IKEA | KULINACMX | User manual | IKEA KULINACMX Korisnički priručnik

IKEA KULINACMX Korisnički priručnik
HR
KULINARISK
SI
HRVATSKI
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite
potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i
odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.
SLOVENŠČINA
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih
IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.
HRVATSKI
SLOVENŠČINA
4
39
4
HRVATSKI
Sadržaj
Informacije o sigurnosti
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Upravljačka ploča
Prije prve upotrebe
Svakodnevna uporaba
Funkcije sata
Automatski programi
4
7
10
11
11
13
14
19
20
Korištenje pribora
Dodatne funkcije
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
Briga za okoliš
JAMSTVO TVRTKE IKEA
20
22
23
32
33
35
35
36
36
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja.
Upute uvijek čuvajte s uređajem za buduće potrebe.
Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i složenim
invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja, osim ako
su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
HRVATSKI
•
•
•
5
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Prije provođenja bilo kakvog održavanja isključite napajanje.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice
jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti
kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Metalni dijelovi u
unutrašnjosti mogu stvoriti električni luk.
Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, uređaj se ne smije
koristiti dok ga ne popravi ovlašteni serviser.
Samo kvalificirana osoba smije obavljati servisiranje ili
popravak koji uključuje skidanje poklopca koji sprječava
izlaganje energiji mikrovalova.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Ne zagrijavajte tekućine ili druge namirnice u čvrsto
zatvorenim spremnicima. Mogli bi eksplodirati.
Tijekom mikrovalnog kuhanja nije dozvoljena uporaba
metalnih spremnika za hranu i napitke. Taj zahtjev nije
primjenjiv ako proizvođač navodi veličinu i oblik metalnih
spremnika prikladnih za mikrovalno kuhanje.
Koristite isključivo posuđe koje je prikladno za upotrebu u
mikrovalnim pećnicama.
Kada zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim
spremnicima pazite dok se nalaze u uređaju zbog
mogućnosti zapaljenja.
Uređaj je namijenjen za zagrijavanje namirnica i napitaka.
Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje termofora, papuča,
spužvi, vlažne odjeće ili sličnih predmeta može izazvati
ozljeđivanje, zapaljenje ili požar.
Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač i držite
vrata zatvorena kako biste prigušili mogući plamen.
Zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može dovesti do
odgođenog vrenja. Stoga pazite prilikom rukovanja
spremnikom.
Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom treba
promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije
uporabe, kako bi se izbjegle opekline.
Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u
mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon
zagrijavanja mikrovalovima.
Uređaj se treba redoviti čistiti i moraju se uklanjati sve
naslage hrane.
Ako se uređaj ne održava čistim to može dovesti do
oštećenja površine što može nepovoljno utjecati na životni
vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.
7
HRVATSKI
Sigurnosne upute
Instalacija
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Uređaj postavite na sigurno i prikladno
mjesto koje zadovoljava zahtjeve za
postavljanje.
• Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
• Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane
uređaja
455 mm
Visina stražnje strane
uređaja
440 mm
Širina prednje strane
uređaja
595 mm
Širina stražnje strane
uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
882 mm
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
Vijci za montažu
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim
detaljima napajanja.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni
servisni centar.
• Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice tijekom
rada ili kad su vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
8
HRVATSKI
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj mora
imati kontakte s otvorom od minimalno 3
mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina, strujnog udara
ili eksplozije.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama
ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u
dodir s uređajem kada otvarate vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
• Za prethodno zagrijavanje pećnice ne
koristite funkciju mikrovalne pećnice.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak
boje emajla:
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno u unutrašnjosti uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
• Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
• Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje uređaja,
ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne
zatvarajte ploču namještaja dok se
uređaj potpuno ne ohladi nakon
uporabe.
Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od ozljede, vatre ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja uređaj isključite a utikač
izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost puknuća staklenih ploča.
9
HRVATSKI
• Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
• Osigurajte da se unutrašnjost i vrata
nakon svake uporabe obrišu i osuše.
Para proizvedena tijekom rada uređaja
kondenzira se na stijenkama
unutrašnjosti i može uzrokovati koroziju.
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površine.
• Masnoća i hrana preostala u uređaju
mogu uzrokovati požar i električni luk
tijekom rada mikrovalne pećnice.
• Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
suhoj krpi. Provjerite da su stakleni predmeti
dovoljno hladni prije pranja, hlađenja ili
zamrzavanja.
Uporaba staklenih predmeta
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se
koristi u ovom uređaju namijenjeno je
samo za kućanske uređaje. Ne koristite
ga za kućno osvjetljenje.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte
iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
Rukovanje staklenim predmetima bez
odgovarajuće pažnje može rezultirati
lomom, odlomljavanjem, pucanjem ili većim
ogrebotinama.
• Ne prolijevajte hladnu vodu ili druge
tekućine na staklene predmete jer nagli
pad temperature može uzrokovati
trenutačni lom stakla. Slomljeni dijelovi
stakla mogu biti iznimno oštri i teški za
pronaći.
• Ne stavljajte vruće staklene predmete na
hladne površine, izravno na radnu ploču,
na metalne površine ili u sudoper i ne
rukujte staklenim predmetima pomoću
mokre krpe.
• Ne koristite i ne popravljajte staklene
predmete koji su odlomljeni, napukli ili
jako izgrebani.
• Ne ispuštajte i ne bacajte staklene
predmete o čvrste predmete i ne
udarajte ih priborom.
• Ne zagrijavajte prazne staklene
predmete u mikrovalnoj pećnici i ne
pregrijavajte ulje ili maslac u mikrovalnoj
pećnici (koristite minimalni vrijeme
kuhanja).
Pustite da se vrući stakleni predmeti ohlade
na polici za hlađenje, držaču posuda ili na
Izbjegavajrte rukovanje vrućim staklenim
predmetima (uključujući posuđe sa
silikonskim ručkama) bez suhih držača
posuda.
Izbjegavajte pogrešnu uporabu mikrovalne
pećnice (npr. rad pećnice bez ikakvog
punjenja ili s malim punjenjem).
Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara.
Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
• Ambalaža:
Materijal pakiranja može se reciklirati.
Plastični dijelovi označeni su
međunarodnim kraticama kao što su PE,
PS itd. Odložite materijal pakiranja u za
HRVATSKI
10
to namijenjene kontejnere na lokalnom
odlagalištu.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Za postavljanje pogledajte upute
za postavljanje.
Električna instalacija
UPOZORENJE! Električnu
instalaciju mora postaviti
kvalificirana osoba.
Proizvođač nije odgovoran zbog
nepoštivanja sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
Ova pećnica opremljena je kabelom
napajanja.
Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također možete
pogledati tablicu:
Ukupna snaga (W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi
vodiči).
HRVATSKI
11
Opis proizvoda
Opći pregled
1
3
4
5
4
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
2
6
1
7
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Mali roštilj
Generator mikrovalova
Svjetlo
Ventilator
Natpisna pločica
Vodilica police, uklonjiva
Položaji police
8
Za torte i biskvite.
• Stakleni tanjur mikrovalne pećnice x 1
Za potporu mikrovalnom načinu rada.
Pribor
• Žičana polica x 1
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
• Pekač za pecivo x 1
Upravljačka ploča
Elektronički programator
1
2 3 4
Simbol
1
5
Funkcija
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
6
7 8 9 10 11
Napomena
Za uključenje i isključenje uređaja.
HRVATSKI
12
Simbol
Funkcija
Funkcije pećnice
ili Pomoć pri
kuhanju
2
Napomena
Pritisnite jednom za ulazak u Funkcije pećnice izbornik. Ponovno pritisnite za prelazak na Pomoć
pri kuhanju. Za uključenje ili isključenje svjetla, dodirnite
na 3 sekunde.
3
Tipka za povratak Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika simbol dodirnite na 3 sekunde.
4
Odabir temperature
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u uređaju.
Funkcija mikrovalne pećnice
Za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice. Kad
koristite mikrovalnu pećnicu s funkcijom: Trajanje
na više od 7 minuta i u Combi načinu rada, snaga
mikrovalne pećnice ne može biti viša od 600 W.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
Tipka Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Tipka Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
5
-
6
7
8
Vrijeme i dodatne Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
funkcije
pećnice uključena, dodirnite simbol za postavljanje
tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Favoriti, Zagrij
+ Zadrži, Odaberi + Započni.
9
Zvučni alarm
10
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
OK/Brzo
Za potvrdu odabira ili postavke. Za uključivanje
pokretanje mikro- funkcije mikrovalne pećnice. Možete ga koristiti i
valne pećnice
kada je uređaj isključen.
11
Zaslon
A
B
C
E
D
A. Funkcija pećnice ili funkcija mikrovalne
pećnice
B. Vrijeme
C. Indikator zagrijavanja
D. Temperatura ili snaga mikrovalne pećnice
E. Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
HRVATSKI
13
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura
u pećnici.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + Zadrži
Funkcija radi.
Prije prve upotrebe
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite ili za postavljanje
vrijednosti.
2. Za potvrdu pritisnite
.
Prethodno zagrijavanje
Prije prve uporabe prethodno zagrijte
pećnicu s postavljenom mrežom za pečenje
HRVATSKI
i pekačima za pecivo. Donja staklena ploča
mikrovalne pećnice mora se ukloniti.
1. Postavite funkciju: Conventional Cooking
(Top/Bottom Heat)
i maksimalnu
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
i
3. Postavite funkciju: Vrući zrak
maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Pribor može postati topliji nego obično.
Tijekom predgrijavanja, pećnica može
ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
Uporaba mehaničke roditeljske zaštite
Na pećnicu je postavljena sigurnosna
blokada za djecu. Nalazi se ispod
upravljačke ploče, s desne strane pećnice.
Za otvaranje vrata pećnice s roditeljskom
zaštitom.
14
1. Povucite i držite ručicu roditeljske zaštite
kako je prikazano na slici.
2. Otvorite vrata.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite
roditeljsku zaštitu.
Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu
otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu
blokadu za djecu imbus ključem. Inbus ključ
nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.
Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte
vijak natrag u otvor.
UPOZORENJE! Pazite da ne
ogrebete upravljačku ploču.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite ili za odabir opcije
izbornika.
3. Pitisnite
za pomicanje u podizbornik
ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete se
vratiti na glavni izbornik pomoću
Pregled izbornika
Glavni izbornik
SImbol / Stavka
izbornika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećnice grijanja.
Pomoć pri
kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Recepti za te programe mogu se naći u
knjižici s receptima.
Favoriti
Sadrži popis omiljenih
programa kuhanja izrađen od korisnika.
.
HRVATSKI
SImbol / Stavka
izbornika
15
Upotreba
SImbol / Stavka
izbornika
Osnovne postavke
Koristi se za postavljanje konfiguracije
uređaja.
Odabir jezika
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
Izbor glasnoće
Podizbornik za: Osnovne postavke
SImbol / Stavka
izbornika
Namještanje
vremena
Prikaz vremena
Odaberi +
Započni
Zagrij + Zadrži
Produljenje
vremena
Zaslon
Postavlja točno vrijeme
na satu.
Kada je UKLJUČENO,
na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada isključite
uređaj.
Za postavljanje
funkcije i njeno
naknadno uključenje
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Održava pripremljenu
hranu toplom 30 minuta nakon završetka
ciklusa kuhanja.
Izbor tonova
upozorenja
Servis
Tvorničke postavke
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i signala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja. Nije
moguće deaktivirati
zvuk dodirnog polja
UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Ponovno vraća sve postavke na tvorničke
postavke.
Funkcije pećnice
Funkcija pećnica
Vrući zrak
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
Kontrast zaslona kontrast zaslona.
Osvjetljenje
zaslona
Ton tipke
Zaslon
Conventional
Cooking (Top/
Bottom Heat)
Upotreba
Za pečenje na do dva
položaja police istovremeno i za sušenje
hrane.
Temperaturu postavite
20 - 40 °C niže nego
za Uobičajeno
kuhanje.
Za pečenje i prženje
na jednom položaju
police.
HRVATSKI
Funkcija pećnica
Pizza program
Nisko temp.
pečenje
Donji grijač
Smrznuta hrana
Mali roštilj
Veliki roštilj
Turbo roštilj
16
Upotreba
Za pečenje pizze. Za
intenzivno smeđe i
hrskavo dno.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom
stranom i
konzerviranje namirnica.
Za pripremu gotovih
jela (npr. pomfrita,
kroketa, proljetnih
rolada) na hrskav način.
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu
tosta.
Za pečenje tanjih
komada hrane u većim
količinama i pripremanje tosta.
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi s kostima na jednom
položaju police. Za
pripremu zapečenih
jela i tamnjenje.
Upotreba
Za pečenje kruha.
Pečenje kruha
Upotreba
Zapečena jela
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Dizanje tijesta
Za dizanje tijesta s
kvascem prije pečenja.
Ako koristite tu
funkciju, svjetlo se automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Posebnosti
Funkcija pećnica
Funkcija pećnica
Zagrijavanje
tanjura
Konzerviranje
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
Za konzerviranje povrća (npr. kiselih krastavaca).
Za sušenje narezanog
voća, povrća i gljiva.
Sušenje
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veličini
smrznutih namirnica.
Ako koristite tu
funkciju, svjetlo se automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
HRVATSKI
17
Postavljanje funkcije zagrijavanja
1. Izvadite stakleni tanjur s dna mikrovalne
pećnice.
2. Uključite pećnicu.
3. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
4. Za potvrdu pritisnite
.
5.
6.
7.
8.
Odaberite funkciju grijanja.
Za potvrdu pritisnite
.
Postavite temperaturu.
Za potvrdu pritisnite
.
Funkcija mikrovalne pećnice
Funkcije
Zaslon
Mikrovalna pećnica Stvara toplinu izravno u hrani. Koristite tu funkciju za zagrijavanje
jela i napitaka, odmrzavanje mesa ili voća te za kuhanje povrća i ribe.
Kombinirani
Tu funkciju koristite za zajednički rad funkcije pećnice i mikrovalnog
načina rada. Koristite je kako biste hranu kuhali kraće vrijeme i zapekli je.
Maksimalna snaga za tu funkciju je 600 W.
Brzo pokretanje
Upotrebljavajte je za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice
jednim dodirom simbola
uz maksimalnu snagu mikrovalne pećnice i kratko vrijeme rada. 30 sekundi.
Postavljanje funkcije mikrovalne pećnice
1. Izvadite sav pribor.
2. Umetnite stakleni tanjur na dno
mikrovalne pećnice.
3. Uključite pećnicu.
4. Pritisnite
za uključivanje funkcije
mikrovalne pećnice.
5. Pritisnite
. Funkcija: Trajanje je
postavljena na 30 sekundi i mikrovalna
pećnica započinje s radom.
Svaki dodir tipke
dodaje 30
sekundi na vrijeme trajanja
funkcije: Trajanje.
Ako ne pritisnete
, pećnica se
isključuje nakon 20 sekundi.
6. Pritisnite
za postavljanje funkcije:
Trajanje. Pogledajte "Postavljanje
funkcija sata".
Najviša postavka vremena za
funkciju: Trajanje je 90 minuta.
Možete promijeniti snagu
mikrovalne pećnice (pritisnite
a zatim ili ) i funkcija: Trajanje
bilo kada tijekom rada
funkcije mikrovalne pećnice.
7. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju od
2 minute. Funkcija mikrovalne pećnice
automatski se isključuje. Pritisnite bilo
koji simbol za zaustavljanje signala.
Za isključenje funkcije mikrovalne
pećnice, pritisnite
.
Ako pritisnete
ili otvorite
vrata, funkcija se zaustavlja. Za
njezino ponovno pokretanje
pritisnite
.
18
HRVATSKI
Postavljanje kombi-funkcije
1. Izvadite stakleni tanjur s dna mikrovalne
pećnice.
2. Uključite funkciju pećnice. Pogledajte
"Postavljanje funkcije pećnice".
3. Dodirnite
i obavite iste korake kao i
kad postavljate funkciju mikrovalne
pećnice.
Za neke funkcije mikrovalna
pećnica započeti će s radom čim
se dosegne postavljena
temperatura.
Funkcije koje nisu dostupne za Kombi
funkciju: Favoriti, Završetak, Odaberi +
Započni, Zagrij + Zadrži.
Postavljanje funkcije brzog pokretanja
mikrovalne pećnice
1. Ako je potrebno, pritisnite
za
isključivanje pećnice.
2. Pritisnite
za uključivanje funkcije
brzog pokretanja (Quick Start).
Svaki pritisak na
dodaje 30 sekundi na
Trajanje vrijeme
Snagu mikrovalne pećnice
možete promijeniti (pogledajte
"Postavljanje funkcije mikrovalne
pećnice").
3. Dodirnite za postavljanje vremena za
funkciju: Trajanje. Pogledajte poglavlje
"Funkcije sata". Postavljanje funkcija
sata.
Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
Brzo zagrijavanje
Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu dok
je uključena funkcija Brzo
zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto
3 sekunde. Indikator zagrijavanja se
mijenja.
Ta funkcija nije dostupna s nekim
funkcijama pećnice.
Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
19
HRVATSKI
Funkcije sata
Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija: Trajanje,
Završetak, morate prvo postaviti
funkciju pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski isključuje.
Možete koristiti funkcije: Trajanje
i Završetak istovremeno ako
želite automatski uključiti i
isključiti pećnicu u određeno
vrijeme kasnije.
Upotreba
Zvučni alarm Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2
h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za postavljanje
minuta i
to
pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks. 23
h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice (maks.
23 sata i 59 minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena. Pećnica
koristi preostalu toplinu za
nastavak pečenja do isteka
vremena (3 - 20 minuta).
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite ili .
.
4. Za potvrdu pritisnite
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
Zagrij + Zadrži
Uvjeti za funkciju:
• Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
• Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + Zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1.
2.
3.
4.
Uključite pećnicu.
Odaberite funkciju pećnice.
Postavite temperaturu iznad 80 °C .
sve dok se na zaslonu ne
Pritiščite
prikaže: Zagrij + Zadrži.
HRVATSKI
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
20
1. Po isteku vremena pečenja oglašava se
signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili za
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
.
4. Pritisnite
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa jelaAutomatika.
Automatski programi
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Online recepti
Recepte za automatske
programe specificirane za ovu
pećnicu mođete naći na web
stranici www.ikea.com. Za
pronalaženje odgovarajuće
knjižice recepata pogledajtebroj
proizvoda na natpisnoj pločici na
prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Pećnica ima komplet recepata koje možete
koristiti. Recepti su zadane postavke i ne
možete ih mijenjati.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju.
Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu
pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite
.
Korištenje pribora
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Umetanje pribora
Koristite samo prikladno posuđe i
materijale.
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlje "Savjeti i preporuke",
"Posuđe i materijali prikladni za
mikrovalnu pećnicu".
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
HRVATSKI
21
Stakleni tanjur na dnu mikrovalne pećnice
OPREZ! Donju staklenu ploču
mikrovalne pećnice koristite
samo s funkcijom mikrovalne
pećnice. Kada prelazite na
drugu funkciju, primjerice
roštiljanje u mikrovalnoj pećnici ili
roštiljanje, uklonite pribor.
Pekač za pecivo:
Pritisnite pekač za pecivo između vodilica ili
nosača polica.
Pribor stavite na dno unutrašnjosti. Hranu
postavite na donju staklenu ploču
mikrovalne pećnice.
Donju staklenu ploču mikrovalne pećnice
uvijek koristite s uključenom funkcijom
mikrovalne pećnice. Ona je potrebna za
zagrijavanje hrane ili tekućina.
UPOZORENJE! Donja staklena
ploča mikrovalne pećnice tijekom
rada pećnice može postati vruća.
Žičana polica i pekač za pecivozajedno:
Gurnite pekač za pecivo između vodilica
nosača polica i žičane police na vodilicama
iznad.
Mali urezi na vrhu povećavaju
sigurnost. Te izbočine ujedno su i
dodatna mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police sprječava
klizanje posuđa s police.
22
HRVATSKI
Dodatne funkcije
Favoriti
Svoje omiljene postavke kao što su trajanje,
temperatura ili funkcija pećnice možete
spremiti. Na raspolaganju su u izborniku:
Favoriti. Možete spremiti do 20 programa.
Ne možete postaviti funkcije
"Mikrovalna pećnica" i
"Mikrovalna pećnica kombi" kao
programe favorite.
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski
program.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
.
5. Za potvrdu pritisnite
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite ili za promjenu slova.
.
8. Pritisnite
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na zaslonu
prikaže prvi slobodni položaj memorije,
pritisnite ili i pritisnite
kako biste
spremili preko postojećeg programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
1. Pritisnite
za uključenje zaslona.
i
dok se na
2. Istovremeno pritisnite
zaslonu ne prikaže poruka i simbol
ključa.
Za isključivanje funkcije Roditeljska blokada
ponovite 2. korak.
Blokiranje tipki
Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu
funkciju grijanja. Tu funkciju možete uključiti
samo kada pećnica radi.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu, funkcija se
također isključuje.
Odaberi + Započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu ne
3. Pritiščite
prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
HRVATSKI
23
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu ne
prikaže: Odaberi + Započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + Započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava se
signal.
• Blokiranje tipki je uključeno
kad radi funkcija pećnice.
• Izbornik: Osnovne postavke
vam omogućuje uključenje
funkcije: Odaberi + Započni
uključivanje i isključivanje.
Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog vremena
ako funkcija pećnice radi a vi ne
promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C) Vrijeme isključivanja
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
• Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
• Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom noćnog
osvjetljenja (osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za sljedećih
10 sekundi.
Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
Automatsko isključivanje ne radi
s funkcijama: Osvijetljenje
unutrašnjosti, Trajanje,
Završetak.
Savjeti
Preporuke za kuhanje
Kad god predgrijavate, izvadite žičane
police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako bi
postigli najbrži učinak.
Pećnica ima četiri položaja polica. Brojite
položaje police od dna unutrašnjosti.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
24
HRVATSKI
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Skraćuje vrijeme
pečenja i potrošnju energije na minimum.
U uređaju ili na staklu vrata tijekom kuhanja
se može kondenzirati vlaga. Uvijek se
odmaknite od pećnice kad otvarate vrata.
Kad s epećnica ohladi, očistite unutrašnjost
mekanom krpom.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4
postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu razinu
između njih.
Pečenje mesa i ribe
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje
kondenzacije dima, dodajte vode svaki put
nakon što se osuši.
Preporuke za mikrovalnu pećnicu
Postavite hranu na stakleni tanjur na dnu
mikrovalne pećnice.
Promiješajte hranu na polovici vremena
kuhanja ili odmrzavanja.
Prekrijte hranu za kuhanje i podgrijavanje.
Stavite žlicu u flašu ili čašu prilikom
zagrijavanja pića kako biste osigurali bolju
raspodjelu topline.
Hranu u pećnicu stavite bez ikakvog
pakiranja. Zapakirana gotova jela mogu se
staviti u pećnicu samo kad je pakiranje
sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici
(pogledajte informacije na pakiranju).
Kuhanje mikrovalovima
Hranu kuhajte pokrivenu. Ako želite
sačuvati hrskavu koricu, hranu pripremajte
bez pokrova.
Ne postavljajte previsoke vrijednosti snage i
trajanja, da ne biste prekuhali hranu. Hrana
se može osušiti, izgorjeti ili uzrokovati
požar.
Ne upotrebljavate pećnicu za kuhanje jaja
u ljusci i puževa u kućicama jer bi se mogli
rasprsnuti. Žumanjak pečenog jaja probijte
prije ponovnog zagrijavanja.
Prije kuhanja, hranu s kožom probijte
nekoliko puta viljuškom ili je ogulite.
Povrće izrežite na manje komade jednake
veličine.
Tekuća jela s vremena na vrijeme
promiješajte.
Prije serviranja hranu promiješajte.
Nakon što isključite pećnicu, uklonite hranu i
ostavite je da odstoji nekoliko minuta.
Mikrovalno odmrzavanje
Stavite zamrznutu hranu u originalnoj
ambalaži na mali preokrenuti tanjur ispod
kojeg ste stavili posudu ili na stalak za
odmrzavanje ili plastično sito kako bi
tekućina nastala odmrzavanjem mogla
istjecati.
Naknadno skinite odmrznute dijelove.
Višu snagu mikrovalne pećnice možete
upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a
da ih ne morate najprije odmrznuti.
HRVATSKI
25
Prikladno posuđe i materijali za mikrovalnu pećnicu
Za mikrovalnu pećnicu, koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite tablicu ispod
za referencu.
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne peć- Kombinirana funkcija
nice
mikrovalne pećnice
Odmrzava
Grijanje.
nje
Pecite
Vatrostalno staklo i porculan bez
metalnih dijelova, npr. staklo otporno
na toplinu
Staklo i porculan neprikladni za
uporabu u pećnici, bez srebrenih,
zlatnih, platinastih ili metalnih
obloga/ukrasa
X
X
Staklo i staklokeramika napravljeno
od materijala za uporabu u pećnici/
otporno na smrzavanje
Keramičko i glineno posuđe bez
kvarcnih ili metalnih dijelova te
glazura koje sadrže metal
X
Keramika, porculan i zemljano posu- X
đe s neobloženim dnom ili s malim rupicama, npr. na ručkama
X
HPlastika otporna na toplinu do 200
°C (uvijek provjerite specifikacije
plastičnog spremnika prije uporabe)
X
X
Karton, papir
X
X
Prianjajuća folija
X
X
Folija za pečenje sigurna za uporabu
u mikrovalnoj pećnici (uvijek
provjerite specifikacije folije prije
uporabe)
Posude za pečenje od metala, npr.
emajla, lijevanog željeza
X
X
X
HRVATSKI
26
Posuđe/Materijal
Funkcija mikrovalne peć- Kombinirana funkcija
nice
mikrovalne pećnice
Odmrzava
Grijanje.
nje
Pecite
Limovi za pečenje, crno lakirani ili
obloženi silikonom (uvijek provjerite
specifikacije limova za pečenje prije
uporabe)
X
X
Pekač za pecivo
X
X
Žičana polica
X
X
Stakleni tanjur na dnu mikrovalne
pećnice
Posuđe za uporabu u mikrovalnoj
pećnici, npr. tava za hrskava jela
X
X
X
X
Mikrovalno odmrzavanje
Jelo
Snaga (W)
Vrijeme (min)
Vrijeme koje jelo
treba odstajati
(min)
Odrezak (0,2 kg)
100
5-7
5 - 10
Mljeveno meso (0,5 kg)
200
8 - 12
5 - 10
Pile (1 kg)
100
30 - 35
10 - 20
Pileća prsa (0,15 kg)
100
5-9
10 - 15
Pileći bataci (0,15 kg)
100
5-9
10 - 15
Cijela riba (0,5 kg)
100
10 - 15
5 - 10
Riblji filet 0,5 kg
100
12 - 15
5 - 10
Maslac (0,25 kg)
100
4-6
5 - 10
Ribani sir (0,2 kg)
100
2-4
10 - 15
Kolač od dizanog tijesta
(1 komad)
200
2-3
15 - 20
Torta od sira (1 komad)
100
2-4
15 - 20
HRVATSKI
27
Jelo
Snaga (W)
Vrijeme (min)
Vrijeme koje jelo
treba odstajati
(min)
Suhi kolač (npr. biskvit) (1
komad)
200
2-4
15 - 20
Kruh (1 komad)
200
15 - 18
5 - 10
Narezani kruh (0,2 kg)
200
3-5
5 - 10
Kiflići (4 komada)
200
2-4
2-5
Voće (0,25 kg)
100
5 - 10
10 - 15
Podgrijavanje
Jelo
Hrana za bebe u
staklenkama (0,2 kg);
promiješati i provjeriti
temperaturu
Snaga (W)
300
Vrijeme (min)
Vrijeme koje jelo
treba odstajati
(min)
1-2
-
Mlijeko za bebe (180 ml); 600
stavite žlicu u bocu,
promiješajte i provjerite
temperaturu
0:20 - 0:40
-
Gotova hrava (0,5 kg)
600
6-9
2-5
Zamrznuta gotova jela
(0,5 kg)
400
10 - 15
2-5
Mlijeko (200 ml)
1000
1 - 1:30
-
Voda (200 ml)
1000
1:30 - 2
-
Umak (200 ml)
600
1-3
-
Juha (300 ml)
600
3-5
-
HRVATSKI
28
Topljenje
Jelo
Snaga (W)
Vrijeme (min)
Vrijeme koje jelo
treba odstajati
(min)
Čokolada / čokoladna
glazura (0,15 kg)
300
2-4
-
Maslac (0,1 kg)
400
0:30 - 1:30
-
Kuhanje mikrovalovima
Pecite
Jelo
Snaga (W)
Vrijeme (min)
Vrijeme koje jelo
treba odstajati
(min)
Cijela riba (0,5 kg)
500
8 - 10
2-5
Riblji filet 0,5 kg
400
4-7
2-5
Povrće, svježe (0,5 kg + 50
ml vode)
600
5 - 15
-
Povrće, smrznuto (0,5 kg +
50 ml vode)
600
10 - 20
-
Krumpir u ljusci (0,5 kg)
600
7 - 10
-
Riža (0,2 kg + 400 ml vode)
600
15 - 18
-
Kokice
1000
1:30 - 3
-
Kombinirana funkcija mikrovalne pećnice
Tu funkciju korisite kako biste hranu kuhali
kraće vrijeme i istodobno je zapekli.
HRVATSKI
Jelo
29
Funkce
Snaga Tempera- Vrijeme Položa
(W) tura (°C)
(min)
j rešetke
Napomene
Zapečeni
krumpir
(1,1 kg)
Turbo roštilj + MW 400
180 - 190 40 - 45
1
Okrenite posudu
na polovici
vremena kuhanja.
Vrijeme koje jelo
treba odstajati: 2 5 min.
Torta (0,7
kg)
Uobičajeno
kuhanje + MW
100
180 - 200 25 - 30
2
Okrenite posudu
na polovici
vremena kuhanja.
Vrijeme koje jelo
treba odstajati: 5
min.
Svinjsko
pečenje
(1,5 kg)
Vrući zrak + MW
200
180 - 190 85 - 90
1
Okrenite meso
nakon 30 minuta
pripreme. Vrijeme
koje jelo treba
odstajati: 2 - 5 min.
Lasagne
Uobičajeno
kuhanje + MW
200 - 170 - 190 30 - 40
300
1
Okrenite posudu
na polovici
vremena kuhanja.
Vrijeme koje jelo
treba odstajati: 2 5 min.
Pile (1 kg)
Turbo roštilj + MW 400
2
Okrenite posudu
na polovici
vremena kuhanja.
Vrijeme koje jelo
treba odstajati: 2 5 min.
210 - 230 35 - 40
Savjeti za mikrovalnu pećnicu
Rezultati kuhanja/
odmrzavanja
Hrana je presuha.
Mogući uzrok
Snaga je bila prevelika.
Vrijeme je bilo predugo.
Rješenje
Sljedeći put odaberite manju mikrovalnu snagu i duže vrijeme.
HRVATSKI
Rezultati kuhanja/
odmrzavanja
Nakon završetka
kuhanja, hrana još
nije odmrznuta, vruća ili kuhana.
30
Mogući uzrok
Rješenje
Vrijeme je bilo prekratko.
Hrana je pregrijana Snaga je bila prevelika.
na rubovima ali još
nije gotova u sredini.
Postavite duže vrijeme. Ne
povećavajte snagu mikrovalne pećnice.
Sljedeći put odaberite manju mikrovalnu snagu i duže vrijeme.
Primjeri načina kuhanja za danu postavku
snage
Podaci u tablici navedeni su samo kao
smjernice.
Postavka snage
•
•
•
•
1000 W
900 W
800 W
700 W
Upotreba
Zagrijavanje tekućina
Zakuhavanje na početku pečenja
Pečenje povrća
• 600 W
• 500 W
Odmrzavanje i zagrijavanje zamrznutih jela
Zagrijavanje jela na tanjuru
Kuhanje variva
Pečenje jela s jajima
• 400 W
• 300 W
Nastavljanje s pečenjem jela
Pečenje osjetljivih namirnica
Zagrijavanje dječje hrane
Kuhanje riže
Zagrijavanje osjetljivih jela
Topljenje sira, maslaca, čokolade
• 200 W
• 100 W
Odmrzavanje mesa, ribe
Odmrzavanje sira, vrhnja, maslaca
Odmrzavanje voća i kolača
Odmrzavanje kruha
Informacije za ustanove za testiranje
Veliki roštilj
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 3
minute.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci
temperature.
Koristite treći položaj police u pećnici.
HRVATSKI
Jelo
Hambur
geri
31
Vrijeme roštiljanja (min)
1. strana
2. strana
9 - 13
Jelo
8 - 10
Tost
Vrijeme roštiljanja (min)
1. strana
2. strana
1-3
1-3
Funkcija mikrovalne pećnice
Provjere prema IEC 60705.
Jelo
Snaga (W) Količina Položaj re- Vrijeme (min)
(kg)
šetke
Napomene
1)
Dizano
tijesto
600
0.475
Dno
7-9
Spremnik okrenite za
1/4 na polovici
vremena pečenja.
Mesna štruca 400
0.9
2
25 - 32
Spremnik okrenite za
1/4 na polovici
vremena pečenja.
Jaja na
500
kraljevski način
1
Dno
18
-
Odmrzavanj
e mesa
0.5
Dno
8 - 12
Okrenite meso na
polovici vremena
kuhanja.
200
1) Koristite žičanu policu, osim ako je drukčije navedeno.
Kombinirana funkcija mikrovalne pećnice
Provjere prema IEC 60705.
Jelo
Funkce
Snaga Temperatu- Položaj
(W)
ra (°C)
rešetke
Vrijeme
(min)
Napomene
1)
Torta (0,7 Vrući zrak +
kg)
mikrovalna
100
180
2
29 - 31
Spremnik okrenite
za 1/4 na polovici vremena
pečenja.
Zapečeni
krumpir
(1,1 kg)
400
180
1
40 - 45
Spremnik okrenite
za 1/4 na polovici vremena
pečenja.
Turbo roštilj
+ MW
HRVATSKI
Jelo
32
Funkce
Snaga Temperatu- Položaj
(W)
ra (°C)
rešetke
Vrijeme
(min)
Napomene
1)
Pile (1,1
kg)
Turbo roštilj
+ MW
200
200
1
45 - 55
Meso stavite u
okruglu staklenu
posudu i nakon
20 minuta pripreme ga okrenite.
1) Koristite žičanu policu, osim ako je drukčije navedeno.
Tablice kuhanja
Za dodatne tablice kuhanja, molimo
pogledajte kuharicu koju možete naći na
stranici www.ikea.com. Kako biste pronašli
ispravnu kuharicu, provjerite broj artikla na
natpisnoj pločici na prednjem okviru
unutrašnjosti pećnice.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake
upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih
ostataka hrane može rezultirati požarom.
Pažljivo očistite unutrašnjost pećnice od
ostataka hrane i masnoće.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu
opremu i pustite da se osuši. Koristite meku
krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom
za čišćenje. Pribor ne perite u perilici
posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici
posuđa. To može uzrokovati oštećenja na
neljepljivom sloju.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz
pećnice.
Pećnice od nehrđajućeg čelika ili
aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom
ili spužvom. Osušite mekanom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču
pećnice uz isti oprez.
Čišćenje brtve vrata
Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva
vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti
pećnice. Ne koristite pećnicu ako je brtva
vrata oštećena. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
HRVATSKI
33
Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće
informacije o čišćenju.
UPOZORENJE! Opasnost od
električnog udara! Prije zamjene
žarulje isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
Vađenje vodilica polica
Prije zahvata održavanja provjerite je li se
pećnica potpuno ohladila. Postoji opasnost
od opekotina.
OPREZ! Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste spriječili
izgaranje naslaga masti na
žarulji.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice
polica.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore i
van iz prednjeg nosača.
1
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
1. Isključite pećnicu.
2. Izvadite osigurače iz kutije za osigurače
ili isključite sklopku.
3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu i
skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 25
W, 230 V (50 Hz), 300 °C žaruljom za
pećnice otpornom na toplinu (vrsta
priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.
Zamjena žarulje
Postavite krpu na dno unutrašnjosti pećnice.
To će spriječiti oštećenje na staklenom
poklopcu svjetla i unutrašnjosti.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
HRVATSKI
34
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija roditeljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore- Zatvorite vrata do kraja.
na.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije ispravno. Zamijenite žarulju pećnice.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
• Pomoću kućnog osigurača
ili sigurnosne sklopke u
kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite uređaj
• Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške,
obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se ovlaštenom servisu.
na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
HRVATSKI
35
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Dimenzije (unutarnje)
Širina
Visina
Dubina
Korisni volumen
43 l
Područje posude za pečenje
1424 cm²
Gornji grijač
1900 W
Donji grijač
1000 W
Roštilj
1900 W
Prsten
1650 W
Ukupna nazivna snaga
3000 W
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Broj funkcija
17
480 mm
217 mm
411 mm
Energetska učinkovitost
Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti energiju
tijekom svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu
vrata održavajte čistom i uvjerite se da je
dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije, koristite
metalno posuđe, ali samo ako ne koristite
funkciju mikrovalne pećnice.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta,
3-10 minuta prije završetka vremena
kuhanja smanjite temperaturu pećnice na
minimum, ovisno o trajanju kuhanja.
Preostala toplina u pećnici nastaviti će
kuhati.
HRVATSKI
36
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
pećnice grijači automatski ranije isključuju u
nekim funkcijama pećnice.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela,
vremenske razmake između kuhanja držite
što kraćima.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s
ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja dulje
je od 30 minuta, kod nekih se funkcija
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i održavanje
hrane toplom, odaberite najnižu moguću
temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje
prikaz ostatka topline ili temperature.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju. Uključite
je samo kad je trebate.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
JAMSTVO TVRTKE IKEA
Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet godina od
originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u
IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je
originalni račun. Servisiranje uređaja u
okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok
uređaja.
Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj
servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih
partnera.
Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon
datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA,
koje su prouzrokovane manjkavom
izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se
jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u
domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod
naslovom “Što nije pokriveno ovim
jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka
pokrit će se troškovi za popravak grešaka,
npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i
putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj
dostupan za popravak bez posebnih
troškova. Na ove uvjete primjenjuju se
smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni
propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju
vlasništvo tvrtke IKEA.
Što će IKEA učiniti kako bi riješila
problem?
37
HRVATSKI
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će
proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti
je li problem pokriven jamstvom. Ako se
smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili
njegov autorizirani servisni partner u svom
će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni
ili popraviti oštećeni proizvod ili ga
zamijeniti istim ili sličnim proizvodom
Što nije pokriveno ovim jamstvom?
• Normalno habanje
• Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog
nemara, oštećenja uzrokovana
nepridržavanjem uputa za upotrebu,
neispravnom instalacijom ili spajanjem
na pogrešan napon, oštećenja
uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim
reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja,
korozije ili djelovanja vode koja
uključuju, ali nisu ograničena na
oštećenja uzrokovana prekomjernom
količinom kamenca u vodovodnom
priključku, oštećenja uzrokovana
nenormalnim uvjetima okoliša.
• Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i
žarulje.
• Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji
ne utječu na normalno korištenje
uređaja, uključujući i eventualne
ogrebotine i moguće razlike u boji.
• Slučajna oštećenja uzrokovana stranim
tijelima ili tvarima i čišćenje ili
otčepljivanje filtara, sustava za
izbacivanje vode ili ladica za
deterdžente.
• Oštećenja sljedećih dijelova: keramike,
stakla, pribora, košara za posuđe i
pribor za jelo, dovodnih i odvodnih
cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za
žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova
kućišta. Osim ako se može dokazati da
je takvo oštećenje nastalo zbog greške
na proizvodu.
• Slučajevi u kojima se tijekom posjeta
servisera ne može utvrditi greška.
• Popravci koje nije izveo naš ovlašteni
servis i/ili ugovorni partner autoriziranog
servisa, ili ako nisu korišteni originalni
rezervni dijelovi.
• Popravci uzrokovani manjkavom
instalacijom, ili instalacijom koja ne
odgovara specifikacijama. Upotreba
uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Upotreba uređaja u okruženju koje nije
domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
• Oštećenja prilikom transporta.
Ako klijent transportira proizvod do svog
doma ili druge adrese, IKEA nije
odgovorna za eventualna oštećenja koja
mogu nastati tijekom transporta. Ako
pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu
adresu klijenta, tada ovo jamstvo
pokriva oštećenja proizvoda nastala
tijekom dostave.
• Troškove prvotne instalacije uređaja
tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA
ili njegov autorizirani servisni partner
popravi ili zamijeni uređaj u okviru
uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov
autorizirani servisni partner ponovno će
instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski
uređaj, ako je to potrebno.
Ovo se ograničenje ne odnosi na
besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani
specijalist koristeći originalne dijelovi kako
bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim
specifikacijama druge zemlje EU-a.
Kako se primjenjuje zakon zemlje
Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena
zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze
lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji
način ne ograničavaju potrošačka prava
propisana lokalnom zakonskom
regulativom
Područje važenje
Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU
i transportirane u drugu zemlju EU, usluga
servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva
koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza
obavljanja servisa u okviru jamstva postoji
38
HRVATSKI
samo ako uređaj odgovara i ako je
postavljen u skladu s:
• tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj
se podnosi jamstveni zahtjev;
• uputama za sastavljanje i sigurnosnim
podacima u korisničkom priručniku;
Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:
Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako
biste:
1. podnijeli zahtjev za servis u okviru
ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije
IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke
IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u
vezi s:
• općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
• električnim priključcima (ako uređaj
dolazi bez utikača i kabela),
priključcima za vodu i plin, budući da
takve priključke mora obaviti
autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja
korisničkog priručnika i specifikacija
uređaja tvrtke IKEA
Kako bismo bili sigurni da Vam možemo
pružiti najbolju podršku, molimo Vas da,
prije nego što nas kontaktirate, pažljivo
pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili
korisnički priručnik u ovoj knjižici.
Kako nas možete kontaktirati ako Vam je
potreban naš servis
Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog
priručnika potražite potpuni popis
kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće
brojeve telefona za svaku državu.
Kako bismo Vam mogli pružiti
bržu uslugu, preporučujemo Vam
da koristite brojeve telefona
navedene na kraju ovog
priručnika. Uvijek se obratite na
brojeve navedene u knjižici
uređaja za koji Vam je pomoć
potrebna. Prije nego nas
nazovete obvezno pripremite
IKEA broj proizvoda (8znamenkasti kod) i serijski broj
(8-znamenkasti kod koji se nalazi
na natpisnoj pločici) uređaja za
koji vam je potrebna naša
pomoć.
SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i
potreban je za važenje jamstva.
Na računu je također naveden
naziv IKEA artikla i broj (šifra od
8 znamenaka) za svaki uređaj
koji ste kupili.
Trebate li dodatnu pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose
na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja,
molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA
pozivni centar. Preporučujemo Vam da,
prije nego što nas nazovete, pročitate
dokumentaciju uređaja.
39
SLOVENŠČINA
Kazalo
Varnostne informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Vsakodnevna uporaba
Časovne funkcije
Samodejni programi
39
41
44
45
46
48
49
53
54
Uporaba dodatne opreme
Dodatne funkcije
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
Skrb za okolje
IKEINA GARANCIJA
54
55
57
65
66
68
68
69
69
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostne informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in
škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe.
Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli se med
uporabo lahko segrejejo.
SLOVENŠČINA
•
•
40
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le
strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava
izklopljena, da preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno
konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih
sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete
stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti električnega udara.
Ne vklapljajte prazne naprave. Kovinski deli v pečici lahko
povzročijo iskrenje.
Če so poškodovana vrata ali tesnila vrat, naprave ne smete
uporabljati, dokler je ne popravi pristojna oseba.
Vsa servisna dela ali popravila, povezana z odstranitvijo
pokrova, ki varuje pred izpostavitvijo mikrovalovnemu
sevanju, lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
Ne pogrevajte tekočin in drugih živil v zaprtih posodah.
Lahko eksplodirajo.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med
pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če
proizvajalec navede velikosti in oblike kovinske posode,
primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.
Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v
mikrovalovnih pečicah.
Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah
nadzorujte napravo zaradi morebitnega vžiga.
Naprava je namenjena segrevanju hrane in pijače. Sušenje
živil ali oblačil ter segrevanje grelnih blazinic, copatov, gobic,
vlažnih krp in podobnega lahko vodi do nevarnosti
poškodbe, vžiga ali požara.
Če se sprošča dim, izklopite napravo ali iztaknite vtič iz
vtičnice in pustite vrata zaprta, da zadušite ogenj.
Če v mikrovalovni pečici segrevate pijače, lahko pride do
močnega zakasnjenega vrenja. Pri rokovanju s posodo
bodite previdni.
Vsebino otroških stekleničk in kozarcev z otroško hrano
premešajte ali pretresite ter pred zaužitjem preverite
temperaturo, da preprečite opekline.
Jajc v lupini in trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v napravi,
ker jih lahko raznese tudi po končanem segrevanju.
Napravo je treba redno čistiti in odstraniti vse ostanke hrane.
Če naprave ne vzdržujete čiste, se lahko poškoduje površina,
kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in
pripelje do nevarnih situacij.
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
42
SLOVENŠČINA
• Napravo namestite na varno in primerno
mesto, ki ustreza zahtevam za
namestitev.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pred namestitvijo pečice preverite, ali se
vrata neovirano odpirajo.
Najmanjša višina
omarice (najmanjša
višina omarice pod
delovno površino)
Širina omarice
444 (460) mm
560 mm
Globina omarice
550 (550) mm
Višina sprednjega
dela naprave
455 mm
Višina hrbtnega dela
naprave
440 mm
Širina sprednjega dela naprave
595 mm
Širina hrbtnega dela
naprave
559 mm
Globina naprave
567 mm
Vgradna globina naprave
546 mm
Globina ob odprtih
vratih
882 mm
Najmanjša velikost
prezračevalne odprtine. Odprtina na dnu
hrbtne strani
560x20 mm
Dolžina napajalnega
kabla. Kabel v desnem vogalu na hrbtni
strani
1500 mm
Pritrdilni vijaki
3.5x25 mm
Električna povezava
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla.
Če je treba kabel zamenjati, mora to
storiti osebje pooblaščenega servisnega
centra.
• Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava deluje
ali so vrata vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
43
SLOVENŠČINA
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara ali eksplozije.
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v
stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
• Za predhodno ogrevanje pečice ne
uporabljajte funkcije mikrovalov.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo
hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov previdni.
• Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
• Za sočne torte uporabite globok pekač.
Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so
lahko trajni.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
• Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
• Če napravo namestite za ploščo omarice
(npr. vrata), poskrbite, da vrata med
delovanjem naprave ne bodo nikoli
zaprta. Za zaprto ploščo omarice se
lahko nakopičita toplota in vlaga ter
povzročita nadaljnje poškodbe naprave,
ohišja ali tal. Plošče omarice ne
zapirajte, dokler se po uporabi naprava
povsem ne ohladi.
Nega in čiščenje
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb, požara ali poškodb
naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in
iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
• Pečico in vrata morate po vsaki uporabi
obrisati do suhega. Para, ki se ustvari
med delovanjem pečice, kondenzira na
stenah pečice in lahko povzroči korozijo.
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preostala maščoba in hrana v napravi
lahko med funkcijo mikrovalov
povzročita požar ali iskrenje.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodila z
embalaže.
SLOVENŠČINA
Uporaba steklene posode
Če s stekleno posodo ne rokujete primerno
pazljivo, lahko ta razpoka, se okruši, poči
ali se močno opraska:
• Na stekleno posodo ne zlivajte mrzle
vode ali drugih tekočin, ker lahko zaradi
nenadnega padca temperature steklo
poči. Stekleni delci so lahko zelo ostri in
jih je težko najti.
• Vroče steklene posode ne postavljajte
na mokro ali hladno površino,
neposredno na pult ali kovinsko površino
ali v pomivalno korito; in ne prijemajte je
z mokro krpo.
• Ne uporabljajte ali popravljajte steklene
posode, ki je okrušena, počena ali
močno opraskana.
• Pazite, da vam steklena posoda ne pade
na tla ali da z njo ne udarite ob trd
predmet; ali da vanjo ne udarite z drugo
posodo.
• Ne segrevajte prazne ali skoraj prazne
steklene posode v mikrovalovni pečici; v
mikrovalovni pečici tudi ne smete
premočno segrevati olja ali masla
(uporabite najkrajši možni čas).
Vroča steklena posoda naj se ohladi na
rešetki za ohlajanje, podstavku za posodo
ali suhi krpi. Pred pomivanjem,
shranjevanjem v hladilniku ali
zamrzovanjem se prepričajte, da je
steklena posoda dovolj ohlajena.
Vroče steklene posode (vključno s posodo s
silikonskimi prijemalnimi površinami) ne
prijemajte brez suhih prijemalk.
Preprečite napačno uporabo mikrovalovne
pečice (tj. vklop prazne ali skoraj prazne
pečice).
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
44
Notranja osvetlitev
OPOZORILO! Nevarnost
električnega udara.
• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim aparatom.
Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.
• Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
• Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali zaprli
v napravo.
• Embalažni material:
Embalažo lahko reciklirate. Plastični deli
so označeni z mednarodnimi oznakami,
kot so PE, PS itd. Embalažni material
odložite v posode za ločeno zbiranje
odpadkov na krajevnem zbirališču
odpadkov.
SLOVENŠČINA
45
Montaža
Za namestitev si oglejte navodila
za montažo.
Električna namestitev
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presek kabla si oglejte skupno moč na
ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si
lahko tudi razpredelnico:
Skupna moč (W)
OPOZORILO! Priključitev na
električno omrežje mora izvesti
strokovno usposobljena oseba.
Če ne upoštevate varnostnih
navodil iz poglavij o varnosti,
proizvajalec ne prevzema
odgovornosti.
Pečica ima nameščen le priključni kabel.
Presek kabla (mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).
Kabel
Vrste kablov, ki so primerni za priključitev
ali zamenjavo:
Opis izdelka
Splošni pregled
1
2
3
4
5
4
9
3
2
6
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Žar
Generator mikrovalov
Luč
Ventilator
Ploščica za tehnične navedbe
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
8
Pripomočki
• Rešetka x 1
Za posodo, modele, pečenke.
• Pekač x 1
Za kolače in piškote.
• Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne
pečice x 1
Za podporo načinu mikrovalov.
SLOVENŠČINA
46
Upravljalna plošča
Elektronski programator
1
2 3 4
Simbol
5
Opomba
Za vklop in izklop naprave.
Funkcije Pečice ali Enkrat pritisnite za vstop v meni Funkcije Pečice.
Kuharski pomoč- Ponovno pritisnite za preklop na Kuharski pomočnik
nik. Za vklop ali izklop osvetlitve se tri sekunde do-
2
tikajte polja
3
4
5
6
7
8
9
7 8 9 10 11
Funkcija
VKLOP/IZKLOP
1
6
-
.
Tipka za vrnitev
Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za prikaz glavnega menija se tri sekunde dotikajte simbola.
Izbira temperature
Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne temperature v napravi.
Funkcija mikrovalov
Za vklop funkcije mikrovalov. Ko več kot sedem
minut uporabljate funkcijo mikrovalov s funkcijo:
Trajanje v kombiniranem načinu, moč mikrovalov
ne more biti več kot 600 W.
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
Tipka Gor
Za pomikanje gor po meniju.
Tipka Dol
Za pomikanje dol po meniju.
Časovne in dodatne funkcije
Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija
pečice, se dotaknite simbola za nastavitev programske ure ali funkcij: Zaklepanje Nastavitev, Priljubljeni Programi, Segrej+Zadrži, Nastavi + Začni.
SLOVENŠČINA
47
Simbol
10
11
Funkcija
Opomba
Odštevalna Ura
Za nastavitev funkcije: Odštevalna Ura.
OK (V redu)/Hitri
vklop mikrovalov
Za potrditev izbire ali nastavitev. Za vklop funkcije
mikrovalov. Uporabite jo lahko ob izklopljeni napravi.
Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pečice ali funkcija mikrovalov
Ura
Indikator segrevanja
Temperatura ali moč mikrovalov
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
Funkcija
Odštevalna Ura
Funkcija deluje.
Ura
Na prikazovalniku se prikaže trenutni
čas.
Trajanje
Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
Konec
Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
Temperatura
Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
Prikaz Časa
Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo
deluje funkcija pečice. Hkrati pritisnite
in , da ponastavite čas.
Indikator segrevanja
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
pečici.
Teža - Avtomatika
Na prikazovalniku je prikazano, da je
vklopljen sistem samodejnega pečenja
glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
SLOVENŠČINA
48
Simbol
Funkcija
Segrej+Zadrži
Funkcija deluje.
Pred prvo uporabo
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje
in čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
Prva priključitev
4. Pečica naj deluje 15 minut.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko med predgrevanjem
oddaja neprijetne vonjave in dim. V
prostoru poskrbite za zadostno zračenje.
Uporaba mehanskega varovala za otroke
Pečica ima nameščeno varovalo za otroke.
Nahaja se pod upravljalno ploščo na desni
strani pečice.
Če želite odpreti vrata pečice ob
nameščenem varovalu za otroke:
1. Povlecite in držite ročico varovala za
otroke navzgor, kot prikazuje slika.
Ko pečico priključujete na električno
omrežje ali po izpadu električnega toka,
morate nastaviti jezik, kontrast
prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in
čas.
1. Pritisnite ali , da nastavite vrednost.
2. Za potrditev pritisnite
.
Predgrevanje
Pred prvo uporabo pečico predhodno
ogrejte samo z vstavljenimi mrežami za
pečenje in pekači. Stekleni krožnik na dnu
mikrovalovne pečice morate odstraniti.
1. Nastavite funkcijo: Conventional
in
Cooking (Top/Bottom Heat)
najvišjo temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
in
3. Nastavite funkcijo: Vroči Zrak
najvišjo temperaturo.
2. Odprite vrata.
Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala
za otroke.
Za odstranitev varovala za otroke odprite
vrata pečice in varovalo za otroke
odstranite s ključem torx. Ključ najdete v
vrečki s pripomočki za pečico.
Po odstranitvi varovala za otroke privijte
nazaj vijak v odprtino.
OPOZORILO! Pazite, da ne
opraskate upravljalne plošče.
SLOVENŠČINA
49
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Uporaba menijev
1. Vklopite pečico.
2. Pritisnite ali za izbiro možnosti
menija.
, da se pomaknete v
3. Pritisnite
podmeni ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko
pomaknete nazaj v glavni meni s
pritiskom .
Podmeni za: Nastavitve
Simbol/Element
menija
Nastavitev ure
Prikaz Časa
Nastavi + Začni
Pregled menijev
Glavni meni
Simbol/Element
menija
Funkcije Pečice
Uporaba
Vsebuje seznam funkcij pečice.
Vsebuje seznam saKuharski pomoč- modejnih programov.
Recepte za te progranik
me lahko najdete v
knjižici receptov.
Priljubljeni Programi
Vsebuje seznam priljubljenih programov
pečenja, ki jih oblikuje
uporabnik.
Nastavitve
Za nastavitev konfiguracije naprave.
Posebnosti
Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.
Segrej+Zadrži
Opis
Nastavi trenutni čas na
uri.
Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje
trenutni čas, ko izklopite napravo.
Za nastavitev funkcije
in njen poznejši vklop s
pritiskom poljubnega
simbola na upravljalni
plošči.
Pripravljeno hrano
ohranja toplo 30 minut
po izteku pečenja.
Vklopi in izklopi funkciPodaljšanje Časa jo Podaljšanje časa.
Kontrast
Osvetlitev
Jezik
Glasnost
Zvok Tipk
Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
Nastavi jezik na prikazovalniku.
Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po stopnjah.
Vklopi in izklopi zvok
polj na dotik. Zvoka
polja na dotik VKLOP/
IZKLOP ni mogoče izklopiti.
SLOVENŠČINA
Simbol/Element
menija
50
Opis
Vklopi in izklopi opoZvoki Opozoril In zorilne zvoke.
Napak
Servis
Vrnitev Na
Prikaže različico in
konfiguracijo programske opreme.
Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške
nastavitve.
Funkcije Pečice
Funkcija pečice
Vroči Zrak
Uporaba
Za sočasno pečenje na
do dveh višinah pečice
in sušenje živil.
Temperaturo nastavite
za 20 - 40 °C nižje kot
pri funkciji Gretje zgoraj/spodaj.
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
Conventional
Cooking (Top/
Bottom Heat)
Za peko pice. Za močno zapečenost in
Program Za Piz- hrustljavo dno.
zo
Za pripravo mehkih,
sočnih pečenk.
Pečenje Z Nizko
Temp.
Gretje Spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Funkcija pečice
Uporaba
Za hrustljave pripravljene jedi (npr. ocvrt
Zamrznjene Jedi krompirček, pečen
krompir ali spomladanski zvitki).
Žar
Za pečenje ploskih živil
na žaru in popekanje
kruha.
Veliki Žar
Za peko velike količine
ploskih jedi in za popekanje kruha.
Infra Pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine
s kostmi na eni višini.
Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Posebnosti
Funkcija pečice
Uporaba
Za peko kruha.
Pečenje Kruha
Gratiniranje
Vzhajanje Testa
Za jedi, kot je lazanja
ali gratiniran krompir.
Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
Za vzhajanje kvašenega testa pred peko. Ko
uporabljate to funkcijo,
luč po 30 sekundah
samodejno ugasne.
Za predhodno segrevanje krožnikov za poGretje Krožnikov strežbo.
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
51
Uporaba
Za vlaganje zelenjave
(npr. kislih kumaric).
Sterilizacija
Sušenje
Za sušenje narezanega sadja, zelenjave in
gob.
Za ohranjanje toplote
hrane.
Nastavitev funkcije pečice
1. Odstranite steklen krožnik z dna
mikrovalovne pečice.
2. Vklopite pečico.
3. Izberite meni: Funkcije Pečice.
4. Za potrditev pritisnite
.
5. Izberite funkcijo pečice.
.
6. Za potrditev pritisnite
7. Nastavite temperaturo.
.
8. Za potrditev pritisnite
Ohrani Toploto
Odtaljevanje
Za odtaljevanje živil
(zelenjave in sadja).
Čas odtaljevanja je
odvisen od količine in
velikosti zamrznjenih
živil. Ko uporabljate to
funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno
ugasne.
Funkcije mikrovalov
Funkcije
Opis
Mikrovalovna peči- Toploto ustvarja neposredno v hrani. Uporabite jo za segrevanje jeca
di in pijač, odmrzovanje mesa ali sadja in za kuhanje zelenjave in
rib.
Kombinirano delovanje
Uporabite pri sočasni uporabi funkcije pečice in načina mikrovalov.
S to funkcijo lahko skuhate hrano v krajšem času in jo zapečete.
Najvišja moč za to funkcijo je 600 W.
Hitri vklop
Uporabite za vklop funkcije mikrovalov z enim dotikom simbola
z visoko močjo mikrovalov in kratkim časom delovanja: 30 sekund.
Nastavitev funkcije mikrovalov
1. Odstranite vso opremo.
2. Vstavite steklen krožnik z dna
mikrovalovne pečice.
3. Vklopite pečico.
4. Pritisnite
za vklop funkcije
mikrovalov.
5. Pritisnite
. Funkcija: Trajanje je
nastavljena na 30 sekund in mikrovalovi
začnejo delovati.
Z vsakim pritiskom
se prišteje
30 sekund času funkcije: Trajanje.
52
SLOVENŠČINA
Če ne pritisnete
, se pečica
izklopi po 20 sekundah.
6. Pritisnite
za nastavitev funkcije:
Trajanje. Oglejte si »Nastavitev
časovnih funkcij«.
Najvišja nastavitev časa za
funkcijo: Trajanje je 90 minut.
Moč mikrovalov (pritisnite
in
nato ali ) in funkcijo: Trajanje
lahko spremenite kadarkoli
med izvajanjem funkcije
mikrovalov.
7. Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Funkcija
mikrovalov se samodejno izklopi. Signal
lahko izklopite s pritiskom poljubnega
simbola.
Za izklop funkcije mikrovalov
pritisnite
.
Če pritisnete
ali odprete
vrata, se funkcija izklopi. Za
ponoven vklop pritisnite
.
Nastavitev kombinirane funkcije
1. Odstranite steklen krožnik z dna
mikrovalovne pečice.
2. Vklopite funkcijo pečice. Oglejte si »
Nastavitev funkcije pečice«.
in naredite iste korake kot
3. Pritisnite
pri nastavljanju funkcije mikrovalov.
Pri nekaterih funkcijah se
mikrovalovi vklopijo takoj, ko je
dosežena nastavljena
temperatura.
Funkcije, ki niso na voljo za kombinirano
funkcijo: Priljubljeni Programi, Konec,
Nastavi + Začni, Segrej+Zadrži.
Nastavitev funkcije hitrega vklopa
mikrovalov
1. Po potrebi pritisnite
za izklop pečice.
2. Pritisnite
za vklop funkcije hitrega
vklopa.
se času Trajanje
Z vsakim pritiskom
prišteje 30 sekund.
Moč mikrovalovne pečice lahko
spremenite (oglejte si »
Nastavitev funkcije mikrovalov«).
3. Pritisnite
za nastavitev časa za
funkcijo: Trajanje. Oglejte si poglavje »
Časovne funkcije«, Nastavitev časovnih
funkcij.
Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na
prikazovalniku zasveti vrstični diagram.
Vrstični diagram prikazuje zviševanje
temperature. Ko je temperatura dosežena,
se trikrat oglasi zvočni signal, vrstični
diagram pa utripa in nato izgine.
Hitro Segrevanje Pečice
Ta funkcija skrajša čas segrevanja.
Med izvajanjem funkcije hitrega
segrevanja v pečico ne
postavljajte hrane.
Za vklop funkcije tri sekunde držite
pritisnjeno polje
spreminja.
. Indikator segrevanja se
Ta funkcija ni na voljo za nekatere funkcije
pečice.
Akumulirana toplota
Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže akumulirana toplota. Toploto lahko
uporabite za ohranjanje toplote hrane.
SLOVENŠČINA
53
Časovne funkcije
Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Odštevalna
Ura
Uporaba
Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice.
Za vklop funkcije uporabite
. Pritisnite
ali
, da nastavite minute,
in
Trajanje
Konec
za začetek.
Za nastavitev časa delovanja pečice (najv. 23
ur 59 min.).
Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice
(največ 23 ur 59 minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se
začne čas odštevati po petih sekundah.
Če uporabite časovni funkciji:
Trajanje in Konec, pečica izklopi
grelca po pretečenih 90 %
nastavljenega časa. Pečica
uporabi akumulirano toploto za
nadaljevanje pečenja do izteka
časa (3 - 20 minut).
Nastavitev časovnih funkcij
Pred uporabo funkcij: Trajanje,
Konec morate najprej nastaviti
funkcijo pečice in temperaturo.
Pečica se samodejno izklopi.
Funkciji: Trajanje in Konec lahko
uporabite sočasno, če želite
pečico samodejno vklopiti in
izklopiti ob poznejšem času.
1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta potrebna
časovna funkcija in ustrezen simbol.
3. Pritisnite ali , da nastavite potreben
čas.
.
4. Za potrditev pritisnite
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Pečica se izklopi. Na prikazovalniku se
prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
Segrej+Zadrži
Pogoji za funkcijo:
• Nastavljena temperatura je več kot 80
°C.
• Funkcija: Trajanje je nastavljena.
Funkcija: Segrej+Zadrži 30 minut ohranja
toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi
se po zaključku peke ali pečenja mesa.
Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju:
Nastavitve.
1.
2.
3.
4.
Vklopite pečico.
Izberite funkcijo pečice.
Nastavite temperaturo nad 80 °C.
Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Segrej
+Zadrži.
5. Za potrditev pritisnite
.
Ko se funkcija konča, se oglasi zvočni
signal.
Podaljšanje Časa
Funkcija: Podaljšanje Časa nadaljuje s
funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.
Uporabno za vse funkcije pečice
ob funkciji Trajanje ali Teža Avtomatika.
SLOVENŠČINA
1. Ko se peka zaključi, se oglasi zvočni
signal. Pritisnite poljuben simbol.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
2. Pritisnite
za vklop ali za preklic.
54
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite
.
Samodejni programi
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Spletni recepti
Recepte za samodejne
programe te pečice najdete na
spletnem mestu www.ikea.com.
Da boste našli pravo knjižico
receptov, preverite številko
izdelka na ploščici za tehnične
navedbe na sprednjem okvirju
notranjosti pečice.
Kuharski pomočnik
Ta pečica ima vključenih vrsto receptov, ki
jih lahko uporabite. Recepti so določeni in
jih ne morete spremeniti.
1. Vklopite pečico.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za
potrditev pritisnite
.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
pritisnite
.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite
.
Uporaba dodatne opreme
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vstavljanje pripomočkov
Uporabite samo primerno posodo in
material.
OPOZORILO! Oglejte si
Primerna posoda in materiali za
mikrovalovno pečico v poglavju »
Namigi in nasveti«.
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in
poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Pekač za pecivo:
Pekač za pecivo potisnite med vodili nosilca
rešetk.
SLOVENŠČINA
55
Pripomoček položite na dno pečice. Živila
položite na steklen krožnik na dnu
mikrovalovne pečice.
Steklen krožnik na dnu mikrovalovne pečice
uporabljajte vedno ob vklopljeni funkciji
mikrovalov. Potreben je za segrevanje
hrane ali tekočine.
Rešetka in pekač za pecivoskupaj:
Pekač za pecivo potisnite med vodili nosilca
rešetk in mrežo za pečenje na vodilih
zgoraj.
OPOZORILO! Steklen krožnik na
dnu mikrovalovne pečice se
lahko med delovanjem pečice
segreje.
Majhna zareza na vrhu poveča
varnost. Zareze so tudi varovala
pred prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne
pečice:
POZOR! Steklen krožnik na dnu
mikrovalovne pečice uporabite
samo s funkcijo mikrovalov.
Pripomoček odstranite pri
preklopu na drugo funkcijo, npr.
pečenje na žaru z mikrovalovi ali
pečenje na žaru.
Dodatne funkcije
Priljubljeni Programi
Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve,
kot so trajanje, temperatura in funkcija
pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljeni
Programi. Shranite lahko 20 programov.
Funkcije mikrovalov in
kombinirane funkcije mikrovalov
ne morete shraniti kot priljubljeni.
56
SLOVENŠČINA
Shranjevanje programa
Zaklepanje Nastavitev
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni
program.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
.
4. Za potrditev pritisnite
Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto.
.
5. Za potrditev pritisnite
6. Vnesite ime programa.
Utripa prva črka.
7. Pritisnite ali za spremembo črke.
8. Pritisnite
.
Utripa naslednja črka.
9. Po potrebi ponovite 7. korak.
10. Za shranitev pritisnite in držite
.
Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko se
na prikazovalniku prikaže prvo prosto
Ta funkcija preprečuje nenamerno
spremembo funkcije pečice. Lahko jo
vklopite samo takrat, ko pečica deluje.
pomnilniško mesto, pritisnite
ali
in nato
, da prepišete obstoječi program.
Ime programa lahko spremenite v meniju:
Uredite Ime Programa.
Zagon programa
1.
2.
3.
4.
5.
Vklopite pečico.
Izberite meni: Priljubljeni Programi.
Za potrditev pritisnite
.
Izberite ime najljubšega programa.
Za potrditev pritisnite
.
Uporaba varovala za otroke
Ko je vklopljeno varovalo za otroke, pečice
ni mogoče nenamerno vklopiti.
1. Pritisnite
za vklop prikazovalnika.
in , dokler se
2. Sočasno pritiskajte
na prikazovalniku ne prikažeta
sporočilo in simbol ključa.
Za izklop funkcije varovala za otroke
ponovite 2. korak.
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitev.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje
Nastavitev.
4. Za potrditev pritisnite
.
Za izklop funkcije pritisnite . Na
prikazovalniku se prikaže sporočilo.
Ponovno pritisnite
potrditev.
in nato
za
Ko izklopite pečico, se izklopi
tudi funkcija.
Nastavi + Začni
Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo
pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje
z enim pritiskom poljubnega simbola.
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Nastavi +
Začni.
6. Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite poljuben simbol (razen ) za
vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena
funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi
zvočni signal.
SLOVENŠČINA
57
• Funkcija Zaklepanje
Nastavitev je vklopljena, ko
deluje funkcija pečice.
• Meni: Nastavitve omogoča
vklop in izklop funkcije:
Nastavi + Začni.
Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
• Nočna svetlost – ko je pečica izklopljena,
je v času od 22.00 do 06.00 svetlost
prikazovalnika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– ko je pečica vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete simbola (razen VKLOP/
IZKLOP), se prikazovalnik za
naslednjih 10 sekund preklopi nazaj
v način dnevne svetlosti.
Ventilator za hlajenje
30 - 115
12.5
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
120 - 195
8.5
Varnostni termostat
200 - 230
5.5
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje.
Za preprečitev tega ima pečica varnostni
termostat, ki prekine dovod napajalne
napetosti. Ko se temperatura zniža, se
pečica ponovno samodejno vklopi.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
Samodejni izklop ne deluje pri
naslednjih funkcijah: Osvetlitev,
Trajanje, Konec.
Svetlost prikazovalnika
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
Namigi in nasveti
Priporočila za pečenje
Pri predgrevanju iz pečice odstranite
rešetke in pladnje za najhitrejšo
učinkovitost.
Pečica ima štiri položaje rešetk. Položaje
rešetk štejte od spodaj navzgor.
Pečica ima poseben sistem kroženja zraka,
ki neprestano obnavlja paro. To omogoča
pripravo jedi v vlažnem okolju, zato
ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in
zmanjša porabo energije na najmanjšo
mogočo raven.
Vlaga lahko med pečenjem v pečici ali na
steklenih vratih kondenzira. Vedno se
umaknite od pečice, ko odpirate vrata.
Ko se pečica ohladi, notranjost očistite z
mehko krpo.
Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
Če uporabljate dva pekača sočasno, med
njima pustite en nivo prazen.
Peka mesa in rib
Preden meso razrežete, počakajte približno
15 minut, da sok ne izteče.
SLOVENŠČINA
58
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v globok
pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev
kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat,
ko izpari.
Pečice ne uporabljajte za kuhanje jajc ali
polžev v lupini, ker jih lahko raznese.
Rumenjak ocvrtega jajca prebodite, preden
ga pogrejete.
Priporočila za mikrovalovno pečico
Živila s kožo ali lupino pred kuhanjem
večkrat prebodite z vilicami.
Živila položite na steklen krožnik na dnu
mikrovalovne pečice.
Tekoče jedi občasno premešajte.
Jed obrnite ali premešajte po polovici časa
odtaljevanja ali kuhanja.
Hrano pokrijte za kuhanje in pogrevanje.
Pri segrevanju pijač dajte v steklenico ali
kozarec žlico za boljšo porazdelitev toplote.
Hrano postavite v pečico brez embalaže.
Pripravljene obroke lahko z embalažo
postavite v pečico samo v primeru, ko je
embalaža primerna za mikrovalovno pečico
(preverite podatke na embalaži).
Priprava jedi z mikrovalovi
Hrano kuhajte pokrito. Če želite ohraniti
skorjo, hrano pripravljajte brez pokrova.
Zelenjavo narežite na podobno velike kose.
Hrano premešajte, preden jo postrežete.
Ko pečico izklopite, vzemite hrano iz nje in
pustite stati nekaj minut.
Odtaljevanje v mikrovalovni pečici
Zamrznjeno, neovito hrano položite na
majhen, narobe obrnjen krožnik, ki ga
postavite na posodo ali polico za odtajanje
oz. plastično cedilo, tako da lahko tekočina
pri odtajanju odteče.
Odstranite odtajane kose.
Če želite sadje in zelenjavo kuhati brez
predhodnega odtaljevanja, lahko
uporabite večjo moč mikrovalov.
Moči in časa ne nastavite previsoko, da ne
razkuhate hrane. Hrana se lahko izsuši,
zažge ali povzroči požar.
Primerna posoda in materiali za mikrovalovno pečico
V mikrovalovni pečici uporabite samo primerno posodo in materiale. Za referenco
uporabite spodnjo razpredelnico.
Posoda/material
Funkcija mikrovalov
Odtaljeva- Segrevanje
nje
Kuhanje
Kombinirana funkcija
mikrovalov
Steklo in porcelan, primerna za pečice, brez kovinskih delov, npr. steklo,
odporno proti vročini
Steklo in porcelan, ki nista primerna
za pečice, brez srebrnih, zlatih, platinastih ali drugih kovinskih dekoracij
X
X
SLOVENŠČINA
Posoda/material
59
Funkcija mikrovalov
Odtaljeva- Segrevanje
nje
Kuhanje
Kombinirana funkcija
mikrovalov
Steklo in steklokeramična posoda iz
materiala, primernega za pečice/
odpornega proti zamrzovanju
Keramika in lončena posoda brez sestavnih delov iz kremena ali kovin in
glazur, ki vsebujejo kovine
Keramika, porcelan in lončena posoda z neglaziranim dnom ali majhnimi
luknjami, npr. na ročajih
X
X
X
Plastika, odporna na temperature do
200 °C (pred uporabo vedno preverite specifikacije na plastični embalaži)
X
X
Karton, papir
X
X
Folija za živila
X
X
Folija za pečenje z zapiralom, primernim za mikrovalovne pečice (pred
uporabo vedno preverite specifikacije za folijo)
X
Pečenje v posodah iz kovine, kot sta
npr. emajl in lita kovina
X
X
Pekači, premazani s črnim lakom ali
silikonom (pred uporabo vedno preverite specifikacije za pekače)
X
X
Pekač za pecivo
X
X
Mreža za pečenje
X
X
Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne
pečice
Posoda za uporabo v mikrovalovni
pečici, npr. ponev za pečenje
X
X
X
X
SLOVENŠČINA
60
Odtaljevanje v mikrovalovni pečici
Jed
Moč (W)
Čas (min.)
Čas mirovanja
(min.)
Zrezek (0,2 kg)
100
5-7
5 - 10
Mleto meso (0,5 kg)
200
8 - 12
5 - 10
Piščanec (1 kg)
100
30 - 35
10 - 20
Piščančje prsi (0,15 kg)
100
5-9
10 - 15
Piščančja bedra (0,15 kg)
100
5-9
10 - 15
Cela riba (0,5 kg)
100
10 - 15
5 - 10
Ribji fileti (0,5 kg)
100
12 - 15
5 - 10
Maslo (0,25 kg)
100
4-6
5 - 10
Nariban sir (0,2 kg)
100
2-4
10 - 15
Pecivo iz kvašenega testa 200
(1 kos)
2-3
15 - 20
Skutna pogača (1 kos)
100
2-4
15 - 20
Suh kolač (npr. biskvit) (1
kos)
200
2-4
15 - 20
Kruh (1 kg)
200
15 - 18
5 - 10
Narezan kruh (0,2 kg)
200
3-5
5 - 10
Žemlje (4 kosi)
200
2-4
2-5
Sadje (0,25 kg)
100
5 - 10
10 - 15
Pogrevanje
Jed
Hrana za dojenčke v ko- 300
zarcih (0,2 kg); premešajte in preverite temperaturo.
Moč (W)
Čas (min.)
1-2
Čas mirovanja
(min.)
-
SLOVENŠČINA
61
Jed
Moč (W)
Čas (min.)
Čas mirovanja
(min.)
Mleko za dojenčke (180
ml); v stekleničko dajte
žličko, premešajte in preverite temperaturo.
600
0:20 - 0:40
-
Pripravljene jedi (0,5 kg)
600
6-9
2-5
Zamrznjeni pripravljeni
obroki (0,5 kg)
400
10 - 15
2-5
Mleko (200 ml)
1000
1 - 1:30
-
Voda (200 ml)
1000
1:30 - 2
-
Omaka (200 ml)
600
1-3
-
Juha (300 ml)
600
3-5
-
Topljenje
Jed
Moč (W)
Čas (min.)
Čas mirovanja
(min.)
Čokolada/čokoladni pre- 300
liv (0,15 kg)
2-4
-
Maslo (0,1 kg)
0:30 - 1:30
-
400
Priprava jedi z mikrovalovi
Kuhanje
Jed
Moč (W)
Čas (min.)
Čas mirovanja
(min.)
Cela riba (0,5 kg)
500
8 - 10
2-5
Ribji fileti (0,5 kg)
400
4-7
2-5
Sveža zelenjava (0,5 kg + 50 600
ml vode)
5 - 15
-
Zamrznjena zelenjava (0,5
kg + 50 ml vode)
10 - 20
-
600
SLOVENŠČINA
Jed
62
Moč (W)
Čas (min.)
Čas mirovanja
(min.)
Neolupljen pečen krompir
(0,5 kg)
600
7 - 10
-
Riž (0,2 kg + 400 ml vode)
600
15 - 18
-
Pokovka
1000
1:30 - 3
-
Kombinirana funkcija mikrovalov
S to funkcijo lahko skuhate hrano v krajšem
času in jo zapečete.
Jed
Funkcija
Moč Tempera(W) tura (°C)
Čas
(min.)
Položaj rešetk
Opombe
Gratiniran
krompir
(1,1 kg)
Infra Pečenje +
MV
400
180 - 190 40 - 45
1
Po polovici časa
kuhanja posodo
obrnite. Čas mirovanja: 2 - 5 min.
Kolač (0,7
kg)
Gretje zgoraj/
spodaj + MV
100
180 - 200 25 - 30
2
Po polovici časa
kuhanja posodo
obrnite. Čas mirovanja: 5 min.
Pečena
svinjina
(1,5 kg)
Vroči Zrak + MV
200
180 - 190 85 - 90
1
Meso obrnite po
30 min. časa pečenja. Čas mirovanja:
2 - 5 min.
Lazanja
Gretje zgoraj/
spodaj + MV
200 - 170 - 190 30 - 40
300
1
Po polovici časa
kuhanja posodo
obrnite. Čas mirovanja: 2 - 5 min.
Piščanec
(1 kg)
Infra Pečenje +
MV
400
2
Po polovici časa
kuhanja posodo
obrnite. Čas mirovanja: 2 - 5 min.
210 - 230 35 - 40
SLOVENŠČINA
63
Napotki za mikrovalove
Rezultati kuhanja/
odtaljevanja
Hrana je presuha.
Mogoči vzrok
Moč je bila prevelika.
Trajanje je bilo predolgo.
Rešitev
Naslednjič izberite nižjo moč mikrovalov ali daljši čas.
Hrana se po izteku
Trajanje je bilo prekratko.
časa kuhanja še vedno ni odmrznila, segrela ali skuhala.
Podaljšajte čas trajanja. Ne povečujte moči mikrovalov.
Hrana je preveč segreta na robovih, na
sredini pa še vedno
ni pripravljena.
Naslednjič izberite nižjo moč mikrovalov ali daljši čas.
Moč je bila prevelika.
Primeri za kuhanje z nastavitvami moči
Podatki v razpredelnici so samo za
orientacijo.
Nastavitev moči
•
•
•
•
1000 W
900 W
800 W
700 W
Uporaba
Segrevanje tekočin
Segrevanje na začetku kuhanja
Kuhanje zelenjave
• 600 W
• 500 W
Odtaljevanje in segrevanje zamrznjenih živil
Segrevanje pripravljenih jedi
Kuhanje enolončnic
Priprava jajčnih jedi
• 400 W
• 300 W
Nadaljevanje kuhanja jedi
Kuhanje občutljivih živil
Segrevanje hrane za dojenčke
Priprava riža
Segrevanje občutljivih jedi
Taljenje sira, čokolade, masla
• 200 W
• 100 W
Odtaljevanje mesa, rib
Odtaljevanje sira, smetane, masla
Odtaljevanje sadja in tort
Odtaljevanje kruha
SLOVENŠČINA
64
Informacije za preizkuševalne inštitute
Jed
Veliki Žar
Prazno pečico tri minute predhodno
segrevajte.
Popečen 1 - 3
kruh
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
Burgerji
1-3
Funkcija mikrovalov
Uporabite tretji položaj rešetk.
Jed
Čas pečenja (min.)
1. stran
2. stran
Čas pečenja (min.)
1. stran
2. stran
9 - 13
8 - 10
Preizkusi v skladu z IEC 60705.
Jed
Moč (W)
Količina Položaj re(kg)
šetk
Čas (min.)
Opombe
1)
Biskvit
600
0.475
Spodaj
7-9
Po polovici časa kuhanja posodo obrnite za
1/4.
Mesna štruca 400
0.9
2
25 - 32
Po polovici časa kuhanja posodo obrnite za
1/4.
Jajčna krema
1
Spodaj
18
-
0.5
Spodaj
8 - 12
Meso obrnite po polovici časa pečenja.
500
Odtaljevanje 200
mesa
1) Uporabite mrežo za pečenje, razen če ni navedeno drugače.
Kombinirana funkcija mikrovalov
Preizkusi v skladu z IEC 60705.
Jed
Funkcija
Moč (W) Temperatu- Položaj
ra (°C)
rešetk
Čas (min.)
Opombe
1)
Kolač (0,7 Vroči zrak +
kg)
MV
100
180
2
29 - 31
Po polovici časa
kuhanja posodo
obrnite za 1/4.
SLOVENŠČINA
Jed
Funkcija
65
Moč (W) Temperatu- Položaj
ra (°C)
rešetk
Čas (min.)
Opombe
1)
Gratiniran Infra Pečenje 400
krompir
+ MV
(1,1 kg)
180
1
40 - 45
Po polovici časa
kuhanja posodo
obrnite za 1/4.
Piščanec
(1,1 kg)
200
1
45 - 55
Meso položite v
okroglo stekleno
posodo in ga po
20 minutah pečenja obrnite.
Infra Pečenje 200
+ MV
1) Uporabite mrežo za pečenje, razen če ni navedeno drugače.
Razpredelnice za pečenje
Za dodatne razpredelnice za pečenje si
oglejte knjižico receptov, ki jo najdete na
spletnem mestu www.ikea.com. Da boste
našli pravo knjižico receptov, preverite
številko izdelka na ploščici za tehnične
navedbe na sprednjem okvirju notranjosti
pečice.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo,
toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi.
Nakopičena maščoba ali drugi ostanki
hrane se lahko vžgejo.
S stropa pečice previdno očistite ostanke
hrane in maščobo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo
s toplo vodo in čistilno sredstvo. Opreme ne
pomivajte v pomivalnem stroju.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti
prijemanju, jih ne čistite z agresivnimi čistili,
ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju. To
lahko poškoduje premaz proti prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
Pečice iz nerjavnega jekla ali aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na pečici.
Čiščenje tesnil vrat
Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat
se nahaja na okvirju notranjosti pečice.
Pečice ne uporabljajte, če je tesnilo vrat
poškodovano. Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
SLOVENŠČINA
66
Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
OPOZORILO! Nevarnost smrti
zaradi električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Preden začnete z vzdrževanjem, se
prepričajte, da je pečica hladna. Obstaja
nevarnost opeklin.
POZOR! Halogensko žarnico
vedno prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi zapekli
nanjo.
Za čiščenje pečice odstranite nosilce rešetk.
1. Nosilce previdno povlecite navzgor iz
sprednjega obešala.
1
3
2
2. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
3. Nosilce snemite z zadnjega obešala.
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
1. Izklopite pečico.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 25
W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto
300 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.
Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti pečice položite krpo. To
preprečuje škodo na steklenem pokrovu
žarnice in na pečici.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na- Prepričajte se, da so nastastavljene.
vitve pravilne.
SLOVENŠČINA
67
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Oglejte si »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v
razpredelnici.
Elektronska okvara.
• Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno
vklopite.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Na živilih in v notranjosti pe- Hrano ste predolgo pustili v
čice se nabirata para in kon- pečici.
denz.
Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15
- 20 minut.
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
sprednjem okviru notranjosti pečice.
Ploščice za tehnične navedbe ne
odstranjujte iz notranjosti pečice.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
SLOVENŠČINA
68
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Mere (notranje)
Širina
Višina
Globina
Uporabna prostornina
43 l
Področje pekača
1424 cm²
Zgornji grelec
1900 W
Spodnji grelec
1000 W
Žar
1900 W
Grelec
1650 W
Skupna nazivna moč
3000 W
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Število funkcij
17
480 mm
217 mm
411 mm
Energijska učinkovitost
Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo
med vsakodnevnim pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem
pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem
ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo
tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro
nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo, a samo pri uporabi
funkcije, ki ne uporablja mikrovalov.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden
vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10
minut pred potekom časa pečenja znižajte
temperaturo pečice na najnižjo stopnjo,
odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana
toplota v pečici še naprej omogoča
pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.
Presledki med pečenjem več jedi naj bodo
čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z
ventilatorjem, da prihranite energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru,
da vklopite program z izbiro Trajanje ali
SLOVENŠČINA
Konec ter pečenje traja več kot 30 minut,
grelca samodejno izklopita prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
69
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke
električnih in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
IKEINA GARANCIJA
Garancijska izjava:
Izdajatelj prevzema obveznost, da bo
izdelek v garancijskem roku brezhibno
deloval. V garancijskem roku bomo
odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na
izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi
izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso
posegale osebe,ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in, da so bili
uporabljeni originalni rezervni deli. Če
izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga
bomo zamenjali. Garancija velja, če je
datum prodaje / izročitve na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom
prodajalca ali s predložitvijo originalnega
računa o nakupu izdelka. V garancijskem
roku poravnavamo vse stroške v zvezi z
odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter
stroške prevoza, oziroma prenosa,do
najbližje pooblaščene servisne delavnice,po
tarifi, ki velja v javnem prometu za transport
izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za
toliko dni, kolikor je trajalo popravilo
izdelka. Garancija izdajatelja velja na
območju Republike Slovenije. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na
blagu. Servisiranje in rezervni deli so
zagotovljeni za dobo 3 let po poteku
garancije.
Koliko časa velja garancija družbe IKEA?
Ta garancija velja 5 let od prvotnega
datuma nakupa naprave pri družbi IKEA.
Kot dokazilo o nakupu potrebujete
originalni račun. Če je v času garancije
izveden servis, se s tem garancijsko
obdobje naprave ne podaljša.
Kdo izvaja servisna dela?
Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo
zagotovil servisna dela preko svojih storitev
ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.
Kaj krije ta garancija?
Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo
zaradi napak v konstrukciji ali materialu od
datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta
garancija velja samo za domačo uporabo.
70
SLOVENŠČINA
Izjeme so navedene pod naslovom »Česa
ta garancija ne krije?« V garancijskem
obdobju bodo stroški odpravljanja okvare,
npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot,
kriti, če je naprava dostopna za popravilo
brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev
veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in
ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli
postanejo last podjetja IKEA.
Kakšen je postopek podjetja IKEA pri
odpravljanju težav?
S strani podjetja IKEA izbran ponudnik
servisnih storitev bo pregledal izdelek in se
po lastni presoji odločil, ali ta garancija
krije popravilo. Če garancija krije
popravilo, bo ponudnik servisnih storitev
podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni
servisni partner preko svojega servisa po
lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali
pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim
izdelkom.
Česa ta garancija ne krije?
• Običajne obrabe.
• Namerne škode ali škode zaradi
malomarnosti, škode, nastale zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo,
napačne namestitve ali priključitve na
napačno napetost, škode, nastale zaradi
kemične ali elektro-kemične reakcije, rje,
korozije, ali škode, ki jo povzroči voda,
vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki
jo povzroči prekomerna količina
apnenca v vodovodnem sistemu, in
škodo, ki nastane zaradi neobičajnih
okoljskih razmer.
• Potrošnega materiala, vključno z
baterijami in žarnicami.
• Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne
vplivajo na običajno uporabo naprave,
kot tudi prask in morebitnih razlik v
barvi.
• Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali
snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali
sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali
predalov za pralno sredstvo.
• Poškodb naslednjih delov:
steklokeramike, dodatne opreme, košar
za posodo in jedilni pribor, dovodnih in
odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov
žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov
ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da
je do takšne poškodbe prišlo zaradi
napak v izdelavi.
• Primerov, pri katerih serviser med
obiskom ne najde napake.
• Popravil, ki jih ne opravi izbrani
ponudnik servisnih storitev in/ali
pooblaščeni servisni pogodbenik, ali
primerov, kjer niso bili uporabljeni
originalni deli.
• Popravil, ki so potrebna zaradi napačne
namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s
specifikacijami.
• Uporabe naprave v negospodinjskem
okolju, tj. profesionalna uporaba.
• Poškodb, nastalih pri prevozu. Če
stranka odpelje izdelek na domači ali
kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni
odgovorno za poškodbe, ki lahko
nastanejo med prevozom. Vendar pa v
primeru, da podjetje IKEA poskrbi za
dostavo izdelka na strankin dostavni
naslov, poškodbe izdelka, nastale med
dostavljanjem, ta garancija krije.
• Stroškov za prvotno nameščanje
naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik
servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov
pooblaščeni servisni partner popravi ali
zamenja napravo pod pogoji te
garancije, bo ponudnik servisnih storitev
ali njegov pooblaščeni servisni partner
ponovno namestil popravljeno napravo
ali po potrebi namestil nadomestno. Ta
omejitev ne velja za delo brez napak s
strani usposobljenega strokovnjaka, ki
uporabi naše originalne dele zaradi
prilagoditve naprave tehnično
varnostnim specifikacijam druge države
EU.
Veljavnost zakona države
IKEINA garancija vam zagotavlja določene
zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo
71
SLOVENŠČINA
krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor
ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v
krajevni zakonodaji.
Območje veljavnosti
Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed
držav EU in prepeljane v drugo državo EU,
bodo storitve na voljo v okviru garancijskih
pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost
izvajanja storitev v okviru garancije obstaja
le v primeru, če naprava izpolnjuje in je
nameščena v skladu z naslednjim:
• tehničnimi specifikacijami države, v
kateri je podan garancijski zahtevek,
• navodili za montažo in varnostnimi
navodili iz navodil za uporabo.
Namenske poprodajne storitve za IKEINE
naprave:
Brez odlašanja se obrnite na IKEINO
poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej
garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE
naprave v namenski IKEIN kuhinjski
element. Servis ne zagotavlja pojasnitev
glede:
• celotne postavitve IKEINE kuhinje,
• priključitve na električno omrežje (če
naprava nima vtiča in kabla),
vodovodno in plinsko napeljavo, ker
mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za
uporabo in specifikacij IKEINE naprave.
Da bi vam zagotovili najboljšo možno
pomoč, preden stopite v stik z nami,
natančno preberite navodila za montažo
in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.
Kako stopite v stik z nami, če potrebujete
servisno storitev
Oglejte si zadnjo stran teh navodil za
celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in
ustreznih državnih telefonskih številk.
Da bi vam zagotovili čim hitrejšo
storitev, priporočamo, da
uporabite določene telefonske
številke, navedene na koncu teh
navodil. Vedno uporabite
številke, navedene v knjižici
določene naprave, za katero
potrebujete pomoč. Preden nas
pokličete, se prepričajte, da
imate številko artikla IKEA (8mestno kodo) in serijsko številko
(8-mestno kodo, ki jo najdete na
nazivni ploščici) naprave, za
katero potrebujete pomoč.
SHRANITE RAČUN! To je vaše
dokazilo o nakupu in ga
potrebujete, če želite, da bo
garancija veljala. Na računu se
nahajata tudi IKEINO ime in
številka izdelka (8-mestna
oznaka) za vsako od kupljenih
naprav.
Ali potrebujete dodatno pomoč?
Za vsa dodatna vprašanja, ki niso
povezana s servisnimi storitvami za vaše
naprave, se obrnite na klicni center naše
najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v
stik z nami, priporočamo, da natančno
preberete dokumentacijo naprave.
72
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
73
74
75
867353758-A-312019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2048560-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising