AEG | BCS456220M | User manual | Aeg BCS456220M Brukermanual

Aeg BCS456220M Brukermanual
BCK456220M
BCS456220M
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK....................................................................................... 8
6. DAGLIG BRUK..............................................................................................................8
7. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 10
8. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 11
9. TILLEGGSFUNKSJONER.......................................................................................... 14
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................14
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................32
12. FEILSØKING............................................................................................................ 35
13. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 37
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
• Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
600 (600) mm
Skapbredde
550 mm
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten av
apparatet
594 mm
Høyden av baksiden
av apparatet
576 mm
Bredden av fronten
av apparatet
549 mm
NORSK
Bredden av baksiden
av apparatet
548 mm
Dybden av apparatet
567 mm
Apparatets innebygget dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
•
•
•
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
•
•
5
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
2.3 Bruk
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
6
www.aeg.com
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på apparatet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
NORSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
13
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
3.2 Praktisk tilbehør
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Betjeningspanel
Bryter for ovnsfunksjoner
Strømindikator/symbol
Display
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Kontakt til kjernetemperatursensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Gravert ovnsrom
Brettplasseringer
Grill-/stekepanne
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Steketermometer
Måler temperaturen i maten.
7
8
www.aeg.com
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper
Sensor felt / Knapp
Funksjon
Beskrivelse
MINUS
For å stille inn tiden.
KLOKKE
For å stille inn en klokkefunksjon.
PLUSS
For å stille inn tiden.
4.2 Display
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Klokkefunksjoner
Tidsur
Klokkefunksjon
Indikator for steketermometer
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
6.2 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
NORSK
6.3 Varmefunksjoner
Ovnsfunksjon
Ovnsfunksjon
Påføring
Ovnen er av.
Tining
Av-posisjon
Slik slår du på lampen
uten å bruke ovnen.
Ovnslys
Ekte varmluft
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
og tørker mat.
Sett temperaturen 20 - 40
°C lavere enn Over og
Undervarme.
Slik steker du pizza. For å
oppnå en mer intens bruPizza-funksjon ning og sprø bunn.
Slik baker og steker du
mat på et hyllenivå.
Baking med
damp
Påføring
Slik tiner du mat (grønnsaker og frukt). Tiningstiden avhenger av mengden og størrelsen på den
frosne maten.
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
og tørker mat.
Sett temperaturen 20 - 40
°C lavere enn Over og
Undervarme.
Ekte varmluft / Slik gir du fuktighet unEkte varmluft der tilberedningen. Slik
PLUSS
får du riktig farge og sprø
skorpe under baking. For
å gi mer saftfullhet under
ny oppvarming.
Slik griller du tynne matvarer og rister brød.
Grill
Over og Undervarme
Denne funksjonen er berenget på å spare strøm
under matlaging. For
matlagningsanvisningene, se kapitlet "Råd og
tips", Baking med damp.
Ovnsdøren skal være
stengt slik at funksjon ikke avbrytes og for å påse
at ovnen er så energieffektiv som mulig. Når du
bruker denne funksjonen
kan temperaturen i ovnsrommet avvike fra den
innstilte temperaturen.
Restvarmen brukes.Varmeeffekten kan bli redusert. Se "energieffektivitet" for generelle anbefalinger for energisparing.
Denne funksjonen blir
brukt til å overholde
energieffektivitetsklassen
i henhold til EN 60350-1.
9
Gratinering
med vifte
Slik steker du store steker
eller fjærkre med ben på
ett hyllenivå. Slik lager du
og bruner gratenger.
Lampen kan deaktiveres
automatisk ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.4 Innstilling av
funksjonen:Ekte varmluft
PLUSS
Denne funksjonen øker fuktighet under
steking.
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
Frigitt fuktighet kan forårsake
brannskader. Når funksjonen er avsluttet
kan du åpne døren forsiktig.
1. Fyll hulrommet med vann fra
springen.
10
www.aeg.com
Hulrommet har maksimal kapasitet
på 250 ml.
Fyll hulrommet med vann kun når
ovnen er avkjølt.
FORSIKTIG!
Fyll ikke hulrommet på
nytt under matlaging
eller når ovnen er varm.
2. Slik stiller du inn funksjonen:
3. Vri kontroll-bryteren til valgt
temperatur.
4. Forvarm den tomme ovnen i 10
minutter for å danne fuktighet.
5. Legg maten i ovnen.
Les kapittelet "Råd og tips".
Ikke åpne ovnsdøren under tilberedning.
6. Drei varmefunksjonsbryteren til AV
for å slå av ovnen.
7. Fjern vannet fra ovnskammeret.
ADVARSEL!
Pass på at ovnen er
avkjølt før du fjerner
restvann fra
ovnskammeret.
.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over klokkefunksjoner
Klokkefunksjon
Bruksområde
KLOKKESLETT
For å stille inn, endre eller se hva klokken er.
STEKETID
For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.
FERDIGTID
For å velge når produktet skal slås av.
TIDSUTSETTELSE
For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.
VARSELUR
For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har ingen
innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn VARSELURET når som helst, selv når produktet er slått av.
7.3 Velge STEKETID
7.2 Klokkeinnstilling. Endre
tiden
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
Du må stille inn klokken før du bruker
ovnen.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
blinker når du kobler produktet til en
strømkilde eller etter et strømbrudd.
3. Trykk på
eller
STEKETID.
eller
for å stille inn riktig
Trykk på
tid.
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
For å endre klokkeslett, trykk på
gjentatte ganger til
blinke.
begynner å
Displayet viser
for å angi
.
4. Når tiden er utløpt, blinker
og et
akustisk signal lyder. Produktet slår
seg automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
NORSK
7.4 Velge FERDIGTID
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Trykk
eller
verdien.
Displayet viser
for å stille inn
7.5 Stille inn TIDSUTSETTELSE
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
4. Trykk
1. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
eller
for å stille inn
2. Trykk på
den nødvendige tiden.
Varseluret starter automatisk etter 5
sekunder.
3. Når den valgte tiden slutter, høres et
akustisk signal. Trykk på en vilkårlig
knapp for å slå av lydsignalet.
4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
for å stille inn
7.7 Avbryte klokkefunksjonen
for å stille inn
1. Trykk på
gjentatte ganger til
ønsket funksjonsindikator begynner å
blinke.
.
5. Trykk på
eller
FERDIGTID.
stopper ved innstilt FERDIGTID. Ved
innstilt steketid høres et lydsignal.
7. Produktet slår seg automatisk av.
Trykk på en vilkårlig knapp for å
stoppe signalet.
8. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
7.6 Stille inn Varselur
.
4. Når tiden er utløpt, blinker
og et
akustisk lydsignal høres. Produktet
slår seg automatisk av.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å
stoppe signalet.
6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.
3. Trykk på
eller
STEKETID.
11
6. Trykk
for å bekrefte.
Apparatet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
2. Trykk og hold nede.
Klokkefunksjonen slokker etter noen
sekunder.
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Steketermometer for
kjernetemperatur
Steketermometeret måler temperaturen
inne i maten. Når maten er på den
innstilte temperaturen, slås ovnen av.
To temperaturer må stilles inn:
• stekeovnstemperaturen (minimum 120
°C),
• kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med samt originale
reservedeler.
For få de beste matlagingsresultatene:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
• Steketermometeret kan ikke brukes i
flytende retter.
• Steketermometeret må sitte i retten
og pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
• Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten. Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
12
www.aeg.com
Matvarekategorier: kjøtt,
fjærkre og fisk
1. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet eller fisken,
helst i den tykkeste delen. Sørg for at
minst 3/4 av steketermometeret er
inne i retten.
2. Sett pluggen til steketermometeret
inn i kontakten du finner på fronten
av produktet.
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen.
Trykk på
en angitte
kjernetemperaturen.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
Matvarekategori: gryterett
1. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
2. Sett spissen på steketermometeret
nøyaktig i midten av gryteretten.
Steketermometeret bør stå stødig på
samme sted under stekingen. For å
oppnå dette kan du bruke en solid
ingrediens. Bruk kanten av formen
som støtte for silikonhåndtaket på
steketermometeret. Spissen av
steketermometeret skal ikke røre
bunnen av formen.
Indikatoren for steketermometeret
blinker.
3. Trykk på - eller -knappen for å
angi kjernetemperatur. Du kan stille
inn temperaturen fra 30 °C til 99 °C.
4. Still inn ovnsfunksjon og temperatur.
Et lydsignal høres i 2 minutter når retten
har nådd innstilt kjernetemperatur. Trykk
på en vilkårlig knapp for å stoppe
signalet.
5. Slå av produktet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten. Ta bestikket ut av
produktet.
Hvis retten ikke er stekt etter ønske,
stiller du inn en høyere kjernetemperatur
og utfører ovennevnte punkter igjen.
3. Dekk over steketermometeret med
de resterende ingrediensene.
4. Sett pluggen til steketermometeret
inn i kontakten du finner på fronten
av produktet.
NORSK
13
Stekebrett/ langpanne:
Indikatoren for steketermometeret
blinker.
5. Trykk på - eller -knappen for å
angi kjernetemperatur. Du kan stille
inn temperaturen fra 30 °C til 99 °C.
6. Velg ovnsfunksjon og
ovnstemperatur.
Et lydsignal høres i 2 minutter når retten
har nådd innstilt kjernetemperatur. Trykk
på en vilkårlig knapp for å stoppe
signalet.
7. Slå av produktet.
8. Ta steketermometeret ut av
kontakten. Ta bestikket ut av
produktet.
Hvis retten ikke er stekt etter ønske,
stiller du inn en høyere kjernetemperatur
og utfører ovennevnte punkter igjen.
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen.
Trykk på
en angitte
kjernetemperaturen.
ADVARSEL!
Vær forsiktig når du fjerner
spissen og pluggen til
steketermometeret.
Steketermometeret er varmt.
Fare for brannskader.
8.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
14
www.aeg.com
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
2. For å slå av dørlåsen, skyv den tilbake
i panelet.
9.2 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.
9.4 Åpning av døren med den
mekaniske dørlåsen slått på
Du kan åpne døren når den mekaniske
dørlåsen er slått på.
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med
håndtaket.
FORSIKTIG!
Ikke flytt dørlåsen vertikalt.
Ikke skyv på dørlåsen når du
lukker ovnsdøren.
1
2
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et
klikk, slår du av dørlåsen.
9.3 Slik bruker du mekanisk
dørlås
1. For å slå på dørlåsen, trekk den
fremover til den låses på plass.
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
NORSK
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
10.2 Innsiden av døren
På innsiden av døren finner du:
• numrene på hyllenivåene.
• informasjon om ovnsfunksjonene,
anbefalte hyllenivåer og temperaturer
for retter.
10.3 Ekte varmluft PLUSS
Bruk det andre hyllenivået.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Bruk stekebrettet.
KAKER / BAKVERK / BRØD
(ml)
(°C)
(min)
Småkaker / Scones / Croissanter
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Rundstykker
100
200
20 - 25
Brød
100
180
35 - 40
160 - 180
30 - 60
Plommekake / Eplekake / Kanelsnurrer, bakt 100 - 150
i kakeform
Bruk 150 ml vann med mindre annet er
angitt.
FROSSEN FERDIGMAT
FROSSEN FERDIGMAT
(°C)
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissanter
170 - 180
15 - 25
15
Lasagne,
180 - 200
bruk 200 ml
(min)
35 - 50
Tilsett omtrent 100 ml vann.
Still temperaturen til 110 °C.
16
www.aeg.com
STEKING
MATFORNYELSE
(min)
(°C)
(min)
Rundstykker
10 - 20
Kylling
210
60 - 80
Brød
15 - 25
Svinestek
180
65 - 80
Focaccia
15 - 25
kjøtt
15 - 25
Makkaronigrateng
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ris
15 - 25
Grønnsaker
15 - 25
10.4 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Bruk ildfast glassform.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
STEKING
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
Tilsett omtrent 200 ml vann.
Roastbiff
(°C)
(min)
200
50 - 60
10.5 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsrist.
Kaken faller sammen og Temperaturen i ovnen er for Senk ovnstemperaturen litt neste
blir klissete eller rande- høy.
gang.
te.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste gang
NORSK
17
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Kaken stekes ujevnt.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på stekebrettet neste gang.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden i oppskriften.
10.6 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Paibase – mør- Ekte varmluft
deig, forvarm
den tomme
ovnen
170 - 180
10 - 25
2
Paibase – sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ringkake /
Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka /
Fruktkaker
Ekte varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Ostekake
Over og Undervarme
170 - 190
60 - 90
1
18
www.aeg.com
KAKER / BAKVERK / BRØD
KAKER / BAKVERK / BRØD
Bruk det tredje hyllenivået.
Bruk det tredje hyllenivået.
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Bruk stekebrettet.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Strøsselkake
150 - 160
20 - 40
Fruktpaier (av
gjærdeig/sukkerbrødmiks), bruk en
langpanne
150
35 - 55
Fruktpaier av mørdeig
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm tom stekeovn.
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Rullekake
180 - 200
10 - 20
3
Rugbrød:
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Smurt mandelkake /
Sukkerkaker
190 - 210
20 - 30
3
Vannbakkels / Eclair
190 - 210
20 - 35
3
NORSK
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm tom stekeovn.
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Flettebrød / Brødkrone
170 - 190
30 - 40
3
Fruktpaier (av gjærdeig/sukkerbrødmiks), bruk en langpanne
170
35 - 55
3
Gjærkaker med delikat fyll (f.eks. kvarg,
cream, vaniljesaus)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Kjeks av mørdeig
Ekte varmluft
150 - 160
10 - 20
Små gjærbakst, forvarm
den tomme ovnen
Ekte varmluft
160
10 - 25
Kjeks av sukkerbrødmiks Ekte varmluft
150 - 160
15 - 20
Butterdeig, forvarm den Ekte varmluft
tomme ovnen
170 - 180
20 - 30
Kjeks av gjærdeig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
Makroner
Ekte varmluft
100 - 120
30 - 50
19
20
www.aeg.com
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Bakverk av eggehvite /
Marengs
Ekte varmluft
80 - 100
120 - 150
Små gjærbakst, forvarm
den tomme ovnen
Over og Undervarme
190 - 210
10 - 25
10.7 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
160 - 170
15 - 30
Grønnsaksgrateng, for- Gratinering med vifte
varm den tomme ovnen
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over og Undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskeretter i form
Over og Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
Søt bakst
Over og Undervarme
180 - 200
40 - 60
Bakt pasta
Over og Undervarme
180 - 200
45 - 60
Baguetter toppet med
smeltet ost
Ekte varmluft
10.8 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Bruk stekebrettene.
NORSK
21
KAKER / BAKVERK
(°C)
(min)
2 posisjoner
Vannbakkels / Eclair,
forvarm den tomme
ovnen
160 - 180
25 - 45
1/4
Tørr strøsselkake
150 - 160
30 - 45
1/4
KJEKS / SMÅKAKER / BAKVERK / RUNDSTYKKER
(°C)
(min)
2 posisjoner
3 posisjoner
Små gjærbakst
180
20 - 30
1/4
-
Kjeks av mørdeig
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Kjeks av sukkerbrødmiks
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Butterdeig, forvarm den tomme ovnen
170 - 180
30 - 50
1/4
-
Kjeks av gjærdeig
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroner
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Kjeks av eggehvite / Marengs
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
10.10 Steking
Bruk det første hyllenivået.
22
www.aeg.com
STORFEKJØTT
(°C)
Over og Under- 230
varme
(min)
Grytestek
1 - 1,5 kg
120 - 150
Roastbiff eller filet,
lite stekt, forvarm
den tomme ovnen
per cm tykkelse Gratinering
med vifte
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet,
medium, forvarm
den tomme ovnen
per cm tykkelse Gratinering
med vifte
180 - 190
6-8
Roastbiff eller filet,
godt stekt, forvarm
den tomme ovnen
per cm tykkelse Gratinering
med vifte
170 - 180
8 - 10
SVINEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skinkestek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Ribbestek
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhåndskokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
NORSK
KALVEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
160 - 180
90 - 120
Kalveknoke
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
LAMMEKJØTT
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lammestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
SMÅVILT
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harelår, foropp til 1
varm den tomme ovnen
230
30 - 40
Hjortesadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Lårstykke av hjort
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
23
24
www.aeg.com
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0,2 – 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 – 0.5 hver
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK (DAMPET)
Bruk funksjonen: Over og Undervarme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.11 Sprø bakst med:Pizzafunksjon
PIZZA
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
45 - 55
40 - 55
Quiche lor170 - 190
raine / Sveitsisk pai
45 - 60
Ostekake
60 - 90
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
Spinatpai
160 - 180
140 - 160
NORSK
PIZZA
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det første hyllenivået.
Grønnsakspai
25
(°C)
(min)
160 - 180
50 - 60
Bruk det andre hyllenivået.
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Pizza, tykk
bunn
180 - 200
20 - 30
Usyret brød
230 - 250
10 - 20
Butterdeigpai
160 - 180
45 - 55
Flammekake 230 - 250
12 - 20
Piroger
15 - 25
180 - 200
10.12 Grill
Pizza, tynn
bunn, bruk
en langpanne
(°C)
(min)
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
200 - 230
15 - 20
Grill kun tynne stykker av kjøtt eller fisk.
Plasser en panne på det første
hyllenivået for å ta i mot fett.
GRILL
Bruk funksjonen: Grill
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Roastbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
26
www.aeg.com
GRILL
Bruk funksjonen: Grill
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
Lammesadel
10.13 Frossen mat
AVRIMING
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kiler / Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fros- 160 - 180
sen
40 - 60
2
Stekt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
190 - 210
20 - 30
2
NORSK
10.14 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
27
Sett et brett opp ned inn i bunnen av
ovnsrommet ved tilberedning av store
mengder. Sett maten i en dyp form og
plasser den oppå brettet i ovnen. Fjern
hyllestøttene dersom det er nødvendig.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige opptiningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt, snu halvveis
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem, pisk kremen mens den
fremdeles er litt
frossen
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen mens
den fremdeles er
litt frossen.
Gateau
1.4
60
60
-
10.15 Tørking - Ekte varmluft
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
GRØNNSAKER
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
(°C)
(t)
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
Bønner
60 - 70
6-8
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for sup- 60 - 70
pe
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
28
www.aeg.com
FRUKT
FRUKT
(t)
(t)
Plommer
8 - 10
Epleskiver
6-8
Aprikos
8 - 10
Pærer
6-9
10.16 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Roastbiff
45
60
70
Lårstykke
45
60
70
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
84
88
Sadelkotelett / Svinekam, røkt / Svi75
nekam, posjert
78
82
Skinke / Svin
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
NORSK
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårekjøtt, lår
80
85
88
Fårekjøttsadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Hjortesadel
65
70
75
Harelår / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kylling
80
83
86
And, hel/halv / Kalkun, hel/bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET, ABBOR)
Fisk, hel/stor/dampet / Fisk, hel/
stor/stekt
GRYTERETTER - FORHÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Zucchinigryte / Brokkoligryte / Fen85
nikelgryte
GRYTERETTER - SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Bakt pasta
Middels
Mer
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
29
30
www.aeg.com
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Hvitt brød-gryte med/uten frukt /
Risgrøtgryte med/uten frukt / Søt
nudelgryte
Mindre
Middels
Mer
80
85
90
10.17 Baking med damp –
anbefalt tilbehør
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
Pizzapanne
Kakeform
Ildfaste former
Mørk, ikke-reflekterenKeramikk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
10.18 Baking med damp
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
(°C)
(min)
Brødpinner, 0,5 kg totalt
190 - 200
50 - 60
3
Bakte kamskjell i skjell
180 - 200
30 - 40
4
Hel fisk i salt, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
45 - 50
4
Hel fisk innpakket, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
50 - 60
3
Amaretti (20; 0,5 kg totalt)
170 - 180
40 - 50
3
Eplesmuler
190 - 200
50 - 60
4
Sjokolademuffins (20; 0,5 kg totalt)
160 - 170
35 - 45
3
NORSK
10.19 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC 60350.
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(°C)
(min)
Fettfri formkake
Ekte varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fettfri formkake
Over og Undervarme
160
35 - 50
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Ekte varmluft
160
60 - 90
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Over og Undervarme
180
70 - 90
1
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
140
25 - 40
Kjeks / Bakverksstrimler,
Over og Undervarme
forvarm den tomme ovnen
160
20 - 30
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
150
20 - 35
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Over og Undervarme
170
20 - 30
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
31
32
www.aeg.com
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
(°C)
(min)
Kjeks / Bakverksstrim- Ekte varmluft
ler
140
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm
den tomme ovnen
150
Ekte varmluft
2 posisjoner
3 posisjoner
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Ristet brød
Grill
1-3
5
Oksestek, snu halvveis
Grill
24 - 30
4
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens. Du må ikke bruke ovnsrenser på de katalytiske overflatene.
NORSK
33
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdagsbruk
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
11.2 Rengjøring av
ovnsrommet
Rengjøringsprosedyren fjerner kalkrester
fra ovnsrommet etter damptilberedning.
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
For funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS anbefaler vi
at du utfører
rengjøringsprosessen minst
etter hver 5.-10. -syklus.
1. Hell 250 ml hvit eddik i ovnsrommet
nederst i ovnen.
Bruk maks 6 % eddik uten
tilsetningsmidler.
2. La eddiken løse opp kalkrestene i
romtemperatur i 30 minutter.
3. Rengjør ovnsrommet med lunkent
vann og en myk klut.
11.3 Slik fjerner du:
hyllestøtter
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen
ut fra sideveggen.
2
Monter tilleggsutstyret som er blitt
fjernet i omvendt rekkefølge.
11.4 Katalytisk viftedeksel
FORSIKTIG!
Ikke rengjør den katalytiske
overflaten med ovnsspray,
slipende rengjøringsmidler,
såpe eller andre
rengjøringsmidler. Det vil
skade den katalytiske
overflaten.
Dekselet på viften med katalytisk belegg
er selvrensende. Det absorberer fettet
som samler seg på veggene når ovnen er
i bruk.
For best mulig selvrenseffekt skal du
varme opp en tom ovn med jevne
mellomrom.
1. Ta ut alt tilbehør av ovnen.
2. Rengjør bunnen av ovnen med varmt
vann og oppvaskmiddel, og tørk.
3. Still inn
-funksjonen.
34
www.aeg.com
4. Still ovnstemperaturen til 250 °C og
la ovnen være på i 1 time.
5. Når ovnen er avkjølt, rengjør du den
med en myk og våt svamp.
Flekker eller misfarging av den
katalytiske overflaten har ingenting å si
for de katalytiske egenskapene.
A
A
11.5 Slik fjerner du: grillen
ADVARSEL!
Fare for brannskader.
1. Slå av ovnen. Kontroller at ovnen er
kald.
2. Fjern brettstigene.
3. Hold grillen i forkant med begge
hender.
4. Ta tak i grillhjørnene. Trekk det
fremover mot fjærtrykket og ut av de
to holderne.
3. Lukk ovnsdøren til første
åpneposisjon (cirka 70° vinkel).
4. Hold ovnsdøren med én hånd på
hver side og trekk den ut og opp fra
ovnen.
5. Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag.
6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
2
B
1
7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
8. Hold glassene øverst i kanten én
etter én og trekk dem oppover og ut
av sporet.
Grillen foldes ned.
5. Rengjør stekeovnstaket med lunkent
vann, en myk klut og et skånsomt
rengjøringsmiddel. La tørke.
6. Monter grillen i omvendt rekkefølge.
7. Monter brettstigene.
11.6 Ta ut og sette på plass
døren
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det. Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
1. Åpne døren helt.
2. Press klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
9. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.
Når rengjøring er ferdig, gjentar du
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Monter det minste panelet først, så det
store, og til slutt døren.
NORSK
Én av hengslenes armer
(vanligvis den til høre) kan
beveges fritt. Påse at begge
hengslenes armer er i
samme posisjon (ca. 70 °
vinkel).
ADVARSEL!
Kontroller at glassene er satt
inn og ligger i riktig
posisjon, ellers kan
overflaten på døren
overopphetes.
35
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
11.7 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Steketermometeret virker ik- Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerke.
ret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
36
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Det er ingen god tilberedningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du fylte ikke hulromspregingen med vann.
Se «Stille inn funksjonen: Ekte varmluft PLUSS».
Du ønsker å aktivere funksjo- Du valgte ikke varmefunskjo- Se «Stille inn funksjonen: Eknen True Fan Cooking PLUS, nen som støtter Plus Steam. te varmluft PLUSS».
men indikatoren for Plus
Steam slås ikke på.
Du ønsker å aktivere funksjo- Plus Steam-funksjonen virker
nen True Fan Cooking PLUS, ikke.
men indikatoren for Plus
Steam slås ikke på.
Slå av apparatet ved hjelp av
sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og slå
den på igjen
Se «Stille inn funksjonen: Ekte varmluft PLUSS».
Vannet i hulromspregingen
koker ikke.
Still temperaturen til minst
110 °C.
Les kapittelet "Råd og tips".
Temperaturen er for lav.
Vannet kommer ut av ovnen. Det er for mye vann i ovnen.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Deaktiver ovnen og kontroller at apparatet er avkjølt.
Tørk opp vannet med en klut
eller svamp. Tilsett riktig
mengde vann i ovnen. Se
den spesifikke prosedyren.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NORSK
37
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
AEG
Modellidentifikasjon
BCK456220M 944188111,
944188354
BCS456220M 944188124,
944188360
Energieffektivitetsindeks
81,2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0,99 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0,69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
71 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
BCK456220M
35.0 kg
BCS456220M
35.0 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017,
vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
13.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
38
www.aeg.com
Baking med damp
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
39
867344666-B-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising