Electrolux CKC7000X Användarmanual
CKC7000X
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
Få ut mesta möjliga
av din produkt
För snabb tillgång till manualer, how-to-guides,
support med mera genom vår fotoregistrering,
besök electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 9
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 9
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 11
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 12
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 15
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................16
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 35
12. FELSÖKNING.................................................................................................37
13. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 38
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
•
•
•
•
•
•
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
SVENSKA
•
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skå‐
pet under köksbän‐
ken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
•
•
•
600 (600) mm
550 mm
•
605 (580) mm
Höjd på produktens
främre del
594 mm
Höjd på produktens
bakre del
576 mm
Bredd på produk‐
tens främre del
549 mm
Bredd på produk‐
tens bakre del
548 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den in‐
byggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
1017 mm
Minsta storlek på
ventilationens öpp‐
ning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
550 x 20 mm
Nätsladdslängd. Ka‐
beln är placerad i
det högra hörnet på
baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
5
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om produkten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när produkten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
SVENSKA
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
14
2 3
5
4
3
2
1
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
PlusSteam
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsutrymmets upphöjning
Ugnsnivåer
Bakplåt
Galler
För kakor och småkakor.
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
7
8
www.electrolux.com
Långpanna
Matlagningstermometer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
För mätning av temperaturen inuti
maten.
Patisseriplåt
Utdragbara bakplåtsskenor
≤ 5 kg
För småfranskor, kringlor och småkakor.
Lämpar sig för ångfunktioner.
Missfärgning av ytan påverkar inte
funktionen.
För att sätta in och ta bort plåtar och
galler enklare.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
PLUS STEAM
Sätta på Varmluft PLUS-funktionen.
4.2 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Klockfunktioner
Timer
Klockfunktion
Indikator för matlagningstermometer
SVENSKA
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunk‐
tion
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
6.2 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att
välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.
Varmluft /
Varmluft
PLUS
6.3 Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Program
Pizza-funk‐
tion
Ugnen är avstängd.
Avstängt läge
Tända lampan.
Program
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.
Ställ in temperaturen på
20 – 40 °C lägre än för
Över- och undervärme.
För att tillsätta fuktighet
under tillagningen. För
att få den rätta färgen
och krispigheten under
gräddning. För att få
rätten saftigare under
uppvärmning.
Tillaga pizza. För att
bryna ordentligt och få
en knaprig botten.
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över- och un‐
dervärme
Belysning
Undervärme
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
9
10
www.electrolux.com
Ugnsfunk‐
tion
Upptining
Baka med
ånga
Program
För att tina mat (grönsa‐
ker och frukt). Uppti‐
ningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlag‐
ningsinstruktioner, se
kapitlet "Råd och Tips"
Baka med ånga. Ugns‐
luckan ska hållas
stängd under tillagning‐
en så att funktionen inte
avbryts och att ugnen
fungerar med högsta
möjliga energieffektivi‐
tet. När du använder
den här funktionen kan
temperaturen i ugnen
skilja sig från inställd
temperatur. Restvär‐
men änvänds.Värmeef‐
fekten kan vara reduce‐
rad. För allmänna ener‐
gibesparingsanvisning‐
ar, se kapitlet "Energief‐
fektivitet", Energibe‐
sparing. Denna funktion
användes för att följa
energieffektivitetsklass
enligt EN 60350-1.
För att grilla tunna mat‐
bitar och rosta bröd.
Grill
För stekning på en
ugnsnivå av större
Turbogrillning stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.4 Ställa in funktionen:Varmluft
PLUS
Den här funktionen tillsätter mer fukt
under tillagningen.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador. När funktionen stängs av
ska du öppna luckan försiktigt.
1. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten när ugnen är
igång eller när den
fortfarande är varm.
2. Ställ in funktionen:
.
3. Tryck på: PlusSteam .
Den fungerar bara med funktionen:
Varmluft PLUS.
Indikatorn tänds.
4. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
temperaturen.
5. Förvärm den tomma ugnen i 10
minuter för att skapa fuktighet.
6. Sätt in mat i ugnen.
Se avsnittet "Råd och tips".
Öppna inte ugnsluckan under tillagning.
7. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge, tryck på PlusSteam
för att stänga av ugnen.
Indikatorn slocknar.
8. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
SVENSKA
11
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion
påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALURET när som helst, även om produkten
är avstängd.
7.2 Ställa klockan. Ändra tiden
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
eller
för att ställa in rätt
Tryck på
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
För att ändra tiden, tryck på
upprepade gånger tills
börjar blinka.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
Displayen visar
.
för att ställa in
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
tiden.
Displayen visar
eller
för att ställa in
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
12
www.electrolux.com
7.5 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
4. Tryck på
för att ställa in
.
eller
5. Tryck på
SLUTTIDEN.
för att ställa in
6. Tryck på
för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare,
är igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.7 Avbryta klockfunktionerna
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
•
ugnstemperaturen (minst 120 °C),
temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
För bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för mat i flytande form eller
vätskor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
•
Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är i kötteller fiskbiten.
2. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
13
Matkategori: gryta
1. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
2. Sätt i matlagningstermometerns
spets mitt i grytan. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
Kontrollampan för
matlagningstermometern
blinkar.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
4. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när
maten uppnått den inställda
innertemperaturen. Tryck på valfri knapp
för att stänga av signalen.
5. Stäng av produkten.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ur formen ur
produkten.
Om maten har tillagats som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
3. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
4. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
för
Kontrollampan för
matlagningstermometern
blinkar.
5. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
14
www.electrolux.com
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
6. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när
maten uppnått den inställda
innertemperaturen. Tryck på valfri knapp
för att stänga av signalen.
7. Stäng av produkten.
8. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ur formen ur
produkten.
Om maten har tillagats som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
för
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
8.2 Sätta in tillbehör
Liten fördjupning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen .
8.3 Teleskopskenor – isättning
av tillbehör
Med teleskopskenorna kan du lättare
sätta in och ta ut ugnsstegarna.
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna
i diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
Långpanna/ Djup form:
FÖRSIKTIGHET!
Du måste skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt i
ugnen innan du stänger
ugnsluckan.
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Galler:
SVENSKA
Placera gallret på de utdragbara
teleskopskenorna så att fötterna är
vända nedåt.
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret och långpannan på
teleskopskenorna.
Den upphöjda kanten runt
gallret är en
specialanordning som
hindrar kokkärl från att glida
av.
Långpanna:
Sätt långpannan i teleskopskenorna.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
9.2 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är olåst när du köper ugnen.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta inte lucklåset vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när
du stänger ugnsluckan.
15
16
www.electrolux.com
9.4 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
9.3 Hur man använder det
mekaniska lucklåset
2
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Använd en bakplåt.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur, tillagningstid
och hyllposition för specifika typer av
mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
10.2 Varmluft PLUS
Använd den andra hyllpositionen.
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
(ml)
(°C)
(min.)
Cookies / Scones / Croissanter
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Franskbullar
100
200
20 - 25
Bröd
100
180
35 - 40
Plommontårta / Äppelpaj / Kanelbullar i
form
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Använd 150 ml vatten såvida inget annat
anges.
SOUS-VIDE-TILLAGNING
TER
FRYSTA FÄRDIGLAGADE RÄT‐
(min.)
Kött
15 - 25
(°C)
(min.)
Pasta
15 - 25
Pizza
200 - 210
10 - 20
Pizza
15 - 25
Croissan‐
ter
170 - 180
15 - 25
Ris
15 - 25
Lasagne,
använd
200 ml
180 - 200
35 - 50
Grönsaker
15 - 25
Använd 200 ml vatten.
Använd en ugnsform av glas.
Använd 100 ml vatten.
Ställ in temperaturen till 110 °C.
STEKNING
SOUS-VIDE-TILLAGNING
(°C)
(min.)
(min.)
Engelsk rost‐ 200
biff
50 - 60
Franskbullar
10 - 20
Kyckling
210
60 - 80
Bröd
15 - 25
180
65 - 80
Focaccia
15 - 25
Grillad fläsk‐
stek
17
18
www.electrolux.com
10.3 Gräddning
ugnstemperaturen om de blir olika bruna.
Detta jämnar ut sig under bakningen.
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
10.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsni‐
vå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vat‐
tenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta
gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid
nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in lägre ugnstemperatur
och längre gräddningstid.
Kaksmeten har inte förde‐
lats jämnt.
Fördela smeten jämnare på
bakplåten nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in något högre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
Kakan blir ojämn.
Kakan blir inte klar på
tiden som anges i re‐
ceptet.
10.5 Bakning på en hyllnivå
BAKA I FORMAR
(°C)
Tårtbotten av Varmluft
mördeg, för‐
värm den
tomma ugnen
170 - 180
(min.)
10 - 25
2
SVENSKA
19
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Tårtbotten av
sockerkakss‐
met
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Sockerkaka /
Brioche
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka /
Fruktkakor
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Cheesecake
Över- och undervär‐
me
170 - 190
60 - 90
1
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
nen.
Använd den tredje hyllpositio‐
nen.
Använd den tredje hyllpositio‐
Använd funktionen: Varmluft.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd en bakplåt.
Använd en bakplåt.
Kaka med smör‐
degstopping
(°C)
(min.)
150 - 160
20 - 40
Fruktpaj (på jäst‐ 150
deg/sockerkakss‐
met), använd en
långpanna
35 - 55
Fruktpaj av mör‐
deg
(°C)
(min.)
160 - 170
40 - 80
20
www.electrolux.com
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Förvärm den tomma ugnen.
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Använd en bakplåt.
(°C)
(min.)
Rulltårta
180 - 200
10 - 20
3
Rågbröd:
först: 230
20
1
sedan: 160 - 180
30 - 60
Mandelsockerkaka / 190 - 210
Sockerkakor
20 - 30
3
Petits-choux med
fyllning / Eclairs
190 - 210
20 - 35
3
Vetefläta / Runt
bröd
170 - 190
30 - 40
3
Fruktpaj (på jäst‐
deg/sockerkakss‐
met), använd en
långpanna
170
35 - 55
3
Jästkaka med käns‐ 160 - 180
lig fyllning (t.ex.
kvarg, grädde,
kräm)
40 - 80
3
Christstollen
50 - 70
2
160 - 180
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllpositionen.
Mördegskakor, kex
Varmluft
(°C)
(min.)
150 - 160
10 - 20
SVENSKA
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
160
10 - 25
Kakor av sockerkakss‐ Varmluft
met
150 - 160
15 - 20
Smördegskakor, för‐
värm den tomma ug‐
nen
Varmluft
170 - 180
20 - 30
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Bakverk med äggvita,
maränger / Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
Över- och under‐
värme
190 - 210
10 - 25
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
Varmluft
10.6 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
160 - 170
15 - 30
Grönsaksgratäng, för‐ Turbogrillning
värm den tomma ug‐
nen
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Över- och undervär‐
me
180 - 200
25 - 40
Fiskpudding
Över- och undervär‐
me
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Söta puddingar
Över- och undervär‐
me
180 - 200
40 - 60
Ostbaguetter
Varmluft
21
22
www.electrolux.com
Använd den första hyllpositionen.
Makaronipudding
Över- och undervär‐
me
10.7 Bakning på flera nivåer
(°C)
(min.)
180 - 200
45 - 60
Använd bakplåtarna.
Använd funktionen: Varmluft.
KAKOR/BAKVERK
(°C)
(min.)
2 positioner
Petits-choux med
160 - 180
fyllning / Eclairs,
förvärm den tomma
ugnen
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
30 - 45
1/4
150 - 160
KAKOR/SMÅKAKOR/BAKVERK/BULLAR
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Franskbullar
180
20 - 30
1/4
-
Mördegskakor,
kex
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Kakor av sock‐
erkakssmet
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Smördegska‐
170 - 180
kor, förvärm
den tomma ug‐
nen
30 - 50
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
30 - 60
1/4
-
160 - 170
SVENSKA
23
KAKOR/SMÅKAKOR/BAKVERK/BULLAR
(°C)
Mandelbiskvier
100 - 120
Maränger / Ma‐ 80 - 100
ränger
(min.)
2 positioner
3 positioner
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
10.8 Tips gällande
ugnsstekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
10.9 Stekning
Använd den första hyllpositionen.
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Över- och un‐
dervärme
230
120 - 150
Engelsk rostbiff el‐ per cm tjock‐
ler filé, röd, för‐
lek
värm den tomma
ugnen
Turbogrillning
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff el‐ per cm tjock‐
ler filé, medium,
lek
förvärm den tom‐
ma ugnen
Turbogrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff el‐ per cm tjock‐
ler filé, välstekt,
lek
förvärm den tom‐
ma ugnen
Turbogrillning
170 - 180
8 - 10
Grytstek
1 - 1,5 kg
24
www.electrolux.com
FLÄSK
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bog / Hals / Skinkstek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotletter / Revben‐
sspjäll
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i för‐
väg
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg /
Lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lamm, sadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
LAMM
Använd funktionen: Turbogrillning.
SVENSKA
VILT
Använd funktionen: Över- och undervärme.
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare, lägg, upp till 1
förvärm den tomma
ugnen
230
30 - 40
Rådjur, sadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
FÅGEL
Använd funktionen: Turbogrillning.
FISK (ÅNGKOKT)
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
25
26
www.electrolux.com
10.10 Knaprig tillagning med
inställningen: Pizza-funktion
PIZZA
nen.
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den första hyllpositio‐
nen.
Använd den andra hyllpositio‐
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
Pizza, tjock
botten
Quiche lor‐
raine /
Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
Cheeseca‐
ke
140 - 160
Grönsaks‐
paj
160 - 180
(°C)
(min.)
180 - 200
20 - 30
Osyrat bröd 230 - 250
10 - 20
Smördeg‐
skakor
160 - 180
45 - 55
60 - 90
Flammku‐
chen
230 - 250
12 - 20
50 - 60
Pirog
180 - 200
15 - 25
10.11 Grill
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
PIZZA
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
nen.
Använd den andra hyllpositio‐
Pizza, tunn
botten, an‐
vänd en
långpanna
(°C)
(min.)
200 - 230
15 - 20
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
SVENSKA
GRILL
Använd funktionen: Grill
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Fryst mat
AVFROSTNING
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjocka
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter / Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
färsk
170 - 190
35 - 45
2
27
28
www.electrolux.com
AVFROSTNING
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Lasagne / Cannelloni,
fryst
160 - 180
40 - 60
2
Makaronipudding med
ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
10.13 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Om du lagar större portioner ska en tom
tallrik placeras upp och ner på botten av
ugnen. Lägg maten i en djup form och
ställ den ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta
bort hyllstöden om det behövs.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(min.)
Upptiningstid
(min.)
Mer avfrost‐
ningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva
tiden.
Kött, vänd efter
halva tiden
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva
tiden.
Öring
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, vispa
2 x 0,2
grädden medan
den fortfarande
är lätt frusen
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden
medan den fortfa‐
rande är något
fryst.
Tårta
60
60
-
1.4
SVENSKA
29
10.14 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
GRÖNSAKER
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
Blandade in‐ 50 - 60
lagda grön‐
saker
5 - 10
Kålrabbi /
Ärter / Spar‐
ris
15 - 20
50 - 60
10.15 Dehydrering - Varmluft
MJUK FRUKT
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
(min.)
Tillagningstid
tills det börjar
sjuda
Jordgubbar / Blå‐
bär / Hallon / Mog‐
na krusbär
35 - 45
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
GRÖNSAKER
STENFRUKT
Persikor /
Kvitten /
Plommon
(min.)
Tillag‐
ningstid
tills det
börjar sju‐
da
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Ställ in temperaturen till 60 - 70 °C.
30
www.electrolux.com
FRUKT
FRUKT
(tim)
(tim)
Plommon
8 - 10
Äppelskivor
6-8
Aprikoser
8 - 10
Päron
6-9
10.16 Matlagningstermometer
NÖTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Rare
Medium
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
NÖTKÖTT
Köttfärslimpa
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
80
83
86
FLÄSKKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Skinka / Stek
80
84
88
Sadel, kotlett / Fläskkotlett, rökt /
Fläskkotlett, kokt
75
78
82
KALVKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
SVENSKA
FÅR/LAMMKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Får, lägg
80
85
88
Får, sadel
75
80
85
Lammstek / Lamm, lägg
65
70
75
VILTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Hare, sadel / Rådjur, sadel
65
70
75
Hare, lägg / Hare, hel / Rådjur,
lägg
70
75
80
FÅGEL
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kyckling
80
83
86
Anka, hel/halv / Kalkon, hel/filé
75
80
85
Anka, filé
60
65
70
FISK (LAX, TRUT, GÖS)
Fisk, hel/stor/ångkokt / Fisk, hel/
stor/grillad
GRYTOR - FÖRVÄLLDA
GRÖNSAKER
Squashgryta / Broccoligryta /
Fänkålsgryta
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
60
64
68
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
31
32
www.electrolux.com
GRYTOR
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Cannelloni / Lasagne / Makaroni‐
85
pudding
GRYTOR - SÖTA
Medium
Mer
88
91
Matens innertemperatur (°C)
Brödgryta med eller utan frukt /
Risgrynsgryta med eller utan
frukt / Söt nudelgryta
Mindre
Medium
Mer
80
85
90
10.17 Baka med ånga rekommenderade tillbehör
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Pizzaform
Ugnsform
Portionsfor‐
mar
Tårtbottenform
Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekteran‐
de
26 cm i diameter
Keramik
8 cm diame‐
ter, 5 cm hög
Mörk, icke reflekte‐
rande
28 cm i diameter
10.18 Baka med ånga
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
(°C)
(min.)
Grissini, 0,5 kg totalt
190 - 200
50 - 60
3
Tillagade kammusslor i skal
180 - 200
30 - 40
4
Hel fisk i salt, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
45 - 50
4
Hel fisk i bakplåtspapper, 0,3 - 0,5
kg
190 - 200
50 - 60
3
SVENSKA
(°C)
(min.)
Amaretti (20; 0,5 kg totalt)
170 - 180
40 - 50
3
Smulpaj med äpple
190 - 200
50 - 60
4
Chokladmuffins (20; 0,5 kg totalt)
160 - 170
35 - 45
3
10.19 Information till
provanstalter
Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar
(°C)
(min.)
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Lätt sockerkaka utan
fett
Över- och under‐
värme
160
35 - 50
2
Äppelpaj, 2 formar
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Äppelpaj, 2 formar
Ø20 cm
Över- och under‐
värme
180
70 - 90
1
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Smör‐
degskakor
Varmluft
140
25 - 40
Mördegskakor / Smör‐
degskakor, förvärm den
tomma ugnen
Över- och undervärme 160
20 - 30
33
34
www.electrolux.com
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Småkakor, 20 stycken/
plåt, förvärm den tomma
ugnen
Varmluft
150
20 - 35
Småkakor, 20 stycken/
plåt, förvärm den tomma
ugnen
Över- och undervärme 170
20 - 30
BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor
(°C)
(min.)
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor, 20 styck‐ Varmluft
en/plåt, förvärm den
tomma ugnen
150
23 - 40
1/4
-
Mördegskakor /
Smördegskakor
2 posi‐ 3 posi‐
tioner tioner
GRILL
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
(min.)
Rosta
Grill
1-3
5
Nötstek, vänd efter halva
tiden
Grill
24 - 30
4
SVENSKA
35
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten
och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐ Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring. Applicera inte
ugnsrengöringsmedel på de katalytiska ytorna.
medel
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpan‐
nan.
Används
varje dag
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem
torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐
del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
11.2 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
11.3 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter
en ångkokning.
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
För funktionen: Varmluft
PLUS vi rekommenderar att
rengöringsproceduren görs
efter 5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
36
www.electrolux.com
1
2
A
A
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
11.4 Katalytisk rengöring
Väggarna har en katalytisk beläggning
och är självrengörande. Den absorberar
fett.
Innan du startar den katalytiska
rengöringen:
•
•
•
ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar.
rengör ugnsbotten med varmt vatten
och handdiskmedel.
rengör innerglasen med varmt vatten
och en mjuk trasa.
1. Ställ in funktionen .
2. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
3. Stäng av ugnen.
4. När ugnen svalnar kan den rengöras
med en mjuk fuktig trasa.
Fläckar eller missfärgning av den
katalytiska ytan påverkar inte den
katalytiska rengöringen.
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
11.5 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
SVENSKA
En av gångjärnsarmarna
(vanligtvis den högra) kan
röra sig fritt. Se till att båda
gångjärnsarmarna har
samma position (ca 70°
vinkel).
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
37
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
11.6 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det blev inte bra när jag
Du slog inte på funktionen
använde funktionen: Varm‐ korrekt: Varmluft
luft PLUS.
PLUSmed Plus Steam.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Det blev inte bra när jag
Du fyllde inte på bottens‐
använde funktionen: Varm‐ kålen med vatten.
luft PLUS.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Du vill aktivera Varmluft
Du valde inte värmefunk‐
PLUS-funktionen men indi‐ tionen som stödjer Plus
katorn för Plus Steam
Steam.
tänds inte.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Du vill aktivera Varmluft
Plus Steam fungerar inte.
PLUS-funktionen men indi‐
katorn för Plus Steam
tänds inte.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säkrings‐
skåpet och slå på den
igen.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Vattnet i bottenskålen ko‐
kar inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åt‐
minstone 110 °C.
Se avsnittet "Råd och tips".
Vattnet rinner ut ur bot‐
tenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till
att den är helt kall. Ta bort
vattnet med en svamp eller
en disktrasa. Tillsätt rätt
mängd vatten i bottenskå‐
len. Se den specifika pro‐
ceduren.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
Electrolux
SVENSKA
Modellbeskrivning
CKC7000X 944184908,
944184978
Energiindex
81.2
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
34.5 kg
39
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor‐
na A och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Baka med ånga
För att spara energi under tillagningen.
40
www.electrolux.com
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
41
42
www.electrolux.com
SVENSKA
43
867352560-C-412019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising