AEG | BSK892230M | User manual | Aeg BSK892230M Brugermanual

Aeg BSK892230M Brugermanual
BSE892230M
BSK892230M
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Dampovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENING AF APPARATET......................................................................................8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE...................................................................................... 9
6. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
7. URFUNKTIONER........................................................................................................20
8. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 21
9. EKSTRAFUNKTIONER...............................................................................................23
10. RÅD OG TIP............................................................................................................. 25
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 51
12. FEJLFINDING.......................................................................................................... 55
13. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 58
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
600 (600) mm
Kabinetbredde
550 mm
Kabinetdybde
605 (580) mm
Højden foran på apparatet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
549 mm
DANSK
Bredden bagest på
apparatet
548 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbygningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
1017 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
550 x 20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
5
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
6
www.aeg.com
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
•
•
•
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
• Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Vær forsigtig, når du åbner
apparatets låge, når funktionen er
tændt. Der kan slippe damp ud.
– Åbn apparatets låge forsigtigt
efter tilberedning med damp.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
DANSK
2.8 Bortskaffelse
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrolpanel
Elektronisk programur
Vandbeholder
Stik til madlavningstermometer
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Afkalkning af afløbsrøret
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
9
3.2 Tilbehør
Grill/bradepande
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Til bagning og stegning, eller som en
drypbakke til opsamling af fedt.
Termometer
Til måling af temperaturen i maden.
7
8
www.aeg.com
Fad med si-indsats.
Indstilling af damp
Dampsættet tømmer kondensvandet fra
maden under tilberedning med damp.
Brug det til at tilberede grønt, fisk,
kyllingebryst. Sættet egner sig ikke til
mad, som skal tilberedes med vand,
f.eks. ris, polenta, pasta.
4. BETJENING AF APPARATET
4.1 Kontrolpanel
1
2
3
4
5
Funktion
Bemærkning
1
Tænd/sluk (On/
Off)
Tænde og slukke for apparatet.
2
Display
Viser apparatets aktuelle indstillinger.
Til at justere indstillingerne og navigere i menuen.
3
Drejeknap
Tryk på
for at tænde apparatet.
Hold drejeknappen for at aktive indstillingsskærmen.
Hold og drej drejeknappen for at navigere i menuen.
Hold og tryk drejeknappen ind for at bekræfte en indstilling eller åbne den valgte undermenu.
For at vende tilbage til den forrige menu skal du finde tilvalget
Tilbage på menulisten eller bekræfte en valgt indstilling.
4
Til at tænde valgt funktion.
5
Til at slukke valgt funktion.
4.2 Display
Når displayet er blevet tændt, vises
ovnfunktionstilstanden.
150°C
14:05
DANSK
Displayet med det højeste antal
funktioner indstillet:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
85°C
1h 15m
Options
9
A.
B.
C.
D.
E.
Påmindelse
Op-timer
Ovnfunktion og -temperatur
Tilvalgsfunktioner eller Aktuel tid
En funktions varighed og
sluttidspunkt eller Termometer
F. Menu
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Du skal indstille sproget, Lysstyrke
display, Vandets hårdhed og Aktuel tid.
5.3 Indstilling af vandets
hårdhedsgrad
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
Når du slutter ovnen til nettet for første
gang, skal du indstille vandets
hårdhedsgrad.
Se intervallet af vandets hårdhedsgrad
(dH) med tilsvarende kalkaflejring og
vandkvalitet i tabellen nedenfor.
5.2 Første tilslutning
Efter den første tilslutning vises
softwareversionen i 7 sekunder.
Vandets hårdhed
Kalkaflejring
(mmol/l)
Kalkaflejring (mg/l) Vandklassificering
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Blød
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Moderat
hårdt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårdt
4
over 21
over 3,8
over 150
Meget hårdt
Fyld vandbeholderen med kogt vand,
når vandets hårdhed overskrider
værdierne i tabellen.
1. Tag strimlen med de 4 farveskift, der
fulgte med dampsættet i ovnen.
2. Anbring alle strimlens reaktionszoner
i vand i ca. 1 sekund.
Anbring ikke strimlen under rindende
vand.
3. Ryst strimlen fri for overskydende
vand.
4. Vent 1 minut, og se vandets hårdhed
på nedenstående tabel.
Reaktionszonerne fortsætter med af
skifte farve. Kontrollér vandets
10
www.aeg.com
hårdhed senere end 1 minut efter
testen.
5. Indstil vandets hårdhedsgrad: menu:
Grundindstillinger.
Teststrimmel
Teststrimmel
Vandets hårdhed
3
4
Vandets hårdhed
1
Du kan ændre vandets hårdhedsgrad i
menuen: Grundindstillinger /
Opsætning /Vandets hårdhed.
2
6. DAGLIG BRUG
5. Indstil temperaturen og bekræft.
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Ovnfunktioner
Slå ovnfunktionerne til og fra.
1. Tænd ovnen.
2. Hold på drejeknappen.
Den sidst anvendte funktion er
understreget.
3. Tryk på drejeknappen for at gå ind i
undermenuen, og drej den for at
vælge en ovnfunktion.
4. Tryk på drejeknappen for at
bekræfte.
6. Tryk på
. Termometer kan
frakobles når som helst inden eller
under tilberedningen. Visse
funktioner indeholder en sekvens af
pop-up-beskeder. Tryk på
drejeknappen for at gå til den næste
pop-up-besked. Efter den sidste
bekræftelse starter funktionen.
Tryk på
funktion.
for at slukke for en
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
Ovnfunktioner: Specielle emner
Ovnfunktion
Egnet til
Lavtemperaturstegning
Til at tilberede møre, saftige stege.
Holde varm
Til at holde maden varm.
Tallerkenvarmer
Til at opvarme tallerkener til servering.
Henkogning
Til henkogning af grøntsager (f.eks. pickles).
Tørring
Til at tørre skiveskåret frugt, grøntsager og svampe.
DANSK
Ovnfunktion
11
Egnet til
Yoghurt-funktionen
Til at lave yoghurt. Lampen er slukket i denne
funktion.
Optøning
Til at optø mad (grøntsager og frugt). Optøningstiden afhænger af de frosne madvarers mængde
og omfang.
Gratiner
Til ovnretter som lasagne eller kartoffelgratin. Til
at lave gratiner og til at brune.
Ovnfunktioner: Standard
Ovnfunktion
Anvendelse
Varmluft
Bagning på tre ovnriller og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/undervarme.
Varmluft + Under
Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød bund. Indstil temperaturen 20 - 40
°C lavere end for funktionen: Over-/undervarme.
Over-/undervarme
Til at bage og stege mad på en hyldeposition.
Bund + Grill + Blæser
Til tilberedning af sprøde færdigretter (f.eks.
pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller).
Grill
Til grillstegning af tynde stykker mad og til ristning af brød.
Grill + Blæser
Til at stege store stykker kød eller fjerkræ med
ben i på en hyldeposition. Til at lave gratiner og til
at brune.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
12
www.aeg.com
Ovnfunktion
Anvendelse
Fugtig varmluft
Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger, Fugtig varmluft. Ovnlågen
bør være lukket under tilberedning, så funktionen
ikke afbrydes og for at sikre, at ovnen virker med
den højest mulige energieffektivitet. Når du bruger denne funktion, kan temperaturen i ovnrummet variere fra den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes.Varmeeffekten kan reduceres.
Få generelle anbefalinger til at spare energi i kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparelse. Denne funktion blev anvendt til at overholde energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1. Når du bruger
denne funktion, slukkes lampen automatisk efter
30 sekunder.
Ovnfunktioner: Damp
Ovnfunktion
Egnet til
Fuld damp
Til dampning af grøntsager, tilbehør eller fisk.
Fugtighed Høj
Funktionen er egnet til at tilberede lækre retter
som custards, flan, ragouter og fisk.
Fugtighed Medium
Funktionen er egnet til at tilberede kogt og braiseret kød, såvel som brød og sød gærdej. Takket
være kombinationen af damp og varme får kødet
en mør og saftig konsistens og bagværk af gærdej får en sprød og glansfuld skorpe.
Fugtighed Lav
Funktionen er egnet til kød, fjerkræ, ovnretter og
sammenkogte retter. Takket være kombinationen
af damp og varme får kødet en saftig og mør konsistens og en sprød skorpe.
Opvarmning med damp
Genopvarmning af mad med damp forhindrer udtørring af overfladen. Der forsynes varme på en
mild og jævn måde, hvilket giver mulighed for at
gendanne madens smag og aroma, som da den
blev tilberedt. Denne funktion kan også anvendes
til at genopvarme maden direkte på en tallerken.
Du kan genopvarme flere tallerkener ad gangen
ved at bruge flere ovnribber.
DANSK
Ovnfunktion
Egnet til
SousVide tilberedning
Funktionsnavnet henviser til en tilberedningsmetode i vakuumforseglede poser ved lave temperaturer. Se afsnittet SousVide tilberedning herunder
samt kapitlet "Råd og tips" med kogetabellerne
for yderligere oplysninger.
Brød
Brug denne funktion til at bage brød og småt
gærbrød med en sprødhed, farve og glans, som
var de bagt af en professionel bager.
Hævning af dej
Til at øge hastigheden af dejens hævning. Det
forhindrer, at dejoverfladen bliver tør og holder
dejen elastisk.
Vandbeholder
Du kan fylde vandbeholderen på to
måder:
A
F
B
MA
X
C
E
13
• lad vandbeholderen være i ovnen, og
fyld den med en kande.
• kobl vandbeholderen fra ovnen, og
fyld den fra en vandhane.
Når du fylder vandbeholderen fra
vandhanen, skal du bære beholderen i
vandret position for at undgå at spilde
vandet.
MAX
D
A. Låg
B. Bølgebryder
C. Beholderdel
D. Vandfyldningshul
E. Skala
F. Frontknap
Du kan fjerne vandbeholderen fra ovnen.
Tryk det forsigtigt på frontknappen. Når
du har trykket på vandbeholderen,
trækkes den selv ud af ovnen.
XA
M
MAX
Når du fylder vandbeholderen, skal du
indsætte den i samme position. Tryk på
frontknappen, til vandbeholderen er
inden i ovnen.
Tøm vandbeholderen, hver gang du har
brugt den.
FORSIGTIG!
Hold vandbeholderen væk
fra varme overflader.
Tilberedning med damp
Vandbeholderen låg er i
betjeningspanelet.
14
www.aeg.com
ADVARSEL!
Brug kun koldt vand fra
hanen. Brug ikke filtreret
(demineraliseret) eller
destilleret vand. Brug ikke
andre væsker. Hæld ikke
brændbare eller alkoholiske
væsker i vandbeholderen.
1. Tryk på vandbeholderens dæksel for
at åbne den og trække den ud af
ovnen.
2. Fyld koldt vand i vandbeholderen til
det maksimale niveau (ca. 950 ml
vand).Det påfyldte vand rækker til ca.
50 minutter.Brug skalaen på
vandbeholderen
3. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
Tør den våde
vandbeholder med en
blød klud, inden du
indsætter den i ovnen.
4. Tænd ovnen.
5. Indstil en damp-ovnfunktion og
temperaturen.
6. Vælg om nødvendigt funktionen:
eller: Slut tid
.
Varighed
Dampen viser sig efter ca. 2 minutter.
Når ovnen når den indstillede
temperatur, udsendes et signal.
Når vandbeholderen er ved at løbe
tør for vand, udsendes signalet, og
vandbeholderen skal fyldes op igen
for at fortsætte dampkogningen,
som beskrevet herover.
Signalet udsendes, når tilberedningen er
slut.
7. Sluk ovnen.
8. Tøm vandbeholderen, når
tilberedningen med damp er
afsluttet.
FORSIGTIG!
Ovnen er meget varm.
Der er risiko for
forbrænding. Vær
forsigtig, når du tømmer
vandbeholderen.
9. Efter tilberedning med damp kan der
kondenseres damp i bunden af
ovnrummet. Du bør altid tørre
bunden af ovnrummet, når ovnen er
afkølet.
Lad ovnen tørre helt med åben dør. For
at gøre tørringen hurtigere kan du lukke
lugen og opvarme ovnen med
funktionen: Varmluft ved temperatur
150°C i ca. 15 minutter.
I slutningen af
damptilberendingen kører
køleblæserne hurtigere for
at fjerne dampen.
6.2 Menu - overblik
Menu
170°C
Options
Menu
Menupunkt
Egnet til
Hjælp til tilberedning
Indeholder en liste med automatiske programmer.
Rengøring
Indeholder en liste med rengøringsprogrammer.
Grundindstillinger
Bruges til at indstille apparatkonfigurationen.
Undermenu for: Rengøring
Undermenu
Forløb
Rengøring med damp
Procedure for rengøring af apparatet, når det er en
smule snavset og ikke brændt adskillige gange.
DANSK
15
Undermenu
Forløb
Rengøring med damp plus
Procedure for rengøring af genstridigt snavs med hjælp
fra en ovnrenser.
Afkalkning
Procedure for rengøring af dampkredsløbet for kalk.
Rensning
Procedure til rensning og rengøring af dampkredsløbet
efter hyppig brug af dampfunktionerne.
Undermenu for: Grundindstillinger
Undermenu
Beskrivelse
Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen ikke tændes
utilsigtet. Du kan aktivere og deaktivere denne funktion
via menuen Grundlæggende indstilling. Når den er aktiveret, vises børnesikringen på displayet, når du tænder for ovnen. For at gør det muligt at bruge ovnen skal
du vælge kodebogstaverne med drejeknappen i den
følgende rækkefølge: A B C.
Hurtig opvarmning
Reducerer opvarmningstid som standard. Bemærk, at
funktionen kun er tilgængelig for visse ovnfunktioner.
Heat+Hold
Holder den tilberedte mad varm i 30 minutter efter en
endt tilberedning. Tryk på drejeknappen for at slukke
for den tidligere. Når denne funktion er aktiv, vises
meddelelsen "Keep warm started" (Hold varm startet)
på displayet. Bemærk, at den kun er tilgængelig for
nogle af opvarmningsfunktionerne, og hvis Varighed er
indstillet.
Forlængelse af tiden
Til at forlænge foruddefineret tilberedningstid. Bemærk, at funktionen kun er tilgængelig for visse ovnfunktioner.
Opsætning
Til at indstille ovnkonfigurationen.
Service
Viser softwarens version og konfiguration.
Undermenu for: Opsætning
Undermenu
Beskrivelse
Sprog
Angiver sprog.
Aktuel tid
Angiver den aktuelle tid og dato.
Panel signal
Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. Tonen for TIL/FRA og STOP kan ikke deaktiveres.
Alarm/Fejl signaler
Aktiverer og deaktiverer alarmtonerne.
Signal volume
Indstiller lydstyrke for tastetoner og signaler i trin.
16
www.aeg.com
Undermenu
Beskrivelse
Lysstyrke display
Indstiller lysstyrke i displayet i trin.
Vandets hårdhed
Indstiller vandets hårdhedsgrad.
Undermenu for: Service
Undermenu
Beskrivelse
DEMO
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468
Vis licenser
Information om licenser.
Vis softwareversion
Information om softwareversion.
Fabriksindstillinger
Gendan fabriksindstillinger.
Undermenu for: Hjælp til
tilberedning
Alle retter i denne undermenu har en
foreslået funktion og temperatur. Disse
parametre kan justeres manuelt i
overensstemmelse med brugerens
præference.
Kød
Svin
Steg
Skinke
Stegt
Dampet
Skank, forkogt
Det niveau, en ret tilberedes ved:
• Rød eller Mindre
• Rosa i midten
• Gennemstegt eller Mere
Ribben
Pølser
Kalvekød
Kød
Oksekød
Frisk
Røget
Ved nogle retter kan du også vælge
tilberedningsmetoden:
• Vægtautomatik
• Termometer
Fødevarekategori: Kød og fisk
Mørbrad
Mørbrad
Steg
Tyndsteg
Steg
Skank
Lam
Mørbrad
Tournedos
Steg
Kogt oksekød
Ryg
Lår
Farsbrød
Skandinavisk
oksekød
Dyreryg
Vildt
Ryg
Kølle
Hare
Ryg
Lår
DANSK
Skaldyr
Fjerkræ
Kylling
Kammuslinger
Hel
Halv
Fødevarekategori: Side-/ovnretter
Bryst
Dampet
Retter
SousVide
Tilbehør
Lår
Vinger
And
Hel:
Kartofler
Frisk
Dampet
Kartofler
Frossen
Pommes Frites
Kartoffelbåde
Gås
Hel:
Brasede kartofler
Bryst
Ris
Fisk
Hel fisk
lille
Pasta, frisk
Stegt
Polenta
Dampet
Rosa i midten
Stegt
stor
Stegt
Kuvertbrød
Tynd
Dampet
Suppeboller
med gær
Ovnretter
Lasagne
Kartoffelgratin
SousVide
Tyk
Dampet
Pastaretter
SousVide
Grøntsagsgratin
Fiskegratiner
Fiskepinde
Gryderet,
krydret
Skaldyr
Grøntsagsgryde
Rejer
Muslinger
Dampet
SousVide
Bælgfrugter
og korn
Dampet
Terrine
SousVide
Kuvertbrød
Kuvertbrød
med kartofel
Dampet
Dampet
Fileter
SousVide
Kroketter
Bryst
Kalkun
17
18
www.aeg.com
Fødevarekategori: Desserter/bagning
Retter
Ret
Blødkogt
Æg
Kage i form
Lukket æbletærte
Hårdkogt
Kvarkkage
Æg, bagte
Æblekage,
lukket
Fødevarekategori: Bagning, krydret
Bund af
mørdej
Ret
Frisk
Pizza
Frossen
Tynd
Tyk
Sukkerbund
til tærte
Tynd
Sandkage
Tyk
Formkage
Snacks
Tærter
Kage på pla- Æble strude
del, frossen
Kold
Quiche
Tynd
Brownies
Tyk
Frisk
Flute
Tysk julestollen
Franskbrød
Frugttærte
Sukkerdej
Rugbrød
Gærdej
Frisk
Frossen
Forbagt
Formkage
Sukkerkage
Roulade
Fletbrød
Sød tærte
Flute
Gærkage
Brød
Forbagt
Sød mørdej
Rugbrød
Flade madbrød
Frossen
Kvarkkage
Ciabatta
Brød med
hele korn
Brød
Småt gærbrød
Mandelkage
Rosa i midten
DANSK
Ret
Ret
Lille mørdej- Små kager i
skage
form
Gulerødder
Flødeboller
Flødekager
Blomkål
Makroner
Muffins
Kagesnitter
Bladselleri
Squash, skiver
Aubergine
Flan
Creme
Fennikel
Gryderet,
sødt
Porre, ringe
Fødevarekategori: Grøntsager
Asparges, hvide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Ærter
Peberfrugt
Dampet
SousVide
Græskar
Dampet
Savoykål
SousVide
Spinat, frisk
Dampet
SousVide
Tomater
Rødbede
Fødevarekategori: Frugt
Skorzonerrod
Broccoli
Hel
Champignon, skiver
Ret
Asparges, grønne
Buketter
Grønne bønner
Søde dumplinger
Artiskok
SousVide
Knoldselleri
Butterdej
Lagkagebunde af
mørdej
Dampet
Buketter
Ret
Hel
Æbler
Rosenkål
Mango
Glaskål
Nektariner
Ferskner
Ærter
19
20
www.aeg.com
6.3 Tilvalgsfunktioner
Ret
Ananas
Menu
170°C
Blommer
Options
Tilvalgsfunktioner
Beskrivelse
Timerindstillinger
Indeholder en liste med urfunktioner.
Hurtig opvarmning
Til at reducere opvarmningstiden i den aktuelle ovnfunktion.
Til / Fra
Set + Go
Til at indstille en funktion og slå den til senere. Når den er indstillet, vises meddelelsen "Set&Go active" på displayet. Tryk på
Start for at slå den til. Når denne funktion er
aktiv, forsvinder meddelelsen fra displayet,
og ovnen går i gang. Bemærk, at den kun er
tilgængelig for nogle af opvarmningsfunktionerne, og hvis Varighed/Sluttid er indstillet.
6.4 Restvarme
Når der slukkes for ovnen, viser displayet
restvarmen. Du kan bruge varmen til at
holde maden varm.
7. URFUNKTIONER
7.1 Timerindstillinger
Urfunktionstast
Anvendelse
Op-timer
Overvåger automatisk, hvor længe funktionen varer. Synligheden af Op-timer kan slås
til og fra.
Varighed
Til at indstille en tilberedningslængde.1)
Slut tid
Til at indstille sluttiden for en ovnfunktion.
Dette tilvalg er kun tilgængeligt, når Varighed er indstillet. Brug funktionerne Varighed
og Slut tid samtidigt til automatisk at tænde
og slukke for ovnen på et givet tidspunkt senere. 1)
DANSK
Urfunktionstast
21
Anvendelse
Påmindelse
Bruges til at indstille en nedtælling.1)
Denne funktion har ikke indflydelse på ovnen.
Vælg
og indstil tiden. Når tiden er gået,
udsendes signalet. Tryk på drejeknappen for
at stoppe signalet.
Når ovnen er slukket, skal du trykke på drejeknappen for at slå denne funktion til.
1) Højst 23 t 59 min
8. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Termometer
Termometer måler temperaturen i
maden. Når maden har nået den angivne
temperatur, slukker apparatet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
• ovntemperaturen (minimum 120 °C),
• madens kernetemperatur.
FORSIGTIG!
Brug kun det medfølgende
tilbehør og de originale
reservedele.
Anvisninger for de bedste resultater:
• Ingredienserne bør være ved
stuetemperatur.
• Termometer kan ikke anvendes til
retter med væske.
• Under tilberedning skal Termometer
blive i retten, og stikket skal forblive i
kontakten.
• Brug de anbefalede indstillinger til
madens kernetemperatur.
ADVARSEL!
Se kapitlet "Nyttige
oplysninger og råd".
Apparatet beregner en
anslået sluttid for
madlavningen. Den
afhænger af mængden af
mad, den indstillede
ovnfunktion og
temperaturen.
Fødevarekategorier: kød,
fjerkræ og fisk
1. Tænd for ovnen.
2. Indsæt spidsen af Termometer i
midten af kød eller fisk, om muligt i
den tykkeste del. Sørg for, at mindst
3/4 af Termometer er inde i retten.
3. Sæt stikket af Termometer i
bøsningen på ovnens forside.
22
www.aeg.com
Displayet viser: Termometer.
4. Indstil den ønskede
centrumtemperatur.
5. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
Når retten når den indstillede
temperatur, udsendes et signal. Ovnen
slukkes automatisk.
6. Tryk på drejeknappen for at stoppe
signalet.
7. Tag stikket af Termometer ud af
kontakten, og tag retten ud af ovnen.
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrændinger, da
Termometer bliver meget
varmt. Pas på, når du
trækker det ud og fjerner
det fra maden.
Fødevarekategori: gryderet
1. Tænd for ovnen.
2. Anbring halvdelen af ingredienserne
i et stegefad.
3. Indsæt spidsen af Termometer
nøjagtigt i midten af gryderetten.
Termometer bør stabiliseres ét sted
under tilberedningen. Brug en fast
ingrediens til at opnå dette. Brug
stegefadets kant til at understøtte
silikonehåndtaget af Termometer.
Spidsen af Termometer bør ikke
berøre bunden af et stegefad.
4. Dæk Termometer med resten af
ingredienserne.
5. Sæt stikket af Termometer i
bøsningen på ovnens forside.
Displayet viser: Termometer.
6. Indstil den ønskede
centrumtemperatur.
7. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
Når den indstillede temperatur i retten
nås, udsendes et lydsignal. Ovnen
slukkes automatisk.
8. Tryk på drejeknappen for at stoppe
signalet.
9. Tag stikket af Termometer ud af
kontakten, og tag retten ud af ovnen.
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrændinger, da
Termometer bliver meget
varmt. Pas på, når du
trækker det ud og fjerner
det fra maden.
DANSK
Ændre den valgte
centrumtemperatur
Du kan ændre centrumtemperaturen og
ovntemperaturen til enhver tid under
tilberedningen.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
på displayet.
1. Vælg
2. Drej drejeknappen for at ændre
temperaturen.
3. Tryk for at bekræfte.
8.2 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, .
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
9. EKSTRAFUNKTIONER
9.1 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
23
24
www.aeg.com
9.4 Sådan bruges den
mekaniske dørlås
(°C)
200 - 230
(t)
5.5
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys,
Termometer,Varighed, Slut tid.
1. Træk dørlåsen frem, indtil den låses
på plads, for at slå dørlåsen til.
2. Skub lørlåsen tilbage i panelet for at
frakoble lørlåsen.
9.2 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
9.3 Mekanisk lågelås
Lågelåsen er ulåst, når du køber ovnen.
9.5 Åbning af lågen med
tilkoblet mekanisk dørlås
Du kan åbne lågen, når den mekaniske
dørlås er tilkoblet.
1. Skub dørlåsen let.
2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget.
1
2
FORSIGTIG!
Bevæg ikke lågelåsen
vertikalt.
Tryk ikke på lågelåsen, når
du lukker ovnlågen.
Hvis du trykker på dørlåsen, indtil der
høres et klik, deaktiverer du dørlåsen.
DANSK
25
10. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
10.1 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken. Tilbered ikke
maden, da den kan forlænge
optøningstiden. Brug ovnens første
ristposition.
10.4 SousVide tilberedning
Denne funktion bruger lavere
tilberedningstemperaturer end normal
tilberedning.
SousVide tilberedning Anbefalinger
Brug friske ferskvarer af høj kvalitet. Rens
altid maden, før du tilbereder den. Vær
altid forsigtig, når du bruger rå æg.
Lave temperaturer er kun velegnede til
de typer mad, der kan spises råt.
Tilbered ikke maden i lang tid, når du
bruger temperaturen under 60 °C.
10.2 Lågens inderside
Kog ingredienser med alkohol inden
vakuumpakning.
På lågens inderside finder du:
Læg vakuumposerne på gitteret ved
siden af hinanden.
• ovnrillernes numre.
• oplysninger om ovnfunktioner,
anbefalede ovnriller og temperaturer
for retter.
10.3 Råd om ovnens særlige
opvarmningsfunktioner
Holde varm
Med denne funktion kan du holde
maden varm. Temperaturen indstilles
automatisk til 80 °C.
Tallerkenvarmer
Med denne funktion kan du opvarme
tallerkener og fade inden servering.
Temperaturen indstilles automatisk til 70
°C.
Anbring tallerkener og fade jævnt på
grillristen i stabler. Brug ovnens første
ristposition. Byt om på dem efter
halvdelen af opvarmningstiden.
Du kan opbevare tilberedt mad i
køleskabet i 2 - 3 dage. Afkøl maden
hurtigt (ved hjælp af isbad).
Brug ikke denne funktion til at
genopvarme madrester.
Vakuumpakning
Brug kun vakuumposerne og
kammervakuumforsegleren, der
anbefales til sous-vide tilberedning. Kun
denne type vakuumforsegler kan
vakuumpakke væsker.
Vakuumposer må ikke genbruges.
For hurtigere og bedre resultater bør
den maksimale vakuumgrad indstilles.
Sørg for, at området, der skal forsegles,
er rent for at garantere en sikker lukning
af vakuumposen.
Sørg for, at kanterne af vakuumposens
inderside er rene, inden de forsegles.
26
www.aeg.com
10.5 SousVide tilberedning:
Kød
Brug kun kød uden ben for at undgå
hulning af vakuumposerne.
KYLLING
Steg fjerkræfiletten med huden nedad
inden vakuumpakning.
Brug ovnens tredje ristposition.
Andebryst, 2 cm tyk,
0,9 kg
(°C)
(min.)
60
140 - 160
Kalkunbryst, 2 cm tyk, 70
0,8 kg
ROASTBEEF
75 - 85
(min.)
10.6 SousVide tilberedning:
Fisk og skaldyr
Rosa, 4 cm tyk, 0,8 60
kg
110 - 120
Tør fiskefileterne med et stykke
køkkenrulle, inden du lægger dem i en
vakuumpose.
Gennemstegt, 4
cm tyk, 0,8 kg
90 - 100
Hæld en kop vand i vakuumposen, når
du tilbereder muslinger.
Oksekød-/kalvefilet
(°C)
65
Brug ovnens tredje ristposition.
LAM/VILDT
FISK OG MAD FRA HAVET
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Havrude, 4 filetter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
Aborre, 4 filetter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
60 - 70
Torsk, 2 filetter 2 cm tykke, 0,65 kg
65
70 75
50 - 60
Kammuslinger, 0,65 kg
60
100 110
Muslinger med skal, 1 kg
95
20 25
Rejer uden skal, 0,5 kg
75
25 30
Blæksprutte, 1 kg
85
100 110
Ørred, 2 filetter 1,5 cm
tykke, 0,65 kg
65
55 65
Lam rød, 3 cm tyk, 60
0,6 - 0,65 kg
180 - 190
Lam medium, 3
cm tyk, 0,6 - 0,65
kg
65
105 - 115
Vildsvin, 3 cm tyk,
0,6 - 0,65 kg
90
Kanin, 1,5 cm tyk,
0,6 - 0,65 kg
70
KYLLING
Kyllingebryst, 3 cm
tyk, 0,75 kg
(°C)
(min.)
70
70 - 80
DANSK
FISK OG MAD FRA HAVET
27
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 95 °C.
Laks, filet 3 cm tyk, 0,8 kg
(°C)
(min.)
65
100 110
For at hindre at der trækker proteiner ud,
skal du udvande ørreden eller laksen i en
10% saltopløsning (100 g salt i 1 liter
vand) i 30 min. og tørre den med
køkkenrulle, inden du lægger den i
vakuumposen.
(min.)
Porre, strimler eller ringe, 0,6 0,7 kg
40 - 45
Peber, strimler eller kvarte, 0,7 0,8 kg
35 - 40
Selleri, ringe på 1 cm, 0,7 - 0,8 kg 40 - 45
10.7 SousVide tilberedning:
Grøntsager
Gulerødder, stykker på 0,5 cm,
0,7 - 0,8 kg
35 - 45
Læg artiskokker i vand med citronsaft,
når du har renset og skåret dem, så
bevarer de farven.
Sellerirod, stykker på 1 cm, 0,7 0,8 kg
45 - 50
Fennikel, stykker på 1 cm, 0,7 0,8 kg
35 - 45
Kartofler, stykker på 1 cm, 0,8 - 1
kg
35 - 45
Artiskokhjerter, kvarte, 0,4 - 0,6
kg
45 - 55
Brug ovnens tredje ristposition.
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 90 °C.
10.8 SousVide tilberedning:
Frugt og desserter
(min.)
Asparges, grønne, hel, 0,7 - 0,8
kg
40 - 50
Asparges, hvide, hel, 0,7 - 0,8 kg 50 - 60
Courgette, stykker på 1 cm, 0,7 - 35 - 40
0,8 kg
Læg æbler og pærer i vand med
citronsaft, når du har renset og skåret
dem, så bevarer de farven.
Brug ovnens tredje ristposition.
FRUGT
Aubergine, stykker på 1 cm, 0,7 - 30 - 35
0,8 kg
Græskar, stykker, 2 cm tykke, 0,7 25 - 30
- 0,8 kg
(°C)
(min.)
Ferskner, 4, halve
90
20 - 25
Blommer, halve, 0,6
kg
90
10 - 15
28
www.aeg.com
grøntsager, kød, fisk, pasta, ris, semulje
og æg.
FRUGT
(°C)
(min.)
Mangoer, 2, skåret i
tern 2 cm tykke
90
10 - 15
Pærer, 4, halve
90
15 - 30
Nektariner 4, halve
90
20 - 25
Ananas, stykker 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
Æbler, 4, kvarte
95
25 - 30
Vaniljecreme x2, 350
g i hver pose
85
20 - 22
10.9 Tilberedning med damp
Brug kun varme- og korrosionsfast
kogegrej eller kogegrej i kromstål.
Når du tilbereder på mere end ét niveau,
skal du sørge for, at der er en afstand
mellem hylderne, så dampen kan
cirkulere.
Start tilberedningen med en kold ovn,
med mindre der anbefales
foropvarmning i nedenstående tabel.
Du kan tilberede et måltid, der består af
nogle få retter, under en enkelt
madlavningssession. For at sikre, at alle
retter er klar på samme tid, bør du starte
med maden med den længste
tilberedningstid og derefter tilføje de
resterende retter på det passende
tidspunkt, som specificeret i
madlavningstabellerne
Eksempel: Den samlede tid af denne
madlavningssession er 40 min. Indsæt
først Kogte kartofler, kvarte, tilføj efter
20 min Laksefileter og Broccoli, buketter efter 30 min.
(min.)
Kogte kartofler,
kvarte
40
Laksefileter
20
Broccoli, buketter
10
Brug den største mængde påkrævede
vand, når du tilbereder mere end én ret
ad gangen.
Brug ovnens anden ristposition.
10.10 Fuld damp
GRØNTSAGER
Vær forsigtig, når du åbner ovnens låge,
når funktionen er tændt. Damp kan
frigives.
Indstil temperaturen til 99 °C.
Sterilisation
Funktionen kan bruges til at sterilisere
beholdere (f.eks. sutteflasker).
Anbring de rene beholdere på hovedet
midt på risten på den første ovnrille.
(min.)
8 - 10
Broccoli, buketter, forvarm
den tomme ovn
10
Flåede tomater
Tilberedning
10 - 15
Spinat, frisk
Med denne funktion kan du tilberede
alle slags mad, fersk eller frossen. Du kan
bruge den til at tilberede, opvarme,
optø, pochere eller blanchere
10 - 15
Squash, skiver
15
Grøntsager, blancherede
Fyld vandbeholderen til den maksimale
vandmængde, og indstil tiden til 40
minutter.
DANSK
GRØNTSAGER
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
29
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
15 - 20
Champignon, skiver
40 - 45
Kål, hvid eller rød, i strimler
15 - 20
Peberfrugt, strimlet
50 - 60
Artiskok
15 - 25
Broccoli, hel
55 - 65
15 - 25
Asparges, grønne
Tørrede bønner, lagt i blød,
forhold mellem vand/
bønner 2:1
15 - 25
Auberginer
60 - 90
Sauerkraut
15 - 25
Græskar, i terninger
70 - 90
Rødbede
15 - 25
Tomater
20 - 25
Bønner, blancherede
20 - 25
Vårsalat, i buketter
20 - 25
Savoykål
20 - 30
Selleri, tern
20 - 30
Porre, ringe
20 - 30
Ærter
(min.)
20 - 30
Ærter / Kaiserpeber
15 - 20
20 - 30
Søde kartofler
Couscous, forhold mellem
vand/couscous 1:1
20 - 30
Fennikel
15 - 25
Tagliatelle, frisk
20 - 30
Gulerødder
20 - 25
25 - 35
Asparges, hvide
Semolina-budding, forhold
mellem mælk/semolina
3,5:1
25 - 35
Rosenkål
20 - 30
Linser, røde, forhold mellem vand/linser 1:1
25 - 35
Blomkål, buketter
25 - 30
Spätzle
25 - 35
Kålrabi, strimler
25 - 35
25 - 35
Hvide bønner
Bulgur, forhold mellem
vand/bulgur 1:1
30 - 40
Sukkermajs på kolbe
25 - 35
Suppeboller med gær
35 - 45
Skorzonerrod
30 - 35
35 - 45
Blomkål, hel
Aromatisk ris, forhold mellem vand/ris 1:1
35 - 45
Grønne bønner
TILBEHØR
Indstil temperaturen til 99 °C.
30
www.aeg.com
TILBEHØR
FISK
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
(min.)
(°C)
15 - 20 Tynd fiskefilet
75 - 80
20 - 25 Rejer, friske
75 - 85
30 - 40
Kogte kartofler, kvarte
20 - 30 Muslinger
100
35 - 45
Suppeboller af brød
20 - 30 Laksefileter
85
35 - 45
Kuvertbrød med kartofel
20 - 30 Ørred, 0,25 kg
85
35 - 45
Ris, forhold mellem vand/ris
1:1, forholdet mellem vand
og ris kan variere alt efter
typen af ris
30 - 40 Rejer, frosne
75 - 85
40 - 45 Fjeldørred, 1 kg
85
40 - 50
Polenta, væskeforhold 3:1
40 - 55
Risbudding, forhold mellem
mælk/ris 2,5:1
45 - 55
Uskrællede kartofler, mellemstore
55 - 60
Linser, brune og grønne,
forhold mellem vand/linser
2:1
KØD
(min.)
(°C)
15 20
Chipolatas
80
20 30
Bayersk pølse / Hvid
pølse
80
FRUGT
20 30
Wienerpølser
80
25 35
Kyllingebryst, pocheret
90
Indstil temperaturen til 99 °C.
55 65
Kogt skinke, 1 kg
99
60 70
Kylling, pocheret, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, pocheret
90
80 90
Kalvekød / Svinekam, 90
0,8 - 1 kg
110 120
Tafelspitz
(min.)
10 - 15
Æble, i skiver
10 - 15
Varme bær
10 - 20
Smeltning af chokolade
20 - 25
Frugtkompot
99
DANSK
31
10.11 Kombination af funktion:
Grill + Blæser + Fuld damp
ÆG
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
10 - 11
Æg, blødkogt
12 - 13
Æg, smilende
18 - 21
Æg, hårdkogt
Du kan kombinere disse funktioner for at
tilberede kød, grøntsager og tilbehør på
ingenting.
1. Indstil funktionen: Grill + Blæser til at
stege kød.
2. Tilføj de tilberedte grøntsager og
tilbehøret.
3. Sænk ovntemperaturen til ca. 90 °C.
Du kan åbne ovnlågen til første
position i ca. 15 minutter.
4. Indstil funktionen: Fuld damp.
Tilbered alle retterne sammen, indtil
de er klar.
Brug den første ovnrille til kød og den tredje ovnrille til grøntsager.
Grill + Blæser
Første trin: tilbered kød
Fuld damp
Andet trin: tilsæt grøntsager
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Roastbeef, 1
kg / Rosenkål,
polenta
180
60 - 70
99
40 - 50
Flæskesteg, 1
kg / Kartofler /
Grøntsager,
sovs
180
60 - 70
99
30 - 40
Kalvesteg, 1 kg / 180
Ris / Grøntsager
50 - 60
99
30 - 40
10.12 Fugtighed Høj
Brug ovnens anden ristposition.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Tynd fiskefilet
85
15 - 25
Æg
90 - 110
15 - 30
Lille fisk, op til
0,35 kg
90
20 - 30
(°C)
(min.)
90
25 - 35
Hel fisk, op til 1 90
kg
30 - 40
Tyk fiskefilet
32
www.aeg.com
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Creme, budding i små skåle
90
35 - 45
Terrines
90
40 - 50
Kuvertbrød
120 - 130
40 - 50
10.13 Fugtighed Medium
(°C)
(min.)
Forbagt småt gærbrød
200
15 - 20
Forbagt småt gærbrød, 40 - 50 g
200
15 - 20
Boller, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Forbagt småt gærbrød, frossent, 40 50 g
200
25 - 35
Farsbrød, råt, 0,5 kg
180
30 - 40
Pastaretter
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Brød, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kartoffelgratin
160 170
50 - 60
Kylling, 1 kg
180 210
50 - 60
Ribbesteg, røget, 0,6 160 - 1 kg, læg i blød i 2 180
timer
60 - 70
Roastbeef, 1 kg
180 200
60 - 90
And, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvesteg, 1 kg
180
80 - 90
Flæskesteg, 1 kg
160 180
90 - 100
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Sødt bagværk af 170 - 180
gærdej
20 - 35
Boller
180 - 200
25 - 35
Stegt fiskefilet
170 - 180
25 - 40
Sødt brød
160 - 170
30 - 45
Stegt fisk
170 - 180
35 - 45
Ovndesserter
160 - 180
45 - 60
Diverse brød,
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
Spareribs
140 - 150
75 - 100
Stuvet / Braiseret kød
140 - 150
100 - 140
10.14 Fugtighed Lav
Brug den anden ovnrille, med mindre
andet er specificeret.
Gås, 3 kg, brug ov170
nens første ristposition
130 - 170
10.15 Opvarmning med damp
Brug anden hyldeposition.
DANSK
33
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Enkelte retter
110
10 - 15
Pasta
110
10 - 15
Ris
110
10 - 15
Kuvertbrød
110
15 - 25
10.16 Yoghurt-funktionen
Denne funktion giver dig mulighed for at
tilberede yogurt.
Bland 0,25 kg yogurt med 1 l mælk. Fyld
yogurtglassene.
Hvis du bruger rå mælk, skal den først
koges og afkøles til 40 °C.
Brug ovnens anden ristposition.
(t)
Tyk yogurt
7-8
10.17 Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
(t)
Cremet yoghurt
5-6
10.18 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
Der er for høj ovntemperaog bliver klæg eller med tur.
vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næste gang.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
34
www.aeg.com
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperatur og
og bagetiden er for kort.
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt for- Fordel kagedejen jævnt på bagedelt.
pladen den næste gang.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur den næste gang.
10.19 Bagning på én ribbe
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Gærkage / Croissant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkage / Frugtkager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tærtebund - mørdej, forvarm den
tomme ovn
Varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Tærtebund - rørt
kagedej
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Kvarkkage
Over-/undervarme
170 - 190
60 - 90
1
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Fletbrød / Kringle, Over-/undervarforvarmning er ikke me
nødvendig
(°C)
(min.)
170 - 190
30 - 40
3
DANSK
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
(°C)
(min.)
Stollen
Over-/undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød:
Over-/undervarme
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Flødeboller / Flødekager
Over-/undervarme
190 - 210
20 - 35
3
Roulade,
Over-/undervarme
180 - 200
10 - 20
3
Kage med choko- Varmluft
ladeflager, tør, forvarmning er ikke
nødvendig
150 - 160
20 - 40
3
Smørmandelkage / Over-/undervarSukkerkage
me
190 - 210
20 - 30
3
Frugttærter, forvarmning er ikke
nødvendig
Over-/undervarme
180
35 - 55
3
Gærkager med
blødt fyld (f.eks.
kvark, fløde, creme)
Over-/undervarme
160 - 180
40 - 60
3
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
Sød mørdej / Sandkage- Varmluft
dej
(°C)
(min.)
150 - 160
15 - 25
35
36
www.aeg.com
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Småkager af gærdej
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Småt bagværk af butter- Varmluft
dej, forvarm den tomme
ovn
170 - 180
20 - 30
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
190 - 210
10 - 25
Over-/undervarme
10.20 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Grøntsagsgratin, forvarm den tomme ovn
Grill + Blæser
170 - 190
15 - 35
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Risengrød
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
10.21 Bagning på flere ribber
Brug funktionen: Varmluft.
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
DANSK
37
SMÅT BAGVÆRK
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
(°C)
(min.)
Flødeboller / Flødekager, forvarm den tomme ovn
160 180
25 - 45
Toscatærte, tør
150 160
30 - 45
(°C)
(min.)
Småt bagværk af butterdej, forvarm den
tomme ovn
170 180
30 - 50
Småt gærbrød
180
20 - 30
10.22 Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
SMÅT BAGVÆRK
Steg magert kød tildækket.
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
(°C)
(min.)
Lagkagebunde af mørdej
150 160
20 - 40
Marengs
80 100
130 170
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Makroner
100 120
40 - 80
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
Småkager af gærdej
160 170
30 - 60
10.23 Stegning
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Brug ovnens første ristposition.
ROASTBEEF
(°C)
(min.)
Over-/undervarme
230
120 - 150
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
rød, forvarm den
tomme ovn
Grill + Blæser
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
medium, forvarm
den tomme ovn
Grill + Blæser
180 - 190
6-8
Grydesteg
1 - 1,5 kg
38
www.aeg.com
ROASTBEEF
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
gennemstegt, forvarm den tomme
ovn
Grill + Blæser
(°C)
(min.)
170 - 180
8 - 10
SVINEKØD
Brug funktionen: Grill + Blæser.
(kg)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / Skinke m.
ben
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Brug funktionen: Grill + Blæser.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
DANSK
LAM
Brug funktionen: Grill + Blæser.
(kg)
(°C)
(min.)
Lammekølle / Lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILDT
(kg)
(°C)
(min.)
Ryg / Harekølle,
forvarm den
tomme ovn
1
Grill + Blæser
180 - 200
35 - 55
Vildtryg
1.5 - 2
Over-/undervarme
180 - 200
60 - 90
Kølle
1.5 - 2
Over-/undervarme
180 - 200
60 - 90
KYLLING
Brug funktionen: Grill + Blæser.
(kg)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
39
40
www.aeg.com
KYLLING
Brug funktionen: Grill + Blæser.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Grill + Blæser
10.24 Brød
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
Brug ovnens anden ristposition.
Forvarmning anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min.)
Franskbrød
170 - 190
40 - 60
Flute
200 - 220
35 - 45
Croissant
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
170 - 190
50 - 70
Fuldkornsbrød
170 - 190
50 - 70
Brød med hele korn
170 - 190
40 - 60
Boller
190 - 210
20 - 35
DANSK
10.25 Sprød tilberedning med Varmluft + Under
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Schweizisk
tærte
170 - 190
45 - 55
Æbletærte, lukket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Pizza, tynd bund, brug grill/
bradepanden
210 - 230
15 - 25
Pizza, tyk bund
180 - 200
20 - 30
Flade madbrød
210 - 230
10 - 20
Tærte m/butterdej
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pirogger
180 - 200
15 - 25
Grøntsagstærte
160 - 180
50 - 60
10.26 Grillstegning
Sæt bradepanden på første ovnrille, så
den kan opsamle fedt.
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
41
42
www.aeg.com
GRILL
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Roastbeef
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
STOR GRILL
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens fjerde ristposition.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Svinemørbrad
10 - 12
6 - 10
Pølser
10 - 12
6-8
Filet
/ Kalvesteaks
7 - 10
6-8
Toastbrød med pålæg
6-8
-
10.27 Lavtemperaturstegning
Denne funktion gør det muligt for dig at
tilberede stykker af magert og mørt kød
og fisk. Den kan ikke bruges til: fjerkræ,
fedtholdig flæskesteg, grydesteg.
Termometer-temperaturen bør ikke være
højere end 65 °C.
1. Brun kødet i 1-2 minutter på hver
side på en pande over høj varme.
2. Læg kødet i en bradepande eller
direkte på grillristen. Sæt en
bradepande under risten, så den kan
opfange fedtet.
Kog/steg altid uden låg, når du
bruger denne funktion.
3. Brug Termometer.
DANSK
4. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning. Du kan
indstille temperaturen på mellem 80
°C og 150 °C i de første 10 minutter.
Standard er 90 °C. Indstil
temperaturen for Termometer.
5. Efter 10 minutter sænker ovnen
automatisk temperaturen til 80 °C.
Indstil temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min.)
Bøffer
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Roastbeef
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvesteg
1 - 1.5
120 - 150
1
10.28 Bund + Grill + Blæser
OPTØNING
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
2
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynde
190 - 210
15 - 25
3
Pommes frites, tykke
190 - 210
20 - 30
3
Kartoffelbåde / Kroketter
190 - 210
20 - 40
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, frisk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Bagt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingevinger
180 - 200
40 - 50
2
43
44
www.aeg.com
10.29 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
GRØNTSAGER
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Agurker
50 - 60
-
Blandet pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ærter / Asparges
50 - 60
15 - 20
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
10.30 Tørring - Varmluft
BLØD FRUGT
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
(min.)
Henkogning til
simring
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
GRØNTSAGER
STENFRUGT
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
35 - 45
10 - 15
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
DANSK
FRUGT
FRUGT
(t)
(t)
Blommer
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Abrikoser
8 - 10
Ærter
6-9
10.31 Termometer
ROASTBEEF
Kernetemperatur (°C)
Rød
Medium
Gennemstegt
Roastbeef
45
60
70
Tyndsteg
45
60
70
ROASTBEEF
Farsbrød
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
83
86
SVINEKØD
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
84
88
Rygkotelet / Ribbesteg, røget / Rib75
besteg, pocheret
78
82
Skinke / Steg
KALV
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kalvesteg
75
80
85
Kalveskank
85
88
90
45
46
www.aeg.com
FÅR/LAM
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Fårekølle
80
85
88
Fåreryg
75
80
85
Lammesteg / Lammekølle
65
70
75
VILDT
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Hareryg / Vildtryg
65
70
75
Harekølle / Hare, hel / Vildtben
70
75
80
KYLLING
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kylling
80
83
86
And, hel / halv / Kalkun, hel / bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRED,
SANDART)
Fisk, hel / stor / dampet / Fisk,
hel / stor / stegt
KASSEROLLER - FORKOGTE GRØNTSAGER
Squash-gryderet / Broccoli-gryderet / Fennikel-gryderet
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
60
64
68
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SALT
Cannelloni / Lasagne / Pastaretter
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
DANSK
KASSEROLLER - SØD
47
Kernetemperatur (°C)
Gryderet med hvidt brød med/
uden frugt / Risengrød med/uden
frugt / Sød nuddel-ret
Mindre
Medium
Mere
80
85
90
10.32 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
Pizzaform
Ramekiner
Bageform
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
10.33 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
(°C)
(min.)
Søde boller, 16
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
25 - 35
Roulade
bageplade eller bradepande
180
2
15 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller bradepande
180
3
15 - 25
Cookies, 16 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Makroner, 24
stk.
bageplade eller bradepande
160
2
25 - 35
48
www.aeg.com
(°C)
(min.)
Muffins, 12 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Madtærte, 20
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Småkager af
mørdej, 20 stk.
bageplade eller bradepande
140
2
15 - 25
Små tærter, 8
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
15 - 25
10.34 Oplysninger til
testinstitutter
Tests i overensstemmelse med: EN
60350, IEC 60350.
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form
(°C)
(min.)
Sandkage uden fedt
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sandkage uden fedt
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Over-/undervarme
180
70 - 90
1
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
(°C)
(min.)
140
25 - 40
DANSK
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
160
20 - 30
Små kager i form, 20 stk./ Varmluft
plade, forvarm den tomme
ovn
150
20 - 35
Små kager i form, 20 stk./ Over-/undervarme
plade, forvarm den tomme
ovn
170
20 - 30
Smørkager / Kagesnitter,
forvarm den tomme ovn
Over-/undervarme
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
(°C)
(min.)
2 riller
3 riller
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Små kager i form, 20
stk./plade, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Toastbrød
Grill
1-3
5
49
50
www.aeg.com
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Oksesteak, vendes undervejs
Grill
24 - 30
4
STOR GRILL
Forvarm den tomme ovn i 3 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
Brug ovnens fjerde ristposition.
(min.)
1. side
2. side
Burgere
8 - 10
6-8
Toastbrød
1-3
1-3
10.35 Oplysninger til
testinstitutter
Test af funktionen: Fuld damp.
Test i henhold til IEC 60350.
DANSK
51
Indstil temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
(min.)
Broccoli, forvarm den
tomme ovn
1 x 2/3perforeret
300
3
13 - 15
Sæt bagepladen i den første rille.
Broccoli, forvarm den
tomme ovn
2 x 2/3 perforeret
2 x 300
2 og 4
13 - 15
Sæt bagepladen i den første rille.
Broccoli, forvarm den
tomme ovn
1 x 2/3perforeret
maks.
3
15 - 18
Sæt bagepladen i den første rille.
Ærter, frosne
2 x 2/3 perforeret
2 x 1500
2 og 4
Indtil temperaturen
på det
koldeste
punkt når
85 °C.
Sæt bagepladen i den første rille.
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Brug nogle dråber eddike til at rengøre ovnrummets bund for kalkrester.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdagsbrug
52
www.aeg.com
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
Tilbehør
11.2 Fjernelse: ovnribber
Kontrollér, at ovnen er koldt, før den
rengøres. Der er risiko for forbrænding.
Tag ovnribberne ud for at rengøre
ovnen.
1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og
ud af det forreste ophæng.
1
3
2
2. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste
ophæng.
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
11.3 Rengøring med damp
Fjern så meget snavs som muligt med
hånden.
Fjern tilbehøret og ovnribben, så
sidevæggene kan rengøres.
Damprensningsfunktionerne
understøtter rengøringen af ovnrummet.
Inden du starter en rengøring, skal du
sikre dig, at ovnen er kold.
Når funktionen rengøring med damp
virker, er lyset slukket.
1. Fyld vandbeholderen op til
maksimalt niveau.
2. Vælg damprensningsfunktionen i
menuen: Rengøring.
Rengøring med damp - varigheden
af funktionen er ca. 30 minutter.
a) Aktiver funktionen.
b) Når programmet er slut,
udsendes et signal.
c) Tryk på drejeknappen for at
slukke for signalet.
Rengøring med damp plus varigheden af funktionen er ca. 75
minutter.
a) Spray et egnet rengøringsmiddel
jævnt fordelt i ovnrummet på
både emalje- og ståldelene.
b) Aktiver funktionen.
Den første del af programmet
slutter efter ca. 50 minutter.
c) Tør ovnrummet af med en ikkeslibende blød svamp. Du kan
bruge varmt vand eller
rensemidler til ovnen.
d) Den sidste del af proceduren
starter. Varigheden af dette trin
er ca. 25 minutter.
3. Tør ovnrummet af med en ikkeslibende svamp. Du kan bruge varmt
vand.
4. Fjern det resterende vand fra
vandbeholderen.
Hold ovnlågen åben i ca. 1 time efter
rengøringen. Vent, indtil ovnen er tør. Du
kan fremskynde tørringen ved at
opvarme ovnen med varm luft ved 150
°C i ca. 15 minutter. Du kan få maksimal
effekt af rengøringsfunktionen, hvis du
selv rengør ovnen umiddelbart efter, at
funktionen er færdig.
11.4 Husk rengøring
Når påmindelse vises, er rengøring
påkrævet. Brug funktionen Rengøring
med damp plus.
11.5 Rengøring af
vandbeholderen
Fjern vandbeholderen fra ovnen.
1. Fjern låget til vandbeholderen. Løft
dækslet svarende til fremspringet
bagtil.
DANSK
53
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
MA
X
Hele proceduren varer ca. 2 timer.
Lampen er slukket i denne funktion.
2. Fjern bølgebryderen. Træk den væk
fra beholderelementet, indtil der
lyder et klik.
3. Vask vandbeholderens dele i hånden.
Brug vand fra hanen og sæbe.
Brug ikke skuresvampe. Kom ikke
vandbeholderen i opvaskemaskinen.
Når vandbeholderens dele er rengjorte,
samles vandbeholderen igen.
1. Klik bølgebryderen på plads. Skub
den ind i beholderelementet.
2. Sæt låget på. Klik først den forreste
del på plads, og skub den mod
beholderelementet.
MA
X
1. Stil bradepanden på den første
ribbe.
2. Hæld 250 ml afkalkningsmiddel i
vandbeholderen.
3. Fyld resten af vandbeholderen med
vand op til maksimalt niveau.
4. Indsæt vandskuffen.
5. Tryk på drejeknappen.
Det aktiverer den første del af
proceduren: Afkalkning.
Varigheden af denne del er
ca. 1 time og 40 minutter.
6. Når den første del er afsluttet, skal
bradepanden tømmes og sættes
tilbage i den første rille.
7. Kom frisk vand i vandbeholderen.
Kontrollér, at der ikke er rester af
rengøringsmiddel i vandbeholderen.
8. Indsæt vandskuffen.
.
9. Tryk på
Dette aktiverer den anden del af
proceduren: Afkalkning. Det skyller
dampenhedens kredsløb.
MA
X
3. Sæt vandbeholderen i apparatet.
4. Skub vandbeholderen mod ovnen,
indtil den låser på plads.
11.6 Dampenhed - Afkalkning
Når dampgeneratoren er i drift,
akkumuleres der kalk i den (pga. vandets
indhold af calcium). Det kan have en
negativ effekt på kvaliteten af damp, på
dampenhedens ydelse og på madens
kvalitet. Rengør
dampgenerationskredsløbet for at
forhindre akkumulering af kalk.
Fjern al tilbehøret.
Varigheden af denne del er
ca. 35 minutter.
Fjern bradepanden, når proceduren er
afsluttet.
Hvis funktionen: Afkalkning
ikke udføres på den rigtige
måde, viser displayet en
meddelelse om at gentage
proceduren.
Hvis ovnen er fugtig eller våd, tørres den
af med en tør klud. Lad ovnen tørre helt
med åben dør.
11.7 Huskefunktionen til
afkalkning
Der er to huskefunktioner til afkalkning,
som minder dig på at starte funktionen:
Afkalkning.
Den første påmindelse minder dig om
og anbefaler dig at starte en
afkalkningscyklus.
54
www.aeg.com
Ved den anden påmindelse kræves det
ubetinget at afkalkningen udføres.
Hvis du ikke afkalker
apparatet, når den første
påmindelse er aktiveret, kan
du ikke anvende
dampfunktionerne.
Du kan ikke deaktivere
huskefunktionen til
afkalkning.
11.8 Dampenhed - Rensning
Fjern al tilbehøret.
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
Varigheden af funktionen er ca. 30
minutter.
Lampen er slukket i denne funktion.
1. Sæt bagepladen i den første rille.
2. Kom frisk vand i vandbeholderen.
.
3. Tryk på
Fjern bagepladen, når proceduren er
afsluttet.
11.9 Udtagning og isætning af
lågen
Du kan tage lågen og det indvendige
ovnglas ud for at rengøre det.Antallet af
glaspaneler er forskelligt for forskellige
modeller.
A
A
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(ved vinkel på ca.: 70°).
4. Hold lågen med en hånd på hver
side og træk den væk fra ovnen i en
vinkel opad.
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
en blød klud på en stabil overflade.
6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
7. Træk i lågelisten, og tag den ud.
8. Hold i overkanten af hvert enkelt
ovnglas, og træk det opad og ud af
skinnen.
ADVARSEL!
Lågen er tung.
FORSIGTIG!
Håndter forsigtigt glasset,
især omkring frontpanelets
kanter. Glasset kan gå i
stykker.
1. Åbn lågen helt.
2. Tryk låsegrebene (A) helt på de to
lågehængsler.
9. Rengør ovnglasset med vand og
sæbe. Tør forsigtigt glaspanelet.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Udfør ovennævnte trin i omvendt
rækkefølge efter rengøring. Sæt det
mindste glas i først og derefter det
største og lågen.
Sørg for, at glassene er sat i den rigtige
position, da lågens overflade ellers kan
blive overophedet.
DANSK
11.10 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
55
2. Fjern metalskiven, og rengør glasset.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Sæt metalskiven på glasset.
5. Montér lampeglasset.
Sidelampen
1. Fjern venstre ovnribbe for at få
adgang til pæren.
2. Tag glasset af med en torx 20
skruetrækker.
3. Afmonter og rengør metalrammen
og tætningen.
4. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
5. Isæt metalrammen og pakningen.
Stram skruerne.
6. Isæt de venstre ovnribber.
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Den automatiske slukning er Se under "Automatisk slukaktiveret.
ning".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
56
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Displayet beder om at indstille Sprog.
Der var en strømafbrydelse
på over 3 dage.
Se kapitlet "Før ibrugtagning".
Displayet beder om at indstille Sprog.
Demo-funktionen er aktiveret.
Sluk for demo-tilstand om:
Menu / Grundindstillinger /
DEMO. Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Displayet viser F111.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen på hovedsikringen/afbryd ved
hjælp af HFI/HFPI relæet
og start igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Apparatet beholder ikke
vandbeholderen, når du har
indsat den.
Låget til vandbeholderen er
ikke påsat korrekt.
Sæt låget til vandbeholderen på korrekt.
Der kommer vand ud af
Låget til vandbeholderen er
vandbeholderen, når du tag- ikke påsat korrekt.
er den ud, eller sætter den
ind i apparatet.
Sæt låget til vandbeholderen på korrekt.
Der kommer vand ud af
Bølgebryderen er ikke monvandbeholderen, når du tag- teret korrekt.
er den ud, eller sætter den
ind i apparatet.
Montér bølgebryderen i
vandbeholderen korrekt.
Apparatet beholder ikke
vandbeholderen, når du
trykker på dækslet.
Vandbeholderen er ikke tryk- Indsæt vandbeholderen i apket helt ind.
paratet ved at skubbe den
helt ind, så langt den kan
komme.
Vandbeholderen er vanskelig at rengøre.
Du fjernede ikke låget og
bølgebryderen.
Afkalkningen afbrydes, før
den er færdig.
Der har været strømafbrydel- Gentag proceduren.
se.
Afkalkningen afbrydes, før
den er færdig.
Funktionen blev stoppet af
brugeren.
Se "Rengøring af vandbeholderen".
Gentag proceduren.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
57
Løsning
Der er ikke vand i grill-/
Vandbeholderen blev ikke
Kontrollér, om der er afkalkbradepanden efter afkalknin- fyldt op til maksimalt niveau. ningsmiddel/vand i vandbegen.
holderen.
Gentag proceduren.
Der er snavset vand nederst i Grill-/bradepanden sidder i
ovnrummet efter afkalkninforkert rilleposition.
gen.
Fjern det resterende vand
og afkalkningsmidlet fra
bunden af ovnen. Stil bradepanden på den første ribbe.
Rengøringsfunktionen afbry- Der har været strømafbrydel- Gentag proceduren.
des, før den er færdig.
se.
Rengøringsfunktionen afbry- Funktionen blev stoppet af
des, før den er færdig.
brugeren.
Gentag proceduren.
Der er for meget vand nederst i ovnrummet efter rengøringsfunktionen.
Du har sprøjtet for meget
rengøringsmiddel ind i apparatet, før rengøringsprogrammet blev aktiveret.
Sprøjt et tyndt lag rengøringsmiddel i ovnrummet.
Fordel rengøringsmidlet
jævnt.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Den oprindelige temperatur
i ovnrummet for damprengøringsfunktionen var for
høj.
Gentag programmet. Kør
programmet, når apparatet
er koldt.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Du tog ikke sideskinnerne
Fjern sideskinnerne fra appaud, før rengøringsproceduratet, og kør funktionen
ren startede. De kan overfø- igen.
re varme til sidevæggene og
nedsætte ydeevnen.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Du fjernede ikke tilbehøret
fra apparatet, før rengøringsproceduren startede.
De kan forstyrre dampprogrammet og nedsætte ydeevnen.
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Fjern tilbehøret fra apparatet, og kør funktionen igen.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
58
www.aeg.com
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BSE892230M 944187856,
944188343
BSK892230M 944187844,
944188338
Energieffektivitetsindeks
61.9
Energieffektivitetsklasse
A++
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.89 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.52 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
70 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
BSE892330M
40.5 kg
BSK892330M
40.5 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
13.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
DANSK
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
59
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
867336339-C-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising