AEG | BSK792320M | User manual | Aeg BSK792320M Ръководство за употреба

Aeg BSK792320M Ръководство за употреба
BSK792320M
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Фурна на пара
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................8
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 25
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ........................................................................... 26
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................26
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................30
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................31
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................60
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 65
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 68
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части могат да се нагорещят по време
на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.aeg.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате
във вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, негов оторизиран
сервизен център или квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Преди да монтирате уреда,
проверете дали вратичката на
фурната се отваря безпроблемно.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
Вграденият уред трябва да
отговаря на изискванията за
устойчивост на DIN 68930.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
600 (600) mm
Ширина в предната
част на уреда
549 mm
Ширина в задната
част на уреда
548 mm
Дълбочина на уреда
567 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
546 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
1017 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор разпо‐
ложен в долната
задна страна
550 x 20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задната
страна
1500 mm
Монтажни винтове
4 x 12 mm
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
550 mm
•
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
605 (580) mm
•
Височина в предна‐
та част на уреда
594 mm
Височина в задната
част на уреда
576 mm
Ширина на отвора
за вграждане
•
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда или
пространството под него, особено
когато е включен или когато
вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
БЪЛГАРСКИ
•
•
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почистете уреда с мокра и мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте
абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако има
такъв) с препарати.
2.5 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
7
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато функцията е активирана.
Може да излезе пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.6 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.8 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
8
www.aeg.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Принадлежности
Решетъчна скара
5
6
7
8
9
10
Контролен панел
Електронен програматор
Чекмедже за вода
Гнездо за сензора за
температурата
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Извеждаща тръба за почистен
котлен камък
Сменяема опора на скарата
Позиции на рафтовете
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Термосонда
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Tава за печене
За измерване на температурата вътре
в храната.
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Грил/тиган за печене
За лесно поставяне и изваждане на
тавите и скарите.
БЪЛГАРСКИ
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐
но поле
1
2
-
Функция
Бележка
Екран
Показва текущите настройки на фурната.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
Функции нагря‐
ване или Помощ
При Готвене
Натиснете веднъж сензорното поле, за да из‐
берете функция за нагряване или менюто: По‐
мощ При Готвене. Натиснете отново сензорно‐
то поле, за да превключвате между менютата:
Функции нагряване, Помощ При Готвене. За да
включите или изключите лампичката, натисне‐
те полето за 3 секунди. Можете също да вклю‐
чите лампичката, когато фурната е изключена.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите любими
програми.
Избор на темпе‐
ратура
За да зададете температурата или да се пока‐
же текущата температура във фурната. Натис‐
нете полето за 3 секунди, за да включите или
изключите функцията: Бързо нагряване.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
OK (OK)
Потвърждава избора или настройката.
3
4
5
6
7
8
9
10
www.aeg.com
Сензор‐
но поле
9
Функция
Бележка
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже основното меню, натиснете поле‐
то за 3 секунди.
Време и допъл‐
За задаване на различни функции. Когато ра‐
нителни функции боти функция за нагряване, натиснете сензор‐
ното поле, за да настроите таймера или функ‐
циите: Заключване, Любими , Загряваване+За‐
държане, Настрой + Продължи. Можете също
да променяте настройките на сензора за тем‐
пература в сърцевината.
10
Таймер
11
За да настроите функцията: Таймер.
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция за нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време ра‐
боти функция нагряване. Натиснете
и
едновременно, за да нули‐
рате времето.
Изчисляване
Фурната изчислява времето за го‐
твене.
БЪЛГАРСКИ
Символ
11
Функция
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата
във фурната.
бързо нагряване
Функцията е включена. Тази функ‐
ция намалява времето за загрява‐
не.
Автоматично тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне е активна
или че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържа‐
не
Функцията е включена.
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално
почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
Твърдост на водата
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
1. Натиснете
или
, за да
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Настройка за
твърдостта на водата
Когато включите фурната в
електроческата мрежа, трябва да
настроите нивото на твърдост на
водата.
Таблицата, по-долу, показва
диапазона на твърдостта на водата в
съответтвие с отлагането на калций
(ммол/л) и качеството на водата.
Отлагане на кал‐
ций (mmol/l)
Отлагане на кал‐
ций (mg/l)
Класифика‐
ция на во‐
дата
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Умерено
твърда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Твърда
4
над 21
над 3,8
над 150
Много твър‐
да
12
www.aeg.com
Когато твърдостта на водата
надвишава стойностите в таблицата,
напълнете водосъдържателя с
бутилирана такава.
1. Вземете четирицветната лента,
предоставена с парният комплект
във фурната.
2. Сложете всички реакционни зони
на лентата във водата за около 1
секунда.
Не слагайте лентата под течаща
вода.
3. Изтръскайте лентата, за да
премахнете останалата вода.
4. Изчакайте 1 минута и проверете
твърдостта на водата с таблицата
по-долу.
Цветовете на реакционните зони
ще продължат да се променят. Не
проверявайте твърдостта на
водата по-късно от 1 минута след
теста.
5. Изберете твърдостта на водата:
меню: Основни настройки.
Тестова лента
Твърдост на во‐
дата
1
2
3
4
Може да промените твърдостта на
водата в менюто: Основни настройки /
Твърдост на водата.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
Символ/
Приложение
Елемент от ме‐
нюто
Режим във ва‐
куум
Готварска Ре‐
цепта
Любими
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Символ/
Приложение
Елемент от ме‐
нюто
Функции нагря‐
ване
Съдържа списък с
функции за нагрява‐
не.
Почистване
Основни на‐
стройки
Съдържа функция за
загряване и списък с
автоматични програ‐
ми.
Съдържа списък с ав‐
томатични програми.
Съдържа списък с
любими програми за
готвене, създаден от
потребителя.
Съдържа списък с
програми за почи‐
стване.
Използва се за зада‐
ване на конфигура‐
ция.
БЪЛГАРСКИ
Символ/
Приложение
Елемент от ме‐
нюто
Специалитети
Помощ При Го‐
твене
Съдържа списък с
допълнителни функ‐
ции за нагряване.
Съдържа препоръчи‐
телни настройки на
фурната за богат из‐
бор от ястия. Избере‐
те ястие и започнете
процеса на готвене.
Температурата и вре‐
метраенето предста‐
вляват само насоки,
с цел получаване на
по-добри резултати и
могат да се регули‐
рат. Те зависят от ре‐
цептите, качеството и
количеството на из‐
ползваните съставки.
Символ/
Описание
Елемент от ме‐
нюто
Загряваване
+Задържане
Настройва текущото
Настройка часо‐ време на часовника.
вото време
Посочване на
времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
дисплеят показва те‐
кущото време, когато
деактивирате уреда.
Бързо нагрява‐
не
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
тази функция нама‐
лява времето за на‐
гряване.
Настрой + Про‐
дължи
За да настройте
функция и да я акти‐
вирате по-късно с на‐
тискане на който и да
е символ от контрол‐
ния панел.
Поддържа приготве‐
ната храна топла за
30 минути, след като
цикъла на готвене е
приключил.
Удължаване на
времето
Активира и деактиви‐
ра функцията Удъл‐
жаване на времето.
Контраст на ек‐
рана
Настройва контраста
на екрана на степе‐
ни.
Настройва яркостта
Яркост на екра‐ на дисплея на степе‐
ни.
на
Език
Подменю за: Основни настройки
Символ/
Описание
Елемент от ме‐
нюто
13
Сила на звук.
сигнал
Задава езика на дис‐
плея.
Настройва на степе‐
ни силата на звука
при натискане на бу‐
тоните и на сигнали‐
те.
Активира и деактиви‐
Звук на бутони‐ ра звука при натиска‐
не на сензорните по‐
те
лета. Не е възможно
да деактивирате тона
на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Активира и деактиви‐
Тонове Аларма/ ра звуците на алар‐
мата.
Грешка
За задаване ниво на
Твърдост на во‐ твърдост на водата
(1 - 4).
дата
Напомняне за
почистване
Напомня ви кога да
почистите уреда.
14
www.aeg.com
Символ/
Описание
Елемент от ме‐
нюто
DEMO режим
Уредът работи с технология Sous-vide
(на френски език – "с вакуум") Това е
метод на готвене във вакуумно
запечатани торбички, на ниски
температури.
Показва конфигура‐
цията и версията на
софтуера.
Сервиз
Фабрични на‐
стройки
Символ
Код за активация/
деактивация: 2468.
6.3 Подменю за: Режим във
вакуум
Връща всички на‐
стройки към фабрич‐
ните им стойности.
Елемент от менюто
Описание
Режим във вакуум
Използва парата за готвене на месо, ри‐
ба, морски деликатеси, зеленчуци и пло‐
дове. Задайте температурата между
50°C и 95°C.
Рецепти във вакуум
Списък с автоматични програми.
Асистир. готвене SousVide
Препоръчителни настройки на фурната
за широк диапазон от ястия. Изберете
ястие и започнете процеса на готвене.
Температурата и времето са ориентиро‐
въчни. Можете да ги регулирате с раз‐
личните рецепти или количества продук‐
ти.
6.4 Подменю за: Почистване
Символ
Елемент от менюто
Описание
Почистване с пара
Процедура за почистване на уреда, кога‐
то по него има леки замърсявания и ако
липсват чести изгаряния.
Отстр. на котл. камък
Процедура за почистване на веригата на
парогенератора от остатъчен варовик.
Изплакване
Процедура за изплакване и почистване
на веригата на парогенератора след че‐
ста употреба на функциите за готвене на
пара.
Почистване с пара plus
Процедура за почистване на упорити за‐
мърсявания с помощта на почистващ
препарат за фурна.
БЪЛГАРСКИ
6.5 Функции нагряване
Функция за
нагряване
Приложение
За печене на три пози‐
ции на скарата едно‐
Горещ въздух/ временно и за сушене
на храна.Задайте тем‐
вентилир.
пературата 20 - 40 °C
по-ниско отколкото за
функцията: Тради‐
ционно печене.
Функция пица
Традиционно
печене
За готвене на едно ни‐
во на храна до по-ин‐
тензивно запичане и
хрупкава основа. За‐
дайте температурата
20 - 40 °C по-ниско от‐
колкото за функцията:
Традиционно печене.
За печене на тестени
и месни храни на едно
ниво.
За да станат хрупкави
полуготовите храни
(като картофки, карто‐
Дълбоко за‐
мразени храни фи уеджис или про‐
летни рулца).
Грил
Турбо грил
За запичане на тънки
храни или препичане
на хляб
За печене на по-голе‐
ми парчета месо или
птици с костите на ед‐
но ниво. За огретени и
за кафява коричка.
За печене на кексове
с хрупкава основа и за
Долен нагрева‐ консервиране на хра‐
на.
тел
Функция за
нагряване
15
Приложение
Функцията е разрабо‐
тена за пестене на
Печене с влаж‐ енергия по време на
готвене. За инструк‐
ност
циите за готвене виж‐
те глава "Препоръки и
съвети", Печене с
влажност. Вратата на
фурната трябва да се
затвори по време на
готвене, така че функ‐
цията да не се прекъс‐
ва и да се гарантира,
че фурната работи с
възможно най-висока
енергийна ефектив‐
ност. Когато използва‐
те тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да
се различава от зада‐
дената температура.
Използва се остатъч‐
ната топлина.Нагрева‐
телната мощност мо‐
же да се намали. За
общи препоръки за
енергоспестяване
вижте „Енергийна
ефективност”, глава
„Икономия на енер‐
гия”. Тази функция се
използва за покриване
на изискванията за
класа на енергийна
ефективност съгласно
EN 60350-1. Когато из‐
ползвате тази функ‐
ция, лампата автома‐
тично се изключва
след 30 секунди.
16
www.aeg.com
Функция за
нагряване
Настройка на
влажността
Приложение
Може да избирате
между три ръчни
функции за готвене с
различни нива на
влажност. Тези функ‐
ции комбинират пара
и горещ въздух. Те по‐
криват готвене при
различни нива пара.
За зеленчуци, гарниту‐
ри или риба на пара.
Лампичката може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някои функции на фурната.
6.6 Специалитети
Функция за на‐
гряване
За поддържане на
храната топла.
Поддържане на
топлина
Само пара
Подменю за: Настройка на влажността
Функция за
нагряване
Ниска влаж‐
ност
Средна влаж‐
ност
Висока влаж‐
ност
Приложение
Тази функция е подхо‐
дяща за месо, птици,
ястия на фурна и касе‐
роли. Благодарение
на комбинацията от
пара и топлина, месо‐
то придобива мека и
сочна консистенция с
хрупкава коричка.
Функцията е подходя‐
ща за готвене на варе‐
но и запържено месо,
както и за хляб и слад‐
ко тесто с мая. Поради
комбинацията от пара
и топлина, месото при‐
добива сочна и мека
консистенция, а печи‐
вата от сладко тесто,
хрупкава и лъскава ко‐
ричка.
Функцията е подходя‐
ща за готвене на де‐
ликатни ястия, като
яйчен крем, флан, те‐
рин и риба.
Приложение
За подгряване на чи‐
нии преди сервиране.
Затопляне на
чиния
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци (например
туршия).
Сушене
За сушене на резен‐
чета плодове, зелен‐
чуци и гъби.
Функция "Йо‐
гурт"
За приготвяне на ки‐
село мляко. Лампата
при тази функция е
изключена.
За ускоряване на на‐
бухването на тесто с
Втасване на те‐ мая. Предотвратява
изсъхването на по‐
сто
върхността на тесто‐
то и го запазва ела‐
стично.
Бавно готвене
За приготвяне на
крехки, сочни печени
меса.
БЪЛГАРСКИ
Функция за на‐
гряване
Приложение
Използвайте тази
функция, за да приго‐
Печене на хляб твите хляб или рула с
добър, професиона‐
лен резултат относно
хрупкавост, цвят и за‐
гар на коричката.
Претопляне на храна
с пара предотвратява
Възстановяване изсушаването ѝ. То‐
плината се разпреде‐
с пара
ля по нежен и равно‐
мерен начин, който
позволява да се въз‐
становят вкуса и аро‐
мата на храната като
на току-що приготве‐
на. Тази функция мо‐
же да се използва за
претопляне на храна
директно в чиния.
Може да претопляте
повече от една по‐
рция по едно и също
време, използвайки
различните нива.
Размразяване
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
ленчуци). Времето за
размразяване зависи
от количеството и го‐
лемината на храната.
17
6.7 Помощ При Готвене
Категория храна: Риба/Морска храна
Продукти
Риба
Риба, печена
Рибни пръчици
Рибено филе, тън‐
ко
Рибено филе, де‐
бело
Замразено филе
от риба
Цяла малка риба
Цяла риба, на па‐
ра
Цяла малка риба,
на грил
Цяла риба, на грил
Цяла риба, на грил
Пъстърва
Сьомга
Филе от сьомга
Цяла сьомга
Скариди
Скариди, пресни
Скариди, замразе‐
ни
Миди „Сен Жак“
-
Категория храна: Птиче месо
Продукти
Птиче с кост
-
Птиче с кост
-
18
www.aeg.com
Продукти
Продукти
Пилешки крилца,
пресни
Пилешки крилца,
замразени
Пиле
Полуизпечено
Говеждо по скан‐
динавски
Средно изпечено
Пилешки бутчета,
пресни
Добре изпечено
Пилешки бутчета,
замразени
Наденички
Свински ребра
Пилешки гърди,
поширани
Пиле, 2 половинки
Свински джолан,
предварително за‐
печен
Цяло пиле
Свинска плешка
Патица, цяла
-
Свинско филе
Гъска, цяла
-
Пуйка, цяла
-
Свинско
Продукти
Свински врат
Варено говеждо
Свинска плешка
Задушено месо
Свинско печено
Руло „Стефани"
Варена шунка
Полуизпечено
Полуизпечено
Средно изпечено
Печено говеждо
Телешки джолан
Телешко
Телешко филе
Телешко печено
Средно изпечено
Агнешки бут
Агнешко печено
Добре изпечено
Добре изпечено
Свинско филе, пу‐
шено
Свинско филе, по‐
ширано
Категория храна: Mеcо
Говеждо
Свинско филе
Агнешко
Агнешко филе
Агн. плешка сред.
опеч.
Агн. плешка сред.
опеч.
БЪЛГАРСКИ
Продукти
Продукти
Див заек
• Заешко бутче
• Филе от заек
• Филе от заек
Дивеч
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
Печен дивеч
Обратно в меню
дивеч
Категория храна: Ястие на фурна
Продукти
Лазаня
-
Замразена лазаня/ канелони
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Киш лорен
-
Пикантна торта
-
Категория храна: Кекс/бисквитки
Продукти
Кръгъл кекс
-
Ябълков сладкиш,
покрит
-
Пандишпанова
торта
-
Ябълков пай
-
Чийзкейк, тава
-
Бриош
-
-
Сладкиш „Мадей‐
ра“
-
Паста
Картофен огретен
-
Тартe
-
Зеленчуков огре‐
тен
-
Млечен тарт, сла‐
дък
-
Сладки ястия
-
Бадемова торта
-
Мъфини
-
Тестени изделия
-
Сладкиши на пръ‐
чици
-
Кремки
-
Дребни сладки от
многолистно тесто
-
Еклери
-
Френски макарони
-
Курабийки от леко
тесто
-
Коледен кейк
-
Замразен ябълков
щрудел
-
Категория храна: Пица/киш
Продукти
Пица, тънък блат
Пица, доп. топинг
Замразена пица
Пица
Американска пица,
замразена
Охладена пица
Мини-пици, замра‐
зени
Багети огретен
-
Тарт фламбе
-
19
20
www.aeg.com
Продукти
Продукти
Пандишпанено те‐
сто
Козунак във фор‐
ма на венец
Тесто с мая
Бял хляб
Чийзкейк, поднос
-
Погача с мая
Брауни
-
Кафяв хляб
Швейцарско руло
-
Кейк с мая
-
Торта в тава
Хляб
Пълнозърнест
хляб
Сладкиш от ронли‐ во тесто
Сладък кекс
Блат за флан
Плодов флан
Хляб/франзела,
замразени
Блат за флан от
леко тесто
Категория храна: Зеленчуци
Продукти
Плодов флан от
леко тесто
Броколи, на розич‐ ки
Плодов флан от
пандишпанена
смес
Броколи, цели
-
Карфиол, на ро‐
зички
-
Карфиол, цял
-
Моркови
-
Тиквички, наряза‐
ни
-
Аспержи, зелени
-
Аспержи, бели
-
Чушки на ивици
-
Спанак, пресен
-
Праз на кръгчета
-
Зелен фасул
-
Нарязани гъби
-
Белени домати
-
Брюкселско зеле
-
Тесто с мая
Категория храна: Хляб/Франзела
Продукти
Pула
Pула
Хляб без набухва‐
тели
-
Блат за флан от
пандишпан
Ръжен хляб
Земели, предвари‐
телно изпечени
Рулца, замразени
Чабата
-
Багет
Багета, предвари‐
телно изпечена
Багета, замразена
БЪЛГАРСКИ
Продукти
Продукти
Целина, на кубче‐
та
-
Картофи „Уеджис“
Грах
-
Картофени кюфте‐ та
Патладжан
-
Резене
-
-
-
Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
Артишок
-
Варени картофи
-
Червено цвекло
-
Картофи с кожичка -
Черен овесен ко‐
рен
-
Картофени кнедли
-
Алабаш на ленти
-
Хлебни кнедли
-
Бял боб
-
Кнедли с мая, со‐
лени
-
Савойско зеле
-
Кнедли с мая,
сладки
-
Ориз
-
Пресни талиателе
-
Полента (качамак)
-
Категория храна: Кремове/парфета
Продукти
Яйчен крем
-
Карамелена пло‐
дова пита
-
Терин
Яйца, рохки
Яйца
Яйца, средно сва‐
рени
Яйца, твърдо сва‐
рени
Печени яйца
Категория храна: Гарнитури
Продукти
Пържени картоф‐
ки, тънки
-
Пържени картоф‐
ки, дебели
-
Пържени картоф‐
ки, замразени
-
Крокети
-
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да настроите новите
стойности.
, за
21
22
www.aeg.com
6.8 Подменю за: Асистир.
готвене SousVide
Категория храна
Риба/Морска хра‐
на
Категория храна
Моркови
Продукти
Филе от ципура
Тиквички, наряза‐
ни
Филе от лаврак
Аспержи, зелени
Риба треска
Аспержи, бели
Филе от пъстърва
Чушки на ивици
Филе от сьомга
Праз на кръгчета
Миди
Зеленчуци
Целина
Скариди без че‐
рупки
Патладжан
Резене
Сърцевина от ар‐
тишок
Пилешки фенер,
без кост
Картофи
Патешки гърди,
без кост
Тиква
Ябълки
Пуешки гърди, без
кост
Говеждо
• Гов. филе,
сред. изпеч.
• Гов. филе, до‐
бре изпеч.
Mеcо
Корен от целина
Миди с черупки
Октопод
Птиче месо
Продукти
Агнешко
• Агнешко, сред.
опеч.
• Агнешко, добре
изпечено
Дивеч
• Дива свиня
• Заек, без кост
Круши
Праскови
Плодове
Нектарини
Сливи
Ананас
Манго
6.9 Задаване на функция за
нагряване
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Функции
нагряване.
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функция за нагряване.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
БЪЛГАРСКИ
23
хоризонтално положение, за да
избегнете разливане.
В случай че настройките
по подразбиране не са
променени, фурната
стартира автоматично.
MAX
6.10 Чекмедже за вода
MAX
A
F
MA
X
E
B
Когато напълните водосъдържателя,
го поставете обратно в същото
положение. Натиснете предния бутон,
докато отделението за водата е във
фурната.
C
След всяка употреба е необходимо да
изпразвате водосъдържателя.
D
A. Капак
B. Предпазител
C. Корпус на отделението
D. Отвор за пълнене на вода
E. Накип
F. Преден бутон
Можете да отстраните
водосъдържателя от фурната.
Натиснете го леко към предния бутон.
След като натиснете
водосъдържателя, той ще се извади
от уреда.
XA
M
Можете да напълните
водосъдържателя по два начина:
•
оставете водосъдържателя въвъ
фурната и го напълнете чрез съд, в
който има вода,
• извадете водосъдържателя от
фурната и го напълнете с вода от
мивката.
В случаите, когато сипвате вода от
мивката във водосъдържателя, е
необходимо да го държите в
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дръжте водосъдържателя
на разстояние от
нагорещени повърхности.
6.11 Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само студена
чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака на
водосъдържателя, за да го
отворите и го извадете от
фурната.
2. Напълнете водосъдържателя със
студена вода до максималното
ниво (около 950 мл).Водата е
достатъчна за приблизително 50
минути.Използвайте скалата на
водосъдържателя.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
24
www.aeg.com
Забършете мокрия
водосъдържател с
мека кърпа преди да го
поставите във
фурната.
4. Включете фурната.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, задайте
функцията: Времетр.
или:
Приключв.
.
Парата се появява след около 2
минути. Когато фурната достигне
настроената температура, се чува
сигнал.
Когато водата във
водосъдържателя започва да
привършва, прозвучава сигнал,
което означава, че трябва да го
напълните отново, за да
продължите с готвенето на пара,
както е описано по-горе.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете фурната.
8. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фурната е гореща.
Съществува опасност
от изгаряния.
Внимавайте, когато
изпразвате чекмеджето
за вода.
9. След готвене на пара, парата
може да кондензира по дъното на
вътрешността на уреда. Винаги
подсушавайте дъното на
вътрешността на фурната, след
като се охлади.
Оставете фурната да изсъхне напълно
с отворена вратичка. За да ускорите
изсъхването, можете да затворите
вратата и да загреете фурната с
функцията: Горещ въздух/вентилир.
при температура 150 °C за около 15
минути.
В края на готвенето на
пара, охлаждащият
вентилатор работи с побърза скорост, за да
премахне парата.
6.12 Индикатор за
нагряване
Когато включите функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
6.13 бързо нагряване
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за Бързо
нагряване работи.
За да включите функцията, задръжте
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
Тази функция не е налична за някои
функции на фурната.
6.14 Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
БЪЛГАРСКИ
25
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на
часовника
Функция Ча‐
совник
Таймер
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Фурната се изключва
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да включите или
изключите фурната в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
Приложение
За настройка на от‐
брояване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази
функция не влияе вър‐
ху работата на фурна‐
та. Можете да я вклю‐
чите и когато фурната
е изключена.
Използвайте , за да
активирате функция‐
та. Натиснете
или
, за да зададете
минутите и
стартиране.
Времетр.
Приключв.
за
За да настроите колко
дълго да работи фур‐
ната (макс. 23 ч. и 59
мин.).
Тук се задава час за
изключване на функ‐
ция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., фурната
изключва нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време.
Фурната използва
остатъчната топлина, за да
продължи процеса на
готвене до изтичане на
времето (3 - 20 минути).
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над
80°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на
80°C в продължение на 30 минути. Тя
се включва след приключване на
процеса за изпичане.
26
www.aeg.com
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни
настройки.
продължава след изтичането на
Времетр..
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Включете фурната.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80°C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
7.4 Удължаване на времето
Функцията: Удължаване на времето
кара функцията за нагряване да
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да включите или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Онлайн рецепти
Можете да намерите рецептите за
автоматичните програми на уебсайта
ни.За да намерите Книгата за рецепти,
проверете номера на PNC на
табелката с данни на предната рамка
на вътрешността на фурната.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
8.2 Готварска Рецепта с
Автоматична рецепта
Тази фурна разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за храна
Сензорът за храна измерва
температурата в нея. Когато храната
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
Задават се две температури:
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
•
температурата в сърцевината на
храната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
доставеният сензор за
храна и оригиналните
резервни части.
Насоки за най-добри резултати:
• Съставките трябва да са на стайна
температура.
• Сензора за храна не може да се
използва за течни ястия.
БЪЛГАРСКИ
•
•
27
Сензорът за температурата в
сърцевината трябва да стои в
месото и в гнездото си по време на
готвене.
Изплзвайте препоръчителните
настройки за температурата в
сърцевината на храната. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
Уредът изчислява
приблизителното време на
приключване на готвене.
Зависи от количеството
храна, настроените
функции на фурната и
температурата.
Хранителни категории:
месо, птиче и риба
1. Активирайте уреда.
2. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на месото или
рибата, по възможност в найплътната част. Уверете се, че поне
3/4 от сензора за храна е вътре в
ястието.
3. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
4. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
6. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
28
www.aeg.com
Хранителна категория:
касерола
1. Активирайте уреда.
2. Сложете половината от съставките
в тава за печене.
3. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на касеролата.
Сензора за храна трябва да е
стабилен на място по време на
печене. Използвайте твърда
съставка, за да го постигнете.
Използвайте ръба на тавата за
печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на сензора
за храна. Върха на сензора за
храна не трябва да докосва дъното
на тавата за печене.
6. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
7. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
8. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
9. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
10. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
4. Покрийте сензора за храна с
останалите съставки.
5. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
БЪЛГАРСКИ
29
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
Скара:
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високият
ръб около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
30
www.aeg.com
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
Запаметяване на програма
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
или
7. Натиснете
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, натиснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името
на прогр..
Активиране на програмата
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Любими .
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Можете да натиснете , за да
отидете директно в менюто: Любими .
Можете също да я използвате, когато
фурната е изключена.
10.2 Използване на
функцията "Защита за
деца"
Когато "Защита за деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
1. Натиснете
дисплея.
, за да включите
2. Натиснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение .
За да изключите функцията "Защита
за деца", повторете стъпка 2.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да включите
функцията само когато фурната
работи.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да изключите функция, натиснете
. Екранът показва съобщение.
и след това
Натиснете
потвърдите.
, за да
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване"
се изключва.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Включете фурната.
БЪЛГАРСКИ
31
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
функция за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
•
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
настройки ви позволява
да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
10.5 Автоматично
изключване
От съображения за безопасност
фурната се изключва автоматично
след известно време, ако е включена
функция за затопляне, а настройките
не са променени.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
(°C)
(h)
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Осветление,
Термосонда,Времетр., Приключв..
10.6 Яркост на екрана
Яркостта на дисплея има два режима:
•
•
Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е
по-малка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако фурната е изключена и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната ви фурна.
Таблиците по-долу показват
препоръчителните настройки за
температура, време за готвене и
позиция на рафта за определени
видове храни.
32
www.aeg.com
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
11.2 Вътрешна страна на
вратата
От вътрешната страна на вратата
можете да намерите:
•
•
номерата на позициите на скарите.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скарата и температури за ястия.
11.3 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане на топлина
Тази функция ви позволява да
запазите храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80°C.
Затопляне на чиния
Тази функция ви позволява да
затопляте чинии и съдове преди
сервиране. Температурата се
саморегулира автоматично до 70 °C.
Поставете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната. След половината от времето
за загряване разменете местата им.
Втасване на тесто
Тази функция ви позвоява да втасвате
тесто с мая. Поставете тестото в
голяма чиния. Използвайте първото
ниво на фурната. Задайте функция:
Втасване на тесто и времето за
готвене.
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не
покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване. Използвайте първото
ниво на фурната.
11.4 Режим във вакуум
Тази функция използва по-ниски
температури за готвене от
стандартното.
Режим във вакуум Препоръки
Използвайте висококачествена и
прясна сурова храна. Винаги
измивайте храната преди готвене.
Внимавайте като използвате сурови
яйца.
Ниските температури са подходящи
само за видовете храни, които могат
да се консумират сурови.
Не гответе храната дълго време,
когато използвате температурата под
60 °C.
Сварете съставките съдържащи
алкохол преди да ги поставите във
вакуумна опаковка.
Поставете вакуумиращите торбички
върху решетката една до друга.
Можете да съхранявате сготвената
храна в хладилник за 2 - 3 дни.
Охладете храната бързо (използвайки
ледена баня).
Не използвайте тази функция за
претопляне на остатъци от храна.
Опаковане във вакуум
Използвайте само вакуумни торбички
и сепаратор за вакуум, препоръчван
за готвене на сирене. Само този вид
уред може да запечатва течности.
Не използвайте едни и същи
вакуумиращи торбички няколко пъти.
За по-бързи и по-добри резултати
задайте максимална степен на вакуум.
За да гарантирате безопасно
затваряне на вакуумиращата
торбичка, се уверете, че частта,
подлежаща на запечатване, е чиста.
Уверете се, че краищата на
вътрешната страна на вакуумната
торбичка са чисти, преди да я
запечатате.
БЪЛГАРСКИ
33
11.5 Режим във вакуум:
Месо
Използвайте само месо без кости, за
да избегнете пробиване на вакуумните
торбички.
Запържете филетата от домашни
птици с кожата надолу, преди да ги
опаковате с вакуум.
Използвайте позицията на третия
рафт.
ПТИЧЕ
(°C)
Пилешки гърди, де‐ 70
белина 3 cm, 0,75 kg
70 - 80
Патешки гърди, де‐
белина 2 cm, 0,9 kg
140 160
60
Пуешки гърди, дебе‐ 70
ли 2 cm, 0,8 kg
ГОВЕЖДО
(min)
75 - 85
11.6 Режим във вакуум:
Риба и морски дарове
Говеждо/телеш‐ (°C)
ко филе
(min)
Средно (4 cm де‐ 60
белина, 0,8 kg)
110 - 120
Подсушете рибните филета с
хартиена кръпа преди да ги поставите
във вакуумната торбичка.
Добре изпечено
(4 cm дебелина,
0,8 kg)
90 - 100
Добавете чаша вода във вакуумната
торбичка, когато приготвяте мидите.
65
Използвайте позицията на третия
рафт.
АГНЕШКО / ДИВЕЧ
РИБА И МОРСКИ ДАРОВЕ
(°C)
(min)
Агнешко алан‐
гле, дебелина 3
cm, 0,6 - 0,65 kg
60
180 - 190
Агнешко средно,
дебелина 3 cm,
0,6 - 0,65 kg
65
105 - 115
Глиган, дебели‐
на 3 cm, 0,6 0,65 kg
90
Заек, дебелина
1,5 cm, 0,6 - 0,65
kg
70
60 - 70
50 - 60
(°C)
(min)
Ципура, 4 филета, 1 cm
дебелина, 0,5 kg
70
25
Лаврак, 4 филета, 1 cm
дебелина, 0,5 kg
70
25
Риба треска, 2 филета,
2 cm дебелина, 0,65 kg
65
70 75
Миди, 0,65 kg
60
100 110
Миди с черупки, 1 kg
95
20 25
Скариди без черупки,
0,5 kg
75
25 30
34
www.aeg.com
ЗЕЛЕНЧУЦИ
РИБА И МОРСКИ ДАРОВЕ
Октопод, 1 kg
(°C)
(min)
85
100 110
Пъстърва, 2 филета, 1,5 65
cm дебелина, 0,65 kg
55 65
Сьомга, филе (3 cm де‐
белина, 0,8 kg)
100 110
65
За да предотвратите изтичане на
протеин, натопете пъстървата или
сьомгата в 10% солен разтвор (100 g
сол в 1 литър вода) за 30 минути и
подсушете с хартиена кърпа преди да
я поставите във вакуумната торбичка.
°C.
Настройте температурата на 90
(min)
Тиква, на парчета с дебелина
2 cm, 0,7 - 0,8 kg
25 - 30
ЗЕЛЕНЧУЦИ
°C.
Настройте температурата на 95
11.7 Режим във вакуум:
Зеленчуци
(min)
За запазване на цвета на артишока,
поставяйте го във вода с лимонов сок,
след като го почистите и нарежете.
Праз (ленти или пръстени (0,6
- 0,7 kg)
40 - 45
Използвайте позицията на третия
рафт.
Чушки, на ленти или четвър‐
тинки, 0,7 - 0,8 kg
35 - 40
Целина, кръгчета с дебелина 1 40 - 45
cm, 0,7 - 0,8 kg
ЗЕЛЕНЧУЦИ
°C.
Настройте температурата на 90
(min)
Моркови, резени с дебелина
0,5 cm, 0,7 - 0,8 kg
35 - 45
Корен от целина, резени с де‐
белина 1 cm, 0,7 - 0,8 kg
45 - 50
Фенел, резени с дебелина 1
cm, 0,7 - 0,8 kg
35 - 45
Зелени аспержи, цели, 0,7 0,8 kg
40 - 50
Картофи, резени с дебелина 1
cm, 0,8 - 1 kg
35 - 45
Бели аспержи, цели, 0,7 - 0,8
kg
50 - 60
Сърцевини на артишок, на че‐
твъртинки, 0,4 - 0,6 kg
45 - 55
Тиквички, резени с дебелина 1 35 - 40
cm, 0,7 - 0,8 kg
11.8 Режим във вакуум:
Плодове и сладки
Патладжан, резени с дебели‐
на 1 cm, 0,7 - 0,8 kg
За да запазите цвета на ябълките и
крушите, ги поставете в чаша вода с
30 - 35
БЪЛГАРСКИ
лимонов сок, след като ги почистите и
нарежете.
Използвайте позицията на третия
рафт.
35
11.10 Само пара
Бъдете внимателни, когато отваряте
вратичката на фурната, докато
функцията е включена. Може да
излезе пара.
Стерилизация
ПЛОДОВЕ
Тази функция позволява да
стерилизирате шишета (напр.
бебешки шишета).
(°C)
(min)
Праскови, 4, на по‐
ловинки
90
20 - 25
Сливи, на половин‐
ки, 0,6 kg
90
10 - 15
Мангота, 2, нарязани 90
на кубчета по 2 cm
10 - 15
Круши, 4, на поло‐
винки
90
15 - 30
Нектарини, 4, на по‐
ловинки
90
20 - 25
Ананаси, на резени с 90
дебелина 1 cm, 0,6
kg
20 - 25
Ябълки, 4, на че‐
твъртини
95
25 - 30
Ванилов крем х2,
350 g във всяко
пликче
85
20 - 22
11.9 Готвене на пара
Използвайте само устойчиви на
нагряване и корозия съдове или
такива от хромирана стомана.
Поставете чистите шишета наобратно
по средата на рафта на първото ниво.
Напълнете съдържателя до
максималното ниво и изберете
продължителност от 40 минути.
Готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте всички видове храни,
пресни или замразени. Можете да я
използвате за готвене, затопляне,
размразяване, поширане или
бланширане на зеленчуци, месо, риба,
тестени изделия, ориз, грис и яйца.
Можете да приготвяте многостепенни
менюта само с едно готвене. За да се
уверите, че всички ястия ще бъдат
готови по едно и също време,
започнете с храната, която изисква
най-много време за готвене, след
което добавяйте останалите ястия в
съответния момент, като направите
справка в таблиците за готвене.
Например: Общото време за готвене
е 40 min. Първо поставете Варени
картофи, нарязани на четвъртинки,
след 20 min добавете Филета от
сьомга и Броколи, на розички след
30 min.
Когато готвите на повече от едно
ниво, се уверете, че има разстояние
между скарите, за да циркулира
парата.
Започнете готвенето със студена
фурна, освен ако не се препоръчва
предварително загряване в долната
таблица.
(min)
Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
40
Филета от сьомга
20
Броколи, на розич‐ 10
ки
36
www.aeg.com
Използвайте най-голямо необходимо
количество вода, когато готвите ястия
наведнъж.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
Използвайте второто ниво на фурната.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
20 - 30
Моркови
25 - 35
Аспержи, бели
25 - 35
Брюкселско зеле
25 - 35
Карфиол, на розички
8 - 10
Броколи, на розички,
предварително загрейте
празната фурна
25 - 35
Алабаш, на лентички
10
Белени домати
25 - 35
Бял боб
10 - 15
Спанак, пресен
30 - 40
Сладка царевица на кочан
10 - 15
Тиквички, нарязани
35 - 45
Черен овесен корен
15
Зеленчуци, бланширани
35 - 45
Карфиол, цял
15 - 20
Нарязани гъби
35 - 45
Зелен фасул
15 - 20
Чушки, на ивици
40 - 45
15 - 25
Броколи, цели
Бяло и червено зеле, на
лентички
15 - 25
Аспержи, зелени
50 - 60
Артишок
15 - 25
Патладжани
55 - 65
15 - 25
Тиква, на кубчета
Зрял боб, накиснат, съот‐
ношение вода/фасул 2:1
15 - 25
Домати
60 - 90
Кисело зеле
20 - 25
Боб, бланширан
70 - 90
Червено цвекло
20 - 25
Маруля, на розички
20 - 25
Савойско зеле
20 - 30
Целина, на кубчета
20 - 30
Праз, на кръгчета
20 - 30
Грах
20 - 30
Бял грах / Чушки Кайзер
20 - 30
Сладки картофи
20 - 30
Резене
БЪЛГАРСКИ
ГАРНИТУРИ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
ПЛОДОВЕ
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
15 - 20
Кускус, съотношение во‐
да/кус-кус 1:1
15 - 25
Пресни талиателе
20 - 25
Пудинг с грис, съотноше‐
ние мляко/грис 3.5:1
20 - 30
Леща, червена, съотно‐
шение вода/леща 1:1
25 - 30
Шпецле
25 - 35
Булгур, съотношение во‐
да/булгур 1:1
25 - 35
Кнедли с мая
30 - 35
Ароматен ориз, съотноше‐
ние вода/ориз 1:1
30 - 40
Варени картофи, наряза‐
ни на четвъртинки
35 - 45
Хлебни кнедли
35 - 45
Картофени кнедли
35 - 45
Ориз, съотношение вода/
ориз 1:1, съотношението
вода към ориз може да се
промени в зависимост от
типа ориз
40 - 50
Полента (качамак), съот‐
ношение с течността 3:1
40 - 55
Оризов пудинг, съотноше‐
ние мляко/ориз 2,5:1
45 - 55
Небелени картофи, сред‐
но изпечени
55 - 60
Леща, кафява и зелена,
съотношение вода/леща
2:1
37
10 - 15
Ябълкови резени
10 - 15
Горещи плодове
10 - 20
Течен шоколад
20 - 25
Плодов компот
РИБА
(min)
(°C)
15 20
Тънко филе от риба 75 - 80
20 25
Скариди, пресни
75 - 85
20 30
Миди „Сен Жак“
100
20 30
Филета от сьомга
85
20 30
Пъстърва, 0,25 kg
85
30 40
Скариди, замразени 75 - 85
40 45
Сьомгова пъстърва, 85
1 kg
38
www.aeg.com
МЕСО
ЯЙЦА
(min)
(°C)
15 20
Наденички
80
20 30
Баварска телешка
наденица / Бяла на‐
деница
80
20 30
Виенска наденица
80
25 35
Пилешки гърди, по‐
ширани
90
55 65
Варена шунка, 1 kg
99
60 70
Поширано пилешко, 99
1 – 1,2 kg
70 90
Касел, задушено
90
80 90
Телешко / Свинско
филе, 0,8 – 1 kg
90
110 120
Тафелшпиц
99
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
12 - 13
Яйца, средно сварени
18 - 21
Яйца, твърдо сварени
11.11 Комбинирана
функция: Турбо грил +
Само пара
Можете да комбинирате тези функции
за готвене на месо, зеленчуци и
гарнитури наведнъж.
1. Задайте функцията: Турбо грил за
печене на месо.
2. Добавете приготвените зеленчуци
и гарнитури.
3. Охладете фурната до около 90 °C.
Оставете вратичката отворена на
първа позиция за приблизително
15 минути.
4. Задайте функцията: Само пара.
Гответе всички ястия заедно,
докато станат готови.
ЯЙЦА
°C.
Настройте температурата на 99
(min)
10 - 11
Яйца, рохко сварени
Използвайте първо и трето ниво на фурната за приготвяне на зеленчуци.
БЪЛГАРСКИ
39
Турбо грил
Първа стъпка: приготвяне на
месо
Само пара
Втора стъпка: добавете зелен‐
чуци
(°C)
(min)
(°C)
(min)
180
60 - 70
99
40 - 50
Свинско пече‐ 180
но, 1 kg / Карто‐
фи / Зеленчу‐
ци, сос
60 - 70
99
30 - 40
Телешко пече‐ 180
но, 1 kg / Ориз /
Зеленчуци
50 - 60
99
30 - 40
Печено говеж‐
до, 1 kg / Брюк‐
селско зеле,
полента (кача‐
мак)
11.12 Висока влажност
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Тънко филе от 85
риба
15 - 25
Печени яйца
90 - 110
15 - 30
Малка риба,
до 0,35 kg
90
20 - 30
Дебело филе
от риба
90
25 - 35
Цяла риба, до
1 kg
90
30 - 40
Крем, флан на 90
малки порции
в купички
35 - 45
Терин
40 - 50
90
Използвайте второто ниво на
фурната.
Кнедли
(°C)
(min)
120 - 130
40 - 50
11.13 Средна влажност
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Сладки печива
от тесто с мая
170 - 180
20 - 35
Земели
180 - 200
25 - 35
40
www.aeg.com
Използвайте второто ниво на
фурната.
(°C)
(min)
Печено рибно
филе
170 - 180
25 - 40
Сладък хляб
160 - 170
30 - 45
Печена риба
170 - 180
35 - 45
Сладки ястия
на фурна
160 - 180
45 - 60
Различни видо‐ 180 - 190
ве хляб, 0,5 – 1
kg
45 - 60
Свински ребра
140 - 150
75 - 100
Задушено / За‐
душено месо
140 - 150
100 - 140
11.14 Ниска влажност
Използвайте второто ниво на фурната,
освен ако не е посочено друго.
(°C)
(min)
Готови за печене
рула
200
15 - 20
Готови за печене
багети, 40 – 50 g
200
15 - 20
Земели, 40 – 60 g
180 200
25 - 35
Готови за печене
замразени багети,
40 – 50 g
200
25 - 35
Руло „Стефани“,
алангле, 0,5 kg
180
30 - 40
Макарони на фурна 170 190
40 - 50
(°C)
(min)
Лазаня
170 180
45 - 55
Хляб, 0,5 – 1 kg
180 190
45 - 60
Картофен огретен
160 170
50 - 60
Пиле, 1 kg
180 210
50 - 60
Свинско филе, пу‐
160 шено, 0,6 - 1 kg, на‐ 180
киснато за 2 часа
60 - 70
Печено говеждо, 1
kg
180 200
60 - 90
Pатица, 1,5 – 2 kg
180
70 - 90
Телешко печено, 1
kg
180
80 - 90
Свинско печено, 1
kg
160 180
90 - 100
Гъска, 3 kg, използ‐ 170
вайте първото ниво
на фурната
130 - 170
11.15 Възстановяване с
пара
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Ястия в един съд
110
10 - 15
Паста
110
10 - 15
Ориз
110
10 - 15
Кнедли
110
15 - 25
11.16 Функция "Йогурт"
Тази функция ви позволява да
приготвите йогурт.
БЪЛГАРСКИ
Смесете 0,25 kg йогурт с 1 l мляко.
Напълнете го в буркани за йогурт.
Ако използвате сурово мляко, първо го
кипнете и оставете да се охлади до 40
°C.
Използвайте второто ниво на
фурната.
(h)
Кисело мляко с кай‐ 5 - 6
мак
Кисело мляко, гъ‐
сто
7-8
41
11.17 Печене
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни височини
невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя
температурната настройка, ако се
получи неравномерно препичане.
Разликите се изравняват по време на
печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на печене.
Когато тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
11.18 Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не е Позицията на скарата е
изпечена достатъчно. неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Сладкишът спада и
става клисав или с
воднисти ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
Следващият път намалете леко
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Следващият път задайте подълго време на печене и нама‐
лете температурата на фурна‐
та.
Сладкишът е прекале‐
но сух.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Следващият път задайте пократко време на печене.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Тестото на кекса не е раз‐
положено равномерно.
Следващият път го разнесете
равномерно по тавата за пече‐
не.
Сладкишът не е готов Температурата на фурна‐
за посоченото в рецеп‐ та е твърде ниска.
тата време за печене.
Следващият път увеличете ле‐
ко температурата на фурната.
Сладкишът се запича
неравномерно.
42
www.aeg.com
11.19 Печене върху едно ниво
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Кръгъл кекс /
Бриош
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 160
50 - 70
1
Сладкиш „Мадей‐
ра“ / Плодови
сладкиши
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 160
70 - 90
1
Блат – лeко тесто, Горещ въздух/
предварително за‐ вентилир.
грейте празната
фурна
150 - 160
20 - 30
2
Блат на плодова
пита – пандишпа‐
нова смес
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 170
20 - 25
2
Чийзкейк
Традиционно пе‐ 170 - 190
чене
60 - 90
1
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
(°C)
(min)
Плетен хляб / Ко‐ Традиционно
зунак във форма печене
на венец, не е
необходимо пред‐
варително загря‐
ване
170 - 190
30 - 40
3
Кристщолен
Традиционно
печене
160 - 180
50 - 70
2
Ръжен хляб:
Традиционно
печене
първо: 230
20
1
след това: 160 180
30 - 60
БЪЛГАРСКИ
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
(°C)
(min)
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 35
3
Швейцарско руло, Традиционно
печене
180 - 200
10 - 20
3
Сладкиш с масле‐ Горещ въздух/
ни трохи, не е
вентилир.
необходимо пред‐
варително загря‐
ване
150 - 160
20 - 40
3
Маслен бадемов
кейк / Захарни
сладкиши
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 30
3
Плодови сладки‐
ши, не е необхо‐
димо предвари‐
телно загряване
Традиционно
печене
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Кремки / Еклери
Кейк с мая и фина Традиционно
заливка (напр. из‐ печене
вара, сметана,
крем)
БИСКВИТИ
Използвайте третото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Леко тесто / Пандиш‐
панена смес
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
15 - 25
Целувки
Горещ въздух/венти‐
лир.
80 - 100
120 - 150
43
44
www.aeg.com
БИСКВИТИ
Използвайте третото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Френски макарони
Горещ въздух/венти‐
лир.
100 - 120
30 - 50
Бисквитки с мая
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
Дребни сладки от мно‐ Горещ въздух/венти‐
голистно тесто, пред‐
лир.
варително загрейте
празната фурна
170 - 180
20 - 30
Pула, предварително
загрейте празната
фурна
190 - 210
10 - 25
Традиционно печене
11.20 Запеканки и огретени
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Макарони на фурна
Традиционно печене
180 - 200
45 - 60
Лазаня
Традиционно печене
180 - 200
25 - 40
Зеленчуков огретен,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Турбо грил
170 - 190
15 - 35
Багети с топено сире‐
не
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
15 - 30
Мляко с ориз
Традиционно печене
180 - 200
40 - 60
Рибни суфлета
Традиционно печене
180 - 200
30 - 60
Пълнени зеленчуци
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
30 - 60
БЪЛГАРСКИ
45
11.21 Печене на няколко
нива
БИСКВИТИ
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБ‐
ЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
(°C)
(°C)
(min)
Дребни сладки от мно‐ 170 голистно тесто, пред‐ 180
варително загрейте
празната фурна
30 - 50
Pула
20 - 30
180
(min)
11.22 Съвети за печене
Кремки / Еклери, пред‐ 160 варително загрейте
180
празната фурна
25 - 45
Използвайте термоустойчиви съдове
за готвене.
Сладкиш със суха по‐
ръска (щройсел)
30 - 45
150 160
Покрийте нетлъстото месо, преди да
го изпечете.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
Добавете известно количество вода в
тавичката, за да предотвратите
прокапване на мазнини.
БИСКВИТИ
Обърнете печивото след 1/2 – 2/3 от
времето за печене.
(°C)
(min)
Курабийки от леко те‐
сто
150 160
20 - 40
Печете месо и риба нарязани на
големи парчета (1 kg или повече).
Целувки
80 100
130 170
По време на печене поливайте с
черпак парчетата месо със собствения
им сос.
Френски макарони
100 120
40 - 80
Бисквитки с мая
160 170
30 - 60
11.23 Печене (на месо)
Използвайте първото ниво на
фурната.
ГОВЕЖДО
Задушено месо
1 – 1,5 kg
Традиционно
печене
(°C)
(min)
230
120 - 150
46
www.aeg.com
ГОВЕЖДО
(°C)
(min)
Говеждо печено
дебелина 1 cm Турбо грил
или филе, полуиз‐
печено, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
190 - 200
5-6
Говеждо печено
или филе, средно
изпечено, предва‐
рително загрейте
празната фурна
дебелина 1 cm Турбо грил
180 - 190
6-8
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено, предва‐
рително загрейте
празната фурна
дебелина 1 cm Турбо грил
170 - 180
8 - 10
СВИНСКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Плешка / Врат / Бут
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Котлети / Свински ре‐
бра
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Руло „Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свински джолан, пред‐ 0.75 - 1
варително опечен
150 - 170
90 - 120
БЪЛГАРСКИ
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Телешко печено
1
160 - 180
90 - 120
Телешки джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
АГНЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Агнешко бутче / Аг‐
нешко печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Агнешко гръбче
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИВЕЧ
(kg)
(°C)
(min)
Филе / Заешко
бутче, предва‐
рително за‐
грейте празна‐
та фурна
1
Турбо грил
180 - 200
35 - 55
Филе от гръб
на елен
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
Еленски бут
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
47
48
www.aeg.com
ПТИЧЕ
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Птиче месо, порции 0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Пиле, половинка
190 - 210
40 - 50
Пиле, млада кокош‐ 1 - 1.5
ка
190 - 210
50 - 70
Pатица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
0.4 - 0.5
РИБА
(kg)
Цяла риба
1 - 1.5
Турбо грил
11.24 Печене на хляб
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Използвайте второто ниво на фурната.
Не се препоръчва предварително
загряване.
ХЛЯБ
(°C)
(min)
Бял хляб
170 - 190
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Бриош
180 - 200
40 - 60
Чабата
200 - 220
35 - 45
БЪЛГАРСКИ
ХЛЯБ
(°C)
(min)
Ръжен хляб
170 - 190
50 - 70
Пълнозърнест хляб
170 - 190
50 - 70
Пълнозърнест хляб
170 - 190
40 - 60
Земели
190 - 210
20 - 35
11.25 Изпичане до хрупкаво с Функция пица
ПИЦА
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Тартове
180 - 200
40 - 55
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
Киш лорен / Швейцарски
флан
170 - 190
45 - 55
Покрит ябълков пай
150 - 170
50 - 60
ПИЦА
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на фурната.
Пица, тънък блат, използ‐
вайте дълбоката тава за пе‐
чене
(°C)
(min)
210 - 230
15 - 25
49
50
www.aeg.com
ПИЦА
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Пица, дебел блат
180 - 200
20 - 30
Хляб без набухватели
210 - 230
10 - 20
Флан от многолистно тесто
160 - 180
45 - 55
Фламкухен
210 - 230
15 - 25
Пирожки
180 - 200
15 - 25
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
11.26 Грил
Загрейте предварително празната
фурна преди готвене.
Поставете тавата за мазнина на
първото ниво на фурната.
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(°C)
(min)
1-ва страна
(min)
2-ра страна
Печено говеждо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско филе
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко гръбче
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цяла риба, 0,5 – 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Бавно готвене
Тази функция Ви позволява да
приготвяте крехко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо.
Температурата на Термосонда не
трябва да е по-висока от 65 °C.
БЪЛГАРСКИ
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху
скарата. Поставете таблата под
рафта, за да събира мазнината.
Винаги когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Използвайте Термосонда.
4. Изберете функцията: Бавно
готвене. Можете да настроите
51
температура между 80 °C и 150 °C
за първите 10 минути.
Температурата по подразбиране е
90 °C. Задайте температурата за
Термосонда.
5. След 10 минути фурната
автоматично намалява
температура до 80 °C.
Настройте температурата на 120 °C.
(kg)
(min)
Стекове
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говеждо филе
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говеждо
1 - 1.5
120 - 150
1
Телешко печено
1 - 1.5
120 - 150
1
11.28 Дълбоко замразени храни
РАЗМРАЗЯВАНЕ
(°C)
(min)
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
Американска пица, замразена
190 - 210
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Мини-пици, замразени
180 - 200
15 - 30
2
Пържени картофки, тънки
190 - 210
15 - 25
3
Пържени картофки, дебели
190 - 210
20 - 30
3
Картофи „Уеджис“ / Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Картофени кюфтета
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канелони, пресни
170 - 190
35 - 45
2
52
www.aeg.com
РАЗМРАЗЯВАНЕ
(°C)
(min)
Лазаня / Канелони, замразени
160 - 180
40 - 60
2
Печено сирене
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
МЕКИ ПЛОДОВЕ
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
(min)
Готвене до нача‐
лото на поява на
мехурчета
Използвайте първото ниво на
фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Ягоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Цариград‐
ско грозде
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
Праскови /
Дюли / Сли‐
ви
(min)
Готвене до
началото
на поява
на мехур‐
чета
(min)
Продъл‐
жете да го‐
твите на
100 °C
35 - 45
10 - 15
БЪЛГАРСКИ
53
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(min)
Готвене до
началото
на поява
на мехур‐
чета
(min)
Продълже‐
те да го‐
твите на
100 °C
Моркови
50 - 60
Краставици
(°C)
(h)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
5 - 10
Зеленчуци за супа
60 - 70
5-6
50 - 60
-
Гъби
50 - 60
6-8
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Подправки/билки
40 - 50
2-3
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
50 - 60
15 - 20
Настройте температурата на 60 - 70
°C.
ПЛОДОВЕ
11.30 Сушене - Горещ
въздух/вентилир.
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
(h)
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и оставете
да изстине една вечер, за да
завършите сушенето.
Сливи
8 - 10
Кайсии
8 - 10
Ябълкови резени
6-8
За една тава използвайте позицията
на третия рафт.
Круши
6-9
11.31 Термосонда
ГОВЕЖДО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
Алангле
Средно изпе‐
чено
Добре изпече‐
но
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
54
www.aeg.com
ГОВЕЖДО
Руло „Стефани"
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
80
83
86
СВИНСКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Шунка / Печено месо
80
84
88
Филе от гърба / Свинско филе,
пушено / Свинско филе, пошира‐
но
75
78
82
ТЕЛЕШКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Телешко печено
75
80
85
Телешки джолан
85
88
90
ОВНЕШКО/ АГНЕШКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко гръбче
75
80
85
Агнешко печено / Агнешко бутче
65
70
75
БЪЛГАРСКИ
ДИВЕЧ
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Филе от див заек / Филе от гръб
на елен
65
70
75
Заешко бутче / Заек, цял / Бут от
еленско месо
70
75
80
ПТИЧЕ МЕСО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Пиле
80
83
86
Патица, цяла/половин / Пуйка,
цяла/гърди
75
80
85
Патешки гърди
60
65
70
РИБА (СЬОМГА, ПЪ‐
СТЪРВА, БЯЛА РИБА)
Риба, цяла/голяма/на пара / Ри‐
ба, цяла/голяма/печена
КАСЕРОЛИ – ПРЕДВА‐
РИТЕЛНО ПРИГОТВЕНИ ЗЕ‐
ЛЕНЧУЦИ
55
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
60
64
68
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Касерола с тиквички / Касерола с
85
броколи / Касерола с фенел
Средно изпе‐
чено
Повече
88
91
56
www.aeg.com
КАСЕРОЛА – ПИКАНТНА
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Канелони / Лазаня / Макарони на
85
фурна
КАСЕРОЛА – СЛАДКА
Касерола от бял хляб със/без
плодове / Касерола от оризова
каша със/без плодове / Касерол
със сладки нудели
Средно изпе‐
чено
Повече
88
91
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
80
85
90
11.32 Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотражател‐
ни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
11.33 Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
Използвайте позицията на третия рафт.
Рамекини
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа за
флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
БЪЛГАРСКИ
(°C)
(min)
Запечена паста
200 - 220
45 - 55
Картофен огретен
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазаня
180 - 200
75 - 90
Канелони
180 - 200
70 - 85
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
Ябълков сладкиш с пандишпанена смес
(кръгла форма за сладкиши)
160 - 170
70 - 80
Бял хляб
190 - 200
55 - 70
11.34 Информация за
изпитващи лаборатории
Изпитвания съгласно: EN 60350, IEC
60350.
ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Пандишпан без масло Традиционно пече‐ 160
не
35 - 50
2
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Горещ въздух/
вентилир.
160
60 - 90
2
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Традиционно пече‐ 180
не
70 - 90
1
Пандишпан без масло Горещ въздух/
вентилир.
57
58
www.aeg.com
ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Използвайте позицията на третия рафт.
(°C)
(min)
Горещ въздух/венти‐
лир.
140
25 - 40
Масленки / Сладкиши на Традиционно печене
пръчици, предварително
загрейте празната фурна
160
20 - 30
Малки кексчета, 20 броя/ Горещ въздух/венти‐
тава, предварително за‐ лир.
грейте празната фурна
150
20 - 35
Малки кексчета, 20 броя/ Традиционно печене
тава, предварително за‐
грейте празната фурна
170
20 - 30
Масленки / Сладкиши на
пръчици
ПЕЧЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА. Бисквити
(°C)
(min)
2 пози‐ 3 пози‐
ции
ции
Масленки / Сладки‐
ши на пръчици
Горещ въздух/
вентилир.
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Малки кексчета, 20
броя/тава, предва‐
рително загрейте
празната фурна
Горещ въздух/
вентилир.
150
23 - 40
1/4
-
БЪЛГАРСКИ
59
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Загрейте празната фурна предварително за 5 минути.
Гриловайте на максималната температура.
(min)
Тост-сандвич
Грил
Говежда пържола, обърне‐ Грил
те по средата на времето
за приготвяне
11.35 Информация за
изпитателни лаборатории
1-3
5
24 - 30
4
Тестове според IEC 60350.
Тестове за функцията: Само пара.
Задайте температурата на 99 °C.
Контейнер
(Gastronorm
)
(г)
(min)
Броколи,
1 x 2/3 с дуп‐
предварител‐ ки
но загрейте
празната
фурна
300
3
13 - 15
Поставете та‐
вичката за пе‐
чене на пози‐
цията на пър‐
вия рафт.
Броколи,
2 x 2/3 с дуп‐
предварител‐ ки
но загрейте
празната
фурна
2 x 300
2и4
13 - 15
Поставете та‐
вичката за пе‐
чене на пози‐
цията на пър‐
вия рафт.
Броколи,
1 x 2/3 с дуп‐
предварител‐ ки
но загрейте
празната
фурна
макс.
3
15 - 18
Поставете та‐
вичката за пе‐
чене на пози‐
цията на пър‐
вия рафт.
60
www.aeg.com
Задайте температурата на 99 °C.
Грах, замра‐
зен
Контейнер
(Gastronorm
)
(г)
2 x 2/3 с дуп‐
ки
2 x 1500
(min)
2и4
Докато
темпера‐
турата в
най-сту‐
дената
точка до‐
стигне
85°C.
Поставете та‐
вичката за пе‐
чене на пози‐
цията на пър‐
вия рафт.
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и
препарат за почистване.
Препарати
за почиства‐
не
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ пре‐
парат за фурни.
Използвайте няколко капки оцет, за да почистите най-долната част
на вътрешността на фурната от варовик.
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натруп‐
вания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до
пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка
Всекидневна употреба.
употреба
БЪЛГАРСКИ
61
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна
машина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
12.2 Начин на
отстраняване: носачи на
скарата
Преди обслужване се уверете, че
фурната е хладна. Съществува
опасност от изгаряния.
Преди да почистите фурната,
отстранете носачите на рафтовете.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
1
3
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на рафтовете от
страничната стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
12.3 Почистване с пара
Почистете на ръка, колкото е
възможно.
Премахнете принадлежностите и
опорните шини на рафта, за да
почистите страничните стени.
Паро-почистващите функции
поддържат парното почистване на
вътрешността на фурната.
Преди да започнете процедура по
почистване, уверете се че фурната е
студена.
Когато функцията Почистване на пара
работи, лампичката е изключена.
1. Напълнете водосъдържателя до
максималното ниво.
2. Изберете функцията Почистване
на пара от менюто: Почистване.
Почистване с пара времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
a) Включете функцията.
b) Когато програмата приключи,
прозвучава звуков сигнал.
c) Натиснете някое сензорно
поле, за да изключите сигнала.
Почистване с пара plus времетраенето на тази функция е
около 75 минути.
a) Напръскайте с подходящ
препарат по еднакъв начин във
вътрешността на фурната
върху емайлираните и метални
части.
b) Включете функцията.
Първата част на програмата
приключва след около 50
минути.
c) Натиснете
.
Следвайте
съобщението на
дисплея за да
завършите
почистването.
d) Почистете вътрешността на
фурната с неабразивна гъба за
повърхности. Може да
използвате топла вода или
почистващи препарати за
фурна.
e) Натиснете
.
Финалната част на
процедурата започва.
Времетраенето на този етап е
около 25 минути.
62
www.aeg.com
3. Избършете вътрешността на
фурната с неабразивна гъба за
повърхности. Може да използвате
топла вода.
4. Отстранете остатъчната вода от
водосъдържателя.
След почистване, дръжте вратичката
на фурната отворена в продължение
на около 1 час. Изчакайте, докато
фурната изсъхне. За да увеличите
скоростта на изсушаване, можете да
загреете фурната с горещ въздух на
150 °C за около 15 минути. Ще
получите максимален ефект от
почистващата функция, ако почистите
фурната на ръка, веднага след
приключване на функцията.
След като изчистите частите на
водосъдържателят, сглобете наново
водосъдържателят.
1. Вкарайте вътре бента. Бутнете го в
отделението.
2. Сглобете капакът. Първо
монтирайте предната закопчалка и
след това го бутнете към на
отделението.
MA
X
MA
X
12.4 Напомняне за
почистване
Когато се появи напомняне, е
необходимо почистване. Използвайте
функцията Почистване с пара plus.
Можете да активирате/деактивирате
функцията: Напомняне за почистване
в менюто: Основни настройки.
12.5 Почистване на
отделението за водата
Отстранете отделението за водата от
фурната.
1. Премахнете капакът на
водосъдържателя. Повдигнете
капакът заедно с издутината отзад.
MA
X
3. Монтирайте водосъдържателят
към уредът.
4. Бутнете водосъдържателят към
печката, докато се закачи.
12.6 Система на
парогенератор - Отстр. на
котл. камък
Когато работи прогенератора, в него
се образува варовик (заради
съдържанието на калций във водата).
Това може да предизвика негативен
ефект върху качеството на парата,
производителността на
парогенератора и качеството на
храната. За да предотвратите
натрупването на варовик, почистете
парогенериращата верига.
Премахнете всички принадлежности.
2. Премахнете бента. Издърпайте го
от шкафът, докато щракне.
3. Измийте частите на
водосъдържателя във вашите
ръце. Използвайте чешмяна вода
и сапун.
Не използвайте абразивни гъбички. Не
вкарвайте водосъдържателя в
съдомиялна.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на пълната процедура
е около 2 часа.
Светлината на тази функция е
изключена.
БЪЛГАРСКИ
1. Поставете съда за печене/грил (на
месо) на първата позиция на
скарата.
2. Натиснете
.
3. Сложете 250 мл от веществото за
премахване на котлен камък във
водосъдържателя.
4. Напълнете останалата част от
водосъдържателя, докато се
напълни догоре.
5. Сложете отделението за вода.
6. Натиснете
.
Това активира първата част от
процедурата: Отстр. на котл. камък.
Времетраенето на тази
част е около 1 част и 40
минути.
7. В края на първата част изпразнете
съда за печене/грил (на месо) и го
сложете отново на позицията на
първия рафт.
8. Натиснете
.
9. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода.
Уверете се, че няма останал
почистващ препарат във
водосъдържателя.
10. Сложете отделението за вода.
.
11. Натиснете
Това активира втората част от
процедурата: Отстр. на котл. камък. То
ще изплакне веригата на
парогенератора.
Времетраенето на тази
част е около 35 минути.
Премахнете съда за печене/грил (на
месо) след края на процедурата.
Ако функцията: Отстр. на
котл. камък не е
извършена по правилният
начин, дисплеят ще
покаже съобщение, за да я
повторите.
Ако фурната е влажна или мокра,
забършете я със сух парцал. Оставете
фурната да изсъхне напълно с
отворена вратичка.
63
12.7 Напомняне за
отстраняване на котлен
камък
Има две напомняния за отстраняване
на котлен камък, които ви напомнят да
извършите функцията: Отстр. на котл.
камък. Тези напомняния се активират
при всяко изключване на уреда.
Слабото напомняне, ви напомня и
препоръчва да извършите цикълът за
отстраняване на котлен камък.
Силното напомняне ви задължава да
извършите отстраняването на котлен
камък.
Ако не отстраните
котления камък от уредът,
когато силното напомняне
е включени, не можете да
използвате функциите за
пара.
Не можете да изключите
напомнянето за
отстраняване на котлен
камък.
12.8 Система на
парогенератор - Изплакване
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката за печене на
позицията на първия рафт.
2. Натиснете
.
3. Напълнете отделението за вода с
прясна вода.
4. Натиснете
.
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
64
www.aeg.com
12.9 Изваждане и
монтиране на вратичката
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Вратичката е тежка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При грубо манипулиране
на стъклото, особено
около ръбовете на
предния панел, може да се
счупи стъклото.
5. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите
6. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Повдигнете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
A
A
3. Затворете вратичката докато
застане под ъгъл приблизително
45°.
7. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
12.10 Смяна на крушката
45°
4. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Горната лампа
B
1
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
БЪЛГАРСКИ
2. Отстранете металния пръстен и
почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Поставете металния пръстен на
стъкления капак.
5. Монтирайте стъкления капак.
65
2. Използвайте отвертка тип "звезда
20", за да свалите капака.
3. Свалете и почистете металната
рамка и уплътнението.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300°C
5. Поставете металната рамка и
уплътнението. Затегнете
винтовете.
6. Поставете левия носач на скарата.
Страничната лампа
1. Отстранете левия носач на
скарата, за да да получите достъп
до лампата.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Включете фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключва‐
не е включено.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
66
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Сензорът за температура в Жакът на сензора за тем‐
сърцевината не работи.
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
На екрана се показва F111. Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
•
Има електрическа повре‐
да.
•
Изключете фурната по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото и след това
го включете отново
Ако екранът отново по‐
казва съобщението за
грешка, свържете се с
отдела за обслужване
на клиенти.
По храната и във вътреш‐ Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ността на уреда се отлагат ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 пара и кондензация.
ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
Уредът е активиран и не
нагрява. Вентилаторът не
работи. На дисплея се по‐
казва "Demo".
Активиран е демонстра‐
ционният режим.
Вижте глава "Основни на‐
стройки" в главата "Все‐
кидневна употреба".
Уредът не задържа водо‐
съдържателя след като го
поставите.
Не сте сглобили капакът
на водосъдържателя пра‐
вилно.
Сглобете капакът на водо‐
съдържателя правилно.
От водосъдържателя ще
Не сте сглобили капакът
излиза вода след като го
на водосъдържателя пра‐
пренесете или поставите в вилно.
уреда.
Сглобете капакът на водо‐
съдържателя правилно.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
67
Отстраняване
От водосъдържателя ще
Сглобили сте устройството
излиза вода след като го
за разбиване на вълни не‐
пренесете или поставите в правилно.
уреда.
Сглобете правилно устрой‐
ството за разбиване на
вълни в корпуса на водо‐
съдържателя.
Уредът не задържа водо‐
съдържателя след като го
натиснете на капака.
Не сте натиснали напълно
корпуса на водосъдържа‐
теля.
Поставете корпуса на во‐
досъдържателя като го на‐
тиснете докато не достигне
края.
Водосъдържателят е тру‐
ден за почистване.
Не сте премахнали капака Вж. "Почистване на водо‐
и устройството за разбива‐ съдържателя".
не на вълни.
Премахването на котления Имало е прекъсване на то‐ Повторете процеса.
камък е прекъснато преди ка.
края.
Премахването на котления Функцията беше спряна от
камък е прекъснато преди потребителя.
края.
Повторете процеса.
Няма вода в съда за пече‐ Не сте напълнили водосъ‐ Проверете дали има нали‐
не/грил след премахването държателя до максимално‐ чен препарат за премахва‐
на котления камък.
то ниво.
не на котления камък / во‐
дата в корпуса на водосъ‐
държателя.
Повторете процеса.
Има мръсна вода по до‐
Съдът за печене/грил е по‐
лната част на вътрешност‐ зициониран грешно в ска‐
та след премахване на кот‐ рата.
ления камък .
Премахнете останалата
вода и препарата за пре‐
махване на котлен камък
от долната част на фурна‐
та. Поставете съда за пе‐
чене/грил (на месо) на
първата позиция на скара‐
та.
Функцията за почистване е Имало е прекъсване на то‐ Повторете процеса.
прекъсната преди края.
ка.
Функцията за почистване е Функцията беше спряна от
прекъсната преди края.
потребителя.
Повторете процеса.
Има твърде много вода в
долната част на вътреш‐
ността след края на функ‐
цията за почистване.
Напръскахте уреда с твър‐
де много от препарата
преди активирането на ци‐
къла на почистване.
Покрийте всички части на
вътрешността с тънък слой
от препарата. Напръскайте
равномерно с препарата.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Първоначалната темпера‐ Повторете цикъла. Старти‐
тура на функцията за почи‐ райте цикъла, когато уре‐
стване с пара е била пре‐
дът е студен.
калено висока.
68
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали стра‐
Премахнете страничните
ничните мрежи преди стар‐ мрежи от уреда и повторе‐
тирането на процеса на по‐ те функцията.
чистване. Те могат да пре‐
хвърлят топлина към сте‐
ните и да намалят произ‐
водителността.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали при‐
надлежностите от уреда
преди стартирането на
процеса на почистване. Те
могат да изложат на риск
цикъла на парата и да на‐
малят производителност‐
та.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Отстраняване
Премахнете принадлежно‐
стите от уреда и повторете
функцията.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктова информация и Продуктов
информационен лист*
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BSK792320M 944187782
944187783
Индекс на енергийна ефективност
81,0
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
0,99 kWh/цикъл
БЪЛГАРСКИ
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0,68 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
70 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
39.5 kg
69
*За Европейския съюз в съответствие с Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014
За Република Беларус съгласно STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017,
Анекси А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не се прилага за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.
14.2 Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски
съдове, за да подобрите
енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене" или "Час на
изключване" и времето за готвене е
повече от 30 минути, нагряващите
елементи се изключат автоматично
по-рано при някои функции на
фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят. Когато
изключите фурната, екранът показва
остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Когато продължителността на готвене
е по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 – 10 минути преди края на
готвенето. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
70
www.aeg.com
Когато използвате тази функция,
лампичката автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
71
867353822-A-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising