AEG | BPS546020M | User manual | Aeg BPS546020M Handleiding

Aeg BPS546020M Handleiding
BPS546020M
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Oven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT......................9
6. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................11
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 13
9. EXTRA FUNCTIES......................................................................................................16
10. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 17
11. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................31
12. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................34
13. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................36
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
NEDERLANDS
3
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat
u de lamp vervangt om elektrische schokken te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Overtollige voedselresten moeten verwijderd worden
alvorens de pyrolytische reiniging te starten. Verwijder
alle onderdelen van de oven.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
Gebruik uitsluitend de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die aanbevolen is voor dit
apparaat.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat het apparaat onder
en naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
5
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
6
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email
(indien van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
2.5 Pyrolysereiniging
WAARSCHUWING!
Risico op letsel / Brand /
Chemische uitstoot
(dampen) in pyrolitische
modus.
• Voordat u de pyrolytische
zelfsreinigingsfunctie of de functie
Het eerste gebruik uitvoert, moet u
eerst de volgende items uit de
binnenkant oven verwijderen:
– eventueel grote hoeveelheden
etensresten, olie of gemorst vet /
afzetttingen.
– eventueel verwijderbare objecten
(inclusief plateaus, zijrails, etc., die
met het product zijn
meegeleverd), in het bijzonder
potten en pannen met
antiaanbaklaag, ovenroosters,
kookgerei, etc.
• Lees zorgvuldig alle instructies voor
pyrolytische reiniging.
• Houd kinderen uit de buurt van het
apparaat als de pyrolytische reiniging
in werking is.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
Het apparaat wordt erg heet en er
komt hete lucht uit de
ventilatieopeningen aan de voorkant.
Pyrolytische reiniging wordt
uitgevoerd onder hoge temperaturen
waarbij er rook van kookresten en
constructiematerialen kan komen.
Daarom gelden de volgende
aanbevelingen voor consumenten:
– zorg voor goede ventilatie tijdens
en na elke pyrolytische reiniging.
– zorg tijdens en na het eerste
gebruik bij maximumtemperatuur
voor voldoende verluchting.
In tegenstelling tot mensen, kunnen
bepaalde vogels en reptielen zeer
gevoelig zijn voor mogelijke
rookgassen die tijdens het
reinigingsproces van alle pyrolytische
ovens worden uitgestoten.
– Houd huisdieren (met name
vogels) uit de buurt van het
apparaat tijdens en na de
pyrolytische reiniging en gebruik
eerst een programma bij
maximale temperatuur in een
goed geventileerde ruimte.
Kleine huisdieren kunnen ook zeer
gevoelig zijn voor de plaatselijke
temperatuurwijzigingen in de
nabijheid van alle pyrolytische ovens
wanneer de pyrolytische reiniging in
werking is.
Anti-aanbaklagen in potten en
pannen, schalen, keukengerei, enz.
kunnen worden beschadigd door de
hoge temperatuur van het
pyrolytische reinigingsproces van alle
pyrolytische ovens en kunnen
mogelijk ook kleine hoeveelheden
schadelijke gassen veroorzaken.
Rookgassen die vrijkomen uit alle
pyrolytische ovens / kookresten zoals
7
beschreven, zijn niet schadelijk voor
mensen, inclusief zuigelingen of
personen met medische
aandoeningen.
2.6 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
2.7 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.8 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
8
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
11
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
7
8
9
10
3.2 Accessoires
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Power lamp/symbool
Display
Temperatuurknop
Temperatuurindicator / symbool
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Voedselsensor
Om de temperatuur binnenin het
voedsel te meten.
NEDERLANDS
9
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Toetsen
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
KOOKWEKKER
De KOOKWEKKER instellen. Houd deze
langer dan 3 seconden vast om de ovenlamp aan of uit te zetten.
KLOK
De klokfunctie instellen.
TEMPERATUUR
De oventemperatuur of de temperatuur
van de vleesthermometer (indien van toepassing). Uitsluitend als een verwarmingsfunctie in werking is.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatuur
B. Opwarmen en restwarmte-indicatie
C. Vleesthermometer (alleen
geselecteerde modellen)
D. Deurslot (alleen geselecteerde
modellen)
E. Uren/minuten
F. Demomodus (alleen geselecteerde
modellen)
G. Klokfuncties
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
10
www.aeg.com
6.1 Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u
op de bedieningsknop drukken. De
bedieningsknop komt naar voren.
6.2 Verwarmingsfuncties
Ovenfunctie
Ovenfunctie
Hetelucht
(vochtig)
Applicatie
De oven staat uit.
Uit-stand
Om de opwarmtijd te
verkorten.
Snel Opwarmen
Hetelucht
Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken en
voedsel te drogen.Stel
de temperatuur 20 - 40
°C lager in dan voor traditionele ovenbereiding.
Pizza Hetelucht
Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruineren en een
krokantere korst. Stel de
temperatuur 20 - 40 °C
lager in dan voor traditionele bereiding.
Voor het bakken en braden op een ovenniveau.
Boven + onderwarmte
(Boven-/
Onderwarmte)
Grill
Voor het bakken van taarten met een knapperige
Onderwarmte bodem en het inmaken
van voedsel.
Ontdooien
Deze functie kan gebruikt
worden om bevroren
voedsel te ontdooien
zoals groente en fruit. De
ontdooitijd hangt af van
de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Raadpleeg voor
meer informatie 'Hints en
tips', hoofdstuk Bakken
met vochtige hete lucht.
De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt onderbroken en om ervoor te zorgen dat de oven werkt
op de hoogst mogelijke
energie-efficiëntie. Bij het
gebruik van deze functie
kan de temparatuur in de
ruimte verschillen van de
ingestelde temperatuur.
Door het gebruik van de
restwarmte kan het opwarmvermogen worden
verminderd. Raadpleeg
voor algemene aanbevelingen over energiebesparing: 'Energie-efficiëntie' hoofdstuk Energiebesparing.Deze functie
werd gebruik om te voldoen aan de energie-efficiëntieklasse volgens EN
60350-1.
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Circulatiegrill
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op
één niveau. Ook om te
gratineren en te bruinen.
Pyrolyse
Automatische pyrolytische reiniging van de
oven. Hierdoor worden
vuilresten in de oven verbrand.
NEDERLANDS
De verlichting kan tijdens
sommige ovenfuncties
automatisch uitschakelen als
de temperatuur onder de 60
°C komt.
6.3 Het in- en uitschakelen van
de oven
1. Draai de functieknop van de oven
naar een ovenfunctie.
2. Draai aan de temperatuurknop om
een temperatuur te kiezen.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knoppen voor de ovenfuncties en
temperatuur naar de uit-stand.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
6.4 Snel Opwarmen
De functie Snel opwarmen verkort de
opwarmtijd.
11
Leg geen voedsel in de oven
wanneer de functie Snel
opwarmen is ingeschakeld.
1. Draai de knop voor de ovenfuncties
om de functie Snel opwarmen in te
stellen.
2. Draai de knop voor de temperatuur
om de temperatuur in te stellen.
Wanneer de oven op de ingestelde
temperatuur is, hoort u een
geluidssignaal.
3. Ovenfunctie instellen.
6.5 Indicatielampje bij
voorverwarmen
Wanneer de ovenfunctie actief is,
verschijnen de balkjes in het display
één voor één wanneer de temperatuur in
de oven stijgt en verdwijnen ze wanneer
de temperatuur daalt.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
DAGTIJD
DUUR
EINDE
VERTRAGINGSTIJD
Klokfunctie
Applicatie
Met deze functie kunt u
de dagtijd weergeven of
veranderen. U kunt de
dagtijd alleen wijzigen als
de oven uitstaat.
Instellen hoe lang de
oven in werking is. Gebruik dit alleen wanneer
de verwarmingsfunctie is
ingesteld.
Instellen als de oven uitstaat. Gebruik dit alleen
wanneer de verwarmingsfunctie is ingesteld.
Combinatie van de functies BEREIDINGSDUUR
en EINDE.
KOOKWEKKER
Applicatie
Gebruik de kookwekker
voor het instellen van een
afteltijd. Deze functie
heeft geen invloed op de
werking van de oven. U
kunt de KOOKWEKKER
op elk gewenst moment
instellen, ook als de oven
uitstaat.
7.2 Instellen en wijzigen van
de tijd
Wacht na de eerste aansluiting op het
stopcontact totdat het display
en
"12:00" weergeeft. "12" knippert.
1. Draai de knop voor de temperatuur
naar links of rechts om de uren in te
stellen.
om te bevestigen en om
2. Druk op
naar het instellen van de minuten te
gaan.
12
www.aeg.com
Het display toont
en het
ingestelde uur. "00" knippert.
3. Druk op
om te bevestigen of de
ingestelde dagtijd zal na vijf
seconden automatisch worden
opgeslagen.
Op het display verschijnt de nieuwe tijd.
Druk om de dagtijd te wijzigen
herhaaldelijk op
tot het
indicatielampje voor de dagtijd
knippert op het display.
7.3 De functie
BEREIDINGSDUUR
1. Ovenfunctie instellen.
display. De oven wordt automatisch
uitgeschakeld
4. Druk op een willekeurige knop of
open de deur van de oven om het
geluid te stoppen.
5. Draai de knop voor de ovenfuncties
naar de uit-stand.
7.5 De functie
TIJDVERTRAGING instellen
1. Ovenfunctie instellen.
2. Blijf op
drukken totdat
begint
te knipperen.
3. Draai de knop voor temperatuur naar
rechts of links om de minuten voor
de tijdsDUUR in te stellen en
drukken totdat
begint
2. Blijf op
te knipperen.
3. Draai de knop voor temperatuur naar
rechts of links om de minuten in te
bevestig met . Draai de knop voor
temperatuur naar rechts of links om
de uren voor de tijdsDUUR in te
stellen en bevestig met . Draai de
knop voor temperatuur naar rechts of
links om de uren in te stellen en
.
Op het display knippert
4. Draai de knop voor temperatuur naar
rechts of links om de minuten voor
de EINDtijd in te stellen en bevestig
bevestig met .
Wanneer de ingestelde tijdsduur eindigt,
klinkt er gedurende 2 minuten een
en de
geluidssignaal en knipperen
tijd in het display. De oven wordt
automatisch uitgeschakeld
4. Druk op een willekeurige knop of
open de deur van de oven om het
geluid te stoppen.
5. Draai de knop voor de ovenfuncties
naar de uit-stand.
7.4 De functie
BEREIDINGSEINDE
1. Ovenfunctie instellen.
drukken totdat
begint
2. Blijf op
te knipperen.
3. Draai de knop voor temperatuur naar
rechts of links om de uren in te
stellen en bevestig met . Draai de
knop voor temperatuur naar rechts of
links om de minuten in te stellen en
bevestig met .
Op de ingestelde eindtijd klinkt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
en knipperen
en de tijd in het
stellen en bevestig met
.
met . Draai de knop voor
temperatuur naar rechts of links om
de uren voor de EINDtijd in te stellen
en bevestig met .
De oven gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde tijdsDUUR en
stopt op de ingestelde EINDTIJD.
Op de ingestelde EINDtijd klinkt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
en knipperen
en de tijd in het
display. De oven gaat uit.
5. Druk op een willekeurige knop of
open de deur van de oven om het
geluid te stoppen.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties
naar de uit-stand.
7.6 De KOOKWEKKER
instellen
De kookwekker kan zowel worden
ingesteld bij een ingeschakelde of
uitgeschakelde oven.
1. Druk op
.
en "00" knippert in het display.
NEDERLANDS
2. Draai de knop voor de temperatuur
naar links of rechts om de seconden
in te stellen en daarna de minuten.
Als de ingestelde tijd langer is dan
60 minuten knippert
op het
display.
3. Stel de uren in.
4. De KOOKWEKKER start automatisch
na vijf seconden.
13
Na 90% van de ingestelde tijd klinkt
er een geluidssignaal.
5. Wanneer de ingestelde tijd is
verlopen, klinkt er gedurende 2
minuten een geluidssignaal. "00:00"
knipperen op het display. Druk
en
op een willekeurige toets om het
signaal uit te zetten.
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Vleesthermometer
De sensor van de vleesthermometer
meet de temperatuur binnenin het
voedsel. Wanneer het voedsel de
ingestelde temperatuur heeft bereikt,
wordt de oven uitgeschakeld.
Er worden twee temperaturen ingesteld:
• de oventemperatuur (minimaal
120°C),
• de kerntemperatuur van het voedsel.
LET OP!
Gebruik alleen de sensor van
de vleesthermometer die is
meegeleverd and de
originele reserveonderdelen.
Aanwijzingen voor de beste resultaten:
• Ingrediënten moeten op
kamertemperatuur zijn.
• De sensor voor de vleesthermometer
kan niet worden gebruikt voor
vloeibare gerechten.
• Tijdens de bereiding moet de sensor
van de vleesthermometer in het
gerecht stoken blijven en de stekker
in de houder.
• Maak gebruik van de aanbevolen
vleesthermometerinstellingen voor
voedsel. Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
Telkens u de
vleesthermometer in het
contact steekt, moet u de
kerntemperatuurtijd
opnieuw instellen. U kunt de
duur en de eindtijd niet
instellen.
De oven berekent de
geschatte bereidingstijd,
maar dit kan veranderen.
Voedselcategorieën: vlees,
gevogelte en vis
1. Stel de ovenfunctie en temperatuur
in.
2. Plaats de punt van de
vleesthermometer in het midden van
het vlees of de vis, indien mogelijk in
het dikste gedeelde. Zorg ervoor dat
ten minste 3/4 van de
vleesthermometer in het gerecht zit.
3. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting
aan de voorkant van het apparaat.
14
www.aeg.com
stopcontact en haal het gerecht uit
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
vleesthermometer heet
wordt. Wees voorzichtig
wanneer u de stekker eruit
haalt en de
vleesthermometer uit het
gerecht haalt.
Categorie levensmiddelen:
stoofschotel
Het display geeft het symbool van de
vleesthermometer weer.
Wanneer u de vleesthermometer voor de
eerste keer gebruikt, is de standaard
kerntemperatuur 60 °C.
Wanneer
knippert, kunt u de
temperatuurknop gebruiken om de
standaard kerntemperatuur te wijzigen.
Het display toont het symbool van de
vleesthermometer en de standaard
kerntemperatuur.
1. Stel de ovenfunctie en temperatuur
in.
2. Plaats de helft van de ingrediënten in
de ovenschaal.
3. Plaats de punt van de
vleesthermometer precies in het
midden van de stoofschotel.De
vleesthermometer moet stevig op
zijn plaats blijven tijdens het
bakproces. Gebruik een solide
ingrediënt om dat te bereiken.
Gebruik de rand van de ovenschaal
om het silicone handvat van de
vleesthermometer te ondersteunen.
De punt van de vleesthermometer
mag de bodem van de ovenschaal
niet aanraken.
om de nieuwe
4. Druk op
kerntemperatuur op te slaan, of
wacht 10 seconden tot de instelling
automatisch wordt opgeslagen.
De nieuwe standaard kerntemperatuur
wordt weergegeven tijdens het volgende
gebruik van de vleesthermometer.
Wanneer het gerecht de ingestelde
kerntemperatuur heeft bereikt, gaan de
kerntemperatuur en
knipperen. Er
klinkt gedurende twee minuten een
geluidssignaal.
5. Druk op een willekeurige toets of
open de ovendeur om het geluid te
stoppen.
6. Haal de stekker van de
vleesthermometer uit het
4. Bedek de vleesthermometer met de
resterende ingrediënten.
5. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting
aan de voorkant van het apparaat.
NEDERLANDS
15
• eenmaal - het display toont de
ingestelde kerntemperatuur die
elke 10 seconden wisselt naar de
actuele kerntemperatuur.
• tweemaal - het display toont de
actuele oventemperatuur die elke
10 seconden wisselt naar de
ingestelde oventemperatuur.
• driemaal - het display toont de
ingestelde oventemperatuur.
2. Draai de knop voor de temperatuur
om de temperatuur in te stellen.
Het display geeft het symbool van de
vleesthermometer weer.
om de nieuwe
6. Druk op
kerntemperatuur op te slaan, of
wacht 10 seconden tot de instelling
automatisch wordt opgeslagen.
De nieuwe standaard kerntemperatuur
wordt weergegeven tijdens het volgende
gebruik van de vleesthermometer.
Wanneer het gerecht de ingestelde
kerntemperatuur heeft bereikt, gaan de
kerntemperatuur en
knipperen. Er
klinkt gedurende twee minuten een
geluidssignaal.
7. Druk op een willekeurige toets of
open de ovendeur om het geluid te
stoppen.
8. Haal de stekker van de
vleesthermometer uit het
stopcontact en haal het gerecht uit
het apparaat.
8.2 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Bakplaat/ Diepe pan:
Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
vleesthermometer heet
wordt. Wees voorzichtig
wanneer u de stekker eruit
haalt en de
vleesthermometer uit het
gerecht haalt.
De temperatuur wijzigen
tijdens het koken
U kunt de temperatuur tijdens de
bereiding altijd wijzigen:
1. Druk op
:
Bakrooster en bakplaat /diepe
plaatsamen:
Plaats bakplaat /diepe plaat tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
16
www.aeg.com
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
9. EXTRA FUNCTIES
9.1 Gebruik van het kinderslot
Als het kinderslot is ingeschakeld, kan de
oven niet per ongeluk worden aangezet.
1. Zorg dat de knop voor de
ovenfuncties in de uit-stand staat.
2. Druk tegelijkertijd op
en
gedurende 2 seconden.
Er klinkt een geluidsignaal. SAFE en
verschijnen op het display.
De symbolen verschijnen
ook op het display als de
pyrolysefunctie in werking is.
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
9.2 Gebruik van de
Functievergrendeling
U kunt de functievergrendeling alleen
inschakelen als het apparaat in werking
is.
Als de functievergrendeling is
ingeschakeld, kunnen de instellingen
voor de temperatuur en tijd van een
werkende oven niet per ongeluk worden
gewijzigd.
1. Selecteer een ovenfunctie en stel het
in volgens uw voorkeur.
en
gedurende ten
2. Houd
minste 2 seconden samen ingedrukt.
Er klinkt een geluidsignaal. Loc en
verschijnt gedurende 5 seconden op het
display.
Loc verschijnt op het display
als u de aan de
temperatuurknop draait of
op een willekeurige knop
drukt en de
functievergrendeling is
ingeschakeld.
Als u aan de knop voor de ovenfuncties
draait, gaat de oven uit.
Als u het apparaat uitschakelt terwijl de
functievergrendeling aan is, schakelt de
functievergrendeling automatisch over
naar het kinderslot. Raadpleeg 'Het
kinderslot gebruiken'.
Als de Pyrolysefunctie werkt,
is de deur vergrendeld en
gaat
aan op het display.
Herhaal stap 2 om de
functievergrendeling uit te schakelen.
9.3 Restwarmte-indicatie
Als u de oven uitschakelt, toont het
bij
display de restwarmte-indicator
een oventemperatuur van boven de 40
°C.Draai de regelknop naar links of
rechts om de oventemperatuur te
controleren.
9.4 Automatische
uitschakeling
Omwille van veiligheidsredenen schakelt
de oven na bepaalde tijd automatisch uit
als er een verwarmingsfunctie in werking
is en u de oventemperatuur niet wijzigt.
NEDERLANDS
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
17
9.5 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
Druk na een automatische uitschakeling
op een willekeurige knop om de oven
opnieuw te activeren.
De automatische
uitschakeling werkt niet met
de functies:
vleesthermometer, licht,
duur, einde.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
10.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. In de onderstaande tabel vindt u
de standaardinstellingen voor
temperatuur, kooktijd en roosterniveau.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
10.2 Binnenzijde van de deur
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
• de nummers van de inzetniveaus.
• informatie over de ovenfuncties,
aanbevolen niveaus en temperaturen
voor gerechten.
10.3 Bakken
• Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
• Bij het bereiden van cake op
meerdere niveaus kan de baktijd ca.
10 - 15 minuten langer zijn.
• Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin.
Als de cake niet overal even bruin
wordt, hoeft u de
temperatuurinstelling niet te wijzigen.
De verschillen verminderen tijdens
het bakken.
• Tijdens het bakken kunnen bakplaten
in de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
18
www.aeg.com
10.4 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebruind.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en
wordt klef, klonterig,
streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u een cake
bakt, stelt u de baktemperatuur
lager in.
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. U kunt de baktijd niet verlagen door een hogere temperatuur in te stellen.
Er zit te veel vloeistof in het
mengsel.
Minder vocht gebruiken. Let op
de kneedtijden, vooral bij het gebruik van keukenmachines.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u een cake
bakt, stelt u de baktemperatuur
hoger in.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u een cake
bakt, gebruikt u een kortere baktijd.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De baktemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het deeg is niet gelijkmatig
verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig over
de bakplaat.
De cake is te droog.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de aangegeven laag.
baktijd.
De volgende keer dat u een cake
bakt, stelt u de baktemperatuur
een beetje hoger in.
10.5 Bakken op één niveau:
Bakken in een bakblik
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Tulband / brioche
Multi Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Moskovisch gebak / vruchtencake
Multi Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
Taartbodem zandtaartdeeg
Multi Hetelucht
170 - 1801)
10 - 25
2
Taartbodem zacht cakedeeg
Multi Hetelucht
150 - 170
20 - 25
2
NEDERLANDS
19
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Kwarktaart
Boven-/Onderwarmte
170 - 190
60 - 90
1
1) Oven voorverwarmen.
Gebak / brood op bakplaat
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd
(min)
Roosterhoogte
Vlechtbrood / broodkrans
Boven-/Onderwarmte
170 - 190
30 - 40
3
Kerststol
Boven-/Onderwarmte
160 - 1801)
50 - 70
2
Brood (roggebrood):
1. Eerste deel van het bakproces.
2. Tweede deel van het bakproces.
Boven-/Onderwarmte
1.
2.
Roomsoezen / Eclairs
Boven-/Onderwarmte
190 - 2101)
20 - 35
3
Biscuitrol
Boven-/Onderwarmte
180 - 2001)
10 - 20
3
Kruimeltaart (droog)
Multi Hetelucht
150 - 160
20 - 40
3
Boter-/Suikerkoek
Boven-/Onderwarmte
190 - 2101)
20 - 30
3
Vruchtentaart (bereid met
Multi Hetelucht
150
35 - 55
3
Boven-/Onderwarmte
170
35 - 55
3
Vruchtentaart met kruimeldeeg
Multi Hetelucht
160 - 170
40 - 80
3
Plaatkoek met kwetsbare garnering (bijvoorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
Boven-/Onderwarmte
160 - 1801)
40 - 80
3
1.
2301)
160 - 180 2.
20
30 60
1
gistdeeg/roerdeeg) 2)
Vruchtentaart (bereid met
gistdeeg/roerdeeg) 2)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
20
www.aeg.com
Koekjes
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zandkoekjes
Multi Hetelucht
150 - 160
10 - 20
3
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
Multi Hetelucht
150 - 160
15 - 20
3
Eiwitgebak /
schuimgebak
Multi Hetelucht
80 - 100
120 - 150
3
Bitterkoekjes
Multi Hetelucht
100 - 120
30 - 50
3
Koekjes gemaakt van gistdeeg
Multi Hetelucht
150 - 160
20 - 40
3
Klein bladerdeeggebak
Multi Hetelucht
170 - 1801)
20 - 30
3
Broodjes
Multi Hetelucht
1601)
10 - 25
3
Broodjes
Boven-/Onderwarmte
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Oven voorverwarmen.
10.6 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastaschotel
Boven-/onderwarmte
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Boven-/onderwarmte
180 - 200
25 - 40
1
Groentegratin1)
Circulatiegrill
160 - 170
15 - 30
1
Stokbroden bedekt met gesmolten kaas
Hetelucht
160 - 170
15 - 30
1
Zoete ovenscho- Boven-/ondertels
warmte
180 - 200
40 - 60
1
Visschotels
Boven-/onderwarmte
180 - 200
30 - 60
1
Gevulde groente
Hetelucht
160 - 170
30 - 60
1
1) Oven voorverwarmen.
NEDERLANDS
21
10.7 Hetelucht (vochtig)
Volg voor de beste
resultaten de
bereidingstijden op die
hieronder in de tabel staan.
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
3
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rijstpudding
170 - 190
45 - 60
3
Appeltaart, gemaakt van roerdeeg
(rond bakblik)
160 - 170
70 - 80
3
Witbrood
190 - 200
55 - 70
3
10.8 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie:Hetelucht.
Gebak op bakplaat
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roomsoezen /
Eclairs
160 - 1801)
Kruimeltaart
150 - 160
Roosterhoogte
2 standen
3 standen
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
Klein gebak/cakejes/gebak/broodjes
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Zandkoekjes
150 - 160
Koekjes gemaakt van roerdeeg
160 - 170
Roosterhoogte
2 standen
3 standen
20 - 40
1/4
1/3/5
25 - 40
1/4
-
22
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Eiwitgebak,
schuimgebak
80 - 100
Bitterkoekjes
Roosterhoogte
2 standen
3 standen
130 - 170
1/4
-
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Klein bladerdeeggebak
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
10.9 Pizza Hetelucht
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza (dunne korst)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (met veel garnering)
180 - 200
20 - 30
2
Taarten
180 - 200
40 - 55
1
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Zwitserse flan
170 - 190
45 - 55
1
Kwarktaart
140 - 160
60 - 90
1
Appeltaart, gedekt
150 - 170
50 - 60
1
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
1
Ongedesemd brood
230 - 2501)
10 - 20
2
Bladerdeegtaart
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizza-achtig gerecht uit
de Elzas)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroggen (Russische
variant op calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
NEDERLANDS
10.10 Braden
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Braad grote braadstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
Giet wat water op de bakplaat om het
inbranden van vrijkomende vleessappen
of vet te voorkomen.
Vlees met een korst kan in de braadslede
zonder deksel worden gebraden.
23
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
Om het vlees sappiger te houden:
• Braad mager vlees in een braadpan
met deksel of gebruik een braadzak.
• Rooster vlees en vis in grote stukken
(1 kg of meer).
• Besprenkel grote braadstukken en
gevogelte diverse keren tijdens het
braden met het eigen vleessap.
10.11 Tabel braadstukken
Rundvlees
Gerecht
Gewicht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stoofvlees
1 – 1,5 kg
Boven-/
230
Onderwarmte
120 - 150
1
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte Circulatiegrill 190 - 2001)
5-6
1
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte Circulatiegrill 180 - 1901)
6-8
1
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte Circulatiegrill 170 - 1801)
8 - 10
1
1) Oven voorverwarmen.
Varkensvlees
Gerecht
Hoeveelheid -functie
(kg)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Schouderstuk /
nekstuk / hamlap
1 - 1.5
Circulatiegrill
160 - 180
90 - 120
1
Kotelet / ribbetje
1 - 1.5
Circulatiegrill
170 - 180
60 - 90
1
Gehaktbrood
0.75 - 1
Circulatiegrill
160 - 170
50 - 60
1
Varkensschenkel (voorgekookt)
0.75 - 1
Circulatiegrill
150 - 170
90 - 120
1
24
www.aeg.com
Kalfsvlees
Gerecht
Hoeveelheid -functie
(kg)
Geroosterd
kalfsvlees
1
Kalfsschenkel 1.5 - 2
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Circulatiegrill 160 - 180
90 - 120
1
Circulatiegrill 160 - 180
120 - 150
1
Lamsvlees
Gerecht
Hoeveelheid -functie
(kg)
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Lamsbout /
geroosterd
lamsvlees
1 - 1.5
Circulatiegrill 150 - 170
100 - 120
1
Lamsrug
1 - 1.5
Circulatiegrill 160 - 180
40 - 60
1
Wild
Gerecht
Hoeveelheid -functie
(kg)
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Hazenrug /
hazenbout
tot 1
Boven-/
Onderwarmte
2301)
30 - 40
1
Rug
1.5 - 2
Boven-/
Onderwarmte
210 - 220
35 - 40
1
Reebout,
hertenbout
1.5 - 2
Boven-/
Onderwarmte
180 - 200
60 - 90
1
1) Oven voorverwarmen.
Gevogelte
Gerecht
Hoeveelheid -functie
(kg)
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Stukken gevogelte
0,2 - 0,25 elk
Circulatiegrill 200 - 220
30 - 50
1
Halve kip
0,4 - 0,5 elk
Circulatiegrill 190 - 210
35 - 50
1
Kip, haantje
1 - 1.5
Circulatiegrill 190 - 210
50 - 70
1
eend
1.5 - 2
Circulatiegrill 180 - 200
80 - 100
1
gans
3.5 - 5
Circulatiegrill 160 - 180
120 - 180
1
kalkoen
2.5 - 3.5
Circulatiegrill 160 - 180
120 - 150
1
kalkoen
4-6
Circulatiegrill 140 - 160
150 - 240
1
NEDERLANDS
25
Vis (gestoomd)
Gerecht
Hoeveelheid -functie
(kg)
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Hele vis
1 - 1.5
210 - 220
1
Boven-/
Onderwarmte
10.12 Grill
40 - 60
• Lege oven met grillfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
• Grill altijd met de maximale
temperatuurinstelling.
• Rooster in de rekstand plaatsen zoals
aanbevolen in grilltabel.
• Altijd de pan voor het opvangen van
vet op de eerste rekstand plaatsen.
• Alleen platte stukken vlees of vis
grillen.
LET OP!
Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
Grill
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Biefstuk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkensrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrug
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 500 1.000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Bevroren Gerechten
Gebruik de functie Multi hetelucht.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Patat, dun
200 - 220
20 - 30
3
Patat, dik
200 - 220
25 - 35
3
26
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Aardappelpartjes/kroketjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Oven gegratineerde
kaas
170 - 190
20 - 30
3
Kippenvleugels
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Ontdooien
• Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord.
• Gebruik het eerste roosterniveau
vanaf de bodem.
• Bedek het bord niet met een kom of
ander bord, aangezien het ontdooien
hierdoor langer kan duren.
• Plaats voor grote porties voedsel een
omgedraaid bord op de bodem van
de ovenruimte. Leg het voedsel op
een diep bord of schaal en zet deze
bovenop het bord in de oven.
Verwijder indien nodig de
bakplaatsteunen.
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Ontdooitijd
(min.)
Nadooitijd
(min)
Opmerkingen
Kip
1
100 - 140
20 - 30
Kip op een omgedraaid schoteltje
in een groot bord leggen. Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Boter
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Klop de nog licht bevroren slagroom.
Gebak
1.4
60
60
-
10.15 Inmaken - Onderwarmte
• Gebruik alleen weckpotten van
dezelfde afmetingen.
• Gebruik geen weckpotten met een
draai- of bajonetsluiting en metalen
bakken.
• Gebruik het eerste rooster van de
bodem van deze functie.
NEDERLANDS
• Zet niet meer dan zes weckflessen van
1 liter op het bakrooster.
• Vul de glazen potten gelijkmatig en
sluit ze af met een klem.
• De weckpotten mogen elkaar niet
raken.
• Vul ca. 1/2 liter water op de bakplaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
27
• Als de vloeistof in de weckpotten
begint te borrelen (na ca. 35 - 60
minuten bij weckpotten van 1 liter),
stop de oven of verlaag de
temperatuur tot 100 °C (raadpleeg de
tabel).
Zachte vruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Aardbeien / bosbes- 160 - 170
sen / frambozen / rijpe kruisbessen
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
35 - 45
-
Steenvruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Peren / kweeperen /
pruimen
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Wortelen 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Komkommers
160 - 170
50 - 60
-
Gemengde augurken
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Koolrabi / erwten /
asperges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Groenten
1) Na uitschakeling in de oven laten staan.
10.16 Drogen - Multi hetelucht
• Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier
belegde plaat.
• Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de
deur en laat het één nacht afkoelen
om het drogen te voltooien.
28
www.aeg.com
Groenten
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Bonen
60 - 70
Paprika's
Roosterhoogte
1 stand
2 standen
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Groente in het
zuur
60 - 70
5-6
3
1/4
Paddenstoelen
50 - 60
6-8
3
1/4
Kruiden
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
Pruimen
60 - 70
Abrikozen
Fruit
Gerecht
1 stand
2 standen
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
3
1/4
Peren
60 - 70
6-9
3
1/4
10.17 Voedselsensor tabel
Rundvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Rood
Medium
Gaar
Biefstuk
45
60
70
Ossenhaas
45
60
70
Rundvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Gehaktbrood
80
83
86
Varkensvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Ham,
Braadstuk
80
84
88
Schenkel (rug),
Gerookte varkensrug,
Gerookte varkensrug, gepocheerd
75
78
82
NEDERLANDS
Kalfsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Geroosterd kalfsvlees
75
80
85
Kalfsschenkel
85
88
90
Schapenvlees / lamsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Schapenbout
80
85
88
Schapenrug
75
80
85
Lamsbout,
Geroosterd lamsvlees
65
70
75
Wild
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Hazenrug
Reerug, hertenrug
65
70
75
Hazenpoot, hazenbout
Gehele haas,
Ree- /hertenrug
70
75
80
Gevogelte
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Kip (hele/halve/filet)
80
83
86
Eend (hele/halve),
Kalkoen (hele/halve)
75
80
85
Eend (filet)
60
65
70
Vis (zalm, forel, snoekbaars)
Vis (hele/grote/gestoomde),
Vis (hele/grote/geroosterde)
Ovenschotels - Voorgekookte
groenten
Ovenschotel courgette,
Ovenschotel broccoli,
Ovenschotel venkel
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
60
64
68
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
85
88
91
29
30
www.aeg.com
Ovenschotel - Hartig
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Cannelloni,
Lasagne,
Pastaschotel
85
88
91
Ovenschotel - Zoet
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Ovenschotel witbrood met/zonder
fruit,
Ovenschotel rijstepap met/zonder 80
fruit,
Ovenschotel zoete noedels
Medium
Meer
85
90
10.18 Aanwijzingen voor
testinstituten
Tests volgens EN 60350-1:2013 en IEC
60350-1:2011.
Bakken op één niveau. Bakken in een bakblik
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min) Roosterhoogte
Biscuittaart zonder vet Hetelucht
140 - 150
35 - 50
2
Biscuittaart zonder vet Boven-/Onderwarmte
160
35 - 50
2
Appeltaart (2 vormen
Ø 20 cm, diagonaal
geplaatst)
Hetelucht
160
60 - 90
2
Appeltaart (2 vormen
Ø 20 cm, diagonaal
geplaatst)
Boven-/Onderwarmte
180
70 - 90
1
Bakken op één niveau. Koekjes
Gebruik de derde rekstand.
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Zandtaartdeeg / Gebakreepjes
Hetelucht
140
25 - 40
Zandtaartdeeg / Gebakreepjes
Boven-/Onderwarmte
1601)
20 - 30
Kleine cakes (20 stuks/
bakplaat)
Hetelucht
1501)
20 - 35
NEDERLANDS
Gerecht
-functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Kleine cakes (20 stuks/
bakplaat)
Boven-/Onderwarmte
1701)
20 - 30
31
1) Oven voorverwarmen.
Bakken op meerdere niveaus. Koekjes
Gerecht
-functie
Temperatuur
(°C)
Tijd
(min)
Roosterhoogte
2
standen
3
standen
Zandtaartdeeg/ Deegreepjes
Hetelucht
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Kleine cakes (20
stuks/bakplaat)
Hetelucht
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
Grill
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
Gerecht
-functie
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd brood
Grill
1-3
5
Biefstuk
Grill
24 - 301)
4
1) Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Opmerkingen over
schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon
met een zachte doek, warm water en een
mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een
specifiek reinigingsmiddel.
Reinig de binnenkant van de oven na elk
gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand
veroorzaken. Het gevaar is groter voor
de grillpan.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
met een warm sopje en een
reinigingsmiddel. De accessoires niet in
de afwasmachine reinigen.
Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
Neem het vocht uit de ruimte na ieder
gebruik af.
32
www.aeg.com
11.2 Verwijderbare
inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
LET OP!
Als er in hetzelfde kastje
andere apparaten zijn
geïnstalleerd, gebruik deze
dan niet tegelijkertijd met
de pyrolytische functie. Dit
kan schade aan het apparaat
veroorzaken.
1. Veeg de ruimte schoon met een
natte, zachte doek.
2. Reinig de binnenkant van de deur
met heet water, zodat de resten niet
inbranden door de hete lucht.
3. Stel de pyrolytische functie in.
Raadpleeg 'Dagelijks gebruik' in het
hoofdstuk 'Ovenfuncties'.
4. Als
knippert, en draait u aan de
temperatuurknop om de
pyrolyseduur in te stellen:
Optie
Omschrijving
P1
Lichte reiniging. Duur: 1
uur 30 min.
P2
Normale reiniging. Duur: 3
uur.
2
Installeer de verwijderde accessoires in
de omgekeerde volgorde.
11.3 Pyrolyse
LET OP!
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails.
Start de pyrolytische
reiniging niet als u de
ovendeur niet volledig heeft
gesloten. Bij sommige
modellen geeft de display
"C3" weer als deze fout zich
voordoet.
WAARSCHUWING!
De oven wordt zeer heet. Er
bestaat verbrandingsgevaar.
Na 2 seconden begint de pyrolyse.
U kunt de EINDE-functie gebruiken om
de start van de reiniging uit te stellen.
Tijdens de pyrolytische reiniging is het
ovenlampje uit.
5. U kunt de standaardlengte van de
pyrolyse (P1 of P2) wijzigen door op
te drukken om
in te stellen.
Druk vervolgens en draai aan de
knop voor de temperatuur.
6. Als de oven de ingestelde
temperatuur heeft bereikt, wordt de
deur vergrendeld. Het display toont
en de balkjes van de
warmteaanduiding tot de deur wordt
vergrendeld.
7. Na afloop van de pyrolytische
reiniging geeft het display de tijd van
de dag aan. De ovendeur blijft
vergrendeld.
8. Wanneer de oven weer koel is, wordt
de deur ontgrendeld.
NEDERLANDS
33
11.4 Reinigingsherinnering
Om u te herinneren aan de pyrolytische
reiniging, knippert PYR in het display
gedurende 10 seconden na elke in- en
uitschakeling van de oven.
De reinigingsherinnering
gaat uit:
• na het einde van de
functie pyrolytische
reiniging.
• als u gelijktijdig op
2
B
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
en
drukt terwijl op het
display PYR knippert.
11.5 De deur verwijderen en
installeren
U kunt de ovendeur en het interne
glazen paneel verwijderen om het
schoon te maken. Het aantal glasplaten
verschilt per model.
WAARSCHUWING!
De deur is zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
Zorg ervoor dat u de glasplaten (C, B en
A) weer in de juiste volgorde
terugplaatst. Plaats eerst glasplaat C, die
een opdruk van een vierkant op de
linkerkant en opdruk van een driehoek
op de rechterkant heeft. U treft deze
symbolen ook in reliëf aan op het
deurframe. Het driehoeksymbool op het
glas moet overeenkomen met de
driehoek op het deurframe en het
vierkantsymbool met het vierkant. Plaats
hierna de twee andere glasplaten.
34
www.aeg.com
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
ABC
Het bovenste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
11.6 Het lampje vervangen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
12. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg 'Gebruik van het
Kinderslot'.
NEDERLANDS
35
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
De vleesthermometer werkt
niet.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
De bereiding van de gerech- De temperatuur is te laag of
ten duurt te lang of de gete hoog.
rechten worden te snel gaar.
Pas indien nodig de temperatuur aan. Volg het advies
in de handleiding op.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Op het display verschijnt
'C2'.
U wilt de pyrolyse- of ontdooifunctie starten, maar u
hebt de vleesthermometer
niet uit de aansluiting gehaald.
Haal de stekker van de kerntemperatuursensor uit de
aansluiting.
Op het display verschijnt
'C3'.
De reinigingsfunctie werkt
niet. De deur is niet volledig
gesloten of het deurslot is
defect.
Sluit de deur volledig.
Op het display verschijnt
'F102'.
• U heeft de deur niet helemaal gesloten.
• De deurvergrendeling is
stuk.
• Sluit de deur volledig.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice, wanneer
'F102' opnieuw wordt
weergegeven.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
36
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".
De demofunctie is ingescha- 1.
keld.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Schakel de oven uit.
Houd
tegelijkertijd ingedrukt.
Het eerste nummer op
het display en het Demo-indicatielampje beginnen te knipperen.
Voer de code 2468 in
door de temperatuurknop naar rechts of links
te draaien en de waarden te veranderen en
druk op
om te bevestigen.
Het volgende nummer
begint te knipperen.
Demo-modus schakelt
uit als u het laatste nummer bevestigt en de code juist is.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEZUINIGHEID
13.1 Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BPS546020M
Energie-efficiëntie Index
81.2
NEDERLANDS
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.69 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
71 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
35.5 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
13.2 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
37
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Hetelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u de Hetelucht (vochtig) gebruikt,
gaat de verlichting na 30 seconden
automatisch uit. U kunt de verlichting
weer inschakelen, maar deze handeling
vermindert de verwachte
energiebesparingen.
38
www.aeg.com
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
NEDERLANDS
39
867343919-A-042018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising