AEG | BSK782220W | User manual | Aeg BSK782220W Ohjekirja

Aeg BSK782220W Ohjekirja
BSE782220M
BSE782220W
BSK782220M
BSK782220W
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Höyryuuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 7
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................8
5. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................10
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 11
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................19
8. AUTOMAATTISET OHJELMAT................................................................................ 20
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 20
10. LISÄTOIMINNOT.................................................................................................... 23
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 25
12. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 47
13. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 51
14. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 54
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
SUOMI
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
600 (600) mm
Kaapin leveys
550 mm
Kaapin syvyys
605 (580) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
549 mm
Laitteen takaosan leveys
548 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1017 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
550 x 20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4 x 12 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
5
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
6
www.aeg.com
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Höyrytoiminto
VAROITUS!
Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
• Laitteesta tuleva höyry voi aiheuttaa
palovammoja:
– Avaa laitteen luukku varoen
toiminnon ollessa toiminnassa.
Höyry saattaa tällöin päästä ulos.
– Avaa laitteen luukku varoen
höyrytoiminnon käytön jälkeen.
2.6 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
SUOMI
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Huoltopalvelu
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Vesilokero
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Kalkinpoistoputken ulostulo
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
9
3.2 Lisävarusteet
Leivinpelti
Uuniritilä
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
7
8
www.aeg.com
Höyrysetti
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Tavallinen ja rei'itetty uunipelti.
Paistolämpömittari
Höyrysetti poistaa kondensoituvan veden
ruoasta höyrytoiminnon aikana. Käytä sitä
vihannesten, kalan ja kananrintapalan
valmistamiseen. Setti ei sovi
elintarvikkeille, joiden tulee kypsyä
vedessä (esim. riisi, maissipuuro, pasta).
Käytetään ruoan sisälämpötilan
mittaamiseen.
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla.
Kosketuspainike
1
2
-
Toiminto
Kuvaus
Näyttö
Näyttää uunin asetukset.
PÄÄLLE/POIS
Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
SUOMI
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
Uunitoiminnot tai
Avustava Ruoanvalmistus
Valitse uunitoiminto tai valikko painamalla kosketuspainiketta: Avustava Ruoanvalmistus. Valitse eri
valikot painamalla kosketuspainiketta uudelleen:
Uunitoiminnot, Avustava Ruoanvalmistus. Kytke
valo päälle tai pois päältä painamalla kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan. Valo voidaan kytkeä päälle, vaikka uuni olisi kytketty pois toiminnasta.
Suosikit
Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.
Lämpötilan valitseminen
Lämpötilan asettaminen tai uunin nykyisen lämpötilan tarkistaminen. Paina kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan toiminnon kytkeäksesi toimintaan tai
pois toiminnasta: Pikakuumennus.
Alanuolipainike
Alaspäin liikkuminen valikossa.
Ylänuolipainike
Ylöspäin liikkuminen valikossa.
OK
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Takaisin-painike
Siirtyminen yhden tason verran takaisinpäin valikossa. Avaa päävalikko painamalla kosketuspainiketta 3 sekunnin ajan.
3
4
5
6
7
8
9
Aika- ja lisätoimin- Eri toimintojen asettaminen. Paina kosketuspaininot
ketta uunitoiminnon ollessa käynnissä asettaaksesi
ajastimen tai toiminnot: Painikelukitus, Suosikit,
Valmista ja pidä,Turvaohjelma. Voit myös muuttaa
paistolämpömittarin asetuksia.
10
Hälytinajastin
11
4.2 Näyttö
A
B
C
E
D
Kun haluat asettaa toiminnon: Hälytinajastin.
A.
B.
C.
D.
E.
Uunitoiminto
Kellonaika
Kuumennuksen osoitin
Lämpötila
Toiminnon kesto tai päättymisaika
9
10
www.aeg.com
Muut näytön merkkivalot:
Symboli
Toiminto
Hälytinajastin
Toiminto on toiminnassa.
Kellonaika
Näytössä näkyy kellonaika.
Kestoaika
Vaadittu keittoaika näkyy näytössä.
Lopetus
Keittotoiminnon päättymisaika näkyy
näytössä.
Lämpötila
Lämpötila näkyy näytössä.
Aikanäyttö
Uunitoiminnon toiminta-aika näkyy
näytössä. Nollaa aika painamalla painiketta
ja
samanaikaisesti.
Ajan laskenta
Uuni laskee kypsennysajan.
Kuumennuksen osoitin
Näytössä näkyy uunin lämpötila.
Pikakuumennus
Toiminto on päällä. Vähentää kuumennusaikaa.
Painoautomatiikka
Näytöstä näkyy, että automaattinen
painojärjestelmä on toiminnassa tai että painoa voidaan muuttaa.
Valmista ja pidä
Toiminto on päällä.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.2 Ensimmäinen kytkentä
Kun kytket uunin sähköverkkoon tai
sähkökatkos on tapahtunut, laitteeseen
on asetettava kieli, näytön kontrasti,
näytön kirkkaus ja kellonaika.
1. Aseta arvo painamalla painiketta
tai
.
2. Vahvista
-painikkeella.
5.3 Aseta vedenkovuus
Kun uuni kytketään verkkovirtaan, sinun
on asetettava veden kovuustaso.
Alla olevassa taulukossa on esitetty
veden kovuustaso (dH) vastaavilla
kalkkijäämillä ja veden laadulla.
SUOMI
Veden kovuus
11
Kalkkijäämät
(mmol/l)
Kalkkijäämät (mg/l) Veden luokitus
Luokka
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Pehmeä
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Kohtalaisen
kova
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Kova
4
yli 21
yli 3,8
yli 150
Erittäin kova
Kun veden kovuus ylittää taulukon arvot,
täytä vesilokero pullovedellä.
1. Ota esille uunin höyrysetin mukana
toimitettu nelivärinen liuska.
2. Aseta kaikki liuskan reagointialueet
veteen noin yhden sekunnin ajaksi.
Älä aseta liuskaa juoksevaan veteen.
3. Ravista liuskaa poistaaksesi
ylimääräisen veden.
4. Odota yksi minuutti ja tarkista
vedenkovuus alla olevan taulukon
avulla.
Reagointialueiden värit muuttuvat
edelleen. Älä tarkista vedenkovuutta
enää yhden minuutin jälkeen testin
suorittamisesta.
5. Aseta vedenkovuus: valikko:
Perusasetukset.
Testiliuska
Veden kovuus
1
2
3
4
Vedenkovuutta voidaan muuttaa
valikossa: Perusasetukset / Veden
kovuus.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Valikoiden selaaminen
6.2 Valikoiden yleiskuvaus
Päävalikko
Symboli / Valikkovalinta
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikkovalinta painamalla
tai
Uunitoiminnot
.
3. Paina
siirtyäksesi alavalikkoon tai
vahvistaaksesi asetuksen.
Voit aina palata takaisin
päävalikkoon painikkeella
.
Käyttötarkoitus
Sisältää uunitoimintojen luettelon.
Reseptit
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Suosikit
Sisältää luettelon käyttäjän luomista suosikkiohjelmista.
Puhdistus
Sisältää puhdistusohjelmien luettelon.
12
www.aeg.com
Symboli / Valikkovalinta
Perusasetukset
Ekstrat
Käyttötarkoitus
Symboli / Valikkovalinta
Ajan lisääminen
Sisältää uunin lisätoimintojen luettelon.
Säätää näytön kontrasNäytön kontrasti tin asteittain.
Näytön kirkkaus
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Asettaa näytön kielen.
Valitse kieli
Äänenvoimakkuus
Painikeäänet
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Aseta kellonaika
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ajan lisäystoiminnon.
Käytetään laitteen
määrityksien asettamiseen.
Sisältää uuniasetuksien
Avustava Ruoan- suositukset erilaisiin
ruokiin. Valitse ruokavalmistus
laji ja aloita ruoanlaitto. Lämpötila ja aika
ovat ainoastaan viitteellisiä paremman
lopputuloksen saavuttamiseksi ja ne ovat
säädettävissä. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Symboli / Valikkovalinta
Kuvaus
Kuvaus
Hälytysäänet
Asettaa kellonajan kelloon.
Veden kovuus
Säätää painikkeiden ja
äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Ota käyttöön ja poista
käytöstä kosketuspainikkeiden äänet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
Asettaa veden kovuuden tason (1 - 4).
Aikanäyttö
Kun virta on kytketty
laitteeseen, näytössä
näkyy aika, jolloin laite
sammutetaan.
Muistutus puhdistamisesta
Pikakuumennus
Kun toiminto on päällä, toiminto vähentää
kuumennusaikaa.
Esittelytila
Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Turvaohjelma
Valmista ja pidä
Toiminnon asettaminen ja sen käynnistäminen myöhemmin
painamalla jotakin
käyttöpaneelin symbolia.
Pitää ruoan lämpimänä
30 minuuttia sen jälkeen kun toiminto on
päättynyt.
Muistuttaa laitteen
puhdistustarpeesta.
Palauttaa kaikki tehdaTehdasasetukset sasetukset.
SUOMI
13
6.3 Alavalikot toiminnoille: Puhdistus
Symboli
Valikkovalinta
Kuvaus
Vesisäiliön tyhjennys
Jäljellä olevan veden poistaminen vesilokerosta höyrytoimintojen käytön jälkeen.
Höyrypuhdistus Plus
Vaikean lian puhdistaminen uunin puhdistusainetta käyttämällä.
Höyrypuhdistus
Laitteen puhdistaminen, kun uuni on vähän
likainen ja jäämät eivät ole palaneet useampaan kertaan.
Kalkinpoisto
Kalkkijäämien poistaminen höyrynkehittimen putkistosta.
Huuhtelu
Höyrynkehittimen putkiston huuhteleminen
ja puhdistaminen höyrytoimintojen tiheän
käytön jälkeen.
6.4 Uunitoiminnot
Uunitoiminto
Kiertoilma
Pizza-toiminto
Ylä + alalämpö
Pakasteet
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella
kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti
ja ruokien kuivaus.Aseta
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan vaativien ruokien
paistaminen yhdellä
kannatintasolla. Säädä
lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa: Ylä + alalämpö.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä tasolla.
Pakasteruokien (esim.
ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden) valmistaminen.
Grilli
Tehogrillaus
Alalämpö
Käyttötarkoitus
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai
lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
14
www.aeg.com
Uunitoiminto
Kostea kiertoilma
Matala kosteus
Käyttötarkoitus
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen aikana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja
ja vinkkejä", Kostea
kiertoilma. Uunin luukun
on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja
uunin energiatehokkuus
olisi mahdollisimman
suuri. Kun käytät tätä
toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa
lämpötila-asetuksesta.
Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho
voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen
liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö.
Tämän toiminnon avulla
noudatetaan energiatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN
60350-1 mukaisesti. Kun
valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Leivän kypsentämiseen,
suurien lihapalojen paistamiseen tai kylmien ja
pakastettujen aterioiden lämmittämiseen.
Suuren kosteuspitoisuuden omaaville ruoille,
Korkea kosteus vanukkaille ja terriineille
sekä kalan kypsentämiseen.
Kasviksia, kalaa, perunoita, riisiä, pastaa ja
Voimakas höyry erityisiä lisukkeita varten.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
6.5 Ekstrat
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Tarkoitettu ruokien
lämpimänä pitämiLämpimänä pito seen.
Lautasten esilämmitys
ennen tarjoilua.
Lautasten lämmitys
Säilöntä
Vihannessäilykkeiden
valmistus (esim. pikkelsit).
Hedelmä-, vihannes- ja
sienisiivujen kuivaus.
Kuivaus
Nopeuttaa hiivataikinan kohoamista. Estää
Taikinan nostatus taikinan pinnan kuivumisen ja säilyttää sen
notkeuden.
Matalalämpö
Leipä
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa leipää
ja sämpylöitä saavuttaen korkealuokkaisen
tuloksen mitä rapeuteen, väriin ja pinnan
kiiltoon tulee.
SUOMI
15
Ruokalajin kategoria: Lintupaisti
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Ruokien uudelleen
lämmitys höyryn avulla
Lämmitys höyryl- estää pinnan kuivumisen. Lämpö jakautuu
lä
kevyesti ja tasaisesti,
jotta ruoka maistuisi
yhtä hyvältä kuin vasta
valmistettu ruoka. Tämän toiminnon avulla
voidaan lämmittää ruokia uudelleen suoraan
lautasella. Voit lämmittää useamman lautasen samalla kertaa eri
kannatintasoja käyttäen.
Sulatus
Gratinointi
Ruoan sulattaminen
(vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pakasteruoan
määrästä ja koosta.
Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagratiinin valmistaminen.
Gratinointi ja ruskistus.
Ruoka
Kalkkunapaisti
Kanan siivet, tuoreet
Kanan siivet, pakaste
Kana
Kana, 2 puolikasta
Ruokalajin kategoria: liha
Ruoka
Naudanliha
Haudutettu liha
Lihamureke
Puoliraaka
Puoliraaka
Keskitaso
Paahtopaisti
Keskitaso
Kypsä
Ruokalajin kategoria: Kala/merenherkut
Kypsä
Ruoka
Kala, kypsennetty
Kalapuikot
Kalafile, pakaste
Puoliraaka
Skandinavian paahtopaisti
Siankylki
Kokonainen kala,
grillattu
Kokonainen kala,
Keskitaso
Kypsä
Kokon. kala, pieni,
grillattu
Kokonainen lohi
Kanan koivet, tuoreet
Kanan koivet, pakaste
6.6 Avustava Ruoanvalmistus
Kala
-
Porsaan potkapaisti,
esikypsennetty
Porsaanliha
Porsaanliha
grillattu
Porsaanselkäpaisti
-
Porsaanpaistin lapa
Porsaan lapapaisti
16
www.aeg.com
Ruoka
Ruoka
Vasikanliha
Vasikan reisipaisti
Vasikanpaisti
Lampaanreisi
Lammas
Lampaanselkä
Lammaspaisti, puolikypsä
Jänis
• Jäniksenkoivet, reidet
• Jäniksenselkä
• Jäniksenselkä
Riista
Kauris/Hirvi
• Kauriin-/hirvenreisi
• Kauriin-/hirvenselkä
Riistapaisti
Riistanselkäpaisti
Ruokalajin kategoria: Uuniruoat
Ruoka
Gratinoidut patongit
-
Tarte Flambée
-
Suolainen torttu
-
Kinkkupiiras
-
Suolainen piiras
-
Ruokalajin kategoria: Kakku/piirakka
Ruoka
Maustekakku
-
Omenakakku, kuorrutettu
-
Sokerikakku
-
Omenapiirakka
-
Juustokakku, vuoka
-
Briossi
-
Maustekakku
-
Torttu/piiras
-
Makea torttu
-
Mantelikakku
-
Muffinssit
-
Lasagne/Cannelloni, pakaste
-
Leivonnaiset
-
Vihannesgratiini
-
Pasteijat
-
Jälkiruoat
-
Tuulihatut
-
Lehtitaikina
-
Eclair-leivokset
-
Pizza, ohut
Macaronit
-
Pizza, lisätäyte
Murotaikinapikkulei- vät
Ruokalajin kategoria: Pizza/piiraat
Ruoka
Pizza, pakaste
Pizza
Pizza American, pakaste
Pizza, kylmä
Pizzapalat, pakaste
Joulupulla (stollen)
-
Omenarulla, pakaste
-
SUOMI
Ruoka
Ruoka
Piirakka uunipellillä
Vatkattu taikina
Hiivataikina
Juustokakku, leivinpelti
-
Browniet
-
Kääretorttu
-
Hiivataikinapohjainen kakku
-
Hedelmäkakku
-
Sokerikakut
-
Torttupohja
Kun ruoan painon tai
sisälämpötilan muuttaminen
on tarpeen, aseta uudet
arvot painikkeella
Ruoka
Sämpylät
Sämpylät, pakaste
Ciabatta
Pullakranssi
Pullapitko
Kohottamaton leipä
Ruokalajin kategoria: Lisukkeet
Ruoka
-
Ranskalaiset, paksut Ranskalaiset, pakas- te
Kroketit
-
Lohkoperunat
-
.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Uunitoiminnot.
3. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse uunitoiminto.
7. Vahvista
Hedelmäpiirakka
vatkatusta taikinasta
tai
6.7 Uunitoiminnon
asettaminen
Torttupohja vatkatusta taikinasta
Ruokalajin kategoria: Leipä/sämpylät
Ranskalaiset, ohuet
-
-painikkeella.
5. Vahvista
6. Aseta lämpötila.
Hiivataikina
Leipä
Röstiperunat
Murotaikina
Hedelmä- tai marjapiirakka
Hedelmäkakku
17
-painikkeella.
6.8 Höyrykypsennys
Vesisäiliön kansi sijaitsee
käyttöpaneelissa.
VAROITUS!
Käytä ainoastaan kylmää
hanavettä. Älä käytä
suodatettua
(demineralisoitua) tai
tislattua vettä. Älä käytä
muita nesteitä. Älä kaada
vesilokeroon helposti
syttyviä tai alkoholipitoisia
nesteitä.
1. Paina vesilokeron kantta sen
avaamiseksi.
2. Täytä vesilokero maksimitasoon
saakka (noin 950 ml), kunnes kuulet
äänimerkin tai näyttöön tulee
näkyviin viesti. Vesimäärä riittää noin
50 minuutiksi. Vesilokeron
maksimitasoa ei saa ylittää. Olemassa
on vesivuodon, ylivuotamisen ja
kalusteiden vahingoittumisen vaara.
3. Paina vesilokero lähtöasentoon.
4. Kytke uuni toimintaan.
5. Aseta höyrytoiminto ja lämpötila.
6. Aseta halutessasi toiminto: Kestoaika
tai: Lopetus
.
Höyryä alkaa näkyä noin kahden
minuutin kuluttua. Kun uuni on
18
www.aeg.com
kuumentunut asetettuun lämpötilaan,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kun vesi loppuu vesilokerosta,
äänimerkki kuuluu ja vesilokero on
täytettävä uudelleen
höyrykypsennyksen jatkamiseksi yllä
mainitulla tavalla.
Äänimerkki kuuluu keittoajan päätyttyä.
7. Kytke uuni pois päältä.
8. Tyhjennä vesilaatikko
höyrykypsennyksen jälkeen.
Katso puhdistustoiminto: Vesisäiliön
tyhjennys.
HUOMIO!
Uuni on kuuma. On
olemassa palovammojen
vaara.
9. Höyryä voi kondensoitua sisätilan
alaosaan höyrytoiminnon jälkeen.
Kuivaa sisätilan alaosa aina uunin
ollessa viileä.
Anna uunin kuivua täysin jättämällä
luukku auki. Voit nopeuttaa kuivausta
sulkemalla luukun ja kuumentamalla
uunin seuraavalla toiminnolla: Kiertoilma
lämpötilassa 150 °C noin 15 minuutin
ajan.
6.9 Kuumennuksen osoitin
Kun jokin uunitoiminto kytketään päälle,
palkki tulee näkyviin näyttöön. Palkissa
näkyy, että lämpötila nousee. Kun
lämpötila on saavutettu, äänimerkki
kuuluu kolme kertaa ja palkki vilkkuu ja
häviää sen jälkeen.
6.10 Pikakuumennus
Tämä toiminto vähentää
kuumennusaikaa.
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
Käynnistä toiminto pitämällä painiketta
alhaalla 3 sekunnin ajan.
Kuumennuksen merkkivalo vilkkuu.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
kaikkiin uunitoimintoihin.
6.11 Jälkilämpö
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
SUOMI
19
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto
Hälytinajastin
Käyttötarkoitus
7.2 Kellotoimintojen
asettaminen
Ennen kuin käytät toimintoja:
Kestoaika, Lopetus,
uunitoiminto ja lämpötila on
asetettava ensin. Uuni
kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Voit käyttää toimintoja:
Kestoaika ja Lopetus
samanaikaisesti, jos laite
halutaan kytkeä
automaattisesti toimintaan ja
myöhemmin pois
toiminnasta.
Toiminnot: Kestoaika ja
Lopetus eivät toimi
paistolämpömittaria
käytettäessä.
Ajanlaskennan asettaminen (maks. 2 h 30
min). Tämä toiminto ei
vaikuta millään tavalla
uunin toimintaan. Se
voidaan kytkeä toimintaan, vaikka uuni olisi
kytketty pois toiminnasta.
Kytke toiminto päälle
painikkeella
. Aseta
minuutit painamalla
tai
ja käynnistä pai-
namalla
.
Kestoaika
Uunin toiminta-ajan
(enintään 23 tuntia ja 59
minuuttia) asettaminen.
Lopetus
Uunitoiminnon poiskytkeytymisajan (enintään
23 tuntia ja 59 minuuttia) asettaminen.
Jos aika asetetaan kellotoiminnolle, aika
käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.
Jos käytät kellotoimintoja:
Kestoaika, Lopetus, uuni
kytkee lämpövastukset pois
päältä, kun asetusajasta on
kulunut 90 %. Uuni käyttää
jälkilämpöä kypsennyksen
loppuvaiheessa, kunnes aika
loppuu (3 - 20 minuuttia).
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina -painiketta toistuvasti,
kunnes näyttöön tulee haluamasi
kellotoiminto ja vastaava symboli.
3. Aseta vaadittu aika painamalla
tai
.
4. Vahvista
-painikkeella.
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta. Näytössä näkyy viesti.
5. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
7.3 Valmista ja pidä
Toiminnon edellytykset:
• Lämpötilaksi on asetettu yli 80 °C.
• Toiminto: Kestoaika on asetettu.
Toiminto: Valmista ja pidä pitää valmiin
ruoan lämpimänä 80 °C lämpötilassa 30
minuutin ajan. Se kytkeytyy päälle, kun
kypsennys- tai paistotoiminto päättyy.
Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä valikossa:
Perusasetukset.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse uunitoiminto.
3. Aseta lämpötila yli 80 °C.
20
www.aeg.com
4. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: Valmista ja
pidä.
5. Vahvista
-painikkeella.
Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu
äänimerkki.
7.4 Ajan lisääminen
Toiminto: Ajan lisääminen pidentää
uunitoiminnon toiminta-aikaa, kun
Kestoaika on kulunut umpeen.
1. Kun kypsennysaika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki. Paina mitä
tahansa symbolia.
Näytössä näkyy viesti.
2. Paina painiketta
kytkeäksesi
toiminnon toimintaan tai peruuta
toiminto painamalla .
3. Aseta toiminnon kesto.
4. Paina painiketta
.
Toimintoa ei voida käyttää
uunitoiminnoissa, joissa
käytetään
paistolämpömittaria.
8. AUTOMAATTISET OHJELMAT
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Verkkoreseptit
Automaattiohjelmien reseptit ovat
saatavilla verkkosivuiltamme.Hae
reseptikirja tarkistamalla tuotenumeron
(PNC) uunitilan etukehyksessä olevasta
arvokilvestä.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Reseptit. Vahvista
painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse resepti. Vahvista
painikkeella.
-
8.2 Reseptit jossa
Reseptiautomatiikka
Uunissa on lukuisia reseptejä, joita
voidaan käyttää. Reseptit ovat pysyviä,
eikä niitä voi muuttaa.
9. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilan. Kun ruoan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
• uunin lämpötila (vähintään 120 °C),
• ruoan sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria ja
alkuperäisiä varaosia.
Ohjeita parhaiden tuloksien
saavuttamiseen:
• Käytä ruoka-aineksia
huoneenlämpöisinä.
SUOMI
• Paistolämpötilamittaria ei saa käyttää
nestemäisiin ruokiin.
• Paistolämpötilamittarin tulee olla
ruoassa ja pistokkeen pistorasiassa
ruoanlaiton aikana.
• Käytä suositeltuja
paistolämpötilamittarin lämpötilaasetuksia. Lue ohjeet kohdasta
"Vihjeitä ja neuvoja".
Laite laskee likimääräisen
kypsennyksen päättymisajan.
Se riippuu ruoan määrästä,
valitusta uunitoiminnosta ja
lämpötilasta.
Ruokalajin kategoriat: liha,
kana ja kala
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan
tai kalan keskelle paksuimpaan
kohtaan, jos mahdollista. Varmista,
että paistolämpömittarista on
vähintään 3/4 ruoan sisällä.
3. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
21
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
4. Paina
tai
viiden sekunnin
sisällä ruoan sisälämpötilan
asettamiseksi.
5. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
6. Muuta ruoan sisälämpötilaa
painamalla .
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
7. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka
laitteesta.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Ruokalajin kategoria:
vuokaruoka
1. Kytke laite toimintaan.
2. Aseta puolet aineksista keittoastiaan.
3. Aseta paistolämpömittarin kärki
tarkalleen vuokaruoan keskelle.
Paistolämpömittari tulee asettaa
vakaasti paikoilleen yhteen kohtaan
kypsennyksen ajaksi. Käytä sen
vakauttamiseen kiinteää ruokaainesta. Aseta paistolämpömittarin
silikonikahva tukevasti keittoastian
reunaa vasten. Paistolämpömittarin
kärki ei saa koskettaa keittoastian
pohjaan.
22
www.aeg.com
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
9.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
4. Peitä paistolämpömittari lopuilla
aineksilla.
5. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon .
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
tai
viiden sekunnin
6. Paina
sisällä ruoan sisälämpötilan
asettamiseksi.
7. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
8. Muuta ruoan sisälämpötilaa
painamalla .
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
9. Äänimerkki voidaan deaktivoida
painamalla mitä tahansa symbolia.
10. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka
laitteesta.
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
SUOMI
23
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
10. LISÄTOIMINNOT
10.1 Suosikit
Voit tallentaa omia suosikkiasetuksiasi,
kuten kestoaikoja, lämpötila-asetuksia tai
uunitoimintoja. Ne ovat käytettävissä
valikossa: Suosikit. Uuniin voi tallentaa 20
ohjelmaa.
Ohjelman tallentaminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai
automaattiohjelma.
3. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: TALLENNA.
-painikkeella.
4. Vahvista
Näyttöön tulee ensimmäinen vapaa
muistipaikka.
5. Vahvista
-painikkeella.
6. Syötä ohjelman nimi.
Ensimmäinen kirjain vilkkuu.
tai
7. Paina
kirjaimen.
muuttaaksesi
.
8. Paina painiketta
Seuraava kirjain vilkkuu.
9. Toista tarvittaessa vaihe 7.
10. Tallenna asetus painamalla ja
.
pitämällä alhaalla painiketta
Kokonaisten muistipaikkojen yli voidaan
kirjoittaa. Kun näytössä näkyy
ensimmäinen vapaa muistipaikka, paina
tai
ja paina
olemassa olevan
ohjelman ylikirjoittamiseksi.
Ohjelman nimeä voidaan muuttaa
valikossa: Muokkaa ohjelman nimeä.
Ohjelman käynnistäminen
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Suosikit.
3. Vahvista
-painikkeella.
4. Valitse suosikkiohjelmasi nimi.
5. Vahvista
-painikkeella.
10.2 Lapsilukon käyttäminen
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Kytke näyttö päälle painamalla
painiketta
.
2. Paina
ja
-painikkeita
samanaikaisesti, kunnes näyttöön
ilmestyy viesti .
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
10.3 Painikelukitus
Tämä toiminto estää uunitoiminnon
muuttamisen vahingossa. Se voidaan
kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun uuni
on kytketty toimintaan.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai asetus.
3. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy:
Painikelukitus.
4. Vahvista
-painikkeella.
Kytke toiminto pois päältä painamalla
painiketta
. Näytössä näkyy viesti.
Paina uudelleen
painamalla
ja vahvista
.
Toiminto kytkeytyy pois
toiminnasta uunin
sammuttamisen yhteydessä.
24
www.aeg.com
10.4 Turvaohjelma
10.6 Näytön kirkkaus
Toiminnon avulla voidaan asettaa
uunitoiminto (tai ohjelma) ja käyttää sitä
myöhemmin minkä tahansa symbolin
painalluksella.
Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto.
3. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy: Kestoaika.
4. Aseta aika.
5. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy:
Turvaohjelma.
-painikkeella.
6. Vahvista
Paina mitä tahansa symbolia (lukuun
ottamatta symbolia ) käynnistääksesi
toiminnon: Turvaohjelma. Valitsemasi
uunitoiminto käynnistyy.
Kun uunitoiminto päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
• Painikelukitus palaa, kun
uunitoiminto on
käynnissä.
• Valikko: Perusasetukset
mahdollistaa toiminnon
kytkemisen Turvaohjelma
toimintaan ja pois
toiminnasta.
• Yökirkkaus: kun uuni on kytketty pois
päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi
22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
• Päiväkirkkaus:
– kun uuni on kytketty toimintaan.
– jos kosketat jotakin symbolia
yökirkkauden aikana (lukuun
ottamatta virtapainiketta), näyttö
palaa päiväkirkkaustilaan
seuraavan kymmenen sekunnin
ajaksi.
– jos uuni on pois päältä ja asetat
toiminnon: Hälytinajastin. Kun
toiminto päättyy, näyttö palaa
yökirkkaustilaan.
10.7 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
10.8 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.
10.5 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta
pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta
uuninluukkua sulkiessasi.
SUOMI
25
10.10 Luukun avaaminen
mekaanisella uunin lukituksen
ollessa päällä
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen
uunin lukitus on päällä.
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
1
10.9 Mekaanisen luukun
lukituksen käyttäminen
1. Kytke luukun lukitus päälle vetämällä
luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
2. Kytke luukun lukitus pois päältä
käytöstä painamalla luukun lukitus
takaisin paneeliin.
2
Jos painat luukun lukitusta
napsautukseen saakka, luukun lukitus
kytkeytyy pois päältä.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten laadusta
ja määrästä.
11.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
11.2 Luukun sisäosa
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja kuumennustoiminnoista,
ruokien suositellut kannatintasot ja
lämpötilat.
11.3 Neuvoja uunin erityisiin
toimintoihin
Lämpimänä pito
26
www.aeg.com
Toiminto mahdollistaa ruoan
säilyttämisen lämpimänä. Lämpötila
säätyy automaattisesti arvoon 80 °C.
Lautasten lämmitys
Toiminto mahdollistaa lautasten ja
astioiden lämmittämisen ennen tarjoilua.
Lämpötila säätyy automaattisesti arvoon
70 °C.
Aseta lautaset ja astiat tasaisesti
päällekkäin uunin ritilälle. Käytä
ensimmäistä kannatintasoa. Vaihda
niiden paikkaa, kun lämmitysajasta on
kulunut puolet.
kaikki ruoat valmistuisivat samaan aikaan,
aloita pisimmän kypsennysajan vaativasta
ruoasta ja lisää sen jälkeen muut ruoat
oikeaan aikaan
ruoanvalmistustaulukoiden mukaisesti
Esimerkki: Tämän ruoanlaittojakson kokonaisaika on 40 minuuttia. Aseta uuniin ensin Keitetyt perunat, neljäsosat,
lisää 20 minuutin kuluttua Lohifileet ja
Parsakaali, palasina 30 minuutin kuluttua.
(min)
Taikinan nostatus
Toiminto mahdollistaa hiivataikinan
kohottamisen. Aseta taikina suureen
astiaan. Käytä ensimmäistä
kannatintasoa. Aseta toiminto: Taikinan
nostatus ja kypsennysaika.
Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle. Älä peitä ruokaa, muutoin
sulatusaika voi olla pitempi. Käytä
ensimmäistä kannatintasoa.
Keitetyt perunat,
neljäsosat
40
Lohifileet
20
Parsakaali, palasina
10
Käytä suurinta vaadittua vesimäärää
valmistaessa useampia ruokia
samanaikaisesti.
Käytä toista kannatintasoa.
VIHANNEKSET
11.4 Voimakas höyry
Avaa uuninluukku varoen toiminnon
ollessa toiminnassa. Höyry saattaa tällöin
päästä ulos.
Aseta lämpötila 99 °C.
Sterilointi
Tämän toiminnon avulla voit steriloida
astiat (esim. maitopullot).
Aseta puhtaat astiat ylösalaisin ritilän
keskelle ensimmäiselle tasolle.
Täytä lokero maksimitasoon saakka ja
aseta toiminta-ajaksi 40 minuuttia.
Kypsennys
Tämä toiminto sopii kaikenlaisten
ruokien valmistamiseen, olivat ne
tuoreita tai pakasteruokia. Sillä voidaan
valmistaa, kuumentaa, sulattaa, keittää
tai ryöpätä vihanneksia, lihaa, kalaa,
pastaa, riisiä, suurimoita ja kananmunia.
Voit valmistaa muutaman ruokalajin
sisältävän aterian yhdellä kertaa. Jotta
(min)
8 - 10
Parsakaali, palasina, uunin
esikuumennus tyhjänä
10
Kuoritut tomaatit
10 - 15
Pinaatti, tuore
10 - 15
Kesäkurpitsa, viipaleina
15
Vihannekset, ryöpätyt
15 - 20
Sienet, viipaleina
15 - 20
Paprika, suikaleina
15 - 25
Parsakaali, kokonainen
SUOMI
VIHANNEKSET
VIHANNEKSET
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
27
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
15 - 25
Parsa, vihreä
50 - 60
Artisokat
15 - 25
Munakoisot
55 - 65
15 - 25
Kurpitsa, kuutioina
Kuivatut pavut, liotetut, vesi/papusuhde 2:1
15 - 25
Tomaatit
60 - 90
Hapankaali
20 - 25
Pavut, ryöpätyt
70 - 90
Punajuuri
20 - 25
Vuonankaali, palasina
20 - 25
Kurttukaali
20 - 30
Selleri, kuutioina
20 - 30
Purjosipuli, renkaina
20 - 30
Herneet
20 - 30
Sokeriherneet / Sokeriherneet
20 - 30
Bataatti
20 - 30
Fenkoli
20 - 30
Porkkanat
25 - 35
Parsa, valkoinen
25 - 35
Ruusukaali
25 - 35
Kukkakaali, palasina
25 - 35
Kyssäkaali, suikaleina
25 - 35
Valkoiset leikkopavut
30 - 40
LISUKKEET
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
15 - 20
Couscous, vesi/couscoussuhde 1:1
15 - 25
Tuore tagliatelle
20 - 25
Suurimopuuro, maito/suurimosuhde 3,5:1
20 - 30
Linssit, punaiset, vesi/linssisuhde 1:1
25 - 30
Spaetzle
25 - 35
Bulgur, vesi/bulgursuhde
1:1
Maissitähkä
25 - 35
Hiivamykyt
35 - 45
Mustajuuri
30 - 35
35 - 45
Kukkakaali, kokonainen
Tuoksuva riisi, vesi/riisisuhde 1:1
35 - 45
Vihreät pavut
30 - 40
Keitetyt perunat, neljäsosat
40 - 45
Valko- tai punakaali, suikaleina
35 - 45
Leipämykyt
35 - 45
Perunamykyt
28
www.aeg.com
KALA
LISUKKEET
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
35 - 45
Riisi, vesi/riisisuhde 1:1, veden ja riisin suhde voi vaihdella riisilajikkeen mukaan
40 - 50
Polenta, nestesuhde 3:1
40 - 55
Riisivanukas, maito/riisisuhde 2,5:1
45 - 55
Kuorimattomat perunat,
keskisuuret
55 - 60
Linssit, ruskeat ja vihreät,
vesi/linssisuhde 2:1
HEDELMÄT
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
10 - 15
Omenaviipaleet
10 - 15
Kuumennetut marjat
10 - 20
Suklaasula
20 - 25
Hedelmäsose
KALA
(min)
(°C)
15 - 20 Ohut kalafilee
75 - 80
20 - 25 Katkaravut, tuoreet
75 - 85
(min)
(°C)
20 - 30 Simpukat
100
20 - 30 Lohifileet
85
20 - 30 Taimen, 0,25 kg
85
30 - 40 Katkaravut, pakastetut
75 - 85
40 - 45 Härkänieriä, 1 kg
85
LIHA
(min)
(°C)
15 20
Prinssinakit
80
20 30
Baijerilainen vasikanlihamakkara / Valkoinen makkara
80
20 30
Wienin makkara
80
25 35
Keitetty kananrintapala
90
55 65
Keitetty kinkku, 1 kg
99
60 70
Kana, keitetty, 1 - 1,2
kg
99
70 90
Kassler, haudutettu
90
80 90
Vasikanliha / Porsaan- 90
kylkipaisti, 0,8 - 1 kg
110 120
Tafelspitz
99
SUOMI
29
11.5 Yhdistelmätoiminto:
Tehogrillaus + Voimakas höyry
KANANMUNAT
Voit yhdistää nämä toiminnot lihan,
vihannesten ja lisukkeiden samanaikaista
kypsentämistä varten.
Aseta lämpötila 99 °C.
(min)
10 - 11
Kananmunat, pehmeäksi keitetyt
12 - 13
Kananmunat, keskikovaksi
keitetyt
18 - 21
Kananmunat, kovaksi keitetyt
1. Aseta toiminto: Tehogrillaus lihan
paistamiseen.
2. Lisää valmistellut vihannekset ja
lisukkeet.
3. Jäähdytä uuni noin 90 °C
lämpötilaan. Voit avata uuninluukun
ensimmäiseen asentoon saakka noin
15 minuutin ajaksi.
4. Aseta toiminto: Voimakas höyry.
Kypsennä kaikki ruoat
samanaikaisesti, kunnes ne ovat
valmiita.
Kypsennä liha ensimmäisellä kannatintasolla ja vihannekset kolmannella
kannatintasolla.
Tehogrillaus
Ensimmäinen vaihe: kypsennä liha
Voimakas höyry
Toinen vaihe: lisää vihannekset
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Paahtopaisti, 1
kg / Ruusukaali,
maissipuuro
180
60 - 70
99
40 - 50
Porsaanpaisti, 1
kg / Perunat /
Vihannekset,
kastike
180
60 - 70
99
30 - 40
Vasikanpaisti, 1 180
kg / Riisi / Vihannekset
50 - 60
99
30 - 40
11.6 Korkea kosteus
Käytä toista kannatintasoa.
30
www.aeg.com
(°C)
(min)
Vaniljakastike /
Piiras pieninä
paloina
90
35 - 45
Munakkaat
90 - 110
15 - 30
Terriinit
90
40 - 50
Ohut kalafilee
85
15 - 25
Paksu kalafilee
90
25 - 35
Pieni kala, 0,35
kg:n painoon
saakka
90
20 - 30
Kokonainen kala, 1 kg:n painoon saakka
90
Mykyt
120 - 130
30 - 40
40 - 50
11.7 Matala kosteus
Käytä toista kannatintasoa ellei muuta
mainita.
(°C)
(min)
Leipä, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Perunapaistos
160 170
50 - 60
Kana, 1 kg
180 210
50 - 60
Porsaankylkipaisti,
160 savustettu, 0,6 - 1 kg, 180
liota 2 tuntia
60 - 70
Paahtopaisti, 1 kg
180 200
60 - 90
Ankka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Vasikanpaisti, 1 kg
180
80 - 90
Porsaanpaisti, 1 kg
160 180
90 - 100
Hanhi, 3 kg, käytä
ensimmäistä kannatintasoa.
170
130 - 170
11.8 Lämmitys höyryllä
(°C)
(min)
Paistovalmiit sämpylät
200
15 - 20
Paistovalmiit patongit, 40 - 50 g
200
15 - 20
Sämpylät, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Paistovalmiit patongit, pakastetut, 40 50 g
200
25 - 35
Lihamureke, raaka,
0,5 kg
180
30 - 40
Makaronilaatikko
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Yhden astian ruoat
110
10 - 15
Pasta
110
10 - 15
Riisi
110
10 - 15
Mykyt
110
15 - 25
11.9 Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
SUOMI
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
31
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
11.10 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Korjaustoimenpide
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
11.11 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Maustekakku /
Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Hedelmäkakut
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Kakkupohja murotaikinasta, uunin
esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
150 - 160
20 - 30
2
32
www.aeg.com
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Torttupohja vatkatusta taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Juustokakku
Ylä + alalämpö
170 - 190
60 - 90
1
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
(°C)
(min)
Ylä + alalämpö
170 - 190
30 - 40
3
Joulupulla (stollen) Ylä + alalämpö
160 - 180
50 - 70
2
Ruisleipä:
ensin: 230
20
1
Pullapitko / Pullakranssi, esikuumennus ei ole tarpeen
Ylä + alalämpö
myöhemmin: 160 - 30 - 60
180
Tuulihatut / Eclairleivokset
Ylä + alalämpö
190 - 210
20 - 35
3
Kääretorttu,
Ylä + alalämpö
180 - 200
10 - 20
3
Strösselikakku, esikuumennus ei ole
tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
3
Voilla leivottu man- Ylä + alalämpö
telikakku / Sokerikakut
190 - 210
20 - 30
3
Hedelmäkakku,
esikuumennus ei
ole tarpeen
180
35 - 55
3
Ylä + alalämpö
SUOMI
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Pellillä paistetut
leivonnaiset, arkalaatuinen täyte
(esim. rahka, kerma, vaniljakastike)
Ylä + alalämpö
(°C)
(min)
160 - 180
40 - 60
3
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikina / Notkeat
taikinat
Kiertoilma
150 - 160
15 - 25
Marengit
Kiertoilma
80 - 100
120 - 150
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Lehtitaikinaleivonnaiset, Kiertoilma
uunin esikuumennus
tyhjänä
170 - 180
20 - 30
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
190 - 210
10 - 25
Ylä + alalämpö
33
34
www.aeg.com
11.12 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronilaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Ylä + alalämpö
180 - 200
25 - 40
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Tehogrillaus
170 - 190
15 - 35
Patongit sulaneella
juustolla
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Riisipuuro
Ylä + alalämpö
180 - 200
40 - 60
Kalalaatikko
Ylä + alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
11.13 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
PIKKULEIVÄT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclair-leivokset, uunin esikuumennus tyhjänä
160 180
25 - 45
Strösselikakku, kuiva
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
150 160
20 - 40
Marengit
80 100
130 170
Macaronit
100 120
40 - 80
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
160 170
30 - 60
Lehtitaikinaleivonnaiset, 170 uunin esikuumennus
180
tyhjänä
30 - 50
Sämpylät
20 - 30
180
11.14 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
SUOMI
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
11.15 Lihan paistaminen
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
PAAHTOPAISTI
(°C)
(min)
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä + alalämpö
230
120 - 150
Paahtopaisti tai filee, raaka, uunin
esikuumennus tyhjänä
paksuus 1 cm
Tehogrillaus
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä, uunin esikuumennus
tyhjänä
paksuus 1 cm
Tehogrillaus
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä, uunin
esikuumennus tyhjänä
paksuus 1 cm
Tehogrillaus
170 - 180
8 - 10
PORSAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
150 - 170
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 190
30 - 60
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti, esi- 0,75 - 1
kypsennetty
150 - 170
90 - 120
35
36
www.aeg.com
VASIKKA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
LAMMAS
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
RIISTA
(kg)
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksen- 1
koipi, uunin esikuumennus tyhjänä
Tehogrillaus
180 - 200
35 - 55
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
Ylä + alalämpö
180 - 200
60 - 90
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
Ylä + alalämpö
180 - 200
60 - 90
SUOMI
KANA
Valitse toiminto: Tehogrillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5
190 - 210
40 - 50
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
KALA
(kg)
Kokonainen kala 1 - 1,5
Tehogrillaus
11.16 Leipä
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Käytä toista kannatintasoa.
Esikuumennusta ei suositella.
LEIPÄ
(°C)
(min)
Vehnäleipä
170 - 190
40 - 60
Patonki
200 - 220
35 - 45
Briossi
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ruisleipä
170 - 190
50 - 70
37
38
www.aeg.com
LEIPÄ
(°C)
(min)
Kokojyväleipä
170 - 190
50 - 70
Täysjyväleipä
170 - 190
40 - 60
Sämpylät
190 - 210
20 - 35
11.17 Rapea pinta, Pizza-toiminto
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras / Sveitsiläinen
juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Omenapiirakka, kuorrutettu
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pizza, ohut pohja, käytä uunipannua
210 - 230
15 - 25
Pizza, paksu pohja
180 - 200
20 - 30
SUOMI
39
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Kohottamaton leipä
210 - 230
10 - 20
Voitaikinapohjainen piiras
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pierogi (Piiraat)
180 - 200
15 - 25
Vihannespiiras
160 - 180
50 - 60
11.18 Grilli
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
GRILLI
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Paahtopaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Naudanfilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kokonainen kala, 0,5 - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
11.19 Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen. Paistolämpömittari
lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C
40
www.aeg.com
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse Paistolämpömittari.
4. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C. Aseta lämpötila
toimintoon Paistolämpömittari.
5. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Aseta lämpötila 120 °C.
(kg)
(min)
Pihvit
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Naudanfilee
1 - 1,5
90 - 150
3
Paahtopaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
Vasikanpaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
11.20 Pakasteet
Sulatus
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset, ohuet
190 - 210
15 - 25
3
Ranskalaiset, paksut
190 - 210
20 - 30
3
Lohkoperunat / Kroketit
190 - 210
20 - 40
3
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, tuore
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
3
Kanan siipipalat
180 - 200
40 - 50
2
SUOMI
41
11.21 Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
VIHANNEKSET
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
11.22 Kuivaus - Kiertoilma
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
(min)
Keittoaika kiehumiseen
Mansikat / Mustikat / 35 - 45
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
VIHANNEKSET
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
42
www.aeg.com
HEDELMÄT
HEDELMÄT
(h)
(h)
Luumut
8 - 10
Omenaviipaleet
6-8
Aprikoosit
8 - 10
Päärynät
6-9
11.23 Paistolämpömittari
NAUDANLIHA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Puoliraaka
Keskitaso
Kypsä
Paahtopaisti
45
60
70
Selkäpaisti
45
60
70
NAUDANLIHA
Lihamureke
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
PORSAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
84
88
Selän kylkipaisti / Porsaankylkipaisti,
savustettu / Porsaankylkipaisti, hau- 75
dutettu
78
82
Kinkku / Paisti
VASIKKA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Vasikanpaisti
75
80
85
Vasikan reisipaisti
85
88
90
SUOMI
LAMMAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Lampaanreisi
80
85
88
Lampaanselkä
75
80
85
Lammaspaisti / Lampaanreisi
65
70
75
RIISTA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Jäniksenselkä / Kauriin-/hirvensatu65
la
70
75
Jäniksenkoipi / Jänis, kokonainen /
Kauriin-/hirvenkoipi
75
80
70
KANA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
Ankka, kokonainen/puolikas / Kalk75
kuna, kokonainen/rintapala
80
85
Ankka, rintapala
65
70
Kana
60
KALA (LOHI, TAIMEN,
KUHA)
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Kala, kokonainen/suuri/haudutettu / Kala, kokonainen/suuri/paistet- 60
tu
VUOKARUOAT - ESIKEITETYT VIHANNEKSET
Kesäkurpitsavuoka / Parsakaalivuoka / Fenkolivuoka
Keskitaso
Lisää
64
68
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
43
44
www.aeg.com
PATA - SUOLAINEN
Ruoan sisälämpötila (°C)
Cannelloni / Lasagne / Makaronilaatikko
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
PATA - MAKEA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Laatikkoruoka vaaleasta leivästä
hedelmillä / ilman hedelmiä / Riisipuurolaatikko hedelmillä / ilman
hedelmiä / Makea nuudelivuoka
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
85
90
11.24 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
Annosvuoat
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
11.25 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronivuoka
200 - 220
45 - 55
Perunapaistos
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
SUOMI
(°C)
(min)
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Leipävanukas
190 - 200
55 - 70
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
Omenakakku vatkatusta taikinasta (pyöreä
kakkuvuoka)
160 - 170
70 - 80
Vehnäleipä
190 - 200
55 - 70
45
11.26 Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350,
IEC 60350.
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset
(°C)
(min)
Rasvaton sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
2
Rasvaton sokerikakku
Ylä + alalämpö
160
35 - 50
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
60 - 90
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Ylä + alalämpö
180
70 - 90
1
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
(°C)
(min)
140
25 - 40
46
www.aeg.com
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
160
20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Kiertoilma
uunin esikuumennus tyhjänä
150
20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Ylä + alalämpö
uunin esikuumennus tyhjänä
170
20 - 30
Murokeksit / Pasteijat, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä + alalämpö
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Pienet kakut, 20 kpl/
pelti, uunin esikuumennus tyhjänä
150
23 - 40
1/4
-
Kiertoilma
2 tasoa 3 tasoa
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Paahtoleipä
Grilli
1-3
5
Naudanlihapihvit, käännä
kypsennyksen puolivälissä
Grilli
24 - 30
4
SUOMI
11.27 Tietoja testilaitokselle
47
Standardin IEC 60350 mukaiset testit.
Toimintaa koskevat testit: Voimakas
höyry.
Aseta lämpötila arvoon 99 °C.
Astia (Gastronorm)
(g)
(min)
Parsakaali, uu- 1 x 2/3lävisnin esikuutetty
mennus tyhjänä
300
3
13 - 15
Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle.
Parsakaali, uu- 2 x 2/3 lävisnin esikuutetty
mennus tyhjänä
2 x 300
2 ja 4
13 - 15
Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle.
Parsakaali, uu- 1 x 2/3lävisnin esikuutetty
mennus tyhjänä
maks.
3
15 - 18
Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle.
Herneet, pakastetut
2 x 1500
2 ja 4
Kunnes
kylmimmän kohdan lämpötila saavuttaa
lämpötilan
85 °C.
Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle.
2 x 2/3 lävistetty
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
48
www.aeg.com
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Jokapäiväinen käyttö
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
12.2 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Varmista ennen huoltotoimenpiteiden
aloittamista, että uuni on jäähtynyt. On
olemassa palovammojen vaara.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin
etumaisesta kiinnikkeestä.
1
3
2
2. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta
kiinnikkeestä ulos.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
12.3 Höyrypuhdistus
Poista lika mahdollisimman hyvin käsin.
Poista lisävarusteet ja pellin kannatin
sivuseinien puhdistamisen ajaksi.
Höyrypuhdistustoiminnot tukevat uunin
höyryjärjestelmän puhdistusta.
Ennen puhdistustoiminnon
käynnistämistä tulee varmistaa, että uuni
on viileä.
Kun höyrypuhdistustoiminto on
toiminnassa, valo on sammunut.
1. Täytä vesilokero maksimitasoon
saakka (noin 950 ml vettä), kunnes
kuulet äänimerkin tai näyttöön tulee
näkyviin viesti.
2. Kytke höyrypuhdistustoiminto päälle
valikossa: Puhdistus.
Höyrypuhdistus - toiminnon kesto
on noin 30 minuuttia.
a) Kytke toiminto päälle.
b) Kun ohjelma loppuu, laitteesta
kuuluu äänimerkki.
c) Paina jotakin kosketuspainiketta
äänimerkin sammuttamiseksi.
Höyrypuhdistus Plus - toiminnon
kesto on noin 75 minuuttia.
a) Suihkuta sopivaa pesuainetta
tasaisesti uunin sisäosan emali- ja
teräsosiin.
b) Kytke toiminto päälle.
Ohjelman ensimmäinen osa
päättyy noin 50 minuutin
kuluttua.
c) Paina painiketta
.
Suorita puhdistus
loppuun
noudattamalla
näytön ohjeita.
d) Pyyhi uunin sisäosa
hankaamattomalla sienellä. Voit
käyttää lämmintä vettä tai uunin
puhdistusaineita.
.
e) Paina painiketta
Toiminnon viimeinen osa
käynnistyy. Tämän vaiheen kesto
on noin 25 minuuttia.
SUOMI
3. Pyyhi uunin sisäosa
hankaamattomalla sienellä. Voit
käyttää lämmintä vettä.
Pidä uuninluukkua auki noin 1 tunnin ajan
puhdistuksen jälkeen. Odota, kunnes
uuni on kuiva. Voit nopeuttaa kuivausta
kuumentamalla uunin kuumalla ilmalla
lämpötilassa 150 °C noin 15 minuutin
ajan. Voit saavuttaa puhdistustoiminnon
maksimaaliset edut, kun puhdistat uunin
käsin välittömästi puhdistustoiminnon
päättyessä.
12.4 Muistutus
puhdistamisesta
Kun muistutus tulee näkyviin, puhdistus
on tarpeen. Käytä toimintoa
Höyrypuhdistus Plus.
Toiminto voidaan kytkeä päälle / pois
päältä: Muistutus puhdistamisesta
valikossa: Perusasetukset.
12.5 Höyrynkehitin Kalkinpoisto
Kun höyrynkehitin toimii, kalkkia kertyy
sen sisälle (veden kalkkipitoisuuden
vuoksi). Tämä voi heikentää höyryn
laatua, höyrynkehittimen tehoa ja ruoan
laatua. Puhdista höyrynkehittimen putket
kalkin kertymisen estämiseksi.
Tämä aktivoi toiminnon ensimmäisen
osan: Kalkinpoisto.
Tämän osan kesto on noin 1
tunti 40 minuuttia.
8. Tyhjennä grilli-/uunipannu
ensimmäisen osan jälkeen ja aseta se
uudelleen ensimmäiselle
kannatintasolle.
9. Paina painiketta
.
10. Täytä vesilokero raikkaalla vedellä
maksimitasoon saakka, kunnes kuulet
äänimerkin tai näyttöön tulee
näkyviin viesti.
.
11. Paina
Tämä aktivoi toiminnon toisen osan:
Kalkinpoisto. Se huuhtelee
höyrynkehittimen putkiston.
Tämän osan kesto on noin
35 minuuttia.
Poista grilli-/uunipannu toimenpiteen
jälkeen.
Jos toimintoa: Kalkinpoisto
ei suoriteta oikeaoppisesti,
näytön viesti pyytää
toistamaan sen.
Jos uuni on kostea tai märkä, pyyhi se
kuivalla liinalla. Anna uunin kuivua täysin
jättämällä luukku auki.
Ota kaikki lisävarusteet pois.
12.6 Kalkinpoiston muistutus
Valitse toiminto valikosta: Puhdistus.
Käyttöliittymä ohjaa sinua toimenpiteen
suorittamisessa.
Laitteessa on kaksi kalkinpoiston
muistutusta, jotka muistuttavat
suorittamaan toiminnon: Kalkinpoisto.
Muistutukset aktivoituvat jokaisella
laitteen sammutuskerralla.
Koko toimenpide kestää noin 2 tuntia.
Valo on sammunut tämän toiminnon
aikana.
1. Varmista, että vesilokero on tyhjä.
2. Paina painiketta
.
3. Aseta grilli-/uunipannu ensimmäiselle
kannatintasolle.
4. Paina painiketta
.
5. Kaada vesisäiliöön 250 ml
kalkinpoistoainetta.
6. Täytä vesilokero vedellä
maksimitasoon saakka, kunnes kuulet
äänimerkin tai näyttöön tulee
näkyviin viesti.
7. Paina
.
49
Ensimmäinen muistutus muistuttaa
kalkinpoisto-ohjelman suorittamisesta.
Toinen muistutus edellyttää suorittamaan
kalkinpoiston.
Jos kalkinpoistoa ei suoriteta
toisen muistutuksen
aktivoituessa,
höyrytoimintoja ei voida
käyttää.
Kalkinpoiston muistutusta ei
voida poistaa käytöstä.
50
www.aeg.com
12.7 Höyrynkehitin - Huuhtelu
A
Ota kaikki lisävarusteet pois.
Valitse toiminto valikosta: Puhdistus.
Käyttöliittymä ohjaa sinua toimenpiteen
suorittamisessa.
Toiminnon kesto on noin 30 minuuttia.
Valo on sammunut tämän toiminnon
aikana.
1. Aseta leivinpelti ensimmäiselle
kannatintasolle.
A
3. Sulje luukku, kunnes se on noin 45°
kulmassa.
.
2. Paina painiketta
3. Täytä vesilokero raikkaalla vedellä
maksimitasoon saakka, kunnes kuulet
äänimerkin tai näyttöön tulee
näkyviin viesti.
4. Paina
.
Poista leivinpelti toimenpiteen jälkeen.
45°
12.8 Vesisäiliön tyhjennys
Ota kaikki lisävarusteet pois.
Puhdistustoiminto poistaa jäljellä olevan
veden vesilokerosta. Käytä toimintoa
höyrytoiminnon jälkeen.
Valitse toiminto valikosta: Puhdistus.
Käyttöliittymä ohjaa sinua toimenpiteen
suorittamisessa.
4. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
Toiminnon kesto on noin 6 minuuttia.
2
Valo on sammunut tämän toiminnon
aikana.
B
1. Aseta leivinpelti ensimmäiselle
kannatintasolle.
2. Paina painiketta
.
Poista leivinpelti toimenpiteen jälkeen.
12.9 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi.
Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Luukku on painava.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Nosta saranoissa olevat lukitusvivut
(A) yläasentoon.
1
HUOMIO!
Lasin, erityisesti sen
etukylkien, kovakourainen
käsittely voi aiheuttaa lasin
rikkoutumisen.
5. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
6. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
SUOMI
51
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
7. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Noudata puhdistuksen jälkeen yllä olevia
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten
suurempi ja lopuksi luukku.
VAROITUS!
Varmista, että lasit on
asetettu oikeaan asentoon.
Muutoin luukun pinta voi
ylikuumentua.
12.10 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
2. Poista metallirengas ja puhdista
suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä metallirengas suojalasiin.
5. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Sivulamppu
1. Poista vasen kannatinkisko
päästäksesi lamppuun.
2. Irrota suojalasi Torx 20 ruuvimeisselillä.
3. Poista ja puhdista metallikehys ja
tiiviste.
4. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
5. Asenna metallikehys ja tiiviste. Kiristä
ruuvit.
6. Asenna vasen kannatin.
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
52
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Lapsilukon
käyttäminen".
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Paistolämpömittari ei toimi.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy F111.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Katkaise ja kytke virta uudelleen uuniin irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turvakytkintä.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
Laite on kytketty toimintaan,
mutta se ei kuumene. Puhallin ei toimi. Näytössä näkyy
"Demo".
Katso kohta "Perusasetukset" osiosta "Päivittäinen
käyttö".
Esitystila on päällä.
Kalkinpoistotoiminto keskey- On tapahtunut sähkökatkos.
tyy ennen kuin se päättyy.
Toista toimenpide.
Kalkinpoistotoiminto keskey- Käyttäjä pysäytti toiminnon.
tyy ennen kuin se päättyy.
Toista toimenpide.
SUOMI
53
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Grilli-/uunipannulla ei ole
vettä kalkinpoistotoiminnon
jälkeen.
Vesilokeroa ei ole täytetty
maksimitasoon saakka.
Tarkista, onko vesilokeron
rungossa kalkinpoistoainetta/vettä.
Toista toimenpide.
Uunin alaosassa on likaista
vettä kalkinpoisto-ohjelman
jälkeen.
Grilli-/uunipannu on väärällä
kannatintasolla.
Poista jäljellä oleva vesi ja
kalkinpoistoaine uunin alaosasta. Aseta grilli-/uunipannu
ensimmäiselle kannatintasolle.
Puhdistustoiminto keskeytyy
ennen kuin se päättyy.
On tapahtunut sähkökatkos.
Toista toimenpide.
Puhdistustoiminto keskeytyy
ennen kuin se päättyy.
Käyttäjä pysäytti toiminnon.
Toista toimenpide.
Uunin alaosassa on liikaa
vettä puhdistustoiminnon
päättymisen jälkeen.
Laitteeseen on suihkutettu
liikaa pesuainetta ennen
puhdistusohjelman päälle
kytkemistä.
Peitä kaikki sisäosan osat
ohuella pesuainekerroksella.
Suihkuta pesuaine tasaisesti.
Puhdistustoiminto ei ole tehokas.
Höyrypuhdistustoiminnon
alustava uunin sisätilan lämpötila oli liian korkea.
Toista ohjelma. Käynnistä
ohjelma laitteen ollessa kylmä.
Puhdistustoiminto ei ole tehokas.
Et poistanut kannattimia ennen puhdistustoiminnon
käynnistämistä. Ne voivat
siirtää lämpöä seiniin ja heikentää suorituskykyä.
Poista kannattimet laitteesta
ja toista toiminto.
Puhdistustoiminto ei ole tehokas.
Et poistanut lisävarusteita
Poista lisävarusteet laitteesta
laitteesta ennen puhdistusja toista toiminto.
toiminnon käynnistämistä.
Ne voivat heikentää höyryohjelman tehokkuutta ja suorituskykyä.
13.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
54
www.aeg.com
14. ENERGIATEHOKKUUS
14.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BSE782220M 944187857,
944188344
BSE782220W 944187858,
944188345
BSK782220M 944187846,
944188340
BSK782220W 944187847,
944188341
Energialuokka
81.0
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
1.09 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0.68 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
70 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
BSE782220M
40.0 kg
BSE782220W
40.0 kg
BSK782220M
40.0 kg
BSK782220W
40.0 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B
mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
14.2 Energiansäästö
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
SUOMI
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
55
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
15. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867335609-E-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising