AEG | BSR882320W | User manual | Aeg BSR882320W Посібник користувача

Aeg BSR882320W Посібник користувача
BSR882320B
BSR882320W
USER
MANUAL
UK
Інструкція
Парова духовка
2
www.aeg.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 5
3. ОПИС ВИРОБУ....................................................................................................8
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ................................................................................ 9
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.............................................................10
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ........................................................................... 11
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.......................................................................................22
8. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ......................................................................... 22
9. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ........................................................................................ 24
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................................................................24
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 47
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ................................................................................... 51
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................ 54
14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ................................................................................54
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад від AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим, – це властивості, які можна не знайти
у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як
отримати найкраще від цього приладу.
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.aeg.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
Використовуйте тільки термощуп, рекомендований
для цього приладу.
УКРАЇНСЬКА
5
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Перед встановленням приладу
переконайтеся, що дверцята
відриваються без перешкод.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Вбудований прилад повинен
відповідати вимогам із безпеки
стандарту DIN 68930.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під ро‐
бочою поверхнею)
600 (600) мм
Ширина шафи
550 мм
Глибина шафи
605 (580) мм
Висота передньої
частини приладу
594 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
Ширина передньої
частини приладу
549 мм
Ширина задньої ча‐
стини приладу
548 мм
Глибина приладу
567 мм
Вбудована глибина
приладу
546 мм
Глибина з відкрити‐
ми дверцятами
1017 мм
Мінімальний розмір
вентиляційного от‐
вору. Отвір розта‐
шовано внизу за‐
дньої сторони
550 x 20 мм
Довжина кабелю жи‐
влення. Кабель роз‐
міщується в право‐
му куті задньої сто‐
рони
1500 мм
Кріпильні гвинти
4 x 12 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
УКРАЇНСЬКА
•
•
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
2.5 Приготування на парі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
•
2.6 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби,
жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) миючими
засобами.
Пара може спричинити опіки:
– Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу, коли
активована ця функція.
Можливий вихід пари.
– Відкривайте дверцята приладу
обережно після готування на
парі.
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
2.7 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.8 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
7
8
www.aeg.com
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний огляд
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Приладдя
1 Панель керування
2 Електронний програмуючий
пристрій
3 Резервуар для води
4 Гніздо термощупа
5 Нагрівальній елемент
6 Лампа
7 Вентилятор
8 Отвір труби видалення накипу
9 Опорна рейка, знімна
10 Положення полиць
Сковорідка для гриля/смаження
Решітка
Для розміщення посуду і форм для
випічки, а також для смаження.
Для випікання, смаження або в якості
підставки для збирання жиру.
Термощуп
Лист для випікання
Для випікання тортів і печива.
Для вимірювання температури
всередині продукту.
УКРАЇНСЬКА
Один неперфорований і один
перфорований контейнер для
продуктів.
Телескопічні спрямовувачі
Під час готування на парі паровий
комплект відводить конденсовану воду
від продуктів. Використовуйте його для
приготування овочів, риби, курячої
грудки. Комплект не підходить для
страв, що мають поглинати воду
(наприклад, рис, полента, паста).
Для полегшення встановлення та
видалення дек та решітки.
Паровий комплект
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ
4.1 Панель керування
1
9
2
3
4
5
Функція
Примітка
1
Увімк./Вимк.
Вмикання і вимикання приладу.
2
Дисплей
Показує поточні налаштування приладу.
10
www.aeg.com
Функція
Примітка
Регулювання налаштувань та навігація у меню.
3
Ручка, що обер‐
тається
Натисніть
для увімкнення приладу.
Утримуйте ручку, що обертається, для увімкнення екрану
налаштувань.
Утримуйте та повертайте ручку, що обертається, для наві‐
гації у меню.
Утримуйте та натисніть ручку, що обертається, для під‐
твердження налаштування або введення обраного підме‐
ню.
Щоб повернутися до попереднього меню, знайдіть опцію
Назад у списку меню або підтвердіть обране налаштуван‐
ня.
4
Увімкнення обраної функції.
5
Вимкнення обраної функції.
4.2 Дисплей
Після увімкнення на дисплеї
відображається режим нагрівання.
150°C
A.
B.
C.
D.
E.
Нагадування
Таймер прямого відліку
Функція нагрівання та температура
Опції або час доби
Тривалість та кінцевий час функції
або Термощуп
F. Меню
14:05
Дисплей з максимальною кількістю
встановлених функцій.
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
5.1 Первинне очищення
5.2 Перше підключення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Після першого підключення на 7
секунд з'явиться версія програмного
забезпечення.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Потрібно встановити мову, Яскравість
Дисплею, Жорсткість води і Час доби.
УКРАЇНСЬКА
5.3 Налаштування
жорсткості води
Після підключення духової шафи до
електромережі необхідно встановити
рівень жорсткості води.
Жорсткість води
11
У таблиці нижче вказано діапазон
жорсткості води (dH) з відповідним
рівнем відкладення кальцію та якість
води.
Відкладення каль‐
цію (ммоль/л)
Відкладення
кальцію (мг/л)
Класифіка‐
ція води
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
М'яка
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Помірно
жорстка
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Жорстка
4
понад 21
понад 3,8
понад 150
Дуже жорст‐
ка
Якщо жорсткість води перевищує
значення в таблиці, заповнюйте лоток
для води водою з пляшок.
1. Візьміть смужку, що змінює колір
на один з чотирьох, яка
постачається разом з паровим
комплектом в духовій шафі.
2. Помістіть всі зони реакції смужки у
воду приблизно на 1 секунду.
Не розміщуйте смужку під
проточною водою!
3. Струсіть смужку для видалення
надлишку води.
4. Зачекайте 1 хвилину та перевірте
жорсткість води згідно з таблицею
нижче.
Кольори зон реакції продовжують
змінюватися. Не перевіряйте
жорсткість води пізніше, ніж через
1 хвилину після проведення тесту.
5. Встановіть жорсткість води: меню:
Стандартні налаштування.
Тестова смужка
Жорсткість води
1
2
3
4
Жорсткість води можна змінити в
меню: Стандартні налаштування /
Налаштування /Жорсткість води.
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Функції нагрівання
Вмикання або вимикання функції
функцій нагрівання.
1. Увімкнення духової шафи.
2. Утримуйте ручку, що обертається.
Остання функція, що
використовувалася, підкреслена.
3. Натисніть ручку, що обертається,
для введення підменю та поверніть
її, щоб обрати функцію нагрівання.
4. Натисніть ручку, що обертається,
для підтвердження.
5. Встановіть температуру і
підтвердіть.
12
www.aeg.com
6. Натисніть
. Деякі функції
містять послідовність спливаючих
вікон. Натисніть ручку, що
обертається, щоб перейти до
наступного спливаючого вікна.
Після останнього підтвердження
розпочинається виконання функції.
Щоб вимкнути функцію натисніть
Під час використання
деяких функцій духової
шафи можливе
автоматичне вимкнення
лампи при температурі
нижче 60 °C.
.
Функції нагрівання: Спеціальні Страви
Функція нагрівання
Використання
Повільне приготування Для приготування особливо ніжних і соковитих
смажених страв.
Зберігати теплим
Для зберігання страв теплими.
Підігрівання тарілок
Для нагрівання тарілок перед подаванням
страв.
Консервування
Для консервування овочів (наприклад, огірків).
Сушіння
Для сушіння нарізаних скибочками фруктів,
овочів і грибів.
Розморожування
Для розморожування продуктів (овочі та фрук‐
ти). Час розморожування залежить від кількості
та розміру заморожених продуктів.
Страви У Паніровці
Для приготування таких страв, як лазанья або
картопля в паніровці. Для приготування запіка‐
нок та зарум’янювання.
Функції нагрівання: Звичайна
Функція нагрівання
Використання
Вентилятор
Одночасне випікання на трьох рівнях полиць і
підсушування.Установіть температуру на
20-40°С нижче, ніж для функції: Традиційне
приготування.
Вентилятор + Нижній
нагрів
Для випікання на одному рівні полиці з отри‐
манням більш рум’яної скоринки та хрусткої ос‐
нови. Установіть температуру на 20-40°С ниж‐
че, ніж для функції: Традиційне приготування.
УКРАЇНСЬКА
Функція нагрівання
13
Використання
Традиційне приготу‐
вання
Для випікання та смаження на одному рівні по‐
лиці.
Нижній нагрів + Гриль
+ Вентилятор
Для надання хрусткості напівфабрикатам (на‐
приклад картоплі фрі, картоплі по-селянськи
або рулетам).
Гриль
Для приготування на грилі виробів пласкої
форми, а також для смаження хліба.
Гриль + Вентилятор
Для смаження великих шматків м’яса чи дом‐
ашньої птиці з кістками на одному рівні полиці.
Для приготування запіканок та зарум’янюван‐
ня.
Нижній нагрів
Для випікання тортів з хрусткою основою та
для консервування.
Випічка у режимі кон‐
векції
Ця функція призначена для заощадження
енергії під час готування. Для отримання ін‐
струкцій щодо готування див. розділ «Поради і
рекомендації», Випічка у режимі конвекції. Під
час приготування дверцята духової шафи ма‐
ють бути зачинені, аби функція не переривала‐
ся, а також для забезпечення максимальної
енергоефективності духової шафи. При вико‐
ристанні цієї функції температура у внутрішній
камері може відрізнятися від встановленої тем‐
ператури. Використовується залишкове теп‐
ло.Потужність нагріву може бути зменшена.
Для ознайомлення із загальними рекоменда‐
ціями щодо енергозбереження див. розділ
«Енергоефективність», Енергозбереження.При
використанні цієї функції лампа вимикається
автоматично через 30 секунд.
Функції нагрівання: Пара
Функція нагрівання
Використання
Повна пара
Для приготування на парі овочів, гарнірів і ри‐
би.
Висока вологість
Ця функція підходить для приготування делі‐
катних страв, таких як заварний крем, відкриті
пироги, терріни та риба.
14
www.aeg.com
Функція нагрівання
Використання
Низька вологість
Ця функція підходить для м’яса, домашньої
птиці, страв для духовки та страв із сир. ско‐
ринкою. Завдяки поєднанню пари і тепла м’ясо
набуває ніжної й соковитої текстури з хрумкою
скоринкою.
Відновлення парою
Розігрівання страв парою запобігає висушуван‐
ню їхньої поверхні. Тепло розподіляється по‐
вільно та рівномірно, що дозволяє відновити
смак і аромат страви, ніби її щойно було приго‐
товлено. Цю функцію можна використовувати
для повторного нагрівання страви безпосе‐
редньо на тарілці. Можна одночасно повторно
нагрівати декілька тарілок на різних рівнях по‐
лиць.
Випікання хліба
Використовуйте цю функцію для приготування
хліба та булочок для отримання професійного
результату з точки зору хрусткості, кольору та
блискучої скоринки.
Вистоювання тіста
Для прискорення піднімання дріжджового тіста.
Запобігає висиханню поверхні тіста та зберігає
тісто еластичним.
Приготування на парі
Кришка лотка для води знаходиться на
панелі керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використовуйте лише
холодну водопровідну
воду. Не використовуйте
фільтровану
(демінералізовану) чи
дистильовану воду. Не
використовуйте інші
рідини. Не заливайте
займисті або спиртовмісні
рідини у лоток для води.
1. Натисніть кришку, щоб відкрити
лоток для води.
2. Наливайте холодну воду у лоток
для води до максимального рівня
(приблизно 950 мл), доки не
пролунає сигнал або на дисплеї не
з'явиться повідомлення. Цієї
кількості води достатньо
приблизно на 50 хв. Не наливайте
воду в лоток для води вище
3.
4.
5.
6.
максимального рівня. Існує ризик
протікання води, переповнення та
пошкодження меблів.
Поверніть лоток для води в
початкове положення.
Увімкніть духову шафу.
Оберіть функцію нагрівання на парі
та встановіть температуру.
За потреби увімкніть функцію:
Тривалість
або: Кінц. час
.
Пара з'явиться приблизно через
2 хвилини. При досягненні духовою
шафою заданої температури
звучить сигнал.
Коли в лотку закінчується вода,
лунає сигнал: після цього потрібно
знову налити воду до лотка, щоб
продовжити готування на парі, як
описано вище.
Коли час готування закінчиться,
пролунає звуковий сигнал.
7. Вимкніть духову шафу.
8. Після закінчення готування на парі
злийте воду з резервуара.
Див. функцію очищення:
Звільнення резервуару.
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
Духова шафа гаряча.
Існує ризик отримати
опік.
9. Після готування на парі вона може
конденсуватися на дні камери.
Завжди протирайте насухо дно
камери, після того як духова шафа
охолоне.
Залиште дверцята відчиненими, щоб
духова шафа повністю просохла. Для
прискорення висихання можна закрити
15
дверцята і нагріти духову шафу за
допомогою функції: Вентилятор при
температурі 150°C протягом близько
15 хвилин.
6.2 Меню - огляд
Menu
170°C
Options
Меню
Пункт меню
Використання
Допомога При Готуванні
Містить перелік автоматичних програм.
Очищення
Містить перелік програм очищення.
Стандартні налаштування
Використовується для налаштування конфігурації
пристрою.
Підменю для: Очищення
Підменю
Опис
Очищення парою
Процедура очищення пристрою при відсутності зна‐
чних забруднень і нашарування нагару.
Чищення парою плюс
Процедура очищення стійкого бруду за допомогою
засобу для миття духових шаф.
Видалення накипу
Процедура очищення системи парогенерації від
вапняних відкладень.
Полоскання
Процедура полоскання й очищення системи пароге‐
нерації після частого використання функцій приготу‐
вання на парі.
Звільнення резервуару
Процедура видалення залишкової води з лотка для
води після використання парових функцій.
16
www.aeg.com
Підменю для: Стандартні налаштування
Підменю
Опис
Захист від доступу дітей
Якщо функцію захисту від доступу дітей увімкнено,
духову шафу неможливо активувати випадково. Цю
функцію можна активувати або деактивувати через
меню «Стандартні налаштування». Після активації
функції при увімкненні духової шафи на дисплеї
з'являється замок захисту від доступу дітей. Для
увімкнення духової шафи оберіть літери коду за до‐
помогою ручки, що обертається, у наступній послі‐
довності: A B C.
Швидкий нагрів
Зниження часу нагрівання за промовчанням. Звер‐
ніть увагу, що ця функція доступна лише для деяких
функцій нагрівання.
Нагрів+Утримання
Зберігає приготовану їжу теплою протягом 30 хви‐
лин після завершення готування. Щоб вимкнути цю
функцію раніше, натисніть ручку, що обертається.
Коли функція увімкнена, на дисплеї з’являється пові‐
домлення «Keep warm started» (Підтримання теплим
розпочато). Зверніть увагу, що ця функція доступна
лише для деяких функцій нагрівання та за умови
встановлення Тривалості.
Додатковий Час
Подовження попередньо встановленого часу готу‐
вання. Зверніть увагу, що ця функція доступна лише
для деяких функцій нагрівання.
Налаштування
Налаштування конфігурації духової шафи.
Сервіс
Відображення версії та конфігурації програмного за‐
безпечення.
Підменю для: Налаштування
Підменю
Опис
Мова
Вибір мови дисплея.
Час доби
Встановлення поточного часу і дати.
Сигнали кнопок управл.
Активація і деактивація звуку натискання сенсорних
кнопок. Неможливо деактивувати сигнал сенсорної
кнопки «ВКЛ/ВИМК» та «СТОП».
Тривога/Сигнал помилки
Активація й деактивація звукових сигналів тривоги.
Рівень гучності
Налаштування гучності звуку натискання кнопок і
сигналів.
Яскравість Дисплею
Налаштування яскравості дисплея.
Жорсткість води
Встановлення рівня жорсткості води.
УКРАЇНСЬКА
Підменю для: Сервіс
Підменю
Опис
ДЕМОНСТРАЦІЯ
Код активації/деактивації: 2468
Показати ліцензії
Інформація про ліцензії.
Показати версію ПЗ
Інформація про версію програмного забезпечення.
Заводські Налаштування
Скидання до заводських налаштувань.
Підменю для: Допомога
При Готуванні
Для кожної страви у цьому підменю
запропоновано функцію та
температуру. Ці параметри можна
регулювати вручну за бажанням
користувача.
М'ясо
Свинина
Вирізка
Копчений
Печеня
Для деяких страв також можна обрати
спосіб готування:
• Зважувати автоматично
• Термощуп
Шинка
Рівень приготування страви:
• Непросмажений або Менше
• Середня
• Добре просмажений або Більше
Реберця
Категорія продуктів: М’ясо й риба
Смажений
Паровий
Рулька
Ковбаски/
сосиски
Телятина
М'ясо
Яловичина
Свіже
Вирізка
Печеня
Філей
Печеня
Рулька
Баранина
Відварена
яловичина
М’ясні хліб‐
ці
Печеня
Спина
Нога
Дичина
Оленина
Спина
Задня ча‐
стина
Яловичина
по-сканд.
Заєць
Спина
Нога
17
18
www.aeg.com
Категорія продуктів: Гарніри / Страви в
печі
Домашня Птиця
Курка
Цілком
Страви
Половина
Гарніри
Грудка
Ніжки
Крильця
Картопля
Свіже
Цілком
Картопля
Замороже‐
ний
Картопля
фрі
Качка
Цілком
Картопляні
оладки
Грудка
Рис
Риба
Ціла рибина малий
Паста, сві‐
жа
Смажений
Паровий
Середня
Полента
Смажений
Галушки
Паровий
великий
Тонкий
Картопляні
галушки
Дріжджові
кльоцки
Смажений
Паровий
Філе
Крокети
Картопля
по-селянсь‐
ки
Гуска
Індичка
Четвертина
Страви у
духовці
Товстий
Рибні запі‐
канки
Лазанья
Картопляна
запіканка
(гратен)
Рибні па‐
лички
Паста, за‐
печена у ду‐
ховій шафі
Морепродукти
Овочева за‐
піканка
Запіканка,
пікантна
Креветки
Мідії
Запіканка,
овочева
Бобові й
зернові
Терріни
УКРАЇНСЬКА
Страви
Страва
Зварені не‐
круто
Свіже
Булочки
В мішечок
Яйця
Круто зва‐
рені
Категорія продуктів: Десерти / Випічка
Страва
Категорія продуктів: Солона випічка
Страва
Свіже
Замороже‐
ний
Торт у фор‐ Мигдальний
мі
пиріг
Тонкий
Яблучний
пиріг
Товстий
Бріош
Тонкий
Чізкейк
Товстий
Яблучний
пиріг, закри‐
тий
Закуски
Кіш
Замороже‐
ний
Готовий
Яйця, запе‐
чені
Піца
19
Охолодже‐
на
Пісочне ті‐
сто
Тонкий
Бісквітні
коржі
Товстий
Свіже
Багет
Чіабатта
Білий хліб
Круглий
кекс
Чорний хліб
Бісквіт
Житній хліб
Тарти
Цільнозер‐
новий хліб
Хліб
Прісний
хліб
Калач
Батон-пле‐
тінка
Замороже‐
ний
Готовий
Бісквіт «Ма‐
дера»
Багет
Хліб
20
www.aeg.com
Страва
Торт на де‐
ку
Страва
Яблучний
штрудель,
замороже‐
ний
Дрібна ви‐
пічка
Тістечка зі
збитими
вершками
Шоколадні
Тістечка
Еклери
Чізкейк
Макаруни
Різдвяний
штолен
Кекс
Випечені
палички
Вироби із
крихкого ті‐
ста
Фруктовий
пиріг
Пісочне ті‐
сто
Випічка з
листкового
тіста
Опарне ті‐
сто
Пісочне пе‐
чиво
Дріжджове
тісто
Пиріг
Бісквіт
Заварний
крем
Цукрове ті‐
стечко
Запіканка,
солодка
Рулет з
джемом
Дріжджові
кльоцки
Швейцарс.
тарт, со‐
лодк.
Дріжджовий
пиріг
Тістечка,
малі
Категорія продуктів: Овочі
Страва
Артишоки
Спаржа, зелена
Спаржа, біла
Червоний буряк
Скорцонера
Броколі
Брюссельська ка‐
пуста
Кольрабі
Суцвіття
Цілком
УКРАЇНСЬКА
Страва
Страва
Морква
Горошок
Цвітна капуста
Суцвіття
Перець
Цілком
Савойська капуста
Селера
Шпинат, свіжий
Цукіні, скибочки
Помідори
Баклажани
Фенхель
6.3 Опції
Зелений горох
Menu
170°C
Кільця цибулі
Options
Гриби, шматочки
Опції
Опис
Налаштування таймера
Містить перелік функцій годинника.
Швидкий нагрів
Скорочення часу нагрівання для функції
нагрівання, що виконується в даний час.
Увімк. / Вимк.
Set + Go
Налаштування функції та її увімкнення
пізніше. Після встановлення на дисплеї
з'являється повідомлення «Set&Go
active» (Set&Go активовано). Для увім‐
кнення натисніть «Пуск». Коли функція
увімкнена, повідомлення зникає з дис‐
плея і духова шафа починає роботу.
Зверніть увагу, що ця функція доступна
лише для деяких функцій нагрівання та
за умови встановлення Тривалості/Часу
завершення.
6.4 Залишкове тепло
При вимкненні духової шафи дисплей
показує залишкове тепло. Залишкове
тепло можна використовувати для
підтримання страви теплою.
21
22
www.aeg.com
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
7.1 Налаштування таймера
Функція годинника
Використання
Таймер прямого відліку
Автоматично відслідковує, як довго пра‐
цює функція. Вид Таймер прямого відліку
можна увімкнути та вимкнути.
Тривалість
Встановлення тривалості роботи.1)
Кінц. час
Налаштування часу вимкнення функції на‐
гріву. Ця опція доступна лише, коли вста‐
новлено Тривалість. Використовуйте
функції Тривалість і Кінц. час одночасно
для автоматичного увімкнення та вимкнен‐
ня духової шафи у заданий час пізніше. 1)
Нагадування
Налаштування часу зворотного відліку.1)
Ця функція не впливає на роботу духовки.
Оберіть
та встановіть час. Коли час ви‐
конання програми закінчиться, пролунає
звуковий сигнал. Натисніть на ручку, що
обертається, щоб вимкнути сигнал.
Коли духову шафу вимкнено, натисніть на
ручку, що обертається, для увімкнення цієї
функції.
1) Максимум 23 год. 59 хв.
8. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Встановлення
аксесуарів
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок .
Деко для випікання / Глибоке деко:
Просуньте деко для випікання /
глибоке деко між напрямними
планками опорних рейок.
УКРАЇНСЬКА
23
УВАГА
Перш ніж зачинити
дверцята духовки,
переконайтеся в тому, що
телескопічні рейки
повністю зайшли
всередину духової шафи.
Комбінована решітка:
Решітка і деко для випікання / глибоке
деко разом:
Поставте деко для випікання / глибоке
деко між напрямними на опорній рейці,
а комбіновану решітку на напрямні
зверху.
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
Встановіть решітку на телескопічні
спрямовуючі так, аби її ніжки бути
направлені донизу.
Високі краї навколо
комбінованої решітки
слугують для захисту
проти зісковзування
посуду.
Глибоке деко:
Поставте глибоке деко на телескопічні
спрямовувачі.
8.2 Телескопічні рейки –
встановлення аксесуарів
Завдяки телескопічним рейкам можна
легко вставляти та виймати полички.
УВАГА
Забороняється мити
телескопічні рейки в
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
спрямовувачі.
Комбінована решітка та глибоке деко
разом:
Покладіть комбіновану решітку та
глибоке деко разом на телескопічні
рейки.
24
www.aeg.com
9. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
9.1 Автоматичне вимикання
З міркувань безпеки передбачено, що
духова шафа автоматично
вимикається через деякий час у разі,
якщо функція нагрівання активована,
але налаштування не змінюються.
(°C)
(год.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичне вимикання не
спрацьовує при наступних режимах:
Легке, Термощуп,Тривалість, Кінц. час.
9.2 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
10.1 Рекомендації щодо
приготування
Випікання та смаження у вашій новій
духовій шафі може відбуватися поіншому, ніж у вашій попередній
духовці. У таблицях нижче наведені
рекомендовані налаштування
температури, часу готування та
положення полиці для певних типів
продуктів.
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
10.2 Внутрішня сторона
дверцят
На внутрішній стороні дверцят
наведена така інформація:
•
•
Номери рівнів розташування
поличок.
інформація про функції нагрівання,
рекомендовані рівні встановлення
поличок та температуру
приготування страв.
УКРАЇНСЬКА
10.3 Поради щодо
спеціальних режимів
нагрівання духової шафи
Зберігати теплим
Ця функція дозволяє підтримувати
страву теплою. Температура
встановлюється автоматично на 80 °C.
Підігрівання тарілок
Ця функція дозволяє нагрівати тарілки
та блюда перед подачею.
Температура встановлюється
автоматично на 70 °C.
Поставте тарілки та блюда стопками
рівномірно на решітку. Використовуйте
перший рівень полички. Через
половину часу нагрівання поміняйте
тарілки місцями.
Вистоювання тіста
Ця функція дозволяє піднятися
дріжджовому тісту. Покладіть тісто у
велику посудину. Використовуйте
перший рівень полички. Встановіть
функцію: Вистоювання тіста та час
готування.
Розморожування
Видаліть з продуктів пакування та
покладіть продукти на тарілку. Не
накривайте продукти, оскільки це може
збільшити час розморожування.
Використовуйте перший рівень
полички.
10.4 Повна пара
Будьте обережні, відчиняючи дверцята
духової шафи, коли активована ця
функція. Можливий вихід пари.
Стерилізація
Ця функція дозволяє стерилізувати
ємності (наприклад, пляшечки для
дитячого харчування).
Поставте перевернуті чисті ємності на
центр полиці першого рівня.
25
Заповніть лоток до максимального
рівня і встановіть тривалість
40 хвилин.
Готування
Ця функція дозволяє готувати всі види
страв, свіжі або заморожені.
Використовуйте цю функцію, щоб
готувати, розігрівати, розморожувати,
варити або бланшувати овочі, м’ясо,
рибу, пасту, рис, манну крупу та яйця.
Під час одного сеансу готування
можна приготувати меню з декілька
страв. Для того, аби всі страви були
готові одночасно, почніть зі страви з
найдовшим часом готування, а потім
поставте інші страви у відповідний час,
як зазначено в таблицях приготування
Приклад: Загальний час цього сеан‐
су готування становить 40 хвилин.
Спочатку поставте Вар. картопля, че‐
тверт., через 20 хвилин додайте Філе
лосося і Броколі, суцвіття через 30
хвилин.
(хв.)
Вар. картопля, че‐
тверт.
40
Філе лосося
20
Броколі, суцвіття
10
Під час готування декількох страв
одночасно використовуйте найбільшу
потрібну кількість води.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
26
www.aeg.com
ОВОЧІ
ОВОЧІ
°C.
Установіть температуру на 99
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
(хв.)
Броколі, суцвіття, попе‐
редньо прогрійте порожню
духовку
25 - 35
Брюссельська капуста
25 - 35
Цвітна капуста, суцвіття
10
Очищені помідори
25 - 35
Кольрабі, смужки
10 - 15
Шпинат, свіжий
25 - 35
Біла квасоля
10 - 15
Цукіні, скибочки
30 - 40
15
Овочі, бланшовані
Солодка кукурудза, кача‐
ни
15 - 20
Гриби, скибочки
35 - 45
Скорцонера
15 - 20
Солодкий перець, смужки
35 - 45
Цвітна капуста, ціла
15 - 25
Броколі, ціла
35 - 45
Зелений горох
15 - 25
Спаржа, зелена
40 - 45
Капуста біла або червона,
смужки
15 - 25
Баклажани
50 - 60
Артишоки
15 - 25
Гарбуз, кубики
55 - 65
15 - 25
Помідори
Сушена квасоля, замоче‐
на, співвідношення вода/
боби 2:1
20 - 25
Боби, бланшовані
60 - 90
Квашена капуста
20 - 25
Машсалат, суцвіття
70 - 90
Червоний буряк
20 - 25
Савойська капуста
20 - 30
Селера, кубики
20 - 30
Цибуля-порей, кружальця‐
ми
20 - 30
Горошок
20 - 30
Стручковий горошок / Пе‐
рець кайзер
20 - 30
Солодка картопля
20 - 30
Фенхель
20 - 30
Морква
25 - 35
Спаржа, біла
8 - 10
ГАРНІРИ / ЗАКУСКИ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
15 - 20
Кускус, співвідношення
вода/кускус 1:1
УКРАЇНСЬКА
ГАРНІРИ / ЗАКУСКИ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
ФРУКТИ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
15 - 25
Тальятелле, свіжа
10 - 15
Яблука, скибочки
20 - 25
Манний пудинг, співвідно‐
шення молоко/манна кру‐
па 3,5:1
10 - 15
Гарячі ягоди
10 - 20
Розплавлений шоколад
20 - 30
Сочевиця, червона, спів‐
відношення вода/сочеви‐
ця 1:1
20 - 25
Фруктовий компот
25 - 30
Шпецле
25 - 35
Булгур, співвідношення
вода/булгур 1:1
25 - 35
Дріжджові кльоцки
(хв.)
30 - 35
Ароматний рис, співвідно‐
шення вода/рис 1:1
15 20
Тонке філе риби
75 - 80
30 - 40
Вар. картопля, четверт.
Креветки, свіжі
75 - 85
35 - 45
Хлібні кнедлики
20 25
35 - 45
Картопляні галушки
20 30
Мідії
100
35 - 45
Рис, співвідношення
вода/рис 1:1, співвідно‐
шення води й рису може
змінюватися залежно від
типу рису
20 30
Філе лосося
85
20 30
Форель, 0,25 кг
85
40 - 50
Полента, співвідношення
рідини 3:1
30 40
Креветки, заморо‐
жені
75 - 85
40 - 55
Рисовий пудинг, співвідно‐
шення молоко/рис 2,5:1
40 45
Райдужна форель, 1 85
кг
45 - 55
Неочищена картопля се‐
реднього ступеня готовно‐
сті
55 - 60
Сочевиця, коричнева й зе‐
лена, співвідношення во‐
да/сочевиця 2:1
РИБА
(°C)
27
28
www.aeg.com
М’ЯСО
(хв.)
ЯЙЦЯ
(°C)
15 20
Сардельки зі свини‐
ни
80
20 30
Баварські телячі
ковбаски / Біла ков‐
баса
80
20 30
Віденські ковбаски
80
25 35
Варена куряча груд‐ 90
ка
55 65
Готова шинка, 1 кг
99
60 70
Курка, варена, 1 1,2 кг
99
70 90
Каселер, варений
90
80 90
Телятина / Спинка
свинини, 0,8 - 1 кг
90
110 120
Тафельшпиц
99
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
12 - 13
Яйця, зварені в мішечок
18 - 21
Яйця, зварені круто
10.5 Поєднання функцій:
Гриль + Вентилятор +
Повна пара
Ви можете поєднувати ці функції, щоб
готувати м'ясо, овочі та гарніри
одночасно.
1. Встановіть функцію: Гриль +
Вентилятор для смаження м’яса.
2. Додати підготовлені овочі та
гарніри.
3. Знизьте температуру до приблизно
90°C. Можна відкрити дверцята
духової шафи до положення 1
приблизно на 15 хвилин.
4. Встановіть функцію: Повна пара.
Готуйте всі страви разом до
готовності.
ЯЙЦЯ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
10 - 11
Яйця, зварені некруто
Ставте посуд на перший рівень полички для м’яса та на третій рівень полички
для овочів.
УКРАЇНСЬКА
Гриль + Вентилятор
Перший крок: приготуйте
м’ясо
Повна пара
Другий крок: додайте овочі
(°C)
(хв.)
(°C)
(хв.)
Ростбіф, 1 кг /
180
Брюссельська
капуста, полен‐
та
60 - 70
99
40 - 50
Смажена сви‐
180
нина, 1 кг / Кар‐
топля / Овочі,
підлива
60 - 70
99
30 - 40
Смажена теля‐
тина, 1 кг /
Рис / Овочі
50 - 60
99
30 - 40
180
10.6 Висока вологість
10.7 Низька вологість
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Ставте посуд на другий рівень
полички, якщо не зазначено інше.
(°C)
(хв.)
Заварний
крем / Флан, в
невеликих
формочках
90
35 - 45
Запечені яйця
90 - 110
15 - 30
Террін
90
40 - 50
Тонке філе ри‐
би
85
15 - 25
Товсте філе
риби
90
25 - 35
Маленька риб‐
ка, до 0,35 кг
90
20 - 30
Ціла рибина,
до 1 кг
90
30 - 40
Галушки
120 - 130
40 - 50
(°C)
(хв.)
Готовий до випікан‐ 200
ня рулет
15 - 20
Готові до випікання 200
багети, 40 - 50 г
15 - 20
Хлібний рулет, 40 60 г
25 - 35
180 200
Готові до випікання 200
багети, заморожені,
40 - 50 г
25 - 35
М’ясні хлібці, сирі,
0,5 кг
180
30 - 40
Паста, запечена у
духовій шафі
170 190
40 - 50
Лазанья
170 180
45 - 55
29
30
www.aeg.com
(°C)
(хв.)
(°C)
(хв.)
Хліб, 0,5 - 1 кг
180 190
45 - 60
Порціонні страви
110
10 15
Картопляна запі‐
канка (гратен)
160 170
50 - 60
Паста
110
10 15
Курка, 1 кг
180 210
50 - 60
Рис
110
10 15
Спинка свинини,
160 копчена, 0,6 - 1 кг,
180
замочити на 2 годи‐
ни
60 - 70
Галушки
110
15 25
Ростбіф, 1 кг
180 200
60 - 90
Спочатку вибирайте нижчу
температуру.
Качка, 1,5 - 2 кг
180
70 - 90
Смажена телятина, 180
1 кг
80 - 90
Для випікання тортів на декількох
полицях час випікання може бути
збільшено на 10-15 хвилин.
Смажена свинина,
1 кг
160 180
90 - 100
Гуска, 3 кг, ставте
на перший рівень
полички
170
130 - 170
10.9 Випічка
10.8 Відновлення парою
Торти та інші вироби на різних рівнях
не завжди зарум'янюються рівномірно.
Немає потреби змінювати
налаштування температури у випадку
нерівномірного зарум'янювання. Під
час випікання ця різниця зникне.
Деко в духовці можуть деформуватися
під час випікання. Коли деко знов
охолонуть, деформації зникнуть.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
10.10 Поради щодо випікання
Результати випікан‐
ня
Можлива причина
Вирішення
Нижня частина пирога
недостатньо пі‐
друм’янилась.
Неправильно вибраний рі‐ Поставте пиріг на поличку, що
вень полички.
розташована нижче.
Пиріг не підіймається,
робиться вогким або з
прошарками.
Температура в духовій
шафі занадто висока.
Наступного разу встановіть тро‐
хи нижчу температуру в духовій
шафі.
Недостатньо часу для ви‐
пікання.
Наступного разу встановіть до‐
вший час випікання та нижчу
температуру в духовій шафі.
УКРАЇНСЬКА
31
Результати випікан‐
ня
Можлива причина
Вирішення
Пиріг занадто сухий.
Температура в духовій
шафі занадто низька.
Наступного разу встановіть ви‐
щу температуру в духовій шафі.
Надто довгий час випікан‐
ня.
Наступного разу встановіть
менший час випікання.
Температура в духовій
шафі висока, а час випі‐
кання – короткий.
Встановіть нижчу температуру в
духовій шафі та більший час ви‐
пікання.
Тісто для пирога розподі‐
ляється нерівномірно.
Наступного разу розподіліть ті‐
сто для пирога рівномірно на
деку для випікання.
Температура в духовій
шафі занадто низька.
Наступного разу встановіть тро‐
хи вищу температуру в духовій
шафі.
Пиріг випікається не‐
рівномірно.
Пиріг не пропікся за
час, визначений у ре‐
цепті.
10.11 Випікання на одному рівні
ВИПІКАННЯ В ФОРМАХ
(°C)
(хв.)
Вентилятор
150 - 160
50 - 70
1
Бісквіт «Мадера» / Вентилятор
Фруктові тістечка
140 - 160
70 - 90
1
Основа для пиро‐
га - пісочне тісто,
попередньо про‐
грійте порожню
духовку
Вентилятор
150 - 160
20 - 30
2
Основа для пиро‐
га - бісквітне тісто
Вентилятор
150 - 170
20 - 25
2
Чізкейк
Традиційне при‐
готування
170 - 190
60 - 90
1
Круглий кекс /
Бріош
32
www.aeg.com
ТОРТИ / ДРІБНА ВИПІЧКА / ХЛІБ НА ДЕКУ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
Попередньо прогрійте порожню духовку, якщо не зазначено інше.
(°C)
(хв.)
Хліб-плетінка / Ка‐ Традиційне при‐ 170 - 190
лач, попереднє
готування
прогрівання не
потрібне
30 - 40
3
Штолен
Традиційне при‐ 160 - 180
готування
50 - 70
2
Житній хліб:
Традиційне при‐ спочатку: 230
готування
потім: 160 - 180
20
1
30 - 60
Тістечка зі збити‐ Традиційне при‐ 190 - 210
ми вершками / Ек‐ готування
лери
20 - 35
3
Рулет з джемом,
10 - 20
3
150 - 160
20 - 40
3
Традиційне при‐ 190 - 210
готування
20 - 30
3
Фруктові пироги,
Традиційне при‐ 180
попереднє прогрі‐ готування
вання не потрібне
35 - 55
3
Пиріг з дріжджо‐
Традиційне при‐ 160 - 180
вого тіста з
готування
м'якою начинкою
(наприклад, білим
сиром, вершками
або солодким зав‐
арним кремом)
40 - 60
3
Традиційне при‐ 180 - 200
готування
Пиріг з посипкою, Вентилятор
попереднє прогрі‐
вання не потрібне
Масляний миг‐
дальний пиріг /
Цукрові тістечка
УКРАЇНСЬКА
ПЕЧИВО
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(хв.)
Пісочне тісто / Суміш
для бісквіту
Вентилятор
150 - 160
15 - 25
Безе
Вентилятор
80 - 100
120 - 150
Макаруни
Вентилятор
100 - 120
30 - 50
Печиво з дріжджового
тіста
Вентилятор
150 - 160
20 - 40
Вироби з листкового
тіста, попередньо про‐
грійте порожню духов‐
ку
Вентилятор
170 - 180
20 - 30
Булочки, попередньо
прогрійте порожню ду‐
ховку
Традиційне приготу‐
вання
190 - 210
10 - 25
10.12 Запіканки та гратени
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
Паста, запечена у ду‐
ховій шафі
Традиційне приготуван‐ 180 - 200
ня
45 - 60
Лазанья
Традиційне приготуван‐ 180 - 200
ня
25 - 40
Овочева запіканка, по‐ Гриль + Вентилятор
передньо прогрійте
порожню духовку
170 - 190
15 - 35
Багети з розплавле‐
ним сиром
Вентилятор
160 - 170
15 - 30
Молочний рис
Традиційне приготуван‐ 180 - 200
ня
40 - 60
33
34
www.aeg.com
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
Рибні запіканки
Традиційне приготуван‐ 180 - 200
ня
30 - 60
Фаршировані овочі
Вентилятор
30 - 60
160 - 170
10.13 Випікання на
декількох рівнях
ПЕЧИВО
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
(°C)
ТОРТИ / ДРІБНА ВИПІЧКА /
ХЛІБ НА ДЕКУ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
(°C)
(хв.)
Тістечка зі збитими вер‐
шками / Еклери, попе‐
редньо прогрійте порож‐
ню духовку
160 - 25 180
45
Сухий пиріг з посипкою
150 - 30 160
45
Вироби з листкового ті‐ 170 ста, попередньо про‐
180
грійте порожню духовку
30 - 50
Булочки
20 - 30
180
10.14 Поради щодо
запікання
Використовуйте жаростійкий посуд.
Пісне смажене м'ясо накрите.
Великі шматки слід смажити
безпосередньо на глибокому деку або
на комбінованій решітці над глибоким
деком.
Щоб запобігти пригоранню
виступаючого жиру, додайте трохи
рідини у глибоку жаровню.
ПЕЧИВО
(°C)
(хв.)
150 160
20 - 40
Безе
80 100
130 170
Макаруни
100 120
40 - 80
Печиво з дріжджового
тіста
160 170
30 - 60
Пісочне печиво
(хв.)
Переверніть смаженину через 1/2 - 2/3
часу готування.
Смажте м’ясо та рибу великими
шматками (1 кг чи більше).
Полийте шматки м’яса його соком
декілька разів під час смаження.
10.15 Підсмажування
Ставте посуд на перший рівень
полички.
УКРАЇНСЬКА
ЯЛОВИЧИНА
Тушковане м’ясо
1 - 1,5 кг
Традиційне
приготування
(°C)
(хв.)
230
120 - 150
Ростбіф або філе, Товщиною 1
ледь просмажене, см
попередньо про‐
грійте порожню ду‐
ховку
Гриль + Венти‐ 190 - 200
лятор
5-6
Ростбіф або філе,
помірного просма‐
ження, попе‐
редньо прогрійте
порожню духовку
Товщиною 1
см
Гриль + Венти‐ 180 - 190
лятор
6-8
Ростбіф або філе, Товщиною 1
добре просмажен‐ см
ня, попередньо
прогрійте порожню
духовку
Гриль + Венти‐ 170 - 180
лятор
8 - 10
СВИНИНА
Використовуйте функцію: Гриль + Вентилятор.
(кг)
(°C)
(хв.)
Лопатка / Шийка / Окіст 1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Відбивні котлети / Ре‐
берце
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
М’ясні хлібці
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свиняча рулька, попе‐
редньо відварена
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
35
36
www.aeg.com
ТЕЛЯТИНА
Використовуйте функцію: Гриль + Вентилятор.
(кг)
(°C)
(хв.)
Смажена телятина
1
160 - 180
90 - 120
Теляча рулька
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
БАРАНИНА
Використовуйте функцію: Гриль + Вентилятор.
(кг)
(°C)
(хв.)
Нога ягняти / Запе‐
чена баранина
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Спинка ягняти
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИЧИНА
(кг)
(°C)
(хв.)
Спина / Заяча
1
нога, попе‐
редньо прогрій‐
те порожню ду‐
ховку
Гриль + Венти‐
лятор
180 - 200
35 - 55
Оленяча спин‐
ка
1.5 - 2
Традиційне
приготування
180 - 200
60 - 90
Задня част.
оленя
1.5 - 2
Традиційне
приготування
180 - 200
60 - 90
УКРАЇНСЬКА
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
Використовуйте функцію: Гриль + Вентилятор.
(кг)
(°C)
(хв.)
Птиця, порційна
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Курка, половина
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Курка, пулярка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Качка
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гуска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Індичка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Індичка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА
(кг)
Ціла рибина
1 - 1.5
Гриль + Венти‐
лятор
10.16 Випікання хліба
Не рекомендується попередньо
розігрівати духову шафу.
(°C)
(хв.)
180 - 200
30 - 50
Ставте посуд на другий рівень
полички.
ХЛІБ
(°C)
(хв.)
Білий хліб
170 - 190
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Бріош
180 - 200
40 - 60
Чіабатта
200 - 220
35 - 45
37
38
www.aeg.com
ХЛІБ
(°C)
(хв.)
Житній хліб
170 - 190
50 - 70
Хліб з цільнозернового бо‐
рошна
170 - 190
50 - 70
Цільнозерновий хліб
170 - 190
40 - 60
Хлібний рулет
190 - 210
20 - 35
10.17 Хрустка випічка з Вентилятор + Нижній нагрів
ПІЦА
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
Тарти
180 - 200
40 - 55
Пиріг із шпинатом
160 - 180
45 - 60
Кіш-Лорен / Швейцарський
пиріг
170 - 190
45 - 55
Яблучний пиріг, закритий
150 - 170
50 - 60
ПІЦА
Перед початком готування прогрійте пусту духову шафу.
Ставте посуд на другий рівень полички.
Піца, тонка скоринка, вико‐
ристовуйте глибоке деко
(°C)
(хв.)
210 - 230
15 - 25
УКРАЇНСЬКА
ПІЦА
Перед початком готування прогрійте пусту духову шафу.
Ставте посуд на другий рівень полички.
(°C)
(хв.)
Піца, товста скоринка
180 - 200
20 - 30
Прісний хліб
210 - 230
10 - 20
Випічка з листкового тіста
160 - 180
45 - 55
Тарт фламбе
210 - 230
15 - 25
Вареники
180 - 200
15 - 25
Овочевий пиріг
160 - 180
50 - 60
10.18 Гриль
Встановіть лоток для збирання жиру
на перший рівень полиці.
Перед початком готування прогрійте
пусту духову шафу.
ГРИЛЬ
(°C)
(хв.)
1-бік
(хв.)
2-й бік
Ростбіф
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Яловиче філе
230
20 - 30
20 - 30
3
Спинка свинини
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Теляча спинка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Спинка ягняти
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ціла рибина, 0,5 - 1
кг
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
39
40
www.aeg.com
10.19 Повільне
приготування
При використанні цієї функції
готуйте без кришки.
3. Натисніть Термощуп.
4. Оберіть функцію: Повільне
приготування. Можна встановити
температуру від 80 °C до 150 °C на
перші 10 хвилин. Температура за
промовчанням 90 °C. Установіть
температуру на Термощуп.
5. Через 10 хвилин духова шафа
автоматично знизить температуру
до 80 °C.
Ця функція дозволяє готувати
нежирне, ніжне м’ясо і рибу. Не
застосовується для: птиці, жирної
смаженої свинини, печені в горщиках.
Температура Термощуп має бути не
вище 65 °C Температура .
1. Обсмажте м’ясо 1-2 хвилини з
кожної сторони у сковороді на
великому вогні.
2. Покладіть м’ясо в жаровню або
безпосередньо на решітку.
Підставте під решітку лоток для
збирання жиру.
Установіть температуру на 120 °C.
(кг)
(хв.)
Стейки
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Філе яловичини
1 - 1.5
90 - 150
3
Ростбіф
1 - 1.5
120 - 150
1
Смажена телятина
1 - 1.5
120 - 150
1
10.20 Нижній нагрів + Гриль + Вентилятор
РОЗМОРОЖУВАННЯ
(°C)
(хв.)
Піца, заморожена
200 - 220
15 - 25
2
Американська піца, заморожена
190 - 210
20 - 25
2
Піца, охолоджена
210 - 230
13 - 25
2
Піца-закуска, заморожена
180 - 200
15 - 30
2
Картопля фрі, тонкими шматочками
190 - 210
15 - 25
3
Картопля фрі, товстими шматочками
190 - 210
20 - 30
3
Картопля по-селянськи / Крокети
190 - 210
20 - 40
3
УКРАЇНСЬКА
41
РОЗМОРОЖУВАННЯ
(°C)
(хв.)
Картопляні оладки
210 - 230
20 - 30
3
Лазанья / Каннеллоні, свіжі
170 - 190
35 - 45
2
Лазанья / Каннеллоні, заморожені
160 - 180
40 - 60
2
Запечений сир
170 - 190
20 - 30
3
Курячі крильця
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Консервування
Використовуйте для консервування
банки однакового розміру.
М’ЯКІ ФРУКТИ
Не використовуйте банки з гвинтовими
або багнетними кришками чи металеві
банки.
(хв.)
Час приготуван‐
ня до кипіння
Використовуйте перший рівень
полички.
Не ставте на деко більше шести
літрових банок для консервування.
Наповніть банки до одного рівня і
закрийте кришками із затискачем.
Банки не повинні торкатися одна
одної.
Налийте приблизно 1/2 л води в деко
для випікання, щоб у духовій шафі
було достатньо вологи.
Коли рідина в банках починає закипати
(приблизно через 35–60 хв. з
літровими банками), вимкніть духову
шафу або знижуйте температуру до
100 °C (див. таблицю).
Встановіть температуру на 160 - 170
°C.
Полуниця / Чорни‐
ці / Малина / Сти‐
глий аґрус
35 - 45
КІСТОЧКОВІ ПЛОДИ
(хв.)
Час приго‐
тування до
кипіння
Персики /
35 - 45
Айва / Сливи
(хв.)
Продовжу‐
вати готу‐
вати при
темпера‐
турі 100 °C
10 - 15
42
www.aeg.com
ОВОЧІ
ОВОЧІ
(хв.)
Час приго‐
тування до
кипіння
(хв.)
Продовжу‐
вати готу‐
вати при
температу‐
рі 100 °C
Морква
50 - 60
5 - 10
Огірки
50 - 60
-
Овочеве
асорті
50 - 60
5 - 10
Кольрабі /
Горошок /
Спаржа
50 - 60
Трави
(°C)
(год.)
40 - 50
2-3
Встановіть температуру на 60 - 70 °C.
ФРУКТИ
(год.)
15 - 20
10.22 Сушіння - Вентилятор
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату вимкніть
духову шафу через половину заданого
часу, відчиніть дверцята і залиште
прилад для охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Для одного дека ставте посуд на
третій рівень полички.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
Сливи
8 - 10
Абрикоси
8 - 10
Яблука, скибочки
6-8
Груші
6-9
10.23 Термощуп
ЯЛОВИЧИНА
(°C)
Ребро / Біфштекс із 45 - 50
вирізки, ледь про‐
смажений
Ребро / Біфштекс із 60 - 65
вирізки, помірно
просмажений
ОВОЧІ
(°C)
(год.)
Квасоля
60 - 70
6-8
Перець
60 - 70
5-6
Овочі для супу
60 - 70
5-6
Гриби
50 - 60
6-8
Ребро / Біфштекс із 70 - 75
вирізки, добре про‐
смажений
УКРАЇНСЬКА
СВИНИНА
43
ДИЧИНА
(°C)
(°C)
Лопатка / Шинка /
Свиняча шийка
80 - 82
Нарізана корейка /
Спинка свинини,
копчена
75 - 80
М’ясні хлібці
75 - 80
Заяча спинка
70 - 75
Заяча нога
70 - 75
Заєць, цілий
70 - 75
Оленяча спинка
70 - 75
Оленяча нога
70 - 75
ТЕЛЯТИНА
РИБА
(°C)
(°C)
Смажена телятина 75 - 80
Лосось
65 - 70
Теляча рулька
Форель
65 - 70
85 - 90
БАРАНИНА/ЯГНЯТИНА
10.24 Випічка у режимі
конвекції - рекомендовані
аксесуари
Використовуйте темні матові форми та
посуд. Вони краще поглинають тепло,
ніж світлий колір та блискучий посуд.
(°C)
Бараняча нога
80 - 85
Бараняча спинка
80 - 85
Запечена барани‐
на / Нога ягняти
70 - 75
Деко для піци
Деко для випікання
Темне, матове
діаметр 28 см
Темне, матове
діаметр 26 см
Формочки
Керамічні
діаметр 8 см,
висота 5 см
Форма для пирога
Темна, матова
діаметр 28 см
44
www.aeg.com
10.25 Випічка у режимі
конвекції
Для отримання найкращих результатів
дотримуйтеся рекомендацій,
зазначених у таблиці нижче.
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(хв.)
Запіканка з макаронів
200 - 220
45 - 55
Картопляна запіканка (гратен)
180 - 200
70 - 85
Муссака
170 - 190
70 - 95
Лазанья
180 - 200
75 - 90
Каннеллоні
180 - 200
70 - 85
Хлібний пудинг
190 - 200
55 - 70
Рисовий пудинг
170 - 190
45 - 60
Яблучний торт з бісквітного тіста (кругла
форма для випічки)
160 - 170
70 - 80
Білий хліб
190 - 200
55 - 70
10.26 Інформація для
дослідницьких установ
Тести згідно з: EN 60350, IEC 60350.
ВИПІКАННЯ НА ОДНОМУ РІВНІ. Випікання в формах
(°C)
(хв.)
Бісквіт
Вентилятор
140 - 150
35 - 50
2
Бісквіт
Традиційне приго‐
тування
160
35 - 50
2
Яблучний пиріг, 2
форми Ø20 см
Вентилятор
160
60 - 90
2
Яблучний пиріг, 2
форми Ø20 см
Традиційне приго‐
тування
180
70 - 90
1
УКРАЇНСЬКА
45
ВИПІКАННЯ НА ОДНОМУ РІВНІ. Печиво
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(хв.)
140
25 - 40
Пісочні хлібобулочні ви‐ Традиційне приготу‐
роби / Випечені палички, вання
попередньо прогрійте по‐
рожню духовку
160
20 - 30
Маленькі тістечка, 20
штук на деко, попе‐
редньо прогрійте порож‐
ню духовку
Вентилятор
150
20 - 35
Маленькі тістечка, 20
штук на деко, попе‐
редньо прогрійте порож‐
ню духовку
Традиційне приготу‐
вання
170
20 - 30
Пісочні хлібобулочні ви‐
роби / Випечені палички
Вентилятор
ВИПІКАННЯ НА ДЕКІЛЬКОХ РІВНЯХ. Печиво
(°C)
(хв.)
Пісочні хлібобулочні Вентилятор
вироби / Випечені
палички
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Маленькі тістечка,
20 штук на деко, по‐
передньо прогрійте
порожню духовку
150
23 - 40
1/4
-
Вентилятор
2 поло‐ 3 поло‐
ження ження
46
www.aeg.com
ГРИЛЬ
Попередньо прогрійте порожню духову шафу впродовж 5 хвилин.
Готуйте на грилі при максимальному налаштуванні температури.
(хв.)
Тост
Гриль
1-3
5
Біфштекс, переверніть по
завершенні половини часу
Гриль
24 - 30
4
10.27 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту
IEC 60350.
Тестування функції: Повна пара.
Установіть температуру на 99 °C.
Ємність
(Gastronorm
)
(г)
(хв.)
Броколі, по‐
1 x 2/3з пер‐
передньо
форацією
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
300
3
13 - 15
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
Броколі, по‐
2 x 2/3 з пер‐
передньо
форацією
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
2 x 300
2 та 4
13 - 15
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
Броколі, по‐
1 x 2/3з пер‐
передньо
форацією
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
макс.
3
15 - 18
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
УКРАЇНСЬКА
47
Установіть температуру на 99 °C.
Горошок, за‐
морожений
Ємність
(Gastronorm
)
(г)
2 x 2/3 з пер‐
форацією
2 x 1500
(хв.)
2 та 4
Доки тем‐
пература
в найхо‐
лоднішо‐
му місці
не досяг‐
не 85 °C.
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Примітки щодо чищення
Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м’якої ганчір‐
ки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.
Засоби для
чищення
Металеві поверхні слід чистити за допомогою спеціального засобу
для чищення.
Для усунення стійких плям використовуйте спеціальний очисник для
духових шаф.
Очищуйте внутрішню камеру духової шафи після кожного викори‐
стання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити за‐
горяння. Для піддону гриля цей ризик іще вищий.
Щоденне ко‐
ристування
Протирайте внутрішню камеру м’якою тканиною після кожного вико‐
ристання.
Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари. Ви‐
користовуйте м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням за‐
собу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній машині.
Аксесуари
Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з викори‐
станням агресивних засобів чи гострих предметів, а також у посудо‐
мийній машині.
48
www.aeg.com
11.2 Як зняти: опори
поличок
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, переконайтеся, що
духова шафа охолонула. Існує ризик
отримати опік.
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
1. Обережно потягніть опори вгору й
зніміть їх з переднього кріплення.
1
3
2
2. Спочатку потягніть передню
частину опори від бокової стінки.
3. Зніміть опори із заднього
кріплення.
Для вставлення опор виконайте
наведену вище процедуру у зворотній
послідовності.
11.3 Очищення парою
Видаліть якомога більше бруду
вручну.
Зніміть аксесуари та опорну рейку,
щоб помити бічні стінки.
Функції чищення парою можуть
використовуватися для чищення
парою внутрішньої камери духової
шафи.
Перед початком процедури очищення
переконайтеся в тому, що духова
шафа холодна.
Під час виконання функції чищення
парою підсвітка вимикається.
1. Заповніть лоток для води до
максимального рівня (приблизно
950 мл води), доки не пролунає
сигнал або на дисплеї не з’явиться
повідомлення.
2. Виберіть функцію чищення парою
в меню: Очищення.
Очищення парою — тривалість
виконання цієї функції приблизно
30 хвилин.
a) Увімкніть функцію.
b) Коли виконання програми
закінчиться, пролунає сигнал.
c) Натисніть на поворотну ручку,
щоб вимкнути сигнал.
Чищення парою плюс —
тривалість виконання функції
приблизно 75 хвилин.
a) Рівномірно розпиліть
відповідний миючий засіб у
внутрішній камері духової
шафи на емальовані та сталеві
елементи.
b) Увімкніть функцію.
Перша частина програми
закінчується приблизно через
50 хвилин.
c) Протріть внутрішню камеру
духової шафи неабразивною
м’якою губкою. Можна
використовувати теплу воду
або миючі засоби для духових
шаф.
d) Починається завершальна
частина процедури. Тривалість
цієї частини становить
приблизно 25 хвилин.
3. Протріть внутрішню камеру духової
шафи неабразивною губкою.
Можна використовувати теплу
воду.
Після очищення залиште дверцята
духової шафи відчиненими приблизно
на 1 годину. Зачекайте, доки духова
шафа висохне. Для прискорення
висихання ви можете приблизно
15 хвилин нагрівати духову шафу
гарячим повітрям при температурі
150 °C. Максимального результату від
функції очищення можна досягти,
якщо вручну очистити духову шафу
відразу після закінчення функції.
11.4 Нагадування про очищ.
Якщо відобразилося нагадування,
потрібно виконати очищення.
Використовуйте функцію Чищення
парою плюс.
УКРАЇНСЬКА
11.5 Система
парогенерації – Видалення
накипу
Під час роботи парогенератора
відбуваються накопичення та
відкладення накипу всередині
пристрою (через вміст кальцію у воді).
Це може негативно позначитися на
якості пари, роботі парогенератора та
якості їжі. Щоб запобігти цьому,
здійснюйте очищення системи
парогенерації.
Вийміть усе приладдя.
Оберіть функцію в меню: Очищення.
Інтерфейс користувача надасть
підказки в ході виконання процедури.
Повна процедура триває приблизно 2
години.
Підсвітка для цієї функції вимкнена.
1. Переконайтеся в тому, що лоток
для води порожній.
.
2. Натисніть
3. Встановіть гриль або жаровню на
першому рівні полички.
4. Натисніть ручку, що обертається.
5. Додайте 250 мл засобу для
видалення накипу в лоток для
води.
6. Заповніть водою лоток для води до
максимального рівня, доки не
пролунає сигнал або на дисплеї не
з’явиться повідомлення.
7. . Натисніть ручку, що обертається.
Це активує першу частину процедури:
Видалення накипу.
Тривалість цієї частини
приблизно 1 година
40 хвилин.
8. Після закінчення першої частини
спорожніть гриль або жаровню та
знову встановіть її на рівні першої
полиці.
9. Натисніть ручку, що обертається.
10. Заповніть лоток для води свіжою
водою до максимального рівня,
доки не пролунає сигнал або на
дисплеї не з’явиться повідомлення.
11. Натисніть
.
49
Це активує другу частину процедури:
Видалення накипу. Буде здійснено
промивання системи парогенерації.
Тривалість цієї частини
приблизно 35 хвилин.
Після завершення процедури вийміть
деко для смаження або жаровню.
Якщо функція: Видалення
накипу не виконується
належним чином, на
дисплеї з'явиться
повідомлення про
необхідність її повторення.
Якщо духова шафа волога, протріть її
сухою тканиною. Залиште дверцята
відчиненими, щоб духова шафа
повністю просохла.
11.6 Нагадування про
видалення накипу
Передбачено два види нагадувань про
необхідність виконання цієї функції:
Видалення накипу.
М’яке нагадування рекомендує
здійснити цикл видалення накипу.
Жорстке нагадування зобов’язує
виконати видалення накипу.
У випадку нездійснення
видалення накипу, коли
активовано жорстке
нагадування, неможливо
користуватись функціями з
використанням пари.
Нагадування про
видалення накипу
неможливо вимкнути.
11.7 Система
парогенерації – Полоскання
Вийміть усе приладдя.
Оберіть функцію в меню: Очищення.
Інтерфейс користувача надасть
підказки в ході виконання процедури.
Тривалість дії цієї функції складає
приблизно 30 хвилин.
Підсвітка для цієї функції вимкнена.
1. Установіть деко для випічки на
рівні першої полиці.
50
www.aeg.com
2. Заповніть лоток для води чистою
водою до максимального рівня,
доки не пролунає звуковий сигнал
або на дисплеї не з’явиться
повідомлення.
3. Натисніть
.
Після завершення процедури вийміть
деко для випічки.
45°
11.8 Звільнення резервуару
Видаліть усі аксесуари.
Функція очищення дозволяє видалити
залишкову воду з лотка для води.
Використовуйте цю функцію після
функції приготування на парі.
Оберіть функцію в меню: Очищення.
Інтерфейс користувача надасть
підказки під час виконання процедури.
Тривалість дії цієї функції складає
приблизно 6 хвилин.
Підсвітка для цієї функції вимкнена.
Установіть деко для випічки на рівні
першої полиці.
Після завершення процедури вийміть
деко для випічки.
11.9 Знімання та
встановлення дверцят
Для чищення дверцята й внутрішні
скляні панелі можна зняти. Кількість
наявних скляних панелей залежить від
моделі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Дверцята важкі.
4. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
УВАГА
При сильному натисканні,
особливо на краї
передньої панелі, скло
може тріснути.
5. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
6. По черзі беріть скляні панелі за
верхній край і виймайте їх із
напрямної вгору.
1. Повністю відчиніть дверцята.
2. До кінця підніміть затискні важелі
(A) на двох завісах дверцят.
A
A
3. Зачиніть дверцята на кут близько
45°.
7. Промийте скляну панель теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляну панель насухо.
По закінченні очищення виконайте
описані вище дії у зворотній
послідовності. Встановіть спочатку
меншу панель, а потім більшу та
дверцята.
УКРАЇНСЬКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що
скляні панелі вставлено
правильно — інакше
поверхня дверцят може
перегрітися.
11.10 Заміна лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
Верхня лампа
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
51
2. Зніміть металеве кільце та
очистьте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Приєднайте металеве кільце до
плафона.
5. Установіть скляний плафон.
Бокова лампа
1. Зніміть ліве кріплення полички,
щоб дістатися лампочки.
2. Щоб зняти плафон,
використовуйте викрутку
зіркоподібної форми на 20.
3. Зніміть і почистіть металеву рамку
й ущільнювач.
4. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C.
5. Встановіть металеву рамку й
ущільнювач. Закрутіть гвинти.
6. Встановіть ліву поличку на місце.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не вмикаєть‐ Духову шафу не під’єднано Перевірте, чи правильно
ся або не працює.
до мережі або під’єднано
духову шафу під’єднано до
неправильно.
електромережі (див. схему
під’єднання, якщо така є).
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу
52
www.aeg.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштовано.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Автоматичне вимкнення
активовано.
Зверніться до розділу «Ав‐
томатичне вимкнення».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запобіж‐
ник перегорить ще раз,
зверніться до кваліфікова‐
ного електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
Дисплей пропонує встано‐
вити Мова.
Була припинена подача
Див. розділ «Перед пер‐
електроенергії більш ніж на шим користуванням».
3 дні.
Дисплей пропонує встано‐
вити Мова.
Увімкнено демонстрацій‐
ний режим.
Вимкніть демонстраційний
режим в: Меню / Стандарт‐
ні налаштування / ДЕМОН‐
СТРАЦІЯ. Код активації/
деактивації: 2468.
На дисплея з'являється
«F111».
Вилка датчика внутрішньої
температури неправильно
встановлена в гнізді.
Вставте штекер термощу‐
па якнайдалі в гніздо.
На дисплеї відображається Збій постачання електро‐
код помилки, якої немає в
струму.
таблиці.
•
•
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем у
коробці запобіжника.
Якщо код помилки зно‐
ву з’являється на дисп‐
леї, зверніться до сер‐
вісного центру.
Пара й конденсат осідають Ви тримаєте страву в духо‐ Не залишайте їжу в духо‐
на їжу та внутрішню по‐
вій шафі занадто довго.
вій шафі довше ніж на
верхню духової шафи.
15-20 хвилин після завер‐
шення приготування.
Процедура видалення на‐
кипу не завершується і пе‐
реривається.
Відбулося вимкнення елек‐ Повторіть процедуру.
троенергії.
Процедура видалення на‐
кипу не завершується і пе‐
реривається.
Функцію було зупинено ко‐
ристувачем.
Повторіть процедуру.
УКРАЇНСЬКА
53
Проблема
Можлива причина
Після процедури видален‐
ня накипу в глибокій жа‐
ровні немає води.
Ви не заповнили лоток для Перевірте, чи є засіб для
води до максимального
видалення накипу або во‐
рівня.
да в корпусі лотка для во‐
ди.
Повторіть процедуру.
Після циклу видалення на‐
кипу на дні духовки зали‐
шається брудна вода.
Глибока жаровня розташо‐ Видаліть залишки води та
вана на неправильному
засіб для видалення наки‐
рівні полички.
пу з нижній частини духов‐
ки. Встановіть гриль або
жаровню на першому рівні
полички.
Процедура очищення не
завершується і перери‐
вається.
Відбулося вимкнення елек‐ Повторіть процедуру.
троенергії.
Процедура очищення не
завершується і перери‐
вається.
Функцію було зупинено ко‐
ристувачем.
Повторіть процедуру.
Після завершення функції
очищення на дні духовки
залишається забагато во‐
ди.
Ви розприскали забагато
миючого засобу в прилад
перед активацією циклу
очищення.
Покрийте всі частини каме‐
ри тонким шаром миючого
засобу. Рівномірно роз‐
бризкайте миючий засіб.
Процедура очищення вия‐
вляється неефективною.
Початкова температура
всередині духової шафи
занадто висока.
Повторіть цикл. Запустіть
цикл, коли прилад холод‐
ний.
Процедура очищення вия‐
вляється неефективною.
Ви не видалили бічні на‐
Видаліть бічні напрямні з
прямні перед початком
приладу і повторіть функ‐
процедури очищення. Вони цію.
можуть передавати тепло
на стінки та знижувати
ефективність.
Процедура очищення вия‐
вляється неефективною.
Ви не видалили аксесуари Видаліть аксесуари з при‐
з приладу перед початком ладу і повторіть функцію.
процедури очищення. Вони
можуть порушити паровий
цикл і знизити ефектив‐
ність.
12.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Вирішення
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
54
www.aeg.com
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
13.1 Технічні дані
Напруга
230 В
Частота
50 Гц
14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
14.1 Інформація про виріб та інформаційний листок
виробу*
Назва постачальника
AEG
Ідентифікатор моделі
BSR882320B 944188028
BSR882320W 944188029
Індекс енергоефективності
81.0
Клас енергетичної ефективності
A+
Споживання електроенергії при стандартному зав‐ 1.09 кВт∙г/цикл
антаженні, традиційний режим
Споживання електроенергії при стандартному зав‐ 0.68 кВт∙г/цикл
антаженні, режим примусового використання вен‐
тилятора
Кількість внутрішніх камер
1
Джерело тепла
Електроенергія
Об’єм
70 л
Тип духової шафи
Вбудована духова шафа
Маса
BSR882320B
43.0 кг
BSR882320W
43.0 кг
*Для Європейського Союзу відповідно до положень ЄС 65/2014 і 66/2014.
Для Республіки Білорусь відповідно до СТБ 2478-2017, Додаток Г; СТБ 2477-2017,
Додатки А і Б.
Для України відповідно до 568/32020.
УКРАЇНСЬКА
55
Клас енергетичної ефективності не застосовується для Росії.
EN 60350-1. Електричні побутові прилади для готування їжі. Частина 1: Плити, духові
шафи, парові духові шафи та грилі: способи вимірювання продуктивності.
14.2 Енергозбереження
Вентилятор і лампа продовжують
працювати. При вимкненні духової
шафи дисплей показує залишкове
тепло. Залишкове тепло можна
використовувати для підтримання
страви теплою.
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження.
Коли можливо, не розігрівайте
попередньо духову шафу перед
приготуванням.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
Залишкове тепло
У разі використання деяких функцій
духової шафи, коли активується
програма з вибором часу (тривалість,
кінц. час) і час готування перевищує
30 хвилин, нагрівальні елементи
автоматично вимкнуться раніше в
деяких функціях духової шафи.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою. На дисплеї з’являється
індикатор залишкового тепла або
температури.
Готування з вимкненою лампою
Вимкніть лампу під час готування.
Вмикайте її лише за потреби.
Випічка у режимі конвекції
Функція, призначена для збереження
енергії під час готування.
При використанні цієї функції лампа
вимикається автоматично через
30 секунд. Ви можете ввімкнути лампу
знову, але ця дія призведе до
зниження очікуваної ефективності
збереження енергії.
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
867336977-C-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising