AEG | BSE682020M | User manual | Aeg BSE682020M Handleiding

Aeg BSE682020M Handleiding
BSE682020M
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Stoomoven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................11
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................12
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................15
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S..........................................................................17
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 18
10. EXTRA FUNCTIES....................................................................................................22
11. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 23
12. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................47
13. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................52
14. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................55
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
4
www.aeg.com
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
Gebruik alleen de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die voor dit apparaat wordt
aangeraden.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur
onbelemmerd opent.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
• De stevigheid van de inbouwkast
moet voldoen aan de DIN 68930norm.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte
kast onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
576 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
549 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
548 mm
Diepte van het apparaat
567 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
546 mm
Diepte met open
deur
1017 mm
Minimumgrootte
ventilatieopening.
Opening geplaatst
aan de onderkant van
de achterzijde
550 x 20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst
1500 mm
Bevestigingsschroeven
4 x 12 mm
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat
of de niche onder het apparaat, met
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
name niet als deze werkt of als de
deur heet is.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Dit apparaat wordt geleverd met
stekker en netsnoer.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
NEDERLANDS
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytische email
(indien van toepassing) met
schoonmaakmiddelen.
2.5 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden
en schade aan het apparaat.
7
• Vrijgekomen stoom kan brandwonden
veroorzaken:
– Wees voorzichtig met het openen
van de deur van het apparaat als
de functie is geactiveerd. Er kan
stoom vrijkomen.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de
bereiding met stoom.
2.6 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
het niet voor de verlichting in huis.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
2.7 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.8 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
8
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Accessoires
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Waterreservoir
Opening voor
kerntemperatuursensor
Verwarmingselement
Lamp
Ventilator
Pijpje ontkalken
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Voedselsensor
Om de temperatuur binnenin het
voedsel te meten.
NEDERLANDS
9
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische
programmeur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gebruik de tiptoetsen om de oven te bedienen.
1
2
3
4
Tiptoets
Functie
Beschrijving
-
Display
Toont de huidige instellingen van de oven.
AAN / UIT
De oven in- en uitschakelen.
Opties
Om een verwarmingsfunctie of een automatisch
programma in te stellen.
Mijn favoriete programma
Het opslaan van uw favoriete programma's. Gebruik deze functie om uw favoriete programma
rechtstreeks te openen, ook als de oven is uitgeschakeld.
Temperatuur / Snel
opwarmen
Voor het instellen of controleren van de temperatuur.
Houd ingedrukt gedurende drie seconden om
de functie in en uit te schakelen: Snel opwarmen.
Omhoog, omlaag
Omhoog of omlaag gaan in het menu.
OK
De selectie of instelling bevestigen.
Ovenlamp
De ovenverlichting in- en uitschakelen.
Klok
De klokfuncties instellen.
5
6
7
8
9
10
www.aeg.com
Tiptoets
10
Functie
Beschrijving
Kookwekker
De Kookwekker instellen.
4.2 Display
A
B
G
C
F
E
D
A. Ovenfunctiesymbool
B. Display van temperatuur/tijd
C. Weergave Klok/restwarmte/
kookwekker
D. Weergave restwarmte / Weergave
waterniveau
E. Indicatielampjes voor de klokfuncties
F. Opwarmindicatie/Snel opwarmenindicatie
G. Nummer van een ovenfunctie/het
programma
Andere indicaties op het display:
Symbool
/
/
Naam
Beschrijving
Functies
U kunt een ovenfunctie kiezen.
Automatisch programma
U kunt een automatisch programma kiezen.
Mijn favoriete programma
Het programma Favoriet is in werking.
kg / g
Een automatisch programma met gewichtinvoer is in werking.
u / min
Een klokfunctie is in werking.
Temperatuur / Snel opwarmen
De functie werkt.
Huishoudelijk
De actuele temperatuur wordt aangegeven.
Huishoudelijk
U kunt deze temperatuur wijzigen.
Vleesthermometer
De vleesthermometer bevindt zich in de
aansluiting voor de vleesthermometer.
Binnenverlichting
U hebt het licht uitgeschakeld.
Kookwekker
De kookwekker staat aan.
Waterlade-aanduiding
Toont het waterniveau
NEDERLANDS
4.3 Voorverwarmindicatie
Als u de verwarmingsfunctie inschakelt,
11
Wanneer de oven de ingestelde
temperatuur heeft bereikt, verdwijnen de
balkjes van het display.
verschijnt . De balkjes geven aan dat
de temperatuur in de oven toe- of
afneemt.
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Waterhardheid
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
5.2 De waterhardheid instellen
Als u de stekker van de oven in het
stopcontact steekt, dan moet u de
waterhardheid instellen.
De tabel hieronder toont het
waterhardheidbereik met de
overeenkomstige kalkafzetting (dH) en
de kwaliteit van het water.
Kalkafzetting
(mmol/l)
Kalkafzetting
(mg/l)
Waterclassificatie
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Zacht
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Gematigd
hard
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Hard
4
meer dan 21
meer dan 3,8
meer dan 150
Zeer hard
Als de waterhardheid de waarden in de
tabel overschrijdt, vult u de waterlade
met fleswater.
1. Pak de vierkleurenstrip die met de
stoomset van de oven is
meegeleverd.
2. Steek alle reactiezones van de strip
gedurende ongeveer 1 seconde in
het water.
Houd de strip niet onder stromend
water.
3. Schud de strip om het overtollige
water te verwijderen.
4. Wacht 1 minuut en controleer de
waterhardheid met de onderstaande
tabel.
De kleuren van de reactiezones
blijven veranderen. Controleer de
waterhardheid niet als de test langer
dan 1 minuut geleden plaatshad.
5. Stel de waterhardheid in:
instellingenmenu.
Raadpleeg het menu 'De instellingen
gebruiken' in het hoofdstuk 'Overige
functies'.
12
www.aeg.com
Teststrip
Waterhardheid
Teststrip
Waterhardheid
3
1
4
2
U kunt de waterhardheid wijzigen in het
instelmenu.
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Verhittingsfuncties
Ovenfunctie
Hetelucht
Pizza-functie
Ovenfunctie
Circulaviegrill
Applicatie
Bakken op maximaal drie
rekstanden tegelijkertijd
en voedsel drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor
Boven + onderwarmte.
Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige
bodem.
Voor het bereiden van
mals en sappig braadLage tempera- vlees.
tuur garen
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
Boven + onderwarmte
Bevroren gerechten
Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat, aardappelpartjes of loempia's) krokant te maken.
Grillen
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Applicatie
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op
één niveau. Voor gratineren en bruinen.
Voor het bakken van taarten met een knapperige
Onderwarmte bodem en het inmaken
van voedsel.
Ontdooien
Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De
ontdooitijd hangt af van
de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
NEDERLANDS
Ovenfunctie
Warmelucht
(vochtig)
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Zie het hoofdstuk
'Hints and tips’, Warmelucht (vochtig) voor bereidingsinstructies. De
ovendeur dient tijdens de
bereiding gesloten te zijn
zodat de functie niet
wordt onderbroken en
om ervoor te zorgen dat
de oven werkt op de
hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Bij het gebruik van deze functie
kan de temperatuur in de
ruimte verschillen van de
ingestelde temperatuur.
De restwarmte wordt gebruikt.Het verwarmingsvermogen kan worden
verminderd. Zie voor algemene aanbevelingen
voor energiebesparing
het hoofdstuk ‘Energieefficiëntie’, Energiebesparing. Deze functie
wordt gebruikt om de
energie-efficiëntieklasse
vast te stellen overeenkomstig EN 60350-1. Bij
gebruik van deze functie
gaat de verlichting na 30
seconden automatisch
uit.
Gebruik deze functie
voor brood en broodjes
Brood bakken met een heel goed bijna
professioneel resultaat
qua krokantheid, kleur en
bruine korst.
Om het voedsel warm te
houden.
Warm houden
Ovenfunctie
Regenereren
Lage vochtigheid
13
Applicatie
Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt
dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt
op behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en
geeft het voedsel de
smaak en het aroma alsof
het net is bereid. Deze
functie kan gebruikt worden om eten direct op
een bord te verwarmen.
Met verschillende roosterhoogtes kunt u meerdere borden tegelijkertijd
opwarmen.
Voor het bakken van
brood, het braden van
grote stukken vlees of
het opwarmen van gekoelde en bevroren maaltijden.
Voor gerechten met
hoog vochtgehalte, cusHoge vochtig- tard en terrines, en voor
het pocheren van vis.
heid
Stoom
Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of
speciale bijgerechten.
De lamp kan tijdens
bepaalde ovenfuncties
automatisch uitgaan bij een
temperatuur die lager is dan
60° C.
6.2 De verwarmingsfunctie
instellen
1. Schakel de oven in met .
Het display geeft de ingestelde
temperatuur, het symbool en het
nummer van de verwarmingsfunctie
weer.
of
om een
2. Druk op
verwarmingsfunctie in te stellen.
14
www.aeg.com
3. Druk op
. Anders start de oven na
5 seconden automatisch.
Als u de oven activeert en geen
verwarmingsfunctie of programma
instelt, wordt de oven na 20 seconden
automatisch uitgeschakeld.
6.3 Temperatuur wijzigen
Druk op
of
om de temperatuur in
stappen te wijzigen: 5 °C.
Als de oven een ingestelde temperatuur
heeft bereikt, klinkt er een signaal en
verdwijnt de opwarmaanduiding.
6.4 Temperatuur opvragen
U kunt de huidige temperatuur in de
oven controleren als de functie of het
programma in werking is.
1. Druk op .
Het display geeft de temperatuur in de
oven aan.
of het display toont weer
2. Druk op
na 5 seconden automatisch de
ingestelde temperatuur.
6.5 Snel opwarmen
Leg geen voedsel in de oven wanneer de
functie Snel opwarmen is ingeschakeld.
De functie Snel opwarmen is maar op
een aantal opwarmingsfuncties
beschikbaar. Als de fouttoon in het
instellingenmenu ingeschakeld staat,
klinkt het signaal als de functie Snel
opwarmen voor de ingestelde functie
beschikbaar is. Raadpleeg het menu 'De
instellingen gebruiken' in het hoofdstuk
'Overige functies'.
De functie Snel opwarmen verkort de
opwarmtijd.
Om de functie Snel opwarmen in te
schakelen drukt u op
en houdt u deze
langer dan 3 seconden vast.
Als de functie Snel opwarmen is
ingeschakeld toont het display
knipperende balken.
6.6 Bereiding met stoom
De klep van de waterlade bevindt zich in
het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Gebruik uitsluitend koud
leidingwater. Gebruik geen
gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in
de waterlade.
1. Druk op het deksel van de waterlade
om deze te openen.
2. Vul de waterlade tot het maximale
niveau (ongeveer 950 ml water) met
koud water tot het geluidssignaal
klinkt of het display het bericht toont.
De watervoorraad is voldoende voor
ca. 50 minuten.
Vul de waterlade niet verder dan zijn
maximum capaciteit. Er is een risico
op waterlekkage, overstroming en
beschadiging van meubels.
3. Plaats het waterreservoir terug op
zijn oorspronkelijke plaats.
4. Oven inschakelen.
5. Stel de stoomverwarmingsfunctie en
de temperatuur in.
6. Stel zo nodig de functie in: Duur
of: Eindtijd .
De stoom verschijnt na ca. 2 minuten. Als
de oven de ingestelde temperatuur
bereikt, klinkt er een geluidssignaal.
Als de waterlade droog komt te staan,
klinkt het geluidssignaal en moet de
waterlade zoals hierboven beschreven
bijgevuld worden om het stoomkoken
voort te zetten.
Aan het einde van de kooktijd klinkt er
een geluidssignaal.
7. Oven uitschakelen.
8. Leeg de waterlade wanneer u klaar
bent met stomen.
Raadpleeg de reinigingsfunctie:
Reservoir ledigen.
NEDERLANDS
LET OP!
De oven is heet. Er
bestaat
verbrandingsgevaar.
Wees voorzichtig als u
de waterlade ledigt.
9. Na bereiding met stoom kan er
stoom op de bodem van de ruimte
condenseren. Droog de bodem van
de ruimte altijd als de oven koud is.
15
Laat de oven volledig uitdrogen met de
deur geopend.
Om het drogen te verspoedigen kunt u
de deur sluiten en de oven verwarmen
met de functie: Hetelucht bij een
temperatuur van 150 °C gedurende circa
15 minuten.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
00:00
Applicatie
Tijdstip van de dag
Met deze functie kunt u de dagtijd weergeven of veranderen. U kunt de dagtijd alleen wijzigen als de oven aanstaat.
Duur
Instellen hoe lang de oven in werking is.
Eindtijd
Instellen als de oven uitstaat.
Vertragingstijd
Om de Duur en Eindtijd-functie te combineren.
Set + Go
Om de oven op een later tijdstip met één aanraking van
het sensorveld met de benodigde instellingen aan te
zetten.
Kookwekker
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft
geen invloed op de werking van de oven. U kunt de
Kookwekker op elk gewenst moment instellen, ook als
de oven uit staat.
Timer met optelfunctie
Om de optelfunctie in te stellen, die toont hoelang de
oven in werking is. Deze wordt onmiddellijk ingeschakeld wanneer de oven begint met opwarmen. De Timer
met optelfunctie wordt niet ingeschakeld als Duur en
Eindtijd ingesteld zijn. Deze functie heeft geen invloed
op de werking van de oven.
7.2 Dagtijd instellen en
wijzigen
3. Druk op
te stellen.
Wacht bij eerste aansluiting op de
4. Druk op
.
Op het display verschijnt de nieuwe tijd.
Druk om de dagtijd te wijzigen
stroom totdat het display en 12:00
weergeeft. “12" knippert.
1. Druk op
stellen.
of
2. Druk op
.
om de uren in te
herhaaldelijk op
knipperen.
of
om de minuten in
totdat
begint te
16
www.aeg.com
7.3 Instellen van de Duur
1. Stel een verwarmingsfunctie en
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
begint
3. Druk op
of
om de minuten
voor Duur in te stellen.
of Duur start
4. Druk op
automatisch na 5 seconden.
5. Druk op
of
om de uren voor
Duur in te stellen.
6. Druk op
of Duur start
automatisch na 5 seconden.
Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende 2 minuten een
geluidssignaal. Het display geeft
knipperend
en de tijdinstelling weer.
De oven gaat uit.
7. Druk op een tiptoets om het signaal
uit te schakelen.
8. Oven uitschakelen.
7.4 Instellen van de Eindtijd
1. Stel een verwarmingsfunctie en
temperatuur in.
2. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
3. Druk op
of
begint
om de Eindtijd in
te stellen en druk op
. U stelt
eerst de minuten en dan de uren in.
Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende 2 minuten een
geluidssignaal. Het display geeft
en de tijdinstelling weer.
knipperend
De oven wordt automatisch
uitgeschakeld.
4. Druk op een tiptoets om het signaal
uit te schakelen.
5. Oven uitschakelen.
7.5 Instellen Vertragingstijd
1. Stel een verwarmingsfunctie en
temperatuur in.
drukken totdat
2. Blijf op
te knipperen.
begint
of
om de minuten
3. Druk op
voor Duur in te stellen.
4. Druk op
.
5. Druk op
of
om de uren voor
Duur in te stellen.
6. Druk op
.
Op het display knippert
7. Druk op
of
.
om de Eindtijd in
te stellen en druk op
. U stelt
eerst de minuten en dan de uren in.
De oven gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde Duuren stopt
op de ingestelde Eindtijd. Wanneer de
ingestelde tijd is verlopen, klinkt er
gedurende 2 minuten een
geluidssignaal. Het display geeft
en de tijdinstelling weer.
knipperend
De oven wordt automatisch
uitgeschakeld.
8. Druk op een tiptoets om het signaal
uit te schakelen.
9. Oven uitschakelen.
Wanneer de Vertragingstijdfunctie wordt ingeschakeld,
geeft het display een
symbool van de
verhittingsfunctie weer,
met een punt en . De
punt geeft aan welke
klokfunctie zich op het
display voor de klok-/
restwarmte bevindt.
7.6 Instellen Set + Go
U kunt de Set + Go-functie alleen
gebruiken als de Duur is ingesteld.
1. Stel een verwarmingsfunctie en
temperatuur in.
2. Stel de Duur in.
3. Druk herhaaldelijk op
display
tot op het
knippert.
om de Set + Go-functie
4. Druk op
in te stellen.
Het display geeft
en
weer met een
indicator. Deze indicatie wordt
weergegeven wanneer de klokfunctie
wordt geactiveerd.
5. Tik op een tiptoets (behalve AAN /
UIT) om de Set + Go-functie te
starten.
NEDERLANDS
7.7 Instellen Kookwekker
1. Druk op
5. Druk op een tiptoets om het signaal
uit te schakelen.
.
Het display geeft knipperend
weer.
en "00”
2. Druk op
om tussen opties te
schakelen. U moet eerst seconden en
dan minuten en uren instellen.
3. Druk op
of
om de
Kookwekker in te stellen en op
te bevestigen.
om
4. Druk op
of Kookwekker start
automatisch na 5 seconden.
Wanneer de ingestelde tijd eindigt, klinkt
het signaal gedurende 2 minuten en het
scherm knippert 00:00 en
17
7.8 Instellen: Timer met
optelfunctie
1. Om de Timer met optelfunctie te
resetten drukt u herhaaldelijk op:
totdat op het display
knipperen.
2. Indrukken en vasthouden:
. Als
het display "00:00" toont, gaat de
Timer met optelfunctie weer
opnieuw optellen.
.
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Er zijn 25 automatische programma's.
Gebruik een automatisch programma of
een recept als u geen kennis over of
ervaring in het bereiden van een gerecht
hebt. Het display toont de
standaardkooktijd voor alle automatische
programma's.
8.1 Automatische
programma's
Programma
1
GROENTEN
2
AARDAPPELGRATIN
3
VOLKORENBROOD
4
BROODJES
5
VIS
6
GEPOCHEERDE VIS (FOREL)
7
PRUIM KNOEDEL
8
KALFSSCHENKEL
9
RIJST
10
LASAGNE
Programma
11
DEEG LATEN RIJZEN
12
BIEFSTUK
13
GEROOSTERD VARKENSVLEES
14
GEROOSTERD KALFSVLEES
15
GEROOSTERD LAMSVLEES
16
GEROOSTERD WILD
17
HELE KIP
18
PIZZA
19
QUICHE LORRAINE
20
CITROENCAKE
21
KWARKTAART
22
CANNELLONI
23
GEMAKKELIJKE CAKE
24
GEMAKKELIJKE PIZZA
25
GEMAKKELIJKE AARDAPPELTYPES
8.2 Online recepten
De recepten voor de automatische
programma's vindt u op onze
18
www.aeg.com
website.Om het receptenboek te vinden,
controleert u het PNC-nummer op het
typeplaatje op het voorste frame van de
ovenholte.
8.3 Automatische
programma's
1. Schakel het apparaat in.
2. Tik op
.
Het display geeft , een symbool en
nummer van het automatische
programma weer.
3. Raak
of
aan om het
automatische programma te kiezen.
of wacht vijf seconden tot
4. Tik op
het apparaat automatisch start.
5. Wanneer de ingestelde tijd is
verlopen, klinkt er gedurende twee
minuten een geluidssignaal. Het
knippert.
symbool
6. Raak een tiptoets aan of open de
ovendeur om het geluidssignaal te
stoppen.
7. Schakel het apparaat uit.
8.4 Automatische
programma's met
gewichtinvoer
Als u het gewicht van het vlees instelt,
berekent het apparaat de braadtijd.
5. U kunt het standaardgewicht wijzigen
met
of
. Tik op
.
6. Wanneer de ingestelde tijd is
verlopen, klinkt er gedurende twee
minuten een geluidssignaal.
knippert.
7. Raak een tiptoets aan of open de
ovendeur om het geluidssignaal te
stoppen.
8. Schakel het apparaat uit.
8.5 Automatische
programma's met
vleesthermometer
(geselecteerde modellen)
De kerntemperatuur van het gerecht is
standaard en kan in programma's met de
vleesthermometer niet worden
veranderd. Het programma eindigt
wanneer het apparaat de ingestelde
kerntemperatuur heeft bereikt.
1. Schakel het apparaat in.
2. Tik herhaaldelijk op
tot het display
weergeeft.
3. Gebruik van de vleesthermometer.
Raadpleeg "Vleesthermometer".
of
aan om het
4. Raak
programma voor de
vleesthermometer in te stellen.
Op het display verschijnt de kooktijd,
1. Schakel het apparaat in.
en
2. Tik op
aan. Anders worden de
5. Raak
instellingen na vijf seconden
automatisch opgeslagen.
Wanneer de ingestelde tijd is verlopen,
klinkt er gedurende twee minuten een
.
of
aan om het
3. Raak
gewichtprogramms in te stellen.
Op het display verschijnt: de kooktijd,
duursymbool, , een standaard
gewicht, een maateenheid (kg, g).
4. Raak
aan. Anders worden de
instellingen na vijf seconden
automatisch opgeslagen.
Het apparaat wordt ingeschakeld.
.
geluidssignaal.
knippert.
6. Raak een tiptoets aan, of open de
deur om het geluidssignaal te
stoppen.
7. Schakel het apparaat uit.
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Vleesthermometer
De sensor van de vleesthermometer
meet de temperatuur binnenin het
voedsel. Wanneer het voedsel de
NEDERLANDS
19
ingestelde temperatuur heeft bereikt,
wordt de oven uitgeschakeld.
Er worden twee temperaturen ingesteld:
• de oventemperatuur (minimaal
120°C),
• de kerntemperatuur van het voedsel.
LET OP!
Gebruik alleen de sensor van
de vleesthermometer die is
meegeleverd and de
originele reserveonderdelen.
Aanwijzingen voor de beste resultaten:
• Ingrediënten moeten op
kamertemperatuur zijn.
• De sensor voor de vleesthermometer
kan niet worden gebruikt voor
vloeibare gerechten.
• Tijdens de bereiding moet de sensor
van de vleesthermometer in het
gerecht stoken blijven en de stekker
in de houder.
• Maak gebruik van de aanbevolen
vleesthermometerinstellingen voor
voedsel. Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De oven berekent de
geschatte bereidingstijd,
maar dit kan veranderen.
Wanneer u de
vleesthermometer in het
stopcontact van het
apparaat steekt, annuleert u
de instellingen voor de
klokfuncties.
Voedselcategorieën: vlees,
gevogelte en vis
1. Schakel het apparaat in.
2. Plaats de punt van de
op het
vleesthermometer (met
handvat) in het midden van het vlees
of de vis, indien mogelijk in het
dikste gedeelde. Zorg ervoor dat ten
minste 3/4 van de vleesthermometer
in het gerecht zit.
3. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting
aan de voorkant van het apparaat.
Het display toont
knipperend evenals
de standaard ingestelde
kerntemperatuur. De temperatuur staat
op 60 °C tijdens het eerste gebruik, en
op de laatste ingestelde waarde tijdens
elk volgende gebruik.
of
aan om de
4. Raak
kerntemperatuur in te stellen.
5. Raak
aan. Anders worden de
instellingen na 5 seconden
automatisch opgeslagen.
U kunt de
kerntemperatuur alleen
instellen wanneer het
symbool
knippert. Als
op het display voor
de kerntemperatuur
wordt weergegeven,
gebruikt u
en
of
om een nieuwe
waarde in te stellen.
6. Stel de ovenfunctie en -temperatuur
in.
20
www.aeg.com
Het display toont de huidige
kerntemperatuur en het
verwarmingssymbool
.
Wanneer u een gerecht met
de kerntemperatuursensor
bereidt, kunt u de in het
display voor de
temperatuur/tijd
weergegeven temperatuur
veranderen. Als u de
kerntemperatuursensor in
het stopcontact hebt
aangesloten en een
ovenfunctie en temperatuur
hebt ingesteld, wordt de
huidige kerntemperatuur op
het display weergegeven.
2. Plaats de helft van de ingrediënten in
de ovenschaal.
3. Steek de punt van de
vleesthermometer precies in het
midden van de ovenschotel. De
vleesthermometer moet stevig op
zijn plaats blijven tijdens het
bakproces. Gebruik een solide
ingrediënt om dat te bereiken.
Gebruik de rand van de ovenschaal
om het silicone handvat van de
vleesthermometer te ondersteunen.
De punt van de vleesthermometer
mag de bodem van de ovenschaal
niet aanraken.
Raak
herhaaldelijk aan
om drie andere
temperaturen te bekijken:
• de ingestelde
kerntemperatuur
• de huidige
oventemperatuur
• de huidige
kerntemperatuur
Als het gerecht de ingestelde
kerntemperatuur bereikt, wordt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
gegeven en de waarde van de
kerntemperatuur en
knippert. Het
apparaat wordt uitgeschakeld.
7. Raak een sensorveld aan om het
geluidssignaal uit te schakelen.
8. Haal de stekker van de
kerntemperatuursensor uit het
stopcontact en haal het gerecht uit
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
vleesthermometer heet
wordt. Wees voorzichtig
wanneer u de stekker eruit
haalt en de
vleesthermometer uit het
gerecht haalt.
Voedselcategorie: stoofschotel
1. Schakel het apparaat in.
4. Bedek de vleesthermometer met de
resterende ingrediënten.
5. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting
aan de voorkant van het apparaat.
Het display toont
knipperend evenals
de standaard ingestelde
kerntemperatuur. De temperatuur staat
op 60 °C tijdens het eerste gebruik, en
NEDERLANDS
21
op de laatste ingestelde waarde tijdens
elk volgende gebruik.
6. Raak
of
aan om de
kerntemperatuur in te stellen.
7. Raak
aan. Anders worden de
instellingen na 5 seconden
automatisch opgeslagen.
U kunt de
kerntemperatuur alleen
instellen wanneer het
symbool
knippert. Als
op het display voor
de kerntemperatuur
wordt weergegeven,
gebruikt u
en
Bakplaat/ Diepe pan:
Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
of
om een nieuwe
waarde in te stellen.
8. Stel de ovenfunctie en -temperatuur
in.
Het display toont de huidige
kerntemperatuur en het
verwarmingssymbool .
Als het gerecht de ingestelde
kerntemperatuur bereikt, wordt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
gegeven en de waarde van de
kerntemperatuur en
knippert. Het
apparaat wordt uitgeschakeld.
9. Raak een sensorveld aan om het
geluidssignaal uit te schakelen.
10. Haal de stekker van de
kerntemperatuursensor uit het
stopcontact en haal het gerecht uit
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
vleesthermometer heet
wordt. Wees voorzichtig
wanneer u de stekker eruit
haalt en de
vleesthermometer uit het
gerecht haalt.
9.2 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun .
Bakrooster en bakplaat / diepe
pansamen:
Plaats de bakplaat /diepe pan tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
22
www.aeg.com
10. EXTRA FUNCTIES
10.1 Gebruik van de functie
Mijn favoriet programma
Op het display verschijnt SAFE.
Herhaal de actie om het Kinderslot uit te
schakelen.
Gebruik deze functie voor het opslaan
van uw favoriete temperatuur- en
tijdinstellingen van een ovenfunctie of
programma.
10.3 Gebruik van de
Functievergrendeling
1. Stel de temperatuur en tijd voor een
ovenfunctie of programma in.
U kunt de functie alleen inschakelen als
de oven in werking is.
2. Raak
gedurende langer dan drie
seconden aan. Er klinkt een
geluidssignaal.
3. Schakel het apparaat uit.
• Voor het inschakelen van de functie
Toetsblokkering voorkomt dat een
ovenfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld.
aan. Het apparaat start het
raakt u
programma Favoriet.
Wanneer de functie in
werking is, kunt u de tijd
en temperatuur
veranderen.
• Voor het uitschakelen van de
functie raakt u
aan. Het apparaat
beëindigt het programma Favoriet.
10.2 Kinderslot gebruiken
Kinderslot voorkomt dat de oven
onbedoeld wordt gebruikt.
Deze functie kan ingeschakeld worden
als de oven uit is. Stel geen
verwarmingsfunctie in.
Houd
en
gedurende 2 seconden
tegelijkertijd ingedrukt. Het signaal
klinkt.
1. Zet de oven aan om de functie in te
schakelen.
2. Schakel een ovenfunctie of -instelling
in.
gedurende ten minste
3. Houd en
2 seconden samen ingedrukt.
Er klinkt een signaal.
Er verschijnt 'vergrendelt' op het display.
Herhaal stap 3 om de
functievergrendeling uit te schakelen.
U kunt de oven uitschakelen
als de functievergrendeling
aan is. Als u de oven uitzet,
schakelt de
functievergrendeling uit.
10.4 Gebruik van het
instelmenu
Het instellingenmenu laat u toe om
functies in het hoofdmenu te activeren
en deactiveren. Het display toont SET en
het nummer van de instelling.
Beschrijving
In te stellen waarde
1
SET+GO
AAN / UIT
2
RESTWARMTE-INDICATIE
AAN / UIT
3
REINIGINGSHERINNERING
AAN / UIT
4
TOETSVOLUME1)
KLIKKEN / PIEPEN / UIT
5
FOUTTOON
AAN / UIT
6
DEMO MODUS
Activeringscode: 2468
NEDERLANDS
Beschrijving
In te stellen waarde
7
HELDERHEID
LAAG / MEDIUM / HOOG
8
WATERHARDHEID
1-4
9
SERVICEMENU
-
10
INSTELLINGEN RESETTEN
JA / NEE
23
1) Het geluid van de tiptoets AAN / UIT kan niet worden uitgeschakeld.
1. Druk op
en houd 3 seconden
ingedrukt.
Het display geeft SET1 weer en "1"
knippert.
2. Druk op
te doen.
of
3. Druk op
.
om de instelling
10.6 Helderheid van het
display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
4. Druk op
of
om de waarde van
de instelling te wijzigen
5. Druk op
.
Druk om het Instelmenu te verlaten op
of houd
Voedselsensor,Duur, Vertragingstijd,
Eindtijd, Lage temperatuur garen.
ingedrukt.
10.5 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven
na bepaalde tijd automatisch uit als er
een ovenfunctie in werking is en u geen
instellingen wijzigt.
(°C)
(u)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
De automatische uitschakeling werkt niet
met de functies: Binnenverlichting,
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
• Helderheid 's nachts - wanneer het
apparaat uit staat, is de helderheid
van het display tussen 22:00 en 06:00
lager.
• Helderheid overdag:
– als het apparaat aan staat.
– als u tijdens helderheid 's nachts
een tiptoets aanraakt (behalve
AAN/UIT), keert het display
gedurende 10 seconden terug
naar helderheid voor overdag.
– als het apparaat uit staat en u de
kookwekker hebt ingesteld.
Wanneer de kookwekker eindigt,
keert het display terug naar
helderheid voor 's nachts.
10.7 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
24
www.aeg.com
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
11.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. De onderstaande tabellen tonen
aanbevolen instellingen voor
temperatuur, kooktijd en rekstand voor
specifieke soorten voedsel.
gerechten tegelijk klaar zijn, begint u
met het voedsel met de langste kooktijd
en voegt u vervolgens de resterende
gerechten toe op het juiste moment,
zoals aangegeven in de kooktabellen
Voorbeeld: De totale tijd van deze
kooksessie is 40 min. Eerst doet u Gekookte aardappels, kwartjes erin, na 20
min. voegt u Zalmfilets toe en dan
Broccoli, roosjes na 30 min.
(min)
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
Gekookte aardappels, kwartjes
40
Zalmfilets
20
11.2 Binnenzijde van de deur
Broccoli, roosjes
10
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
• de nummers van de inzetniveaus.
• informatie over de ovenfuncties,
aanbevolen niveaus en temperaturen
voor gerechten.
Gebruik de grootste benodigde
hoeveelheid water als u meer dan één
gerecht tegelijkertijd bereidt.
Gebruik de tweede rekstand.
11.3 Stoom
GROENTEN
Wees voorzichtig met het openen van de
ovendeur als de functie is geactiveerd. Er
kan stoom vrijkomen.
Stel de temperatuur in op 99 °C.
Sterilisatie
Met deze functie kunt u items (bijv.
babyflessen) steriliseren.
Plaats de schone items ondersteboven in
het midden van het rooster op de eerste
roosterstand.
Vul de lade tot het maximale niveau en
stel een tijdsduur in van 40 minuten.
Koken
Met deze functie kunt u allerlei soorten
voedsel bereiden, vers of ingevroren.
Met deze functie kunt u groente, vlees,
vis, deegwaren, rijst, maïsgriesmeel en
eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
U kunt een maaltijd met een paar
gerechten tijdens één enkele kooksessie
bereiden. Om ervoor te zorgen dat alle
(min)
8 - 10
Broccoli, roosjes, verwarm
de oven voor
10
Gepelde tomaten
10 - 15
Spinazie, vers
10 - 15
Courgette, plakjes
15
Groente, geblancheerd
15 - 20
Plakjes champignons
15 - 20
Paprikareepjes
15 - 25
Broccoli, heel
15 - 25
Asperges, groene
NEDERLANDS
GROENTEN
GROENTEN
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
25
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
15 - 25
Aubergines
55 - 65
Gedroogde bonen, geweekt, verhouding water/
bonen 2:1
15 - 25
Pompoen, blokjes
15 - 25
Tomaten
60 - 90
Zuurkool
20 - 25
Bonen, geblancheerd
70 - 90
Rode bietjes
20 - 25
Botersla, roosjes
20 - 25
Savooiekool
20 - 30
Selderij, blokjes
20 - 30
Uien, ringen
20 - 30
Erwten
20 - 30
Peultjes / Kaiser paprika
20 - 30
Zoete aardappelen
(min)
20 - 30
Venkel
15 - 20
20 - 30
Wortelen
Couscous, verhouding water/couscous 1:1
25 - 35
Asperges, wit
15 - 25
Verse tagliatelle
25 - 35
Spruitjes
20 - 25
Griesmeelpudding, verhouding melk/semolina 3,5:1
25 - 35
Bloemkool, roosjes
20 - 30
25 - 35
Koolrabi, reepjes
Linzen, rood, verhouding
water/linzen 1:1
25 - 35
Witte bonen
25 - 30
Macaroni
30 - 40
Maiskolf
25 - 35
Bulgur, verhouding water/
bulgur 1:1
35 - 45
Schorseneren
25 - 35
Deegballen
35 - 45
Bloemkool, heel
30 - 35
35 - 45
Sperziebonen
Geurige rijst, verhouding
water/rijst 1:1
40 - 45
Kool, wit of rood, reepjes
30 - 40
50 - 60
Artisjokken
Gekookte aardappels, kwartjes
35 - 45
Broodballetjes
BIJGERECHTEN
Stel de temperatuur in op 99 °C.
26
www.aeg.com
BIJGERECHTEN
VIS
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
(min)
(°C)
15 - 20 Dunne visfilet
75 - 80
20 - 25 Garnalen, vers
75 - 85
35 - 45
Aardappelballetjes
20 - 30 Mosselen
100
35 - 45
Rijst, verhouding water/rijst
1:1, de verhouding tussen
water en rijst kan veranderen afhankelijk van het soort
rijst
20 - 30 Zalmfilets
85
20 - 30 Forel, 0,25 kg
85
30 - 40 Garnalen, bevroren
75 - 85
40 - 45 Zalm, forel, 1 kg
85
40 - 50
Polenta, vloeistofverhouding 3:1
40 - 55
Rijstpudding, verhouding
melk/rijst 2,5:1
45 - 55
Ongepelde tomaten, medium
55 - 60
Linzen, bruin en groen, verhouding water/linzen 2:1
FRUIT
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
10 - 15
Schijfjes appel
10 - 15
Hete bessen
10 - 20
Chocolade smelten
20 - 25
Fruitcompote
VLEES
(min)
(°C)
15 20
Chipolataworstjes
80
20 30
Beierse kalfsworst /
Witte worst
80
20 30
Weense worst
80
25 35
Gepocheerde kippenborst
90
55 65
Gekookte ham, 1 kg
99
60 70
Gepocheerde kip, 1 - 99
1,2 kg
70 90
Casselerrib, gepocheerd
90
80 90
Kalfsvlees / Varkenshaas, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
NEDERLANDS
27
11.4 Combinatiefunctie:
Circulaviegrill + Stoom
EIEREN
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
10 - 11
Zachtgekookt ei
12 - 13
Middelhard gekookt ei
18 - 21
Hardgekookt ei
U kunt deze functies combineren om
tegelijkertijd vlees, groenten en
bijgerechten te bereiden.
1. Stel de functie in: Circulaviegrill voor
het braden van vlees.
2. Voeg de bereide groenten en
bijgerechten toe.
3. Laat de oven afkoelen tot een
temperatuur van ongeveer 90 °C. U
kunt de ovendeur op de eerste stand
gedurende 15 minuten openen.
4. Stel de functie in: Stoom. Bereid alle
gerechten samen totdat ze gaar zijn.
Gebruik de eerste rekstand voor vlees en de derde rekstand voor groenten.
Circulaviegrill
Eerste stap: vlees koken
Stoom
Tweede stap: groenten toevoegen
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Rosbief, 1 kg /
180
Spruitjes, polenta
60 - 70
99
40 - 50
Geroosterd var- 180
kensvlees, 1 kg /
Aardappelen /
Groenten, jus
60 - 70
99
30 - 40
Geroosterd
180
kalfsvlees, 1 kg /
Rijst / Groenten
50 - 60
99
30 - 40
11.5 Hoge vochtigheid
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
(min)
20 - 30
(min)
Kleine vis, tot 0,35
kg
90
(°C)
Dunne visfilet
85
15 - 25
Dikke visfilet
90
25 - 35
Gebakken eieren
90 - 110
15 - 30
Hele vis, tot 1 kg
90
30 - 40
28
www.aeg.com
(°C)
(min)
Custard / Flan, in
kleine schotels
90
35 - 45
Dumplings
120 - 130 40 - 50
Terrines
90
40 - 50
Geroosterd varkensvlees, 1 kg
(°C)
(min)
160 - 180
90 - 100
Gans, 3 kg, gebruik 170
de eerste rekstand
130 170
11.7 Regenereren
11.6 Lage vochtigheid
Gebruik de tweede rekstand tenzij
anders aangegeven.
Gebruik de tweede rekstand.
Stel de temperatuur in op 110 °C.
(°C)
(min)
Afbakstokbroodjes, 200
40 - 50 g
20 - 30
Afbakbroodjes
200
20 - 30
Eénpansgerechten
10 - 15
Bevroren afbakstokbroodjes, 40 50 g
200
25 - 35
Pastaschotel
10 - 15
Rijst
10 - 15
Gehaktbrood,
rauw, 0,5 kg
180
30 - 40
Dumplings
15 - 25
Broodjes, 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
11.8 Bakken
Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
(min)
Pasta gebakken
190
40 - 50
Brood, 0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 50
Lasagne
180
45 - 55
Kip, 1 kg
180 - 200
50 - 60
Aardappelgratin
160 - 170
50 - 60
Varkenshaas, gerookt, 0,6 - 1 kg
160 - 180
60 - 70
Rosbief, 1 kg
180 - 200
60 - 90
Eend, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Geroosterd kalfsvlees, 1 kg
180
80 - 90
Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin. Als
de cake niet overal even bruin wordt,
hoeft u de temperatuurinstelling niet te
wijzigen. De verschillen verminderen
tijdens het bakken.
Tijdens het bakken kunnen bakplaten in
de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
NEDERLANDS
29
11.9 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebakken.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en
wordt klef, of streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets lager in.
Te korte baktijd.
Stel volgende keer een langere
baktijd en een lagere oventemperatuur in.
De oventemperatuur is te
laag.
Stel de volgende keer de oventemperatuur hoger in.
Te lange baktijd.
Stel volgende keer een kortere
baktijd in.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De oventemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het cakebeslag is niet gelijkmatig verdeeld.
Verspreid de volgende keer het
cakebeslag gelijkmatig over de
bakplaat.
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de in het recept laag.
aangegeven baktijd.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets hoger in.
De cake is te droog.
De cake wordt ongelijkmatig gebakken.
11.10 Bakken op 1 rekniveau
BAKKEN IN BAKVORMEN
(°C)
(min)
Taartbodem - Hetelucht
zandtaartdeeg, verwarm
de oven voor
170 - 180
10 - 25
2
Taartbodem zacht cakedeeg
Hetelucht
150 - 170
20 - 25
2
Tulband /
Brioche
Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Zandgebak /
Fruitgebak
Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
30
www.aeg.com
BAKKEN IN BAKVORMEN
(°C)
(min)
Kwarktaart
Boven + onderwarmte
CAKE/GEBAK/BROOD
170 - 190
60 - 90
1
CAKE/GEBAK/BROOD
Gebruik de derde rekstand.
Gebruik de derde rekstand.
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik een bakplaat.
Gebruik een bakplaat.
Kruimeltaart,
droog
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Vruchtentaart (ge- 150
maakt van gistdeeg/zacht cakedeeg), gebruik een
diepe pan
35 - 55
Vruchtencake van
zanddeeg
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
NEDERLANDS
CAKE/GEBAK/BROOD
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Gebruik een bakplaat.
(°C)
(min)
Koninginnenbrood
180 - 200
(opgerolde cake met
jam)
10 - 20
3
Roggebrood:
eerst: 230
20
1
dan: 160 - 180
30 - 60
Beboterde amandel- 190 - 210
taart / Suikerkoek
20 - 30
3
Roomsoezen / Eclairs 190 - 210
20 - 35
3
Plaatbrood / Broodkrans
30 - 40
3
Vruchtentaart (ge170
maakt van gistdeeg/
zacht cakedeeg), gebruik een diepe pan
35 - 55
3
Plaatkoek met delicate garnering (bijvoorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
170 - 190
31
32
www.aeg.com
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandkoekjes
Hetelucht
150 - 160
10 - 20
Broodjes, verwarm de
oven voor
Hetelucht
160
10 - 25
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
Hetelucht
150 - 160
15 - 20
Koekjes van bladerdeeg, verwarm de oven
voor
Hetelucht
170 - 180
20 - 30
Koekjes gemaakt van
gistdeeg
Hetelucht
150 - 160
20 - 40
Bitterkoekjes
Hetelucht
100 - 120
30 - 50
Eiwitgebak/schuimgebak / Schuimgebakjes
Hetelucht
80 - 100
120 - 150
Broodjes, verwarm de
oven voor
Boven + onderwarmte
190 - 210
10 - 25
11.11 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Stokbroden bedekt
met gesmolten kaas
Hetelucht
160 - 170
15 - 30
Groentegratin, verwarm de oven voor
Circulaviegrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Boven + onderwarmte
180 - 200
25 - 40
Visschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
30 - 60
Gevulde groente
Hetelucht
160 - 170
30 - 60
NEDERLANDS
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Zoete ovenschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
40 - 60
Pasta gebakken
Boven + onderwarmte
180 - 200
45 - 60
11.12 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de bakplaten.
Gebruik de functie: Hetelucht.
CAKE/GEBAK
(°C)
(min)
2 posities
Roomsoezen /
Eclairs, verwarm de
oven voor
160 - 180
25 - 45
1/4
Kruimeltaart
150 - 160
30 - 45
1/4
KOEKJES/CAKEJES/GEBAK/BROODJES
(°C)
(min)
2 posities
3 posities
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
Zandkoekjes
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Koekjes van bla- 170 - 180
derdeeg, verwarm de oven
voor
30 - 50
1/4
-
33
34
www.aeg.com
KOEKJES/CAKEJES/GEBAK/BROODJES
(°C)
(min)
2 posities
3 posities
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Bitterkoekjes
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van eiwit / Schuimgebakjes
80 - 100
130 - 170
1/4
-
11.13 Tips voor braden
Rooster vlees en vis in grote stukken (1
kg of meer).
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Braad mager vlees afgedekt.
Bedruip vleesstukken meerdere malen
met hun eigen sap tijdens het roosteren.
Braad grote vleesstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
11.14 Braden
Doe wat water in de bakplaat om te
voorkomen dat druipend vet verbrandt.
Gebruik de eerste rekstand.
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
RUNDVLEES
(°C)
(min)
Stoofvlees
1 - 1,5 kg
Boven + onder- 230
warmte
120 - 150
Rosbief of ossenhaas, rood, verwarm de oven voor
per cm dikte
Circulaviegrill
190 - 200
5-6
Rosbief of ossenhaas, medium, verwarm de oven voor
per cm dikte
Circulaviegrill
180 - 190
6-8
NEDERLANDS
RUNDVLEES
Rosbief of ossenper cm dikte
haas, gaar, verwarm
de oven voor
Circulaviegrill
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
VARKENSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Schouder / Nek / Hamlap
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonade / Spare ribs
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel, voorgekookt
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALFSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Geroosterd kalfsvlees
1
160 - 180
90 - 120
Kalfsschenkel
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
35
36
www.aeg.com
LAMSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Lamsbout / Geroosterd lamsvlees
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lamsrugfilet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
WILD
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
(kg)
(°C)
(min)
Rug / Hazenpoot,
verwarm de oven
voor
tot 1
230
30 - 40
Hert rugfilet
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Reebout, hertenbout 1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Gevogelte, porties
0,2 - 0,25 elk
200 - 220
30 - 50
Halve kip
0,4 - 0,5 elk
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gans
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
NEDERLANDS
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Kalkoen
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6
140 - 160
150 - 240
VIS (GESTOOMD)
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Hele vis
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
11.15 Knapperig bakken
met:Pizza-functie
PIZZA
PIZZA
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de eerste rekstand.
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Spinazietaart 160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Zwitserse flan
170 - 190
Groentetaart 160 - 180
Taarten
(°C)
(min)
15 - 25
45 - 55
Pizza, dunne 210 - 230
korst, gebruik een
diepe pan
50 - 60
Pizza, dikke
korst
180 - 200
20 - 30
Ongede210 - 230
semd brood
10 - 20
37
38
www.aeg.com
PIZZA
PIZZA
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de tweede rekstand.
(min)
Bladerdeeg- 160 - 180
taart
45 - 55
Flammkuchen
15 - 25
210 - 230
Pierogi
(°C)
(min)
180 - 200
15 - 25
11.16 Grillen
Warm de lege oven voor het koken voor.
Alleen dunne stukken vlees of vis grillen.
Plaats een pan op de eerste rekstand om
vet op te vangen.
GRILLEN
Gebruik de functie: Grillen
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Rosbief
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkenshaas
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsvlees
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrugfilet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 0,5 kg 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.17 Brood bakken
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
Gebruik de tweede rekstand.
NEDERLANDS
39
van toepassing op gevogelte, vet
varkensgebraad, gebraad.
Voedselsensor de temperatuur mag niet
hoger zijn dan 65 °C.
BROOD
(°C)
(min)
Witbrood
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Roggebrood 170 - 190
50 - 70
Volkoren
brood
170 - 190
50 - 70
Volkorenbrood
170 - 190
40 - 60
Broodjes
190 - 210
20 - 35
1. Bak het vlees 1 - 2 minuten aan beide
zijden aan in een pan op een hoog
vuur.
2. Plaats het vlees in de braadslede of
direct op het bakrooster. Zet een
plaat onder het rooster om vet op te
vangen.
Kook altijd zonder deksel terwijl u
deze functie gebruikt.
3. Gebruik Voedselsensor.
4. Selecteer de functie: Lage
temperatuur garen. U kunt
gedurende de eerste 10 minuten de
temperatuur instellen op een
temperatuur tussen de 80 °C en 150
°C. De standaard is 90 °C. Stel de
temperatuur in op Voedselsensor.
5. Na 10 minuten verlaagt de oven
automatisch de temperatuur tot 80
°C.
11.18 Lage temperatuur garen
Met deze functie bereidt u vlees en vis
op magere wijze mals. De functie is niet
Stel de temperatuur in op 120 °C.
(kg)
(min)
Steaks
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Runderbiefstuk
1 - 1,5
90 - 150
3
Rosbief
1 - 1,5
120 - 150
1
Geroosterd kalfsvlees
1 - 1,5
120 - 150
1
40
www.aeg.com
11.19 Bevroren gerechten
ONTDOOIEN
(°C)
(min)
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizzasnacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Frietjes, dun
200 - 220
20 - 30
3
Frietjes, dik
200 - 220
25 - 35
3
Aardappelpartjes / Aardappelkroketjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers 170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Gebakken kaas
170 - 190
20 - 30
3
Vleugels van kippen
190 - 210
20 - 30
2
11.20 Inmaken
Gebruik alleen weckpotten van dezelfde
afmetingen.
Gebruik geen weckpotten met een draaiof bajonetsluiting en metalen bakken.
Stel de temperatuur in op 160 - 170 °C.
ZACHTE VRUCHTEN
Gebruik de eerste rekstand.
Zet niet meer dan zes weckflessen van 1
liter op het bakrooster.
Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
De weckpotten mogen elkaar niet raken.
Vul ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
Als de vloeistof in de weckpotten begint
te borrelen (na ca. 35 - 60 minuten bij
weckpotten van 1 liter), stop de oven of
verlaag de temperatuur tot 100 °C
(raadpleeg de tabel).
(min)
Kooktijd tot het
sudderen begint
Aardbeien / Bosbes- 35 - 45
sen / Frambozen / rijpe kruisbessen
NEDERLANDS
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
STEENVRUCHTEN
Gebruik voor 1 bakplaat de derde
rekstand.
Perziken /
Kweeperen /
Pruimen
(min)
Kooktijd tot
het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
35 - 45
10 - 15
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
GROENTEN
GROENTEN
(min)
Kooktijd
tot het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
Wortelen
50 - 60
5 - 10
Komkommers
50 - 60
-
Gemengde
augurken
50 - 60
5 - 10
Koolrabi /
Erwten / Asperge
50 - 60
15 - 20
(°C)
(u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika’s
60 - 70
5-6
Soepgroenten
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Kruiden
40 - 50
2-3
Stel de temperatuur in op 60 - 70 °C.
FRUIT
(u)
Pruimen
8 - 10
Abrikozen
8 - 10
11.21 Drogen - Hetelucht
Schijfjes appel
6-8
Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
Peren
6-9
11.22 Voedselsensor
RUNDVLEES
Rosbief
41
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Saignant
Medium
Bien cuit
45
60
70
42
www.aeg.com
RUNDVLEES
Entrecote
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Saignant
Medium
Bien cuit
45
60
70
RUNDVLEES
Gehaktbrood
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
83
86
VARKENSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
84
88
Rugkotelet / Varkenshaas, gerookt /
75
Varkenshaas, gepocheerd
78
82
Ham / Braadstuk
KALFSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Geroosterd kalfsvlees
75
80
85
Kalfsschenkel
85
88
90
SCHAPENVLEES/LAMSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Schapenbout
80
85
88
Rugfilet schapenvlees
75
80
85
Geroosterd lamsvlees / Lamsbout
65
70
75
WILD
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Hazenrugfilet / Hert rugfilet
65
70
75
Hazenpoot / Haas, heel / Hertenbout
70
75
80
NEDERLANDS
GEVOGELTE
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Kip
80
83
86
Eend, hele/halve / Kalkoen, hele/
halve
75
80
85
Eendenborst
60
65
70
VIS (ZALM, FOREL,
SNOEKBAARS)
Vis, hele/grote/gestoomde / Vis,
hele/grote/geroosterde
43
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
60
64
68
OVENSCHOTELS - VOORGEKOOKTE GROENTEN
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Ovenschotel courgette / Ovenschotel broccoli / Ovenschotel ven- 85
kel
OVENSCHOTELS - HARTIG
Cannelloni / Lasagne / Pasta gebakken
88
91
Minder
Medium
Meer
85
88
91
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
85
90
11.23 Warmelucht (vochtig) aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en nietreflecterende bakjes en schalen. Ze
Meer
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
OVENSCHOTELS - ZOET
Ovenschotel witbrood met/zonder
fruit / Ovenschotel rijstepap met/
zonder fruit / Ovenschotel zoete
noedels
Medium
nemen de warmte beter op dan licht en
reflecterend servies.
44
www.aeg.com
Pizza pan
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 28 cm
Ovenschaaltjes
Ovenschotel
Blik voor flanbodem
Keramiek
Donker, niet-reflecteDonker, niet-reflecterend
8 cm diameter,
rend
Diameter van 26 cm
5 cm hoog
Diameter van 28 cm
11.24 Warmelucht (vochtig)
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die hieronder
in de tabel staan.
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
Rijstpudding
170 - 190
45 - 60
Appeltaart, gemaakt van zacht cakedeeg
(ronde taartvorm)
160 - 170
70 - 80
Witbrood
190 - 200
55 - 70
11.25 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen in overeenstemming met: EN
60350, IEC 60350.
NEDERLANDS
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Bakken in een bakblik
(°C)
(min)
Biscuittaart zonder vet
Hetelucht
140 - 150
35 - 50
2
Biscuittaart zonder vet
Boven + onderwarmte
160
35 - 50
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Hetelucht
160
60 - 90
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Boven + onderwarmte
180
70 - 90
1
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Koekjes
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten
Hetelucht
140
25 - 40
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten, verwarm de oven
voor
Boven + onderwarmte
160
20 - 30
Kleine cakes, 20 stuks per Hetelucht
bakplaat, verwarm de oven
voor
150
20 - 35
Kleine cakes, 20 stuks per Boven + onderwarmte
bakplaat, verwarm de oven
voor
170
20 - 30
45
46
www.aeg.com
BAKKEN OP MEERDERE NIVEAUS. Koekjes
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Dee- Hetelucht
greepjes voor op
vlaaien/taarten
140
Kleine cakes, 20 stuks Hetelucht
per bakplaat, verwarm de oven voor
150
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILLEN
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
(min)
Geroosterd brood
Grillen
1-3
5
Biefstuk, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Grillen
24 - 30
4
11.26 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen voor de functie: Stoom.
Gebruik de bakplaat.
Testen volgens IEC 60350-1.
NEDERLANDS
47
Stel de temperatuur in op 99 °C.
Container
(Gastronorm)
(kg)
Broccoli, verwarm de oven
voor
1 x 1/2 geperforeerd
0,3
3
13 - 15
Plaats de
bakplaat
op de eerste rekstand.
Broccoli, verwarm de oven
voor
2 x 1/2 geperforeerd
2 x 0,3
2 en 4
13 - 15
Plaats de
bakplaat
op de eerste rekstand.
Broccoli, verwarm de oven
voor
1 x 1/2 geperforeerd
max.
3
15 - 18
Plaats de
bakplaat
op de eerste rekstand.
2 x 1,3
2 en 4
Totdat de
temperatuur
in het koelste gedeelte
85 °C bereikt.
Plaats de
bakplaat
op de eerste rekstand.
Erwten, bevroren 2 x 1/2 geperforeerd
(min)
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water
en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
Reinigingsmiddelen
Verwijder hardnekkige vlekken met een speciale ovenreiniger.
48
www.aeg.com
Reinig de uitsparing in de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Dagelijks gebruik
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.
Accessoires
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve middelen, scherpe
voorwerpen of in een vaatwasser.
12.2 Aanbevolen
reinigingsproducten
1
Gebruik geen schuursponzen of
agressieve reinigingsmiddelen. Deze
kunnen schade veroorzaken aan de
emaillen en roestvrij stalen delen.
U kunt onze producten kopen bij
www.aeg.com/shop en de beste
detailhandel.
12.3 Verwijderen van de
geleiders
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Er bestaat
verbrandingsgevaar.
Om het apparaat te reinigen, verwijder
de inschuifrails.
3
2
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
12.4 Submenu voor: Reinigen
Het submenu met reinigingsfuncties
bevindt zich onder de tiptoetsen
.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven
toe uit de voorste ophanging
trekken.
Symbool
Menu-item
Beschrijving
S1
Tank leegmaken
Procedure voor het verwijderen van het
restwater van de waterlade na gebruik van
de stoomfuncties.
S2
Stoomreiniging
Procedure voor het reinigen van het apparaat met stoom.
S3
Ontkalken
Procedure om kalkresten te verwijderen van
de stoomgenerator.
NEDERLANDS
Symbool
S4
Menu-item
Beschrijving
Spoelen
Procedure voor het spoelen en reinigen
van de stoomgenerator na frequent gebruik van de stoomfuncties.
12.5 Een reinigingsfunctie
starten
1. Schakel het apparaat in.
2. Raak
aan totdat het display er als
volgt uitziet S1. In sommige
modellen kunt u ook S2, S3, S4
kiezen.
3. Raak
of
aan om een
reinigingsfunctie te selecteren.
4. Raak
aan om te bevestigen.
12.6 Tank leegmaken - S1
Verwijder alle accessoires.
De reinigingsfunctie verwijdert het
restwater van de waterlade. Gebruik de
functie na bereiding met stoom.
De totale duur van de functie is
ongeveer 6 minuten.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de plaat op het eerste
ovenniveau.
2. Activeer de functie Tank leegmaken S1. Raadpleeg "Reinigingsfunctie
starten".
aan.
3. Raak
Verwijder de bakplaat na beëindiging
van de procedure.
12.7 Stoomreiniging - S2
Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
hand.
Verwijder de accessoires en de
inschuifrails om de zijwanden te reinigen.
De stoomreinigingsfuncties helpen bij de
reiniging van de stoomruimte van het
apparaat.
Voor betere prestaties moet
u de reinigingsfunctie
starten als het apparaat koel
is.
49
De aangegeven tijd is
gerelateerd aan de duur van
de functie en daarin is de
tijd die nodig is voor het
reinigen van de ruimte door
de gebruiker niet
meegerekend.
Als de stoomreinigingsfunctie actief is, is
het lampje uit.
1. Vul de waterlade tot het maximale
niveau (ongeveer 950 ml water) tot
het geluidssignaal klinkt of het
display het bericht toont.
2. Stoomreinigingsfunctie - S2.
Raadpleeg "Reinigingsfunctie
starten".
De totale duur van de functie is
ongeveer 30 minuten.
Als het programma is voltooid klinkt
er een geluidssignaal.
3. Raak een tiptoets aan om het signaal
uit te schakelen.
4. Wrijf met een niet-schurende zachte
spons langs de binnenkant van het
apparaat. Om de ruimte te reinigen
kunt warm water gebruiken.
Houd na reiniging de deur van het
apparaat ongeveer 1 uur open. Wacht
tot het apparaat droog is. Laat het
apparaat met de deur open volledig
drogen. Om het droogproces te
versnellen kunt u de deur sluiten en het
apparaat circa 15 minuten verwarmen
met de heteluchtverwarming bij een
temperatuur van 150°C. U behaalt
maximaal resultaat met de
reinigingsfunctie als u het apparaat
direct schoonmaakt nadat de functie is
afgelopen. Herhaal de procedure een
tweede keer als het apparaat erg vuil is.
12.8 Reinigingsherinnering
Deze functie herinnert u eraan dat
reiniging noodzakelijk is en dat u de
volgende functie moet uitvoeren: S2.
50
www.aeg.com
U kunt deze functie inschakelen /
uitschakelen in het instelmenu.
12.9 Stoomgeneratiesysteem Ontkalken - S3
Als de stomer wordt gebruikt, ontstaat er
door het kalkgehalte in het water
binnenin een ophoping en afzetting van
kalk. Dit kan een negatief effect hebben
op de stoomkwaliteit, op de prestatie
van de stomer en de voedselkwaliteit.
Om dit te voorkomen moet de
stoomgenerator van de kalkresten
ontdaan worden.
Selecteer de functie in het menu:
.
De volledige procedure duurt ongeveer
2 uur.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Verwijder alle accessoires.
2. Controleer of de waterlade leeg is.
Activeer de functie Tank leegmaken S1 indien nodig.
3. Plaats de plaat op het eerste
ovenniveau.
4. Doe 250 ml van antikalkmiddel in de
waterlade.
5. Vul het resterende gedeelte van de
waterlade tot het maximale niveau
met water tot het geluidssignaal
klinkt of het display het bericht toont.
Dit gedeelte duurt ongeveer 1 uur en
40 minuten.
6. Activeer de functie Ontkalken - S3.
Raadpleeg "Reinigingsfunctie
starten".
7. Na beëindiging van het eerste
gedeelte moet de plaat geleegd
worden en weer op het eerste
roosterstand worden geplaatst.
8. Activeer de functie Spoelen.
Raadpleeg "Stoomgeneratiesysteem
- Spoelen - S4".
Verwijder de plaat na beëindiging van de
procedure.
Indien de functie Ontkalken
niet op de juiste manier
wordt uitgevoerd, toont het
display een bericht om het
te herhalen.
Droog het apparaat met een droge doek
als het vochtig en nat is. Laat het
apparaat volledig uitdrogen met de deur
geopend.
12.10 Ontkalkmelder
Er zijn twee ontkalkmelders die u eraan
herinneren de functie uit te voeren:
Ontkalken. Deze melders activeren
iedere keer dat u het apparaat
uitschakelt. Als de melder ingeschakeld
is, knippert S3 in het display.
• De zachtklinkende melder herinnert u
en beveelt aan de antikalkcyclus uit te
voeren.
• De hardklinkende melder verplicht u
de ontkalking uit te voeren. Als u het
apparaat niet ontkalkt bij het horen
van de hardklinkende melder, kunt u
de stoomfuncties niet gebruiken. U
kunt de ontkalkmelder niet
uitschakelen.
12.11 Stoomgeneratiesysteem
- Spoelen - S4
Verwijder alle accessoires.
De totale duur van de functie is
ongeveer 30 minuten.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de plaat op het eerste
ovenniveau.
2. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met vers water tot het
geluidssignaal klinkt of het display
het bericht toont.
3. Spoelfunctie activeren - S4.
Raadpleeg "Reinigingsfunctie
starten".
Verwijder de plaat na beëindiging van de
procedure.
12.12 De deur verwijderen en
installeren
U kunt de ovendeur en het interne
glazen paneel verwijderen om het
schoon te maken. Het aantal glasplaten
verschilt per model.
WAARSCHUWING!
De deur is zwaar.
NEDERLANDS
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
51
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
A
A
3. Sluit de deur totdat deze in een hoek
van ongeveer 45° staat.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
45°
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
12.13 Het lampje vervangen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Het bovenste lampje
2
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
B
1
LET OP!
Bij heftige stoten, vooral
tegen de zijkanten van de
voorste glasplaat, kan het
glas breken.
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
2. Verwijder de metalen ring en reinig
de glasafdekking.
52
www.aeg.com
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Monteer de metalen ring op de
glasafdekking.
5. Plaats het afdekglas terug.
De zijverlichting
1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
de lamp te komen.
2. Gebruik een schroevendraaier met
een aanhaalmoment van 20 om de
afdekking te verwijderen.
3. Verwijder en reinig het metalen
frame en de afdichting.
4. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
5. Installeer het metalen frame en de
pakking. Draai de schroeven aan.
6. De linker inschuifrails installeren.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
13.1 Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Het kinderslot
gebruiken".
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Als de oven uit staat, toont
het display de tijd niet.
Het display is uitgeschakeld. Raak
en
tegelijkertijd
aan om het display opnieuw
te activeren.
De vleesthermometer werkt
niet.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
53
Oplossing
De bereiding van de gerech- De temperatuur is te laag of
ten duurt te lang of de gete hoog.
rechten worden te snel gaar.
Pas indien nodig de temperatuur aan. Volg het advies
in de handleiding op.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Op het display verschijnt
"C2".
U wilt de warmhoudfunctie
of ontdooifunctie starten,
maar u hebt de kerntemperatuursensor niet uit de aansluiting gehaald.
Haal de stekker van de kerntemperatuursensor uit de
aansluiting.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
De grill-/bakplaat bevat na
de ontkalkprocedure geen
water.
U heeft de waterlade niet tot Controleer of er ontkalkingshet maximale niveau gevuld. middel / water in de waterlade zit.
Herhaal de procedure.
Er ligt vies water op de bodem van de ruimte na de
ontkalkcyclus.
De grill-/bakplaat bevindt
zich op het verkeerde ovenniveau.
Verwijder het restwater en
het ontkalkingsmiddel van
de bodem van de oven.
Plaats de grill-/braadslede
op het onderste ovenniveau.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
54
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er ligt te veel water op de
bodem van de ruimte na de
reinigingsfunctie.
U heeft te veel schoonmaakmiddel in het apparaat gesprayed vóór het starten van
de reinigingscyclus.
Bedek alle onderdelen van
de ovenruimte met een dunne laag schoonmaakmiddel.
Spray het schoonmaakmiddel gelijkmatig.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
De initiële temperatuur in de Herhaal de cyclus. Laat de
ovenruimte van de stoomrei- cyclus lopen als het apparaat
nigingsfunctie was te hoog. is afgekoeld.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de zijroosters niet
Verwijder de zijroosters uit
verwijderd voor het starten
het apparaat en herhaal de
van de reinigingsprocedure. functie.
Deze kunnen de warmte
overbrengen op de wanden
waardoor de prestaties afnemen.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de accessoires niet
verwijderd voor het starten
van de reinigingsprocedure.
Deze kunnen de stoomcyclus beïnvloeden waardoor
de prestaties afnemen.
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".
De demofunctie is ingescha- Raadpleeg het menu "De inkeld.
stellingen gebruiken" in het
hoofdstuk "Extra functies".
13.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Verwijder de accessoires uit
het apparaat en herhaal de
functie.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NEDERLANDS
55
14. ENERGIEZUINIGHEID
14.1 Productinformatieblad
Productinformatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BSE682020M 944187704
Energie-efficiëntie Index
81.0
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.68 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
70 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
37.5 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Range-ovens,
ovens, stoomovens en grills - Methoden
voor prestatiemeting.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
14.2 Energiebesparing
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen kookgerei om meer
energie te besparen.
Verwarm de oven indien mogelijk niet
voor het koken voor.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt die
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
Wanneer de kookduur langer is dan 30
minuten, verlaag dan de
oventemperatuur tot minimaal 3-10
minuten voor het einde van het koken.
De restwarmte in de oven zorgt ervoor
dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
56
www.aeg.com
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Koken met de verlichting
uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken
uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit. U kunt de verlichting weer
inschakelen maar deze handeling
vermindert de verwachte
energiebesparingen.
Het display deactiveren
U kunt het display uitschakelen. Houd
en
tegelijkertijd ingedrukt. Herhaal
deze stap om het in te schakelen.
Warmelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
15. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
NEDERLANDS
57
58
www.aeg.com
NEDERLANDS
59
867353523-A-282019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising