Aeg BCK456220W Användarmanual
BCK456220W
BCS456220W
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................8
6. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 8
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 10
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 12
9. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................14
10. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 15
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 33
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 35
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 37
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
600 (600) mm
SVENSKA
Skåpets bredd
Skåpets djup
550 mm
605 (580) mm
Höjd på produktens
främre del
594 mm
Höjd på produktens
bakre del
576 mm
Bredd på produktens
främre del
549 mm
Bredd på produktens
bakre del
548 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
1017 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
550 x 20 mm
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
5
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
6
www.aeg.com
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om produkten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
produkten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
SVENSKA
2.7 Kassering
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
13
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsutrymmets upphöjning
Ugnsnivåer
Långpanna
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
7
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti
maten.
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
4.2 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Klockfunktioner
Timer
Klockfunktion
Indikator för matlagningstermometer
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
6.2 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för
att välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.
SVENSKA
6.3 Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunktion
Ugnsfunktion
Program
Ugnen är avstängd.
Baka med
ånga
Avstängt läge
Tända lampan.
Belysning
Varmluft
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.
Ställ in temperaturen på
20 – 40 °C lägre än för
Över- och undervärme.
Tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en
Pizza-funktion knaprig botten.
För bakning och stekning
på en ugnsnivå.
Över- och undervärme
Upptining
9
Program
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips"
Baka med ånga. Ugnsluckan ska hållas stängd
under tillagningen så att
funktionen inte avbryts
och att ugnen fungerar
med högsta möjliga
energieffektivitet. När du
använder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna energibesparingsanvisningar, se
kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparing.
Denna funktion användes
för att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1.
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.
Ställ in temperaturen på
20 – 40 °C lägre än för
Över- och undervärme.
För att tillsätta fuktighet
Varmluft /
under tillagningen. För
Varmluft PLUS att få den rätta färgen
och krispigheten under
gräddning. För att få rätten saftigare under uppvärmning.
För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.
Grill
10
www.aeg.com
Ugnsfunktion
Program
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
Turbogrillning eller fågel med ben. För
att bryna och göra gratänger.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.4 Ställa in
funktionen:Varmluft PLUS
Den här funktionen tillsätter mer fukt
under tillagningen.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador. När funktionen stängs av
ska du öppna luckan försiktigt.
1. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten när ugnen är
igång eller när den
fortfarande är varm.
2. Ställ in funktionen:
.
3. Vrid på kontrollvredet för att ställa in
temperaturen.
4. Förvärm den tomma ugnen i 10
minuter för att skapa fuktighet.
5. Sätt in mat i ugnen.
Se avsnittet "Råd och tips".
Öppna inte ugnsluckan under tillagning.
6. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge för att stänga av
ugnen.
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av.
TIDSFÖRDRÖJNING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SVENSKA
Klockfunktion
Program
SIGNALUR
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
SIGNALURET när som helst, även om produkten är avstängd.
7.2 Ställa klockan. Ändra tiden
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
eller
för att ställa in rätt
Tryck på
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
7.5 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
För att ändra tiden, tryck på
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
upprepade gånger tills
börjar blinka.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
3. Tryck på
KOKTIDEN.
Displayen visar
för att ställa in
.
4. En ljudsignal hörs och
blinkar när
sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.
5. Tryck på valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
tiden.
Displayen visar
11
eller
.
för att ställa in
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
3. Tryck på
eller
KOKTIDEN.
4. Tryck på
för att ställa in
.
5. Tryck på
eller
SLUTTIDEN.
för att ställa in
för att bekräfta.
6. Tryck på
Produkten sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.
12
www.aeg.com
4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.
7.7 Avbryta klockfunktionerna
1. Tryck flera gånger på
tills önskad
funktionslampa börjar blinka.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
2. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
8.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
ugnen av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
För bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för mat i flytande form eller
vätskor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är i kötteller fiskbiten.
Kontrollampan för
matlagningstermometern
blinkar.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
4. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när maten
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
5. Stäng av produkten.
6. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ur formen ur
produkten.
SVENSKA
13
Om maten har tillagats som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
för
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
Matkategori: gryta
1. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
2. Sätt i matlagningstermometerns
spets mitt i grytan. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
Kontrollampan för
matlagningstermometern
blinkar.
5. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen. Du kan
ställa in temperaturen mellan 30 °C
och 99 °C.
6. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
En ljudsignal hörs i två minuter när maten
uppnått den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
7. Stäng av produkten.
8. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ur formen ur
produkten.
Om maten har tillagats som du önskar,
utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
att ändra innertemperaturen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
3. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
4. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
8.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen .
för
14
www.aeg.com
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten fördjupning upptill
ökar säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta inte lucklåset vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när du
stänger ugnsluckan.
9.2 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är olåst när du köper ugnen.
9.3 Hur man använder det
mekaniska lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
SVENSKA
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
15
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
2
9.4 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
10.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
10.1
Tillagningsrekommendationer
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
10.3 Varmluft PLUS
Använd den andra hyllpositionen.
Använd en bakplåt.
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
(ml)
(°C)
(min.)
Cookies / Scones / Croissanter
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
16
www.aeg.com
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
(ml)
(°C)
(min.)
Pizza
100
230
10 - 20
Franskbullar
100
200
20 - 25
Bröd
100
180
35 - 40
Plommontårta / Äppelpaj / Kanelbullar i
form
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Använd 150 ml vatten såvida inget annat
anges.
SOUS-VIDE-TILLAGNING
FRYSTA FÄRDIGLAGADE RÄTTER
(min.)
(°C)
(min.)
Pizza
15 - 25
Pizza
200 - 210
10 - 20
Ris
15 - 25
Croissanter
170 - 180
15 - 25
Grönsaker
15 - 25
Lasagne,
använd 200
ml
180 - 200
35 - 50
Använd 200 ml vatten.
Använd en ugnsform av glas.
Använd 100 ml vatten.
Ställ in temperaturen till 110 °C.
STEKNING
SOUS-VIDE-TILLAGNING
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff
200
50 - 60
(min.)
Kyckling
210
60 - 80
Franskbullar
10 - 20
65 - 80
15 - 25
Grillad fläskstek
180
Bröd
Focaccia
15 - 25
10.4 Gräddning
Kött
15 - 25
Pasta
15 - 25
Använd den lägre temperaturen första
gången.
SVENSKA
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
17
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
10.5 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
10.6 Bakning på en hyllnivå
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Tårtbotten av Varmluft
mördeg, förvärm den tomma ugnen
170 - 180
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkakssmet
150 - 170
20 - 25
2
Varmluft
18
www.aeg.com
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Sockerkaka /
Brioche
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka /
Fruktkakor
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Cheesecake
Över- och undervärme
170 - 190
60 - 90
1
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Använd den tredje hyllpositionen.
Använd den tredje hyllpositionen.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd en bakplåt.
Använd en bakplåt.
(°C)
(min.)
Kaka med smördegstopping
150 - 160
20 - 40
Fruktpaj (på jästdeg/sockerkakssmet), använd en
långpanna
150
35 - 55
Fruktpaj av mördeg
(°C)
(min.)
160 - 170
40 - 80
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Förvärm den tomma ugnen.
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Använd en bakplåt.
(°C)
(min.)
Rulltårta
180 - 200
10 - 20
3
Rågbröd:
först: 230
20
1
sedan: 160 - 180
30 - 60
Mandelsockerkaka /
Sockerkakor
190 - 210
20 - 30
3
Petits-choux med
fyllning / Eclairs
190 - 210
20 - 35
3
Vetefläta / Runt bröd 170 - 190
30 - 40
3
Fruktpaj (på jästdeg/ 170
sockerkakssmet), använd en långpanna
35 - 55
3
Jästkaka med känslig 160 - 180
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
40 - 80
3
Christstollen
50 - 70
2
160 - 180
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllpositionen.
Mördegskakor, kex
Varmluft
(°C)
(min.)
150 - 160
10 - 20
19
20
www.aeg.com
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
Varmluft
160
10 - 25
Kakor av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 160
15 - 20
Smördegskakor, förvärm Varmluft
den tomma ugnen
170 - 180
20 - 30
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Bakverk med äggvita,
maränger / Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
Över- och undervärme
190 - 210
10 - 25
10.7 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Grönsaksgratäng, förvärm den tomma ugnen
Turbogrillning
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Över- och undervärme
180 - 200
25 - 40
Fiskpudding
Över- och undervärme
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Söta puddingar
Över- och undervärme
180 - 200
40 - 60
Makaronipudding
Över- och undervärme
180 - 200
45 - 60
SVENSKA
10.8 Bakning på flera nivåer
21
Använd bakplåtarna.
Använd funktionen: Varmluft.
KAKOR/BAKVERK
(°C)
(min.)
2 positioner
Petits-choux med
160 - 180
fyllning / Eclairs, förvärm den tomma ugnen
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
30 - 45
1/4
150 - 160
KAKOR/SMÅKAKOR/BAKVERK/BULLAR
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Franskbullar
180
20 - 30
1/4
-
Mördegskakor,
kex
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Kakor av socker- 160 - 170
kakssmet
25 - 40
1/4
-
Smördegskakor, 170 - 180
förvärm den
tomma ugnen
30 - 50
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Maränger / Maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
22
www.aeg.com
10.10 Stekning
Använd den första hyllpositionen.
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Över- och undervärme
230
120 - 150
Engelsk rostbiff el- per cm tjocklek
ler filé, röd, förvärm
den tomma ugnen
Turbogrillning
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff el- per cm tjocklek
ler filé, medium,
förvärm den tomma
ugnen
Turbogrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff el- per cm tjocklek
ler filé, välstekt, förvärm den tomma
ugnen
Turbogrillning
170 - 180
8 - 10
Grytstek
1 - 1,5 kg
FLÄSK
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotletter / Revbensspjäll 1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Bog / Hals / Skinkstek
SVENSKA
KALV
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lamm, sadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
LAMM
Använd funktionen: Turbogrillning.
VILT
Använd funktionen: Över- och undervärme.
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare, lägg,
förvärm den tomma
ugnen
upp till 1
230
30 - 40
Rådjur, sadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
23
24
www.aeg.com
FÅGEL
Använd funktionen: Turbogrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK (ÅNGKOKT)
Använd funktionen: Över- och undervärme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.11 Knaprig tillagning med
inställningen: Pizza-funktion
PIZZA
PIZZA
Använd den första hyllpositionen.
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
(°C)
(min.)
Quiche lorraine /
Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
SVENSKA
PIZZA
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den första hyllpositionen.
Grönsakspaj
25
(°C)
(min.)
160 - 180
50 - 60
Använd den andra hyllpositionen.
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Osyrat bröd
230 - 250
10 - 20
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirog
180 - 200
15 - 25
10.12 Grill
(°C)
(min.)
Pizza, tunn
botten, använd en
långpanna
200 - 230
15 - 20
Pizza, tjock
botten
180 - 200
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
20 - 30
GRILL
Använd funktionen: Grill
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
26
www.aeg.com
GRILL
Använd funktionen: Grill
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Fryst mat
AVFROSTNING
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjocka
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter / Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
färsk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fryst 160 - 180
40 - 60
2
Makaronipudding med ost 170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
20 - 30
2
190 - 210
SVENSKA
10.14 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
27
Om du lagar större portioner ska en tom
tallrik placeras upp och ner på botten av
ugnen. Lägg maten i en djup form och
ställ den ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta
bort hyllstöden om det behövs.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(min.)
Upptiningstid
(min.)
Mer avfrostningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött, vänd efter
halva tiden
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Öring
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, vispa
grädden medan
den fortfarande
är lätt frusen
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något fryst.
Tårta
1.4
60
60
-
10.15 Dehydrering - Varmluft
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
GRÖNSAKER
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Ställ in temperaturen till 60 - 70 °C.
28
www.aeg.com
FRUKT
FRUKT
(tim)
(tim)
Plommon
8 - 10
Äppelskivor
6-8
Aprikoser
8 - 10
Päron
6-9
10.16 Matlagningstermometer
NÖTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Rare
Medium
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
NÖTKÖTT
Köttfärslimpa
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
80
83
86
FLÄSKKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Skinka / Stek
80
84
88
Sadel, kotlett / Fläskkotlett, rökt /
Fläskkotlett, kokt
75
78
82
KALVKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
SVENSKA
FÅR/LAMMKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Får, lägg
80
85
88
Får, sadel
75
80
85
Lammstek / Lamm, lägg
65
70
75
VILTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Hare, sadel / Rådjur, sadel
65
70
75
Hare, lägg / Hare, hel / Rådjur,
lägg
70
75
80
FÅGEL
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kyckling
80
83
86
Anka, hel/halv / Kalkon, hel/filé
75
80
85
Anka, filé
60
65
70
FISK (LAX, TRUT, GÖS)
Fisk, hel/stor/ångkokt / Fisk, hel/
stor/grillad
GRYTOR - FÖRVÄLLDA
GRÖNSAKER
Squashgryta / Broccoligryta / Fänkålsgryta
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
60
64
68
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
29
30
www.aeg.com
GRYTOR
Matens innertemperatur (°C)
Cannelloni / Lasagne / Makaronipudding
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR - SÖTA
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Brödgryta med eller utan frukt /
Risgrynsgryta med eller utan frukt / 80
Söt nudelgryta
10.17 Baka med ånga rekommenderade tillbehör
Medium
Mer
85
90
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Portionsformar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
10.18 Baka med ånga
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
(°C)
(min.)
Grissini, 0,5 kg totalt
190 - 200
50 - 60
3
Tillagade kammusslor i skal
180 - 200
30 - 40
4
Hel fisk i salt, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
45 - 50
4
Hel fisk i bakplåtspapper, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
50 - 60
3
SVENSKA
(°C)
(min.)
Amaretti (20; 0,5 kg totalt)
170 - 180
40 - 50
3
Smulpaj med äpple
190 - 200
50 - 60
4
Chokladmuffins (20; 0,5 kg totalt)
160 - 170
35 - 45
3
10.19 Information till
provanstalter
Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar
(°C)
(min.)
140 - 150
35 - 50
2
35 - 50
2
160
60 - 90
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Över- och undervär- 180
cm
me
70 - 90
1
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
Lätt sockerkaka utan
fett
Över- och undervär- 160
me
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Varmluft
cm
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Smördeg- Varmluft
skakor
140
25 - 40
Mördegskakor / Smördeg- Över- och undervärme
skakor, förvärm den tomma ugnen
160
20 - 30
31
32
www.aeg.com
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Småkakor, 20 stycken/plåt, Varmluft
förvärm den tomma ugnen
150
20 - 35
Småkakor, 20 stycken/plåt, Över- och undervärme
förvärm den tomma ugnen
170
20 - 30
BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Mördegskakor /
Smördegskakor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
GRILL
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
(min.)
Rosta
Grill
1-3
5
Nötstek, vänd efter halva tiden
Grill
24 - 30
4
SVENSKA
33
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring. Applicera inte ugnsrengöringsmedel på de katalytiska ytorna.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje
dag
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
11.2 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
11.3 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter
en ångkokning.
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
För funktionen: Varmluft
PLUS vi rekommenderar att
rengöringsproceduren görs
efter 5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
34
www.aeg.com
4. Ta tag i grillens hörn. Dra den framåt
mot fjädertrycket och ut ur de två
hållarna.
1
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.4 Katalytiskt fläktskydd
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska
ytan med ugnssprej,
frätande rengöringsmedel,
såpa eller andra
rengöringsmedel. Den
katalytiska ytan kan skadas
då.
Fläktskyddet har en katalytisk beläggning
och är självrengörande. Det absorberar
fett som samlas på väggarna när
produkten är igång.
För att stödja denna
självrengöringsprocedur ska ugnen
värmas upp tom regelbundet.
1. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
2. Rengör ugnens botten med varmt
vatten och diskmedel, och torka den
sedan.
3. Ställ in funktionen .
4. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
5. När ugnen har svalnat, rengör den
med en mjuk, fuktig svamp.
Fläckar eller missfärgning av den
katalytiska ytan påverkar inte de
katalytiska egenskaperna.
11.5 Hur man tar bort: grill
VARNING!
Det finns risk för att du
bränner dig.
1. Stäng av ugnen. Se till att ugnen är
kall.
2. Ta ut ugnsstegarna.
3. Håll i grillen med två händer framtill.
Grillen fälls ner.
5. Rengör ugnens tak med varmt
vatten, en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel. Låt det torka.
6. Sätt tillbaka grillen i omvänd ordning.
7. Sätt i ugnsstegarna.
11.6 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
SVENSKA
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
35
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
2
11.7 Byte av: Lampa
B
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
36
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Det blev inte bra när jag använde funktionen: Varmluft
PLUS.
Du fyllde inte på bottenskålen med vatten.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Du vill aktivera Varmluft
Du valde inte värmefunktioPLUS-funktionen men indika- nen som stödjer Plus Steam.
torn för Plus Steam tänds
inte.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Du vill aktivera Varmluft
Plus Steam fungerar inte.
PLUS-funktionen men indikatorn för Plus Steam tänds
inte.
Stäng av produkten via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet
och slå på den igen.
Se "Ställa in funktionen:
Varmluft PLUS".
Vattnet i bottenskålen kokar
inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åtminstone 110 °C.
Se avsnittet "Råd och tips".
Vattnet rinner ut ur bottenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till att
den är helt kall. Ta bort vattnet med en svamp eller en
disktrasa. Tillsätt rätt mängd
vatten i bottenskålen. Se
den specifika proceduren.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
SVENSKA
37
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BCK456220W 944188353,
944188106
BCS456220W 944188123,
944188355
Energiindex
81.2
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
BCK456220W
35.0 kg
BCS456220W
35.0 kg
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A
och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
38
www.aeg.com
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Baka med ånga
För att spara energi under tillagningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
39
867344641-B-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising