Küppersbusch | BD6750.0S | User manual | Küppersbusch BD6750.0S Manual de utilizare

Küppersbusch BD6750.0S Manual de utilizare
BEDIENUNGSANWEISUNG
mit Montageanweisungen
INSTRUCTIONS FOR USE
and installation
RO
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanleitung
und den Montageplan vor Aufstellung,
Installation sowie Inbetriebnahme.
Please read the users and installation
instructions carefully before installation
of the appliance and before starting to use it.
Service und Kundendienst
Telefon: 0209 – 401 631
Email: kundendienst@kueppersbusch.de
BD6750.0S
2
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţiile ceasului
2
4
7
8
10
11
21
Programe automate
Utilizarea accesoriilor
Funcţii suplimentare
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Eficienţă energetică
22
22
25
27
50
55
58
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
3
•
•
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate
sau a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte
de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot
zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea
sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi
mai întâi de partea din faţă a suportului, după care să
îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi
suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat
pentru acest aparat.
4
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
• Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
• Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
• Aparatul este echipat cu un sistem de
răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu
o sursă de alimentare electrică.
• Aparatul încorporat trebuie să
corespundă cerinţelor de stabilitate din
DIN 68930.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
600 (600) mm
550 mm
Adâncimea cabinetu‐
lui
605 (580) mm
Înălţimea feţei apara‐
tului
594 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
576 mm
Lăţimea feţei apara‐
tului
549 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
548 mm
Adâncimea aparatu‐
lui
567 mm
Adâncimea de încor‐
porare a aparatului
546 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1017 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ven‐
tilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
550 x 20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţio‐
nat în colţul dreapta
al părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
4 x 12 mm
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
5
•
•
•
•
•
•
•
apropierea uşii aparatului sau a nişei
de sub aparat, în special atunci când
acesta funcţionează sau uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Acest aparat este livrat cu un ştecher şi
un cablu de alimentare electrică.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, arsuri şi electrocutare
sau explozie.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu aparatul
atunci când deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea
sau instalarea accesoriilor.
• Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe
lasă pete care pot fi permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
• Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
• Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului închis
6
de mobilă ceea ce produce daune
aparatului, unităţii de mobilier sau
podelei. Nu închideţi panoul de mobilă
dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de
sticlă.
• Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
• Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de
pe ambalajul acestuia.
• Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
disponibil) cu detergenţi.
Gătirea cu abur
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri şi de deteriorare a
aparatului.
• Aburul eliberat poate provoca arsuri:
– Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când funcţia
este activată. Poate ieşi abur.
– Deschideţi cu grijă uşa aparatului
după utilizarea gătitului cu abur.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
• Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în aparat.
7
DESCRIEREA PRODUSULUI
Prezentare generală
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Sertar pentru apă
Priză pentru senzor
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Decalcifierea evacuării ţevii
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
9
Accesorii
Cratiţă adâncă
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Senzor
Tavă de gătit
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Pentru a măsura temperatura din interiorul
mâncării.
8
Un sertar pentru alimente neperforat şi un
sertar pentru alimente perforat.
Ghidaje telescopice
Setul pentru gătirea cu abur scoate din
alimente apa rezultată de la condensare
pe durata gătirii cu abur. Folosiţi-l pentru
prepararea legumelor, peştelui şi a
pieptului de pui. Setul nu este adecvat
pentru preparatele care trebuie introduse
în apă, de ex. orez, mămăligă, paste.
Pentru a introduce şi scoate mai uşor
tăvile şi raftul de sârmă.
Set pentru gătirea cu abur
PANOUL DE COMANDĂ
Dispozitivul de programare electronic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului.
Câmp
cu sen‐
zor
1
2
-
Funcţie
Comentariu
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
INCEPUT /
SFARSIT
Pentru a porni şi a opri cuptorul.
9
Câmp
cu sen‐
zor
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Funcţie
Comentariu
Functii de gatire
sau Gatire Asis‐
tata
Apăsaţi o singură dată câmpul cu senzor pentru a
alege o funcţie de gătire sau meniul: Gatire Asistata.
Apăsaţi din nou câmpul cu senzor pentru a comuta
între meniurile: Functii de gatire, Gatire Asistata.
Pentru a aprinde sau stinge lumina, apăsaţi câmpul
timp de 3 secunde. Puteţi aprinde lumina şi atunci
când cuptorul este oprit.
Favorite
Pentru a salva şi a accesa programele favorite.
Selectarea tem‐
peraturii
Pentru a seta temperatura sau a afişa temperatura
curentă din cuptor. Apăsaţi câmpul timp de 3 secun‐
de pentru a porni sau opri funcţia: Incalzire rapida.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
OK
Pentru confirmarea selecţiei sau setării.
Tasta înapoi
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pentru
a afişa meniul principal, apăsaţi câmpul timp de 3
secunde.
Oră şi funcţii su‐
plimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când funcţio‐
nează o funcţie de gătire, apăsaţi câmpul cu senzor
pentru a seta cronometrul sau funcţiile: Functia Blo‐
care, Favorite, Gatire + Pastrare,Setare + Pornire.
De asemenea, puteţi modifica setările senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
Afişaj
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funcţie de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatură
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
10
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este activă.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pentru
gătire.
Sfarsit la
Afişajul indică când durata de gătire sa terminat.
Temperatură
Afişajul indică temperatura.
Indicare Timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
Calcul
Cuptorul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din cuptor.
Incalzire rapida
Funcţia este activă. Aceasta reduce
timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afişajul indică faptul că este pornit sis‐
temul de cântărire automată sau că
puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activă.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
Prima conectare
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de
tensiune sau ulterior întreruperii alimentării
electrice, trebuie să setaţi limba, contrastul
afişajului şi luminozitatea afişajului şi
ceasul.
1. Apăsaţi
valoarea.
2. Apăsaţi
sau
pentru a seta
pentru a confirma.
Setarea durităţii apei
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de
curent aveţi de setat nivelul de duritate al
apei.
11
Tabelul de mai jos indică intervalele de
duritate ale apei (dH) cu depunerile
respective de Calciu şi calitatea apei.
Duritate apă
Depunere de Cal‐
ciu (mmol/l)
Depunere de Cal‐
ciu (mg/l)
Clasifica‐
rea apei
Clasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Moale
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Duritate mo‐
derată
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tare
4
peste 21
peste 3,8
peste 150
Foarte dură
Atunci când duritatea apei depăşeşte
valorile din tabel, umpleţi sertarul pentru
apă cu apă îmbuteliată.
1. Luaţi banda cu 4 culori schimbătoare
care a fost furnizată cu setul de abur
din cuptor.
2. Introduceţi în apă toate zonele reactive
ale benzii timp de aproximativ 1
secundă.
Nu puneţi banda sub jet de apă de la
robinet.
3. Scuturaţi banda pentru a îndepărta
excesul de apă.
4. Aşteptaţi 1 minut şi verificaţi duritatea
apei cu tabelul de mai jos.
Culorile zonelor reactive continuă să
se modifice. Nu verificaţi duritatea apei
mai târziu de 1 minut după testare.
5. Stabileşte duritatea apei: meniu: Setari
de baza.
Bandă de test
Duritate apă
1
2
3
4
Puteţi modifica duritatea apei în meniul:
Setari de baza / Duritate apă.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Navigarea prin meniuri
1. Porniţi cuptorul.
2. Apăsaţi
sau
pentru a selecta
opţiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a
.
accepta setarea apăsaţi
Puteţi reveni la meniul principal
în orice moment atingând .
Prezentarea generală a
meniurilor
Meniul principal
Simbol / Ele‐
ment meniu
Aplicaţie
Functii de gatire
Conţine o listă a func‐
ţiilor de gătire.
Retete
Conţine o listă a pro‐
gramelor automate.
12
Simbol / Ele‐
ment meniu
Favorite
Curătare
Aplicaţie
Conţine o listă a pro‐
gramelor de gătit favo‐
rite, creată de utiliza‐
tor.
Setari de baza
Specialitati
Conţine o listă a func‐
ţiilor de gătire supli‐
mentare.
Conţine setările reco‐
mandate ale cuptoru‐
lui pentru o gamă
largă de preparate.
Selectaţi un preparat
şi începeţi procesul de
gătire. Temperatura şi
durata constituie doar
recomandări pentru
obţinerea unui rezultat
mai bun şi acestea pot
fi ajustate. Acestea
depind de reţete şi de
calitatea şi cantitatea
ingredientelor utilizate.
Submeniu pentru: Setari de baza
Simbol / Ele‐
ment meniu
Setare + Pornire
Conţine o listă a pro‐
gramelor de curăţare.
Folosit pentru a seta
configuraţia aparatu‐
lui.
Gatire Asistata
Simbol / Ele‐
ment meniu
Menţine caldă mânca‐
rea preparată timp de
30 de minute după ter‐
minarea ciclului de
gătire.
Extindere timp
Activează şi dezacti‐
vează funcţia de extin‐
dere timp.
Contrast la dis‐
play
Luminozitate
display
Limba de utiliza‐
re
Volum la apasa‐
re pe taste
Tonul de la taste
Setati timpul
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ
şi dezactivaţi aparatul,
afişajul indică ora cu‐
rentă.
Incalzire rapida
Dacă este PORNITĂ,
această funcţie reduce
timpul de încălzire.
Pentru a seta o funcţie
şi activarea acesteia
mai târziu prin apăsa‐
rea oricărui simbol de
pe panoul de co‐
mandă.
Gatire + Pastra‐
re
Descriere
Setează ora ceasului.
Descriere
Alarma/Ton de
eroare
Duritate apă
Reglează contrastul
afişajului în grade.
Reglează luminozita‐
tea afişajului în grade.
Setează limba de afi‐
şare.
Reglează în grade vo‐
lumul tonurilor emise
la apăsarea tastelor şi
cel al semnalelor so‐
nore.
Activează şi dezacti‐
vează tonurile asocia‐
te câmpurilor tactile.
Nu puteţi dezactiva to‐
nul câmpului tactil de
Pornire/Oprire.
Activează şi dezacti‐
vează tonurile de
alarmă.
Pentru a seta nivelul
de duritate al apei (1 4).
13
Simbol / Ele‐
ment meniu
Descriere
Vă reaminteşte când
să curăţaţi aparatul.
Semnal de cura‐
tare
Codul de activare / de‐
zactivare: 2468.
Modul DEMO
Simbol / Ele‐
ment meniu
Descriere
Service
Indică versiunea soft‐
ware şi configuraţia.
Setari initiale
Resetează toate valo‐
rile la setările iniţiale.
Submeniu pentru: Curătare
Simbol
Element din meniu
Descriere
Golirea rezervorului
Procedură pentru eliminarea apei reziduale
din sertarul pentru apă după utilizarea func‐
ţiilor cu abur.
Curatare cu abur plus
Procedură pentru curăţarea murdăriei per‐
sistente cu ajutorul unui agent de curăţare a
cuptorului.
Curatare cu abur
Procedură pentru curăţarea aparatului atun‐
ci când acesta este puţin murdar şi nu este
ars de mai multe ori.
Decalcifiere
Procedură pentru curăţarea depunerilor de
calcar din circuitul instalaţiei de producere a
aburului.
Clatire
Procedură pentru clătirea şi curăţarea circui‐
tului instalaţiei de producere a aburului după
utilizarea frecventă a funcţiilor cu abur.
Functii de gatire
Funcţie de
gătire
Aer cald
Aplicaţie
Pentru a coace simul‐
tan pe până la trei pozi‐
ţii ale raftului şi pentru a
deshidrata alimente‐
le.Setaţi temperatura cu
20 - 40°C mai jos decât
pentru funcţia: Incalzire
sus/jos.
Funcţie de
gătire
Functie Pizza
Aplicaţie
Pentru coacerea pe un
singur raft a mâncăruri‐
lor care necesită o ru‐
menire mai intensă şi o
bază crocantă. Setaţi
temperatura cu 20 40°C mai jos decât
pentru funcţia: Incalzire
sus/jos.
14
Funcţie de
gătire
Incalzire
sus/jos
Preparate con‐
gelate
Grill
Gatire intensi‐
va
Incalzire jos
Aplicaţie
Pentru a coace şi a
prăji alimentele pe o
singură poziţie a raftu‐
lui.
Funcţie de
gătire
Aer cald umed
Pentru a găti mâncăruri
semipreparate crocante
cum ar fi cartofi prăjiţi,
cartofi wedge sau ru‐
louri crocante.
Pentru frigerea la grătar
a alimentelor plate şi
pentru pâine prăjită.
Pentru a frige bucăţi
mai mari de carne sau
găină cu os pe o poziţie
a raftului. Pentru grati‐
nare şi rumenire.
Pentru a coace prăjituri
cu coajă crocantă şi
pentru a conserva ali‐
mentele.
Umiditate sca‐
zuta
Aplicaţie
Această funcţie este
concepută să economi‐
sească energia în tim‐
pul gătitului. Pentru in‐
strucţiuni pentru gătit,
consultaţi capitolul „In‐
formaţii şi sfaturi”, Aer
cald umed. Uşa cupto‐
rului trebuie închisă pe
durata gătirii pentru a
nu întrerupe funcţia şi
pentru a asigura func‐
ţionarea cuptorului cu
cea mai ridicată efi‐
cienţă energetică posi‐
bilă. Atunci când folosiţi
această funcţie, tempe‐
ratura din cavitate poa‐
te fi diferită de tempera‐
tura setată. Este folo‐
sită căldura rezi‐
duală.Nivelul de
căldură ar putea fi re‐
dus. Pentru reco‐
mandări generale pri‐
vind economia de ener‐
gie, consultaţi capitolul
„Eficienţa energetică”,
Economisirea energiei.
Această funcţie a fost
utilizată pentru respec‐
tarea clasei de eficienţă
energetică în conformi‐
tate cu EN 60350-1.
Atunci când folosiţi
această funcţie, becul
se stinge automat după
30 de secunde.
Pentru a coace pâine, a
frige bucăţi mari de car‐
ne sau a încălzi alimen‐
te reci sau congelate.
15
Funcţie de
gătire
Umiditate ridi‐
cata
Gatire cu abur
Aplicaţie
Pentru preparate cu un
conţinut ridicat de ume‐
zeală, custard royale şi
terrine şi pentru peşte
fiert.
Funcţie de găti‐
re
Coacere paine
Pentru legume, peşte,
cartofi, orez, paste sau
feluri de mâncare spe‐
ciale.
Becul se poate dezactiva
automat la temperaturi sub 60
°C în timpul anumitor funcţii ale
cuptorului.
Regenerare cu
abur
Specialitati
Funcţie de găti‐
re
Aplicaţie
Pentru a păstra mân‐
carea caldă.
Mentine cald
Incalzire farfuriei
Pentru a pre-încălzi
farfuriile înainte de
servire.
Pastreaza cald
Pentru a face conser‐
ve de legume (de
exemplu murături).
Uscare
Pentru a usca fructe,
legume şi ciuperci fe‐
liate.
Aluaturi
Gatire la temp.
scazuta
Pentru a grăbi creşte‐
rea aluatului cu droj‐
die. Acesta previne
uscarea suprafeţei
aluatului şi menţine
elasticitatea sa.
Pentru prepararea
fripturilor fragede, su‐
culente.
Decongelare
Gratinare
Aplicaţie
Folosiţi această func‐
ţie pentru a prepara
pâine şi chifle cu re‐
zultate excelente,
asemănătoare profe‐
sioniştilor, în ceea ce
priveşte textura cro‐
cantă, culoarea şi
strălucirea crustei.
Reîncălzirea cu abur a
mâncării împiedică us‐
carea la suprafaţă.
Căldura este distri‐
buită în mod delicat şi
uniform, ceea ce per‐
mite recuperarea gus‐
tului şi aromei
mâncării ca atunci
când a fost preparată.
Această funcţie poate
fi folosită pentru a reîncălzi alimentele di‐
rect pe o farfurie. Pu‐
teţi re-încălzi simultan
mai multe farfurii, folo‐
sind diferite poziţii ale
raftului.
Pentru a decongela
alimente (legume şi
fructe). Timpul nece‐
sar decongelării de‐
pinde de numărul şi
de dimensiunea ali‐
mentelor congelate.
Pentru preparate la
cuptor precum lasag‐
na sau cartofi gratina‐
ţi. Pentru gratinare şi
rumenire.
16
Gatire Asistata
Categorie aliment: Peşte/Fructe De Mare
Preparat
Aripioare de pui,
proaspete
Preparat
Peşte
Peşte, copt
Aripioare de pui,
congelate
Degetele de peşte
pane
File de peşte, subti‐
re
Pui
File de peşte, gros
Pui, 2 jumătăţi
Peşte mic întreg
Pui întreg
Peşte întreg, la
abur
Raţă, întreagă
-
Peşte mic întreg, la
grătar
Gâscă, întreagă
-
Peşte întreg, la
grătar
Curcan, întreg
-
Peşte întreg, la
grătar
Categorie aliment: carne
Preparat
Vită fiartă
Păstrăv
Creveţi
Midii
Pulpe de pui, con‐
gelate
Piept de pui fiert
File de peşte, con‐
gelat
Somon
Pulpe de pui,
proaspete
File de somon
Vită
Carne înăbuşită
Somon întreg
Bucată de carne
Creveti, proaspeti
In sange
Creveti, congelati
In sange
-
Categorie aliment: Pasăre
Friptură de vită
Preparat
Mediu
Mediu
Bine facut
Pui dezosat
-
Pui dezosat
-
Bine facut
In sange
Vită în stil scandi‐
nav
Mediu
Bine facut
17
Preparat
Preparat
Cârnati Chipolata
Iepure sălbatic
• Pulpă de iepure
• Spate de iepure
• Spate de iepure
Coaste de porc
Picior de porc, pre‐
parat ant.
Carne de porc
Pulpa de porc
Vânat
Pulpa de porc
Porc
Pulpă de porc, afu‐
mată
Friptură de vânat
Pulpă de porc,
fiartă
Ceafă de porc
Spată de porc
Categorie aliment: Meniu la cuptor
Preparat
-
Lasagne/Cannello‐
ni, cong.
-
Paste
-
Cartofi gratinati
-
Friptura de vitel
Legume gratinate
-
Pulpă de miel
Feluri dulci
-
Şuncă gătită
Picior de vitel
Pulpă de vitel
Friptură de miel
Miel
Pulpa de vanat
Lasagne
Friptura de porc
Vitel
Căprioară
• Pulpă de
căprioară
• Spată de
căprioară
Spată de miel
Categorie aliment: Pizza/Quiche
Preparat
Friptura de miel,
medie
Pizza, crustă subti‐
re
Friptura de miel,
Pizza, extra ingre‐
diente
medie
Pizza
Pizza, congelata
Pizza Americana,
congelata
Pizza, refrigerata
Pizza snacks, con‐
gelata
Baghete gratinate
-
18
Preparat
Preparat
Tartă flambată
-
Tartă elveţiană,
sărată
-
Quiche lorraine
Tartă sărată
Prăjitură la tavă
Aluat pentru maia
Aluat cu drojdie
-
Plăcintă cu brânză,
tavă
-
-
Negrese
-
Ruladă
-
Plăcintă dospită
-
Prăjitură sfărâmi‐
cioasă
-
Prăjitură cu zahăr
ars
-
Categorie aliment: Prăjitură/Fursecuri
Preparat
Prăjitură Ring
-
Plăcintă cu mere,
acoperită
-
Pandispan
-
Plăcintă cu mere
-
Prăjitură cu brânză,
formă
-
Amestec pentru
blat de pandişpan
Brioşă
-
Tartă fragedă cu
fructe
Prăjitură Madeira
-
Tarte
-
Tartă elveţiană,
dulce
-
Prajitura Almond cu
chimen
-
Briose
-
Pateuri
-
Patiserie
-
Choux a la creme
-
Aluat de foietaj
-
Eclere
-
Pricomigdale
-
Biscuiti cu aluat fra‐
ged
-
Cozonac cu stafide
-
Strudel de mere,
congelat
-
Aluat fraged
Blat pentru tartă
Tartă cu fructe
Tartă fructe, blat
pandişpan
Aluat cu drojdie
Categorie aliment: Paine/Chifle
Preparat
Rulouri
Rulouri
Cornuri, semi-pre‐
parate
Rulouri, congelate
Ciabatta
-
Baghetă
Baghetă, semi-pre‐
parată
Baghetă, congelată
19
Preparat
Preparat
Pâine
Paine coronita
Anghinare
-
Paine alba
Sfeclă roşie
-
Pâine împletită
Barba caprei
-
Pâine neagră
Fâşii de gulie
-
Pâine de secară
Fasole albă boabe
-
Pâine integrală
Varză creată
-
Pâine nedospită
Paine/Chifle, con‐
gelate
Categorie aliment: Legume
Preparat
Categorie aliment: Creme custard şi
Terrine
Preparat
Royale
-
Tarta cu caramel
-
Terrine
-
Broccoli, bucheţele
-
Broccoli, întreg
-
Conopidă, bucheţe‐
le
-
Conopidă, întreagă
-
Morcovi
-
Dovlecel, tăiat
-
Sparanghel, verde
-
Sparanghel, alb
-
Cartofi prăjiti, subti‐
ri
-
Fâşii de ardei
-
Cartofi prăjiti, groşi
-
Spanac, proaspăt
-
-
Praz, rondele
-
Cartofi prajiti, con‐
gelati
Fasole verde
-
Crochete
-
Felii de ciuperci
-
Cartofi wedges
-
Rosii cu coaja
-
Chifteluţe
-
Varză de Bruxelles
-
Cartofi fierti, sferturi
-
telină, cuburi
-
Cartofi fierti
-
Mazăre
-
Cartofi în coajă
-
Vânătă
-
Găluşte cu cartofi
-
Chimen dulce
-
Găluşte din aluat
-
Ouă, fierte moi
Ouă
Ouă, fierte mediu
Ouă, fierte tari
Ouă la cuptor
Categorie aliment: Feluri de mancare
Preparat
20
Preparat
Găluşte sărate dos‐
pite
-
Găluşte dulci dospi‐
te
-
Orez
-
Tagliatelle proaspe‐
te
-
Mămăligă
-
Atunci când este necesară
modificarea masei sau a
temperaturii zonei de mijloc a
preparatului, folosiţi
sau
pentru a seta noile valori.
Setarea unei funcţii de gătire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Functii de gatire.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Selectaţi o funcţie de gătire.
pentru a confirma.
Apăsaţi
Reglaţi temperatura.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Gătirea cu abur
Capacul sertarului pentru apă se află în
panoul de comandă.
AVERTISMENT! Utilizaţi doar
apă rece de la robinet. Nu
utilizaţi apă filtrată
(demineralizată) sau distilată.
Nu utilizaţi alte lichide. Nu
puneţi lichide inflamabile sau
care conţin alcool în sertarul
pentru apă.
1. Apăsaţi capacul pentru a deschide
sertarul pentru apă.
2. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
rece la nivelul maxim (aproximativ 950
ml) până când semnalul acustic este
emis sau mesajul apare pe afişaj.
Cantitatea de apă este suficientă
pentru aproximativ 50 de minute. Nu
umpleţi sertarul pentru apă peste
capacitatea maximă. Există pericolul
ca apa să se scurgă, să dea pe
dinafară şi să deterioreze mobilierul.
3. Împingeţi sertarul pentru apă la loc în
poziţia sa iniţială.
4. Porniţi cuptorul.
5. Setaţi o funcţie de gătire cu abur şi
temperatura.
6. Dacă este necesar, setaţi funcţia:
Durata
sau: Sfarsit la
.
Aburul apare după aproximativ 2
minute. Când cuptorul atinge
temperatura setată, este emis
semnalul sonor.
Atunci când sertarul pentru apă
termină apa, este emis semnalul
acustic şi sertarul pentru apă trebuie
umplut din nou pentru a continua
gătitul la abur conform descrierii
anterioare.
Semnalul acustic este emis la sfârşitul
duratei de gătire.
7. Opriţi cuptorul.
8. Goliţi sertarul pentru apă după ce s-a
terminat gătirea cu abur.
Consultaţi funcţia de curăţare: Golirea
rezervorului.
ATENŢIE! Cuptorul este
fierbinte. Pericol de arsuri.
9. După Gătitul la abur, aburul poate să
se condenseze la baza cavităţii. Uscaţi
întotdeauna baza cavităţii atunci când
cuptorul este rece.
Lăsaţi cuptorul să se usuce complet cu
uşa deschisă. Pentru a grăbi uscarea,
puteţi închide uşa şi încălzi cuptorul cu
funcţia: Aer cald la temperatura de 150°C
timp de aproximativ 15 minute.
Indicator de încălzire
La pornirea unei funcţii de gătire, pe afişaj
apare bara indicatoare. Aceasta indică
creşterea temperaturii. Atunci când
temperatura este atinsă, soneria sună de
3 ori şi bara clipeşte, după care dispare.
21
Incalzire rapida
Această funcţie scade timpul de încălzire.
Nu puneţi mâncare în cuptor
când funcţionează funcţia
Încălzire rapidă
Pentru a porni funcţia, apăsaţi
timp de
3 secunde. Indicatorul de încălzire
alternează.
Această funcţie nu este disponibilă pentru
unele funcţii ale cuptorului.
Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul
prezintă căldura reziduală. Aceasta poate
fi utilizată pentru menţinerea alimentelor
calde.
FUNCŢIILE CEASULUI
Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia cea‐
sului
Cronometru
Aplicaţie
Pentru a seta o
numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minu‐
te). Această funcţie nu
are nici o influenţă asu‐
pra funcţionării cuptoru‐
lui. O puteţi activa şi
când cuptorul este
oprit.
Pentru pornirea funcţiei
utilizaţi
sau
. Apăsaţi
pentru a seta
minutele şi
pornire.
Durata
Sfarsit la
pentru
Pentru a seta durata
funcţionării cuptorului
(max. 23 h 59 min).
Pentru a seta perioada
de decuplare a unei
funcţii de gătire (max.
23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile ceasului:
Durata, Sfarsit la, cuptorul
opreşte elementele de încălzire
la scurgerea a 90% din timpul
setat. Cuptorul utilizează
căldura reziduală pentru a
continua procesul de gătire
până la terminarea timpului (3 20 minute).
Setarea funcţiilor ceasului
Înainte de a utiliza funcţiile:
Durata, Sfarsit la, trebuie ca
mai întâi să setaţi o funcţie de
gătire şi temperatura. Cuptorul
se opreşte automat.
Puteţi utiliza funcţiile: Durata şi
Sfarsit la în acelaşi timp dacă
doriţi să porniţi şi să opriţi
automat cuptorul ulterior.
Funcţiile: Durata şi Sfarsit la nu
funcţionează atunci când
utilizaţi senzorul.
1. Setaţi o funcţie de gătire.
2. Apăsaţi
în mod repetat, până când
afişajul indică funcţia necesară a
ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi
sau
pentru a seta ora
dorită.
pentru a confirma.
4. Apăsaţi
La încheierea duratei este emis un semnal
sonor. Cuptorul se stinge. Afişajul indică
un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
22
Gatire + Pastrare
Condiţii pentru funcţie:
• Temperatura setată trebuie să fie peste
80°C.
• Funcţia: Durata este setată.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
de 30 de minute. Aceasta este pornită
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteţi porni sau opri funcţia din meniul:
Setari de baza.
1.
2.
3.
4.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi funcţia de gătire.
Setaţi temperatura peste 80°C.
în mod repetat până când
Apăsaţi
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
pentru a confirma.
5. Apăsaţi
La terminarea funcţiei este emis un
semnal sonor.
Extindere timp
Funcţia: Extindere timp asigură
continuarea funcţiei de gătire după
terminarea Durata.
Nu este aplicabilă în cazul
funcţiilor de gătire care
utilizează senzorul.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
simbol.
Pe afişaj apare mesajul.
2. Apăsaţi
pentru pornire sau
pentru anulare.
3. Setaţi durata funcţiei.
.
4. Apăsaţi
PROGRAME AUTOMATE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Retete cu Retete automate
Acest cuptor dispune de un set de reţete
pe care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe
şi nu pot fi modificate.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Retete. Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
pentru a
confirma.
UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Senzor alimentar
Senzorul pentru alimente măsoară
temperatura în interiorul preparatului.
Atunci când mâncarea ajunge la
temperatura setată, aparatul este
dezactivat.
Trebuie luate în considerare două
temperaturi:
• temperatura cuptorului (minimum 120
°C),
• temperatura zonei de mijloc a mâncării.
ATENŢIE! Utilizaţi doar
senzorul pentru alimente
furnizat şi piesele de schimb
originale.
Instrucţiuni pentru obţinerea celor mai
bune rezultate:
• Ingredientele trebuie să fie la
temperatura camerei.
• Senzorul pentru alimente nu poate fi
utilizat pentru preparate lichide.
• În timpul procesului de gătire, senzorul
pentru alimente trebuie să rămână
introdus în preparat şi în priza de
conectare.
23
• Folosiţi setările recomandate pentru
temperatura zonei de mijloc a mâncării.
Consultaţi capitolul „Informaţii şi
sfaturi”.
Aparatul calculează un timp
aproximativ pentru finalizarea
procesului de gătire. Acesta
depinde de cantitatea de
alimente, de funcţia setată
pentru cuptor şi de temperatura
cuptorului.
Categorii de alimente: carne, pui
şi peşte
1. Activaţi aparatul.
2. Introduceţi vârful senzorului pentru
alimente în mijlocul bucăţii de carne
sau de peşte, în cea mai groasă parte,
dacă este posibil. Asiguraţi-vă că cel
puţin 3/4 din senzorul pentru alimente
se află în interiorul preparatului.
3. Introduceţi conectorul senzorului
pentru alimente în locaşul amplasat în
cadrul frontal al aparatului.
Afişajul indică simbolul senzorului pentru
alimente.
4. Apăsaţi
sau
în mai puţin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc a mâncării.
5. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc a mâncării, apăsaţi .
Când preparatul atinge temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Aparatul se dezactivează automat.
7. Pentru a opri semnalul, atingeţi orice
simbol.
8. Scoateţi conectorul senzorului pentru
alimente din priză şi preparatul din
aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri, deoarece senzorul
pentru alimente se încălzeşte
puternic. Aveţi grijă atunci când
îl deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Categorie aliment: caserolă
1. Activaţi aparatul.
2. Puneţi jumătate din ingrediente într-o
tavă de gătit.
3. Introduceţi vârful senzorului pentru
alimente exact în mijlocul caserolei.
Senzorul pentru alimente trebuie să
rămână într-un loc fix în timpul gătirii.
Folosiţi un ingredient solid pentru a
reuşi acest lucru. Folosiţi marginea
tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul
de silicon al senzorului pentru
alimente. Vârful senzorului pentru
alimente nu trebuie să atingă fundul
24
tăvii de gătit.
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri, deoarece senzorul
pentru alimente se încălzeşte
puternic. Aveţi grijă atunci când
îl deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului .
4. Acoperiţi senzorul pentru alimente cu
ingredientele rămase.
5. Introduceţi conectorul senzorului
pentru alimente în locaşul amplasat în
cadrul frontal al aparatului.
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului
raftului.
Afişajul indică simbolul senzorului pentru
alimente.
6. Apăsaţi
sau
în mai puţin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc a mâncării.
7. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
8. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc a mâncării, apăsaţi .
Când preparatul ajunge la temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Aparatul se dezactivează automat.
9. Pentru a opri semnalul, atingeţi orice
simbol.
10. Scoateţi conectorul senzorului pentru
alimente din priză şi preparatul din
aparat.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului
raftului şi raftul de sârmă deasupra barelor
de ghidaj.
25
Mica proeminenţă de sus
creşte siguranţa.
Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată din
jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe raft.
Cratiţă adâncă:
Introduceţi cratiţa adâncă pe ghidajele
telescopice.
Ghidaje telescopice Introducerea accesoriilor
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
ATENŢIE! Nu curăţaţi ghidajele
telescopice în maşina de spălat
vase. Nu lubrifiaţi ghidajele
telescopice.
Raft de sârmă împreună cu cratiţa
adâncă:
Puneţi raftul din sârmă şi cratiţa adâncă
împreună pe ghidajul telescopic.
ATENŢIE! Înainte de a închide
uşa cuptorului, verificaţi dacă
aţi împins ghidajele telescopice
complet în cuptor.
Raftul de sârmă:
Puneţi raftul din sârmă pe ghidajele
telescopice, cu picioarele orientate în jos.
Marginea ridicată din jurul
raftului din sârmă este
dispozitiv special care
împiedică alunecarea vaselor.
FUNCŢII SUPLIMENTARE
Favorite
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de gătire.
Acestea sunt disponibile în meniul:
Favorite. Puteţi salva 20 de programe.
Salvarea unui program
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
26
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
7. Apăsaţi
sau
pentru a schimba
litera.
8. Apăsaţi
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
pentru a salva.
10. Apăsaţi lung
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
liberă a memoriei, apăsaţi
sau
şi
apăsaţi
pentru a suprascrie un
program existent.
Puteţi modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
1.
2.
3.
4.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Favorite.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Alegeţi numele pentru programul
favorit.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
Utilizarea Blocare acces copii
Atunci când este activată Blocare acces
copii, cuptorul nu poate fi pornit
accidental.
pentru a porni afişajul.
1. Apăsaţi
2. Apăsaţi
şi
simultan până când
afişajul indică un mesaj .
Pentru a opri funcţia Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
Functia Blocare
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. O puteţi
porni doar atunci când cuptorul
funcţionează.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Pentru a opri funcţia, apăsaţi . Afişajul
indică un mesaj. Apăsaţi
în mod
repetat şi după aceea
pentru
confirmare.
Atunci când opriţi cuptorul, se
opreşte, de asemenea, şi
funcţia.
Setare + Pornire
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură apăsare
a oricărui simbol.
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
5. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
Apăsaţi orice simbol (cu excepţia )
pentru a porni funcţia: Setare + Pornire.
Funcţia de gătire setată este activată.
La încheierea funcţiei de gătire este emis
un semnal sonor.
• Functia Blocare este
activată atunci când funcţia
de gătire funcţionează.
• Meniul: Setari de baza vă
permite: Setare + Pornire să
porniţi şi să opriţi funcţia.
Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se
opreşte automat după o perioadă dacă o
funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
27
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Iluminare cuptor,
Senzor,Durata, Sfarsit la.
Luminozitatea afişajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
• Luminozitate de noapte - când cuptorul
este oprit. Luminozitatea afişajului este
mai scăzută între 10 PM şi 6 AM.
• Luminozitate de zi:
– atunci când cuptorul este pornit.
– dacă atingeţi un simbol în timpul
perioadei de iluminare de noapte
(cu excepţia celui pentru
PORNIRE / OPRIRE), afişajul
revine la modul de luminozitate de
zi pentru următoarele 10 secunde.
– dacă cuptorul este oprit şi setaţi
funcţia: Cronometru. La terminarea
funcţiei, afişajul revine la
luminozitatea de noapte.
Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează,
suflanta cu aer rece porneşte automat
pentru a menţine reci suprafeţele
cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta
cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind de
reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
Recomandări pentru gătit
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un
alt comportament la coacere/frigere faţă
de cuptorul de până acum. Tabelele de
mai jos prezintă setările recomandate
pentru temperatură, durata gătirii şi poziţia
raftului pentru anumite tipuri de alimente.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o reţetă
specială, căutaţi alta similară.
Sfat privind funcţiile speciale de
gătire ale cuptorului
Mentine cald
Această funcţie vă permite să menţineţi
mâncarea caldă. Temperatura este setată
automat la 80°C.
Incalzire farfuriei
Funcţia vă permite să încălziţi farfurii şi
preparate înainte de servire. Temperatura
este setată automat la 70°C.
Puneţi farfuriile şi preparatele uniform pe
raftul de sârmă. Utilizaţi raftul de pe primul
nivel. După ce a trecut jumătate din durata
încălzirii, schimbaţi locurile acestora.
Aluaturi
Funcţia vă permite să creşteţi aluatul cu
drojdie. Puneţi aluatul într-un vas mare.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel. Setaţi
funcţia: Aluaturi şi durata de gătire.
Decongelare
Scoateţi ambalajul alimentului şi puneţi
alimentul pe o farfurie întinsă. Nu acoperiţi
alimentele deoarece acestea se pot
28
extinde durata decongelării. Utilizaţi raftul
de pe primul nivel.
LEGUME
Gatire cu abur
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
cuptorului atunci când funcţia este pornită.
Poate ieşi abur.
Setaţi temperatura la 99°C.
Sterilizarea
Această funcţie vă permite să sterilizaţi
recipiente (de ex. biberoane).
Aşezaţi recipientele curate cu gura în jos
pe centrul raftului aflat pe primul nivel.
Umpleţi sertarul până la nivelul maxim şi
selectaţi durata la 40 de minute.
(min)
8 - 10
Broccoli, bucheţele, pre‐
încălziţi cuptorul gol
10
Rosii cu coaja
10 - 15
Spanac, proaspăt
Gătire
10 - 15
Dovlecel, tăiat
Această funcţie vă permite să preparaţi
toate tipurile de alimente, proaspete sau
congelate. Legume, carne, peşte, paste
făinoase, orez, griş şi ouă pot fi preparate,
încălzite, decongelate, fierte sau opărite.
15
Legume, opărite
Puteţi prepara o masă alcătuită din câteva
preparate într-o singură sesiune de gătire.
Pentru a vă asigura că toate preparatele
vor fi gata simultan, începeţi cu mâncarea
cu cea mai lungă durată de gătire, după
care adăugaţi preparatele rămase la
momentul adecvat, conform specificaţiilor
din tabelele de gătire
Exemplu: Durata totală a acestei sesiuni
de gătire este de 40 min. Mai întâi intro‐
duceţi Cartofi fierti, sferturi, după 20 min
adăugaţi File de somon şi Broccoli, bu‐
cheţele după 30 min.
(min)
Cartofi fierti, sferturi
40
File de somon
20
Broccoli, bucheţele
10
Folosiţi cea mai mare cantitate de apă
necesară atunci când gătiţi mai mult de un
preparat simultan.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
15 - 20
Ciuperci, feliate
15 - 20
Ardei, fâşii
15 - 25
Broccoli, întreg
15 - 25
Sparanghel, verde
15 - 25
Vinete
15 - 25
Dovleac, cubuleţe
15 - 25
Roşii
20 - 25
Fasole, opărită
20 - 25
Lăptuci, bucăţi, ornamente
20 - 25
Varză creată
20 - 30
telină, cuburi
20 - 30
Praz, rondele
20 - 30
Mazăre
20 - 30
Mazăre de zăpadă / Ardei
Kaiser
20 - 30
Batate
20 - 30
Chimen dulce
20 - 30
Morcovi
25 - 35
Sparanghel, alb
25 - 35
Varză de Bruxelles
29
LEGUME
GARNITURI
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
25 - 35
Conopidă, bucheţele
25 - 30
Spaetzle
25 - 35
Gulie, fâşii
25 - 35
25 - 35
Fasole albă boabe
Bulgur, raport apă / bulgur
1:1
30 - 40
Porumb fiert
25 - 35
Găluşte dospite
35 - 45
Barba caprei
30 - 35
Orez parfumat, raport apă /
orez 1:1
35 - 45
Conopidă, întreagă
30 - 40
Cartofi fierti, sferturi
35 - 45
Fasole verde
35 - 45
Găluşte de aluat
40 - 45
Varză albă sau roşie, fâşii
35 - 45
Găluşte cu cartofi
50 - 60
Anghinare
35 - 45
55 - 65
Fasole boabe, înmuiate, ra‐
port apă / fasole 2:1
60 - 90
Varză murată
Orez, raport apă / orez 1:1,
raportul de apă la orez se
poate modifica în funcţie de
tipul de orez
70 - 90
Sfeclă roşie
40 - 50
Mămăligă, raport lichid 3:1
40 - 55
Budincă cu orez, raport lap‐
te / orez 2,5:1
45 - 55
Cartofi necojiţi, mediu
55 - 60
Linte, maro şi verde, raport
apă / linte 2:1
GARNITURI
Setaţi temperatura la 99°C.
FRUCT
(min)
15 - 20
Cuşcuş, raport apă / cuşcuş
1:1
15 - 25
Tagliatelle proaspete
20 - 25
Budincă de griş, raport lap‐
te / griş 3,5:1
(min)
20 - 30
Linte, roşie, raport apă / lin‐
te 1:1
10 - 15
Felii de măr
10 - 15
Infuzie de fructe de pădure
Setaţi temperatura la 99°C.
30
FRUCT
CARNE
Setaţi temperatura la 99°C.
Ciocolată topită
20 - 25
Compot de fructe
Cârnati Chipolata
80
20 30
Cârnat bavarez de
viţel / Cârnat alb
80
20 30
Cârnat vienez
80
25 35
Piept de pui fiert
90
(°C)
55 65
Şuncă gătită, 1 kg
99
PEŞTE
(min
)
(°C)
15 20
(min)
10 - 20
(min
)
15 20
File de peşte subţire
75 - 80
60 70
Pui, fiert, 1 - 1,2 kg
99
20 25
Creveti, proaspeti
75 - 85
70 90
Kasseler, fiert
90
20 30
Midii
100
80 90
Vitel / File de porc,
0,8 - 1 kg
90
20 30
File de somon
85
110
120
Tafelspitz
99
20 30
Păstrăv, 0,25 kg
85
30 40
Creveti, congelati
75 - 85
OUĂ
40 45
Păstrăv somonizat, 1
kg
85
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
10 - 11
Ouă fierte moi
12 - 13
Ouă fierte mediu
18 - 21
Ouă fierte tari
31
Funcţia de combinare: Gatire
intensiva + Gatire cu abur
Puteţi combina aceste funcţii pentru a găti
simultan carnea, legumele şi garniturile.
1. Setaţi funcţia: Gatire intensiva pentru a
prăji carnea.
2. Adăugaţi legumele preparate şi
garniturile.
3. Reduceţi temperatura cuptorului la
circa 90 °C. Puteţi deschide uşa
cuptorului pe prima poziţia timp de
circa 15 minute.
4. Setaţi funcţia: Gatire cu abur. Gătiţi
împreună toate preparatele până sunt
gata.
Folosiţi prima poziţie a raftului pentru carne şi a treia poziţie pentru legume.
Gatire intensiva
Primul pas: gătiţi carnea
Gatire cu abur
Al doilea pas: adăugaţi legumele
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Friptură de vită,
1 kg / Varză de
Bruxelles,
mămăligă
180
60 - 70
99
40 - 50
Friptura de
porc, 1 kg /
Cartofi / Legu‐
me, în sos
180
60 - 70
99
30 - 40
Friptura de vi‐
tel, 1 kg /
Orez / Legume
180
50 - 60
99
30 - 40
Umiditate ridicata
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
File de peşte
gros
90
25 - 35
(°C)
(min)
Cremă cus‐
tard / Tartă, în
vase mici
90
35 - 45
Peşte mic,
până la 0,35
kg
90
20 - 30
Ouă la cuptor
90 - 110
15 - 30
90
30 - 40
Terrine
90
40 - 50
Peşte întreg,
până la 1 kg
File de peşte
subţire
85
15 - 25
Găluşte
120 - 130
40 - 50
32
Umiditate scazuta
Folosiţi a doua poziţie a raftului dacă nu
este specificat altfel.
(°C)
(min)
Chifle proaspete
200
15 - 20
Baghete proaspete,
40 - 50 g
200
15 - 20
Chifle, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Baghete proaspete,
congelate, 40 - 50 g
200
25 - 35
Bucată de carne,
crudă, 0,5 kg
180
30 - 40
Paste
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Pâine, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Cartofi gratinati
160 170
50 - 60
Pui, 1 kg
180 210
50 - 60
File de porc, afumat,
0,6 - 1 kg, înmuiaţi
timp de 2 ore
160 180
60 - 70
Friptură de vită, 1 kg
180 200
60 - 90
Raţă, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Friptura de vitel, 1
kg
180
80 - 90
(°C)
(min)
Friptura de porc, 1
kg
160 180
90 100
Gâscă, 3 kg, utilizaţi
raftul de pe primul
nivel
170
130 170
Regenerare cu abur
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Preparate într-o
singură porţie
110
10 - 15
Paste
110
10 - 15
Orez
110
10 - 15
Găluşte
110
15 - 25
Coacere
Folosiţi mai întâi temperatura mai mică.
Durata de coacere poate fi extinsă cu 10 –
15 minute în cazul în care coaceţi prăjituri
pe o poziţie a raftului.
Prăjiturile şi produsele de patiserie aflate
la înălţimi diferite nu se rumenesc în mod
egal. Nu este necesară modificarea
temperaturii dacă rumenirea nu se face
uniform. Diferenţele se egalizează în
timpul coacerii.
Tăvile din cuptor se pot strâmba în timpul
coacerii. Atunci când tăvile se răcesc,
distorsiunile dispar.
Sfaturi pentru coacere
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluţie
Baza prăjiturii nu este
coaptă suficient.
Poziţia raftului nu este co‐
rectă.
Puneţi prăjitura pe un nivel mai
jos.
33
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluţie
Prăjitura se fărâmiţează
şi devine cleioasă sau
nu este uniformă.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mare.
Data viitoare alegeţi o tempera‐
tură uşor mai mică pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea mică.
Data viitoare alegeţi o durata mai
mare de coacere şi o temperatură
mai mică pentru cuptor.
Prăjitura este prea us‐
cată.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mică.
Data viitoare alegeţi o tempera‐
tură mai mare pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea lungă.
Data viitoare alegeţi o durată mai
scurtă de coacere.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mare şi durata de
coacere este prea scurtă.
Setaţi o temperatură mai redusă
şi o durată de coacere mai lungă.
Aluatul prăjiturii nu este dis‐
tribuit uniform.
Data viitoare întindeţi uniform
aluatul pe tava de copt.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mică.
Data viitoare alegeţi o tempera‐
tură uşor mai mare pentru cuptor.
Prăjitura se coace neu‐
niform.
Prăjitura nu este gata
după terminarea duratei
de coacere menţionată
într-o reţetă.
Coacerea pe un singur nivel
COACEREA ÎN FORME
(°C)
(min)
Prăjitură Ring /
Brioşă
Aer cald
150 - 160
50 - 70
1
Prăjitură Madeira /
Prajituri cu fructe
Aer cald
140 - 160
70 - 90
1
Aluat pentru tartă patiserie, pre‐
încălziţi cuptorul
gol
Aer cald
150 - 160
20 - 30
2
Tartă cu blat de
pandişpan
Aer cald
150 - 170
20 - 25
2
Prăjitura cu branza
Incalzire sus/jos
170 - 190
60 - 90
1
34
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI DE COACERE
Preîncălziţi cuptorul gol, dacă nu se specifică altfel.
(°C)
(min)
Pâine împletită /
Paine coronita,
preîncălzirea nu
este necesară
Incalzire sus/jos
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Incalzire sus/jos
160 - 180
50 - 70
2
Pâine de secară:
Incalzire sus/jos
prima dată: 230
20
1
după aceea: 160
- 180
30 - 60
190 - 210
20 - 35
Choux a la cre‐
me / Eclere
Incalzire sus/jos
3
Ruladă,
Incalzire sus/jos
180 - 200
10 - 20
3
Prăjitură cu nucă
sau alune, pre‐
încălzirea nu este
necesară
Aer cald
150 - 160
20 - 40
3
Prăjitură cu unt şi
migdale / Prăjituri
cu zahăr ars
Incalzire sus/jos
190 - 210
20 - 30
3
Tarte cu fructe,
preîncălzirea nu
este necesară
Incalzire sus/jos
180
35 - 55
3
Plăcintă dospită
cu umplutură deli‐
cată (de ex.
brânză dulce,
smântână, cremă
de ou şi lapte)
Incalzire sus/jos
160 - 180
40 - 60
3
35
BISCUIŢI
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Aluat fraged / Amestec
pentru pandispan
Aer cald
150 - 160
15 - 25
Bezele
Aer cald
80 - 100
120 - 150
Pricomigdale
Aer cald
100 - 120
30 - 50
Biscuiţi din aluat cu
drojdie
Aer cald
150 - 160
20 - 40
Aluat de foietaj, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Aer cald
170 - 180
20 - 30
Rulouri, preîncălziţi
cuptorul gol
Incalzire sus/jos
190 - 210
10 - 25
Preparate coapte şi gratinate
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Paste
Incalzire sus/jos
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Incalzire sus/jos
180 - 200
25 - 40
Legume gratinate, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Gatire intensiva
170 - 190
15 - 35
Baghete cu brânză to‐
pită
Aer cald
160 - 170
15 - 30
Lapte de orez
Incalzire sus/jos
180 - 200
40 - 60
Peşte la cuptor
Incalzire sus/jos
180 - 200
30 - 60
Legume umplute
Aer cald
160 - 170
30 - 60
Coacerea pe mai multe niveluri
Utilizaţi funcţia: Aer cald.
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
36
BISCUIŢI
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI DE
COACERE
(°C)
(min)
Choux a la creme /
Eclere, preîncălziţi cup‐
torul gol
160 180
25 45
Prajitura Streusel us‐
cată
150 160
30 45
(°C)
(min)
Aluat de foietaj, pre‐
încălziţi cuptorul gol
170
180
30 50
Rulouri
180
20 30
Sfaturi pentru frigere
Folosiţi vase de cuptor rezistente la
căldură.
BISCUIŢI
Frigeţi carnea fără grăsime sub capac.
(°C)
(min)
Frigeţi bucăţile mari de carne direct în tavă
sau pe raftul de sârmă pus deasupra tăvii.
Biscuiti cu aluat fraged
150
160
20 40
Adăugaţi puţină apă în tavă pentru a
preveni arderea grăsimii picurate.
Bezele
80 100
130 170
Pricomigdale
100
120
40 80
Biscuiţi din aluat cu
drojdie
160
170
30 60
Întoarceţi friptura după ce a trecut 1/2 2/3 din durata de gătire.
Frigeţi carnea şi peştele în bucăţi mari (1
kg sau mai mult).
Stropiţi bucăţile de carne cu sucul propriu
de mai multe ori pe durata frigerii.
Frigere
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
VITA
Friptură înăbuşită
1 - 1,5 kg
Incalzire
sus/jos
(°C)
(min)
230
120 - 150
37
VITA
(°C)
(min)
Friptură de vită
sau file, în sânge,
preîncălziţi cupto‐
rul gol
1 cm gros
Gatire intensi‐
va
190 - 200
5-6
Friptură de vită
sau file, gătită me‐
diu, preîncălziţi
cuptorul gol
1 cm gros
Gatire intensi‐
va
180 - 190
6-8
Friptură de vită
sau file, bine
făcută, preîncălziţi
cuptorul gol
1 cm gros
Gatire intensi‐
va
170 - 180
8 - 10
PORC
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Spinare / Gât / Halcă de
jambon
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Cotlete / Coastă de
porc
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Bucată de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Picior de porc, semipre‐
parat
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
38
VITEL
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Friptura de vitel
1
160 - 180
90 - 120
Picior de vitel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Pulpă de miel / Frip‐
tură de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
MIEL
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
VANAT
(kg)
(°C)
(min)
Spată / Pulpă
de iepure, pre‐
încălziţi cupto‐
rul gol
1
Gatire intensi‐
va
180 - 200
35 - 55
Spată de
căprioară
1.5 - 2
Incalzire
sus/jos
180 - 200
60 - 90
Pulpă de
căprioară
1.5 - 2
Incalzire
sus/jos
180 - 200
60 - 90
39
PASĂRE
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Pui, porţii
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Pui, jumătate
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Pui, pasăre îndo‐
pată
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raţă
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
PEŞTE
(kg)
Peşte întreg
1 - 1.5
Gatire intensi‐
va
Coacere paine
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Pre-încălzirea nu este recomandată.
PÂINE
(°C)
(min)
Paine alba
170 - 190
40 - 60
Baghetă
200 - 220
35 - 45
Brioşă
180 - 200
40 - 60
40
PÂINE
(°C)
(min)
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Pâine de secară
170 - 190
50 - 70
Pâine din făină integrală
170 - 190
50 - 70
Pâine din grâu întreg
170 - 190
40 - 60
Chifle
190 - 210
20 - 35
Crustă crocantă cu Functie Pizza
PIZZA
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Tarte
180 - 200
40 - 55
Tartă cu spanac
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Tartă elve‐
ţiană
170 - 190
45 - 55
Plăcintă cu mere, acoperită
150 - 170
50 - 60
41
PIZZA
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Pizza, blat subţire şi crocant,
folosiţi cratiţa adâncă
210 - 230
15 - 25
Pizza, blat gros şi crocant
180 - 200
20 - 30
Pâine nedospită
210 - 230
10 - 20
Tartă cu foietaj din aluat fran‐
ţuzesc
160 - 180
45 - 55
Tartă flambată
210 - 230
15 - 25
Găluşte
180 - 200
15 - 25
Plăcintă cu legume
160 - 180
50 - 60
Grill
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
Puneţi cratiţa pe prima poziţie a raftului
pentru a colecta grăsimea.
GRĂTAR
(°C)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă
parte
Friptură de vită
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
File de vită
230
20 - 30
20 - 30
3
File de porc
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
File de viţel
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Spată de miel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
42
GRĂTAR
Peşte întreg, 0,5 - 1
kg
(°C)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă
parte
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Gatire la temp. scazuta
Această funcţie vă permite să preparaţi
carne fragedă, fără grăsimi şi peşte. Nu se
foloseşte cu: pasăre, friptură grasă de
porc, friptură înăbuşită.Temperatura
Senzor să nu depăşească 65°C.
1. Frigeţi carnea timp de 1 - 2 minute pe
fiecare parte într-o cratiţă la căldură
ridicată.
2. Aşezaţi carnea în cratiţa de friptură
sau direct pe raftul cuptorului. Aşezaţi
o tavă sub raftul de sârmă pentru a
aduna grăsimea.
3/4
Gătiţi întotdeauna fără capac în timp
ce utilizaţi această funcţie.
3. Utilizaţi Senzor.
4. Selectaţi funcţia: Gatire la temp.
scazuta. În primele 10 minute puteţi
seta temperatura între 80°C şi 150°C.
Implicit aceasta este 90°C. Setaţi
temperatura pentru Senzor.
5. După 10 minute, cuptorul reduce
automat temperatura la 80°C.
Setaţi temperatura la 120°C.
(kg)
(min)
Fripturi
0.2 - 0.3
20 - 40
3
File de vită
1 - 1.5
90 - 150
3
Friptură de vită
1 - 1.5
120 - 150
1
Friptura de vitel
1 - 1.5
120 - 150
1
43
Preparate congelate
DECONGELAREA
(°C)
(min)
Pizza, congelata
200 - 220
15 - 25
2
Pizza Americana, congelata
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, refrigerata
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, congelata
180 - 200
15 - 30
2
Cartofi prăjiti, subtiri
190 - 210
15 - 25
3
Cartofi prăjiti, groşi
190 - 210
20 - 30
3
Cartofi wedges / Crochete
190 - 210
20 - 40
3
Chifteluţe
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, proaspete
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, congelate
160 - 180
40 - 60
2
Brânză la cuptor
170 - 190
20 - 30
3
Aripioare de pui
180 - 200
40 - 50
2
Pastreaza cald
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în comerţ.
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet sau
tip baionetă sau cutii metalice.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
reduceţi temperatura la 100°C (consultaţi
tabelul).
Setaţi temperatura la 160 - 170 °C.
FRUCT MOALE
Nu puneţi mai mult de şase borcane de un
litru în tava de copt.
(min)
Fierbere până la
apariţia bulelor
de aer
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
Borcanele nu trebuie să se atingă între
ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în tava
de gătit pentru a avea suficientă umezeală
în cuptor.
Când lichidul din borcane începe să fiarbă
(după aproximativ 35 - 60 de minute la
borcanele de un litru), opriţi cuptorul sau
Căpşuni / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
35 - 45
44
Pentru rezultate mai bune, opriţi cuptorul
la jumătatea duratei de uscare, deschideţi
uşa şi lăsaţi să se răcească peste noapte
pentru terminarea uscării.
FRUCT CU SÂMBURE
Piersici / Gu‐
tui / Prune
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
(min)
Fierbere
în conti‐
nuare la
100°C
35 - 45
10 - 15
LEGUME
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
(min)
Fierbere
în conti‐
nuare la
100°C
Morcovi
50 - 60
5 - 10
Castraveţi
50 - 60
-
Murături
asortate
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Mazăre /
Sparanghel
50 - 60
15 - 20
Pentru 1 tavă, folosiţi a treia poziţie a
raftului.
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
LEGUME
(°C)
(h)
Fasole
60 - 70
6-8
Ardei
60 - 70
5-6
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
Ciuperci
50 - 60
6-8
Ierburi
40 - 50
2-3
Setaţi temperatura la 60 - 70 °C.
FRUCT
(h)
Prune
8 - 10
Caise
8 - 10
Uscare - Aer cald
Felii de măr
6-8
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pere
6-9
45
Senzor
VITA
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
In sange
Mediu gatit
Bine facut
Friptură de vită
45
60
70
Muşchi de vită
45
60
70
VITA
Bucată de carne
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
83
86
PORC
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Şuncă / Friptură
80
84
88
Bucată de spată / File de porc, afu‐
mat / File de porc, fiert
75
78
82
VITEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Friptura de vitel
75
80
85
Picior de vitel
85
88
90
BERBEC / MIEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pulpă de berbec
80
85
88
Spată de berbec
75
80
85
Friptură de miel / Pulpă de miel
65
70
75
46
VÂNAT
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Spată de iepure / Spată de
căprioară
65
70
75
Pulpă de iepure / Iepure, întreg /
Pulpă de căprioară
70
75
80
PASĂRE
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pui
80
83
86
Raţă, întreagă / jumătate / Curcan,
întreg / piept
75
80
85
Raţă, piept
60
65
70
PEŞTE (SOMON,
PĂSTRĂV, ŞALĂU)
Peşte întreg / mare / la abur / Peş‐
te întreg / mare / fript
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
60
64
68
CASEROLE - LEGUME
SEMIPREPARATE
Caserolă de zucchini / Caserolă de
broccoli / Caserolă de chimen dulce
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
85
88
91
CASEROLE - SĂRATE
Paste Cannelloni / Lasagne / Paste
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
85
88
91
47
CASEROLE - DULCI
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Caserolă de pâine albă cu / fără
fruct / Caserolă de terci de orez cu /
fără fruct / Caserolă cu tăiţei dulci
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
85
90
Aer cald umed - accesorii
recomandate
bine căldura decât vasele deschise la
culoare şi cu reflexie.
Folosiţi forme şi recipiente în culori
închise, fără reflexie. Acestea absorb mai
Ramekin-uri
Tigaie de pizza
Tavă de copt
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 26 cm
Vitrocera‐
mică
Diametru de
8 cm, înălţi‐
me de 5 cm
Tavă rotundă pen‐
tru tarte
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Aer cald umed
Pentru cele mai bune rezultate, respectaţi
sugestiile din tabelul de mai jos.
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Paste la cuptor
200 - 220
45 - 55
Cartofi gratinati
180 - 200
70 - 85
Musaca
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Paste Cannelloni
180 - 200
70 - 85
48
Budincă cu pâine
(°C)
(min)
190 - 200
55 - 70
Budincă cu orez
170 - 190
45 - 60
Prăjitură cu mere, făcută din aluat de pandiş‐
pan (prăjitură în formă rotundă)
160 - 170
70 - 80
Paine alba
190 - 200
55 - 70
Informaţii pentru institutele de
testare
Teste conform cu: EN 60350, IEC 60350.
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme
(°C)
(min)
Pandişpan fără grăsimi
Aer cald
140 - 150
35 - 50
2
Pandişpan fără grăsimi
Incalzire sus/jos
160
35 - 50
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Aer cald
160
60 - 90
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Incalzire sus/jos
180
70 - 90
1
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiţi
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Biscuit sfărâmicios / Pati‐
serie
Aer cald
140
25 - 40
Biscuit sfărâmicios / Pati‐
serie, preîncălziţi cuptorul
gol
Incalzire sus/jos
160
20 - 30
49
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiţi
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/
tavă, preîncălziţi cuptorul
gol
Aer cald
150
20 - 35
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/
tavă, preîncălziţi cuptorul
gol
Incalzire sus/jos
170
20 - 30
COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiţi
(°C)
(min)
2 po‐
ziţii
3 pozi‐
ţii
Biscuit sfărâmicios /
Patiserie
Aer cald
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Prăjituri mici, 20 de
bucăţi/tavă, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Aer cald
150
23 - 40
1/4
-
GRĂTAR
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute.
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
(min)
Pâine prăjită
Grill
1-3
5
Friptură de vită, întoarceţi la
jumătatea duratei de gătit
Grill
24 - 30
4
50
Informaţii pentru institutele de
testare
Teste conform cu IEC 60350.
Teste pentru funcţia: Gatire cu abur.
Setaţi temperatura la 99 °C.
Recipient
(Gastro‐
norm)
(g)
Broccoli,
preîncălziţi
cuptorul gol
1 x 2/3perfo‐
rat
300
3
13 - 15
Puneţi tava
de gătit pe
primul nivel al
raftului.
Broccoli,
preîncălziţi
cuptorul gol
2 x 2/3 per‐
forat
2 x 300
2 şi 4
13 - 15
Puneţi tava
de gătit pe
primul nivel al
raftului.
Broccoli,
preîncălziţi
cuptorul gol
1 x 2/3perfo‐
rat
max.
3
15 - 18
Puneţi tava
de gătit pe
primul nivel al
raftului.
Mazăre,
congelată
2 x 2/3 per‐
forat
2 x 1500
2 şi 4
Până
când
tempera‐
tura din
locul cel
mai rece
ajunge la
85°C.
Puneţi tava
de gătit pe
primul nivel al
raftului.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
(min)
51
Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Agenţi de
curăţare
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi
sau de orice alte resturi alimentare poate produce un incendiu. Riscul este
mai mare pentru tava pentru grătar.
Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
Utilizarea
zilnică
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile în maşi‐
na de spălat vase.
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu muchii as‐
cuţite sau într-o maşină de spălat vase.
Accesorii
Cum se scot: suporturile pentru
raft
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, asiguraţi-vă de răcirea
cuptorului. Pericol de arsuri.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi
suporturile raftului.
1. Trageţi suportul cu grijă în sus afară
din agăţătoarea faţă.
1
3
2
2. Trageţi capătul din faţă al suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-l de peretele
lateral.
3. Scoateţi suportul din agăţătoarea din
spate.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine
inversă.
Curatare cu abur
Îndepărtaţi manual cât mai multă mizerie
posibilă.
Scoateţi accesoriile şi suportul raftului
pentru a curăţa pereţii laterali.
Funcţiile de curăţare cu abur ajută la
curăţarea cu abur a cavităţii cuptorului.
Înainte de începe o procedură de
curăţare, asiguraţi-vă că cuptorul este
rece.
Atunci când funcţia de curăţare cu abur
este activă, becul este stins.
1. Umpleţi sertarul pentru apă la nivelul
maxim (circa 950 ml de apă) până
când este emis un semnal sonor sau
mesajul apare pe afişaj.
2. Alegeţi funcţia de curăţare cu abur din
meniul: Curătare.
Curatare cu abur - durata funcţiei
este de aproximativ 30 de minute.
a) Porniţi funcţia.
b) La încheierea programului este
emis un semnal sonor.
52
c) Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
Curatare cu abur plus - durata
funcţiei este de aproximativ 75 de
minute.
a) Pulverizaţi uniform un detergent
adecvat în cavitatea cuptorului pe
piesele emailate şi cele din oţel.
b) Porniţi funcţia.
Prima parte a programului se
încheie după circa 50 de minute.
c) Apăsaţi
.
Urmaţi instrucţiunile din
mesajul de pe afişaj
pentru a finaliza
curăţarea.
d) Ştergeţi cavitatea cuptorului cu un
burete ne-abraziv pentru îngrijirea
suprafeţelor. Puteţi folosi apă caldă
sau detergent pentru cuptor.
e) Apăsaţi
.
Partea finală a procedurii începe.
Durata acestei etape este de circa
25 de minute.
3. Ştergeţi cavitatea cuptorului cu un
burete ne-abraziv. Puteţi utiliza apă
caldă.
După curăţare, ţineţi deschisă uşa
cuptorului pentru aproximativ 1 oră.
Aşteptaţi până când cuptorul este uscat.
Pentru a grăbi uscarea puteţi încălzi
cuptorul cu aer fierbinte la temperatura de
150°C timp de aproximativ 15 minute.
Dacă curăţaţi manual cuptorul imediat
după terminarea funcţiei veţi obţine
maximul de performanţă din partea
funcţiei de curăţare.
Semnal de curatare
Atunci când este afişată reamintirea, este
necesară curăţarea. Utilizaţi funcţia
Curatare cu abur plus.
Puteţi activa / dezactiva funcţia: Semnal
de curatare în meniul: Setari de baza.
Sistemul de producere a
aburului - Decalcifiere
În timpul funcţionării instalaţiei de
producere a aburului, calcarul se
acumulează la interior (din cauza calciului
existent în apă). Acest lucru poate avea
un efect negativ asupra calităţii aburului,
asupra performanţelor instalaţiei de
producere a aburului şi asupra calităţii
alimentelor. Pentru a preveni depunerile
de calcar, curăţaţi circuitul instalaţiei de
producere a aburului.
Scoateţi toate accesoriile.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata procedurii complete este de
aproximativ 2 ore.
Lumina pentru această funcţie este oprită.
1. Verificaţi dacă sertarul pentru apă este
gol.
.
2. Apăsaţi
3. Puneţi cratiţa adâncă pe prima poziţie
a raftului.
4. Apăsaţi
.
5. Puneţi 250 ml de agent de decalcifiere
în sertarul pentru apă.
6. Umpleţi cu apă restul sertarului pentru
apă la nivelul maxim până când
semnalul este emis sau mesajul apare
pe afişaj.
7. Apăsaţi
.
Aceasta activează prima parte a
procedurii: Decalcifiere.
Durata acestei părţi este de
circa 1 oră şi 40 de minute.
8. La terminarea primei părţi, goliţi cratiţa
adâncă şi puneţi-o din nou pe prima
poziţie a raftului.
.
9. Apăsaţi
10. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
proaspătă la nivelul maxim până când
semnalul este emis sau mesajul apare
pe afişaj.
11. Apăsaţi
.
53
Aceasta activează a doua parte a
procedurii: Decalcifiere. Se va clăti
circuitul instalaţiei de producere a
aburului.
Durata acestei părţi este de
circa 35 de minute.
Scoateţi cratiţa adâncă după terminarea
procedurii.
Dacă funcţia: Decalcifiere nu
este rulată corect, afişajul va
prezenta un mesaj care vă cere
să o repetaţi.
Dacă cuptorul este umed sau ud, ştergeţi-l
cu o lavetă uscată. Lăsaţi cuptorul să se
usuce complet cu uşa deschisă.
Semnalul de reamintire pentru
decalcifiere
Există două semnale de reamintire pentru
decalcifiere care vă reamintesc să rulaţi
funcţia: Decalcifiere. Aceste semnale de
reamintire se activează de fiecare dată
când opriţi aparatul.
Semnalul discret vă reaminteşte şi
recomandă să efectuaţi ciclul de
decalcifiere.
Semnalul intens de reamintire vă obligă să
realizaţi decalcifierea.
Dacă nu decalcifiaţi aparatul
atunci când este pornit
semnalul intens de reamintire,
nu puteţi utiliza funcţiile cu
abur.
Nu puteţi dezactiva semnalul
de reamintire pentru
decalcifiere.
Sistemul de producere a
aburului
ATENŢIE! Uscaţi generatorul
de aburi după fiecare utilizare.
Eliminaţi apa cu buretele.
Îndepărtaţi depunerile de calcar
cu apă cu oţet.
ATENŢIE! Agenţii chimici de
decalcifiere pot deteriora
emailul. Respectaţi
instrucţiunile producătorului.
1. Pentru a curăţa sertarul pentru apă şi
instalaţia de producere a aburului,
treceţi un amestec de apă şi oţet
(aproximativ 250 ml) din sertarul
pentru apă în instalaţia de producere a
aburului Aşteptaţi timp de aproximativ
10 minute.
2. Eliminaţi apa cu oţet cu ajutorul
buretelui.
3. Utilizaţi apă limpede (100 - 200 ml)
pentru a clăti sistemul de producere a
aburului prin sertarul pentru apă.
4. Îndepărtaţi apa din instalaţia de
producere a aburului cu un burete şi
ştergeţi pentru a usca.
5. Pentru uscarea completă a cuptorului
lăsaţi uşa cuptorului deschisă.
Sistemul de producere a
aburului - Clatire
Scoateţi toate accesoriile.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata funcţiei este de aproximativ 30 de
minute.
Lumina pentru această funcţie este oprită.
1. Puneţi tava de gătit pe primul nivel al
raftului.
2. Apăsaţi
.
3. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
proaspătă la nivelul maxim până când
semnalul acustic este emis sau
mesajul apare pe afişaj.
4. Apăsaţi
.
Scoateţi tava de gătit după terminarea
procedurii.
Golirea rezervorului
Scoateţi toate accesoriile.
54
Funcţia de curăţare elimină apa reziduală
din sertarul pentru apă. Utilizaţi funcţia
după funcţia de gătire la abur.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata funcţiei este de aproximativ 6 de
minute.
Lumina pentru această funcţie este oprită.
1. Puneţi tava de gătit pe primul nivel al
raftului.
.
2. Apăsaţi
Scoateţi tava de gătit după terminarea
procedurii.
2
B
1
7. Trageţi în afară de garnitura profilată a
uşii pentru a o scoate.
8. Apucaţi pe rând panourile din sticlă ale
uşii din partea superioară şi trageţi-le
în sus din ghidaje.
Scoaterea şi instalarea uşii
Puteţi scoate uşa şi panourile din sticlă de
la interior pentru a le curăţa. Numărul
panourilor din sticlă diferă de la un model
la altul.
AVERTISMENT! Uşa este
grea.
1. Deschideţi uşa complet.
2. Apăsaţi complet pârghiile de fixare (A)
de pe cele două balamale ale uşii.
A
A
3. Închideţi uşa cuptorului până la prima
poziţie de deschidere (la un unghi de
aproximativ 70°).
4. Ţineţi uşa cuptorului cu câte o mână
de fiecare parte şi trageţi-o oblic în
sus, îndepărtându-vă de cuptor.
5. Puneţi uşa cu partea exterioară în jos
pe o lavetă moale aşezată pe o
suprafaţă stabilă.
6. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B) de
pe partea superioară a uşii, de ambele
părţi şi apăsaţi-o către interior pentru a
elibera cârligul.
9. Curăţaţi panoul din sticlă cu apă caldă
şi săpun Uscaţi cu atenţie panoul din
sticlă.
După terminarea curăţeniei efectuaţi
etapele de mai sus în ordinea inversă. Mai
întâi instalaţi panoul mai mic, apoi cel
mare şi uşa.
Unul dintre braţele cu articulaţii
(de obicei cel din dreapta) este
liber. Este necesar ca ambele
braţe cu articulaţii să fie în
aceeaşi poziţie (unghi de
aproximativ 70°).
AVERTISMENT! Verificaţi
dacă panourile din sticlă sunt
introduse în poziţia corectă, în
caz contrar suprafaţa uşii se
poate supraîncălzi.
Înlocuirea becului
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
1. Opriţi cuptorul.
Aşteptaţi până când cuptorul s-a răcit.
55
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
4. Montaţi inelul din metal pe capacul de
sticlă.
5. Montaţi capacul de sticlă.
Becul de sus
Becul lateral
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi
scoateţi-l.
2. Îndepărtaţi inelul din metal şi curăţaţi
capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
1. Scoateţi suportul din stânga al raftului
pentru a avea acces la bec.
2. Utilizaţi o şurubelniţă imbus 20 pentru
a scoate capacul.
3. Scoateţi şi curăţaţi cadrul metalic şi
garnitura.
4. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
5. Instalaţi cadrul din metal şi garnitura.
Strângeţi şuruburile.
6. Instalaţi suportul din stânga al
rafturilor.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu poate fi pornit
sau utilizat.
Cuptorul nu este conectat la
o sursă electrică sau este
conectat incorect.
Verificaţi dacă cuptorul este
conectat corect la sursa de
alimentare electrică (consul‐
taţi schema de conectare,
dacă există).
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utiliza‐
rea Blocare acces copii”.
56
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Senzorul nu funcţionează.
Conectorul senzorului nu es‐
te introdus corect în priză.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Afişajul indică F111.
Conectorul senzorului nu es‐
te introdus corect în priză.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică.
•
•
Opriţi cuptorul de la sigu‐
ranţa din locuinţă sau de
la întrerupătorul de sigu‐
ranţă din tabloul de sigu‐
ranţe şi porniţi-l in nou.
În cazul în care codul de
eroare apare din nou pe
afişaj, contactaţi departa‐
mentul de asistenţă pen‐
tru clienţi.
Aburul şi condensul se de‐
pun pe alimente şi în cavita‐
tea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor mai mult de 15 - 20
minute după terminarea pro‐
cesului de gătit.
Aparatul este activat dar nu
se încălzeşte. Ventilatorul nu
funcţionează. Afişajul indică
"Demo".
Modul demo este activat.
Consultaţi „Setări de bază”
din capitolul „Utilizarea zil‐
nică".
Procedura de decalcifiere
este întreruptă înainte de fi‐
nalizarea acesteia.
Alimentarea a fost între‐
ruptă.
Repetaţi procedura.
Procedura de decalcifiere
este întreruptă înainte de fi‐
nalizarea acesteia.
Funcţia a fost oprită de utili‐
zator.
Repetaţi procedura.
Nu există apă în cratiţa
adâncă după procedura de
decalcifiere.
Nu aţi umplut sertarul pentru
apă până la nivelul maxim.
Verificaţi dacă există agent
de decalcifiere / apă în cor‐
pul sertarului pentru apă.
Repetaţi procedura.
57
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Există apă murdară la baza
cavităţii după efectuarea ci‐
clului de decalcifiere.
Cratiţa adâncă este pe o po‐
ziţie incorectă a raftului.
Scoateţi apa reziduală şi
agentul de decalcifiere de la
baza cuptorului. Puneţi crati‐
ţa adâncă pe prima poziţie a
raftului.
Funcţia de curăţare este în‐
treruptă înainte de finaliza‐
rea acesteia.
Alimentarea a fost între‐
ruptă.
Repetaţi procedura.
Funcţia de curăţare este în‐
treruptă înainte de finaliza‐
rea acesteia.
Funcţia a fost oprită de utili‐
zator.
Repetaţi procedura.
Există prea multă apă la ba‐
za cavităţii după finalizarea
funcţiei de curăţare.
Aţi pulverizat prea mult de‐
tergent în aparat înainte de
activarea ciclului de curăţa‐
re.
Acoperiţi toate piesele ca‐
vităţii cu un strat subţire de
detergent. Pulverizaţi deter‐
gentul în mod uniform.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Temperatura iniţială a ca‐
vităţii cuptorului pentru func‐
ţia de curăţare cu abur a fost
prea ridicată.
Repetaţi ciclul. Rulaţi ciclul
atunci când aparatul este re‐
ce.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Nu aţi îndepărtat grilajele la‐
terale înainte de pornirea
procedurii de curăţare.
Acestea pot transfera căldu‐
ra către pereţi şi reduc astfel
performanţa.
Îndepărtaţi grilajele laterale
din aparat şi repetaţi funcţia.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Nu aţi îndepărtat accesoriile
din aparat înainte de porni‐
rea procedurii de curăţare.
Acestea pot compromite ci‐
clul cu abur şi reduc perfor‐
manţa.
Îndepărtaţi accesoriile din
aparat şi repetaţi funcţia.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă comerciantului sau unui
Centru de service autorizat.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul cuptorului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
58
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Fişă cu informaţiile produsului
Informaţii despre produs în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Küppersbusch
Identificarea modelului
BD6750.0S 944182186
Indexul de eficienţă energetică
81.0
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convenţional
1.09 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
de ventilaţie
0.68 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
70 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
38.5 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur şi grătare Metode de măsurare a performanţei.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Economisirea energiei
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Cuptorul dispune de unele
funcţii care vă ajută la
economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă
corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu
deschideţi uşa prea des în timpul gătirii.
Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţivă că este bine fixată în poziţie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul
înaintea gătitului.
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile
de gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu selectare
Durată sau Sfârşit şi durata de gătire este
mai mare de 30 de minute, elementele de
59
încălzire se opresc automat mai devreme
la unele funcţii ale cuptorului.
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul,
afişajul prezintă căldura reziduală.
Căldura poate fi utilizată pentru
menţinerea alimentelor calde.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l doar
atunci când este necesar.
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Când durata gătirii este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura cuptorului
cu cel puţin 3 - 10 minute înainte de a
termina gătitul. Căldura reziduală din
interiorul cuptorului va continua gătirea.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul
se stinge automat după 30 de secunde.
Puteţi aprinde din nou becul, însă această
acţiune va reduce economiile de energie
estimate.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
867353679-A-332019
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen,
Küppersbuschstraße 16, D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: (0209) 401-0, Telefax: (0209) 401-303
www.kueppersbusch.de
Teka Austria GmbH
Eitnergasse 13, A-1230 Wien
Telefon: (01) 86680-15, Telefax: (01) 86680-50
www.kueppersbusch.at
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising