AEG | BSE792320B | User manual | Aeg BSE792320B Brugermanual

Aeg BSE792320B Brugermanual
BSE792320B
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE.................................................................................... 10
6. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 11
7. URFUNKTIONER........................................................................................................23
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER.............................................................................. 24
9. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................. 24
10. EKSTRAFUNKTIONER............................................................................................ 27
11. RÅD OG TIPS...........................................................................................................29
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 55
13. FEJLFINDING.......................................................................................................... 59
14. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 62
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
600 (600) mm
Kabinetbredde
550 mm
Kabinetdybde
605 (580) mm
Højden foran på apparatet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
549 mm
DANSK
Bredden bagest på
apparatet
548 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbygningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
1017 mm
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
550 x 20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
5
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
6
www.aeg.com
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
•
•
•
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
• Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Vær forsigtig, når du åbner
apparatets låge, når funktionen er
tændt. Der kan slippe damp ud.
– Åbn apparatets låge forsigtigt
efter tilberedning med damp.
2.6 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
DANSK
2.8 Bortskaffelse
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrolpanel
Elektronisk programur
Vandbeholder
Bøsning til termometer
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Afkalkning af afløbsrøret
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
9
3.2 Tilbehør
Grill/bradepande
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Til bagning og stegning, eller som en
drypbakke til opsamling af fedt.
Termometer
Til måling af temperaturen i maden.
7
8
www.aeg.com
Fad med si-indsats.
Teleskop udtræksskinner
Dampsættet tømmer kondensvandet fra
maden under tilberedning med damp.
Brug det til at tilberede grønt, fisk,
kyllingebryst. Sættet egner sig ikke til
mad, som skal tilberedes med vand,
f.eks. ris, polenta, pasta.
Til at indsætte og fjerne plader og
trådrist lettere.
Indstilling af damp
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Elektronisk programur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brug tasterne til at betjene apparatet.
Sensorfelt
1
2
-
Funktion
Kommentar
Display
Viser ovnens aktuelle indstillinger.
TÆND/SLUK
Tænde og slukke for ovnen.
11
DANSK
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
Ovnfunktioner eller Hjælp Til Tilberedning
Tryk på sensorfeltet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: Hjælp Til Tilberedning.
Tryk på sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, Hjælp Til Tilberedning. Tryk
på feltet i 3 sekunder for at tænde eller slukke for
lyset. Du kan også tænde lampen, når ovnen er
slukket.
Favoritter
For at gemme og få adgang til dine favoritter.
Temperaturvalg
For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i ovnen. Tryk på feltet i 3 sekunder
for at tænde eller slukke funktionen: Hurtig opvarmning.
Ned-tast
Til at navigere ned i menuen.
Op-tast
Til at navigere op i menuen.
OK
Bekræfter valget eller indstillingen.
Tilbage-tast
Går ét niveau tilbage i menuen. Tryk på feltet i 3
sekunder for at få vist hovedmenuen.
3
4
5
6
7
8
9
Tid og ekstrafunk- Til indstilling af forskellige funktioner. Når en optioner
varmningsfunktion er i gang, skal du trykke på
sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne: Panel lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du
kan også skifte indstillingerne for stegetermometeret.
10
Minutur
11
For at angive funktionen: Minutur.
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Ovnfunktion
Klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Temperatur
En funktions varighed eller
sluttidspunkt
9
10
www.aeg.com
Andre lamper i displayet:
Symbol
Funktion
Minutur
Funktionen virker.
Klokkeslæt
Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
Varighed
Displayet viser den krævede tilberedningstid.
Slut tid
Displayet viser, når tilberedningstiden
er slut.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på
og
på
samme tid for at nulstille tiden.
Beregning
Ovnen beregner tilberedningstiden.
Lampe for opvarmning
Displayet viser temperaturen i ovnen.
Hurtig opvarmning
Funktionen er aktiveret. Funktionen
reducerer opvarmningstiden.
Vægtautomatik
Displayet viser, at vægtautomatikken
er aktiv, eller at vægten kan ændres.
Heat+Hold
Funktionen er aktiveret.
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
5.2 Første tilslutning
Når ovnen tilsluttes til ledningsnettet
eller efter strømafbrydelse, skal der
indstilles sprog, displaykontrast og
displaylysstyrke samt aktuel tid.
1. Tryk på
værdien.
eller
2. Tryk på
for at bekræfte.
for at indstille
5.3 Indstilling af vandets
hårdhedsgrad
Når du slutter ovnen til nettet for første
gang, skal du indstille vandets
hårdhedsgrad.
Se intervallet af vandets hårdhedsgrad
(dH) med tilsvarende kalkaflejring og
vandkvalitet i tabellen nedenfor.
DANSK
Vandets hårdhed
11
Kalkaflejring
(mmol/l)
Kalkaflejring (mg/l) Vandklassificering
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Blød
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Moderat
hårdt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårdt
4
over 21
over 3,8
over 150
Meget hårdt
Fyld vandbeholderen med kogt vand,
når vandets hårdhed overskrider
værdierne i tabellen.
1. Tag strimlen med de 4 farveskift, der
fulgte med dampsættet i ovnen.
2. Anbring alle strimlens reaktionszoner
i vand i ca. 1 sekund.
Anbring ikke strimlen under rindende
vand.
3. Ryst strimlen fri for overskydende
vand.
4. Vent 1 minut, og se vandets hårdhed
på nedenstående tabel.
Reaktionszonerne fortsætter med af
skifte farve. Kontrollér vandets
hårdhed senere end 1 minut efter
testen.
5. Indstil vandets hårdhedsgrad: menu:
Grundindstillinger.
Teststrimmel
Vandets hårdhed
1
2
3
4
Du kan ændre vandets hårdhedsgrad i
menuen: Grundindstillinger / Vandets
hårdhed.
6. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Navigering i menuerne
1. Tænd ovnen.
2. Tryk på
eller
menufunktionen.
for at indstille
for at gå til undermenuen
3. Tryk på
eller acceptere indstillingen.
Du kan når som helst skifte
til hovedmenuen med
.
6.2 Oversigt over menuer
Hovedmenu
Symbol / Menupunkt
Ovnfunktioner
Egnet til
Indeholder en liste
med ovnfunktioner.
Indeholder en ovnSousVide tilstand funktion og en liste
med automatiske programmer.
Opskrifter
Indeholder en liste
med automatiske programmer.
12
www.aeg.com
Symbol / Menupunkt
Favoritter
Rengøring
Grundindstillinger
Specielle emner
Hjælp Til Tilberedning
Egnet til
Indeholder en liste
med yndlingstilberedningsprogrammer, der
er oprettet af brugeren.
Indeholder en liste
med rengøringsprogrammer.
Bruges til at indstille
apparatkonfigurationen.
Indeholder en liste
med ekstra ovnfunktioner.
Giver anbefalede ovnindstillinger for en
lang række retter.
Vælg en ret og start
madlavningen. Temperaturen og tiderne
er kun vejledende for
at opnå et bedre resultat og kan justeres. De
afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten
og mængden af de anvendte ingredienser.
Symbol / Menupunkt
Set + Go
Heat+Hold
Indstil aktuel tid
Tidsangivelse
Hurtig opvarmning
Forløb
Angiver det aktuelle
klokkeslæt.
Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i displayet, når
apparatet slukkes.
Når den er aktiveret,
reducerer funktionen
opvarmningstiden.
Til at indstille en funktion og aktivere den
senere med et tryk på
et symbol på kontrolpanelet.
Holder den tilberedte
mad varm i 30 minutter
efter endt tilberedningscyklus.
Aktiverer og deaktiveForlængelse af ti- rer funktionen Forlængelse af tiden.
den
Kontrast display
Indstiller kontrast i displayet i trin.
Indstiller lysstyrke i disLysstyrke display playet i trin.
Angiver sprog.
Sprog
Signal volume
Panel signal
Undermenu for: Grundindstillinger
Symbol / Menupunkt
Forløb
Indstiller lydstyrke for
tastetoner og signaler i
trin.
Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan
ikke deaktiveres.
Aktiverer og deaktiveAlarm/Fejl signa- rer alarmtonerne.
ler
Til at indstille vandets
Vandets hårdhed hårdhedsgrad (1 - 4).
Husk rengøring
Minder dig om at rengøre apparatet.
DEMO-tilstand
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Service
Viser softwarens version og konfiguration.
DANSK
Symbol / Menupunkt
Fabriksindstillinger
Symbol
Forløb
Sætter alle indstillinger
tilbage til fabriksindstillingerne.
13
6.3 Undermenu for: SousVide
tilstand
Teknikken kommer fra Sous-videteknologi (Fransk navn for "under
vakuum"). Det er en
tilberedningsmetode i vakuumforseglede
poser ved lave temperaturer.
Menupunkt
Forløb
SousVide tilstand
Den anvender damp ved tilberedning af
kød, fisk, skaldyr, grøntsager og frugt. Indstil en temperatur mellem 50 ℃ og 95 ℃.
SousVide opskrifter
Liste over automatiske programmer.
Hjælp til SousVide
Anbefalede ovnindstillinger for en lang
række retter. Vælg en ret og påbegynd tilberedningen. Temperatur og tid er kun retningslinjer. Du kan justere dem for forskellige opskrifter eller forskellige anvende
mængder.
6.4 Undermenu for: Rengøring
Symbol
Menupunkt
Forløb
Rengøring med damp
Procedure for rengøring af apparatet, når
det er en smule snavset og ikke brændt adskillige gange.
Afkalkning
Procedure for rengøring af dampkredsløbet
for kalk.
Rensning af dampgenerator
Procedure til rensning og rengøring af
dampkredsløbet efter hyppig brug af
dampfunktionerne.
Rengøring med damp plus
Procedure for rengøring af genstridigt
snavs med hjælp fra en ovnrenser.
6.5 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Varmluft
Ovnfunktion
Anvendelse
Bagning på tre ovnriller
og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen
20 - 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/
undervarme.
Pizza
Anvendelse
Til bagning på én ristposition med kraftigere
bruning og sprød bund.
Indstil temperaturen 20
- 40 °C lavere end for
funktionen: Over-/
undervarme.
14
www.aeg.com
Ovnfunktion
Anvendelse
Til at bage og stege
mad på en hyldepositiOver-/undervar- on.
me
Frosne madvarer
Grillstegning
Turbogrill
Undervarme
Til tilberedning af sprøde færdigretter (f.eks.
pommes frites, kartoffelbåde eller forårsruller).
Til grillstegning af tynde
stykker mad og til ristning af brød.
Til at stege store stykker kød eller fjerkræ
med ben i på en hyldeposition. Til at lave gratiner og til at brune.
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Ovnfunktion
Anvendelse
Denne funktion er beregnet til at spare enerFugtig varmluft gi under madlavning.
Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger, Fugtig
varmluft. Ovnlågen bør
være lukket under tilberedning, så funktionen
ikke afbrydes og for at
sikre, at ovnen virker
med den højest mulige
energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur. Restvarmen anvendes.Varmeeffekten
kan reduceres. Få generelle anbefalinger til at
spare energi i kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparelse. Denne funktion blev anvendt til at overholde
energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1. Når
du bruger denne funktion, slukkes lampen
automatisk efter 30 sekunder.
Tilberedning
med fugt
Du kan vælge mellem
tre manuelle tilberedningsfunktioner med
forskellige fugtighedsniveauer. Disse funktioner kombinerer damp
og varm luft. De dækker
tilberedningen med forskellige dampniveauer.
Til dampning af grøntsager, tilbehør eller fisk.
Fuld damp
DANSK
15
Undermenu for: Tilberedning med fugt
Ovnfunktion
Fugtighed Lav
Fugtighed Medium
Anvendelse
Ovnfunktion
Funktionen er egnet til
kød, fjerkræ, ovnretter
og sammenkogte retter.
Takket være kombinationen af damp og varme
får kødet en saftig og
mør konsistens og en
sprød skorpe.
Til at lave yoghurt.
Lampen er slukket i
Yoghurt funktion denne funktion.
Funktionen er egnet til
at tilberede kogt og
braiseret kød, såvel som
brød og sød gærdej.
Takket være kombinationen af damp og varme
får kødet en mør og saftig konsistens og bagværk af gærdej får en
sprød og glansfuld skorpe.
Hævning af dej
Egnet til
Til at øge hastigheden
af dejens hævning. Det
forhindrer, at dejoverfladen bliver tør og
holder dejen elastisk.
Til at tilberede møre,
saftige stege.
Lavtemperaturstegning
Brød
Funktionen er egnet til
at tilberede lækre retter
som custards, flan, ragouter og fisk.
Brug denne funktion til
at bage brød og småt
gærbrød med en
sprødhed, farve og
glans, som var de bagt
af en professionel bager.
Til at opvarme tallerkener til servering.
Genopvarmning af
mad med damp forhindrer udtørring af overfladen. Der forsynes
varme på en mild og
jævn måde, hvilket giver mulighed for at
gendanne madens
smag og aroma, som
da den blev tilberedt.
Denne funktion kan
også anvendes til at
genopvarme maden
direkte på en tallerken.
Du kan genopvarme
flere tallerkener ad
gangen ved at bruge
flere ovnribber.
Henkogning
Til henkogning af
grøntsager (f.eks. pickles).
Til at optø mad (grøntsager og frugt). Optøningstiden afhænger
af de frosne madvarers
mængde og omfang.
Tørring
Til at tørre skiveskåret
frugt, grøntsager og
svampe.
Fugtighed Høj
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
Opvarmning
med damp
6.6 Specielle emner
Ovnfunktion
Egnet til
Til at holde maden
varm.
Holde varm
Tallerkenvarmer
Optøning
16
www.aeg.com
6.7 Hjælp Til Tilberedning
Fødevarekategori: Fisk/Skaldyr
Ret
Kyllingevinger, friske
Ret
Fisk
Fisk, bagt
Fiskepinde
Kyllingevinger, frosne
Fiskefilet, tynde
Kyllingelår, friske
Fiskefilet, tykke
Kylling
Kyllingebryst, pocheret
Fiskefilet, frosne
Hel lille fisk
Kylling, halveret
Hel fisk, dampet
Hel lille fisk, grillstegt
Hel fisk, grillstegt
Hel fisk, grillstegt
Ørred
Laks
Laksefilet
Hel kylling
And, hel
-
Gås, hel
-
Kalkun, hel
-
Fødevarekategori: kød
Ret
Hel laks
Rejer
Rejer, friske
Kogt oksekød
Oksekød
Rejer, frosne
Muslinger
Rød
Fødevarekategori: Fjerkræ
Rød
Ret
-
Udbenet fjerkræ
-
Braiseret kød
Farsbrød
-
Udbenet fjerkræ
Kyllingelår, frosne
Rosa i midten
Roastbeef
Rosa i midten
Gennemstegt
Gennemstegt
Rød
Skandinavisk oksekød
Rosa i midten
Gennemstegt
DANSK
Ret
Ret
Chipolatas
Spareribs
Hare
• Harekølle
• Hareryg
Svineskank, forkogt
• Hareryg
Svinekødsteg
Dyreryg
Svinekam
Svinekam
Svin
Nakkesteg
Dyreryg
Fødevarekategori: Ovnretter
Ret
Lasagne
-
Flæskesteg
Lasagne/Cannelloni, frossen
Kogt skinke
Pasta
-
Kalveskank
Kartoffelgratin
-
Kam
Grøntsagsgratin
-
Desserter
-
Svinebov
Kalvesteg
Lammekølle
Lammesteg
Lam
Vildt
• Kølle
• Ryg
Vildtsteg
Svinemørbrad, røget
Svinemørbrad, pocheret
Kalvekød
17
Fødevarekategori: Pizza/Quiche
Ret
Pizza, tynd dej
Lammeryg
Pizza, ekstra topping
Lammesteg, rosa
Lammesteg, rosa
Pizza
Pizza, frossen
Deep pan pizza,
frossen
Pizza, kold
Pizza snacks, frosne
Brødgratin
-
Flammkuchen
-
Madtærte
-
Quiche lorraine
-
18
www.aeg.com
Ret
Ret
Madflan
-
Fødevarekategori: Kage/småkager
Ret
Gærkage
-
Æblekage, lukket
-
Formkage
-
Lukket æbletærte
-
Ostekage, form
-
Croissant
-
Sandkage
-
Tærte
-
Sød tærte
-
Mandelkage
-
Muffins
-
Butterdej
-
Kagesnitter
-
Flødeboller
-
Butterdej
-
Flødekager
-
Makroner
-
Lagkagebunde af
mørdej
-
Tysk julestollen
-
Æble strudel, frossen
Kage på plade
Æblekage m. smuldredej
-
Sukkerkage
Bund af mørdej
Tærtebund
Sukkerbund til tærte
Frugttærte af mørdej
Frugttærte
Frugttærte af rørt
dej
Gærdej
Fødevarekategori: Brød/Småt gærbrød
Ret
Småt gærbrød
Småt gærbrød
Boller, forbagte
Boller, frosne
Ciabatta
Flute
Småt gærbrød, forbagt
Småt gærbrød, frosne
Kringle
Franskbrød
Fletbrød
-
Mørkt Brød
Brød
Fuldkornsbrød
Sukkerdej
Flade madbrød
Gærdej
Ostekage, bagepla- de
Brownies
-
Roulade
-
Gærkage
-
Rugbrød
Småt gærbrød, frossen
Fødevarekategori: Grøntsager
Ret
Broccoli, buketter
-
DANSK
Ret
Ret
Æg, blødkogt
Broccoli, hel
-
Blomkål, buketter
-
Blomkål, hel
-
Gulerødder
-
Squash, skiver
-
Asparges, grønne
-
Ret
Asparges, hvide
-
-
Peberfrugt, strimlet
-
Pommes frites, tynde
Spinat, frisk
-
Pommes frites, tykke
-
Porre, ringe
-
Grønne bønner
-
Æg, smilende
Æg
Æg, hårdkogt
Æg, bagte
Fødevarekategori: Tilbehør
Pommes frites, fros- ne
Champignon, skiver -
Kroketter
-
Flåede tomater
-
Kartoffelbåde
-
Rosenkål
-
Brasede kartofler
-
Selleri, tern
-
-
Ærter
-
Kogte kartofler,
kvarte
Aubergine
-
Kogte kartofler
-
Fennikel
-
Bagte kartofler
-
Artiskok
-
Kuvertbrød med
kartofel
-
Rødbede
-
Kuvertbrød
-
Skorzonerrod
-
Kuvertbrød med
gær, salte
-
Glaskål, strimler
Hvide bønner
-
Kuvertbrød med
gær, søde
-
Savoykål
-
Ris
-
Tagliatelle, frisk
-
Polenta
-
Fødevarekategori: Terriner
Ret
Æg Royale
-
Créme Caramel
-
Terrines
-
Når det er nødvendigt at
ændre rettens vægt eller
kernetemperatur, kan du
bruge
eller
til at
indstille de nye værdier.
19
20
www.aeg.com
6.8 Undermenu for: Hjælp til
SousVide
Fødevarekategori
Fødevarekategori
Gulerødder
Ret
Squash, skiver
Brasenfilet
Asparges, grønne
Aborrefilet
Asparges, hvide
Tørret torsk
Peberfrugt, strimlet
Ørredfilet
Fisk/Skaldyr
Laksefilet
Kammuslinger
Porre, ringe
Grøntsager
Aubergine
Rejer uden skal
Fennikel
Blæksprutte
Artiskokhjerter
Kyllingebryst uden
ben
Kartofler
Græskar
Andebryst uden
ben
Æbler
Kalkunbryst uden
ben
Oksekød
• Oksekødsfilet,
rosa
• Oksekødsfilet,
gennemstegt
kød
Lam
• Lammekød, rosa
• Lammekød, gennemstegt
Dyreryg
• Vildsvin
• Kanin, benløs
Knoldselleri
Bladselleri
Muslinger med skal
Fjerkræ
Ret
Ærter
Ferskner
Nektariner
Frugt
Blommer
Ananas
Mango
6.9 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Ovnfunktioner.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg en ovnfunktion.
for at bekræfte.
5. Tryk på
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på
for at bekræfte.
Ovnen starter automatisk,
hvis standardindstillingerne
ikke er ændret.
DANSK
21
6.10 Vandbeholder
MAX
A
F
MAX
B
MA
X
C
E
D
A. Låg
B. Bølgebryder
C. Beholderdel
D. Vandfyldningshul
E. Skala
F. Frontknap
Du kan fjerne vandbeholderen fra ovnen.
Tryk det forsigtigt på frontknappen. Når
du har trykket på vandbeholderen,
trækkes den selv ud af ovnen.
XA
M
Du kan fylde vandbeholderen på to
måder:
• lad vandbeholderen være i ovnen, og
fyld den med en kande.
• kobl vandbeholderen fra ovnen, og
fyld den fra en vandhane.
Når du fylder vandbeholderen fra
vandhanen, skal du bære beholderen i
vandret position for at undgå at spilde
vandet.
Når du fylder vandbeholderen, skal du
indsætte den i samme position. Tryk på
frontknappen, til vandbeholderen er
inden i ovnen.
Tøm vandbeholderen, hver gang du har
brugt den.
FORSIGTIG!
Hold vandbeholderen væk
fra varme overflader.
6.11 Tilberedning med damp
Vandbeholderen låg er i
betjeningspanelet.
ADVARSEL!
Brug kun koldt vand fra
hanen. Brug ikke filtreret
(demineraliseret) eller
destilleret vand. Brug ikke
andre væsker. Hæld ikke
brændbare eller alkoholiske
væsker i vandbeholderen.
1. Tryk på vandbeholderens dæksel for
at åbne den og trække den ud af
ovnen.
2. Fyld koldt vand i vandbeholderen til
det maksimale niveau (ca. 950 ml
vand).Det påfyldte vand rækker til ca.
50 minutter.Brug skalaen på
vandbeholderen
3. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
Tør den våde
vandbeholder med en
blød klud, inden du
indsætter den i ovnen.
4. Tænd ovnen.
5. Indstil en damp-ovnfunktion og
temperaturen.
6. Vælg om nødvendigt funktionen:
Varighed
eller: Slut tid
.
22
www.aeg.com
Dampen viser sig efter ca. 2 minutter.
Når ovnen når den indstillede
temperatur, udsendes et signal.
Når vandbeholderen er ved at løbe
tør for vand, udsendes signalet, og
vandbeholderen skal fyldes op igen
for at fortsætte dampkogningen,
som beskrevet herover.
Signalet udsendes, når tilberedningen er
slut.
7. Sluk ovnen.
8. Tøm vandbeholderen, når
tilberedningen med damp er
afsluttet.
FORSIGTIG!
Ovnen er meget varm.
Der er risiko for
forbrænding. Vær
forsigtig, når du tømmer
vandbeholderen.
9. Efter tilberedning med damp kan der
kondenseres damp i bunden af
ovnrummet. Du bør altid tørre
bunden af ovnrummet, når ovnen er
afkølet.
Lad ovnen tørre helt med åben dør. For
at gøre tørringen hurtigere kan du lukke
lugen og opvarme ovnen med
funktionen: Varmluft ved temperatur
150°C i ca. 15 minutter.
I slutningen af
damptilberendingen kører
køleblæserne hurtigere for
at fjerne dampen.
6.12 Indikator for opvarmning
Når du slår en ovnfunktion til, tændes
bjælken i displayet. Bjælken viser, at
temperaturen stiger. Når temperaturen
er nået, lyder alarmen 3 gange og
bjælken blinker og forsvinder.
6.13 Hurtig opvarmning
Denne funktion reducerer
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmningfunktionen er i gang.
Funktionen slås til ved at holde
i3
sekunder. Lampen for opvarmning
skifter.
Denne funktion er ikke tilgængelig for
visse ovnfunktioner.
6.14 Restvarme
Når der slukkes for ovnen, viser displayet
restvarmen. Du kan bruge varmen til at
holde maden varm.
DANSK
23
7. URFUNKTIONER
7.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast Egnet til
Minutur
At indstille nedtælling
(maks. 2 t og 30 min).
Denne funktion har ikke
indflydelse på ovnen.
Den kan også aktiveres,
når ovnen er slukket.
Brug
for at slå funkti-
onen til. Tryk på
ler
el-
for at indstille
minutterne og på
for at starte.
Varighed
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt (maks. 23 t 59
min).
Slut tid
Til at indstille sluttiden
for en ovnfunktion
(maks. 23 t 59 min).
Hvis du angiver tiden for en urfunktion,
begynder tiden at tælle ned efter 5
sekunder.
Hvis du bruger
urfunktionerne: Varighed,
Slut tid, slukker ovnen
varmelegemerne, når 90% af
den indstillede tid er gået.
Ovnen bruger restvarmen til
at lave maden færdig, indtil
den indstillede tid er gået (3
- 20 minutter).
7.2 Indstilling af
urfunktionstasterne
Før du bruger funktionerne:
Varighed, Slut tid, skal du
først indstille en ovnfunktion
og en temperatur. Ovnen
slukkes automatisk.
Du kan bruge funktionerne:
Varighed og Slut tid
samtidigt, hvis ovnen skal
tændes og senere slukkes
automatisk.
Funktionerne: Varighed og
Slut tid virker ikke, når du
bruger stegetermomter.
1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på
en eller flere gange, indtil
den ønskede urfunktion og det
tilhørende symbol vises i displayet.
eller
for at indstille
3. Tryk på
den nødvendige tid.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Når tiden er slut, udsendes et signal.
Ovnen slukkes. Displayet viser en
meddelelse.
5. Tryk på et hvilket som helst symbol
for at stoppe signalet.
7.3 Heat+Hold
Betingelser for funktionen:
• Den indstillede temperatur skal være
over 80 °C.
• Funktionen: Varighed er indstillet.
Funktionen: Heat+Hold holder færdig
mad varm ved 80 °C i 30 minutter. Den
tændes, når bagningen eller stegningen
er slut.
Du kan slå funktionen til eller fra i
menuen: Grundindstillinger.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
4. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Heat+Hold.
for at bekræfte.
5. Tryk på
Når funktionen er slut, udsendes et
signal.
24
www.aeg.com
7.4 Forlængelse af tiden
Displayet viser meddelelsen.
Funktionen: Forlængelse af tiden
fortsætter ovnfunktionen, efter endt
Varighed.
2. Tryk på
Gælder ikke for
ovnfunktioner med
stegetermometer.
for at slå funktionen til
eller på
for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på
.
1. Når tilberedningstiden er slut,
udsendes et signal. Tryk på hvilket
som helst symbol.
8. AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Opskrifter på nettet
Du kan finde opskrifterne for de
automatiske programmer på vores
website.Se PNC-nummeret på
mærkepladen på ovnrummets forramme
for at finde opskriftbogen.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Opskrifter. Tryk på
for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
at bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på
bekræfte.
for
for at
8.2 Opskrifter med Opskrift
automatik
Denne ovn har en række opskrifter, du
kan bruge. Opskrifterne er faste og kan
ikke ændres.
9. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Madlavningstermometer
Madlavningstermometeret måler
temperaturen i maden. Når maden har
nået den angivne temperatur, slukkes
apparatet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
• ovntemperaturen (minimum 120 °C),
• kernetemperaturen i maden.
FORSIGTIG!
Brug kun det medfølgende
madlavningstermometer og
de originale reservedele.
Vejledning til de bedste resultater:
• Ingrendienser skal være ved
stuetemperatur.
• Madlavningstermometeret kan ikke
anvendes til retter med væske.
• Under tilberedning skal
madlavningstermometeret blive i
retten, og stikket skal forblive i
kontakten.
• Brug anbefalede
kernetemperaturindstillinger til mad.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og
råd".
DANSK
Apparatet beregner en
anslået sluttid for
tilberedningen. Den
afhænger af
fødevaremængden, den
indstillede ovnfunktion og temperatur.
Fødevarekategorier: kød,
fjerkræ og fisk
1. Tænd for apparatet.
2. Indsæt madlavningstermometerets
spids i midten af kød eller fisk, om
muligt i den tykkeste del. Sørg for, at
mindst 3/4 af
madlavningstermometeret er inde i
retten.
3. Sæt madlavningstermometerets stik i
kontakten på apparatets forside.
25
6. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når den indstillede temperatur i retten
nås, udsendes et lydsignal. Apparatet
slukkes automatisk.
7. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå
signalet fra.
8. Tag madlavningstermometerets stik
ud af kontakten, og tag retten ud af
apparatet.
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrændinger, da
madlavningstermometeret
bliver meget varmt. Pas på,
når du trækker det ud og
fjerner det fra maden.
Fødevarekategori: gryderet
1. Tænd for apparatet.
2. Anbring halvdelen af ingredienserne
i et stegefad.
3. Indsæt madlavningstermometerets
spids nøjagtigt i midten af
gryderetten.
Madlavningstermometeret bør
stabiliseres ét sted under
tilberedningen. Brug en fast
ingrediens til at opnå dette. Brug
stegefadets kant til at understøtte
madlavningsstermometerets
silikonehåndtag.
Madlavningstermometerets spids bør
ikke berøre bunden af et stegefad.
Displayet viser symbolet for
madlavningstermometeret.
eller
inden 5
4. Tryk på
sekunder for at indstille
centrumtemperaturen.
5. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
4. Dæk madlavningsstermometeret
med resten af ingredienserne.
5. Sæt madlavningstermometerets stik i
kontakten på apparatets forside.
26
www.aeg.com
Bageplade/ Bradepande:
Displayet viser symbolet for
madlavningstermometeret.
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
eller
inden 5
6. Tryk på
sekunder for at indstille
centrumtemperaturen.
7. Vælg en ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
8. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når retten er ved den indstillede
temperatur, udsendes et lydsignal.
Apparatet slukkes automatisk.
9. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå
signalet fra.
10. Tag madlavningstermometerets stik
ud af kontakten, og tag retten ud af
apparatet.
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrændinger, da
madlavningstermometeret
bliver meget varmt. Pas på,
når du trækker det ud og
fjerner det fra maden.
9.2 Isætning af tilbehøret
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, .
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
9.3 Teleskopskinner –
indsættelse af ovntilbehør
Med teleskopskinnerne er det nemmere
at isætte og fjerne ovnristene.
DANSK
FORSIGTIG!
Teleskopskinnerne må ikke
komme i opvaskemaskinen.
Teleskopskinnerne må ikke
smøres.
27
Grill / bradepande:
Sæt grillen / bradepanden på
teleskopskinnerne.
FORSIGTIG!
Sørg for at skubbe
teleskopskinnerne helt ind i
ovnen, før du lukker
ovnlågen.
Grillrist:
Anbring grillristen på teleskopskinnerne,
så fødderne vender nedad.
Den høje kant rundt om
risten er en anordning, der
forhindrer kogegrejet i at
glide.
Rist og grill/bradepande sammen:
Anbring risten og bradepanden sammen
på teleskopskinnen.
10. EKSTRAFUNKTIONER
10.1 Favoritter
Første bogstav blinker.
Du kan gemme dine favoritindstillinger,
f.eks. varighed, temperatur eller
ovnfunktion. De findes i menuen:
Favoritter. Du kan gemme 20
programmer.
7. Tryk på
eller
bogstavet.
Gemme et program
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller et
automatisk program.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: GEM.
for at bekræfte.
4. Tryk på
Displayet viser den første ledige plads i
hukommelsen.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.
for at skifte
8. Tryk på
.
Det næste bogstav blinker.
9. Udfør trin 7 igen efter behov.
nede for at
10. Tryk på og hold
gemme.
Du kan overskrive en plads i
hukommelsen. Når displayet viser den
første ledige plads i hukommelsen, skal
du trykke på
eller
og trykke på
for at overskrive et eksisterende
program.
Du kan ændre navnet på et program i
menuen: Redigér programnavn.
28
www.aeg.com
Aktivering af programmet
6. Tryk på
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Favoritter.
Tryk på et symbol (undtagen for ) for
at starte funktionen: Set + Go. Den
valgte ovnfunktion starter.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.
5. Tryk på
for at bekræfte.
for at gå direkte til
Du kan trykke på
menuen: Favoritter. Den kan også
bruges, når ovnen er slukket.
10.2 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
1. Tryk på
for at tænde displayet.
2. Tryk samtidig på
og , indtil
displayet viser en meddelelse .
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
for at bekræfte.
Når ovnfunktionen er slut, udsendes et
signal.
• Panel lås er tændt, når
ovnfunktionen virker.
• Menuen:
Grundindstillinger lader
dig slå funktionen: Set +
Go til og fra.
10.5 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
10.3 Panel lås
Denne funktion forhindrer en utilsigtet
ændring af ovnfunktionen. Du kan kun
slå den til, når ovnen er tændt.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Panel lås.
4. Tryk på
Tryk på
for at bekræfte.
for at slukke for funktionen.
Displayet viser en meddelelse. Berør
igen, og derefter
for at bekræfte.
Når du slukker for ovnen,
slås funktionen også fra.
10.4 Set + Go
Med funktionen kan du indstille en
ovnfunktion (eller et program) og
aktivere den senere ved at berøre
symbolet én gang.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion.
en eller flere gange, indtil
3. Tryk på
displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
en eller flere gange, indtil
5. Tryk på
displayet viser: Set + Go.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys,
Termometer,Varighed, Slut tid.
10.6 Displayets lysstyrke
Displayet har to lysstyrker:
• Aften/nat-lysstyrke - når ovnen er
slukket, er displayets lysstyrke lavere
mellem 22.00 og 6.00.
• Dag-lysstyrke:
– når ovnen er tændt.
– hvis du berør et symbol under
aften/nat-lysstyrke (bortset fra
TÆND / SLUK), går displayet
tilbage til dag-lysstyrke i de næste
10 sekunder.
– hvis ovnen er slukket, og du
indstiller funktionen: Minutur. Når
funktionen er færdig, går
displayet tilbage til aften/natlysstyrke.
DANSK
10.7 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
29
10.9 Sådan bruges den
mekaniske dørlås
1. Træk dørlåsen frem, indtil den låses
på plads, for at slå dørlåsen til.
2. Skub lørlåsen tilbage i panelet for at
frakoble lørlåsen.
10.8 Mekanisk lågelås
Lågelåsen er ulåst, når du køber ovnen.
10.10 Åbning af lågen med
tilkoblet mekanisk dørlås
Du kan åbne lågen, når den mekaniske
dørlås er tilkoblet.
FORSIGTIG!
Bevæg ikke lågelåsen
vertikalt.
Tryk ikke på lågelåsen, når
du lukker ovnlågen.
1. Skub dørlåsen let.
2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget.
1
2
Hvis du trykker på dørlåsen, indtil der
høres et klik, deaktiverer du dørlåsen.
11. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
tilberedningstider er kun vejledende. De
afhænger af opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de anvendte
ingredienser.
11.1 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
30
www.aeg.com
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
11.2 Lågens inderside
På lågens inderside finder du:
SousVide tilstand Anbefalinger
Brug friske ferskvarer af høj kvalitet. Rens
altid maden, før du tilbereder den. Vær
altid forsigtig, når du bruger rå æg.
Lave temperaturer er kun velegnede til
de typer mad, der kan spises råt.
• ovnrillernes numre.
• oplysninger om ovnfunktioner,
anbefalede ovnriller og temperaturer
for retter.
Tilbered ikke maden i lang tid, når du
bruger temperaturen under 60 °C.
11.3 Råd om ovnens særlige
opvarmningsfunktioner
Læg vakuumposerne på gitteret ved
siden af hinanden.
Holde varm
Med denne funktion kan du holde
maden varm. Temperaturen indstilles
automatisk til 80 °C.
Tallerkenvarmer
Med denne funktion kan du opvarme
tallerkener og fade inden servering.
Temperaturen indstilles automatisk til 70
°C.
Anbring tallerkener og fade jævnt på
grillristen i stabler. Brug ovnens første
ristposition. Byt om på dem efter
halvdelen af opvarmningstiden.
Hævning af dej
Med funktionen kan du hæve gærdej.
Læg dejen i et stort fad. Brug ovnens
første ristposition. Indstil funktion:
Hævning af dej og tilberedningstiden.
Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken. Tilbered ikke
maden, da den kan forlænge
optøningstiden. Brug ovnens første
ristposition.
11.4 SousVide tilstand
Denne funktion bruger lavere
tilberedningstemperaturer end normal
tilberedning.
Kog ingredienser med alkohol inden
vakuumpakning.
Du kan opbevare tilberedt mad i
køleskabet i 2 - 3 dage. Afkøl maden
hurtigt (ved hjælp af isbad).
Brug ikke denne funktion til at
genopvarme madrester.
Vakuumpakning
Brug kun vakuumposerne og
kammervakuumforsegleren, der
anbefales til sous-vide tilberedning. Kun
denne type vakuumforsegler kan
vakuumpakke væsker.
Vakuumposer må ikke genbruges.
For hurtigere og bedre resultater bør
den maksimale vakuumgrad indstilles.
Sørg for, at området, der skal forsegles,
er rent for at garantere en sikker lukning
af vakuumposen.
Sørg for, at kanterne af vakuumposens
inderside er rene, inden de forsegles.
11.5 SousVide tilstand: Kød
Brug kun kød uden ben for at undgå
hulning af vakuumposerne.
Steg fjerkræfiletten med huden nedad
inden vakuumpakning.
Brug ovnens tredje ristposition.
DANSK
31
11.6 SousVide tilstand: Fisk og
skaldyr
ROASTBEEF
Oksekød-/kalvefilet
Tør fiskefileterne med et stykke
køkkenrulle, inden du lægger dem i en
vakuumpose.
(°C)
(min.)
Rosa, 4 cm tyk, 0,8 60
kg
110 - 120
Gennemstegt, 4
cm tyk, 0,8 kg
90 - 100
65
LAM/VILDT
(°C)
(min.)
Lam rød, 3 cm tyk, 60
0,6 - 0,65 kg
180 - 190
Lam medium, 3
cm tyk, 0,6 - 0,65
kg
65
105 - 115
Vildsvin, 3 cm tyk,
0,6 - 0,65 kg
90
60 - 70
Kanin, 1,5 cm tyk,
0,6 - 0,65 kg
70
50 - 60
KYLLING
(°C)
(min.)
Kyllingebryst, 3 cm
tyk, 0,75 kg
70
70 - 80
Andebryst, 2 cm tyk,
0,9 kg
60
140 - 160
Kalkunbryst, 2 cm tyk, 70
0,8 kg
75 - 85
Hæld en kop vand i vakuumposen, når
du tilbereder muslinger.
Brug ovnens tredje ristposition.
FISK OG MAD FRA HAVET
(°C)
(min.)
Havrude, 4 filetter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
Aborre, 4 filetter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
Torsk, 2 filetter 2 cm tykke, 0,65 kg
65
70 75
Kammuslinger, 0,65 kg
60
100 110
Muslinger med skal, 1 kg
95
20 25
Rejer uden skal, 0,5 kg
75
25 30
Blæksprutte, 1 kg
85
100 110
Ørred, 2 filetter 1,5 cm
tykke, 0,65 kg
65
55 65
Laks, filet 3 cm tyk, 0,8 kg
65
100 110
For at hindre at der trækker proteiner ud,
skal du udvande ørreden eller laksen i en
10% saltopløsning (100 g salt i 1 liter
vand) i 30 min. og tørre den med
køkkenrulle, inden du lægger den i
vakuumposen.
32
www.aeg.com
11.7 SousVide tilstand:
Grøntsager
Læg artiskokker i vand med citronsaft,
når du har renset og skåret dem, så
bevarer de farven.
Brug ovnens tredje ristposition.
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 95 °C.
(min.)
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 90 °C.
(min.)
Asparges, grønne, hel, 0,7 - 0,8
kg
40 - 50
Asparges, hvide, hel, 0,7 - 0,8 kg 50 - 60
Courgette, stykker på 1 cm, 0,7 - 35 - 40
0,8 kg
Aubergine, stykker på 1 cm, 0,7 - 30 - 35
0,8 kg
Græskar, stykker, 2 cm tykke, 0,7 25 - 30
- 0,8 kg
Fennikel, stykker på 1 cm, 0,7 0,8 kg
35 - 45
Kartofler, stykker på 1 cm, 0,8 - 1
kg
35 - 45
Artiskokhjerter, kvarte, 0,4 - 0,6
kg
45 - 55
11.8 SousVide tilstand: Frugt
og desserter
Læg æbler og pærer i vand med
citronsaft, når du har renset og skåret
dem, så bevarer de farven.
Brug ovnens tredje ristposition.
FRUGT
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 95 °C.
(min.)
Porre, strimler eller ringe, 0,6 0,7 kg
40 - 45
Peber, strimler eller kvarte, 0,7 0,8 kg
35 - 40
Selleri, ringe på 1 cm, 0,7 - 0,8 kg 40 - 45
Gulerødder, stykker på 0,5 cm,
0,7 - 0,8 kg
35 - 45
Sellerirod, stykker på 1 cm, 0,7 0,8 kg
45 - 50
(°C)
(min.)
Ferskner, 4, halve
90
20 - 25
Blommer, halve, 0,6
kg
90
10 - 15
Mangoer, 2, skåret i
tern 2 cm tykke
90
10 - 15
Pærer, 4, halve
90
15 - 30
Nektariner 4, halve
90
20 - 25
Ananas, stykker 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
Æbler, 4, kvarte
95
25 - 30
Vaniljecreme x2, 350
g i hver pose
85
20 - 22
DANSK
11.9 Tilberedning med damp
Brug kun varme- og korrosionsfast
kogegrej eller kogegrej i kromstål.
Når du tilbereder på mere end ét niveau,
skal du sørge for, at der er en afstand
mellem hylderne, så dampen kan
cirkulere.
Start tilberedningen med en kold ovn,
med mindre der anbefales
foropvarmning i nedenstående tabel.
11.10 Fuld damp
Vær forsigtig, når du åbner ovnens låge,
når funktionen er tændt. Damp kan
frigives.
Sterilisation
Funktionen kan bruges til at sterilisere
beholdere (f.eks. sutteflasker).
Anbring de rene beholdere på hovedet
midt på risten på den første ovnrille.
Eksempel: Den samlede tid af denne
madlavningssession er 40 min. Indsæt
først Kogte kartofler, kvarte, tilføj efter
20 min Laksefileter og Broccoli, buketter efter 30 min.
(min.)
Kogte kartofler,
kvarte
40
Laksefileter
20
Broccoli, buketter
10
Brug den største mængde påkrævede
vand, når du tilbereder mere end én ret
ad gangen.
Brug ovnens anden ristposition.
Fyld vandbeholderen til den maksimale
vandmængde, og indstil tiden til 40
minutter.
GRØNTSAGER
Tilberedning
Med denne funktion kan du tilberede
alle slags mad, fersk eller frossen. Du kan
bruge den til at tilberede, opvarme,
optø, pochere eller blanchere
grøntsager, kød, fisk, pasta, ris, semulje
og æg.
Du kan tilberede et måltid, der består af
nogle få retter, under en enkelt
madlavningssession. For at sikre, at alle
retter er klar på samme tid, bør du starte
med maden med den længste
tilberedningstid og derefter tilføje de
resterende retter på det passende
tidspunkt, som specificeret i
madlavningstabellerne
33
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
8 - 10
Broccoli, buketter, forvarm
den tomme ovn
10
Flåede tomater
10 - 15
Spinat, frisk
10 - 15
Squash, skiver
15
Grøntsager, blancherede
15 - 20
Champignon, skiver
15 - 20
Peberfrugt, strimlet
15 - 25
Broccoli, hel
15 - 25
Asparges, grønne
15 - 25
Auberginer
15 - 25
Græskar, i terninger
34
www.aeg.com
GRØNTSAGER
GRØNTSAGER
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
15 - 25
Tomater
20 - 25
Bønner, blancherede
20 - 25
Vårsalat, i buketter
20 - 25
Savoykål
20 - 30
Selleri, tern
20 - 30
Porre, ringe
20 - 30
Ærter
20 - 30
Ærter / Kaiserpeber
20 - 30
Søde kartofler
20 - 30
Fennikel
20 - 30
Gulerødder
25 - 35
Asparges, hvide
25 - 35
Rosenkål
25 - 35
Blomkål, buketter
25 - 35
70 - 90
Rødbede
TILBEHØR
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
15 - 20
Couscous, forhold mellem
vand/couscous 1:1
15 - 25
Tagliatelle, frisk
20 - 25
Semolina-budding, forhold
mellem mælk/semolina
3,5:1
20 - 30
Linser, røde, forhold mellem vand/linser 1:1
Kålrabi, strimler
25 - 30
Spätzle
25 - 35
Hvide bønner
25 - 35
30 - 40
Sukkermajs på kolbe
Bulgur, forhold mellem
vand/bulgur 1:1
35 - 45
Skorzonerrod
25 - 35
Suppeboller med gær
35 - 45
Blomkål, hel
30 - 35
Aromatisk ris, forhold mellem vand/ris 1:1
35 - 45
Grønne bønner
30 - 40
Kogte kartofler, kvarte
40 - 45
Kål, hvid eller rød, i strimler
35 - 45
Suppeboller af brød
50 - 60
Artiskok
35 - 45
Kuvertbrød med kartofel
55 - 65
Tørrede bønner, lagt i blød,
forhold mellem vand/
bønner 2:1
35 - 45
60 - 90
Sauerkraut
Ris, forhold mellem vand/ris
1:1, forholdet mellem vand
og ris kan variere alt efter
typen af ris
DANSK
FISK
TILBEHØR
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
40 - 50
Polenta, væskeforhold 3:1
40 - 55
Risbudding, forhold mellem
mælk/ris 2,5:1
45 - 55
Uskrællede kartofler, mellemstore
55 - 60
Linser, brune og grønne,
forhold mellem vand/linser
2:1
(min.)
(°C)
20 - 30 Ørred, 0,25 kg
85
30 - 40 Rejer, frosne
75 - 85
40 - 45 Fjeldørred, 1 kg
85
KØD
(min.)
(°C)
15 20
Chipolatas
80
FRUGT
20 30
Bayersk pølse / Hvid
pølse
80
Indstil temperaturen til 99 °C.
20 30
Wienerpølser
80
25 35
Kyllingebryst, pocheret
90
55 65
Kogt skinke, 1 kg
99
60 70
Kylling, pocheret, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, pocheret
90
80 90
Kalvekød / Svinekam, 90
0,8 - 1 kg
110 120
Tafelspitz
(min.)
10 - 15
Æble, i skiver
10 - 15
Varme bær
10 - 20
Smeltning af chokolade
20 - 25
Frugtkompot
FISK
(min.)
(°C)
15 - 20 Tynd fiskefilet
75 - 80
20 - 25 Rejer, friske
75 - 85
20 - 30 Muslinger
100
20 - 30 Laksefileter
85
99
35
36
www.aeg.com
11.11 Kombination af funktion:
Turbogrill + Fuld damp
ÆG
Indstil temperaturen til 99 °C.
(min.)
10 - 11
Æg, blødkogt
12 - 13
Æg, smilende
18 - 21
Æg, hårdkogt
Du kan kombinere disse funktioner for at
tilberede kød, grøntsager og tilbehør på
ingenting.
1. Indstil funktionen: Turbogrill til at
stege kød.
2. Tilføj de tilberedte grøntsager og
tilbehøret.
3. Sænk ovntemperaturen til ca. 90 °C.
Du kan åbne ovnlågen til første
position i ca. 15 minutter.
4. Indstil funktionen: Fuld damp.
Tilbered alle retterne sammen, indtil
de er klar.
Brug den første ovnrille til kød og den tredje ovnrille til grøntsager.
Turbogrill
Første trin: tilbered kød
Fuld damp
Andet trin: tilsæt grøntsager
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Roastbeef, 1
kg / Rosenkål,
polenta
180
60 - 70
99
40 - 50
Flæskesteg, 1
kg / Kartofler /
Grøntsager,
sovs
180
60 - 70
99
30 - 40
Kalvesteg, 1 kg / 180
Ris / Grøntsager
50 - 60
99
30 - 40
11.12 Fugtighed Høj
Brug ovnens anden ristposition.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Tynd fiskefilet
85
15 - 25
Æg
90 - 110
15 - 30
Lille fisk, op til
0,35 kg
90
20 - 30
(°C)
(min.)
90
25 - 35
Hel fisk, op til 1 90
kg
30 - 40
Tyk fiskefilet
DANSK
37
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Creme, budding i små skåle
90
35 - 45
Terrines
90
40 - 50
Kuvertbrød
120 - 130
40 - 50
11.13 Fugtighed Medium
(°C)
(min.)
Forbagt småt gærbrød
200
15 - 20
Forbagt småt gærbrød, 40 - 50 g
200
15 - 20
Boller, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Forbagt småt gærbrød, frossent, 40 50 g
200
25 - 35
Farsbrød, råt, 0,5 kg
180
30 - 40
Pastaretter
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Brød, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kartoffelgratin
160 170
50 - 60
Kylling, 1 kg
180 210
50 - 60
Ribbesteg, røget, 0,6 160 - 1 kg, læg i blød i 2 180
timer
60 - 70
Roastbeef, 1 kg
180 200
60 - 90
And, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvesteg, 1 kg
180
80 - 90
Flæskesteg, 1 kg
160 180
90 - 100
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Sødt bagværk af 170 - 180
gærdej
20 - 35
Boller
180 - 200
25 - 35
Stegt fiskefilet
170 - 180
25 - 40
Sødt brød
160 - 170
30 - 45
Stegt fisk
170 - 180
35 - 45
Ovndesserter
160 - 180
45 - 60
Diverse brød,
0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
Spareribs
140 - 150
75 - 100
Stuvet / Braiseret kød
140 - 150
100 - 140
11.14 Fugtighed Lav
Brug den anden ovnrille, med mindre
andet er specificeret.
Gås, 3 kg, brug ov170
nens første ristposition
130 - 170
11.15 Opvarmning med damp
Brug anden hyldeposition.
38
www.aeg.com
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Enkelte retter
110
10 - 15
Pasta
110
10 - 15
Ris
110
10 - 15
Kuvertbrød
110
15 - 25
11.16 Yoghurt funktion
Denne funktion giver dig mulighed for at
tilberede yogurt.
Bland 0,25 kg yogurt med 1 l mælk. Fyld
yogurtglassene.
Hvis du bruger rå mælk, skal den først
koges og afkøles til 40 °C.
Brug ovnens anden ristposition.
(t)
Tyk yogurt
7-8
11.17 Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
(t)
Cremet yoghurt
5-6
11.18 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
Der er for høj ovntemperaog bliver klæg eller med tur.
vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næste gang.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
DANSK
39
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperatur og
og bagetiden er for kort.
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt for- Fordel kagedejen jævnt på bagedelt.
pladen den næste gang.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur den næste gang.
11.19 Bagning på én ribbe
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Gærkage / Croissant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkage / Frugtkager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tærtebund - mørdej, forvarm den
tomme ovn
Varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Tærtebund - rørt
kagedej
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Kvarkkage
Over-/undervarme
170 - 190
60 - 90
1
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
Fletbrød / Kringle, Over-/undervarforvarmning er ikke me
nødvendig
(°C)
(min.)
170 - 190
30 - 40
3
40
www.aeg.com
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
Forvarm den tomme ovn, med mindre andet er angivet.
(°C)
(min.)
Stollen
Over-/undervarme
160 - 180
50 - 70
2
Rugbrød:
Over-/undervarme
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Flødeboller / Flødekager
Over-/undervarme
190 - 210
20 - 35
3
Roulade,
Over-/undervarme
180 - 200
10 - 20
3
Kage med choko- Varmluft
ladeflager, tør, forvarmning er ikke
nødvendig
150 - 160
20 - 40
3
Smørmandelkage / Over-/undervarSukkerkage
me
190 - 210
20 - 30
3
Frugttærter, forvarmning er ikke
nødvendig
Over-/undervarme
180
35 - 55
3
Gærkager med
blødt fyld (f.eks.
kvark, fløde, creme)
Over-/undervarme
160 - 180
40 - 60
3
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
Sød mørdej / Sandkage- Varmluft
dej
(°C)
(min.)
150 - 160
15 - 25
DANSK
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Småkager af gærdej
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Småt bagværk af butter- Varmluft
dej, forvarm den tomme
ovn
170 - 180
20 - 30
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
190 - 210
10 - 25
Over-/undervarme
11.20 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Grøntsagsgratin, forvarm den tomme ovn
Turbogrill
170 - 190
15 - 35
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Risengrød
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
11.21 Bagning på flere ribber
Brug funktionen: Varmluft.
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
41
42
www.aeg.com
SMÅT BAGVÆRK
BAGVÆRK PÅ BAGEPLADE
(°C)
(min.)
Flødeboller / Flødekager, forvarm den tomme ovn
160 180
25 - 45
Toscatærte, tør
150 160
30 - 45
(°C)
(min.)
Småt bagværk af butterdej, forvarm den
tomme ovn
170 180
30 - 50
Småt gærbrød
180
20 - 30
11.22 Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
SMÅT BAGVÆRK
Steg magert kød tildækket.
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
(°C)
(min.)
Lagkagebunde af mørdej
150 160
20 - 40
Marengs
80 100
130 170
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Makroner
100 120
40 - 80
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
Småkager af gærdej
160 170
30 - 60
11.23 Stegning
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Brug ovnens første ristposition.
ROASTBEEF
(°C)
(min.)
Over-/undervarme
230
120 - 150
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
rød, forvarm den
tomme ovn
Turbogrill
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
medium, forvarm
den tomme ovn
Turbogrill
180 - 190
6-8
Grydesteg
1 - 1,5 kg
DANSK
ROASTBEEF
Roastbeef eller filet, 1 cm tyk
gennemstegt, forvarm den tomme
ovn
Turbogrill
(°C)
(min.)
170 - 180
8 - 10
SVINEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / Skinke m.
ben
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
43
44
www.aeg.com
LAM
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Lammekølle / Lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILDT
(kg)
(°C)
(min.)
Ryg / Harekølle,
forvarm den
tomme ovn
1
Turbogrill
180 - 200
35 - 55
Vildtryg
1.5 - 2
Over-/undervarme
180 - 200
60 - 90
Kølle
1.5 - 2
Over-/undervarme
180 - 200
60 - 90
KYLLING
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
DANSK
KYLLING
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Turbogrill
11.24 Brød
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
Brug ovnens anden ristposition.
Forvarmning anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min.)
Franskbrød
170 - 190
40 - 60
Flute
200 - 220
35 - 45
Croissant
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
170 - 190
50 - 70
Fuldkornsbrød
170 - 190
50 - 70
Brød med hele korn
170 - 190
40 - 60
Boller
190 - 210
20 - 35
45
46
www.aeg.com
11.25 Sprød tilberedning med Pizza
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Schweizisk
tærte
170 - 190
45 - 55
Æbletærte, lukket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Pizza, tynd bund, brug grill/
bradepanden
210 - 230
15 - 25
Pizza, tyk bund
180 - 200
20 - 30
Flade madbrød
210 - 230
10 - 20
Tærte m/butterdej
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pirogger
180 - 200
15 - 25
Grøntsagstærte
160 - 180
50 - 60
11.26 Grillstegning
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
Grillsteg kun tynde stykker af kød eller
fisk.
Anbring en plade i den første ristposition
for at opsamle fedt.
DANSK
47
GRILL
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Roastbeef
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Lavtemperaturstegning
Denne funktion gør det muligt for dig at
tilberede stykker af magert og mørt kød
og fisk. Den kan ikke bruges til: fjerkræ,
fedtholdig flæskesteg, grydesteg.
Termometer-temperaturen bør ikke være
højere end 65 °C.
1. Brun kødet i 1-2 minutter på hver
side på en pande over høj varme.
2. Læg kødet i en bradepande eller
direkte på grillristen. Sæt en
bradepande under risten, så den kan
opfange fedtet.
Kog/steg altid uden låg, når du
bruger denne funktion.
3. Brug Termometer.
4. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning. Du kan
indstille temperaturen på mellem 80
°C og 150 °C i de første 10 minutter.
Standard er 90 °C. Indstil
temperaturen for Termometer.
5. Efter 10 minutter sænker ovnen
automatisk temperaturen til 80 °C.
Indstil temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min.)
Bøffer
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Roastbeef
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvesteg
1 - 1.5
120 - 150
1
48
www.aeg.com
11.28 Frosne madvarer
OPTØNING
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
2
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynde
190 - 210
15 - 25
3
Pommes frites, tykke
190 - 210
20 - 30
3
Kartoffelbåde / Kroketter
190 - 210
20 - 40
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, frisk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Bagt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingevinger
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
BLØD FRUGT
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug ovnens første ristposition.
(min.)
Henkogning til
simring
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
DANSK
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
STENFRUGT
Brug den tredje rille til 1 bakke.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
35 - 45
49
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
GRØNTSAGER
10 - 15
GRØNTSAGER
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Agurker
50 - 60
-
Blandet pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ærter / Asparges
50 - 60
15 - 20
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUGT
(t)
11.30 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Ærter
6-9
11.31 Termometer
ROASTBEEF
Kernetemperatur (°C)
Rød
Medium
Gennemstegt
Roastbeef
45
60
70
Tyndsteg
45
60
70
50
www.aeg.com
ROASTBEEF
Farsbrød
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
83
86
SVINEKØD
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
84
88
Rygkotelet / Ribbesteg, røget / Rib75
besteg, pocheret
78
82
Skinke / Steg
KALV
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Kalvesteg
75
80
85
Kalveskank
85
88
90
FÅR/LAM
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Fårekølle
80
85
88
Fåreryg
75
80
85
Lammesteg / Lammekølle
65
70
75
VILDT
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
Hareryg / Vildtryg
65
70
75
Harekølle / Hare, hel / Vildtben
70
75
80
KYLLING
Kylling
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
83
86
DANSK
KYLLING
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
And, hel / halv / Kalkun, hel / bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRED,
SANDART)
Fisk, hel / stor / dampet / Fisk,
hel / stor / stegt
KASSEROLLER - FORKOGTE GRØNTSAGER
Squash-gryderet / Broccoli-gryderet / Fennikel-gryderet
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
60
64
68
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SALT
Cannelloni / Lasagne / Pastaretter
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
85
88
91
KASSEROLLER - SØD
Gryderet med hvidt brød med/
uden frugt / Risengrød med/uden
frugt / Sød nuddel-ret
Kernetemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mere
80
85
90
11.32 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
51
52
www.aeg.com
Pizzaform
Ramekiner
Bageform
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Tærtebundform
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
11.33 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Kartoffelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødbudding
190 - 200
55 - 70
Risbudding
170 - 190
45 - 60
Æblekage, lavet af rørt kagedej (rund form)
160 - 170
70 - 80
Franskbrød
190 - 200
55 - 70
11.34 Oplysninger til
testinstitutter
Tests i overensstemmelse med: EN
60350, IEC 60350.
DANSK
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form
(°C)
(min.)
Sandkage uden fedt
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sandkage uden fedt
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Over-/undervarme
180
70 - 90
1
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 40
Smørkager / Kagesnitter,
forvarm den tomme ovn
Over-/undervarme
160
20 - 30
Små kager i form, 20 stk./ Varmluft
plade, forvarm den tomme
ovn
150
20 - 35
Små kager i form, 20 stk./ Over-/undervarme
plade, forvarm den tomme
ovn
170
20 - 30
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
(°C)
(min.)
140
25 - 45
2 riller
3 riller
1/4
1/3/5
53
54
www.aeg.com
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
Små kager i form, 20
stk./plade, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
(°C)
(min.)
150
23 - 40
2 riller
3 riller
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Toastbrød
Grillstegning
1-3
5
Oksesteak, vendes undervejs
Grillstegning
24 - 30
4
11.35 Oplysninger til
testinstitutter
Test i henhold til IEC 60350.
Test af funktionen: Fuld damp.
Indstil temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
(min.)
Broccoli, forvarm den
tomme ovn
1 x 2/3perforeret
300
3
13 - 15
Sæt bagepladen i den første rille.
Broccoli, forvarm den
tomme ovn
2 x 2/3 perforeret
2 x 300
2 og 4
13 - 15
Sæt bagepladen i den første rille.
DANSK
55
Indstil temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
(min.)
Broccoli, forvarm den
tomme ovn
1 x 2/3perforeret
maks.
3
15 - 18
Sæt bagepladen i den første rille.
Ærter, frosne
2 x 2/3 perforeret
2 x 1500
2 og 4
Indtil temperaturen
på det
koldeste
punkt når
85 °C.
Sæt bagepladen i den første rille.
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Brug nogle dråber eddike til at rengøre ovnrummets bund for kalkrester.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdagsbrug
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
56
www.aeg.com
12.2 Fjernelse: ovnribber
Kontrollér, at ovnen er koldt, før den
rengøres. Der er risiko for forbrænding.
Tag ovnribberne ud for at rengøre
ovnen.
1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og
ud af det forreste ophæng.
1
3
b) Aktiver funktionen.
Den første del af programmet
slutter efter ca. 50 minutter.
c) Tryk på
.
Følg meddelelsen
på displayet for at
færdiggøre
rengøringen.
d) Tør ovnrummet af med en ikkeslibende blød svamp. Du kan
bruge varmt vand eller
rensemidler til ovnen.
Fjern tilbehøret og ovnribben, så
sidevæggene kan rengøres.
e) Tryk på
.
Den sidste del af proceduren
starter. Varigheden af dette trin
er ca. 25 minutter.
3. Tør ovnrummet af med en ikkeslibende svamp. Du kan bruge varmt
vand.
4. Fjern det resterende vand fra
vandbeholderen.
Hold ovnlågen åben i ca. 1 time efter
rengøringen. Vent, indtil ovnen er tør. Du
kan fremskynde tørringen ved at
opvarme ovnen med varm luft ved 150
°C i ca. 15 minutter. Du kan få maksimal
effekt af rengøringsfunktionen, hvis du
selv rengør ovnen umiddelbart efter, at
funktionen er færdig.
Damprensningsfunktionerne
understøtter rengøringen af ovnrummet.
12.4 Husk rengøring
2
2. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste
ophæng.
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
12.3 Rengøring med damp
Fjern så meget snavs som muligt med
hånden.
Inden du starter en rengøring, skal du
sikre dig, at ovnen er kold.
Når funktionen rengøring med damp
virker, er lyset slukket.
1. Fyld vandbeholderen op til
maksimalt niveau.
2. Vælg damprensningsfunktionen i
menuen: Rengøring.
Rengøring med damp - varigheden
af funktionen er ca. 30 minutter.
a) Aktiver funktionen.
b) Når programmet er slut,
udsendes et signal.
c) Tryk på et sensorfelt for at slukke
signalet.
Rengøring med damp plus varigheden af funktionen er ca. 75
minutter.
a) Spray et egnet rengøringsmiddel
jævnt fordelt i ovnrummet på
både emalje- og ståldelene.
Når påmindelse vises, er rengøring
påkrævet. Brug funktionen Rengøring
med damp plus.
Du kan aktivere / deaktivere funktionen:
Husk rengøring i menuen:
Grundindstillinger.
12.5 Rengøring af
vandbeholderen
Fjern vandbeholderen fra ovnen.
1. Fjern låget til vandbeholderen. Løft
dækslet svarende til fremspringet
bagtil.
DANSK
57
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
MA
X
Hele proceduren varer ca. 2 timer.
Lampen er slukket i denne funktion.
1. Stil bradepanden på den første
ribbe.
2. Fjern bølgebryderen. Træk den væk
fra beholderelementet, indtil der
lyder et klik.
3. Vask vandbeholderens dele i hånden.
Brug vand fra hanen og sæbe.
Brug ikke skuresvampe. Kom ikke
vandbeholderen i opvaskemaskinen.
Når vandbeholderens dele er rengjorte,
samles vandbeholderen igen.
1. Klik bølgebryderen på plads. Skub
den ind i beholderelementet.
2. Sæt låget på. Klik først den forreste
del på plads, og skub den mod
beholderelementet.
MA
X
MA
X
3. Sæt vandbeholderen i apparatet.
4. Skub vandbeholderen mod ovnen,
indtil den låser på plads.
12.6 Dampenhed - Afkalkning
Når dampgeneratoren er i drift,
akkumuleres der kalk i den (pga. vandets
indhold af calcium). Det kan have en
negativ effekt på kvaliteten af damp, på
dampenhedens ydelse og på madens
kvalitet. Rengør
dampgenerationskredsløbet for at
forhindre akkumulering af kalk.
Fjern al tilbehøret.
2. Tryk på
.
3. Hæld 250 ml afkalkningsmiddel i
vandbeholderen.
4. Fyld resten af vandbeholderen med
vand op til maksimalt niveau.
5. Indsæt vandskuffen.
.
6. Tryk på
Det aktiverer den første del af
proceduren: Afkalkning.
Varigheden af denne del er
ca. 1 time og 40 minutter.
7. Når den første del er afsluttet, skal
bradepanden tømmes og sættes
tilbage i den første rille.
8. Tryk på
.
9. Kom frisk vand i vandbeholderen.
Kontrollér, at der ikke er rester af
rengøringsmiddel i vandbeholderen.
10. Indsæt vandskuffen.
.
11. Tryk på
Dette aktiverer den anden del af
proceduren: Afkalkning. Det skyller
dampenhedens kredsløb.
Varigheden af denne del er
ca. 35 minutter.
Fjern bradepanden, når proceduren er
afsluttet.
Hvis funktionen: Afkalkning
ikke udføres på den rigtige
måde, viser displayet en
meddelelse om at gentage
proceduren.
Hvis ovnen er fugtig eller våd, tørres den
af med en tør klud. Lad ovnen tørre helt
med åben dør.
12.7 Huskefunktionen til
afkalkning
Der er to huskefunktioner til afkalkning,
som minder dig på at starte funktionen:
Afkalkning. Disse huskefunktioner
58
www.aeg.com
aktiveres, hver gang du slukker for
apparatet.
2. Tryk låsegrebene (A) helt på de to
lågehængsler.
Den første påmindelse minder dig om
og anbefaler dig at starte en
afkalkningscyklus.
Ved den anden påmindelse kræves det
ubetinget at afkalkningen udføres.
Hvis du ikke afkalker
apparatet, når den første
påmindelse er aktiveret, kan
du ikke anvende
dampfunktionerne.
Du kan ikke deaktivere
huskefunktionen til
afkalkning.
12.8 Dampenhed - Rensning af
dampgenerator
Fjern al tilbehøret.
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(ved vinkel på ca.: 70°).
4. Hold lågen med en hånd på hver
side og træk den væk fra ovnen i en
vinkel opad.
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
en blød klud på en stabil overflade.
6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
Vælg funktionen i menuen: Rengøring.
Brugergrænsefladen er en hjælp til at
komme gennem proceduren.
2
Varigheden af funktionen er ca. 30
minutter.
B
Lampen er slukket i denne funktion.
1. Sæt bagepladen i den første rille.
.
2. Tryk på
3. Kom frisk vand i vandbeholderen.
4. Tryk på
.
Fjern bagepladen, når proceduren er
afsluttet.
A
A
1
7. Træk i lågelisten, og tag den ud.
8. Hold i overkanten af hvert enkelt
ovnglas, og træk det opad og ud af
skinnen.
12.9 Udtagning og isætning af
lågen
Du kan tage lågen og det indvendige
ovnglas ud for at rengøre det.Antallet af
glaspaneler er forskelligt for forskellige
modeller.
ADVARSEL!
Lågen er tung.
FORSIGTIG!
Håndter forsigtigt glasset,
især omkring frontpanelets
kanter. Glasset kan gå i
stykker.
1. Åbn lågen helt.
9. Rengør ovnglasset med vand og
sæbe. Tør forsigtigt glaspanelet.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Udfør ovennævnte trin i omvendt
rækkefølge efter rengøring. Sæt det
mindste glas i først og derefter det
største og lågen.
Sørg for, at glassene er sat i den rigtige
position, da lågens overflade ellers kan
blive overophedet.
DANSK
12.10 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
59
2. Fjern metalskiven, og rengør glasset.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Sæt metalskiven på glasset.
5. Montér lampeglasset.
Sidelampen
1. Fjern venstre ovnribbe for at få
adgang til pæren.
2. Tag glasset af med en torx 20
skruetrækker.
3. Afmonter og rengør metalrammen
og tætningen.
4. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
5. Isæt metalrammen og pakningen.
Stram skruerne.
6. Isæt de venstre ovnribber.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
60
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Termometeret virker ikke.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Displayet viser F111.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen med ejendommens sikring, eller
slå relæet på tavlen fra,
og tænd igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
Se "Grundindstillinger" i kapitlet "Daglig brug".
Apparatet beholder ikke
vandbeholderen, når du har
indsat den.
Låget til vandbeholderen er
ikke påsat korrekt.
Sæt låget til vandbeholderen på korrekt.
Der kommer vand ud af
Låget til vandbeholderen er
vandbeholderen, når du tag- ikke påsat korrekt.
er den ud, eller sætter den
ind i apparatet.
Sæt låget til vandbeholderen på korrekt.
Der kommer vand ud af
Bølgebryderen er ikke monvandbeholderen, når du tag- teret korrekt.
er den ud, eller sætter den
ind i apparatet.
Montér bølgebryderen i
vandbeholderen korrekt.
Apparatet beholder ikke
vandbeholderen, når du
trykker på dækslet.
Vandbeholderen er ikke tryk- Indsæt vandbeholderen i apket helt ind.
paratet ved at skubbe den
helt ind, så langt den kan
komme.
Vandbeholderen er vanskelig at rengøre.
Du fjernede ikke låget og
bølgebryderen.
Afkalkningen afbrydes, før
den er færdig.
Der har været strømafbrydel- Gentag proceduren.
se.
Se "Rengøring af vandbeholderen".
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Afkalkningen afbrydes, før
den er færdig.
Funktionen blev stoppet af
brugeren.
Gentag proceduren.
61
Der er ikke vand i grill-/
Vandbeholderen blev ikke
Kontrollér, om der er afkalkbradepanden efter afkalknin- fyldt op til maksimalt niveau. ningsmiddel/vand i vandbegen.
holderen.
Gentag proceduren.
Der er snavset vand nederst i Grill-/bradepanden sidder i
ovnrummet efter afkalkninforkert rilleposition.
gen.
Fjern det resterende vand
og afkalkningsmidlet fra
bunden af ovnen. Stil bradepanden på den første ribbe.
Rengøringsfunktionen afbry- Der har været strømafbrydel- Gentag proceduren.
des, før den er færdig.
se.
Rengøringsfunktionen afbry- Funktionen blev stoppet af
des, før den er færdig.
brugeren.
Gentag proceduren.
Der er for meget vand nederst i ovnrummet efter rengøringsfunktionen.
Du har sprøjtet for meget
rengøringsmiddel ind i apparatet, før rengøringsprogrammet blev aktiveret.
Sprøjt et tyndt lag rengøringsmiddel i ovnrummet.
Fordel rengøringsmidlet
jævnt.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Den oprindelige temperatur
i ovnrummet for damprengøringsfunktionen var for
høj.
Gentag programmet. Kør
programmet, når apparatet
er koldt.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Du tog ikke sideskinnerne
Fjern sideskinnerne fra appaud, før rengøringsproceduratet, og kør funktionen
ren startede. De kan overfø- igen.
re varme til sidevæggene og
nedsætte ydeevnen.
Rengøringsresultatet er ikke
tilfredsstillende.
Du fjernede ikke tilbehøret
fra apparatet, før rengøringsproceduren startede.
De kan forstyrre dampprogrammet og nedsætte ydeevnen.
13.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Fjern tilbehøret fra apparatet, og kør funktionen igen.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
62
www.aeg.com
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BSE792320B 944187761,
944188337
Energieffektivitetsindeks
81.0
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
1.09 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.68 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
70 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
42.0 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
14.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
DANSK
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt. Når der slukkes for ovnen,
viser displayet restvarmen. Du kan bruge
varmen til at holde maden varm.
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
63
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
867353850-F-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising