Aeg BPE74222FB Användarmanual
BPE742220B
BPE742220M
BPE74222FB
BPK742220M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 8
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 9
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................11
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 11
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 17
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................18
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 18
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 21
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 23
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 40
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 43
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 45
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
SVENSKA
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
Skåpets bredd
Skåpets djup
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Höjd på produktens
främre del
594 mm
Höjd på produktens
bakre del
576 mm
Bredd på produktens
främre del
549 mm
Bredd på produktens
bakre del
548 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
1017 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
550 x 20 mm
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4 x 12 mm
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
5
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
6
www.aeg.com
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
är behandlade med en non-stickbeläggning.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och borta från produkten
när pyrolysrengöring är igång.
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid pyrolytisk rengöring och kan även
7
släppa ut skadliga ångor i små
mängder.
• Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn och eller personer med sjukdom.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
7
3.2 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti
maten.
SVENSKA
9
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
2
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp. Tänd
eller släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan även tända lampan
när ugnen är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa ugnens aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
3
4
5
6
7
8
9
10
www.aeg.com
Touchfält
Funktion
Beskrivning
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uppvärmningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är påslagen.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Ugnen beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
SVENSKA
Symbol
11
Funktion
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är på eller att vikten kan
ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
5.2 Första anslutning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Symbol / menyfunktion
6.1 Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
Recept
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
Favoriter
för att gå till
3. Tryck på
undermenyn eller godkänna
inställningen.
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
.
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol / menyfunktion
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över
automatiska program.
Innehåller en lista över
favorittillagningsprogram, som skapats av
användaren.
Rengöring
Innehåller en lista över
rengöringsprogram.
Normalinställning
Används för att ställa
in produktens konfiguration.
Program
Special
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Program
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunktioner.
12
www.aeg.com
Symbol / menyfunktion
Tillagningshjälp
Program
Innehåller rekommenderade ugnsinställningar för ett stort antal maträtter. Välj en
maträtt och starta tillagningsprocessen.
Temperaturen och
gräddningstiden är endast riktlinjer för ett
bättre resultat och kan
justeras. De beror på
recepten samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
Symbol / menyfunktion
Ljusstyrka i display
Val av språk
Ljudvolym
Knappljud
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / menyfunktion
Beskrivning
Ställ klockan.
Tidsanvisning
Snabbstart
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
Set + Go
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast i display kontrast i grader.
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Ställer in språk för displayen.
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Påminnelse rengöring
Påminner dig om när
produkten behöver
rengöras.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468.
Inställning klocka
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger av
produkten.
Beskrivning
Service
Visar programvarans
version och konfiguration.
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
6.3 Tillagningsfunktioner
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluft
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre
än för funktionen:
Över-/undervärme.
SVENSKA
Uppvärmnings- Program
funktion
Pizza-funktion
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen:
Över-/undervärme.
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluft med
fukt
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Över-/undervärme
Fryst mat
För att tillaga snabbmat
(som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Grill
Varmluftsgrillning
Undervärme
13
För stekning på en
ugnsnivå av större
stycken kött eller fågel
med ben. För att bryna
och göra gratänger.
För bakning av kakor
med knaprig botten
och för att torka mat.
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner,
se kapitlet "Råd och
Tips" Varmluft med
fukt. Ugnsluckan ska
hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att
ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna
energibesparingsanvisningar, se kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparing. Denna funktion användes
för att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.4 Special
Uppvärmningsfunktion
Program
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
14
www.aeg.com
Uppvärmningsfunktion
Program
För förvärmning av tallrikar före servering.
6.5 Tillagningshjälp
Matkategori: Fisk/skaldjur
Maträtt
Fisk
Tallriksvärmning
Konservering
Torkning
Jäsning av deg
Fiskpinnar
För att konservera
grönsaker (t.ex. pickles).
Fryst fiskfilé
Hel liten fisk, grillad
Hel fisk, grillad
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
För att snabba på jäsningsprocessen av degen. Den håller degen
elastisk och förhindrar
dess yta från att torka.
Hel fisk, grillad
Hel lax
Maträtt
Benfri kyckling
Upptining
Gratinering
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. För att bryna och
göra gratänger.
Kycklingvingar, färska
Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du baka bröd
och bullar med mycket
bra och professionellt
resultat vad gäller krispighet, färg och glans.
-
Matkategori: Fågel
För tillredning av
möra, saftiga stekar.
Brödbakning
Fisk, ugnsbakad
Kyckling
Kycklingvingar, frysta
Kycklinglår, färskt
Kycklinglår, fryst
Kyckling, 2 halvor
Matkategori: kött
Maträtt
Nötkött
Bräserat kött
Köttfärslimpa
Röd
Röd
Medium
Engelsk rostbiff
Medium
Välstekt
Välstekt
SVENSKA
15
Matkategori: Pizza/Quiche
Maträtt
Maträtt
Pizza, tunn
Röd
Skandinaviskt kött
Pizza, extra fyllning
Medium
Välstekt
Pizza
Revbensspjäll
Fläsk
Kalvkött
Vilt
Fryst portionspizza
Stek av gris
Gratinerade baguetter
-
Grishals
Tarte Flambée
-
Fläskbog
Matig paj
-
Kalvlägg
Quiche lorraine
-
Fransyska
Pajer
-
Lammstek med ben
Lamm
Fryst panpizza
Kyld pizza
Fläsklägg, förkokt
Fläskstek
Fryst pizza
Matkategori: Tårta/Bakverk
Lammsadel
Maträtt
Lammstek, rosa
Sockerkaka
-
Hare
• Harbog
• Harsadel
Äppelkaka, täckt
-
Sockerkaka
-
• Harsadel
Äppelpaj
-
Rådjursstek
• Bog
• Rådjurssadel,
hjortsadel
Ostkaka, bakform
-
Brioche
-
Sandkaka
-
Viltstek
Paj
-
Stek av vilt
Efterrättspaj
-
Mandelkaka
-
Muffins
-
Bakverk
-
Smördegskakor
-
Petits-choux med
fyllning
-
Smördeg
-
Eclairs
-
Matkategori: Ugnsrätter
Maträtt
Fryst lasagne/
cannelloni
-
Grönsaksgratäng
-
Desserter
-
16
www.aeg.com
Maträtt
Maträtt
Mandelbiskvier
-
Mördegskakor, kex
-
Julkakor
-
Fryst Apfel Strudel
-
Bakplåt
Sockerkakssmet
Jästdeg
Pommes Frites, frys- ta
Kroketter
-
Croquetter
-
Hash browns
-
Använd
eller
för att
ställa in de nya värdena vid
ändring av vikt eller
innertemperatur för rätten.
Ostkaka, bakplåt
-
Brownies
-
Rulltårta
-
6.6 Ställa in en värmefunktion
Jästkaka
-
Smulpaj
-
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
Sockerkaka
-
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
Mördegsbas
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ställ in temperaturen.
Mördegsbotten
Sockerkaksbotten
Frukttårta, mördegsbotten
Fruktkaka
Sockerkakssmet,
frukttårta
Jästdeg
Matkategori: Bröd/Bullar
Maträtt
Bullar, djupfrysta
Ciabatta
Runt bröd
Fylld vetefläta
Osyrat bröd
Matkategori: Smårätter
Maträtt
Pommes Frites, tun- na
Pommes Frites,
tjocka
för att bekräfta.
6.7 Indikator för uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.8 Snabbstart
Franskbullar
Bröd
7. Tryck på
-
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
Den här funktionen är inte tillgänglig för
vissa ugnsfunktioner.
6.9 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
SVENSKA
17
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Du
kan också sätta på den
när ugnen är avstängd.
Använd
för att slå på
funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara på
(högst 23 timmar 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59
minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Ugnen använder restvärmen
för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att ugnen ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås
på när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
18
www.aeg.com
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
7.4 Tillägg tid
2. Tryck
för att slå på eller
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
4. Tryck på
.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de automatiska
program på vår hemsida.Om du vill ha
receptboken, se PNC-numret på
märkplåten på främre ramen i ugnen.
8.2 Recept med Automatiska
recept
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
Den här ugnen har en uppsättning
recept som du kan använda. Recepten är
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
SVENSKA
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Aktivera produkten.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är
instucken i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
19
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Matkategori: gryta
1. Aktivera produkten.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i matlagningstermometerns
spets i grytans mitt. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
4. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
6. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
Produkten stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
20
www.aeg.com
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
6. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
8. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
En ljudsignal hörs när maten har nått
inställd temperatur. Produkten stängs av
automatiskt.
9. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
10. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen .
Liten fördjupning upptill
ökar säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
SVENSKA
21
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Aktivera programmet
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favoriter. Du kan också använda den när
ugnen är avstängd.
10.2 Använda barnlåset
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan
automatiskt.
Ett meddelande visas på
displayen när du trycker på
en symbol.
1. Tryck på
för att slå på displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande .
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Den kan sättas på endast när ugnen är
igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Om pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och en
symbol i form av en nyckel
visas på displayen.
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
När du stänger av ugnen
stängs även funktionen av.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
22
www.aeg.com
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
10.8 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är olåst när du köper ugnen.
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
FÖRSIKTIGHET!
Flytta inte lucklåset vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när du
stänger ugnsluckan.
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid, Sluttid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när ugnen stängs av är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om ugnen stängs av och du ställer
in funktionen: Signalur. När
10.9 Hur man använder det
mekaniska lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
SVENSKA
23
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
2
10.10 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
11.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
11.3 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmning
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första
hyllpositionen. Efter halva
uppvärmningstiden kan du byta plats på
dem.
Jäsning av deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg degen i en stor form och täck
den med en våt handduk eller plastfolie.
Ställ in funktion: Jäsning av deg och
tillagningstiden.
Upptining
24
www.aeg.com
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllpositionen.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
11.4 Gräddning
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
11.5 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
SVENSKA
11.6 Bakning på en nivå
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka / Fruktka- Varmluft
kor
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av mördeg, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
170 - 180
10 - 25
2
Tårtbotten av sock- Varmluft
erkakssmet
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
170 - 190
60 - 90
1
Sockerkaka / Brioche
Över-/undervärme
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
(°C)
(min.)
Vetefläta / Runt
bröd, förvärmning
är inte nödvändigt
Över-/undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Över-/undervärme
160 - 180
50 - 70
2
Rågbröd:
Över-/undervärme
först: 230
20
1
sedan: 160 - 180
30 - 60
Petits-choux med
fyllning / Eclairs
Över-/undervärme
190 - 210
20 - 35
3
Rulltårta,
Över-/undervärme
180 - 200
10 - 20
3
25
26
www.aeg.com
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
(°C)
(min.)
Kaka med smördegstopping, förvärmning är inte
nödvändigt
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Mandelsockerkaka / Sockerkakor
Över-/undervärme
190 - 210
20 - 30
3
Fruktkaka, förvärm- Över-/undervärning är inte nödme
vändigt
180
35 - 55
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg, grädde, kräm)
160 - 180
40 - 60
3
Över-/undervärme
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Socker- Varmluft
kakssmet
150 - 160
10 - 20
Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Kakor med jäst
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor, förvärm Varmluft
den tomma ugnen
170 - 180
20 - 30
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
190 - 210
10 - 25
Över-/undervärme
SVENSKA
27
11.7 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Makaronipudding
Över-/undervärme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över-/undervärme
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng, förVarmluftsgrillning
värm den tomma ugnen
160 - 170
15 - 30
Baguetter med smält
ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Milk rice
Över-/undervärme
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över-/undervärme
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
11.8 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen: Varmluft.
SLÄTA BULLAR
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ
BAKPLÅTAR
(°C)
(min.)
Petits-choux med fyllning / Eclairs, förvärm
den tomma ugnen
160 180
25 - 45
Smuldegspaj
150 160
30 - 45
(°C)
(min.)
Mördegskakor, kex
150 160
20 - 40
Maränger
80 100
130 170
Mandelbiskvier
100 120
40 - 80
Kakor med jäst
160 170
30 - 60
Smördegskakor, för170 värm den tomma ugnen 180
30 - 50
Franskbullar
20 - 30
180
11.9 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
28
www.aeg.com
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
11.10 Stekning
Använd den första hyllnivån.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Över-/undervärme
230
120 - 150
Engelsk rostbiff el- 1 cm tjocka
ler filé, röd, förvärm
den tomma ugnen
Varmluftsgrillning
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff el- 1 cm tjocka
ler filé, medium,
förvärm den tomma
ugnen
Varmluftsgrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff el- 1 cm tjocka
ler filé, välstekt, förvärm den tomma
ugnen
Varmluftsgrillning
170 - 180
8 - 10
Grytstek
1 - 1,5 kg
FLÄSKKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotletter / Revbensspjäll 1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Bog / Hals / Skinkstek
SVENSKA
KALVKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
LAMMKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lamm, sadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILTSTEK LÄTT ROSA
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare,
lägg, förvärm
den tomma ugnen
1
Över-/undervärme
230
30 - 40
Rådjur, sadel
1.5 - 2
Över-/undervärme
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
Över-/undervärme
180 - 200
60 - 90
29
30
www.aeg.com
FÅGEL
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/undervärme
11.11 Brödbakning
(°C)
(min.)
210 - 220
40 - 60
Använd den andra hyllpositionen.
Förvärmning rekommenderas inte.
BRÖD
(°C)
(min.)
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
SVENSKA
BRÖD
(°C)
(min.)
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
Fullkornsbröd
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbröd med hela korn
170 - 190
60 - 90
Franskbullar
190 - 210
20 - 35
11.12 Knaprigt med Pizza-funktion
PIZZA
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
Äppelpaj, täckt
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före tillagning.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pizza, tunn botten
200 - 230
15 - 20
Pizza, tjock botten
180 - 200
20 - 30
31
32
www.aeg.com
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före tillagning.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Osyrat bröd
230 - 250
10 - 20
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirog
180 - 200
15 - 25
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
11.13 Grill
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
GRILL
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstek,
skinkstek.Matlagningstermometer
temperaturen får inte överstiga 65 °C.
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
SVENSKA
3. Använd Matlagningstermometer.
4. Välj funktionen: Långsam tillagning.
Du kan ställa in ugnstemperaturen på
mellan 80 °C och 150 °C under de
första 10 minuterna. Standard är 90
33
°C. Ställ in temperaturen för
Matlagningstermometer.
5. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
Ställ in temperaturen till 120 °C.
(kg)
(min.)
Stekar
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Oxfilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvstek
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Fryst mat
AVFROSTNING
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjocka
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter / Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, färsk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fryst
160 - 180
40 - 60
2
Makaronipudding med ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
34
www.aeg.com
11.16 Upptining
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första hyllnivån.
(kg)
(min.)
(min.)
Upptinings- Mer avfrosttid
ningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik. Vänd
efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Öring
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något fryst.
Tårta
1.4
60
60
-
11.17 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
MJUK FRUKT
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillagningstid tills
det börjar sjuda
Jordgubbar / Blå35 - 45
bär / Hallon / Mogna
krusbär
SVENSKA
35
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
STENFRUKT
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
Persikor /
Kvitten /
Plommon
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRÖNSAKER
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
Blandade in- 50 - 60
lagda grönsaker
5 - 10
Kålrabbi / Är- 50 - 60
ter / Sparris
15 - 20
GRÖNSAKER
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Ställ in temperaturen till 60 - 70 °C.
FRUKT
(tim)
11.18 Torkning - Varmluft
Plommon
8 - 10
Aprikoser
8 - 10
Äppelskivor
6-8
Päron
6-9
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
11.19 Matlagningstermometer
NÖTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Rare
Medium
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
36
www.aeg.com
NÖTKÖTT
Köttfärslimpa
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
80
83
86
FLÄSKKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Skinka / Stek
80
84
88
Sadel, kotlett / Fläskkotlett, rökt /
Fläskkotlett, kokt
75
78
82
KALVKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
FÅR/LAMMKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Får, lägg
80
85
88
Får, sadel
75
80
85
Lammstek / Lamm, lägg
65
70
75
VILTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Hare, sadel / Rådjur, sadel
65
70
75
Hare, lägg / Hare, hel / Rådjur,
lägg
70
75
80
SVENSKA
FÅGEL
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kyckling
80
83
86
Anka, hel/halv / Kalkon, hel/filé
75
80
85
Anka, filé
60
65
70
FISK (LAX, TRUT, GÖS)
Fisk, hel/stor/ångkokt / Fisk, hel/
stor/grillad
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
60
64
68
GRYTOR - FÖRVÄLLDA
GRÖNSAKER
Squashgryta / Broccoligryta / Fänkålsgryta
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR
Cannelloni / Lasagne / Makaronipudding
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR - SÖTA
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Brödgryta med eller utan frukt /
Risgrynsgryta med eller utan frukt / 80
Söt nudelgryta
11.20 Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Medium
Mer
85
90
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
37
38
www.aeg.com
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Portionsformar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
11.21 Varmluft med fukt
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(min.)
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
Äppelkaka gjord med sockerkakssmet (rund
kakform)
160 - 170
70 - 80
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
11.22 Information till
provanstalter
Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.
SVENSKA
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar
(°C)
(min.)
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Lätt sockerkaka utan
fett
Över-/undervärme
160
35 - 50
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Varmluft
cm
160
60 - 90
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Över-/undervärme
cm
180
70 - 90
1
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Smördeg- Varmluft
skakor
140
25 - 40
Mördegskakor / Smördeg- Över-/undervärme
skakor, förvärm den tomma ugnen
160
20 - 30
Småkakor, 20 stycken/plåt, Varmluft
förvärm den tomma ugnen
150
20 - 35
Småkakor, 20 stycken/plåt, Över-/undervärme
förvärm den tomma ugnen
170
20 - 30
39
40
www.aeg.com
BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Mördegskakor /
Smördegskakor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
GRILL
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
(min.)
Rosta
Grill
1-3
5
Nötstek, vänd efter halva tiden
Grill
24 - 30
4
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
SVENSKA
41
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje
dag
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
12.2 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
12.3 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som funktionen: Pyrolys. Det
kan skada produkten.
Rengöringen kan inte starta:
• om matlagningstermometern inte är
borttagen.
• om ugnsluckan inte är stängd.
1. Ta bort alla tillbehör och löstagbara
hyllstöd.
2. Rengör ugnen med varmt vatten och
milt rengöringsmedel.Rengör den
inre ugnsluckan med varmt vatten
och en mjuk trasa.
3. Slå på ugnen.
4. Välj funktionen i menyn: Pyrolys .
Tryck på
.
5. Ställ in längden på rengöringen:
1
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
Tillval
Beskrivning
Snabb
För lättare rengöring: 1 h.
Normal
För standardrengöring: 1
h 30 min.
Intensiv
För en grundlig rengöring:
3 h.
42
www.aeg.com
6. Tryck på
.
När rengöringen startar är ugnsluckan
låst och lampan släckt.
Du kan avsluta rengöringen innan den är
klar genom att stänga av ugnen.
VARNING!
När funktionen är klar är
ugnen väldigt varm. Det
finns risk för att du bränner
dig.
Luckan är låst och vissa ugnsfunktioner är
inte tillgängliga förrän temperaturen i
ugnen har gått ner.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
12.4 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A,B och C) i rätt ordning.
Sätt först in glasruta C, som har en
fyrkant tryckt på vänster sida och en
triangel på höger sida. Du ser också de
här symbolerna präglade på luckans list.
Triangeln på glaset måste matcha
triangeln på lucklisten, och
kvadratsymbolen måste matcha
kvadraten. För därefter in de andra två
glasrutorna.
SVENSKA
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
ABC
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt
föremål (t.ex. en tesked) för att
avlägsna lampglaset.
12.5 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
43
44
www.aeg.com
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
SVENSKA
13.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BPE742220B 944187734
BPE742220M 944187859,
944188346
BPE74222FB 944188251,
944188364
BPK742220M 944187849,
944188342
Energiindex
81.2
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
45
BPE742220B
36.0 kg
BPE742220M
36.0 kg
BPE74222FB
36.0 kg
BPK742220M
36.0 kg
46
www.aeg.com
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A
och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
14.2 Energibesparing
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
867353342-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising