AEG | BPE74222FB | User manual | Aeg BPE74222FB Brugermanual

Aeg BPE74222FB Brugermanual
BPE742220B
BPE742220M
BPE74222FB
BPK742220M
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 9
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE.................................................................................... 11
6. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 11
7. URFUNKTIONER........................................................................................................17
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER.............................................................................. 18
9. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 18
10. EKSTRAFUNKTIONER............................................................................................ 21
11. RÅD OG TIP............................................................................................................. 23
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 41
13. FEJLFINDING.......................................................................................................... 44
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 45
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
600 (600) mm
Kabinetbredde
550 mm
Kabinetdybde
605 (580) mm
DANSK
Højden foran på apparatet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
549 mm
Bredden bagest på
apparatet
548 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbygningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
1017 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
550 x 20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
5
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
• Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
6
www.aeg.com
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
• Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander,
bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
DANSK
•
•
•
•
•
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under
og efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under
og efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
børn eller personer med fysiske
lidelser.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.8 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
7
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrolpanel
Elektronisk programur
Bøsning til termometer
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
7
3.2 Tilbehør
Grill/bradepande
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Til bagning og stegning, eller som en
drypbakke til opsamling af fedt.
Termometer
Til måling af temperaturen i maden.
DANSK
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektronisk programur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Brug tasterne til at betjene apparatet.
Sensorfelt
1
2
-
Funktion
Kommentar
Display
Viser ovnens aktuelle indstillinger.
TÆND/SLUK
Tænde og slukke for ovnen.
Ovnfunktioner eller Hjælp Til Tilberedning
Tryk på sensorfeltet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: Hjælp Til Tilberedning.
Tryk på sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, Hjælp Til Tilberedning. Tryk
på feltet i 3 sekunder for at tænde eller slukke for
lyset. Du kan også tænde lampen, når ovnen er
slukket.
Favoritter
For at gemme og få adgang til dine favoritter.
Temperaturvalg
For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i ovnen. Tryk på feltet i 3 sekunder
for at tænde eller slukke funktionen: Hurtig opvarmning.
Ned-tast
Til at navigere ned i menuen.
Op-tast
Til at navigere op i menuen.
OK
Bekræfter valget eller indstillingen.
Tilbage-tast
Går ét niveau tilbage i menuen. Tryk på feltet i 3
sekunder for at få vist hovedmenuen.
3
4
5
6
7
8
9
9
10
www.aeg.com
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
Tid og ekstrafunk- Til indstilling af forskellige funktioner. Når en optioner
varmningsfunktion er i gang, skal du trykke på
sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne: Panel lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du
kan også skifte indstillingerne for stegetermometeret.
10
Minutur
11
For at angive funktionen: Minutur.
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Ovnfunktion
Klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Temperatur
En funktions varighed eller
sluttidspunkt
Andre lamper i displayet:
Symbol
Funktion
Minutur
Funktionen virker.
Klokkeslæt
Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
Varighed
Displayet viser den krævede tilberedningstid.
Slut tid
Displayet viser, når tilberedningstiden
er slut.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på
og
på
samme tid for at nulstille tiden.
Beregning
Ovnen beregner tilberedningstiden.
Lampe for opvarmning
Displayet viser temperaturen i ovnen.
Hurtig opvarmning
Funktionen er aktiveret. Funktionen
reducerer opvarmningstiden.
Vægtautomatik
Displayet viser, at vægtautomatikken
er aktiv, eller at vægten kan ændres.
DANSK
Symbol
11
Funktion
Heat+Hold
Funktionen er aktiveret.
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
5.2 Første tilslutning
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Når ovnen tilsluttes til ledningsnettet
eller efter strømafbrydelse, skal der
indstilles sprog, displaykontrast og
displaylysstyrke samt aktuel tid.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
1. Tryk på
værdien.
eller
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
2. Tryk på
for at bekræfte.
for at indstille
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Symbol / Menupunkt
6.1 Navigering i menuerne
1. Tænd ovnen.
Favoritter
2. Tryk på
eller
menufunktionen.
for at indstille
for at gå til undermenuen
3. Tryk på
eller acceptere indstillingen.
Du kan når som helst skifte
til hovedmenuen med
.
6.2 Oversigt over menuer
Hovedmenu
Symbol / Menupunkt
Ovnfunktioner
Opskrifter
Rengøring
Egnet til
Indeholder en liste
med ovnfunktioner.
Indeholder en liste
med automatiske programmer.
Grundindstillinger
Specielle emner
Egnet til
Indeholder en liste
med yndlingstilberedningsprogrammer, der
er oprettet af brugeren.
Indeholder en liste
med rengøringsprogrammer.
Bruges til at indstille
apparatkonfigurationen.
Indeholder en liste
med ekstra ovnfunktioner.
12
www.aeg.com
Symbol / Menupunkt
Hjælp Til Tilberedning
Egnet til
Symbol / Menupunkt
Giver anbefalede ovnindstillinger for en
lang række retter.
Vælg en ret og påbegynd tilberedningen.
Temperaturen og tiderne er kun vejledende for at opnå et bedre resultat og kan justeres. De afhænger af
opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.
Indstiller lysstyrke i disLysstyrke display playet i trin.
Undermenu for: Grundindstillinger
Symbol / Menupunkt
Indstil aktuel tid
Tidsangivelse
Hurtig opvarmning
Set + Go
Heat+Hold
Forløb
Angiver det aktuelle
klokkeslæt.
Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i displayet, når
apparatet slukkes.
Når den er aktiveret,
reducerer funktionen
opvarmningstiden.
Til at indstille en funktion og aktivere den
senere med et tryk på
et symbol på kontrolpanelet.
Holder den tilberedte
mad varm i 30 minutter
efter endt tilberedningscyklus.
Aktiverer og deaktiveForlængelse af ti- rer funktionen Forlængelse af tiden.
den
Kontrast display
Indstiller kontrast i displayet i trin.
Forløb
Angiver sprog.
Sprog
Signal volume
Panel signal
Indstiller lydstyrke for
tastetoner og signaler i
trin.
Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan
ikke deaktiveres.
Aktiverer og deaktiveAlarm/Fejl signa- rer alarmtonerne.
ler
Husk rengøring
Minder dig om at rengøre apparatet.
DEMO-tilstand
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Service
Viser softwarens version og konfiguration.
Fabriksindstillinger
Sætter alle indstillinger
tilbage til fabriksindstillingerne.
6.3 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Varmluft
Anvendelse
Bagning på tre ovnriller
og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen
20 - 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/
undervarme.
DANSK
Ovnfunktion
Pizza
Anvendelse
Ovnfunktion
Til bagning på én ristposition med kraftigere
bruning og sprød bund.
Indstil temperaturen 20
- 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/
undervarme.
Denne funktion er beregnet til at spare enerFugtig varmluft gi under madlavning.
Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger, Fugtig
varmluft. Ovnlågen bør
være lukket under tilberedning, så funktionen
ikke afbrydes og for at
sikre, at ovnen virker
med den højest mulige
energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes.Varmeeffekten
kan reduceres. Få generelle anbefalinger til at
spare energi i kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparelse. Denne funktion blev anvendt til at overholde
energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1. Når
du bruger denne funktion, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
Til bagning og stegning
på én ristposition.
Over-/undervarme
Frosne madvarer
Grillstegning
Turbogrill
Undervarme
13
Til tilberedning af sprøde færdigretter (f.eks.
pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller).
Til grillstegning af flade
madvarer og til ristning
af brød.
Til stegning af større
stege eller fjerkræ på
én ovnrille. Til at lave
gratiner og til at brune.
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Anvendelse
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
6.4 Specielle emner
Ovnfunktion
Egnet til
Til at holde maden
varm.
Holde varm
Til at varme tallerkener
op inden servering.
Tallerkenvarmer
14
www.aeg.com
Ovnfunktion
Egnet til
Til at henkoge grøntsager (f.eks. pickles).
Hævning af dej
Gratiner
Fisk, bagt
Fiskepinde
Fiskefilet, frosne
Hel lille fisk, grillstegt
Til at øge hastigheden
af dejens hævning.
Den forhindrer dejens
overflade i at tørre ud
og holder dejen elastisk.
Lavtemperaturstegning
Optøning
Ret
Til tørring af snittet
frugt, grønt og svampe.
Til tilberedning af
møre, saftige stege.
Brød
Fødevarekategori: Fisk/Skaldyr
Fisk
Henkogning
Tørring
6.5 Hjælp Til Tilberedning
Hel fisk, grillstegt
Hel fisk, grillstegt
Hel laks
-
Fødevarekategori: Fjerkræ
Ret
Brug denne funktion til
at bage brød og småt
gærbrød med en
sprødhed, farve og
glans, som var de bagt
af en professionel bager.
Til optøning af mad
(grønt og frugt). Optøningstiden afhænger
af de frosne madvarers
mængde og omfang.
Til ovnretter som lasagne eller kartoffelgratin. Til at lave gratiner og til at brune.
Udbenet fjerkræ
Kyllingevinger, friske
Kylling
Kyllingevinger, frosne
Kyllingelår, friske
Kyllingelår, frosne
Kylling, halveret
Fødevarekategori: kød
Ret
Oksekød
Braiseret kød
Farsbrød
Rød
Rød
Rosa i midten
Roastbeef
Rosa i midten
Gennemstegt
Gennemstegt
DANSK
15
Fødevarekategori: Pizza/Quiche
Ret
Skandinavisk oksekød
Ret
Rød
Pizza, tynd dej
Rosa i midten
Pizza, ekstra topping
Gennemstegt
Spareribs
Pizza
Svineskank, forkogt
Svin
Kalvekød
Kalveskank
Kam
Lammekølle
Lam
Dyreryg
Pizza snacks, frosne
Svinekam
Svinebov
Lammeryg
Deep pan pizza,
frossen
Pizza, kold
Svinekødsteg
Nakkesteg
Pizza, frossen
Brødgratin
-
Flammkuchen
-
Madtærte
-
Quiche lorraine
-
Madflan
-
Fødevarekategori: Kage/småkager
Lammesteg, rosa
Ret
Hare
• Harekølle
• Hareryg
Gærkage
-
Æblekage, lukket
-
• Hareryg
Formkage
-
Vildt
• Kølle
• Ryg
Lukket æbletærte
-
Ostekage, form
-
Croissant
-
Sandkage
-
Tærte
-
Sød tærte
-
Mandelkage
-
Muffins
-
Butterdej
-
Kagesnitter
-
Flødeboller
-
Butterdej
-
Flødekager
-
Vildtsteg
Dyreryg
Fødevarekategori: Ovnretter
Ret
Lasagne/Cannelloni, frossen
-
Grøntsagsgratin
-
Desserter
-
16
www.aeg.com
Fødevarekategori: Tilbehør
Ret
Ret
Makroner
-
Pommes frites, tynde
-
Lagkagebunde af
mørdej
-
Pommes frites, tykke
-
Tysk julestollen
Æble strudel, frossen
-
Pommes frites, fros- ne
Sukkerdej
Kroketter
-
Gærdej
Kartoffelbåde
-
Brasede kartofler
-
Kage på plade
Ostekage, bagepla- de
Brownies
-
Roulade
-
Gærkage
-
Æblekage m. smuldredej
-
Sukkerkage
-
Tærtebund
6.6 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Ovnfunktioner.
Sukkerbund til tærte
for at bekræfte.
3. Tryk på
4. Vælg en ovnfunktion.
Frugttærte af rørt
dej
Gærdej
Fødevarekategori: Brød/Småt gærbrød
Ret
Småt gærbrød
Boller, frosne
Ciabatta
Kringle
Brød
bruge
eller
til at
indstille de nye værdier.
Bund af mørdej
Frugttærte af mørdej
Frugttærte
Når det er nødvendigt at
ændre rettens vægt eller
kernetemperatur, kan du
Fletbrød
Flade madbrød
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på
for at bekræfte.
6.7 Indikator for opvarmning
Når du slår en ovnfunktion til, tændes
bjælken i displayet. Bjælken viser, at
temperaturen stiger. Når temperaturen
er nået, lyder alarmen 3 gange og
bjælken blinker og forsvinder.
6.8 Hurtig opvarmning
Denne funktion reducerer
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmningfunktionen er i gang.
Funktionen slås til ved at holde
i3
sekunder. Lampen for opvarmning
skifter.
DANSK
Denne funktion er ikke tilgængelig for
visse ovnfunktioner.
17
6.9 Restvarme
Når der slukkes for ovnen, viser displayet
restvarmen. Du kan bruge varmen til at
holde maden varm.
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast Egnet til
Minutur
At indstille nedtælling
(maks. 2 t og 30 min).
Denne funktion har ikke
indflydelse på ovnen.
Den kan også aktiveres,
når ovnen er slukket.
Brug
for at slå funkti-
onen til. Tryk på
ler
el-
for at indstille
minutterne og på
for at starte.
Varighed
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt (maks. 23 t 59
min).
Slut tid
Til at indstille sluttiden
for en ovnfunktion
(maks. 23 t 59 min).
Hvis du angiver tiden for en urfunktion,
begynder tiden at tælle ned efter 5
sekunder.
Hvis du bruger
urfunktionerne: Varighed,
Slut tid, slukker ovnen
varmelegemerne, når 90% af
den indstillede tid er gået.
Ovnen bruger restvarmen til
at lave maden færdig, indtil
den indstillede tid er gået (3
- 20 minutter).
7.2 Indstilling af
urfunktionstasterne
Før du bruger funktionerne:
Varighed, Slut tid, skal du
først indstille en ovnfunktion
og en temperatur. Ovnen
slukkes automatisk.
Du kan bruge funktionerne:
Varighed og Slut tid
samtidigt, hvis ovnen skal
tændes og senere slukkes
automatisk.
Funktionerne: Varighed og
Slut tid virker ikke, når du
bruger stegetermomter.
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
den ønskede urfunktion og det
tilhørende symbol vises i displayet.
eller
for at indstille
3. Tryk på
den nødvendige tid.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Når tiden er slut, udsendes et signal.
Ovnen slukkes. Displayet viser en
meddelelse.
5. Tryk på et hvilket som helst symbol
for at stoppe signalet.
7.3 Heat+Hold
Betingelser for funktionen:
• Den indstillede temperatur skal være
over 80 °C.
• Funktionen: Varighed er indstillet.
Funktionen: Heat+Hold holder færdig
mad varm ved 80 °C i 30 minutter. Den
tændes, når bagningen eller stegningen
er slut.
Du kan slå funktionen til eller fra i
menuen: Grundindstillinger.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
18
www.aeg.com
4. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Heat+Hold.
5. Tryk på
for at bekræfte.
Når funktionen er slut, udsendes et
signal.
7.4 Forlængelse af tiden
Funktionen: Forlængelse af tiden
fortsætter ovnfunktionen, efter endt
Varighed.
1. Når tilberedningstiden er slut,
udsendes et signal. Tryk på hvilket
som helst symbol.
Displayet viser meddelelsen.
2. Tryk på
for at slå funktionen til
eller på
for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på
.
Det gælder for alle
ovnfunktioner med Varighed
eller Vægtautomatik.
Gælder ikke for
ovnfunktioner med
stegetermometer.
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Opskrifter på nettet
Du kan finde opskrifterne for de
automatiske programmer på vores
website.Se PNC-nummeret på
mærkepladen på ovnrummets forramme
for at finde opskriftbogen.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Opskrifter. Tryk på
for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
at bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på
bekræfte.
for
for at
8.2 Opskrifter med Opskrift
automatik
Denne ovn har en række opskrifter, du
kan bruge. Opskrifterne er faste og kan
ikke ændres.
9. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Madlavningstermometer
Madlavningstermometeret måler
temperaturen i maden. Når maden har
nået den angivne temperatur, slukkes
apparatet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
• ovntemperaturen (minimum 120 °C),
• kernetemperaturen i maden.
FORSIGTIG!
Brug kun det medfølgende
madlavningstermometer og
de originale reservedele.
Vejledning til de bedste resultater:
• Ingrendienser skal være ved
stuetemperatur.
• Madlavningstermometeret kan ikke
anvendes til retter med væske.
• Under tilberedning skal
madlavningstermometeret blive i
DANSK
retten, og stikket skal forblive i
kontakten.
• Brug anbefalede
kernetemperaturindstillinger til mad.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og
råd".
Apparatet beregner en
anslået sluttid for
tilberedningen. Den
afhænger af
fødevaremængden, den
indstillede ovnfunktion og temperatur.
Fødevarekategorier: kød,
fjerkræ og fisk
1. Tænd for apparatet.
2. Indsæt madlavningstermometerets
spids i midten af kød eller fisk, om
muligt i den tykkeste del. Sørg for, at
mindst 3/4 af
madlavningstermometeret er inde i
retten.
3. Sæt madlavningstermometerets stik i
kontakten på apparatets forside.
Displayet viser symbolet for
madlavningstermometeret.
19
4. Tryk på
eller
inden 5
sekunder for at indstille
centrumtemperaturen.
5. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
6. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når den indstillede temperatur i retten
nås, udsendes et lydsignal. Apparatet
slukkes automatisk.
7. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå
signalet fra.
8. Tag madlavningstermometerets stik
ud af kontakten, og tag retten ud af
apparatet.
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrændinger, da
madlavningstermometeret
bliver meget varmt. Pas på,
når du trækker det ud og
fjerner det fra maden.
Fødevarekategori: gryderet
1. Tænd for apparatet.
2. Anbring halvdelen af ingredienserne
i et stegefad.
3. Indsæt madlavningstermometerets
spids nøjagtigt i midten af
gryderetten.
Madlavningstermometeret bør
stabiliseres ét sted under
tilberedningen. Brug en fast
ingrediens til at opnå dette. Brug
stegefadets kant til at understøtte
madlavningsstermometerets
silikonehåndtag.
Madlavningstermometerets spids bør
ikke berøre bunden af et stegefad.
20
www.aeg.com
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrændinger, da
madlavningstermometeret
bliver meget varmt. Pas på,
når du trækker det ud og
fjerner det fra maden.
9.2 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, .
4. Dæk madlavningsstermometeret
med resten af ingredienserne.
5. Sæt madlavningstermometerets stik i
kontakten på apparatets forside.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
Displayet viser symbolet for
madlavningstermometeret.
eller
inden 5
6. Tryk på
sekunder for at indstille
centrumtemperaturen.
7. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
8. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når retten er ved den indstillede
temperatur, udsendes et lydsignal.
Apparatet slukkes automatisk.
9. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå
signalet fra.
10. Tag madlavningstermometerets stik
ud af kontakten, og tag retten ud af
apparatet.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
DANSK
21
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
10. EKSTRAFUNKTIONER
10.1 Favoritter
Aktivering af programmet
Du kan gemme dine favoritindstillinger,
f.eks. varighed, temperatur eller
ovnfunktion. De findes i menuen:
Favoritter. Du kan gemme 20
programmer.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Favoritter.
Gemme et program
for at gå direkte til
Du kan trykke på
menuen: Favoritter. Den kan også
bruges, når ovnen er slukket.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller et
automatisk program.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: GEM.
for at bekræfte.
4. Tryk på
Displayet viser den første ledige plads i
hukommelsen.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.
Første bogstav blinker.
eller
7. Tryk på
bogstavet.
for at skifte
.
8. Tryk på
Det næste bogstav blinker.
9. Udfør trin 7 igen efter behov.
nede for at
10. Tryk på og hold
gemme.
Du kan overskrive en plads i
hukommelsen. Når displayet viser den
første ledige plads i hukommelsen, skal
du trykke på
eller
og trykke på
for at overskrive et eksisterende
program.
Du kan ændre navnet på et program i
menuen: Redigér programnavn.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.
5. Tryk på
for at bekræfte.
10.2 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
Hvis Pyrolysefunktionen
kører, låses døren
automatisk.
Der vises en meddelelse i
displayet, når du trykker på
et symbol.
1. Tryk på
for at tænde displayet.
og , indtil
2. Tryk samtidig på
displayet viser en meddelelse .
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
10.3 Panel lås
Denne funktion forhindrer en utilsigtet
ændring af ovnfunktionen. Du kan kun
slå den til, når ovnen er tændt.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Panel lås.
4. Tryk på
for at bekræfte.
22
www.aeg.com
Hvis funktionen Pyrolyse
virker, låses lågen, og der
vises et nøglesymbol i
displayet.
Tryk på
for at slukke for funktionen.
Displayet viser en meddelelse. Berør
igen, og derefter
for at bekræfte.
Når du slukker for ovnen,
slås funktionen også fra.
(°C)
(t)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys,
Termometer,Varighed, Slut tid.
10.4 Set + Go
10.6 Displayets lysstyrke
Med funktionen kan du indstille en
ovnfunktion (eller et program) og
aktivere den senere ved at berøre
symbolet én gang.
Displayet har to lysstyrker:
Tryk på et symbol (undtagen for ) for
at starte funktionen: Set + Go. Den
valgte ovnfunktion starter.
• Aften/nat-lysstyrke - når ovnen er
slukket, er displayets lysstyrke lavere
mellem 22.00 og 6.00.
• Dag-lysstyrke:
– når ovnen er tændt.
– hvis du berør et symbol under
aften/nat-lysstyrke (bortset fra
TÆND / SLUK), går displayet
tilbage til dag-lysstyrke i de næste
10 sekunder.
– hvis ovnen er slukket, og du
indstiller funktionen: Minutur. Når
funktionen er færdig, går
displayet tilbage til aften/natlysstyrke.
Når ovnfunktionen er slut, udsendes et
signal.
10.7 Køleblæser
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion.
en eller flere gange, indtil
3. Tryk på
displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
5. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Set + Go.
6. Tryk på
for at bekræfte.
• Panel lås er tændt, når
ovnfunktionen virker.
• Menuen:
Grundindstillinger lader
dig slå funktionen: Set +
Go til og fra.
10.5 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
30 - 115
(t)
12.5
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
10.8 Mekanisk lågelås
Lågelåsen er ulåst, når du køber ovnen.
DANSK
23
2. Skub lørlåsen tilbage i panelet for at
frakoble lørlåsen.
FORSIGTIG!
Bevæg ikke lågelåsen
vertikalt.
Tryk ikke på lågelåsen, når
du lukker ovnlågen.
10.10 Åbning af lågen med
tilkoblet mekanisk dørlås
Du kan åbne lågen, når den mekaniske
dørlås er tilkoblet.
1. Skub dørlåsen let.
2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget.
1
2
10.9 Sådan bruges den
mekaniske dørlås
1. Træk dørlåsen frem, indtil den låses
på plads, for at slå dørlåsen til.
Hvis du trykker på dørlåsen, indtil der
høres et klik, deaktiverer du dørlåsen.
11. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
11.2 Lågens inderside
På lågens inderside finder du:
• ovnrillernes numre.
• oplysninger om ovnfunktioner,
anbefalede ovnriller og temperaturer
for retter.
24
www.aeg.com
11.3 Råd om ovnens særlige
opvarmningsfunktioner
Holde varm
Med denne funktion kan du holde
maden varm. Temperaturen indstilles
automatisk til 80 °C.
Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken. Tilbered ikke
maden, da den kan forlænge
optøningstiden. Brug ovnens første
ristposition.
11.4 Bagning
Tallerkenvarmer
Med denne funktion kan du opvarme
tallerkener og fade inden servering.
Temperaturen indstilles automatisk til 70
°C.
Anbring tallerkener og fade jævnt på
grillristen i stabler. Brug ovnens første
ristposition. Byt om på dem efter
halvdelen af opvarmningstiden.
Hævning af dej
Med funktionen kan du hæve gærdej.
Læg dejen i et stort fad, og dæk det med
et vådt håndklæde og plastikfolie. Indstil
funktion: Hævning af dej og
tilberedningstiden.
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
11.5 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
Der er for høj ovntemperaog bliver klæg eller med tur.
vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperatur og
og bagetiden er for kort.
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt for- Fordel kagedejen jævnt på bagedelt.
pladen den næste gang.
DANSK
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur den næste gang.
11.6 Bagning på én ribbe
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Gærkage / Croissant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkage / Frugtkager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tærtebund - mørdej, forvarm den
tomme ovn
Varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Tærtebund - rørt
kagedej
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Kvarkkage
Over-/undervarme
170 - 190
60 - 90
1
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
(°C)
(min.)
Fletbrød / Kringle, Over-/undervarforvarmning er ikke me
nødvendig
170 - 190
30 - 40
3
Stollen
Over-/undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød:
Over-/undervarme
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
25
26
www.aeg.com
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
(°C)
(min.)
Flødeboller / Flødekager
Over-/undervarme
190 - 210
20 - 35
3
Roulade,
Over-/undervarme
180 - 200
10 - 20
3
Kage med choko- Varmluft
ladeflager, tør, forvarmning er ikke
nødvendig
150 - 160
20 - 40
3
Smørmandelkage / Over-/undervarSukkerkage
me
190 - 210
20 - 30
3
Frugttærter, forvarmning er ikke
nødvendig
Over-/undervarme
180
35 - 55
3
Gærkager med
blødt fyld (f.eks.
kvark, fløde, creme)
Over-/undervarme
160 - 180
40 - 60
3
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Sød mørdej / Sandkage- Varmluft
dej
150 - 160
10 - 20
Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Småkager af gærdej
Varmluft
150 - 160
20 - 40
DANSK
27
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Småt bagværk af butter- Varmluft
dej, forvarm den tomme
ovn
170 - 180
20 - 30
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
190 - 210
10 - 25
Over-/undervarme
11.7 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Grøntsagsgratin, forvarm den tomme ovn
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Risengrød
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
11.8 Bagning på flere ribber
Brug funktionen: Varmluft.
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Flødeboller / Flødekager, forvarm den tomme ovn
(°C)
(min.)
160 180
25 - 45
28
www.aeg.com
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Toscatærte, tør
SMÅT BAGVÆRK
(°C)
(min.)
150 160
30 - 45
Småt gærbrød
(°C)
(min.)
180
20 - 30
11.9 Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
SMÅT BAGVÆRK
Steg magert kød tildækket.
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
(°C)
(min.)
Lagkagebunde af mørdej
150 160
20 - 40
Marengs
80 100
130 170
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Makroner
100 120
40 - 80
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
Småkager af gærdej
160 170
30 - 60
170 180
30 - 50
Småt bagværk af butterdej, forvarm den
tomme ovn
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
11.10 Stegning
Brug ovnens første ristposition.
ROASTBEEF
(°C)
(min.)
Over-/undervarme
230
120 - 150
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
rød, forvarm den
tomme ovn
Turbogrill
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
medium, forvarm
den tomme ovn
Turbogrill
180 - 190
6-8
Grydesteg
1 - 1,5 kg
DANSK
ROASTBEEF
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
gennemstegt, forvarm den tomme
ovn
Turbogrill
(°C)
(min.)
170 - 180
8 - 10
SVINEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / Skinke m.
ben
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
29
30
www.aeg.com
LAM
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Lammekølle / Lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILDT
(kg)
(°C)
(min.)
Ryg / Harekølle,
forvarm den
tomme ovn
1
Over-/undervarme
230
30 - 40
Vildtryg
1.5 - 2
Over-/undervarme
210 - 220
35 - 40
Kølle
1.5 - 2
Over-/undervarme
180 - 200
60 - 90
KYLLING
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
DANSK
KYLLING
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Over-/undervarme
11.11 Brød
(°C)
(min.)
210 - 220
40 - 60
Brug ovnens anden ristposition.
Forvarmning anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min.)
Franskbrød
180 - 200
40 - 60
Flute
200 - 220
35 - 45
Croissant
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
190 - 210
50 - 70
Fuldkornsbrød
180 - 200
50 - 70
Brød med hele korn
170 - 190
60 - 90
Boller
190 - 210
20 - 35
31
32
www.aeg.com
11.12 Sprød tilberedning med Pizza
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Schweizisk
tærte
170 - 190
45 - 55
Æbletærte, lukket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Pizza, tynd bund
200 - 230
15 - 20
Pizza, tyk bund
180 - 200
20 - 30
Flade madbrød
230 - 250
10 - 20
Tærte m/butterdej
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirogger
180 - 200
15 - 25
Grøntsagstærte
160 - 180
50 - 60
11.13 Grillstegning
Sæt bradepanden på første ovnrille, så
den kan opsamle fedt.
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
DANSK
33
GRILL
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Roastbeef
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Lavtemperaturstegning
Denne funktion gør det muligt for dig at
tilberede stykker af magert og mørt kød
og fisk. Den kan ikke bruges til: fjerkræ,
fedtholdig flæskesteg, grydesteg.
Termometer-temperaturen bør ikke være
højere end 65 °C.
1. Brun kødet i 1-2 minutter på hver
side på en pande over høj varme.
2. Læg kødet i en bradepande eller
direkte på grillristen. Sæt en
bradepande under risten, så den kan
opfange fedtet.
Kog/steg altid uden låg, når du
bruger denne funktion.
3. Brug Termometer.
4. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning. Du kan
indstille temperaturen på mellem 80
°C og 150 °C i de første 10 minutter.
Standard er 90 °C. Indstil
temperaturen for Termometer.
5. Efter 10 minutter sænker ovnen
automatisk temperaturen til 80 °C.
Indstil temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min.)
Bøffer
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Roastbeef
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvesteg
1 - 1.5
120 - 150
1
34
www.aeg.com
11.15 Frosne madvarer
OPTØNING
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
2
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynde
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kartoffelbåde / Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, frisk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Bagt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingevinger
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Optøning
Tilbered ikke maden, da dette kan
forlænge optøningstiden.
Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken.
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(min.)
(min.)
Optønings- Yderligere
tid
optøningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Læg en kyllingen på en omvendt
underkop i en spisetallerken. Vendes undervejs.
Kød
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød
0.5
90 - 120
20 - 30
Vendes undervejs.
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
DANSK
35
(kg)
(min.)
(min.)
Optønings- Yderligere
tid
optøningstid
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Fløde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk fløden, mens den stadig er lidt
frossen nogle steder.
Kage
1.4
60
60
-
11.17 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
STENFRUGT
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
35 - 45
10 - 15
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
BLØD FRUGT
(min.)
Henkogning til
simring
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Agurker
50 - 60
-
Blandet pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ærter / Asparges
50 - 60
15 - 20
36
www.aeg.com
11.18 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
GRØNTSAGER
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Krydderurter
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
(°C)
(t)
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUGT
GRØNTSAGER
(t)
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Ærter
6-9
11.19 Termometer
ROASTBEEF
Kernetemperatur (°C)
Rød
Medium
Gennemstegt
Roastbeef
45
60
70
Tyndsteg
45
60
70
ROASTBEEF
Farsbrød
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
83
86
SVINEKØD
Skinke / Steg
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
84
88
DANSK
SVINEKØD
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Rygkotelet / Ribbesteg, røget / Rib75
besteg, pocheret
KALV
Medium
Mere
78
82
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kalvesteg
75
80
85
Kalveskank
85
88
90
FÅR/LAM
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Fårekølle
80
85
88
Fåreryg
75
80
85
Lammesteg / Lammekølle
65
70
75
VILDT
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Hareryg / Vildtryg
65
70
75
Harekølle / Hare, hel / Vildtben
70
75
80
KYLLING
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kylling
80
83
86
And, hel / halv / Kalkun, hel / bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
37
38
www.aeg.com
FISK (LAKS, ØRRED,
SANDART)
Kernetemperatur (°C)
Fisk, hel / stor / dampet / Fisk,
hel / stor / stegt
KASSEROLLER - FORKOGTE GRØNTSAGER
Squash-gryderet / Broccoli-gryderet / Fennikel-gryderet
Mindre
Medium
Mere
60
64
68
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SALT
Kernetemperatur (°C)
Cannelloni / Lasagne / Pastaretter
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SØD
Kernetemperatur (°C)
Gryderet med hvidt brød med/
uden frugt / Risengrød med/uden
frugt / Sød nuddel-ret
Mindre
Medium
Mere
80
85
90
11.20 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
Pizzaform
Bageform
Ramekiner
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
DANSK
11.21 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Kartoffelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødbudding
190 - 200
55 - 70
Risbudding
170 - 190
45 - 60
Æblekage, lavet af rørt kagedej (rund form)
160 - 170
70 - 80
Franskbrød
190 - 200
55 - 70
11.22 Oplysninger til
testinstitutter
Tests i overensstemmelse med: EN
60350, IEC 60350.
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form
(°C)
(min.)
Sandkage uden fedt
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sandkage uden fedt
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Over-/undervarme
180
70 - 90
1
39
40
www.aeg.com
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 40
Smørkager / Kagesnitter,
forvarm den tomme ovn
Over-/undervarme
160
20 - 30
Små kager i form, 20 stk./ Varmluft
plade, forvarm den tomme
ovn
150
20 - 35
Små kager i form, 20 stk./ Over-/undervarme
plade, forvarm den tomme
ovn
170
20 - 30
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
(°C)
(min.)
2 riller
3 riller
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Små kager i form, 20
stk./plade, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
DANSK
41
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Toastbrød
Grillstegning
1-3
5
Oksesteak, vendes undervejs
Grillstegning
24 - 30
4
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdagsbrug
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
42
www.aeg.com
12.2 Fjernelse: ovnribber
Tilvalg
Beskrivelse
Tag ovnribberne og de.
Let
Til let
rengøring: 1
h.
Normal
Til en standardrengøring: 1
h 30 min.
Intensiv
Til en grundig
rengøring: 3
h.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
12.3 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Hvis der er andre apparater
installeret i det samme skab,
bør de ikke bruges samtidigt
med funktionen: Pyrolyse.
Det kan skade apparatet.
Rengøringen kan ikke starte:
• hvis kernetemperatursensoren ikke er
fjernet.
• hvis ovnlågen ikke er lukket.
1. Fjern alt tilbehør og aftagelige
ovnribber.
2. Rengør ovnrummet med varmt vand
og mildt opvaskemiddel.Rengør det
indvendige dørglas med varmt vand
og en blød klud.
3. Tænd ovnen.
4. Åbn menuen og vælg funktionen:
Pyrolyse . Tryk på
.
5. Indstil rengøringsvarigheden:
6. Tryk på
.
Når rengøringen starter, låses ovnens
låge, og lampen virker ikke.
Sluk for ovnen for at stoppe rengøringen,
inden den er afsluttet.
ADVARSEL!
Når funktionen er færdig, er
ovnen meget varm. Der er
risiko for forbrænding.
Lågen forbliver låst, og nogle af
ovnfunktionerne er ikke tilgængelige,
efter rengøringen er afsluttet, indtil
temperaturen i ovnen reduceres.
12.4 Udtagning og isætning af
lågen
Du kan tage lågen og det indvendige
ovnglas ud for at rengøre det. Antallet af
ovnglas varierer afhængigt af den
enkelte model.
ADVARSEL!
Lågen er tung.
1. Åbn lågen helt.
2. Tryk låsegrebene (A) helt på de to
lågehængsler.
A
A
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(vinkel på ca. 70°).
DANSK
4. Hold med en hånd på hver side af
lågen og træk den væk fra ovnen i en
opadgående vinkel.
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
en blød klud på et stabilt underlag.
6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
43
ABC
2
B
1
7. Træk i lågelisten, og tag den ud.
8. Hold i overkanten af hvert enkelt
ovnglas, og træk det opad og ud af
skinnen.
12.5 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
9. Rengør ovnglasset med vand og
sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt.
Udfør ovenstående trin i modsat
rækkefølge, når rengøringen er afsluttet.
Sæt det mindste glas i først og derefter
det største og lågen.
ADVARSEL!
Sørg for, at glassene er sat i
den rigtige position, da
lågens overflade ellers kan
blive overophedet.
Sørg for at sætte ovnglassene (C, B og A)
på plads i den rigtige rækkefølge. Isæt
først ovnglasset C, som har en firkant
trykt på den venstre side og en trekant
på den højre side. Disse symboler er
også stemplet på lågerammen.
Trekantsymbolet på glasset skal passe til
trekanten på lågerammen, og
firkantsymbolet skal passe til firkanten.
Isæt derefter de to øvrige ovnglas.
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
Sidelampen
1. Fjern venstre ovnribbe for at få
adgang til pæren.
2. Lirk dækglasset af med en smal
genstand uden spids (f.eks. en teske).
44
www.aeg.com
3. Gør glasset rent.
4. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
5. Montér lampeglasset.
6. Isæt de venstre ovnribber.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
DANSK
45
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Displayet viser F111.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen med ejendommens sikring, eller
slå relæet på tavlen fra,
og tænd igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
Se "Grundindstillinger" i kapitlet "Daglig brug".
13.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
46
www.aeg.com
Identifikation af model
BPE742220B 944187734
BPE742220M 944187859,
944188346
BPE74222FB 944188251,
944188364
BPK742220M 944187849,
944188342
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
1.09 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
71 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
BPE742220B
36.0 kg
BPE742220M
36.0 kg
BPE74222FB
36.0 kg
BPK742220M
36.0 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
14.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
DANSK
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
47
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
867353340-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising