Husqvarna | QCE8800X | User manual | Husqvarna QCE8800X Brukermanual

Husqvarna QCE8800X Brukermanual
QCE8800X
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Dampovn
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON........................................................................................... 3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................................. 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE....................................................................................................7
4. BETJENINGSPANEL..........................................................................................................8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK........................................................................................... 10
6. DAGLIG BRUK..................................................................................................................11
7. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................................... 22
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER.................................................................................... 23
9. BRUKE TILBEHØRET....................................................................................................... 24
10. TILLEGGSFUNKSJONER.............................................................................................. 26
11. RÅD OG TIPS................................................................................................................. 29
12. STELL OG RENGJØRING............................................................................................. 54
13. FEILSØKING.................................................................................................................. 58
14. ENERGIEFFEKTIV.......................................................................................................... 61
KJÆRE KUNDE
Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for
å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig
ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut
strømledningen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
• Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
Skapbredde
600 (600) mm
550 mm
NORSK
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten av
apparatet
594 mm
Høyden av baksiden
av apparatet
576 mm
Bredden av fronten
av apparatet
549 mm
Bredden av baksiden
av apparatet
548 mm
Dybden av apparatet
567 mm
Apparatets innebygget dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
5
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
6
www.husqvarna-electrolux.se
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis produktet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
produktet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på produktet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Dampkoking
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
• Frigitt damp kan føre til brannskader:
– Pass på å ikke åpne døren til
produktet når funksjonen er
aktivert. Damp kan slippe ut.
– Åpne forsiktig produktets dør
etter en dampkoking.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
NORSK
2.7 Service
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Betjeningspanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vannskuff
Kontakt til kjernetemperatursensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Avkalking av rørutløp
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
9
3.2 Praktisk tilbehør
Stekebrett
Rist
Til kaker og kjeks.
Til kokekar, kakeformer, steker.
Grill-/stekepanne
7
8
www.husqvarna-electrolux.se
For enklere bruk av steke- og bakerister.
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Dampsett
Kakebrett
≤ 5 kg
En perforert matbeholder og én uten
hull.
For rundstykker, saltkringler og
småbakst. Egnet for dampfunksjoner.
Misfarging av overflaten har ingen effekt
på funksjonene.
Dampsettet drenerer kondens bort fra
maten ved dampkoking. Bruk den til å
tilberede grønnsaker, fisk og kyllingbryst.
Settet er ikke egnet for mat som må
trekke til seg vannet, f.eks. ris, polenta
og pasta.
Steketermometer
Måler temperaturen i maten.
Teleskopskinner
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektronisk programmering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NORSK
9
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet.
Sensorfelt
1
-
2
3
4
Funksjon
Kommentar
Display
Viser gjeldende innstillinger for ovnen.
PÅ / AV
For å slå ovnen på og av.
Ovnsfunksjoner
eller Tilberedningshjelp
Trykk på sensorfeltet én gang for å velge en varmefunksjon eller menyen: Tilberedningshjelp.
Trykk på sensorfeltet igjen for å veksle mellom
menyene: Ovnsfunksjoner, Tilberedningshjelp.
Trykk på feltet i 3 sekunder for å slå av eller på lyset. Du kan aktivere ovnslyset også når ovn er av.
Favoritter
For å lagre og få tilgang til favorittprogrammene
dine.
Velge temperatur
For å velge temperatur eller for å vise ovnens gjeldende temperatur. Trykk på feltet i 3 sekunder for
å slå av eller på funksjonen: Hurtigoppvarming.
Ned-tast
For å flytte ned i menyen.
Opp-tast
For å flytte opp i menyen.
OK
For å bekrefte valget eller innstillingen.
Tilbake-tast
Gå ett nivå tilbake på menyen. Berør sensorfeltet i
3 sekunder for å vise hovedmenyen.
Klokke og tilleggsfunksjoner
For å velge ulike funksjoner. Når en varmefunksjon
er i bruk, må du trykke på sensorfeltet for å angi
tid eller funksjonene: Tastesperre, Favoritter, Heat
+Hold,Set + Go. Du kan også endre innstillingene
for steketermometeret.
Varselur
For å angi funksjonen: Varselur.
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Varmefunksjon
Klokkeslett
Oppvarmingsindikator
Temperatur
Varighet for steketid eller ferdigtid
for en funksjon
10
www.husqvarna-electrolux.se
Andre indikatorer på displayet:
Symbol
Funksjon
Varselur
Funksjonen fungerer.
Klokkeslett
Displayet viser klokkeslettet.
Steketid
Displayet viser nødvendig tilberedningstid.
Ferdigtid
Displayet vises når tilberedningstiden
er ferdig.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Den viser hvor lenge varmefunksjonen
fungerer. Trykk på
og
dig for å tilbakestille tiden.
samti-
Utregning
Ovnen beregner tilberedningstiden.
Oppvarmingsindikator
Displayet viser ovnens temperatur.
Hurtigoppvarming
Funksjonen er på. Den reduserer oppvarmingstiden.
Vektautomatikk
Displayet viser at det automatiske
vektsystemet er aktiv eller at vekten
kan endres.
Heat+Hold
Funksjonen er på.
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.2 Første tilkopling
5.1 Første gangs rengjøring
Første gang du kopler ovnen til
strømnettet eller etter et strømbrudd, må
du stille inn språk, kontrast for display,
lysstyrke for display og klokken.
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
1. Trykk
eller
verdien.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
2. Trykk
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
or å stille inn
for å bekrefte.
5.3 Stille inn vannhardhet
Når du kobler ovnen til strøm, må du
stille inn vannhardhetsnivået.
Tabellen nedenfor viser
innstillingsområdet for vannhardhet (dH)
med den tilsvarende kalkavsetningen og
vannkvaliteten.
NORSK
Vannhardhet
11
Kalkavsetning
(mmol/l)
Kalkavsetning
(mg/l)
Vannklassifisering
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Myk
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Middels hard
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hard
4
over 21
over 3,8
over 150
Meget hardt
Fyll vannskuffen med flaskevann når
vannhardheten overskrider verdiene i
tabellen.
1. Ta de 4 fargeendringsstripene som
fulgte med dampsettet i ovnen.
2. Sett alle reaksjonssonene til stripen i
vannet i omtrent 1 sekund.
Ikke sett stripen i rennende vann.
3. Rist stripen for å fjerne overflødig
vann.
4. Vent i 1 minutt og kontroller
vannhardheten med tabellen
nedenfor.
Fargene til reaksjonsonene vil
fortsette å endre. Ikke kontroller
vannhardheten senere enn 1 minutt
etter test.
5. Slik stiller du inn vannhardheten:
meny: Standardoppsett.
Teststripe
Hardhet vann
1
2
3
4
Du kan endre vannhardheten i menyen:
Standardoppsett / Hardhet vann.
6. DAGLIG BRUK
6.2 Oversikt over menyene
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hovedmeny
Symbol / Menyelement
6.1 Navigere gjennom
menyene
1. Slå på ovnen.
2. Trykk på
eller
menyalternativet.
Ovnsfunksjoner
for å stille inn
for å gå til undermenyen
3. Trykk
eller akseptere innstillingen.
.
Inneholder en liste
over ovnsfunksjoner.
Den har en oppvarSousVide modus mingsfunksjon og en
liste over automatiske
programmer.
Du kan alltid gå tilbake til
hovedmenyen med
Bruksområde
Oppskrifter
Den har en liste over
automatiske programmer.
12
www.husqvarna-electrolux.se
Symbol / Menyelement
Bruksområde
Favoritter
Inneholder en liste
over brukerens egne
favorittprogrammer.
Rengjøring
Den har en liste over
rengjøringsprogrammer.
For å still inn produktStandardoppsett konfigurasjon.
Spesialiteter
Tilberedningshjelp
Inneholder en liste
over ekstra ovnsfunksjoner.
Gir deg anbefalte ovnsinnstillinger for en
rekke ulike retter. Velg
ønsket rett og begynn
tilberedningsprosessen. Temperatur og tilberedningstid er kun
veiledende for et bedre resultat og kan justeres. De avhenger av
oppskriftene og kvalitet og mengde av
brukte ingredienser.
Undermeny for: Standardoppsett
Symbol / Menyelement
Symbol / Menyelement
Set + Go
Hurtigoppvarming
For å velge en funksjon og aktivere den
senere ved å trykke på
hvilken som helst
knapp på kontrollpanelet.
Heat+Hold
Holder tilberedet mat
varm i 30 minutter etter at stekingen er fullført.
Øke tiden
Aktiverer og deaktiverer tidsforlengelsesfunksjonen.
Kontrast for display
Lysstyrke for display
Valg av Språk
Lydnivå
Beskrivelse
Justerer kontrast for
display etter grader.
Justerer lysstyrke for
display etter grader.
Angir hvilket språk
som skal brukes i displayet.
Justerer trykketonenes
volum og signal etter
grader.
Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene. Det er ikke
mulig å slå av tonen i
PÅ/AV-berøringsfeltet.
Stiller inn klokkeslettet.
Valg av Tastelyd
Når den er PÅ, viser
displayet det gjeldende klokkeslettet når du
slår av produktet.
Slår av og på alarmtoAlarm-/Feiltoner nene.
Innstilling av
klokken
Tidsangivelse
Beskrivelse
Funksjonen reduserer
oppvarmingstiden når
den er PÅ.
Hardhet vann
Stiller inn vannets
hardhetsgrad (1–4).
Minner deg på at proHusk å rengjøre ! duktet må rengjøres.
Demofunksjon
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
NORSK
Symbol / Menyelement
Beskrivelse
Service
Viser programvareversjon og konfigurasjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.
Symbol
13
6.3 Undermeny for: SousVide
modus
Teknikken kommer fra Sous-videteknologi (fransk navn for «under »). Det
er en metode der man tilbereder mat i
vakuumforseglede plastposer ved lave
temperaturer.
Meny-element
Beskrivelse
SousVide modus
Den bruker damp til tilberedning av kjøtt,
fisk, sjømat, grønnsaker og frukt. Still inn
temperaturen mellom 50 og 95 °C.
SousVide-oppskrifter
Liste over automatiske programmer.
Assistert SousVide
Anbefalte ovnsinnstillinger for en rekke ulike retter. Velg ønsket rett og begynn tilberedningsprosessen. Temperaturen og tiden
er bare veiledende. Du kan justere dem for
ulike oppskrifter eller ulike mengder brukt.
6.4 Undermeny for: Rengjøring
Symbol
Menyvalg
Beskrivelse
Damprengjøring
Prosedyre for rengjøring av produktet når
det er lettere skittent og ikke fastbrent flere
ganger.
Avkalking
Prosedyre for rengjøring av kalkrester fra
kretsen for dampgenerering.
Skylling
Prosedyre for skylling og rengjøring av kretsen for dampgenerering etter hyppig bruk
av dampfunksjonene.
Damprengjøring Plus
Prosedyre for rengjøring av hardnakket
smuss ved bruk av ovnsrens.
14
www.husqvarna-electrolux.se
6.5 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Ekte varmluft
Pizza-funksjon
Bruk
For å bake på opptil tre
brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for funksjonen:
Over og Undervarme.
For å steke på én brettplassering, slik at du
oppnår en mer intens
bruning og sprø bunn.
Still ovnens temperatur
på 20 – 40 °C lavere enn
for funksjonen: Over og
Undervarme.
Slik baker og steker du
mat på et hyllenivå.
Over og Undervarme
Frossen mat
For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks.
pommes frites, potetbåter og vårruller)
sprøere.
Slik griller du tynne
matvarer og rister brød.
Ovnsfunksjon
Denne funksjonen er
berenget på å spare
Baking med fukt strøm under matlaging.
For matlagningsanvisningene, se kapitlet
"Råd og tips", Baking
med fukt. Ovnsdøren
skal være stengt slik at
funksjon ikke avbrytes
og for å påse at ovnen
er så energieffektiv som
mulig. Når du bruker
denne funksjonen kan
temperaturen i ovnsrommet avvike fra den
innstilte temperaturen.
Restvarmen brukes.Varmeeffekten kan bli redusert. Se "energieffektivitet" for generelle anbefalinger for energisparing. Denne funksjonen blir brukt til å overholde energieffektivitetsklassen i henhold til
EN 60350-1. Når du
bruker denne funksjonen, slås ovnslampen
automatisk av etter 30
sekunder.
Grill
Gratinering
med vifte
Undervarme
Slik steker du store steker eller fjærkre med
ben på ett hyllenivå. Slik
lager du og bruner gratenger.
Bruk
Fuktighetskoking
Slik baker du kaker med
sprø bunn og bevarer
mat.
Full damp
Du kan velge mellom
tre manuelle tilberedningsfunksjoner med
ulike fuktighetsnivåer.
Disse funksjonene kombinerer damp og varmluft. De dekker maten
med ulike dampnivåer.
For dampkoking av
grønnsaker, mellomretter eller fisk.
NORSK
15
Undermeny for: Fuktighetskoking
Ovnsfunksjon
Fuktighet lav
Fuktighet middels
Fuktighet høy
Bruk
Denne funksjonen egner seg godt til tilberedning av kjøtt, fjærkre, ovnsretter og gryteretter. Takket være en
kombinasjon av damp
og varme, får kjøttet en
saftig og mør konsistens
samt en sprø overflate.
Denne funksjonen egner seg godt til tilberedning av stuet og
braisert kjøtt, brød og
søte gjærdeiger. På
grunn av en kombinasjon av damp og varme,
får kjøttet en saftig og
mør konsistens, og bakevarer av gjærdeig får
en sprø og glatt overflate.
Varmefunksjon
Tørking
Deigheving
Langtidssteking
Brødbaking
Damp-oppvarming
Bruksområde
Slik holder du maten
varm.
Hold varm
Slik forvarmer du tallerkenene for serveTallerkenoppvar- ring.
ming
Hermetisering
Slik hermetiserer du
grønnsaker (f.eks. sylteagurker).
Slik hever du gjærdeig
raskere. Det hindrer
deigoverflaten fra å
tørke ut og holder deigen elastisk.
Slik tilbereder du møre
og saftige steker.
6.6 Spesialiteter
Varmefunksjon
Slik tørker du skåret
frukt, grønnsaker og
sopp.
Slik tilbereder du yoghurt. Lampen i denne
Yoghurt-funksjon funksjonen er av.
Denne funksjonen egner seg godt til tilberedning av delikate retter som puddinger, gratenger, gryter og fisk.
Lampen kan automatisk
deaktiveres ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
Bruksområde
Tining
Bruk denne funksjonen
til å lage brød og små
gjærbakster med et
veldig godt resultat
som ser profesjonelt ut
med tanke på sprøhet,
farge og glattheten på
skorpen.
Ny oppvarming av mat
med damp forhindrer
uttørket overflate. Varmen blir fordelt jevnt
og skånsomt, noe som
gir smak og lukt som
da maten først ble tilberedt. Denne funksjonen kan brukes for å
varme opp mat på nytt
direkte på tallerkenen.
Du kan varme opp mer
enn én tallerken samtidig ved å bruke ulike
hylleplasseringer.
Slik tiner du mat
(grønnsaker og frukt).
Tiningstiden avhenger
av mengden og størrelsen på den frosne
maten.
16
www.husqvarna-electrolux.se
6.7 Tilberedningshjelp
Matvarekategori: Fisk/Sjømat
Matrett
Fisk
Bakt
Fiskepinner
Tynne fileter
Tykke fileter
Frossen fiskefilét
Matrett
Hel and
-
Hel gås
-
Hel kalkun
-
Matvarekategori: kjøtt
Matrett
Kokt storfekjøtt
Liten hel fisk
Hel fisk, dampet
Kjøttpudding
Hel fisk, grillet
Lett stekt - Rød
Hel fisk, grillet
Lett stekt - Rød
Laksfileter
Hel laks
Reker
Reker, frisk
Reker, frossen
Blåskjell
-
Matvarekategori: Fjærkre
Medium - rosa
Oksestek
Medium - rosa
Godt stekt
Godt stekt
Lett stekt - Rød
Skandinavisk storfeMedium - rosa
kjøtt
Godt stekt
Matrett
Fjærkre med ben
-
Fjærkre med ben
-
Kyllingvinger, rå
Kyllingvinger, dypfryste
Kyllinglår, rå
Kylling
Braisert kjøtt
Liten hel fisk, grillet
Ørret
Laks
Storfekjøtt
Kyllinglår, dypfryste
Posjert kyllingbryst
Kylling, 2 halve
Hel kylling
NORSK
Matrett
Matrett
Chipolatas
Vill kanin
• Lårstykke av hare
• Harerygg
Spareribs
Svineknoke, forhåndskokt
Svinstek
• Harerygg
Småvilt
Kam av svin
Svinekjøtt
Kam av svin
Kam av vilt
Svinekam, posjert
Svinenakke
Svinekrok
Svinestek
Kokt skinke
Kalveknoke
Kalvekam
Kalvestek
Lammestek med
ben
Lammestek
Lammekjøtt
Matvarekategori: Ovnsrett
Matrett
Lasagne
-
Frossen Lasagne
-
Makkaronigrateng
-
Potetgrateng
-
Grønnsaksgrateng
-
Desserter
-
Matvarekategori: Pizza/Quiche
Matrett
Tynn bunn
Lammesadel
Ekstra fyll
Lammestek, rosa
Lammestek, rosa
Hjort
• Lårstykke av
hjort
• Dyrerygg
Viltstek
Svinekam, røkt
Kalvekjøtt
17
Pizza
Frossen pizza
Frossen Panpizza
Avkjølt pizza
Frosne pizzabiter
Baguett med grateng
-
Tarte flambée
-
Sveitserterte, pikant Quiche lorraine
-
Pikantkake
-
18
www.husqvarna-electrolux.se
Matvarekategori: Kake/småkaker
Matrett
Matrett
Mørdeig tertebunn
Rullekake
-
Eplekake, tildekket
-
Sukkerbrødbunn
Sukkerbrød
-
Fruktkake av mørdeig
Eplepai
-
Ostekake, form
-
Fruktkake av røredeig
Brioche
-
Gjærdeig
Madeirakake
-
Pai
-
Sveitserterte, søt
-
Mandelkake
-
Muffins
-
Butterdeig(wienerbrød)
-
Bake-strips
-
Vannbakkels med
krem
-
Butterdeig
-
Eclair
-
Makroner
-
Butterdeig-småkaker
-
Julebrød
-
Helkornsbrød
Eplestrudel, dypfryst
-
Usyret brød
Sukkerbrød-deig
Frosne Brød/Rundstykker
Kake på brett
Tertebunn
Fruktkake
Matvarekategori: Brød/Rundstykker
Matrett
Små gjærbakst
Små gjærbakst
Frosne rundstykker
Ciabatta
Gjærdeig
Rundstykker, halvstekt
Baguette
Baguetter, halvstekt
Baguetter, frosset
Brødkrone
Formbrød
Kringle
Grovt brød
Brød
Rugbrød
Matvarekategori: Grønnsaker
Ostekake på brett
-
Matrett
Brownies
-
Brokkolibuketter
-
Rullekake
-
Hel brokkoli
-
Gjærkake
-
Blomkålkvaster
-
Smuldrekake
-
Hel blomkål
-
Sugar kake
-
Gulrøtter
-
NORSK
Matvarekategori: Mellomrett
Matrett
Matrett
Squash i skiver
-
Asparges, grønn
-
Asparges, hvit
-
Strimlet paprika
-
Spinat, fersk
-
Pommes frites, dyp- fryste
Purreringer
-
Croquetter
-
Grønne bønner
-
Kiler
-
Pommes frites, tynne
-
Pommes frites, tykke
-
Sjampinjong i skiver -
Reven potetgrateng -
Skolding av tomater -
Kokte poteter, delt i båter
Rosenkål
-
Selleri i terninger
-
Erter
-
Aubergine
-
Fennikel
-
Artisjokker
-
Rødbeter
-
Svart havrerot
-
Kålneper, strimler
-
Hvite snittebønner
-
Savoykål
-
Matvarekategori: Puddinger og gryter
-
Poteter med skall
på
-
Potetballer
-
Brødmelboller
-
Melboller, salte
-
Melboller, søte
-
Ris
-
Fersk tagliatelle
-
Polenta
-
Når du må endre vekten
eller kjernetemperaturen til
retten, bruker du
Matrett
Egg Royale for supper
-
Karamellpudding
-
Gryter
Bløtkokt
Egg
Kokte poteter
Middels kokt
Hardkokt
Eggestand
eller
for å angi nye verdier.
19
20
www.husqvarna-electrolux.se
6.8 Undermeny for: Assistert
SousVide
Matvarekategori
Matvarekategori
Gulrøtter
Matrett
Squash i skiver
Gjeddefilet
Asparges, grønn
Havabborfilet
Asparges, hvit
Torsk
Strimlet paprika
Ørretfilet
Fisk/Sjømat
Laksfileter
Skjell
Purreringer
Grønnsaker
Aubergine
Reker uten skall
Fennikel
Blekksprut
Artisjokkhjerter
Kyllingbryst uten
bein
Poteter
Gresskar
Andebryst uten
bein
Epler
Kalkunbryst uten
bein
Storfekjøtt
• Oksefilet, rosa
• Oksefilet, godt
stekt - Grå
kjøtt
Lammekjøtt
• Lammekjøtt, rosa
• Lammekjøtt,
godt stekt
Småvilt
• Villsvin
• Benfri kanin
Sellerirot
Selleri
Blåskjell med skall
Fjærkre
Matrett
Pærer
Ferskener
Nektariner
Frukt
Plommer
Ananas
Mango
6.9 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Ovnsfunksjoner.
3. Trykk
for å bekrefte.
4. Velg en ovnsfunksjon.
for å bekrefte.
5. Trykk
6. Angi temperaturen.
7. Trykk
for å bekrefte.
Ovnen starter automatisk
hvis ikke
standardinnstillingene
endres.
NORSK
6.10 Vannskuff
Når du fyller vannskuffen, må du sette
den inn i samme posisjon. Trykk
frontknappen til vannskuffen er i ovnen.
A
F
B
MA
X
21
Tøm vannet fra vannskuffen etter hver
bruk.
FORSIKTIG!
Hold vannskuffen unna
varme overflater.
6.11 Dampkoking
C
E
D
A. Lokk
B. Bølgebryter
C. Skuff
D. Hull for vannfylling
E. Skala
F. Frontknapp
Du kan fjerne vannskuffen fra ovnen. Skyv
den forsiktig for frontknappen. Når du
trykker vannskuffen, vil den trekke seg ut
av ovnen.
XA
M
Du kan fylle vannskuffen på to måter:
• la vannskuffen være i ovnen og fyll
den med en vannkrukke.
• fjern vannskuffen fra ovnen og fyll den
fra en vannkran.
Når du fyller vannskuffen fra vannkranen,
må du bære skuffen i en horisontal
posisjon for å unngå at vann søles.
MAX
MAX
Vannskuffens deksel finnes på
betjeningspanelet.
ADVARSEL!
Bruk bare kaldt springvann.
Ikke bruk filtrert
(demineralisert) eller
destillert vann. Ikke bruk
andre væsker. Ikke legg
brennbare eller
alkoholholdige væske i
vannskuffen.
1. Trykk på dekselet på vannskuffen for
å åpne den og ta den ut av ovnen.
2. Fyll vannskuffen med vann, opp til
maksimumsnivået (rundt 950
ml).Vannmengden holder til ca. 50
minutter.Bruk skalaen på
vannskuffen.
3. Skyv vannskuffen til opprinnelig
posisjon.
Tørk den våte
vannskuffen med en tørr
klut før du setter den inn
i ovnen.
4. Slå på ovnen.
5. Velg en dampvarmingsfunksjon og
temperaturen.
6. Velg, hvis nødvendig, funksjonen:
eller: Ferdigtid
.
Steketid
Dampen vises etter ca. 2 minutter.
Når ovnen når den angitte
temperaturen, vil du høre et lydsignal
høres.
Når vannskuffen går tom for vann,
høres et lydsignal og vannskuffen må
fylle slik at damptilberedning kan
fortsette som beskrevet ovenfor.
Lydsignalet høres ved slutten av
tilberedningstiden.
7. Slå ovnen av.
22
www.husqvarna-electrolux.se
8. Tøm vannskuffen etter at
dampkokingen er fullført.
FORSIKTIG!
Ovnen er varm. Fare for
brannskader. Vær
forsiktig når du tømmer
vannskuffen.
9. Damp kan kondensere på bunnen av
ovnsrommet etter damptilberedning.
Tørk alltid ovnsrommet når ovnen er
avkjølt.
La ovnen tørke helt med åpen dør. For å
skynde på tørkingen, kan du lukke døren
og varme opp ovnen med funksjonen:
Ekte varmluft ved 150 °C i omtrent 15
minutter.
Når dampkokingen er slutt,
går kjøleviften raskere for å
fjerne dampen.
6.12 Oppvarmingsindikator
Når du slår på en varmefunksjon, vil
linjen på displayet vise seg. Feltet viser at
temperaturen øker. Når temperaturen er
nådd, kommer et lydsignal 3 ganger, og
symbolet blinker før det forsvinner.
6.13 Hurtigoppvarming
Denne funksjonen reduserer
oppvarmingstiden.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarmingsfunksjonen
er i bruk.
For å slå på funksjonen må du holde inne
i 3 sekunder.
Oppvarmingsindikatoren endres.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.14 Restvarme
Når du slår av ovnen, vises restvarmen på
displayet. Du kan bruke varmen til å
holde maten varm.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunksjon Bruksområde
Ferdigtid
Klokkefunksjon Bruksområde
Varselur
For å stille inn nedtelling (maks. 2 t 30 minutter). Denne funksjonen
har ingen innvirkning på
bruken av stekeovnen.
Du kan også slå den på
når ovnen er slått av.
Bruk
for å slå på
funksjonen. Trykk
eller
for å angi mi-
nutter og
te.
Steketid
for å star-
For å angi hvor lenge
ovnen skal være i bruk
(maks 23 t 59 min).
For å angi utkoplingstid
for en ovnsfunksjon
(maks 23 t 59 min).
Hvis du angir en tid for en
klokkefunksjon, begynner den å telle ned
etter 5 sekunder.
Hvis du bruker
klokkefunksjonene: Steketid,
Ferdigtid, slår ovnen av
varmeelementene etter at 90
% av den innstilte tiden har
gått. Ovnen bruker
restvarmen til å fortsette
stekeprosessen resten av
den angitte tiden (3 – 20
minutter).
NORSK
7.2 Stille inn
klokkefunksjonene
Før du bruker funksjonene:
Steketid, Ferdigtid, må du
først angi en varmefunksjon
og temperatur. Ovnen slår
seg av automatisk.
Du kan bruke funksjonene:
Steketid og Ferdigtid
samtidig, hvis du vil at ovnen
skal slås automatisk av og på
til et gitt tidspunkt.
Funksjonene: Steketid og
Ferdigtid fungerer ikke når
du bruker
steketermometeret.
• Funksjonen: Steketid er innstilt.
Funksjonen: Heat+Hold holder
ferdiglaget mat varm ved 80 °C i 30
minutter. Den slås på etter at bakingen
eller stekingen er ferdig.
Du kan slå av eller på funksjonen i
menyen: Standardoppsett.
1. Slå på ovnen.
2. Velg ovnsfunksjonen.
3. Velg en temperatur over 80 °C.
4. Trykk
gjentatte ganger til
displayet viser: Heat+Hold.
for å bekrefte.
5. Trykk
Når funksjonen er ferdig, høres et
lydsignal.
1. Velg en varmefunksjon.
7.4 Øke tiden
2. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser ønsket klokkefunksjon
og tilhørende symbol.
Funksjonen: Øke tiden gjør at
ovnsfunksjonen fortsetter etter at
Steketid er ferdig.
eller
for å stille inn
3. Trykk på
den nødvendige tiden.
4. Trykk
for å bekrefte.
Når tiden er ferdig, høres et lydsignal.
Ovnen slår seg av. Displayet viser en
melding.
5. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
7.3 Heat+Hold
Forutsetninger for bruk av funksjonen:
• Angitt temperatur er høyere enn 80
°C.
23
Gjelder ikke for
ovnsfunksjoner med
steketermometer.
1. Når tilberedningstiden er ferdig,
høres et lydsignal. Trykk på et
vilkårlig symbol.
Displayet viser meldingen.
for å slå på eller
2. Trykk på
avbryte.
3. Angi lengde for funksjonen.
4. Trykk
for å
.
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Oppskrifter online
Du kan finne oppskriftene for de
automatiske programmene på nettsiden
vår.For å søke oppskriftsboken, finner du
PNC-nummeret på typeskiltet på
ovnsrommets forkant.
8.2 Oppskrifter med
Oppskriftprogrammer
Denne ovnen har et sett med oppskrifter
du kan bruke. Oppskriftene er faste og
du kan ikke endre dem.
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Oppskrifter. Trykk
for å bekrefte.
3. Velg kategori og rett. Trykk
bekrefte.
4. Velg en oppskrift. Trykk
bekrefte.
for å
for å
24
www.husqvarna-electrolux.se
9. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Matsensor
Matsensoren måler temperaturen inne i
maten. Når maten har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• stekeovnstemperaturen (minimum 120
°C),
• kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk bare matsensoren som
følger med samt originale
reservedeler.
Fremgangsmåte for best mulig resultat:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
• Matsensoren kan ikke brukes i
flytende retter.
• Matsensoren må sitte i retten og
pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
• Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten. Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
Produktet regner ut en
omtrentlig sluttid. Den
avhenger av mengden mat,
innstilt ovnsfunksjon og
temperatur.
Matvarekategorier: kjøtt,
fjærkre og fisk
1. Aktiver produktet.
2. Sett spissen på matsensoren inn i
midten av kjøttet eller fisken, helst i
den tykkeste delen. Sørg for at minst
3/4 av matsensoren er inne i retten.
3. Sett pluggen til matsensoren inn i
kontakten du finner på fronten av
produktet.
Displayet viser matsensorsymbolet.
eller
innen 5 sekunder
4. Trykk
for å stille inn kjernetemperaturen på
maten.
5. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
6. Trykk på
for å endre matens
kjernetemperatur.
Et lydsignal høres når retten har nådd
innstilt temperatur. Produktet slår seg
automatisk av.
7. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
8. Ta pluggen til matsensoren ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden matsensoren blir svært
varm er det en risiko for
brannskader. Vær forsiktig
når du trekker ut pluggen på
sensoren og fjerner den fra
maten.
NORSK
Matvarekategori: gryterett
1. Aktiver produktet.
2. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
3. Sett spissen på matsensoren
nøyaktig i midten av gryteretten.
Matsensoren bør stå stødig på
samme sted under stekingen. For å
oppnå dette kan du bruke en solid
ingrediens. Bruk kanten av formen
som støtte for silikonhåndtaket på
matsensoren. Spissen av
matsensoren skal ikke røre bunnen av
formen.
25
8. Trykk på
for å endre matens
kjernetemperatur.
Et lydsignal høres når retten har nådd
innstilt temperatur. Produktet slår seg
automatisk av.
9. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
10. Ta pluggen til matsensoren ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden matsensoren blir svært
varm er det en risiko for
brannskader. Vær forsiktig
når du trekker ut pluggen på
sensoren og fjerner den fra
maten.
9.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
4. Dekk over matsensoren med de
resterende ingrediensene.
5. Sett pluggen til matsensoren inn i
kontakten du finner på fronten av
produktet.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
Displayet viser matsensorsymbolet.
eller
innen 5 sekunder
6. Trykk
for å stille inn kjernetemperaturen på
maten.
7. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
26
www.husqvarna-electrolux.se
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
Grill – /stekepanne:
Sett grill – /stekepannen på
teleskopskinnene.
9.3 Teleskopskinner – sette inn
ovnstilbehøret
Teleskopskinnene gjør det enklere å
sette inn og ta ut rister og brett.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør
teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke smør
teleskopskinnene.
Rist og grill – /stekepanne sammen:
Sett risten og grill – /stekepannen
sammen på teleskopskinnen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du trykker
teleskopskinnene helt
tilbake i ovnen før du lukker
ovnsdøren.
Rist:
Sett ovnsristen på teleskopskinnene slik
at stengene i risten vender ned.
Den forhøyede rammen
rundt ovnsristen er en
spesiell sikkerhet for at
kokekaret ikke skal skli av.
10. TILLEGGSFUNKSJONER
10.1 Favoritter
Lagre et program
Du kan lagre favorittinnstillinger som
steketid, temperatur eller
oppvarmingsfunksjon. De er tilgjengelige
i menyen: Favoritter. Du kan lagre 20
programmer.
1. Slå på ovnen.
2. Velg en varmefunksjon eller et
automatisk program.
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: LAGRE.
NORSK
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: Tastesperre.
4. Trykk
for å bekrefte.
Displayet viser den første ledige
minneposisjonen.
4. Trykk
5. Trykk
for å bekrefte.
6. Legg inn navnet på programmet.
Den første bokstaven blinker.
eller
7. Trykk på
bokstaven.
igjen og deretter
for å bekrefte.
Når du slår av ovnen, slås
funksjonen også av.
10. Trykk og hold
for å lagre.
Du kan overskrive en full minneposisjon.
Når displayet viser den første ledige
og
10.4 Set + Go
Funksjonen lar deg angi en
varmefunksjon (eller et program) og
bruke den senere med en enkelt
berøring på et vilkårlig symbol.
for å overskrive et eksisterende
trykk
program.
1. Slå på ovnen.
2. Velg en varmefunksjon.
Du kan endre navnet på et program i
menyen: Skriv oppskriftens navn.
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: Steketid.
4. Angi tid.
Bruke programmet
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Favoritter.
3. Trykk
for å bekrefte.
4. Velg navn på favoritter.
5. Trykk
for å bekrefte.
for å gå direkte til
Du kan trykke
meny: Favoritter. Du kan også bruke den
når ovnen er av.
10.2 Slik bruker du
barnesikringen
Når barnesikringen er på, kan ikke ovnen
slås på ved et uhell.
1. Trykk
for å slå på displayet.
2. Trykk
og
samtidig til displayet
viser en melding .
For å slå av barnesikringsfunksjonen
gjenta trinn 2.
10.3 Tastesperre
Denne funksjonen forhindrer en utilsiktet
endring av varmefunksjonen. Du kan
bare slå den på ovnen virker.
1. Slå på ovnen.
2. Angi en varmefunksjon eller
innstilling.
.
Displayet viser en melding. Trykk
8. Trykk
.
Neste bokstav blinker.
9. Gjenta trinn 7 etter behov.
eller
for å bekrefte.
For å slå av funksjonen trykker du på
for å endre
minneposisjonen, berør
27
gjentatte ganger til
5. Trykk på
displayet viser: Set + Go.
6. Trykk
for å bekrefte.
Trykk på et hvilket som helst symbol
(unntatt ) for å starte funksjonen: Set +
Go. Den valgte varmefunksjonen starter.
Når varmefunksjonen er ferdig, høres et
akustisk lydsignal.
• Tastesperre er i drift når
ovnsfunksjonen virker.
• Menyen:
Standardoppsett lar deg
slå funksjonen: Set + Go
på og av.
10.5 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
28
www.husqvarna-electrolux.se
(°C)
200 - 230
(t)
5.5
FORSIKTIG!
Ikke flytt dørlåsen vertikalt.
Ikke skyv på dørlåsen når du
lukker ovnsdøren.
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys,
Steketermometer,Steketid, Ferdigtid.
10.6 Lysstyrke for displayet
Det er to lysstyrker for displayet:
• Lysstyrke for natten – når ovnen er av,
er lysstyrken på displayet lavere
mellom 22:00 og 06:00.
• Lysstyrke for dagtid:
– når ovnen er slått på.
– hvis du berører et symbol under
lysstyrken på natten (bortsett fra
PÅ/AV), går displayet tilbake til
lysstyrke for dagtid de neste 10
sekundene.
– hvis ovnen er slått av og du stiller
inn funksjonen: Varselur. Når
funksjonen slutter, går displayet
tilbake til lysstyrke for natten.
10.9 Slik bruker du mekanisk
dørlås
1. For å slå på dørlåsen, trekk den
fremover til den låses på plass.
2. For å slå av dørlåsen, skyv den tilbake
i panelet.
10.7 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
10.8 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.
10.10 Åpning av døren med
den mekaniske dørlåsen slått
på
Du kan åpne døren når den mekaniske
dørlåsen er slått på.
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med
håndtaket.
NORSK
29
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et
klikk, slår du av dørlåsen.
1
2
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
11.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
11.2 Innsiden av døren
På innsiden av døren finner du:
• numrene på hyllenivåene.
• informasjon om varmefunksjonene,
anbefalte brettplasseringsposisjoner
og temperaturer for retter.
11.3 Råd om ovnens spesielle
ovnsfunksjoner
Hold varm
Denne funksjonen lar deg holde mat
varm. Temperaturen stilles automatisk til
80 °C.
Tallerkenoppvarming
Denne funksjonen lar deg varme
tallerkener og fat før servering.
Temperaturen stilles automatisk til 70 °C.
Plasser tallerkener og fat i stabler jevnt
over risten. Bruk det første hyllenivået.
Bytt plasseringene deres etter halve
oppvarmingstiden.
Deigheving
Denne funksjonen lar deg heve
gjærdeig. Sett deigen på et stort fat.
Bruk det første hyllenivået. Velg funksjon:
Deigheving og tilberedningstiden.
Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken. Ikke dekk til maten, ettersom
dette kan forlenge tinetiden. Bruk det
første hyllenivået.
11.4 SousVide modus
Denne funksjonen bruker lavere
temperatur enn normal tilberedning.
SousVide modus Anbefalinger
Bruk fersk, rå mat av høy kvalitet. Rengjør
alltid maten før du tilbereder den. Vær
forsiktig når du bruker rå egg.
Lav temperatur er kun egnet for mattyper
som kan spises råe.
Ikke tilbered maten for lengen når du
bruker en temperatur over 60 °C.
30
www.husqvarna-electrolux.se
Kok ingredienser med alkohol før
vakuumpakking.
Legg vakuumposene på risten side om
side.
LAM / VILT
Du kan oppbevare den stekte maten i
kjøleskapet i 2-3 dager. Kjøl ned maten
raskt (med isbad).
Ikke bruk denne funksjonen for
oppvarming av matrester.
Vakkumpakking
Bruk kun vakuumposer og
kammerforsegler som anbefales for sousvide-matlaging. Bare denne typen
vakuumforsegler kan brukes til å
vakuumpakke væske.
Ikke bruk samme vakuumpose flere
ganger.
Velg maksimalt vakuumnivå for raskere
og bedre resultater.
For å garantere at vakuumposen er godt
lukket, sørg for at området rundt
forseglingen er helt rent.
(°C)
(min)
60
180 - 190
Lammekjøtt medi- 65
um stekt, 3 cm
tykk, 0,6–0,65 kg
105 - 115
Villsvin 3 cm tykk,
0,6–0,65 kg
90
60 - 70
Kanin, 1,5 cm
tykk, 0,6–0,65 kg
70
50 - 60
Lammekjøtt lite
stekt, 3 cm tykk,
0,6–0,65 kg
FJÆRKRE
Pass på at kantene av vaakumposens
innside rene, før du forsegler den.
11.5 SousVide modus: Kjøtt
(°C)
(min)
Bruk bare kjøtt uten bein for å unngå
gjennomboring på vakuumposene.
Kyllingbryst 3 cm tykk, 70
0,75 kg
70 - 80
Stek fjærfefiletene med huden ned før
vakuumpakking.
Andebryst 2 cm tykk,
0,9 kg
140 - 160
Bruk det tredje hyllenivået.
60
Kyllingbryst 2 cm tykk, 70
0,8 kg
OKSE
75 - 85
11.6 SousVide modus: Fisk og
skalldyr
Okse- / kalvefilet (°C)
(min)
Medium stekt 4
cm tykk, 0,8 kg
60
110 - 120
Godt stekt, 4 cm
tykk, 0,8 kg
65
90 - 100
Tørk fiskefiletene med et papirhåndkle
før du legger dem i en vakuumpose.
Tilsett en kopp vann i vakuumposen når
du koker blåskjell.
Bruk det tredje hyllenivået.
NORSK
FISK OG SKALLDYR
31
GRØNNSAKER
Still temperaturen til 90 °C.
(°C)
(min)
Sjøbrasam, 4 fileter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
Havabbor, 4 fileter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
Asparges, grønn, hele, 0,7–0,8
kg
40 - 50
Torsk, 2 fileter 2 cm tykke, 65
0,65 kg
70 75
Asparges, hvit, hele, 0,7–0,8 kg
50 - 60
Kamskjell, 0,65 kg
60
100 110
Squash, skiver på 1 cm, 0,7-0,8
kg
35 - 40
Blåskjell med skall, 1 kg
95
20 25
Aubergine, skiver på 1 cm, 0,7–
0,8 kg
30 - 35
Reker uten skall, 0,5 kg
75
25 30
Gresskar, stykker, 2 cm tykk,
0,7-0,8 kg
25 - 30
Blekksprut, 1 kg
85
100 110
(min)
Ørret, 2 fileter 1,5 cm tyk- 65
ke, 0,65 kg
55 65
Laksefilet, 3 cm tykk 0,8
kg
100 110
65
For å hindre proteinlekkasje, la ørreten
eller laksen trekke i en 10 %
saltoppløsning (100 g salt i 1 liter vann) i
30 min og tørk den med et papirhåndkle
før du legger den i en vakuumpose.
11.7 SousVide modus:
Grønnsaker
Du kan bevare fargen på artisjokker ved
å legge dem i vann med sitronsaft etter
at du har renset og skåret dem.
Bruk det tredje hyllenivået.
GRØNNSAKER
Still temperaturen til 95 °C.
(min)
Purre, striper eller ringer, 0,6–0,7
kg
40 - 45
Paprika, striper eller kvart, 0,7–
0,8 kg
35 - 40
Selleri, ringer på 1 cm, 0,7–0,8 kg 40 - 45
Gulrøtter, skiver på 0,5 cm,
0,7-0,8 kg
35 - 45
Sellerirot, skiver på 1 cm, 0,7-0,8
kg
45 - 50
Fennikel, skiver på 1 cm, 0,7–0,8
kg
35 - 45
Poteter, skiver på 1 cm, 0,8-1 kg
35 - 45
Artisjokkhjerter, kvart, 0,4–0,6 kg
45 - 55
32
www.husqvarna-electrolux.se
11.8 SousVide modus: Frukt
og søtsaker
Du kan bevare fargen på epler og pærer
ved å legge dem i vann med sitronsaft
etter at du har renset og skåret dem.
Plasser de rene beholderne opp-ned
midt på hyllen, på det første hyllenivået.
Fyll skuffen til maksimum-nivået og still
tiden til 40 min.
Matlaging
Med denne funksjonen kan tilberede alle
typer mat, fersk eller frossen. Den kan
bruke den til å tilberede, varme opp,
tine, posjere eller blansjere grønnsaker,
kjøtt, fisk, makaronigrateng, ris, gryn og
egg.
Bruk det tredje hyllenivået.
FRUKT
(°C)
(min)
Ferskener, 4, halvdeler
90
20 - 25
Plommer, halvdeler,
0,6 kg
90
10 - 15
Mangoer, 2, skåret i
terninger, 2 cm tykk
90
10 - 15
Pærer, 4, halvdeler
90
15 - 30
Nektariner, 4, halvert
90
20 - 25
Ananas, skiver 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
Epler, 4, kvart
95
25 - 30
Vaniljekrem x2, 350 g i 85
hver pose
20 - 22
11.9 Dampkoking
Bruk kun kokekar som er varme- og
korrosjonsbestandige.
Når du tilbereder på mer enn ett nivå,
må du sørge for at det er litt plass
mellom hyllene, så dampen kan sirkulere
fritt.
Begynn tilberedingen i en kald ovn med
mindre forvarmet ovn er anbefalt i
oversikten nedenfor.
11.10 Full damp
Pass på å ikke åpne ovnsovnen når
funksjonen er på. Damp kan slippe ut.
Sterilisering
Med denne funksjonen kan du sterilisere
beholdere (f.eks. tåteflasker).
Du kan tilberede et måltid som består av
noen få retter under en enkelt
tilberedningsøkt. For å sikre at alle
rettene blir klare samtidig, start med
maten med den lengste
tilberedningstiden, og legg deretter til
de resterende rettene på riktig tidspunkt,
som angitt i tilberedningstabellen.
Eksempel: Total tilberedningstid for
denne økten er 40 min. Først, legg inn
Kokte poteter, delt i båter, etter 20
min tilsett Laksefileter og Brokkolibuketter etter 30 min.
(min)
Kokte poteter, delt i 40
båter
Laksefileter
20
Brokkolibuketter
10
Bruk den største vannmengden som
kreves når du tilbereder flere retter
samtidig.
Bruk det andre hyllenivået.
NORSK
GRØNNSAKER
GRØNNSAKER
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
33
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
8 - 10
Brokkolibuketter, forvarm
tom stekeovn
25 - 35
Strimlet kålrabi
10
Skrelte tomater
25 - 35
Hvite snittebønner
10 - 15
Spinat, fersk
30 - 40
Maiskolber
10 - 15
Squash i skiver
35 - 45
Svart havrerot
15
Grønnsaker, forvellede
35 - 45
Hel blomkål
15 - 20
Sopp i skiver
35 - 45
Grønne bønner
15 - 20
Strimlet paprika
40 - 45
Kål hvit eller rød, strimlet
15 - 25
Hel brokkoli
50 - 60
Artisjokker
15 - 25
Asparges, grønn
55 - 65
Tørkede bønner, bløtlagte,
vann-/risforhold 2:1
15 - 25
Auberginer
60 - 90
Surkål
15 - 25
Gresskar, i terninger
70 - 90
Rødbeter
15 - 25
Tomater
20 - 25
Bønner, forvellede
20 - 25
Vårsalatbuketter
20 - 25
Savoykål
20 - 30
Selleri i terninger
20 - 30
Purreringer
20 - 30
Erter
20 - 30
Sukkererter / Kaiser-paprika
20 - 30
Søtpoteter
20 - 30
Fennikel
20 - 30
Gulrøtter
25 - 35
Asparges, hvit
25 - 35
Rosenkål
25 - 35
Blomkålkvaster
SIDERETTER / TILBEHØR
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
15 - 20
Couscous, vann-/couscousforhold 1:1
15 - 25
Fersk tagliatelle
20 - 25
Semulepudding, melk-/
semulegrynforhold 3.5:1
20 - 30
Linser, røde, vann-/linseforhold 1:1
25 - 30
Spaetzle
34
www.husqvarna-electrolux.se
SIDERETTER / TILBEHØR
FISK
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
25 - 35
Bulgur, vann-/bulgurforhold
1:1
25 - 35
Hveteboller
30 - 35
Ris med smak, vann-/risforhold 1:1
30 - 40
Kokte poteter, delt i båter
35 - 45
Brødboller
35 - 45
Potetballer
35 - 45
Ris, vann-/risforhold 1:1, forholdet vann/ris kan endres i
henhold til ristypen.
40 - 50
Polenta, væskeforhold 3:1
40 - 55
Rispudding, melk-/risforhold 2,5:1
45 - 55
55 - 60
(min)
(°C)
15 - 20 Tynn fiskefilet
75 - 80
20 - 25 Reker, frisk
75 - 85
20 - 30 Blåskjell
100
20 - 30 Laksefileter
85
20 - 30 Ørret, 0,25 kg
85
30 - 40 Reker, frossen
75 - 85
40 - 45 Laksørret, 1 kg
85
KJØTT
(min)
(°C)
15 20
Chipolatas
80
Uskrelte poteter, middels
20 30
Bayersk kalvepølse /
Medisterpølse
80
Linser, bruner og grønne,
vann-/linseforhold 2:1
20 30
Wienerpølse
80
25 35
Posjert kyllingbryst
90
55 65
Kokt skinke, 1 kg
99
60 70
Posjert kylling, 1 - 1,2
kg
99
70 90
Kasseler, posjert
90
80 90
Kalvekjøtt / Svinefilet, 90
0,8 - 1 kg
110 120
Tafelspitz
FRUKT
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
10 - 15
Epleskiver
10 - 15
Varme bær
10 - 20
Sjokoladesmelting
20 - 25
Fruktkompott
99
NORSK
1. Slik stiller du inn funksjonen:
Gratinering med vifte for å steke
kjøtt.
2. Tilsett klargjorte grønnsaker og
mellomretter.
3. Senk temperaturen til ca. 90 °C. Du
kan åpne ovnsdøren til første
posisjon i ca. 15 minutter
4. Slik stiller du inn funksjonen: Full
damp. Tilbered alle rettene sammen,
til de er ferdige.
EGG
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
10 - 11
Bløtkokte egg
12 - 13
Middels kokte egg
18 - 21
Hardkokte egg
35
11.11 Kombinere funksjon:
Gratinering med vifte + Full
damp
Du kan kombinere disse funksjonene for
å tilberede kjøtt, grønnsaker og
mellomretter samtidig.
Bruk det første hyllenivået for kjøtt og det tredje hyllenivået for grønnsaker.
Gratinering med vifte
Første trinn: stek kjøtt
Full damp
Andre trinn: tilsett grønnsaker
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Oksestek, 1 kg / 180
Rosenkål, polenta
60 - 70
99
40 - 50
Svinestek, 1 kg / 180
Poteter / Grønnsaker, saus
60 - 70
99
30 - 40
Kalvestek, 1 kg / 180
Ris / Grønnsaker
50 - 60
99
30 - 40
36
www.husqvarna-electrolux.se
11.12 Fuktighet høy
Bruk det andre hyllenivået.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
140 - 150
100 - 140
(°C)
(min)
Tynn fiskefilet
85
15 - 25
Eggestand
90 - 110
15 - 30
11.14 Fuktighet lav
Brisling, opp til 90
0,35 kg
20 - 30
Bruk det andre hyllenivået med mindre
annet er angitt.
Tykk fiskefilet
90
25 - 35
Hel fisk, opp til
1 kg
90
30 - 40
Vaniljesaus, ka- 90
ramellpudding
i små retter
35 - 45
Gryter
90
40 - 50
Melboller
120 - 130
40 - 50
11.13 Fuktighet middels
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Bakverk av søt
gjærdeig
170 - 180
20 - 35
Rundstykker
180 - 200
25 - 35
Ovnsbakt fiskefi- 170 - 180
let
25 - 40
Brissel
160 - 170
30 - 45
Ovnsbakt fisk
170 - 180
35 - 45
Søte ovnsretter
160 - 180
45 - 60
Diverse brødtyper, 0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
Spareribs
140 - 150
75 - 100
Stuet / Braisert
kjøtt
(°C)
(min)
Rundstykker klar for
baking
200
15 - 20
Baguetter klar for
baking, 40 - 50 g
200
15 - 20
Rundstykker, 40 - 60
g
180 200
25 - 35
Frosne baguetter
klar for baking, 40 50 g
200
25 - 35
Kjøttpudding, rå, 0,5 180
kg
30 - 40
Pasta ovnsretter
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Brød, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Potetgrateng
160 170
50 - 60
Kylling, 1 kg
180 210
50 - 60
Svinefilet, røkt, 0,6 1 kg, bløtlegg i 2 timer
160 180
60 - 70
NORSK
37
11.16 Yoghurt-funksjon
(°C)
(min)
180 200
60 - 90
And, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvestek, 1 kg
180
80 - 90
Svinestek, 1 kg
160 180
90 - 100
Gås, 3 kg, bruk det
første hyllenivået
170
130 - 170
Oksestek, 1 kg
11.15 Damp-oppvarming
Bruk det andre hyllenivået.
Med denne funksjonen kan tilberede
yogurt.
Bland 0,25 kg yogurt med 1 l milk. Fyll
den i yoghurtkrukker.
Hvis du bruker rå melk, må du først koke
den og kjøle den ned til 40 °C.
Bruk det andre hyllenivået.
(t)
Yoghurt, kremet
5-6
Yogurt, tykk
7-8
11.17 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
(°C)
(min)
Porsjonsretter
110
10 15
Makkaronigrateng
110
10 15
Ris
110
10 15
Melboller
110
15 25
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
11.18 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsrist.
Kaken faller sammen og Temperaturen i ovnen er for Senk ovnstemperaturen litt neste
blir klissete eller rande- høy.
gang.
te.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste gang
38
www.husqvarna-electrolux.se
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Kaken stekes ujevnt.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på stekebrettet neste gang.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden i oppskriften.
11.19 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Rullekake / Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakake /
Fruktkaker
Ekte varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Kakebunn – mørdeig, forvarm tom
stekeovn
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Kakebunn - sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ostekake
Over og Undervarme
170 - 190
60 - 90
1
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
Flettebrød / Brødkrone, forvarming
ikke nødvendig
Over og Undervarme
(°C)
(min)
170 - 190
30 - 40
3
NORSK
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
(°C)
(min)
Christstollen
Over og Undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød:
Over og Undervarme
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Vannbakkels med
krem / Eclair
Over og Undervarme
190 - 210
20 - 35
3
Rullekake,
Over og Undervarme
180 - 200
10 - 20
3
Kake med strøtopping, forvarming
ikke nødvendig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Formkake med
mandler / Sukkerbrød
Over og Undervarme
190 - 210
20 - 30
3
Fruktterter, forvarming ikke nødvendig
Over og Undervarme
180
35 - 55
3
Gjærbakst med
topping (f.eks.
kvark, krem, vaniljekrem)
Over og Undervarme
160 - 180
40 - 60
3
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
Mørdeig / Sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
(°C)
(min)
150 - 160
15 - 25
39
40
www.husqvarna-electrolux.se
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Marengs
Ekte varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Ekte varmluft
100 - 120
30 - 50
Fin gjærbakst
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
Småkaker av butterdeig, Ekte varmluft
forvarm tom stekeovn
170 - 180
20 - 30
Små gjærbakst, forvarm
tom stekeovn
190 - 210
10 - 25
Over og Undervarme
11.20 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Pasta ovnsretter
Over og Undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over og Undervarme
180 - 200
25 - 40
Grønnsaksgrateng, forvarm tom stekeovn
Gratinering med vifte
170 - 190
15 - 35
Baguetter med smeltet
ost
Ekte varmluft
160 - 170
15 - 30
Melkeris
Over og Undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskeretter i form
Over og Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
11.21 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
NORSK
BLØTKAKEBUNNER
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
(°C)
(min)
Vannbakkels med krem /
Eclair, forvarm tom stekeovn
160 180
25 45
Tosca kake, tørr
150 160
30 45
41
(°C)
(min)
Småkaker av butterdeig,
forvarm tom stekeovn
170 180
30 - 50
Små gjærbakst
180
20 - 30
11.22 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
BLØTKAKEBUNNER
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
(°C)
(min)
150 160
20 - 40
Marengs
80 100
130 170
Makroner
100 120
40 - 80
Fin gjærbakst
160 170
30 - 60
Butterdeig-småkaker
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
11.23 Steking
Bruk det første hyllenivået.
OKSE
(°C)
(min)
Grytestek
1 - 1,5 kg
Over og Under- 230
varme
120 - 150
Roastbiff eller filetstek, lite stekt, forvarm tom stekeovn
1 cm tykk
Gratinering
med vifte
5-6
190 - 200
42
www.husqvarna-electrolux.se
OKSE
(°C)
(min)
Roastbiff eller filetstek, middels stekt,
forvarm tom stekeovn
1 cm tykk
Gratinering
med vifte
180 - 190
6-8
Roastbiff eller filet,
godt stekt, forvarm
tom stekeovn
1 cm tykk
Gratinering
med vifte
170 - 180
8 - 10
SVIN
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skinkeknoke
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhåndskokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
160 - 180
90 - 120
Kalveknoke
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
NORSK
LAM
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lammestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILT
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harebein, forvarm
tom stekeovn
1
Gratinering med 180 - 200
vifte
35 - 55
Viltsadel
1.5 - 2
Over og Undervarme
180 - 200
60 - 90
Lårstykke av
hjort
1.5 - 2
Over og Undervarme
180 - 200
60 - 90
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Stykker av fjærkre
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
43
44
www.husqvarna-electrolux.se
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
(°C)
1 - 1.5
(min)
Gratinering med 180 - 200
vifte
11.24 Brødbaking
30 - 50
Bruk det andre hyllenivået.
Forvarming anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min)
Formbrød
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
170 - 190
50 - 70
Grovt sammalt brød
170 - 190
50 - 70
Fullkornsbrød
170 - 190
40 - 60
Rundstykker
190 - 210
20 - 35
NORSK
11.25 Sprø baking med Pizza-funksjon
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Terte
180 - 200
40 - 55
Spinatkake
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Terte
170 - 190
45 - 55
Eplekake, tildekket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Pizza, tynn skorpe, bruk den
dype stekepannen
210 - 230
15 - 25
Pizza, tykk skorpe
180 - 200
20 - 30
Usyret brød
210 - 230
10 - 20
Bakverk av butterdeig
160 - 180
45 - 55
Flammekake
210 - 230
15 - 25
Piroger
180 - 200
15 - 25
Grønnsakspai
160 - 180
50 - 60
11.26 Grill
Sett langpannen på det første hyllenivået
for å samle opp fettet.
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
45
46
www.husqvarna-electrolux.se
GRILL
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Oksestek
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinefilet
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvesadel
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Langtidssteking
Med denne funksjonen kan tilberede
magert, mørt kjøtt og fisk. Dette gjelder
ikke: fjærfe, fet svinestekeller
grytestek.Steketermometer
temperaturen skal ikke være høyere enn
65 °C.
1. Svi av kjøttet i 1 - 2 minutter på hver
side i en stekepanne over høy varme.
2. Plasser kjøttet på en langpanne eller
direkte på stekeristen. Sett et brett
under risten for å ta imot fett.
Tilbered alltid uten lokk når du
bruker denne funksjonen.
3. Bruk Steketermometer.
4. Velg funksjonen: Langtidssteking .
Du kan stille inn ovnstemperaturen
mellom 80 °C og 150 °C for de første
10 minuttene.. Forhåndsinnstilt
temperatur er 90 °C. Still
temperaturen for Steketermometer.
5. Etter 10 minutter senker ovnen
temperaturen automatisk til 80 °C.
Still temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min)
Biffer
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Oksefilet
1 - 1.5
90 - 150
3
Oksestek
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvestek
1 - 1.5
120 - 150
1
NORSK
11.28 Frossen mat
AVRIMING
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen Panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Frosne pizzabiter
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
190 - 210
15 - 25
3
Pommes frites, tykke
190 - 210
20 - 30
3
Kiler / Croquetter
190 - 210
20 - 40
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, dypfryst
160 - 180
40 - 60
2
Bakt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med samme
størrelse.
MYK FRUKT
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Bruk det første hyllenivået.
(min)
Koketid inntil
småkoking
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet
i stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
47
48
www.husqvarna-electrolux.se
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
FRUKT MED KJERNE
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
Ferskener /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRØNNSAKER
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Gulrøtter
50 - 60
5 - 10
Agurker
50 - 60
-
Blandede
grønnsaker
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Erter / Asparages
50 - 60
15 - 20
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
GRØNNSAKER
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
11.30 Tørking - Ekte varmluft
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
Plommer
8 - 10
Aprikoser
8 - 10
Epleskiver
6-8
Pærer
6-9
11.31 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Oksestek
45
60
70
Ytrefilet
45
60
70
NORSK
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Skinke / Svin
80
84
88
Svinekotelett / Svinefilet, røkt / Pulled pork
75
78
82
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårelår
80
85
88
Fåresadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Viltsadel
65
70
75
Harebein / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kylling
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
49
50
www.husqvarna-electrolux.se
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
And, hel / halv / Kalkun, hel / bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET, ABBOR)
Fisk, hel / stor / dampet / Fisk,
hel / stor / grillet
GRYTERETTER - FORHÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Gryterett med squash / Gryterett
med brokkoli / Gryterett med fennikel
GRYTERETTER - SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Pasta ovnsretter
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Gryterett med loff med / uten
frukt / Risgrøtgryte med / uten
frukt / Søt nudelgryte
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
85
90
11.32 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
NORSK
Pizzapanne
Ildfaste former
Kakeform
Mørk, ikke-reflekterenKeramikk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
11.33 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
Bruk den tredje brettplasseringen.
(°C)
(min)
Pastagrateng
200 - 220
45 - 55
Potetgrateng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødpudding
190 - 200
55 - 70
Rispudding
170 - 190
45 - 60
Eplekake, laget av sukkerbrødmiks (rund ka- 160 - 170
keform)
70 - 80
Formbrød
55 - 70
11.34 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC 60350.
190 - 200
51
52
www.husqvarna-electrolux.se
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(°C)
(min)
Fettfri formkake
Ekte varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fettfri formkake
Over og Undervarme
160
35 - 50
2
Eplekake, 2 former Ø20 Ekte varmluft
cm
160
60 - 90
2
Eplekake, 2 former Ø20 Over og Undervarcm
me
180
70 - 90
1
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Kjeks / Bake-strips
Ekte varmluft
140
25 - 40
Kjeks / Bake-strips, forvarm tom stekeovn
Over og Undervarme
160
20 - 30
Småkaker, 20 stk. per stekebrett, forvarm tom stekeovn
Ekte varmluft
150
20 - 35
Småkaker, 20 stk. per stekebrett, forvarm tom stekeovn
Over og Undervarme
170
20 - 30
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Kjeks / Bake-strips
Ekte varmluft
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 posisjoner
3 posisjoner
1/4
1/3/5
NORSK
53
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Småkaker, 20 stk. per
stekebrett, forvarm
tom stekeovn
Ekte varmluft
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 posisjoner
3 posisjoner
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Toast
Grill
1-3
5
Oksestek, snu etter halve
steketiden
Grill
24 - 30
4
11.35 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60350.
Tester for funksjonen: Full damp.
Sett temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
Brokkoli, for- 1 x 2/3perfovarm tom ste- rert
keovn
300
(min)
3
13 - 15
Sett stekebrettet på det første hyllenivået.
54
www.husqvarna-electrolux.se
Sett temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
(min)
Brokkoli, for- 2 x 2/3 perfovarm tom ste- rert
keovn
2 x 300
2 og 4
13 - 15
Sett stekebrettet på det første hyllenivået.
Brokkoli, for- 1 x 2/3perfovarm tom ste- rert
keovn
maks.
3
15 - 18
Sett stekebrettet på det første hyllenivået.
Frosne erter
2 x 1500
2 og 4
Inntil tem- Sett stekebretperaturen i tet på det førdet kalde- ste hyllenivået.
ste punktet når 85
°C.
2 x 2/3 perforert
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
Bruk noen dråper eddik for å rengjøre bunnen av ovnsrommet fra kalkstoff.
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdagsbruk
NORSK
55
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
12.2 Fjerne hyllestøttene
Før vedlikehold må du kontrollere at
ovnen er kald. Fare for brannskader.
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk stigen forsiktig opp og ut av
det fremre festet.
1
3
2
2. Trekk den fremre delen av
brettstigen ut fra sideveggen.
3. Trekk ut brettstigen fra bakre feste.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
12.3 Damprengjøring
Fjern så mye skitt som mulig manuelt.
Fjern tilbehøret og hylletrinnene for å
rengjøre sideveggene.
Funksjonene for rengjøring med damp
støtter rengjøring med damp av
ovnsrommet.
Sørg for at ovnen er kald før du starter
rengjøringen.
Når funksjonen for rengjøring med damp
er i drift, vil ovnslyset være av.
1. Fyll vannskuffen til maksimumsnivået.
2. Velg funksjonen for damprengjøring i
menyen: Rengjøring.
Damprengjøring – varigheten til
denne funksjonen er omtrent 30
minutter.
a) Slå på funksjonen.
b) Når programmet er ferdig, høres
et lydsignal.
c) Trykk på et sensorfelt for å stanse
signalet.
Damprengjøring Plus – varigheten
av funksjonen er omtrent 75 minutter.
a) Spray et passende
rengjøringsmiddel jevnt i
ovnsrommet, både på emalje- og
ståldeler.
b) Slå på funksjonen.
Første del av programmet slutter
etter rundt 50 minutter.
c) Trykk
.
Følg meldingene på
skjermen for å gjøre
ferdig rengjøringen.
d) Tørk av hulrommet i ovnen med
en overflatesvamp som ikke
sliper. Du kan bruke varmt vann
eller vaskemidler for ovn.
e) Trykk
.
Den siste delen av prosedyren
starter. Varigheten til dette
stadiet er omtrent 25 minutter.
3. Tørk av hulrommet i ovnen med en
svamp som ikke sliper. Du kan bruke
varmt vann.
4. Fjern gjenværende vann fra
vannskuffen.
Etter rengjøring lar du døren stå åpen i
ca. 1 time. Vent til ovnen er tørr. For å
skynde på tørkingen kan du varme opp
ovnen med varmluft ved 150 °C i omtrent
15 minutter. Du kan få maksimal effekt av
rengjøringsfunksjonen hvis du rengjør
ovnen manuelt straks etter at funksjonen
er ferdig.
12.4 Husk å rengjøre !
Når påminnelsen dukker opp er det
nødvendig med rengjøring. Bruk
funksjonen:Damprengjøring Plus.
Du kan aktivere / deaktivere funksjonen:
Husk å rengjøre ! i menyen:
Standardoppsett.
56
www.husqvarna-electrolux.se
12.5 Rengjøring av
vannskuffen
Fjern vannskuffen fra ovnen.
1. Fjern lokket på vannskuffen. Løft
dekselet i samsvar med utstikket på
baksiden.
negativ effekt på dampkvaliteten, på
funksjonen til dampgeneratoren, og på
kvaliteten på maten. For å forhindre
oppbygging av kalk må kretsen til
dampgeneratoren renses.
Fjern alt tilbehør.
Velg funksjon fra menyen: Rengjøring.
Brukergrensesnittet guider deg gjennom
prosedyren.
MA
X
Varigheten av hele prosedyren er
omtrent 2 timer.
I denne funksjonen er lyset av.
1. Sett grill-/stekepannen på det første
hyllenivået.
2. Fjern bølgebryteren. Trekk den bort
fra skuffen inntil den kommer ut.
3. Vask delene til vannskuffen med
hendene. Bruk springvann og såpe.
Ikke bruk slipende svamper. Ikke sett
vannskuffen i oppvaskmaskin.
.
2. Trykk
3. Hell 250 ml avkalkingsmiddel i
vannskuffen.
4. Fyll resten av vannskuffen med vann,
opp til maksimums-nivået.
5. Sett inn vannskuffen.
Etter at du har rengjort delene til
vannskuffen, sett vannskuffen sammen
igjen.
6. Trykk
.
Dette aktiverer den første delen av
prosedyren: Avkalking.
1. Klikk bølgebryteren på plass. Skyv
den inn i vannskuffen.
2. Sett sammen lokket. Sett først inn
fronten, og skyv den deretter mot
skuffen.
Varigheten av denne delen
er omtrent 1 time og 40
minutter.
7. Etter at første del er ferdig, tøm
grill-/stekepannen og sett det tilbake
i første hylleposisjon igjen.
MA
X
MA
X
.
8. Trykk
9. Fyll vannskuffen med friskt vann.
Sørg for at det ikke finnes
rengjøringsmiddel igjen i
vannskuffen.
10. Sett inn vannskuffen.
.
11. Trykk
Dette aktiverer andre del av prosedyren:
Avkalking. Den renser kretsen for
dampgenerering.
3. Sett inn vannskuffen i produktet.
4. Skyv vannskuffen mot ovnen inntil
den festes.
12.6 Dampkokesystem –
Avkalking
Når dampgeneratoren er i drift, bygges
det opp kalk inne i den (på grunn av
kalkinnholdet i vannet). Dette kan ha en
Varigheten av denne delen
er omtrent 35 minutter.
Fjern grill-/stekepannen når funksjonen
er ferdig.
Hvis funksjonen Avkalking
ikke utføres riktig, vil
skjermen vise en melding
som ber deg gjenta den.
NORSK
Hvis ovnen er fuktig eller våt, tørk av den
med en tørr klut. La ovnen tørke helt
med åpen dør.
57
2. Press klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
12.7 Påminnelse om avkalking
Det finnes to påminnelser om avkalking
som minner deg på å utføre funksjonen:
Avkalking. Disse påminnelsene aktiveres
hver gang du slår av produktet.
Den myke påminnelsen minner deg på
og anbefaler deg om å utføre
avkalkingssyklusen.
Den harde påminnelsen gjør det
påkrevet å utføre avkalkingen.
Hvis du ikke avkalker
produktet når den harde
påminnelsen er på, kan du
ikke bruke
dampfunksjonene.
Du kan ikke slå av
påminnelsen om avkalking.
12.8 Dampkokesystem –
Skylling
Fjern alt tilbehør.
Velg funksjon fra menyen: Rengjøring.
Brukergrensesnittet guider deg gjennom
prosedyren.
Varigheten av denne funksjonen er
omtrent 30 minutter.
I denne funksjonen er lyset av.
A
A
3. Lukk ovnsdøren til første
åpneposisjon (cirka 70° vinkel).
4. Hold ovnsdøren med én hånd på
hver side og trekk den ut og opp fra
ovnen.
5. Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag.
6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2
B
1
7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
8. Hold glassene øverst i kanten én
etter én og trekk dem oppover og ut
av sporet.
1. Sett stekebrettet på det første
hyllenivået.
2. Trykk på
.
3. Fyll vannskuffen med friskt vann.
.
4. Trykk på
Fjern stekebrettet når funksjonen er
ferdig.
12.9 Ta ut og sette på plass
døren
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det. Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
1. Åpne døren helt.
9. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.
Når rengjøring er ferdig, gjentar du
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Monter det minste panelet først, så det
store, og til slutt døren.
58
www.husqvarna-electrolux.se
ADVARSEL!
Kontroller at glassene er satt
inn og ligger i riktig
posisjon, ellers kan
overflaten på døren
overopphetes.
12.10 Slik bytter du pære
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Pæren kan være varm.
1. Slå ovnen av.
Vent til ovnen er avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Ta ut tetninger og metallringen, og
rengjør glassdekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter tetninger og metallringen til
glassdekselet.
5. Monter glassdekselet.
Lyspæren på siden
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en Torx T20-skrutrekker for å
fjerne dekselet.
3. Fjern og rengjør metallrammen og
pakningen.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter metallrammen og pakningen.
Stram skruene.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
13.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om apparatet er koblet
til strømnettet på riktig måte
(se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Ovnen er slått av.
Slå på ovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
NORSK
59
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Steketermometeret virker ik- Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerke.
ret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Displayet viser F111.
Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Slå av ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og
slå den på igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Apparatet er slått på og blir
ikke varmt. Viften går ikke.
Displayet viser "Demo".
Demofunksjonen er aktivert.
Se «Grunnleggende innstillinger» i kapittelet "Daglig
bruk".
Apparatet holder ikke på
vannskuffen etter at du setter den inn.
Du har ikke satt sammen lok- Sett sammen lokket til vannket på vannskuffen riktig.
skuffen riktig.
Det kommer vann ut av
vannskuffen etter at du bærer den eller setter den i apparatet.
Du har ikke satt sammen lok- Sett sammen lokket til vannket på vannskuffen riktig.
skuffen riktig.
Det kommer vann ut av
vannskuffen etter at du bærer den eller setter den i apparatet.
Du har ikke satt sammen
bølgebryteren riktig.
Sett sammen bølgebryteren
i vannskuffen på riktig måte.
Apparatet holder ikke på
vannskuffen etter at du skyver på lokket.
Du trykket ikke vannskuffen
helt inn.
Sett inn vannskuffen i apparatet ved å skyve den inn til
den ikke går inn lenger.
60
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Vannskuffen er vanskelig å
gjøre ren.
Du tok ikke av lokket og bøl- Se "Rengjøring av vanngebryteren.
skuff".
Avkalkingsprosessen ble avbrutt før den ble fullført.
Det var et strømbrudd.
Gjenta prosedyren.
Avkalkingsprosessen ble avbrutt før den ble fullført.
Funksjonen ble stanset av
brukeren.
Gjenta prosedyren.
Det er ikke noe vann i grill-/
stekepannen etter avkalkingsprosedyren.
Du fylte ikke vannskuffen
helt til maksimumsnivået.
Kontroller at det er avkalkingsmiddel/vann i vannskuffen.
Gjenta prosedyren.
Det er skittent vann i bunnen Grill-/stekepannen er plasav maskinen på slutten av
sert i feil hylleposisjon.
avkalkingssyklusen.
Fjern det gjenværende vannet og avkalkingsmiddelet
fra bunnen av ovnen. Sett
grill-/stekepannen på det
første hyllenivået.
Rengjøringsfunksjonen ble
avbrutt før den ble fullført.
Det var et strømbrudd.
Gjenta prosedyren.
Rengjøringsfunksjonen ble
avbrutt før den ble fullført.
Funksjonen ble stanset av
brukeren.
Gjenta prosedyren.
Det er for mye vann i bunnen av maskinen på slutten
av rengjøringsfunksjonen.
Du sprøytet på for mye vaskemiddel i apparatet før
rengjøringssyklusen ble aktivert.
Dekk alle delene i ovnen
med et tynt lag rengjøringsmiddel. Sprøyt rengjøringsmiddelet jevnt på.
Rengjøringsprosedyren utfø- Den innledende temperatures ikke godt.
ren i ovnsrommet ved rengjøring med damp var for
høy.
Gjenta syklusen. Kjør syklusen når apparatet er kaldt.
Rengjøringsprosedyren utfø- Du tok ikke av sideristene før Fjern sideristene fra apparares ikke godt.
rengjøringsprosedyren ble
tet og gjenta funksjonen.
startet. De kan overføre varme til veggene og redusere
ytelsen.
Rengjøringsprosedyren utfø- Du fjernet ikke tilbehøret fra
res ikke godt.
apparatet før du startet rengjøringsprosedyren. De kan
skade dampsyklusen og redusere ytelsen.
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Fjern tilbehøret fra apparatet
og gjenta funksjonen.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
NORSK
61
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjonsark
Produktinformasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Husqvarna
Modellidentifikasjon
QCE8800X 944182300
Energieffektivitetsindeks
61.9
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
1.09 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.52 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
70 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
42.0 kg
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater
– Del 1: Typer, ovner, dampovner og
griller – metoder for måling av ytelse.
14.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
62
www.husqvarna-electrolux.se
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
63
867353286-B-272019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising