AEG | BPE74222FB | User manual | Aeg BPE74222FB Brukermanual

Aeg BPE74222FB Brukermanual
BPE742220B
BPE742220M
BPE74222FB
BPK742220M
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK..................................................................................... 10
6. DAGLIG BRUK............................................................................................................11
7. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 16
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER.............................................................................. 17
9. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 18
10. TILLEGGSFUNKSJONER........................................................................................ 20
11. RÅD OG TIPS...........................................................................................................22
12. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................39
13. FEILSØKING............................................................................................................ 42
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 44
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut
strømledningen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Overflødig søl må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Ta
ut alle deler fra ovnen.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer apparatet, sjekk at
apparatdøren åpner uten hindring.
• Apparatet er utstyrt med et elektrisk
avkjølingssystem. Apparatet må har
tilførsel av elektrisk strøm.
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
600 (600) mm
Skapbredde
550 mm
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten av
apparatet
594 mm
NORSK
Høyden av baksiden
av apparatet
576 mm
Bredden av fronten
av apparatet
549 mm
Bredden av baksiden
av apparatet
548 mm
Dybden av apparatet
567 mm
Apparatets innebygget dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
5
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
• Lukk døren til apparatet helt før du
setter støpselet i stikkontakten.
• Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
6
www.aeg.com
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis produktet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
produktet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på produktet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Pyrolytisk rengjøring
ADVARSEL!
Fare for skade / Brann /
Kjemiske utslipp (damp) i
pyrolytisk modus.
• Før du utfører en "pyrolytisk
selvrensing"-funksjon eller "første
gangs bruk"-funksjon må du fjerne
følgende fra ovnsrommet:
– eventuelle overflødige matrester,
olje eller fettsøl/-avleiringer.
– alle objekter som kan fjernes
(inkludert hyller, sideskinner osv.
som ble levert med apparatet) og
særlig gryter, panner, brett,
redskaper osv. med non-stickbelegg.
• Les alle instruksjoner for pyrolytisk
rengjøring nøye.
• Hold barn borte fra apparatet mens
pyrolytisk rengjøring er i gang.
Apparatet blir svært varmt og varm
luft slippes ut av kjøleventilene i
fronten.
• Pyrolytisk rengjøring er en operasjon
med høy temperatur som kan frigjøre
røyk fra matlagingsrester og
konstruksjonsmaterialer, derfor
anbefales forbrukere på det sterkeste
å:
– sørge for god ventilasjon under
og etter hver pyrolytiske
rengjøring.
NORSK
•
•
•
•
– sørge for god ventilasjon under
og etter første gangs bruk ved
maksimum temperaturdrift.
I motsetning til mennesker, kan noen
fugler og krypdyr være ekstremt
følsomme for potensiell røyk som
frigis under rengjøringen av
pyrolytiske ovner.
– Hold alle kjæledyr (spesielt fugler)
borte fra apparatet under og etter
hver pyrolytiske rengjøring, og
bruk først maksimal temperatur i
et godt ventilert område.
Små kjæledyr kan også være svært
følsomme for temperaturendringer i
nærheten av pyrolytiske ovner, når
det pyrolytiske
selvrengjøringsprogrammet brukes.
Non-stick-overflater på gryter, panner,
brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades
av den høye temperaturen ved
pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske
ovner, og kan også være en kilde for
et lavt nivå skadelige gasser.
Røyk som frigis fra alle pyrolytiske
ovner / matrester, er ikke skadelig for
mennesker, inkludert barn, eller
personer med medisinske tilstander.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Betjeningspanel
Elektronisk programmeringsenhet
Kontakt til kjernetemperatursensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
7
8
www.aeg.com
3.2 Praktisk tilbehør
Grill-/stekepanne
Rist
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Til kokekar, kakeformer, steker.
Steketermometer
Stekebrett
Måler temperaturen i maten.
Til kaker og kjeks.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektronisk programmering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet.
Sensorfelt
1
2
-
Funksjon
Kommentar
Display
Viser gjeldende innstillinger for ovnen.
PÅ / AV
For å slå ovnen på og av.
NORSK
Sensorfelt
3
4
Funksjon
Kommentar
Ovnsfunksjoner
eller Tilberedningshjelp
Trykk på sensorfeltet én gang for å velge en varmefunksjon eller menyen: Tilberedningshjelp.
Trykk på sensorfeltet igjen for å veksle mellom
menyene: Ovnsfunksjoner, Tilberedningshjelp.
Trykk på feltet i 3 sekunder for å slå av eller på lyset. Du kan aktivere ovnslyset også når ovn er av.
Favoritter
For å lagre og få tilgang til favorittprogrammene
dine.
Velge temperatur
For å velge temperatur eller for å vise ovnens gjeldende temperatur. Trykk på feltet i 3 sekunder for
å slå av eller på funksjonen: Hurtigoppvarming.
Ned-tast
For å flytte ned i menyen.
Opp-tast
For å flytte opp i menyen.
OK
For å bekrefte valget eller innstillingen.
Tilbake-tast
Gå ett nivå tilbake på menyen. Berør sensorfeltet i
3 sekunder for å vise hovedmenyen.
Klokke og tilleggsfunksjoner
For å velge ulike funksjoner. Når en varmefunksjon
er i bruk, må du trykke på sensorfeltet for å angi
tid eller funksjonene: Tastesperre, Favoritter, Heat
+Hold,Set + Go. Du kan også endre innstillingene
for steketermometeret.
Varselur
For å angi funksjonen: Varselur.
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Varmefunksjon
Klokkeslett
Oppvarmingsindikator
Temperatur
Varighet for steketid eller ferdigtid
for en funksjon
10
www.aeg.com
Andre indikatorer på displayet:
Symbol
Funksjon
Varselur
Funksjonen fungerer.
Klokkeslett
Displayet viser klokkeslettet.
Steketid
Displayet viser nødvendig tilberedningstid.
Ferdigtid
Displayet vises når tilberedningstiden
er ferdig.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Den viser hvor lenge varmefunksjonen
fungerer. Trykk på
og
dig for å tilbakestille tiden.
samti-
Utregning
Ovnen beregner tilberedningstiden.
Oppvarmingsindikator
Displayet viser ovnens temperatur.
Hurtigoppvarming
Funksjonen er på. Den reduserer oppvarmingstiden.
Vektautomatikk
Displayet viser at det automatiske
vektsystemet er aktiv eller at vekten
kan endres.
Heat+Hold
Funksjonen er på.
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.2 Første tilkopling
5.1 Første gangs rengjøring
Første gang du kopler ovnen til
strømnettet eller etter et strømbrudd, må
du stille inn språk, kontrast for display,
lysstyrke for display og klokken.
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
1. Trykk
eller
verdien.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
2. Trykk
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
or å stille inn
for å bekrefte.
NORSK
11
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Symbol / Menyelement
6.1 Navigere gjennom
menyene
Tilberedningshjelp
1. Slå på ovnen.
2. Trykk på
eller
menyalternativet.
for å stille inn
for å gå til undermenyen
3. Trykk
eller akseptere innstillingen.
Du kan alltid gå tilbake til
hovedmenyen med
.
6.2 Oversikt over menyene
Hovedmeny
Symbol / Menyelement
Ovnsfunksjoner
Oppskrifter
Bruksområde
Inneholder en liste
over ovnsfunksjoner.
Den har en liste over
automatiske programmer.
Favoritter
Inneholder en liste
over brukerens egne
favorittprogrammer.
Rengjøring
Den har en liste over
rengjøringsprogrammer.
For å still inn produktStandardoppsett konfigurasjon.
Spesialiteter
Bruksområde
Gir deg anbefalte ovnsinnstillinger for en
rekke ulike retter. Velg
ønsket rett og begynn
tilberedningsprosessen. Temperatur og tilberedningstid er kun
veiledende for et bedre resultat og kan justeres. De avhenger av
oppskriftene og kvalitet og mengde av
brukte ingredienser.
Undermeny for: Standardoppsett
Symbol / Menyelement
Beskrivelse
Stiller inn klokkeslettet.
Innstilling av
klokken
Tidsangivelse
Hurtigoppvarming
Set + Go
Inneholder en liste
over ekstra ovnsfunksjoner.
Når den er PÅ, viser
displayet det gjeldende klokkeslettet når du
slår av produktet.
Funksjonen reduserer
oppvarmingstiden når
den er PÅ.
For å velge en funksjon og aktivere den
senere ved å trykke på
hvilken som helst
knapp på kontrollpanelet.
Heat+Hold
Holder tilberedet mat
varm i 30 minutter etter at stekingen er fullført.
Øke tiden
Aktiverer og deaktiverer tidsforlengelsesfunksjonen.
12
www.aeg.com
Symbol / Menyelement
Kontrast for display
Lysstyrke for display
Valg av Språk
Lydnivå
Valg av Tastelyd
Beskrivelse
6.3 Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Justerer kontrast for
display etter grader.
Ekte varmluft
Justerer lysstyrke for
display etter grader.
Angir hvilket språk
som skal brukes i displayet.
Pizza-funksjon
Justerer trykketonenes
volum og signal etter
grader.
Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene. Det er ikke
mulig å slå av tonen i
PÅ/AV-berøringsfeltet.
Demofunksjon
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Service
Viser programvareversjon og konfigurasjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger.
For å bake på opptil tre
brettplasseringer samtidig og for å tørke
mat.Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for funksjonen:
Over og Undervarme.
For å steke på én brettplassering, slik at du
oppnår en mer intens
bruning og sprø bunn.
Still ovnens temperatur
på 20 – 40 °C lavere enn
for funksjonen: Over og
Undervarme.
Slik baker og steker du
mat på et hyllenivå.
Over og Undervarme
Slår av og på alarmtoAlarm-/Feiltoner nene.
Minner deg på at proHusk å rengjøre ! duktet må rengjøres.
Bruk
Frossen mat
For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks.
pommes frites, potetbåter og vårruller)
sprøere.
Slik griller du tynne
matvarer og rister brød.
Grill
Gratinering
med vifte
Undervarme
Slik steker du store steker eller fjærkre med
ben på ett hyllenivå. Slik
lager du og bruner gratenger.
Slik baker du kaker med
sprø bunn og bevarer
mat.
NORSK
Ovnsfunksjon
Bruk
Denne funksjonen er
berenget på å spare
Baking med fukt strøm under matlaging.
For matlagningsanvisningene, se kapitlet
"Råd og tips", Baking
med fukt. Ovnsdøren
skal være stengt slik at
funksjon ikke avbrytes
og for å påse at ovnen
er så energieffektiv som
mulig. Når du bruker
denne funksjonen kan
temperaturen i ovnsrommet avvike fra den
innstilte temperaturen.
Restvarmen brukes.Varmeeffekten kan bli redusert. Se "energieffektivitet" for generelle anbefalinger for energisparing. Denne funksjonen blir brukt til å overholde energieffektivitetsklassen i henhold til
EN 60350-1. Når du
bruker denne funksjonen, slås ovnslampen
automatisk av etter 30
sekunder.
Varmefunksjon
Hermetisering
Tørking
Slik tørker du skåret
frukt, grønnsaker og
sopp.
Varmefunksjon
Bruksområde
Slik holder du maten
varm.
Hold varm
Slik forvarmer du tallerkenene for serveTallerkenoppvar- ring.
ming
Slik hever du gjærdeig
raskere. Det hindrer
deigoverflaten fra å
tørke ut og holder deigen elastisk.
Slik tilbereder du møre
og saftige steker.
Langtidssteking
Brødbaking
Tining
Lampen kan automatisk
deaktiveres ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.4 Spesialiteter
Bruksområde
Slik hermetiserer du
grønnsaker (f.eks. sylteagurker).
Deigheving
13
Grateng
Bruk denne funksjonen
til å lage brød og små
gjærbakster med et
veldig godt resultat
som ser profesjonelt ut
med tanke på sprøhet,
farge og glattheten på
skorpen.
Slik tiner du mat
(grønnsaker og frukt).
Tiningstiden avhenger
av mengden og størrelsen på den frosne
maten.
For retter som lasagne
eller potetgrateng. Slik
lager du og bruner
gratenger.
14
www.aeg.com
6.5 Tilberedningshjelp
Matvarekategori: Fisk/skalldyr
Matrett
Lett stekt – Rød
Matrett
Fisk
Fisk, bakt
Skandinavisk storfeMedium
kjøtt
Fiskepinner
Godt stekt
Frossen fiskefilét
Ribbesteker
Hel liten fisk, grillet
Svineknoke, forhåndskokt
Hel fisk, grillet
Hel fisk, grillet
Hel laks
Svinekjøtt
Svinekam
-
Svinenakke
Matvarekategori: Fjærkre
Svineskulder
Matrett
Fjærkre med ben
-
Kalvekjøtt
Kyllingvinger, ferske
Kyllinglår, ferske
Lammekjøtt
Kalvekam
Lammesadel
Lammestek, medium
Kyllinglår, frosne
Kylling, 2 halve
Hare
• Harelår
• Haresadel
Matvarekategori: kjøtt
Matrett
Storfekjøtt
Kalveknoke
Lammelår
Kyllingvinger, frosne
Kylling
Svinestek
• Haresadel
Braisert kjøtt
Lett stekt – Rød
Hjort
• Lårstykke av
hjort
• Hjortesadel
Lett stekt – Rød
Viltstek
Medium
Kam av vilt
Kjøttpudding
Småvilt
Roastbiff
Medium
Matvarekategori: Ovnsrett
Godt stekt
Matrett
Godt stekt
Frossen lasagne /
cannelloni
-
Grønnsaksgrateng
-
Desserter
-
NORSK
15
Matvarekategori: Pizza/quiche
Matrett
Matrett
Pizza
Tynn bunn
Makroner
-
Pizza, ekstra fyll
Kjeks av mørdeig
-
Frossen pizza
Julebrød
-
Frossen panpizza
Eplestrudel, frossen -
Avkjølt pizza
Kake på brett
Pizzabiter, frosne
Gratinerte baguetter
-
Flambert terte
-
Sveitserterte, pikant Quiche lorraine
-
Ikke-søt pai
-
Gjærdeig
Ostekake, brett
-
Brownies
-
Rullekake
-
Gjærkake
-
Smuldrekake
-
Sukkerkake
-
Matvarekategori: Kake/småkaker
Mørdeig paibase
Paibase
Matrett
Sukkerbrøddeig
Sukkerbrødmiks
paibase
Ringkake
-
Eplekake, tildekket
-
Formkake
-
Eplekake
-
Ostekake, form
-
Brioche
-
Madeirakaka
-
Pai
-
Sveitserterte, søt
-
Mandelkake
-
Muffins
-
Butterdeig(wienerbrød)
-
Bakverksstrimler
-
Matrett
Vannbakkels
-
-
Butterdeig
-
Pommes frites, tynne
Eclair
-
Pommes frites, tykke
-
Mørdeig fruktpai
Fruktpai
Sukkerbrødmiks
fruktpai
Gjærdeig
Matvarekategori: Brød/Rundstykker
Matrett
Små gjærbakst
Frosne rundstykker
Ciabatta
Brødkrone
Brød
Kringle
Usyret brød
Matvarekategori: Sideretter
16
www.aeg.com
6.7 Oppvarmingsindikator
Matrett
Når du slår på en varmefunksjon, vil
linjen på displayet vise seg. Feltet viser at
temperaturen øker. Når temperaturen er
nådd, kommer et lydsignal 3 ganger, og
symbolet blinker før det forsvinner.
Pommes frites, fros- set
Croquetter
-
Kiler
-
6.8 Hurtigoppvarming
Reven potetgrateng -
Når du må endre vekten
eller kjernetemperaturen til
retten, bruker du
eller
for å angi nye verdier.
Denne funksjonen reduserer
oppvarmingstiden.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarmingsfunksjonen
er i bruk.
For å slå på funksjonen må du holde inne
6.6 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Ovnsfunksjoner.
i 3 sekunder.
Oppvarmingsindikatoren endres.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
enkelte ovnsfunksjoner.
for å bekrefte.
3. Trykk
4. Velg en ovnsfunksjon.
6.9 Restvarme
5. Trykk
for å bekrefte.
6. Angi temperaturen.
Når du slår av ovnen, vises restvarmen på
displayet. Du kan bruke varmen til å
holde maten varm.
7. Trykk
for å bekrefte.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunksjon Bruksområde
Ferdigtid
Klokkefunksjon Bruksområde
Varselur
For å stille inn nedtelling (maks. 2 t 30 minutter). Denne funksjonen
har ingen innvirkning på
bruken av stekeovnen.
Du kan også slå den på
når ovnen er slått av.
Bruk
for å slå på
funksjonen. Trykk
eller
for å angi mi-
nutter og
te.
Steketid
for å star-
For å angi hvor lenge
ovnen skal være i bruk
(maks 23 t 59 min).
For å angi utkoplingstid
for en ovnsfunksjon
(maks 23 t 59 min).
Hvis du angir en tid for en
klokkefunksjon, begynner den å telle ned
etter 5 sekunder.
Hvis du bruker
klokkefunksjonene: Steketid,
Ferdigtid, slår ovnen av
varmeelementene etter at 90
% av den innstilte tiden har
gått. Ovnen bruker
restvarmen til å fortsette
stekeprosessen resten av
den angitte tiden (3 – 20
minutter).
NORSK
7.2 Stille inn
klokkefunksjonene
Før du bruker funksjonene:
Steketid, Ferdigtid, må du
først angi en varmefunksjon
og temperatur. Ovnen slår
seg av automatisk.
Du kan bruke funksjonene:
Steketid og Ferdigtid
samtidig, hvis du vil at ovnen
skal slås automatisk av og på
til et gitt tidspunkt.
Funksjonene: Steketid og
Ferdigtid fungerer ikke når
du bruker
steketermometeret.
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser ønsket klokkefunksjon
og tilhørende symbol.
Funksjonen: Heat+Hold holder
ferdiglaget mat varm ved 80 °C i 30
minutter. Den slås på etter at bakingen
eller stekingen er ferdig.
Du kan slå av eller på funksjonen i
menyen: Standardoppsett.
1. Slå på ovnen.
2. Velg ovnsfunksjonen.
3. Velg en temperatur over 80 °C.
4. Trykk
gjentatte ganger til
displayet viser: Heat+Hold.
for å bekrefte.
5. Trykk
Når funksjonen er ferdig, høres et
lydsignal.
7.4 Øke tiden
Funksjonen: Øke tiden gjør at
ovnsfunksjonen fortsetter etter at
Steketid er ferdig.
Gjelder for alle
ovnsfunksjoner med Steketid
eller Vektautomatikk.
Gjelder ikke for
ovnsfunksjoner med
steketermometer.
eller
for å stille inn
3. Trykk på
den nødvendige tiden.
4. Trykk
for å bekrefte.
Når tiden er ferdig, høres et lydsignal.
Ovnen slår seg av. Displayet viser en
melding.
5. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
7.3 Heat+Hold
Forutsetninger for bruk av funksjonen:
• Angitt temperatur er høyere enn 80
°C.
• Funksjonen: Steketid er innstilt.
17
1. Når tilberedningstiden er ferdig,
høres et lydsignal. Trykk på et
vilkårlig symbol.
Displayet viser meldingen.
2. Trykk på
for å slå på eller
avbryte.
3. Angi lengde for funksjonen.
4. Trykk
for å
.
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Oppskrifter online
Du kan finne oppskriftene for de
automatiske programmene på nettsiden
vår.For å søke oppskriftsboken, finner du
PNC-nummeret på typeskiltet på
ovnsrommets forkant.
8.2 Oppskrifter med
Oppskriftprogrammer
Denne ovnen har et sett med oppskrifter
du kan bruke. Oppskriftene er faste og
du kan ikke endre dem.
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Oppskrifter. Trykk
for å bekrefte.
3. Velg kategori og rett. Trykk
bekrefte.
4. Velg en oppskrift. Trykk
bekrefte.
for å
for å
18
www.aeg.com
9. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Matsensor
Matsensoren måler temperaturen inne i
maten. Når maten har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
To temperaturer må stilles inn:
• stekeovnstemperaturen (minimum 120
°C),
• kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk bare matsensoren som
følger med samt originale
reservedeler.
Fremgangsmåte for best mulig resultat:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
• Matsensoren kan ikke brukes i
flytende retter.
• Matsensoren må sitte i retten og
pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
• Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten. Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
Produktet regner ut en
omtrentlig sluttid. Den
avhenger av mengden mat,
innstilt ovnsfunksjon og
temperatur.
Matvarekategorier: kjøtt,
fjærkre og fisk
1. Aktiver produktet.
2. Sett spissen på matsensoren inn i
midten av kjøttet eller fisken, helst i
den tykkeste delen. Sørg for at minst
3/4 av matsensoren er inne i retten.
3. Sett pluggen til matsensoren inn i
kontakten du finner på fronten av
produktet.
Displayet viser matsensorsymbolet.
eller
innen 5 sekunder
4. Trykk
for å stille inn kjernetemperaturen på
maten.
5. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
6. Trykk på
for å endre matens
kjernetemperatur.
Et lydsignal høres når retten har nådd
innstilt temperatur. Produktet slår seg
automatisk av.
7. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
8. Ta pluggen til matsensoren ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden matsensoren blir svært
varm er det en risiko for
brannskader. Vær forsiktig
når du trekker ut pluggen på
sensoren og fjerner den fra
maten.
Matvarekategori: gryterett
1. Aktiver produktet.
NORSK
2. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
3. Sett spissen på matsensoren
nøyaktig i midten av gryteretten.
Matsensoren bør stå stødig på
samme sted under stekingen. For å
oppnå dette kan du bruke en solid
ingrediens. Bruk kanten av formen
som støtte for silikonhåndtaket på
matsensoren. Spissen av
matsensoren skal ikke røre bunnen av
formen.
19
Et lydsignal høres når retten har nådd
innstilt temperatur. Produktet slår seg
automatisk av.
9. Trykk på et vilkårlig symbol for å
stoppe lydsignalet.
10. Ta pluggen til matsensoren ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden matsensoren blir svært
varm er det en risiko for
brannskader. Vær forsiktig
når du trekker ut pluggen på
sensoren og fjerner den fra
maten.
9.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
4. Dekk over matsensoren med de
resterende ingrediensene.
5. Sett pluggen til matsensoren inn i
kontakten du finner på fronten av
produktet.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
Displayet viser matsensorsymbolet.
eller
innen 5 sekunder
6. Trykk
for å stille inn kjernetemperaturen på
maten.
7. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
8. Trykk på
for å endre matens
kjernetemperatur.
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
20
www.aeg.com
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
10. TILLEGGSFUNKSJONER
10.1 Favoritter
Du kan lagre favorittinnstillinger som
steketid, temperatur eller
oppvarmingsfunksjon. De er tilgjengelige
i menyen: Favoritter. Du kan lagre 20
programmer.
Lagre et program
5. Trykk
for å bekrefte.
6. Legg inn navnet på programmet.
Den første bokstaven blinker.
1. Trykk
for å endre
for å lagre.
10. Trykk og hold
Du kan overskrive en full minneposisjon.
Når displayet viser den første ledige
og
for å overskrive et eksisterende
trykk
program.
Du kan endre navnet på et program i
menyen: Skriv oppskriftens navn.
1. Slå på ovnen.
2. Velg menyen: Favoritter.
for å slå på displayet.
2. Trykk
og
samtidig til displayet
viser en melding .
For å slå av barnesikringsfunksjonen
gjenta trinn 2.
.
8. Trykk
Neste bokstav blinker.
9. Gjenta trinn 7 etter behov.
Bruke programmet
Du kan trykke
for å gå direkte til
meny: Favoritter. Du kan også bruke den
når ovnen er av.
Hvis pyrolysefunksjonen
fungerer, låses døren
automatisk.
En melding vises i displayet
når du trykker på et vilkårlig
symbol.
for å bekrefte.
4. Trykk
Displayet viser den første ledige
minneposisjonen.
eller
for å bekrefte.
Når barnesikringen er på, kan ikke ovnen
slås på ved et uhell.
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: LAGRE.
minneposisjonen, berør
5. Trykk
10.2 Slik bruker du
barnesikringen
1. Slå på ovnen.
2. Velg en varmefunksjon eller et
automatisk program.
eller
7. Trykk på
bokstaven.
3. Trykk
for å bekrefte.
4. Velg navn på favoritter.
10.3 Tastesperre
Denne funksjonen forhindrer en utilsiktet
endring av varmefunksjonen. Du kan
bare slå den på ovnen virker.
1. Slå på ovnen.
2. Angi en varmefunksjon eller
innstilling.
3. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: Tastesperre.
4. Trykk
for å bekrefte.
NORSK
Hvis pyrolysefunksjonen
fungerer, er døren låst og et
tastesymbol lyser på
displayet.
For å slå av funksjonen trykker du på
(°C)
.
Displayet viser en melding. Trykk
igjen og deretter
for å bekrefte.
Når du slår av ovnen, slås
funksjonen også av.
(h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 – maksimum
3
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys,
Steketermometer,Steketid, Ferdigtid.
10.4 Set + Go
10.6 Lysstyrke for displayet
Funksjonen lar deg angi en
varmefunksjon (eller et program) og
bruke den senere med en enkelt
berøring på et vilkårlig symbol.
Det er to lysstyrker for displayet:
1. Slå på ovnen.
2. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
3. Trykk på
displayet viser: Steketid.
4. Angi tid.
5. Trykk på
gjentatte ganger til
displayet viser: Set + Go.
for å bekrefte.
6. Trykk
Trykk på et hvilket som helst symbol
(unntatt ) for å starte funksjonen: Set +
Go. Den valgte varmefunksjonen starter.
Når varmefunksjonen er ferdig, høres et
akustisk lydsignal.
• Tastesperre er i drift når
ovnsfunksjonen virker.
• Menyen:
Standardoppsett lar deg
slå funksjonen: Set + Go
på og av.
10.5 Automatisk utkopling
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
30 - 115
(h)
12,5
21
• Lysstyrke for natten – når ovnen er av,
er lysstyrken på displayet lavere
mellom 22:00 og 06:00.
• Lysstyrke for dagtid:
– når ovnen er slått på.
– hvis du berører et symbol under
lysstyrken på natten (bortsett fra
PÅ/AV), går displayet tilbake til
lysstyrke for dagtid de neste 10
sekundene.
– hvis ovnen er slått av og du stiller
inn funksjonen: Varselur. Når
funksjonen slutter, går displayet
tilbake til lysstyrke for natten.
10.7 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
10.8 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.
22
www.aeg.com
FORSIKTIG!
Ikke flytt dørlåsen vertikalt.
Ikke skyv på dørlåsen når du
lukker ovnsdøren.
10.10 Åpning av døren med
den mekaniske dørlåsen slått
på
Du kan åpne døren når den mekaniske
dørlåsen er slått på.
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med
håndtaket.
1
2
10.9 Slik bruker du mekanisk
dørlås
1. For å slå på dørlåsen, trekk den
fremover til den låses på plass.
2. For å slå av dørlåsen, skyv den tilbake
i panelet.
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et
klikk, slår du av dørlåsen.
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
11.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
11.2 Innsiden av døren
På innsiden av døren finner du:
• numrene på hyllenivåene.
• informasjon om varmefunksjonene,
anbefalte brettplasseringsposisjoner
og temperaturer for retter.
NORSK
11.3 Råd om ovnens spesielle
ovnsfunksjoner
23
plastfolie. Velg funksjon: Deigheving og
tilberedningstiden.
Tining
Hold varm
Denne funksjonen lar deg holde mat
varm. Temperaturen stilles automatisk til
80 °C.
Tallerkenoppvarming
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken. Ikke dekk til maten, ettersom
dette kan forlenge tinetiden. Bruk det
første hyllenivået.
11.4 Baking
Denne funksjonen lar deg varme
tallerkener og fat før servering.
Temperaturen stilles automatisk til 70 °C.
Plasser tallerkener og fat i stabler jevnt
over risten. Bruk det første hyllenivået.
Bytt plasseringene deres etter halve
oppvarmingstiden.
Deigheving
Denne funksjonen lar deg heve
gjærdeig. Sett deigen på et stort fat og
dekk den til med et fuktig håndkle eller
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
11.5 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsrist.
Kaken faller sammen og Temperaturen i ovnen er for Senk ovnstemperaturen litt neste
blir klissete eller rande- høy.
gang.
te.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden i oppskriften.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på stekebrettet neste gang.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
24
www.aeg.com
11.6 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Ringkake / Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka /
Fruktkaker
Ekte varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Paibase – mørdeig,
forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Paibase – sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ostekake
Over og Undervarme
170 - 190
60 - 90
1
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
(°C)
(min)
Flettebrød / Brødkrone, forvarming
er ikke nødvendig
Over og Undervarme
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Over og Undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød:
Over og Undervarme
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Vannbakkels /
Eclair
Over og Undervarme
190 - 210
20 - 35
3
Rullekake,
Over og Undervarme
180 - 200
10 - 20
3
Strøsselkake, forvarming er ikke
nødvendig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
3
NORSK
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
(°C)
(min)
Smurt mandelkake / Sukkerkaker
Over og Undervarme
190 - 210
20 - 30
3
Fruktpaier, forvarming er ikke nødvendig
Over og Undervarme
180
35 - 55
3
Gjærkaker med
delikat fyll (f.eks.
kvarg, cream, vaniljesaus)
Over og Undervarme
160 - 180
40 - 60
3
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Mørdeig / Sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 160
10 - 20
Marengs
Ekte varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Ekte varmluft
100 - 120
30 - 50
Gjærdeigkjeks
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
Butterdeig, forvarm den Ekte varmluft
tomme ovnen
170 - 180
20 - 30
Små gjærbakst, forvarm
den tomme ovnen
190 - 210
10 - 25
Over og Undervarme
25
26
www.aeg.com
11.7 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Bakt pasta
Over og Undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over og Undervarme
180 - 200
25 - 40
Grønnsaksgrateng, for- Gratinering med vifte
varm den tomme ovnen
160 - 170
15 - 30
Baguetter med smeltet
ost
Ekte varmluft
160 - 170
15 - 30
Melkeris
Over og Undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskeretter i form
Over og Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
11.8 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
KAKEBUNNER
For 2 brett bruker du første og fjerde
hyllenivå.
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
(˚C)
(min)
Vannbakkels / Eclair,
forvarm den tomme ovnen
160 –
180
25 – 45
Tørr strøsselkake
150 –
160
30 – 45
(˚C)
(min)
Kjeks av mørdeig
150 –
160
20 – 40
Marengs
80 –
100
130 –
170
Makroner
100 –
120
40 – 80
Gjærdeigkjeks
160 –
170
30 – 60
Butterdeig, forvarm den 170 –
tomme ovnen
180
30 – 50
Små gjærbakst
20 – 30
180
11.9 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
NORSK
27
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
11.10 Steking
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Bruk det første hyllenivået.
OKSE
(°C)
(min)
Grytestek
1 - 1,5 kg
Over og Under- 230
varme
120 - 150
Roastbiff eller filet,
lite stekt, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Gratinering
med vifte
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet,
medium, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Gratinering
med vifte
180 - 190
6-8
Roastbiff eller filet,
godt stekt, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Gratinering
med vifte
170 - 180
8 - 10
SVIN
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skinkestek
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Ribbestek
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhåndskokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
28
www.aeg.com
KALV
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
160 - 180
90 - 120
Kalveknoke
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
LAM
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lammestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILT
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harelår,
forvarm den
tomme ovnen
1
Over og Undervarme
230
30 - 40
Hjortesadel
1.5 - 2
Over og Undervarme
210 - 220
35 - 40
Lårstykke av
hjort
1.5 - 2
Over og Undervarme
180 - 200
60 - 90
NORSK
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Gratinering med vifte.
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Over og Undervarme
11.11 Brødbaking
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Bruk det andre hyllenivået.
Forvarming anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min)
Hvitt brød
180 - 200
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
29
30
www.aeg.com
BRØD
(°C)
(min)
Rugbrød
190 - 210
50 - 70
Hvetemelbrød
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbrød
170 - 190
60 - 90
Rundstykker
190 - 210
20 - 35
11.12 Sprø baking med Pizza-funksjon
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Sveitsisk pai
170 - 190
45 - 55
Eplekake, tildekket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Pizza, tynn bunn
200 - 230
15 - 20
Pizza, tykk bunn
180 - 200
20 - 30
NORSK
31
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Usyret brød
230 - 250
10 - 20
Butterdeigpai
160 - 180
45 - 55
Flammekake
230 - 250
12 - 20
Piroger
180 - 200
15 - 25
Grønnsakspai
160 - 180
50 - 60
11.13 Grill
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Sett langpannen på det første hyllenivået
for å samle opp fettet.
GRILL
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Roastbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Langtidssteking
Med denne funksjonen kan du tilberede
magert, mørt kjøtt og fisk. Den gjelder
ikke for: fjærkre, fet svinestek, grytestek.
Steketermometer-temperaturen bør ikke
være høyere enn 65 °C.
1. Brun kjøttet i 1 – 2 minutter på hver
side i en stekepanne over høy varme.
2. Plasser kjøttet i en langpanne eller
direkte på stekeristen. Sett et brett
under risten for å ta imot fett.
Tilbered alltid uten lokk når du
bruker denne funksjonen.
32
www.aeg.com
3. Bruk Steketermometer.
4. Velg funksjonen: Langtidssteking. Du
kan stille inn ovnstemperaturen
mellom 80 °C og 150 °C for de første
10 minuttene. Forhåndsinnstilt
temperatur er 90 °C. Still inn
temperaturen for Steketermometer.
5. Etter 10 minutter senker ovnen
temperaturen automatisk til 80 °C.
Still inn temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min)
Biffer
0,2 – 0,3
20 – 40
3
Filet av storfekjøtt
1 – 1,5
90 – 150
3
Roastbiff
1 – 1,5
120 – 150
1
Kalvestek
1 – 1,5
120 – 150
1
11.15 Frossen mat
AVRIMING
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kiler / Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Stekt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
190 - 210
20 - 30
2
NORSK
11.16 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
33
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige
opptiningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Legg kyllingen på et snudd tefat på
en stor tallerken. Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Kjøtt
0.5
90 - 120
20 - 30
Snu etter halve steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen mens den fremdeles er
litt frossen.
Gateau
1.4
60
60
-
11.17 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med samme
størrelse.
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
MYK FRUKT
Bruk det første hyllenivået.
(min)
Koketid inntil
småkoking
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet
i stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
34
www.aeg.com
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
FRUKT MED KJERNE
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
Fersken /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRØNNSAKER
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Gulrøtter
50 - 60
5 - 10
Agurk
50 - 60
-
Blandede
pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Erter / Asparges
50 - 60
15 - 20
GRØNNSAKER
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for sup- 60 - 70
pe
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
Plommer
8 - 10
Aprikos
8 - 10
11.18 Tørking - Ekte varmluft
Epleskiver
6-8
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
Pærer
6-9
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
11.19 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Roastbiff
45
60
70
Lårstykke
45
60
70
NORSK
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
84
88
Sadelkotelett / Svinekam, røkt / Svi75
nekam, posjert
78
82
Skinke / Svin
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårekjøtt, lår
80
85
88
Fårekjøttsadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Hjortesadel
65
70
75
Harelår / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kylling
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
35
36
www.aeg.com
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
And, hel/halv / Kalkun, hel/bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET, ABBOR)
Fisk, hel/stor/dampet / Fisk, hel/
stor/stekt
GRYTERETTER - FORHÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Zucchinigryte / Brokkoligryte / Fen85
nikelgryte
GRYTERETTER - SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Bakt pasta
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Hvitt brød-gryte med/uten frukt /
Risgrøtgryte med/uten frukt / Søt
nudelgryte
Middels
Mer
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
85
90
11.20 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
NORSK
Pizzapanne
Ildfaste former
Kakeform
Mørk, ikke-reflekterenKeramikk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
11.21 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
Bruk den tredje brettplasseringen.
(°C)
(min)
Pastagrateng
200 - 220
45 - 55
Potetgrateng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødpudding
190 - 200
55 - 70
Rispudding
170 - 190
45 - 60
Eplekake av sukkerbrøddeig (rund kakeform) 160 - 170
70 - 80
Hvitt brød
55 - 70
11.22 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC 60350.
190 - 200
37
38
www.aeg.com
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(°C)
(min)
Fettfri formkake
Ekte varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fettfri formkake
Over og Undervarme
160
35 - 50
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Ekte varmluft
160
60 - 90
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Over og Undervarme
180
70 - 90
1
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
140
25 - 40
Kjeks / Bakverksstrimler,
Over og Undervarme
forvarm den tomme ovnen
160
20 - 30
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
150
20 - 35
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Over og Undervarme
170
20 - 30
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Kjeks / Bakverksstrim- Ekte varmluft
ler
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 posisjoner
3 posisjoner
1/4
1/3/5
NORSK
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm
den tomme ovnen
Ekte varmluft
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 posisjoner
3 posisjoner
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Ristet brød
Grill
1-3
5
Oksestek, snu halvveis
Grill
24 - 30
4
12. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
39
40
www.aeg.com
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdagsbruk
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
12.2 Slik fjerner du:
hyllestøtter
Fjern hylestøttene.
FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.
1. Trekk den fremre delen av ovnsstigen
ut fra sideveggen.
12.3 Pyrolyse
FORSIKTIG!
Hvis det er andre apparater
montert i samme kabinett
må du ikke bruke dem
samtidig som funksjonen:
Pyrolyse. Dette kan skade
apparatet.
Rengjøringen kan ikke starte:
• hvis steketermometeret ikke er
fjernet.
• hvis ovnsdøren ikke er lukket.
2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.
1
2
1. Fjern alt tilbehør og hyllestøtter som
kan tas ut
2. Rengjør ovnsrommet med varmt
vann og skånsomme
rengjøringsmidler.Rengjør det indre
dørglasset med varmt vann og en
myk klut.
3. Slå på ovnen.
4. Gå til menyen og velg funksjonen:
.
Pyrolyse. Trykk
5. Velg varigheten for rengjøringen:
Tilvalg
Beskrivelse
Lett
For lett
rengjøring: 1
h.
Normal
For standard
rengjøring: 1
h 30 min.
Monter tilleggsutstyret som er blitt
fjernet i omvendt rekkefølge.
NORSK
Intensiv
Slik foretar du
en grundig
rengjøring: 3
h.
6. Trykk
.
Når den pyrolytiske rengjøringen starter,
låser ovnsdøren og lampen tennes ikke.
For å stoppe rengjøringen før den er
fullført, slå av ovnen.
ADVARSEL!
Ovnen vil være svært varm
etter at funksjonen er fullført.
Det er fare for brannsår.
41
2
B
1
7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
8. Hold glassene øverst i kanten én
etter én og trekk dem oppover og ut
av sporet.
Ovnsdøren forblir låst og noen av
ovnsfunksjonene er ikke tilgjengelige
etter fullført rengjøring inntil
temperaturen i ovnen synker.
12.4 Ta ut og sette på plass
døren
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det. Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
1. Åpne døren helt.
2. Press klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
A
A
3. Lukk ovnsdøren til første
åpneposisjon (cirka 70° vinkel).
4. Hold ovnsdøren med én hånd på
hver side og trekk den ut og opp fra
ovnen.
5. Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag.
6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
9. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.
Når rengjøring er ferdig, gjentar du
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Monter det minste panelet først, så det
store, og til slutt døren.
ADVARSEL!
Kontroller at glassene er satt
inn og ligger i riktig
posisjon, ellers kan
overflaten på døren
overopphetes.
Påse at du setter glasspanelene (C, B og
A) på plass igjen i riktig rekkefølge. Først
setter du inn panel C, som har en firkant
trykket på venstre side og en trekant på
høyre side. Du finner også disse
symbolene på dørrammen.
Trekantsymbolet på glasset må samsvare
med trekanten på dørrammen, og
firkantsymbolet med firkanten. Etter det
setter du inn de andre to glasspanelene.
42
www.aeg.com
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter glassdekselet.
ABC
Lyspæren på siden
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
12.5 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
13. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3. Rengjør lampedekselet.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
NORSK
43
13.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om apparatet er koblet
til strømnettet på riktig måte
(se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Ovnen er slått av.
Slå på ovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoblings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Døren er ikke skikkelig lukket.
Lukk døren helt.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Steketermometeret virker ik- Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerke.
ret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Displayet viser F111.
Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Slå av ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen og
slå den på igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Apparatet er slått på og blir
ikke varmt. Viften går ikke.
Displayet viser "Demo".
Demofunksjonen er aktivert.
Se «Grunnleggende innstillinger» i kapittelet "Daglig
bruk".
44
www.aeg.com
13.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
AEG
Modellidentifikasjon
BPE742220B 944187734
BPE742220M 944187859,
944188346
BPE74222FB 944188251,
944188364
BPK742220M 944187849,
944188342
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
1.09 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
71 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
BPE742220B
36.0 kg
BPE742220M
36.0 kg
BPE74222FB
36.0 kg
BPK742220M
36.0 kg
NORSK
45
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017,
vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
14.2 Energisparende
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
15. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
46
www.aeg.com
NORSK
47
867353341-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising