AEG | BSK892230M | User manual | Aeg BSK892230M Brukermanual

Aeg BSK892230M Brukermanual
BSE892230M
BSK892230M
USER
MANUAL
NO
Bruksanvisning
Dampovn
2
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON..................................................................................... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER....................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. BETJENE PRODUKT....................................................................................................8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK....................................................................................... 9
6. DAGLIG BRUK............................................................................................................10
7. KLOKKEFUNKSJONER............................................................................................. 20
8. BRUKE TILBEHØRET................................................................................................. 21
9. TILLEGGSFUNKSJONER.......................................................................................... 23
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................24
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................50
12. FEILSØKING............................................................................................................ 54
13. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 57
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
3
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
• Monter apparatet på et trygt og
egnet sted som oppfyller
monteringskravene.
• Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
• Før du monterer produktet, sjekk at
ovnsdøren åpner uten hindring.
• Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
• Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
Minstehøyde for skap
(minstehøyde for
skap under benkeplate)
600 (600) mm
Skapbredde
550 mm
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten av
produktet
594 mm
Høyden av baksiden
av produktet
576 mm
Bredden av fronten
av produktet
549 mm
NORSK
Bredden av baksiden
av produktet
548 mm
Dybden av produktet
567 mm
Produktets innebygde dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
•
•
•
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning er
plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strømledningen. Strømledningen finner du i
høyre hjørne på baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
•
•
5
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
2.3 Bruk
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
• Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis strømkabelen
må erstattes, må dette utføres av vårt
Autoriserte servicesenter.
• Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
• Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
• Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av apparatet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
• Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Belast ikke døren når den er åpen.
• Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
6
www.aeg.com
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når
tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
• Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
• Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
• Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
• Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og
fuktighet kan bygge seg opp bak et
lukket møbelpanel og dermed
forårsake skade på apparatet,
dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk
møbelpanelet før apparatet er helt
avkjølt etter bruk.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
• Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
• Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
• Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med vaskemidler.
2.5 Dampkoking
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
• Frigitt damp kan føre til brannskader:
– Pass på å ikke åpne døren til
produktet når funksjonen er
aktivert. Damp kan slippe ut.
– Åpne forsiktig produktets dør
etter en dampkoking.
2.6 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
• Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
• Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.7 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.8 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
NORSK
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i
produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Betjeningspanel
Elektronisk programmeringsenhet
Vannskuff
Kontakt til matsensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Avkalking av rørutløp
Uttakbare brettstiger
Brettplasseringer
9
3.2 Praktisk tilbehør
Grill-/stekepanne
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Steketermometer
Måler temperaturen i maten.
7
8
www.aeg.com
En perforert matbeholder og én uten
hull.
Dampsett
Dampsettet drenerer kondens bort fra
maten ved dampkoking. Bruk den til å
tilberede grønnsaker, fisk og kyllingbryst.
Settet er ikke egnet for mat som må
trekke til seg vannet, f.eks. ris, polenta
og pasta.
4. BETJENE PRODUKT
4.1 Betjeningspanel
1
2
3
4
5
Funksjon
Kommentar
1
På/Av
Slik slår du apparatet av og på.
2
Display
Viser de gjeldende innstillingene for apparatet.
For å tilpasse innstillingene og navigere gjennom menyen.
3
Hjulknapp
Trykk
for å slå på apparatet.
Hold hjulknappen inne for å åpne innstillingsskjermen.
Hold inne og vri på hjulknappen for å navigere gjennom menyen.
Trykk på hjulknappen for å bekrefte en innstilling eller gå til
den valgte undermenyen.
Finn menyalternativet Tilbake eller bekreft en valgt innstilling
for å gå tilbake til forrige meny.
4
Slik slår du på den valgte funksjonen.
5
Slik slår du av den valgte funksjonen.
4.2 Display
Etter oppstart viser displayet
ovnsfunksjonen.
150°C
14:05
NORSK
Displayet med maks antall funksjoner er
valgt:
A
BC
D E F
Menu
170°C
1h 15m
25min
85°C
Options
9
A.
B.
C.
D.
E.
Påminnelse
Tidsbryter
Ovnsfunksjon og temperatur
Tilvalg eller klokkeslett
Varighet og sluttid for en funksjon
eller Steketermometer
F. Meny
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
Du må stille inn språk, Lysstyrke for
display, Hardhet vann og Klokkeslett.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.3 Stille inn vannhardhet
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
Når du kobler ovnen til strøm, må du
stille inn vannhardhetsnivået.
Tabellen nedenfor viser
innstillingsområdet for vannhardhet (dH)
med den tilsvarende kalkavsetningen og
vannkvaliteten.
5.2 Første tilkopling
Etter første tilkobling vil
programvareversjonen vises i syv
sekunder.
Vannhardhet
Kalkavsetning
(mmol/l)
Kalkavsetning
(mg/l)
Vannklassifisering
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Myk
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Middels hard
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hard
4
over 21
over 3,8
over 150
Meget hardt
Fyll vannskuffen med flaskevann når
vannhardheten overskrider verdiene i
tabellen.
1. Ta de 4 fargeendringsstripene som
fulgte med dampsettet i ovnen.
2. Sett alle reaksjonssonene til stripen i
vannet i omtrent 1 sekund.
Ikke sett stripen i rennende vann.
3. Rist stripen for å fjerne overflødig
vann.
4. Vent i 1 minutt og kontroller
vannhardheten med tabellen
nedenfor.
Fargene til reaksjonsonene vil
fortsette å endre. Ikke kontroller
vannhardheten senere enn 1 minutt
etter test.
10
www.aeg.com
5. Slik stiller du inn vannhardheten:
meny: Standardoppsett.
Teststripe
Teststripe
Hardhet vann
Hardhet vann
3
1
4
Du kan endre vannhardheten i menyen:
Standardoppsett / Oppsett /Hardhet
vann.
2
6. DAGLIG BRUK
5. Angi temperaturen og bekreft.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Ovnsfunksjoner
Slå ovnsfunksjonen av og på.
1. Slå på ovnen.
2. Hold hjulknappen inne.
Den sist brukte funksjonen blir
understreket.
3. Trykk på hjulknappen for å gå til
undermenyen, og vri for å velge en
ovnsfunksjon.
4. Trykk på hjulknappen for å bekrefte.
6. Trykk
. Steketermometer kan
plugges inn når som helst før eller
under tilberedningen. Enkelte
funksjoner inneholder en rekke popups. Trykk på hjulknappen for å gå til
neste pop-up. Funksjonen starter
etter siste bekreftelse.
Trykk på
for å slå av en funksjon.
Lampen kan deaktiveres
automatisk ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
Varmefunksjoner: Spesialiteter
Varmefunksjon
Bruksområde
Langtidssteking
For å tilberede møre, saftige steker.
Hold varm
For å holde mat varm.
Tallerkenoppvarming
For å forvarme tallerkenene for servering.
Hermetisering
Slik hermetiserer du grønnsaker (f.eks. sylteagurker).
Tørking
For å tørke skåret frukt, grønnsaker og sopp.
Yoghurt-funksjon
Slik tilbereder du yoghurt. Lampen i denne funksjonen er av.
NORSK
Varmefunksjon
11
Bruksområde
Tining
For å tine mat (grønnsaker og frukt). Tiden det tar
å tine avhenger av mengden og størrelsen på den
frosne maten.
Grateng
For retter som lasagne eller potetgrateng. For å
gratinere og brune.
Ovnsfunksjoner: Standard
Oppvarmingsfunksjon
Bruk
Ekte varmluft
For å bake på opptil tre brettplasseringer samtidig og for å tørke mat.Still ovnens temperatur på
20 – 40 °C lavere enn for funksjonen: Over- /
Undervarme.
Ekte varmluft + Bunn
For å steke på én brettplassering, slik at du oppnår en mer intens bruning og sprø bunn. Still ovnens temperatur på 20 – 40 °C lavere enn for funksjonen: Over- /Undervarme.
Over- /Undervarme
For å bake og steke på én høyde.
Bunn + Grill + Varmluft
For å gjøre halvfabrikata og hurtigmat (f.eks. pommes frites, potetbåter og vårruller) sprøere.
Grill
Slik griller du tynne matstykker og rister brød.
Grill + Varmluft
For å steke store steker eller fjærfe på én brettplassering. For å gratinere og brune.
Undervarme
For å bake kaker med sprø bunn og for å hermetisere.
12
www.aeg.com
Oppvarmingsfunksjon
Baking med fukt
Bruk
Denne funksjonen er laget med tanke på å spare
energi når man lager mat. For matlagningsinstruksjonene, se kapitlet "Råd og tips", Baking med
fukt. Stekeovnsdøren bør lukkes under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres, og for å sikre at ovnen er i drift med høyest mulig energieffektivitet. Når du bruker denne funksjonen, kan
temperaturen i ovnsrommet variere fra den angitte temperaturen. Bruk av restvarme. Varmeeffekten kan reduseres. Se "energieffektivitet" for generelle anbefalinger for energisparing.Denne
funksjonen ble brukt for å overholde energieffektivitetsklasse i henhold til EN 60350-1. Når du bruker denne funksjonen, slås ovnslampen automatisk av etter 30 sekunder.
Ovnsfunksjoner: Damp
Varmefunksjon
Bruksområde
Full damp
For dampkoking av grønnsaker, mellomretter eller
fisk.
Fuktighet høy
Denne funksjonen egner seg godt til tilberedning
av delikate retter som puddinger, gratenger, gryter og fisk.
Fuktighet middels
Denne funksjonen egner seg godt til tilberedning
av stuet og braisert kjøtt, brød og søte gjærdeiger. På grunn av en kombinasjon av damp og varme, får kjøttet en saftig og mør konsistens, og bakevarer av gjærdeig får en sprø og glatt overflate.
Fuktighet lav
Denne funksjonen egner seg godt til tilberedning
av kjøtt, fjærkre, ovnsretter og gryteretter. Takket
være en kombinasjon av damp og varme, får kjøttet en saftig og mør konsistens samt en sprø overflate.
Damp-oppvarming
Oppvarming av mat med damp forhindrer uttørket overflate. Varmen blir fordelt jevnt og skånsomt, noe som gir smak og lukt som da maten
først ble tilberedt. Denne funksjonen kan brukes
for å varme opp mat direkte på tallerkenen. Du
kan varme opp mer enn én tallerken samtidig ved
å bruke ulike hylleplasseringer.
NORSK
Varmefunksjon
13
Bruksområde
SousVide-tilberedning
Funksjonsnavnet henspiller på en metode der
man tilbereder mat i vakuumforseglede plastposer ved lave temperaturer. Se avsnittet om SousVide-tilberedning nedenfor og tilberedningstabellene i kapittelet «Råd og tips» for mer informasjon.
Brødbaking
Bruk denne funksjonen til å lage brød og små
gjærbakster med et resultat som ser profesjonelt
ut med tanke på sprøhet, farge og glattheten på
skorpen.
Deigheving
For å heve gjærdeig raskere. Det hindrer deigoverflaten fra å tørke ut og holder deigen elastisk.
Vannskuff
Du kan fylle vannskuffen på to måter:
A
F
• la vannskuffen være i ovnen og fyll
den med en vannkrukke.
• fjern vannskuffen fra ovnen og fyll den
fra en vannkran.
Når du fyller vannskuffen fra vannkranen,
må du bære skuffen i en horisontal
posisjon for å unngå at vann søles.
B
MA
X
MAX
C
E
D
A. Lokk
B. Bølgebryter
C. Skuff
D. Hull for vannfylling
E. Skala
F. Frontknapp
Du kan fjerne vannskuffen fra ovnen. Skyv
den forsiktig for frontknappen. Når du
trykker vannskuffen, vil den trekke seg ut
av ovnen.
MAX
Når du fyller vannskuffen, må du sette
den inn i samme posisjon. Trykk
frontknappen til vannskuffen er i ovnen.
Tøm vannet fra vannskuffen etter hver
bruk.
FORSIKTIG!
Hold vannskuffen unna
varme overflater.
Dampkoking
XA
M
Vannskuffens deksel finnes på
betjeningspanelet.
14
www.aeg.com
ADVARSEL!
Bruk bare kaldt springvann.
Ikke bruk filtrert
(demineralisert) eller
destillert vann. Ikke bruk
andre væsker. Ikke legg
brennbare eller
alkoholholdige væske i
vannskuffen.
1. Trykk på dekselet på vannskuffen for
å åpne den og ta den ut av ovnen.
2. Fyll vannskuffen med vann, opp til
maksimumsnivået (rundt 950
ml).Vannmengden holder til ca. 50
minutter.Bruk skalaen på
vannskuffen.
3. Skyv vannskuffen til opprinnelig
posisjon.
Tørk den våte
vannskuffen med en tørr
klut før du setter den inn
i ovnen.
4. Slå på ovnen.
5. Velg en dampvarmingsfunksjon og
temperaturen.
6. Velg, hvis nødvendig, funksjonen:
fylle slik at damptilberedning kan
fortsette som beskrevet ovenfor.
Lydsignalet høres ved slutten av
tilberedningstiden.
7. Slå ovnen av.
8. Tøm vannskuffen etter at
dampkokingen er fullført.
FORSIKTIG!
Ovnen er varm. Fare for
brannskader. Vær
forsiktig når du tømmer
vannskuffen.
9. Damp kan kondensere på bunnen av
ovnsrommet etter damptilberedning.
Tørk alltid ovnsrommet når ovnen er
avkjølt.
La ovnen tørke helt med åpen dør. For å
skynde på tørkingen, kan du lukke døren
og varme opp ovnen med funksjonen:
Ekte varmluft ved 150 °C i omtrent 15
minutter.
Når dampkokingen er slutt,
går kjøleviften raskere for å
fjerne dampen.
6.2 Meny – oversikt
eller: Ferdigtid
.
Steketid
Dampen vises etter ca. 2 minutter.
Når ovnen når den angitte
temperaturen, vil du høre et lydsignal
høres.
Når vannskuffen går tom for vann,
høres et lydsignal og vannskuffen må
Menu
170°C
Options
Meny
Meny-element
Bruksområde
Assistert matlaging
Den har en liste over automatiske programmer.
Rengjøring
Den har en liste over rengjøringsprogrammer.
Standardoppsett
For å still inn produktkonfigurasjon.
Undermeny for: Rengjøring
Undermeny
Beskrivelse
Damprengjøring
Prosedyre for rengjøring av produktet når det er lettere
skittent og ikke fastbrent flere ganger.
Damprengjøring Plus
Prosedyre for rengjøring av hardnakket smuss ved bruk
av ovnsrens.
NORSK
15
Undermeny
Beskrivelse
Avkalking
Prosedyre for rengjøring av kalkrester fra kretsen for
dampgenerering.
Skylling
Prosedyre for skylling og rengjøring av kretsen for
dampgenerering etter hyppig bruk av dampfunksjonene.
Undermeny for: Standardoppsett
Undermeny
Beskrivelse
Barnesikring
Produktet kan ikke aktiveres utilsiktet når barnesikringen er aktivert. Du kan aktivere og deaktivere denne
funksjonen via menyen Generelle innstillinger. Barnesikring dukker opp i displayet når du slår på ovnen dersom
barnesikring er aktivert. Velg kodebokstavene med
dreiehjulet i følgende rekkefølge for å aktivere ovnen: A
B C.
Hurtigoppvarming
Reduserer oppvarmingstiden som standard. Merk at
funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av varmefunksjonene.
Heat+Hold
Holder tilberedet mat varm i 30 minutter etter at stekingen er fullført. Trykk på hjulknappen for å slå av tidligere. Når denne funksjonen er aktiv, dukker meldingen
«Holder maten varm» opp i displayet. Merk at funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av ovnsfunksjonene,
og at varighet må være angitt.
Øke tiden
For å forlenge forhåndsinnstilt tilberedningstid. Merk at
funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av varmefunksjonene.
Oppsett
For å velge ovnsfunksjon.
Service
Viser programvareversjon og konfigurasjon.
Undermeny for: Oppsett
Undermeny
Beskrivelse
Språk
Angir hvilket språk som skal brukes i displayet.
Klokkeslett
Stiller inn gjeldende tid og dato.
Valg av Tastelyd
Aktiverer og deaktiverer tastelyden til sensorfeltene.
Det er ikke mulig å deaktivere lyden av AV / PÅ og
STOPP.
Alarm-/Feiltoner
Slår av og på alarmtonene.
16
www.aeg.com
Undermeny
Beskrivelse
Lydnivå
Justerer trykketonenes volum og signal etter grader.
Lysstyrke for display
Justerer lysstyrke for display etter grader.
Hardhet vann
Stiller inn vannets hardhet.
Undermeny for: Service
Undermeny
Beskrivelse
DEMO
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468
Vis lisenser
Informasjon om lisenser.
Vis programvareversjon
Informasjon om programvareversjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestill til fabrikkens standardinnstillinger.
Undermeny for: Assistert
matlaging
Hver rett i denne undermenyen har en
foreslått funksjon og temperatur. Disse
parameterne kan justeres manuelt etter
brukerens preferanser.
Kjøtt
Svinekjøtt
Indrefilet
Røkt
Svin
Du kan også velge tilberedningsmetode
for enkelte av rettene:
• Vektautomatikk
• Steketermometer
Skinke
Knoke, halvstekt
Matvarekategori: Kjøtt og fisk
Pølser
Storfekjøtt
Ribbe
Kalvekjøtt
Indrefilet
Lårstykke
Svin
Svin
Knokkel
Biff
Lammekjøtt
Indrefilet
Kokt storfekjøtt
Svin
Kjøttpudding
Lår
Skandinavisk
storfekjøtt
Ovnsbakt
Dampet
Tilberedningsgrad:
• Lett stekt – Rød eller Mindre
• Medium
• Godt stekt eller Mer
Kjøtt
Frisk
Sadel
NORSK
Kjøtt
Småvilt
Sjømat
Hjort
Sadel
Lårstykke
Hare
Sadel
Lår
Dampet
Reker
SousVide
Dampet
Blåskjell
SousVide
Skjell
Fjærkre
Kylling
Matvarekategori: Siderett/ovnsretter
Hel
Matretter
Halv
Bryst
Dampet
Sideretter
Poteter
Frisk
Dampet
Poteter
Frossen
Pommes Frites
SousVide
Lår
And
SousVide
Vinger
Croquetter
Hel:
Kiler
Bryst
Reven potetgrateng
Gås
Kalkun
17
Hel:
Ris
Bryst
Fersk pasta
Polenta
Fisk
Hel fisk
Melboller
liten
Ovnsbakt
Potetmelboller
Dampet
Medium
Ovnsbakt
Gjærmelboller
Dampet
stor
Ovnsbakt
Dampet
Fileter
Tynn
Dampet
SousVide
Tykk
Dampet
SousVide
Fiskeretter i
form
Fiskepinner
Brødmelboller
Ovnsretter
Lasagne
Potetgrateng
Bakt pasta
Grønnsaksgrateng
Gryteretter,
kjøttretter
Gryteretter,
grønnsaker
18
www.aeg.com
Matretter
Matrett
Belgfrukter
og kornsorter
Små gjærbakst
Frisk
Halvstekt
Gryter
Matvarekategori: Desserter/baking
Bløtkokt
Egg
Medium
Matrett
Hardkokt
Formkake
Ostekake
Matvarekategori: Rundstykker
Eplekake, tildekket
Matrett
Frisk
Tynn
Mørdeigbase
Tykk
Frossen
Sukkerbrød,
paibase
Tynn
Tykk
Madeirakaka
Snacks
Formkake
Avkjølt
Quiche
Mandelkake
Eplekake
Eggestand
Pizza
Frossen
Terter
Tynn
Kake i langpanne
Tykk
Frisk
Eplestrudel,
frossen
Baguette
Brownies
Ciabatta
Ostekake
Hvitt brød
Julebrød
Mørkt brød
Fruktpai
Rugbrød
Sukkerbrøddeig
Fullkornsbrød
Brød
Frossen
Halvstekt
Mørdeig
Gjærdeig
Usyret brød
Formkake
Kringle
Sukkerkake
Baguette
Rullekake
Brød
Sveitserterte, søt
Gjærkake
NORSK
Matrett
Matrett
Småkaker
Små kaker
Vannbakkels
Eclair
Makroner
Muffins
Bakverksstrimler
Gulrøtter
Blomkål
Selleri
Gratenger
Squashskiver
Aubergine
Pudding
Gryteretter,
søte retter
Fennikel
Søte melboller
Grønne bønner
Matvarekategori: Grønnsaker
Matrett
Artisjokker
Asparges, grønn
Asparges, hvit
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Rødbeter
Buketter
Hel
Dampet
SousVide
Purreringer
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Dampet
SousVide
Soppskiver
Erter
Pepper
Dampet
SousVide
Gresskar
Savoykål
Spinat, fersk
Tomater
Svart hagegeiteskjegg
Brokkoli
SousVide
Sellerirot
Butterdeig
Kjeks av
mørdeig
Dampet
Matvarekategori: Frukt og bær
Buketter
Matrett
Hel
Epler
Rosenkål
Mango
Kålrabi
Nektariner
Fersken
Pærer
19
20
www.aeg.com
6.3 Tilvalg
Matrett
Ananas
Menu
170°C
Plommer
Options
Tilvalg
Beskrivelse
Timerinnstillinger
Inneholder en liste over klokkefunksjoner.
Hurtigoppvarming
Reduserer oppvarmingstiden for gjeldende
ovnsfunksjon.
På / Av
Set + Go
For å angi en funksjon og slå den på senere.
Når valget er utført, vises meldingen
«Set&Go aktivert» i displayet. Trykk på Start
for å slå på. Når denne funksjonen er aktiv,
forsvinner meldingen fra displayet og ovnen
starter. Merk at funksjonen kun er tilgjengelig for enkelte av ovnsfunksjonene, og at Varighet/Sluttid må være angitt.
6.4 Restvarme
Når du slår av ovnen, vises restvarmen på
displayet. Du kan bruke varmen til å
holde maten varm.
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Timerinnstillinger
Klokkefunksjon
Bruksområde
Tidsbryter
Overvåker automatisk hvor lenge funksjonen
er aktiv. Synligheten til Tidsbryter kan slås av
og på.
Steketid
For å angi lengden på en operasjon.1)
Ferdigtid
For å velge utkoplingstid for en ovnsfunksjon. Dette tilvalget er bare mulig når Steketid er valgt. Bruk funksjonene Steketid og
Ferdigtid samtidig, hvis du vil at ovnen skal
slås automatisk av og på til et gitt tidspunkt. 1)
NORSK
Klokkefunksjon
21
Bruksområde
Påminnelse
For innstilling av varseluret.1)
Denne funksjonen har ingen innvirkning på
bruken av stekeovnen.
Velg
og still inn tid. Når tiden er utløpt,
høres et lydsignal. Trykk på hjulknappen for å
stanse signalet.
Når ovnen er slått av, trykker du på hjulknappen for å slå på denne funksjonen.
1) Maksimalt 23 t 59 min
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Steketermometer
Produktet regner ut en
omtrentlig sluttid. Den
avhenger av mengden mat,
innstilt ovnsfunksjon og
temperatur.
Steketermometer måler temperaturen
inne i maten. Når maten har nådd innstilt
temperatur, slår produktet seg av.
Matvarekategorier: kjøtt,
fjærkre og fisk
To temperaturer må stilles inn:
1. Slå på stekeovnen.
2. Sett spissen på Steketermometer inn
i midten av kjøttet eller fisken, helst i
den tykkeste delen. Sørg for at minst
3/4 av Steketermometer er inne i
retten.
3. Sett pluggen til Steketermometer i
kontakten på fremsiden av ovnen.
• stekeovnstemperaturen (minimum 120
°C),
• kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk kun det tilbehøret som
følger med samt originale
reservedeler.
Fremgangsmåte for best mulig resultat:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
• Steketermometer kan ikke brukes i
flytende retter.
• Steketermometer må være i retten og
pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
• Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten.
ADVARSEL!
Se etter i kapittelet "Råd
og tips".
22
www.aeg.com
Displayet viser: Steketermometer.
4. Angi kjernetemperaturen.
5. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
Når retten når den angitte temperaturen,
vil du høre et lydsignal. Ovnen slår seg av
automatisk.
6. Trykk på hjulknappen for å stanse
signalet.
7. Ta Steketermometer-pluggen ut av
kontakten og ta retten ut av ovnen.
4. Dekk over Steketermometer med de
resterende ingrediensene.
5. Sett pluggen til Steketermometer i
kontakten på fremsiden av ovnen.
ADVARSEL!
Siden Steketermometer blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen på sensoren og
fjerner den fra maten.
Matvarekategori: gryterett
1. Slå på stekeovnen.
2. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
3. Sett spissen på Steketermometer
nøyaktig i midten av gryteretten.
Steketermometer bør stå stødig på
samme sted under stekingen. For å
oppnå dette kan du bruke en solid
ingrediens. Bruk kanten av formen
som støtte for silikonhåndtaket på
Steketermometer. Spissen av
Steketermometer skal ikke røre
bunnen av formen.
Displayet viser: Steketermometer.
6. Angi kjernetemperaturen.
7. Angi varmefunksjon og, om
nødvendig, ovnstemperatur.
Et lydsignal høres når retten har nådd
innstilt temperatur. Ovnen slår seg av
automatisk.
8. Trykk på hjulknappen for å stanse
signalet.
9. Ta Steketermometer-pluggen ut av
kontakten og ta retten ut av ovnen.
ADVARSEL!
Siden Steketermometer blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen på sensoren og
fjerner den fra maten.
NORSK
23
Endre kjernetemperatur
Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Du kan endre kjernetemperaturen og
ovnstemperaturen når som helst i løpet
av tilberedningsprosessen.
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.
1. Velg
i displayet.
2. Vri på programvelgeren for å endre
temperaturen.
3. Trykk på for å bekrefte.
8.2 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten
forhindrer at kokekar sklir av
risten.
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Slår seg av automatisk
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av automatisk etter en viss tid
dersom en varmefunksjon er i bruk og
ingen innstillinger endres.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
24
www.aeg.com
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys,
Steketermometer,Steketid, Ferdigtid.
9.2 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
9.4 Slik bruker du mekanisk
dørlås
1. For å slå på dørlåsen, trekk den
fremover til den låses på plass.
2. For å slå av dørlåsen, skyv den tilbake
i panelet.
9.3 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.
9.5 Åpning av døren med den
mekaniske dørlåsen slått på
Du kan åpne døren når den mekaniske
dørlåsen er slått på.
FORSIKTIG!
Ikke flytt dørlåsen vertikalt.
Ikke skyv på dørlåsen når du
lukker ovnsdøren.
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med
håndtaket.
1
2
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et
klikk, slår du av dørlåsen.
10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
NORSK
10.1 Råd om tilberedning
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Tabellen nedenfor viser anbefalte
innstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleplassering for
spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
SousVide-tilberedning Anbefalinger
Bruk fersk, rå mat av høy kvalitet. Rengjør
alltid maten før du tilbereder den. Vær
forsiktig når du bruker rå egg.
Lav temperatur er kun egnet for mattyper
som kan spises råe.
Ikke tilbered maten for lengen når du
bruker en temperatur over 60 °C.
Kok ingredienser med alkohol før
vakuumpakking.
10.2 Innsiden av døren
Legg vakuumposene på risten side om
side.
På innsiden av døren finner du:
Du kan oppbevare den stekte maten i
kjøleskapet i 2-3 dager. Kjøl ned maten
raskt (med isbad).
• numrene på hyllenivåene.
• informasjon om varmefunksjonene,
anbefalte brettplasseringsposisjoner
og temperaturer for retter.
10.3 Råd om ovnens spesielle
ovnsfunksjoner
Hold varm
Denne funksjonen lar deg holde mat
varm. Temperaturen stilles automatisk til
80 °C.
Tallerkenoppvarming
Denne funksjonen lar deg varme
tallerkener og fat før servering.
Temperaturen stilles automatisk til 70 °C.
Plasser tallerkener og fat i stabler jevnt
over risten. Bruk det første hyllenivået.
Bytt plasseringene deres etter halve
oppvarmingstiden.
Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken. Ikke dekk til maten, ettersom
dette kan forlenge tinetiden. Bruk det
første hyllenivået.
10.4 SousVide-tilberedning
Denne funksjonen bruker lavere
temperatur enn normal tilberedning.
25
Ikke bruk denne funksjonen for
oppvarming av matrester.
Vakkumpakking
Bruk kun vakuumposer og
kammerforsegler som anbefales for sousvide-matlaging. Bare denne typen
vakuumforsegler kan brukes til å
vakuumpakke væske.
Ikke bruk samme vakuumpose flere
ganger.
Velg maksimalt vakuumnivå for raskere
og bedre resultater.
For å garantere at vakuumposen er godt
lukket, sørg for at området rundt
forseglingen er helt rent.
Pass på at kantene av vaakumposens
innside rene, før du forsegler den.
10.5 SousVide-tilberedning :
Kjøtt
Bruk bare kjøtt uten bein for å unngå
gjennomboring på vakuumposene.
Stek fjærfefiletene med huden ned før
vakuumpakking.
Bruk det tredje hyllenivået.
26
www.aeg.com
10.6 SousVide-tilberedning :
Fisk og skalldyr
OKSE
Tørk fiskefiletene med et papirhåndkle
før du legger dem i en vakuumpose.
Okse- / kalvefilet (°C)
(min)
Medium stekt 4
cm tykk, 0,8 kg
60
110 - 120
Godt stekt, 4 cm
tykk, 0,8 kg
65
90 - 100
Tilsett en kopp vann i vakuumposen når
du koker blåskjell.
Bruk det tredje hyllenivået.
FISK OG SKALLDYR
(°C)
(min)
Sjøbrasam, 4 fileter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
Havabbor, 4 fileter 1 cm
tykke, 0,5 kg
70
25
LAM / VILT
(°C)
(min)
60
180 - 190
Lammekjøtt medi- 65
um stekt, 3 cm
tykk, 0,6–0,65 kg
105 - 115
Villsvin 3 cm tykk,
0,6–0,65 kg
90
60 - 70
Kanin, 1,5 cm
tykk, 0,6–0,65 kg
70
50 - 60
Lammekjøtt lite
stekt, 3 cm tykk,
0,6–0,65 kg
FJÆRKRE
(°C)
(min)
Kyllingbryst 3 cm tykk, 70
0,75 kg
70 - 80
Andebryst 2 cm tykk,
0,9 kg
140 - 160
60
Kyllingbryst 2 cm tykk, 70
0,8 kg
75 - 85
Torsk, 2 fileter 2 cm tykke, 65
0,65 kg
70 75
Kamskjell, 0,65 kg
60
100 110
Blåskjell med skall, 1 kg
95
20 25
Reker uten skall, 0,5 kg
75
25 30
Blekksprut, 1 kg
85
100 110
Ørret, 2 fileter 1,5 cm tyk- 65
ke, 0,65 kg
55 65
Laksefilet, 3 cm tykk 0,8
kg
100 110
65
For å hindre proteinlekkasje, la ørreten
eller laksen trekke i en 10 %
saltoppløsning (100 g salt i 1 liter vann) i
30 min og tørk den med et papirhåndkle
før du legger den i en vakuumpose.
10.7 SousVide-tilberedning :
Grønnsaker
Du kan bevare fargen på artisjokker ved
å legge dem i vann med sitronsaft etter
at du har renset og skåret dem.
Bruk det tredje hyllenivået.
NORSK
27
10.8 SousVide-tilberedning :
Frukt og søtsaker
GRØNNSAKER
Still temperaturen til 90 °C.
(min)
Asparges, grønn, hele, 0,7–0,8
kg
40 - 50
Asparges, hvit, hele, 0,7–0,8 kg
50 - 60
Squash, skiver på 1 cm, 0,7-0,8
kg
35 - 40
Aubergine, skiver på 1 cm, 0,7–
0,8 kg
Gresskar, stykker, 2 cm tykk,
0,7-0,8 kg
Du kan bevare fargen på epler og pærer
ved å legge dem i vann med sitronsaft
etter at du har renset og skåret dem.
Bruk det tredje hyllenivået.
FRUKT
(°C)
(min)
Ferskener, 4, halvdeler
90
20 - 25
30 - 35
Plommer, halvdeler,
0,6 kg
90
10 - 15
25 - 30
Mangoer, 2, skåret i
terninger, 2 cm tykk
90
10 - 15
Pærer, 4, halvdeler
90
15 - 30
Nektariner, 4, halvert
90
20 - 25
Ananas, skiver 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
Epler, 4, kvart
95
25 - 30
Vaniljekrem x2, 350 g i 85
hver pose
20 - 22
GRØNNSAKER
Still temperaturen til 95 °C.
(min)
Purre, striper eller ringer, 0,6–0,7
kg
40 - 45
10.9 Dampkoking
Paprika, striper eller kvart, 0,7–
0,8 kg
35 - 40
Bruk kun kokekar som er varme- og
korrosjonsbestandige.
Selleri, ringer på 1 cm, 0,7–0,8 kg 40 - 45
Når du tilbereder på mer enn ett nivå,
må du sørge for at det er litt plass
mellom hyllene, så dampen kan sirkulere
fritt.
Gulrøtter, skiver på 0,5 cm,
0,7-0,8 kg
35 - 45
Sellerirot, skiver på 1 cm, 0,7-0,8
kg
45 - 50
Begynn tilberedingen i en kald ovn med
mindre forvarmet ovn er anbefalt i
oversikten nedenfor.
Fennikel, skiver på 1 cm, 0,7–0,8
kg
35 - 45
10.10 Full damp
Poteter, skiver på 1 cm, 0,8-1 kg
35 - 45
Artisjokkhjerter, kvart, 0,4–0,6 kg
45 - 55
Pass på å ikke åpne ovnsovnen når
funksjonen er på. Damp kan slippe ut.
Sterilisering
Med denne funksjonen kan du sterilisere
beholdere (f.eks. tåteflasker).
28
www.aeg.com
Plasser de rene beholderne opp-ned
midt på hyllen, på det første hyllenivået.
Fyll skuffen til maksimum-nivået og still
tiden til 40 min.
GRØNNSAKER
Matlaging
Med denne funksjonen kan tilberede alle
typer mat, fersk eller frossen. Den kan
bruke den til å tilberede, varme opp,
tine, posjere eller blansjere grønnsaker,
kjøtt, fisk, makaronigrateng, ris, gryn og
egg.
Du kan tilberede et måltid som består av
noen få retter under en enkelt
tilberedningsøkt. For å sikre at alle
rettene blir klare samtidig, start med
maten med den lengste
tilberedningstiden, og legg deretter til
de resterende rettene på riktig tidspunkt,
som angitt i tilberedningstabellen.
Eksempel: Total tilberedningstid for
denne økten er 40 min. Først, legg inn
Kokte poteter, delt i båter, etter 20
min tilsettLaksefileter og Brokkoli, buketter etter 30 min.
(min)
Kokte poteter, delt i 40
båter
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
8 - 10
Brokkoli, buketter, forvarm
den tomme ovnen
10
Skrelte tomater
10 - 15
Spinat, fersk
10 - 15
Squash, skiver
15
Grønnsaker, forvellede
15 - 20
Sopp, skiver
15 - 20
Paprika, strimlet
15 - 25
Hel brokkoli
15 - 25
Asparges, grønn
15 - 25
Auberginer
15 - 25
Gresskar, terninger
15 - 25
Tomater
20 - 25
Bønner, forvellede
Laksefileter
20
20 - 25
Vårsalat, buketter
Brokkoli, buketter
10
20 - 25
Savoykål
Bruk den største vannmengden som
kreves når du tilbereder flere retter
samtidig.
20 - 30
Selleri i terninger
20 - 30
Purre, ringer
Bruk det andre hyllenivået.
20 - 30
Erter
20 - 30
Snøerter / Snøerter (kaiserpaprika)
20 - 30
Søtpoteter
20 - 30
Fennikel
20 - 30
Gulrøtter
25 - 35
Asparges, hvit
25 - 35
Rosenkål
NORSK
GRØNNSAKER
SIDERETTER / TILBEHØR
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
29
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
25 - 35
Blomkål, buketter
25 - 35
Bulgur, vann-/bulgurforhold
1:1
25 - 35
Kålrabi, strimlet
25 - 35
Hvite snittebønner
25 - 35
Gjærmelboller
30 - 40
Maiskolber
30 - 35
Aromatisk ris, vann-/risforhold 1:1
35 - 45
Svart hagegeiteskjegg
30 - 40
Kokte poteter, delt i båter
35 - 45
Hel blomkål
35 - 45
Brødboller
35 - 45
Grønne bønner
35 - 45
Potetmelboller
40 - 45
Kål hvit eller rød, strimlet
35 - 45
50 - 60
Artisjokker
55 - 65
Tørkede bønner, fuktet,
vann-/risforhold 2:1
Ris, vann-/risforhold 1:1, forholdet vann/ris kan endres i
henhold til ristypen.
40 - 50
Polenta, væskeforhold 3:1
60 - 90
Surkål
40 - 55
70 - 90
Rødbeter
Rispudding, melk-/risforhold 2,5:1
45 - 55
Uskrellede poteter, middels
55 - 60
Linser, brune og grønne,
vann-/linseforhold 2:1
SIDERETTER / TILBEHØR
Still temperaturen til 99 °C.
FRUKT
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
15 - 20
Couscous, vann-/couscousforhold 1:1
15 - 25
Fersk tagliatelle
20 - 25
Rispudding, melk-/semulegrynforhold 3.5:1
20 - 30
Linser, røde, vann-/linseforhold 1:1
25 - 30
Spaetzle
(min)
10 - 15
Epleskiver
10 - 15
Varme bær
10 - 20
Sjokoladesmelting
20 - 25
Fruktkompott
30
www.aeg.com
FISK
KJØTT
(min)
(°C)
(min)
15 - 20 Tynn fiskefilet
75 - 80
75 - 85
Kalvekjøtt / Svinekam, 0,8 - 1 kg
90
20 - 25 Reker, frisk
80 90
20 - 30 Blåskjell
100
110 120
Tafelspitz
99
20 - 30 Laksefileter
85
20 - 30 Ørret, 0,25 kg
85
30 - 40 Reker, frossen
75 - 85
40 - 45 Regnbueørret, 1 kg
85
KJØTT
(min)
(°C)
EGG
Still temperaturen til 99 °C.
(min)
10 - 11
Egg, bløtkokte
(°C)
12 - 13
Egg, middels kokte
18 - 21
Egg, hardkokte
15 20
Chipolatas
80
20 30
Bayersk kalvepølse /
Hvit pølse
80
20 30
Wienerpølse
80
25 35
Kyllingbryst, posjert
90
55 65
Kokt skinke, 1 kg
99
60 70
Kylling, posjert, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, posjert
90
10.11 Kombinere funksjon:
Grill + Varmluft + Full damp
Du kan kombinere disse funksjonene for
å tilberede kjøtt, grønnsaker og
mellomretter samtidig.
1. Slik stiller du inn funksjonen: Grill +
Varmluft for å steke kjøtt.
2. Tilsett klargjorte grønnsaker og
mellomretter.
3. Senk temperaturen til ca. 90 °C. Du
kan åpne ovnsdøren til første
posisjon i ca. 15 minutter
4. Slik stiller du inn funksjonen: Full
damp. Tilbered alle rettene sammen,
til de er ferdige.
Bruk det første hyllenivået for kjøtt og det tredje hyllenivået for grønnsaker.
NORSK
Grill + Varmluft
Første trinn: stek kjøtt
Full damp
Andre trinn: tilsett grønnsaker
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Roastbiff, 1 kg / 180
Rosenkål, polenta
60 - 70
99
40 - 50
Svinestek, 1 kg / 180
Poteter / Grønnsaker, saus
60 - 70
99
30 - 40
Kalvestek, 1 kg / 180
Ris / Grønnsaker
50 - 60
99
30 - 40
10.12 Fuktighet høy
31
10.13 Fuktighet middels
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Tynn fiskefilet
85
15 - 25
Eggestand
90 - 110
15 - 30
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Søtt bakverk av
gjærdeig
170 - 180
20 - 35
Rundstykker
180 - 200
25 - 35
Stekt fiskefilet
170 - 180
25 - 40
Småfisk, opp til 90
0,35 kg
20 - 30
Tykk fiskefilet
90
25 - 35
Søtt brød
160 - 170
30 - 45
Hel fisk, opp til
1 kg
90
30 - 40
Stekt fisk
170 - 180
35 - 45
Søte ovnsretter
160 - 180
45 - 60
Pudding, karamellpudding i
små retter
90
35 - 45
Diverse brødtyper, 0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
Gryter
90
40 - 50
Ribbestek
140 - 150
75 - 100
Melboller
120 - 130
40 - 50
Stuet / Braisert
kjøtt
140 - 150
100 - 140
10.14 Fuktighet lav
Bruk det andre hyllenivået med mindre
annet er angitt.
32
www.aeg.com
(°C)
(min)
200
15 - 20
Ferdigbakte baguet- 200
ter, 40 - 50 g
15 - 20
Rundstykker, 40 - 60
g
25 - 35
Ferdigbakte rundstykker
180 200
Ferdigbakte baguet- 200
ter, frosne, 40 - 50 g
25 - 35
Kjøttpudding, rå, 0,5 180
kg
30 - 40
Bakt pasta
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Brød, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Potetgrateng
160 170
50 - 60
Kylling, 1 kg
180 210
50 - 60
Svinekam, røkt, 0,6 1 kg, bløtlegg i 2 timer
160 180
60 - 70
Roastbiff, 1 kg
180 200
60 - 90
And, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvestek, 1 kg
180
80 - 90
Svinestek, 1 kg
160 180
90 - 100
Gås, 3 kg, bruk det
første hyllenivået
170
130 - 170
10.15 Damp-oppvarming
Bruk det andre hylleposisjon.
(˚C)
(min)
Porsjonsretter
110
10 – 15
Makkaronigrateng
110
10 – 15
Ris
110
10 – 15
Melboller
110
15 – 25
10.16 Yoghurt-funksjon
Med denne funksjonen kan tilberede
yogurt.
Bland 0,25 kg yogurt med 1 l milk. Fyll
den i yoghurtkrukker.
Hvis du bruker rå melk, må du først koke
den og kjøle den ned til 40 °C.
Bruk det andre hyllenivået.
(t)
Yoghurt, kremet
5-6
Yoghurt, tykk
7-8
10.17 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
NORSK
33
10.18 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsrist.
Kaken faller sammen og Temperaturen i ovnen er for Senk ovnstemperaturen litt neste
blir klissete eller rande- høy.
gang.
te.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden i oppskriften.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på stekebrettet neste gang.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
10.19 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Ringkake / Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka /
Fruktkaker
Ekte varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Paibase – mørdeig,
forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Paibase – sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ostekake
Over- /Undervarme
170 - 190
60 - 90
1
34
www.aeg.com
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
Forvarm en tom ovn med mindre annet er angitt.
(°C)
(min)
Flettebrød / Brødkrone, forvarming
er ikke nødvendig
Over- /Undervar- 170 - 190
me
30 - 40
3
Christstollen
Over- /Undervar- 160 - 180
me
50 - 70
2
Rugbrød:
Over- /Undervar- først: 230
me
så: 160 - 180
20
1
Vannbakkels /
Eclair
Over- /Undervar- 190 - 210
me
20 - 35
3
Rullekake,
Over- /Undervar- 180 - 200
me
10 - 20
3
Strøsselkake, forvarming er ikke
nødvendig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smurt mandelkake / Sukkerkaker
Over- /Undervar- 190 - 210
me
20 - 30
3
Fruktpaier, forvarming er ikke nødvendig
Over- /Undervar- 180
me
35 - 55
3
Gjærkaker med
delikat fyll (f.eks.
kvarg, cream, vaniljesaus)
Over- /Undervar- 160 - 180
me
40 - 60
3
30 - 60
NORSK
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Mørdeig / Sukkerbrødmiks
Ekte varmluft
150 - 160
15 - 25
Marengs
Ekte varmluft
80 - 100
120 - 150
Makroner
Ekte varmluft
100 - 120
30 - 50
Gjærdeigkjeks
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
Butterdeig, forvarm den Ekte varmluft
tomme ovnen
170 - 180
20 - 30
Små gjærbakst, forvarm
den tomme ovnen
190 - 210
10 - 25
Over- /Undervarme
10.20 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Bakt pasta
Over- /Undervarme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Over- /Undervarme
180 - 200
25 - 40
Grønnsaksgrateng, for- Grill + Varmluft
varm den tomme ovnen
170 - 190
15 - 35
Baguetter med smeltet
ost
Ekte varmluft
160 - 170
15 - 30
Melkeris
Over- /Undervarme
180 - 200
40 - 60
Fiskeretter i form
Over- /Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
10.21 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
For 2 brett bruker du første og fjerde
hyllenivå.
35
36
www.aeg.com
KAKEBUNNER
KAKER/BAKST/BRØD PÅ STEKEBRETT
(˚C)
(˚C)
(min)
Vannbakkels / Eclair,
forvarm den tomme ovnen
160 –
180
25 – 45
Tørr strøsselkake
150 –
160
30 – 45
(min)
Butterdeig, forvarm den 170 –
tomme ovnen
180
30 – 50
Små gjærbakst
20 – 30
180
10.22 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
KAKEBUNNER
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
(˚C)
(min)
150 –
160
20 – 40
Marengs
80 –
100
130 –
170
Makroner
100 –
120
40 – 80
Gjærdeigkjeks
160 –
170
30 – 60
Kjeks av mørdeig
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
10.23 Steking
Bruk det første hyllenivået.
OKSE
(°C)
(min)
Grytestek
1 - 1,5 kg
Over- /Undervarme
230
120 - 150
Roastbiff eller filet,
lite stekt, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Grill + Varmluft
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet,
medium, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Grill + Varmluft
180 - 190
6-8
NORSK
OKSE
Roastbiff eller filet,
godt stekt, forvarm
den tomme ovnen
1 cm tykk
Grill + Varmluft
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
SVIN
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skinkestek
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Koteletter / Ribbestek
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhåndskokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALV
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Kalvestek
1
160 - 180
90 - 120
Kalveknoke
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
37
38
www.aeg.com
LAM
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lammestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILT
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harelår,
forvarm den
tomme ovnen
1
Grill + Varmluft
180 - 200
35 - 55
Hjortesadel
1.5 - 2
Over- /Undervarme
180 - 200
60 - 90
Lårstykke av
hjort
1.5 - 2
Over- /Undervarme
180 - 200
60 - 90
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
NORSK
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Grill + Varmluft.
(kg)
(°C)
(min)
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Grill + Varmluft
10.24 Brødbaking
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Bruk det andre hyllenivået.
Forvarming anbefales ikke.
BRØD
(°C)
(min)
Hvitt brød
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rugbrød
170 - 190
50 - 70
Hvetemelbrød
170 - 190
50 - 70
Fullkornsbrød
170 - 190
40 - 60
Rundstykker
190 - 210
20 - 35
39
40
www.aeg.com
10.25 Sprø baking med Ekte varmluft + Bunn
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Sveitsisk pai
170 - 190
45 - 55
Eplekake, tildekket
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
(min)
Pizza, tynn bunn, bruk den dype stekepannen
210 - 230
15 - 25
Pizza, tykk bunn
180 - 200
20 - 30
Usyret brød
210 - 230
10 - 20
Butterdeigpai
160 - 180
45 - 55
Flammekake
210 - 230
15 - 25
Piroger
180 - 200
15 - 25
Grønnsakspai
160 - 180
50 - 60
10.26 Grill
Sett langpannen på det første hyllenivået
for å samle opp fettet.
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
NORSK
41
GRILL
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Roastbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammesadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
RASK GRILLING
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Bruk det fjerde hyllenivået.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
1. side
(min)
2. side
Svinefilet
10 - 12
6 - 10
Pølser
10 - 12
6-8
Fiske
/Kalvesteker
7 - 10
6-8
Ristet brød med fyll
6-8
-
10.27 Langtidssteking
Med denne funksjonen kan du tilberede
magert, mørt kjøtt og fisk. Den gjelder
ikke for: fjærkre, fet svinestek, grytestek.
Steketermometer-temperaturen bør ikke
være høyere enn 65 °C.
1. Brun kjøttet i 1 – 2 minutter på hver
side i en stekepanne over høy varme.
2. Plasser kjøttet i en langpanne eller
direkte på stekeristen. Sett et brett
under risten for å ta imot fett.
Tilbered alltid uten lokk når du
bruker denne funksjonen.
3. Bruk Steketermometer.
42
www.aeg.com
4. Velg funksjonen: Langtidssteking. Du
kan stille inn ovnstemperaturen
mellom 80 °C og 150 °C for de første
10 minuttene. Forhåndsinnstilt
temperatur er 90 °C. Still inn
temperaturen for Steketermometer.
5. Etter 10 minutter senker ovnen
temperaturen automatisk til 80 °C.
Still inn temperaturen til 120 °C.
(kg)
(min)
Biffer
0,2 – 0,3
20 – 40
3
Filet av storfekjøtt
1 – 1,5
90 – 150
3
Roastbiff
1 – 1,5
120 – 150
1
Kalvestek
1 – 1,5
120 – 150
1
10.28 Bunn + Grill + Varmluft
AVRIMING
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
190 - 210
15 - 25
3
Pommes frites, tykke
190 - 210
20 - 30
3
Kiler / Croquetter
190 - 210
20 - 40
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, frossen
160 - 180
40 - 60
2
Stekt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
180 - 200
40 - 50
2
NORSK
43
10.29 Hermetisering
Bruk kun konserveringsglass med samme
størrelse.
GRØNNSAKER
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Bruk det første hyllenivået.
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Gulrøtter
50 - 60
5 - 10
Agurk
50 - 60
-
Blandede
pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Erter / Asparges
50 - 60
15 - 20
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet
i stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Still temperaturen til 160 - 170 °C.
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
MYK FRUKT
(min)
Koketid inntil
småkoking
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
10.30 Tørking - Ekte varmluft
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
35 - 45
GRØNNSAKER
FRUKT MED KJERNE
Fersken /
Kveder /
Plommer
(min)
Koketid
inntil småkoking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
35 - 45
10 - 15
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for sup- 60 - 70
pe
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
44
www.aeg.com
FRUKT
FRUKT
(t)
(t)
Plommer
8 - 10
Epleskiver
6-8
Aprikos
8 - 10
Pærer
6-9
10.31 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Roastbiff
45
60
70
Lårstykke
45
60
70
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
84
88
Sadelkotelett / Svinekam, røkt / Svi75
nekam, posjert
78
82
Skinke / Svin
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
NORSK
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårekjøtt, lår
80
85
88
Fårekjøttsadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Hjortesadel
65
70
75
Harelår / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kylling
80
83
86
And, hel/halv / Kalkun, hel/bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET, ABBOR)
Fisk, hel/stor/dampet / Fisk, hel/
stor/stekt
GRYTERETTER - FORHÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Zucchinigryte / Brokkoligryte / Fen85
nikelgryte
GRYTERETTER - SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Bakt pasta
Middels
Mer
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
45
46
www.aeg.com
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Hvitt brød-gryte med/uten frukt /
Risgrøtgryte med/uten frukt / Søt
nudelgryte
Mindre
Middels
Mer
80
85
90
10.32 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
Pizzapanne
Ildfaste former
Kakeform
Mørk, ikke-reflekterenKeramikk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm høyde
Form for karamellpudding
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
10.33 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
(°C)
(min)
Søte rundstykker, 16 stk
stekebrett eller langpan- 180
ne
2
25 - 35
Rullekake
stekebrett eller langpan- 180
ne
2
15 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
stekebrett eller langpan- 180
ne
3
15 - 25
Småkaker, 16 stk stekebrett eller langpan- 180
ne
2
20 - 30
Makroner, 24 stk stekebrett eller langpan- 160
ne
2
25 - 35
NORSK
(°C)
(min)
Muffins, 12 stk
stekebrett eller langpan- 180
ne
2
20 - 30
Ikke-søtt bakverk, 20 stk
stekebrett eller langpan- 180
ne
2
20 - 30
Sandkjeks, 20
stk
stekebrett eller langpan- 140
ne
2
15 - 25
Småterter, 8 stk
stekebrett eller langpan- 180
ne
2
15 - 25
10.34 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC 60350.
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(°C)
(min)
Fettfri formkake
Ekte varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fettfri formkake
Over- /Undervarme
160
35 - 50
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Ekte varmluft
160
60 - 90
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Over- /Undervarme
180
70 - 90
1
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
Kjeks / Bakverksstrimler,
Over- /Undervarme
forvarm den tomme ovnen
(°C)
(min)
140
25 - 40
160
20 - 30
47
48
www.aeg.com
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Ekte varmluft
150
20 - 35
Små kaker, 20 stk. pr stekebrett, forvarm den tomme ovnen
Over- /Undervarme
170
20 - 30
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
(°C)
(min)
Kjeks / Bakverksstrim- Ekte varmluft
ler
140
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm
den tomme ovnen
150
Ekte varmluft
2 posisjoner
3 posisjoner
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Ristet brød
Grill
1-3
5
Oksestek, snu halvveis
Grill
24 - 30
4
NORSK
49
MAX. GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 3 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
Bruk det fjerde hyllenivået.
(min)
1. side
2. side
Burgere
8 - 10
6-8
Ristet brød
1-3
1-3
10.35 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60350.
Tester for funksjonen: Full damp.
Sett temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
(min)
Brokkoli, for- 1 x 2/3perfovarm den
rert
tomme ovnen
300
3
13 - 15
Sett stekebrettet på det første hyllenivået.
Brokkoli, for- 2 x 2/3 perfovarm den
rert
tomme ovnen
2 x 300
2 og 4
13 - 15
Sett stekebrettet på det første hyllenivået.
Brokkoli, for- 1 x 2/3perfovarm den
rert
tomme ovnen
maks.
3
15 - 18
Sett stekebrettet på det første hyllenivået.
50
www.aeg.com
Sett temperaturen til 99 °C.
(g)
Beholder
(Gastronorm)
Erter, frosne
2 x 2/3 perforert
2 x 1500
(min)
2 og 4
Inntil tem- Sett stekebretperaturen i tet på det førdet kalde- ste hyllenivået.
ste punktet når 85
°C.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjøringsmidler
Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens.
Bruk noen dråper eddik for å rengjøre bunnen av ovnsrommet fra kalkstoff.
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdagsbruk
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut med
varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Praktisk tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler,
skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
NORSK
11.2 Slik fjerner du:
hyllestøtter
51
2. Trekk den fremre delen av
brettstigen ut fra sideveggen.
3. Trekk ut brettstigen fra bakre feste.
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Første del av programmet slutter
etter rundt 50 minutter.
c) Tørk av hulrommet i ovnen med
en overflatesvamp som ikke
sliper. Du kan bruke varmt vann
eller vaskemidler for ovn.
d) Den siste delen av prosedyren
starter. Varigheten til dette
stadiet er omtrent 25 minutter.
3. Tørk av hulrommet i ovnen med en
svamp som ikke sliper. Du kan bruke
varmt vann.
4. Fjern gjenværende vann fra
vannskuffen.
Etter rengjøring lar du døren stå åpen i
ca. 1 time. Vent til ovnen er tørr. For å
skynde på tørkingen kan du varme opp
ovnen med varmluft ved 150 °C i omtrent
15 minutter. Du kan få maksimal effekt av
rengjøringsfunksjonen hvis du rengjør
ovnen manuelt straks etter at funksjonen
er ferdig.
11.3 Damprengjøring
11.4 Husk å rengjøre !
Fjern så mye skitt som mulig manuelt.
Når påminnelsen dukker opp er det
nødvendig med rengjøring. Bruk
funksjonen:Damprengjøring Plus.
Før vedlikehold må du kontrollere at
ovnen er kald. Fare for brannskader.
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk stigen forsiktig opp og ut av
det fremre festet.
1
3
2
Fjern tilbehøret og hylletrinnene for å
rengjøre sideveggene.
Funksjonene for rengjøring med damp
støtter rengjøring med damp av
ovnsrommet.
Sørg for at ovnen er kald før du starter
rengjøringen.
Når funksjonen for rengjøring med damp
er i drift, vil ovnslyset være av.
1. Fyll vannskuffen til maksimumsnivået.
2. Velg funksjonen for damprengjøring i
menyen: Rengjøring.
Damprengjøring – varigheten til
denne funksjonen er omtrent 30
minutter.
a) Slå på funksjonen.
b) Når programmet er ferdig, høres
et lydsignal.
c) Trykk på hjulknappen for å stanse
signalet.
Damprengjøring Plus – varigheten
av funksjonen er omtrent 75 minutter.
a) Spray et passende
rengjøringsmiddel jevnt i
ovnsrommet, både på emalje- og
ståldeler.
b) Slå på funksjonen.
11.5 Rengjøring av
vannskuffen
Fjern vannskuffen fra ovnen.
1. Fjern lokket på vannskuffen. Løft
dekselet i samsvar med utstikket på
baksiden.
MA
X
2. Fjern bølgebryteren. Trekk den bort
fra skuffen inntil den kommer ut.
3. Vask delene til vannskuffen med
hendene. Bruk springvann og såpe.
Ikke bruk slipende svamper. Ikke sett
vannskuffen i oppvaskmaskin.
Etter at du har rengjort delene til
vannskuffen, sett vannskuffen sammen
igjen.
52
www.aeg.com
1. Klikk bølgebryteren på plass. Skyv
den inn i vannskuffen.
2. Sett sammen lokket. Sett først inn
fronten, og skyv den deretter mot
skuffen.
MA
X
MA
X
3. Sett inn vannskuffen i produktet.
4. Skyv vannskuffen mot ovnen inntil
den festes.
11.6 Dampkokesystem –
Avkalking
Når dampgeneratoren er i drift, bygges
det opp kalk inne i den (på grunn av
kalkinnholdet i vannet). Dette kan ha en
negativ effekt på dampkvaliteten, på
funksjonen til dampgeneratoren, og på
kvaliteten på maten. For å forhindre
oppbygging av kalk må kretsen til
dampgeneratoren renses.
Varigheten av denne delen
er omtrent 1 time og 40
minutter.
6. Etter at første del er ferdig, tøm
grill-/stekepannen og sett det tilbake
i første hylleposisjon igjen.
7. Fyll vannskuffen med friskt vann.
Sørg for at det ikke finnes
rengjøringsmiddel igjen i
vannskuffen.
8. Sett inn vannskuffen.
9. Trykk
.
Dette aktiverer andre del av prosedyren:
Avkalking. Den renser kretsen for
dampgenerering.
Varigheten av denne delen
er omtrent 35 minutter.
Fjern grill-/stekepannen når funksjonen
er ferdig.
Hvis funksjonen Avkalking
ikke utføres riktig, vil
skjermen vise en melding
som ber deg gjenta den.
Hvis ovnen er fuktig eller våt, tørk av den
med en tørr klut. La ovnen tørke helt
med åpen dør.
11.7 Påminnelse om avkalking
Fjern alt tilbehør.
Det finnes to påminnelser om avkalking
som minner deg på å utføre funksjonen:
Avkalking.
Velg funksjon fra menyen: Rengjøring.
Brukergrensesnittet guider deg gjennom
prosedyren.
Den myke påminnelsen minner deg på
og anbefaler deg om å utføre
avkalkingssyklusen.
Varigheten av hele prosedyren er
omtrent 2 timer.
Den harde påminnelsen gjør det
påkrevet å utføre avkalkingen.
I denne funksjonen er lyset av.
1. Sett grill-/stekepannen på det første
hyllenivået.
2. Hell 250 ml avkalkingsmiddel i
vannskuffen.
3. Fyll resten av vannskuffen med vann,
opp til maksimums-nivået.
4. Sett inn vannskuffen.
5. Trykk på hjulknappen.
Dette aktiverer den første delen av
prosedyren: Avkalking.
Hvis du ikke avkalker
produktet når den harde
påminnelsen er på, kan du
ikke bruke
dampfunksjonene.
Du kan ikke slå av
påminnelsen om avkalking.
11.8 Dampkokesystem –
Skylling
Fjern alt tilbehør.
NORSK
Velg funksjon fra menyen: Rengjøring.
Brukergrensesnittet guider deg gjennom
prosedyren.
Varigheten av denne funksjonen er
omtrent 30 minutter.
I denne funksjonen er lyset av.
1. Sett stekebrettet på det første
hyllenivået.
2. Fyll vannskuffen med friskt vann.
3. Trykk på
.
Fjern stekebrettet når funksjonen er
ferdig.
53
2
B
1
7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
8. Hold glassene øverst i kanten én
etter én og trekk dem oppover og ut
av sporet.
11.9 Ta ut og sette på plass
døren
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det.Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
FORSIKTIG!
Håndter glasset forsiktig,
særlig på kantene på
frontpanelet. Glasset kan
knuse.
1. Åpne døren helt.
2. Løft klemmefestene (A) helt opp på
begge dørhengslene.
9. Rengjør glasspanelet med vann og
såpe. Tørk glasspanelet omhyggelig.
Ikke rengjør glasspanelene i
oppvaskmaskinen.
Gjenta stegene ovenfor i motsatt
rekkefølge etter rengjøring. Monter det
minste panelet først, så det store, og til
slutt døren.
Kontroller at glassene er satt inn og
ligger i riktig posisjon, ellers kan
overflaten på døren overopphetes.
11.10 Slik bytter du:
Ovnslampe
A
A
3. Lukk døren til første åpneposisjon
(ved tilnærmet vinkel: 70°).
4. Hold ovnsdøren med én hånd på
hver side og trekk den ut og opp fra
ovnen.
5. Legg døren med utsiden ned på et
mykt og stabilt underlag.
6. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
1. Slå av ovnen. Vent til ovnen er
avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
Topplampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
54
www.aeg.com
Lyspæren på siden
2. Ta ut tetninger og metallringen, og
rengjør glassdekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .
4. Monter tetninger og metallringen til
glassdekselet.
5. Monter glassdekselet.
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en Torx T20-skrutrekker for å
fjerne dekselet.
3. Fjern og rengjør metallrammen og
pakningen.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter metallrammen og pakningen.
Stram skruene.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke aktivere eller be- Ovnen er ikke koblet til en
tjene ovnen.
strømforsyning eller er koblet feil.
Sjekk om apparatet er koblet
til strømnettet på riktig måte
(se koblingsskjema).
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.
Sørg for at innstillingene er
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utkoplings- Se "Automatisk utkopling".
funksjonen er aktivert.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Displayet ber om å stille inn
Språk.
Det har vært et strømbrudd
som varte i mer enn tre dager.
Se etter i kapittelet "Før første gangs bruk".
NORSK
55
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Displayet ber om å stille inn
Språk.
Demofunksjonen er aktivert.
Skru av demofunksjonen i:
Meny / Standardoppsett /
DEMO. Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Displayet viser F111.
Pluggen til steketermomete- Plasser pluggen til steketerret er ikke korrekt satt inn i
mometeret så langt som mukontakten.
lig inn i kontakten.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne tabellen.
Det er en elektrisk feil.
• Deaktiver ovnen med sikringen eller sikkerhetsbryteren i sikringsboksen
og aktiver den igjen.
• Hvis displayet viser feilkoden igjen, må du kontakte kundeservice.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20 minutter etter at tilberedningen er ferdig.
Apparatet holder ikke på
vannskuffen etter at du setter den inn.
Du har ikke satt sammen lok- Sett sammen lokket til vannket på vannskuffen riktig.
skuffen riktig.
Det kommer vann ut av
vannskuffen etter at du bærer den eller setter den i apparatet.
Du har ikke satt sammen lok- Sett sammen lokket til vannket på vannskuffen riktig.
skuffen riktig.
Det kommer vann ut av
vannskuffen etter at du bærer den eller setter den i apparatet.
Du har ikke satt sammen
bølgebryteren riktig.
Sett sammen bølgebryteren
i vannskuffen på riktig måte.
Apparatet holder ikke på
vannskuffen etter at du skyver på lokket.
Du trykket ikke vannskuffen
helt inn.
Sett inn vannskuffen i apparatet ved å skyve den inn til
den ikke går inn lenger.
Vannskuffen er vanskelig å
gjøre ren.
Du tok ikke av lokket og bøl- Se "Rengjøring av vanngebryteren.
skuff".
Avkalkingsprosessen ble avbrutt før den ble fullført.
Det var et strømbrudd.
Gjenta prosedyren.
Avkalkingsprosessen ble avbrutt før den ble fullført.
Funksjonen ble stanset av
brukeren.
Gjenta prosedyren.
Det er ikke noe vann i grill-/
stekepannen etter avkalkingsprosedyren.
Du fylte ikke vannskuffen
helt til maksimumsnivået.
Kontroller at det er avkalkingsmiddel/vann i vannskuffen.
Gjenta prosedyren.
56
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Feilhåndtering
Det er skittent vann i bunnen Grill-/stekepannen er plasav maskinen på slutten av
sert i feil hylleposisjon.
avkalkingssyklusen.
Fjern det gjenværende vannet og avkalkingsmiddelet
fra bunnen av ovnen. Sett
grill-/stekepannen på det
første hyllenivået.
Rengjøringsfunksjonen ble
avbrutt før den ble fullført.
Det var et strømbrudd.
Gjenta prosedyren.
Rengjøringsfunksjonen ble
avbrutt før den ble fullført.
Funksjonen ble stanset av
brukeren.
Gjenta prosedyren.
Det er for mye vann i bunnen av maskinen på slutten
av rengjøringsfunksjonen.
Du sprøytet på for mye vaskemiddel i apparatet før
rengjøringssyklusen ble aktivert.
Dekk alle delene i ovnen
med et tynt lag rengjøringsmiddel. Sprøyt rengjøringsmiddelet jevnt på.
Rengjøringsprosedyren utfø- Den innledende temperatures ikke godt.
ren i ovnsrommet ved rengjøring med damp var for
høy.
Gjenta syklusen. Kjør syklusen når apparatet er kaldt.
Rengjøringsprosedyren utfø- Du tok ikke av sideristene før Fjern sideristene fra apparares ikke godt.
rengjøringsprosedyren ble
tet og gjenta funksjonen.
startet. De kan overføre varme til veggene og redusere
ytelsen.
Rengjøringsprosedyren utfø- Du fjernet ikke tilbehøret fra
res ikke godt.
apparatet før du startet rengjøringsprosedyren. De kan
skade dampsyklusen og redusere ytelsen.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Fjern tilbehøret fra apparatet
og gjenta funksjonen.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NORSK
57
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
AEG
Modellidentifikasjon
BSE892230M 944187856,
944188343
BSK892230M 944187844,
944188338
Energieffektivitetsindeks
61,9
Energieffektivitetsklasse
A++
Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme
0,89 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0,52 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
70 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
BSE892330M
40.5 kg
BSK892330M
40.5 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017,
vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
13.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold
dørpakningen ren og sørg for at den
sitter godt på plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
58
www.aeg.com
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller temperaturen.
Viften og lampen forblir på. Når du slår
av ovnen, vises restvarmen på displayet.
Denne varmen kan du bruke til å holde
maten varm.
Tilberedning med lampen av
Slå av lampen under matlaging. Slå den
kun på når du trenger den.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen slukkes
lampen automatisk etter 30 sekunder. Du
kan slå på lampen igjen, men dette
reduserer forventet strømsparing.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
NORSK
59
867336340-C-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising