AEG | BSK792320M | User manual | Aeg BSK792320M Kasutusjuhend

Aeg BSK792320M Kasutusjuhend
BSK792320M
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Auruahi
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 7
4. JUHTPANEEL.......................................................................................................8
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................10
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................11
7. KELLA FUNKTSIOONID.....................................................................................22
8. AUTOMAATPROGRAMMID............................................................................... 23
9. TARVIKUTE KASUTAMINE................................................................................24
10. LISAFUNKTSIOONID....................................................................................... 26
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.............................................................................. 28
12. PUHASTUS JA HOOLDUS...............................................................................53
13. VEAOTSING..................................................................................................... 58
14. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 60
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil
ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad
minna kuumaks.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või
sisestamisel kasutage alati pajakindaid.
Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
HOIATUS! Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade
enne ahjuvalgusti vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist
kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada,
mille tagajärjel võib klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina
küljest lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud
toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge tõmmake seadet käepidemest.
Paigaldage seade ohutusse ja
sobivasse kohta, mis vastab
paigaldusnõuetele.
•
•
•
•
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Enne seadme paigaldamist
kontrollige, kas ahjuuks avaneb
takistusteta.
Seade on varustatud elektrilise
jahutussüsteemiga. Seda tuleb
kasutada elektritoitega.
Sisseehitatud seadme stabiilsus peab
vastama standardi DIN 68930
nõuetele.
Kapi minimaalne kõr‐
gus (tööpinna all asu‐
va kapi minimaalne
kõrgus)
600 (600) mm
EESTI
Kapi laius
Kapi sügavus
550 mm
605 (580) mm
Seadme esiosa kõr‐
gus
594 mm
Seadme tagumise
osa kõrgus
576 mm
Seadme esiosa laius
549 mm
Seadme tagumise
osa laius
548 mm
Seadme sügavus
567 mm
Sisseehitatud sead‐
me sügavus
546 mm
Sügavus avatud uk‐
sega
1017 mm
550 x 20 mm
Toitejuhtme pikkus.
Juhe asub tagumisel
küljel parempoolses
nurgas
1500 mm
Kinnituskruvid
4 x 12 mm
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
Ventilatsiooniava mi‐
nimaalne suurus. Ava
asub põhja tagumi‐
ses osas
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu
seadme ust ega oleks uksele lähedal
5
või seadme all olevas nišis, eriti siis,
kui seade töötab või uks on kuum.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Seadme juurde kuulub toitekaabel ja
toitepistik.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Äge suruge avatud uksele.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
6
www.aeg.com
•
•
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Et ära hoida emaili kahjustumist või
värvi muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse
põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult
kuuma seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja
toitu ahjus pärast
toiduvalmistamise lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni.
Puuviljamahlad tekitavad püsivaid
plekke.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Küpsetamisel peab ahjuuks olema
alati suletud.
Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks
alati lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või
ust, enne kui seade pole
kasutusjärgselt täielikult maha
jahtunud.
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, tulekahju või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Veenduge, et seade on maha
jahtunud. Klaaspaneelid võivad
puruneda.
Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra,
tuleb see kohe välja vahetada.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
Ahjupihusti kasutamisel järgige
pakendil olevaid ohutusjuhiseid.
Ärge puhastage katalüütilist emaili
(kui see on olemas) pesuvahendiga.
2.5 Auruküpsetus
HOIATUS!
Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
•
Eralduv aur võib põhjustada põletust:
– Olge töötava seadme ukse
avamisel ettevaatlik. Aur võib
välja paiskuda.
– Pärast auruküpsetust olge ukse
avamisel ettevaatlik.
2.6 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
•
•
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Enne lambi asendamist ühendage
seade vooluvõrgust lahti.
Kasutage ainult samasuguste
näitajatega lampe .
2.7 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
EESTI
2.8 Jäätmekäitlus
•
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade seadmesse
lõksujäämist.
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Ülevaade
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Veesahtel
Toidutermomeetri pesa
Kütteelement
Valgusti
Ventilaator
Katlakivieemaldustoru ots
Restitugi, eemaldatav
Ahjuriiuli tasandid
9
3.2 Tarvikud
Grill/küpsetuspann
Traatrest
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
kogumiseks.
Toidutermomeeter
Küpsetusplaat
Toidu sisetemperatuuri mõõtmiseks.
Kookidele ja küpsistele.
7
8
www.aeg.com
Küpsetusplaatide ja traatresti
hõlpsamaks sisestamiseks ja
eemaldamiseks.
Teleskoopsiinid
4. JUHTPANEEL
4.1 Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kasutage seadmega töötades sensorvälju.
Sensor‐
väli
1
2
3
4
5
6
-
Funktsioon
Märkus
Ekraan
Näitab ahju hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
Küpsetusrežiimid
või Juhendatud
Küpsetamine
Vajutage üks kord sensorvälja, et valida küpsetus‐
režiim või menüü: Juhendatud Küpsetamine. Vaju‐
tage uuesti sensorvälja, et liikuda Küpsetusrežii‐
mid, Juhendatud Küpsetamine menüüde vahel.
Ahjuvalgusti sisse või välja lülitamiseks vajutage
välja 3 sekundit. Valgustuse saate sisse lülitada
ka siis, kui ahi on välja lülitatud.
Lemmikud
Lemmikprogrammide salvestamiseks ja neile ligi‐
pääsemiseks.
Temperatuuri vali‐ Temperatuuri valimiseks või ahju käesoleva tem‐
mine
peratuuri kuvamiseks. Vajutage välja 3 sekundit,
et lülitada sisse või välja funktsioon: Kiirkuumutus.
Alla
Menüüs alla liikumiseks.
EESTI
Sensor‐
väli
7
8
9
10
11
Funktsioon
Märkus
Üles
Menüüs üles liikumiseks.
OK
Valiku või seade kinnitamiseks.
Tagasi
Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks. Pea‐
menüü kuvamiseks vajutage välja 3 sekundit.
Aja- ja lisafunkt‐
sioonid
Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi töö‐
tamise ajal vajutage sensorvälja, et valida taimer
või funktsioonid: Nuppude lukustus, Lemmikud,
Heat + Hold, Set + Go. Võite ka muuta toidutermo‐
meetri seadeid.
Minutilugeja
Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.
4.2 Ekraan
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Küpsetusrežiim
Kellaaeg
Kuumutusindikaator
Temperatuur
Funktsiooni kestus või lõpuaeg
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Funktsioon
Minutilugeja
Funktsioon töötab.
Kellaaeg
Ekraanil kuvatakse olemasolev kella‐
aeg.
Kestus
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetus‐
aeg.
Lõpp
Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõpu‐
aeg.
Temperatuur
Ekraanil kuvatakse temperatuur.
Aja Näitamine
Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpse‐
tusrežiim töötab. Kellaaja lähtestami‐
seks vajutage samaaegselt nuppe
ja
.
10
www.aeg.com
Sümbol
Funktsioon
Arvutamine
Ahi arvutab küpsetusaja.
Kuumutusindikaator
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
Kiirkuumutus
Funktsioon on sees. See lühendab
kuumutusaega.
Kaaluautomaatika
Ekraanil on näha, et automaatne kaa‐
lusüsteem on sisse lülitatud või et kaa‐
lu saab muuta.
Heat + Hold
Funktsioon on sees.
5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
elektrikatkestust tuleb valida ekraani
keel, kontrastsus, heledus ja kellaaeg.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
1. Väärtuse valimiseks vajutage
5.1 Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
5.2 Esmakordne ühendamine
või
.
2. Kinnitamiseks vajutage
.
5.3 Vee kareduse määamine
Ahju vooluvõrku ühendamisel tuleb
valida vee kareduse tase.
Alltoodud tabelist leiate vee kareduse
tasemed (dH) koos vastava
kaltsiumisisalduse ja vee kvaliteedi
näitajaga.
Ahju esmakordsel vooluvõrguga
ühendamisel ning pärast
Vee karedus
Kaltsiumisisaldus
(mmol/l)
Kaltsiumisisaldus
(mg/l)
Vee klassifi‐
katsioon
Klass
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Pehme
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Mõõdukalt
kare
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Kare
4
üle 21
üle 3,8
üle 150
Väga kare
Kui veekaredus on tabelis toodud
väärtustest suurem, siis kallake
veesahtlisse pudelivett.
1. Võtke neli värvimuutvat riba, mis on
ahju aurukomplektiga kaasas.
EESTI
2. Asetage riba kõik reaktsioonialad
umbes üheks sekundiks vette.
Ärge pange riba jooksva vee alla!
3. Raputage riba, et liigne vesi
eemaldada.
4. Pärast 1 minuti möödumist
kontrollige vee kareduse näitu tabeli
abil.
Reaktsiooniala värvid jätkavad
muutumist. Ärge kontrollige vee
karedust hiljem kui 1 minut pärast
testi lõppu.
5. Valige vee karedus: menüü:
Üldseaded.
Testiriba
Testiriba
11
Vee karedus
2
3
4
Veekareduse seadeid saate muuta
menüüs: Üldseaded / Vee karedus.
Vee karedus
1
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
6.1 Menüüdes liikumine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Kindla menüüelemendi valimiseks
või
.
kasutage nuppu
3. Alammenüüsse liikumiseks või seade
kinnitamiseks vajutage
Retseptid
Lemmikud
.
Vajutades , saate alati
peamenüüsse tagasi
pöörduda.
6.2 Menüüde ülevaade
Puhastamine
Üldseaded
Peamenüü
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Rakendus
Sisaldab küpsetusre‐
Küpsetusrežiimid žiimide loendit.
Vaakumküpse‐
tusrežiim
Sisaldab küpsetusre‐
žiimi ja automaatpro‐
grammide loendit.
Muu
Rakendus
Sisaldab automaatpro‐
grammide loendit.
Sisaldab kasutaja
poolt loodud lemmikküpsetusprogrammide
loendit.
Sisaldab puhastuspro‐
grammide loendit.
Kasutatakse seadme
konfiguratsiooni mää‐
ramiseks.
Sisaldab lisa-küpse‐
tusrežiimide loendit.
12
www.aeg.com
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Rakendus
Sisaldab soovitatavaid
Juhendatud Küp‐ ahjuseadeid laiale vali‐
kule toitudele. Valige
setamine
toit ja käivitage valmis‐
tusprotsess. Esitatud
temperatuurid ja küp‐
setusajad on ainult
soovituslikud ning te
võite neid alati muuta.
Täpsemalt sõltuvad
need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogus‐
test.
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Displei heledus
Reguleerib sammhaa‐
val ekraani heledust.
Keel
Määrab ekraanil kasu‐
tatava keele.
Helitugevus
Nuputoonid
Alammenüü: Üldseaded
Sümbol / me‐
nüü-üksus
Aja näitamine
Kiirkuumutus
Set + Go
Heat + Hold
Kui funktsioon on
SEES, ilmub seadme
väljalülitamisel ekraa‐
nile käesolev kellaaeg.
Kui see on SEES, lü‐
heneb kuumutusaeg.
Funktsiooni valimiseks
ja selle hiljem käivita‐
miseks, vajutades mis‐
tahes juhtpaneelil ole‐
vat sümbolit.
Hoiab valmis toitu soo‐
jana 30 minuti jooksul
pärast küpsetustsükli
lõppu.
Küpsetusaja pi‐
kendamine
Lülitab küpsetusaja pi‐
kendamisfunktsiooni
sisse ja välja.
Displei kontrast‐
sus
Reguleerib sammhaa‐
val ekraani kontrast‐
sust.
Reguleerib sammhaa‐
val klahvivajutuste ja
signaalide helituge‐
vust.
Lülitab puuteväljade
heli sisse ja välja. SIS‐
SE/VÄLJA puutevälja
heli ei ole võimalik
deaktiveerida.
Hoiatustoonid
Lülitab hoiatustoonid
sisse ja välja.
Vee karedus
Määrab vee kareduse
taseme (1 - 4).
Kirjeldus
Käesoleva kellaaja si‐
Kellaaja sisesta‐ sestamiseks.
mine
Kirjeldus
Puhastamise
meeldetuletus
Demorežiim
Hooldus
Tehase seaded
Tuletab meelde, millal
seadet puhastada.
Aktiveerimis-/deakti‐
veerimiskood: 2468.
Kuvab tarkvara ver‐
siooni ja konfigurat‐
siooni.
Lähtestab kõik seaded
tehase seadetele.
6.3 Alammenüü:
Vaakumküpsetusrežiim
Tehnika põhineb Sous-vide-tehnoloogial
(prantsusekeelne vaste sõnale
"vaakumis"). See on meetod, kus
küpsetamine toimub vaakumkinnitusega
plastist kottides madalal temperatuuril.
EESTI
Sümbol
Menüü-üksus
Kirjeldus
Vaakumküpsetusrežiim
Kasutab liha, kala, mereandide, juur- ja
puuviljade valmistamiseks auru. Seadke
temperatuur vahemikku 50 °C kuni 95 °C.
Vaakumküpsetusretseptid
Automaatprogrammide loend.
13
Juhendatud vaakumküpsetus Soovitatavad ahjuseaded laiale valikule toi‐
tudele. Valige toit ja käivitage valmistus‐
protsess. Temperatuur ja aeg on ainult soo‐
vituslikud. Võite neid kohandada ka muude
retseptide või koguste järgi.
6.4 Alammenüü: Puhastamine
Sümbol
Menüüelement
Kirjeldus
Puhastamine auruga
Toiming kergelt määrdunud ja sissekõrbe‐
mata pindadega ahju puhastamiseks.
Katlakivi eemaldamine
Toiming auru genereerimise süsteemi kat‐
lakivist puhastamiseks.
Loputus
Toiming auru genereerimise süsteemi lopu‐
tamiseks ja puhastamiseks pärast mitut au‐
rufunktsiooni kasutamist.
Puhastamine auruga PLUSS
Toiming tugeva mustuse eemaldamiseks
ahjupuhastit kasutades.
6.5 Küpsetusrežiimid
Küpsetusre‐
žiim
Pöördõhk
Rakendus
Küpsetamiseks korraga
kuni kolmel tasandil ja
toidu kuivatami‐
seks.Seadke ahju tem‐
peratuur 20–40 °C ma‐
dalamaks kui funktsioo‐
niga: Ülemine + alumi‐
ne kuumutus.
Küpsetusre‐
žiim
Pitsa
Rakendus
Ühel ahjutasandil toitu‐
de küpsetamiseks, mis
vajavad intensiivsemat
pruunistamist ja krõbe‐
dat põhja. Seadke ahju
temperatuur 20-40 °C
madalamaks kui funkt‐
siooniga: Ülemine +
alumine kuumutus.
Ühel tasandil küpseta‐
miseks ja röstimiseks.
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
14
www.aeg.com
Küpsetusre‐
žiim
Rakendus
Küpsetusre‐
žiim
Külmutatud toi‐
duained
Kiirtoidu (nt friikartulite,
kartuliviilude, kevadrulli‐
de) krõbedaks valmista‐
miseks.
Grill
Õhemate toitude grilli‐
miseks ja leiva/saia rös‐
timiseks.
Funktsioon küpsetami‐
se ajal energia säästmi‐
Niiske küpsetus seks. Küpsetusjuhiste
leidmiseks vt peatükki
pöördõhuga
"Nõuandeid ja näpunäi‐
teid", Niiske küpsetus
pöördõhuga. Ahjuuks
peaks küpsetamise ajal
olema suletud, et kasu‐
tatavat funktsiooni mitte
katkestada ning tagada,
et ahi töötaks võimali‐
kult suure energiatõhu‐
susega. Selle funktsioo‐
ni kasutamisel võib ahju
sisemine temperatuur
erineda valitud tempe‐
ratuurist. Kasutatakse
jääkkuumust.Kuumutus‐
võimsust võidakse vä‐
hendada. Üldisi ener‐
giasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhu‐
sus", Energia säästmi‐
ne. Vastavalt standardi‐
le EN 60350-1 kasutati
seda funktsiooni ener‐
giatõhususe klassi mää‐
ratlemiseks. Kasutades
seda funktsiooni, lülitub
lamp 30 sekundi pärast
automaatselt välja.
Turbogrill
Suuremate kondiga li‐
ha- või linnulihatükkide
röstimiseks ühel riiulita‐
sandil. Gratineerimiseks
ja pruunistamiseks.
Krõbeda põhjaga kooki‐
de küpsetamiseks ja toi‐
Alumine kuumu‐ du hoidistamiseks.
tus
Rakendus
Võite valida kolme kä‐
sitsi küpsetusrežiimi ja
Niiskusega küp‐ erinevate niiskustase‐
mete hulgast. Need
setus
funktsioonid hõlmavad
nii auru kui ka kuuma
õhku. Küpsetada saab
erinevate aurutaseme‐
tega.
Juurvilja, lisandite või
kala aurutamiseks.
Tugev aurutus
EESTI
15
Alammenüü: Niiskusega küpsetus
Küpsetusre‐
žiim
Madal niiskus
Keskmine niis‐
kus
Kõrge niiskus
Rakendus
Funktsioon sobib lihale,
linnulihale, ahju- ja vor‐
miroogadele. Tänu auru
ja kuumuse kombinat‐
sioonile küpseb liha õr‐
naks ja mahlaseks, kuid
omandab krõbeda pin‐
na.
Funktsioon sobib liha
aurutamiseks ja hauta‐
miseks ning saia- või
magusate pärmitaigna‐
toodete valmistamiseks.
Tänu auru ja kuumuse
kombinatsioonile küp‐
seb liha õrnaks ja mah‐
laseks ning küpsetised
omandavad krõbeda ja
läikiva pinna.
Funktsioon sobib õrne‐
mate toitude – kreemi‐
de, lahtiste pirukate, ter‐
riinide või kala valmista‐
miseks.
Mõne ahjufunktsiooniga võib
lamp alla 60 °C temperatuuri
puhul automaatselt välja
lülituda.
Küpsetusrežiim
Kuivatamine
Taina kergitami‐
ne
Küpsetamine
madalal t°
Leib
Kuumutamine
auruga
Rakendus
Toidu soojashoidmi‐
seks.
Soojashoidmine
Taldrikute soojendami‐
seks enne serveeri‐
Nõude soojenda‐ mist.
mine
Hoidistamine
Köögiviljade hoidista‐
miseks (nt marineeri‐
miseks).
Viilutatud puuviljade,
juurviljade ja seente
kuivatamiseks.
Jogurti valmistami‐
seks. Selle funktsiooni
Jogurtifunktsioon puhul on valgustus väl‐
jas.
6.6 Muu
Küpsetusrežiim
Rakendus
Sulatamine
Pärmitaina kerkimise
kiirendamiseks. See
hoiab ära taigna pinna
kuivamise ja hoiab sel‐
le elastse.
Eriti õrnade, mahlaste
praadide valmistami‐
seks.
Kasutage seda funkt‐
siooni siis, kui soovite
eriti professionaalset
tulemust – krõbedust,
kaunist värvi ja läikivat
koorikut.
Toidu auruga soojen‐
damine hoiab ära pin‐
na kuivamise. Kuumus
levib õrnalt ja ühtlaselt,
võimaldades maitsete
ja lõhna esiletoomist
sarnaselt äsjavalminud
toidule. Selle funkt‐
siooni abil saate toitu
soojendada ka otse
taldrikul. Korraga saate
soojendada ka mitu
taldrikutäit, kui kasuta‐
te erinevaid ahjutasan‐
deid.
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad). Su‐
latusaeg sõltub külmu‐
tatud toiduainete kogu‐
sest ja kaalust.
16
www.aeg.com
6.7 Juhendatud Küpsetamine
Toidu kategooria: Kala/mereannid
Toit
Kanatiivad, värsked
Toit
Kala
Kanatiivad, külmu‐
tatud
Kala, küpsetatud
Kalapulgad
Kanakoivad, värs‐
ked
Kalafilee, õhuke
Kalafilee, paks
Kanaliha
Kalafilee, külmuta‐
tud
Kanakoivad, külmu‐
tatud
Pošeeritud kanarind
Terve kala, väike
Kana, 2 poolikut
Terve kala, auruta‐
tud
Terve kana
Terve kala, väike,
grillitud
Terve kala, grillitud
Terve kala, grillitud
Part, terve
-
Hani, terve
-
Kalkun, terve
-
Toidu kategooria: Liha
Forell
Lőhe
Karbid
Keedetud veiseliha
Lõhefilee
Terve lõhe
Krevetid
Toit
Loomaliha
Pajapraad
Krevetid, värsked
Pikkpoiss
Krevetid, külmuta‐
tud
Väheküps
-
Väheküps
Toidu kategooria: Linnuliha
Rostbiif
Toit
Keskmine
Keskmine
Linnuliha, luudega
-
Täisküps
Linnuliha, luudega
-
Täisküps
Väheküps
Scandinavian Vei‐
seliha
Keskmine
Täisküps
EESTI
Toit
Toit
Chipolata-vorstid
Jänes
• Jänese koot
• Jänese seljatükk
• Jänese seljatükk
Searibi
Seakoot, küpseta‐
tud
Sink, seljatükk
Uluk
Sea seljatükk
Sea seljatükk
Sealiha
Seakael
Loin of game
Toidu kategooria: Ahjuroad
Toit
Lasanje
-
Lasanje/cannelloni,
külmut.
-
Seapraad
Keedusink
Pasta
-
Vasikakoot
Kartuligratään
-
Vasika seljatükk
Köögiviljagratään
-
Magustoidud
-
Sea abatükk
Vasikapraad
Lambakoot
Tallepraad
Lambaliha
Hirveliha
• Tagatükk
• Hirve seljatükk
Röstitud ulukiliha
Sea seljatükk, suit‐
sutatud
Sea seljatükk, po‐
šeeritud
Vasikaliha
17
Toidu kategooria: Pitsa/quiche
Toit
Pitsa, õhuke põhi
Lamba seljatükk
Pitsa, lisakattega
Lambaliha, pool‐
küps
Lambaliha, pool‐
Pitsa, külmutatud
Pitsa
küps
Pannipitsa, külmu‐
tatud
Pitsa, jahutatud
Pitsasuupisted, kül‐
mutatud
Saiavorm
-
Tarte flambée
-
Lahtine pirukas, pi‐
kantne
-
18
www.aeg.com
Toit
Toit
Quiche lorraine
-
Brownie-koogid
-
Lahtine pirukas
-
Rullbiskviit
-
Pärmitaignakook
-
Purukook
-
Suhkrukook
-
Toidu kategooria: Kook/küpsised
Toit
Gugelhupf
-
Õunakook, kattega
-
Tordipõhi
-
Õunakook
-
Juustukook, vormis
-
Nupsusai
-
Madeira kook
-
Kook
-
Korvike, magus
-
Portugali mandli‐
kook
-
Muffinid
-
Kondiitritoode
-
Taignaribad
-
Tuuletaskud
-
Lehttaignaküpseti‐
sed
-
Ekleerid
-
Makroonid
-
Muretaignast küpsi‐
sed
-
Jõulukook
-
Õunastruudel, kül‐
mutatud
-
Kook küpsetusplaa‐ Biskviittaigen
dil
Pärmitaigen
Juustukook, küpse‐
tusplaadil
-
Koogipõhi
Muretainapõhi
Biskviittaignast põhi
Muretaigna-puuvil‐
jakook
Puuviljakook
Puuvilja-biskviitkook
Pärmitaigen
Toidu kategooria: Leib/saiakesed
Toit
Saiakesed
Saiakesed
Saiakesed, valmis
Kuklid, külmutatud
Ciabatta
Baguette
Baguette, eelküpse‐
tatud
Baguette, külmuta‐
tud
Rosett
Sai
Pärmipalmik
Must leib
Leib
Rukkileib
Täisteraleib
Hapendamata leib
Leib/saiakesed, kül‐
mutatud
EESTI
19
Toidu kategooria: Köögiviljad
Toit
Toit
Brokoli, õisikud
-
Munad, pehmed
Brokoli, terve
-
Lillkapsas, õisikud
-
Keedetud munad,
keskmised
Lillkapsas, terve
-
Munad, kõvaks kee‐
detud
Porgandid
-
Munad, küpsetatud
Suvikõrvits, viilud
-
Spargel, roheline
-
Toit
Spargel, valge
-
-
Paprikaribad
-
Friikartulid, õhuke‐
sed
Spinat, värske
-
Friikartulid, paksud
-
Porrulauk, viilud
-
Rohelised oad
-
Seened, viilud
-
Kooritud tomatid
-
Rooskapsas
-
Seller, tükeldatud
Munad
Toidu kategooria: Lisandid
Friikartulid, külmuta‐ tud
Viilud/Kroketid
-
Viilud/kroketid
-
Kartulipannkoogid
-
Keedetud kartulid,
sektorid
-
-
Herned
-
Keedetud kartulid
-
Baklažaan
-
Apteegitill
-
Koorega küpsetatud kartulid
Artišokid
-
Peet
-
Aed-mustjuur
-
Nuikapsas, ribad
-
Valged aedoad
Kähar peakapsas
Kartuliknedlikud
-
Leivaknedlikud
-
Pärmiknedlikud,
soolased
-
-
Pärmiknedlikud,
magusad
-
Riis
-
Värske tagliatelle
-
Polenta
-
Toidu kategooria: Kreemid/terriinid
Toit
Munahüüve
-
Karamellikreem
-
Terriin
-
Kui soovite toidu kaalu või
sisetemperatuuri muuta,
valige uued väärtused
või
abil.
20
www.aeg.com
6.8 Alammenüü: Juhendatud
vaakumküpsetus
Toidu kategooria
Toidu kategooria
Porgandid
Nõu
Suvikõrvits, viilud
Merilatikafilee
Spargel, roheline
Meriahvenafilee
Spargel, valge
Kuivatatud tursk
Paprikaribad
Forellifilee
Kala/mereannid
Lõhefilee
Kammkarbid
Porrulauk, viilud
Köögiviljad
Baklažaan
Kooritud krevetid
Apteegitill
Kaheksajalg
Artišokisüdamed
Kana rinnafilee,
kondita
Kartulid
Kõrvits
Pardi rinnafilee,
kondita
Õunad
Kalkuni rinnafilee,
kondita
Loomaliha
• Veisefilee, pool‐
küps
• Veisefilee, täis‐
küps
Liha
Lambaliha
• Lambaliha, pool‐
küps
• Lambaliha, täis‐
küps
Uluk
• Metssiga
• Küülik, kondita
Juurseller
Seller
Karbid, terved
Linnuliha
Nõu
Pirnid
Virsikud
Puuviljad
Nektariinid
Ploomid
Ananass
Mangod
6.9 Küpsetusfunktsiooni
seadistamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Küpsetusrežiimid.
3. Vajutage kinnitamiseks
.
4. Valige küpsetusfunktsioon.
5. Vajutage kinnitamiseks
6. Määrake temperatuur.
.
7. Vajutage kinnitamiseks
.
Kui vaikeseadeid pole
muudetud, käivitub ahi
automaatselt.
EESTI
6.10 Veesahtel
Veesahtli sisestamisel hoidke seda
samas asendis, mis vee täitmise ajal.
Vajutage esinuppu, kuni veesahtel on
ahjus.
A
F
B
MA
X
21
Pärast iga kasutust kallake veesahtel
tühjaks.
ETTEVAATUST!
Ärge asetage veesahtlit
kuumale pinnale.
6.11 Auruküpsetus
C
E
D
A. Kaas
B. Lainemurdja
C. Sahtli korpus
D. Veeavaus
E. Skaala
F. Esinupp
Veesahtli saate ahjust välja võtta.
Vajutage õrnalt esinuppu. Pärast
veesahtli vajutamist tuleb see ise ahjust
välja.
XA
M
Veega saab sahtlit täita kahel viisil:
•
jätke veesahtel ahju ja täitke see
veekannu kasutades,
• eemaldage veesahtel ahjust ja täitke
see kraani all.
Kui täidate veesahtlit kraani all, hoidke
seda horisontaalasendis, et vältida vee
väljaloksumist.
MAX
MAX
Veesahtli kate asub juhtpaneelil.
HOIATUS!
Kasutage ainult külma
kraanivett. Ärge kasutage
filtreeritud
(demineraliseeritud) ega
destilleeritud vett. Ärge
kasutage muid vedelikke!
Ärge kallake veesahtlisse
süttivaid või alkoholi
sisaldavaid vedelikke.
1. Veesahtli avamiseks vajutage selle
kaant ning tõmmake sahtel ahjust
välja.
2. Täitke veesahtel külma veega kuni
maksimumtasemeni (umbes 950
ml).Vett jätkub ligikaudu 50
minutiks.Jälgige veesahtlil olevat
skaalat.
3. Lükake veesahtel oma kohale.
Enne ahju asetamist
pühkige veesahtlit
pehme lapiga.
4. Lülitage ahi sisse.
5. Valige auruga küpsetamise režiim ja
temperatuur.
6. Vajadusel määrake funktsioon:
või: Lõpp
.
Kestus
Esimene aur tekib ligikaudu 2 minuti
pärast. Kui ahi saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab helisignaal.
Kui veesahtel saab tühjaks, kõlab
helisignaal ja teil tuleb veesahtel
täita, et jätkata auruküpsetust, nagu
eespool kirjeldatud.
Küpsetusaja lõppedes kõlab helisignaal.
7. Lülitage ahi välja.
8. Tühjendage veesahtel pärast
auruküpsetuse lõppu.
22
www.aeg.com
ETTEVAATUST!
Ahi on tuline. Põletusoht!
Olge veesahtli
tühjendamisel
ettevaatlik.
9. Pärast auruga küpsetamist võib ahju
põhjas olla kondensvett. Kui ahi on
maha jahtunud, tuleb see alati ära
kuivatada.
Laske avatud uksega ahjul täielikult
kuivada. Kuivamise kiirendamiseks võite
ahju ukse sulgeda ja valida
kuumutamiseks funktsiooni: Pöördõhk
temperatuuril 150°C umbes 15 minutit.
Auruküpsetuse lõpus
pöörleb jahutusventilaator
auru eemaldamiseks
kiiremini.
tõuseb. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, kõlab 3 korda helisignaal
ning riba vilgub ning seejärel kustub.
6.13 Kiirkuumutus
See funktsioon lühendab kuumutusaega.
Ärge pange toitu ahju ajal,
mil kiirkuumutuse funktsioon
töötab.
Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke
3
sekundit all. Kuumutusindikaator
asendub.
Kõigi ahjufunktsioonide puhul ei ole see
funktsioon kättesaadav.
6.14 Jääkkuumus
6.12 Kuumutusindikaator
Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse
ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
jääkkuumuse näit. Seda soojust saab
kasutada toidu soojashoidmiseks.
7. KELLA FUNKTSIOONID
7.1 Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsi‐
oon
Kui määrate kellafunktsioonile aja,
alustatakse pöördloendust 5 sekundi
pärast.
Rakendus
Minutilugeja Pöördloenduse valimi‐
seks (maks. 2 h 30
min). See funktsioon ei
mõjuta ahju tööd. Selle
saate sisse lülitada ka
siis, kui ahi on välja lüli‐
tatud.
Funktsiooni aktiveerimi‐
seks kasutage . Mi‐
nutite valimiseks vajuta‐
ge
või
; käivita‐
miseks puudutage
Kestus
Lõpp
.
Ahju tööaja valimiseks
(maks 23 h 59 min).
Küpsetusrežiimi väljalü‐
litusaja valimiseks
(maks. 23 h 59 min).
Kui kasutate kella
funktsioone: Kestus, Lõpp,
lülitab ahi kütteelemendid
välja pärast 90 % valitud aja
möödumist. Ahi kasutab
jääkkuumust, et jätkata
küpsetusprotsessi, kuni aeg
saab täis (3 - 20 minutit).
EESTI
7.2 Kellafunktsioonide
valimine
Enne kui kasutate
funktsioone: Kestus ja Lõpp,
tuleb valida küpsetusrežiim
ja temperatuur. Ahi lülitub
automaatselt välja.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
võite kasutada koos, kui
soovite mingil kindlal ajal
ahju automaatselt sisse ja
hiljem välja lülitada.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp
koos toidutermomeetriga
kasutada ei saa.
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest nuppu , kuni
ekraanil kuvatakse vajalik
kellafunktsioon ja vastav sümbol.
3. Vajutage
valimiseks.
või
vajaliku aja
•
Funktsioon: Kestus on valitud.
Funktsioon: Heat + Hold hoiab toitu 30
minutit 80 °C juures. See lülitub sisse
pärast küpsetuse või röstimise lõppu.
Funktsiooni saate välja lülitada menüüs:
Üldseaded.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Valige temperatuur üle 80 °C.
4. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Heat + Hold.
.
5. Kinnitamiseks vajutage
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
7.4 Küpsetusaja pikendamine
Funktsioon: Küpsetusaja pikendamine
pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast
valiku Kestus lõppemist.
Ei ühildu toidutermomeetrit
kasutavate
küpsetusrežiimidega.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
Ahi lülitub välja. Ekraanil kuvatakse
teade.
5. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
1. Küpsetamise lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda
sümbolit.
Ekraanil kuvatakse teade.
7.3 Heat + Hold
tühistamiseks vajutage .
3. Valige funktsiooni pikkus.
Tingimused funktsiooni kasutamiseks:
•
Valitud temperatuur on kõrgem kui 80
°C.
23
2. Sisselülitamiseks vajutage
4. Vajutage
;
.
8. AUTOMAATPROGRAMMID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Retseptid võrgus
Automaatprogrammide retsepte leiate
meie kodulehelt.Sobiva retseptiraamatu
leidmiseks otsige üles seadme PNCnumber, mis asub ahjuõõnsuse esiraami
andmeplaadil.
8.2 Retseptid koos valikuga
"Retseptiraamat"
Selle ahju juurde kuulub retseptide kogu.
Neid retsepte te muuta ei saa.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Retseptid.
.
Kinnitamiseks vajutage
3. Valige kategooria ja roog.
Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige retsept. Kinnitamiseks
vajutage
.
24
www.aeg.com
9. TARVIKUTE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Toiduandur
Toiduandur mõõdab täpselt toidu
sisemist temperatuuri. Kui liha saavutab
valitud temperatuuri, lülitub seade välja.
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:
•
•
ahju temperatuuri (minimaalselt 120
°C),
toidu sisetemperatuuri.
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult seadmega
kaasasolevat toiduandurit ja
originaalvaruosi.
Parima tulemuse saamiseks:
• Toiduained peaksid olema
toatemperatuuril.
• Toiduandurit ei saa kasutada vedelate
toitudega.
• Küpsemise ajal peab toiduandur
olema toidu sees ja selle teine ots
vastavas pesas.
• Kasutage soovitatavaid
sisetemperatuuri seadeid. Vt jaotist
"Vihjeid ja näpunäiteid".
Seade arvutab välja
küpsetuse ligikaudse
lõpuaja. See oleneb toidu
kogusest, valitud
ahjufunktsioonist ja
temperatuurist.
Toidukategooriad: liha,
linnuliha ja kala
1. Lülitage seade sisse.
2. Suruge toiduanduri ots liha või kala
keskele, kõige paksemasse ossa.
Jälgige, et toiduandur oleks vähemalt
3/4 ulatuses toidu sees.
3. Pistke toiduanduri pistik seadme
esiseinal olevasse spetsiaalsesse
pessa.
Ekraanil kuvatakse toiduanduri sümbol.
4. Toidu sisetemperatuuri valimiseks
vajutage vähemalt 5 sekundi jooksul
nuppu
või
.
5. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
6. Toidu sisetemperatuuri muutmiseks
vajutage .
Kui toit saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab helisignaal.
Seade lülitub automaatselt välja.
7. Puudutage mõnda sümbolit, et
signaal peatada.
8. Eemaldage toiduanduri pistik pesast
ja tõstke toit seadmest välja.
HOIATUS!
Põletusoht: toiduandur võib
olla väga tuline. Olge
ettevaatlik, kui te selle välja
tõmbate ja toidu seest
eemaldate.
Toidu kategooria: vormiroog
1. Lülitage seade sisse.
EESTI
2. Pange pool koostisainetest
küpsetusvormi.
3. Suruge toiduanduri ots täpselt
vormiroa keskossa. Küpsemise ajal
peaks toiduandur püsima ühes kohas
paigal. Kasutage selleks mõnda
tahkemat koostisainet. Toiduanduri
silikoonist käepide peaks toetuma
küpsetusnõu servale. Toiduanduri ots
ei tohiks puutuda vastu
küpsetusvormi põhja.
25
Kui toit saavutab määratud temperatuuri,
kõlab helisignaal. Seade lülitub
automaatselt välja.
9. Puudutage mõnda sümbolit, et
signaal peatada.
10. Eemaldage toiduanduri pistik pesast
ja tõstke toit seadmest välja.
HOIATUS!
Põletusoht: toiduandur võib
olla väga tuline. Olge
ettevaatlik, kui te selle välja
tõmbate ja toidu seest
eemaldate.
9.2 Tarvikute sisestamine
Ahjurest:
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele .
4. Toiduandur peaks olema kaetud
ülejäänud koostisainetega.
5. Pistke toiduanduri pistik seadme
esiseinal olevasse spetsiaalsesse
pessa.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
Ekraanil kuvatakse toiduanduri sümbol.
6. Toidu sisetemperatuuri valimiseks
vajutage vähemalt 5 sekundi jooksul
või
.
nuppu
7. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
8. Toidu sisetemperatuuri muutmiseks
vajutage
.
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
26
www.aeg.com
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
Sügav pann:
Asetage sügav pann teleskoopsiinidele.
9.3 Teleskoopsiinid –
tarvikute sisestamine
Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid
mugavamalt sisse lükata ja välja võtta.
ETTEVAATUST!
Ärge peske teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
Traatrest koos sügava panniga:
Pange traatrest ja sügav pann koos
teleskoopsiinidele.
ETTEVAATUST!
Enne ukse sulgemist peavad
teleskoopsiinid olema
täielikult ahju sisse lükatud.
Traatrest:
Paigutage traatrest teleskoopsiinidele nii,
et selle jalad jäävad allapoole.
Kõrge serv traatresti ümber
takistab ahjunõude
mahalibisemist.
10. LISAFUNKTSIOONID
10.1 Lemmikud
Teil on võimalik salvestada oma
lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või
küpsetusrežiime). Need on saadaval
menüüs: Lemmikud. Salvestada saab 20
programmi.
Programmi salvestamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või
automaatprogramm.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: SALVESTA.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Ekraanil kuvatakse esimest vaba
mälukohta.
5. Kinnitamiseks vajutage
.
6. Sisestage programmi nimi.
Esimene täht vilgub.
EESTI
7. Tähe muutmiseks vajutage
või
.
8. Vajutage
.
Järgmine täht vilgub.
9. Vajadusel korrake 7. sammu.
10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke
.
Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui
ekraanil kuvatakse esimene vaba
mälukoht, vajutage
või
ja
vajutage
, et olemasolev programm
üle kirjutada.
Programmi nime saate muuta menüüs:
Muuda programmi nime.
Programmi käivitamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Lemmikud.
3. Kinnitamiseks vajutage
.
4. Valige oma lemmikprogrammi nimi.
5. Kinnitamiseks vajutage
.
Vajutage , et pääseda otse menüüsse:
Lemmikud. Seda saate kasutada ka siis,
kui seade on välja lülitatud.
10.2 Lapseluku kasutamine
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa
ahju kogemata sisse lülitada.
1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage
. Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage
järjest
; kinnitamiseks vajutage
10.3 Nuppude lukustus
See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi
kogemata muutmise. Võite selle sisse
lülitada ainult siis, kui ahi töötab.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või seade.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Nuppude lukustus.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
.
Kui lülitate ahju välja, lülitub
välja ka funktsioon.
10.4 Set + Go
Funktsioon võimaldab valida
küpsetusrežiimi (või programmi) ja see
hiljem mõnda sümbolit puudutades
käivitada.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Kestus.
4. Valige aeg.
5. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Set + Go.
6. Kinnitamiseks vajutage
.
Funktsiooni käivitamiseks vajutage
mõnda sümbolit (välja arvatud ): Set +
Go. Valitud küpsetusrežiim käivitub.
Küpsetusrežiimi lõppedes kostab
helisignaal.
•
•
.
ja , kuni
2. Vajutage üheaegselt
ekraanil kuvatakse teade .
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
27
Nuppude lukustus on
sees, kui küpsetusrežiim
töötab.
Menüü: Üldseaded
võimaldab lülitada
funktsiooni: Set + Go
sisse ja välja.
10.5 Automaatne väljalülitus
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet
ei muuda.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
28
www.aeg.com
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus,
Toidutermomeeter,Kestus, Lõpp.
10.6 Ekraani heledus
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
•
•
Ööheledus – kui ahi on välja lülitatud,
on ekraani heledus madalam kella
22:00:00 kuni 06:00:00.
Päevaheledus:
– kui ahi on sisse lülitatud.
– kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sümbolit (välja arvatud
SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan
järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
– kui ahi on välja lülitatud ja te valite
funktsiooni: Minutilugeja. Kui
funktsioon lõpeb, lülitub ekraan
tagasi ööheleduse režiimi.
10.7 Jahutusventilaator
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme
pinnad jahedana. Kui lülitate ahju välja,
siis jätkab jahutusventilaator töötamist
kuni seadme mahajahtumiseni.
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tabelites esitatud
temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud. Täpsemalt
sõltuvad need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
11.1 Soovitused
küpsetamiseks
Teie uus ahi võib küpsetada erinevalt kui
teie varasem seade. Alltoodud tabelites
on toodud kindlat tüüpi toitude
temperatuuri, küpsetusaja ja
riiulitasandite soovitatavad seaded.
Kui te ei leia mõne retsepti jaoks täpseid
seadeid, kasutage sarnaste toitude omi.
11.2 Ukse sisekülg
Ukse siseküljelt leiate järgmised
andmed:
•
•
ahjutasandite numbrid.
andmed küpsetusrežiimide kohta ning
toitude soovitatavad ahjutasandid ja
temperatuurid.
11.3 Nõuandeid ahju
küpsetusfunktsioonide
kasutamiseks
Soojashoidmine
Funktsioon võimaldab hoida toitu soojas.
Temperatuur on automaatselt 80 °C.
Nõude soojendamine
Selle funktsiooniga saate enne
serveerimist soojendada taldrikuid ja
nõusid. Temperatuur on automaatselt 70
°C.
Pange taldrikud ja nõud ühtlaste
virnadena traatrestile. Kasutage esimest
tasandit. Poole soojendusaja möödudes
tõstke taldrikud ringi.
Taina kergitamine
See funktsioon võimaldab kergitada
pärmitainast. Pange tainas suurde
kaussi. Kasutage esimest tasandit.
Valige funktsioon: Taina kergitamine ja
küpsetusaeg.
Sulatamine
Eemaldage pakend ning asetage toit
taldrikule. Ärge toitu kinni katke, sest see
võib külmumisaega pikendada. Kasutage
esimest tasandit.
EESTI
29
11.4 Vaakumküpsetusrežiim
Selle funktsiooni puhul kasutatakse
tavalisest madalamat
küpsetustemperatuuri.
Vaakumküpsetusrežiim soovitused
Kasutage kvaliteetset ja värsket
toorainet. Puhastage toit alati enne
küpsetamist. Olge tooreste munadega
ettevaatlik.
Madalad temperatuurid sobivad ainult
sellistele toiduainetele, mida võib toorelt
süüa.
Ärge küpsetage toitu pikalt, kui kasutate
alla 60 °C jäävaid temperatuure.
Alkoholi sisaldavat toorainet tuleb enne
vaakumpakendamist keeta.
VEISELIHA
Veise- / vasikafi‐
lee
(°C)
(min)
Poolküps, 4 cm
paks, 0,8 kg
60
110 - 120
Täisküps, 4 cm
paks, 0,8 kg
65
90 - 100
LAMBALIHA / ULUKILIHA
Asetage vaakumkotid restile üksteise
kõrvale.
Küpsetatud toitu võib külmikus hoida 2 3 päeva. Jahutage toit kiiresti (kasutage
jäänõud).
(°C)
(min)
Lambaliha vähe‐
küps, 3 cm paks,
0,6 - 0,65 kg
60
180 - 190
Vaakumpakendamine
Kasutage ainult sous-videküpsetamiseks soovitatud vaakumkotte
ja vaakumsulgurit. Vedelikke saab
vaakumpakendada vaid seda tüüpi
vaakumsulguris.
Lambaliha kesk‐
mine, 3 cm, 0,6 0,65 kg
65
105 - 115
Metssealiha, 3
cm, 0,6 - 0,65 kg
90
60 - 70
Ärge korduvkasutage vaakumkotte.
Küülikuliha, 1,5
cm, 0,6 - 0,65 kg
70
50 - 60
Ärge kasutage seda funktsiooni
järelejäänud toitude soojendamiseks.
Kiiremate ja paremate tulemuste
saamiseks valige maksimaalne
vaakumtase.
Et vaakumkott oleks turvaliselt kinni,
veenduge, et kinnituskoht oleks puhas.
LINNULIHA
Enne sulgemist kontrollige, et
vaakumkoti sisemised servad oleksid
puhtad.
(°C)
(min)
11.5 Vaakumküpsetusrežiim:
liha
Kanafilee, 3 cm, 0,75
kg
70
70 - 80
Kasutage ainult ilma kondita liha, et
vältida vaakumkottide purunemist.
Pardifilee, 2 cm, 0,9
kg
60
140 160
Enne vaakumpakendamist praadige
linnulihatükke, nahk allpool.
Kalkunifilee, 2 cm,
0,8 kg
70
75 - 85
Kasutage kolmandat tasandit.
30
www.aeg.com
11.6 Vaakumküpsetusrežiim:
kala ja mereannid
Enne vaakumkotti panemist kuivatage
kalafileed köögipaberiga.
Karpide valmistamisel lisage vaakumkotti
tassitäis vett.
KÖÖGIVILI
Valige temperatuuriks 90 °C.
Kasutage kolmandat tasandit.
(min)
KALA JA MEREANNID
Spargel, roheline, terve, 0,7–0,8
kg
40 - 50
Spargel, valge, terve, 0,7–0,8 kg 50 - 60
(°C)
(min)
25
Suvikõrvits, 1 cm viilud, 0,7–0,8
kg
35 - 40
Merilatikas, 4 fileed, 1 cm 70
paks, 0,5 kg
25
Baklažaan, 1 cm viilud, 0,7–0,8
kg
30 - 35
Huntahven, 4 fileed, 1 cm 70
paks, 0,5 kg
Kõrvits, 2 cm tükid, 0,7–0,8 kg
25 - 30
Tursk, 2 fileed, 2 cm
paks, 0,65 kg
65
70 75
Kammkarbid, 0,65 kg
60
100 110
Karbid, terved, 1 kg
95
20 25
Kooritud krevetid, 0,5 kg
75
25 30
Kaheksajalg, 1 kg
85
100 110
Porru, ribad või viilud, 0,6–0,7 kg 40 - 45
Forell, 2 fileed, 1,5 cm
paks, 0,65 kg
65
55 65
Paprika, ribad või sektorid, 0,7–
0,8 kg
35 - 40
Lõhefilee, 3 cm paks, 0,8
kg
65
100 110
Seller, 1 cm viilud, 0,7–0,8 kg
40 - 45
Et lõhest või forellist ei hakkaks välja
valguma valkainet, leotage kala enne
vaakumkotti panekut 10% soolalahuses
(100 g soola 1 liitri vee kohta) 30 minutit
ja kuivatage köögipaberiga.
11.7 Vaakumküpsetusrežiim:
köögivili
Artišokkide värvi säilitamiseks pange
need pärast puhastamist ja tükeldamist
vette, kuhu on lisatud sidrunimahla.
Kasutage kolmandat tasandit.
KÖÖGIVILI
Valige temperatuuriks 95 °C.
(min)
Porgandid, 0,5 cm viilud, 0,7–0,8 35 - 45
kg
Juurseller, 1 cm viilud, 0,7–0,8
kg
45 - 50
Apteegitill, 1 cm viilud, 0,7–0,8
kg
35 - 45
Kartulid, 1 cm viilud, 0,8–1 kg
35 - 45
Artišokid, sektorid, 0,4–0,6 kg
45 - 55
EESTI
11.8 Vaakumküpsetusrežiim:
puuviljad ja magustoidud
Õunte ja pirnide värvi säilitamiseks
pange need pärast puhastamist ja
tükeldamist vette, kuhu on lisatud
sidrunimahla.
Kasutage kolmandat tasandit.
31
Steriliseerimine
Selle funktsiooniga saate steriliseerida
nõusid (nt imikupudeleid).
Paigutage puhtad nõud avausega allpool
ahjuriiuli keskele esimesel ahjutasandil.
Kallake sahtlisse maksimaalses koguses
vett ja valige ajaks 40 min.
Küpsetamine
PUUVILI
(°C)
(min)
Virsikud, 4, poolitatud
90
20 - 25
Ploomid, poolitatud,
0,6 kg
90
10 - 15
Mangod, 2, tükeldatud 90
2 cm kuubikuteks
10 - 15
Pirnid, 4, poolitatud
90
15 - 30
Nektariinid, 4, poolita‐ 90
tud
20 - 25
Ananassid, 1 cm vii‐
lud, 0,6 kg
90
20 - 25
Õunad, 4, sektorid
95
25 - 30
Vanillikreem x 2, 350
g kottides
85
20 - 22
11.9 Auruküpsetus
Kasutage ainult kuumakindlaid ja
roostevabu või kroomitud terasest
nõusid.
Kui küpsetate rohkem kui ühel
ahjutasandil, siis jälgige, et
küpsetusplaatide vahele jääks õhu
ringlemiseks piisavalt ruumi.
Alustage küpsetamist külma ahjuga, kui
alltoodud tabelis ei ole eelkuumutamist
soovitatud.
11.10 Tugev aurutus
Olge töötava ahjuga ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda kuuma
auru.
See funktsioon võimaldab teil valmistada
igat tüüpi toitu, värsket või külmutatud.
Seda võib kasutada köögivilja, liha, kala,
pasta, riisi, manna ja munade
küpsetamisel, soojendamisel,
sulatamisel, pošeerimisel või
blanšeerimisel.
Ühe küpsetussessiooni ajal võite
valmistada mitmest roast koosneva eine.
Et tagada kõigi toitude üheaegne
valmimine, alustage kõige pikema
küpsemisajaga toidust ja lisage siis
vastavalt küpsetustabelites toodud
aegadele ülejäänud road
Näide: Selle küpsetussessiooni kogu‐
kestus on 40 min. Kõigepealt pange
ahju Keedetud kartulid, sektorid, 20
min pärast lisage Lõhefilee ja 30 min
pärast Brokoli, õisikud.
(min)
Keedetud kartulid,
sektorid
40
Lõhefilee
20
Brokoli, õisikud
10
Kui te valmistate erinevaid toite samal
ajal, kasutage suurimat nõutavat
veekogust.
Kasutage teist tasandit.
32
www.aeg.com
KÖÖGIVILI
KÖÖGIVILI
Valige temperatuuriks 99 °C.
(min)
Valige temperatuuriks 99 °C.
(min)
8 - 10
Brokoli, õisikud, eelsoojen‐
dage tühi ahi
10
Kooritud tomatid
10 - 15
Spinat, värske
10 - 15
Suvikõrvits, viilud
15
Juurvili, blanšeeritud
15 - 20
Seeneviilud
15 - 20
Paprikaribad
15 - 25
25 - 35
Nuikapsas, ribad
25 - 35
Valged aedoad
30 - 40
Maisivardad
35 - 45
Aed-mustjuur
35 - 45
Lillkapsas, terve
35 - 45
Rohelised oad
40 - 45
Valge või punane kapsas,
ribad
Brokoli, terve
50 - 60
Artišokid
15 - 25
Spargel, roheline
55 - 65
15 - 25
Baklažaanid
Kuivatatud oad, leotatud,
vesi / oad 2:1
15 - 25
Kõrvits, kuubikud
60 - 90
Hapukapsas
15 - 25
Tomatid
70 - 90
Peet
20 - 25
Oad, blanšeeritud
20 - 25
Lambasalat, õisikud
20 - 25
Kähar peakapsas
20 - 30
Seller, tükeldatud
20 - 30
Porrulauk, viilud
20 - 30
Herned
20 - 30
Lestherned / Salatherned
20 - 30
Maguskartulid
20 - 30
Apteegitill
20 - 30
Porgandid
25 - 35
Spargel, valge
25 - 35
Rooskapsas
25 - 35
Lillkapsas, õisikud
KÕRVALROAD / LISANDID
Valige temperatuuriks 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskuss, vesi / kuskuss 1:1
15 - 25
Värske tagliatelle
20 - 25
Mannavorm, piim / manna
3,5:1
20 - 30
Läätsed, punased, vesi /
läätsed 1:1
25 - 30
Spaetzle
EESTI
KÕRVALROAD / LISANDID
Valige temperatuuriks 99 °C.
(min)
25 - 35
Bulgurnisu, vesi / bulgur 1:1
25 - 35
Pärmiknedlikud
30 - 35
Aromaatne riis, vesi / riis
1:1
30 - 40
Keedetud kartulid, sektorid
35 - 45
Leivaknedlikud
35 - 45
Kartuliknedlikud
35 - 45
Riis, vesi / riis 1:1, kuid vee
ja riisi suhe võib muutuda
olenevalt kasutatava riisi
tüübist
40 - 50
Polenta, vedelik 3:1
40 - 55
Riisipuding, piim / riis 2,5:1
45 - 55
Koorimata kartulid, keskmi‐
sed
55 - 60
Läätsed, pruunid ja roheli‐
sed, vesi / läätsed 2:1
KALA
(min)
(°C)
15 20
Õhuke kalafilee
75 - 80
20 25
Krevetid, värsked
75 - 85
20 30
Karbid
100
20 30
Lõhefilee
85
20 30
Forell, 0,25 kg
85
30 40
Krevetid, külmutatud
75 - 85
40 45
Lõheforell, 1 kg
85
LIHA
(min)
(°C)
15 20
Chipolata-vorstid
80
PUUVILI
20 30
Baieri vasikaliha‐
vorst / Valge vorst
80
Valige temperatuuriks 99 °C.
20 30
Viini vorstid
80
25 35
Pošeeritud kanarind
90
55 65
Keedusink, 1 kg
99
60 70
Kana, pošeeritud, 1 1,2 kg
99
(min)
10 - 15
Õunaviilud
10 - 15
Kuumutatud marjad
10 - 20
Sulatatud šokolaad
20 - 25
Puuviljakompott
33
34
www.aeg.com
MUNAD
LIHA
(min)
Valige temperatuuriks 99 °C.
(°C)
70 90
Kasseler, pošeeritud
90
80 90
Vasikaliha / Sea sel‐
jatükk, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
(min)
18 - 21
Munad, kõvaks keedetud
11.11 Kombineeritud
funktsioonid: Turbogrill +
Tugev aurutus
Võite neid funktsioone kombineerida liha,
juurvilja ja lisandite valmistamiseks
samal ajal.
MUNAD
Valige temperatuuriks 99 °C.
(min)
10 - 11
Munad, pehmeks keedetud
12 - 13
Munad, keskmiselt keedetud
1. Valige funktsioon: Turbogrill liha
küpsetamiseks.
2. Lisage ettevalmistatud juurviljad ja
lisandid.
3. Laske ahju temperatuuril langeda
umbes 90 °C juurde. Kiiremaks
jahutamiseks avage ahju uks, seades
selle umbes 15 minutiks esimesse
positsiooni.
4. Valige funktsioon: Tugev aurutus.
Küpsetage toite koos seni, kuni kõik
on valmis.
Kasutage esimest tasandit lihaga ja kolmandat tasandit köögiviljadega.
Turbogrill
Esimene samm: küpsetage liha
Tugev aurutus
Teine samm: lisage köögivili
(°C)
(min)
(°C)
(min)
180
60 - 70
99
40 - 50
Seapraad, 1 kg / 180
Kartulid / Köögi‐
vili, kaste
60 - 70
99
30 - 40
Rostbiif, 1 kg /
Rooskapsas,
polenta
EESTI
Turbogrill
Esimene samm: küpsetage liha
Tugev aurutus
Teine samm: lisage köögivili
(°C)
(min)
(°C)
(min)
50 - 60
99
30 - 40
Vasikapraad, 1 180
kg / Riis / Köögi‐
viljad
11.13 Keskmine niiskus
11.12 Kõrge niiskus
Kasutage teist tasandit.
(°C)
35
Kasutage teist tasandit.
(min)
Õhuke kalafilee 85
15 - 25
Küpsetatud
munad
90 - 110
15 - 30
Väiksed kalad,
kuni 0,35 kg
90
20 - 30
Paks kalafilee
90
25 - 35
Kala, terve, ku‐ 90
ni 1 kg
30 - 40
Keedukreem,
täidisega piru‐
kad vormides
90
35 - 45
Terriin
90
Knedlikud
120 - 130
(°C)
(min)
Magusad pärmi‐ 170 - 180
taignaküpseti‐
sed
20 - 35
Kuklid
180 - 200
25 - 35
Küpsetatud ka‐
lafilee
170 - 180
25 - 40
Magus sai
160 - 170
30 - 45
Küpsetatud kala 170 - 180
35 - 45
Magusad ahju‐
road
160 - 180
45 - 60
40 - 50
Erinevat tüüpi
180 - 190
leivad, 0,5 - 1 kg
45 - 60
40 - 50
Searibi
75 - 100
140 - 150
Stoovitud / Paja‐ 140 - 150
praad
100 - 140
11.14 Madal niiskus
Kui pole öeldud teisiti, kasutage teist
tasandit.
36
www.aeg.com
(°C)
(min)
Valmistaignast saia‐
kesed
200
15 - 20
Valmistaignast ba‐
guette'id, 40 - 50 g
200
15 - 20
Kuklid, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Külmutatud valmis‐
taignast baguette'id,
40 - 50 g
200
25 - 35
Pikkpoiss, toores,
0,5 kg
180
30 - 40
Segage 0,25 kg jogurtit 1 l piimaga.
Kallake saadud segu jogurtipurkidesse.
Pastavorm
170 190
40 - 50
Kui kasutate toorpiima, keetke seda
enne ja laske jahtuda tasemeni 40 °C.
Lasanje
170 180
45 - 55
Leib, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kartuligratään
160 170
50 - 60
Kanaliha, 1 kg
180 210
50 - 60
Sea seljatükk, suit‐
sutatud, 0.6 - 1 kg,
leotage 2 tundi
160 180
60 - 70
Rostbiif, 1 kg
180 200
60 - 90
Part, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Vasikapraad, 1 kg
180
80 - 90
Seapraad, 1 kg
160 180
90 - 100
Hani, 3 kg, kasutage 170
esimest tasandit
(min)
Ühe-taldriku-road
110
10 - 15
Pasta
110
10 - 15
Riis
110
10 - 15
Knedlikud
110
15 - 25
11.16 Jogurtifunktsioon
Selle funktsiooni abil saate valmistada
jogurtit.
Kasutage teist tasandit.
(h)
130 - 170
11.15 Kuumutamine auruga
Kasutage teist tasandit.
(°C)
Jogurt, kreemine
5-6
Jogurt, paks
7-8
11.17 Küpsetamine
Esimesel korral kasutage madalamat
temperatuuri.
Kui küpsetate kooke rohkem kui ühel
ahjutasandil, võib küpsetusaega 10-15
minuti võrra pikendada.
Eri kõrgusel küpsetatavad koogid ja
küpsetised ei pruunistu alati võrdselt.
Ebaühtlase pruunistamise puhul pole
vaja temperatuuriseadistust muuta.
Küpsetamise käigus erinevused
võrdsustuvad.
Küpsetamise ajal võivad ahjuplaadid
veidi kõveraks minna. Kui plaadid jälle
maha jahtuvad, taastub esialgne kuju.
EESTI
37
11.18 Nõuandeid küpsetamiseks
Küpsetamise tulemu‐
sed
Võimalik põhjus
Lahendus
Koogi põhi ei ole piisa‐
valt küpsenud.
Vale ahjutasand.
Pange kook madalamale ahjuta‐
sandile.
Kook vajub kokku ja
Ahju temperatuur on liiga
Järgmine kord valige veidi mada‐
muutub nätskeks või trii‐ kõrge.
lam ahju temperatuur.
buliseks.
Küpsetusaeg on liiga lühike. Järgmine kord valige pikem küp‐
setusaeg ja madalam ahju tempe‐
ratuur.
Kook on liiga kuiv.
Kook pruunistub eba‐
ühtlaselt.
Kook ei saa antud ret‐
septis toodud küpsetu‐
sajaga valmis.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmine kord seadke veidi kõr‐
gem ahju temperatuur.
Küpsetusaeg on liiga pikk.
Järgmine kord seadke lühem küp‐
setusaeg.
Ahju temperatuur on liiga
kõrge ja küpsetusaeg liiga
lühike.
Seade madalam ahju temperatuur
ja pikem küpsetusaeg.
Koogitainas ei ole ühtlaselt
jaotunud.
Järgmine kord jaotage koogitai‐
nas küpsetusplaadil ühtlaselt.
Ahju temperatuur on liiga
madal.
Järgmisel küpsetamisel seadke
veidi kõrgem ahju temperatuur.
11.19 Küpsetamine ühel ahjutasandil
KÜPSETAMINE VORMIDES
(°C)
(min)
Gugelhupf / Nupsu‐ Pöördõhk
sai
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kook /
Puuviljakoogid
Pöördõhk
140 - 160
70 - 90
1
Koogipõhi – mure‐ Pöördõhk
taignast, eelsoojen‐
dage tühi ahi
150 - 160
20 - 30
2
Koogipõhi – bis‐
kviittaignast
Pöördõhk
150 - 170
20 - 25
2
Juustukook
Ülemine + alumi‐
ne kuumutus
170 - 190
60 - 90
1
38
www.aeg.com
KOOGID / KÜPSETISED / SAIAD KÜPSETUSPLAADIL
Eelkuumutage tühja ahju, kui pole öeldud teisiti.
(°C)
(min)
Palmiksai / Rosett,
eelsoojendamine
pole vajalik
Ülemine + alumi‐ 170 - 190
ne kuumutus
30 - 40
3
Jõulusai
Ülemine + alumi‐ 160 - 180
ne kuumutus
50 - 70
2
Rukkileib:
Ülemine + alumi‐ esimene: 230
ne kuumutus
seejärel: 160 180
20
1
Tuuletaskud /
Ekleerid
Ülemine + alumi‐ 190 - 210
ne kuumutus
20 - 35
3
Rullbiskviit,
Ülemine + alumi‐ 180 - 200
ne kuumutus
10 - 20
3
150 - 160
20 - 40
3
Purukattega mand‐ Ülemine + alumi‐ 190 - 210
likook / Suhkrukoo‐ ne kuumutus
gid
20 - 30
3
Puuviljakoogid,
eelsoojendamine
pole vajalik
35 - 55
3
40 - 60
3
Kuiv purukook, eel‐ Pöördõhk
soojendamine pole
vajalik
Ülemine + alumi‐ 180
ne kuumutus
Õrna kattega (nt
Ülemine + alumi‐ 160 - 180
kohupiim, koor,
ne kuumutus
keedukreem) pär‐
mitaignaküpsetised
30 - 60
EESTI
KÜPSISED
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(min)
Liivatainas / Biskviittai‐
nas
Pöördõhk
150 - 160
15 - 25
Beseed
Pöördõhk
80 - 100
120 - 150
Makroonid
Pöördõhk
100 - 120
30 - 50
Pärmitaignaküpsised
Pöördõhk
150 - 160
20 - 40
Lehttaignaküpsetised,
eelsoojendage tühi ahi
Pöördõhk
170 - 180
20 - 30
Saiakesed, eelsoojen‐
dage tühi ahi
Ülemine + alumine
kuumutus
190 - 210
10 - 25
11.20 Vormiroad ja gratäänid
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
Pastavorm
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
45 - 60
Lasanje
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
25 - 40
Köögiviljagratään, eel‐
soojendage tühi ahi
Turbogrill
170 - 190
15 - 35
Juustukattega baguet‐
te'id
Pöördõhk
160 - 170
15 - 30
Riisipuder
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
40 - 60
Kalavormid
Ülemine + alumine kuu‐
mutus
180 - 200
30 - 60
Täidetud köögiviljad
Pöördõhk
160 - 170
30 - 60
39
40
www.aeg.com
11.21 Küpsetamine mitmel
tasandil
KÜPSISED
Kasutage funktsiooni: Pöördõhk.
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
KOOGID / KÜPSETISED /
SAIAD KÜPSETUSPLAADIL
(°C)
(min)
Tuuletaskud / Ekleerid,
eelsoojendage tühi ahi
160 180
25 - 45
Kuiv purukook
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Pärmitaignaküpsised
160 170
30 - 60
Lehttaignaküpsetised,
eelsoojendage tühi ahi
170 180
30 - 50
Saiakesed
180
20 - 30
11.22 Nõuanded röstimiseks
Kasutage kuumakindlaid ahjunõusid.
Taise liha röstimisel katke see.
Küpsetage suuri lihatükke otse
ahjuplaadil või ahjuplaadile asetatud
traatrestil.
KÜPSISED
Kallake plaadile veidi vett, et hoida ära
väljanõrguva rasva kõrbemist.
(°C)
(min)
Muretaignast küpsised
150 160
20 - 40
Beseed
80 100
130 170
Makroonid
100 120
40 - 80
Pöörake praadi, kui 1/2–2/3
küpsetusajast on möödunud.
Küpsetatavad liha- või kalatükid peaks
kaaluma vähemalt 1 kg.
Küpsetamise ajal kastke sageli liha
praeleemega.
11.23 Röstimine
Kasutage esimest tasandit.
VEISELIHA
(°C)
(min)
Pajapraad
1 - 1,5 kg
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
230
120 - 150
Rostbiif või filee,
väheküps, eelsoo‐
jendage tühi ahi
1 cm paks
Turbogrill
190 - 200
5-6
EESTI
VEISELIHA
Rostbiif või filee,
poolküps, eelsoo‐
jendage tühi ahi
(°C)
(min)
1 cm paks
Turbogrill
180 - 190
6-8
Rostbiif või filee,
1 cm paks
täisküps, eelsoojen‐
dage tühi ahi
Turbogrill
170 - 180
8 - 10
SEALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Abatükk / Kael / Sink,
seljatükk
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Lihalõigud / Searibi
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Pikkpoiss
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Seakoot, eelküpsetatud
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
VASIKALIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikapraad
1
160 - 180
90 - 120
Vasikakoot
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
41
42
www.aeg.com
TALLELIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Tallekoot / Talle‐
praad
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Talle seljatükk
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ULUKILIHA
(kg)
(°C)
(min)
Tagatükk / Jä‐
nesekoib, eel‐
soojendage tühi
ahi
1
Turbogrill
180 - 200
35 - 55
Hirve seljatükk
1.5 - 2
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 200
60 - 90
Tagatükk
1.5 - 2
Ülemine + alu‐
mine kuumutus
180 - 200
60 - 90
LINNULIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Linnuliha portsjonitü‐ 0.2 - 0.25
kid
200 - 220
30 - 50
Pool kana
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kana, broiler
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Part
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
EESTI
LINNULIHA
Kasutage funktsiooni: Turbogrill.
(kg)
(°C)
(min)
Hani
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
KALA
(kg)
Kala, terve
1 - 1.5
Turbogrill
11.24 Leib
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Kasutage teist tasandit.
Eelkuumutamine ei ole soovitatud.
LEIB
(°C)
(min)
Sai
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Nupsusai
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rukkileib
170 - 190
50 - 70
Täisterajahuleib
170 - 190
50 - 70
Täisteraleib
170 - 190
40 - 60
Kuklid
190 - 210
20 - 35
43
44
www.aeg.com
11.25 Krõbedad küpsetised valikuga Pitsa
PITSA
Kasutage esimest tasandit.
(°C)
(min)
Korvikesed
180 - 200
40 - 55
Spinatipirukas
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Šveitsi juus‐
tupirukas
170 - 190
45 - 55
Õunakook, kattega
150 - 170
50 - 60
PITSA
Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju.
Kasutage teist tasandit.
(°C)
(min)
Pitsa, õhukese põhjaga, kasu‐ 210 - 230
tage sügavat panni
15 - 25
Pits, paksu põhjaga
180 - 200
20 - 30
Hapendamata leib
210 - 230
10 - 20
Lehttaignaküpsetis
160 - 180
45 - 55
Elsassi pirukas
210 - 230
15 - 25
Pelmeenid
180 - 200
15 - 25
Köögiviljapirukas
160 - 180
50 - 60
11.26 Grill
Asetage esimesele tasandile plaat rasva
kogumiseks.
Enne küpsetamist eelkuumutage tühja
ahju.
EESTI
45
GRILLIMINE
(°C)
(min)
1. külg
(min)
2. külg
Rostbiif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Veisefilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Sea seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasika seljatükk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Talle seljatükk
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kala, terve, 0,5 - 1 kg 210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Küpsetamine madalal t°
Selle funktsiooniga saate valmistada
taiseid, õrnu liha- ja kalatükke. Ei sobi:
linnulihaga, rasvase seapraevõi
pajapraega.Toidutermomeeter
temperatuur ei tohiks olla kõrgem kui 65
°C.
1. Praadige liha kõrgel kuumusel
mõlemalt poolt 1 - 2 minutit.
2. Asetage liha küpsetusnõusse või
otse ahjurestile. Rasva kogumiseks
asetage resti alla nõu.
Küpsetage alati ilma kaaneta, kui
kasutate seda funktsiooni.
3. Kasutage Toidutermomeeter.
4. Valige funktsioon: Küpsetamine
madalal t°. Esimeseks 10 minutiks
seadke temperatuur vahemikku 80
°C ja 150 °C. Vaikevalik on 90 °C.
Seadke temperatuur valikule
Toidutermomeeter.
5. 10 minuti pärast alandab ahi
temperatuuri automaatselt tasemele
80 °C.
Valige temperatuuriks 120 °C.
(kg)
(min)
Steigid
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Veisefilee
1 - 1.5
90 - 150
3
Rostbiif
1 - 1.5
120 - 150
1
Vasikapraad
1 - 1.5
120 - 150
1
46
www.aeg.com
11.28 Külmutatud toiduained
SULATAMINE
(°C)
(min)
Pitsa, külmutatud
200 - 220
15 - 25
2
Pannipitsa, külmutatud
190 - 210
20 - 25
2
Pitsa, jahutatud
210 - 230
13 - 25
2
Pitsasuupisted, külmutatud
180 - 200
15 - 30
2
Friikartulid, õhukesed
190 - 210
15 - 25
3
Friikartulid, paksud
190 - 210
20 - 30
3
Viilud/kroketid / Viilud/Kroketid
190 - 210
20 - 40
3
Kartulipannkoogid
210 - 230
20 - 30
3
Lasanje / Cannellonid, värsked
170 - 190
35 - 45
2
Lasanje / Cannellonid, külmutatud
160 - 180
40 - 60
2
Küpsetatud juust
170 - 190
20 - 30
3
Kanatiivad
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Hoidistamine
Kasutage ainult ühesuguse suurusega
hoidisepurke.
Ärge kasutage keeratava (keere või
bajonett) kaanega purke ega
metallpurke.
Kasutage esimest tasandit.
Ärge pange küpsetusplaadile rohkem kui
kuus üheliitrist purki.
Täitke purgid võrdselt ning sulgege
klambriga.
Purgid ei tohi üksteise vastu puutuda.
Kallake küpsetusplaadile umbes 1/2 liitrit
vett, et hoida ahjus piisavalt niiskustaset.
Kui purkide sisu hakkab mullitama (1liitriste purkide puhul umbes 35 - 60
minuti pärast), lülitage ahi välja või
alandage temperatuuri kuni 100 °C-ni ( vt
tabelit).
Valige temperatuuriks 160 - 170 °C.
PEHMED PUUVILJAD
(min)
Aeg mullikeste
tekkimiseni
Maasikad / Musti‐
35 - 45
kad / Vaarikad / Küp‐
sed karusmarjad
EESTI
Paremate tulemuste saamiseks lülitage
ahi poole kuivatamise peal välja, tehke
uks lahti ja jätke üheks ööks jahtuma.
LUUVILJALISED
Virsikud /
Ebaküdoo‐
niad / Ploo‐
mid
Ühe plaadi puhul kasutage kolmandat
ahjutasandit.
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
35 - 45
10 - 15
JUURVILI
(min)
Aeg mulli‐
keste tekki‐
miseni
(min)
Jätkake
kuumuta‐
mist 100 °C
Porgandid
50 - 60
5 - 10
Kurgid
50 - 60
-
Segaköögivili 50 - 60
5 - 10
Nuikapsas /
Herned /
Spargel
15 - 20
50 - 60
Kahe plaadi puhul kasutage esimest ja
neljandat ahjutasandit.
JUURVILI
(°C)
(h)
Oad
60 - 70
6-8
Piprad
60 - 70
5-6
Supiköögivili
60 - 70
5-6
Seened
50 - 60
6-8
Ürdid
40 - 50
2-3
Valige temperatuuriks 60 - 70 °C.
PUUVILI
(h)
11.30 Kuivatamine Pöördõhk
Katke ahjuplaadid pärgamendi või
küpsetuspaberiga.
Ploomid
8 - 10
Aprikoosid
8 - 10
Õunaviilud
6-8
Pirnid
6-9
11.31 Toidutermomeeter
VEISELIHA
Toidu sisetemperatuur (°C)
Väheküps
Poolküps
Täisküps
Rostbiif
45
60
70
Sirloin
45
60
70
47
48
www.aeg.com
VEISELIHA
Pikkpoiss
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
80
83
86
SEALIHA
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Sink / Praad
80
84
88
Seljatükid / Sea seljatükk, suitsuta‐
tud / Sea seljatükk, pošeeritud
75
78
82
VASIKALIHA
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Vasikapraad
75
80
85
Vasikakoot
85
88
90
LAMBALIHA / TALLELIHA
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Lambakoot
80
85
88
Lamba seljatükk
75
80
85
Tallepraad / Tallekoot
65
70
75
ULUKILIHA
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Jänese seljatükk / Hirve seljatükk
65
70
75
Jänesekoib / Terve jänes / Hirve
koot
70
75
80
EESTI
LINNULIHA
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
Kanaliha
80
83
86
Part, terve / pool / Kalkun, terve /
rinnatükk
75
80
85
Part, rinnaliha
60
65
70
KOHA)
KALA (LÕHE, FORELL,
Kala, terve / suur / aurutatud / Ka‐
la, terve / suur / röstitud
PAJAROAD – EELKÜPSE‐
TATUD KÖÖGIVILJAD
Suvikõrvitsavorm / Brokolivorm /
Apteegitillivorm
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
60
64
68
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
85
88
91
PAJAROAD – SOOLASED
Cannelloni / Lasanje / Pastavorm
SAD
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
85
88
91
VORMIROAD – MAGU‐
Saiavorm puuviljadega / puuvilja‐
deta / Riisipuder puuviljadega /
puuviljadeta / Magus nuudlivorm
Toidu sisetemperatuur (°C)
Vähem
Poolküps
Rohkem
80
85
90
11.32 Niiske küpsetus
pöördõhuga - soovitatavad
tarvikud
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad
kuumust paremini sisse kui heledad ja
peegelduvad pinnad.
49
50
www.aeg.com
Portsjoninõu
Pitsaplaat
Küpsetusnõu
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
Tume, tuhmi pinnaga
26 cm läbimõõduga
Keraamika
8 cm läbi‐
mõõduga, 5
cm kõrged
Pirukapõhjavorm
Tume, tuhmi pinnaga
28 cm läbimõõduga
11.33 Niiske küpsetus
pöördõhuga
Parimate tulemuste saamiseks järgige
alltoodud tabelis olevaid soovitusi.
Kasutage kolmandat riiulitasandit.
(°C)
(min)
Makaronivorm
200 - 220
45 - 55
Kartuligratään
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasanje
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Saiavorm
190 - 200
55 - 70
Riisipuding
170 - 190
45 - 60
Õunakook biskviittaignast (ümmargune koo‐ 160 - 170
givorm)
70 - 80
Sai
55 - 70
11.34 Teave
testimisasutustele
Testid vastavalt: EN 60350, IEC 60350.
190 - 200
EESTI
KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsetamine vormides
(°C)
(min)
Rasvavaba keeks
Pöördõhk
140 - 150
35 - 50
2
Rasvavaba keeks
Ülemine + alumine
kuumutus
160
35 - 50
2
Õunakook, 2 vormis Ø
20 cm
Pöördõhk
160
60 - 90
2
Õunakook, 2 vormis Ø
20 cm
Ülemine + alumine
kuumutus
180
70 - 90
1
KÜPSETAMINE ÜHEL TASANDIL. Küpsised
Kasutage kolmandat tasandit.
(°C)
(min)
Muretainaküpsetised /
Taignaribad
Pöördõhk
140
25 - 40
Muretainaküpsetised /
Taignaribad, eelsoojenda‐
ge tühi ahi
Ülemine + alumine kuu‐ 160
mutus
20 - 30
Väikesed koogid, 20 tk
küpsetusplaadil, eelsoo‐
jendage tühi ahi
Pöördõhk
150
20 - 35
Väikesed koogid, 20 tk
küpsetusplaadil, eelsoo‐
jendage tühi ahi
Ülemine + alumine kuu‐ 170
mutus
20 - 30
51
52
www.aeg.com
KÜPSETAMINE MITMEL TASANDIL. Küpsised
(°C)
(min)
2 ta‐
sandit
3 tasan‐
dit
Muretainaküpseti‐
sed / Taignaribad
Pöördõhk
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Väikesed koogid, 20
tk küpsetusplaadil,
eelsoojendage tühi
ahi
Pöördõhk
150
23 - 40
1/4
-
GRILLIMINE
Eelsoojendage tühja ahju 5 minutit.
Grill maksimaalse temperatuuriseadega.
(min)
Röstleib/-sai
Grill
1-3
5
Biifsteek, pöörake poole aja
möödudes
Grill
24 - 30
4
11.35 Teave
testimisasutustele
Testid funktsiooni kasutamiseks: Tugev
aurutus.
Testid vastavalt standardile IEC 60350.
EESTI
53
Seadke temperatuuriks 99 °C.
Anum (Gas‐
tronorm)
(g)
Brokoli, eel‐
soojendage
tühi ahi
1 x 2/3auku‐
dega
300
3
13 - 15
Pange küpse‐
tusplaat esime‐
sele ahjutasan‐
dile.
Brokoli, eel‐
soojendage
tühi ahi
2 x 2/3 auku‐
dega
2 x 300
2 ja 4
13 - 15
Pange küpse‐
tusplaat esime‐
sele ahjutasan‐
dile.
Brokoli, eel‐
soojendage
tühi ahi
1 x 2/3auku‐
dega
maks.
3
15 - 18
Pange küpse‐
tusplaat esime‐
sele ahjutasan‐
dile.
Herned, kül‐
mutatud
2 x 2/3 auku‐
dega
2 x 1500
2 ja 4
Kuni kõige
külmema
koha tem‐
peratuur
jõuab ta‐
semeni 85
°C.
Pange küpse‐
tusplaat esime‐
sele ahjutasan‐
dile.
(min)
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks vastavat puhastusainet.
Puhastusva‐
hendid
Eemaldage tugev mustus spetsiaalse ahjupuhastiga.
Ahju sisemusest katlakivi eemaldamiseks puhastage seda väikese kogu‐
se äädikaga.
54
www.aeg.com
Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Toidujääkide kogune‐
mine võib kaasa tuua tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Kuivatage pärast kasutamist ahju sisemust pehme lapiga.
Igapäevane
kasutamine
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuiva‐
da. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Ärge peske
tarvikuid nõudepesumasinas.
Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid tugevatoimeliste puhas‐
tusvahenditega ega teravate esemetega või nõudepesumasinas.
Tarvikud
12.2 Kuidas eemaldada:
riiulitugesid
Enne hooldust veenduge, et ahi on maha
jahtunud. Põletusoht!
Ahju puhastamiseks eemaldage
riiulitoed.
1. Tõmmake tugesid ettevaatlikult üles,
eesmisest fiksaatorist välja.
1
3
2
2. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa
külgseina küljest lahti.
3. Tõmmake toed tagumisest
fiksaatorist välja.
Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi
vastupidises järjekorras.
12.3 Puhastamine auruga
Eemaldage suurem mustus käsitsi.
Külgseinte puhastamiseks eemaldage
tarvikud ja ahjuriiuli tugi.
Aurupuhastusfunktsioonid toetavad
ahjuõõnsuse aurupuhastust.
Enne puhastustoimingu käivitamist
kontrollige, kas ahi on külm.
Kui aurupuhastuse funktsioon on töös,
on valgus kustunud.
1. Täitke veesahtel
maksimumtasemeni.
2. Valige aurupuhastuse funktsioon
menüüst: Puhastamine.
Puhastamine auruga – funktsiooni
kestus on umbes 30 minutit.
a) Lülitage funktsioon sisse.
b) Programmi lõppedes kostab
helisignaal.
c) Signaali väljalülitamiseks
puudutage sensorvälja.
Puhastamine auruga PLUSS –
funktsiooni kestus on umbes 75
minutit.
a) Pihustage ühtlaselt sobivat
pesuvahendit ahjuõõnsusse nii
emailitud kui ka terasest osadele.
b) Lülitage funktsioon sisse.
Programmi esimene faas lõpeb
umbes 50 minuti pärast.
c) Vajutage
.
Puhastustoimingu
lõpuleviimiseks
järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
d) Puhastage ahju sisepinda pehme
mitteabrasiivse käsnaga. Võite
kasutada sooja vett või
ahjupuhastusvahendit.
.
e) Vajutage
Käivitub puhastuse viimane järk.
Selle toiminguosa kestus on
umbes 25 minutit.
3. Pühkige ahju sisepinda pehme
mitteabrasiivse käsnaga. Võite
kasutada sooja vett.
EESTI
4. Eemaldage veesahtlist sinna jäänud
vesi.
Pärast puhastamist hoidke ahju ust
umbes tund aega avatuna. Oodake, kuni
ahi on jahtunud. Kuivatamise
kiirendamiseks võite ahju kuumutada
temperatuuril 150 °C umbes 15 minutit.
Te saate funktsiooni puhastusfunktsiooni
toimet veelgi tõhustada, kui puhastate
ahju käsitsi kohe pärast funktsiooni
lõppu.
12.4 Puhastamise
meeldetuletus
Kui kuvatakse meeldetuletus, tuleb läbi
viia puhastus. Kasutage funktsiooni
Puhastamine auruga PLUSS.
Funktsiooni Puhastamise meeldetuletus
saate sisse/välja lülitada menüüs:
Üldseaded.
12.5 Veesahtli puhastamine
Võtke veesahtel ahjust välja.
1. Eemaldage veesahtli kaas. Tõstke
kaant vastavalt sahtli tagaosas
olevale väljaulatuvale osale.
55
MA
X
MA
X
3. Lükake veesahtel oma kohale.
4. Vajutage veesahtlit ahju poole, kuni
see kohale kinnitub.
12.6 Auru genereerimise
süsteem - Katlakivi
eemaldamine
Kui aurugeneraator töötab, koguneb
selle sisemusse katlakivi (vees sisalduva
kaltsiumi tõttu). See omakorda
halvendab auru kvaliteeti,
aurugeneraatori tööd ja lõpuks ka toidu
kvaliteeti. Katlakivi kogunemise
ärahoidmiseks tuleb aurugeneraatori
süsteemi puhastada.
Eemaldage kõik tarvikud.
MA
X
Funktsiooni valimine menüüs:
Puhastamine. Kasutajaliides juhendab
teid läbi toimingu.
Kogu toimingu kestus on umbes 2 tundi.
2. Võtke ära "lainemurdja". Tõmmake
seda sahtli korpuse küljest, kuni see
välja klõpsatab.
3. Peske veesahtli osad käsitsi puhtaks.
Kasutage kraanivett ja seepi.
Ärge kasutage abrasiivseid švamme.
Ärge peske veesahtlit
nõudepesumasinas.
Pärast osade pesemist pange veesahtel
uuesti kokku.
1. Pange "lainemurdja" oma kohale.
Lükake see veesahtli korpusesse.
2. Pange kohale kaas. Kõigepealt
vajutage eesmine klõpsuga detail
sisse ja suruge see vastu sahtlit.
Selle funktsiooni puhul on valgustus
väljas.
1. Pange grill- / küpsetuspann
esimesele riiulitasandile.
2. Vajutage
.
3. Kallake veesahtlisse 250 ml
katlakivieemaldit.
4. Täitke veesahtel ülejäänud ulatuses
veega (maksimumtasemeni).
5. Sisestage veesahtel.
.
6. Vajutage
See lülitab sisse toimingu esimese järgu:
Katlakivi eemaldamine.
Esimese toiminguosa kestus
on umbes 1 tund ja 40
minutit.
56
www.aeg.com
7. Pärast esimese osa lõppu
tühjendage grill- / küpsetuspann ja
pange siis esimesele riiulitasandile
tagasi.
8. Vajutage
.
9. Täitke veesahtel värske veega.
Vaadake, et veesahtlisse poleks
jäänud katlakivieemaldi jääke.
10. Sisestage veesahtel.
12.8 Auru genereerimise
süsteem - Loputus
Eemaldage kõik tarvikud.
Funktsiooni valimine menüüs:
Puhastamine. Kasutajaliides juhendab
teid läbi toimingu.
Funktsiooni kestus on umbes 30 minutit.
11. Vajutage
.
See lülitab sisse toimingu teise järgu:
Katlakivi eemaldamine. Selle käigus
loputatakse aurugeneraatori süsteemi.
Selle funktsiooni puhul on valgustus
väljas.
Selle toiminguosa kestus on
umbes 35 minutit.
Eemaldage grill- / küpsetuspann pärast
toimingu lõppu.
.
2. Vajutage
3. Täitke veesahtel värske veega.
Kui funktsiooni Katlakivi
eemaldamine õigesti ei
teostata, kuvatakse näidikul
teade, et toimingut tuleb
korrata.
Kui ahi on niiske või märg, kuivatage
seda lapiga. Laske avatud uksega ahjul
täielikult kuivada.
12.7 Katlakivi eemaldamise
meeldetuletus
Katlakivi eemaldamise läbiviimise kohta
on kaks meeldetuletust: Katlakivi
eemaldamine. Need meeldetuletused
lülituvad sisse iga kord, kui te seadme
välja lülitate.
1. Pange küpsetusplaat esimesele
ahjutasandile.
4. Vajutage
.
Eemaldage küpsetusplaat pärast
toimingu lõppu.
12.9 Ukse eemaldamine ja
paigaldamine
Puhastamiseks saate ukse ja seesmised
klaaspaneelid eemaldada. Erinevate
mudelite puhul on klaaspaneelide arv
erinev.
HOIATUS!
Uks on raske.
1. Tehke uks täiesti lahti.
2. Tõstke kahel uksehingel asuvad
kinnitushoovad (A) täiesti üles.
A
"Pehme" meeldetuletuse puhul
soovitatakse teil käivitada
katlakivieemaldus.
"Kõva" meeldetuletus kohustab
katlakivieemaldust läbi viima.
Kui te pärast "kõva"
meeldetuletuse ilmumist
katlakivieemaldust läbi ei vii,
ei saa te aurufunktsioone
kasutada.
Katlakivieemalduse
meeldetuletusi välja lülitada
ei saa.
A
3. Sulgege uks, nii et see jääks umbes
45° nurga alla.
EESTI
57
väiksem paneel, seejärel suurem ja siis
uks.
HOIATUS!
Vaadake, et
tagasipaigutatavad klaasid
oleksid õigetpidi, vastasel
korral võib uksepind üle
kuumeneda.
45°
12.10 Lambi asendamine
4. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada
kinnitusnaga.
2
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
Lamp võib olla kuum.
1. Lülitage ahi välja.
Oodake, kuni ahi on jahtunud.
2. Eemaldage ahi vooluvõrgust.
3. Pange ahju põhjale riie.
Ülemine valgusti
1. Keerake valgusti klaaskatet selle
eemaldamiseks.
B
1
ETTEVAATUST!
Klaasi hooletu käsitsemine,
eriti esipaneeli servade
läheduses, võib põhjustada
klaasi purunemist.
5. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
6. Hoidke ukse klaaspaneele ülaservast
ühekaupa kinni ja tõmmake need,
suunaga üles, juhikust välja
2. Eemaldage metallrõngas ja
puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga .
4. Kinnitage metallrõngas klaaskattele.
5. Paigaldage klaaskate.
Külgmine valgustus
7. Puhastage klaaspaneeli seebiveega.
Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt.
Pärast puhastamist sooritage
ülalkirjeldatud toiming vastupidises
järjekorras. Pange esmalt kohale
1. Ahjuvalgustile ligipääsemiseks
eemaldage vasak riiulitugi.
2. Kasutage katte eemaldamiseks
kruvikeerajat Torx 20.
3. Eemaldage ja puhastage metallraam
ning tihend.
4. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva
kuumakindla lambiga.
5. Paigaldage metallraam ja tihend.
Keerake kruvid kinni.
6. Paigaldage vasakpoolne riiulitugi.
58
www.aeg.com
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Ahju ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Ahi ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas ahi on elek‐
datud või ei ole ühendus kor‐ trivõrku ühendatud õigesti (vt
ralik.
ühendusjoonist).
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell ei ole seadistatud.
Määrake kellaaeg.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te‐
gemata.
Veenduge, kas seadistused
on õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Vt jaotist „Automaatne välja‐
lülitus“.
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt „Lapseluku kasutamine“.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Lamp on katki.
Asendage lamp uuega.
Toidutermomeeter ei tööta.
Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse sise‐
statud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
Ekraanil kuvatakse "F111".
Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse sise‐
statud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
Lahendus
•
•
Toidule ja ahjuõõnde kogu‐
Toit on jäänud liiga kauaks
neb auru ja kondensatsiooni‐ ahju.
vett.
Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektri‐
kilbis olevat peakaitset
või kaitselülitit
Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, pöördu‐
ge klienditeenindusse.
Kui küpsetamine on lõppe‐
nud, tuleb toit ahjust vähe‐
malt 15–20 minuti pärast väl‐
ja võtta.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi on sisse lülitatud, kuid ei Demorežiim on sisse lülita‐
kuumene. Ventilaator ei töö‐ tud.
ta. Ekraanile kuvatakse "De‐
mo".
Vt: "Üldseaded" jaotises
"Igapäevane kasutamine".
Seade ei hoia veesahtlit pä‐ Veesahtli kaas ei ole korrali‐
rast selle sisselükkamist kin‐ kult kinnitatud.
ni.
Paigaldage veesahtli kaas
õigesti.
Vesi valgub veesahtlist välja, Veesahtli kaas ei ole korrali‐
kui te seda tõstate või sead‐ kult kinnitatud.
messe asetate.
Paigaldage veesahtli kaas
õigesti.
Vesi valgub veesahtlist välja, „Lainemurdja“ ei ole õigesti
kui te seda tõstate või sead‐ paigaldatud.
messe asetate.
Paigaldage „lainemurd‐
ja“ veesahtlikorpusesse õi‐
gesti.
Seade ei hoia veesahtlit pä‐
rast selle katte külge lükka‐
mist kinni.
Lükake veesahtlikorpus
seadmesse kuni lõpuni.
Te ei surunud veesahtlikor‐
pust lõpuni.
59
Veesahtlit on raske puhasta‐ Te ei eemaldanud kaant ega Vt jaotist "Veesahtli puhasta‐
da.
„lainemurdjat“.
mine".
Katlakivi eemaldustoiming
katkes enne lõppu.
On olnud elektrikatkestus.
Korrake toimingut.
Katlakivi eemaldustoiming
katkes enne lõppu.
Funktsioon katkestati kasu‐
taja poolt.
Korrake toimingut.
Pärast katlakivi eemaldust ei Te ei täitnud veesahtlit mak‐
ole sügavas pannis vett.
simumtasemeni.
Kontrollige, kas veesahtlikor‐
puses oli katlakivieemaldajat
või vett.
Korrake toimingut.
Pärast katlakivieemaldust on Sügav pann on valel ahjuta‐
ahjuõõnsuses musta vett.
semel.
Eemaldage ahju põhjast jää‐
kvesi ja katlakivieemaldi.
Pange grill- / küpsetuspann
esimesele riiulitasandile.
Puhastustoiming katkes en‐
ne lõppu.
On olnud elektrikatkestus.
Korrake toimingut.
Puhastustoiming katkes en‐
ne lõppu.
Funktsioon katkestati kasu‐
taja poolt.
Korrake toimingut.
Puhastustoimingu lõpus on
ahju põhjas liiga palju vett.
Pihustasite enne puhastus‐
toimingu algust seadmesse
liiga palju pesuainet.
Hõõruge pesuaine õhukese
kihina ahjuõõnsuse kõigile
osadele. Pihustage pesuai‐
net ühtlaselt.
Puhastustoiming ei anna
häid tulemusi.
Ahju algne temperatuur oli
aurupuhastusfunktsiooni
jaoks liiga kõrge.
Korrake toimingut. Käivitage
toiming, kui seade on jahe.
60
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Puhastustoiming ei anna
häid tulemusi.
Te ei eemaldanud enne pu‐ Eemaldage külgvõred sead‐
hastustoimingut külgvõresid. mest ja korrake toimingut.
Külgvõred suunavad kuumu‐
se ahjuseintesse ja nõrgen‐
davad puhastustoimingu mõ‐
ju.
Puhastustoiming ei anna
häid tulemusi.
Te ei eemaldanud enne pu‐ Eemaldage tarvikud sead‐
hastustoimingu käivitamist
mest ja korrake toimingut.
seadmest tarvikuid. Tarvikud
võivad aurutsüklit segada ja
puhastoimingu tulemust nõr‐
gendada.
13.2 Hooldusteave
Lahendus
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
14. ENERGIATÕHUSUS
14.1 Tooteteave ja toote infoleht*
Tarnija nimi
AEG
Mudeli tunnus
BSK792320M 944187782
944187783
Energiatõhususe indeks
81.0
Energiatõhususe klass
A+
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režii‐
mis
0.99 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežii‐
mis
0.68 kWh/tsüklis
Kambrite arv
1
Soojusallikas
Elekter
Maht
70 l
EESTI
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
39.5 kg
61
* Euroopa Liidu puhul vastavalt EL-i määrustele 65/2014 ja 66/2014.
Valgevene Vabariigi puhul vastavalt standardile STB 2478-2017, lisa G; STB 2477-2017,
lisad A ja B.
Ukraina puhul vastavalt dokumendile 568/32020.
Energiatõhususe klass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa
1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemeetodid.
14.2 Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis
aitavad säästa energiat
igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge
küpsetamise ajal ust liiga tihti avage.
Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja
korralikult omal kohal.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ärge eelkuumutage ahju enne
küpsetamist, kui võimalik.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist,
püüdke need ahju panna võimalikult
lühikeste vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia
kokkuhoiuks pöördõhuga
küpsetusrežiime.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei
ületa 30 minutit, lülituvad
kuumutuselemendid mõne
ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Ventilaator ja valgusti jäävad
sisselülitatuks. Ahju väljalülitamisel
kuvatakse ekraanil jääkkuumuse näit.
Seda soojust saab kasutada toidu
soojashoidmiseks.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage vähemalt 3 - 10 minutit enne
küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri.
Ahjus olev jääkkuumus võimaldab
küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim
võimalik temperatuur. Ekraanile ilmub
jääkkuumuse indikaator või
temperatuurinäit.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Niiske küpsetus pöördõhuga
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp
30 sekundi pärast automaatselt välja.
Valgusti võib soovi korral sisse lülitada,
kuid see vähendab eeldatavat
energiakokkuhoidu.
15. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
62
www.aeg.com
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
*
EESTI
63
867353817-A-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising