Aeg BSK782220W Användarmanual
BSE782220M
BSE782220W
BSK782220M
BSK782220W
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Ångugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 7
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 11
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 18
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................19
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 20
10. TILLVALSFUNKTIONER.......................................................................................... 22
11. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 24
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 46
13. FELSÖKNING.......................................................................................................... 50
14. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 52
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Innan produkten installeras ska du
kontrollera att ugnsluckan öppnas
enkelt utan motstånd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
600 (600) mm
SVENSKA
Skåpets bredd
Skåpets djup
550 mm
605 (580) mm
Höjd på produktens
främre del
594 mm
Höjd på produktens
bakre del
576 mm
Bredd på produktens
främre del
549 mm
Bredd på produktens
bakre del
548 mm
Produktens djup
567 mm
Djupet på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
1017 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
550 x 20 mm
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
5
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
6
www.aeg.com
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om produkten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
produkten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om sådan finns) med
rengöringsmedel.
2.5 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
– Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan
produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
– Öppna ugnsluckan försiktigt efter
ångkokning.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
SVENSKA
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Elektronisk programmering
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Avkalkning av rörets utlopp
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
9
3.2 Tillbehör
Bakplåt
Galler
För kakor och småkakor.
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
7
Långpanna
8
www.aeg.com
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
En operforerad och en perforerad
behållare.
Matlagningstermometer
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Används vid tillagning av grönsaker, fisk,
kycklingbröst. Insatsen lämpar sig inte för
mat som behöver ligga i blöt t.ex. ris,
polenta, pasta.
För mätning av temperaturen inuti
maten.
Ånginsats
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchfält
1
2
-
Funktion
Beskrivning
Display
Visar nuvarande ugnsinställningar.
PÅ/AV (ON/OFF)
Slå på och stänga av ugnen.
11
SVENSKA
Touchfält
Funktion
Beskrivning
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja ett
värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp. Tänd
eller släck lampan genom att trycka på touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan även tända lampan
när ugnen är avstängd.
Favoriter
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa ugnens aktuella temperatur. Tryck på touch-kontrollen i 3 sekunder för att slå på eller stänga av funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen
för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favoriter, Heat+Hold, Set + Go. Du kan också
ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4.2 Display
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Uppvärmningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
10
www.aeg.com
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är påslagen.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Ugnen beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i ugnen.
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är på eller att vikten kan
ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Första anslutning
När du ansluter ugnen till eluttaget, eller
efter att strömmen har brutits, måste du
välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i
display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
5.3 Ställa in vattnets hårdhet
När du ansluter produkten till elnätet
måste du ställa in vattnets hårdhetsnivå.
I tabellen nedan förklaras vattnets
hårdhetsgrad (dH) med motsvarande
kalkavlagringar och vattnets kvalitet.
SVENSKA
Vattenhårdhet
11
Kalkavlagringar
(mmol/l)
Kalkavlagringar
(mg/l)
Vattenklassificering
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mjukt
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Medelhårt
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hårt
4
över 21
över 3,8
över 150
Mycket hårt
När vattnets hårdhet överskrider värdena
i tabellen ska vattenlådan fyllas med
vatten på flaska.
1. Ta testremsan med 4 färger som
medföljer ångsetet i ugnen.
2. Sätt remsans alla reaktionszoner i
vattnet i ca en sekund.
Ha inte remsan under rinnande
vatten.
3. Skaka remsan för att avlägsna
vattenöverskottet.
4. Vänta i 1 minut och kontrollera sedan
vattnets hårdhetsgrad enligt tabellen
nedan.
Färgerna i reaktionszonerna fortsätter
att ändras. Du ska bara kontrollera
vattnets hårdhetsgrad i upp till 1
minut efter testet.
5. Ställ in vattnets hårdhetsgrad: meny:
Normalinställning.
Testremsa
Vattenhårdhet
1
2
3
4
Du kan ändra vattnets hårdhetsgrad i
menyn: Normalinställning /
Vattenhårdhet.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
6.2 Översikt över menyerna
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Huvudmeny
6.1 Navigera i menyerna
1. Slå på ugnen.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
för att gå till
3. Tryck på
undermenyn eller godkänna
inställningen.
Du kan när som helst återgå
till huvudmenyn med
.
Symbol / menyfunktion
Tillagningsfunktioner
Recept
Favoriter
Program
Innehåller en lista över
värmningsfunktioner.
Innehåller en lista över
automatiska program.
Innehåller en lista över
favorittillagningsprogram, som skapats av
användaren.
12
www.aeg.com
Symbol / menyfunktion
Program
Rengöring
Innehåller en lista över
rengöringsprogram.
Normalinställning
Används för att ställa
in produktens konfiguration.
Special
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över
extra tillagningsfunktioner.
Innehåller rekommenderade ugnsinställningar för ett stort antal maträtter. Välj en
maträtt och starta tillagningsprocessen.
Temperaturen och
gräddningstiden är endast riktlinjer för ett
bättre resultat och kan
justeras. De beror på
recepten samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
Symbol / menyfunktion
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter
efter tillagningsprogrammets slut.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg
tid.
Justerar displayens
Kontrast i display kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Val av språk
Ljudvolym
Snabbstart
Set + Go
Ställer in språk för displayen.
Justerar volymen gradvis på trycktoner och
signaler.
Beskrivning
Ställ klockan.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
När den är PÅ visar
displayen den aktuella
tiden när du stänger av
produkten.
Vattenhårdhet
Knappljud
Inställning klocka
Tidsanvisning
Justerar displayens
ljusstyrka i grader.
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för
på/av-touch-kontrollen.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol / menyfunktion
Beskrivning
När funktionen är PÅ
minskar den uppvärmningstiden.
För att ställa in en
funktion och aktivera
den senare med ett
tryck på en symbol på
kontrollpanelen.
För att ställa in vattnets hårdhetsnivå (1 4).
Påminnelse rengöring
Påminner dig om när
produkten behöver
rengöras.
DEMO-läge
Aktiverings-/avaktiveringskod: 2468.
Service
Visar programvarans
version och konfiguration.
Återställ alla inställGrundinställning- ningar till fabriksinställningarna.
ar
SVENSKA
13
6.3 Undermeny för: Rengöring
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Tömning av tanken
Procedur för att avlägsna restvatten från
vattenlådan efter användning av ångfunktionen.
Ångrengöring Plus
Metod för att ta bort envis smuts med hjälp
av ugnsrengöringsmedel.
Ångrengöring
Metod för att rengöra produkten när den är
lätt smutsad och inte bränts flera gånger.
Avkalkning
Metod för att rengöra ångkretsen på kalkavlagringar.
Sköljning
Metod för att skölja och rengöra ångkretsen när ångfunktionerna använts ofta.
6.4 Tillagningsfunktioner
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluft
Pizza-funktion
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka
mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre
än för funktionen:
Över-/undervärme.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C
lägre än för funktionen:
Över-/undervärme.
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Över-/undervärme
Fryst mat
För att tillaga snabbmat
(som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.
Uppvärmnings- Program
funktion
För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.
Grill
Varmluftsgrillning
Undervärme
För stekning på en
ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med
ben. För att bryna och
göra gratänger.
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
14
www.aeg.com
Uppvärmnings- Program
funktion
Varmluft med
fukt
Fuktighet, låg
Fuktighet, hög
Full ånga
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner,
se kapitlet "Råd och
Tips" Varmluft med
fukt. Ugnsluckan ska
hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att
ugnen fungerar med
högsta möjliga energieffektivitet. När du använder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna
energibesparingsanvisningar, se kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparing. Denna funktion användes
för att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1. När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
För att baka bröd, steka
större köttstycken eller
för att värma upp kylda
och frysta maträtter.
För rätter med hög fukthalt och för pochering
av fisk, brylépudding
och terrin.
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.5 Special
Uppvärmningsfunktion
Program
För varmhållning av
maträtter.
Varmhållning
För förvärmning av tallrikar före servering.
Tallriksvärmning
Konservering
Torkning
Jäsning av deg
För att konservera
grönsaker (t.ex. pickles).
För torkning av frukt,
grönsaker och svamp i
skivor.
För att snabba på jäsningsprocessen av degen. Den håller degen
elastisk och förhindrar
dess yta från att torka.
För tillredning av
möra, saftiga stekar.
Långsam tillagning
Brödbakning
Med den här funktionen kan du baka bröd
och bullar med professionellt resultat vad
gäller krispighet, färg
och glans.
SVENSKA
Uppvärmningsfunktion
Uppvärmning
med ånga
Upptining
Gratinering
Program
Uppvärmning av mat
med ånga förhindrar
att ytan torkar. Värmen
distribueras på ett varsamt och jämnt sätt,
som gör att smaken på
maten du värmer återfås. Funktionen kan användas för att värma
mat direkt på tallriken.
Du kan värma mer än
en tallrik samtidigt
med hjälp av olika
ugnsnivåer.
Maträtt
Kycklingvingar, färska
Kyckling
Kycklinglår, fryst
Kyckling, 2 halvor
Matkategori: kött
Maträtt
Nötkött
Röd
Röd
Medium
Engelsk rostbiff
Medium
Välstekt
Välstekt
Röd
Matkategori: Fisk/skaldjur
Fisk
Skandinaviskt kött
Välstekt
Fiskpinnar
Revbensspjäll
Fryst fiskfilé
Fläsklägg, förkokt
Hel fisk, grillad
Fläsk
Fläskstek
Stek av gris
Hel fisk, grillad
Grishals
-
Fläskbog
Matkategori: Fågel
Kalvkött
Maträtt
Benfri kyckling
Medium
Fisk, ugnsbakad
Hel liten fisk, grillad
Hel lax
Bräserat kött
Köttfärslimpa
6.6 Tillagningshjälp
Maträtt
Kycklingvingar, frysta
Kycklinglår, färskt
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. För att bryna och
göra gratänger.
-
15
Kalvlägg
Fransyska
16
www.aeg.com
Maträtt
Maträtt
Lammstek med ben
Lamm
Vilt
Lammsadel
Pajer
-
Matkategori: Tårta/Bakverk
Lammstek, rosa
Maträtt
Hare
• Harbog
• Harsadel
Sockerkaka
-
Äppelkaka, täckt
-
• Harsadel
Sockerkaka
-
Rådjursstek
• Bog
• Rådjurssadel,
hjortsadel
Äppelpaj
-
Ostkaka, bakform
-
Brioche
-
Viltstek
Sandkaka
-
Paj
-
Efterrättspaj
-
Mandelkaka
-
Muffins
-
Bakverk
-
Stek av vilt
Matkategori: Ugnsrätter
Maträtt
Fryst lasagne/
cannelloni
-
Grönsaksgratäng
-
Smördegskakor
-
Desserter
-
Petits-choux med
fyllning
-
Smördeg
-
Eclairs
-
Mandelbiskvier
-
Mördegskakor, kex
-
Julkakor
-
Fryst Apfel Strudel
-
Matkategori: Pizza/Quiche
Maträtt
Pizza, tunn
Pizza, extra fyllning
Pizza
Fryst pizza
Fryst panpizza
Kyld pizza
Fryst portionspizza
Gratinerade baguetter
-
Tarte Flambée
Bakplåt
Sockerkakssmet
Jästdeg
Ostkaka, bakplåt
-
-
Brownies
-
Matig paj
-
Rulltårta
-
Quiche lorraine
-
Jästkaka
-
Smulpaj
-
SVENSKA
17
4. Välj en värmefunktion.
Maträtt
Sockerkaka
Mördegsbotten
Mördegsbas
Sockerkaksbotten
Frukttårta, mördegsbotten
Fruktkaka
Sockerkakssmet,
frukttårta
Jästdeg
Matkategori: Bröd/Bullar
Maträtt
Franskbullar
Bullar, djupfrysta
Ciabatta
Runt bröd
Bröd
Fylld vetefläta
Osyrat bröd
Matkategori: Smårätter
Maträtt
Pommes Frites, tun- na
Pommes Frites,
tjocka
-
Pommes Frites, frys- ta
Kroketter
-
Croquetter
-
Hash browns
-
Använd
eller
för att
ställa in de nya värdena vid
ändring av vikt eller
innertemperatur för rätten.
6.7 Ställa in en värmefunktion
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
6.8 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
VARNING!
Använd bara kallt
kranvatten. Använd inte
filtrerat (avsaltat) eller
destillerat vatten. Använd
inte andra vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med kallt vatten till
maxnivån (ca 950 ml) tills ljudsignalen
hörs eller displayen visar
meddelandet. Vattenmängden räcker
i ca 50 minuter. Fyll inte vattenlådan
över maxnivån. Då finns det risk för
vattenläckage, översvämning och
skador på skåpsmöbler.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
4. Slå på ugnen.
5. Ställ in en ångfunktion och
temperaturen.
6. Ställ vid behov in funktionen: Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. När ugnen når den
inställda temperaturen avges en
ljudsignal.
När vattnet i vattenlådan börjar ta
slut ljuder en signal. Vattenlådan
måste fyllas på för att man ska kunna
fortsätta med ångtillagningen på det
sätt som beskrivs ovan.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
7. Stäng av ugnen.
8. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
Se rengöringsfunktionen: Tömning
av tanken.
18
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
Ugnen är het. Det finns
risk för att du bränner
dig.
9. Efter ångtillagning kan kondens ha
samlats i ugnsutrymmets botten.
Torka alltid av ugnsutrymmets botten
när ugnen har kallnat.
Låt ugnen torka helt med luckan öppen.
För att skynda på torkningen kan du
stänga luckan och värma upp ugnen med
funktionen: Varmluft i temperatur 150 °C
i ca 15 minuter.
6.9 Indikator för uppvärmning
När du slår på en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter
försvinna.
6.10 Snabbstart
Den minskar uppvärmningstiden.
Ställ inte mat i ugnen när
Snabbstartsfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
Den här funktionen är inte tillgänglig för
vissa ugnsfunktioner.
6.11 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Signalur
Program
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion
påverkar inte ugnens
funktioner i övrigt. Du
kan också sätta på den
när ugnen är avstängd.
Använd
för att slå på
funktionen. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna och
att starta.
för
Koktid
För att ställa in hur
länge ugnen ska vara på
(högst 23 timmar 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid
för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59
minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, ugnen stänger av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Ugnen använder restvärmen
för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
SVENSKA
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Ugnen stängs
av automatiskt.
Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt om du vill
att ugnen ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på
en bestämd tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
eller
3. Tryck på
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut.
Ugnen stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
19
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås
på när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan slå på eller stänga av funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Heat+Hold.
för att bekräfta.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
har gått ut. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
för att slå på eller
2. Tryck
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Recept online
Du hittar recepten för de automatiska
program på vår hemsida.Om du vill ha
receptboken, se PNC-numret på
märkplåten på främre ramen i ugnen.
8.2 Recept med Automatiska
recept
Den här ugnen har en uppsättning
recept som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Recept. Tryck på
för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
20
www.aeg.com
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter
temperaturen inuti maten. När maten har
nått den inställda temperaturen stängs
produkten av.
Två temperaturer behöver ställas in:
• ugnstemperaturen (minst 120 °C),
• temperaturen inuti maten.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast medföljande
matlagningstermometer och
originalreservdelarna.
Gör så här för bästa resultat:
• Ingredienserna ska hålla
rumstemperatur.
• Matlagningstermometern kan inte
användas för vätskor/flytande soppor.
• Under tillagningen måste
matlagningstermometern vara kvar i
maten och med kontakten i uttaget.
• Använd rekommenderade
inställningar för
matlagningstermometern. Se avsnittet
"Råd och tips".
Produkten beräknar en
ungefärlig sluttid. Denna
beror på mängden mat,
inställd ugnsfunktion och
temperatur.
Matkategorier: kött, fågel och
fisk
1. Aktivera produkten.
2. För in spetsen på
matlagningstermometern i den
tjockaste delen av köttet eller fisken.
Se till att minst 3/4 av
matlagningstermometern är
instucken i kött- eller fiskbiten.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
4. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
6. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
När maten når den inställda
temperaturen avges en ljudsignal.
Produkten stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
SVENSKA
Matkategori: gryta
1. Aktivera produkten.
2. Lägg hälften av ingredienserna i den
ugnsfasta formen.
3. Sätt i matlagningstermometerns
spets i grytans mitt. Den måste sitta
stabilt under tillagningen. Se till att
den sitter i någon solid matbit.
Använd kanten på den ugnsfasta
formen som stöd för
matlagningstermometerns
silikonhandtag.
Matlagningstermometerns spets ska
inte vidröra den ugnsfasta formens
botten.
7. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperaturen.
8. Tryck på
för att ändra matens
innertemperatur.
En ljudsignal hörs när maten har nått
inställd temperatur. Produkten stängs av
automatiskt.
9. Tryck på valfri symbol för att stänga
av signalen.
10. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut maten ur
ugnen.
VARNING!
Då matlagningstermometern
blir mycket varm kan man
bränna sig på den. Var
försiktig när du drar ut den
från kontakten och från
maten.
9.2 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen .
4. Täck över matlagningstermometern
med resten av ingredienserna.
5. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
På displayen visas symbolen för
matlagningstermometern.
eller
inom
6. Tryck på
5 sekunder för att ställa in matens
innertemperatur.
21
Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
22
www.aeg.com
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Liten fördjupning upptill
ökar säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd. Den höga
kanten runt hyllan förhindrar
kokkärlen från att glida ner.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favoriter
Aktivera programmet
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favoriter. Du kan spara 20 program.
1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
Spara ett program
5. Tryck på
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
10.2 Använda barnlåset
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga
minnesläget.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
.
8. Tryck på
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
för att bekräfta.
När barnlåset är på kan ugnen inte sättas
på av misstag.
1. Tryck på
för att slå på displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande .
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Den kan sättas på endast när ugnen är
igång.
1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
För att stänga av funktionen, tryck på .
Displayen visar ett meddelande. Tryck på
igen och sedan på
bekräfta.
för att
SVENSKA
När du stänger av ugnen
stängs även funktionen av.
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
och använda det senare genom att
trycka på en symbol.
1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Normalinställning
låter dig: Slå på eller av
funktionen Set + Go.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när ugnen stängs av är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
• Dag:
– när ugnen slås på.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om ugnen stängs av och du ställer
in funktionen: Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
10.8 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är olåst när du köper ugnen.
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid, Sluttid.
23
FÖRSIKTIGHET!
Flytta inte lucklåset vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när du
stänger ugnsluckan.
24
www.aeg.com
10.10 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
1
10.9 Hur man använder det
mekaniska lucklåset
2
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
Om du trycker på lucklåset tills det hörs
ett klick avaktiverar du lucklåset.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
11.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
11.3 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
SVENSKA
Med den här funktionen kan du hålla
maten varm. Temperaturen är
automatiskt inställd på 80 °C.
Tallriksvärmning
Med den här funktionen kan du värma
tallrikar och formar före servering.
Temperaturen är automatiskt inställd på
70 °C.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Använd den första
hyllpositionen. Efter halva
uppvärmningstiden kan du byta plats på
dem.
Jäsning av deg
Med den här funktionen kan du jäsa
bröd. Lägg brödet i en stor form. Använd
den första ugnspositionen. Ställ in
funktion: Jäsning av deg och
tillagningstiden.
Upptining
matlagningssession. För att alla rätter ska
vara klara samtidigt, börja med maten
med den längsta tillagningstiden och
sätt sedan igång med de andra rätterna
vid tiden som anges i
matlagningstabellerna
Exempel: Den totala tillagningstiden är
40 min. Sätt först in Kokt potatis, delad, sätt efter 20 minuter in Laxkotletter och Broccoli, buketter efter 30 min.
(min.)
Kokt potatis, delad
40
Laxkotletter
20
Broccoli, buketter
10
Använd den största mängden vatten som
krävs när du lagar mer än en rätt
samtidigt.
Använd den andra hyllpositionen.
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik. Täck inte
maten eftersom det kan förlänga
avfrostningstiden. Använd den första
hyllpositionen.
GRÖNSAKER
Ställ in temperaturen till 99 °C.
11.4 Full ånga
Var försiktig när du öppnar ugnsluckan
medan produkten är igång. Ånga kan
släppas ut.
(min.)
Sterilisering
8 - 10
Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
Broccoli, buketter, förvärm
den tomma ugnen
10
Skalade tomater
10 - 15
Spenat, färsk
10 - 15
Zucchini, skivor
15
Grönsaker, förvällda
15 - 20
Svamp, skivor
15 - 20
Paprika skuren i strimlor
15 - 25
Broccoli, hel
15 - 25
Sparris, grön
Placera de rena behållarna upp och ner i
mitten av gallret på den första nivån.
Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Tillagning
Med denna funktion kan du förbereda
alla typer av mat, färska eller frysta. Den
kan användas för att tillaga, värma,
upptina, pochera eller förvälla grönsaker,
kött, fisk, pasta, ris, gryn och ägg.
Du kan laga en måltid som består av
några rätter under en enda
25
26
www.aeg.com
GRÖNSAKER
GRÖNSAKER
Ställ in temperaturen till 99 °C.
(min.)
Ställ in temperaturen till 99 °C.
(min.)
15 - 25
Aubergine
60 - 90
Surkål
15 - 25
Pumpa, kuber
70 - 90
Rödbeta
15 - 25
Tomater
20 - 25
Bönor, förvällda
20 - 25
Maché-sallad, buketter
20 - 25
Savoykål
20 - 30
Selleri, tärnad
20 - 30
Purjolök, ringar
20 - 30
Ärter
20 - 30
Sockerärtor / Fylld paprika
20 - 30
Sötpotatis
20 - 30
Fänkål
20 - 30
Morötter
25 - 35
Sparris, vit
25 - 35
Brysselkål
25 - 35
Blomkål, buketter
25 - 35
Kålrabbi, strimlor
25 - 35
SMÅRÄTTER/TILLBEHÖR
Ställ in temperaturen till 99 °C.
(min.)
15 - 20
Couscous, vatten/couscous
förhållande 1:1
15 - 25
Färsk tagliatelle
20 - 25
Semolina efterrätt, mjölk/
gryn förhållande 3,5:1
20 - 30
Linser, röda, vatten/linser
förhållande 1:1
25 - 30
Spaetzle
25 - 35
Bulgur, vatten/bulgur förhållande 1:1
Brytbönor
25 - 35
Jästdumplings
30 - 40
Majskolv
30 - 35
35 - 45
Svartrot
Parfymerat ris, vatten/ris förhållande 1:1
35 - 45
Blomkål, hel
30 - 40
Kokt potatis, delad
35 - 45
Gröna bönor
35 - 45
Bröddumpling
40 - 45
Rödkål eller vitkål, strimlad
35 - 45
Potatisdumplings
50 - 60
Kronärtskocka
35 - 45
55 - 65
Torkade bönor, blötlagda,
vatten/ris förhållande 2:1
Ris, vatten/ris förhållande
1:1, förhållandet vatten till
ris kan ändras beroende på
typ av ris
SVENSKA
FISK
SMÅRÄTTER/TILLBEHÖR
Ställ in temperaturen till 99 °C.
(min.)
40 - 50
Polenta, vätska förhållande
3:1
40 - 55
Risgrynspudding, mjölk/ris
förhållande 2,5:1
45 - 55
Oskalade potatisar, medelstora
55 - 60
Linser, bruna eller gröna,
vatten/linser förhållande 2:1
(min.)
(°C)
20 - 30 Öring, 0,25 kg
85
30 - 40 Räkor, frysta
75 - 85
40 - 45 Laxforell, 1 kg
85
KÖTT
(min.)
(°C)
15 20
Chipolata
FRUKT
20 30
Kalvkorv från Bayern / 80
Vit korv
Ställ in temperaturen till 99 °C.
20 30
Österrikisk korv
80
25 35
Pocherat kycklingbröst
90
55 65
Kokt skinka, 1 kg
99
60 70
Kyckling, kokt, 1 - 1,2
kg
99
70 90
Kassler, kokt
90
80 90
Kalvkött / Fläskkotlett, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
(min.)
10 - 15
Äppelskivor
10 - 15
Heta bär
10 - 20
Smälta choklad
20 - 25
Fruktkompott
FISK
(min.)
(°C)
15 - 20 Tunn fiskfilé
75 - 80
20 - 25 Räkor, färska
75 - 85
20 - 30 Musslor
100
20 - 30 Laxkotletter
85
80
27
28
www.aeg.com
11.5 Kombinera funktioner:
Varmluftsgrillning + Full ånga
ÄGG
Ställ in temperaturen till 99 °C.
(min.)
10 - 11
Ägg, löskokt
12 - 13
Ägg, medelkokt
18 - 21
Ägg, hårdkokt
Du kan kombinera dessa funktioner för
att laga kött, grönsaker och smårätter på
en gång.
1. Ställ in funktionen: Varmluftsgrillning
för att steka kött.
2. Tillsätt de tillagade grönsakerna och
smårätterna.
3. Sänk ugnstemperaturen till ca 90 °C.
Du kan öppna ugnsluckan till första
läget i ungefär 15 minuter.
4. Ställ in funktionen: Full ånga. Tillaga
allt tillsammans tills det är klart.
Använd den första hyllpositionen för kött och den tredje för grönsaker.
Varmluftsgrillning
Steg ett: tillaga kött
Full ånga
Steg två: tillsätt grönsakerna
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff, 180
1 kg / Brysselkål,
polenta
60 - 70
99
40 - 50
Grillad fläskstek, 180
1 kg / Potatis /
Grönsaker, sås
60 - 70
99
30 - 40
Kalvstek, 1 kg /
Ris / Grönsaker
50 - 60
99
30 - 40
180
11.6 Fuktighet, hög
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
(°C)
(min.)
20 - 30
90
35 - 45
Liten fisk, upp
till 0,35 kg
90
Vaniljkräm / Paj
i små formar
30 - 40
90 - 110
15 - 30
Hel fisk, upp till
1 kg
90
Äggstanning
Terrin
90
40 - 50
Dumplings
120 - 130
40 - 50
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
SVENSKA
29
11.7 Fuktighet, låg
Använd andra hyllpositionen såvida inget
annat anges.
(°C)
(min.)
Förgräddade bullar
200
15 - 20
Förgräddade baguetter, 40 - 50 g
200
15 - 20
Franskbullar, 40 - 60
g
180 200
25 - 35
Frysta förgräddade
baguetter, 40 - 50 g
200
25 - 35
Köttfärslimpa, rå, 0,5 180
kg
30 - 40
Makaronipudding
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Bröd, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Potatisgratäng
160 170
50 - 60
Kyckling, 1 kg
180 210
50 - 60
Fläskkotlett, rökt, 0,6 160 - 1 kg, låt ligga i blöt 180
i 2 timmar
60 - 70
Engelsk rostbiff, 1 kg 180 200
60 - 90
Anka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Kalvstek, 1 kg
180
80 - 90
(°C)
(min.)
Grillad fläskstek, 1
kg
160 180
90 - 100
Gås, 3 kg, använd
den första hyllpositionen.
170
130 - 170
11.8 Uppvärmning med ånga
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Maträtter på en
tallrik
110
10 - 15
Pasta
110
10 - 15
Ris
110
10 - 15
Dumplings
110
15 - 25
11.9 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
30
www.aeg.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
11.11 Bakning på en nivå
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka / Fruktka- Varmluft
kor
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av mördeg, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
150 - 160
20 - 30
2
Tårtbotten av sock- Varmluft
erkakssmet
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
170 - 190
60 - 90
1
Sockerkaka / Brioche
Över-/undervärme
SVENSKA
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ BAKPLÅTAR
Förvärm den tomma ugnen, såvida inget annat anges.
(°C)
(min.)
Vetefläta / Runt
bröd, förvärmning
är inte nödvändigt
Över-/undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Över-/undervärme
160 - 180
50 - 70
2
Rågbröd:
Över-/undervärme
först: 230
20
1
sedan: 160 - 180
30 - 60
Petits-choux med
fyllning / Eclairs
Över-/undervärme
190 - 210
20 - 35
3
Rulltårta,
Över-/undervärme
180 - 200
10 - 20
3
Kaka med smördegstopping, förvärmning är inte
nödvändigt
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Mandelsockerkaka / Sockerkakor
Över-/undervärme
190 - 210
20 - 30
3
Fruktkaka, förvärm- Över-/undervärning är inte nödme
vändigt
180
35 - 55
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg, grädde, kräm)
160 - 180
40 - 60
3
Över-/undervärme
31
32
www.aeg.com
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Socker- Varmluft
kakssmet
150 - 160
15 - 25
Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Kakor med jäst
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor, förvärm Varmluft
den tomma ugnen
170 - 180
20 - 30
Franskbullar, förvärm
den tomma ugnen
190 - 210
10 - 25
Över-/undervärme
11.12 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Makaronipudding
Över-/undervärme
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över-/undervärme
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng, förVarmluftsgrillning
värm den tomma ugnen
170 - 190
15 - 35
Baguetter med smält
ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Milk rice
Över-/undervärme
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över-/undervärme
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
11.13 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen: Varmluft.
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
SVENSKA
SLÄTA BULLAR
KAKOR/BAKVERK/BRÖD PÅ
BAKPLÅTAR
(°C)
(°C)
(min.)
Petits-choux med fyllning / Eclairs, förvärm
den tomma ugnen
160 180
25 - 45
Smuldegspaj
150 160
30 - 45
33
(min.)
Smördegskakor, för170 värm den tomma ugnen 180
30 - 50
Franskbullar
20 - 30
180
11.14 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
SLÄTA BULLAR
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
(°C)
(min.)
Mördegskakor, kex
150 160
20 - 40
Maränger
80 100
130 170
Mandelbiskvier
100 120
40 - 80
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
Kakor med jäst
160 170
30 - 60
11.15 Stekning
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Använd den första hyllnivån.
NÖTKÖTT
Grytstek
1 - 1,5 kg
Engelsk rostbiff el- 1 cm tjocka
ler filé, röd, förvärm
den tomma ugnen
(°C)
(min.)
Över-/undervärme
230
120 - 150
Varmluftsgrillning
190 - 200
5-6
34
www.aeg.com
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Engelsk rostbiff el- 1 cm tjocka
ler filé, medium,
förvärm den tomma
ugnen
Varmluftsgrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff el- 1 cm tjocka
ler filé, välstekt, förvärm den tomma
ugnen
Varmluftsgrillning
170 - 180
8 - 10
FLÄSKKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotletter / Revbensspjäll 1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Bog / Hals / Skinkstek
KALVKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
SVENSKA
LAMMKÖTT
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lamm, sadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILTSTEK LÄTT ROSA
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare,
lägg, förvärm
den tomma ugnen
1
Varmluftsgrillning
180 - 200
35 - 55
Rådjur, sadel
1.5 - 2
Över-/undervärme
180 - 200
60 - 90
Bog
1.5 - 2
Över-/undervärme
180 - 200
60 - 90
FÅGEL
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
35
36
www.aeg.com
FÅGEL
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK
(kg)
Hel fisk
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
11.16 Brödbakning
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
Använd den andra hyllpositionen.
Förvärmning rekommenderas inte.
BRÖD
(°C)
(min.)
Franskbröd
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rågbröd
170 - 190
50 - 70
Fullkornsbröd
170 - 190
50 - 70
Fullkornsbröd med hela korn
170 - 190
40 - 60
Franskbullar
190 - 210
20 - 35
SVENSKA
11.17 Knaprigt med Pizza-funktion
PIZZA
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
Äppelpaj, täckt
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före tillagning.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pizza, tunn botten, använd
långpannan
210 - 230
15 - 25
Pizza, tjock botten
180 - 200
20 - 30
Osyrat bröd
210 - 230
10 - 20
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pirog
180 - 200
15 - 25
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
11.18 Grill
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
37
38
www.aeg.com
GRILL
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.19 Långsam tillagning
Med den här funktionen kan du tillaga,
mört kött och fisk. Gäller inte för: fågel,
fet grisstek,
skinkstek.Matlagningstermometer
temperaturen får inte överstiga 65 °C.
1. Bryn köttet i 1 - 2 minuter på varje
sida i hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera en plåt
under gallret för att fånga upp fettet.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
3. Använd Matlagningstermometer.
4. Välj funktionen: Långsam tillagning.
Du kan ställa in ugnstemperaturen på
mellan 80 °C och 150 °C under de
första 10 minuterna. Standard är 90
°C. Ställ in temperaturen för
Matlagningstermometer.
5. Efter 10 minuter sänker ugnen
automatiskt temperaturen till 80 °C.
Ställ in temperaturen till 120 °C.
(kg)
(min.)
Stekar
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Oxfilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Engelsk rostbiff
1 - 1.5
120 - 150
1
Kalvstek
1 - 1.5
120 - 150
1
SVENSKA
39
11.20 Fryst mat
AVFROSTNING
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
190 - 210
15 - 25
3
Pommes Frites, tjocka
190 - 210
20 - 30
3
Croquetter / Kroketter
190 - 210
20 - 40
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, färsk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fryst
160 - 180
40 - 60
2
Makaronipudding med ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
180 - 200
40 - 50
2
11.21 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
MJUK FRUKT
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
(min.)
Tillagningstid tills
det börjar sjuda
Jordgubbar / Blå35 - 45
bär / Hallon / Mogna
krusbär
40
www.aeg.com
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
STENFRUKT
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
Persikor /
Kvitten /
Plommon
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRÖNSAKER
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
Blandade in- 50 - 60
lagda grönsaker
5 - 10
Kålrabbi / Är- 50 - 60
ter / Sparris
15 - 20
GRÖNSAKER
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Ställ in temperaturen till 60 - 70 °C.
FRUKT
(tim)
11.22 Torkning - Varmluft
Plommon
8 - 10
Aprikoser
8 - 10
Äppelskivor
6-8
Päron
6-9
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
11.23 Matlagningstermometer
NÖTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Rare
Medium
Välstekt
Engelsk rostbiff
45
60
70
Ryggbiff
45
60
70
SVENSKA
NÖTKÖTT
Köttfärslimpa
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
80
83
86
FLÄSKKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Skinka / Stek
80
84
88
Sadel, kotlett / Fläskkotlett, rökt /
Fläskkotlett, kokt
75
78
82
KALVKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kalvstek
75
80
85
Kalvlägg
85
88
90
FÅR/LAMMKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Får, lägg
80
85
88
Får, sadel
75
80
85
Lammstek / Lamm, lägg
65
70
75
VILTKÖTT
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Hare, sadel / Rådjur, sadel
65
70
75
Hare, lägg / Hare, hel / Rådjur,
lägg
70
75
80
41
42
www.aeg.com
FÅGEL
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
Kyckling
80
83
86
Anka, hel/halv / Kalkon, hel/filé
75
80
85
Anka, filé
60
65
70
FISK (LAX, TRUT, GÖS)
Fisk, hel/stor/ångkokt / Fisk, hel/
stor/grillad
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
60
64
68
GRYTOR - FÖRVÄLLDA
GRÖNSAKER
Squashgryta / Broccoligryta / Fänkålsgryta
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR
Cannelloni / Lasagne / Makaronipudding
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Medium
Mer
85
88
91
GRYTOR - SÖTA
Matens innertemperatur (°C)
Mindre
Brödgryta med eller utan frukt /
Risgrynsgryta med eller utan frukt / 80
Söt nudelgryta
11.24 Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
Medium
Mer
85
90
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
SVENSKA
Pizzaform
Ugnsform
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Portionsformar
Tårtbottenform
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
11.25 Varmluft med fukt
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(min.)
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
Äppelkaka gjord med sockerkakssmet (rund
kakform)
160 - 170
70 - 80
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
11.26 Information till
provanstalter
Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.
43
44
www.aeg.com
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar
(°C)
(min.)
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Lätt sockerkaka utan
fett
Över-/undervärme
160
35 - 50
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Varmluft
cm
160
60 - 90
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Över-/undervärme
cm
180
70 - 90
1
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Smördeg- Varmluft
skakor
140
25 - 40
Mördegskakor / Smördeg- Över-/undervärme
skakor, förvärm den tomma ugnen
160
20 - 30
Småkakor, 20 stycken/plåt, Varmluft
förvärm den tomma ugnen
150
20 - 35
Småkakor, 20 stycken/plåt, Över-/undervärme
förvärm den tomma ugnen
170
20 - 30
SVENSKA
45
BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Mördegskakor /
Smördegskakor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
GRILL
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
(min.)
Rosta
Grill
1-3
5
Nötstek, vänd efter halva tiden
Grill
24 - 30
4
11.27 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350.
Tester för funktionen: Full ånga.
Ställ in temperaturen till 99 °C.
Form (Gastronorm)
Broccoli, för- 1 x 2/3perfovärm den
rerad
tomma ugnen
(g)
300
(min.)
3
13 - 15
Sätt bakplåten
på första ugnsnivån.
46
www.aeg.com
Ställ in temperaturen till 99 °C.
Form (Gastronorm)
(g)
(min.)
Broccoli, för- 2 x 2/3 perfovärm den
rerad
tomma ugnen
2 x 300
2 och 4
13 - 15
Sätt bakplåten
på första ugnsnivån.
Broccoli, för- 1 x 2/3perfovärm den
rerad
tomma ugnen
max.
3
15 - 18
Sätt bakplåten
på första ugnsnivån.
Ärter, frysta
2 x 1500
2 och 4
Tills temperaturen
på den
kallaste
punkten
når 85 °C.
Sätt bakplåten
på första ugnsnivån.
2 x 2/3 perforerad
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje
dag
SVENSKA
47
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
Tillbehör
12.2 Hur man tar bort:
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränner dig.
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
12.3 Ångrengöring
Avlägsna så mycket smuts som möjligt
manuellt.
Ta ut tillbehören och ugnsstegarna för
att rengöra sidoväggarna.
Ångrengöringsfunktionerna stöder
ugnens ångugnsrengöring.
Ugnen måste ha kallnat innan du startar
rengöringsproceduren.
När ångrengöringsfunktionen är
aktiverad är lampan släckt.
1. Fyll vattenlådan till maxnivån (ca 950
ml) tills ljudsignalen hörs eller
meddelandet visas på displayen.
2. Välj ångrengöringsfunktionen i
menyn: Rengöring.
Ångrengöring – funktionens
varaktighet är ca 30 minuter.
a) Slå på funktionen.
b) En ljudsignal hörs när
programmet är klart.
c) Tryck på ett sensorfält för att
stänga av signalen.
Ångrengöring Plus – funktionens
varaktighet är ca 75 minuter.
a) Spruta lämpligt rengöringsmedel
jämnt i ugnsutrymmet på både
emalj- och ståldelarna.
b) Slå på funktionen.
Första deleb av programmet
slutar efter ca 50 minuter.
c) Tryck på
.
Följ instruktionerna i
meddelandet på
displayen för att
slutföra rengöringen.
d) Torka av insidan av ugnen med
en svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten eller
ugnsrengöringsmedel.
.
e) Tryck på
Den sista delen av proceduren
startar. Det här stadiet varar i ca
25 minuter.
3. Torka av insidan av ugnen med en
svamp utan slipeffekt. Du kan
använda varmvatten.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills ugnen är
torr. För att påskynda torkningen kan du
värma upp ugnen med varmluft vid en
temperatur på 150 °C i ca 15 minuter. Du
kan få maximal effekt av
rengöringsfunktionen om du rengör
ugnen manuellt direkt efter att
funktionen avslutats.
12.4 Påminnelse rengöring
När påminnelsen visas måste
rengöringen göras. Använda funktionen
Ångrengöring Plus.
48
www.aeg.com
Du kan aktivera / avaktivera funktionen:
Påminnelse rengöring på menyn:
Normalinställning.
12.5 Ångalstringssystem Avkalkning
När ånggeneratorn är igång blir det lätt
kalkavlagringar inuti den (på grund av
kalciuminnehållet i vattnet). Detta kan ha
en negativ effekt på ångkvaliteten, på
ånggeneratorns prestanda och på
matkvaliteten. För att förhindra
kalkavlagringar ska man rengöra
ånggeneratorkretsen.
Plocka ur alla tillbehör.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Procedurens varaktighet är ca 2 timmar.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Kontrollera att vattenlådan är tom.
.
2. Tryck på
3. Sätt långpannan på den första
ugnsnivån.
.
4. Tryck på
5. Häll 250 ml avkalkningsmedel i
vattenlådan.
6. Fyll återstående delen av vattenlådan
med vatten till maxnivån tills
ljudsignalen hörs eller meddelandet
visas på displayen.
Det här tar ca 35 minuter.
Ta ut grillen/långpannan när proceduren
är klar.
Om funktionen: Avkalkning
inte utförs på rätt sätt visas
ett meddelande på
displayen om att upprepa
den.
Om ugnen är fuktig och våt ska den
torkas torr med en torr trasa. Låt ugnen
torka helt med luckan öppen.
12.6 Avkalkningspåminnelse
Det finns två påminnelser om avkalkning
som påminner dig om att utföra
funktionen: Avkalkning. Dessa
påminnelser aktiveras varje gång du
stänger av produkten.
Den mjuka påminnelsen påminner och
rekommenderar att
avkalkningsprogrammet körs.
Den hårda påminnelsen kräver att du
utför avkalkningen.
Du kan inte använda
ångfunktionerna om du inte
avkalkar produkten när den
hårda påminnelsen är på.
Du kan inte avaktivera
avkalkningspåminnelsen.
.
7. Tryck på
Då aktiveras den första delen av
proceduren: Avkalkning.
12.7 Ångalstringssystem Sköljning
Denna del vara ca 1 timme
och 40 minuter.
8. I slutet av den första delen ska
grillen/långpannan tömmas och
placeras på den första ugnsnivån
igen.
Plocka ur alla tillbehör.
.
9. Tryck på
10. Fyll vattenlådan med kranvatten till
maxnivån tills ljudsignalen hörs eller
meddelandet visas på displayen.
11. Tryck på
.
Då aktiveras den andra delen av
proceduren: Avkalkning. Då sköljs
ångalstringskretsen.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 30 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
2. Tryck på
.
3. Fyll vattenlådan med kranvatten till
maxnivån tills ljudsignalen hörs eller
meddelandet visas på displayen.
4. Tryck på
.
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
SVENSKA
12.8 Tömning av tanken
49
4. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Plocka ur alla tillbehör.
Rengöringsfunktionen tar bort
restvattnet från vattenlådan. Använd
funktionen efter ångfunktionen.
Välj funktionen i menyn: Rengöring. Du
leds genom proceduren via
användargränssnittet.
Funktionens varaktighet är ca 6 minuter.
Lampan i den här funktionen är släckt.
1. Sätt bakplåten på första ugnsnivån.
.
2. Tryck på
Ta ut bakplåten när proceduren är klar.
12.9 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
2
B
1
FÖRSIKTIGHET!
Glaset kan gå sönder vid
oförsiktig hantering, särskilt
runt kanterna.
5. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
6. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Lyft upp klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
7. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
12.10 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
45°
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
50
www.aeg.com
Övre lampan
5. Sätt tillbaka lampglaset.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
Sidolampan
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverad.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
SVENSKA
51
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningsSätt in matlagningstermotermometern är inte rätt isatt meterns kontakt så långt in i
i uttaget.
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Produkten är på men värms
inte upp. Fläkten arbetar
inte. Displayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
Se "Grundinställningar" i avsnittet "Daglig användning".
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Avkalkningsrutinen avbryts
innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
Det finns inget vatten i grillen/långpannan efter avkalkningsrutinen.
Du har inte fyllt vattenlådan
till maxnivån.
Kontrollera om det finns avkalkningsmedel/vatten i vattenlådan.
Upprepa rutinen.
Det finns smutsigt vatten i
botten av ugnsutrymmet efter avkalkningsprogrammet.
Grillen/långpannan står på
fel ugnsnivå.
Avlägsna resterande vatten
och avkalkningsmedel från
ugnens botten. Sätt långpannan på den första ugnsnivån.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Det har varit strömavbrott.
Upprepa rutinen.
Rengöringsfunktionen avbryts innan den är klar.
Funktionen avbröts av användaren.
Upprepa rutinen.
52
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns för mycket vatten i Du har sprutat för mycket
botten av ugnsutrymmet när rengöringsmedel i produkrengöringsfunktionen är klar. ten innan rengöringsprogrammet aktiverades.
Täck alla delar i ugnsutrymmet med ett tunt lager rengöringsmedel. Spruta ett
jämnt lager rengöringsmedel.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Den initiala temperaturen i
Upprepa programmet. Kör
ugnsutrymmet för ångrengö- programmet när produkten
ringsfunktionen var för hög. är kall.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte bort ugnsstegar- Ta ut ugnsstegarna ur prona innan du startade rengör- dukten och upprepa funktioingsrutinen. De kan överföra nen.
värme till väggarna och göra
att det fungerar sämre.
Rengöringsrutinen fungerar
inte bra.
Du tog inte ut tillbehören ur Ta ut tillbehören ur produkprodukten innan du startade ten och upprepa funktionen.
rengöringsrutinen. De kan
försämra ångprogrammet
och göra att det fungerar
sämre.
13.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation och produktinformationsblad*
Leverantörens namn
AEG
SVENSKA
Modellbeskrivning
BSE782220M 944187857,
944188344
BSE782220W 944187858,
944188345
BSK782220M 944187846,
944188340
BSK782220W 944187847,
944188341
Energiindex
81.0
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.68 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
BSE782220M
40.0 kg
BSE782220W
40.0 kg
BSK782220M
40.0 kg
BSK782220W
40.0 kg
53
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagorna A
och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar,
ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
14.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
54
www.aeg.com
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder. Du kan tända lampan igen,
men det minskar förväntad
energibesparing.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
55
867335608-E-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising