Electrolux | CKP720V | User manual | Electrolux CKP720V Brukermanual

Electrolux CKP720V Brukermanual
CKP720V
CKP720X
CKP8000V
CKP8000X
NO
Ovn
Bruksanvisning
Få mest mulig ut
av ditt produkt
For den raskeste tilgangen til manualer,
instruksjonsguider, support og mer via vår
fotoregistrering, besøk electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 9
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................9
6. DAGLIG BRUK................................................................................................. 10
7. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 12
8. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................13
9. TILLEGGSFUNKSJONER................................................................................17
10. HJELP OG TIPS............................................................................................. 18
11. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 36
12. FEILSØKING.................................................................................................. 40
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................43
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
•
•
•
•
•
•
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Før du monterer produktet, sjekk at
ovnsdøren åpner uten hindring.
Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
NORSK
•
Minstehøyde for
skap (minstehøyde
for skap under ben‐
keplate)
600 (600) mm
Skapbredde
550 mm
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten
av produktet
594 mm
Høyden av baksi‐
den av produktet
576 mm
Bredden av fronten
av produktet
549 mm
Bredden av baksi‐
den av produktet
548 mm
Dybden av produk‐
tet
567 mm
Produktets innebyg‐
de dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
•
•
•
•
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning
er plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strøm‐
ledningen. Strøm‐
ledningen finner du i
høyre hjørne på
baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
5
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til apparatet helt før du
setter støpselet i stikkontakten.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.
•
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på apparatet, dekselenheten
•
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
•
Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
Ikke start pyrolysen dersom
Damp Pluss-knappen er
trykket inn.
•
Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med apparatet) og
særlig gryter, panner, brett,
redskaper osv. med non-stickbelegg.
NORSK
•
•
•
•
•
•
Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
Hold barn borte fra apparatet mens
pyrolytisk rengjøring er i gang.
Apparatet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
Pyrolytisk rengjøring er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørge for god ventilasjon under og
etter hver pyrolytiske rengjøring.
– sørge for god ventilasjon under og
etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
I motsetning til mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra apparatet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur i
et godt ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner, når
det pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
Non-stick-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades
av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner, og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
•
7
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert barn, eller
personer med medisinske tilstander.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
8
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5 6
7
8
9
14
5
4
3
2
1
3.2 Praktisk tilbehør
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Betjeningspanel
Bryter for ovnsfunksjoner
Strømindikator/symbol
Display
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Plus Steam
Kontakt til kjernetemperatursensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Gravert ovnsrom
Brettplasseringer
Grill-/stekepanne
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Kakebrett
≤ 5 kg
Til kaker og kjeks.
For rundstykker, saltkringler og
småbakst. Egnet for dampfunksjoner.
Misfarging av overflaten har ingen effekt
på funksjonene.
NORSK
9
Steketermometer
Teleskopskinner
Måler temperaturen i maten.
For enklere bruk av steke- og bakerister.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Pulsbrytere
Sensorfelt / knapp
Beskrivelse
For å stille inn VARSELUR. Trykk på feltet i 3 sekunder
for å slå av eller på ovnslys.
For å stille inn en klokkefunksjon.
For å kontrollere ovnstemperaturen eller kjernetempera‐
turen på steketermometeret (hvis aktuelt). Skal kun bru‐
kes hvis en varmefunksjon er i bruk.
Slå apparatet på funksjonen Ekte varmluft PLUS.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Steketermometer (kun på noen
modeller)
D. Elektronisk dørlås (kun på noen
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demofunksjon (bare utvalgte
modeller)
G. Klokkefunksjoner
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn nytt
klokkeslett.
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
10
www.electrolux.com
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Ovnsfunk‐
sjon
6.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
6.2 Varmefunksjoner
Ovnsfunk‐
sjon
Undervarme
Tining
Påføring
Ovnen er av.
Av-posisjon
For å redusere oppvar‐
mingstiden.
Hurtigoppvar‐
ming
Ekte varm‐
luft / Ekte
varmluft
PLUSS
Pizza-funk‐
sjon
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
og tørker mat.
Still inn ovnstemperatu‐
ren til 20 °C – 40 °C la‐
vere enn ved Over og
Undervarme.
For å gi fuktighet under
tilberedningen. For å få
riktig farge og sprø
skorpe under baking.
For å gi mer saftfullhet
under oppvarming.
Slik steker du pizza. For
å oppnå en mer intens
bruning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én høyde.
Over og Un‐
dervarme
Baking med
fukt
Påføring
For å bake kaker med
sprø bunn og for å her‐
metisere.
For å tine mat (grønn‐
saker og frukt). Tiden
det tar å tine avhenger
av mengden og størrel‐
sen på den frosne ma‐
ten.
Denne funksjonen er la‐
get med tanke på å
spare energi når man
lager mat. For matlag‐
ningsinstruksjonene, se
kapitlet "Råd og tips",
Baking med fukt. Ste‐
keovnsdøren bør lukkes
under tilberedning slik
at funksjonen ikke for‐
styrres, og for å sikre at
ovnen er i drift med
høyest mulig energief‐
fektivitet. Når du bruker
denne funksjonen, kan
temperaturen i ovns‐
rommet variere fra den
angitte temperaturen.
Bruk av restvarme. Var‐
meeffekten kan reduse‐
res. Se "energieffektivi‐
tet" for generelle anbe‐
falinger for energispa‐
ring.Denne funksjonen
ble brukt for å overhol‐
de energieffektivitets‐
klasse i henhold til EN
60350-1. Når du bruker
denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk
av etter 30 sekunder.
NORSK
Ovnsfunk‐
sjon
11
Påføring
Slik griller du tynne mat‐
stykker og rister brød.
Grill
Gratinering
med vifte
Pyrolyse
For å steke store steker
eller fjærfe på én brett‐
plassering. For å grati‐
nere og brune.
For å slå på pyrolytisk
rengjøring av ovnen.
Denne funksjonen bren‐
ner av gjenværende
smuss i ovnen.
Lampen kan deaktiveres
automatisk ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.3 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
6.4 Innstilling av
funksjonen:Ekte varmluft
PLUSS
Denne funksjonen øker fuktighet under
steking.
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
Frigitt fuktighet kan forårsake
brannskader. Når funksjonen er avsluttet
kan du åpne døren forsiktig.
1. Fyll hulrommet med vann fra
springen.
Hulrommet har maksimal kapasitet
på 250 ml.
Fyll hulrommet med vann kun når
ovnen er avkjølt.
FORSIKTIG!
Fyll ikke hulrommet på
nytt under matlaging
eller når ovnen er varm.
2. Slik stiller du inn funksjonen:
.
3. Trykk: Plus Steam .
Den virker kun med funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS.
Indikatoren tennes.
4. Vri kontroll-bryteren til valgt
temperatur.
5. Forvarm den tomme ovnen i 10
minutter for å danne fuktighet.
6. Legg maten i ovnen.
Les kapittelet "Råd og tips".
Ikke åpne ovnsdøren under tilberedning.
7. Drei varmefunksjonsbryteren til AV,
trykk Plus Steam
for å slå av
ovnen.
Indikatoren slukkes.
8. Fjern vannet fra ovnskammeret.
ADVARSEL!
Pass på at ovnen er
avkjølt før du fjerner
restvann fra
ovnskammeret.
6.5 Hurtigoppvarming
Hurtigoppvarming gir kortere
oppvarmingstid.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarming er aktivert.
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner for å
velge hurtigoppvarming.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
Lydsignalet høres når ovnen når den
innstilte temperaturen.
3. Velg en ovnsfunksjon.
12
www.electrolux.com
6.6 Oppvarmingsindikator
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
-displayet dukke opp én etter én når
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunk‐
sjon
3. Drei termostatbryteren for å stille
gjeldende minutter.
Bruksområde
4. Trykk på
for å bekrefte, ellers blir
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
KLOKKE‐
SLETT
For å vise eller endre
klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
STEKETID
For å velge hvor lenge
ovnen virker. Brukes
kun når varmefunksjo‐
nen er stilt inn.
7.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
Å stille inn når ovnen
slås av. Brukes kun når
varmefunksjonen er stilt
inn.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
FERDIGTID
TIDSFOR‐
SINKELSE
VARSELUR
For å kombinere STE‐
KETID og FERDIGTID.
Brukes for innstilling av
varseluret. Denne funk‐
sjonen har ingen inn‐
virkning på bruken av
ovnen. Du kan stille inn
VARSELURET når som
helst, selv hvis ovnen er
slått av.
7.2 Stille inn og endre
klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
og "12:00". "12"
1. Drei termostatbryteren for å stille
timene.
2. Trykk
for å bekrefte og stille inn
minutter.
Displayet viser
"00" blinker.
og innstilt time.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
blinker i
indikatoren for klokkeslett
displayet for å endre klokkeslettet.
1. Velg en varmefunksjon.
for å bekrefte. Drei
trykk på
termostatbryteren for å stille inn timer
og trykk på
for å bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren for å stille inn
timer og trykk på
for å bekrefte.
Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
for å bekrefte.
trykk på
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
NORSK
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
1. Velg en varmefunksjon.
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
Varselur kan både stilles inn når ovnen
er slått av og på.
7.5 Velge TIDSFORSINKELSE
for å
STEKETID og trykk på
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for STEKETID og trykk
på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
FERDIGTID-tid og trykk på
for å
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for FERDIGTID-tid og
trykk på
for å bekrefte. Displayet
og innstilt temperatur.
viser
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
13
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
7.6 Stille inn Varselur
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
eller "00" blinker i displayet.
2. Drei termostatbryteren for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
blinke i
displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk
etter 5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Steketermometer for
kjernetemperatur
Steketermometeret måler temperaturen
inne i maten. Når maten er på den
innstilte temperaturen, slås ovnen av.
To temperaturer må stilles inn:
•
•
stekeovnstemperaturen (minimum
120 °C),
kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med samt originale
reservedeler.
For få de beste matlagingsresultatene:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
• Steketermometeret kan ikke brukes i
flytende retter.
• Steketermometeret må sitte i retten
og pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
• Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten. Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
14
www.electrolux.com
Hver gang du setter
steketermometeret i
kontakten, må du stille inn
kjernetemperatur igjen. Du
kan ikke velge varighet og
sluttid.
Ovnen beregner tilnærmet
tilberedningstid, som kan
endres under matlaging.
Matvarekategorier: kjøtt, fjærkre
og fisk
1. Still inn ovnsfunksjon og temperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet eller fisken,
helst i den tykkeste delen. Sørg for at
minst 3/4 av steketermometeret er
inne i retten.
3. Sett pluggen til steketermometeret
inn i kontakten du finner på fronten
av produktet.
Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren. Displayet viser
symbolet til steketermometeret og
standard kjernetemperatur.
4. Trykk
for å lagre den nye
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når maten når den angitte
kjernetemperaturen, blinker
kjernetemperaturen og
blinker. Et
lydsignal høres i 2 minutter.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe lydsignalet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden steketermometeret blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen og fjerner den fra
maten.
Matvarekategori: gryterett
1. Still inn ovnsfunksjon og temperatur.
2. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
3. Sett spissen på steketermometeret
nøyaktig i midten av
gryteretten.Steketermometeret bør
stå stødig på samme sted under
stekingen. For å oppnå dette kan du
bruke en solid ingrediens. Bruk
kanten av formen som støtte for
silikonhåndtaket på
steketermometeret. Spissen av
steketermometeret skal ikke røre
bunnen av formen.
Displayet viser symbolet for
steketermometeret.
Når du bruker steketermometeret for
første gang, er standard
kjernetemperatur 60 °C.
NORSK
15
ADVARSEL!
Siden steketermometeret blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen og fjerner den fra
maten.
Slik endrer du temperaturen
under matlagingen
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen:
4. Dekk over steketermometeret med
de resterende ingrediensene.
5. Sett pluggen til steketermometeret
inn i kontakten du finner på fronten
av produktet.
1. Trykk på
:
• trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som
endres hvert 10. sekund til
gjeldende kjernetemperatur.
• trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som
endres hvert 10. sekund til valgt
ovnstemperatur.
• trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Displayet viser symbolet for
steketermometeret.
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
6. Trykk
for å lagre den nye
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når maten når den angitte
kjernetemperaturen, blinker
kjernetemperaturen og
blinker. Et
lydsignal høres i 2 minutter.
7. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe lydsignalet.
8. Ta steketermometeret ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
16
www.electrolux.com
Rist:
Sett ovnsristen på teleskopskinnene slik
at stengene i risten vender ned.
Den forhøyede rammen
rundt ovnsristen er en
spesiell sikkerhet for at
kokekaret ikke skal skli av.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
Grill – /stekepanne:
Sett grill – /stekepannen på
teleskopskinnene.
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten forhindrer
at kokekar sklir av risten.
8.3 Teleskopskinner – sette inn
ovnstilbehøret
Teleskopskinnene gjør det enklere å
sette inn og ta ut rister og brett.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør
teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke
smør teleskopskinnene.
FORSIKTIG!
Sørg for at du trykker
teleskopskinnene helt tilbake
i ovnen før du lukker
ovnsdøren.
Rist og grill – /stekepanne sammen:
Sett risten og grill – /stekepannen
sammen på teleskopskinnen.
NORSK
17
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Bruke barnesikringen
9.3 Restvarmeindikator
Når barnelåsen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri for temperaturen
til venstre eller høyre for å kontrollere
ovnstemperaturen.
1. Sørg for at bryteren for
ovnsfunksjoner er i av-posisjonen.
2. Trykk og hold
sekunder.
og
Signalet lyder. SAFE og
skjermen. Døren er låst.
samtidig i to
vises på
Symbolet
vises også på
displayet når Pyrolysefunksjonen er i gang.
For å slå av barnelåsen, gjenta trinn 2.
9.2 Bruke tastesperren
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen jobber.
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
for en stekeovnsfunksjon ikke endres
ved et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
2. Trykk og hold
og
samtidig i
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
Loc vises på skjermen når
du vrir knappen for
temperaturen eller trykker på
en hvilken som helst knapp
når funksjonslåsen er på.
Når du vrir på ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til barnelås.
Se "Bruke barnesikringen".
Hvis Pyrolyse-funksjonen
jobber, er døren låst og
vises på displayet.
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn
2.
9.4 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 – maksimum
3
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys,
Steketermometer,Steketid, Ferdigtid.
9.5 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
9.6 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.
18
www.electrolux.com
FORSIKTIG!
Ikke flytt dørlåsen vertikalt.
Ikke skyv på dørlåsen når du
lukker ovnsdøren.
9.8 Åpning av døren med den
mekaniske dørlåsen slått på
Du kan åpne døren når den mekaniske
dørlåsen er slått på.
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med
håndtaket.
1
2
9.7 Slik bruker du mekanisk
dørlås
1. For å slå på dørlåsen, trekk den
fremover til den låses på plass.
2. For å slå av dørlåsen, skyv den
tilbake i panelet.
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et
klikk, slår du av dørlåsen.
10. HJELP OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i tabellene er
kun veiledende. De avhenger av
oppskrift, samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
10.2 Ekte varmluft PLUSS
Bruk det andre hyllenivået.
Tilsett omtrent 150 ml vann.
Bruk stekebrettet.
NORSK
KAKER / BAKVERK / BRØD
(°C)
MATFORNYELSE
(min)
Småkaker /
150 - 180
Scones / Crois‐
santer
10 - 20
Focaccia
200 - 210
Pizza
(min)
Brød
15 - 25
Focaccia
15 - 25
10 - 20
kjøtt
15 - 25
230
10 - 20
Makkaronigrateng
15 - 25
Rundstykker
200
20 - 25
Pizza
15 - 25
Brød
180
35 - 40
Ris
15 - 25
30 - 60
Grønnsaker
15 - 25
Plommekake / 160 - 180
Eplekake / Ka‐
nelsnurrer, bakt
i kakeform
19
Tilsett omtrent 200 ml vann.
Bruk ildfast glassform.
Tilsett omtrent 200 ml vann.
STEKING
FROSSEN FERDIGMAT
(°C)
(min)
200
50 - 60
(°C)
(min)
Roastbiff
Pizza
200 - 210
10 - 20
Kylling
210
60 - 80
Croissanter
170 - 180
15 - 25
Svinestek
180
65 - 80
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Tilsett omtrent 100 ml vann.
Still temperaturen til 110 °C.
MATFORNYELSE
(min)
Rundstykker
10 - 20
10.3 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
20
www.electrolux.com
10.4 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har
ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovns‐
rist.
Kaken faller sammen
og blir klissete eller
randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Senk ovnstemperaturen litt ne‐
ste gang.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk
ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste
gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la
kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på ste‐
kebrettet neste gang.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig
Ovnstemperaturen er for
etter den angitte steke‐ lav.
tiden i oppskriften.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
10.5 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Paibase –
Ekte varmluft
mørdeig, for‐
varm den
tomme ovnen
170 - 180
10 - 25
2
Paibase –
sukkerbrød‐
miks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ringkake /
Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka / Ekte varmluft
Fruktkaker
140 - 160
70 - 90
1
Ostekake
170 - 190
60 - 90
1
Over og Undervarme
NORSK
KAKER / BAKVERK / BRØD
KAKER / BAKVERK / BRØD
Bruk det tredje hyllenivået.
luft.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
Bruk det tredje hyllenivået.
luft.
Bruk stekebrettet.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Strøsselkake
150 - 160
20 - 40
Fruktpaier (av
gjærdeig/sukker‐
brødmiks), bruk
en langpanne
150
35 - 55
Fruktpaier av
mørdeig
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm tom stekeovn.
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Rullekake
180 - 200
10 - 20
3
Rugbrød:
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Smurt mandelkake / 190 - 210
Sukkerkaker
20 - 30
3
Vannbakkels /
Eclair
20 - 35
3
190 - 210
21
22
www.electrolux.com
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm tom stekeovn.
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
170 - 190
30 - 40
3
Fruktpaier (av gjær‐ 170
deig/sukkerbrød‐
miks), bruk en lang‐
panne
35 - 55
3
Gjærkaker med de‐ 160 - 180
likat fyll (f.eks.
kvarg, cream, vani‐
ljesaus)
40 - 80
3
Christstollen
50 - 70
2
Flettebrød / Brød‐
krone
160 - 180
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Kjeks av mørdeig
Ekte varmluft
150 - 160
10 - 20
Små gjærbakst, for‐
varm den tomme ov‐
nen
Ekte varmluft
160
10 - 25
Kjeks av sukkerbrød‐
miks
Ekte varmluft
150 - 160
15 - 20
Butterdeig, forvarm
den tomme ovnen
Ekte varmluft
170 - 180
20 - 30
Kjeks av gjærdeig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
NORSK
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
100 - 120
30 - 50
Bakverk av eggehvite / Ekte varmluft
Marengs
80 - 100
120 - 150
Små gjærbakst, for‐
varm den tomme ov‐
nen
190 - 210
10 - 25
Makroner
Ekte varmluft
Over og Under‐
varme
10.6 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Baguetter toppet med Ekte varmluft
smeltet ost
160 - 170
15 - 30
Grønnsaksgrateng,
forvarm den tomme
ovnen
Gratinering med vifte
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over og Undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskeretter i form
Over og Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
Søt bakst
Over og Undervarme
180 - 200
40 - 60
Bakt pasta
Over og Undervarme
180 - 200
45 - 60
10.7 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Bruk stekebrettene.
23
24
www.electrolux.com
KAKER / BAKVERK
(°C)
(min)
2 posisjoner
Vannbakkels /
Eclair, forvarm den
tomme ovnen
160 - 180
25 - 45
1/4
Tørr strøsselkake
150 - 160
30 - 45
1/4
KJEKS / SMÅKAKER / BAKVERK / RUNDSTYKKER
(°C)
(min)
2 posisjoner
3 posisjoner
Små gjærbakst 180
20 - 30
1/4
-
Kjeks av mør‐
deig
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Kjeks av suk‐
kerbrødmiks
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Butterdeig, for‐
varm den tom‐
me ovnen
170 - 180
30 - 50
1/4
-
Kjeks av gjær‐
deig
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroner
100 - 120
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
Kjeks av egge‐ 80 - 100
hvite / Marengs
10.8 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Tildekket mager stek.
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
10.9 Steking
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Bruk det første hyllenivået.
NORSK
STORFEKJØTT
(°C)
(min)
Over og Un‐
dervarme
230
120 - 150
Roastbiff eller filet, per cm tykkel‐
lite stekt, forvarm se
den tomme ovnen
Gratinering
med vifte
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet, per cm tykkel‐
medium, forvarm
se
den tomme ovnen
Gratinering
med vifte
180 - 190
6-8
Roastbiff eller filet, per cm tykkel‐
godt stekt, forvarm se
den tomme ovnen
Gratinering
med vifte
170 - 180
8 - 10
Grytestek
1 - 1,5 kg
SVINEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skin‐ 1 - 1.5
kestek
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Ribbestek
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhånd‐
skokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALVEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
Kalvestek
(kg)
(°C)
(min)
1
160 - 180
90 - 120
25
26
www.electrolux.com
KALVEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
Kalveknoke
(kg)
(°C)
(min)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
LAMMEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lam‐
mestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
SMÅVILT
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harelår, for‐ opp til 1
varm den tomme
ovnen
230
30 - 40
Hjortesadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Lårstykke av hjort
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
NORSK
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0,2 – 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 – 0.5 hver
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK (DAMPET)
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.10 Sprø bakst med:Pizzafunksjon
PIZZA
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
(°C)
(min)
Quiche lor‐
raine /
Sveitsisk
pai
170 - 190
45 - 55
Ostekake
140 - 160
60 - 90
27
28
www.electrolux.com
PIZZA
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilbe‐
redning.
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
Bruk det andre hyllenivået.
(min)
Grønnsaks‐ 160 - 180
pai
50 - 60
(°C)
(min)
180 - 200
20 - 30
Usyret brød 230 - 250
10 - 20
Butterdeig‐
pai
160 - 180
45 - 55
Flammeka‐
ke
230 - 250
12 - 20
Piroger
180 - 200
15 - 25
Pizza, tykk
bunn
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilbe‐
redning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
Pizza, tynn 200 - 230
bunn, bruk
en langpan‐
ne
(min)
10.11 Grill
15 - 20
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Grill kun tynne stykker av kjøtt eller fisk.
Plasser en panne på det første
hyllenivået for å ta i mot fett.
GRILL
Bruk funksjonen: Grill
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Roastbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
NORSK
GRILL
Bruk funksjonen: Grill
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
Lammesadel
10.12 Frossen mat
AVRIMING
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kiler / Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
frossen
160 - 180
40 - 60
2
Stekt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
190 - 210
20 - 30
2
29
30
www.electrolux.com
10.13 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
Sett et brett opp ned inn i bunnen av
ovnsrommet ved tilberedning av store
mengder. Sett maten i en dyp form og
plasser den oppå brettet i ovnen. Fjern
hyllestøttene dersom det er nødvendig.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige oppti‐
ningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt, snu halv‐
veis
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve
steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem, pisk kre‐ 2 x 0,2
men mens den
fremdeles er litt
frossen
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen
mens den fremde‐
les er litt frossen.
Gateau
60
60
-
1.4
10.14 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med
samme størrelse.
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Bruk det første hyllenivået.
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
MYK FRUKT
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
(min)
Koketid inntil
småkoking
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet i
stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
NORSK
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
FRUKT MED KJERNE
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
Fersken /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil små‐
koking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRØNNSAKER
(min)
Koketid
inntil små‐
koking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Gulrøtter
50 - 60
5 - 10
Agurk
50 - 60
-
Blandede
pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Er‐
ter / Aspar‐
ges
50 - 60
15 - 20
GRØNNSAKER
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for
suppe
60 - 70
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
Plommer
8 - 10
Aprikos
8 - 10
10.15 Tørking - Ekte varmluft
Epleskiver
6-8
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
Pærer
6-9
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
10.16 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Roastbiff
45
60
70
Lårstykke
45
60
70
31
32
www.electrolux.com
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Skinke / Svin
80
84
88
Sadelkotelett / Svinekam, røkt /
Svinekam, posjert
75
78
82
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårekjøtt, lår
80
85
88
Fårekjøttsadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Hjortesadel
65
70
75
Harelår / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kylling
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
NORSK
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
And, hel/halv / Kalkun, hel/bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET,
ABBOR)
Fisk, hel/stor/dampet / Fisk, hel/
stor/stekt
GRYTERETTER - FOR‐
HÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Zucchinigryte / Brokkoligryte /
Fennikelgryte
GRYTERETTER SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Bakt pa‐
sta
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Hvitt brød-gryte med/uten frukt /
Risgrøtgryte med/uten frukt / Søt 80
nudelgryte
10.17 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
Middels
Mer
85
90
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
33
34
www.electrolux.com
Ildfaste for‐
mer
Pizzapanne
Kakeform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
Keramikk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høy‐
de
Form for karamell‐
pudding
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
10.18 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
Bruk den tredje brettplasseringen.
(°C)
(min)
Pastagrateng
200 - 220
45 - 55
Potetgrateng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødpudding
190 - 200
55 - 70
Rispudding
170 - 190
45 - 60
Eplekake av sukkerbrøddeig (rund kake‐
form)
160 - 170
70 - 80
Hvitt brød
190 - 200
55 - 70
10.19 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC
60350.
NORSK
35
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Over og Undervar‐ 160
me
35 - 50
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Ekte varmluft
160
60 - 90
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Over og Undervar‐ 180
me
70 - 90
1
Fettfri formkake
Ekte varmluft
Fettfri formkake
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
140
25 - 40
Kjeks / Bakverksstrimler, Over og Undervarme
forvarm den tomme ov‐
nen
160
20 - 30
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm den
tomme ovnen
Ekte varmluft
150
20 - 35
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm den
tomme ovnen
Over og Undervarme
170
20 - 30
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Kjeks / Bakverks‐
strimler
Ekte varmluft
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 posi‐ 3 posi‐
sjoner sjoner
1/4
1/3/5
36
www.electrolux.com
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Små kaker, 20 stk.
pr stekebrett, for‐
varm den tomme
ovnen
Ekte varmluft
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 posi‐ 3 posi‐
sjoner sjoner
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Ristet brød
Grill
1-3
5
Oksestek, snu halvveis
Grill
24 - 30
4
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjørings‐ Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
midler
NORSK
37
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdags‐
bruk
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvask‐
maskinen.
Praktisk til‐
behør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
11.2 Rengjøring av
ovnsrommet
Rengjøringsprosedyren fjerner kalkrester
fra ovnsrommet etter damptilberedning.
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
For funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS anbefaler vi
at du utfører
rengjøringsprosessen minst
etter hver 5.-10. -syklus.
1. Hell 250 ml hvit eddik i ovnsrommet
nederst i ovnen.
Bruk maks 6 % eddik uten
tilsetningsmidler.
2. La eddiken løse opp kalkrestene i
romtemperatur i 30 minutter.
3. Rengjør ovnsrommet med lunkent
vann og en myk klut.
11.3 Slik fjerner du: hyllestøtter
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av
ovnsstigen ut fra sideveggen.
2
Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet
i omvendt rekkefølge.
Holderne på de utrekkbare
skinnene må peke forover.
11.4 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Ikke start pyrolysen dersom
Damp Pluss-knappen er
trykket inn.
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
Ikke start den pyrolytiske
rengjøringen om du ikke har
lukket ovnsdøren helt. På
enkelte modeller viser
displayet "C3" når denne
feilen oppstår.
38
www.electrolux.com
ADVARSEL!
Ovnen blir svært varm. Fare
for brannskader.
FORSIKTIG!
Hvis det er andre produkter
montert i samme kabinett,
må du ikke bruke disse når
pyrolysefunksjonen er
aktivert. Dette kan skade
produktet.
1. Tørk av hulrommet med en våt og
myk klut.
2. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
3. Sett på pyrolyse-funksjonen. Se etter
i kapitlet "Daglig bruk»,
«Ovnfunksjoner».
4. Når
blinker, vri
temperaturknotten for å stille inn
pyrolysevarighet:
Tilvalg
Beskrivelse
P1
Lett
rengjøring.
Steketid: 1 t
30 min.
P2
Normal
rengjøring.
Steketid: 3 t.
Pyrolysen starter etter 2 sekunder.
Du kan bruke Sluttfunksjonen for å velge
starttid for rengjøringen.
Under pyrolyse er ovnslampen slått av.
5. For å endre standardvarigheten til
pyrolysen (P1 eller P2), trykk på
for å stille inn
, og deretter vri
temperaturknotten.
6. Når ovnen står på den innstilte
temperaturen, låses døren. Displayet
og linjene på
viser
varmeindikatoren til døren låses opp.
7. Etter at selvrengjøringen med
pyrolyse er ferdig, viser displayet
klokkeslettet. Ovnsdøren forblir låst.
8. Døren kan åpnes så snart ovnen er
avkjølt.
11.5 Husk å rengjøre
For å minne deg på at pyrolytisk
rengjøring er nødvendig vil PYR blinke i
displayet i 10 sekunder etter aktivering
og deaktivering av ovnen.
Påminneren for "Husk å
rengjøre!" slukkes:
• etter at pyrolysen er
ferdig.
•
hvis du trykker på
og
samtidig mens
PYR blinker i displayet.
11.6 Ta ut og sette på plass
døren
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det.Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
FORSIKTIG!
Håndter glasset forsiktig,
særlig på kantene på
frontpanelet. Glasset kan
knuse.
1. Åpne døren helt.
2. Løft klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
A
A
3. Lukk døren til første åpneposisjon
(ved tilnærmet vinkel: 70°).
4. Hold ovnsdøren med én hånd på
hver side og trekk den ut og opp fra
ovnen.
5. Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag.
6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
NORSK
39
ABC
2
B
1
7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
8. Hold glassene øverst i kanten én
etter én og trekk dem oppover og ut
av sporet.
11.7 Slik bytter du: Ovnslampe
9. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.
Ikke rengjør glasspanelene i
oppvaskmaskinen.
Gjenta stegene ovenfor i motsatt
rekkefølge etter rengjøring. Monter det
minste panelet først, så det store, og til
slutt døren.
Kontroller at glassene er satt inn og
ligger i riktig posisjon, ellers kan
overflaten på døren overopphetes.
Påse at du setter glasspanelene (C, B og
A) på plass igjen i riktig rekkefølge. Først
setter du inn panel C, som har en firkant
trykket på venstre side og en trekant på
høyre side. Du finner også disse
symbolene på dørrammen.
Trekantsymbolet på glasset må
samsvare med trekanten på dørrammen,
og firkantsymbolet med firkanten. Etter
det setter du inn de andre to
glasspanelene.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
Lyspæren på siden
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
40
www.electrolux.com
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
3. Rengjør lampedekselet.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller
betjene ovnen.
Ovnen er ikke koblet til en
strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk om apparatet er kob‐
let til strømnettet på riktig
måte (se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er akti‐
vert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Døren er ikke skikkelig luk‐ Lukk døren helt.
ket.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
NORSK
41
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Steketermometeret virker
ikke.
Pluggen til steketermome‐ Plasser pluggen til steke‐
teret er ikke korrekt satt inn termometeret så langt som
i kontakten.
mulig inn i kontakten.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Displayet viser "C2".
Du vil starte pyrolyse- eller
tinefunksjonen men har ik‐
ke tatt ut pluggen til steke‐
termometeret fra kontak‐
ten.
Ta steketermometeret ut
av kontakten.
Displayet viser "C3".
Rengjøringsfunksjonen vir‐ Lukk døren helt.
ker ikke. Du lukket ikke dø‐
ren helt eller den elektroni‐
ske dørlåsen er defekt.
Displayet viser "F102".
•
•
Du lukket ikke døren
helt.
Dørlåsen er defekt.
•
•
•
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
Lukk døren helt.
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser
"F102" igjen, må du
kontakte kundeservice
Deaktiver ovnen med
sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikrings‐
boksen og aktiver den
igjen.
Hvis displayet viser feil‐
koden igjen, må du kon‐
takte kundeservice.
Det er ingen god tilbered‐
ningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du slo ikke på funksjonen
på riktig måte: Ekte varm‐
luft PLUSS with the Plus
Steam.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
Det er ingen god tilbered‐
ningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du fylte ikke hulromspre‐
gingen med vann.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
42
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du ønsker å aktivere funk‐
sjonen True Fan Cooking
PLUS, men indikatoren for
Plus Steam slås ikke på.
Du valgte ikke varmefun‐
skjonen som støtter Plus
Steam.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
Du ønsker å aktivere funk‐
sjonen True Fan Cooking
PLUS, men indikatoren for
Plus Steam slås ikke på.
Plus Steam-funksjonen vir‐ Slå av apparatet ved hjelp
ker ikke.
av sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikringsbok‐
sen og slå den på igjen
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
Du ønsker å aktivere ren‐
gjøringsfunksjonen, men
displayet viser "C4".
Plus Steam-knappen er
trykket på.
Trykk på Plus Steam-knap‐
pen igjen.
Vannet i hulromspregingen Temperaturen er for lav.
koker ikke.
Still temperaturen til minst
110 °C.
Les kapittelet "Råd og
tips".
Vannet kommer ut av ov‐
nen.
Deaktiver ovnen og kon‐
troller at apparatet er av‐
kjølt. Tørk opp vannet med
en klut eller svamp. Tilsett
riktig mengde vann i ov‐
nen. Se den spesifikke
prosedyren.
Det er for mye vann i ov‐
nen.
Apparatet er slått på og blir Demofunksjonen er akti‐
ikke varmt. Viften går ikke. vert.
Displayet viser "Demo".
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold
nede samtidig.
3. Det første tallet på di‐
splayet ok Demo-indi‐
katoren begynner å
blinke.
4. Angi koden 2468 ved å
dreie knappen for tem‐
peraturen til høyre eller
venstre for å endre ver‐
for å
diene og press
bekrefte.
5. Det neste tallet begyn‐
ner å blinke.
6. Demo-modus deakti‐
veres når du bekrefter
det siste tallet og ko‐
den er riktig.
NORSK
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
CKP720V 944184895,
944184969
CKP720X 944184842,
944184958
CKP8000V 944184903,
944184977
CKP8000X 944184902,
944184976
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 1.09 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
71 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
43
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
CKP720V
36.5 kg
CKP720X
36.5 kg
CKP8000V
36.5 kg
CKP8000X
36.5 kg
44
www.electrolux.com
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB
2477-2017, vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og gril‐
ler – metoder for måling av ytelse.
13.2 Energisparende
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller -temperaturen.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
45
46
www.electrolux.com
NORSK
47
867352588-C-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising