AEG | BSK792320M | User manual | Aeg BSK792320M Manuali i perdoruesit

Aeg BSK792320M Manuali i perdoruesit
BSK792320M
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Furrë me avull
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 7
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................8
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 10
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 11
7. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 24
8. PROGRAMET AUTOMATIKE.............................................................................25
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE............................................................................ 25
10. FUNKSIONET SHTESË....................................................................................28
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................30
12. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 56
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................61
14. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 64
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e
temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
SHQIP
•
•
•
•
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Përpara montimit të pajisjes,
kontrolloni nëse dera e furrës hapet
pa pengesë.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
Njësia e integruar duhet të
përmbushë standardin e kërkuar DIN
68930.
Lartësia minimale e
kabinetit (Kabineti
nën lartësinë
minimale të bangos)
600 (600) mm
Gjerësia e kabinetit
550 mm
Thellesi e kabinetit
605 (580) mm
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
Lartësia e pjesës së
përparme të pajisjes
594 mm
Lartësia e pjesës së
pasme të pajisjes
576 mm
Gjerësia e pjesës së
përparme të pajisjes
549 mm
Gjerësia e pjesës së
pasme të pajisjes
548 mm
Thellësia e pajisjes
567 mm
Thellësia inkaso e
pajisjes
546 mm
Gjerësia me derën të
hapur
1017 mm
Madhësia minimale e
hapjes së ventilimit.
Hapja e vendosur në
pjesën e pasme
poshtë
550 x 20 mm
Gjatësia e kabllos
kryesore të furnizimit.
Kablloja është
vendosur në këndin e
djathtë të pjesës së
pasme
1500 mm
Vidat e montimit
4 x 12 mm
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe
kabllo elektrike.
6
www.aeg.com
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
•
•
•
•
•
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me detergjent.
SHQIP
2.5 Gatimi me avull
•
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
•
•
Avulli i çliruar mund të shkaktojë
djegie:
– Bëni kujdes kur hapni derën e
pajisjes kur funksioni është i
aktivizuar. Mund të çlirohet avull.
– Hapeni derën e pajisjes me
kujdes pas funksionit të gatimit
me avull.
•
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.8 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifike.
2.7 Shërbimi
2.6 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
7
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
5
6
7
8
9
10
Paneli i kontrollit
Programuesi elektronik
Sirtari i ujit
Priza për sensorin e temperaturës së
brendshme
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Heqja e bigorrit nga gryka e zorrës
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
Pozicionet e rafteve
8
www.aeg.com
3.2 Aksesorët
Për të pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
Rafti rrjetë
Sensori i temperaturës
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
Për të matur temperaturën brenda
ushqimit.
Tava e pjekjes
Shinat teleskopike
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Për të futur dhe nxjerrë tavat dhe raftin
rrjetë më lehtë.
Tigan skare/pjekjeje
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Programuesi elektronik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SHQIP
9
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen.
Fusha e
sensorit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Funksioni
Komenti
Ekrani
Tregon cilësimet aktuale të furrës.
NDEZUR/FIKUR
Për të ndezur dhe fikur furrën.
Funksionet e
nxehjes ose
Gatim I Asistuar
Shtypni një herë fushën e sensorit për të zgjedhur
një funksion gatimi ose menynë: Gatim I Asistuar.
Shtypni sërish fushën e sensorit për të ndërruar
menytë: Funksionet e nxehjes, Gatim I Asistuar.
Për të ndezur ose fikur dritën, shtypni fushën për 3
sekonda. Ju mund ta ndizni dritën edhe kur furra
është e çaktivizuar.
Të preferuara
Për të ruajtur dhe për të shkuar te programi juaj i
preferuar.
Zgjedhja e
temperaturës
Për të vendosur temperaturën ose për të treguar
temperaturën aktuale në furrë. Për të ndezur ose
fikur funksionin, shtypni fushën për 3 sekonda:
nxehje e shpejtë.
Butoni poshtë
Për të lëvizur poshtë në meny.
Butoni lart
Për të lëvizur lart në meny.
OK
Për të konfirmuar përzgjedhjen ose cilësimin.
Tasti prapa
Për t'u kthyer prapa një nivel në meny. Për të
treguar menynë kryesore, shtypni fushën për 3
sekonda.
Koha dhe
funksionet shtesë
Për të vendosur funksione të ndryshme. Kur
përdoret funksioni i ngrohjes, shtypni fushën e
sensorit për të caktuar kohëmatësin ose
funksionet: Bllokimi i funksionit, Të preferuara,
Nxeh + Mbaj, Cilëso + Nis. Mund t'i ndryshoni
cilësimet e sensorit të temperaturës së
brendshme.
Kujtuesi i
minutave
Për të vendosur funksionin: Kujtuesi i minutave.
10
11
10
www.aeg.com
4.2 Ekrani
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funksioni i nxehjes
Ora e ditës
Treguesi i nxehjes
Temperatura
Kohëzgjatja ose koha e përfundimit
të një funksioni
Tregues të tjerë të ekranit:
Simboli
Funksioni
Kujtuesi i minutave
Funksioni vihet në punë.
Ora e ditës
Në ekran shfaqet koha aktuale.
Kohëzgjatja
Ekrani tregon kohën e nevojshme të
gatimit.
Koha përfund.
Ekrani tregon kur përfundon koha e
gatimit.
Temperatura
Ekrani shfaq temperaturën.
Treguesi I Orës
Ekrani tregon për sa kohë punon
funksioni i nxehjes. Shtypni
dhe
në të njëjtën kohë për të
rivendosur kohën.
Përllogaritja
Furra llogarit kohën e gatimit.
Treguesi i nxehjes
Ekrani tregon temperaturën në furrë.
nxehje e shpejtë
Funksioni është i aktivizuar. Ul kohën
e nxehjes.
Peshë automatike
Ekrani tregon se sistemi i peshimit
automatik është aktiv ose që pesha
mund të ndryshohet.
Nxeh + Mbaj
Funksioni është i aktivizuar.
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
SHQIP
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
5.2 Lidhja për herë të parë
Kur lidhni furrën për herë të parë me
rrymën ose pas një ndërprerje të
energjisë që mund të keni pasur, ju
duhet të vendosni gjuhën, kontrastin e
ekranit, ndriçimin e ekranit dhe orën.
1. Shtypni
vlerën.
ose
Fortësia e ujit
për të vendosur
2. Shtypni
11
për ta konfirmuar.
5.3 Vendosja e fortësisë së
ujit
Kur lidhni furrën për herë të parë me
rrymën elektrike duhet të vendosni
nivelin e fortësisë së ujit.
Në tabelën e mëposhtme tregohet gama
e fortësisë së ujit (dH) me depozitën
përkatëse të kalciumit dhe cilësia e ujit.
Depozita e
kalciumit (mmol/l)
Depozita e
kalciumit (mg/l)
Klasifikimi i
ujit
Klasi
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
I butë
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Relativisht i
fortë
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
I fortë
4
mbi 21
mbi 3,8
mbi 150
Shumë i fortë
Kur fortësia e ujit tejkalon vlerat e dhëna
në tabelë, mbushni sirtarin e ujit me ujë
me shishe.
1. Merrni shiritin e ndryshueshëm 4ngjyrësh që jepet me kompletin e
furrës me avull.
2. Fusni të gjitha zonat reagente të
shiritit në ujë për afro 1 sekondë.
Mos e fusni shiritin në ujë të
rrjedhshëm.
3. Shkundeni shiritin për të larguar ujin
e tepërt.
4. Prisni 1 minutë dhe kontrolloni
fortësinë e ujit me tabelën më
poshtë.
Ngjyrat e zonave reagente vazhdojnë
të ndryshojnë. Mos e kontrolloni
fortësinë e ujit më vonë se 1 minutë
pas testit.
5. Vendosni fortësinë e ujit: menyja:
Cilësimet bazë.
Shirit testimi
Fortësia e ujit
1
2
3
4
Mund të ndryshoni fortësinë e ujit në
meny: Cilësimet bazë / Fortësia e ujit.
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Navigimi mes menyve
1. Ndizeni furrën.
ose
për të
2. Shtypni
përzgjedhur opsionin e menysë.
12
www.aeg.com
3. Shtypni
për të shkuar te
nënmenyja ose për të pranuar
cilësimin.
Në çdo pikë ju mund të
ktheheni te menyja kryesore
me
.
Simboli/Artikulli Përdorimi
i menysë
Gatim I Asistuar
6.2 Përshkrim i menyve
Menyja kryesore
Simboli/Artikulli Përdorimi
i menysë
Funksionet e
nxehjes
Modaliteti
"SousVide"
Receta
Të preferuara
Pastrimi
Përmban një listë të
funksioneve të
nxehjes.
Përmban një funksion
nxehjeje dhe një listë
të programeve
automatike.
Përmban një listë të
programeve
automatike.
Përmban një listë të
programeve të
preferuara të gatimit të
krijuara nga
përdoruesi.
Përmban një listë të
programeve të
pastrimit.
Cilësimet bazë
Përdoret për të
vendosur konfigurimin
e pajisjes.
Speciale
Përmban një listë
shtesë të funksioneve
të nxehjes.
Përmban cilësime
furre të rekomanduara
për një gamë të gjerë
gatimesh. Zgjidhni një
gatim dhe filloni
procesin e gatimit.
Temperatura dhe koha
janë thjesht udhëzues
për një rezultat më të
mirë dhe mund të
ndryshohen. Ato varen
nga recetat, cilësia
dhe sasia e
përbërësve të
përdorur.
Nënmenyja për: Cilësimet bazë
Simboli/Artikulli Përshkrimi
i menysë
Cilëso orën e
ditës
Treguesi i orës
Regjistron orën
aktuale.
Kur është NDEZUR,
ekrani tregon kohën
aktuale kur çaktivizoni
pajisjen.
Kur është i ndezur,
nxehje e shpejtë funksioni ul kohën e
nxehjes.
Cilëso + Nis
Nxeh + Mbaj
Kohë shtesë
Për të vendosur një
funksion dhe për ta
aktivizuar më vonë me
një shtypje të një
simboli në panelin e
kontrollit.
Mban të ngrohtë
ushqimin e përgatitur
për 30 minuta pas
përfundimit të një cikli
gatimi.
Aktivizon dhe
çaktivizon funksionin e
zgjatjes së kohës.
SHQIP
Simboli/Artikulli Përshkrimi
i menysë
Rregullon kontrastin e
Kontrasti i ekranit ekranit me shkallëzim.
Drita e ekranit
Rregullon dritën e
ekranit me shkallëzim.
Cilëso gjuhën
Vendos gjuhën e
ekranit.
Volumi i ziles
Aktivizon dhe
çaktivizon tingullin e
fushave me prekje.
Nuk mund të
çaktivizohet toni i
fushës me prekje të
NDEZJES / FIKJES.
Tingujt e
butonave
Tinguj Alarmi/
Defekti
Fortësia e ujit
Simboli
Rregullon volumin e
toneve të shtypjes dhe
sinjaleve me
shkallëzim.
Aktivizon dhe
çaktivizon tingujt e
alarmit.
13
Simboli/Artikulli Përshkrimi
i menysë
Kujtuesi i
pastrimit
Modaliteti
"DEMO"
Servisi
Cilësimet e
fabrikës
Ju kujton kur vjen koha
për të pastruar
pajisjen.
Kodi i aktivizimit /
çaktivizimit: 2468.
Tregon versionin dhe
konfigurimin e
softuerit.
Rivendos të gjitha
cilësimet në cilësimet
e fabrikës.
6.3 Nënmenyja: Modaliteti
"SousVide"
Teknika vjen nga teknologjia Sous-vide
(emri në frëngjisht për “nën vakum”).
Është një metodë gatimi me qese të
mbyllura plastike në temperatura të
ulëta.
Për të vendosur nivelin
e fortësisë së ujit (1 4).
Zëri i menysë
Përshkrimi
Modaliteti "SousVide"
Përdor avull për gatimin e mishit, peshkut,
ushqimeve të detit, perimeve dhe frutave.
Vendoseni temperaturën midis 50 °C dhe
95° C.
Receta "SousVide"
Lista e programeve automatike.
SousVide e asistuar
Cilësimet e rekomanduara të furrës për një
përzgjedhje të madhe gatimesh. Zgjidhni
një gatim dhe filloni procesin e gatimit.
Temperatura dhe koha janë vetëm
udhëzuese. Ju mund t’i përshtasni ato për
receta të ndryshme ose sasi të ndryshme
përdorimi.
14
www.aeg.com
6.4 Nënmenyja për: Pastrimi
Simboli
Zëri i menysë
Përshkrimi
Pastrim me avull
Procedura për pastrimin e pajisjes kur
është pak e ndotur dhe kur nuk është
ndezur shumë herë.
Heqja e çmërsit
Procedura për pastrimin e qarkut të krijuesit
të avullit nga çmërsi.
Shpëlarje
Procedura për shpëlarjen dhe pastrimin e
qarkut të krijuesit të avullit pas përdorimit të
shpeshtë të funksioneve të avullit.
Pastrim me avull plus
Procedura për pastrimin e papastërtive të
forta me ndihmën e një pastruesi furre.
6.5 Funksionet e nxehjes
Funksioni i
nxehjes
Aplikimi
Për të pjekur në tre
pozicione të raftit
Ventilator i plotë njëkohësisht dhe për të
tharë ushqimin.Vendos
temperaturën 20 - 40°C
më poshtë se sa për
funksionin: Gatim
tradicional.
Funksioni i
picës
Për të pjekur ushqim në
një pozicion rafti, për
pjekje më intensive dhe
bazë krokante.
Vendosni temperaturën
20 - 40 °C më poshtë
sesa për funksionin:
Gatim tradicional.
Për të pjekur ushqimin
në një nivel furre.
Gatim
tradicional
Ushqime të
ngrira
Për të gatuar ushqime
të shpejta (p.sh. patate
të skuqura, patate me
prerje trekëndore ose
kuleç) krokante.
Funksioni i
nxehjes
Skara
Skarë turbo
Nxehtësia e
poshtme
Aplikimi
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta dhe
për të thekur bukë.
Për të pjekur copa mishi
më të mëdha ose
shpendë me kocka në
një pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të
karamelizuar.
Për pjekjen e kekëve
me bazë krokante dhe
për ruajtjen e ushqimit.
SHQIP
Funksioni i
nxehjes
Aplikimi
Ky funksion është
projektuar për të
Pjekje vent. me kursyer energjinë gjatë
gatimit. Për udhëzimet
lagështirë
e gatimit, drejtojuni
kapitullit “Udhëzime dhe
këshilla”, Pjekje vent.
me lagështirë. Dera e
furrës duhet të mbyllet
gjatë gatimit në mënyrë
që funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë
të mundshëm të
energjisë. Kur përdorni
këtë funksion,
temperatura në
hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga
temperatura e
vendosur. Përdoret
nxehtësia e
mbetur.Fuqia e
nxehtësisë mund të
reduktohet. Për
rekomandime të
përgjithshme rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit
“Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i energjisë”. Ky
funksion është përdorur
për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit
të energjisë sipas EN
60350-1. Kur përdorni
këtë funksion llamba
fiket automatikisht pas
30 sekondash.
Funksioni i
nxehjes
Gatim me
lagështi
Avull i plotë
15
Aplikimi
Mund të zgjidhni
ndërmjet tre
funksioneve manuale të
gatimit me nivele të
ndryshme lagështire.
Këto funksione
kombinojnë avullin dhe
ajrin nxehtë. Ato e
mbulojnë gatimin me
nivele të ndryshme
avulli.
Për të gatuar me avull,
perime, gatesa të tjera
ose peshk.
Nënmenyja për: Gatim me lagështi
Funksioni i
nxehjes
Lagështi e ulët
Lagështi e
mesme
Aplikimi
Ky funksion është i
përshtatshëm për
gatimin e mishit,
shpezëve, gatesave të
furrës dhe tavave. Falë
kombinimit të avullit me
nxehtësinë, mishi ka
strukturë të butë dhe të
lëngshme dhe sipërfaqe
krokante.
Funksioni është i
përshtatshëm për
gatimin e mishit të zier
dhe mishit të zier në
zjarr të ngadaltë, si dhe
për pjekjen e bukës dhe
ëmbëlsirave me brumë
të ardhur. Për shkak të
kombinimit të avullit me
nxehtësinë, mishi ka
përmbajtje të lëngshme
e të butë dhe gatimet
me brumë të ardhur
kanë sipërfaqe krokante
me shkëlqim.
16
www.aeg.com
Funksioni i
nxehjes
Aplikimi
Ky funksion është i
përshtatshëm për
përgatitjen e gatesave
delikate të tilla si
Lagështi e lartë kustardat, ëmbëlsirat,
gatimet në tavë balte
dhe gatimet e peshkut.
Funksioni i
nxehjes
Për përgatitjen e mishit
të njomë dhe me lëng.
Gatim i ngadaltë
Pjekja e bukës
Llamba mund të çaktivizohet
automatikisht në një
temperaturë nën 60 °C gjatë
disa funksioneve të furrës.
6.6 Speciale
Funksioni i
nxehjes
Përdorimi
Krijim avulli
Për ta mbajtur
ushqimin të ngrohtë.
Mbaj ngrohtë
Ngrohja e
pjatave
Për të ngrohur
paraprakisht pjata që
do të shërbehen.
Për të konservuar
perime, (p.sh. turshi).
Konservimi
Tharja
Funksioni për
kos
Ardhja e brumit
Për tharjen e frutave të
prera në feta,
zarzavateve dhe
kërpudhave.
Për të përgatitur kos.
Llamba për këtë
funksion është e fikur.
Për të shpejtuar
ardhjen e brumit me
maja. Parandalon
tharjen e sipërfaqes së
brumit dhe e mban
brumin elastik.
Përdorimi
Shkrirja
Përdoreni këtë
funksion për të pjekur
bukë dhe simite me
rezultate shumë të
mira profesionale për
sa i përket fortësisë,
ngjyrës dhe shkëlqimit
të kores.
Ringrohja e ushqimit
me avull parandalon
tharjen e sipërfaqes.
Nxehtësia
shpërndahet në një
mënyrë të butë dhe të
njëtrajtshme, që lejon
rikuperimin e shijes
dhe aromës së
ushqimit njësoj si të
ishte i sapogatuar. Ky
funksion mund të
përdoret për ta
ringrohur ushqimin
direkt në një pjatë.
Mund të ringrohni më
shumë se një pjatë
njëkohësisht, duke
përdorur pozicione të
ndryshme të raftit.
Për të shkrirë ushqimin
(zarzavate dhe fruta).
Koha e shkrirjes varet
nga sasia dhe
trashësia e ushqimit të
ngrirë.
SHQIP
6.7 Gatim I Asistuar
Kategoria e ushqimit: Peshk/Prodhime
Deti
Gatesa
Krahë pule, të
freskët
Gatesa
Peshk
Krahë pule, të
ngrirë
Peshk, i pjekur
Shkopinj peshku
Fileto peshku, të
holla
Pulë
Fileto peshku, të
trasha
Peshk i plotë, në
avull
Peshk i vogël, në
skarë
Peshk i plotë, në
skarë
Peshk i plotë, në
skarë
Troftë
Salmon
Karkaleca deti
Kofshë pule, të
ngrira
Pulë, 2 gjysma
Pulë e plotë
Rosë e plotë
-
Patë e plotë
-
Gjeldeti i plotë
-
Kategoria e ushqimit: Mish
Gatesa
Mish viçi i sapozierë
Mish lope
Mish i zier
Fileto salmoni
Role mishi
Salmon i plotë
I gatuar pak
Karkaleca deti, të
freskëta
I gatuar pak
Karkaleca deti, të
ngrira
Midhje
Kofshë pule, të
freskëta
Gjoks pule, i zier
Fileto peshku, të
ngrira
Peshk i plotë, i
vogël
Biftek lope
-
Shpezë pa kocka
-
Mesatare
I gatuar mirë
Gatesa
-
Mesatare
I gatuar mirë
Kategoria e ushqimit: Shpezë
Shpezë pa kocka
17
I gatuar pak
Mish lope
Skandinavie
Mesatare
I gatuar mirë
18
www.aeg.com
Gatesa
Gatesa
Çipolata
Lepur i egër
• Kofshë lepuri të
egër
• Shpinë lepuri të
egër
• Shpinë lepuri të
Brinjë
Nyjë derri, e gatuar
paraprakisht
Role derri
Filetë derri
Mish derri
Filetë derri
egër
Mish gjahu
Filetë derri, e
tymosur
Mish dreri
• Kofshë
sorkadheje
• Shpinë dreri
Mish gjahu i pjekur
Filetë derri, e zier
Qafë derri
Filetë mishi gjahu
Shpatull derri
Mish derri i pjekur
Viç
Proshutë e gatuar
Gatesa
Kofshë viçi
Lazanja
Filetë mishi viçi
Lazanja/kaneloni, të ngrira
Mish viçi i pjekur
Kofshë qengji
Mish qengji i pjekur
Mish qengji
Kategoria e ushqimit: Gatesë furre
Shpinë qengji
Role qengji,
mesatare
-
Makarona
-
Patate furre
-
Perime në skarë
-
Gatesa të ëmbla
-
Kategoria e ushqimit: Pica/Quiche
Gatesa
Pica, me kore të
hollë
Role qengji,
mesatare
Pica, shtresë plus
Picë e ngrirë
Pica
Picë amerikane, e
ngrirë
Picë, e mbajtur në
frigorifer
Pica të vogla, të
ngrira
SHQIP
Gatesa
Gatesa
Bagetë me djathë të shkrirë
Biskota me brumë
të shkrifët
-
Pite të pjekura në
zjarr
-
Panetone
Krishtlindjesh
-
Tartë zviceriane
pikante
-
Strudel molle, i
ngrirë
-
Quiche lorraine
-
Ëmbëlsirë pikante
-
Kategoria e ushqimit: Kek/Biskota
Gatesa
Kek në tavë
Brumë i ardhur
Brumë me maja
Kek me krem
bulmeti, tavë
-
Kek unazë
-
Ëmbëlsirë
"Brownie"
-
Kek me mollë, i
mbuluar
-
Role biskotash
-
Pandispanjë
-
Kek me maja
-
Kek me thërrmija
-
Kek me sheqer
-
Ëmbëlsirë me mollë Qumështor,
konservë
-
Briosh
-
Kek Madeira
-
Tortë
-
Tartë zviceriane e
ëmbël
-
Kek me bajame
-
Kek në kupa
-
Gatesa me brumë
-
Rripa brumi të
shkrifët
-
Ëmbëlsira të vogla
me krem
-
Ëmbëlsira të vogla
me peta
-
Ekler
-
Amareta
-
19
Brumë jo i ëmbël
Baza e ëmbëlsirës
Bazë krem karameli
me pandispanjë
Krem karamel me
fruta me brumë të
shkrifët
Ëmbëlsirë me fruta
Krem karamel me
fruta me
pandispanjë
Brumë me maja
Kategoria e ushqimit: Bukë/Simite
Gatesa
Roleta
Roleta
Simite, pjekje
paraprake
Simite, të ngrira
Bukë Ciabatta
-
20
www.aeg.com
Gatesa
Bagetë
Gatesa
Bageta, pjekje
paraprake
Bizele
-
Patëllxhan
-
Kopër
-
Karçofë
-
Bukë e bardhë
Panxhar i kuq
-
Gërshet me maja
Cjapëz
-
Bukë e zezë
Lakër foragjere në
rripa
-
Fasule të bardha
-
Lakër kaçurrele
-
Bagetë, e ngrirë
Bukë në formë
kurore
Bukë
Bukë thekre
Bukë me krunde
Bukë e ndorme
Bukë/Simite, të
ngrira
Kategoria e ushqimit: Zarzavate
Gatesa
Kategoria e ushqimit: Kustardë/Gatesa
tave
Gatesa
Kustardë me vezë
-
Flan me karamel
-
Gatesa në tavë
balte
-
Brokoli, në copa
-
Brokoli, e plotë
-
Lulelakër, në copa
-
Vezë, të ziera pak
Lulelakër, e plotë
-
Karota
-
Vezë, të ziera
mesatarisht
Kungulleshkë, e
prerë
-
Shparg, jeshile
-
Shparg, të bardhë
-
Speca të prera
-
Spinaq, i freskët
-
Unaza preshësh
-
Bizele jeshile
-
Kërpudha të prera
-
Domate të qëruara
-
Lakër Brukseli
-
Selino, në kubikë
-
Vezë
Vezë, të ziera
shumë
Vezë, të pjekura
Kategoria e ushqimit: Garnitura
Gatesa
Patate të skuqura,
të holla
-
Patate të skuqura,
të trasha
-
Patate të skuqura,
të ngrira
-
Kroketa
-
Patate feta
-
SHQIP
21
6.8 Nënmenyja për: SousVide
e asistuar
Gatesa
Patate të qëruara të skuqura
Kategoria e
ushqimit
Gatesa
Patate të ziera, në
katërsh
-
Patate të ziera
-
Fileto levreku deti
Patate me lëkurë
-
Merluc
Njoki me patate
-
Fileto trofte
Njoki buke
-
Njoki me maja, të
kripur
-
Njoki me maja, të
ëmbël
-
Karkaleca pa
guaskë
Oriz
-
Oktapod
Fileto krapi deti
Peshk/Prodhime
Deti
Eskallopë
Midhje me guaskë
Taljatele, të freskëta Arapash
Fileto salmoni
Gjoks pule, pa
kocka
-
Kur të jetë e nevojshme të
ndryshoni peshën ose
temperaturën e brendshme
të gatesës, përdorni
Shpezë
Gjoks rose, pa
kocka
Gjoks gjeldeti, pa
kocka
ose
për të vendosur vlerat e
reja.
Mish lope
• Fileto lope,
mesatare
• Fileto lope, e
gatuar mirë
Mish
Mish qengji
• Mish qengji, të
mesme
• Mish qengji, i
gatuar mirë
Mish gjahu
• Derr i egër
• Lepur, pa kocka
22
www.aeg.com
Kategoria e
ushqimit
Në rast se cilësimet e
parazgjedhura nuk
ndryshohen, furra niset
automatikisht.
Gatesa
Karota
Kungulleshkë, e
prerë
6.10 Sirtari i ujit
Shparg, jeshile
A
Shparg, të bardhë
F
Speca të prera
Unaza preshësh
Zarzavate
B
MA
X
Rrënjë selinoje
Selino
C
Patëllxhan
Kopër
Zemra karçofi
Patate
Kungull
Mollë
Dardha
Pjeshkë
Fruta
E
D
A. Kapaku
B. Thyesi i valës
C. Trupi i sirtarit
D. Vrima për mbushjen e ujit
E. Peshorja
F. Butorni i përparmë
Ju mund ta hiqni sirtarin e ujit nga furra.
Shtypni butësisht mbi butonin e
përparmë Pasi ta shtypni sirtarin e ujit, ai
do të dalë vetë nga furra.
Nektarina
Kumbulla
Ananas
XA
M
Mango
6.9 Vendosja e një funksioni
nxehjeje
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Funksionet e
nxehjes.
3. Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni një funksion nxehjeje.
për ta konfirmuar.
5. Shtypni
6. Vendosni temperaturën.
7. Shtypni
për ta konfirmuar.
Sirtarin mund ta mbushni në dy mënyra:
•
lëreni sirtarin e ujit brenda në furrë
dhe mbusheni me një broke uji,
• hiqeni sirtarin e ujit nga furra dhe
mbusheni atë nga një rubinet.
Kur mbushni sirtarin e ujit nga rubineti i
ujit, mbajeni sirtarin në pozicionin
horizontal në mënyrë që të shmangni
derdhjen e ujit.
SHQIP
MAX
MAX
Kur e mbushni sirtarin e ujit, vendoseni
në të njëjtën pozicion. Shtypni butonin e
përparmë derisa sirtari i ujit të jetë
brenda furrës.
Boshatiseni sirtarin e ujir pas çdo
përdorimi.
KUJDES!
Mbajeni sirtarin e ujit larg
sipërfaqeve të nxehta.
6.11 Gatimi me avull
Mbulesa e sirtarit të ujit është te paneli i
kontrollit.
PARALAJMËRIM!
Përdorni vetëm ujë të ftohtë
nga rubineti. Mos përdorni
ujë të filtruar (të
çmineralizuar) ose të
distiluar. Mos përdorni lëngje
të tjera. Mos vendosni lëngje
të djegshme ose alkoolike
në sirtarin e ujit.
1. Shtypni mbulesën e sirtarit të ujit për
ta hapur dhe nxirreni nga furra.
2. Mbushni sirtarin e ujit me ujë të ftohtë
deri në nivelin maksimal (rreth 950
ml).Kjo sasi uji mjafton për rreth 50
minuta.Përdorni shkallëzimin në
sirtarin e ujit.
3. Vendoseni sirtarin e ujit në pozicionin
e tij fillestar.
Fshini sirtarin e lagur të
ujit me një pëlhurë të
butë përpara se ta fusni
në furrë.
4. Ndizeni furrën.
5. Vendosni një funksion gatimi me
avull dhe temperaturën.
6. Nëse është e nevojshme, caktoni
funksionin: Kohëzgjatja
Koha përfund.
.
ose:
23
Avulli i parë shfaqet pas rreth 2
minutash. Kur furra arrin
temperaturën e vendosur, dëgjohet
sinjali.
Kur sirtarit të ujit është duke i
mbaruar uji, bie sinjali dhe sirtari i ujit
duhet të mbushet për të vazhduar
gatimin me avull siç përshkruhet më
lart.
Sinjali bie në përfundim të kohës së
gatimit.
7. Fikni furrën.
8. Zbrazni sirtarin e ujit pasi përfundon
gatimi me avull.
KUJDES!
Furra është e nxehtë. Ka
rrezik djegieje. Bëni
kujdes kur zbrazni
sirtarin e ujit.
9. Pas gatimit me avull, avulli mund të
kondensohet në pjesën e poshtme të
hapësirës së brendshme. Thajeni
gjithmonë fundin e hapësirës së
brendshme kur furra të jetë e ftohtë.
Lëreni furrën të thahet plotësisht me
derën hapur. Për të shpejtuar tharjen,
mund të mbyllni derën dhe ta nxehni
furrën me funksionin: Ventilator i plotë në
temperaturë 150°C për rreth 15 minuta.
Në fund të gatimit me avull,
ventilatori i ftohjes lëviz më
shpejt për të hequr avullin.
6.12 Treguesi i nxehjes
Kur aktivizoni një funksion nxehjeje,
ekrani shfaq vijën. Vija tregon se
temperatura po ngrihet. Kur arrihet
temperatura sinjalizuesi bie 3 herë dhe
shiriti pulson dhe më pas zhduket.
6.13 nxehje e shpejtë
Ky funksion ul kohën e nxehjes.
Mos e futni ushqimin në
furrë nëse është vënë në
punë funksioni i nxehjes së
shpejtë.
Për të aktivizuar funksionin, mbani
shtypur
për 3 sekonda. Treguesi i
nxehjes ndryshon.
Ky funksion nuk është i disponueshëm
për disa funksione të furrës.
24
www.aeg.com
6.14 Nxehtësia e mbetur
Kur fikni furrën, ekrani tregon ngrohjen e
mbetur. Ju mund ta përdorni këtë
nxehtësi për të mbajtur ushqimin e
ngrohtë.
7. FUNKSIONET E ORËS
7.1 Tabela e funksioneve të
orës
Funksioni i
orës
Kujtuesi i
minutave
7.2 Cilësimi i funksioneve të
orës
Përpara se të përdorni
funksionet: Kohëzgjatja,
Koha përfund., fillimisht
duhet të vendosni një
funksion nxehjeje dhe
temperaturën. Furra fiket
automatikisht.
Mund të përdorni funksionet:
Kohëzgjatja dhe Koha
përfund. në të njëjtën kohë
nëse dëshironi ta aktivizoni e
çaktivizoni automatikisht
furrën më vonë.
Funksionet: Kohëzgjatja dhe
Koha përfund. mos punoni
kur përdorni sensorin e
temperaturës së brendshme.
Përdorimi
Për të vendosur një
numërim mbrapsht
(maksimumi 2 orë e 30
minuta). Ky funksion
nuk ndikon në punën e
furrës. Ju mund ta
aktivizoni edhe kur furra
është e çaktivizuar.
Përdorni
për të
aktivizuar funksionin.
Shtypni
ose
për
të vendosur minutat dhe
për të filluar.
Kohëzgjatja Për të vendosur sa
kohë do të jetë në punë
furra (maks. 23 orë e 59
minuta).
Koha
përfund.
Për të cilësuar kur do të
fiket një funksion i
nxehjes (maks. 23 orë e
59 min).
Nëse ju vendosni kohën për një funksion
të orës, koha fillon të numëroj mbrapsht
pas 5 sekondash.
Nëse përdorni funksionet e
orës: Kohëzgjatja, Koha
përfund., furra çaktivizon
elementët e nxehjes pasi
kalon 90% e kohës së
cilësuar. Furra përdor
nxehtësinë e mbetur për të
vazhduar procesin e gatimit,
derisa koha të ketë
përfunduar koha (3 - 20
minuta).
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
vazhdimisht derisa sa
ekrani të tregoj funksionin e duhur të
orës dhe simbolin përkatës.
ose
për të vendosur
3. Shtypni
kohën e nevojshme.
4. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur koha përfundon, bie një sinjal. Furra
fiket. Në ekran shfaqet një mesazh.
5. Shtypni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
7.3 Nxeh + Mbaj
Kushtet për funksionimin:
•
•
Temperatura e vendosur është më
shumë se 80 °C.
Funksioni: Kohëzgjatja është
vendosur.
Funksioni: Nxeh + Mbaj e mban
ushqimin e përgatitur ngrohtë në 80 °C
për 30 minuta. Aktivizohet pasi
procedura e pjekjes dhe gatimit
përfundon.
SHQIP
Ju mund ta aktivizoni ose çaktivizoni
funksionin në menynë: Cilësimet bazë.
1. Ndizni furrën.
2. Përzgjidhni funksionin e nxehjes.
3. Vendosni temperaturën mbi 80 °C.
4. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë: Nxeh + Mbaj.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur funksioni përfundon, bie një sinjal.
7.4 Kohë shtesë
Funksioni: Kohë shtesë e bën funksionin
e nxehjes të vazhdojë pas përfundimit të
Kohëzgjatja.
25
Nuk aplikohet për funksionet
e nxehjes me sensorin e
temperaturës.
1. Kur koha e gatimit përfundon, bie një
sinjal. Shtypni cilindo simbol.
Ekrani shfaq mesazhin.
2. Shtypni
për të aktivizuar ose
për të anuluar.
3. Vendosja e kohëzgjatjes së
funksionit.
4. Shtypni
.
8. PROGRAMET AUTOMATIKE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Receta në internet
Ju mund t'i gjeni recetat për programet
automatike të specifikuara për këtë furrë
në uebsajtin tonë.Për të gjetur librin e
recetave, kontrolloni numrin PNC në
etiketën e specifikimeve në kornizën e
përparme të brendësisë së pajisjes.
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Receta. Shtypni
për ta konfirmuar.
3. Zgjidhni kategorinë dhe gatesën.
Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Përzgjidhni një recetë. Shtypni
për ta konfirmuar.
8.2 Receta me Recetë
automatike
Kjo furrë ka një numër recetash që mund
të përdorni. Recetat janë të caktuara e ju
nuk mund t'i ndryshoni ato.
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.1 Sensori i ushqimit
Sensori i ushqimit mat temperaturën
brenda ushqimit. Nëse ushqimi është në
temperaturën e vendosur, pajisja
çaktivizohet.
Duhen cilësuar dy temperatura:
•
temperatura e furrës (minimumi 120
°C),
•
temperatura e brendshme e ushqimit.
KUJDES!
Përdorni vetëm sensorin e
ushqimit që keni marrë me
pajisjen dhe pjesët e
këmbimit origjinale.
Udhëzimet për rezultate optimale:
• Përbërësit duhet të jenë në
temperaturë dhome.
• Sensori i ushqimit nuk mund të
përdoret për gatimet e lëngshme.
26
www.aeg.com
•
•
Gjatë gatimit sensori i ushqimit duhet
të qëndrojë brenda gatimit dhe spina
të jetë në prizë.
Përdorni cilësimet e rekomanduara të
temperaturës së brendshme të
ushqimit. Drejtojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Pajisja llogarit me afërsi
kohën e përafërt të
përfundimit të gatimit. Ajo
varet nga sasia e ushqimit,
funksioni dhe temperatura e
vendosur e furrës.
Kategoritë e ushqimit: mish,
pulë dhe peshk
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Vendosni majën e sensorit të
ushqimit në qendër të mishit ose
peshkut, në pjesën më të trashë
nëse është e mundur. Sigurohuni që
të paktën 3/4 e sensorit të ushqimit të
jetë brenda gatimit.
3. Vendosni spinën e sensorit të
ushqimit brenda prizës që ndodhet
përpara kornizës së pajisjes.
Ekrani shfaq simbolin e sensorit të
ushqimit.
4. Shtypni
ose
në më pak se 5
sekonda për të vendosur
temperaturën e ushqimit në brendësi.
5. Vendosni një funksion nxehjeje dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
6. Për të ndryshuar temperaturën e
brendshme të ushqimit, shtypni .
Kur gatimi arrin temperaturën e
vendosur, dëgjohet një sinjal akustik.
Pajisja çaktivizohet automatikisht.
7. Prekni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
8. Hiqni sensorin e ushqimit nga priza
dhe hiqni gatimin nga pajisja.
PARALAJMËRIM!
Ekziston rreziku i djegieve
duke qenë se sensori i
ushqimit nxehet. Kini kujdes
kur e shkëpusni nga priza
dhe kur e hiqni nga ushqimi.
Kategoria e ushqimit: tavë
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Vendosini gjysmën e përbërësve në
një tavë pjekjeje.
3. Futni majën e sensorit të ushqimit
saktësisht në qendër të tavës.
Sensori i ushqimit duhet jetë i
palëvizur në një vend gjatë gatimit.
Përdorni një përbërës të ngurtë për
të arritur këtë. Përdorni buzët e tavës
së pjekjes për të mbajtur dorezën
prej silikoni të sensorit të ushqimit.
Maja e sensorit të ushqimit nuk duhet
të prekë fundin e tavës së pjekjes.
SHQIP
27
4. Mbulojeni sensorin e ushqimit me
përbërësit e mbetur.
5. Vendosni spinën e sensorit të
ushqimit brenda prizës që ndodhet
përpara kornizës së pajisjes.
Tavë për pjekje/ Tava e thellë:
Shtyjeni tavën për pjekje /tavën e thellë
midis shufrave udhëzuese të mbajtëses
së raftit.
Ekrani shfaq simbolin e sensorit të
ushqimit.
6. Shtypni
ose
në më pak se 5
sekonda për të vendosur
temperaturën e ushqimit në brendësi.
7. Vendosni një funksion nxehjeje dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
8. Për të ndryshuar temperaturën e
brendshme të ushqimit, shtypni .
Kur gatimi është në temperaturën e
vendosur, dëgjohet një sinjal akustik.
Pajisja çaktivizohet automatikisht.
9. Prekni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
10. Hiqni sensorin e ushqimit nga priza
dhe hiqni gatimin nga pajisja.
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes / tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat drejtuese më lart.
PARALAJMËRIM!
Ekziston rreziku i djegieve
duke qenë se sensori i
ushqimit nxehet. Kini kujdes
kur e shkëpusni nga priza
dhe kur e hiqni nga ushqimi.
9.2 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit .
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
28
www.aeg.com
9.3 Shinat teleskopike vendosja e aksesorëve
Me shinat teleskopike, mund t'i futni e
nxirrni raftet me më shumë lehtësi.
Tavë e thellë:
Vendosni tavën e thellë në shinat
teleskopike.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
KUJDES!
Sigurohuni që shinat
teleskopike t'i fusni brenda
plotësisht në furrë përpara
se të mbyllni derën e furrës.
Rafti me rrjetë:
Rafti me rrjetë dhe tavën e thellë së
bashku:
Vendoseni raftin me rrjetë dhe tavën e
thellë së bashku në shinat teleskopike.
Vendosni raftin me rrjetë te shinat
teleskopike me këmbët në pozicionin
poshtë.
Buzët e ngritura përreth raftit
me rrjetë janë një tipar i
veçantë për të parandaluar
rrëshqitjen e tavave.
10. FUNKSIONET SHTESË
10.1 Të preferuara
Ju mund të ruani cilësimet tuaja të
preferuara, si p.sh. kohëzgjatja,
temperatura ose funksioni i nxehjes. Ato
gjendet në meny: Të preferuara. Ju
mund të ruani deri në 20 programe.
Ruajtja e një programi
1. Ndizeni furrën.
2. Vendosni një funksion nxehjeje ose
një program automatik.
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: RUAJ.
4. Shtypni
për ta konfirmuar.
Në ekran shfaqet pozicioni i parë bosh i
memories.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
6. Vendosni emrin e programit.
Germa e parë pulson.
7. Shtypni
germën.
ose
për të ndryshuar
.
8. Shtypni
Germa tjetër pulson.
9. Përsërisni hapin 7 nëse është e
nevojshme.
SHQIP
10. Shtypni dhe mbani shtypur
për të
ruajtur.
Ju mund ta mbishkruani një pozicion
memorieje. Kur në ekran shfaqet
pozicioni i parë bosh i memories, shtypni
ose
dhe shtypni
për të
mbishkruar një program ekzistues.
Ju mund ta ndryshoni emrin e programit
në meny: Edito emrin e programit.
Aktivizimi i programit
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Të preferuara.
3. Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni emrin e programit të
preferuar.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
Mund të shtypni
për të shkuar direkt
te menyja: Të preferuara. Ju mund ta
përdorni edhe kur furra është e
çaktivizuar.
10.2 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra
nuk mund të aktivizohet pa dashje.
1. Shtypni
10.3 Bllokimi i funksionit
Ky funksion parandalon ndryshimin
aksidental të funksionit të nxehjes.
Funksionin mund ta aktivizoni vetëm kur
furra është në punë.
1. Ndizeni furrën.
2. Vendosni një funksion nxehjeje ose
një cilësim.
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Bllokimi i funksionit.
4. Shtypni
Kur çaktivizoni furrën,
çaktivizohet edhe funksioni.
10.4 Cilëso + Nis
Funksioni ju lejon të vendosni një
funksion (ose program) nxehjeje dhe ta
përdorni më vonë me një shtypje të një
simboli.
1. Ndizeni furrën.
2. Cilësoni një funksion nxehjeje.
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Kohëzgjatja.
4. Vendosni kohën.
5. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Cilëso + Nis.
6. Shtypni
për ta konfirmuar.
Për të çaktivizuar funksionin, shtypni .
Në ekran shfaqet një mesazh. Shtypni
përsëri dhe më pas
konfirmuar.
për të
për ta konfirmuar.
Shtypni një simbol (përveç ) për të
ndezur funksionin: Cilëso + Nis.
Funksioni i cilësuar i nxehjes aktivizohet.
Kur funksioni i nxehjes përfundon, bie një
sinjal.
•
•
për të ndezur ekranin.
dhe
në të njëjtën kohë
2. Shtypni
derisa ekrani të shfaqë një mesazh .
Për të çaktivizuar funksionin e bllokimit
për fëmijët, përsëritni hapin 2.
29
Bllokimi i funksionit është
i aktivizuar kur punon
funksioni i nxehjes.
Menyja: Cilësimet bazë ju
lejon që funksionin:
Cilëso + Nis ta aktivizoni
dhe ta çaktivizoni.
10.5 Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
ngrohjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni asnjë cilësim.
(°C)
(orë)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Fikja automatike nuk punon me
funksionet: Të lehta, Sensori i
temperaturës,Kohëzgjatja, Koha
përfund..
30
www.aeg.com
10.6 Ndriçimi i i ekranit
Ka dy regjime për ndriçimin e ekranit:
•
•
Ndriçimi i natës - mes orës 22:00 dhe
06:00 ekrani ul ndriçimin e tij kur furra
është e fikur.
Ndriçimi i ditës:
– kur furra është e ndezur.
– nëse prekni një simbol gjatë
ndriçimit të natës (përveç butonit
të fikjes/ndezjes), ekrani kthehet
në regjimin e ndriçimit të ditës për
10 sekondat e tjera.
– Nëse furra është e fikur dhe
vendosni funksionin: Kujtuesi i
minutave. Kur përfundon
funksioni, ekrani kthehet në
ndriçimin e natës.
10.7 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
11.1 Rekomandimet e gatimit
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme tregojnë cilësimet
e rekomanduara për temperaturën,
kohën e gatimit dhe nivelin e raftit për
lloje specifike ushqimi.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
11.2 Ana e brendshme e
derës
Në anën e brendshme të derës do të
gjeni:
•
•
numrat e niveleve të furrës.
të dhëna për funksionet e nxehjes,
nivelet e këshilluara të furrës dhe
temperaturat për gatesat.
11.3 Këshillë për funksionet e
veçanta të ngrohjes së furrës
Mbaj ngrohtë
Funksioni ju lejon ta mbani ushqimin të
ngrohtë. Temperatura vendoset
automatikisht në 80 °C.
Ngrohja e pjatave
Funksioni ju lejon të ngrohni pjatat dhe
gatimet përpara servirjes. Temperatura
vendoset automatikisht në 70 °C.
Vërini pjatat dhe gatimet në stivë në
mënyrë të njëtrajtshme në raftin me
rrjetë. Përdorni nivelin e parë të furrës.
Pas gjysmës së kohës së ngrohjes
ndërrojuni vendet.
Ardhja e brumit
Funksioni ju lejon ardhjen e brumit me
maja. Futeni brumin në një enë të
madhe. Përdorni nivelin e parë të furrës.
Vendosni funksionin: Ardhja e brumit dhe
kohën e gatimit.
Shkrirja
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë. Mos e
mbuloni ushqimin, sepse kjo mund të
zgjasë kohën e shkrirjes. Përdorni nivelin
e parë të furrës.
11.4 Modaliteti "SousVide"
Ky funksion përdor temperatura më të
ulëta gatimi sesa ato të gatimit normal.
Modaliteti "SousVide" Rekomandime
Përdorni ushqim me cilësi të lartë dhe të
freskët. Pastrojeni gjithmonë ushqimin
SHQIP
31
përpara se ta gatuani. Kini kujdes kur
përdorni vezë të pagatuar.
Temperaturat e ulëta janë të
përshtatshme vetëm për llojet e ushqimit
që mund të hahen të gjalla.
Mos e gatuani ushqimin për një kohë të
gjatë kur përdorni temperaturë nën 60
°C.
Ziejini përbërësit që përmbajnë alkool
përpara paketimit me vakum.
Vendosini qeset me vakum në raft
përkrah njëra-tjetrës.
Ushqimin e gatuar mund ta mbani në
frigorifer për 2 - 3 ditë. Ftohni ushqimin
me shpejtësi (duke përdorur banjë
akulli).
Mos e përdorni këtë funksion gatimi për
ngrohjen e ushqimeve të mbetura.
Paketimi me vakum
Përdorni vetëm qeset me vakum dhe
izoluesit me vakum të rekomanduara për
gatim sous-vide. Vetëm ky lloj izolimi me
vakum mund të heqë vendosë lëngjet në
paketime me vakum.
Mos i përdorni sërish qeset me vakum.
Për rezultate më të shpejta dhe më të
mira vendosni shkallën maksimale të
vakumit.
Për të garantuar mbylljen e sigurt të
qeses me vakum, sigurohuni që zona që
do të izolohet të jetë e pastër.
Sigurohuni që anët e pjesës së
brendshme të qeses me vakum të jenë
të pastra përpara se ta vulosni.
11.5 Modaliteti "SousVide":
Mish
Përdorni vetëm mish pa kockë për të
shmangur shpimin e qeseve me vakum.
Skuqni me lëkurën e filetave të shpezëve
poshtë përpara se të paketoni në vakum.
MISH LOPE
Filetë lope / viçi
(°C)
(min)
Mesatar, 4 cm i
trashë, 0,8 kg
60
110 - 120
I gatuar mirë, 4
cm i trashë, 0,8
kg
65
90 - 100
MISH QENGJI / MISH GJAHU
(°C)
(min)
Mish qengji i
60
gatuar pak, 3 cm i
trashë, 0,6 - 0,65
kg
180 - 190
Mish qengji i
65
gatuar
mesatarisht, 3 cm
i trashë, 0,6 - 0,65
kg
105 - 115
Derr i egër, 3 cm i 90
trashë, 0,6 - 0,65
kg
60 - 70
Lepur, 1,5 cm i
trashë, 0,6 - 0,65
kg
50 - 60
70
SHPEZË
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Gjoks pule, 3 cm i
trashë, 0,75 kg
70
70 - 80
Gjoks rose, 2 cm i
trashë, 0,9 kg
60
140 160
32
www.aeg.com
Për të parandaluar humbjen e
proteinave, njomeni troftën ose salmonin
në një solucion kripe 10 % (100 g kripë
në 1 litër ujë) për 30 min dhe thajeni me
letër kuzhine përpara se ta fusni në qese
me vakum.
SHPEZË
Gjoks gjeldeti, 2 cm i
trashë, 0,8 kg
(°C)
(min)
70
75 - 85
11.6 Modaliteti "SousVide":
Peshk dhe fruta deti
Thajini filetat e peshkut me letër kuzhine
përpara se t'i vendosni në qese me
vakum.
Shtoni një gotë me ujë në qesen me
vakum kur të gatuani midhjet.
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
11.7 Modaliteti "SousVide":
Zarzavate
Për të ruajtur ngjyrën e angjinareve,
vendosini ato në ujë me lëng limoni pasi
t'i pastroni dhe t'i prisni.
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
PERIME
Vendosni temperaturën në 90 °C.
(min)
PESHK DHE FRUTA DETI
Shparg i gjelbër, i plotë, 0,7 - 0,8 40 - 50
kg
(°C)
(min)
Krap deti, 4 fileta 1cm të
trasha, 0,5 kg
70
25
Levrek, 4 fileta 1 cm të
trasha, 0,5 kg
70
Merluc, 2 fileta 2 cm të
trasha, 0,65 kg
65
70 75
Eskallopë, 0,65 kg
60
100 110
Midhje me guaskë, 1 kg
95
20 25
Karkaleca deti të qëruar,
0,5 kg
75
25 30
Oktapod, 1 kg
85
100 110
Troftë, 2 fileta 1,5 cm të
trasha, 0,65 kg
65
55 65
Salmon, filetë 3 cm e
trashë, 0,8 kg
65
100 110
25
Shparg i bardhë, i plotë, 0,7 - 0,8 50 - 60
kg
Kungulleshka, feta prej 1 cm, 0,7 35 - 40
- 0,8 kg
Patëllxhanë, feta prej 1 cm, 0,7 - 30 - 35
0,8 kg
Kungull, copë, 2 cm të trasha,
0,7 - 0,8 kg
25 - 30
PERIME
Vendosni temperaturën në 95 °C.
(min)
Pras, shirita ose rrathë 0,6 - 0,7
kg
40 - 45
SHQIP
33
FRUTA
PERIME
Vendosni temperaturën në 95 °C.
(min)
Speca, në shirita ose në katërsh, 35 - 40
0,7 - 0,8 kg
Selino, unaza prej 1 cm, 0,7 - 0,8 40 - 45
kg
(°C)
(min)
Nektarina, 4, gjysma
90
20 - 25
Ananase, feta 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
Mollë, 4, çerek
95
25 - 30
Krem vanilje x2, 350 g 85
në secilën qese
20 - 22
Karota, feta prej 0,5 cm, 0,7 - 0,8 35 - 45
kg
11.9 Gatimi me avull
Rrënjë selinoje, feta prej 1 cm,
0,7 - 0,8 kg
45 - 50
Kopër, feta prej 1 cm, 0,7 - 0,8
kg
35 - 45
Përdorni vetëm enë gatimi që i rezistojnë
nxehtësisë dhe gërryerjes ose prej çeliku
dhe kromi.
Patate, feta prej 1 cm, 0,8 - 1 kg
35 - 45
Zemra karçofi, në katërsh, 0,4 0,6 kg
45 - 55
11.8 Modaliteti "SousVide":
Fruta dhe ëmbëlsira
Për të ruajtur ngjyrën e mollëve dhe
dardhave, vendosini ato në ujë me lëng
limoni pasi t'i pastroni dhe t'i prisni.
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
Kur gatuani në më shumë se një nivel,
sigurohuni që të ketë distancë mes
rafteve për të lejuar qarkullimin e avullit.
Filloni të gatuani me një furrë të ftohtë,
përveçse kur rekomandohet ngrohja
paraprake në tabelën e mëposhtme.
11.10 Avull i plotë
Bëni kujdes kur hapni derën e furrës kur
funksioni është i aktivizuar. Mund të
çlirohet avull.
Sterilizimi
Ky funksion ju lejon të sterilizoni enët
(p.sh. shishet e bebeve).
Vendosini enët e pastra me kokë poshtë
në qendër të furrës në nivelin e parë të
furrës.
FRUTA
(°C)
(min)
Mbushni sirtarin në nivelin maksimal dhe
vendosni një kohëzgjatje prej 40
minutash.
90
20 - 25
Gatimi
Kumbulla, gjysma, 0,6 90
kg
10 - 15
Mango, 2, të prera në
kubikë 2 cm të trashë
90
10 - 15
Dardhë, 4, gjysma
90
15 - 30
Ky funksion ju lejon të përgatitni të gjitha
llojet e ushqimeve, të freskëta ose të
ngrira. Ju mund ta përdorni për gatimin,
ngrohjen, shkrirjen, zierjen ose skuqjen e
zarzavateve, mishit, peshkut, brumërave,
orizit, drithërave dhe vezëve.
Pjeshkë, 4 gjysma
34
www.aeg.com
Ju mund të përgatisni një gatim për pak
pjata gjatë një sesioni të vetëm gatimi.
Për t’u siguruar që të gjitha gatesat të
jenë gati në të njëjtën kohë, filloni me
ushqimin që kërkon kohë më të gjatë
gatimi, më pas shtoni gatesat e mbetura
në kohën e duhur, siç specifikohet në
tabelat e gatimit
Shembull: Koha totale e këtij sesioni
gatimi është 40 min. Në fillim, vendosni
Patate të ziera, në katërsh, pas 20 min
shtoni Filetë salmoni dhe Brokoli, në
copa pas 30 min.
(min)
PERIME
Vendosni temperaturën në 99 °C.
(min)
15 - 25
Brokoli, e plotë
15 - 25
Shparg, jeshile
15 - 25
Patëllxhanë
15 - 25
Kungull, në kuba
15 - 25
Domate
20 - 25
Fasule, të përvëluara
Patate të ziera, në
katërsh
40
Filetë salmoni
20
20 - 25
Lakra, në copa
Brokoli, në copa
10
20 - 25
Lakër kaçurrele
20 - 30
Selino, në kubikë
20 - 30
Presh, unaza
20 - 30
Bizele
20 - 30
Barbunja / Barbunja
20 - 30
Patate të ëmbla
20 - 30
Kopër
20 - 30
Karota
25 - 35
Shparg, të bardhë
25 - 35
Lakër Brukseli
25 - 35
Lulelakër, në copa
25 - 35
Lakër rrepe, të prera
25 - 35
Fasule të bardha
30 - 40
Misër në shkop
35 - 45
Cjapëz
35 - 45
Lulelakër, e plotë
35 - 45
Bizele jeshile
40 - 45
Lakër e bardhë ose e kuqe,
në rripa
Përdorni sasinë më të madhe të ujit që
kërkohet kur gatuani më shumë se një
gatesë njëkohësisht.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
PERIME
Vendosni temperaturën në 99 °C.
(min)
8 - 10
Brokoli, në copa, nxehni
furrën bosh paraprakisht
10
Domate të qëruara
10 - 15
Spinaq, i freskët
10 - 15
Kungull i vogël, i prerë
15
Zarzavate, të përvëluara
15 - 20
Kërpudha, të prera
15 - 20
Speca, të prerë
SHQIP
PERIME
GARNITURA / SHOQËRUESE
Vendosni temperaturën në 99 °C.
(min)
35
Vendosni temperaturën në 99 °C.
(min)
50 - 60
Karçofë
55 - 65
Fasule të thata, të zhytura,
raporti ujë/fasule 2:1
60 - 90
Lakër turshi
70 - 90
Panxhar i kuq
GARNITURA / SHOQËRUESE
35 - 45
Oriz, raporti ujë/oriz 1:1,
raporti ujë/oriz mund të
ndryshojë sipas llojit të orizit
40 - 50
Arapash, raporti i lëngut 3:1
40 - 55
Puding me oriz, raporti
qumësht/oriz 2,5:1
45 - 55
Patate të paqëruara,
mesatare
55 - 60
Thjerrëza, kafe dhe të
gjelbra, raporti ujë/thjerrëza
2:1
Vendosni temperaturën në 99 °C.
FRUTA
(min)
15 - 20
Kuskus, raporti ujë/kuskus
1:1
15 - 25
Taljatele, të freskëta
20 - 25
Puding me miell, raporti
qumësht/miell 3,5:1
20 - 30
Thjerrëza, të kuqe, raporti
ujë/thjerrëza 1:1
10 - 15
Feta molle
10 - 15
Fruta pylli të nxehta
25 - 30
Makarona të pjekura
10 - 20
Çokollatë e shkrirë
25 - 35
Bullgur, raporti ujë/bullgur
1:1
20 - 25
Komposto frutash
25 - 35
Njoki majaje
30 - 35
Oriz kokërrgjatë, raporti ujë/
oriz 1:1
30 - 40
Patate të ziera, në katërsh
35 - 45
Njoki buke
35 - 45
Njoki me patate
Vendosni temperaturën në 99 °C.
(min)
36
www.aeg.com
PESHK
(min)
MISH
(°C)
(min)
(°C)
15 20
Fileto e hollë peshku
75 - 80
70 90
Mish derri i tharë, i
zier
90
20 25
Karkaleca deti, të
freskëta
75 - 85
80 90
Viç / Mish derri filetë,
0,8 - 1 kg
90
20 30
Midhje
100
110 120
Tafelspitz
99
20 30
Filetë salmoni
85
20 30
Troftë, 0,25 kg
85
VEZË
30 40
Karkaleca deti, të
ngrira
75 - 85
Vendosni temperaturën në 99 °C.
40 45
Salmonatë, 1 kg
85
(min)
MISH
(min)
(°C)
15 20
Çipolata
80
20 30
Salsiçe bavareze
viçi / Salsiçe e
bardhë
80
20 30
Salsiçe vjeneze
80
25 35
Gjoks pule, i zier
90
55 65
Proshutë e gatuar, 1
kg
99
60 70
Pulë, e zier, 1 - 1,2
kg
99
10 - 11
Vezë, të ziera pak
12 - 13
Vezë, të ziera mesatarisht
18 - 21
Vezë, të ziera fort
11.11 Kombinoni funksionin:
Skarë turbo + Avull i plotë
Këto funksione mund t'i kombinoni për të
gatuar mish, zarzavate dhe garnitura në
çdo moment.
1. Vendosni funksionin: Skarë turbo për
të pjekur mish.
2. Shtoni zarzavatet e përgatitura dhe
garniturat.
3. Uleni temperaturën e furrës në rreth
90 °C. Ju mund të hapni derën e
furrës në nivelin e parë për rreth 15
minuta.
4. Vendosni funksionin: Avull i plotë.
Gatuani të gjitha gatesat bashkë
derisa të jenë gati.
Përdorni nivelin e parë të furrës për mishin dhe nivelin e tretë të furrës për zarzavatet.
SHQIP
Skarë turbo
Hapi i parë: gatuani mishin
Avull i plotë
Hapi i dytë: shtoni zarzavatet
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Biftek lope, 1
kg / Lakër
Brukseli,
arapash
180
60 - 70
99
40 - 50
Mish derri i
pjekur, 1 kg /
Patate /
Zarzavate, me
lëng
180
60 - 70
99
30 - 40
Mish viçi i
pjekur, 1 kg /
Oriz / Zarzavate
180
50 - 60
99
30 - 40
11.12 Lagështi e lartë
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Fileto e hollë
peshku
85
15 - 25
Vezë të
pjekura
90 - 110
15 - 30
Peshk i vogël,
deri në 0,35 kg
90
20 - 30
Fileto e trashë
peshku
90
25 - 35
Peshk i plotë,
deri në 1 kg
90
30 - 40
Kustardë, flan
në pjata të
vogla
90
35 - 45
Gatesa në tavë 90
balte
40 - 50
Njoki
(°C)
(min)
120 - 130
40 - 50
11.13 Lagështi e mesme
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Ëmbëlsira me
brumë të ëmbël
170 - 180
20 - 35
Simite
180 - 200
25 - 35
Filetë peshku e
pjekur
170 - 180
25 - 40
Bukë e ëmbël
160 - 170
30 - 45
37
38
www.aeg.com
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
170 - 180
35 - 45
Gatesa të ëmbla 160 - 180
furre
45 - 60
Lloje të
180 - 190
ndryshme buke,
0,5 - 1 kg
45 - 60
Brinjë
140 - 150
75 - 100
I zier / Mish i
zier
140 - 150
100 - 140
Peshk i pjekur
11.14 Lagështi e ulët
Përdorni nivelin e dytë të furrës përveçse
kur specifikohet ndryshe.
(°C)
(min)
Patate furre
160 170
50 - 60
Pulë, 1 kg
180 210
50 - 60
Filetë derri, e
tymosur, 0,6 - 1 kg,
njomeni për 2 orë
160 180
60 - 70
Biftek lope, 1 kg
180 200
60 - 90
Rosë, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Mish viçi i pjekur, 1
kg
180
80 - 90
Mish derri i pjekur, 1
kg
160 180
90 - 100
Patë, 3 kg, përdorni
nivelin e parë të
furrës
170
130 - 170
(°C)
(min)
11.15 Krijim avulli
Simite të gatshme
për t'u pjekur
200
15 - 20
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Bageta të gatshme
për t’u pjekur, 40 50 g
200
15 - 20
Simite, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Gatim për një pjatë 110
vetëm
10 - 15
Bageta të gatshme
për t’u pjekur të
ngrira, 40 - 50 g
200
25 - 35
Makarona
110
10 - 15
Oriz
110
10 - 15
Qoftë, e gjallë, 0,5
kg
180
30 - 40
Njoki
110
15 - 25
Makarona në tavë
170 190
40 - 50
Lazanja
170 180
45 - 55
Përzieni 0,25 kg kos me 1 l qumësht.
Mbushni kavanozat e kosit.
Bukë, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Nëse përdorni qumësht të freskët, ziejeni
atë fillimisht dhe lëreni të ftohet deri në
40 °C.
(°C)
(min)
11.16 Funksioni për kos
Ky funksion ju lejon të përgatisni kos.
SHQIP
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(orë)
Kos, me krem
5-6
Kos, i trashë
7-8
11.17 Pjekja
39
Koha e pjekjes mund të zgjatet me 10 15 minuta, nëse gatuani kekë në më
shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të ndryshme
nuk skuqen gjithmonë njësoj. Nuk është
nevoja të ndryshohet cilësimi i
temperaturës nëse ndodh skuqje jo e
njëtrajtshme. Diferencat barazohen gjatë
pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen gjatë
pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
11.18 Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Baza e kekut nuk është
pjekur mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i
saktë.
Vendoseni kekun në një raft më
të ulët të furrës.
Ëmbëlsira bie dhe
Temperatura e furrës është
mbetet e papjekur ose e tepër e lartë.
ujshme.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të ulët në
furrë.
Koha e pjekjes është tepër
e shkurtër.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të gjatë pjekjeje dhe
temperaturë më të ulët furre.
Keku është tepër i thatë. Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Koha e pjekjes është tepër
e gjatë.
Ëmbëlsira nuk piqet në
mënyrë të njëtrajtshme.
Keku nuk është gati në
kohën e pjekjes të
specifikuar në një
recetë.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë më të lartë në furrë.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të shkurtër pjekjeje.
Temperatura e pjekjes
Vendosni një temperaturë furre
është tepër e lartë dhe koha më të ulët dhe zgjasni kohën e
e pjekjes tepër e shkurtër.
pjekjes.
Brumi i kekut nuk është
shpërndarë në mënyrë të
njëtrajtshme.
Herën tjetër shpërndajeni brumin
e kekut në mënyrë të njëtrajtshme
në tavën e pjekjes.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të lartë në
furrë.
40
www.aeg.com
11.19 Pjekja në një nivel
PJEKJA NË FORMA
(°C)
(min)
Ventilator i plotë
150 - 160
50 - 70
1
Kek Madeira / Kekë Ventilator i plotë
me fruta
140 - 160
70 - 90
1
Bazë torte - brumë i Ventilator i plotë
shkrifët, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
150 - 160
20 - 30
2
Bazë torte - brumë
pandispanje
Ventilator i plotë
150 - 170
20 - 25
2
Kek me djath
Gatim tradicional
170 - 190
60 - 90
1
Kek unazë / Briosh
KEKË / BISKOTA / BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
Ngrohni paraprakisht furrën bosh përveçse kur specifikohet ndryshe.
(°C)
(min)
Bukë e thurur /
Bukë në formë
kurore, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
Gatim tradicional 170 - 190
30 - 40
3
Bukë Krishtlindjeje
Gatim tradicional 160 - 180
50 - 70
2
Bukë thekre:
Gatim tradicional fillimisht: 230
20
1
më pas: 160 - 180 30 - 60
Ëmbëlsira të vogla
me krem / Ekler
Gatim tradicional 190 - 210
20 - 35
3
Role biskotash,
Gatim tradicional 180 - 200
10 - 20
3
Kek me veshje me
thërrime, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
Ventilator i plotë
20 - 40
3
150 - 160
SHQIP
KEKË / BISKOTA / BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
Ngrohni paraprakisht furrën bosh përveçse kur specifikohet ndryshe.
(°C)
(min)
Kek me gjalpë
bajameje / Kekë
me sheqer
Gatim tradicional 190 - 210
20 - 30
3
Ëmbëlsira me
fruta, nuk nevojitet
ngrohja paraprake
Gatim tradicional 180
35 - 55
3
40 - 60
3
Kek me maja me
Gatim tradicional 160 - 180
shtresa të lehta
(p.sh. djathë i butë,
krem, krem
karamel)
BISKOTA
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Brumë i shkrifët /
Pandispanjë
Ventilator i plotë
150 - 160
15 - 25
Mafishe
Ventilator i plotë
80 - 100
120 - 150
Amareta
Ventilator i plotë
100 - 120
30 - 50
Biskota me brumë me
maja
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 40
Ëmbëlsira të vogla me
Ventilator i plotë
peta, nxehni furrën bosh
paraprakisht
170 - 180
20 - 30
Roleta, nxehni furrën
bosh paraprakisht
190 - 210
10 - 25
Gatim tradicional
41
42
www.aeg.com
11.20 Gatime në tavë
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Makarona në tavë
Gatim tradicional
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gatim tradicional
180 - 200
25 - 40
Perime në skarë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Skarë turbo
170 - 190
15 - 35
Bageta me djathë të
shkrirë
Ventilator i plotë
160 - 170
15 - 30
Sultjash
Gatim tradicional
180 - 200
40 - 60
Tava peshku
Gatim tradicional
180 - 200
30 - 60
Perime të mbushura
Ventilator i plotë
160 - 170
30 - 60
11.21 Pjekje në shumë nivele
Përdorni funksionin: Ventilator i plotë.
BISKOTA
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
KEKË / BISKOTA / BUKË NË
TAVA PËR PJEKJE
(°C)
(min)
Ëmbëlsira të vogla me
krem / Ekler, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
160 180
25 - 45
Kek i thatë shtrusel
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Biskota me brumë të
shkrifët
150 160
20 - 40
Mafishe
80 100
130 170
Amareta
100 120
40 - 80
Biskota me brumë me
maja
160 170
30 - 60
Ëmbëlsira të vogla me
peta, nxehni furrën
bosh paraprakisht
170 180
30 - 50
Roleta
180
20 - 30
11.22 Këshilla rreth pjekjes
Përdorni enë furre që i rezistojnë
nxehtësisë.
SHQIP
Piqeni mishin pa dhjamë të mbuluar.
Piqni nyja të mëdha mishi direkt në tavë
ose në raftin me rrjetë të vendosur mbi
tavë.
Piqni mishin dhe peshkun në copa të
mëdha (1 kg ose më shumë).
Njomini copat e mëdha të mishi me
lëngun e tyre disa herë gjatë pjekjes.
Vendosni pak ujë në tavë për të penguar
djegien e yndyrës së pikon.
11.23 Pjekje
Kthejeni copën e mishit pas 1/2 – 2/3 të
kohës së gatimit.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
MISH LOPE
(°C)
(min)
Pjekje në tenxhere
1 - 1,5 kg
Gatim
tradicional
230
120 - 150
Biftek lope ose
filetë, i gatuar pak,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
1 cm e trashë
Skarë turbo
190 - 200
5-6
Biftek lope ose
1 cm e trashë
filetë, i gatuar
mesatarisht, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
Skarë turbo
180 - 190
6-8
Biftek lope ose
filetë, i gatuar mirë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Skarë turbo
170 - 180
8 - 10
1 cm e trashë
MISH DERRI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë / Role
me proshutë
1 - 1,5
150 - 170
90 - 120
Kotëleta / Brinjë
1 - 1,5
170 - 190
30 - 60
Role mishi
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
43
44
www.aeg.com
MISH DERRI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
Nyje derri, gjysmë e
gatuar
(kg)
(°C)
(min)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
MISH VIÇI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur
1
160 - 180
90 - 120
Kofshë viçi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Kofshë qengji / Mish
qengji i pjekur
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Kurriz qengji
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
MISH QENGJI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
SHQIP
MISH GJAHU
(kg)
(°C)
(min)
Copë mishi /
Këmbë lepuri i
egër, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
1
Skarë turbo
180 - 200
35 - 55
Shpinë dreri
1,5 - 2
Gatim
tradicional
180 - 200
60 - 90
Kofshë
sorkadheje
1,5 - 2
Gatim
tradicional
180 - 200
60 - 90
SHPEZË
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Shpezë, porcione
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Pulë, gjysmë
0,4 - 0,5
190 - 210
40 - 50
Pulë, pulastren
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Rosë
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Patë
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Gjeldeti
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Gjeldeti
4-6
140 - 160
150 - 240
PESHK
(kg)
Peshk i plotë
1 - 1,5
Skarë turbo
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
45
46
www.aeg.com
11.24 Pjekja e bukës
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Nuk rekomandohet nxehje paraprake.
BUKË
(°C)
(min)
Bukë e bardhë
170 - 190
40 - 60
Bagetë
200 - 220
35 - 45
Briosh
180 - 200
40 - 60
Bukë Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Bukë thekre
170 - 190
50 - 70
Buka me miell të pasitur
170 - 190
50 - 70
Bukë me drithëra të plota
170 - 190
40 - 60
Simite
190 - 210
20 - 35
11.25 Pjekje krokante me Funksioni i picës
PICA
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Tarta
180 - 200
40 - 55
Krem spinaqi
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Flan zviceran 170 - 190
45 - 55
Ëmbëlsirë me mollë, e
mbuluar
50 - 60
150 - 170
SHQIP
PICA
Ngroheni paraprakisht furrën bosh përpara gatimit.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Picë, kore e hollë, përdorni
tavën e thellë
210 - 230
15 - 25
Picë, kore e trashë
180 - 200
20 - 30
Bukë e ndorme
210 - 230
10 - 20
Pite me peta
160 - 180
45 - 55
Tart
210 - 230
15 - 25
Pirozhka
180 - 200
15 - 25
Pite me perime
160 - 180
50 - 60
11.26 Skara
Vendosni tavën në raftin e parë për të
grumbulluar yndyrën.
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara gatimit.
PJEKJA NË SKARË
(°C)
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Biftek lope
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Fileto lope
230
20 - 30
20 - 30
3
Mish derri filetë
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filetë viçi
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kurriz qengji
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peshk i plotë, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
47
48
www.aeg.com
11.27 Gatim i ngadaltë
Ky funksion ju lejon të përgatitni mish të
butë dhe pa dhjamë dhe peshk. Kjo nuk
aplikohet për: shpezë, mish derri me
yndyrë, mish rosto. Sensori i
temperaturës temperatura nuk duhet të
jetë më e lartë se 65 °C
1. Skuqni mishin për 1 - 2 minuta në
secilën anë në një tigan me nxehtësi
të larët.
2. Vendoseni mishin në tiganin e
pjekjes ose direkt në raftin me rrjetë.
Vendosni një tabaka në raftin me tel
për të grumbulluar yndyrën.
Gatuani gjithmonë pa kapak kur
përdorni këtë funksion.
3. Përdorni Sensori i temperaturës.
4. Zgjidhni funksionin: Gatim i ngadaltë.
Mund të vendosni temperaturën mes
80 °C dhe 150 °C për 10 minutat e
para. Temperatura e parazgjedhur
është 90 °C. Vendosni temperaturën
për Sensori i temperaturës.
5. Pas 10 minutash, furra e ul
automatikisht temperaturën në 80 °C.
Vendosni temperaturën në 120 °C.
(kg)
(min)
Biftekë
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Filetë viçi
1 - 1,5
90 - 150
3
Biftek lope
1 - 1,5
120 - 150
1
Mish viçi i pjekur
1 - 1,5
120 - 150
1
11.28 Ushqime të ngrira
SHKRIRJA
(°C)
(min)
Picë e ngrirë
200 - 220
15 - 25
2
Picë amerikane, e ngrirë
190 - 210
20 - 25
2
Picë, e mbajtur në frigorifer
210 - 230
13 - 25
2
Pica të vogla, të ngrira
180 - 200
15 - 30
2
Patate të skuqura, të holla
190 - 210
15 - 25
3
Patate të skuqura, të trasha
190 - 210
20 - 30
3
Patate feta / Kroketa
190 - 210
20 - 40
3
SHQIP
SHKRIRJA
(°C)
(min)
Patate të qëruara të skuqura
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni, të freskëta
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni, të ngrira
160 - 180
40 - 60
2
Djathë i pjekur
170 - 190
20 - 30
3
Krahë pule
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Konservimi
Përdorni vetëm kavanoza konservimi me
të njëjtat përmasa si në treg.
FRUTA TË BUTA
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose
kavanoza metalikë.
(min)
Koha e zierjes
deri në fillimin e
pikimit
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza një litërsh konservimi në tavën
për pjekje.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me mbërthyese.
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Mbusheni tavën për pjekje me afërsisht
1/2 litër ujë në mënyrë që t'i japë furrës
lagështi të mjaftueshme.
Luleshtrydhe /
35 - 45
Boronica /
Manaferra / Kulumbri
të pjekura
FRUTA ME BËRTHAMË
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë (pas
rreth 35 - 60 minutash për kavanozat
njëlitërsh), fikni furrën ose ulni
temperaturën në 100 °C (shihni tabelën).
Vendosni temperaturën në 160 - 170 °C.
Pjeshkë /
Ftonj /
Kumbulla
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
35 - 45
10 - 15
49
50
www.aeg.com
ZARZAVATE
ZARZAVATE
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni deri
sa të arrijë
100 °C
Karota
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
50 - 60
-
Turshi të
përziera
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Bizele /
Shparg
50 - 60
15 - 20
(°C)
(orë)
Fasule
60 - 70
6-8
Speca
60 - 70
5-6
Zarzavate për supë
60 - 70
5-6
Kërpudha
50 - 60
6-8
Erëza
40 - 50
2-3
Vendosni temperaturën në 60 - 70 °C.
FRUTA
11.30 Tharja - Ventilator i
plotë
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën pasi
ka kaluar gjysma e kohës së tharjes,
hapni derën dhe lëreni të ftohet gjatë
gjithë natës që të thahet plotësisht.
Për 1 tavë përdorni pozicionin e tretë të
furrës.
(orë)
Kumbulla
8 - 10
Kajsi
8 - 10
Feta molle
6-8
Dardha
6-9
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
11.31 Sensori i temperaturës
MISH LOPE
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
I pjekur pak
I gatuar
mesatarisht
I gatuar mirë
Biftek lope
45
60
70
Filetë viçi
45
60
70
SHQIP
MISH LOPE
Role mishi
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
80
83
86
MISH DERRI
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Proshutë / Rosto
80
84
88
Kotëletë shpine / Filetë derri, e
tymosur / Filetë derri, e zier
75
78
82
MISH VIÇI
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Mish viçi i pjekur
75
80
85
Kofshë viçi
85
88
90
DASH / QENGJ
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Këmbë deleje
80
85
88
Kurriz deleje
75
80
85
Mish qengji i pjekur / Kofshë qengji
65
70
75
MISH GJAHU
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
65
70
75
Këmbë lepuri i egër / Lepur i egër, i
70
plotë / Kofshë dreri
75
80
Kurriz lepuri i egër / Shpinë dreri
51
52
www.aeg.com
SHPEZË
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Pulë
80
83
86
Rosë, e plotë / gjysmë / Gjeldeti, i
plotë / gjoks
75
80
85
Rosë, gjoks
60
65
70
PESHK (SALMON,
TROFTË, SHARMAK)
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Peshk, i plotë / i madh / i gatuar
me avull / Peshk, i plotë / i madh / i 60
pjekur
TAVA - ZARZAVATE TË
GATUARA PARAPRAKISHT
Tavë me kungulleshka / Tavë me
brokoli / Tavë me kopër
Më shumë
64
68
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
88
91
TAVA - PIKANTE
Kaneloni / Lazanja / Makarona në
tavë
I gatuar
mesatarisht
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
88
91
TAVA - TË ËMBLA
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Tavë me bukë të bardhë me / pa
fruta / Tavë me qull orizi me / pa
80
fruta / Tavë me makarona kineze të
ëmbla
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
90
SHQIP
11.32 Pjekje vent. me
lagështirë - aksesorët e
rekomanduar
53
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur
dhe reflektuese.
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
Tasa
qeramike
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
Qeramikë
8 cm diametër,
5 cm lartësi
Tavë për bazë
pandispanje
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
11.33 Pjekje vent. me
lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet
e listuara në tabelën më poshtë.
Përdorni pozicionin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Gratin me makarona
200 - 220
45 - 55
Patate furre
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
Puding me bukë
190 - 200
55 - 70
Puding me oriz
170 - 190
45 - 60
Kek me mollë, me brumë me pandispanjë
(forma e rrumbullakët e kekut)
160 - 170
70 - 80
Bukë e bardhë
190 - 200
55 - 70
11.34 Informacion për
institutet e testimit
Testimet sipas: EN 60350, IEC 60350.
54
www.aeg.com
PJEKJA NË NJË NIVEL. Pjekja në forma
(°C)
(min)
Pandispanjë pa yndyrë
Ventilator i plotë
140 - 150
35 - 50
2
Pandispanjë pa yndyrë
Gatim tradicional
160
35 - 50
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2
tava Ø20 cm
Ventilator i plotë
160
60 - 90
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2
tava Ø20 cm
Gatim tradicional
180
70 - 90
1
PJEKJA NË NJË NIVEL. Biskota
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Biskota / Rripa brumi të
shkrifët
Ventilator i plotë
140
25 - 40
Biskota / Rripa brumi të
shkrifët, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
160
20 - 30
Kekë të vegjël, 20 copë
për tepsi, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Ventilator i plotë
150
20 - 35
Kekë të vegjël, 20 copë
për tepsi, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
170
20 - 30
SHQIP
55
PJEKJE NË SHUMË NIVELE. Biskota
(°C)
(min)
2
3
pozicio pozicio
ne
ne
Biskota / Rripa brumi
të shkrifët
Ventilator i plotë
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Kekë të vegjël, 20
copë për tepsi,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Ventilator i plotë
150
23 - 40
1/4
-
SKARA
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 5 minuta.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
(min)
Bukë e thekur
Skara
1-3
5
Biftek viçi, kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma e kohës
Skara
24 - 30
4
11.35 Informacion për
institutet e testimit
Testet për funksionimin: Avull i plotë.
Testet sipas IEC 60350.
56
www.aeg.com
Vendoseni temperaturën në 99 °C.
Përmbajtja
(Gastronorm
)
(g)
Brokoli,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
1 x 2/3me
vrima
300
3
13 - 15
Vendoseni
tavën e pjekjes
në pozicionin e
parë të furrës.
Brokoli,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
2 x 2/3 me
vrima
2 x 300
2 dhe 4
13 - 15
Vendoseni
tavën e pjekjes
në pozicionin e
parë të furrës.
Brokoli,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
1 x 2/3me
vrima
maks.
3
15 - 18
Vendoseni
tavën e pjekjes
në pozicionin e
parë të furrës.
Bizele, të
ngrira
2 x 2/3 me
vrima
2 x 1500
2 dhe 4
Deri sa
temperatur
a në pikën
më të
ftohtë të
arrijë 85
°C.
Vendoseni
tavën e pjekjes
në pozicionin e
parë të furrës.
(min)
12. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat.
Përdorni disa pika uthull për të pastruar pjesën e poshtme të brendësisë
nga çmërsi.
SHQIP
57
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i yndyrës
ose mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr. Rreziku
është më i lartë për tavën e skarës.
Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo përdorimi.
Përdorimi i
përditshëm
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues. Mos i
pastroni aksesorët në lavastovilje.
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë agresivë,
objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje.
Aksesorët
12.2 Mënyra e heqjes:
mbajtëset e rafteve
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen,
sigurohuni që furra të jetë e ftohtë. Ka
rrezik djegie.
Për të pastruar furrën hiqni mbajtëset e
raftit.
1. Nxirrini mbajtëset me kujdes nga
kapja e përparme, duke i ngritur lart.
1
3
2
2. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
3. Nxirrini mbajtëset nga kapja e
pasme.
Montojini mbajtëset e rafteve në rendin e
kundërt.
12.3 Pastrim me avull
Hiqni me dorë sa më shumë papastërti
që të mundni.
Hiqni aksesorët dhe mbajtësen e sirtarit
për të pastruar muret anësore.
Funksionet e pastrimit me avull
mbështesin pastrimin me avull të
hapësirës së furrës.
Përpara se të filloni procedurën e
pastrimit, sigurohuni që furra të jetë e
ftohtë.
Kur funksioni i pastrimit me avull është
aktiv, drita fiket.
1. Mbusheni sirtarin e ujit deri në nivel
maksimal.
2. Zgjidhni funksionin e pastrimit me
avull në menynë: Pastrimi.
Pastrim me avull - kohëzgjatja e
funksionit është rreth 30 minuta.
a) Aktivizoni funksionin.
b) Kur programi përfundon, tingëllon
një sinjal.
c) Shtypni një fushë me sensor për
të çaktivizuar sinjalin.
Pastrim me avull plus - kohëzgjatja
e funksionit është afërsisht 75
minuta.
a) Spërkatni njëtrajtësisht detergjent
të përshtatshëm në hapësirën e
furrës, në pjesët e smaltit dhe të
çelikut.
b) Aktivizoni funksionin.
Pjesa e parë e programit
përfundon pas rreth 50 minutash.
c) Shtypni
.
Ndiqni mesazhin në
ekran për të kryer
pastrimin.
d) Fshini brendësinë e furrës me
sfungjer joabraziv të
përshtatshëm. Mund të përdorni
ujë të ngrohtë ose detergjente
për furrë.
e) Shtypni
.
58
www.aeg.com
Fillon pjesa përfundimtare e
procedurës. Kohëzgjatja e kësaj
faze është afërsisht 25 minuta.
3. Fshini brendësinë e furrës me
sfungjer joabraziv. Mund të përdorni
ujë të ngrohtë.
4. Hiqni ujin e mbetur nga sirtari i ujit.
Pas pastrimit, mbajeni derën e furrës
hapur për rreth 1 orë. Prisni derisa furra
të jetë tharë. Për të shpejtuar tharjen,
mund ta nxehni furrën me ajër të nxehtë
me temperaturë 150°C për afërsisht 15
minuta. Mund të përftoni efekte
maksimale nga funksioni i pastrimit nëse
e pastroni furrën me dorë menjëherë pas
përfundimit të funksionit.
2. Vendosni kapakun. Vendosni në fillim
kllapën e përparme dhe shtyjeni drejt
trupit të sirtarit.
12.4 Kujtuesi i pastrimit
3. Vendosni sirtarin e ujit brenda në
pajisje.
4. Shtyjeni sirtarin e ujit drejt furrës
derisa të kapet.
Kur shfaqet kujtuesi, është i nevojshëm
pastrimi. Përdorni funksionin Pastrim me
avull plus.
Ju mund ta aktivizoni/çaktivizoni
funksionin: Kujtuesi i pastrimit në
menynë: Cilësimet bazë.
12.5 Pastrimi i sirtarit të ujit
Nxirrni sirtarin e ujit nga furra.
1. Hiqni kapakun e sirtarit të ujit. Ngrini
kapakun sipas daljes së pasme.
MA
X
MA
X
12.6 Sistemi i krijimit të
avullit - Heqja e çmërsit
Gjatë funksionimit të krijimit të avullit,
brenda depozitohet çmërs (për shkak të
përmbajtjes së kalciumit në ujë). Kjo
mund të ketë efekt negativ te cilësia e
avullit, te performanca e krijuesit të avullit
dhe te cilësia e ushqimit. Për të
parandaluar grumbullimin e çmërsit,
pastroni qarkun e krijimit të avullit.
Hiqni të gjithë aksesorët.
MA
X
Zgjidhni funksionin nga menyja: Pastrimi.
Ndërfaqja e përdoruesit do t'ju udhëzojë
gjatë procedurës.
Kohëzgjatja e procedurës së plotë është
rreth 2 orë.
2. Hiqni ndaluesin e valëve. Tërhiqeni
për ta nxjerrë nga trupi i sirtarit,
derisa të dalë.
3. Lajini pjesët e sirtarit të ujit me dorë.
Përdorni ujë rubineti dhe sapun.
Mos përdorni sfungjerë gërryes. Mos e
vendosni sirtarin e ujit brenda
enëlarëses.
Pas pastrimit të pjesëve të sirtarit të ujit,
montojeni atë sërish.
1. Vendosni ndaluesin e valëve. Futni
trupin e sirtarit.
Drita për këtë funksion është e fikur.
1. Vendoseni tiganin e skarës/pjekjes
në raftin më të ulët të furrës.
2. Shtypni
.
3. Vendosni 250 ml solucion për
largimin e çmërsit në sirtarin e ujit.
4. Mbushni pjesën tjetër të sirtarit të ujit
me ujë deri në nivelin maksimal.
5. Futni sirtarin e ujit.
.
6. Shtypni
Kjo aktivizon pjesën e parë të
procedurës: Heqja e çmërsit.
SHQIP
Kohëzgjatja e kësaj pjese
është rreth 1 orë e 40
minuta.
7. Pas përfundimit të pjesës së parë,
zbrazni tavën e skarës/pjekjes dhe
vendoseni atë sërish në pozicionin e
raftit të parë.
12.8 Sistemi i krijimit të
avullit - Shpëlarje
8. Shtypni
.
9. Mbushni sirtarin e ujit me ujë të
freskët.
Sigurohuni që të mos mbetet më
solucion pastrimi brenda sirtarit të
ujit.
10. Futni sirtarin e ujit.
Kohëzgjatja e funksionit është afërsisht
30 minuta.
11. Shtypni
.
Kjo aktivizon pjesën e dytë të
procedurës: Heqja e çmërsit. Kjo do të
shpëlajë qarkun e krijimit të avullit.
Kohëzgjatja e kësaj pjese
është afërsisht 35 minuta.
Hiqni tavën e skarës/pjekjes pas
përfundimit të procedurës.
Nëse funksioni: Heqja e
çmërsit nuk kryhet në
mënyrën e duhur, ekrani do
të shfaqë një mesazh për ta
përsëritur atë.
Nëse furra është e lagësht ose e njomë,
thajeni me një leckë të thatë. Lëreni
furrën të thahet plotësisht me derën
hapur.
12.7 Kujtuesi i heqjes së
çmërsit
59
Hiqni të gjithë aksesorët.
Zgjidhni funksionin nga menyja: Pastrimi.
Ndërfaqja e përdoruesit do t’ju drejtojë
përmes procedurës.
Drita për këtë funksion është e fikur.
1. Vendoseni tavën e pjekjes në
pozicionin e parë të furrës.
.
2. Shtypni
3. Mbushni sirtarin e ujit me ujë të
freskët.
4. Shtypni
.
Hiqni tavën e pjekjes në fund të
procedurës.
12.9 Heqja dhe instalimi i
derës
Mund të hiqni derën dhe panelet e
brendshme prej xhami për ta pastruar.
Numri i paneleve prej xhami është i
ndryshëm për modele të ndryshme.
PARALAJMËRIM!
Dera është e rëndë.
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Ngrini plotësisht levat fiksuese (A) në
dy menteshat e derës.
A
Për t'ju kujtuar që të kryeni funksionin e
heqjes së çmërsit, ekzistojnë dy kujtues:
Heqja e çmërsit. Këta kujtues aktivizohen
sa herë që fikni pajisjen.
Kujtuesi i lehtë ju kujton dhe ju
rekomandon të kryeni ciklin e heqjes të
çmërsit.
Kujtuesi i fortë ju detyron të kryeni
heqjen e çmërsit.
Nëse nuk hiqni çmërsin nga
pajisja kur aktivizohet
kujtuesi i fortë, nuk mund t'i
përdorni funksionet me avull.
Kujtuesin e heqjes së
çmërsit nuk mund ta
çaktivizoni.
A
3. Mbyllni derën derisa ajo të arrijë një
kënd prej afërsisht 45°.
60
www.aeg.com
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që xhamat të
futen në pozicionin e duhur,
ndryshe sipërfaqja e derës
mund të mbinxehet.
12.10 Ndërrimi i llambës
45°
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
4. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
2
Llambushka e sipërme
B
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
1
KUJDES!
Nga përdorimi i forcës,
veçanërisht në skajet e
xhamit të përparmë, mund të
thyhet xhami.
5. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
6. Mbani panelet prej xhami të derës në
cepat e sipërm njëri pas tjetrit dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë.
2. Hiqni unazën metalike dhe pastroni
kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Vendosni unazën metalike në
kapakun prej qelqi.
5. Montoni kapakun prej xhami.
Llambushka anësore
7. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshini me kujdes panelin prej
xhami.
Kur përfundon pastrimi, kryejini hapat e
mësipërm sipas rendit të kundërt. Në
fillim vendosni panelin më të vogël të
ndjekur nga ai më i madhi dhe dera.
1. Hiqni mbajtësen e majtë të raftit për
të pasur akses te llambushka.
2. Përdorni një kaçavidë 20-she për të
hequr kapakun prej xhami.
3. Hiqni kornizën metalike dhe
guarnicionin dhe pastrojini.
4. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
5. Vendosni kornizën prej metali dhe
guarnicionin. Shtrëngoni vidat.
6. Montoni mbajtësen e majtë të
rafteve.
SHQIP
61
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Furra nuk është e lidhur me
vini në punë furrën.
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra është
e lidhur saktë me rrjetin
elektrik (referojuni skemës
së lidhjes nëse ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është e fikur.
Ndizni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është e
aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Fikja
automatike”.
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni “Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët”.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Sensori i temperaturës së
brendshme nuk funksionon.
Spina e sensorit të
temperaturës së brendshme
nuk është vendosur në prizë
siç duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në prizë.
Ekrani shfaq F111.
Spina e sensorit të
temperaturës së brendshme
nuk është vendosur në prizë
siç duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në prizë.
62
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ekrani shfaq një kod defekti i Ka një defekt elektrik.
cili nuk është në këtë
tabelë.
Zgjidhja
•
•
Fikeni furrën me anë të
siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
tek kutia e siguresave
dhe ndizeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Pajisja është aktivizuar dhe
nuk nxehet. Ventilatori nuk
punon. Ekrani shfaq
"Demo".
Modaliteti i demonstrimit
është i aktivizuar.
Referojuni “Cilësimet bazë”
në kapitullin “Përdorimi i
përditshëm”.
Pajisja nuk e mban sirtarin e
ujit pasi e vendosni.
Nuk e keni montuar saktë
kapakun e sirtarit të ujit.
Montoni saktë kapakun e
sirtarit të ujit.
Nga sirtari i ujit del ujë pasi e Nuk e keni montuar saktë
transportoni atë ose e
kapakun e sirtarit të ujit.
vendosni brenda pajisjes.
Montoni saktë kapakun e
sirtarit të ujit.
Nga sirtari i ujit del ujë pasi e Nuk e keni montuar saktë
transportoni atë ose e
ndërprerësin e valëve.
vendosni brenda pajisjes.
Montoni saktë ndërprerësin
e valëve në trupin e sirtarit të
ujit.
Pajisja nuk e mban sirtarin e
ujit pasi shtyni kapakun.
Nuk e keni shtyrë plotësisht
trupin e sirtarit të ujit.
Fusni trupin e sirtarit të ujit
në pajisje duke e shtyrë atë
derisa të arrijë në fund.
Sirtari i ujit është i vështirë
për t'u pastruar.
Nuk e keni hequr kapakun
dhe ndërprerësin e valëve.
Referojuni “Pastrimi i sirtarit
të ujit”.
Procedura e heqjes së
Ka pasur ndërprerje të
çmërsit ndërpritet përpara se energjisë.
të përfundojë.
Përsëritni procedurën.
Procedura e heqjes së
Funksioni u ndalua nga
çmërsit ndërpritet përpara se përdoruesi.
të përfundojë.
Përsëritni procedurën.
Nuk ka ujë brenda tavës së
skarës/pjekjes pas
procedurës së heqjes së
çmërsit.
Kontrolloni nëse ka agjent
për largimin e çmërsit/ujë në
trupin e sirtarit të ujit.
Përsëritni procedurën.
Nuk e keni mbushur sirtarin
e ujit në nivel maksimal.
SHQIP
63
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Në pjesën e poshtme të
furrës ka ujë të ndotur pas
ciklit të heqjes së çmërsit.
Tava e skarës/pjekjes është
në pozicion rafti të gabuar.
Hiqni ujin e mbetur dhe
agjentin e heqjes së çmërsit
nga pjesa e poshtme e
furrës. Vendoseni tiganin e
skarës/pjekjes në raftin më
të ulët të furrës.
Procedura e pastrimit
ndërpritet përpara se të
përfundojë.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
Përsëritni procedurën.
Procedura e pastrimit
ndërpritet përpara se të
përfundojë.
Funksioni u ndalua nga
përdoruesi.
Përsëritni procedurën.
Ka shumë ujë në pjesën e
poshtme të furrës pas
përfundimit të funksionit të
pastrimit.
E keni spërkatur me shumë
detergjent pajisjen përpara
aktivizimit të ciklit të
pastrimit.
Mbuloni të gjitha pjesët e
furrës me një shtresë të
hollë detergjenti. Spërkateni
detergjentin në mënyrë të
barabartë.
Procedura e pastrimit nuk
është kryer mirë.
Temperatura fillestare e
brendësisë së furrës në
funksionin e pastrimit me
avull ishte shumë e lartë.
Përsëritni ciklin. Kryejeni
ciklin kur pajisja të jetë e
ftohtë.
Procedura e pastrimit nuk
është kryer mirë.
Nuk i keni hequr rrjetat
anësore përpara fillimit të
procedurës së pastrimit. Ato
mund të transferojnë
nxehtësi te muret dhe të ulin
performancën.
Hiqni rrjetat anësore nga
pajisja dhe përsëritni
funksionin.
Procedura e pastrimit nuk
është kryer mirë.
Nuk i keni hequr aksesorët
nga pajisja përpara fillimit të
procedurës së pastrimit. Ato
mund të rrezikojnë ciklin e
avullit dhe të ulin
performancën.
Hiqni aksesorët nga pajisja
dhe përsëritni funksionin.
13.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
64
www.aeg.com
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të
produktit*
Emri i furnitorit
AEG
Identifikimi i modelit
BSK792320M 944187782
944187783
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.0
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
tradicional
0.99 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
me ventilim
0.68 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
70 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
39.5 kg
* Për Bashkimin Evropian sipas Rregulloreve të BE-së 65/2014 dhe 66/2014.
Për Republikën e Bjellorusisë sipas STB 2478-2017, Shtojca G; STB 2477-2017, Anekset
A dhe B.
Për Ukrainën sipas 568/32020.
Kategoria e efikasitetit të energjisë nuk aplikohet për Rusinë.
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet, furrat,
furrat me avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të performancës.
14.2 Kursimi i energjisë:
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
SHQIP
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë. Kur fikni furrën, ekrani
tregon ngrohjen e mbetur. Ju mund ta
përdorni këtë nxehtësi për të mbajtur
ushqimin e ngrohtë.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e
65
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
Gatimi me llambë të fikur
Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni
vetëm kur t'ju nevojitet.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur përdorni këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30 sekondash. Mund
ta ndizni llambën sërish, por ky veprim
do të reduktojë kursimin e pritshëm të
energjisë.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
66
www.aeg.com
SHQIP
67
867353826-A-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising