AEG | BEK35106YM | User manual | Aeg BEK35106YM Handleiding

Aeg BEK35106YM Handleiding
BEK35106YM
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Oven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................7
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 8
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT......................8
6. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................10
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 12
9. EXTRA FUNCTIES......................................................................................................13
10. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 13
11. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................28
12. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................31
13. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................32
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
NEDERLANDS
3
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat en de kabel vervangen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
NEDERLANDS
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur
onbelemmerd opent.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
• De stevigheid van de inbouwkast
moet voldoen aan de DIN 68930norm.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte
kast onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
576 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
549 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
548 mm
Diepte van het apparaat
567 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
546 mm
Diepte met open
deur
1017 mm
Minimumgrootte
ventilatieopening.
Opening geplaatst
aan de onderkant van
de achterzijde
550 x 20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst
1500 mm
Bevestigingsschroeven
4 x 12 mm
5
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat
of de niche onder het apparaat, met
name niet als deze werkt of als de
deur heet is.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
6
www.aeg.com
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat wordt geleverd met
stekker en netsnoer.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
•
•
•
•
•
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
NEDERLANDS
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytische email
(indien van toepassing) met
schoonmaakmiddelen.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
2.6 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
2.5 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
het niet voor de verlichting in huis.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
1
2
3
4
5
10
11
12
6
7
8
9
10
11
12
13
Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Stroomlampje/symbool
Scherm
Bedieningsknop (voor de
temperatuur)
Temperatuurindicator/symbool
Plus Steam
Verwarmingselement
Lamp
Ventilator
Verwijderbare inschuifrail
Uitholling reliëf - Aquareinigingscontainer
Roosterhoogtes
8
www.aeg.com
3.2 Accessoires
Combi schaal
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Voor gebak en koekjes. Voor braden en
roosteren of als pan om vet op te vangen
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Toetsen
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
4.2 Display
A
B
C
A. Klokfuncties
B. Timer
C. Klokfunctie
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
NEDERLANDS
9
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u
de bedieningsknop indrukken. De knop
komt dan naar buiten.
6.2 Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knop voor de verwarmingsfuncties
naar de uitstand.
6.3 Verhittingsfuncties
Ovenfunctie
Ovenfunctie
Bakken op maximaal drie
rekstanden tegelijkertijd
en voedsel drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor
Boven + onderwarmte.
Om tijdens de bereiding
vocht toe te voegen. Om
Hetelucht /
tijdens het bakken de
Hete lucht
juiste kleur en knapperigPLUS / Reini- heid te krijgen. Om bij
ging Met Wa- het opwarmen meer sapter
pigheid te geven.
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging"
voor meer informatie
over: Reiniging met water.
Pizza-functie
Applicatie
Het lampje activeren zonder een bereidingsfuncBinnenverlich- tie.
ting
Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige
bodem.
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
De oven staat uit.
Uit-stand
Applicatie
Boven + onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige
Onderwarmte bodem en het inmaken
van voedsel.
Ontdooien
Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De
ontdooitijd hangt af van
de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
10
www.aeg.com
Ovenfunctie
Vochtig bakken
Ovenfunctie
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Zie het hoofdstuk
'Hints and tips’, Vochtig
bakken voor bereidingsinstructies. De ovendeur
dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt
onderbroken en om ervoor te zorgen dat de
oven werkt op de hoogst
mogelijke energie-efficiëntie. Bij het gebruik
van deze functie kan de
temperatuur in de ruimte
verschillen van de ingestelde temperatuur. De
restwarmte wordt gebruikt.Het verwarmingsvermogen kan worden
verminderd. Zie voor algemene aanbevelingen
voor energiebesparing
het hoofdstuk ‘Energieefficiëntie’, Energiebesparing. Deze functie
wordt gebruikt om de
energie-efficiëntieklasse
vast te stellen overeenkomstig EN 60350-1.
Grillen
Circulaviegrill
Applicatie
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op
één niveau. Voor gratineren en bruinen.
De lamp kan tijdens
bepaalde ovenfuncties
automatisch uitgaan bij een
temperatuur die lager is dan
60° C.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
DAGTIJD
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of
controleren.
BEREIDINGSDUUR
Instellen hoe lang het apparaat in werking is.
EINDE
Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
TIJDVERTRAGING Om de functies BEREIDINGSDUUR en EINDE te combineren.
NEDERLANDS
Klokfunctie
Applicatie
KOOKWEKKER
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen
invloed op de werking van het apparaat. U kunt de KOOKWEKKER op elk gewenst moment instellen, ook als het apparaat uit staat.
7.2 Tijd instellen. Tijd
veranderen
2. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
U moet de tijd instellen voordat u de
oven bedient.
3. Druk op
stellen.
knippert als u het
De aanduiding
apparaat aansluit op het stopcontact, als
er een stroomstoring is geweest of als de
timer niet is ingesteld.
of
om de correcte tijd in
Druk op
te stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het
knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd van de dag weer.
Druk om de dagtijd te wijzigen
herhaaldelijk op
knipperen.
11
totdat
begint te
7.3 De BEREIDINGSDUUR
instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
drukken totdat
2. Blijf op
te knipperen.
begint
of
begint
om de tijd in te
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is
en hoort u
verstreken, knippert
een geluidssignaal. Het apparaat
wordt automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om
het signaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties
en de knop voor de temperatuur
naar de uit-stand.
7.5 De functie
TIJDVERTRAGING instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
drukken totdat
2. Blijf op
te knipperen.
begint
3. Druk op
of
om de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
4. Druk op
.
3. Druk op
of
om de tijd voor de
BEREIDINGSDUUR in te stellen.
of
om de tijd voor
5. Druk op
EINDE in te stellen.
Op het display verschijnt
.
4. Wanneer de ingestelde tijd is
6. Druk op
om te bevestigen.
Het apparaat gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde
BEREIDINGSDUUR en stop aan op de
ingestelde EINDTIJD. Op de ingestelde
tijd, weerklinkt er een geluidssignaal.
7. Het apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld. Druk op een
willekeurige toets om het signaal uit
te zetten.
8. Draai de knop voor de ovenfuncties
en de knop voor de temperatuur
naar de uit-stand.
en hoort u
verstreken, knippert
een geluidssignaal. Het apparaat
wordt automatisch uitgeschakeld.
5. Druk op een willekeurige toets om
het geluidssignaal uit te zetten.
6. Draai de knop voor de ovenfuncties
en de knop voor de temperatuur
naar de uit-stand.
7.4 Het EINDE instellen
1. Stel een ovenfunctie en de
temperatuur in.
12
www.aeg.com
7.6 De KOOKWEKKER
instellen
1. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties
en de temperatuurknop naar de uitstand.
begint
or
om de gewenste
2. Druk op
tijd in te stellen.
De KOOKWEKKER start automatisch na
vijf seconden.
3. Wanneer de ingestelde tijd voorbij is,
klinkt er een geluidssignaal. Druk op
een willekeurige toets om het
geluidssignaal uit te zetten.
7.7 De klokfuncties annuleren
1. Blijf op de
drukken tot het
symbool voor de benodigde
ovenfunctie begint te knipperen.
ingedrukt.
2. Houd
De klokfunctie gaat na een paar
seconden uit.
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Bakrooster en diepe pansamen:
Plaats de diepe pan tussen de geleiders
van de inschuifrails en het bakrooster op
de geleiders erboven.
8.1 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun .
Diepe pan:
Schuif de bakplaat diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
NEDERLANDS
13
9. EXTRA FUNCTIES
9.1 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
10.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. De onderstaande tabellen tonen
aanbevolen instellingen voor
temperatuur, kooktijd en rekstand voor
specifieke soorten voedsel.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
• de nummers van de inzetniveaus.
• informatie over de ovenfuncties,
aanbevolen niveaus en temperaturen
voor gerechten.
10.3 Bakken
Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin. Als
de cake niet overal even bruin wordt,
hoeft u de temperatuurinstelling niet te
wijzigen. De verschillen verminderen
tijdens het bakken.
Tijdens het bakken kunnen bakplaten in
de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
10.2 Binnenzijde van de deur
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
10.4 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebakken.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en
wordt klef, of streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets lager in.
Te korte baktijd.
Stel volgende keer een langere
baktijd en een lagere oventemperatuur in.
14
www.aeg.com
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De cake is te droog.
De oventemperatuur is te
laag.
Stel de volgende keer de oventemperatuur hoger in.
Te lange baktijd.
Stel volgende keer een kortere
baktijd in.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De oventemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het cakebeslag is niet gelijkmatig verdeeld.
Verspreid de volgende keer het
cakebeslag gelijkmatig over de
bakplaat.
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de in het recept laag.
aangegeven baktijd.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets hoger in.
De cake wordt ongelijkmatig gebakken.
10.5 Bakken op 1 rekniveau
BAKKEN IN BAKVORMEN
(°C)
(min)
Taartbodem - Hetelucht
zandtaartdeeg, verwarm
de oven voor
170 - 180
10 - 25
2
Taartbodem zacht cakedeeg
Hetelucht
150 - 170
20 - 25
2
Tulband /
Brioche
Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Zandgebak /
Fruitgebak
Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
Kwarktaart
Boven + onderwarmte
170 - 190
60 - 90
1
NEDERLANDS
CAKE/GEBAK/BROOD
CAKE/GEBAK/BROOD
Gebruik de derde rekstand.
Gebruik de derde rekstand.
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik een bakplaat.
Gebruik een bakplaat.
Kruimeltaart,
droog
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Vruchtentaart (ge- 150
maakt van gistdeeg/zacht cakedeeg), gebruik een
diepe pan
Vruchtencake van
zanddeeg
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
35 - 55
CAKE/GEBAK/BROOD
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Gebruik een bakplaat.
(°C)
(min)
Koninginnenbrood
180 - 200
(opgerolde cake met
jam)
10 - 20
3
Roggebrood:
eerst: 230
20
1
dan: 160 - 180
30 - 60
Beboterde amandel- 190 - 210
taart / Suikerkoek
20 - 30
3
15
16
www.aeg.com
CAKE/GEBAK/BROOD
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Gebruik een bakplaat.
(°C)
(min)
Roomsoezen / Eclairs 190 - 210
20 - 35
3
Plaatbrood / Broodkrans
30 - 40
3
Vruchtentaart (ge170
maakt van gistdeeg/
zacht cakedeeg), gebruik een diepe pan
35 - 55
3
Plaatkoek met delicate garnering (bijvoorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
170 - 190
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandkoekjes
Hetelucht
150 - 160
10 - 20
Broodjes, verwarm de
oven voor
Hetelucht
160
10 - 25
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
Hetelucht
150 - 160
15 - 20
NEDERLANDS
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Koekjes van bladerdeeg, verwarm de oven
voor
Hetelucht
170 - 180
20 - 30
Koekjes gemaakt van
gistdeeg
Hetelucht
150 - 160
20 - 40
Makarons
Hetelucht
100 - 120
30 - 50
Eiwitgebak/schuimgebak / Schuimgebakjes
Hetelucht
80 - 100
120 - 150
Broodjes, verwarm de
oven voor
Boven + onderwarmte
190 - 210
10 - 25
10.6 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Stokbroden bedekt
met gesmolten kaas
Hetelucht
160 - 170
15 - 30
Groentegratin, verwarm de oven voor
Circulaviegrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Boven + onderwarmte
180 - 200
25 - 40
Visschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
30 - 60
Gevulde groente
Hetelucht
160 - 170
30 - 60
Zoete ovenschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
40 - 60
Pasta gebakken
Boven + onderwarmte
180 - 200
45 - 60
10.7 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik de bakplaten.
17
18
www.aeg.com
CAKE/GEBAK
(°C)
(min)
2 posities
Roomsoezen /
Eclairs, verwarm de
oven voor
160 - 180
25 - 45
1/4
Kruimeltaart
150 - 160
30 - 45
1/4
KOEKJES/CAKEJES/GEBAK/BROODJES
(°C)
(min)
2 posities
3 posities
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
Zandkoekjes
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Koekjes van bla- 170 - 180
derdeeg, verwarm de oven
voor
30 - 50
1/4
-
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makarons
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van eiwit / Schuimgebakjes
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.8 Tips voor braden
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Doe wat water in de bakplaat om te
voorkomen dat druipend vet verbrandt.
Braad mager vlees afgedekt.
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
Braad grote vleesstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
Rooster vlees en vis in grote stukken (1
kg of meer).
Bedruip vleesstukken meerdere malen
met hun eigen sap tijdens het roosteren.
NEDERLANDS
10.9 Braden
Gebruik de eerste rekstand.
RUNDVLEES
(°C)
(min)
Stoofvlees
1 - 1,5 kg
Boven + onder- 230
warmte
120 - 150
Rosbief of ossenhaas, rood, verwarm de oven voor
per cm dikte
Circulaviegrill
190 - 200
5-6
Rosbief of ossenhaas, medium, verwarm de oven voor
per cm dikte
Circulaviegrill
180 - 190
6-8
Rosbief of ossenper cm dikte
haas, gaar, verwarm
de oven voor
Circulaviegrill
170 - 180
8 - 10
VARKENSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Schouder / Nek / Hamlap
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonade / Spare ribs
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel, voorgekookt
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
19
20
www.aeg.com
KALFSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Geroosterd kalfsvlees
1
160 - 180
90 - 120
Kalfsschenkel
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lamsbout / Geroosterd lamsvlees
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lamsrugfilet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
LAMSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
WILD
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
(kg)
(°C)
(min)
Rug / Hazenpoot,
verwarm de oven
voor
tot 1
230
30 - 40
Hert rugfilet
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Reebout, hertenbout 1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
NEDERLANDS
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Gevogelte, porties
0,2 - 0,25 elk
200 - 220
30 - 50
Halve kip
0,4 - 0,5 elk
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gans
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkoen
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6
140 - 160
150 - 240
VIS (GESTOOMD)
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Hele vis
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
10.10 Knapperig bakken
met:Pizza-functie
PIZZA
PIZZA
Gebruik de eerste rekstand.
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Quiche Lorraine / Zwitserse flan
Spinazietaart 160 - 180
45 - 60
Kwarktaart
Taarten
(°C)
(min)
170 - 190
45 - 55
140 - 160
60 - 90
21
22
www.aeg.com
PIZZA
PIZZA
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
Gebruik de tweede rekstand.
(min)
Groentetaart 160 - 180
50 - 60
PIZZA
(°C)
(min)
230 - 250
10 - 20
Bladerdeeg- 160 - 180
taart
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Ongedesemd brood
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
10.11 Grillen
(min)
Pizza, dunne 200 - 230
korst, gebruik een
diepe pan
15 - 20
Pizza, dikke
korst
20 - 30
180 - 200
Warm de lege oven voor het koken voor.
Alleen dunne stukken vlees of vis grillen.
Plaats een pan op de eerste rekstand om
vet op te vangen.
GRILLEN
Gebruik de functie: Grillen
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Rosbief
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkenshaas
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
NEDERLANDS
GRILLEN
Gebruik de functie: Grillen
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Kalfsvlees
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrugfilet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 0,5 kg 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Bevroren gerechten
ONTDOOIEN
Gebruik de functie: Hetelucht.
(°C)
(min)
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizzasnacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Frietjes, dun
200 - 220
20 - 30
3
Frietjes, dik
200 - 220
25 - 35
3
Aardappelschijfjes / Kroketjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers 170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Gebakken kaas
170 - 190
20 - 30
3
Vleugels van kippen
190 - 210
20 - 30
2
23
24
www.aeg.com
10.13 Ontdooien
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord.
ovenruimte. Leg het voedsel op een
diepe schaal en zet deze bovenop het
bord in de oven. Verwijder indien nodig
de bakplaatsteunen.
Dek het voedsel niet af, want dat kan de
ontdooitijd verlengen.
Plaats voor grote porties voedsel een
omgedraaid bord op de bodem van de
Gebruik de eerste rekstand.
(kg)
(min)
Ontdooitijd
(min)
Verdere ontdooitijd
Kip
1
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees, halverwege de bereidingstijd omdraaien
1
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Boter
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Room, klop de
nog licht bevroren slagroom
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Klop de nog licht
bevroren slagroom.
Taart
1,4
60
60
-
10.14 Inmaken
Gebruik alleen weckpotten van dezelfde
afmetingen.
Gebruik geen weckpotten met een draaiof bajonetsluiting en metalen bakken.
Gebruik de eerste rekstand.
Zet niet meer dan zes weckflessen van 1
liter op het bakrooster.
Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
De weckpotten mogen elkaar niet raken.
Vul ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
Als de vloeistof in de weckpotten begint
te borrelen (na ca. 35 - 60 minuten bij
weckpotten van 1 liter), stop de oven of
verlaag de temperatuur tot 100 °C
(raadpleeg de tabel).
Stel de temperatuur in op 160 - 170 °C.
NEDERLANDS
25
10.15 Drogen - Hetelucht
Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
ZACHTE VRUCHTEN
(min)
Kooktijd tot het
sudderen begint
Aardbeien / Bosbes- 35 - 45
sen / Frambozen / rijpe kruisbessen
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
Gebruik voor 1 bakplaat de derde
rekstand.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
GROENTEN
STEENVRUCHTEN
Perziken /
Kweeperen /
Pruimen
(min)
Kooktijd tot
het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
35 - 45
10 - 15
(°C)
(u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika’s
60 - 70
5-6
Soepgroenten
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Kruiden
40 - 50
2-3
Stel de temperatuur in op 60 - 70 °C.
GROENTEN
FRUIT
(min)
Kooktijd
tot het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
Wortelen
50 - 60
5 - 10
Komkommers
50 - 60
-
Gemengde
augurken
50 - 60
5 - 10
Koolrabi /
Erwten / Asperge
50 - 60
15 - 20
(u)
Pruimen
8 - 10
Abrikozen
8 - 10
Schijfjes appel
6-8
Peren
6-9
10.16 Vochtig bakken aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en nietreflecterende bakjes en schalen. Ze
nemen de warmte beter op dan licht en
reflecterend servies.
26
www.aeg.com
Pizza pan
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 28 cm
Ovenschaaltjes
Ovenschotel
Blik voor flanbodem
Keramiek
Donker, niet-reflecteDonker, niet-reflecterend
8 cm diameter,
rend
Diameter van 26 cm
5 cm hoog
Diameter van 28 cm
10.17 Vochtig bakken
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die hieronder
in de tabel staan.
(°C)
(min)
190 - 200
50 - 60
3
Sint-jakobsschelpen gebakken in hun 180 - 200
schelp
30 - 40
4
Hele vis in zout, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
45 - 50
4
Hele vis in bakpapier, 0,3 - 0,5 kg
190 - 200
50 - 60
3
Amaretti (20; 0,5 kg in totaal)
170 - 180
40 - 50
3
Appelkruimel
190 - 200
50 - 60
4
Chocolade muffins (20; 0,5 kg in totaal)
160 - 170
35 - 45
3
Broodsticks, 0,5 kg in totaal
10.18 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen in overeenstemming met: EN
60350, IEC 60350.
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Bakken in een bakblik
Biscuittaart zonder vet
Hetelucht
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
NEDERLANDS
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Bakken in een bakblik
(°C)
(min)
Biscuittaart zonder vet
Boven + onderwarmte
160
35 - 50
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Hetelucht
160
60 - 90
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Boven + onderwarmte
180
70 - 90
1
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Koekjes
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten
Hetelucht
140
25 - 40
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten, verwarm de oven
voor
Boven + onderwarmte
160
20 - 30
Kleine cakes, 20 stuks per Hetelucht
bakplaat, verwarm de oven
voor
150
20 - 35
Kleine cakes, 20 stuks per Boven + onderwarmte
bakplaat, verwarm de oven
voor
170
20 - 30
27
28
www.aeg.com
BAKKEN OP MEERDERE NIVEAUS. Koekjes
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Dee- Hetelucht
greepjes voor op
vlaaien/taarten
140
Kleine cakes, 20 stuks Hetelucht
per bakplaat, verwarm de oven voor
150
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILLEN
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
(min)
Geroosterd brood
Grillen
1-3
5
Biefstuk, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Grillen
24 - 30
4
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water
en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
Reinigingsmiddelen
Verwijder hardnekkige vlekken met een speciale ovenreiniger.
NEDERLANDS
29
Reinig de uitsparing in de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Dagelijks gebruik
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.
Accessoires
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve middelen, scherpe
voorwerpen of in een vaatwasser.
11.2 Verwijderen: inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
achtergebleven vet en voedselresten uit
de oven te verwijderen.
1. Doe 200 ml water in de uitsparing
onderin de oven.
2. Stel de functie in:
3.
4.
5.
6.
en druk op
.
Stel de temperatuur in op 90 °C.
Laat de oven 30 minuten werken.
Oven uitschakelen.
Wanneer de oven koud is, droogt u
de ovenruimte met een zachte doek.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de oven
koud is voordat u de
oven aanraakt. Gevaar
voor brandwonden.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
11.4 Plafond van de oven
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit
voordat u het
verwarmingselement
verwijdert. Zorg ervoor dat
het apparaat is afgekoeld. Er
bestaat verbrandingsgevaar.
De inschuifrail verwijderen.
Installeer de verwijderde accessoires in
de omgekeerde volgorde.
Het verwarmingselement kan worden
neergeklapt om het plafond van de oven
gemakkelijker te reinigen.
11.3 Reiniging met water
1. Houd het verwarmingselement aan
de voorzijde met beide handen vast.
2. Trek het naar voren tegen de
veerdruk en uit de twee houders.
Deze reinigingsprocedure maakt gebruik
van vocht als hulpmiddel om
30
www.aeg.com
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
2
B
Het verwarmingselement klapt omlaag.
3. Reinig het plafond van de oven.
4. Installeer het verwarmingselement in
omgekeerde volgorde.
Installeer het
verwarmingselement correct
boven de steun aan de
binnenwand van het
apparaat.
5. Installeer de geleiders.
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
11.5 Verwijderen en installeren
van de deur
U kunt de deur en de binnenste
glaspanelen verwijderen om ze schoon
te maken. Het aantal glasplaten verschilt
per model.
WAARSCHUWING!
De deur is zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
11.6 Het lampje vervangen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
NEDERLANDS
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Het bovenste lampje
31
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
12. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen. Het display toont "400" en er klinkt
een geluidssignaal.
De oven is niet juist op een
elektrische toevoer aangesloten.
Controleer of de oven goed
is aangesloten op het stopcontact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
12.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
32
www.aeg.com
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEZUINIGHEID
13.1 Productinformatie- en productinformatieblad*
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BEK35106YM
Energie-efficiëntie-index
95.3
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
0.99 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.81 kWh/cyclus
Aantal holtes
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
71 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
32 kg
* Voor de Europese Unie overeenkomstig EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.
Voor de Republiek Belarus overeenkomstig STB 2478-2017, aanhangsel G; STB 2477-2017,
bijlagen A en B.
Voor Oekraïne overeenkomstig 568/32020.
De energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing op Rusland.
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 1: Range-ovens, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.
13.2 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
NEDERLANDS
33
oventemperatuur tot minimaal 3-10
minuten voor het einde van het koken.
De restwarmte in de oven zorgt ervoor
dat het gerecht wordt voltooid.
Gebruik metalen kookgerei om meer
energie te besparen.
Verwarm de oven indien mogelijk niet
voor het koken voor.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Wanneer de kookduur langer is dan 30
minuten, verlaag dan de
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden.
Vochtig bakken
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
14. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
34
www.aeg.com
NEDERLANDS
35
867352522-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising