Küppersbusch | BD6750.0S | User manual | Küppersbusch BD6750.0S Brugermanual

Küppersbusch BD6750.0S Brugermanual
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
DA
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de
BD6750.0S
2
INDHOLDSFORTEGNELSE
Om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Før første anvendelse
Daglig brug
Urfunktioner
2
3
6
7
9
10
19
Automatiske programmer
Brug af tilbehøret
Ekstrafunktioner
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Energieffektiv
20
21
24
25
49
53
55
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og
komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet,
med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele kan
blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
3
Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun
foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade
ud eller sætte dem i.
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet afbrydes
fra lysnettet.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet, inden
pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede
struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse
overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå
elektrisk stød.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens
forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler (termometer) til
dette apparat.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
4
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets mini‐
mumshøjde (kabi‐
nets minimumshøjde
under bordpladen)
600 (600) mm
Kabinetbredde
550 mm
Kabinetdybde
605 (580) mm
Højden foran på ap‐
paratet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på ap‐
paratet
549 mm
Bredden bagest på
apparatet
548 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbyg‐
ningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
1017 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste si‐
de
550 x 20 mm
Længden på lednin‐
ger til strømforsy‐
ning. Ledning place‐
ret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte netledningen, skal det
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen
til lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
• Dette apparat er forsynet med et stik og
et forbindelseskabel.
Brug
ADVARSEL! Risiko for
personskade, forbrændinger og
elektrisk stød eller eksplosion.
5
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol og
luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes, mens
apparatet er tændt. Der kan opbygges
varme og fugt bag et lukket møbelpanel
og forårsage efterfølgende skade på
apparatet, husenheden eller gulvet. Luk
ikke møbelpanelet, før apparatet er
kølet helt af efter brug.
Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL! Risiko for
personskade, brand eller skade
på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
• Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
Tilberedning med kombidamp
ADVARSEL! Risiko for
forbrændinger og beskadigelse
af apparatet.
6
• Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Vær forsigtig, når du åbner
apparatets låge, når funktionen er
tændt. Der kan slippe damp ud.
– Åbn apparatets låge forsigtigt efter
tilberedning med damp.
Indvendig belysning
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn
og kæledyr bliver fanget i apparatet.
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrolpanel
Elektronisk programur
Vandbeholder
Bøsning til termometer
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Afkalkning af afløbsrøret
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
9
Tilbehør
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
7
Bageplade
Teleskop udtræksskinner
Til kager og lagkagebunde.
Til at indsætte og fjerne plader og trådrist
lettere.
Grill/bradepande
Indstilling af damp
Til bagning og stegning, eller som en
drypbakke til opsamling af fedt.
Fad med si-indsats.
Termometer
Dampsættet tømmer kondensvandet fra
maden under tilberedning med damp.
Brug det til at tilberede grønt, fisk,
kyllingebryst. Sættet egner sig ikke til
mad, som skal tilberedes med vand, f.eks.
ris, polenta, pasta.
Til måling af temperaturen i maden.
BETJENINGSPANEL
Elektronisk programur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
Brug tasterne til at betjene apparatet.
Sensor‐
felt
1
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Funktion
Kommentar
Display
Viser ovnens aktuelle indstillinger.
TÆND/SLUK
Tænde og slukke for ovnen.
Ovnfunktioner el‐
ler Hjælp Til Til‐
beredning
Tryk på sensorfeltet én gang for at vælge en ovn‐
funktion eller menuen: Hjælp Til Tilberedning. Tryk
på sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne:
Ovnfunktioner, Hjælp Til Tilberedning. Tryk på feltet
i 3 sekunder for at tænde eller slukke for lyset. Du
kan også tænde lampen, når ovnen er slukket.
Favoritter
For at gemme og få adgang til dine favoritter.
Temperaturvalg
For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle
temperatur i ovnen. Tryk på feltet i 3 sekunder for at
tænde eller slukke funktionen: Hurtig opvarmning.
Ned-tast
Til at navigere ned i menuen.
Op-tast
Til at navigere op i menuen.
OK
Bekræfter valget eller indstillingen.
Tilbage-tast
Går ét niveau tilbage i menuen. Tryk på feltet i 3 se‐
kunder for at få vist hovedmenuen.
Tid og ekstra‐
funktioner
Til indstilling af forskellige funktioner. Når en op‐
varmningsfunktion er i gang, skal du trykke på sens‐
orfeltet for at indstille timeren og funktionerne: Panel
lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan også
skifte indstillingerne for stegetermometeret.
Minutur
For at angive funktionen: Minutur.
Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Ovnfunktion
Klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Temperatur
En funktions varighed eller
sluttidspunkt
9
Andre lamper i displayet:
Symbol
Funktion
Minutur
Funktionen virker.
Klokkeslæt
Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
Varighed
Displayet viser den krævede tilbered‐
ningstid.
Slut tid
Displayet viser, når tilberedningstiden
er slut.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Displayet viser, hvor længe ovnfunktio‐
nen virker. Tryk på
og
me tid for at nulstille tiden.
på sam‐
Beregning
Ovnen beregner tilberedningstiden.
Lampe for opvarmning
Displayet viser temperaturen i ovnen.
Hurtig opvarmning
Funktionen er aktiveret. Funktionen re‐
ducerer opvarmningstiden.
Vægtautomatik
Displayet viser, at vægtautomatikken
er aktiv, eller at vægten kan ændres.
Heat+Hold
Funktionen er aktiveret.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
Første tilslutning
Når ovnen tilsluttes til ledningsnettet eller
efter strømafbrydelse, skal der indstilles
sprog, displaykontrast og displaylysstyrke
samt aktuel tid.
1. Tryk på
værdien.
2. Tryk på
eller
for at indstille
for at bekræfte.
Indstilling af vandets
hårdhedsgrad
Når du slutter ovnen til nettet for første
gang, skal du indstille vandets
hårdhedsgrad.
Se intervallet af vandets hårdhedsgrad
(dH) med tilsvarende kalkaflejring og
vandkvalitet i tabellen nedenfor.
10
Vandets hårdhed
Kalkaflejring
(mmol/l)
Kalkaflejring
(mg/l)
Vandklassi‐
ficering
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Blød
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Moderat
hårdt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårdt
4
over 21
over 3,8
over 150
Meget hårdt
Fyld vandbeholderen med kogt vand, når
vandets hårdhed overskrider værdierne i
tabellen.
1. Tag strimlen med de 4 farveskift, der
fulgte med dampsættet i ovnen.
2. Anbring alle strimlens reaktionszoner i
vand i ca. 1 sekund.
Anbring ikke strimlen under rindende
vand.
3. Ryst strimlen fri for overskydende
vand.
4. Vent 1 minut, og se vandets hårdhed
på nedenstående tabel.
Reaktionszonerne fortsætter med af
skifte farve. Kontrollér vandets
hårdhed senere end 1 minut efter
testen.
5. Indstil vandets hårdhedsgrad: menu:
Grundindstillinger.
Teststrimmel
Vandets hårdhed
1
2
3
4
Du kan ændre vandets hårdhedsgrad i
menuen: Grundindstillinger / Vandets
hårdhed.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Navigering i menuerne
1. Tænd ovnen.
2. Tryk på
eller
for at indstille
menufunktionen.
3. Tryk på
for at gå til undermenuen
eller acceptere indstillingen.
Du kan når som helst skifte til
hovedmenuen med .
Oversigt over menuer
Hovedmenu
Symbol / Menu‐
punkt
Ovnfunktioner
Opskrifter
Egnet til
Indeholder en liste
med ovnfunktioner.
Indeholder en liste
med automatiske pro‐
grammer.
11
Symbol / Menu‐
punkt
Favoritter
Rengøring
Grundindstillin‐
ger
Specielle emner
Hjælp Til Tilbe‐
redning
Egnet til
Indeholder en liste
med yndlingstilbered‐
ningsprogrammer, der
er oprettet af bruge‐
ren.
Indeholder en liste
med rengøringspro‐
grammer.
Bruges til at indstille
apparatkonfiguratio‐
nen.
Indeholder en liste
med ekstra ovnfunkti‐
oner.
Giver anbefalede ov‐
nindstillinger for en
lang række retter.
Vælg en ret og påbe‐
gynd tilberedningen.
Temperaturen og ti‐
derne er kun vejleden‐
de for at opnå et bed‐
re resultat og kan ju‐
steres. De afhænger
af opskrifterne samt af
kvaliteten og mæng‐
den af de anvendte in‐
gredienser.
Symbol / Menu‐
punkt
Set + Go
Heat+Hold
Indstil aktuel tid
Tidsangivelse
Hurtig opvarm‐
ning
Når funktionen er akti‐
veret, vises den aktu‐
elle tid i displayet, når
apparatet slukkes.
Når den er aktiveret,
reducerer funktionen
opvarmningstiden.
Holder den tilberedte
mad varm i 30 minut‐
ter efter endt tilbered‐
ningscyklus.
Forlængelse af
tiden
Kontrast display
Indstiller kontrast i dis‐
playet i trin.
Lysstyrke dis‐
play
Indstiller lysstyrke i
displayet i trin.
Angiver sprog.
Sprog
Signal volume
Panel signal
Forløb
Angiver det aktuelle
klokkeslæt.
Til at indstille en funk‐
tion og aktivere den
senere med et tryk på
et symbol på kontrol‐
panelet.
Aktiverer og deaktive‐
rer funktionen Forlæn‐
gelse af tiden.
Undermenu for: Grundindstillinger
Symbol / Menu‐
punkt
Forløb
Alarm/Fejl sig‐
naler
Vandets hård‐
hed
Indstiller lydstyrke for
tastetoner og signaler
i trin.
Aktiverer og deaktive‐
rer lyden for sensorfel‐
terne. TIL/FRA-finger‐
touch-feltets tone kan
ikke deaktiveres.
Aktiverer og deaktive‐
rer alarmtonerne.
Til at indstille vandets
hårdhedsgrad (1 - 4).
Husk rengøring
Minder dig om at ren‐
gøre apparatet.
DEMO-tilstand
Aktiverings- / deakti‐
veringskode: 2468.
12
Symbol / Menu‐
punkt
Forløb
Viser softwarens ver‐
sion og konfiguration.
Service
Symbol / Menu‐
punkt
Fabriksindstillin‐
ger
Forløb
Sætter alle indstillin‐
ger tilbage til fabriks‐
indstillingerne.
Undermenu for: Rengøring
Symbol
Menupunkt
Forløb
Tømning af vandbeholder
Fremgangsmåde for at fjerne restvandet fra
vandbeholderen efter brug af dampfunktio‐
nerne.
Rengøring med damp plus
Procedure for rengøring af genstridigt snavs
med hjælp fra en ovnrenser.
Rengøring med damp
Procedure for rengøring af apparatet, når
det er en smule snavset og ikke brændt ad‐
skillige gange.
Afkalkning
Procedure for rengøring af dampkredsløbet
for kalk.
Rensning af dampgenerator
Procedure til rensning og rengøring af
dampkredsløbet efter hyppig brug af damp‐
funktionerne.
Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Varmluft
Pizza
Ovnfunktion
Anvendelse
Bagning på tre ovnriller
og til tørring af fødeva‐
rer.Indstil temperaturen
20 - 40 °C lavere end
for funktionen: Over-/
undervarme.
Til bagning på én rist‐
position med kraftigere
bruning og sprød bund.
Indstil temperaturen 20
- 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/
undervarme.
Anvendelse
Til bagning og stegning
på én ristposition.
Over-/under‐
varme
Frosne madva‐
rer
Grillstegning
Turbogrill
Til tilberedning af sprø‐
de færdigretter (f.eks.
pommes frites, kartof‐
felbåde eller forårsrul‐
ler).
Til grillstegning af flade
madvarer og til ristning
af brød.
Til stegning af større
stege eller fjerkræ på
én ovnrille. Til at lave
gratiner og til at brune.
13
Ovnfunktion
Undervarme
Fugtig varmluft
Fugtighed Lav
Fugtighed Høj
Anvendelse
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Denne funktion er be‐
regnet til at spare ener‐
gi under madlavning.
Se kapitlet "Råd" ve‐
drørende tilberednings‐
anvisninger, Fugtig
varmluft. Ovnlågen bør
være lukket under tilbe‐
redning, så funktionen
ikke afbrydes og for at
sikre, at ovnen virker
med den højest mulige
energieffektivitet. Når
du bruger denne funkti‐
on, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede tempe‐
ratur. Restvarmen an‐
vendes.Varmeeffekten
kan reduceres. Få ge‐
nerelle anbefalinger til
at spare energi i kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparelse. Den‐
ne funktion blev an‐
vendt til at overholde
energieffektivitetsklas‐
sen iht. EN 60350-1.
Når du bruger denne
funktion, slukkes lam‐
pen automatisk efter 30
sekunder.
Til bagning af brød,
stegning af store styk‐
ker kød eller opvarm‐
ning af kolde og frosne
retter.
Til retter med højt fugt‐
indhold, custard royale
og ragout, og til poche‐
ring af fisk..
Ovnfunktion
Fuld damp
Anvendelse
Til grøntsager, fisk, kar‐
tofler, ris, pasta eller
specielt tilbehør.
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en temperatur
på under 60 °C under visse
ovnfunktioner.
Specielle emner
Ovnfunktion
Egnet til
Til at holde maden
varm.
Holde varm
Tallerkenvarmer
Til at varme tallerke‐
ner op inden serve‐
ring.
Til at henkoge grønt‐
sager (f.eks. pickles).
Henkogning
Tørring
Hævning af dej
Til tørring af snittet
frugt, grønt og svam‐
pe.
Til at øge hastigheden
af dejens hævning.
Den forhindrer dejens
overflade i at tørre ud
og holder dejen ela‐
stisk.
Til tilberedning af
møre, saftige stege.
Lavtemperatur‐
stegning
Brød
Brug denne funktion til
at bage brød og småt
gærbrød med en
sprødhed, farve og
glans, som var de
bagt af en professio‐
nel bager.
14
Ovnfunktion
Opvarmning
med damp
Optøning
Gratiner
Egnet til
Genopvarmning af
mad med damp forhin‐
drer udtørring af over‐
fladen. Der forsynes
varme på en mild og
jævn måde, hvilket gi‐
ver mulighed for at
gendanne madens
smag og aroma, som
da den blev tilberedt.
Denne funktion kan
også anvendes til at
genopvarme maden
direkte på en taller‐
ken. Du kan genop‐
varme flere tallerkener
ad gangen ved at bru‐
ge flere ovnribber.
Til optøning af mad
(grønt og frugt). Optø‐
ningstiden afhænger
af de frosne madva‐
rers mængde og om‐
fang.
Til ovnretter som la‐
sagne eller kartoffel‐
gratin. Til at lave grati‐
ner og til at brune.
Hjælp Til Tilberedning
Fødevarekategori: Fisk/Skaldyr
Ret
Fisk
Fisk, bagt
Fiskepinde
Fiskefilet, tynde
Fiskefilet, tykke
Fiskefilet, frosne
Hel lille fisk
Hel fisk, dampet
Hel lille fisk, grill‐
stegt
Hel fisk, grillstegt
Hel fisk, grillstegt
Ørred
Laks
Laksefilet
Hel laks
Rejer
Rejer, friske
Rejer, frosne
Muslinger
-
Fødevarekategori: Fjerkræ
Ret
Udbenet fjerkræ
-
Udbenet fjerkræ
-
15
Ret
Ret
Chipolatas
Kyllingevinger, fri‐
ske
Spareribs
Kyllingevinger,
frosne
Svineskank, forkogt
Svinekødsteg
Kyllingelår, friske
Kylling
Svinekam
Kyllingelår, frosne
Kyllingebryst, po‐
cheret
Kylling, halveret
Svinekam
Svin
Svinemørbrad, rø‐
get
Svinemørbrad, po‐
cheret
Hel kylling
And, hel
-
Gås, hel
-
Svinebov
Kalkun, hel
-
Flæskesteg
Nakkesteg
Kogt skinke
Fødevarekategori: kød
Kalveskank
Ret
Kogt Oksekød
Oksekød
Kalvekød
Kalvesteg
Braiseret kød
Lammekølle
Farsbrød
Lammesteg
Rød
Rød
Roastbeef
Middel
Middel
Gennemstegt
Gennemstegt
Rød
Skandinavisk okse‐
kød
Middel
Gennemstegt
Kam
Lammekød
Lammeryg
Lammesteg, rosa
Lammesteg, rosa
16
Ret
Ret
Hare
• Harekølle
• Hareryg
•
Vildt
Hareryg
Vildt
• Kølle
• Ryg
Vildtsteg
Dyreryg
Fødevarekategori: Ovnretter
Ret
Madflan
-
Fødevarekategori: Kage/småkager
Ret
Gærkage
-
Æblekage, lukket
-
Formkage
-
Lukket æbletærte
-
Ostekage, form
-
Croissant
-
Sandkage
-
Lasagne
-
Pie
-
Lasagne/Cannello‐
ni, frossen
-
Sød tærte
-
Pasta
-
Mandelkage
-
Kartoffelgratin
-
Muffins
-
Grøntsagsgratin
-
Butterdej
-
Desserter
-
Kagesnitter
-
Flødeboller
-
Butterdej
-
Fødevarekategori: Pizza/Quiche
Ret
Pizza
Flødekager
-
Pizza, tynd dej
Makroner
-
Pizza, ekstra top‐
ping
Lagkagebunde af
mørdej
-
Pizza, frossen
Tysk julestollen
-
Deep pan pizza,
frossen
Æble strudel, fros‐
sen
-
Pizza, kold
Pizza snacks, fros‐
ne
Kage på plade
Sukkerdej
Gærdej
Brødgratin
-
Ostekage, bagepla‐
de
-
Flammkuchen
-
Brownies
-
Madtærte
-
Roulade
-
Quiche lorraine
-
17
Fødevarekategori: Grøntsager
Ret
Ret
Gærkage
-
Æblekage m. smul‐
dredej
-
Sukkerkage
-
Broccoli, buketter
-
Broccoli, hel
-
Blomkål, buketter
-
Blomkål, hel
-
Gulerødder
-
Squash, skiver
-
Asparges, grønne
-
Asparges, hvide
-
Peberfrugt, strimlet
-
Spinat, frisk
-
Porre, ringe
-
Grønne bønner
-
Småt gærbrød
Champignon, ski‐
ver
-
Boller, forbagte
Flåede tomater
-
Boller, frosne
Rosenkål
-
-
Selleri, tern
-
Småt gærbrød, for‐
bagt
Ærter
-
Småt gærbrød,
frosne
Aubergine
-
Fennikel
-
Kringle
Artiskokker
-
Franskbrød
Rødbede
-
Fletbrød
Skorzonerrod
-
Mørkt Brød
Glaskål, strimler
-
Rugbrød
Hvide bønner
-
Fuldkornsbrød
Savoykål
-
Bund af mørdej
Tærtebund
Sukkerbund til tær‐
te
Frugttærte af mør‐
dej
Frugttærte
Frugttærte af rørt
dej
Gærdej
Fødevarekategori: Brød/Småt gærbrød
Ret
Småt gærbrød
Ciabatta
Flute
Brød
Flade madbrød
Småt gærbrød,
frossen
Fødevarekategori: Terriner
Ret
Æg Royale
-
Créme Caramel
-
18
Når det er nødvendigt at ændre
rettens vægt eller
kernetemperatur, kan du bruge
eller
til at indstille de
nye værdier.
Ret
Terrines
Æg, blødkogt
Æg
Æg, smilende
Æg, hårdkogt
Æg, bagte
Fødevarekategori: Tilbehør
Ret
Pommes frites, tyn‐
de
-
Pommes frites, tyk‐
ke
-
Pommes frites,
frosne
-
Kroketter
-
Kartoffelbåde
-
Brasede kartofler
-
Kogte kartofler,
kvarte
-
Kogte kartofler
-
Bagte kartofler
-
Kuvertbrød med
kartofel
-
Kuvertbrød
-
Kuvertbrød med
gær, salte
-
Kuvertbrød med
gær, søde
-
Ris
-
Tagliatelle, frisk
-
Polenta
-
Indstilling af en ovnfunktion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tænd ovnen.
Vælg menuen: Ovnfunktioner.
Tryk på
for at bekræfte.
Vælg en ovnfunktion.
for at bekræfte.
Tryk på
Indstil temperaturen.
Tryk på
for at bekræfte.
Tilberedning med damp
Vandbeholderen låg er i
betjeningspanelet.
ADVARSEL! Brug kun koldt
vand fra hanen. Brug ikke
filtreret (demineraliseret) eller
destilleret vand. Brug ikke
andre væsker. Hæld ikke
brændbare eller alkoholiske
væsker i vandbeholderen.
1. Tryk på vandbeholderens låg for at
åbne det.
2. Fyld koldt vand i vandbeholderen til
det maksimale niveau (ca. 950 ml
vand), indtil signalet udsendes, eller
displayet viser beskeden. Det påfyldte
vand rækker til ca. 50 minutter. Fyld
ikke vandbeholderen over dens
maksimale kapacitet. Der er risiko for
vandlækage, oversvømmelse og
møbelbeskadigelse.
3. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
4. Tænd ovnen.
5. Indstil en damp-ovnfunktion og
temperaturen.
6. Vælg om nødvendigt funktionen:
Varighed
eller: Slut tid
.
Dampen viser sig efter ca. 2 minutter.
Når ovnen når den indstillede
temperatur, udsendes et signal.
19
Når vandbeholderen er ved at løbe tør
for vand, udsendes signalet, og
vandbeholderen skal fyldes op igen for
at fortsætte dampkogningen, som
beskrevet herover.
Signalet udsendes, når tilberedningen er
slut.
7. Sluk ovnen.
8. Tøm vandbeholderen, når
tilberedningen med damp er afsluttet.
Se rengøringsfunktionen: Tømning af
vandbeholder.
FORSIGTIG! Ovnen er
meget varm. Der er risiko
for forbrænding.
9. Efter tilberedning med damp kan der
kondenseres damp i bunden af
ovnrummet. Du bør altid tørre bunden
af ovnrummet, når ovnen er afkølet.
Lad ovnen tørre helt med åben dør. For at
gøre tørringen hurtigere kan du lukke
lugen og opvarme ovnen med funktionen:
Varmluft ved temperatur 150°C i ca. 15
minutter.
temperaturen stiger. Når temperaturen er
nået, lyder alarmen 3 gange og bjælken
blinker og forsvinder.
Hurtig opvarmning
Denne funktion reducerer
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmning-funktionen
er i gang.
Funktionen slås til ved at holde
i3
sekunder. Lampen for opvarmning skifter.
Denne funktion er ikke tilgængelig for
visse ovnfunktioner.
Restvarme
Når der slukkes for ovnen, viser displayet
restvarmen. Du kan bruge varmen til at
holde maden varm.
Indikator for opvarmning
Når du slår en ovnfunktion til, tændes
bjælken i displayet. Bjælken viser, at
URFUNKTIONER
Tabel for urfunktionstaster
Urfunktions‐
tast
Minutur
Egnet til
At indstille nedtælling
(maks. 2 t og 30 min).
Denne funktion har ikke
indflydelse på ovnen.
Den kan også aktive‐
res, når ovnen er sluk‐
ket.
Brug
for at slå funk‐
tionen til. Tryk på
eller
for at indstille
minutterne og på
for at starte.
Urfunktions‐
tast
Varighed
Slut tid
Egnet til
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt (maks. 23 t 59
min).
Til at indstille sluttiden
for en ovnfunktion
(maks. 23 t 59 min).
Hvis du angiver tiden for en urfunktion,
begynder tiden at tælle ned efter 5
sekunder.
20
Hvis du bruger urfunktionerne:
Varighed, Slut tid, slukker
ovnen varmelegemerne, når
90% af den indstillede tid er
gået. Ovnen bruger restvarmen
til at lave maden færdig, indtil
den indstillede tid er gået (3 20 minutter).
Indstilling af
urfunktionstasterne
Før du bruger funktionerne:
Varighed, Slut tid, skal du først
indstille en ovnfunktion og en
temperatur. Ovnen slukkes
automatisk.
Du kan bruge funktionerne:
Varighed og Slut tid samtidigt,
hvis ovnen skal tændes og
senere slukkes automatisk.
Funktionerne: Varighed og Slut
tid virker ikke, når du bruger
stegetermomter.
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
den ønskede urfunktion og det
tilhørende symbol vises i displayet.
3. Tryk på
eller
for at indstille den
nødvendige tid.
for at bekræfte.
4. Tryk på
Når tiden er slut, udsendes et signal.
Ovnen slukkes. Displayet viser en
meddelelse.
5. Tryk på et hvilket som helst symbol for
at stoppe signalet.
• Den indstillede temperatur skal være
over 80 °C.
• Funktionen: Varighed er indstillet.
Funktionen: Heat+Hold holder færdig mad
varm ved 80 °C i 30 minutter. Den
tændes, når bagningen eller stegningen er
slut.
Du kan slå funktionen til eller fra i
menuen: Grundindstillinger.
1.
2.
3.
4.
Tænd ovnen.
Vælg ovnfunktionen.
Indstil temperaturen til over 80 °C.
Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Heat+Hold.
5. Tryk på
for at bekræfte.
Når funktionen er slut, udsendes et signal.
Forlængelse af tiden
Funktionen: Forlængelse af tiden
fortsætter ovnfunktionen, efter endt
Varighed.
Gælder ikke for ovnfunktioner
med stegetermometer.
1. Når tilberedningstiden er slut,
udsendes et signal. Tryk på hvilket
som helst symbol.
Displayet viser meddelelsen.
for at slå funktionen til eller
2. Tryk på
på
for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på
.
Heat+Hold
Betingelser for funktionen:
AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Opskrifter med Opskrift
automatik
Denne ovn har en række opskrifter, du
kan bruge. Opskrifterne er faste og kan
ikke ændres.
21
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Opskrifter. Tryk på
for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
for at
bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på
bekræfte.
for at
BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Madlavningstermometer
Madlavningstermometeret måler
temperaturen i maden. Når maden har
nået den angivne temperatur, slukkes
apparatet.
2. Indsæt madlavningstermometerets
spids i midten af kød eller fisk, om
muligt i den tykkeste del. Sørg for, at
mindst 3/4 af
madlavningstermometeret er inde i
retten.
3. Sæt madlavningstermometerets stik i
kontakten på apparatets forside.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
• ovntemperaturen (minimum 120 °C),
• kernetemperaturen i maden.
FORSIGTIG! Brug kun det
medfølgende
madlavningstermometer og de
originale reservedele.
Vejledning til de bedste resultater:
• Ingrendienser skal være ved
stuetemperatur.
• Madlavningstermometeret kan ikke
anvendes til retter med væske.
• Under tilberedning skal
madlavningstermometeret blive i retten,
og stikket skal forblive i kontakten.
• Brug anbefalede
kernetemperaturindstillinger til mad. Se
kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
Apparatet beregner en anslået
sluttid for tilberedningen. Den
afhænger af
fødevaremængden, den
indstillede ovnfunktion og temperatur.
Fødevarekategorier: kød,
fjerkræ og fisk
1. Tænd for apparatet.
Displayet viser symbolet for
madlavningstermometeret.
4. Tryk på
eller
inden 5 sekunder
for at indstille centrumtemperaturen.
5. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
6. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
22
Når den indstillede temperatur i retten
nås, udsendes et lydsignal. Apparatet
slukkes automatisk.
7. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå
signalet fra.
8. Tag madlavningstermometerets stik ud
af kontakten, og tag retten ud af
apparatet.
ADVARSEL! Der er risiko for
forbrændinger, da
madlavningstermometeret
bliver meget varmt. Pas på, når
du trækker det ud og fjerner det
fra maden.
Fødevarekategori: gryderet
1. Tænd for apparatet.
2. Anbring halvdelen af ingredienserne i
et stegefad.
3. Indsæt madlavningstermometerets
spids nøjagtigt i midten af gryderetten.
Madlavningstermometeret bør
stabiliseres ét sted under
tilberedningen. Brug en fast ingrediens
til at opnå dette. Brug stegefadets kant
til at understøtte
madlavningsstermometerets
silikonehåndtag.
Madlavningstermometerets spids bør
ikke berøre bunden af et stegefad.
Displayet viser symbolet for
madlavningstermometeret.
eller
inden 5 sekunder
6. Tryk på
for at indstille centrumtemperaturen.
7. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
8. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når retten er ved den indstillede
temperatur, udsendes et lydsignal.
Apparatet slukkes automatisk.
9. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå
signalet fra.
10. Tag madlavningstermometerets stik ud
af kontakten, og tag retten ud af
apparatet.
ADVARSEL! Der er risiko for
forbrændinger, da
madlavningstermometeret
bliver meget varmt. Pas på, når
du trækker det ud og fjerner det
fra maden.
Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, .
4. Dæk madlavningsstermometeret med
resten af ingredienserne.
5. Sæt madlavningstermometerets stik i
kontakten på apparatets forside.
23
Teleskopskinner – indsættelse
af ovntilbehør
Med teleskopskinnerne er det nemmere at
isætte og fjerne ovnristene.
FORSIGTIG!
Teleskopskinnerne må ikke
komme i opvaskemaskinen.
Teleskopskinnerne må ikke
smøres.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
FORSIGTIG! Sørg for at
skubbe teleskopskinnerne helt
ind i ovnen, før du lukker
ovnlågen.
Grillrist:
Anbring grillristen på teleskopskinnerne,
så fødderne vender nedad.
Den høje kant rundt om risten
er en anordning, der forhindrer
kogegrejet i at glide.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og grillristen
på skinnerne ovenover.
Grill / bradepande:
Sæt grillen / bradepanden på
teleskopskinnerne.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide af
hylden.
Rist og grill/bradepande sammen:
Anbring risten og bradepanden sammen
på teleskopskinnen.
24
EKSTRAFUNKTIONER
Favoritter
Du kan gemme dine favoritindstillinger,
f.eks. varighed, temperatur eller
ovnfunktion. De findes i menuen:
Favoritter. Du kan gemme 20
programmer.
Gemme et program
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller et
automatisk program.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: GEM.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Displayet viser den første ledige plads i
hukommelsen.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.
Første bogstav blinker.
eller
for at skifte
7. Tryk på
bogstavet.
8. Tryk på
.
Det næste bogstav blinker.
9. Udfør trin 7 igen efter behov.
10. Tryk på og hold
nede for at
gemme.
Du kan overskrive en plads i
hukommelsen. Når displayet viser den
første ledige plads i hukommelsen, skal du
eller
og trykke på
for
trykke på
at overskrive et eksisterende program.
Du kan ændre navnet på et program i
menuen: Redigér programnavn.
Aktivering af programmet
1.
2.
3.
4.
5.
Tænd ovnen.
Vælg menuen: Favoritter.
Tryk på
for at bekræfte.
Vælg navnet på dit favoritprogram.
Tryk på
for at bekræfte.
Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Tryk på
for at tænde displayet.
2. Tryk samtidig på
og , indtil
displayet viser en meddelelse .
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen fra.
Panel lås
Denne funktion forhindrer en utilsigtet
ændring af ovnfunktionen. Du kan kun slå
den til, når ovnen er tændt.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
en eller flere gange, indtil
3. Tryk på
displayet viser: Panel lås.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Tryk på
for at slukke for funktionen.
Displayet viser en meddelelse. Berør
igen, og derefter
for at bekræfte.
Når du slukker for ovnen, slås
funktionen også fra.
25
Set + Go
Med funktionen kan du indstille en
ovnfunktion (eller et program) og aktivere
den senere ved at berøre symbolet én
gang.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
5. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Set + Go.
6. Tryk på
for at bekræfte.
Tryk på et symbol (undtagen for ) for at
starte funktionen: Set + Go. Den valgte
ovnfunktion starter.
Når ovnfunktionen er slut, udsendes et
signal.
• Panel lås er tændt, når
ovnfunktionen virker.
• Menuen: Grundindstillinger
lader dig slå funktionen: Set
+ Go til og fra.
Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke
ændrer indstillingerne.
(°C)
30 - 115
(°C)
(t)
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Den automatiske slukning virker ikke med
funktionerne: Lys, Termometer,Varighed,
Slut tid.
Displayets lysstyrke
Displayet har to lysstyrker:
• Aften/nat-lysstyrke - når ovnen er
slukket, er displayets lysstyrke lavere
mellem 22.00 og 6.00.
• Dag-lysstyrke:
– når ovnen er tændt.
– hvis du berør et symbol under
aften/nat-lysstyrke (bortset fra
TÆND / SLUK), går displayet
tilbage til dag-lysstyrke i de næste
10 sekunder.
– hvis ovnen er slukket, og du
indstiller funktionen: Minutur. Når
funktionen er færdig, går displayet
tilbage til aften/nat-lysstyrke.
Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
(t)
12.5
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og mængden
af de anvendte ingredienser.
Anbefalinger til tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser anbefalede
indstillinger for temperatur, tilberedningstid
og hyldeposition for specifikke typer mad.
26
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Fyld vandbeholderen til den maksimale
vandmængde, og indstil tiden til 40
minutter.
Råd om ovnens særlige
opvarmningsfunktioner
Tilberedning
Holde varm
Med denne funktion kan du holde maden
varm. Temperaturen indstilles automatisk
til 80 °C.
Tallerkenvarmer
Med denne funktion kan du opvarme
tallerkener og fade inden servering.
Temperaturen indstilles automatisk til 70
°C.
Anbring tallerkener og fade jævnt på
grillristen i stabler. Brug ovnens første
ristposition. Byt om på dem efter
halvdelen af opvarmningstiden.
Hævning af dej
Med funktionen kan du hæve gærdej. Læg
dejen i et stort fad. Brug ovnens første
ristposition. Indstil funktion: Hævning af
dej og tilberedningstiden.
Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg den
på en tallerken. Tilbered ikke maden, da
den kan forlænge optøningstiden. Brug
ovnens første ristposition.
Fuld damp
Vær forsigtig, når du åbner ovnens låge,
når funktionen er tændt. Damp kan
frigives.
Sterilisation
Funktionen kan bruges til at sterilisere
beholdere (f.eks. sutteflasker).
Anbring de rene beholdere på hovedet
midt på risten på den første ovnrille.
Med denne funktion kan du tilberede alle
slags mad, fersk eller frossen. Du kan
bruge den til at tilberede, opvarme, optø,
pochere eller blanchere grøntsager, kød,
fisk, pasta, ris, semulje og æg.
Du kan tilberede et måltid, der består af
nogle få retter, under en enkelt
madlavningssession. For at sikre, at alle
retter er klar på samme tid, bør du starte
med maden med den længste
tilberedningstid og derefter tilføje de
resterende retter på det passende
tidspunkt, som specificeret i
madlavningstabellerne
Eksempel: Den samlede tid af denne
madlavningssession er 40 min. Indsæt
først Kogte kartofler, kvarte, tilføj efter
20 min Laksefileter og Broccoli, buketter
efter 30 min.
(min.)
Kogte kartofler,
kvarte
40
Laksefileter
20
Broccoli, buketter
10
Brug den største mængde påkrævede
vand, når du tilbereder mere end én ret ad
gangen.
Brug ovnens anden ristposition.
27
GRØNTSAGER
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 99 °C.
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
(min.)
8 - 10
Broccoli, buketter, forvarm
den tomme ovn
10
Flåede tomater
10 - 15
Spinat, frisk
10 - 15
Squash, skiver
15
Grøntsager, blancherede
15 - 20
Champignon, skiver
15 - 20
Peberfrugt, strimlet
15 - 25
Broccoli, hel
15 - 25
Asparges, grønne
15 - 25
Auberginer
15 - 25
Græskar, i terninger
15 - 25
Tomater
20 - 25
Bønner, blancherede
20 - 25
Vårsalat, i buketter
20 - 25
Savoykål
20 - 30
Selleri, tern
20 - 30
Porre, ringe
20 - 30
Ærter
20 - 30
Ærter / Kaiserpeber
20 - 30
Søde kartofler
20 - 30
25 - 35
Kålrabi, strimler
25 - 35
Hvide bønner
30 - 40
Sukkermajs på kolbe
35 - 45
Skorzonerrod
35 - 45
Blomkål, hel
35 - 45
Grønne bønner
40 - 45
Kål, hvid eller rød, i strimler
50 - 60
Artiskokker
55 - 65
Tørrede bønner, lagt i blød,
forhold mellem vand/bønner
2:1
60 - 90
Sauerkraut
70 - 90
Rødbede
TILBEHØR
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
15 - 20
Couscous, forhold mellem
vand/couscous 1:1
Fennikel
15 - 25
Tagliatelle, frisk
20 - 30
Gulerødder
20 - 25
25 - 35
Asparges, hvide
25 - 35
Rosenkål
Semolina-budding, forhold
mellem mælk/semolina
3,5:1
25 - 35
Blomkål, buketter
28
TILBEHØR
FRUGT
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
20 - 30
Linser, røde, forhold mellem
vand/linser 1:1
25 - 30
Spätzle
25 - 35
Bulgur, forhold mellem
vand/bulgur 1:1
25 - 35
Suppeboller med gær
30 - 35
Aromatisk ris, forhold mel‐
lem vand/ris 1:1
30 - 40
Kogte kartofler, kvarte
35 - 45
Suppeboller af brød
35 - 45
Kuvertbrød med kartofel
35 - 45
Ris, forhold mellem vand/ris
1:1, forholdet mellem vand
og ris kan variere alt efter
typen af ris
40 - 50
Polenta, væskeforhold 3:1
40 - 55
Risbudding, forhold mellem
mælk/ris 2,5:1
45 - 55
Uskrællede kartofler, mel‐
lemstore
55 - 60
Linser, brune og grønne,
forhold mellem vand/linser
2:1
10 - 15
Æble, i skiver
10 - 15
Varme bær
10 - 20
Smeltning af chokolade
20 - 25
Frugtkompot
FISK
(min
.)
(°C)
15 20
Tynd fiskefilet
75 - 80
20 25
Rejer, friske
75 - 85
20 30
Muslinger
100
20 30
Laksefileter
85
20 30
Ørred, 0,25 kg
85
30 40
Rejer, frosne
75 - 85
40 45
Fjeldørred, 1 kg
85
29
KØD
ÆG
(min
.)
Indstil temperaturen til 99 °C.
(°C)
15 20
Chipolatas
80
20 30
Bayersk pølse / Hvid
pølse
80
20 30
Wienerpølser
80
25 35
Kyllingebryst, poche‐
ret
90
55 65
Kogt skinke, 1 kg
99
60 70
Kylling, pocheret, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, pocheret
90
80 90
Kalvekød / Ribben‐
steg, 0,8 - 1 kg
90
110
120
Tafelspitz
99
(min.)
10 - 11
Æg, blødkogt
12 - 13
Æg, smilende
18 - 21
Æg, hårdkogt
Kombination af funktion:
Turbogrill + Fuld damp
Du kan kombinere disse funktioner for at
tilberede kød, grøntsager og tilbehør på
ingenting.
1. Indstil funktionen: Turbogrill til at stege
kød.
2. Tilføj de tilberedte grøntsager og
tilbehøret.
3. Sænk ovntemperaturen til ca. 90 °C.
Du kan åbne ovnlågen til første
position i ca. 15 minutter.
4. Indstil funktionen: Fuld damp. Tilbered
alle retterne sammen, indtil de er klar.
Brug den første ovnrille til kød og den tredje ovnrille til grøntsager.
Roastbeef, 1
kg / Rosenkål,
polenta
Turbogrill
Første trin: tilbered kød
Fuld damp
Andet trin: tilsæt grøntsager
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
180
60 - 70
99
40 - 50
30
Turbogrill
Første trin: tilbered kød
Fuld damp
Andet trin: tilsæt grøntsager
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Flæskesteg, 1
kg / Kartofler /
Grøntsager,
sovs
180
60 - 70
99
30 - 40
Kalvesteg, 1
kg / Ris /
Grøntsager
180
50 - 60
99
30 - 40
Fugtighed Høj
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Forbagt småt gær‐
brød
200
15 - 20
(°C)
(min.)
Creme / Flan, i
små fade
90
35 - 45
Forbagt småt gær‐
brød, 40 - 50 g
200
15 - 20
Æg
90 - 110
15 - 30
Boller, 40 - 60 g
25 - 35
Terrines
90
40 - 50
180 200
Tynd fiskefilet
85
15 - 25
200
25 - 35
Tyk fiskefilet
90
25 - 35
Forbagt småt gær‐
brød, frossent, 40 50 g
Lille fisk, op til
0,35 kg
90
20 - 30
Farsbrød, råt, 0,5 kg
180
30 - 40
Pastaretter
90
30 - 40
170 190
40 - 50
Hel fisk, op til
1 kg
Lasagne
120 - 130
40 - 50
170 180
45 - 55
Kuvertbrød
Brød, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kartoffelgratin
160 170
50 - 60
Kylling, 1 kg
180 210
50 - 60
Fugtighed Lav
Brug den anden ovnrille, med mindre
andet er specificeret.
31
Ribbesteg, røget,
0,6 - 1 kg, læg i blød
i 2 timer
(°C)
(min.)
160 180
60 - 70
Roastbeef, 1 kg
180 200
60 - 90
And, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvesteg, 1 kg
180
80 - 90
Flæskesteg, 1 kg
160 180
90 100
Gås, 3 kg, brug ov‐
nens første ristposi‐
tion
170
130 170
Opvarmning med damp
Brug anden hyldeposition.
Enkelte retter
(°C)
(min.)
Pasta
110
10 - 15
Ris
110
10 - 15
Kuvertbrød
110
15 - 25
Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 – 15
minutter, når du bager på mere end én
ribbe.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke nødvendigt
at ændre temperaturindstillingen, hvis der
sker en ujævn bruning. Forskellene
udlignes under bagning.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
(°C)
(min.)
110
10 - 15
Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
og bliver klæg eller med
vandstriber.
Der er for høj ovntempera‐
tur.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for kort.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntempera‐
tur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næ‐
ste gang.
32
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Ovntemperaturen er for høj,
og bagetiden er for kort.
Vælg en lavere ovntemperatur og
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt
fordelt.
Fordel kagedejen jævnt på bage‐
pladen den næste gang.
Der er for lav ovntempera‐
tur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Bagning på én ribbe
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Gærkage / Crois‐
sant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkage / Frugt‐
kager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tærtebund - mør‐
dej, forvarm den
tomme ovn
Varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Tærtebund - rørt
kagedej
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Kvarkkage
Over-/undervar‐
me
170 - 190
60 - 90
1
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Fletbrød / Kringle,
forvarmning er ik‐
ke nødvendig
Over-/undervar‐
me
(°C)
(min.)
170 - 190
30 - 40
3
33
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
(°C)
(min.)
Stollen
Over-/undervar‐
me
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød:
Over-/undervar‐
me
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Flødeboller / Flø‐
dekager
Over-/undervar‐
me
190 - 210
20 - 35
3
Roulade,
Over-/undervar‐
me
180 - 200
10 - 20
3
Kage med choko‐
ladeflager, tør,
forvarmning er ik‐
ke nødvendig
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smørmandelka‐
ge / Sukkerkage
Over-/undervar‐
me
190 - 210
20 - 30
3
Frugttærter, for‐
varmning er ikke
nødvendig
Over-/undervar‐
me
180
35 - 55
3
Gærkager med
blødt fyld (f.eks.
kvark, fløde, cre‐
me)
Over-/undervar‐
me
160 - 180
40 - 60
3
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
Sød mørdej / Sandka‐
gedej
Varmluft
(°C)
(min.)
150 - 160
15 - 25
34
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Småkager af gærdej
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Småt bagværk af but‐
terdej, forvarm den
tomme ovn
Varmluft
170 - 180
20 - 30
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
Over-/undervarme
190 - 210
10 - 25
Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Grøntsagsgratin, for‐
varm den tomme ovn
Turbogrill
170 - 190
15 - 35
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Risengrød
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Bagning på flere ribber
Brug funktionen: Varmluft.
Brug den første og fjerde rille til 2 bakker.
35
SMÅT BAGVÆRK
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
(°C)
(min.
)
Flødeboller / Flødeka‐
ger, forvarm den tomme
ovn
160 180
25 45
Toscatærte, tør
150 160
30 45
(°C)
(min.
)
Småt bagværk af but‐
terdej, forvarm den tom‐
me ovn
170
180
30 50
Småt gærbrød
180
20 30
Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
SMÅT BAGVÆRK
Steg magert kød tildækket.
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
(°C)
(min.
)
Lagkagebunde af mør‐
dej
150
160
20 40
Marengs
80 100
130 170
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Makroner
100
120
40 80
Dryp stege med deres egen saft adskillige
gange under stegning.
Småkager af gærdej
160
170
30 60
Hæld noget vand i bakken for at forhindre,
at dryppende fedt brænder.
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Stegning
Brug ovnens første ristposition.
ROASTBEEF
Grydesteg
1 - 1,5 kg
Over-/under‐
varme
(°C)
(min.)
230
120 - 150
36
ROASTBEEF
(°C)
(min.)
Roastbeef eller fi‐
let, rød, forvarm
den tomme ovn
1 cm tyk
Turbogrill
190 - 200
5-6
Roastbeef eller fi‐
let, medium, for‐
varm den tomme
ovn
1 cm tyk
Turbogrill
180 - 190
6-8
Roastbeef eller fi‐
let, gennemstegt,
forvarm den tom‐
me ovn
1 cm tyk
Turbogrill
170 - 180
8 - 10
SVINEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / Skinke m.
ben
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Brug funktionen: Turbogrill.
Kalvesteg
(kg)
(°C)
(min.)
1
160 - 180
90 - 120
37
KALV
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min.)
Lammekølle / Lam‐
mesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Kalveskank
LAM
Brug funktionen: Turbogrill.
VILDT
(kg)
(°C)
(min.)
Ryg / Harekøl‐
le, forvarm den
tomme ovn
1
Turbogrill
180 - 200
35 - 55
Vildtryg
1.5 - 2
Over-/under‐
varme
180 - 200
60 - 90
Kølle
1.5 - 2
Over-/under‐
varme
180 - 200
60 - 90
38
KYLLING
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Turbogrill
Brød
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
Brug ovnens anden ristposition.
Forvarmning anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min.)
Franskbrød
170 - 190
40 - 60
Flute
200 - 220
35 - 45
Croissant
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
39
BRØD
(°C)
(min.)
Rugbrød
170 - 190
50 - 70
Fuldkornsbrød
170 - 190
50 - 70
Brød med hele korn
170 - 190
40 - 60
Boller
190 - 210
20 - 35
Sprød tilberedning med Pizza
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Schweizisk
tærte
170 - 190
45 - 55
Æbletærte, lukket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
Pizza, tynd bund, brug grill/
bradepanden
(°C)
(min.)
210 - 230
15 - 25
40
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Pizza, tyk bund
180 - 200
20 - 30
Flade madbrød
210 - 230
10 - 20
Tærte m/butterdej
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pirogger
180 - 200
15 - 25
Grøntsagstærte
160 - 180
50 - 60
Grillstegning
Sæt bradepanden på første ovnrille, så
den kan opsamle fedt.
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
GRILL
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Roastbeef
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksekødsfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Ribbensteg
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Lavtemperaturstegning
Denne funktion gør det muligt for dig at
tilberede stykker af magert og mørt kød og
fisk. Den kan ikke bruges til: fjerkræ,
fedtindholdig flæskesteg, grydesteg.
Termometer-temperaturen bør ikke være
højere end 65 °C.
41
1. Brun kødet i 1-2 minutter på hver side
på en pande over høj varme.
2. Læg kødet i en bradepande eller
direkte på grillristen. Sæt en
bradepande under risten, så den kan
opfange fedtet.
Kog/steg altid uden låg, når du bruger
denne funktion.
3. Brug Termometer.
4. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning. Du kan
indstille temperaturen på mellem 80 °C
og 150 °C i de første 10 minutter.
Standard er 90 °C. Indstil
temperaturen for Termometer.
5. Efter 10 minutter sænker ovnen
automatisk temperaturen til 80 °C.
Indstil temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min.)
Bøffer
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Roastbeef
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvesteg
1 - 1.5
120 - 150
1
Frosne madvarer
OPTØNING
Pizza, frossen
(°C)
(min.)
200 - 220
15 - 25
2
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynde
190 - 210
15 - 25
3
Pommes frites, tykke
190 - 210
20 - 30
3
Kartoffelbåde / Kroketter
190 - 210
20 - 40
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, frisk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Bagt ost
170 - 190
20 - 30
3
42
OPTØNING
Kyllingevinger
(°C)
(min.)
180 - 200
40 - 50
2
Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
STENFRUGT
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen, så
luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min.)
Henkog‐
ning til
simring
(min.)
Kog fær‐
dig ved
100 °C
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Agurker
50 - 60
-
Blandet
pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ær‐
ter / Aspar‐
ges
50 - 60
15 - 20
BLØD FRUGT
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
(min.)
Kog fær‐
dig ved
100 °C
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
(min.)
Henkogning til
simring
(min.)
Henkog‐
ning til
simring
Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker for
ovnen efter halvdelen af tørretiden, åbner
43
lågen og lader madvarerne køle af natten
over for at færdiggøre tørringen.
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
Brug den tredje rille til 1 bakke.
FRUGT
Brug den første og fjerde rille til 2 bakker.
GRØNTSAGER
(t)
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Svampe
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Pærer
6-9
Termometer
ROASTBEEF
Kernetemperatur (°C)
Rød
Medium
Gennemstegt
Roastbeef
45
60
70
Tyndsteg
45
60
70
Mindre
Medium
Mere
80
83
86
ROASTBEEF
Farsbrød
Kernetemperatur (°C)
SVINEKØD
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Skinke / Steg
80
84
88
Rygkotelet / Ribbesteg, røget / Rib‐
besteg, pocheret
75
78
82
44
KALV
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kalvesteg
75
80
85
Kalveskank
85
88
90
FÅR/LAM
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Fårekølle
80
85
88
Fåreryg
75
80
85
Lammesteg / Lammekølle
65
70
75
VILDT
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Hareryg / Vildtryg
65
70
75
Harekølle / Hare, hel / Vildtben
70
75
80
KYLLING
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kylling
80
83
86
And, hel / halv / Kalkun, hel / bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRED,
SANDART)
Fisk, hel / stor / dampet / Fisk, hel /
stor / stegt
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
60
64
68
45
KASSEROLLER - FOR‐
KOGTE GRØNTSAGER
Kernetemperatur (°C)
Squash-gryderet / Broccoli-gryde‐
ret / Fennikel-gryderet
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SALT
Kernetemperatur (°C)
Cannelloni / Lasagne / Pastaretter
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SØD
Kernetemperatur (°C)
Gryderet med hvidt brød med/uden
frugt / Risengrød med/uden frugt /
Sød nuddel-ret
Mindre
Medium
Mere
80
85
90
Fugtig varmluft - anbefalet
tilbehør
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
Pizzaform
Bageform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekterende
26 cm diameter
Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du følge
forslagene angivet på nedenstående
tabel.
Brug ovnens tredje ristposition.
Ramekiner
Keramisk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høj‐
de
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
46
(°C)
(min.)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Kartoffelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødbudding
190 - 200
55 - 70
Risbudding
170 - 190
45 - 60
Æblekage, lavet af rørt kagedej (rund form)
160 - 170
70 - 80
Franskbrød
190 - 200
55 - 70
Oplysninger til testinstitutter
Tests i overensstemmelse med: EN
60350, IEC 60350.
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form
(°C)
(min.)
Sukkerbrødskage uden
fedt
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sukkerbrødskage uden
fedt
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Over-/undervarme
180
70 - 90
1
47
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 40
Smørkager / Kagesnitter,
forvarm den tomme ovn
Over-/undervarme
160
20 - 30
Små kager i form, 20 stk./
plade, forvarm den tomme
ovn
Varmluft
150
20 - 35
Små kager i form, 20 stk./
plade, forvarm den tomme
ovn
Over-/undervarme
170
20 - 30
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
(°C)
(min.)
2 ril‐
ler
3 riller
Smørkager / Kage‐
snitter
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Små kager i form, 20
stk./plade, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
48
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Toastbrød
Grillstegning
1-3
5
Oksesteak, vendes under‐
vejs
Grillstegning
24 - 30
4
Oplysninger til testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350.
Test af funktionen: Fuld damp.
Indstil temperaturen til 99 °C.
Beholder
(Gastron‐
orm)
(g)
Broccoli, for‐
varm den
tomme ovn
1 x 2/3per‐
foreret
300
3
13 - 15
Sæt bagepla‐
den i den før‐
ste rille.
Broccoli, for‐
varm den
tomme ovn
2 x 2/3 per‐
foreret
2 x 300
2 og 4
13 - 15
Sæt bagepla‐
den i den før‐
ste rille.
Broccoli, for‐
varm den
tomme ovn
1 x 2/3per‐
foreret
maks.
3
15 - 18
Sæt bagepla‐
den i den før‐
ste rille.
Ærter, fros‐
ne
2 x 2/3 per‐
foreret
2 x 1500
2 og 4
Indtil
tempera‐
turen på
det kold‐
este
punkt
når 85
°C.
Sæt bagepla‐
den i den før‐
ste rille.
(min.)
49
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt ren‐
gøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengørings‐
midler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester
kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdags‐
brug
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvre‐
det i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en
opvaskemaskine.
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande el‐
ler i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Fjernelse: ovnribber
Rengøring med damp
Kontrollér, at ovnen er koldt, før den
rengøres. Der er risiko for forbrænding.
Fjern så meget snavs som muligt med
hånden.
Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen.
Fjern tilbehøret og ovnribben, så
sidevæggene kan rengøres.
1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og ud
af det forreste ophæng.
1
3
2
2. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste
ophæng.
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Damprensningsfunktionerne understøtter
rengøringen af ovnrummet.
Inden du starter en rengøring, skal du
sikre dig, at ovnen er kold.
Når funktionen rengøring med damp
virker, er lyset slukket.
1. Fyld vandbeholderen til det maksimale
niveau (ca. 950 ml vand), indtil signalet
udsendes, eller displayet viser
beskeden.
2. Vælg damprensningsfunktionen i
menuen: Rengøring.
50
Rengøring med damp - varigheden af
funktionen er ca. 30 minutter.
a) Aktiver funktionen.
b) Når programmet er slut, udsendes
et signal.
c) Tryk på et sensorfelt for at slukke
signalet.
Rengøring med damp plus varigheden af funktionen er ca. 75
minutter.
a) Spray et egnet rengøringsmiddel
jævnt fordelt i ovnrummet på både
emalje- og ståldelene.
b) Aktiver funktionen.
Den første del af programmet
slutter efter ca. 50 minutter.
c) Tryk på
.
Følg meddelelsen på
displayet for at
færdiggøre
rengøringen.
d) Tør ovnrummet af med en ikkeslibende blød svamp. Du kan
bruge varmt vand eller rensemidler
til ovnen.
e) Tryk på
.
Den sidste del af proceduren
starter. Varigheden af dette trin er
ca. 25 minutter.
3. Tør ovnrummet af med en ikkeslibende svamp. Du kan bruge varmt
vand.
Hold ovnlågen åben i ca. 1 time efter
rengøringen. Vent, indtil ovnen er tør. Du
kan fremskynde tørringen ved at opvarme
ovnen med varm luft ved 150 °C i ca. 15
minutter. Du kan få maksimal effekt af
rengøringsfunktionen, hvis du selv rengør
ovnen umiddelbart efter, at funktionen er
færdig.
Husk rengøring
Når påmindelse vises, er rengøring
påkrævet. Brug funktionen Rengøring
med damp plus.
Du kan aktivere / deaktivere funktionen:
Husk rengøring i menuen:
Grundindstillinger.
Dampenhed - Afkalkning
Når dampgeneratoren er i drift,
akkumuleres der kalk i den (pga. vandets
indhold af calcium). Det kan have en
negativ effekt på kvaliteten af damp, på
dampenhedens ydelse og på madens
kvalitet. Rengør
dampgenerationskredsløbet for at
forhindre akkumulering af kalk.
Fjern al tilbehøret.
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
Hele proceduren varer ca. 2 timer.
Lampen er slukket i denne funktion.
1.
2.
3.
4.
5.
Sørg for, at vandbeholderen er tom.
.
Tryk på
Stil bradepanden på den første ribbe.
Tryk på
.
Hæld 250 ml afkalkningsmiddel i
vandbeholderen.
6. Kom vand i den resterende del af
vandbeholderen til det maksimale
niveau, indtil signalet udsendes, eller
displayet viser beskeden.
7. Tryk på
.
Det aktiverer den første del af proceduren:
Afkalkning.
Varigheden af denne del er ca.
1 time og 40 minutter.
8. Når den første del er afsluttet, skal
bradepanden tømmes og sættes
tilbage i den første rille.
.
9. Tryk på
10. Kom frisk vand i vandbeholderen til det
maksimale niveau, indtil signalet
udsendes, eller displayet viser
beskeden.
11. Tryk på
.
Dette aktiverer den anden del af
proceduren: Afkalkning. Det skyller
dampenhedens kredsløb.
Varigheden af denne del er ca.
35 minutter.
51
Fjern bradepanden, når proceduren er
afsluttet.
Hvis funktionen: Afkalkning
ikke udføres på den rigtige
måde, viser displayet en
meddelelse om at gentage
proceduren.
Hvis ovnen er fugtig eller våd, tørres den
af med en tør klud. Lad ovnen tørre helt
med åben dør.
Huskefunktionen til afkalkning
Der er to huskefunktioner til afkalkning,
som minder dig på at starte funktionen:
Afkalkning. Disse huskefunktioner
aktiveres, hver gang du slukker for
apparatet.
Den første påmindelse minder dig om og
anbefaler dig at starte en
afkalkningscyklus.
Ved den anden påmindelse kræves det
ubetinget at afkalkningen udføres.
Hvis du ikke afkalker apparatet,
når den første påmindelse er
aktiveret, kan du ikke anvende
dampfunktionerne.
Du kan ikke deaktivere
huskefunktionen til afkalkning.
Dampgeneratorenheden
FORSIGTIG! Tør damp
generatoren efter hver brug.
Fjern vandet med svampen.
Kalkrande fjernes med vand og
eddike.
FORSIGTIG! Kemiske
afkalkningsmidler kan
forårsage beskadigelse af
emaljen. Følg producentens
anvisninger.
1. For at rengøre vandskuffen og
dispenseren skal du hælde vand- og
eddikeblandingen (ca. 250 ml) gennem
vandskuffen ind i dispenseren. Vent i
ca. 10 minutter.
2. Fjern vandet og eddiken med
svampen.
3. Hæld rent vand (100 - 200 ml) i
vandbeholderen for at skylle
generatorsystemet.
4. Brug svampen til at opsuge vandet fra
generatoren, og tør grundigt efter.
5. Hold lågen åben, så ovnrummet kan
tørre helt.
Dampenhed - Rensning af
dampgenerator
Fjern al tilbehøret.
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
Varigheden af funktionen er ca. 30
minutter.
Lampen er slukket i denne funktion.
1. Sæt bagepladen i den første rille.
.
2. Tryk på
3. Kom frisk vand i vandbeholderen til det
maksimale niveau, indtil lydsignalet
udsendes, eller displayet viser
beskeden.
.
4. Tryk på
Fjern bagepladen, når proceduren er
afsluttet.
Tømning af vandbeholder
Fjern al tilbehøret.
Rengøringsfunktionen fjerner vandrester
fra vandbeholderen. Brug funktionen efter
dampfunktionen.
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
Varigheden af funktionen er ca. 6
minutter.
Lampen er slukket i denne funktion.
1. Sæt bagepladen i den første rille.
2. Tryk på
.
Fjern bagepladen, når proceduren er
afsluttet.
52
Udtagning og isætning af lågen
Du kan tage lågen og det indvendige
ovnglas ud for at rengøre det. Antallet af
ovnglas varierer afhængigt af den enkelte
model.
ADVARSEL! Lågen er tung.
1. Åbn lågen helt.
2. Tryk låsegrebene (A) helt på de to
lågehængsler.
A
A
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(vinkel på ca. 70°).
4. Hold med en hånd på hver side af
lågen og træk den væk fra ovnen i en
opadgående vinkel.
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
en blød klud på et stabilt underlag.
6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
9. Rengør ovnglasset med vand og
sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt.
Udfør ovenstående trin i modsat
rækkefølge, når rengøringen er afsluttet.
Sæt det mindste glas i først og derefter
det største og lågen.
Én af hængselarmene (normalt
den højre) kan bevæge sig.
Sørg for, at begge
hængselarme er i den samme
position (en vinkel på ca. 70°).
ADVARSEL! Sørg for, at
glassene er sat i den rigtige
position, da lågens overflade
ellers kan blive overophedet.
Udskiftning af pæren
ADVARSEL! Risiko for
elektrisk stød.
Pæren kan være meget varm.
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
2
B
1
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
7. Træk i lågelisten, og tag den ud.
8. Hold i overkanten af hvert enkelt
ovnglas, og træk det opad og ud af
skinnen.
2. Fjern metalskiven, og rengør glasset.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Sæt metalskiven på glasset.
5. Montér lampeglasset.
53
Sidelampen
1. Fjern venstre ovnribbe for at få adgang
til pæren.
2. Tag glasset af med en torx 20
skruetrækker.
3. Afmonter og rengør metalrammen og
tætningen.
4. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
5. Isæt metalrammen og pakningen.
Stram skruerne.
6. Isæt de venstre ovnribber.
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er slut‐
tet korrekt til strømforsynin‐
gen (se tilslutningsdiagram‐
met, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er akti‐
veret.
Se under "Automatisk sluk‐
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesik‐
ringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gan‐
ge i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøs‐
ningen.
Displayet viser F111.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøs‐
ningen.
54
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
•
•
Sluk for ovnen med ejen‐
dommens sikring, eller
slå relæet på tavlen fra,
og tænd igen.
Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der samler sig damp og
kondensvand på maden og i
ovnrummet.
Maden har stået for længe i
ovnen.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Apparatet er tændt, men bli‐
ver ikke varmt. Blæseren vir‐
ker ikke. Displayet viser
"Demo".
Demo-funktionen er aktive‐
ret.
Se "Grundindstillinger" i ka‐
pitlet "Daglig brug".
Afkalkningen afbrydes, før
den er færdig.
Der har været strømafbry‐
delse.
Gentag proceduren.
Afkalkningen afbrydes, før
den er færdig.
Funktionen blev stoppet af
brugeren.
Gentag proceduren.
Der er ikke vand i grill-/
bradepanden efter afkalknin‐
gen.
Vandbeholderen blev ikke
fyldt op til maksimalt niveau.
Kontrollér, om der er afkalk‐
ningsmiddel/vand i vandbe‐
holderen.
Gentag proceduren.
Der er snavset vand nederst
i ovnrummet efter afkalknin‐
gen.
Grill-/bradepanden sidder i
forkert rilleposition.
Fjern det resterende vand
og afkalkningsmidlet fra
bunden af ovnen. Stil brade‐
panden på den første ribbe.
Rengøringsfunktionen afbry‐
des, før den er færdig.
Der har været strømafbry‐
delse.
Gentag proceduren.
Rengøringsfunktionen afbry‐
des, før den er færdig.
Funktionen blev stoppet af
brugeren.
Gentag proceduren.
Der er for meget vand ne‐
derst i ovnrummet efter ren‐
gøringsfunktionen.
Du har sprøjtet for meget
rengøringsmiddel ind i appa‐
ratet, før rengøringspro‐
grammet blev aktiveret.
Sprøjt et tyndt lag rengø‐
ringsmiddel i ovnrummet.
Fordel rengøringsmidlet
jævnt.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Den oprindelige temperatur i
ovnrummet for damprengø‐
ringsfunktionen var for høj.
Gentag programmet. Kør
programmet, når apparatet
er koldt.
55
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Du tog ikke sideskinnerne
ud, før rengøringsprocedu‐
ren startede. De kan overfø‐
re varme til sidevæggene og
nedsætte ydeevnen.
Fjern sideskinnerne fra ap‐
paratet, og kør funktionen
igen.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Du fjernede ikke tilbehøret
fra apparatet, før rengø‐
ringsproceduren startede.
De kan forstyrre damppro‐
grammet og nedsætte yde‐
evnen.
Fjern tilbehøret fra appara‐
tet, og kør funktionen igen.
Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra
ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformationsark
Produktinformation i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Küppersbusch
Identifikation af model
BD6750.0S 944182186
Energieffektivitetsindeks
81.0
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig til‐
stand
1.09 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvun‐
gen tilstand
0.68 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
56
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
70 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
38.5 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Energibesparelse
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen bliver
ved med at tilberede maden.
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning. Tænd
den kun, når du har brug for det.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi under
madlavning.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed eller
Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden
er over 30 minutter, slukkes
varmelegemerne automatisk tidligere i
visse ovnfunktioner.
MILJØHENSYN
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
*
57
58
59
867353675-A-332019
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising