Electrolux | OOC720NZ | User manual | Electrolux OOC720NZ Ohjekirja

Electrolux OOC720NZ Ohjekirja
COC720X
OOC720NV
OOC720NZ
FI
Uuni
Käyttöohje
Ota kaikki irti
tuotteestasi
Päästäksesi tutustumaan digitaalisiin käyttöohjeisiin,
ohjevideoihin, sekä muuhun apuun ja tukeen
valokuvarekisteröintimme kautta osoitteessa
electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4
3. TUOTEKUVAUS.................................................................................................7
4. KÄYTTÖPANEELI.............................................................................................. 8
5. KÄYTTÖÖNOTTO.............................................................................................. 8
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....................................................................................9
7. KELLOTOIMINNOT.......................................................................................... 11
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN..............................................................13
9. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................15
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................17
11. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 36
12. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 39
13. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 42
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
•
•
•
•
•
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
SUOMI
•
Kaapin vähimmäis‐
korkeus (työtason
alla olevan kaapin
vähimmäiskorkeus)
600 (600) mm
•
Kaapin leveys
550 mm
Kaapin syvyys
605 (580) mm
Laitteen etuosan
korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan le‐
veys
549 mm
Laitteen takaosan
leveys
548 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussy‐
vyys
546 mm
Leveys luukun olles‐
sa auki
1017 mm
Tuuletusaukon vä‐
himmäiskoko. Auk‐
ko alaosassa taka‐
na
550 x 20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oi‐
keassa kulmassa
takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
5
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite
on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
•
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
SUOMI
2.7 Hävittäminen
•
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
7
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
Irrota pistoke pistorasiasta.
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
14
2 3
4
5
4
3
2
1
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Virran merkkivalo / symboli
Näyttö
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Plus Steam
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Lokero
Kannatintasot
3.2 Lisävarusteet
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Uuniritilä
Grilli / uunipannu
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Leivinpelti
Leivonnaispelti
≤ 5 kg
8
www.electrolux.com
Käytetään sämpylöiden, pullien ja
muiden pienten leivonnaisten
paistamiseen. Sopii höyrytoiminnoille.
Pintojen värimuutokset eivät vaikuta
toimintoihin.
Käytetään ruoan sisälämpötilan
mittaamiseen.
Paistolämpömittari
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike Kuvaus
HÄLYTINAJASTIMEN asettaminen. Pidä sitä alhaalla yli
3 sekuntia uunin lampun sytyttämiseksi tai sammuttami‐
seksi.
Kellotoiminnon asettaminen.
Uunin tai paistolämpömittarin lämpötilan tarkistaminen
(jos soveltuu). Käytä ainoastaan uunitoiminnon ollessa
toiminnassa.
Kiertoilma PLUS -toiminnon kytkeminen toimintaan.
4.2 Näyttö
A
G
F
E
B
D
C
A. Ajastin / Lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
D. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
E. Tunnit / minuutit
F. Esittelytila (vain tietyt mallit)
G. Kellotoiminnot
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan asettamisesta on
kappaleessa "Kellotoiminnot".
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
SUOMI
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
9
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
Uunin toi‐
minto
Ruokien ja leivonnais‐
ten paistaminen yhdellä
Ylä + alaläm‐ tasolla.
pö
6.2 Uunitoiminnot
Uunin toi‐
minto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois
toiminnasta.
Pois toimin‐
nasta
Kuumennusajan vähen‐
täminen.
Pikakuumen‐
nus
Kiertoilma /
Kiertoilma
PLUS
Korkeintaan kolmella
kannatintasolla kypsen‐
täminen samanaikai‐
sesti ja ruokien kuivaus.
Lämpötila asetetaan
20−40 °C matalammak‐
si kuin toiminnossa Ylä
+ alalämpö.
Kosteuden lisääminen
paistamisen aikana. Oi‐
kean värin ja rapean
pinnan saavuttaminen
paistamisen aikana.
Mehukkuuden lisäämi‐
nen uudelleen lämmi‐
tyksen aikana.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskis‐
Pizza-toimin‐ tamiseen ja rapean
pohjan luomiseen.
to
Käyttötarkoitus
Alalämpö
Sulatus
Rapeapohjaisten kakku‐
jen paistaminen ja säilö‐
minen.
Ruoan sulattaminen (vi‐
hannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pa‐
kasteruoan määrästä ja
koosta.
10
www.electrolux.com
Uunin toi‐
minto
Kostea kier‐
toilma
Grilli
Gratinointi
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen
aikana. Katso valmis‐
tusohjeet luvusta "Neu‐
voja ja vinkkejä", Kos‐
tea kiertoilma. Uunin
luukun on oltava kiinni
ruoanlaiton aikana, jotta
toiminto ei keskeytyisi ja
uunin energiatehokkuus
olisi mahdollisimman
suuri. Kun käytät tätä
toimintoa, uunin si‐
sälämpötila voi poiketa
lämpötila-asetuksesta.
Jälkilämpöä hyödynne‐
tään.Kuumennusteho
voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia lu‐
vusta "Energiatehok‐
kuus", Energiansäästö.
Tämän toiminnon avulla
noudatetaan energiate‐
hokkuusluokan vaati‐
muksia standardin EN
60350-1 mukaisesti.
Kun valitset tämän toi‐
minnon, lamppu sam‐
muu automaattisesti 30
sekunnin kuluttua.
Ohuiden ruokien gril‐
laus ja leivän paahtami‐
nen.
Suurikokoisten luita si‐
sältävien lihapalojen tai
lintupaistien paistami‐
nen yhdellä tasolla.
Gratinointi ja ruskistus.
Tehostaa katalyyttisten
pintojen puhdistumista.
Katalyysi
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
6.3 Uunitoiminnon asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6.4 Toiminnon
asettaminen:Kiertoilma PLUS
Tämä toiminto lisää kosteutta ruoanlaiton
aikana.
VAROITUS!
Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
Laitteesta tuleva kosteus voi aiheuttaa
palovammoja. Avaa luukku varoen, kun
toiminto on päättynyt.
1. Täytä lokero hanavedellä.
Lokeron maksimitilavuus on 250 ml.
Täytä lokero vedellä uunin ollessa
kylmä.
HUOMIO!
Lokeroon ei saa lisätä
vettä käytön aikana tai
uunin ollessa kuuma.
2. Aseta toiminto:
.
3. Paina: Plus Steam .
Se toimii vain toiminnolla: Kiertoilma
PLUS.
Merkkivalo syttyy.
4. Aseta lämpötila kääntämällä
väännintä.
5. Esikuumenna tyhjää uunia 10
minuuttia kosteuden luomiseksi.
6. Aseta ruoka-ainekset uuniin.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja
vinkkejä".
SUOMI
Luukkua ei saa avata ruoanvalmistuksen
aikana.
7. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon ja sammuta uuni
painamalla painiketta Plus Steam
Merkkivalo sammuu.
8. Poista vesi lokerosta.
.
VAROITUS!
Varmista, että uuni on
kylmä ennen jäljellä
olevan veden
poistamista lokerosta.
6.5 Pikakuumennus
Pikakuumennustoiminto vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
11
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
1. Käännä uunin toimintojen valitsinta
pikakuumennustoiminnon
asettamiseksi.
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Äänimerkki kuuluu, kun uuni on
saavuttanut asetetun lämpötilan.
3. Valitse haluamasi uunitoiminto.
6.6 Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoimin‐
to
KELLONAI‐
KA
Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
muuttaminen. Kellona‐
jan muuttaminen edel‐
lyttää, että uuni on kyt‐
ketty pois toiminnasta.
Uunin toiminta-ajan
KESTOAIKA asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
LOPETUS
Uunin poiskytkeytymisa‐
jan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPE‐
TUS -toimintojen yhdis‐
telmä.
HÄLYTINA‐
JASTIN
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaiku‐
ta millään tavalla uunin
toimintaan. HÄLYTINA‐
JASTIMEN voi ottaa
käyttöön vaikka uuni on
pois päältä.
7.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
ja "12:00". "12" vilkkuu.
näkyy
1. Käännä lämpötilan valitsinta
tuntiarvon asettamiseksi.
2. Vahvista ja aseta minuutit painamalla
.
ja asetettu tunti.
Näytössä näkyy
"00" vilkkuu.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi.
4. Vahvista painamalla painiketta
tai
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
vilkkuu
7.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
12
www.electrolux.com
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla . Käännä lämpötilan
valitsinta tuntien asettamiseksi ja
vahvista painamalla .
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus
vilkkuvat näytössä. Uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Käännä lämpötilan valitsinta tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla .
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus
minuutin ajan.
vilkkuvat näytössä. Uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
.
Näytössä vilkkuu
.
4. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Näytössä näkyy
ja
asetettu lämpötila.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus
minuutin ajan.
vilkkuvat näytössä. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
1. Paina
-painiketta toistuvasti,
ja "00" vilkkuvat näytössä.
kunnes
2. Käännä lämpötilan valitsinta
asettaaksesi sekunnit ja sen jälkeen
minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
ajan. "00:00" ja
vilkkuvat
näytössä. Voit sammuttaa
SUOMI
13
merkkiäänen painamalla mitä
tahansa painiketta.
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilan. Kun ruoan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, uuni
sammuu automaattisesti.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan
tai kalan keskelle paksuimpaan
kohtaan, jos mahdollista. Varmista,
että paistolämpömittarista on
vähintään 3/4 ruoan sisällä.
3. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
Paistomittarin käytössä on huomioitava
kaksi eri lämpötilaa:
•
•
uunin lämpötila (vähintään 120 °C),
ruoan sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria ja
alkuperäisiä varaosia.
Näin saavutetaan parhaat tulokset:
• Käytä ruoka-aineksia
huoneenlämpöisinä.
• Paistolämpötilamittaria ei saa käyttää
nestemäisiin ruokiin.
• Paistolämpötilamittarin tulee olla
ruoassa ja pistokkeen pistorasiassa
ruoanlaiton aikana.
• Käytä suositeltuja
paistolämpötilamittarin lämpötilaasetuksia. Lue ohjeet kohdasta
"Neuvoja ja vinkkejä".
Aina kun paistolämpömittari
asetetaan pistorasiaan,
sisälämpötila on asetettava
uudelleen. Et voi valita
kestoa ja päättymisaikaa.
Uuni laskee likimääräisen
kypsennysajan, joka voi
muuttua kypsennyksen
aikana.
Ruokalajin kategoriat: liha,
kana ja kala
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen oletuslämpötila
on 60 °C.
Kun
vilkkuu, voit muuttaa
oletuslämpötilaa lämpötilan valitsimella.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli ja sen oletuslämpötila.
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
14
www.electrolux.com
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun ruoka on saavuttanut asetetun
paistolämpömittarin lämpötilan,
paistolämpömittarin oletuslämpötila ja
4. Peitä paistolämpömittari lopuilla
aineksilla.
5. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
vilkkuvat näytössä. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka uunista.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Ruokalajin kategoria:
vuokaruoka
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
2. Aseta puolet aineksista keittoastiaan.
3. Aseta paistolämpömittarin kärki
tarkalleen vuokaruoan
keskelle.Paistolämpömittari tulee
asettaa vakaasti paikoilleen yhteen
kohtaan kypsennyksen ajaksi. Käytä
sen vakauttamiseen kiinteää ruokaainesta. Aseta paistolämpömittarin
silikonikahva tukevasti keittoastian
reunaa vasten. Paistolämpömittarin
kärki ei saa koskettaa keittoastian
pohjaan.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
6. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun ruoka on saavuttanut asetetun
paistolämpömittarin lämpötilan,
paistolämpömittarin oletuslämpötila ja
vilkkuvat näytössä. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
7. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka uunista.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Lämpötilan säätäminen
ruoanlaiton aikana
Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
tahansa kypsennyksen aikana:
1. Paina painiketta
:
SUOMI
Yksi painikkeen painallus näytössä näkyy asetettu
sisälämpötila, joka muuttuu 10
sekunnin välein sen hetkiseksi
sisälämpötilaksi.
• Kaksi painikkeen painallusta näytössä näkyy nykyinen uunin
lämpötila, joka muuttuu 10
sekunnin välein asetetuksi uunin
lämpötilaksi.
• Kolme painikkeen painallusta näytössä näkyy asetettu uunin
lämpötila.
2. Käännä lämpötilan säädintä
lämpötilan muuttamiseksi.
15
•
8.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon .
Pieni lovi yläosassa
parantaa turvallisuutta. Lovet
estävät myös kallistumisen.
Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE tulee
näkymään näyttöön.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.2 Painikelukituksen
käyttäminen
Voit kytkeä painikelukituksen päälle vain,
kun uuni on toiminnassa.
Kun painikelukitus on päällä, käynnissä
olevan uunin lämpötila- ja aika-asetuksia
ei voida muuttaa vahingossa.
1. Valitse uunitoiminto ja aseta se
haluamillasi arvoilla.
16
www.electrolux.com
2. Paina ja pidä alhaalla
ja
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee
näkyviin 5 sekunnin ajaksi.
Loc tulee näkyviin näyttöön,
kun lämpötilan valitsinta
käännetään tai painiketta
painetaan painikelukituksen
ollessa päällä.
Kun uunin toimintojen väännintä
käännetään, uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
9.5 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin
pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii
edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.
9.6 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.
Kun uuni kytketään pois toiminnasta
painikelukituksen ollessa päällä,
painikelukituksen tilalle aktivoituu
automaattisesti lapsilukko. Katso kohta
"Lapsilukon käyttäminen".
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.3 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket uunin pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli 40
°C.Käännä lämpötilan
valitsintavasemmalle tai oikealle
tarkistaaksesi uunin lämpötilan.
HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta
pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta
uuninluukkua sulkiessasi.
9.4 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Kevyt,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
9.7 Mekaanisen luukun
lukituksen käyttäminen
1. Kytke luukun lukitus päälle vetämällä
luukun lukitusta eteenpäin, kunnes
se lukkiutuu paikalleen.
2. Kytke luukun lukitus pois päältä
käytöstä painamalla luukun lukitus
takaisin paneeliin.
SUOMI
17
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
1
2
9.8 Luukun avaaminen
mekaanisella uunin lukituksen
ollessa päällä
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen
uunin lukitus on päällä.
Jos painat luukun lukitusta
napsautukseen saakka, luukun lukitus
kytkeytyy pois päältä.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
10.2 Kiertoilma PLUS
Käytä toista kannatintasoa.
Lisää 150 ml vettä.
Käytä leivinpeltiä.
LEIVÄT
KAKUT / LEIVONNAISET /
(°C)
(min)
Pikkuleivät /
Teeleipä /
Kroissantit
150 - 180
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Sämpylät
200
20 - 25
Leipä
180
35 - 40
Rusinakakku / 160 - 180
Omenapiirak‐
ka / Korvapuus‐
tit, kakkuvuoas‐
sa
Lisää 200 ml vettä.
30 - 60
18
www.electrolux.com
Lisää 200 ml vettä.
Käytä lasiastiaa.
RIAT
PAKASTETUT VALMISATE‐
PAISTAMINEN
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Kroissantit
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Lisää 100 ml vettä.
Aseta lämpötila 110 °C.
(°C)
(min)
Paahtopaisti
200
50 - 60
Kana
210
60 - 80
Porsaanpaisti 180
65 - 80
10.3 Paistaminen
ESIVALMISTETTUJEN RUO‐
KIEN KYPSENNYS
(min)
Sämpylät
10 - 20
Leipä
15 - 25
Focaccia
15 - 25
Liha
15 - 25
Pasta
15 - 25
Pizza
15 - 25
Riisi
15 - 25
Vihannekset
15 - 25
Käytä ensimmäisellä kerralla
alhaisempaa lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
10.4 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riit‐
tävän kypsä.
Kannatintaso on virheelli‐
nen.
Laita kakku alemmalle kanna‐
tintasolle.
Kakku laskeutuu, se
on taikinainen tai liian
kostea.
Uunin lämpötila on liian
korkea.
Käytä seuraavalla kerralla hiu‐
kan alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pi‐
tempi paistoaika ja alhaisempi
lämpötila.
SUOMI
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian
matala.
Käytä seuraavalla kerralla hiu‐
kan korkeampaa lämpötilaa.
Liian pitkä paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla ly‐
hyempi paistoaika.
Kakku kypsyy epäta‐
saisesti.
19
Liian korkea paistolämpö‐ Alenna uunin lämpötilaa ja pi‐
tila ja liian lyhyt paistoaika. dennä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakau‐
tunut tasaisesti.
Kakku ei paistu resep‐ Uunin lämpötila on liian
tissä ilmoitetussa pais‐ matala.
toajassa.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Käytä seuraavalla kerralla hiu‐
kan korkeampaa lämpötilaa.
10.5 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Kakkupohja
Kiertoilma
murotaikinas‐
ta, uunin esi‐
kuumennus
tyhjänä
170 - 180
10 - 25
2
Torttupohja
Kiertoilma
vatkatusta tai‐
kinasta
150 - 170
20 - 25
2
Maustekak‐
ku / Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Maustekak‐
Kiertoilma
ku / Hedelmä‐
kakut
140 - 160
70 - 90
1
Juustokakku
170 - 190
60 - 90
1
Ylä + alalämpö
20
www.electrolux.com
LEIVÄT
KAKUT / LEIVONNAISET /
LEIVÄT
KAKUT / LEIVONNAISET /
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Käytä leivinpeltiä.
Strösselikakku
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Marja-/hedelmä‐ 150
piirakka (hiivatai‐
kina / vatkattu tai‐
kina), käytä uuni‐
pannua
35 - 55
Marja-/hedelmä‐
piirakka, murotai‐
kinapohja
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Kääretorttu
180 - 200
10 - 20
3
Ruisleipä:
ensin: 230
20
1
myöhemmin: 160 180
30 - 60
190 - 210
20 - 30
Voilla leivottu man‐
telikakku / Sokeri‐
kakut
3
SUOMI
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclairleivokset
190 - 210
20 - 35
3
Pullapitko / Pullak‐
ranssi
170 - 190
30 - 40
3
Marja-/hedelmäpii‐
rakka (hiivataikina /
vatkattu taikina),
käytä uunipannua
170
35 - 55
3
Pellillä paistetut lei‐ 160 - 180
vonnaiset, arkalaa‐
tuinen täyte (esim.
rahka, kerma, vanil‐
jakastike)
40 - 80
3
Joulupulla (stollen)
50 - 70
2
160 - 180
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
Sämpylät, uunin esi‐
kuumennus tyhjänä
Kiertoilma
160
10 - 25
Pikkuleivät vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
21
22
www.electrolux.com
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Lehtitaikinaleivonnai‐
set, uunin esikuumen‐
nus tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
20 - 30
Pikkuleivät hiivataiki‐
nasta
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Munanvalkuaisleivon‐
naiset / Marengit
Kiertoilma
80 - 100
120 - 150
Sämpylät, uunin esi‐
kuumennus tyhjänä
Ylä + alalämpö
190 - 210
10 - 25
10.6 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Juustokuorrutteiset
patongit
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Vihannesgratiini, uu‐
nin esikuumennus
tyhjänä
Gratinointi
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
10.7 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
SUOMI
KAKKU/PIIRAKKA
(°C)
(min)
2 tasoa
Tuulihatut / Eclair160 - 180
leivokset, uunin esi‐
kuumennus tyhjänä
25 - 45
1/4
Strösselikakku, kui‐ 150 - 160
va
30 - 45
1/4
PIKKULEIVÄT / PIENET KAKUT / LEIVONNAISET / SÄMPYLÄT
(°C)
(min)
2 tasoa
3 tasoa
20 - 30
1/4
-
Murotaikinapik‐ 150 - 160
kuleivät
20 - 40
1/4
1/3/5
Pikkuleivät vat‐ 160 - 170
katusta taiki‐
nasta
25 - 40
1/4
-
Lehtitaikinalei‐ 170 - 180
vonnaiset, uu‐
nin esikuumen‐
nus tyhjänä
30 - 50
1/4
-
Pikkuleivät hii‐
vataikinasta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Macaronit
100 - 120
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
Sämpylät
180
Munanvalkuais‐ 80 - 100
leivonnaiset /
Marengit
10.8 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
23
24
www.electrolux.com
10.9 Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
NAUDANLIHA
(°C)
(min)
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä + alalämpö 230
120 - 150
Paahtopaisti tai fi‐
lee, raaka, uunin
esikuumennus
tyhjänä
per
paksuus/cm
Gratinointi
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai fi‐
lee, puolikypsä,
uunin esikuumen‐
nus tyhjänä
per
paksuus/cm
Gratinointi
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai fi‐
lee, kypsä, uunin
esikuumennus
tyhjänä
per
paksuus/cm
Gratinointi
170 - 180
8 - 10
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti,
esikypsennetty
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
SUOMI
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi /
Lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksenkoi‐ korkeintaan 1
pi, uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatu‐ 1,5 - 2
la
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
180 - 200
60 - 90
LAMMAS
Valitse toiminto: Gratinointi.
RIISTA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(kg)
1,5 - 2
25
26
www.electrolux.com
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25 kpl
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
KALA (HAUDUTETTU)
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Kokonainen kala
10.10 Rapea pinta:Pizzatoiminto
PIZZA
PIZZA
soa.
soa.
Käytä ensimmäistä kannatinta‐
Käytä ensimmäistä kannatinta‐
(°C)
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipii‐
ras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupii‐
170 - 190
ras / Sveit‐
siläinen
juustopiirak‐
ka
(min)
45 - 55
SUOMI
PIZZA
PIZZA
soa.
Käytä ensimmäistä kannatinta‐
(°C)
(min)
Juustokak‐
ku
140 - 160
60 - 90
Vihannes‐
piiras
160 - 180
50 - 60
Käytä toista kannatintasoa.
Esikuumenna tyhjää uunia en‐
nen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(min)
180 - 200
20 - 30
Kohottama‐ 230 - 250
ton leipä
10 - 20
Voitaikina‐
pohjainen
piiras
160 - 180
45 - 55
Flammku‐
chen
230 - 250
12 - 20
Pierogi (Pii‐ 180 - 200
raat)
15 - 25
10.11 Grilli
(min)
Pizza, ohut 200 - 230
pohja, käytä
uunipannua
(°C)
Pizza, pak‐
su pohja
PIZZA
(°C)
Esikuumenna tyhjää uunia en‐
nen ruokien asettamista uuniin.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
15 - 20
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Valitse toiminto: Grilli
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Paahtopaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Naudanfilee
230
20 - 30
20 - 30
3
27
28
www.electrolux.com
GRILLI
Valitse toiminto: Grilli
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Porsaankylki‐
paisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasikankylki‐
paisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kokonainen ka‐
la, 0,5 kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Pakasteet
Sulatus
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste 190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset, ohuet
200 - 220
20 - 30
3
Ranskalaiset, paksut
200 - 220
25 - 35
3
Lohkoperunat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
3
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
tuore
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Pizza, pakaste
SUOMI
29
Sulatus
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
3
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
2
10.13 Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Kun ruoka on suurikokoinen, aseta tyhjä
lautanen ylösalaisin uunin pohjalle. Aseta
ruoka syvään astiaan ja aseta se uunin
sisällä olevan lautasen päälle. Poista
tarvittaessa kannattimet.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusai‐
ka
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsen‐
nyksen puolivälis‐
sä.
Liha, käännä
kypsennyksen
puolivälissä
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsen‐
nyksen puolivälis‐
sä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma, vatkaa 2 x 0,2
kerma, kun se
on edelleen hiu‐
kan jäässä
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma,
kun se on edel‐
leen hiukan jääs‐
sä.
Gateau (peru‐
nalaatikko)
60
60
-
1,4
30
www.electrolux.com
10.14 Säilöminen
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
VIHANNEKSET
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka keit‐
tämistä
100 °C:ssa
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kurkut
50 - 60
-
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
10.15 Kuivaus - Kiertoilma
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
MÄT
PEHMEÄT MARJAT/HEDEL‐
(min)
Keittoaika kiehu‐
miseen
Mansikat / Musti‐
kat / Vadelmat /
Kypsät karviaiset
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata
uunin luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
35 - 45
VIHANNEKSET
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumi‐
seen
(min)
Jatka keit‐
tämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
SUOMI
HEDELMÄT
HEDELMÄT
(h)
(h)
Luumut
8 - 10
Omenaviipaleet
6-8
Aprikoosit
8 - 10
Päärynät
6-9
10.16 Paistolämpömittari
NAUDANLIHA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Puoliraaka
Keskitaso
Kypsä
Paahtopaisti
45
60
70
Selkäpaisti
45
60
70
NAUDANLIHA
Lihamureke
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
PORSAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Kinkku / Paisti
80
84
88
Selän kylkipaisti / Porsaankylki‐
paisti, savustettu / Porsaankylki‐
paisti, haudutettu
75
78
82
VASIKKA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Vasikanpaisti
75
80
85
Vasikan reisipaisti
85
88
90
31
32
www.electrolux.com
LAMMAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Lampaanreisi
80
85
88
Lampaanselkä
75
80
85
Lammaspaisti / Lampaanreisi
65
70
75
RIISTA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Jäniksenselkä / Kauriin-/hirven‐
satula
65
70
75
Jäniksenkoipi / Jänis, kokonai‐
nen / Kauriin-/hirvenkoipi
70
75
80
KANA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Kana
80
83
86
Ankka, kokonainen/puolikas /
Kalkkuna, kokonainen/rintapala
75
80
85
Ankka, rintapala
60
65
70
KUHA)
KALA (LOHI, TAIMEN,
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Kala, kokonainen/suuri/haudutet‐
tu / Kala, kokonainen/suuri/pais‐ 60
tettu
VUOKARUOAT - ESIKEI‐
TETYT VIHANNEKSET
Kesäkurpitsavuoka / Parsakaali‐
vuoka / Fenkolivuoka
Keskitaso
Lisää
64
68
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
SUOMI
PATA - SUOLAINEN
33
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Cannelloni / Lasagne / Makaroni‐
85
laatikko
PATA - MAKEA
Keskitaso
Lisää
88
91
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Laatikkoruoka vaaleasta leivästä
hedelmillä / ilman hedelmiä / Rii‐
80
sipuurolaatikko hedelmillä / ilman
hedelmiä / Makea nuudelivuoka
10.17 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
Keskitaso
Lisää
85
90
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
Pizzapannu
Tumma, heijastama‐
ton
halkaisija 28 cm
Annosvuoat
Uunivuoka
Torttuvuoka
Keraaminen
Tumma, heijastama‐
Tumma, heijastamaton
halkaisija 8
ton
halkaisija 26 cm
cm, korkeus 5
halkaisija 28 cm
cm
10.18 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronivuoka
200 - 220
45 - 55
Perunapaistos
180 - 200
70 - 85
34
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Leipävanukas
190 - 200
55 - 70
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
Omenakakku vatkatusta taikinasta (pyö‐
reä kakkuvuoka)
160 - 170
70 - 80
Vehnäleipä
190 - 200
55 - 70
10.19 Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350,
IEC 60350.
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut lei‐
vonnaiset
(°C)
(min)
Rasvaton sokerikakku Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
2
Rasvaton sokerikakku Ylä + alalämpö
160
35 - 50
2
Omenapiirakka, 2
vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
60 - 90
2
Omenapiirakka, 2
vuokaa Ø20 cm
Ylä + alalämpö
180
70 - 90
1
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
(°C)
(min)
140
25 - 40
SUOMI
35
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat,
Ylä + alalämpö
uunin esikuumennus tyh‐
jänä
160
20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Kiertoilma
uunin esikuumennus tyh‐
jänä
150
20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Ylä + alalämpö
uunin esikuumennus tyh‐
jänä
170
20 - 30
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
(°C)
(min)
Kiertoilma
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Pienet kakut, 20 kpl/ Kiertoilma
pelti, uunin esikuu‐
mennus tyhjänä
150
23 - 40
1/4
-
Murokeksit / Pastei‐
jat
2 tasoa 3 tasoa
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Paahtoleipä
Grilli
1-3
5
36
www.electrolux.com
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Naudanlihapihvit, käännä Grilli
kypsennyksen puolivälissä
24 - 30
4
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐ Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella. Uunin puh‐
distusainetta ei saa käyttää katalyyttisilla pinnoilla.
neet
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua.
Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarus‐
teita ei saa pestä astianpesukoneessa.
Lisävarus‐
teet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuai‐
neilla, teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
SUOMI
11.2 Lokeron puhdistaminen
11.4 Katalyysipuhdistus
Puhdistustoiminto poistaa kalkkijäämät
lokerosta höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Katalyyttinen pinnoite puhdistuu
itsestään. Se imee rasvaa.
Toimintoon: Kiertoilma PLUS
suosittelemme suorittamaan
puhdistustoiminnon
vähintään joka 5.-10. ohjelma.
1. Lisää 250 ml valkoviinietikkaa uunin
alaosan lokeroon.
Käytä enintään 6 % viinietikkaa ilman
lisäaineita.
2. Anna viinietikan liuottaa kalkkijäämät
ympäristölämpötilassa 30 minuutin
ajan.
3. Puhdista laite lämpimällä vedellä ja
pehmeällä liinalla.
11.3 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
37
Ennen katalyysipuhdistuksen kytkemistä
toimintaan:
•
•
•
poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien kannattimet.
puhdista uunin pohja lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella.
puhdista luukun sisälasi lämpimällä
vedellä ja pehmeällä liinalla.
1. Aseta toiminto .
Katalyysipuhdistuksen kestoa ei voida
muuttaa. Puhdistuksen
käynnistymisaikaa voidaan viivyttää
toiminnolla: LOPPU.
Äänimerkki kuuluu puhdistustoiminnon
päätyttyä.
2. Voit sammuttaa merkkiäänen
painamalla mitä tahansa painiketta.
3. Kytke uuni pois päältä.
Voit lopettaa puhdistustoiminnon ennen
sen päättymistä kääntämällä uunin
toimintojen väännin Off-asentoon.
4. Kun uuni on jäähtynyt, puhdista sen
sisäosa pehmeällä kostealla liinalla.
Katalyyttisten pintojen tahrat tai
värimuutokset eivät vaikuta
katalyysipuhdistukseen.
11.5 Puhdistusmuistutus
Katalyysipuhdistuksen tarpeesta
ilmoittaa CATA, joka vilkkuu näytössä 10
sekuntia aina kun uuni kytketään
toimintaan tai pois toiminnasta.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
Puhdistuksen merkkivalo sammuu:
•
•
Katalyysi-toiminnon päättyessä.
Painaessa samanaikaisesti
painikkeita
ja
.
11.6 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.Lasilevyjen
lukumäärä vaihtelee mallikohtaisesti.
38
www.electrolux.com
VAROITUS!
Luukku on painava.
HUOMIO!
Käsittele lasia varoen, tämä
koskee erityisesti
etupaneelin reunoja. Lasi voi
rikkoutua.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Paina saranoissa olevat lukitusvivut
(A) ääriasentoon.
A
A
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
avausasentoon (likimääräinen kulma:
70°).
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti uunista
ylöspäin suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
9. Puhdista lasilevy vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Suorita edellä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä
puhdistamisen jälkeen. Kiinnitä ensiksi
pienin lasilevy, sitten suurempi ja lopuksi
luukku.
Varmista, että lasit on asetettu oikeaan
asentoon. Muutoin luukun pinta voi
ylikuumentua.
11.7 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2
B
1
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos
ohjauskiskosta.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Sivulamppu
1. Poista vasen kannatinkisko
päästäksesi lamppuun.
SUOMI
2. Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä
esineellä (esim. teelusikalla).
39
3. Puhdista suojalasi.
4. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
5. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
6. Asenna vasen kannatin.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimin‐
taan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Uunia ei ole kytketty säh‐
köverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheelli‐
sesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saata‐
villa).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankat‐
kaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaatti‐
nen virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toi‐
mintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
40
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Paistolämpömittari ei toimi. Paistolämpömittarin pisto‐ Kytke paistolämpömittarin
ke on asetettu virheellisesti pistoke mahdollisimman
pistorasiaan.
syvälle pistorasiaan.
Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.
Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
Näytössä näkyy C2.
Haluat käynnistää Katalyy‐ Poista paistolämpömittarin
si- tai Sulatus-toiminnon,
pistoke pistorasiasta.
mutta et poistanut paisto‐
lämpömittarin pistoketta
pistorasiasta.
Näytössä näkyy virhekoo‐
di, jota ei ole tässä taulu‐
kossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
•
•
Kytke laite pois päältä
irrottamalla ja kiinnittä‐
mällä sulaketaulun sula‐
ke tai käyttämällä sula‐
ketaulun turvakytkintä,
ja kytke se takaisin
päälle.
Käänny kuluttajaneu‐
vonnan puoleen, ellei
virhekoodi katoa näy‐
töstä.
Seuraava toiminto ei tuota
hyviä tuloksia: Kiertoilma
PLUS.
Toimintoa ei ole kytketty oi‐ Katso kohta "Toiminnon
kein toimintaan: Kiertoilma asettaminen: Kiertoilma
PLUS Plus Steam -toimin‐ PLUS".
nolla.
Seuraava toiminto ei tuota
hyviä tuloksia: Kiertoilma
PLUS.
Lokeroa ei ole täytetty ve‐
dellä.
Haluat kytkeä toimintaan
True Fan Cooking PLUS toiminnon, mutta Plus
Steam -merkkivalo ei syty.
Et ole valinnut uunitoimin‐ Katso kohta "Toiminnon
toa, joka tukee Plus Steam asettaminen: Kiertoilma
-toimintoa.
PLUS".
Haluat kytkeä toimintaan
True Fan Cooking PLUS toiminnon, mutta Plus
Steam -merkkivalo ei syty.
Plus Steam ei toimi.
Haluat aktivoida puhdistus‐ Plus Steam -painiketta on
toiminnon, mutta näytössä painettu.
näkyy "C4".
Katso kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
Kytke uuni pois päältä ir‐
rottamalla ja kiinnittämällä
sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
Katso kohta "Toiminnon
asettaminen: Kiertoilma
PLUS".
Paina Plus Steam -paini‐
ketta uudelleen.
SUOMI
41
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Lokerossa oleva vesi ei
kiehu.
Lämpötila on liian matala.
Aseta lämpötilaksi vähin‐
tään 110 °C.
Lue ohjeet kohdasta "Neu‐
voja ja vinkkejä".
Vettä tulee ulos lokerosta.
Lokerossa on liikaa vettä.
Kytke uuni pois toiminnas‐
ta ja varmista, että laite on
jäähtynyt. Pyyhi vesi pois
liinalla tai sienellä. Lisää
oikea määrä vettä loke‐
roon. Katso vastaavat oh‐
jeet.
Laite on kytketty toimin‐
Esitystila on päällä.
taan, mutta se ei kuumene.
Puhallin ei toimi. Näytössä
näkyy "Demo".
1. Kytke uuni pois toimin‐
nasta.
2. Paina ja pidä alhaalla
samanaikaisesti paini‐
ketta
.
3. Näytön ensimmäinen
numero ja Demo-merk‐
kivalo alkavat vilkkua.
4. Syötä koodi 2468
kääntämällä lämpötilan
säädintä oikealle tai
vasemmalle arvojen
säätämiseksi ja vahvis‐
ta painamalla .
5. Seuraava numero al‐
kaa vilkkua.
6. Demo -toiminto kytkey‐
tyy pois päältä, kun
vahvistat viimeisen nu‐
meron ja koodi on oi‐
kein.
12.2 Huoltotiedot
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä uunista.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
42
www.electrolux.com
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
COC720X 944184901,
944184975
OOC720NV 944184900,
944184974
OOC720NZ 944184847,
944184961
Energialuokka
81,2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa
1,09 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toi‐
minnossa
0,69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
71 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
COC720X
34.0 kg
OOC720NV
34.0 kg
OOC720NZ
34.0 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liittei‐
den A ja B mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesar‐
jat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
13.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
SUOMI
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
43
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen. Kun
uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867352565-B-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising