AEG | BEB230010M | User manual | Aeg BEB230010M Brugermanual

Aeg BEB230010M Brugermanual
BEB230010M
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Ovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................7
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE...................................................................................... 7
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 8
6. BRUG AF TILBEHØRET............................................................................................... 9
7. EKSTRAFUNKTIONER.................................................................................................9
8. RÅD OG TIP............................................................................................................... 10
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 26
10. FEJLFINDING.......................................................................................................... 28
11. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 29
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
DANSK
3
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generel sikkerhed
•
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Kobl enheden fra strømforsyningen inden rengøring
og vedligeholdelse.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Før montering af apparatet
kontrolleres, om ovnlugen åbner uden
modstand.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
• Indbygningsskabets stabilitet skal
opfylde kravene i DIN 68930.
Kabinettets minimumshøjde (kabinets
minimumshøjde under bordpladen)
600 (600) mm
Kabinetbredde
550 mm
Kabinetdybde
605 (580) mm
Højden foran på apparatet
594 mm
Højden bagest på
apparatet
576 mm
Bredden foran på apparatet
549 mm
Bredden bagest på
apparatet
548 mm
Apparatets dybde
567 mm
Apparatets indbygningsdybde
546 mm
Dybde med åben dør
1017 mm
DANSK
Ventilationsåbning
minimumsstørrelse.
Åbning placeret på
bundens bageste side
550 x 20 mm
Længden på ledninger til strømforsyning. Ledning placeret i højre hjørne af
bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
2.2 El-forbindelse
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
5
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
• Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på dens
emballage.
• Undgå at rengøre den katalytiske
emalje (hvis dette er relevant) med
rengøringsmidler.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
• Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
DANSK
7
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1
10
2
3
4
5
6
7
5
4
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrolpanel
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Strømindikator/symbol
Funktionsvælger (til temperaturen)
Temperaturindikator/-symbol
Varmelegeme
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
3.2 Tilbehør
Til kager og lagkagebunde.
Trådrist
Grill/bradepande
Til kogegrej, kageforme, stege.
Til bagning og stegning, eller som en
drypbakke til opsamling af fedt.
Bageplade
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
4.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
8
www.aeg.com
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Ovnfunktion
5.1 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Applikation
Fugtig varmluft
Ovnen er slukket.
Slukposition
Lys
Varmluft
Pizza
Til at tænde lampen
uden, at der vælges en
ovnfunktion.
Bagning på op til tre ovnriller samtidig og til tørring af fødevarer.
Indstil temperaturen 20 40 °C lavere end ved
Over-/undervarme.
Til bagning af pizza. Til at
lave intensiv bruning og
en sprød bund.
Til bagning og stegning
på én ristposition.
Over-/undervarme
Undervarme
Optøning
Til bagning af kager med
sprød bund og til henkogning.
Til optøning af mad
(grønt og frugt). Optøningstiden afhænger af
de frosne madvarers
mængde og omfang.
Grillstegning
Turbogrill
Applikation
Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende tilberedningsanvisninger,
Fugtig varmluft. Ovnlågen bør være lukket under tilberedning, så funktionen ikke afbrydes og
for at sikre, at ovnen virker med den højest mulige energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra
den indstillede temperatur. Varmeeffekten kan
reduceres. Få generelle
anbefalinger til at spare
energi i kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparelse. Denne funktion
blev anvendt til at overholde energieffektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
Til grillstegning af flade
madvarer og til ristning af
brød.
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én
ovnrille. Til at lave gratiner og til at brune.
Lampen kan blive slukket
automatisk ved en
temperatur på under 60 °C
under visse ovnfunktioner.
5.2 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Drej ovnens funktionsvælger for at
vælge en ovnfunktion .
2. Drej funktionsvælgeren for at vælge
temperaturen.
Lampen tændes, når ovnen er i gang.
DANSK
3. Ovnen slukkes ved at sætte knappen
for ovnfunktioner på sluk-stillingen.
6. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Isætning af tilbehøret
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner, .
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
7. EKSTRAFUNKTIONER
7.1 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
7.2 Mekanisk lågelås
Lågelåsen er ulåst, når du køber ovnen.
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne er også
antivippe-anordninger. Den
høje kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
9
10
www.aeg.com
2. Skub lørlåsen tilbage i panelet for at
frakoble lørlåsen.
FORSIGTIG!
Bevæg ikke lågelåsen
vertikalt.
Tryk ikke på lågelåsen, når
du lukker ovnlågen.
7.4 Åbning af lågen med
tilkoblet mekanisk dørlås
Du kan åbne lågen, når den mekaniske
dørlås er tilkoblet.
1. Skub dørlåsen let.
2. Åbn lågen ved at trække i håndtaget.
1
2
7.3 Sådan bruges den
mekaniske dørlås
1. Træk dørlåsen frem, indtil den låses
på plads, for at slå dørlåsen til.
Hvis du trykker på dørlåsen, indtil der
høres et klik, deaktiverer du dørlåsen.
8. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
8.1 Anbefalinger til
tilberedning
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tabellerne herunder viser
anbefalede indstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hyldeposition for
specifikke typer mad.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
8.2 Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
DANSK
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
11
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
8.3 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
Der er for høj ovntemperaog bliver klæg eller med tur.
vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Vælg en lidt lavere ovntemperatur
den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en højere ovntemperatur
den næste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næste
gang.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperatur og
og bagetiden er for kort.
længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt for- Fordel kagedejen jævnt på bagedelt.
pladen den næste gang.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Der er for lav ovntemperatur.
Vælg en lidt højere ovntemperatur den næste gang.
8.4 Bagning på én ribbe
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Tærtebund Varmluft
mørdej, forvarm den tomme ovn
170 - 180
10 - 25
2
Tærtebund rørt kagedej
150 - 170
20 - 25
2
Varmluft
12
www.aeg.com
BAGVÆRK I FORM
(°C)
(min.)
Gærkage /
Croissant
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkage /
Frugtkager
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Kvarkkage
Over-/undervarme
170 - 190
60 - 90
1
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Brug ovnens tredje ristposition.
Brug ovnens tredje ristposition.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug funktionen: Varmluft.
Brug en bradepande.
Brug en bradepande.
(°C)
(min.)
Kage med chokoladeflager, tør
150 - 160
20 - 40
Frugttærter (på
gærdej/rørt kagedej), brug en bradepande
150
35 - 55
Frugtkager på
mørdej
(°C)
(min.)
160 - 170
40 - 80
DANSK
KAGER/BAGVÆRK/BRØD
Forvarm den tomme ovn.
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Brug en bradepande.
(°C)
(min.)
Roulade
180 - 200
10 - 20
3
Rugbrød:
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Smørmandelkage /
Sukkerkage
190 - 210
20 - 30
3
Flødeboller / Flødekager
190 - 210
20 - 35
3
Fletbrød / Kringle
170 - 190
30 - 40
3
Frugttærter (på gær- 170
dej/rørt kagedej),
brug en bradepande
35 - 55
3
Gærkager med blødt 160 - 180
fyld (f.eks. kvark, fløde, creme)
40 - 80
3
Stollen
50 - 70
2
160 - 180
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
Lagkagebunde af mørdej
Varmluft
(°C)
(min.)
150 - 160
10 - 20
13
14
www.aeg.com
SMÅT BAGVÆRK
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
160
10 - 25
Lagkagebunde af rørt
dej
Varmluft
150 - 160
15 - 20
Småt bagværk af butter- Varmluft
dej, forvarm den tomme
ovn
170 - 180
20 - 30
Lagkagebunde af gærdej
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Makroner
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Marengs / Marengs
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Småt gærbrød, forvarm
den tomme ovn
Over-/undervarme
190 - 210
10 - 25
8.5 Souffleer og gratiner
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Småt gærbrød med
smeltet ost
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Grøntsagsgratin, forvarm den tomme ovn
Turbogrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over-/undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskegratiner
Over-/undervarme
180 - 200
30 - 60
Fyldte grøntsager
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Søde souffleer
Over-/undervarme
180 - 200
40 - 60
Pastaretter
Over-/undervarme
180 - 200
45 - 60
DANSK
8.6 Bagning på flere ribber
15
Brug bagepladerne.
Brug funktionen: Varmluft.
KAGER/BAGVÆRK
(°C)
(min.)
2 riller
Flødeboller / Flødekager, forvarm den
tomme ovn
160 - 180
25 - 45
1/4
Toscatærte, tør
150 - 160
30 - 45
1/4
SMÅT BAGVÆRK/SMÅ KAGER/BOLLER
(°C)
(min.)
2 riller
3 riller
Småt gærbrød
180
20 - 30
1/4
-
Lagkagebunde
af mørdej
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Lagkagebunde
af rørt dej
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Småt bagværk
170 - 180
af butterdej, forvarm den tomme ovn
30 - 50
1/4
-
Lagkagebunde
af gærdej
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroner
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Marengs / Marengs
80 - 100
130 - 170
1/4
-
8.7 Tips til stegning
Brug varmeresistent ovngrej.
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
Steg magert kød tildækket.
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
16
www.aeg.com
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
8.8 Stegning
Brug ovnens første ristposition.
OKSEKØD
(°C)
(min.)
Over-/undervarme
230
120 - 150
Roastbeef eller filet, pr. cm i højden
rød, forvarm den
tomme ovn
Turbogrill
190 - 200
5-6
Roastbeef eller filet, pr. cm i højden
medium, forvarm
den tomme ovn
Turbogrill
180 - 190
6-8
Roastbeef eller filet, pr. cm i højden
gennemstegt, forvarm den tomme
ovn
Turbogrill
170 - 180
8 - 10
Grydesteg
1 - 1,5 kg
SVIN
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Bov / Nakke / Skinke m.
ben
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Spareribs
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Farsbrød
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineskank, forkogt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
DANSK
KALVEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvesteg
1
160 - 180
90 - 120
Kalveskank
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min.)
Lammekølle / Lammesteg
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammeryg
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
(°C)
(min.)
Ryg / Harekølle, for- op til 1
varm den tomme ovn
230
30 - 40
Vildtryg
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kølle
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
LAMMEKØD
Brug funktionen: Turbogrill.
VILDT
Brug funktionen: Over-/undervarme.
(kg)
17
18
www.aeg.com
FJERKRÆ
Brug funktionen: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min.)
Udskåret fjerkræ
0,2 - 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
Fjerkræ, halveret
0,4 - 0,5 hver
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
FISK (DAMPNING)
Brug funktionen: Over-/undervarme.
Hel fisk
8.9 Sprød tilberedning
med:Pizza
PIZZA
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
Brug ovnens første ristposition.
(°C)
(min.)
Tærter
180 - 200
40 - 55
Spinattærte
160 - 180
45 - 60
(°C)
(min.)
Quiche lorraine /
Schweizisk
tærte
170 - 190
45 - 55
Kvarkkage
140 - 160
60 - 90
DANSK
PIZZA
PIZZA
Brug ovnens første ristposition.
Grøntsagstærte
19
(°C)
(min.)
160 - 180
50 - 60
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
PIZZA
Forvarm den tomme ovn inden tilberedning.
Brug ovnens anden ristposition.
(°C)
(min.)
Flade madbrød
230 - 250
10 - 20
Tærte m/
butterdej
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirogger
180 - 200
15 - 25
8.10 Grillstegning
(°C)
(min.)
Pizza, tynd
bund, brug
en bradepande
200 - 230
15 - 20
Pizza, tyk
bund
180 - 200
Forvarm den tomme ovn inden
tilberedning.
Grillsteg kun tynde stykker af kød eller
fisk.
Anbring en plade på den første
ristposition for at opsamle fedt.
20 - 30
GRILL
Brug funktionen: Grillstegning
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Roastbeef
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
20
www.aeg.com
GRILL
Brug funktionen: Grillstegning
(°C)
(min.)
1. side
(min.)
2. side
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lammeryg
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
8.11 Frosne madvarer
OPTØNING
Brug funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Pizza, frossen
200 - 220
15 - 25
2
Deep pan pizza, frossen
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kold
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynde
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kartoffelbåde / Kroketter
220 - 230
20 - 35
3
Brasede kartofler
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, frisk 170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fros- 160 - 180
sen
40 - 60
2
Bagt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingevinger
190 - 210
20 - 30
2
DANSK
8.12 Optøning
Tag maden ud af emballagen og læg
den på en tallerken.
Tilbered ikke maden, da dette kan
forlænge optøningstiden.
21
For store portioner mad anbringes en
omvendt tom tallerken på bunden af
ovnrummet. Læg maden i et dybt fad, og
stil det oven på tallerkenen i ovnen. Tag
om nødvendigt ovnribberne ud.
Brug ovnens første ristposition.
(kg)
(min.)
Optøningstid
(min.)
Yderligere optøningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Kød, vendes undervejs
1
100 - 140
20 - 30
Vendes undervejs.
Ørred
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Fløde, pisk fløden, mens den
stadig er lidt
frossen nogle
steder
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Pisk fløden, mens
den stadig er lidt
frossen nogle steder.
Kage
1.4
60
60
-
8.13 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Indstil temperaturen til 160 - 170 °C.
BLØD FRUGT
Brug ovnens første ristposition.
(min.)
Henkogning til
simring
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Jordbær / Blåbær /
Hindbær / Modne
stikkelsbær
35 - 45
22
www.aeg.com
Brug den tredje rille til 1 bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2
bakker.
STENFRUGT
GRØNTSAGER
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Ferskner /
Kvæder /
Blommer
35 - 45
10 - 15
GRØNTSAGER
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppegrøntsager
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Indstil temperaturen til 60 - 70 °C.
(min.)
(min.)
HenkogKog færdig
ning til sim- ved 100 °C
ring
Gulerødder
50 - 60
5 - 10
Agurker
50 - 60
-
Blandet pickles
50 - 60
5 - 10
Kålrabi / Ærter / Asparges
50 - 60
15 - 20
(t)
8.14 Tørring - Varmluft
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Pizzaform
FRUGT
Bageform
Blommer
8 - 10
Abrikoser
8 - 10
Æble, i skiver
6-8
Ærter
6-9
8.15 Fugtig varmluft anbefalet tilbehør
Brug mørke og ikke-reflekterende former
og beholdere. De har en bedre
varmeabsorbering end lyse og
reflekterende fade.
Ramekiner
Tærtebundform
DANSK
Mørk, ikke-reflekterenKeramisk
Mørk, ikke-reflekterende
de
8 cm diameter,
26 cm diameter
28 cm diameter
5 cm højde
Mørk, ikke-reflekterende
28 cm diameter
8.16 Fugtig varmluft
For at få de bedste resultater skal du
følge forslagene angivet på
nedenstående tabel.
(°C)
23
(min.)
Søde boller, 16
stk.
bageplade eller bradepande
190
3
45 - 55
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
190
2
45 - 50
Roulade
bageplade eller bradepande
180
2
45 - 55
Brownie
bageplade eller bradepande
180
2
55 - 60
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
40 - 50
Pocheret fisk, 0,3
kg
bageplade eller bradepande
180
3
25 - 35
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller bradepande
180
3
25 - 35
Fiskefilet, 0,3 kg
pizzaform på rist
180
3
40 - 50
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller bradepande
190
3
40 - 50
Shashlik, 0,5 kg
bageplade eller bradepande
190
3
35 - 45
Cookies, 16 stk.
bageplade eller bradepande
160
2
40 - 50
Makroner, 24 stk.
bageplade eller bradepande
150
2
35 - 45
Muffins, 12 stk.
bageplade eller bradepande
160
2
35 - 45
Madtærte, 20 stk.
bageplade eller bradepande
170
2
35 - 45
24
www.aeg.com
(°C)
(min.)
Småkager af mør- bageplade eller bradedej, 20 stk.
pande
150
2
40 - 45
Små tærter, 8 stk.
bageplade eller bradepande
170
2
35 - 45
Grøntsager, pocherede, 0,4 kg
bageplade eller bradepande
180
3
45 - 55
190
3
40 - 50
Vegetarisk omelet pizzaform på rist
8.17 Oplysninger til
testinstitutter
Tests i overensstemmelse med: EN
60350, IEC 60350.
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Bagværk i form
(°C)
(min.)
Sandkage uden fedt
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Sandkage uden fedt
Over-/undervarme
160
35 - 50
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Varmluft
160
60 - 90
2
Æbletærte, 2 forme
Ø20 cm
Over-/undervarme
180
70 - 90
1
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 40
Smørkager / Kagesnitter,
forvarm den tomme ovn
Over-/undervarme
160
20 - 30
DANSK
BAGNING PÅ ÉN RIBBE. Småkager
Brug ovnens tredje ristposition.
(°C)
(min.)
Små kager i form, 20 stk./ Varmluft
plade, forvarm den tomme
ovn
150
20 - 35
Små kager i form, 20 stk./ Over-/undervarme
plade, forvarm den tomme
ovn
170
20 - 30
BAGNING PÅ FLERE RIBBER. Småkager
(°C)
(min.)
2 riller
3 riller
Smørkager / Kagesnitter
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Små kager i form, 20
stk./plade, forvarm
den tomme ovn
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
GRILL
Forvarm den tomme ovn i 5 minutter.
Grill med den maksimale temperaturindstilling.
(min.)
Toastbrød
Grillstegning
1-3
5
Oksesteak, vendes undervejs
Grillstegning
24 - 30
4
25
26
www.aeg.com
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengøringsmidler
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Hverdagsbrug
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine.
9.2 Fjernelse: ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
1
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
9.3 Fjernelse: grill
ADVARSEL!
Der er risiko for
forbrænding.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1. Sluk for ovnen. Kontrollér, at ovnen
er kølet af.
2. Tag ovnribberne ud.
3. Tag fat med begge hænder forrest i
grillen.
DANSK
4. Tag fat i grillhjørnerne. Træk den
fremad mod fjedertrykket og ud af
de to holdere.
27
2
B
1
7. Træk i lågelisten, og tag den ud.
8. Hold i overkanten af hvert enkelt
ovnglas, og træk det opad og ud af
skinnen.
Grillen foldes ned.
5. Rengør ovnloftet med lunkent vand,
en blød klud og et mildt
rengøringsmiddel. Lad det tørre.
6. Montér grillen i omvendt rækkefølge.
7. Montér ovnribberne.
9.4 Udtagning og isætning af
lågen
Du kan tage lågen og det indvendige
ovnglas ud for at rengøre det. Antallet af
ovnglas varierer afhængigt af den
enkelte model.
ADVARSEL!
Lågen er tung.
1. Åbn lågen helt.
2. Tryk låsegrebene (A) helt på de to
lågehængsler.
A
A
3. Sæt ovnlågen i første åbne position
(vinkel på ca. 70°).
4. Hold med en hånd på hver side af
lågen og træk den væk fra ovnen i en
opadgående vinkel.
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
en blød klud på et stabilt underlag.
6. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
9. Rengør ovnglasset med vand og
sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt.
Udfør ovenstående trin i modsat
rækkefølge, når rengøringen er afsluttet.
Sæt det mindste glas i først og derefter
det største og lågen.
Én af hængselarmene
(normalt den højre) kan
bevæge sig. Sørg for, at
begge hængselarme er i
den samme position (en
vinkel på ca. 70°).
ADVARSEL!
Sørg for, at glassene er sat i
den rigtige position, da
lågens overflade ellers kan
blive overophedet.
9.5 Udskiftning: Lampe
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.
1. Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er
kold.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
Den øverste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
28
www.aeg.com
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
10. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i
træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
10.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
DANSK
29
11. ENERGIEFFEKTIV
11.1 Produktinformation og produktinformationsark*
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BEB230010M
944187865,944188347
Energieffektivitetsindeks
95.3
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.99 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.81 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
71 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
33.5 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
11.2 Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
Restvarme
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
30
www.aeg.com
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
31
867352111-D-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising