AEG | BPE74222FB | User manual | Aeg BPE74222FB Ohjekirja

Aeg BPE74222FB Ohjekirja
BPE742220B
BPE742220M
BPE74222FB
BPK742220M
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Uuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 8
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................9
5. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................11
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 11
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................17
8. AUTOMAATTISET OHJELMAT................................................................................ 18
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 19
10. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 21
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 24
12. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 41
13. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 44
14. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 46
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
SUOMI
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
600 (600) mm
Kaapin leveys
550 mm
Kaapin syvyys
605 (580) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
549 mm
Laitteen takaosan leveys
548 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1017 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
550 x 20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4 x 12 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
5
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
6
www.aeg.com
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja se laite, kotelointi tai lattia
voi sen seurauksena vaurioitua. Älä
sulje kalusteen paneelia ennen kuin
laite on jäähtynyt kokonaan käytön
jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata sen tuotepakkauksessa
olevia turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
VAROITUS!
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
SUOMI
•
•
•
•
•
•
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
7
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
2.6 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
8
www.aeg.com
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
7
3.2 Lisävarusteet
Grilli / uunipannu
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Paistolämpömittari
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään ruoan sisälämpötilan
mittaamiseen.
SUOMI
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla.
Kosketuspainike
1
2
-
Toiminto
Kuvaus
Näyttö
Näyttää uunin asetukset.
PÄÄLLE/POIS
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
Uunitoiminnot tai
Avustava Ruoanvalmistus
Valitse uunitoiminto tai valikko painamalla kosketuspainiketta: Avustava Ruoanvalmistus. Valitse eri
valikot painamalla kosketuspainiketta uudelleen:
Uunitoiminnot, Avustava Ruoanvalmistus. Kytke
valo päälle tai pois päältä painamalla kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan. Valo voidaan kytkeä päälle, vaikka uuni olisi kytketty pois toiminnasta.
Suosikit
Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.
Lämpötilan valitseminen
Lämpötilan asettaminen tai uunin nykyisen lämpötilan tarkistaminen. Paina kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan toiminnon kytkeäksesi toimintaan tai
pois toiminnasta: Pikakuumennus.
Alanuolipainike
Alaspäin liikkuminen valikossa.
Ylänuolipainike
Ylöspäin liikkuminen valikossa.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
3
4
5
6
7
8
9
10
www.aeg.com
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
Takaisin-painike
Siirtyminen yhden tason verran takaisinpäin valikossa. Avaa päävalikko painamalla kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan.
9
Aika- ja lisätoimin- Eri toimintojen asettaminen. Paina kosketuspaininot
ketta uunitoiminnon ollessa käynnissä asettaaksesi
ajastimen tai toiminnot: Painikelukitus, Suosikit,
Valmista ja pidä,Turvaohjelma. Voit myös muuttaa
paistolämpömittarin asetuksia.
10
Hälytinajastin
11
Kun haluat asettaa toiminnon: Hälytinajastin.
4.2 Näyttö
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uunitoiminto
Kellonaika
Kuumennuksen osoitin
Lämpötila
Toiminnon kesto tai päättymisaika
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
Toiminto
Hälytinajastin
Toiminto on toiminnassa.
Kellonaika
Näytössä näkyy kellonaika.
Kestoaika
Vaadittu keittoaika näkyy näytössä.
Lopetus
Keittotoiminnon päättymisaika näkyy
näytössä.
Lämpötila
Lämpötila näkyy näytössä.
Aikanäyttö
Uunitoiminnon toiminta-aika näkyy
näytössä. Nollaa aika painamalla painiketta
ja
samanaikaisesti.
Ajan laskenta
Uuni laskee kypsennysajan.
Kuumennuksen osoitin
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
Pikakuumennus
Toiminto on päällä. Vähentää kuumennusaikaa.
SUOMI
Symboli
11
Toiminto
Painoautomatiikka
Näytöstä näkyy, että automaattinen
painojärjestelmä on toiminnassa tai että painoa voidaan muuttaa.
Valmista ja pidä
Toiminto on päällä.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.2 Ensimmäinen kytkentä
Kun kytket uunin sähköverkkoon tai
sähkökatkos on tapahtunut, laitteeseen
on asetettava kieli, näytön kontrasti,
näytön kirkkaus ja kellonaika.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
1. Aseta arvo painamalla painiketta
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
2. Vahvista
tai
.
-painikkeella.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Valikoiden selaaminen
6.2 Valikoiden yleiskuvaus
Päävalikko
Symboli / Valikkovalinta
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikkovalinta painamalla
tai
Uunitoiminnot
.
3. Paina
siirtyäksesi alavalikkoon tai
vahvistaaksesi asetuksen.
Voit aina palata takaisin
päävalikkoon painikkeella
.
Käyttötarkoitus
Sisältää uunitoimintojen luettelon.
Reseptit
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Suosikit
Sisältää luettelon käyttäjän luomista suosikkiohjelmista.
Puhdistus
Perusasetukset
Sisältää puhdistusohjelmien luettelon.
Käytetään laitteen
määrityksien asettamiseen.
12
www.aeg.com
Symboli / Valikkovalinta
Ekstrat
Käyttötarkoitus
Symboli / Valikkovalinta
Sisältää uunin lisätoimintojen luettelon.
Säätää näytön kontrasNäytön kontrasti tin asteittain.
Sisältää uuniasetuksien
Avustava Ruoan- suositukset erilaisiin
ruokiin. Valitse ruokavalmistus
laji ja aloita ruoanlaitto. Lämpötila ja aika
ovat ainoastaan viitteellisiä paremman
lopputuloksen saavuttamiseksi ja ne ovat
säädettävissä. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Näytön kirkkaus
Aseta kellonaika
Asettaa näytön kielen.
Äänenvoimakkuus
Painikeäänet
Aikanäyttö
Pikakuumennus
Turvaohjelma
Kuvaus
Hälytysäänet
Asettaa kellonajan kelloon.
Kun virta on kytketty
laitteeseen, näytössä
näkyy aika, jolloin laite
sammutetaan.
Kun toiminto on päällä, toiminto vähentää
kuumennusaikaa.
Toiminnon asettaminen ja sen käynnistäminen myöhemmin
painamalla jotakin
käyttöpaneelin symbolia.
Valmista ja pidä
Pitää ruoan lämpimänä
30 minuuttia sen jälkeen kun toiminto on
päättynyt.
Ajan lisääminen
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ajan lisäystoiminnon.
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Valitse kieli
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Symboli / Valikkovalinta
Kuvaus
Muistutus puhdistamisesta
Säätää painikkeiden ja
äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Ota käyttöön ja poista
käytöstä kosketuspainikkeiden äänet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
Muistuttaa laitteen
puhdistustarpeesta.
Esittelytila
Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Palauttaa kaikki tehdaTehdasasetukset sasetukset.
SUOMI
6.3 Uunitoiminnot
Uunitoiminto
Kiertoilma
Pizza-toiminto
Ylä + alalämpö
Pakasteet
Grilli
Tehogrillaus
Alalämpö
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella
kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti
ja ruokien kuivaus.Aseta
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Kostea kiertoilma
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien
paistaminen yhdellä
kannatintasolla. Säädä
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä tasolla.
Pakasteruokien (esim.
ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden) valmistaminen.
Matalien ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai
lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
13
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen
aikana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja
ja vinkkejä", Kostea
kiertoilma. Uunin luukun
on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja
uunin energiatehokkuus
olisi mahdollisimman
suuri. Kun käytät tätä
toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa
lämpötila-asetuksesta.
Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho
voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö.
Tämän toiminnon avulla
noudatetaan energiatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN
60350-1 mukaisesti. Kun
valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
6.4 Ekstrat
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Tarkoitettu ruokien
lämpimänä pitämiLämpimänä pito seen.
Lautasten esilämmitys
ennen tarjoilua.
Lautasten lämmitys
14
www.aeg.com
Uunitoiminto
Säilöntä
Käyttötarkoitus
Vihannessäilykkeiden
valmistus (esim. pikkelsit).
6.5 Avustava Ruoanvalmistus
Ruokalajin kategoria: Kala/merenherkut
Ruoka
Kala
Kalapuikot
Hedelmä-, vihannes- ja
sienisiivujen kuivaus.
Kalafile, pakaste
Kuivaus
Kokon. kala, pieni,
grillattu
Nopeuttaa hiivataikinan kohoamista. Estää
Taikinan nostatus taikinan pinnan kuivumisen ja säilyttää sen
notkeuden.
Matalalämpö
Leipä
Sulatus
Gratinointi
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa leipää
ja sämpylöitä saavuttaen korkealuokkaisen
tuloksen mitä rapeuteen, väriin ja pinnan
kiiltoon tulee.
Ruoan sulattaminen
(vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pakasteruoan
määrästä ja koosta.
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin valmistaminen.
Gratinointi ja ruskistus.
Kala, kypsennetty
Kokonainen kala,
grillattu
Kokonainen kala,
grillattu
Kokonainen lohi
-
Ruokalajin kategoria: Lintupaisti
Ruoka
Kalkkunapaisti
Kanan siivet, tuoreet
Kanan siivet, pakaste
Kana
Kanan koivet, tuoreet
Kanan koivet, pakaste
Kana, 2 puolikasta
Ruokalajin kategoria: liha
Ruoka
Naudanliha
Haudutettu liha
Lihamureke
SUOMI
Ruoka
15
Ruoka
Puoliraaka
Jänis
• Jäniksenkoivet, reidet
• Jäniksenselkä
• Jäniksenselkä
Puoliraaka
Keskitaso
Paahtopaisti
Keskitaso
Puoliraaka
Kauris/Hirvi
• Kauriin-/hirvenreisi
• Kauriin-/hirvenselkä
Keskitaso
Riistapaisti
Kypsä
Riista
Kypsä
Skandinavian paahtopaisti
Riistanselkäpaisti
Kypsä
Siankylki
Porsaan potkapaisti,
esikypsennetty
Porsaanliha
Porsaanliha
Porsaanselkäpaisti
Porsaanpaistin lapa
Porsaan lapapaisti
Vasikanliha
Vasikan reisipaisti
Vasikanpaisti
Ruokalajin kategoria: Uuniruoat
Ruoka
Lasagne/Cannelloni, pakaste
-
Vihannesgratiini
-
Jälkiruoat
-
Ruokalajin kategoria: Pizza/piiraat
Ruoka
Pizza, ohut
Lampaanreisi
Lammas
Pizza, lisätäyte
Lampaanselkä
Lammaspaisti, puolikypsä
Pizza, pakaste
Pizza
Pizza American, pakaste
Pizza, kylmä
Pizzapalat, pakaste
Gratinoidut patongit
-
Tarte Flambée
-
Suolainen torttu
-
Kinkkupiiras
-
16
www.aeg.com
Ruoka
Ruoka
Suolainen piiras
-
Ruokalajin kategoria: Kakku/piirakka
Ruoka
Hiivataikinapohjainen kakku
-
Hedelmäkakku
-
Sokerikakut
-
Maustekakku
-
Omenakakku, kuorrutettu
-
Sokerikakku
-
Omenapiirakka
-
Juustokakku, vuoka
-
Briossi
-
Maustekakku
-
Torttu/piiras
-
Makea torttu
-
Ruoka
Mantelikakku
-
Sämpylät
Sämpylät, pakaste
Muffinssit
-
Ciabatta
-
Leivonnaiset
-
Pasteijat
-
Tuulihatut
-
Lehtitaikina
-
Eclair-leivokset
-
Ruoka
Macaronit
-
Ranskalaiset, ohuet
Murotaikinapikkulei- vät
Murotaikina
Torttupohja
Torttupohja vatkatusta taikinasta
Hedelmä- tai marjapiirakka
Hedelmäkakku
Hedelmäpiirakka
vatkatusta taikinasta
Hiivataikina
Ruokalajin kategoria: Leipä/sämpylät
Pullakranssi
Leipä
Pullapitko
Kohottamaton leipä
Ruokalajin kategoria: Lisukkeet
-
Ranskalaiset, paksut -
Joulupulla (stollen)
-
Ranskalaiset, pakas- te
Omenarulla, pakaste
-
Kroketit
-
Lohkoperunat
-
Röstiperunat
-
Piirakka uunipellillä
Vatkattu taikina
Hiivataikina
Juustokakku, leivinpelti
-
Kun ruoan painon tai
sisälämpötilan muuttaminen
on tarpeen, aseta uudet
Browniet
-
arvot painikkeella
Kääretorttu
-
tai
.
SUOMI
6.6 Uunitoiminnon
asettaminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Uunitoiminnot.
3. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse uunitoiminto.
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
Käynnistä toiminto pitämällä painiketta
alhaalla 3 sekunnin ajan.
Kuumennuksen merkkivalo vilkkuu.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikkiin uunitoimintoihin.
5. Vahvista
-painikkeella.
6. Aseta lämpötila.
7. Vahvista
17
-painikkeella.
6.9 Jälkilämpö
6.7 Kuumennuksen osoitin
Kun jokin uunitoiminto kytketään päälle,
palkki tulee näkyviin näyttöön. Palkissa
näkyy, että lämpötila nousee. Kun
lämpötila on saavutettu, äänimerkki
kuuluu kolme kertaa ja palkki vilkkuu ja
häviää sen jälkeen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
6.8 Pikakuumennus
Tämä toiminto vähentää
kuumennusaikaa.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Hälytinajastin
Käyttötarkoitus
Ajanlaskennan asettaminen (maks. 2 h 30
min). Tämä toiminto ei
vaikuta millään tavalla
uunin toimintaan. Se
voidaan kytkeä toimintaan, vaikka uuni olisi
kytketty pois toiminnasta.
Kytke toiminto päälle
painikkeella
. Aseta
minuutit painamalla
tai
ja käynnistä pai-
namalla
Kestoaika
.
Uunin toiminta-ajan
(enintään 23 tuntia ja 59
minuuttia) asettaminen.
Kellotoiminto
Lopetus
Käyttötarkoitus
Uunitoiminnon poiskytkeytymisajan (enintään
23 tuntia ja 59 minuuttia) asettaminen.
Jos aika asetetaan kellotoiminnolle, aika
käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.
Jos käytät kellotoimintoja:
Kestoaika, Lopetus, uuni
kytkee lämpövastukset pois
päältä, kun asetusajasta on
kulunut 90 %. Uuni käyttää
jälkilämpöä kypsennyksen
loppuvaiheessa, kunnes aika
loppuu (3 - 20 minuuttia).
18
www.aeg.com
7.2 Kellotoimintojen
asettaminen
minuutin ajan. Se kytkeytyy päälle, kun
kypsennys- tai paistotoiminto päättyy.
Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä valikossa:
Perusasetukset.
Ennen kuin käytät toimintoja:
Kestoaika, Lopetus,
uunitoiminto ja lämpötila on
asetettava ensin. Uuni
kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Voit käyttää toimintoja:
Kestoaika ja Lopetus
samanaikaisesti, jos laite
halutaan kytkeä
automaattisesti toimintaan ja
myöhemmin pois
toiminnasta.
Toiminnot: Kestoaika ja
Lopetus eivät toimi
paistolämpömittaria
käytettäessä.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse uunitoiminto.
3. Aseta lämpötila yli 80 °C.
4. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: Valmista ja
pidä.
-painikkeella.
5. Vahvista
Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
7.4 Ajan lisääminen
Toiminto: Ajan lisääminen pidentää
uunitoiminnon toiminta-aikaa, kun
Kestoaika on kulunut umpeen.
1. Aseta uunitoiminto.
Tämä soveltuu kaikkiin
uunitoimintoihin, joissa on
Kestoaika tai
Painoautomatiikka.
Toimintoa ei voida käyttää
uunitoiminnoissa, joissa
käytetään
paistolämpömittaria.
2. Paina -painiketta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee haluamasi
kellotoiminto ja vastaava symboli.
3. Aseta vaadittu aika painamalla
tai
.
-painikkeella.
4. Vahvista
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta. Näytössä näkyy viesti.
5. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
1. Kun kypsennysaika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki. Paina mitä
tahansa symbolia.
Näytössä näkyy viesti.
7.3 Valmista ja pidä
2. Paina painiketta
kytkeäksesi
toiminnon toimintaan tai peruuta
Toiminnon edellytykset:
toiminto painamalla .
3. Aseta toiminnon kesto.
• Lämpötilaksi on asetettu yli 80 °C.
• Toiminto: Kestoaika on asetettu.
4. Paina painiketta
.
Toiminto: Valmista ja pidä pitää valmiin
ruoan lämpimänä 80 °C lämpötilassa 30
8. AUTOMAATTISET OHJELMAT
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Verkkoreseptit
Automaattiohjelmien reseptit ovat
saatavilla verkkosivuiltamme.Hae
reseptikirja tarkistamalla tuotenumeron
(PNC) uunitilan etukehyksessä olevasta
arvokilvestä.
8.2 Reseptit jossa
Reseptiautomatiikka
Uunissa on lukuisia reseptejä, joita
voidaan käyttää. Reseptit ovat pysyviä,
eikä niitä voi muuttaa.
SUOMI
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Reseptit. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
4. Valitse resepti. Vahvista
painikkeella.
19
-
-painikkeella.
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilan. Kun ruoan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan
tai kalan keskelle paksuimpaan
kohtaan, jos mahdollista. Varmista,
että paistolämpömittarista on
vähintään 3/4 ruoan sisällä.
3. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
• uunin lämpötila (vähintään 120 °C),
• ruoan sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria ja
alkuperäisiä varaosia.
Ohjeita parhaiden tuloksien
saavuttamiseen:
• Käytä ruoka-aineksia
huoneenlämpöisinä.
• Paistolämpötilamittaria ei saa käyttää
nestemäisiin ruokiin.
• Paistolämpötilamittarin tulee olla
ruoassa ja pistokkeen pistorasiassa
ruoanlaiton aikana.
• Käytä suositeltuja
paistolämpötilamittarin lämpötilaasetuksia. Lue ohjeet kohdasta
"Vihjeitä ja neuvoja".
Laite laskee likimääräisen
kypsennyksen päättymisajan.
Se riippuu ruoan määrästä,
valitusta uunitoiminnosta ja
lämpötilasta.
Ruokalajin kategoriat: liha,
kana ja kala
1. Kytke laite toimintaan.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
tai
viiden sekunnin
4. Paina
sisällä ruoan sisälämpötilan
asettamiseksi.
5. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
6. Muuta ruoan sisälämpötilaa
painamalla .
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
20
www.aeg.com
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
7. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka
laitteesta.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Ruokalajin kategoria:
vuokaruoka
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta puolet aineksista keittoastiaan.
3. Aseta paistolämpömittarin kärki
tarkalleen vuokaruoan keskelle.
Paistolämpömittari tulee asettaa
vakaasti paikoilleen yhteen kohtaan
kypsennyksen ajaksi. Käytä sen
vakauttamiseen kiinteää ruokaainesta. Aseta paistolämpömittarin
silikonikahva tukevasti keittoastian
reunaa vasten. Paistolämpömittarin
kärki ei saa koskettaa keittoastian
pohjaan.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
tai
viiden sekunnin
6. Paina
sisällä ruoan sisälämpötilan
asettamiseksi.
7. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
8. Muuta ruoan sisälämpötilaa
painamalla .
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
9. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
10. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka
laitteesta.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
9.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon .
4. Peitä paistolämpömittari lopuilla
aineksilla.
5. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
SUOMI
21
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
10. LISÄTOIMINNOT
10.1 Suosikit
Voit tallentaa omia suosikkiasetuksiasi,
kuten kestoaikoja, lämpötila-asetuksia tai
uunitoimintoja. Ne ovat käytettävissä
valikossa: Suosikit. Uuniin voi tallentaa 20
ohjelmaa.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai
automaattiohjelma.
3. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: TALLENNA.
-painikkeella.
4. Vahvista
Näyttöön tulee ensimmäinen vapaa
muistipaikka.
5. Vahvista
-painikkeella.
6. Syötä ohjelman nimi.
Ensimmäinen kirjain vilkkuu.
tai
7. Paina
kirjaimen.
8. Paina painiketta
muuttaaksesi
.
Seuraava kirjain vilkkuu.
9. Toista tarvittaessa vaihe 7.
10. Tallenna asetus painamalla ja
pitämällä alhaalla painiketta
.
Kokonaisten muistipaikkojen yli voidaan
kirjoittaa. Kun näytössä näkyy
ensimmäinen vapaa muistipaikka, paina
tai
ja paina
olemassa olevan
ohjelman ylikirjoittamiseksi.
Ohjelman nimeä voidaan muuttaa
valikossa: Muokkaa ohjelman nimeä.
Ohjelman käynnistäminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Suosikit.
-painikkeella.
3. Vahvista
4. Valitse suosikkiohjelmasi nimi.
5. Vahvista
-painikkeella.
siirtyäksesi
Voit painaa painiketta
suoraan valikkoon: Suosikit. Sitä voidaan
käyttää, vaikka uuni olisi kytketty pois
toiminnasta.
22
www.aeg.com
10.2 Lapsilukon käyttäminen
2. Aseta uunitoiminto.
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
3. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: Kestoaika.
4. Aseta aika.
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku lukittuu
automaattisesti.
Viesti tulee näkyviin
näyttöön, kun painat jotakin
symbolia.
1. Kytke näyttö päälle painamalla
painiketta
.
ja
-painikkeita
2. Paina
samanaikaisesti, kunnes näyttöön
ilmestyy viesti .
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
10.3 Painikelukitus
Tämä toiminto estää uunitoiminnon
muuttamisen vahingossa. Se voidaan
kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun uuni
on kytketty toimintaan.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai asetus.
toistuvasti,
3. Paina painiketta
kunnes näytössä näkyy:
Painikelukitus.
4. Vahvista
-painikkeella.
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku on lukittu
ja avaimen symboli näkyy
näytössä.
Kytke toiminto pois päältä painamalla
painiketta
. Näytössä näkyy viesti.
Paina uudelleen
painamalla
ja vahvista
.
Toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta uunin
sammuttamisen yhteydessä.
10.4 Turvaohjelma
Toiminnon avulla voidaan asettaa
uunitoiminto (tai ohjelma) ja käyttää sitä
myöhemmin minkä tahansa symbolin
painalluksella.
1. Kytke uuni toimintaan.
5. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy:
Turvaohjelma.
-painikkeella.
6. Vahvista
Paina mitä tahansa symbolia (lukuun
ottamatta symbolia ) käynnistääksesi
toiminnon: Turvaohjelma. Valitsemasi
uunitoiminto käynnistyy.
Kun uunitoiminto päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
• Painikelukitus palaa, kun
uunitoiminto on
käynnissä.
• Valikko: Perusasetukset
mahdollistaa toiminnon
kytkemisen Turvaohjelma
toimintaan ja pois
toiminnasta.
10.5 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
10.6 Näytön kirkkaus
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
SUOMI
• Yökirkkaus: kun uuni on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun uuni on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin symbolia
yökirkkauden aikana (lukuun
ottamatta virtapainiketta), näyttö
palaa päiväkirkkaustilaan
seuraavan kymmenen sekunnin
ajaksi.
– jos uuni on pois päältä ja asetat
toiminnon: Hälytinajastin. Kun
toiminto päättyy, näyttö palaa
yökirkkaustilaan.
10.7 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
23
10.9 Mekaanisen luukun
lukituksen käyttäminen
1. Kytke luukun lukitus päälle vetämällä
luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
2. Kytke luukun lukitus pois päältä
käytöstä painamalla luukun lukitus
takaisin paneeliin.
10.8 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.
10.10 Luukun avaaminen
mekaanisella uunin lukituksen
ollessa päällä
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen
uunin lukitus on päällä.
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta
pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta
uuninluukkua sulkiessasi.
1
2
24
www.aeg.com
Jos painat luukun lukitusta
napsautukseen saakka, luukun lukitus
kytkeytyy pois päältä.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
11.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
Toiminto mahdollistaa lautasten ja
astioiden lämmittämisen ennen tarjoilua.
Lämpötila säätyy automaattisesti arvoon
70 °C.
Aseta lautaset ja astiat tasaisesti
päällekkäin uunin ritilälle. Käytä
ensimmäistä kannatintasoa. Vaihda
niiden paikkaa, kun lämmitysajasta on
kulunut puolet.
Taikinan nostatus
Toiminto mahdollistaa hiivataikinan
kohottamisen. Aseta taikina suureen
astiaan ja peitä se kostealla pyyhkeellä
tai tuorekelmulla. Aseta toiminto:
Taikinan nostatus ja kypsennysaika.
Sulatus
11.2 Luukun sisäosa
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle. Älä peitä ruokaa, muutoin
sulatusaika voi olla pitempi. Käytä
ensimmäistä kannatintasoa.
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
11.4 Paistaminen
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja kuumennustoiminnoista,
ruokien suositellut kannatintasot ja
lämpötilat.
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
11.3 Neuvoja uunin erityisiin
toimintoihin
Lämpimänä pito
Toiminto mahdollistaa ruoan
säilyttämisen lämpimänä. Lämpötila
säätyy automaattisesti arvoon 80 °C.
Lautasten lämmitys
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
SUOMI
25
11.5 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Korjaustoimenpide
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
11.6 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Maustekakku /
Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Hedelmäkakut
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Kakkupohja murotaikinasta, uunin
esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
Torttupohja vatkatusta taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Juustokakku
Ylä + alalämpö
170 - 190
60 - 90
1
26
www.aeg.com
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
(°C)
(min)
Ylä + alalämpö
170 - 190
30 - 40
3
Joulupulla (stollen) Ylä + alalämpö
160 - 180
50 - 70
2
Ruisleipä:
ensin: 230
20
1
Pullapitko / Pullakranssi, esikuumennus ei ole tarpeen
Ylä + alalämpö
myöhemmin: 160 - 30 - 60
180
Tuulihatut / Eclairleivokset
Ylä + alalämpö
190 - 210
20 - 35
3
Kääretorttu,
Ylä + alalämpö
180 - 200
10 - 20
3
Strösselikakku, esikuumennus ei ole
tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
3
Voilla leivottu man- Ylä + alalämpö
telikakku / Sokerikakut
190 - 210
20 - 30
3
Hedelmäkakku,
esikuumennus ei
ole tarpeen
Ylä + alalämpö
180
35 - 55
3
Pellillä paistetut
leivonnaiset, arkalaatuinen täyte
(esim. rahka, kerma, vaniljakastike)
Ylä + alalämpö
160 - 180
40 - 60
3
SUOMI
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikina / Notkeat
taikinat
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
Marengit
Kiertoilma
80 - 100
120 - 150
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Lehtitaikinaleivonnaiset, Kiertoilma
uunin esikuumennus
tyhjänä
170 - 180
20 - 30
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
190 - 210
10 - 25
Ylä + alalämpö
11.7 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Tehogrillaus
160 - 170
15 - 30
Patongit sulaneella
juustolla
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Riisipuuro
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
27
28
www.aeg.com
11.8 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
PIKKULEIVÄT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclair-leivokset, uunin esikuumennus tyhjänä
160 180
25 - 45
Strösselikakku, kuiva
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
160 170
30 - 60
Lehtitaikinaleivonnaiset, 170 uunin esikuumennus
180
tyhjänä
30 - 50
Sämpylät
20 - 30
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
180
11.9 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
PIKKULEIVÄT
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
150 160
20 - 40
Marengit
80 100
130 170
Macaronit
100 120
40 - 80
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
11.10 Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
PAAHTOPAISTI
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä + alalämpö
(°C)
(min)
230
120 - 150
SUOMI
PAAHTOPAISTI
(°C)
(min)
Paahtopaisti tai filee, raaka, uunin
esikuumennus tyhjänä
paksuus 1 cm
Tehogrillaus
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä, uunin esikuumennus
tyhjänä
paksuus 1 cm
Tehogrillaus
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä, uunin
esikuumennus tyhjänä
paksuus 1 cm
Tehogrillaus
170 - 180
8 - 10
PORSAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti, esi- 0,75 - 1
kypsennetty
150 - 170
90 - 120
29
30
www.aeg.com
VASIKKA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
LAMMAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
RIISTA
(kg)
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksen- 1
koipi, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä + alalämpö
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
Ylä + alalämpö
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
Ylä + alalämpö
180 - 200
60 - 90
SUOMI
KANA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5
190 - 210
35 - 50
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
KALA
(kg)
Kokonainen kala 1 - 1,5
Ylä + alalämpö
11.11 Leipä
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Käytä toista kannatintasoa.
Esikuumennusta ei suositella.
LEIPÄ
(°C)
(min)
Vehnäleipä
180 - 200
40 - 60
Patonki
200 - 220
35 - 45
Briossi
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ruisleipä
190 - 210
50 - 70
31
32
www.aeg.com
LEIPÄ
(°C)
(min)
Kokojyväleipä
180 - 200
50 - 70
Täysjyväleipä
170 - 190
60 - 90
Sämpylät
190 - 210
20 - 35
11.12 Rapea pinta, Pizza-toiminto
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras / Sveitsiläinen juus- 170 - 190
topiirakka
45 - 55
Omenapiirakka, kuorrutettu
50 - 60
150 - 170
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pizza, ohut pohja
200 - 230
15 - 20
Pizza, paksu pohja
180 - 200
20 - 30
Kohottamaton leipä
230 - 250
10 - 20
SUOMI
33
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Voitaikinapohjainen piiras
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi (Piiraat)
180 - 200
15 - 25
Vihannespiiras
160 - 180
50 - 60
11.13 Grilli
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
GRILLI
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Paahtopaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Naudanfilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kokonainen kala, 0,5 - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen. Paistolämpömittari
lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
34
www.aeg.com
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse Paistolämpömittari.
4. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C. Aseta lämpötila
toimintoon Paistolämpömittari.
5. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Aseta lämpötila 120 °C.
(kg)
(min)
Pihvit
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Naudanfilee
1 - 1,5
90 - 150
3
Paahtopaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
Vasikanpaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
11.15 Pakasteet
Sulatus
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset, ohuet
200 - 220
20 - 30
3
Ranskalaiset, paksut
200 - 220
25 - 35
3
Lohkoperunat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
3
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, tuore
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
3
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
2
SUOMI
11.16 Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
35
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille
ylösalaisin käännetyn aluslautasen
päälle. Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
0,5
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma, kun se on edelleen
hiukan jäässä.
60
60
-
Gateau (pe- 1,4
runalaatikko)
11.17 Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
(min)
Keittoaika kiehumiseen
Mansikat / Mustikat / 35 - 45
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
36
www.aeg.com
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
VIHANNEKSET
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
VIHANNEKSET
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
HEDELMÄT
(h)
Luumut
8 - 10
11.18 Kuivaus - Kiertoilma
Aprikoosit
8 - 10
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Omenaviipaleet
6-8
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
Päärynät
6-9
11.19 Paistolämpömittari
NAUDANLIHA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Puoliraaka
Keskitaso
Kypsä
Paahtopaisti
45
60
70
Selkäpaisti
45
60
70
SUOMI
NAUDANLIHA
Lihamureke
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
PORSAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
84
88
Selän kylkipaisti / Porsaankylkipaisti,
savustettu / Porsaankylkipaisti, hau- 75
dutettu
78
82
Kinkku / Paisti
VASIKKA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Vasikanpaisti
75
80
85
Vasikan reisipaisti
85
88
90
LAMMAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Lampaanreisi
80
85
88
Lampaanselkä
75
80
85
Lammaspaisti / Lampaanreisi
65
70
75
RIISTA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Jäniksenselkä / Kauriin-/hirvensatu65
la
70
75
Jäniksenkoipi / Jänis, kokonainen /
Kauriin-/hirvenkoipi
75
80
70
37
38
www.aeg.com
KANA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
Ankka, kokonainen/puolikas / Kalk75
kuna, kokonainen/rintapala
80
85
Ankka, rintapala
65
70
Kana
60
KALA (LOHI, TAIMEN,
KUHA)
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Kala, kokonainen/suuri/haudutettu / Kala, kokonainen/suuri/paistet- 60
tu
VUOKARUOAT - ESIKEITETYT VIHANNEKSET
Kesäkurpitsavuoka / Parsakaalivuoka / Fenkolivuoka
64
68
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
PATA - MAKEA
Laatikkoruoka vaaleasta leivästä
hedelmillä / ilman hedelmiä / Riisipuurolaatikko hedelmillä / ilman
hedelmiä / Makea nuudelivuoka
Lisää
Ruoan sisälämpötila (°C)
PATA - SUOLAINEN
Cannelloni / Lasagne / Makaronilaatikko
Keskitaso
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
85
90
11.20 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
SUOMI
Annosvuoat
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
11.21 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronivuoka
200 - 220
45 - 55
Perunapaistos
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Leipävanukas
190 - 200
55 - 70
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
Omenakakku vatkatusta taikinasta (pyöreä
kakkuvuoka)
160 - 170
70 - 80
Vehnäleipä
190 - 200
55 - 70
11.22 Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350,
IEC 60350.
39
40
www.aeg.com
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset
(°C)
(min)
Rasvaton sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
2
Rasvaton sokerikakku
Ylä + alalämpö
160
35 - 50
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
60 - 90
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Ylä + alalämpö
180
70 - 90
1
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
140
25 - 40
Murokeksit / Pasteijat, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä + alalämpö
160
20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Kiertoilma
uunin esikuumennus tyhjänä
150
20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Ylä + alalämpö
uunin esikuumennus tyhjänä
170
20 - 30
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 tasoa 3 tasoa
1/4
1/3/5
SUOMI
41
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
Pienet kakut, 20 kpl/
pelti, uunin esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 tasoa 3 tasoa
1/4
-
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Paahtoleipä
Grilli
1-3
5
Naudanlihapihvit, käännä
kypsennyksen puolivälissä
Grilli
24 - 30
4
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
42
www.aeg.com
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
12.2 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
12.3 Pyrolyysi
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä samaan aikaan
seuraavan toiminnon kanssa:
Pyrolyysi. Se voi vahingoittaa
laitetta.
Puhdistus ei voi käynnistyä, jos:
• Paistolämpömittaria ei ole poistettu.
• Uunin luukkua ei ole suljettu.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
1. Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat uunipeltien kannattimet.
2. Puhdista uunin sisäosa lämpimällä
vedellä ja miedolla
pesuaineella.Puhdista luukun sisälasi
lämpimällä vedellä ja pehmeällä
liinalla.
3. Kytke uuni toimintaan.
4. Siirry valikkoon ja valitse toiminto:
Pyrolyysi. Paina
.
5. Aseta puhdistuksen kesto:
Lisätoiminto
Kuvaus
Lyhyt
Kevyeen puhdistukseen: 1
h.
Normaali
Normaaliin
puhdistukseen: 1 h
30 min.
SUOMI
Teho
Perusteelliseen puhdistukseen: 3 h.
6. Paina
.
Kun puhdistus käynnistyy, uuninluukku
lukittuu ja lamppu sammuu.
Puhdistus voidaan lopettaa ennen sen
päättymistä kytkemällä uuni pois
toiminnasta.
VAROITUS!
Kun toiminto on suoritettu,
uuni on hyvin kuuma. On
olemassa palovammojen
vaara.
43
2
B
1
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
Luukku on edelleen lukittu ja joitakin
uunin toimintoja ei voida käyttää
puhdistuksen jälkeen, kunnes uunin
sisälämpötila laskee.
12.4 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi. Lasilevyjen
lukumäärä vaihtelee mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Luukku on painava.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Paina saranoissa olevat lukitusvivut
(A) ääriasentoon.
A
A
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
avausasentoon (noin 70° kulma).
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti uunista
ylöspäin suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
9. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Noudata puhdistuksen jälkeen yllä olevia
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten
suurempi ja lopuksi luukku.
VAROITUS!
Varmista, että lasit on
asetettu oikeaan asentoon.
Muutoin luukun pinta voi
ylikuumentua.
Varmista, että lasilevyt (C, B ja A) tulevat
oikeaan järjestykseen. Aseta ensin
lasilevy C, jonka vasemmalle puolelle on
painettu neliö ja oikealle puolelle kolmio.
Kyseiset merkit on kohokuvioitu myös
luukun kehykseen. Lasissa olevan
kolmiomerkin tulee vastata luukun
kehyksessä olevaa kolmiota ja
neliömerkin tulee vastata neliötä. Asenna
sen jälkeen kaksi muuta lasilevyä.
44
www.aeg.com
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
ABC
Sivulamppu
1. Poista vasen kannatinkisko
päästäksesi lamppuun.
2. Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä
esineellä (esim. teelusikalla).
12.5 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3. Puhdista suojalasi.
4. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
5. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
6. Asenna vasen kannatin.
SUOMI
45
13.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Paistolämpömittari ei toimi.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy F111.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Katkaise ja kytke virta uudelleen uuniin irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
46
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Esitystila on päällä.
Katso kohta "Perusasetukset" osiosta "Päivittäinen
käyttö".
13.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
14. ENERGIATEHOKKUUS
14.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BPE742220B 944187734
BPE742220M 944187859,
944188346
BPE74222FB 944188251,
944188364
BPK742220M 944187849,
944188342
Energialuokka
81,2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
1,09 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
71 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
SUOMI
Massa
BPE742220B
36.0 kg
BPE742220M
36.0 kg
BPE74222FB
36.0 kg
BPK742220M
36.0 kg
47
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B
mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
14.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
48
www.aeg.com
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
49
50
www.aeg.com
SUOMI
51
867353343-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising