AEG | BPK842320B | User manual | Aeg BPK842320B Brukermanual

Aeg BPK842320B Brukermanual
BPE842320B
BPE842320M
BPE842320W
BPK842320B
BPK842320M
BPK842320W
BPR842320M
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENE PRODUKT....................................................................................................8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK....................................................................................... 9
6. DAGLIG BRUK............................................................................................................10
7. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 16
8. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 17
9. TILLEGGSFUNKSJONER.......................................................................................... 19
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................20
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................38
12. FEILSØKING............................................................................................................ 41
13. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 42
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 43
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer produktet, sjekk at
ovnsdøren åpner uten hindring.
• Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
600 (600) mm
Skapbredde
550 mm
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten av
produktet
594 mm
NORSK
Høyden av baksiden
av produktet
576 mm
Bredden av fronten
av produktet
549 mm
Bredden av baksiden
av produktet
548 mm
Dybden av produktet
567 mm
Produktets innebygde dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
5
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Lukk døren til apparatet helt før du
setter støpselet i stikkontakten.
• Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
6
www.aeg.com
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på apparatet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
• Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med apparatet) og
særlig gryter, panner, brett,
redskaper osv. med non-stickbelegg.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
• Hold barn borte fra apparatet mens
pyrolytisk rengjøring er i gang.
Apparatet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
• Pyrolytisk rengjøring er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørge for god ventilasjon under
og etter hver pyrolytiske
rengjøring.
NORSK
•
•
•
•
– sørge for god ventilasjon under
og etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
I motsetning til mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra apparatet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur i
et godt ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner, når
det pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
Non-stick-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades
av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner, og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert barn, eller
personer med medisinske tilstander.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Betjeningspanel
Elektronisk programmeringsenhet
Kontakt til matsensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
7
8
www.aeg.com
3.2 Praktisk tilbehør
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Rist
Steketermometer
Til kokekar, kakeformer, steker.
Måler temperaturen i maten.
Stekebrett
Teleskopskinner
Til kaker og kjeks.
For enklere bruk av steke- og bakerister.
Grill-/stekepanne
4. BETJENE PRODUKT
4.1 Betjeningspanel
1
1
2
3
Funksjon
Kommentar
På/Av
Slik slår du apparatet av og på.
4
5
NORSK
2
Funksjon
Kommentar
Display
Viser de gjeldende innstillingene for apparatet.
9
For å tilpasse innstillingene og navigere gjennom menyen.
3
Trykk
for å slå på apparatet.
Hold hjulknappen inne for å åpne innstillingsskjermen.
Hold inne og vri på hjulknappen for å navigere gjennom menyen.
Trykk på hjulknappen for å bekrefte en innstilling eller gå til
den valgte undermenyen.
Finn menyalternativet Tilbake eller bekreft en valgt innstilling
for å gå tilbake til forrige meny.
Hjulknapp
4
Slik slår du på den valgte funksjonen.
5
Slik slår du av den valgte funksjonen.
4.2 Display
A.
B.
C.
D.
E.
Påminnelse
Tidsbryter
Ovnsfunksjon og temperatur
Tilvalg eller klokkeslett
Varighet og sluttid for en funksjon
eller Steketermometer
F. Meny
Etter oppstart viser displayet
ovnsfunksjonen.
150°C
14:05
Displayet med maks antall funksjoner er
valgt:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.2 Første tilkopling
Etter første tilkobling vil
programvareversjonen vises i syv
sekunder.
Du må stille inn språk, Lysstyrke for
display og Klokkeslett.
10
www.aeg.com
6. DAGLIG BRUK
5. Angi temperaturen og bekreft.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Ovnsfunksjoner
Slå ovnsfunksjonen av og på.
1. Slå på ovnen.
2. Hold hjulknappen inne.
Den sist brukte funksjonen blir
understreket.
3. Trykk på hjulknappen for å gå til
undermenyen, og vri for å velge en
ovnsfunksjon.
4. Trykk på hjulknappen for å bekrefte.
6. Trykk
. Steketermometer kan
plugges inn når som helst før eller
under tilberedningen. Enkelte
funksjoner inneholder en rekke popups. Trykk på hjulknappen for å gå til
neste pop-up. Funksjonen starter
etter siste bekreftelse.
Trykk på
for å slå av en funksjon.
Lampen kan deaktiveres
automatisk ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
Varmefunksjoner: Spesialiteter
Varmefunksjon
Bruksområde
Langtidssteking
For å tilberede møre, saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Tallerkenoppvarming
For å forvarme tallerkenene for servering.
Hermetisering
Slik hermetiserer du grønnsaker (f.eks. sylteagurker).
Tørking
For å tørke skåret frukt, grønnsaker og sopp.
Deigheving
For å heve gjærdeig før steking.
Tining
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden det tar
å tine avhenger av mengden og størrelsen på den
frosne maten.
Brødbaking
Bruk denne funksjonen til å lage brød og små
gjærbakster med et resultat som ser profesjonelt
ut med tanke på sprøhet, farge og glattheten på
skorpen.
NORSK
11
Ovnsfunksjoner: Standard
Oppvarmingsfunksjon
Bruk
Ekte varmluft
For å bake på opptil tre brettplasseringer samtidig og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på
20 – 40 °C lavere enn for funksjonen: Over- /
Undervarme.
Ekte varmluft + Bunn
For å steke på én brettplassering, slik at du oppnår en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for funksjonen: Over- /Undervarme.
Over- /Undervarme
For å bake og steke på én høyde.
Bunn + Grill + Varmluft
For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks. pommes frites, potetbåter og vårruller) sprøere.
Grill
Slik griller du tynne matstykker og rister brød.
Grill + Varmluft
For å steke store steker eller fjærfe på én brettplassering. For å gratinere og brune.
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
Baking med fukt
Denne funksjonen er laget med tanke på å spare
energi når man lager mat. For matlagningsinstruksjonene, se kapitlet "Råd og tips", Baking med
fukt. Stekeovnsdøren bør lukkes under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres, og for å sikre at ovnen er i drift med høyest mulig energieffektivitet. Når du bruker denne funksjonen, kan
temperaturen i ovnsrommet variere fra den angitte temperaturen. Bruk av restvarme. Varmeeffekten kan reduseres. Se "energieffektivitet" for generelle anbefalinger for energisparing.Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sekunder.
6.2 Meny – oversikt
Menu
170°C
Options
12
www.aeg.com
Meny
Meny-element
Bruksområde
Assistert matlaging
Den har en liste over automatiske programmer.
Rengjøring
Den har en liste over rengjøringsprogrammer.
Standardoppsett
For å still inn produktkonfigurasjon.
Undermeny for: Rengjøring
Undermeny
Beskrivelse
Rask
Pyrolytisk rengjøring.
1 h for lite skittent tøy.
Normal
Pyrolytisk rengjøring.
1 h 30 min for middels skittent tøy.
Intens
Pyrolytisk rengjøring.
3 h for svært skittent tøy.
Undermeny for: Standardoppsett
Undermeny
Beskrivelse
Barnesikring
Produktet kan ikke aktiveres utilsiktet når barnesikringen er aktivert. Du kan aktivere og deaktivere denne
funksjonen via menyen Generelle innstillinger. Barnesikring dukker opp i displayet når du slår på ovnen dersom
barnesikring er aktivert. Velg kodebokstavene med
dreiehjulet i følgende rekkefølge for å aktivere ovnen: A
B C. Når barnesikringen er på og ovnen er slått av, er
ovnsdøren låst.
Hurtigoppvarming
Reduserer oppvarmingstiden som standard. Merk at
funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av varmefunksjonene.
Heat+Hold
Holder tilberedet mat varm i 30 minutter etter at stekingen er fullført. Trykk på hjulknappen for å slå av tidligere. Når denne funksjonen er aktiv, dukker meldingen
«Holder maten varm» opp i displayet. Merk at funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av ovnsfunksjonene,
og at varighet må være angitt.
Øke tiden
For å forlenge forhåndsinnstilt tilberedningstid. Merk at
funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av varmefunksjonene.
Oppsett
For å velge ovnsfunksjon.
Service
Viser programvareversjon og konfigurasjon.
NORSK
Undermeny for: Oppsett
Undermeny
Beskrivelse
Språk
Angir hvilket språk som skal brukes i displayet.
Klokkeslett
Stiller inn gjeldende tid og dato.
Valg av Tastelyd
Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene.
Det er ikke mulig å deaktivere lyden av AV / PÅ og
STOPP.
Alarm-/Feiltoner
Slår av og på alarmtonene.
Lydnivå
Justerer trykketonenes volum og signal etter grader.
Lysstyrke for display
Justerer lysstyrke for display etter grader.
Undermeny for: Service
Undermeny
Beskrivelse
DEMO
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468
Vis lisenser
Informasjon om lisenser.
Vis programvareversjon
Informasjon om programvareversjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestill til fabrikkens standardinnstillinger.
Undermeny for: Assistert
matlaging
Hver rett i denne undermenyen har en
foreslått funksjon og temperatur. Disse
parameterne kan justeres manuelt etter
brukerens preferanser.
Matvarekategori: Kjøtt og fisk
Kjøtt
Storfekjøtt
Svin
Kjøttpudding
Du kan også velge tilberedningsmetode
for enkelte av rettene:
• Vektautomatikk
• Steketermometer
Tilberedningsgrad:
• Lett stekt – Rød eller Mindre
• Medium
• Godt stekt eller Mer
Lårstykke
Skandinavisk
storfekjøtt
Svinekjøtt
Indrefilet
Frisk
Røkt
Svin
Skinke
Knokkel
Ribbe
13
14
www.aeg.com
Matvarekategori: Siderett/ovnsretter
Kjøtt
Kalvekjøtt
Lammekjøtt
Matrett
Indrefilet
Sideretter
Pommes Frites
Svin
Croquetter
Knokkel
Kiler
Svin
Reven potetgrateng
Sadel
Ovnsretter
Lasagne
Lår
Småvilt
Potetgrateng
Hjort
Hare
Sadel
Bakt pasta
Lårstykke
Grønnsaksgrateng
Sadel
Gryteretter, kjøttretter
Lår
Gryteretter, grønnsaker
Fjærkre
Kylling
Hel
Halv
Matvarekategori: Rundstykker
Matrett
Lår
Frisk
Vinger
And
Kalkun
stor
Fiskepinner
Tykk
Avkjølt
Quiche
liten
Tynn
Snacks
Bryst
Medium
Fiskeretter i form
Frossen
Hel:
Fisk
Hel fisk
Tykk
Pizza
Gås
Tynn
Tynn
Tykk
NORSK
Matrett
Matrett
Frisk
Baguette
Ciabatta
Kake i langpanne
Ostekake
Mørkt brød
Julebrød
Rugbrød
Fruktpai
Fullkornsbrød
Brød
Eplestrudel,
frossen
Brownies
Hvitt brød
Gjærdeig
Kringle
Frossen
Formkake
Baguette
Sukkerkake
Brød
Rullekake
Halvstekt
Frisk
Sveitserterte, søt
Frossen
Gjærkake
Halvstekt
Småkaker
Matvarekategori: Desserter/baking
Små kaker
Vannbakkels
Matrett
Formkake
Mørdeig
Sukkerbrøddeig
Usyret brød
Små gjærbakst
15
Eclair
Mandelkake
Makroner
Eplekake
Muffins
Ostekake
Bakverksstrimler
Eplekake, tildekket
Butterdeig
Mørdeigbase
Sukkerbrød,
paibase
Madeirakaka
Formkake
Kjeks av
mørdeig
Gryteretter,
søte retter
6.3 Tilvalg
Terter
Menu
170°C
Options
16
www.aeg.com
Tilvalg
Beskrivelse
Timerinnstillinger
Inneholder en liste over klokkefunksjoner.
Hurtigoppvarming
Reduserer oppvarmingstiden for gjeldende
ovnsfunksjon.
På / Av
Set + Go
For å angi en funksjon og slå den på senere.
Når valget er utført, vises meldingen
«Set&Go aktivert» i displayet. Trykk på Start
for å slå på. Når denne funksjonen er aktiv,
forsvinner meldingen fra displayet og ovnen
starter. Merk at funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av ovnsfunksjonene, og at Varighet/Sluttid må være angitt.
6.4 Restvarme
Når du slår av ovnen, vises restvarmen på
displayet. Du kan bruke varmen til å
holde maten varm.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Timerinnstillinger
Klokkefunksjon
Bruksområde
Tidsbryter
Overvåker automatisk hvor lenge funksjonen
er aktiv. Synligheten til Tidsbryter kan slås av
og på.
Steketid
For å angi lengden på en operasjon.1)
Ferdigtid
For å velge utkoplingstid for en ovnsfunksjon. Dette tilvalget er bare mulig når Steketid er valgt. Bruk funksjonene Steketid og
Ferdigtid samtidig, hvis du vil at ovnen skal
slås automatisk av og på til et gitt tidspunkt. 1)
Påminnelse
For innstilling av varseluret.1)
Denne funksjonen har ingen innvirkning på
bruken av stekeovnen.
Velg
og still inn tid. Når tiden er utløpt,
høres et lydsignal. Trykk på hjulknappen for å
stanse signalet.
Når ovnen er slått av, trykker du på hjulknappen for å slå på denne funksjonen.
1) Maksimalt 23 t 59 min
NORSK
17
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Steketermometer
Steketermometer måler temperaturen
inne i maten. Når maten har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• stekeovnstemperaturen (minimum 120
°C),
• kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk kun det tilbehøret som
følger med samt originale
reservedeler.
Fremgangsmåte for best mulig resultat:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
• Steketermometer kan ikke brukes i
flytende retter.
• Steketermometer må være i retten og
pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
• Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten.
ADVARSEL!
Se etter i kapittelet "Råd
og tips".
Produktet regner ut en
omtrentlig sluttid. Den
avhenger av mengden mat,
innstilt ovnsfunksjon og
temperatur.
Matvarekategorier: kjøtt,
fjærkre og fisk
1. Slå på stekeovnen.
2. Sett spissen på Steketermometer inn
i midten av kjøttet eller fisken, helst i
den tykkeste delen. Sørg for at minst
3/4 av Steketermometer er inne i
retten.
3. Sett pluggen til Steketermometer i
kontakten på fremsiden av ovnen.
Displayet viser: Steketermometer.
4. Angi kjernetemperaturen.
5. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
Når retten når den angitte temperaturen,
vil du høre et lydsignal. Ovnen slår seg av
automatisk.
6. Trykk på hjulknappen for å stanse
signalet.
7. Ta Steketermometer-pluggen ut av
kontakten og ta retten ut av ovnen.
ADVARSEL!
Siden Steketermometer blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen på sensoren og
fjerner den fra maten.
Matvarekategori: gryterett
1. Slå på stekeovnen.
2. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
3. Sett spissen på Steketermometer
nøyaktig i midten av gryteretten.
Steketermometer bør stå stødig på
18
www.aeg.com
samme sted under stekingen. For å
oppnå dette kan du bruke en solid
ingrediens. Bruk kanten av formen
som støtte for silikonhåndtaket på
Steketermometer. Spissen av
Steketermometer skal ikke røre
bunnen av formen.
ADVARSEL!
Siden Steketermometer blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen på sensoren og
fjerner den fra maten.
Endre kjernetemperatur
Du kan endre kjernetemperaturen og
ovnstemperaturen når som helst i løpet
av tilberedningsprosessen.
1. Velg
i displayet.
2. Vri på programvelgeren for å endre
temperaturen.
3. Trykk på for å bekrefte.
8.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
4. Dekk over Steketermometer med de
resterende ingrediensene.
5. Sett pluggen til Steketermometer i
kontakten på fremsiden av ovnen.
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
Stekebrett/ langpanne:
Displayet viser: Steketermometer.
6. Angi kjernetemperaturen.
7. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
Et lydsignal høres når retten har nådd
innstilt temperatur. Ovnen slår seg av
automatisk.
8. Trykk på hjulknappen for å stanse
signalet.
9. Ta Steketermometer-pluggen ut av
kontakten og ta retten ut av ovnen.
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
NORSK
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
Grill – /stekepanne:
Sett grill – /stekepannen på
teleskopskinnene.
8.3 Teleskopskinner – sette inn
ovnstilbehøret
Teleskopskinnene gjør det enklere å
sette inn og ta ut rister og brett.
FORSIKTIG!
Ikke rengjør
teleskopskinnene i
oppvaskmaskinen. Ikke smør
teleskopskinnene.
Rist og grill – /stekepanne sammen:
Sett risten og grill – /stekepannen
sammen på teleskopskinnen.
FORSIKTIG!
Sørg for at du trykker
teleskopskinnene helt
tilbake i ovnen før du lukker
ovnsdøren.
Rist:
Sett ovnsristen på teleskopskinnene slik
at stengene i risten vender ned.
Den forhøyede rammen
rundt ovnsristen er en
spesiell sikkerhet for at
kokekaret ikke skal skli av.
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
30 - 115
(t)
12.5
19
20
www.aeg.com
(°C)
(t)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Pyrolytisk rengjøring
4.5
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys,
Steketermometer,Steketid, Ferdigtid.
9.2 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
10.2 Innsiden av døren
På innsiden av døren finner du:
• numrene på hyllenivåene.
• informasjon om varmefunksjonene,
anbefalte brettplasseringsposisjoner
og temperaturer for retter.
10.3 Råd om ovnens spesielle
ovnsfunksjoner
Hold varm
Denne funksjonen lar deg holde mat
varm. Temperaturen stilles automatisk til
80 °C.
Tallerkenoppvarming
Denne funksjonen lar deg varme
tallerkener og fat før servering.
Temperaturen stilles automatisk til 70 °C.
Plasser tallerkener og fat i stabler jevnt
over risten. Bruk det første hyllenivået.
Bytt plasseringene deres etter halve
oppvarmingstiden.
Deigheving
Denne funksjonen lar deg heve
gjærdeig. Sett deigen på et stort fat og
dekk den til med et fuktig håndkle eller
plastfolie. Velg funksjon: Deigheving og
tilberedningstiden.
Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken. Ikke dekk til maten, ettersom
dette kan forlenge tinetiden. Bruk det
første hyllenivået.
10.4 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
NORSK
21
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
10.5 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsrist.
Kaken faller sammen og Temperaturen i ovnen er for Senk ovnstemperaturen litt neste
blir klissete eller rande- høy.
gang.
te.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden i oppskriften.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på stekebrettet neste gang.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
10.6 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Ringkake / Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka /
Fruktkaker
Ekte varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Paibase – mørdeig,
forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Paibase – sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ostekake
Over- /Undervarme
170 - 190
60 - 90
1
22
www.aeg.com
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
(°C)
(min)
Flettebrød / Brødkrone, forvarming
er ikke nødvendig
Over- /Undervar- 170 - 190
me
30 - 40
3
Christstollen
Over- /Undervar- 160 - 180
me
50 - 70
2
Rugbrød:
Over- /Undervar- først: 230
me
så: 160 - 180
20
1
Vannbakkels /
Eclair
Over- /Undervar- 190 - 210
me
20 - 35
3
Rullekake,
Over- /Undervar- 180 - 200
me
10 - 20
3
Strøsselkake, forvarming er ikke
nødvendig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smurt mandelkake / Sukkerkaker
Over- /Undervar- 190 - 210
me
20 - 30
3
Fruktpaier, forvarming er ikke nødvendig
Over- /Undervar- 180
me
35 - 55
3
Gjærkaker med
delikat fyll (f.eks.
kvarg, cream, vaniljesaus)
Over- /Undervar- 160 - 180
me
40 - 60
3
30 - 60
NORSK
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Mørdeig / Sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 160
10 - 20
Marengs
Ekte varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Ekte varmluft
100 - 120
30 - 50
Gjærdeigkjeks
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
Butterdeig, forvarm den Ekte varmluft
tomme ovnen
170 - 180
20 - 30
Små gjærbakst, forvarm
den tomme ovnen
190 - 210
10 - 25
Over- /Undervarme
10.7 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Bakt pasta
Over- /Undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over- /Undervarme
180 - 200
25 - 40
Grønnsaksgrateng, for- Grill + Varmluft
varm den tomme ovnen
160 - 170
15 - 30
Baguetter med smeltet
ost
Ekte varmluft
160 - 170
15 - 30
Melkeris
Over- /Undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskeretter i form
Over- /Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
10.8 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
For 2 brett bruker du første og fjerde
hyllenivå.
23
24
www.aeg.com
KAKEBUNNER
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
(˚C)
(˚C)
(min)
Vannbakkels / Eclair,
forvarm den tomme ovnen
160 –
180
25 – 45
Tørr strøsselkake
150 –
160
30 – 45
(min)
Butterdeig, forvarm den 170 –
tomme ovnen
180
30 – 50
Små gjærbakst
20 – 30
180
10.9 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
KAKEBUNNER
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
(˚C)
(min)
150 –
160
20 – 40
Marengs
80 –
100
130 –
170
Makroner
100 –
120
40 – 80
Gjærdeigkjeks
160 –
170
30 – 60
Kjeks av mørdeig
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
10.10 Steking
Bruk det første hyllenivået.
OKSE
(°C)
(min)
Grytestek
1 - 1,5 kg
Over- /Undervarme
230
120 - 150
Roastbiff eller filet,
lite stekt, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Grill + Varmluft
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet,
medium, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Grill + Varmluft
180 - 190
6-8
NORSK
OKSE
Roastbiff eller filet,
godt stekt, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Grill + Varmluft
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
SVIN
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skinkestek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Ribbestek
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhåndskokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
160 - 180
90 - 120
Kalveknoke
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
25
26
www.aeg.com
LAM
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lammestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILT
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harelår,
forvarm den
tomme ovnen
1
Over- /Undervarme
230
30 - 40
Hjortesadel
1.5 - 2
Over- /Undervarme
210 - 220
35 - 40
Lårstykke av
hjort
1.5 - 2
Over- /Undervarme
180 - 200
60 - 90
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
NORSK
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Over- /Undervarme
10.11 Brødbaking
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Bruk det andre hyllenivået.
Forvarming anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min)
Hvitt brød
180 - 200
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
190 - 210
50 - 70
Hvetemelbrød
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbrød
170 - 190
60 - 90
Rundstykker
190 - 210
20 - 35
27
28
www.aeg.com
10.12 Sprø baking med Ekte varmluft + Bunn
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Sveitsisk pai
170 - 190
45 - 55
Eplekake, tildekket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Pizza, tynn bunn
200 - 230
15 - 20
Pizza, tykk bunn
180 - 200
20 - 30
Usyret brød
230 - 250
10 - 20
Butterdeigpai
160 - 180
45 - 55
Flammekake
230 - 250
12 - 20
Piroger
180 - 200
15 - 25
Grønnsakspai
160 - 180
50 - 60
10.13 Grill
Sett langpannen på det første hyllenivået
for å samle opp fettet.
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
NORSK
29
GRILL
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Roastbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
RASK GRILLING
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det fjerde hyllenivået.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
1. side
(min)
2. side
Svinefilet
10 - 12
6 - 10
Pølser
10 - 12
6-8
Fiske
/Kalvesteker
7 - 10
6-8
Ristet brød med fyll
6-8
-
10.14 Langtidssteking
Med denne funksjonen kan du tilberede
magert, mørt kjøtt og fisk. Den gjelder
ikke for: fjærkre, fet svinestek, grytestek.
Steketermometer-temperaturen bør ikke
være høyere enn 65 °C.
1. Brun kjøttet i 1 – 2 minutter på hver
side i en stekepanne over høy varme.
2. Plasser kjøttet i en langpanne eller
direkte på stekeristen. Sett et brett
under risten for å ta imot fett.
Tilbered alltid uten lokk når du
bruker denne funksjonen.
3. Bruk Steketermometer.
30
www.aeg.com
4. Velg funksjonen: Langtidssteking. Du
kan stille inn ovnstemperaturen
mellom 80 °C og 150 °C for de første
10 minuttene. Forhåndsinnstilt
temperatur er 90 °C. Still inn
temperaturen for Steketermometer.
5. Etter 10 minutter senker ovnen
temperaturen automatisk til 80 °C.
Still inn temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min)
Biffer
0,2 – 0,3
20 – 40
3
Filet av storfekjøtt
1 – 1,5
90 – 150
3
Roastbiff
1 – 1,5
120 – 150
1
Kalvestek
1 – 1,5
120 – 150
1
10.15 Bunn + Grill + Varmluft
AVRIMING
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kiler / Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Stekt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
190 - 210
20 - 30
2
NORSK
10.16 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
31
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige
opptiningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken. Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
0.5
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen mens den fremdeles er
litt frossen.
Gateau
1.4
60
60
-
10.17 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med samme
størrelse.
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
MYK FRUKT
Bruk det første hyllenivået.
(min)
Koketid inntil
småkoking
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet
i stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
32
www.aeg.com
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
FRUKT MED KJERNE
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
Fersken /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRØNNSAKER
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Gulrøtter
50 - 60
5 - 10
Agurk
50 - 60
-
Blandede
pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Erter / Asparges
50 - 60
15 - 20
GRØNNSAKER
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for sup- 60 - 70
pe
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
Plommer
8 - 10
Aprikos
8 - 10
10.18 Tørking - Ekte varmluft
Epleskiver
6-8
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
Pærer
6-9
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
10.19 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Roastbiff
45
60
70
Lårstykke
45
60
70
NORSK
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
84
88
Sadelkotelett / Svinekam, røkt / Svi75
nekam, posjert
78
82
Skinke / Svin
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårekjøtt, lår
80
85
88
Fårekjøttsadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Hjortesadel
65
70
75
Harelår / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kylling
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
33
34
www.aeg.com
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
And, hel/halv / Kalkun, hel/bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET, ABBOR)
Fisk, hel/stor/dampet / Fisk, hel/
stor/stekt
GRYTERETTER - FORHÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Zucchinigryte / Brokkoligryte / Fen85
nikelgryte
GRYTERETTER - SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Bakt pasta
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Hvitt brød-gryte med/uten frukt /
Risgrøtgryte med/uten frukt / Søt
nudelgryte
Middels
Mer
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
85
90
10.20 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
NORSK
Pizzapanne
Ildfaste former
Kakeform
Mørk, ikke-reflekterenKeramikk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
10.21 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
Bruk den tredje brettplasseringen.
(°C)
(min)
Pastagrateng
200 - 220
45 - 55
Potetgrateng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødpudding
190 - 200
55 - 70
Rispudding
170 - 190
45 - 60
Eplekake av sukkerbrøddeig (rund kakeform) 160 - 170
70 - 80
Hvitt brød
55 - 70
10.22 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC 60350.
190 - 200
35
36
www.aeg.com
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(°C)
(min)
Fettfri formkake
Ekte varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fettfri formkake
Over- /Undervarme
160
35 - 50
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Ekte varmluft
160
60 - 90
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Over- /Undervarme
180
70 - 90
1
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
140
25 - 40
Kjeks / Bakverksstrimler,
Over- /Undervarme
forvarm den tomme ovnen
160
20 - 30
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
150
20 - 35
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Over- /Undervarme
170
20 - 30
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Kjeks / Bakverksstrim- Ekte varmluft
ler
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 posisjoner
3 posisjoner
1/4
1/3/5
NORSK
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm
den tomme ovnen
Ekte varmluft
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 posisjoner
3 posisjoner
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Ristet brød
Grill
1-3
5
Oksestek, snu halvveis
Grill
24 - 30
4
MAX. GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 3 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
Bruk det fjerde hyllenivået.
(min)
1. side
2. side
Burgere
8 - 10
6-8
Ristet brød
1-3
1-3
37
38
www.aeg.com
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdagsbruk
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
11.2 Slik fjerner du:
hyllestøtter
Fjern hylestøttene.
1
2
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen
ut fra sideveggen.
Monter tilleggsutstyret som er blitt
fjernet i omvendt rekkefølge.
Holderne på de utrekkbare
skinnene må peke forover.
11.3 Pyrolytisk rengjøring
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
FORSIKTIG!
Fjern alt tilbehør og alle
uttakbare hyllestøtter.
NORSK
Den pyrolytiske
rengjøringsprosedyren
starter ikke:
• hvis du ikke tok steketermometeret ut
av kontakten.
• hvis du ikke har lukket ovnsdøren helt.
Fjern det verste smusset manuelt.
FORSIKTIG!
Hvis det er andre produkter
montert i samme kabinett
må du ikke bruke dem
samtidig som funksjonen:
Pyrolytisk rengjøring. Dette
kan skade produktet.
1. Rengjør dørens innside med varmt
vann for å unngå at rester brenner
seg fast på grunn av den varme
luften.
2. Slå på ovnen.
3. Velg menyen og trykk på
hjulknappen for å bekrefte.
4. Velg Pyrolytisk rengjøring og trykk på
hjulknappen for å bekrefte.
5. Velg steketid for
rengjøringsprosedyren:
Alternativ
Beskrivelse
Rask
1 h for lite
skitten
Normal
1 h 30 min for
middels skitten
Intens
3 h for svært
skitten
39
ADVARSEL!
Ovnen vil være svært varm
etter at funksjonen er fullført.
La det kjøle seg ned. Fare
for brannskader.
Etter at funksjonen er ferdig,
vil døren være låst under
nedkjølingsperioden.
Enkelte av ovnens funksjoner
er ikke tilgjengelige.
11.4 Husk å rengjøre !
Når påminnelsen dukker opp er det
nødvendig med rengjøring. Bruk
funksjonen:Pyrolytisk rengjøring.
11.5 Ta ut og sette på plass
døren
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det.Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
FORSIKTIG!
Håndter glasset forsiktig,
særlig på kantene på
frontpanelet. Glasset kan
knuse.
1. Åpne døren helt.
2. Løft klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
6. Trykk på hjulknappen for å bekrefte.
Når den pyrolytiske
rengjøringsprosedyren
starter, låser ovnen døren og
lampen fungerer ikke.
Kjøleviften fungerer på en
høyere hastighet.
For å stoppe pyrolytisk
rengjøring før den er ferdig,
må du deaktivere ovnen.
A
A
3. Lukk døren til første åpneposisjon
(ved tilnærmet vinkel: 70°).
4. Hold ovnsdøren med én hånd på
hver side og trekk den ut og opp fra
ovnen.
5. Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag.
40
www.aeg.com
6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
ABC
2
B
1
7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
8. Hold glassene øverst i kanten én
etter én og trekk dem oppover og ut
av sporet.
11.6 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
9. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.
Ikke rengjør glasspanelene i
oppvaskmaskinen.
Gjenta stegene ovenfor i motsatt
rekkefølge etter rengjøring. Monter det
minste panelet først, så det store, og til
slutt døren.
Påse at du setter glasspanelene (C, B og
A) på plass igjen i riktig rekkefølge. Først
setter du inn panel C, som har en firkant
trykket på venstre side og en trekant på
høyre side. Du finner også disse
symbolene på dørrammen.
Trekantsymbolet på glasset må samsvare
med trekanten på dørrammen, og
firkantsymbolet med firkanten. Etter det
setter du inn de andre to glasspanelene.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
Lyspæren på siden
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
NORSK
41
3. Rengjør lampedekselet.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om apparatet er koblet
til strømnettet på riktig måte
(se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoplings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Lukk døren helt.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Displayet ber om å stille inn
Språk.
Det har vært et strømbrudd
som varte i mer enn tre dager.
Se etter i kapittelet "Før første gangs bruk".
42
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Displayet ber om å stille inn
Språk.
Demofunksjonen er aktivert.
Skru av demofunksjonen i:
Meny / Standardoppsett /
DEMO. Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Displayet viser F111.
Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. TEKNISKE DATA
13.1 Tekniske data
Spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
NORSK
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
AEG
Modellidentifikasjon
BPE842320B 944187958
BPE842320M 944187781,
944187956
BPE842320W 944187959
BPK842320B 944188352,
944188000
BPK842320M 944187780,
944187937
BPK842320W 944187971
BPR842320M 944188030
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
1.09 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
71 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
BPE842320B
37.0 kg
BPE842320M
37.0 kg
BPE842320W
37.0 kg
BPK842320B
37.0 kg
BPK842320M
37.0 kg
BPK842320W
37.0 kg
BPR842320M
37.0 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017,
vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
43
44
www.aeg.com
14.2 Energisparende
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
45
46
www.aeg.com
NORSK
47
867344330-B-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising