвайте тази функция, за да
приготвите храната за по-кратко време и
да я запечете.
Храна
Функция
Мощ- Темпераност тура (°C)
(Watt)
Време Поло(мин) жение
на
скарата
Забележки
Картофен Турбо Грил + МВ
огретен
(1,1 кг)
400
180 - 190 40 - 45
1
Завъртете съда по
средата на времето за готвене. Време на стоене: 2 - 5
мин.
Торта (0,7 Традиционно пекг)
чене + МВ
100
180 - 200 25 - 30
2
Завъртете съда по
средата на времето за готвене. Време на стоене:
5min.
Свинско
печено
(1,5 кг)
Топъл Въздух +
МВ
200
180 - 190 85 - 90
1
Обърнете месото
наопаки след 30
мин. време на готвене. Време на
стоене: 2 - 5 мин.
Лазаня
Традиционно печене + МВ
200 - 170 - 190 30 - 40
300
1
Завъртете съда по
средата на времето за готвене. Време на стоене: 2 - 5
мин.
БЪЛГАРСКИ
Храна
31
Функция
Пиле (1 кг) Турбо Грил + МВ
Мощ- Темпераност тура (°C)
(Watt)
400
Време Поло(мин) жение
на
скарата
210 - 230 35 - 40
2
Забележки
Завъртете съда по
средата на времето за готвене. Време на стоене: 2 - 5
мин.
Съвети за микровълнова фурна
Резултати от готвенето/размразяването
Възможна причина
Отстраняване
Храната е прекале- Мощността беше прекано суха.
лено висока.
Времето беше прекалено
дълго.
Следващия път изберете по-ниска
микровълнова мощност и по-дълго
време.
Храната все още не Времето беше прекалено
е размразена, горе- кратко.
ща или сготвена,
след края на времето за готвене.
Задайте по-дълго време. Не увеличавайте мощността на микровълновата.
Храната е прегрята Мощността беше прекапо краищата, но все лено висока.
още не е готова в
средата.
Следващия път изберете по-ниска
микровълнова мощност и по-дълго
време.
Примери за приложения на
настройките на мощността при готвене
Данните в следващата таблица са
ориентировъчни.
БЪЛГАРСКИ
32
Настройка на мощността
•
•
•
•
1000 Вата
900 Вата
800 Вата
700 Вата
Употреба
Загряване на течности
Завиране в началото на процеса на топлинна обработка
Топлинна обработка на зеленчуци
• 600 Вата
• 500 Вата
Размразяване и нагряване на дълбоко замразени ястия
Нагряване на ястия в чинии
Приготвяне на готвени ястия с месо и зеленчуци
Топлинна обработка на ястия с яйца
• 400 Вата
• 300 Вата
По-нататъшна топлинна обработка на ястия
Топлинна обработка на фини хранителни продукти
Нагряване на бебешки храни
Задушаване на ориз
Затопляне на фини хранителни продукти
Топене на сирене, шоколад, масло
• 200 Вата
• 100 Вата
Размразяване на месо, риба
Размразяване на кашкавал/сирене, сметана, масло
Размразяване на плодове и сладкиши
Размразяване на хляб
Информация за изпитателни
лаборатории
Храна
Двоен Грил
Загрейте празната фурната
предварително за 3 минути.
Грил с максимална температурна
настройка.
Време за печене на грил
(мин.)
1st side
2-ра страна
Бургери 9 - 13
8 - 10
Тост
1-3
1-3
Микровълнова функция
Използвайте позицията на третия рафт.
Тестове според IEC 60705.
Храна
Мощност Количе- Положе(Watt)
ство (кг) ние на
скарата
Време (мин)
Забележки
1)
Пандишпанова торта
600
0.475
Отдолу
7-9
Завъртете съда около
1/4 по средата на
времето за готвене.
БЪЛГАРСКИ
Храна
33
Мощност Количе- Положе(Watt)
ство (кг) ние на
скарата
Време (мин)
Забележки
1)
Руло „Стефани"
400
0.9
2
25 - 32
Завъртете съда около
1/4 по средата на
времето за готвене.
Яйчен крем
500
1
Отдолу
18
-
0.5
Отдолу
8 - 12
Обърнете месото наопаки по средата на
времето за готвене.
Размразява- 200
не на месо
1) Използвайте скара, освен ако не е посочено друго.
Комбинирана микровълнова функция
Тестове според IEC 60705.
Храна
Функция
Мощност
(Watt)
Темпера- Полотура (°C) жение
на скарата
Време
(мин)
Забележки
1)
Торта
(0,7 кг)
Топъл въздух + Микровълни
100
180
2
29 - 31
Завъртете съда
около 1/4 по
средата на времето за готвене.
Картофен
огретен
(1,1 кг)
Турбо Грил
+ МВ
400
180
1
40 - 45
Завъртете съда
около 1/4 по
средата на времето за готвене.
Пиле (1,1 Турбо Грил
кг)
+ МВ
200
200
1
45 - 55
Поставете месото в кръгъл стъклен съд и го
обърнете наопаки след 20 минути от времето за
готвене.
1) Използвайте скара, освен ако не е посочено друго.
34
БЪЛГАРСКИ
Таблици за готвене
За допълнителни таблици за готвене,
моля, вижте книжката с рецепти, която
можете да намерите на уебсайта
www.ikea.com. За да намерите
правилната книжка с рецепти, вижте
номера на продукта на
информационната табелка на рамката
на вътрешността на фурната.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат за
почистване.
За почистване на метални повърхности
използвайте подходящ почистващ
препарат.
Почиствайте вътрешността на фурната
след всяка употреба. Натрупвания на
мазнини или други остатъци от храна
могат да доведат до пожар.
Внимателно почиствайте тавана на
фурната от хранителни остатъци и
мазнина.
Почиствайте влагата от вътрешността
след всяка употреба.
Фурни от неръждаема стомана или
алуминий
За почистване на вратичката на фурната
използвайте само влажна кърпа или
мокра гъба. Подсушете с мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят повърхността
на фурната. Почиствайте командното
табло на фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
Почистване на уплътнението на
вратичката
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека
кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна машина.
Редовно проверявайте уплътнението на
вратичката. Уплътнението на вратичката
се намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте фурната, ако уплътнението
на вратичката е повредено. Свържете се
с оторизиран сервизен център.
Почиствайте упоритите замърсявания със
специален почистващ препарат за
фурни.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте със
силни препарати, остри предмети или в
съдомиялна машина. Това може да
повреди незалепващото покритие.
Сваляне на носачите на скарата
Преди обслужване се уверете, че
фурната е хладна. Съществува опасност
от изгаряния.
БЪЛГАРСКИ
35
Преди да почистите фурната, отстранете
носачите на скарата.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното окачване.
1
3
ВНИМАНИЕ! Опасност от
електрически удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият капак
може да са горещи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги
дръжте халогенната лампа с
кърпа, за да предотвратите
изгарянето на остатъчната
мазнина върху лампата.
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от страничната
стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Смяна на крушката
Поставете кърпа на дъното на
вътрешността на фурната. Това
предпазва от повреди стъкления капак на
лампичката и вътрешността на фурната.
1. Изключете фурната.
2. Отстранете предпазителите от кутията
с предпазители или изключете
прекъсвача.
3. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
4. Почистете стъкления капак.
5. Сменете крушката на фурната с 25
W, 230 V (50 Hz), 300°C
топлоустойчива крушка за фурна (тип
свързване: G9).
6. Монтирайте стъкления капак.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Включете фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключване Вижте "Автоматично изе включено.
ключване".
БЪЛГАРСКИ
36
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за деца" е включена.
Вижте "Използване на Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно затворена.
Затворете напълно вратичката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителите продължават да падат, се обадете на квалифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоменат в тази таблица.
Има електрическа повреда.
• Изключете фурната посредством предпазителя
на жилището или предпазния прекъсвач на таблото и след това го
включете отново
• Ако на дисплея отново
се показва код за грешка, свържете се с оторизиран сервизен център.
Пара и кондензация се отлагат по храната и във вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго време.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на готвенето.
Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към към
упълномощен сервизен център.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката с
данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
БЪЛГАРСКИ
37
Технически данни
Технически данни
Размери (вътрешни)
Ширина
Височина
Дълбочина
Използваеми обеми
43 л
Зона за тава за печене
1424 см²
Горен нагревател
1900 W
Долен нагревател
1000 W
Грил
1900 W
Пръстен
1650 W
Обща мощност
3000 W
Волтаж
220 - 240 V
Честота
50 Hz
Брой функции
17
480 мм
217 мм
411 мм
Енергийна ефективност
Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната е
затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката твърде
често по време на готвене. Поддържайте
уплътнението на вратичката чисто и се
уверете, че е добре фиксирано в своята
позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването, но само
при използване на немикровълнова
функция.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края на
зададеното времетраене, в зависимост
какво е то. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за да
затопляте други храни.
БЪЛГАРСКИ
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите между
готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте функциите
за готвене с вентилатор, за да пестите
електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
„Времетраене или край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои функции
на фурната.
38
Вентилаторът и лампичката продължават
да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли. Индикаторът
за остатъчна топлина или температура се
появява на дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато имате
нужда от нея.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
изхвърляйте уредите, означени със
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Какво покрива тази гаранция?
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
БЪЛГАРСКИ
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
• Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
• Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
39
• Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
• Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
БЪЛГАРСКИ
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
40
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
БЪЛГАРСКИ
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
41
42
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţiile ceasului
Programe automate
42
45
48
49
50
52
53
57
58
Utilizarea accesoriilor
Funcţii suplimentare
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
59
60
62
70
71
73
73
74
74
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
ROMÂNA
•
•
•
•
43
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de
a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat
al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a
se evita electrocutarea.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Nu activaţi aparatul atunci când acesta este gol. Piesele
metalice din interior pot crea un arc electric.
Dacă uşa sau garnitura uşii sunt deteriorate, aparatul nu
trebuie să mai fie folosit până când nu este reparat de o
persoană calificată.
Doar o persoană calificată poate efectua operaţiile de
service sau reparaţii care implică scoaterea capacului care
oferă protecţie la expunerea la energia microundelor.
Nu încălziţi lichide şi alte alimente în recipiente etanşe.
Acestea pot exploda.
Recipientele metalice pentru alimente şi băuturi nu sunt
permise în timpul gătitului la microunde. Această cerinţă nu
este aplicabilă dacă producătorul specifică dimensiunea şi
forma recipientelor metalice adecvate pentru gătitul la
microunde.
Folosiţi numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizarea
în cuptoarele cu microunde.
Atunci când încălziţi alimente în recipiente de plastic sau
hârtie, supravegheaţi permanent aparatul datorită riscului de
aprindere a acestora.
Aparatul este destinat încălzirii de alimente şi băuturi.
Uscarea alimentelor sau rufelor şi chiar încălzirea pernelor cu
gel, a papucilor, bureţilor hainelor umede şi altele poate
produce vătămări, aprinderea produselor respective sau un
incendiu.
Dacă este emis fum, opriţi sau scoateţi din priză aparatul şi
ţineţi închisă uşa cuptorului pentru a înăbuşi flăcările.
Încălzirea băuturilor la microunde poate duce la o fierbere
explozivă cu întârziere. Procedaţi cu grijă atunci când mânuiţi
recipientul.
Conţinutul biberoanelor şi al borcănaşelor cu alimente pentru
bebeluşi trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura
trebuie verificată înainte de servire, pentru a se evita arsurile.
ROMÂNA
•
•
•
45
Ouăle în coajă sau ouăle fierte tare în coajă nu trebuie
încălzite în aparat deoarece pot exploda, chiar şi după ce
încălzirea la microunde s-a terminat.
Aparatul trebuie curăţat la intervale regulate şi toate
depunerile de alimente eliminate.
Dacă aparatul nu este menţinut curat, suprafaţa acestuia se
poate deteriora, ceea ce afectează negativ durata de
funcţionare a acestuia şi poate provoca o situaţie
periculoasă.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
• Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
444 (460) mm
560 mm
Adâncimea cabinetului
550 (550) mm
Înălţimea feţei aparatului
455 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
440 mm
Lăţimea feţei aparatului
595 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
559 mm
Adâncimea aparatului
567 mm
Adâncimea de încorporare a aparatului
546 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
882 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ventilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
560x20 mm
46
ROMÂNA
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţionat în colţul dreapta
al părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
3.5x25 mm
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este necesară
înlocuirea cablului de alimentare, acesta
trebuie înlocuit numai de către Centrul
de service autorizat.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei de
sub aparat, în special atunci când acesta
funcţionează sau uşa este fierbinte.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport), contactori
şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, arsuri şi electrocutare sau
explozie.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci
când deschideţi uşa.
47
ROMÂNA
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu utilizaţi funcţia microunde pentru a
pre-încălzi cuptorul.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe
baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea
sau instalarea accesoriilor.
• Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe
lasă pete care pot fi permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
• Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
• Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului închis
de mobilă ceea ce produce daune
aparatului, unităţii de mobilier sau
podelei. Nu închideţi panoul de mobilă
dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
Întreţinerea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de sticlă.
• Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
• După fiecare utilizare, asiguraţi-vă că
interiorul şi uşa sunt uscate prin ştergere.
Aburul produs pe durata utilizării
aparatului se condensează pe pereţii din
interior şi îi pot coroda.
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Grăsimile şi alimentele rămase în aparat
pot lua foc şi pot forma un arc electric
atunci când este utilizată funcţia
microunde.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de
pe ambalaj.
Utilizarea vaselor de sticlă
Manipularea vaselor de sticlă fără un grad
adecvat de atenţie poate avea ca rezultat
spargerea, ciobirea, crăparea sau
zgârierea profundă:
• Nu vărsaţi apă rece sau alte lichide pe
vasele de sticlă deoarece o scădere
bruscă de temperatură poate provoca
spargerea instantanee a sticlei. Cioburile
de sticlă pot fi extrem de ascuţite şi dificil
de găsit.
• Nu puneţi vasele de sticlă fierbinţi pe o
suprafaţă udă sau rece, direct pe blat
sau pe o suprafaţă metalică sau în
chiuvetă; nu manipulaţi vasele de sticlă
fierbinţi cu o lavetă umedă.
• Nu utilizaţi sau reparaţi niciun vas de
sticlă care este ciobit, crăpat sau zgâriat
în profunzime.
• Nu scăpaţi sau loviţi vasele de sticlă de
obiecte dure şi nu le loviţi cu ustensilele.
• Nu încălziţi un vas de sticlă gol sau
aproape gol la microunde. Nu
ROMÂNA
supraîncălziţi ulei sau unt la microunde în
acesta (folosiţi durata minimă de gătire).
Lăsaţi vasul de sticlă fierbinte să se
răcească pe un raft de răcire, pe un suport
de vase sau pe o lavetă uscată. Asiguraţivă că vasul de sticlă este suficient de rece
înainte de a-l spăla, introduce la frigider
sau congelator.
Evitaţi manipularea vaselor de sticlă
fierbinţi (inclusiv vase cu suprafeţe de
prindere din silicon) fără ajutorul
suporturilor de vase uscate.
Evitaţi folosirea incorectă la microunde (de
ex. funcţionarea cuptorului fără încărcătură
sau cu o încărcătură mică).
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
48
• Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
• Materialele de ambalare:
Materialul folosit la ambalare este
reciclabil. Componentele din plastic sunt
marcate cu abrevieri internaţionale
precum PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele
în containerele corespunzătoare din
locurile amenajate special pentru
colectarea deşeurilor.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Asamblarea
Pentru instalare consultaţi
instrucţiunile de montare.
Conectarea la alimentarea electrică
AVERTISMENT! Instalaţia
electrică trebuie realizată numai
de către o persoană calificată.
Producătorul nu este responsabil
dacă nu respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în capitolele
privind Siguranţa.
Acest cuptor este furnizat doar cu un cablu
electric.
Cablul
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
ROMÂNA
49
Pentru secţiunea cablului consultaţi puterea
totală consumată de pe plăcuţa cu date
tehnice. De asemenea, puteţi consulta
tabelul:
Putere totală (W)
Secţiunea cablului
(mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
Putere totală (W)
Secţiunea cablului
(mm²)
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi
cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi de
nul (cablurile albastru şi maro).
Descrierea produsului
Prezentare generală
1
2
3
4
5
4
9
3
2
6
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Grătar
Generator de microunde
Bec
Ventilator
Plăcuţă cu date tehnice
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
8
Accesorii
• Raft sarma x 1
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
• Tava de gatit x 1
Pentru prăjituri şi fursecuri.
• Farfurie de sticlă de la baza cuptorului
cu microunde x 1
Pentru susţinerea modului microunde.
ROMÂNA
50
Panoul de comandă
Dispozitiv de programare electronic
1
2 3 4
Simbol
5
Funcţie
PORNIT/OPRIT
1
6
Comentariu
Pentru activarea şi dezactivarea aparatului.
Functii De Gatire Apăsaţi o singură dată pentru a intra în Meniul
sau Gatire Asista- Functii De Gatire. Apăsaţi din nou pentru a trece
ta
la Gatire Asistata. Pentru a activa sau dezactiva
2
lumina, apăsaţi
3
4
5
6
7
8
9
7 8 9 10 11
-
timp de 3 secunde.
Tasta înapoi
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pentru a afişa meniul principal, atingeţi simbolul timp
de 3 secunde.
Selectarea temperaturii
Pentru a seta temperatura sau a afişa temperatura curentă din aparat.
Funcţia Microunde
Pentru a activa funcţia Microunde. Atunci când utilizaţi funcţia Microunde împreună cu funcţia: Durata pentru mai mult de 7 minute şi în modul Combinat, puterea Microunde nu poate depăşi 600 W.
Afişaj
Afişează setările curente ale aparatului.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Oră şi funcţii suplimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când funcţionează o funcţie de gătire, atingeţi simbolul pentru
a seta cronometrul sau funcţiile: Functia Blocare,
Favorite, Gatire + Pastrare, Setare + Pornire.
ROMÂNA
51
Simbol
10
11
Funcţie
Comentariu
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
OK/Pornire rapidă microunde
Pentru confirmarea selecţiei sau a setărilor. Pentru
a activa funcţia Microunde. O puteţi utiliza atunci
când aparatul este dezactivat.
Afişaj
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funcţie de gătire sau funcţie Microunde
Ora
Indicator de încălzire
Temperatura sau puterea microundelor
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este activă.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pentru
gătire.
Sfarsit La
Afişajul indică când durata de gătire
s-a terminat.
Temperatură
Afişajul indică temperatura.
Indicare Timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din cuptor.
Stab. Auto A Greutatii
Afişajul indică faptul că este activat
sistemul de cântărire automată sau că
puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activă.
ROMÂNA
52
Înainte de prima utilizare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru raftul
mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
Prima conectare
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de
tensiune sau ulterior întreruperii alimentării
electrice, trebuie să setaţi limba, contrastul
afişajului şi luminozitatea afişajului şi ceasul.
1. Apăsaţi
2. Apăsaţi
4. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de
15 minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât de
obicei. Cuptorul poate emite un miros şi fum
în timpul pre-încălzirii. Aerisiţi bine
încăperea.
Folosirea blocării mecanice a accesului
copiilor
Cuptorul are siguranţa pentru copii
instalată. Acesta se află pe partea dreaptă
a cuptorului, sub panoul de comandă.
Pentru a deschide uşa cuptorului cu
siguranţă pentru copii:
1. Trageţi şi ţineţi ridicat mânerul
siguranţei pentru copii ca în imagine.
sau pentru a seta valoarea.
pentru a confirma.
Preîncălzirea
Înainte de prima utilizare, preîncălziţi
cuptorul având la interior doar rafturile de
sârmă şi tăvi de copt. Farfuria de sticlă de
la baza cuptorului cu microunde trebuie
scoasă.
1. Setaţi funcţia: Conventional Cooking
şi temperatura
(Top/Bottom Heat)
maximă.
2. Lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 1
oră.
şi
3. Setaţi funcţia: Aer Cald
temperatura maximă.
2. Deschideţi uşa.
Închideţi uşa cuptorului fără a trage de
siguranţă.
Pentru a îndepărta siguranţa pentru copii,
deschideţi uşa cuptorului şi scoateţi
siguranţa cu cheia imbus. Cheia imbus se
află în trusa de instalare a cuptorului.
Strângeţi la loc şurubul în orificiu după ce
scoateţi siguranţa pentru copii.
AVERTISMENT! Procedaţi cu
atenţie pentru a nu zgâria
panoul de comandă.
ROMÂNA
53
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Navigarea prin meniuri
1. Porniţi cuptorul.
2. Apăsaţi sau pentru a selecta
opţiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a
.
accepta setarea apăsaţi
Puteţi reveni la meniul principal
Submeniu pentru: Setari De Baza
Simbol / Element
meniu
Setează ora ceasului.
Setati timpul
Indicare Timp
în orice moment atingând .
Prezentarea generală a meniurilor
Setare + Pornire
Meniul principal
Simbol / Element
meniu
Aplicaţie
Conţine o listă a funcFunctii De Gatire ţiilor de gătire.
Gatire Asistata
Conţine o listă a programelor automate.
Reţetele pentru aceste
programe se găsesc în
cartea de reţete.
Favorite
Conţine o listă a programelor de gătit favorite, creată de utilizator.
Setari De Baza
Folosit pentru a seta
configuraţia aparatului.
Specialitati
Conţine o listă a funcţiilor de gătire suplimentare.
Descriere
Dacă este PORNITĂ şi
dezactivaţi aparatul,
afişajul indică ora curentă.
Pentru a seta o funcţie
şi activarea acesteia
mai târziu prin apăsarea oricărui simbol de
pe panoul de comandă.
Menţine caldă mâncaGatire + Pastrare rea preparată timp de
30 de minute după
terminarea ciclului de
gătire.
Extindere Timp
Contrast La Display
Activează şi dezactivează funcţia de extindere timp.
Reglează contrastul
afişajului în grade.
Reglează luminozitaLuminozitate Dis- tea afişajului în grade.
play
Setează limba de afiLimba De Utiliza- şare.
re
ROMÂNA
Simbol / Element
meniu
54
Descriere
Reglează în grade voVolum La Apasa- lumul tonurilor emise la
apăsarea tastelor şi
re Pe Taste
cel al semnalelor sonore.
Activează şi dezactiTonul De La Tas- vează tonurile asociate câmpurilor tactile.
te
Nu puteţi dezactiva tonul câmpului tactil de
Pornire/Oprire.
Alarma/Ton De
Eroare
Activează şi dezactivează tonurile de
alarmă.
Service
Indică versiunea software şi configuraţia.
Setari Initiale
Resetează toate valorile la setările iniţiale.
Funcţie de gătire
Pizza
Pentru prepararea
fripturilor fragede, suGatire La Temp. culente.
Scazuta
Incalzire Jos
Preparate Congelate
Grătar
Functii De Gatire
Funcţie de gătire
Aer Cald
Conventional
Cooking (Top/
Bottom Heat)
Aplicaţie
Pentru a coace simultan pe până la două
poziţii ale raftului şi
pentru a deshidrata
alimentele.
Setaţi temperatura cu
20 - 40°C mai jos decât pentru Încălzire
sus/jos.
Pentru a coace şi a
prăji alimentele pe o
singură poziţie a raftului.
Aplicaţie
Pentru a coace pizza.
Pentru o rumenire intensivă şi o bază crocantă.
Grill Rapid
Gatire Intensiva
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi
pentru a conserva alimentele.
Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante cum ar fi cartofi
prăjiţi, cartofi wedge
sau rulouri crocante.
Pentru frigerea la
grătar a alimentelor
plate şi pentru pâine
prăjită.
Pentru frigerea la
grătar a alimentelor
plate în cantităţi mari
şi pentru pâine prăjită.
Pentru a frige bucăţi
mai mari de carne sau
găină cu os pe o poziţie a raftului. Pentru
gratinare şi rumenire.
Specialitati
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Pentru coacerea pâinii.
Coacere Paine
ROMÂNA
55
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Gratinare
Pentru preparate la
cuptor precum lasagna
sau cartofi gratinaţi.
Pentru gratinare şi rumenire.
Aluaturi
Pentru creşterea aluatului cu drojdie înainte
de coacere. Atunci
când folosiţi această
funcţie, becul se stinge
automat după 30 de
secunde.
Pentru a pre-încălzi
farfuriile înainte de
Incalzire Farfuriei servire.
Pastreaza Cald
Uscare
Pentru a face conserve
de legume (de exemplu murături).
Pentru a usca fructe,
legume şi ciuperci feliate.
Funcţie de gătire
Decongelare
Aplicaţie
Pentru a decongela
alimente (legume şi
fructe). Timpul necesar
decongelării depinde
de numărul şi de dimensiunea alimentelor
congelate. Atunci când
folosiţi această funcţie,
becul se stinge automat după 30 de secunde.
Setarea unei funcţii de gătire
1. Scoateţi farfuria de sticlă de la baza
cuptorului cu microunde.
2. Porniţi cuptorul.
3. Selectaţi meniul: Functii De Gatire.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
5. Selectaţi o funcţie de gătire.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
7. Reglaţi temperatura.
8. Apăsaţi
pentru a confirma.
Pentru a păstra mâncarea caldă.
Mentine Cald
Funcţii pentru microunde
Funcţii
Descriere
Microunde
Creează căldura direct în mâncare. Utilizaţi-o pentru a încălzi
mâncăruri şi băuturi, pentru a dezgheţa carne sau fructe şi pentru a
găti legume şi peşte.
Combinat
Folosiţi-o pentru a opera împreună funcţia de gătire şi modul microunde. Folosiţi-o pentru a găti alimente într-un timp mai scurt şi
pentru a le rumeni.
Puterea maximă a acestei funcţii este de 600 W.
56
ROMÂNA
Funcţii
Descriere
Pornirea rapidă
Folosiţi-o pentru a porni funcţia Microunde cu o singură atingere a
simbolului
cu puterea maximă a microundelor şi durată scurtă
de funcţionare: 30 de secunde.
Setarea funcţiei Microunde
1. Scoateţi toate accesoriile.
2. Introduceţi farfuria de sticlă de la baza
cuptorului cu microunde.
3. Porniţi cuptorul.
4. Apăsaţi
pentru a porni funcţia
Microunde.
. Funcţia: Durata este setată
5. Apăsaţi
la 30 de secunde şi microundele încep
să funcţioneze.
Fiecare apăsare a
adaugă
30 de secunde la timpul setat la
funcţia: Durata.
Dacă nu apăsaţi
, cuptorul se
opreşte după 20 de secunde.
6. Apăsaţi
pentru a seta funcţia:
Durata. Consultaţi „Setarea funcţiilor
ceasului”.
Setarea maximă a duratei
funcţiei: Durata este de 90 de
minute.
Puteţi modifica puterea
microundelor (apăsaţi
urmat
de sau ) şi funcţia: Durata
în orice moment atunci când
funcţia Microunde este activă.
7. La sfârşitul duratei setate este emis un
semnal sonor timp de 2 minute. Funcţia
Microunde se opreşte automat. Pentru a
opri semnalul, apăsaţi orice simbol.
Pentru a opri funcţia Microunde,
apăsaţi
.
Dacă apăsaţi
sau deschideţi
uşa, funcţia se opreşte. Pentru a
o porni din nou, apăsaţi
.
Setarea funcţiei Combinat
1. Scoateţi farfuria de sticlă de la baza
cuptorului cu microunde.
2. Porniţi o funcţie de gătire. Consultaţi
„Setarea unei funcţii de gătire”.
3. Apăsaţi
şi repetaţi paşii de la
setarea funcţiei Microunde.
Pentru anumite funcţii,
microundele vor începe imediat
ce este atinsă temperatura
setată.
Funcţiile care nu sunt disponibile cu funcţia
Combinat: Favorite, Sfarsit La, Setare +
Pornire, Gatire + Pastrare.
Setarea funcţiei Start rapid Microunde
1. Dacă este necesar, apăsaţi
pentru a
opri cuptorul.
2. Apăsaţi
pentru a porni funcţia Start
rapid.
Fiecare apăsare a
adaugă 30 de
secunde la timpul setat la Durata.
Puteţi modifica puterea
microundelor (consultaţi capitolul
„Setarea funcţiei Microunde”).
3. Apăsaţi
pentru a seta durata
funcţiei: Durata. Consultaţi capitolul
„Funcţiile ceasului”, Setarea funcţiilor
ceasului.
57
ROMÂNA
Indicator de încălzire
La pornirea unei funcţii de gătire, pe afişaj
apare bara indicatoare. Aceasta indică
creşterea temperaturii. Atunci când
temperatura este atinsă, soneria sună de 3
ori şi bara clipeşte, după care dispare.
Incalzire Rapida
Această funcţie reduce timpul de încălzire.
Nu introduceţi alimente în cuptor
în timpul utilizării funcţiei
Încălzire rapidă.
Pentru pornirea funcţiei, ţineţi apăsat
timp de 3 secunde. Indicatorul de încălzire
alternează.
Această funcţie nu este disponibilă pentru
anumite funcţii ale cuptorului.
Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul prezintă
căldura reziduală. Aceasta poate fi utilizată
pentru menţinerea alimentelor calde.
Funcţiile ceasului
Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia ceasului
Cronometru
Aplicaţie
Pentru a seta o
numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minute). Această funcţie nu
are nici o influenţă asupra funcţionării cuptorului.
Pentru pornirea funcţiei
utilizaţi
sau
nutele şi
nire.
Durata
Sfarsit La
. Apăsaţi
pentru a seta mipentru por-
Pentru a seta durata
funcţionării cuptorului
(max. 23 h 59 min).
Pentru a seta perioada
de decuplare a unei
funcţii de gătire (max.
23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile ceasului:
Durata, Sfarsit La, cuptorul
opreşte elementele de încălzire
la scurgerea a 90% din timpul
setat. Cuptorul utilizează căldura
reziduală pentru a continua
procesul de gătire până la
terminarea timpului (3 - 20
minute).
Setarea funcţiilor ceasului
Înainte de a utiliza funcţiile:
Durata, Sfarsit La, trebuie ca mai
întâi să setaţi o funcţie de gătire
şi temperatura. Cuptorul se
opreşte automat.
Puteţi utiliza funcţiile: Durata şi
Sfarsit La în acelaşi timp dacă
doriţi să porniţi şi să opriţi
automat cuptorul ulterior.
1. Setaţi o funcţie de gătire.
2. Apăsaţi
în mod repetat, până când
afişajul indică funcţia necesară a
ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi sau pentru a seta ora
dorită.
ROMÂNA
58
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un semnal
sonor. Cuptorul se stinge. Afişajul indică un
mesaj.
5. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
3. Setaţi temperatura peste 80°C.
4. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
La terminarea funcţiei este emis un semnal
sonor.
Gatire + Pastrare
Extindere Timp
Condiţii pentru funcţie:
Funcţia: Extindere Timp asigură continuarea
funcţiei de gătire după terminarea Durata.
• Temperatura setată trebuie să fie peste
80°C.
• Funcţia: Durata este setată.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp de
30 de minute. Aceasta este pornită după
încheierea procedurii de coacere sau
prăjire.
Puteţi porni sau opri funcţia din meniul:
Setari De Baza.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi funcţia de gătire.
Aplicabilă la toate funcţiile de
gătire cu Durata sau Stab. Auto
A Greutatii.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
simbol.
Pe afişaj apare mesajul.
pentru pornire sau pentru
2. Apăsaţi
anulare.
3. Setaţi durata funcţiei.
4. Apăsaţi
.
Programe automate
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Reţete online
Pe site-ul www.ikea.com puteţi
găsi reţetele pentru programele
automate corespunzătoare
acestui cuptor. Pentru a găsi
cartea de reţete
corespunzătoare, consultaţi
numărul de articol de pe plăcuţa
cu datele tehnice aflată pe
cadrul frontal al cavităţii
aparatului.
Gatire Asistata
Acest cuptor dispune de un set de reţete pe
care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe şi nu
pot fi modificate.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Gatire Asistata.
Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
pentru a
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
confirma.
59
ROMÂNA
Utilizarea accesoriilor
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Împingeţi tava de gătit între barele de
ghidaj ale suportului raftului şi raftul de
sârmă deasupra barelor de ghidaj.
Introducerea accesoriilor
Folosiţi doar vase şi materiale adecvate.
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolul „Informaţii şi sfaturi”,
Vesela şi materiale adecvate
pentru microunde.
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului şi asiguraţi-vă că
picioruşele sunt îndreptate în jos.
Mica proeminenţă de sus creşte
siguranţa. Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată din
jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe raft.
Farfuria de sticlă de la baza cuptorului cu
microunde:
Tavă de gătit:
Împingeţi tava de gătit între şinele de
ghidaj ale suportului raftului.
ATENŢIE! Folosiţi farfuria de
sticlă de la baza cuptorului cu
microunde doar cu funcţia
microunde. Scoateţi accesoriul
atunci când folosiţi o altă funcţie,
de ex. grătarul la microunde sau
grătarul.
Puneţi accesoriul pe baza cavităţii. Puneţi
alimentele pe farfuria de sticlă de la baza
cuptorului cu microunde.
Folosiţi întotdeauna farfuria de sticlă de la
baza cuptorului cu microunde atunci când
funcţia microunde este pornită. Aceasta
este necesară pentru încălzirea alimentelor
sau lichidelor.
Raft de sârmă şi tavă de gătitîmpreună:
60
ROMÂNA
AVERTISMENT! Farfuria de sticlă
de la baza cuptorului cu
microunde poate deveni foarte
fierbinte atunci când cuptorul
funcţionează.
Funcţii suplimentare
Favorite
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de gătire.
Acestea sunt disponibile în meniul: Favorite.
Puteţi salva 20 de programe.
Nu puteţi salva ca programe
preferate Microunde şi funcţii
combinate cu microunde.
Salvarea unui program
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
7. Apăsaţi sau pentru a schimba litera.
.
8. Apăsaţi
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsaţi lung
pentru a salva.
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
liberă a memoriei, apăsaţi
apăsaţi
existent.
sau
şi
pentru a suprascrie un program
Puteţi modifica denumirea unui program din
meniul: Numele Programului.
Activarea programului
1.
2.
3.
4.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Favorite.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Alegeţi numele pentru programul
favorit.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
Utilizarea Blocare acces copii
Atunci când este activată Blocare acces
copii, cuptorul nu poate fi pornit accidental.
1. Apăsaţi
pentru a porni afişajul.
2. Apăsaţi
şi
simultan până când
afişajul indică un mesaj şi un simbol
cheie.
Pentru a opri funcţia Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
61
ROMÂNA
Functia Blocare
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. O puteţi
porni doar atunci când cuptorul
funcţionează.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Pentru a opri funcţia, apăsaţi
indică un mesaj. Apăsaţi
şi după aceea
. Afişajul
în mod repetat
pentru confirmare.
Atunci când opriţi cuptorul, se
opreşte, de asemenea, şi funcţia.
Setare + Pornire
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură apăsare
a oricărui simbol.
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
în mod repetat până când
3. Apăsaţi
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
în mod repetat până când
5. Apăsaţi
afişajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
Apăsaţi orice simbol (cu excepţia ) pentru
a porni funcţia: Setare + Pornire. Funcţia de
gătire setată este activată.
La încheierea funcţiei de gătire este emis un
semnal sonor.
• Functia Blocare este activată
atunci când funcţia de gătire
funcţionează.
• Meniul: Setari De Baza vă
permite: Setare + Pornire să
porniţi şi să opriţi funcţia.
Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se opreşte
automat după o perioadă dacă o funcţie
de gătire este activă şi nu modificaţi nicio
setare.
Temperatura (°C)
Durata de oprire (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Oprirea automată nu
funcţionează cu aceste funcţii:
Iluminare Cuptor, Durata, Sfarsit
La.
Luminozitatea afişajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
• Luminozitate de noapte - când cuptorul
este oprit. Luminozitatea afişajului este
mai scăzută între 10 PM şi 6 AM.
• Luminozitate de zi:
– atunci când cuptorul este pornit.
– dacă atingeţi un simbol în timpul
perioadei de iluminare de noapte
(cu excepţia celui pentru PORNIRE /
OPRIRE), afişajul revine la modul de
luminozitate de zi pentru
următoarele 10 secunde.
Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează, suflanta
cu aer rece porneşte automat pentru a
62
ROMÂNA
menţine reci suprafeţele cuptorului. Dacă
opriţi cuptorul, suflanta cu aer rece continuă
să funcţioneze până când aparatul se
răceşte.
Termostatul de siguranţă
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în care
temperatura scade, cuptorul porneşte din
nou în mod automat.
Funcţionarea incorectă a cuptorului sau
componentele defecte pot să cauzeze
Informaţii şi sfaturi
Recomandări pentru gătit
La fiecare pre-încălzire, scoateţi de la
interior rafturile de sârmă şi tăvile pentru a
avea cea mai rapidă pre-încălzire.
Cuptorul are patru poziţii pentru raft.
Număraţi poziţiile rafturilor începând din
partea de jos a cavităţii.
Cuptorul are un sistem special care produce
o circulaţie naturală a aerului şi o reciclare
constantă a aburului. Cu acest sistem puteţi
găti într-un mediu cu aburi şi puteţi păstra
preparatele moi în interior şi crocante la
exterior. Reduce la minimum durata de
gătire şi consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în cuptor
sau pe panourile de sticlă ale uşii în timpul
gătirii. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de cuptor atunci când
deschide uşa cuptorului.
După ce cuptorul se răceşte, curăţaţi
cavitatea cu o lavetă moale.
Coacerea prăjiturilor
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
Dacă utilizaţi două tăvi de gătit în acelaşi
timp, lăsaţi un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii şi a peştelui
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu
se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puţină apă în
cratiţa adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugaţi apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
Recomandări pentru microunde
Puneţi alimentele pe farfuria de sticlă de la
baza cavităţii cuptorului.
Întoarceţi sau amestecaţi alimentele la
jumătatea duratei de decongelare sau de
gătire.
Acoperiţi mâncarea pe durata gătirii şi
reîncălzirii.
Puneţi o lingură în sticlă sau pahar atunci
când încălziţi băuturi pentru a asigura o
mai bună distribuţie a căldurii.
Introduceţi mâncarea în cuptor fără niciun
ambalaj. Mâncărurile preparate pot fi
introduse în cuptor doar dacă ambalajul
este sigur la utilizarea microundelor
(verificaţi informaţiile de pe ambalaj).
Gătitul la microunde
Gătiţi mâncarea cu capacul pus. Gătiţi
alimentele fără capac dacă doriţi să le
menţineţi o crustă.
Nu supraîncălziţi preparatele prin setarea
unei puteri şi a unei durate prea mari.
ROMÂNA
63
Mâncarea se poate usca, arde sau produce
incendiu.
Nu utilizaţi cuptorul pentru a găti ouă sau
melci în cochilie deoarece aceştia pot
exploda. Găuriţi gălbenuşul unui ou prăjit
înainte de a îl reîncălzi.
Înainte de gătire, găuriţi cu o furculiţă de
câteva ori mâncarea cu piele sau coajă.
Tăiaţi legumele în bucăţi de dimensiuni cât
mai egale.
Amestecaţi preparatele lichide din când în
când.
Decongelarea la microunde
Puneţi alimentele congelate, despachetate
pe o farfurie întoarsă cu un recipient sub ea
sau pe un raft de dezgheţare sau pe o sită
de plastic, astfel încât lichidul de
dezgheţare să se scurgă în afară.
Îndepărtaţi bucăţile decongelate după
aceea.
Puteţi să utilizaţi un nivel mai mare de
putere al microundelor pentru a găti
fructele şi legumele fără a le decongela mai
întâi.
Amestecaţi mâncarea înainte de servire.
După ce opriţi cuptorul, scoateţi alimentele
şi lăsaţi-l să stea timp de câteva minute.
Vesela şi materialele adecvate pentru microunde
La microunde folosiţi doar veselă şi materiale adecvate. Folosiţi tabelul de mai jos ca
referinţă.
Vase de gătit / Materiale
Funcţia Microunde
DecongeÎncălzire,
lare
Gătirea
Funcţia Microunde
combi
Sticlă şi porţelan rezistente la foc fără
componente din metal, de ex. sticlă
termorezistentă
Vase din sticlă şi porţelan care nu pot
fi folosite în cuptor fără nicio decoraţie cu argint, aur, platină sau alt metal
X
X
Ceramică din sticlă şi vitroceramică
din material rezistent la foc/congelare
Vase ceramice şi din lut fără nicio
componentă din cuarţ sau metal şi
glazurări care conţin metal
Ceramică, porţelan şi ceramică din
lut cu bază nesmălţuită sau cu mici
orificii, de ex. pe mânere
X
X
X
X
ROMÂNA
64
Vase de gătit / Materiale
Funcţia Microunde
DecongeÎncălzire,
lare
Gătirea
Plastic rezistent la căldură până la
200°C (verificaţi întotdeauna specificaţiile recipientului din plastic înainte
de utilizare)
Funcţia Microunde
combi
X
Carton, hârtie
X
X
Folie transparentă
X
X
Folie de friptură cu închidere sigură
la microunde (verificaţi întotdeauna
specificaţiile foliei înainte de utilizare)
X
Coacerea preparatelor cu suport
X
realizat din metal, de ex. email, fontă
X
Forme de copt, smălţuite sau acoperite cu silicon (verificaţi întotdeauna
specificaţiile formelor de copt înainte
de utilizare)
X
X
Tavă pentru prăjituri
X
X
Raft de sârmă
X
X
Farfurie de sticlă de la baza cuptorului cu microunde
Vase pentru utilizare la microunde,
de ex. tigaie
X
X
X
X
Decongelarea la microunde
Aliment
Putere (Watt)
Durată (min)
Timp de repaos
(min)
Friptură (0,2 kg)
100
5-7
5 - 10
Carne tocată (0,5 kg)
200
8 - 12
5 - 10
Pui (1 kg)
100
30 - 35
10 - 20
Piept de pui (0,15 kg)
100
5-9
10 - 15
ROMÂNA
Aliment
65
Putere (Watt)
Durată (min)
Timp de repaos
(min)
Pulpe de pui (0,15 kg)
100
5-9
10 - 15
Peşte întreg (0,5 kg)
100
10 - 15
5 - 10
Fileuri de peşte (0,5 kg)
100
12 - 15
5 - 10
Unt (0,25 kg)
100
4-6
5 - 10
Brânză rasă (0,2 kg)
100
2-4
10 - 15
Plăcintă dospită (1 bucată)
200
2-3
15 - 20
Prajitura cu branza (1 bu- 100
cată)
2-4
15 - 20
Prăjitură uscată (de ex.
chec) (1 bucată)
200
2-4
15 - 20
Pâine (1 kg)
200
15 - 18
5 - 10
Pâine feliată (0,2 kg)
200
3-5
5 - 10
Chifle (4 bucăţi)
200
2-4
2-5
Fruct (0,25 kg)
100
5 - 10
10 - 15
Reincalzire
Aliment
Putere (Watt)
Durată (min)
Timp de repaos
(min)
Mâncare de bebeluşi în
300
borcane (0,2 kg); amestecaţi şi verificaţi temperatura
1-2
-
Lapte pentru bebeluşi
600
(180 ml); puneţi lingura în
biberon, amestecaţi şi verificaţi temperatura
0:20 - 0:40
-
Semipreparate (0,5 kg)
600
6-9
2-5
Alimente preparate şi
congelate (0,5 kg)
400
10 - 15
2-5
ROMÂNA
66
Aliment
Putere (Watt)
Durată (min)
Timp de repaos
(min)
Lapte (200 ml)
1000
1 - 1:30
-
Apă (200 ml)
1000
1:30 - 2
-
Sos (200 ml)
600
1-3
-
Supă (300 ml)
600
3-5
-
Topire
Aliment
Putere (Watt)
Durată (min)
Timp de repaos
(min)
Ciocolată / Glazură de
ciocolată (0,15 kg)
300
2-4
-
Unt (0,1 kg)
400
0:30 - 1:30
-
Gătitul la microunde
Gătirea
Aliment
Putere (Watt)
Durată (min)
Timp de repaos
(min)
Peşte întreg (0,5 kg)
500
8 - 10
2-5
Fileuri de peşte (0,5 kg)
400
4-7
2-5
Legume, proaspete (0,5 kg + 600
50 ml de apă)
5 - 15
-
Legume, congelate (0,5 kg +
50 ml de apă)
600
10 - 20
-
Cartofi copţi (0,5 kg)
600
7 - 10
-
Orez (0,2 kg + 400 ml de
apă)
600
15 - 18
-
Popcorn
1000
1:30 - 3
-
Funcţia combinată microunde
Folosiţi această funcţie pentru a găti
alimente într-un timp mai scurt şi pentru a le
rumeni.
ROMÂNA
Aliment
67
Funcţie
Putere Tempera- Durată
(Watt) tura (°C)
(min)
Nivel
raft
Comentarii
Cartofi
gratinati
(1,1 kg)
Gatire Intensiva +
MU
400
180 - 190 40 - 45
1
Întoarceţi recipientul la jumătatea
duratei de gătire.
Durata de aşteptare: 2 - 5 min.
Prăjitură
(0,7 kg)
Încălzire sus/jos +
MU
100
180 - 200 25 - 30
2
Întoarceţi recipientul la jumătatea
duratei de gătire.
Durata de aşteptare: 5 min.
Friptură
de porc
(1,5 kg)
Aer Cald + MU
200
180 - 190 85 - 90
1
Întoarceţi invers
carnea după 30 de
min de gătire. Durata de aşteptare:
2 - 5 min.
Lasagne
Încălzire sus/jos +
MU
200 - 170 - 190 30 - 40
300
1
Întoarceţi recipientul la jumătatea
duratei de gătire.
Durata de aşteptare: 2 - 5 min.
Pui (1 kg)
Gatire Intensiva +
MU
400
2
Întoarceţi recipientul la jumătatea
duratei de gătire.
Durata de aşteptare: 2 - 5 min.
210 - 230 35 - 40
Sfaturi pentru microunde
Rezultate la gătit/
decongelare
Preparatul este prea
uscat.
Cauză posibilă
Puterea a fost prea ridicată.
Durata a fost prea mare.
Soluţie
Data viitoare selectaţi o putere mai
mică la microunde şi un timp mai îndelungat.
ROMÂNA
Rezultate la gătit/
decongelare
Alimentele nu sunt
încă decongelate,
fierbinţi sau gătite la
terminarea duratei
gătirii.
68
Cauză posibilă
Soluţie
Durata a fost prea scurtă.
Preparatul este suPuterea a fost prea ridipraîncălzit pe margi- cată.
ni, însă încă nu este
gata în mijloc.
Alegeţi o durată mai mare. Nu creşteţi puterea microundelor.
Data viitoare selectaţi o putere mai
mică la microunde şi un timp mai îndelungat.
Exemple de aplicaţii la gătit pentru setări
ale puterii
Datele din tabel sunt doar orientative.
Nivel de putere
•
•
•
•
1000 W
900 W
800 W
700 W
Utilizare
Încălzirea lichidelor
Dat într-un clocot la începutul etapei de gătit
Prepararea legumelor
• 600 W
• 500 W
Decongelarea şi încălzirea mâncărurilor congelate
Încălzirea mâncărurilor de felul doi
Prepararea tocăniţelor
Prepararea mâncărurilor cu ou
• 400 W
• 300 W
Prepararea în continuare a mâncărurilor
Prepararea mâncărurilor fine
Încălzirea hranei bebeluşului
Înmuierea orezului
Încălzirea mâncărurilor fine
Pentru a topi brânză, ciocolată, unt
• 200 W
• 100 W
Decongelarea cărnii, peştelui
Decongelarea brânzei, smântânii, untului
Decongelarea fructelor şi prăjiturilor
Decongelarea pâinii
Informaţii pentru institutele de testare
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
Grill Rapid
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 3 minute.
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
ROMÂNA
69
Aliment Timp de frigere la grătar (min)
Pe o parte Pe cealaltă parte
Aliment Timp de frigere la grătar (min)
Pe o parte Pe cealaltă parte
Burgeri
Pâine
prăjită
9 - 13
8 - 10
1-3
1-3
Funcţia Microunde
Teste conform cu IEC 60705.
Aliment
Putere
(Watt)
Cantitate Nivel raft
1)
(kg)
Durată (min)
Comentarii
Pandispan
600
0.475
Jos
7-9
Întoarceţi recipientul cu
1/4, la jumătatea duratei de gătire.
Bucată de
carne
400
0.9
2
25 - 32
Întoarceţi recipientul cu
1/4, la jumătatea duratei de gătire.
Royale
500
1
Jos
18
-
0.5
Jos
8 - 12
Întoarceţi invers carnea
la jumătatea duratei
de gătire.
Decongelare 200
carne
1) Folosiţi raftul de sârmă dacă nu este specificat altfel.
Funcţia combinată microunde
Teste conform cu IEC 60705.
Aliment
Funcţie
Putere Temperatu- Nivel
(Watt)
ra (°C)
raft
Durată
(min)
Comentarii
1)
Prăjitură
(0,7 kg)
Aer cald +
MU
100
180
2
29 - 31
Întoarceţi recipientul cu 1/4, la
jumătatea duratei
de gătire.
Cartofi
gratinati
(1,1 kg)
Gatire Inten- 400
siva + MU
180
1
40 - 45
Întoarceţi recipientul cu 1/4, la
jumătatea duratei
de gătire.
ROMÂNA
Aliment
70
Funcţie
Putere Temperatu- Nivel
(Watt)
ra (°C)
raft
Durată
(min)
Comentarii
1)
Pui (1,1
kg)
Gatire Inten- 200
siva + MU
200
1
45 - 55
Puneţi carnea în
recipientul rotund
din sticlă şi întoarceţi invers după
20 de minute de
gătire.
1) Folosiţi raftul de sârmă dacă nu este specificat altfel.
Tabele de gătit
Pentru tabelele de gătit suplimentare,
consultaţi Cartea de reţete pe care o găsiţi
pe site-ul web www.ikea.com. Pentru a găsi
Cartea de reţete corespunzătoare,
consultaţi numărul articolului de pe plăcuţa
cu datele tehnice aflată pe cadrul frontal al
cavităţii aparatului.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o
lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat
pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de
orice alte resturi alimentare poate provoca
un incendiu.
Curăţaţi cu atenţie toate reziduurile şi
grăsimile alimentare de pe tavanul cavităţii.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare
utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă moale
cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu
curăţaţi accesoriile în maşina de spălat
vase.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu produs
special de curăţat cuptorul.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu le
curăţaţi utilizând agenţi agresivi, obiecte cu
margini ascuţite sau în maşina de spălat
vase. Stratul anti-aderent poate fi
deteriorat.
Curăţaţi umezeala din cavitate după
fiecare utilizare.
Pentru cuptoarele din inox sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului numai cu o lavetă
sau burete umed. Uscaţi-o cu o lavetă
moale.
A nu se folosi bureţi din sârmă, acizi sau
produse abrazive, deoarece pot deteriora
suprafaţa cuptorului. Curăţaţi panoul de
comandă al cuptorului cu aceeaşi
precauţie.
Curăţarea garniturii uşii
Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii.
Garnitura uşii se află în jurul cadrului
cavităţii cuptorului. Nu utilizaţi cuptorul
ROMÂNA
71
dacă garnitura uşii este deteriorată.
Contactaţi un Centru de service autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi
informaţiile generale despre curăţenie.
Scoaterea suporturilor pentru raft
Înlocuirea becului
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavităţii şi a capacului din
sticlă al becului.
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare! Deconectaţi
siguranţa înainte de a înlocui
becul.
Este posibil ca becul cuptorului şi
capacul din sticlă al becului să fie
fierbinţi.
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, asiguraţi-vă de răcirea
cuptorului. Pericol de arsuri.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi suporturile
raftului.
1. Trageţi suportul cu grijă în sus afară din
agăţătoarea faţă.
ATENŢIE! Întotdeauna ţineţi
becul halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni arderea
reziduurilor de grăsime pe bec.
1
3
2
2. Trageţi capătul din faţă al suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-l de peretele
lateral.
3. Scoateţi suportul din agăţătoarea din
spate.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine
inversă.
1. Opriţi cuptorul.
2. Decuplaţi siguranţele din tablou sau
opriţi de la întrerupător.
3. Rotiţi spre stânga capacul din sticlă al
becului şi scoateţi-l.
4. Curăţaţi capacul de sticlă.
5. Înlocuiţi becul cuptorului cu unul de 25
W, 230 V (50 Hz), rezistent la o
temperatură de 300°C (tipul soclului:
G9).
6. Montaţi capacul de sticlă.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
ROMÂNA
72
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este activă.
Consultaţi „Oprirea automată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utilizarea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Uşa nu este închisă corect.
Închideţi uşa complet.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este cauza defecţiunii. Dacă siguranţele se ard în mod repetat, adresaţi-vă unui electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică. • Opriţi cuptorul de la siguranţa din locuinţă sau de
la întrerupătorul de siguranţă din tabloul de siguranţe şi porniţi-l in nou.
• Dacă afişajul indică din
nou codul de eroare, contactaţi Centrul de service
autorizat.
Aburul şi condensul se depun pe alimente şi în cavitatea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă unui Centru de service
autorizat.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după terminarea procesului de gătit.
este amplasată pe cadrul frontal din
interiorul cuptorului. Nu scoateţi plăcuţa cu
date tehnice din interiorul cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
ROMÂNA
73
Date tehnice
Date tehnice
Dimensiuni (interior)
Lăţime
Înălţime
Adâncime
Volum util
43 l
Suprafaţa tăvii de gătit
1424 cm²
Element de încălzire superior
1900 W
Element de încălzire inferior
1000 W
Grătar
1900 W
Inel
1650 W
Putere nominală totală
3000 W
Tensiune
220 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Număr de funcţii
17
480 mm
217 mm
411 mm
Eficienţă energetică
Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele funcţii
care vă ajută la economisirea
energiei în timpul procesului
zilnic de gătire.
Sfaturi generale
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă
corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu
deschideţi uşa prea des în timpul gătirii.
Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţivă că este bine fixată în poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie, însă doar atunci
când folosiţi o funcţie fără microunde.
Atunci când este posibil, nu pre-încălziţi
cuptorul înainte de a introduce alimente în
interior.
Atunci când durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, reduceţi temperatura
cuptorului la minim cu 3 - 10 minute, în
funcţie de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire. Căldura
reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
ROMÂNA
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile de
gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu selectare
Durată sau Sfârşit şi durata de gătire este
mai mare de 30 de minute, elementele de
încălzire se dezactivează automat mai
devreme la unele funcţii ale cuptorului.
74
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l doar
atunci când este necesar.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
ROMÂNA
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
75
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
76
ROMÂNA
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Zona de validitate
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
77
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
78
79
867353757-A-312019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2048559-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising