AEG | BCE742320M | User manual | Aeg BCE742320M Εγχειρίδιο χρήστη

Aeg BCE742320M Εγχειρίδιο χρήστη
BCE742320M
USER
MANUAL
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................... 9
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ........................................................................11
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.......................................................................................11
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 18
8. ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ............................................................................19
9. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 20
10. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ............................................................................ 23
11. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.......................................................................25
12. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 43
13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 48
14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................49
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον
λαμπτήρα για την αποφυγή πιθανότητας
ηλεκτροπληξίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την
τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας
και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα.
Τοποθετήστε τις πλευρικές σχάρες στη θέση τους,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα φαγητού
(αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) που συνιστάται για
αυτή τη συσκευή.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Τοποθετήστε τη συσκευή σε
κατάλληλο και ασφαλές μέρος που
πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή,
ελέγξτε ότι η πόρτα του φούρνου
ανοίγει χωρίς εμπόδια.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Η εντοιχιζόμενη μονάδα πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις σταθερότητας
του προτύπου DIN 68930.
Ελάχιστο ύψος ντου‐
λαπιού (Ελάχιστο
ύψος ντουλαπιού κά‐
τω από τον πάγκο)
Ύψος μπροστινού μέ‐
ρους της συσκευής
594 mm
Ύψος του πίσω μέ‐
ρους της συσκευής
576 mm
Πλάτος μπροστινού
μέρους της συσκευής
549 mm
Πλάτος του πίσω μέ‐
ρους της συσκευής
548 mm
Βάθος της συσκευής
567 mm
Βάθος εντοιχισμού
της συσκευής
546 mm
Βάθος με ανοιχτή
πόρτα
1017 mm
Ελάχιστο μέγεθος
ανοίγματος εξαερι‐
σμού. Άνοιγμα στο
κάτω μέρος της πίσω
πλευράς
550 x 20 mm
Μήκος καλωδίου
ηλεκτρικής τροφοδο‐
σίας. Το καλώδιο εί‐
ναι τοποθετημένο στη
δεξιά γωνία στην πί‐
σω πλευρά
1500 mm
Βίδες τοποθέτησης
4 x 12 mm
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
600 (600) mm
•
Πλάτος ντουλαπιού
550 mm
Βάθος ντουλαπιού
605 (580) mm
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής ή με την εσοχή κάτω
από τη συσκευή, ιδιαίτερα όταν
βρίσκεται σε λειτουργία ή η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Αυτή η συσκευή παρέχεται με φις και
καλώδιο τροφοδοσίας.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα μέσα στη συσκευή
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος της.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των αξεσουάρ
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην
είναι ποτέ κλειστή όσο η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία
σε ένα κλειστό πλαίσιο επίπλου και να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή, το
έπιπλο εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην
κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου
προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
•
•
•
•
•
7
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με
απορρυπαντικά.
2.5 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
2.6 Σέρβις
•
•
Για την επισκευή της συσκευής,
επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
8
www.aeg.com
•
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
3 Υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα
4 Αντίσταση
5 Λαμπτήρας
6 Ανεμιστήρας
7 Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
8 Θέσεις σχαρών
7
3.2 Αξεσουάρ
Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
Αισθητήρας θερμ. πυρήνα
Ταψί ψησίματος
Για κέικ και μπισκότα.
Για μέτρηση της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό του φαγητού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Για την ευκολότερη τοποθέτηση και
αφαίρεση ταψιών και μεταλλικών
σχαρών.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής.
Πεδίο
αφής
1
2
-
Λειτουργία
Σχόλιο
Οθόνη
Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του φούρνου.
ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φούρ‐
νου.
Προγράμματα ή
Μαγείρεμα Με
Βοήθεια
Πιέστε το πεδίο αφής μία φορά για να επιλέξετε
ένα πρόγραμμα ή το μενού: Μαγείρεμα Με Βοή‐
θεια. Πιέστε το πεδίο αφής ξανά για να πραγματο‐
ποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των μενού: Προγράμμα‐
τα, Μαγείρεμα Με Βοήθεια. Για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό φούρνου,
πιέστε το πεδίο για 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επί‐
σης να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό φούρνου ενώ
ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.
Αγαπημένα
Για αποθήκευση και πρόσβαση στα αγαπημένα
σας προγράμματα.
Επιλογή θερμο‐
κρασίας
Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ή την εμφάνιση
της τρέχουσας θερμοκρασίας του φούρνου. Πιέστε
το πεδίο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσε‐
τε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Ταχεία
προθέρμανση.
3
4
5
10
www.aeg.com
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Σχόλιο
6
Πλήκτρο κύλισης
προς τα κάτω
Για μετακίνηση στο μενού προς τα κάτω.
7
Πλήκτρο κύλισης
προς τα πάνω
Για μετακίνηση στο μενού προς τα πάνω.
OK
Για επιβεβαίωση της επιλογής ή της ρύθμισης.
Πλήκτρο Πίσω
Για μετάβαση κατά ένα επίπεδο πίσω στο μενού.
Για να εμφανιστεί το κύριο μενού, πιέστε το πεδίο
για 3 δευτερόλεπτα.
Ώρα και πρόσθε‐
τες λειτουργίες
Για ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών. Όταν λειτουρ‐
γεί ένα πρόγραμμα, πιέστε το πεδίο αφής για να
ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ή τις λειτουργίες:
Κλείδωμα Χειρισμού, Αγαπημένα, Heat + hold,Set
+ Go. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
του αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
Χρονομετρητής
Για ρύθμιση της λειτουργίας: Χρονομετρητής.
8
9
10
11
4.2 Οθόνη
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Πρόγραμμα
Ώρα της ημέρας
Ένδειξη προθέρμανσης
Θερμοκρασία
Διάρκεια ή χρόνος ολοκλήρωσης μιας
λειτουργίας
Άλλες ενδείξεις της οθόνης:
Σύμβολο
Λειτουργία
Χρονομετρητής
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Ώρα της ημέρας
Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα
ώρα.
Διάρκεια
Στην οθόνη εμφανίζεται ο απαιτούμε‐
νος χρόνος μαγειρέματος.
Τέλος
Στην οθόνη εμφανίζεται πότε ο χρόνος
μαγειρέματος έχει ολοκληρωθεί.
Θερμοκρασία
Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρα‐
σία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύμβολο
11
Λειτουργία
Ένδειξη Χρόνου
Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια λει‐
τουργίας του προγράμματος. Πιέστε
ταυτόχρονα τα
και
δενίσετε τον χρόνο.
για να μη‐
Υπολογισμός
Ο φούρνος υπολογίζει τον χρόνο μα‐
γειρέματος.
Ένδειξη Προθέρμανσης
Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρα‐
σία στο εσωτερικό του φούρνου.
Ταχεία προθέρμανση
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης.
Αυτομ. Προγρ. Βάρους
Η οθόνη δείχνει ότι είναι ενεργοποιη‐
μένο το αυτόματο σύστημα βάρους ή
ότι μπορείτε να αλλάξετε το βάρος.
Heat + hold
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
5.1 Πρώτος Καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από
τον φούρνο.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και
καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα εξαρτήματα
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
5.2 Σύνδεση για πρώτη φορά
Όταν συνδέετε τον φούρνο στην
ηλεκτρική παροχή ή μετά από διακοπή
ρεύματος, πρέπει να ρυθμίσετε τη
γλώσσα, την αντίθεση οθόνης, τη
φωτεινότητα οθόνης και την ώρα.
1. Πιέστε το
την τιμή.
ή το
για να ορίσετε
2. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
3. Πιέστε το
για να μεταβείτε στο
υπομενού ή να αποδεχτείτε τη
ρύθμιση.
6.1 Περιήγηση στα μενού
Ανά πάσα στιγμή μπορείτε
να επιστρέψετε στο κύριο
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
μενού με το
2. Πιέστε το
ή το
για να
ρυθμίσετε την επιλογή μενού.
.
12
www.aeg.com
6.2 Επισκόπηση των μενού
Κύριο μενού
Σύμβολο / Στοι‐
χείο μενού
Προγράμματα
Συνταγές
Αγαπημένα
Κατάλυση
Βασικές Ρυθμί‐
σεις
Χρήση
Περιέχει μια λίστα προ‐
γραμμάτων.
Περιέχει μια λίστα αυ‐
τόματων προγραμμά‐
των.
Περιέχει μια λίστα των
αγαπημένων προ‐
γραμμάτων μαγειρέμα‐
τος που έχει δημιουρ‐
γήσει ο χρήστης.
Καταλυτικός καθαρι‐
σμός.
Χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση της διαμόρ‐
φωσης της συσκευής.
Περιέχει μια λίστα πρό‐
Ειδικά Προγράμ‐ σθετων προγραμμά‐
των.
ματα
Μαγείρεμα Με
Βοήθεια
Περιέχει τις συνιστώμε‐
νες ρυθμίσεις φούρνου
για μια μεγάλη ποικιλία
φαγητών. Επιλέξτε ένα
φαγητό και ξεκινήστε
τη διαδικασία μαγειρέ‐
ματος. Η θερμοκρασία
και ο χρόνος είναι εν‐
δεικτικοί για ένα καλύ‐
τερο αποτέλεσμα και
μπορούν να ρυθμι‐
στούν. Εξαρτώνται
από τις συνταγές, κα‐
θώς και από την ποιό‐
τητα και ποσότητα των
υλικών που χρησιμο‐
ποιούνται.
Υπομενού για: Βασικές Ρυθμίσεις
Σύμβολο / Στοι‐
χείο μενού
Ρύθμιση Ώρας
Ένδειξη Χρόνου
Ταχεία προθέρ‐
μανση
Set + Go
Heat + hold
Παράταση Χρό‐
νου
Περιγραφή
Ρυθμίζει την τρέχουσα
ώρα στο ρολόι.
Όταν είναι ενεργοποιη‐
μένη η συγκεκριμένη
επιλογή, η οθόνη προ‐
βάλλει την τρέχουσα
ώρα κατά την απενερ‐
γοποίηση της συ‐
σκευής.
Όταν είναι ενεργοποιη‐
μένη, η λειτουργία αυ‐
τή μειώνει τον χρόνο
προθέρμανσης του
φούρνου.
Για τη ρύθμιση μιας
λειτουργίας και την
ενεργοποίησή της αρ‐
γότερα με το πάτημα
οποιουδήποτε συμβό‐
λου στο χειριστήριο.
Διατηρεί το μαγειρεμέ‐
νο φαγητό ζεστό για 30
λεπτά αφού ολοκλη‐
ρωθεί ένας κύκλος μα‐
γειρέματος.
Ενεργοποιεί και απε‐
νεργοποιεί τη λειτουρ‐
γία παράτασης χρό‐
νου.
Ρυθμίζει την αντίθεση
Αντίθεση Οθόνης της οθόνης σε βαθ‐
μούς.
Φωτεινότητα
Οθόνης
Γλώσσα
Ρυθμίζει τη φωτεινότη‐
τα της οθόνης σε βαθ‐
μούς.
Ρυθμίζει τη γλώσσα
για την οθόνη.
Ρυθμίζει την ένταση
Ένταση Βομβητή του ήχου των πλήκ‐
τρων και των ηχητικών
σημάτων σε βαθμούς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύμβολο / Στοι‐
χείο μενού
Ήχοι Πλήκτρων
Περιγραφή
Ενεργοποιεί και απε‐
νεργοποιεί τον ήχο των
πεδίων αφής. Δεν είναι
δυνατή η απενεργο‐
ποίηση του ήχου του
πεδίου αφής ΕΝΕΡΓΟ‐
ΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡ‐
ΓΟΠΟΙΗΣΗ.
Αlarm/Ηχητ. Σή‐
ματα
Ενεργοποιεί και απε‐
νεργοποιεί τους ήχους
συναγερμού.
Λειτουργία
DEMO
Κωδικός ενεργοποίη‐
σης / απενεργοποίη‐
σης: 2468.
Σέρβις
Εργοστασιακές
Ρυθμίσεις
Προβάλλει την έκδοση
του λογισμικού και τη
διαμόρφωση.
Επαναφέρει όλες τις
ρυθμίσεις στις εργο‐
στασιακές ρυθμίσεις.
6.3 Προγράμματα
Πρόγραμμα
Θερμός Αέρας
Λειτουργία Πί‐
τσα
Χρήση
Για ψήσιμο μέχρι και σε
τρεις θέσεις σχαρών
ταυτόχρονα και για ξή‐
ρανση φαγητού.Ρυθμί‐
στε τη θερμοκρασία κα‐
τά 20 - 40 °C χαμηλότε‐
ρα από ό,τι για τη λει‐
τουργία: Πάνω/Κάτω
Θέρμανση.
Για ψήσιμο φαγητών σε
μία θέση σχάρας με
έντονο ρόδισμα και τρα‐
γανή βάση. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασία κατά 20 40 °C χαμηλότερα από
ό,τι για τη λειτουργία:
Πάνω/Κάτω Θέρμανση.
Πρόγραμμα
13
Χρήση
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Καταψυγμένα
τρόφιμα
Γκριλ
Για να γίνουν τραγανά
τα έτοιμα φαγητά (π.χ.
οι τηγανιτές πατάτες, οι
πατάτες σε τριγωνικές
φέτες ή τα σπρινγκ
ρολς).
Για ψήσιμο στο γκριλ
φαγητού σε φέτες, κα‐
θώς και για φρυγάνισμα
ψωμιού.
Για ψήσιμο μεγαλύτε‐
ρων μερίδων κρέατος ή
Γκριλ με Θερμό πουλερικών με κόκκαλα
σε μία θέση σχάρας. Για
Αέρα
γκρατινάρισμα και για
ρόδισμα.
Για ψήσιμο κέικ με τρα‐
γανή βάση, καθώς και
Κάτω Θέρμανση για διατήρηση τροφί‐
μων.
14
www.aeg.com
Πρόγραμμα
Χρήση
Αυτή η λειτουργία σχε‐
διάστηκε για να εξοικο‐
Υγρός αέρας με‐ νομείτε ενέργεια κατά το
ψήσιμο. Για τις οδηγίες
ταφοράς
μαγειρέματος ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Υποδεί‐
ξεις και συμβουλές»,
Υγρός αέρας μεταφο‐
ράς. Η πόρτα του φούρ‐
νου θα πρέπει να είναι
κλειστή κατά τη διάρκεια
του μαγειρέματος, έτσι
ώστε η λειτουργία να μη
διακόπτεται και για να
εξασφαλιστεί ότι ο
φούρνος λειτουργεί με
την υψηλότερη δυνατή
ενεργειακή απόδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε
αυτή τη λειτουργία, η
θερμοκρασία στο εσω‐
τερικό του φούρνου
μπορεί να διαφέρει από
τη ρυθμισμένη θερμο‐
κρασία. Χρησιμοποιείται
η υπολειπόμενη θερμό‐
τητα.Η θερμαντική ισχύς
μπορεί να μειωθεί. Για
γενικές συμβουλές εξοι‐
κονόμησης ενέργειας
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Ενεργειακή Απόδο‐
ση», Εξοικονόμηση
Ενέργειας. Αυτή η λει‐
τουργία χρησιμοποιού‐
νταν για συμμόρφωση
με την τάξη ενεργειακής
απόδοσης σύμφωνα με
το πρότυπο EN
60350-1. Όταν χρησιμο‐
ποιείτε αυτή τη λειτουρ‐
γία, ο λαμπτήρας απε‐
νεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλε‐
πτα.
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα
σε θερμοκρασία κάτω των
60 °C κατά τη διάρκεια
ορισμένων λειτουργιών
φούρνου.
6.4 Ειδικά Προγράμματα
Πρόγραμμα
Χρήση
Για τη διατήρηση των
φαγητών ζεστών.
Διατήρηση Θερ‐
μότητας
Για την προθέρμανση
πιάτων για σερβίρισμα.
Ζέσταμα πιάτων
Διατήρηση
Ξήρανση
Για παρασκευή συντη‐
ρημένων λαχανικών
(π.χ. τουρσιά).
Για ξήρανση φρούτων,
λαχανικών και μανιτα‐
ριών κομμένων σε φέ‐
τες.
Για την επιτάχυνση του
φουσκώματος της ζύ‐
Φούσκωμα ζύμης μης με μαγιά. Αποτρέ‐
πει την ξήρανση της
επιφάνειας της ζύμης
και διατηρεί τη ζύμη
ελαστική.
Χαμηλή Θερμο‐
κρασία
Ψήσιμο Ψωμιού
Για την παρασκευή
τρυφερών, ζουμερών
ψητών.
Χρησιμοποιήστε αυτή
τη λειτουργία για να
παρασκευάσετε ψωμί
και ψωμάκια με πολύ
καλά, σχεδόν επαγγελ‐
ματικά αποτελέσματα
όσον αφορά την τρα‐
γανότητα, το χρώμα
και τη γυαλάδα της
κρούστας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόγραμμα
Απόψυξη
Ογκρατέν
Χρήση
Για την απόψυξη τρο‐
φίμων (λαχανικά και
φρούτα). Ο χρόνος
απόψυξης εξαρτάται
από την ποσότητα και
το μέγεθος των κατε‐
ψυγμένων τροφίμων.
Για φαγητά όπως λα‐
ζάνια ή πατάτες ωγκ‐
ρατέν. Για γκρατινάρι‐
σμα και για ρόδισμα.
6.5 Μαγείρεμα Με Βοήθεια
Κατηγορία Φαγητού: Ψάρι/Θαλασσινά
Τύπος εδέσματος
Ψάρι
Τύπος εδέσματος
Κοτ. φτερούγα, φρέ‐
σκιες
Κοτ. φτερ., κατεψ.
Κοτόπουλο
Κοτόπουλο, 2 μισά
Κατηγορία Φαγητού: κρέας
Τύπος εδέσματος
Κρέας σιγοψημένο
Βοδινό
Ρολό Κιμάς
Ψάρι, ψητό
Ψάρι φιλέτο, κατε‐
ψυγμ.
Ολ. μικρό ψάρι, στο
γκριλ
Λίγο Ψημένο
Λίγο Ψημένο
Ψητό βοδινό
-
Μεσαία Ψημένο
Καλοψημένο
Ψάρι ολόκληρο, στο
γκριλ
Μεσαία Ψημένο
Καλοψημένο
Ψάρι ολόκληρο, στο
γκριλ
Λίγο Ψημένο
Σκανδιναβικό βοδι‐
νό
Μεσαία Ψημένο
Καλοψημένο
Κατηγορία Φαγητού: Πουλερικά
Κορτεζίνες
Τύπος εδέσματος
Πουλερικά με κόκα‐
λα
Κοτ. μπούτι, φρέ‐
σκιες
Κοτ. μπούτι, κατεψ.
Μπουκίτσες ψαριού
Ολόκληρος σολο‐
μός
15
Χοιρ. κότσι, προβρ.
Χοιρινό
Χοιρομέρι
Μπριζόλα Χοιρινή
Χοιρινός λαιμός
Χοιρινό ωμοπλάτη
16
www.aeg.com
Τύπος εδέσματος
Τύπος εδέσματος
Μοσχάρι κότσι
Μοσχάρι
Μοσχαρίσια μπριζό‐
λα
Ψητό Μοσχάρι
Μπούτι Αρνιού
Αρνί
Σπάλα αρνιού
Αρνί Κότσι, μεσαίο
Λαγός
• Μπούτι λαγού
• Σπάλα λαγού
Κυνήγι
-
Τάρτα φλαμπέ
-
Ελβετική τάρτα, αλ‐
μυρή
-
Κις λορέν
-
Αλμυρή τάρτα
-
Κατηγορία Φαγητού: Κέικ/Γλυκίσματα
Τύπος εδέσματος
Κέικ στρογγυλής
φόρμας
-
Μηλόπιτα, σκεπα‐
στή
-
Ψητό κυνήγι
Αφράτο κέικ
-
Μπριζόλα Κυνήγι
Μηλόπιτα
-
Cheese cake σε
φόρμα
-
Μπριός
-
Παντεσπάνι
-
Τάρτες
-
Ελάφι
• Μπούτι ελαφιού
• Σπάλα ελαφιού
Κατηγορία Φαγητού: Φαγητά Φούρνου
Τύπος εδέσματος
Λαζάνι/Καννελόνι,
κατεψ.
-
Λαχανικά ογκρατέν
-
Γλυκά πιάτα
-
Ελβετική τάρτα, γλυ‐ κιά
Κέικ αμυγδάλου
-
Κέικ Muffins
-
Γλυκίσματα
-
Ζύμη σε λωρίδες
-
Κορνέ
-
Πίτσα, κατεψυγμένη
Σφολιάτα
-
Πίτσα Αμερικής, κα‐
τεψ.
Εκλέρ
-
Μακαρόν
-
Μπισκότα Ζύμης
κουρού
-
Κατηγορία Φαγητού: Πίτσα/Κις
Τύπος εδέσματος
Πίτσα, λεπτό
Πίτσα, επιπλέον υλι‐
κά
Πίτσα
Μπαγκέτες ογκρα‐
τέν
Πίτσα, κρύα
Πίτσα σνακ, κατε‐
ψυγμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος εδέσματος
Τύπος εδέσματος
Χριστουγεννιάτικο
Στόλεν
-
Τηγ. πατάτες,
χοντρ.
-
Στρούντελ μήλου,
κατεψ.
-
Τηγ. πατάτες, κα‐
τεψ.
-
Αφράτη ζύμη
Κροκέτες
-
Ζύμη με μαγιά
Φέτες
-
Cheese cake σε τα‐
ψί
-
Hash browns
-
Kέικ Brownies
-
Κέικ κορμός
-
Κέικ μαγιάς
-
Κέικ με τρίμματα
(κραμπλ)
-
Κέικ με επικάλυψη
ζάχαρης
-
6.6 Ρύθμιση ενός
προγράμματος
Ζύμη κουρού
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Επιλέξτε το μενού: Προγράμματα.
Βάσ.τάρτ. από αφρ.
μείγ.
για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε το
4. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
Κέικ σε ταψί
Βάση τάρτας
Τάρτα φρ. με ζ.
κουρ.
Τάρτα φρούτων
17
Τάρ.φρ. από αφρ.
μείγ.
Ζύμη με μαγιά
Όταν είναι απαραίτητο να
αλλάξετε το βάρος ή τη
θερμοκρασία πυρήνα του
φαγητού, χρησιμοποιήστε το
ή το
για να ορίσετε
τις νέες τιμές.
5. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
6. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία.
7. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
6.7 Ένδειξη προθέρμανσης
Ψωμάκια
Ψωμάκια, κατεψ.
Όταν ενεργοποιείτε ένα πρόγραμμα,
ανάβει η μπάρα στην οθόνη. Η μπάρα
υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία αυξάνεται.
Όταν η θερμοκρασία επιτευχθεί, ο
βομβητής ηχεί 3 φορές και η μπάρα
αναβοσβήνει και μετά εξαφανίζεται.
Ciabatta
-
6.8 Ταχεία προθέρμανση
Ψωμί μαργαρίτα
Η λειτουργία αυτή μειώνει τον χρόνο
προθέρμανσης του φούρνου.
Κατηγορία Φαγητού: Ψωμί / Ψωμάκια
Τύπος εδέσματος
Ψωμί
Τσουρέκι
Άζυμο ψωμί
Κατηγορία Φαγητού: Συνοδευτικά πιάτα
Τύπος εδέσματος
Τηγανιτές πατάτες,
λεπτές
Μην τοποθετείτε φαγητό
στον φούρνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
Ταχείας προθέρμανσης.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
-
κρατήστε πατημένο το
για 3
18
www.aeg.com
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη προθέρμανσης
εναλλάσσεται.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για
μερικές λειτουργίες του φούρνου.
θερμότητα. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη θερμότητα για να
διατηρήσετε ζεστό το φαγητό.
6.9 Υπολειπόμενη θερμότητα
Όταν απενεργοποιείτε τον φούρνο, η
οθόνη εμφανίζει την υπολειπόμενη
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
7.1 Πίνακας λειτουργιών
ρολογιού
Λειτουργία ρο‐
λογιού
Χρήση
Χρονομετρη‐ Για τη ρύθμιση αντί‐
στροφης μέτρησης (μέγ.
τής
2 ώρες και 30 λεπτά). Η
λειτουργία αυτή δεν έχει
καμία επίδραση στη λει‐
τουργία του φούρνου.
Μπορείτε επίσης να την
ενεργοποιήσετε όταν ο
φούρνος είναι απενερ‐
γοποιημένος.
Χρησιμοποιήστε το
για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία. Πιέστε το
ή το
για να ρυθ‐
μίσετε τα λεπτά και το
για να ξεκινήσει.
Διάρκεια
Για ρύθμιση της διάρ‐
κειας λειτουργίας του
φούρνου (μέγ. 23 ώρες
59 λεπτά).
Τέλος
Για ρύθμιση της ώρας
απενεργοποίησης ενός
προγράμματος (μέγιστη
διάρκεια 23 ώρες και 59
λεπτά).
Εάν ρυθμίσετε την ώρα για μια λειτουργία
ρολογιού, η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει
μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Αν χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες ρολογιού:
Διάρκεια, Τέλος, ο φούρνος
απενεργοποιεί τις
αντιστάσεις μετά την πάροδο
του 90 % του καθορισμένου
χρόνου μαγειρέματος. Ο
φούρνος χρησιμοποιεί την
υπολειπόμενη θερμότητα για
να συνεχίσει τη διαδικασία
μαγειρέματος μέχρι το τέλος
του χρόνου (3 - 20 λεπτά).
7.2 Ρύθμιση των λειτουργιών
ρολογιού
Προτού χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες: Διάρκεια, Τέλος,
πρέπει πρώτα να ρυθμίστε
ένα πρόγραμμα και μια
θερμοκρασία. Ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήστε
τις λειτουργίες: Διάρκεια και
Τέλος ταυτόχρονα, αν θέλετε
ο φούρνος να ενεργοποιηθεί
και να απενεργοποιηθεί
αυτόματα σε μεταγενέστερη
χρονική στιγμή.
Οι λειτουργίες: Διάρκεια και
Τέλος δεν λειτουργούν όταν
χρησιμοποιείτε τον
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
1. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή
λειτουργία ρολογιού και το αντίστοιχο
σύμβολο.
ή το
για να
3. Πιέστε το
ρυθμίσετε τον απαιτούμενο χρόνο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Όταν τελειώσει ο χρόνος, ακούγεται ένα
σήμα. Ο φούρνος σβήνει. Στην οθόνη
εμφανίζεται ένα μήνυμα.
5. Πιέστε οποιοδήποτε σύμβολο για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
7.3 Heat + hold
Προϋποθέσεις για τη λειτουργία:
•
•
5. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Όταν τελειώσει η λειτουργία, ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα.
7.4 Παράταση Χρόνου
Η λειτουργία: Παράταση Χρόνου κάνει το
πρόγραμμα να συνεχίζει μετά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας Διάρκεια.
Εφαρμόζεται σε όλα τα
προγράμματα με Διάρκεια ή
Αυτομ. Προγρ. Βάρους.
Δεν εφαρμόζεται σε
προγράμματα που
χρησιμοποιούν τον
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι
πάνω από 80 °C.
Η λειτουργία: Διάρκεια έχει ρυθμιστεί.
Η λειτουργία: Heat + hold διατηρεί το
φαγητό που έχετε ετοιμάσει ζεστό στους
80 °C για 30 λεπτά. Ενεργοποιείται μετά
το τέλος της διαδικασίας ψησίματος.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο
μενού: Βασικές Ρυθμίσεις.
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία πάνω από
80 °C.
επανειλημμένα μέχρι να
4. Πιέστε το
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη:
Heat + hold.
19
1. Όταν τελειώσει ο χρόνος
μαγειρέματος, ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα. Πιέστε οποιοδήποτε σύμβολο.
Η οθόνη εμφανίζει ένα μήνυμα.
2. Πιέστε το
για ενεργοποίηση ή το
για ακύρωση.
3. Ρυθμίστε τη διάρκεια της λειτουργίας.
4. Πιέστε το
.
8. ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Συνταγές στο διαδίκτυο
Μπορείτε να βρείτε τις συνταγές για τα
αυτόματα προγράμματα στον ιστότοπό
μας.Για να βρείτε το Βιβλίο Συνταγών,
δείτε τον αριθμό PNC στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται
στο μπροστινό πλαίσιο του εσωτερικού
του φούρνου.
8.2 Συνταγές με Αυτόματη
Συνταγή
Αυτός ο φούρνος διαθέτει ένα σετ
συνταγών που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε. Η τροποποίηση αυτών
των συνταγών δεν είναι δυνατή.
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Επιλέξτε το μενού: Συνταγές. Πιέστε
το
για επιβεβαίωση.
3. Επιλέξτε την κατηγορία και το
φαγητό. Πιέστε το
επιβεβαίωση.
για
4. Επιλέξτε μια συνταγή. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
20
www.aeg.com
9. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
9.1 Αισθητήρας φαγητού
Ο αισθητήρας φαγητού μετράει τη
θερμοκρασία στο εσωτερικό του
φαγητού. Όταν το φαγητό φτάσει στη
θερμοκρασία που έχετε ορίσει, η
συσκευή απενεργοποιείται.
είναι δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι
τουλάχιστον τα 3/4 του αισθητήρα
φαγητού είναι εντός του σκεύους.
3. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα φαγητού στην υποδοχή
που βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο
της συσκευής.
Θα πρέπει να ρυθμίσετε δύο
θερμοκρασίες:
•
•
τη θερμοκρασία φούρνου
(τουλάχιστον 120 °C),
τη θερμοκρασία πυρήνα του φαγητού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο τον
παρεχόμενο αισθητήρα
φαγητού και τα γνήσια
ανταλλακτικά.
Οδηγίες για βέλτιστα αποτελέσματα:
• Τα υλικά θα πρέπει να βρίσκονται σε
θερμοκρασία δωματίου.
• Ο αισθητήρας φαγητού δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για υγρά πιάτα.
• Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο
αισθητήρας φαγητού πρέπει να
παραμένει εντός του σκεύους και το
βύσμα στην υποδοχή.
• Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας πυρήνα του
φαγητού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Η συσκευή υπολογίζει την
ώρα ολοκλήρωσης του
μαγειρέματος κατά
προσέγγιση. Εξαρτάται από
την ποσότητα του φαγητού,
τη λειτουργία και τη
θερμοκρασία φούρνου που
ορίσατε.
Κατηγορίες φαγητού: κρέας,
πουλερικά και ψάρι
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Εισαγάγετε το άκρο του αισθητήρα
φαγητού στο κέντρο του κρέατος ή
του ψαριού, στο πιο παχύ μέρος εάν
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα φαγητού.
4. Πιέστε
ή
εντός 5
δευτερολέπτων για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία πυρήνα φαγητού.
5. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα και, αν
χρειάζεται, τη θερμοκρασία φούρνου.
6. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία
πυρήνα φαγητού, πιέστε .
Μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη
θερμοκρασία του φαγητού, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
7. Αγγίξτε οποιοδήποτε σύμβολο για να
σταματήσετε το σήμα.
8. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
φαγητού από την υποδοχή και βγάλτε
το σκεύος από τη συσκευή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος καθώς ο
αισθητήρας φαγητού
θερμαίνεται. Να είστε
προσεκτικοί όταν τον
αποσυνδέετε και τον
αφαιρείτε από το φαγητό.
Κατηγορία φαγητού: γάστρα
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τα μισά υλικά σε ένα
σκεύος ψησίματος.
3. Εισαγάγετε το άκρο του αισθητήρα
φαγητού ακριβώς στο κέντρο της
γάστρας. Ο αισθητήρας φαγητού θα
πρέπει να είναι σταθεροποιημένος σε
μία θέση κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος. Για να το πετύχετε,
χρησιμοποιήστε ένα στέρεο υλικό.
Χρησιμοποιήστε το χείλος του
σκεύους ψησίματος για να στηρίξετε
τη λαβή σιλικόνης του αισθητήρα
φαγητού. Το άκρο του αισθητήρα
φαγητού δεν θα πρέπει να αγγίζει τον
πυθμένα του σκεύους ψησίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα φαγητού.
ή
εντός 5
6. Πιέστε
δευτερολέπτων για να ρυθμίσετε τη
θερμοκρασία πυρήνα φαγητού.
7. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα και, αν
χρειάζεται, τη θερμοκρασία φούρνου.
8. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία
πυρήνα φαγητού, πιέστε .
Μόλις το φαγητό φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα.
9. Αγγίξτε οποιοδήποτε σύμβολο για να
σταματήσετε το σήμα.
10. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
φαγητού από την υποδοχή και βγάλτε
το σκεύος από τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος καθώς ο
αισθητήρας φαγητού
θερμαίνεται. Να είστε
προσεκτικοί όταν τον
αποσυνδέετε και τον
αφαιρείτε από το φαγητό.
4. Καλύψτε τον αισθητήρα φαγητού με
τα υπόλοιπα υλικά.
5. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα φαγητού στην υποδοχή
που βρίσκεται στο μπροστινό πλαίσιο
της συσκευής.
9.2 Τοποθέτηση των
αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της
σχάρας .
22
www.aeg.com
9.3 Τηλεσκοπικοί βραχίονες τοποθέτηση των αξεσουάρ
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τις τηλεσκοπικές
ράγες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα
στον φούρνο πριν κλείσετε
την πόρτα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
Βαθύ ταψί:
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
Τοποθετήστε το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα και το
βαθύ ταψί μαζί επάνω στον τηλεσκοπικό
βραχίονα.
10. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
10.1 Αγαπημένα
πρώτη ελεύθερη θέση μνήμης, πιέστε το
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις
αγαπημένες σας ρυθμίσεις, όπως
διάρκεια, θερμοκρασία ή πρόγραμμα.
Αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο
μενού: Αγαπημένα. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε 20 προγράμματα.
ή το
και πιέστε το
για να
αντικαταστήσετε ένα υπάρχον
πρόγραμμα.
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός
προγράμματος στο μενού: Ονομάστε το
Πρόγραμμα.
Αποθήκευση ενός
προγράμματος
Ενεργοποίηση του
προγράμματος
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα ή ένα
αυτόματο πρόγραμμα.
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Επιλέξτε το μενού: Αγαπημένα.
3. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη:
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε το
Στην οθόνη εμφανίζεται η πρώτη
ελεύθερη θέση μνήμης.
5. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
6. Καταχωρήστε το όνομα του
προγράμματος.
Το πρώτο γράμμα αναβοσβήνει.
7. Πιέστε το
το γράμμα.
ή το
για να αλλάξετε
8. Πιέστε το
.
Το επόμενο γράμμα αναβοσβήνει.
9. Επαναλάβετε το βήμα 7 κατά
περίπτωση.
10. Πιέστε παρατεταμένα το
για
αποθήκευση.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια θέση
μνήμης. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η
για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε το
4. Επιλέξτε το όνομα του αγαπημένου
σας προγράμματος.
5. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
για να
Μπορείτε να πιέσετε το
μεταβείτε απευθείας στο μενού:
Αγαπημένα. Μπορείτε επίσης να το
χρησιμοποιήσετε όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος.
10.2 Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά
Όταν το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τον φούρνο ακούσια.
1. Πιέστε το
την οθόνη.
για να ενεργοποιήσετε
2. Πιέστε το
και το
ταυτόχρονα
μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην
οθόνη .
24
www.aeg.com
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά,
επαναλάβετε το βήμα 2.
•
10.3 Κλείδωμα Χειρισμού
•
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια
αλλαγή του προγράμματος. Μπορείτε να
την ενεργοποιήσετε μόνο όταν ο φούρνος
λειτουργεί.
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα ή μια
ρύθμιση.
3. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη:
Κλείδωμα Χειρισμού.
για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε το
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
πιέστε το
Η ένδειξη Κλείδωμα
Χειρισμού είναι αναμμένη
όταν το πρόγραμμα
λειτουργεί.
Το μενού: Βασικές
Ρυθμίσεις σάς επιτρέπει:
να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Set + Go.
10.5 Αυτόματη
Απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και
δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα
μήνυμα. Πιέστε το
στη συνέχεια το
επανειλημμένα και
για επιβεβαίωση.
Όταν απενεργοποιείτε τον
φούρνο, απενεργοποιείται
και η λειτουργία.
10.4 Set + Go
Η λειτουργία σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε
ένα πρόγραμμα και να το
χρησιμοποιήσετε αργότερα με ένα
πάτημα ενός συμβόλου.
1. Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
2. Ρυθμίστε ένα πρόγραμμα.
3. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη:
Διάρκεια.
4. Ρυθμίστε την ώρα.
επανειλημμένα μέχρι να
5. Πιέστε το
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη: Set
+ Go.
6. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Πιέστε ένα σύμβολο (εκτός από το )
για να εκκινήσετε τη λειτουργία: Set + Go.
Το επιλεγμένο πρόγραμμα αρχίζει.
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, ακούγεται
ένα σήμα.
(°C)
(ώ)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
3
Η Αυτόματη Απενεργοποίηση δεν
λειτουργεί με τις λειτουργίες: Φωτισμός
Φούρνου, Αισθητήρας θερμ.
πυρήνα,Διάρκεια, Τέλος.
10.6 Φωτεινότητα της οθόνης
Υπάρχουν δύο λειτουργίες φωτεινότητας
οθόνης:
•
•
Φωτεινότητα νύχτας - όταν ο φούρνος
είναι απενεργοποιημένος, η
φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται
από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ.
Φωτεινότητα ημέρας:
– όταν ο φούρνος είναι
ενεργοποιημένος.
– αν αγγίξετε οποιοδήποτε σύμβολο
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
φωτεινότητας νύχτας (εκτός από
το σύμβολο ΕΝΑΡΞΗ / ΛΗΞΗ), η
οθόνη επιστρέφει σε λειτουργία
φωτεινότητας ημέρας για τα
επόμενα 10 δευτερόλεπτα.
– αν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος και ρυθμίσετε
τη λειτουργία: Χρονομετρητής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όταν πατήσετε κάποιο κουμπί, η
οθόνη επιστρέφει στη φωτεινότητα
νύχτας.
10.7 Ανεμιστήρας
25
αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι
επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
11. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
11.1 Συστάσεις μαγειρέματος
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Οι παρακάτω
πίνακες δείχνουν τις συνιστώμενες
ρυθμίσεις θερμοκρασίας, χρόνους
μαγειρέματος και θέση σχάρας για
συγκεκριμένους τύπους φαγητού.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή,
αναζητήστε μια παρόμοια.
11.2 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας
του φούρνου θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τα προγράμματα, τις
συνιστώμενες θέσεις για τις σχάρες
και θερμοκρασίες για φαγητά.
11.3 Συμβουλές για ειδικά
προγράμματα του φούρνου
Διατήρηση Θερμότητας
Η λειτουργία σάς επιτρέπει να διατηρείτε
το φαγητό ζεστό. Η θερμοκρασία
ρυθμίζεται αυτόματα στους 80 °C.
Ζέσταμα πιάτων
Η λειτουργία σάς επιτρέπει να ζεστάνετε
τα πιάτα πριν από το σερβίρισμα. Η
θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους
70 °C.
Τοποθετήστε τα πιάτα σας ομοιόμορφα
σε στοίβες επάνω στη μεταλλική σχάρα.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας. Μετά από τον μισό χρόνο
θέρμανσης αλλάξτε τους θέση.
Φούσκωμα ζύμης
Η λειτουργία επιτρέπει το φούσκωμα της
ζύμης με μαγιά. Τοποθετήστε τη ζύμη σε
ένα μεγάλο σκεύος και σκεπάστε την με
μια βρεγμένη πετσέτα ή με πλαστική
μεμβράνη. Ρυθμίστε τη λειτουργία:
Φούσκωμα ζύμης και τον χρόνο
μαγειρέματος.
Απόψυξη
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των τροφίμων
και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα πιάτο. Μην
καλύπτετε το φαγητό καθώς αυτό μπορεί
να επιμηκύνει τον χρόνο απόψυξης.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
11.4 Ψήσιμο
Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Μπορείτε να παρατείνετε τους χρόνους
ψησίματος κατά 10 – 15 λεπτά, αν ψήνετε
κέικ σε περισσότερες από μια θέσεις
σχάρας.
26
www.aeg.com
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν πάντοτε
με ομοιόμορφο τρόπο. Δεν χρειάζεται να
αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας αν
δεν υπάρχει ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι
διαφορές εξομαλύνονται κατά τη διάρκεια
του ψησίματος.
Τα ταψιά μέσα στον φούρνο μπορεί να
παραμορφωθούν κατά το ψήσιμο. Όταν
τα ταψιά κρυώσουν και πάλι,
επιστρέφουν ξανά στο κανονικό τους
σχήμα.
11.5 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Το κέικ δεν έχει ψηθεί
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότε‐
σωστή.
ρη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λα‐
σπώνει, σβολιάζει ή δη‐
μιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή.
Την επόμενη φορά μειώστε λίγο
τη θερμοκρασία του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Την επόμενη φορά αυξήστε το
χρόνο ψησίματος και μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά αυξήστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά μειώστε το
χρόνο ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή και ο
χρόνος ψησίματος πολύ
σύντομος.
Μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου και αυξήστε το χρόνο
ψησίματος.
Η ζύμη του κέικ δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένη.
Την επόμενη φορά απλώστε
ομοιόμορφα τη ζύμη του κέικ επά‐
νω στη λαμαρίνα.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά αυξήστε λίγο
τη θερμοκρασία του φούρνου.
Το κέικ ψήνεται ανο‐
μοιόμορφα.
Το κέικ δεν είναι έτοιμο
στον καθορισμένο χρό‐
νο ψησίματος που ανα‐
γράφεται στη συνταγή.
Αντιμετώπιση
11.6 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ
Κέικ στρογγυλής
φόρμας / Μπριός
Θερμός Αέρας
(°C)
(min)
150 - 160
50 - 70
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΦΟΡΜΕΣ
(°C)
(min)
Θερμός Αέρας
140 - 160
70 - 90
1
Βάση Τάρτας - ζύ‐ Θερμός Αέρας
μη κουρού, προ‐
θερμάνετε τον άδειο
φούρνο
170 - 180
10 - 25
2
Βάση τάρτας - μείγ‐ Θερμός Αέρας
μα αφράτου κέικ
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
170 - 190
60 - 90
1
Παντεσπάνι / Κέικ
φρούτων
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙ ΣΕ ΤΑΨΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.
(°C)
(min)
Τσουρέκι / Ψωμί
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 170 - 190
μαργαρίτα, η προ‐ μανση
θέρμανση δεν είναι
απαραίτητη
30 - 40
3
Christstollen
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 160 - 180
μανση
50 - 70
2
Ψωμί σίκαλης:
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ πρώτα: 230
μανση
μετά: 160 - 180
20
1
Κορνέ / Εκλέρ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 190 - 210
μανση
20 - 35
3
Κέικ κορμός,
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 180 - 200
μανση
10 - 20
3
20 - 40
3
Κέικ με τραγανή
Θερμός Αέρας
επικάλυψη, η προ‐
θέρμανση δεν είναι
απαραίτητη
150 - 160
30 - 60
27
28
www.aeg.com
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙ ΣΕ ΤΑΨΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά.
(°C)
Κέικ αμυγδάλου με
βούτυρο / Κέικ με
επικάλυψη ζάχα‐
ρης
(min)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 190 - 210
μανση
20 - 30
3
Τάρτες φρούτων, η Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 180
προθέρμανση δεν μανση
είναι απαραίτητη
35 - 55
3
Κέικ μαγιάς με λε‐
πτή επικάλυψη
(π.χ. τυρί quark,
σαντιγί, κρέμα)
40 - 60
3
Πάνω/Κάτω Θέρ‐ 160 - 180
μανση
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Ζύμη κουρού / Μείγμα
αφράτου κέικ
Θερμός Αέρας
150 - 160
10 - 20
Γλυκίσματα από μαρέ‐
γκα
Θερμός Αέρας
80 - 100
120 - 150
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
Μπισκότα από ζύμη με
μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
Μικρά γλυκά με φύλλο
κρούστας, προθερμάνε‐
τε τον άδειο φούρνο
Θερμός Αέρας
170 - 180
20 - 30
Ψωμάκια, προθερμάνετε Πάνω/Κάτω Θέρμανση 190 - 210
τον άδειο φούρνο
10 - 25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
29
11.7 Σουφλέ και ογκρατέν
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Σουφλέ με ζυμαρικά
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
Λαζάνια
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
Λαχανικά ογκρατέν,
Γκριλ με Θερμό Αέρα
προθερμάνετε τον άδειο
φούρνο
160 - 170
15 - 30
Μπαγκέτες με επικάλυ‐
ψη λιωμένου τυριού
Θερμός Αέρας
160 - 170
15 - 30
Ρυζόγαλο
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
Ψάρι στον φούρνο
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
Γεμιστά λαχανικά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
11.8 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Θερμός
Αέρας.
Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη
και την τέταρτη θέση σχάρας.
ΚΕΙΚ / ΓΛΥΚΑ / ΨΩΜΙ ΣΕ ΤΑ‐
ΨΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
(°C)
(λεπ.)
Μπισκότα Ζύμης κου‐
ρού
150 160
20 - 40
Γλυκίσματα από μαρέ‐
γκα
80 100
130 170
Μακαρόν
100 120
40 - 80
(°C)
(λεπ.)
Κορνέ / Εκλέρ, προθερ‐
μάνετε τον άδειο φούρ‐
νο
160 180
25 - 45
Μπισκότα από ζύμη με
μαγιά
160 170
30 - 60
150 160
30 - 45
Μικρά γλυκά με φύλλο
170 κρούστας, προθερμάνε‐ 180
τε τον άδειο φούρνο
30 - 50
Κέικ τριφτό, απλό
Ψωμάκια
20 - 30
180
30
www.aeg.com
11.9 Συμβουλές για το
Ψήσιμο
Γυρίστε το ψητό αφού περάσει το 1/2 2/3 του χρόνου μαγειρέματος.
Χρησιμοποιείτε σκεύη φούρνου ανθεκτικά
στη θερμότητα.
Ψήστε άπαχα κρέατα καλυμμένα.
Ψήστε κρέας και ψάρι σε μεγάλα
κομμάτια (άνω του 1 kg).
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αλείφετε
αρκετές φορές τις μερίδες κρέατος με
τους χυμούς τους.
Ψήστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
απευθείας στο ταψί ή στη μεταλλική
σχάρα πάνω από το ταψί.
11.10 Ψήσιμο
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ώστε να
μην καεί το λίπος που θα στάξει.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
ΒΟΔΙΝΟ
(°C)
(min)
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
230
120 - 150
Ψητό βοδινό ή φιλέ‐ πάχους 1 cm
το, λίγο ψημένο,
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
190 - 200
5-6
Ψητό βοδινό ή φιλέ‐ πάχους 1 cm
το, μέτρια ψημένο,
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
180 - 190
6-8
Ψητό βοδινό ή φιλέ‐ πάχους 1 cm
το, καλοψημένο,
προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
170 - 180
8 - 10
Ψητό κατσαρόλας
1 - 1,5 kg
ΧΟΙΡΙΝΟ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Ωμοπλάτη / Λαιμός /
Χοιρομέρι
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Μπριζόλες / Κορτεζίνες
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΟΙΡΙΝΟ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Κότσι χοιρινό, προμαγει‐ 0.75 - 1
ρεμένο
150 - 170
90 - 120
Ρολό Κιμάς
ΜΟΣΧΑΡΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Ψητό Μοσχάρι
1
160 - 180
90 - 120
Μοσχάρι κότσι
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ΑΡΝΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Αρνί μπούτι / Ψητό
αρνί
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Αρνί σπάλα
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
31
32
www.aeg.com
ΚΥΝΗΓΙ
(kg)
(°C)
(min)
Σπάλα / Λαγός
1
μπούτι, προθερ‐
μάνετε τον άδειο
φούρνο
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
230
30 - 40
Ελάφι σπάλα
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
35 - 40
Μπούτι ελαφιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
60 - 90
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Γκριλ με Θερμό Αέρα.
(kg)
(°C)
(min)
Πουλερικά, μερίδες
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Κοτόπουλο, μισό
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Κοτόπουλο, κότα
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Πάπια
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Χήνα
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Γαλοπούλα
4-6
140 - 160
150 - 240
ΨΑΡΙ
(kg)
Ψάρι Ολόκληρο
1 - 1.5
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.11 Ψήσιμο Ψωμιού
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Δεν συνιστάται προθέρμανση.
ΨΩΜΙ
(°C)
(min)
Λευκό ψωμί
180 - 200
40 - 60
Μπαγκέτα
200 - 220
35 - 45
Μπριός
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ψωμί σίκαλης
190 - 210
50 - 70
Ψωμί ολικής άλεσης
180 - 200
50 - 70
Ψωμί ολικής άλεσης
170 - 190
60 - 90
Ψωμάκια
190 - 210
20 - 35
11.12 Ψήσιμο με κρούστα με Λειτουργία Πίτσα
ΠΙΤΣΑ
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
Σουφλέ με σπανάκι
160 - 180
45 - 60
Κις λορέν / Ελβετική φλαν
170 - 190
45 - 55
Μηλόπιτα, σκεπαστή
150 - 170
50 - 60
33
34
www.aeg.com
ΠΙΤΣΑ
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Πίτσα, λεπτή ζύμη
200 - 230
15 - 20
Πίτσα, χοντρή ζύμη
180 - 200
20 - 30
Άζυμο ψωμί
230 - 250
10 - 20
Τάρτα με σφολιάτα
160 - 180
45 - 55
Πίτσα Αλσατίας
230 - 250
12 - 20
Πιερόγκι
180 - 200
15 - 25
Πίτα με λαχανικά
160 - 180
50 - 60
11.13 Γκριλ
Τοποθετήστε το ταψί στην πρώτη θέση
σχάρας για να συλλέγει τα λίπη.
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν το
μαγείρεμα.
ΓΚΡΙΛ
(°C)
(min)
1η πλευρά
(min)
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή μπριζόλα
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Μοσχαρίσια μπριζόλα 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνί σπάλα
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ψάρι Ολόκληρο, 0,5 - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.14 Χαμηλή Θερμοκρασία
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
μαγειρέψετε άπαχο τρυφερό κρέας και
ψάρι. Δεν είναι συμβατή για: πουλερικά,
ψητό χοιρινό με λίπος, ψητό κατσαρόλας.
Η θερμοκρασία του Αισθητήρας θερμ.
πυρήνα δεν θα πρέπει να είναι
υψηλότερη από 65 °C.
1. Τσιγαρίστε το κρέας για 1 - 2 λεπτά
από την κάθε πλευρά σε ένα τηγάνι
σε υψηλή θερμοκρασία.
2. Τοποθετήστε το κρέας στο ταψί
ψησίματος ή απευθείας στη μεταλλική
σχάρα. Τοποθετήστε ένα ταψί κάτω
από τη μεταλλική σχάρα για να
συλλέγει τα λίπη.
35
Μαγειρεύετε πάντα χωρίς καπάκι
όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία.
3. Χρησιμοποιήστε τον Αισθητήρας
θερμ. πυρήνα.
4. Επιλέξτε τη λειτουργία: Χαμηλή
Θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία μεταξύ 80 °C και 150
°C για τα πρώτα 10 λεπτά. Η
προεπιλογή είναι 90 °C. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασία για τον Αισθητήρας
θερμ. πυρήνα.
5. Μετά από 10 λεπτά, ο φούρνος
μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία
στους 80 °C.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 120 °C.
(kg)
(λεπ.)
Μπριζόλες
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Βοδινό φιλέτο
1 - 1.5
90 - 150
3
Ψητό βοδινό
1 - 1.5
120 - 150
1
Ψητό Μοσχάρι
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Καταψυγμένα τρόφιμα
ΑΠΟΨΥΞΗ
(°C)
(min)
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής, κατεψ.
190 - 210
20 - 25
2
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα σνακ, κατεψυγμ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές πατάτες, λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγ. πατάτες, χοντρ.
200 - 220
25 - 35
3
36
www.aeg.com
ΑΠΟΨΥΞΗ
(°C)
(min)
Φέτες / Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια / Καννελόνια, φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνια / Καννελόνια, κατεψυγμένα
160 - 180
40 - 60
2
Ψητό τυρί
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο φτερούγα
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Απόψυξη
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των τροφίμων
και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα πιάτο.
Μην καλύπτετε το φαγητό καθώς αυτό
μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο
απόψυξης.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
(kg)
(min)
Χρόνος
απόψυξης
(min)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
Κοτόπουλο
1
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω
σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι
μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις περάσει
ο μισός χρόνος.
κρέας
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος.
κρέας
0.5
90 - 120
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος.
Πέστροφα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράουλες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέμα όταν είναι ακό‐
μη ελαφρώς παγωμένη σε μερικά
σημεία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κέικ
(kg)
(min)
Χρόνος
απόψυξης
(min)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
1.4
60
60
37
-
11.17 Διατήρηση
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται στην
αγορά.
ΜΑΛΑΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή μεταλλικά
δοχεία.
(min)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο ταψί
ψησίματος.
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Φράουλες / Μύρτιλα / 35 - 45
Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό στο
ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει αρκετή
υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 160 170 °C.
Ροδάκινα /
Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
(min)
Χρόνος μέ‐
χρι να αρχί‐
σει το σιγα‐
νό βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγείρε‐
μα στους
100 °C
35 - 45
10 - 15
38
www.aeg.com
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(min)
Χρόνος μέ‐
χρι να αρχί‐
σει το σιγα‐
νό βράσιμο
(min)
Συνεχίστε
το μαγείρε‐
μα στους
100 °C
Καρότα
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
50 - 60
-
Ανάμικτα
τουρσιά
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρα‐
κάς / Σπα‐
ράγγια
50 - 60
15 - 20
(°C)
(h)
Φασόλια
60 - 70
6-8
Πιπεριές
60 - 70
5-6
Λαχανικά για σούπα 60 - 70
5-6
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 60 - 70
°C.
ΦΡΟΥΤΑ
11.18 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό στο
λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα, σταματήστε
τον φούρνο μόλις περάσει ο μισός
χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την πόρτα και
αφήστε τον να κρυώσει για μια νύχτα για
να ολοκληρωθεί η ξήρανση.
Για 1 ταψί, χρησιμοποιήστε την τρίτη
θέση σχάρας.
(h)
Δαμάσκηνα
8 - 10
Βερίκοκα
8 - 10
Φέτες μήλου
6-8
Αχλάδια
6-9
Για 2 ταψιά, χρησιμοποιήστε την πρώτη
και την τέταρτη θέση σχάρας.
11.19 Αισθητήρας θερμ. πυρήνα
ΒΟΔΙΝΟ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λίγο Ψημένο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Καλοψημένο
Ψητό βοδινό
45
60
70
Φιλέτο
45
60
70
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΟΔΙΝΟ
Ρολό Κιμάς
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
80
83
ΧΟΙΡΙΝΟ
86
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Ζαμπόν / Ψητό
80
84
88
Παϊδάκια σπάλας / Χοιρινή μπριζό‐
λα, καπνιστή / Χοιρινή μπριζόλα,
ποσέ
75
78
82
ΜΟΣΧΑΡΙ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
Ψητό Μοσχάρι
75
80
85
Μοσχάρι κότσι
85
88
90
ΠΡΟΒΑΤΟ / ΑΡΝΙ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
Πρόβατο μπούτι
80
85
88
Πρόβατο σπάλα
75
80
85
Ψητό αρνί / Αρνί μπούτι
65
70
75
ΚΥΝΗΓΙ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
65
70
75
Λαγός μπούτι / Λαγός, ολόκληρος /
70
Ελάφι μπούτι
75
80
Λαγός σπάλα / Ελάφι σπάλα
39
40
www.aeg.com
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
80
83
86
Πάπια, ολόκληρη / μισή / Γαλοπού‐
75
λα, ολόκληρη / στήθος
80
85
Πάπια, στήθος
65
70
Κοτόπουλο
ΨΑΡΙ (ΣΟΛΟΜΟΣ, ΠΕ‐
ΣΤΡΟΦΑ, ΛΑΒΡΑΚΙ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ)
Ψάρι, ολόκληρο / μεγάλο / στον
ατμό / Ψάρι, ολόκληρο / μεγάλο /
ψητό
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - ΠΡΟΜΑ‐
ΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Κολοκυθάκια στη γάστρα / Μπρό‐
κολο στη γάστρα / Μάραθος στη
γάστρα
60
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημέ‐
νο
Περισσότερο
60
64
68
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
85
88
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - ΑΛΜΥΡΑ
Καννελόνια / Λαζάνια / Σουφλέ με
ζυμαρικά
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
85
88
ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ - ΓΛΥΚΑ
Λευκό ψωμί στη γάστρα με / χωρίς
φρούτα / Χυλός ρυζιού στη γάστρα
με / χωρίς φρούτα / Γλυκά νουντλ
στη γάστρα
91
91
Θερμοκρασία πυρήνα φαγητού (°C)
Λιγότερο
Μεσαία Ψημένο Περισσότερο
80
85
90
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.20 Υγρός αέρας
μεταφοράς - προτεινόμενα
αξεσουάρ
41
δοχεία. Έχουν καλύτερη απορρόφηση
θερμότητας από τα ανοιχτόχρωμα και
ανακλαστικά σκεύη.
Χρησιμοποιείτε σκούρα και μη
ανακλαστικά βαθιά ταψιά/φόρμες και
Ταψί πίτσας
Σκεύος ψησίματος
Σκούρο, μη ανακλα‐
στικό
Διαμέτρου 28 cm
Σκούρο, μη ανακλαστικό
Διαμέτρου 26 cm
Μικρή φόρμα
Κεραμικό
Διαμέτρου 8
cm, ύψους 5
cm
Βαθύ ταψί/φόρμα
βάσης τάρτας
Σκούρο, μη ανακλα‐
στικό
Διαμέτρου 28 cm
11.21 Υγρός αέρας
μεταφοράς
Για καλύτερα αποτελέσματα,
ακολουθήστε τις προτάσεις που
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Ζυμαρικά ωγκρατέν
200 - 220
45 - 55
Πατάτες ωγκρατέν
180 - 200
70 - 85
Μουσακάς
170 - 190
70 - 95
Λαζάνια
180 - 200
75 - 90
Καννελόνια
180 - 200
70 - 85
Τάρτα με βάση το ψωμί
190 - 200
55 - 70
Ρυζόγαλο
170 - 190
45 - 60
Κέικ μήλου, φτιαγμένο με μείγμα αφράτου
κέικ (στρογγυλή φόρμα για κέικ)
160 - 170
70 - 80
Λευκό ψωμί
190 - 200
55 - 70
42
www.aeg.com
11.22 Πληροφορίες για
ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το: EN 60350, IEC
60350.
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
(°C)
(min)
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160
35 - 50
2
Μηλόπιτα, 2 φόρμες
Ø20 cm
Θερμός Αέρας
160
60 - 90
2
Μηλόπιτα, 2 φόρμες
Ø20 cm
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180
70 - 90
1
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ. Μπισκότα
Χρησιμοποιήστε την τρίτη θέση σχάρας.
(°C)
(min)
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
Θερμός Αέρας
140
25 - 40
Μπισκότα σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες, προθερ‐
μάνετε τον άδειο φούρνο
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
160
20 - 30
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/
ταψί, προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Θερμός Αέρας
150
20 - 35
Μικρά κέικ, 20 τεμάχια/
ταψί, προθερμάνετε τον
άδειο φούρνο
Πάνω/Κάτω Θέρμανση
170
20 - 30
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
43
ΨΗΣΙΜΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. Μπισκότα
(°C)
(min)
Μπισκότα σόρτμ‐
Θερμός Αέρας
πρεντ / Ζύμη σε λωρί‐
δες
140
Μικρά κέικ, 20 τεμά‐
χια/ταψί, προθερμά‐
νετε τον άδειο φούρ‐
νο
150
Θερμός Αέρας
2 θέ‐
σεις
3 θέσεις
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
ΓΚΡΙΛ
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5 λεπτά.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
(min)
Τοστ
Γκριλ
1-3
5
Βοδινή μπριζόλα, γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος
Γκριλ
24 - 30
4
12. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
44
www.aeg.com
12.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και
κάποιο απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα εξειδι‐
κευμένο καθαριστικό.
Προϊόντα Κα‐
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
θαρισμού
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό φούρνου στις καταλυτικές επιφάνειες.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά από κάθε χρήση. Η συσσώ‐
ρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί του γκριλ.
Καθημερινή
Χρήση
Σκουπίζετε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί μετά από κάθε
χρήση.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στε‐
γνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο καθα‐
ριστικό. Μην πλένετε τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.
Αξεσουάρ
Μην καθαρίζετε τα αντικολλητικά αξεσουάρ χρησιμοποιώντας ισχυρά κα‐
θαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
12.2 Τρόπος αφαίρεσης:
στηρίγματα σχαρών
1
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαιτείται προσοχή όταν
αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
12.3 Καταλυτικός καθαρισμός
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
Ο θάλαμος διαθέτει καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση. Απορροφά τα λίπη.
Προτού ενεργοποιήσετε τον Καταλυτικό
καθαρισμό:
•
αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
45
•
καθαρίστε το δάπεδο του φούρνου με
χλιαρό νερό και ένα απαλό
απορρυπαντικό.
• καθαρίστε το εσωτερικό τζάμι της
πόρτας με ζεστό νερό και ένα απαλό
πανί.
Ο Καταλυτικός καθαρισμός δεν είναι
δυνατόν να αρχίσει:
•
•
Αν δεν έχουν αφαιρεθεί τα στηρίγματα
σχαρών.
αν η πόρτα το φούρνου δεν είναι
κλειστή.
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία:Κατάλυση.
2. Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα και η
διάρκεια του καθαρισμού.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια του
Καταλυτικού καθαρισμού. Μπορείτε να
καθυστερήσετε την εκκίνηση του
καθαρισμού με τη λειτουργία: Τέλος.
Το σήμα ενεργοποιείται στο τέλος του
καθαρισμού. Ο φούρνος σβήνει.
3. Πιέστε οποιοδήποτε πεδίο αφής για
να διακόψετε το σήμα.
4. Όταν κρυώσει ο φούρνος, καθαρίστε
το εσωτερικό του φούρνου με ένα
υγρό μαλακό πανί.
Οι κηλίδες ή ο αποχρωματισμός της
καταλυτικής επίστρωσης δεν επηρεάζει
τον Καταλυτικό καθαρισμό.
12.4 Τρόπος αφαίρεσης:
γκριλ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι
κρύος.
2. Αφαιρέστε τα στηρίγματα σχαρών.
3. Κρατήστε το γκριλ στο μπροστινό
μέρος και με τα δύο χέρια.
4. Πιάστε τις άκρες του γκριλ. Τραβήξτε
το προς τα εμπρός, ενάντια στην
πίεση του ελατηρίου και έξω από τις
δύο ασφάλειες.
Το γκριλ διπλώνει προς τα κάτω.
5. Καθαρίζετε το πάνω μέρος του
φούρνου με ζεστό νερό, ένα μαλακό
πανί και ένα απαλό απορρυπαντικό.
Αφήστε το να στεγνώσει.
6. Τοποθετήστε το γκριλ ακολουθώντας
την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
7. Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών.
12.5 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για να τα καθαρίσετε. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πόρτα είναι βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Πιέστε μέχρι τέρμα τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση ανοίγματος (γωνία
70° περίπου).
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τον φούρνο με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
46
www.aeg.com
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πόρτα είναι βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Ανασηκώστε πλήρως τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
2
A
B
1
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
A
3. Κλείστε την πόρτα μέχρι να βρίσκεται
σε γωνία περίπου 45°.
45°
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
12.6 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για καθαρισμό. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τον φούρνο με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η βίαιη μεταχείριση των
τζαμιών, ειδικά στις άκρες
του μπροστινού τζαμιού,
μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τη θραύση του
κρυστάλλου.
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
47
Ο επάνω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
Ο πλαϊνός λαμπτήρας
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
1. Αφαιρέστε το αριστερό στήριγμα
σχαρών για να αποκτήσετε
πρόσβαση στον λαμπτήρα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα στενό, μη
αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. ένα
κουταλάκι) για να αφαιρέσετε το
γυάλινο κάλυμμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
12.7 Τρόπος
αντικατάστασης: Λαμπτήρας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω
μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
3. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
4. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
5. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
6. Τοποθετήστε στη θέση του το
αριστερό στήριγμα σχαρών.
48
www.aeg.com
13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
13.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
φούρνο.
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυ‐
τόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ρα.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας Το βύσμα του αισθητήρα
πυρήνα δεν λειτουργεί.
θερμοκρασίας πυρήνα δεν
είναι σωστά εγκατεστημένο
στην υποδοχή.
Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα όσο το δυνατόν βα‐
θύτερα μέσα στην υποδοχή.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Το βύσμα του αισθητήρα
δειξη F111.
θερμοκρασίας πυρήνα δεν
είναι σωστά εγκατεστημένο
στην υποδοχή.
Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα όσο το δυνατόν βα‐
θύτερα μέσα στην υποδοχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐ Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
•
•
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
49
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά ο κωδικός σφάλμα‐
τος, επικοινωνήστε με το
Τμήμα Υποστήριξης Πε‐
λατών.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
Η συσκευή ενεργοποιείται
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμι‐ τουργία demo.
στήρας δεν λειτουργεί. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"Demo".
Ανατρέξτε στην ενότητα «Βα‐
σικές Ρυθμίσεις» στο κεφά‐
λαιο «Καθημερινή χρήση».
13.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του
φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό του φούρνου.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
14.1 Πληροφορίες Προϊόντος και Φύλλο Πληροφοριών
Προϊόντος*
Όνομα προμηθευτή
AEG
50
www.aeg.com
Αναγνωριστικό μοντέλου
BCE742320M 944187992
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά 1.09 kWh/κύκλο
τη συμβατική λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας με τυποποιημένο φορτίο, κατά 0.69 kWh/κύκλο
τη λειτουργία με υποβοήθηση ανεμιστήρα
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος Φούρνος
Μάζα
36.0 kg
* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ 65/2014 και 66/2014.
Για τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σύμφωνα με το πρότυπο STB 2478-2017, Παράρτη‐
μα G και το πρότυπο STB 2477-2017, Παραρτήματα A και B.
Για την Ουκρανία σύμφωνα με τον κανονισμό 568/32020.
Η τάξη ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύει για τη Ρωσία.
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Μαγειρεία, φούρνοι,
φούρνοι ατμού και γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
14.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου
είναι σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την
πόρτα συχνά κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το
λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι
είναι καλά στερεωμένο στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά
σκεύη για να βελτιώσετε την
εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο πριν το μαγείρεμα.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα
σε μερικές λειτουργίες φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν. Όταν
απενεργοποιείτε τον φούρνο, η οθόνη
εμφανίζει την υπολειπόμενη θερμότητα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού το μαγείρεμα
ολοκληρωθεί. Η υπολειπόμενη θερμότητα
μέσα στον φούρνο θα συνεχίσει το
μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
51
Μαγείρεμα με τον λαμπτήρα
απενεργοποιημένο
Απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Ανοίγετέ τον
μόνο όταν τον χρειάζεστε.
Υγρός αέρας μεταφοράς
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το μαγείρεμα.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία,
ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να
ανάψετε τον λαμπτήρα ξανά αλλά αυτή η
ενέργεια θα μειώσει την προσδοκώμενη
εξοικονόμηση ενέργειας.
15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
867353881-A-422019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising