AEG | BEB331010M | User manual | Aeg BEB331010M Ohjekirja

Aeg BEB331010M Ohjekirja
BEB331010M
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Uuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 7
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................7
5. KÄYTTÖÖNOTTO.......................................................................................................8
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ............................................................................................. 8
7. KELLOTOIMINNOT.....................................................................................................9
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 11
9. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................12
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 12
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 28
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 30
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 31
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
Kaapin leveys
600 (600) mm
550 mm
SUOMI
Kaapin syvyys
605 (580) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
549 mm
Laitteen takaosan leveys
548 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1017 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
550 x 20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
5
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
6
www.aeg.com
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
SUOMI
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
12
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
7
8
9
10
11
3.2 Lisävarusteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Virran merkkivalo / symboli
Näyttö
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Lokero - Aqua-puhdistussäiliö
Kannatintasot
Combi-pannu
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Kakkuja ja pikkuleipiä varten. Käytetään
leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike
Toiminto
Kuvaus
MIINUS
Ajan asettaminen.
KELLO
Kellotoiminnon asettaminen.
PLUS
Ajan asettaminen.
7
8
www.aeg.com
4.2 Näyttö
A
B
C
A. Kellotoiminnot
B. Ajastin
C. Kellotoiminto
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan
asettamisesta on
kappaleessa
"Kellotoiminnot".
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
6.2 Uunitoiminnon
asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
6.3 Uunitoiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Pois toiminnasta
Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Kevyt
SUOMI
Uunin toiminto
Kiertoilma
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Aseta lämpötila 20 - 40
°C alhaisemmaksi kuin
Ylä + alalämpö-toiminnossa.
Uunin toiminto
Kostea kiertoilma
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskistaPizza-toiminto miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Ylä + alalämpö / Vesipuhdistus
Alalämpö
Sulatus
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä tasolla.
Katso kohdasta "Hoito ja
puhdistus" lisätietoa seuraavasta: Vesipuhdistus.
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen aikana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri. Kun käytät
tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa
lämpötila-asetuksesta.
Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta
"Energiatehokkuus",
Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN 60350-1 mukaisesti.
Matalien ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Gratinointi
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
KELLONAIKA
9
Käyttötarkoitus
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai tarkistaminen.
10
www.aeg.com
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
KESTOAIKA
Voit asettaa, miten kauan laite on toiminnassa.
LOPETUS
Voit asettaa, milloin laite kytkeytyy pois päältä.
AJASTIN
KESTOAIKA ja LOPETUS -toimintojen yhdistelmä.
HÄLYTINAJASTIN Hälytinajastimen asettaminen. Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi
ottaa käyttöön vaikka laite on pois päältä.
7.2 Kellonajan asetus. Aikaasetuksen muuttaminen
7.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
Kellonaika on asetettava ennen uunin
käyttämistä.
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
-merkkivalo vilkkuu, kun laite
kytketään sähköverkkoon, sähkökatkon
esiintymisen jälkeen tai kun ajastinta ei
ole asetettu.
Aseta kellonaika painamalla painiketta
tai .
Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin
kuluttua ja näytössä näkyy asetettu aika.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
vilkkua.
toistuvasti, kunnes
alkaa
2. Paina painiketta
kunnes
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
3. Aseta aika painamalla
Näytössä näkyy
tai
.
.
4. Kun aika päättyy, merkkivalo
vilkkuu ja laitteesta kuuluu
äänimerkki. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa merkkiäänen
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen väännin ja
lämpötilan väännin Off-asentoon.
7.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
7.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
1. Aseta uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon aika
painamalla
Näytössä näkyy
tai
.
.
4. Kun aika päättyy, merkkivalo
vilkkuu ja laitteesta kuuluu
äänimerkki. Laite kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
6. Käännä uunin toimintojen väännin ja
lämpötilan väännin Off-asentoon.
toistuvasti,
kunnes
alkaa vilkkua.
3. Aseta KESTOAIKA-toiminnon aika
painamalla
tai
.
4. Paina painiketta .
5. Aseta LOPETUS-toiminnon aika
painamalla
tai
.
6. Vahvista painamalla .
Laite käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan. Kun asetettu aika loppuu,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
7. Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta. Voit sammuttaa
SUOMI
11
merkkiäänen painamalla mitä tahansa
painiketta.
8. Käännä uunin toimintojen väännin ja
lämpötilan väännin Off-asentoon.
äänimerkin painamalla mitä tahansa
painiketta.
4. Käännä uunin toimintojen valitsin ja
lämpötilan valitsin Off-asentoon.
7.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
7.7 Kellotoimintojen
peruuttaminen
1. Paina painiketta
1. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes haluamasi toiminnon
merkkivalo alkaa vilkkua.
kunnes
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
2. Aseta vaadittu aika painamalla
tai
.
Hälytinajastin käynnistyy automaattisesti
viiden sekunnin kuluttua.
3. Kun asetettu aika loppuu, laitteesta
kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
Kellotoiminto sammuu joidenkin
sekuntien jälkeen.
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon .
Paistoritilä jauunipannuyhdessä:
Paina uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
.
12
www.aeg.com
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja uunitoiminnoista, ruokien
suositellut kannatintasot ja lämpötilat.
10.3 Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
10.2 Luukun sisäosa
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
10.4 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Korjaustoimenpide
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
SUOMI
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Korjaustoimenpide
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
13
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
10.5 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Kakkupohja
murotaikinasta, uunin esikuumennus
tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
Torttupohja
vatkatusta taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Maustekakku / Kiertoilma
Briossi
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Kiertoilma
Hedelmäkakut
140 - 160
70 - 90
1
Juustokakku
170 - 190
60 - 90
1
Ylä + alalämpö
14
www.aeg.com
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Käytä leivinpeltiä.
Strösselikakku
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Marja-/hedelmäpii- 150
rakka (hiivataikina /
vatkattu taikina),
käytä uunipannua
35 - 55
(°C)
Marja-/hedelmäpii- 160 - 170
rakka, murotaikinapohja
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Kääretorttu
180 - 200
10 - 20
3
Ruisleipä:
ensin: 230
20
1
myöhemmin: 160 180
30 - 60
Voilla leivottu mante- 190 - 210
likakku / Sokerikakut
20 - 30
3
(min)
40 - 80
SUOMI
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclair-lei- 190 - 210
vokset
20 - 35
3
Pullapitko / Pullakranssi
30 - 40
3
Marja-/hedelmäpii170
rakka (hiivataikina /
vatkattu taikina), käytä uunipannua
35 - 55
3
Pellillä paistetut lei160 - 180
vonnaiset, arkalaatuinen täyte (esim. rahka, kerma, vaniljakastike)
40 - 80
3
Joulupulla (stollen)
50 - 70
2
170 - 190
160 - 180
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
160
10 - 25
Pikkuleivät vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
15
16
www.aeg.com
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Lehtitaikinaleivonnaiset,
uunin esikuumennus
tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
20 - 30
Pikkuleivät hiivataikinasta
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Munanvalkuaisleivonnai- Kiertoilma
set / Marengit
80 - 100
120 - 150
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
190 - 210
10 - 25
Ylä + alalämpö
10.6 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Juustokuorrutteiset pa- Kiertoilma
tongit
160 - 170
15 - 30
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Gratinointi
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
10.7 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
SUOMI
KAKKU/PIIRAKKA
(°C)
(min)
2 tasoa
Tuulihatut / Eclair-lei- 160 - 180
vokset, uunin esikuumennus tyhjänä
25 - 45
1/4
Strösselikakku, kuiva
30 - 45
1/4
150 - 160
PIKKULEIVÄT / PIENET KAKUT / LEIVONNAISET / SÄMPYLÄT
(°C)
(min)
2 tasoa
3 tasoa
Sämpylät
180
20 - 30
1/4
-
Murotaikinapikkuleivät
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Pikkuleivät vatkatusta taikinasta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Lehtitaikinalei170 - 180
vonnaiset, uunin
esikuumennus
tyhjänä
30 - 50
1/4
-
Pikkuleivät hiiva- 160 - 170
taikinasta
30 - 60
1/4
-
Macaronit
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Munanvalkuaisleivonnaiset /
Marengit
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.8 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
17
18
www.aeg.com
10.9 Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
NAUDANLIHA
Ylä + alalämpö
(°C)
(min)
230
120 - 150
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Paahtopaisti tai filee, raaka, uunin
esikuumennus tyhjänä
per paksuus/cm Gratinointi
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä, uunin esikuumennus
tyhjänä
per paksuus/cm Gratinointi
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä, uunin
esikuumennus tyhjänä
per paksuus/cm Gratinointi
170 - 180
8 - 10
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti, esi- 0,75 - 1
kypsennetty
150 - 170
90 - 120
SUOMI
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksenkoi- korkeintaan 1
pi, uunin esikuumennus tyhjänä
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
LAMMAS
Valitse toiminto: Gratinointi.
RIISTA
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
(kg)
19
20
www.aeg.com
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Gratinointi.
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25 kpl
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
KALA (HAUDUTETTU)
Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.
Kokonainen kala
10.10 Rapea pinta:Pizzatoiminto
PIZZA
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras 160 - 180
45 - 60
Tortut
(°C)
(min)
Kinkkupiiras / Sveitsiläinen juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Juustokakku
140 - 160
60 - 90
SUOMI
PIZZA
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Vihannespiiras
21
(°C)
(min)
160 - 180
50 - 60
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Kohottamaton leipä
230 - 250
10 - 20
Voitaikinapohjainen
piiras
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi (Piiraat)
180 - 200
15 - 25
(°C)
(min)
10.11 Grilli
Pizza, ohut
pohja, käytä
uunipannua
200 - 230
15 - 20
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Pizza, paksu
pohja
180 - 200
20 - 30
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Valitse toiminto: Grilli
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Paahtopaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Naudanfilee
230
20 - 30
20 - 30
3
30 - 40
30 - 40
2
Porsaankylkipaisti 210 - 230
22
www.aeg.com
GRILLI
Valitse toiminto: Grilli
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Vasikankylkipaisti 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kokonainen kala, 210 - 230
0,5 kg - 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Pakasteet
Sulatus
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset, ohuet
200 - 220
20 - 30
3
Ranskalaiset, paksut
200 - 220
25 - 35
3
Lohkoperunat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
3
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, tuo- 170 - 190
re
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
3
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
2
SUOMI
10.13 Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
23
Kun ruoka on suurikokoinen, aseta tyhjä
lautanen ylösalaisin uunin pohjalle. Aseta
ruoka syvään astiaan ja aseta se uunin
sisällä olevan lautasen päälle. Poista
tarvittaessa kannattimet.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha, käännä
kypsennyksen
puolivälissä
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma, vatkaa
2 x 0,2
kerma, kun se on
edelleen hiukan
jäässä
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma, kun
se on edelleen hiukan jäässä.
Gateau (perunalaatikko)
60
60
-
1,4
10.14 Säilöminen
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
(min)
Keittoaika kiehumiseen
Mansikat / Mustikat / 35 - 45
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
24
www.aeg.com
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
LUUHEDELMÄT
VIHANNEKSET
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
VIHANNEKSET
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Luumut
8 - 10
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Aprikoosit
8 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Omenaviipaleet
6-8
Päärynät
6-9
10.15 Kuivaus - Kiertoilma
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
HEDELMÄT
(h)
10.16 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
SUOMI
Annosvuoat
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
10.17 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
(°C)
25
(min)
Makeat sämpylät,
16 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 190
3
45 - 55
Pizza, pakaste,
0,35 kg
ritilä
190
2
45 - 50
Kääretorttu
leivinpelti tai uunipannu 180
2
45 - 55
Brownie
leivinpelti tai uunipannu 180
2
55 - 60
Torttupohja
torttuvuoka ritilällä
180
2
40 - 50
Höyrytetty kala,
0,3 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
3
25 - 35
Kokonainen kala,
0,2 kg
leivinpelti tai uunipannu 180
3
25 - 35
Kalafile, 0,3 kg
pizzapannu ritilällä
180
3
40 - 50
Haudutettu liha,
0,25 kg
leivinpelti tai uunipannu 190
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
leivinpelti tai uunipannu 190
3
35 - 45
Pikkuleivät, 16
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 160
2
40 - 50
Macaronit, 24
kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 150
2
35 - 45
Muffinssit, 12 kap- leivinpelti tai uunipannu 160
paletta
2
35 - 45
26
www.aeg.com
(°C)
Suolaiset leivonnaiset, 20 kappaletta
(min)
leivinpelti tai uunipannu 170
2
35 - 45
Murotaikinapikku- leivinpelti tai uunipannu 150
leivät, 20 kappaletta
2
40 - 45
Tortut, 8 kappaletta
leivinpelti tai uunipannu 170
2
35 - 45
Vihannekset, hau- leivinpelti tai uunipannu 180
dutetut, 0,4 kg
3
45 - 55
Kasvismunakas
3
40 - 50
pizzapannu ritilällä
190
10.18 Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350,
IEC 60350.
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset
(°C)
(min)
Rasvaton sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
2
Rasvaton sokerikakku
Ylä + alalämpö
160
35 - 50
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
60 - 90
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Ylä + alalämpö
180
70 - 90
1
SUOMI
27
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
140
25 - 40
Murokeksit / Pasteijat, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä + alalämpö
160
20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Kiertoilma
uunin esikuumennus tyhjänä
150
20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Ylä + alalämpö
uunin esikuumennus tyhjänä
170
20 - 30
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Pienet kakut, 20 kpl/
pelti, uunin esikuumennus tyhjänä
150
23 - 40
1/4
-
Kiertoilma
2 tasoa 3 tasoa
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Paahtoleipä
Grilli
1-3
5
28
www.aeg.com
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Naudanlihapihvit, käännä
kypsennyksen puolivälissä
Grilli
24 - 30
4
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
SUOMI
11.2 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
29
11.4 Poistaminen: grilli
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara.
1. Kytke uuni pois päältä. Varmista, että
uuni on kylmä.
2. Irrota ritilöiden kannattimet.
3. Tartu grillin etuosasta kummallakin
kädellä.
4. Tartu grillin nurkkiin. Vedä sitä
eteenpäin jousipainetta vastaan ja
ulospäin molemmasta pidikkeestä.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
11.3 Vesipuhdistus
Tämä puhdistustoiminto auttaa
poistamaan jäljelle jäävän rasvan ja
ruokajäämät uunista kosteuden avulla.
1. Lisää 300 ml vettä uunin alaosan
lokeroon.
2.
3.
4.
5.
6.
Aseta toiminto: .
Aseta lämpötila 90 °C.
Anna uunin käydä 30 minuuttia.
Kytke uuni pois päältä.
Kun uuni on kylmä, puhdista sen
sisäosa pehmeällä liinalla.
VAROITUS!
Varmista, että uuni on
jäähtynyt ennen sen
koskettamista. On
olemassa palovammojen
vaara.
Grilli taittuu alaspäin.
5. Puhdista uunin katto lämpimällä
vedellä, pehmeällä liinalla ja miedolla
pesuaineella. Anna sen kuivua.
6. Asenna grilli noudattamalla ohjeita
päinvastaisessa järjestyksessä.
7. Asenna ritilöiden kannattimet.
11.5 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi. Lasilevyjen
lukumäärä vaihtelee mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Luukku on painava.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Paina saranoissa olevat lukitusvivut
(A) ääriasentoon.
30
www.aeg.com
Noudata puhdistuksen jälkeen yllä olevia
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten
suurempi ja lopuksi luukku.
A
A
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
avausasentoon (noin 70° kulma).
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti uunista
ylöspäin suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
Yksi saranan vivuista
(normaalisti oikealla oleva
vipu) on vapaa liikkumaan.
Varmista, että molemmat
saranan vivut ovat samassa
asennossa (noin 70°
kulmassa).
VAROITUS!
Varmista, että lasit on
asetettu oikeaan asentoon.
Muutoin luukun pinta voi
ylikuumentua.
11.6 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
2
B
1
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
9. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
SUOMI
31
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää. Näytössä näkyy “400” ja äänimerkki kuuluu.
Uuni on kytketty virheellisesti Tarkista että uuni on liitetty
sähköverkkoon.
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BEB331010M 944188242
Energialuokka
95.3
Energiatehokkuusluokka
A
32
www.aeg.com
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
0.99 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.81 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
71 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
31.5 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B
mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
13.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Jälkilämpö
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
kierrättämällä sähkö- ja
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
SUOMI
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
*
33
34
www.aeg.com
SUOMI
35
867353555-B-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising