AEG | BSE882320M | User manual | Aeg BSE882320M Korisnički priručnik

Aeg BSE882320M Korisnički priručnik
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Pećnica na paru
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...........................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 7
4. RUKOVANJE UREĐAJEM................................................................................... 8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................... 9
6. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 10
7. FUNKCIJE SATA................................................................................................ 19
8. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................... 19
9. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................ 22
10. SAVJETI I PREPORUKE.................................................................................. 23
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 46
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 50
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................52
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
HRVATSKI
3
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li
uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog
udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
•
•
•
Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
Visina prednje strane
uređaja
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
594 mm
HRVATSKI
•
Visina stražnje strane
uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
549 mm
Širina stražnje strane
uređaja
548 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1017 mm
•
•
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
550 x 20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel
za napajanje.
2.3 Upotreba
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
5
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
6
www.aeg.com
•
•
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
Prije održavanja uređaj isključite a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralne
deterdžente. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti deterdžentima.
2.5 Kuhanje na pari
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
•
Ispuštena para može uzrokovati
opekline:
– Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja kad je funkcija
aktivirana. Dolazi do oslobađanja
pare.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja
nakon pečenja na pari.
2.6 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
2.7 Usluga
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
HRVATSKI
•
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.8 Odlaganje
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Pribor
Upravljačka ploča
Elektronički programator
Pladanj za vodu
Utičnica za senzor hrane
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Uklanjanje kamenca s izlaznog
otvora cijevi
9 Nosač polica, uklonjivo
10 Položaji police
1
2
3
4
5
6
7
8
Duboka plitica
Rešetka za pečenje
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Pekač za pecivo
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Za torte i biskvite.
7
8
www.aeg.com
Za lakše umetanje i vađenje pladnjeva i
žičane police.
Sklopive vodilice
4. RUKOVANJE UREĐAJEM
4.1 Upravljačka ploča
1
2
3
4
5
Funkcija
Napomena
1
Uklj/Isklj
Za uključenje i isključenje uređaja.
2
Prikaz
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
Za podešavanje postavki i navigaciju kroz izbornik.
3
Okretna tipka
Pritisnite
za uključenje uređaja.
Držite okretnu tipku za uključenje zaslona s postavkama.
Držite i okrećite okretnu tipku za navigaciju kroz izbornik.
Držite i pritisnite okretnu tipku za potvrdu postavke ili ulazak u
željeni podizbornik.
Za povratak u prethodni podizbornik, u popisu izbornika prona‐
đite opciju Povratak ili potvrdite odabranu postavku.
4
Za uključenje odabrane funkcije.
5
Za isključenje odabrane funkcije.
4.2 Prikaz
Zaslon s maksimalnim brojem
postavljenih funkcija:
Nakon uključivanja na zaslonu se
prikazuje funkcija grijanja.
A
BC
D E F
Menu
170°C
150°C
25min
14:05
1h 15m
85°C
Options
HRVATSKI
A.
B.
C.
D.
Podsjetnik
Rastući tajmer
Funkcija pećnice i temperatura
Opcije ili vrijeme
9
E. Vrijeme trajanja i vrijeme završetka
funkcije ili Sonda za pečenje mesa
F. Jelovnik
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
Tvrdoća vode
5.2 Prvo spajanje
Nakon prvog priključivanja, verzija
softvera prikazati će se 7 sekundi.
Morrate postaviti jezik, Osvjetljenje
zaslona, Tvrdoća vode i Vrijeme dana.
5.3 Postavljanje tvrdoće vode
Kada spajate pećnicu na električnu
mrežu, morate postaviti razinu tvrdoće
vode.
Tablica ispod prikazuje raspon tvrdoće
vode (dH) s odgovarajućim taloženjem
kalcija i kvalitetom vode.
Taloženje kalcija
(mmol/l)
Taloženje kalcija
(mg/l)
Klasifikacija
vode
Klasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Meka
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Srednje tvrda
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrda
4
iznad 21
iznad 3,8
iznad 150
Vrlo tvrda
Kad tvrdoća vode prijeđe vrijednosti u
tablici, spremnik vode napunite vodom iz
boce.
1. Uzmite 4 trake koje mijenjaju boju,
isporučene s parnim kompletom
pećnice.
2. Sve reakcijske zone trake stavite u
vodu na otprilike 1 sekundu.
Ne stavljajte traku u tekuću vodu.
3. Otresite traku kako biste uklonili
višak vode.
4. Pričekajte 1 minutu i provjerite
tvrdoću vode pomoću tablice ispod.
Boje reakcijskih zona nastavljaju se
mijenjati. Ne provjeravajte tvrdoću
vode više od 1 minute nakon
testiranja.
5. Postavljanje tvrdoće vode: izbornik:
Osnovne Postavke.
Testna trakica
Tvrdoća vode
1
2
3
4
U izborniku možete promijeniti tvrdoću
vode: Osnovne Postavke / Postavljanje /
Tvrdoća vode.
10
www.aeg.com
6. SVAKODNEVNA UPORABA
5. Postavite temperaturu i potvrdite.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6. Pritisnite
. Sonda za pečenje
mesa se može uključiti bilo kada prije
ili tijekom postupka kuhanja. Neke
funkcije sadrže sekvence dodatnih
prozora. Pritisnite okretnu tipku za
prelazak na sljedeći prozor. Funkcija
se pokreće nakon zadnje potvrde.
6.1 Funkcije pećnice
Uključlvanje i isključivanje funkcije
pećnice.
1. Uključite pećnicu.
2. Držite okretnu tipku.
Podcrtana je zadnja korištena funkcija.
3. Pritisnite okretnu tipku za ulazak u
podizbornik i okrenite je za odabir
funkcije pećnice.
4. Pritisnite okretnu tipku za potvrdu.
Za isključivanje funkcije, pritisnite
Tijekom nekih funkcija
pećnice žarulja se može
automatski isključiti na
temperaturi ispod 60 °C.
Funkcije pećnice: Posebnosti
Funkcija grijanja
Upotreba
Sporo pečenje
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
Održavanje topline
Za održavanje hrane toplom.
Zagrijavanje tanjura
Za prethodno zagrijavanje tanjura prije
posluživanja.
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća (npr. krastavaca).
Sušenje
Sušenje narezanog voća, biljaka i gljiva.
Odmrzavanje
Za odmrzavanje hrane (povrće i voće). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količini i veličini smrznutih
namirnica.
Au gratin
Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir. Za
pripremu zapečenih jela i tamnjenje.
.
HRVATSKI
11
Funkcije pećnice: Standardna
Funkcija grijanja
Uređaj
Kuhanje uz progr. True
Fan
Za pečenje na tri položaja polica istovremeno i
sušenje hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C
niže nego za funkciju: Tradicionalno pečenje.
Vrući zrak + donji grijač
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije
zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite
temperaturu 20 - 40 °C niže nego za funkciju: Tra‐
dicionalno pečenje.
Tradicionalno pečenje
Za pečenje i prženje na jednom položaju rešetki
za pečenje.
Donji grijač + roštilj +
ventilator
Za pripremu hrskavih gotovih jela (npr. pomfrita,
kroketa, hrskavih proljetnih rolada).
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Roštilj + ventilator
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s
kostima na jednom položaju rešetki za pečenje.
Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.
Donji grijač
Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i
konzerviranje namirnica.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upute za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i preporuke", Vlažni vrući zrak.
Vrata pećnice tijekom pečenja moraju biti zatvore‐
na kako se funkcija ne bi prekinula te kako bi se
osiguralo da pećnica radi s najvećom mogućom
energetskom učinkovitošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene temperature. Koristi se
preostala toplina.Snaga zagrijavanja može biti
smanjena. Za opće preporuke za uštedu energije
pogledajte poglavlje "Energetska učinkovitost",
Ušteda energije. Ta funkcija upotrebljavala se za
usklađenje s klasom energetske učinkovitosti u
skladu s EN 60350-1. Kad koristite tu funkciju
svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi.
12
www.aeg.com
Funkcije pećnice: Parno
Funkcija pećnice
Upotreba
Puna para
Za pečenje povrća, priloga ili ribe s parom.
Visoka vlažnost
Funkcija je prikladna za pripremu delikatesnih jela
poput glazura, zapečenih jela, pašteta i ribe.
Niska vlažnost
Funkcija je prikladna za meso, perad, jela iz peć‐
nice i složence. Zahvaljujući kombinaciji pare i
topline, meso dobije mekanu i sočnu strukturu s
hrskavom površinom.
Podgrijavanje parom
Podgrijavanje hrane parom sprječava sušenje.
Toplina se distribuira na nježan i jednolik način,
što omogućuje očuvanje okusa i arome tek pri‐
premljene hrane. Ta funkcija može se koristiti za
podgrijavanje hrane izravno na tanjuru. Možete
podgrijati više od jednog tanjura istovremeno,
koristeći različite položaje polica.
Pečenje kruha
Tu funkciju koristite za pripremu kruha i peciva s
vrlo dobrim rezultatima u pogledu hrskavosti, boje
i sjaja korice, poput profesionalnih.
Dizanje tijesta
Za ubrzanje dizanja tijesta. Sprječava sušenje po‐
vršine tijesta i održava tijesto elastičnim.
Pečenje s parom
Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj
ploči.
UPOZORENJE!
Koristite samo hladnu vodu
iz slavine. Ne upotrebljavajte
filtriranu (demineraliziranu) ili
destiliranu vodu. Ne
upotrebljavajte druge
tekućine. Ne stavljate
zapaljive tekućine ili tekućine
koje sadrže alkohol u ladicu
za vodu.
1. Pritisnite poklopac ladice za vodu
kako biste ga otvorili.
2. Napunite spremnik za vodu hladnom
vodom do maksimalne razine (oko
950 ml) dok se ne oglasi signal ili se
na zaslonu prikaže poruka. Ta
količina vode dovoljna je za približno
50 minuta. Spremnik vode ne punite
3.
4.
5.
6.
iznad maksimalne razine. Postoji rizik
od curenja vode, prelijevanja i
oštećenja namještaja.
Postavite ladicu za vodu u njen
početni položaj.
Uključite pećnicu.
Postavite funkciju pećnice s parom i
temperaturu.
Po potrebi postavite funkciju :
Trajanje
ili: Završetak
.
Para se pojavljuje nakon približno 2
minute. Kad pećnica dosegne
postavljenu temperaturu, oglašava se
zvučni signal.
Kad spremnik za vodu ostaje bez
vode, oglašava se signal i spremnik
za vodu potrebno je napuniti kako je
opisano iznad kako bi se kuhanje s
parom nastavilo.
Na kraju vremena pečenja oglašava se
zvučni signal.
7. Isključite pećnicu.
HRVATSKI
13
8. Nakon svakog pečenja s parom
ispraznite ladicu za vodu.
Pogledajte funkciju čišćenja:
Pražnjenje spremnika.
možete zatvoriti vrata i zagrijati pećnicu
funkcijom: Kuhanje uz progr. True Fan
na temperaturi od 150°C u trajanju od
približno 15 minuta.
OPREZ!
Pećnica je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
9. Nakon parnog kuhanja para se može
kondenzirati na dnu unutrašnjosti.
Uvijek osušite dno unutrašnjosti kad
se pećnica ohladi.
Pustite da se pećnica potpuno osuši s
otvorenim vratima. Za ubrzanje sušenja
6.2 Jelovnik - pregled
Menu
170°C
Options
Jelovnik
Stavka izbornika
Uporaba
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa.
Čišćenje
Sadrži popis programa za čišćenje.
Osnovne Postavke
Koristi se za postavljanje konfiguracije uređaja.
Podizbornik za: Čišćenje
Podizbornik
Opis
Parno čišćenje
Postupak čišćenje uređaja kad je lagano zaprljan i nije
nekoliko puta zagorio.
Parno čišćenje Plus
Postupak čišćenja tvrdokorne nečistoće uz pomoć
sredstva za čišćenje pećnice.
Uklanjanje kamenca
Postupak čišćenja kruga generatora pare od naslaga
kamenca.
Ispiranje
Postupak ispiranja i čišćenja kruga generatora pare
nakon česte uporabe parnih funkcija.
Pražnjenje spremnika
Postupak uklanjanja preostale vode iz spremnika za
vodu nakon uporabe parnih funkcija.
Podizbornik za: Osnovne Postavke
Podizbornik
Opis
Roditeljska zaštita
Kada je uključena roditeljska zaštita pećnica se ne
može slučajno uključiti. Tu funkciju možete uključiti i
isključiti u izborniku Osnovne postavke. Kad je
uključeno, Roditeljska zaštita pojavljuje se na zaslonu
kad uključite pećnicu. Za omogućavanje uporabe pećni‐
ce, okretnom tipkom odaberite slova sljedećim re‐
doslijedom: A B C.
14
www.aeg.com
Podizbornik
Opis
Brzo zagrijavanje pećnice
Smanjenje standardnog vremena zagrijavanja. To je
dostupno samo za neke funkcije pećnice.
Zagrij + zadrži
Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta nakon
završetka kuhanja. Za ranije isključenje, pritisnite okret‐
nu tipku. Kad je ta funkcija aktivna, na zaslonu se
pojavljuje poruka "Započeto održavanje topline". To je
dostupno samo za neke funkcije pećnice te ako je po‐
stavljeno Trajanje.
Produženje vremena
Za produženje unaprijed definiranog vremena kuhanja.
To je dostupno samo za neke funkcije pećnice.
Postavljanje
Za postavljanje konfiguracije pećnice.
Servisiranje
Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
Podizbornik za: Postavljanje
Podizbornik
Zaslon
Izbor jezika
Postavlja jezik za zaslon.
Vrijeme dana
Postavlja trenutno vrijeme i datum.
Ton tipke
Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće
isključiti zvuk UKLJ./ISKLJ. i STOP.
Tonovi upozorenja/greške
Aktivira i deaktivira tonove alarma.
Izbor glasnoće
Postepeno podešava glasnoću tipki i signala.
Osvjetljenje zaslona
Postepeno podešava svjetlinu zaslona.
Tvrdoća vode
Postavlja tvrdoću vode.
Podizbornik za: Servisiranje
Podizbornik
Zaslon
DEMO
Aktivacijska/deaktivacijska šifra: 2468
Prikaz licenci
Informacije o licencama.
Prikaz verzije softvera
Informacija o verziji softvera.
Tvorničke postavke
Ponovno postavite tvorničke postavke.
Podizbornik za: Pomoć pri
kuhanju
Svako jelo u ovom podizborniku ima
preporučenu funkciju i temperaturu. Ti
parametri mogu se ručno prilagoditi, u
skladu sa željama korisnika.
Za neka od jela također možete odabrati
i način kuhanja:
• Masa jela-Automatika
• Sonda za pečenje mesa
Razina do koje je jelo skuhano:
• Slabo pečeno ili Manje
HRVATSKI
•
•
Srednje pečeno
Dobro pečeno ili Više
Perad
Kategorija hrane: Meso i riba
Pile
Cijeli
Meso
Govedina
Polovica
Pečenica
Prsa
Pečenje
Bataci
Kuhana go‐
vedina
Krilca
Patka
Mesna pita
Guska
Skandi‐
navska go‐
vedina
Svinjetina
Pečenje
Šunka
Riba
Riba
Rebra
Kobasice
Srednje pe‐
čeno
Pečen
velika
Pečen
Pečenje
Fileti
Koljenica
Tanko
Debelo
Pečenje
Riblji nabujci
Hrbat
Riblji štapići
But
Zec
Pripremljen
na pari
Pripremljen
na pari
Juneći biftek
Srnetina
Pečen
Pripremljen
na pari
Koljenica
Divljač
mala
Pečen
Pripremljen
na pari
Janjetina
Prsa
Juneći biftek Svježe
Dimljeno
Teletina
Cijeli
Puretina
Hrbat
Plodovi mora
But
Rakovi
Hrbat
Dagnje
But
15
16
www.aeg.com
Kategorija hrane: Prilozi/Jela iz pećnice
Jela
Jela
Prilozi
Krumpiri
Svježe
Cijeli
Krumpiri
Smrznuto
Pomfrit
Meko kuha‐
na
Četvrtina
Jaja
Tvrdo kuha‐
na
Kroketi
Kroketi
Pirjani
krumpir
Riža
Pečena jaja
Kategorija hrane: Pikantno pečenje
Jelo
Tjestenina,
svježa
Svježe
Okruglice od
krumpira
Pizza
Smrznuto
Debelo
Hladna
Quiche
Tanko
Debelo
Svježe
Zapečena
tjestenina
Bijeli kruh
Crni kruh
Raženi kruh
Složenac,
pikantno
Mahunarke i
žitarice
Baguette
Ciabatta
Zapečeno
povrće
Složenac,
povrtni
Tanko
Grickalice
Okruglice od
dizanog
tijesta
Jela u pećni‐ Lasagne
ci
Zapečeni
krumpir
Tanko
Debelo
Palenta
Knedle
Srednje tvr‐
do kuhana
Punozrnati
kruh
Beskvasni
kruh
Kruh
Vijenac od
kruha
Paštete
Pletenica od
dizanog
tijesta
Smrznuto
Baguette
Kruh
Predpečeno
HRVATSKI
Jelo
Jelo
Svježe
Pecivokiflice
Smrznuto
Torta u plitici Štrudel od
jabuka,
smrznuti
Predpečeno
Čokoladni
kolač s ora‐
sima
Kategorija hrane: Deserti/pečenje
Jelo
Torta u
kalupu
17
Kolač od sira
Torta od ba‐
dema
Božićna po‐
gača
Pita od
jabuka
Mrvičasti
kolač
Brioš
Voćni kolač
Kolač od sira
Miješano
tijesto
Pita od
jabuka,
pokrivena
Dizano
tijesto
Podloga od
lisnatog
tijesta
Biskvit
Slatki kolač
Biskvitna
podloga za
flan
Rolada
Švicarska
torta, slatka
Suhi kolač
Kolač od di‐
zanog tijesta
Kuglof
Biskvit
Pite
Prhko tijesto
Mala tijesta
Torte, male
Princes kraf‐
ne
Ekleri
Kolačići s
bademima
Muffini
Prutići od
tijesta
Uštipci
Biskviti od
prhkog
tijesta
18
www.aeg.com
Jelo
Jelo
Flan
Krema od
vanilije
Cijeli
Celer
Složenac,
slatki
Tikvice, rezane
Patlidžan
Okruglice od
dizanog
tijesta
Komorač
Kategorija hrane: Povrće
Jelo
Mahune
Poriluk, kolutići
Rezane gljive
Artičoke
Grašak
Šparoge, zelene
Paprike
Šparoge, bijele
Kovrčavi kupus
Cikla
Špinat, svježi
Crni korijen
Brokula
Rascvalo
Cvjetača
Rascvalo
Cijeli
Rajčice
6.3 Opcije
Prokulica
Menu
Kupus u trakicama
170°C
Mrkva
Options
Opcije
Opis
Postavke tajmera
Sadrži popis funkcija sata.
Brzo zagrijavanje pećnice
Za smanjenje vremena zagrijavanja u tre‐
nutno pokrenutoj funkciji pećnice.
Uklj. / Isklj.
Odaberi + Započni
Za postavljanje funkcije i njeno naknadno
uključenje. Kad je postavljeno, na zaslonu
se pojavljuje poruka "Set&Go active" (Oda‐
beri+Započni uključeno). Pritisnite Start za
uključenje. Kad je ta funkcija uključena, po‐
ruka nestaje sa zaslona i pećnica počinje s
radom. To je dostupno samo za neke
funkcije pećnice te ako je postavljeno
Trajanje/Završetak.
HRVATSKI
19
6.4 Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Postavke tajmera
Funkcija sata
Uređaj
Rastući tajmer
Automatski prati koliko dugo funkcija radi.
Vidljivost Rastući tajmer može se uključiti i
isključiti.
Trajanje
Za postavljanje duljine rada.1)
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja
funkcije pećnice. Ova opcija dostupna je
samo kad je postavljeno Trajanje. Isto‐
vremeno koristite funkcije Trajanje i
Završetak za automatsko uključivanje i
isključivanje pećnice u zadanom vremenu. 1)
Podsjetnik
Za postavljanje odbrojavanja.1)
Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice.
Odaberite
i postavite vrijeme. Po isteku
vremena oglašava se zvučni signal. Pritisnite
okretni regulator za zaustavljanje signala.
Kad je pećnica isključena, pritisnite okretni
okretni regulator da biste uključili ovu
funkciju.
1) Maksimalno 23 h i 59 min.
8. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu unutar hrane. Kad hrana
postigne postavljenu temperaturu, uređaj
se isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
temperatura pećnice (minimalno 120
°C),
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučeni
pribor i originalne zamjenske
dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj
temperaturi.
• Sonda za pečenje mesa ne može se
koristiti za tekuća jela
• Tijekom kuhanja, Sonda za pečenje
mesa mora ostati u jelu i biti uklučen u
utičnicu.
• Koristite preporučene postavke za
temperaturu jezgre hrane.
20
www.aeg.com
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke".
Uređaj izračunava približno
vrijeme kraja kuhanja. Ono
ovisi o količini hrane,
postavljenoj funkciji pećnice i
temperaturi.
Kategorije hrane: meso,
perad i riba
1. Uključite pećnicu.
2. Umetnite vrh Sonda za pečenje
mesa u sredinu mesa ili ribe, ako je
moguće na najdebljem dijelu.
Osigurajte da je najmanje 3/4 Sonda
za pečenje mesa unutar jela.
3. Postavite utikač Sonda za pečenje
mesa u utičnicu na prednjoj strani
pećnice.
Na zaslonu se prikazuje: Sonda za
pečenje mesa.
4. Postavite temperaturu jezgre.
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Kad jelo dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se signal. Pećnica
se automatski isključuje.
6. Pritisnite okretnu tipku kako biste
zaustavili signal.
7. Izvucite utikač Sonda za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
pećnice.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je Sonda za pečenje mesa
vruć. Budite pažljivi dok ga
isključujete i vadite iz jela.
Kategorija hrane: složenac
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite pola sastojaka na posudu
za pečenje.
3. Vrh Sonda za pečenje mesa stavite
točno u sredinu složenca. Sonda za
pečenje mesa tijekom pečenja mora
stajati na mjestu. Kako biste to
postigli, koristite čvrsti sastojak.
Koristite rub posude za pečenje kako
biste naslonili silikonsku dršku Sonda
za pečenje mesa. Vrh Sonda za
pečenje mesa ne smije dodirivati dno
posude za pečenje.
4. Prekrijte Sonda za pečenje mesa
preostalim sastojcima.
5. Postavite utikač Sonda za pečenje
mesa u utičnicu na prednjoj strani
pećnice.
HRVATSKI
21
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Na zaslonu se prikazuje: Sonda za
pečenje mesa.
6. Postavite temperaturu jezgre.
7. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Kad jelo dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Pećnica se automatski isključuje.
8. Pritisnite okretnu tipku kako biste
zaustavili signal.
9. Izvucite utikač Sonda za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
pećnice.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je Sonda za pečenje mesa
vruć. Budite pažljivi dok ga
isključujete i vadite iz jela.
Pekač za pecivo /duboku pliticu umetnite
između vodilica police.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i pekača za pecivo / duboke plitice:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica na nosaču police i mreže
za pečenje na vodilicama iznad.
Promjena temperature jezgre
Tijekom pečenja možete bilo kad
promijeniti temperaturu jezgre i
temperaturu pećnice.
.
1. Na zaslonu odaberite
2. Okrenite programator za promjenu
temperature.
3. Za potvrdu pritisnite
8.2 Umetanje pribora
Žičana polica:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police .
Mala udubljenja na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki obod oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
8.3 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
22
www.aeg.com
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
OPREZ!
Prije zatvaranja vrata
pećnice sklopive vodilice
obavezno gurnite u pećnicu
do kraja.
Mreža za pečenje:
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvijetljenje unutrašnjosti,
Sonda za pečenje mesa,Trajanje,
Završetak.
9.2 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
HRVATSKI
23
10. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
10.1 Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablice u
nastavku prikazuju preporučene
postavke za temperaturu, vrijeme
pečenja i položaj police za određene
vrste hrane.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
10.2 Unutarnja strana vrata
S unutarnje strane vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu jela.
10.3 Savjet za posebne
funkcije pećnice
Održavanje topline
Ta funkcija omogućuje vam održavanje
hrane toplom. Temperatura je automatski
postavljena na 80 °C.
Zagrijavanje tanjura
Ta funkcija omogućuje vam zagrijavanje
tanjura i pribora prije serviranja.
Temperatura je automatski postavljena
na 70 °C.
Ravnomjerno rasporedite tanjure i
posude po mreži za pečenje. Koristite
prvi položaj police u pećnici. Nakon
polovice vremena zagrijavanja,
zamijenite mjesta posuđa.
Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur. Ne prekrivajte hranu, jer
to može produžiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
10.4 Puna para
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
pećnice kad je funkcija uključena. Dolazi
do oslobađanja pare.
Sterilizacija
Ovom funkcijom možete sterilizirati
posude (npr. dječje bočice).
Čiste posude postavite naopako, na
sredinu rešetke na prvoj razini.
Napunite spremnik maksimalnom
količinom vode i postavite vrijeme na 40
minuta.
Pečenje
Ta funkcija omogućuje vam pripremu
svih vrsta hrane, svježe ili smrznute.
Možete je koristiti za kuhanje,
zagrijavanje, odmrzavanje, poširanje ili
blanširanje povrća, mesa, ribe,
tjestenine, riže, griza i jaja.
Tijekom jednog kuhanja možete
pripremiti obrok koji se sastoji od
nekoliko jela. Kako biste osigurali da su
sva jela spremna u isto vrijeme,
započnite s jelom s najdužim vremenom
kuhanja a zatim dodajite ostala jela u
odreženo vrijeme, kako je navedeno u
tablicama kuhanja.
Na primjer: Ukupno vrijeme ovog
kuhanja je 40 min. Prvo stavite Kuhani
krumpiri, narezani na četvrtine, Nakon
20 min. stavite Fileti lososa i Brokula,
rascvjetala nakon 30 min.
(min)
Kuhani krumpiri, na‐ 40
rezani na četvrtine
24
www.aeg.com
Na primjer: Ukupno vrijeme ovog
kuhanja je 40 min. Prvo stavite Kuhani
krumpiri, narezani na četvrtine, Nakon
20 min. stavite Fileti lososa i Brokula,
rascvjetala nakon 30 min.
(min)
Fileti lososa
20
Brokula, rascvjetala
10
POVRĆE
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
20 - 25
Grah, blanširani
20 - 25
Matovilac, rascvjetali
Koristite najveću količinu vode potrebnu
kada kuhate više od jednog jela
odjednom.
20 - 25
Kovrčavi kupus
20 - 30
Celer, kockice
Koristite drugi položaj police u pećnici.
20 - 30
Poriluk, kolutići
20 - 30
Grašak
20 - 30
Zimski grašak / Kaiser pa‐
pričice
20 - 30
Slatki krumpir
20 - 30
Komorač
20 - 30
Mrkva
25 - 35
Šparoge, bijele
Brokula, rascvjetala, pret‐
hodno zagrijte praznu peć‐
nicu
25 - 35
Prokulica
25 - 35
Cvjetača, rascvala
10
Oljuštena rajčica
25 - 35
Korabica, prutići
10 - 15
Špinat, svježi
25 - 35
Bijeli grah
10 - 15
Tikvice, rezane
30 - 40
Klipovi kukuruza
15
Povrće, blanširano
35 - 45
Crni korijen
15 - 20
Rezane gljive
35 - 45
Cvjetača, cijela
15 - 20
Paprika nasjeckana na
trake
35 - 45
Mahune
15 - 25
Brokula, cijela
40 - 45
Bijeli ili crveni kupus, trakice
15 - 25
Šparoge, zelene
50 - 60
Artičoke
15 - 25
Patlidžan
55 - 65
Suhi grah, namočen, omjer
vode/mahuna 2:1
15 - 25
Tikva, kockice
60 - 90
Kiseli kupus
15 - 25
Rajčice
70 - 90
Cikla
POVRĆE
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
8 - 10
HRVATSKI
PRILOZI
VOĆE
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
Postavite temperaturu na 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskus, omjer vode/
kuskusa 1:1
15 - 25
Svježe tagliatelle
20 - 25
Semolina puding, omjer
mlijeka/semoline 3,5:1
20 - 30
Leća, crvena, omjer vode/
leće 1:1
25 - 30
Spaetzle
25 - 35
Bulgur, omjer vode/bulgura
1:1
25 - 35
Okruglice od dizanog tijesta
30 - 35
Mirisna riža, omjer vode/riže
1:1
30 - 40
Kuhani krumpiri, narezani
na četvrtine
35 - 45
Okruglice od kruha
35 - 45
Okruglice od krumpira
35 - 45
Riža, omjer vode/riže 1:1,
omjer vode i riže može se
promijeniti u odnosu na vr‐
stu riže
40 - 50
10 - 15
Jabuke izrezane na ploške
10 - 15
Bobičasto voće
10 - 20
Topljenje čokolade
20 - 25
Voćni kompot
RIBA
(min)
(°C)
15 20
Tanki riblji fileti
75 - 80
20 25
Kozice, svježe
75 - 85
20 30
Dagnje
100
20 30
Fileti lososa
85
20 30
Pastrva, 0,25 kg
85
Palenta, omjer tekućine 3:1
30 40
Kozice, smrznute
75 - 85
40 - 55
Puding od riže, omjer
mlijeka/riže 2,5:1
40 45
Losos, 1 kg
85
45 - 55
Neoguljeni krumpiri, srednji
55 - 60
Leća, smeđa i zelena, omjer
vode/leće 2:1
25
26
www.aeg.com
MESO
JAJA
(min)
Postavite temperaturu na 99 °C.
(°C)
15 20
Chipolatas (kobasice) 80
20 30
Bavarska teleća
80
kobasica / Bijeli umak
20 30
Bečke kobasice
80
25 35
Pileća prsa, poširana
90
55 65
Kuhana šunka, 1 kg
99
60 70
Piletina, poširana, 1 - 99
1,2 kg
70 90
Kasseler (dimljeni
svinjeći but), poširan
90
80 90
Teletina / Svinjeća
rebra, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz (kuhan go‐
vedina na bečki na‐
čin)
99
(min)
10 - 11
Jaja, meko kuhana
12 - 13
Jaja, srednje kuhana
18 - 21
Jaja, tvrdo kuhana
10.5 Kombiniranje funkcija:
Roštilj + ventilator + Puna
para
Te funkcije možete kombinirati za
pečenje mesa, povrća i priloga
istovremeno.
1. Postavite funkciju: Roštilj + ventilator
za pečenje mesa.
2. Dodajte pripremljeno povće i priloge.
3. Smanjite temperaturu pećnice na oko
90 °C. Možete otvoriti vrata pećnice
na prvi položaj na otprilike 15 minuta.
4. Postavite funkciju: Puna para.
Kuhajte sva jela zajedno, dok nisu
gotova.
Koristite prvi položaj police za meso i treći položaj police za povrće.
Roštilj + ventilator
Prvi korak: peći meso
Puna para
Drugi korak: dodajte povrće
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Goveđe
pečenje, 1 kg /
Prokulice,
palenta
180
60 - 70
99
40 - 50
Svinjsko
pečenje, 1 kg /
Krumpiri / Povr‐
će, u umaku
180
60 - 70
99
30 - 40
HRVATSKI
Teleće pečenje,
1 kg / Riža / Po‐
vrće
Roštilj + ventilator
Prvi korak: peći meso
Puna para
Drugi korak: dodajte povrće
(°C)
(min)
(°C)
(min)
180
50 - 60
99
30 - 40
27
10.6 Visoka vlažnost
Koristite drugi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Krušna peciva, 40 60 g
180 200
25 - 35
Smrznuta peciva/
baguette spremni za
pečenje, 40 - 50 g
200
25 - 35
(°C)
(min)
Krema od va‐
nilije / Pita, u
malim posu‐
dama
90
35 - 45
Pečena jaja
90 - 110
15 - 30
Mesna štruca, siro‐
va, 0,5 kg
180
30 - 40
Paštete
90
40 - 50
Zapečena tjestenina
40 - 50
Tanki riblji fileti
85
15 - 25
170 190
Debeli riblji filet
90
25 - 35
Lasagne
170 180
45 - 55
Mala riba, do
0,35 kg
90
20 - 30
Kruh, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Riba, do 1 kg
90
30 - 40
Zapečeni krumpir
50 - 60
Knedle
120 - 130
40 - 50
160 170
Pile, 1 kg
180 210
50 - 60
Svinjeća rebra,
dimljena, 0,6 - 1 kg,
natapajte 2 sata
160 180
60 - 70
Goveđe pečenje, 1
kg
180 200
60 - 90
Patka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Teleće pečenje, 1 kg 180
80 - 90
Svinjsko pečenje, 1
kg
90 - 100
10.7 Niska vlažnost
Koristite drugi položaj police u pećnici,
osim ako nije drukčije navedeno.
(°C)
(min)
Svježe pečene
žemlje
200
15 - 20
Peciva/baguette
spremni za pečenje,
40 - 50 g
200
15 - 20
160 180
28
www.aeg.com
(°C)
Guska, 3 kg, koristite 170
prvi položaj police u
pećnici
(min)
130 - 170
10.8 Podgrijavanje parom
Koristite drugi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Jela na jednom
tanjuru
110
10 - 15
Tjestenina
110
10 - 15
Riža
110
10 - 15
Knedle
(°C)
(min)
110
15 - 25
10.9 Pečenje pekarskih
proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 –
15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
10.10 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno
potamnjeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
vlažna ili trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo nižu
visoka.
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Kolač je presuh.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu temperatu‐
ru pećnice.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite višu tempe‐
niska.
raturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je predugo. Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
Kolač se neravnomjerno Temperatura pećnice je pre‐ Postavite nižu temperaturu pećni‐
peče.
visoka, a vrijeme pečenja je ce i duže vrijeme pečenja.
prekratko.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Sljedeći put ravnomjerno raspore‐
dite tijesto na pladnju.
HRVATSKI
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u re‐
ceptu.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo višu
niska.
temperaturu poslovnice.
10.11 Pečenje na jednoj razini:
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
Kuglof / Brioš
Kuhanje uz progr. 150 - 160
True Fan
50 - 70
1
Suhi kolač / Voćni
kolači
Kuhanje uz progr. 140 - 160
True Fan
70 - 90
1
Pite i kolači od lis‐
natog tijesta, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećnicu
Kuhanje uz progr. 150 - 160
True Fan
20 - 30
2
Mješavina podloga
za pite - dizano
tijesto
Kuhanje uz progr. 150 - 170
True Fan
20 - 25
2
Kolač od sira
Tradicionalno
pečenje
60 - 90
1
170 - 190
TORTE/LISNATA TIJESTA/KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA PECIVA
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
(°C)
(min)
Pletenica / Vijenac Tradicionalno
od kruha, prethod‐ pečenje
no zagrijavanje nije
potrebno
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
Tradicionalno
pečenje
29
30
www.aeg.com
TORTE/LISNATA TIJESTA/KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA PECIVA
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
(°C)
(min)
Tradicionalno
pečenje
prvi: 230
20
zatim: 160 - 180
30 - 60
Princes krafne /
Ekleri
Tradicionalno
pečenje
190 - 210
20 - 35
3
Rolada,
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
10 - 20
3
Posuti kolač, pret‐ Kuhanje uz pro‐
hodno zagrijavanje gr. True Fan
nije potrebno
150 - 160
20 - 40
3
Kolač od maslaca
s bademima /
Slatki kolač
190 - 210
20 - 30
3
Voćni kolači, pret‐ Tradicionalno
hodno zagrijavanje pečenje
nije potrebno
180
35 - 55
3
Kolači od tijesta s
kvascem i nježnim
slojem (krema,
glazura)
160 - 180
40 - 60
3
Raženi kruh:
Tradicionalno
pečenje
Tradicionalno
pečenje
1
KEKSI
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Prhko tijesto / Mješavina Kuhanje uz progr.
za kolač od dizanog
True Fan
tijesta
150 - 160
15 - 25
Puslice
80 - 100
120 - 150
Kuhanje uz progr.
True Fan
HRVATSKI
KEKSI
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Kolačići s bademima
Kuhanje uz progr.
True Fan
100 - 120
30 - 50
Keksi od dizanog tijesta
Kuhanje uz progr.
True Fan
150 - 160
20 - 40
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Kuhanje uz progr.
True Fan
170 - 180
20 - 30
Pecivo-kiflice, prethod‐
no zagrijte praznu peć‐
nicu
Tradicionalno pečenje
190 - 210
10 - 25
10.12 Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Zapečena tjestenina
Tradicionalno pečenje
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradicionalno pečenje
180 - 200
25 - 40
Zapečeno povrće, pret‐
hodno zagrijte praznu
pećnicu
Roštilj + ventilator
170 - 190
15 - 35
Baguette s topljenim si‐ Kuhanje uz progr. True
rom
Fan
160 - 170
15 - 30
Riža na mlijeku
Tradicionalno pečenje
180 - 200
40 - 60
Riblji nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Kuhanje uz progr. True
Fan
160 - 170
30 - 60
10.13 Pečenje na više razina
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True
Fan.
Za 2 posude za pečenje koristite prvi i
četvrti položaj police.
31
32
www.aeg.com
KEKSI
TORTE / LISNATA TIJESTA /
KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA
PECIVO
(°C)
(min)
Princes krafne / Ekleri,
160 prethodno zagrijte praz‐ 180
nu pećnicu
25 - 45
Suhi drobljenac
30 - 45
150 160
(°C)
(min)
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
170 180
30 - 50
Pecivo-kiflice
180
20 - 30
10.14 Savjeti za prženje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Krto meso pecite pokriveno.
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
KEKSI
(°C)
(min)
Biskviti od prhkog tijesta 150 160
20 - 40
Puslice
80 100
130 170
Kolačići s bademima
100 120
40 - 80
Keksi od dizanog tijesta 160 170
30 - 60
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
10.15 Pečenje mesa
Koristite prvi položaj police u pećnici.
GOVEDINA
(°C)
(min)
Pečenka u posudi
1 - 1,5 kg
Tradicionalno
pečenje
230
120 - 150
Goveđe pečenje ili
filet, slabo pečeno,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
1 cm debelo
Roštilj + ven‐
tilator
190 - 200
5-6
HRVATSKI
GOVEDINA
(°C)
(min)
Goveđe pečenje ili 1 cm debelo
filet, srednje peče‐
no, prethodno
zagrijte praznu peć‐
nicu
Roštilj + ven‐
tilator
180 - 190
6-8
Goveđe pečenje ili
filet, dobro pečeno,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Roštilj + ven‐
tilator
170 - 180
8 - 10
1 cm debelo
SVINJETINA
Koristite funkciju: Roštilj + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Lopatica / Vratina /
Rolana šunka
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotleti / Svinjska rebra
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Mesna pita
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Buncek, prethodno
kuhan
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
TELETINA
Koristite funkciju: Roštilj + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Teleće pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
33
34
www.aeg.com
JANJETINA
Koristite funkciju: Roštilj + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Janjeći but / Janjeće
pečenje
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Janjeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
DIVLJAČ
(kg)
(°C)
(min)
Hrbat / Zečji but, 1
prethodno
zagrijte praznu
pećnicu
Roštilj + ven‐
tilator
180 - 200
35 - 55
Srneći hrbat
1.5 - 2
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
60 - 90
Srneći but
1.5 - 2
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
60 - 90
PERAD
Koristite funkciju: Roštilj + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Perad u komadima
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Pile, mlada kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
HRVATSKI
PERAD
Koristite funkciju: Roštilj + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Puretina
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Puretina
4-6
140 - 160
150 - 240
RIBA
(kg)
Riba
1 - 1.5
Roštilj + ven‐
tilator
10.16 Pečenje kruha
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Prethodno zagrijavanje se ne
preporučuje.
KRUH
(°C)
(min)
Bijeli kruh
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioš
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Raženi kruh
170 - 190
50 - 70
Integralni kruh
170 - 190
50 - 70
Punozrnati kruh
170 - 190
40 - 60
Krušna peciva
190 - 210
20 - 35
35
36
www.aeg.com
10.17 Hrskavo pečenje s Vrući zrak + donji grijač
PIZZA
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Pite
180 - 200
40 - 55
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Pita od sira
170 - 190
45 - 55
Pita od jabuka, pokrivena
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Pizza, tanka kora, koristite du‐ 210 - 230
boku posudu
15 - 25
Pizza, debela kora
180 - 200
20 - 30
Beskvasni kruh
210 - 230
10 - 20
Uštipci
160 - 180
45 - 55
Slani alzaški kolač
210 - 230
15 - 25
Pierogi (punjeni jastučići)
180 - 200
15 - 25
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
10.18 Roštilj
Postavite tepsiju na prvi položaj police
kako biste sakupili masnoću.
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
HRVATSKI
37
ROŠTILJ
(°C)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Goveđe pečenje
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi filet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjeća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća slabina
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.19 Sporo pečenje
Ta funkcija omogućuje vam pripremu
tankog, mekanog mesa i ribe. Nije
primjenjivo za: perad, masnu pečenu
svinjetinu, prženje u posudi.Sonda za
pečenje mesa temperatura ne bi trebala
biti viša od 65 °C.
1. Meso pecite 1-2 minute na svakoj
strani u plitici na velikoj vrućini.
2. Stavite meso u pliticu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje.
Stavite pliticu ispod rešetke za
pečenje kako bi sakupljala masnoću.
Kad koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
3. Upotrijebite Sonda za pečenje mesa.
4. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Prvih 10 minuta temperaturu pećnice
možete postaviti između 80 °C i 150
°C. Osnovna temperatura je 90 °C.
Postavite temperaturu za Sonda za
pečenje mesa.
5. Nakon 10 minuta, pećnica
automatski smanjuje temperaturu na
80 °C.
Postavite temperaturu na 120 °C.
(kg)
(min)
Odresci
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveđi filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveđe pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
Teleće pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
38
www.aeg.com
10.20 Donji grijač + roštilj + ventilator
ODLEĐIVANJE
(°C)
(min)
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack, smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
190 - 210
15 - 25
3
Pomfrit, debeli
190 - 210
20 - 30
3
Kroketi / Kroketi
190 - 210
20 - 40
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Pečeni sir
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
JAGODIČASTO VOĆE
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
(min)
Konzerviranje do
početka stvaranja
mjehurića
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
HRVATSKI
KOŠTUNIČASTO VOĆE
Breskve /
Dunje / Šljive
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
POVRĆE
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano po‐
vrće za
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
POVRĆE
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
VOĆE
15 - 20
10.22 Sušenje - Kuhanje uz
progr. True Fan
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
39
(h)
Šljive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Kruške
6-9
40
www.aeg.com
10.23 Sonda za pečenje mesa
GOVEDINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Slabo pečeno
Srednja
Dobro pečeno
Goveđe pečenje
45
60
70
Pečenica
45
60
70
GOVEDINA
Mesna pita
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
80
83
86
SVINJETINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Šunka / Pečenje
80
84
88
Kotleti od hrbata / Svinjeća rebra,
dimljena / Svinjeća rebra, poširana
75
78
82
TELETINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Teleće pečenje
75
80
85
Teleća koljenica
85
88
90
OVČETINA/JANJETINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Ovčji but
80
85
88
Ovčji hrbat
75
80
85
Janjeće pečenje / Janjeći but
65
70
75
HRVATSKI
DIVLJAČ
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Zečji hrbat / Srneći hrbat
65
70
75
Zečji but / Zec, cijeli / Srneći but
70
75
80
PERAD
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Pile
80
83
86
Patka, cijela/polovica / Puretina,
cijela/prsa
75
80
85
Patka, prsa
60
65
70
RIBA (LOSOS, PASTR‐
VA, SMUĐ)
Riba, cijela/velika/na pari / Riba,
cijela/velika/pečena
SLOŽENCI - PRETHODNO
KUHANO POVRĆE
Složenac od tikvica / Složenac od
brokule / Složenac od komorača
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
60
64
68
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
85
88
91
SLOŽENCI - SLANI
Cannelloni / Lasagne / Zapečena
tjestenina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
85
88
91
41
42
www.aeg.com
SLOŽENCI - SLATKI
Složenac od bijelog kruha s/bez
voća / Pečena kaša od riže s/bez
voća / Složenac sa slatkom
tjesteninom
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
80
85
90
10.24 Vlažni vrući zrak preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm promjer,
5 cm visina
Limeni kalup za flan
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
10.25 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Zapečeno tijesto
200 - 220
45 - 55
Zapečeni krumpir
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Puding od kruha
190 - 200
55 - 70
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
HRVATSKI
(°C)
(min)
Torta od jabuka, od miješanog biskvita
(okrugli kalup za kolače)
160 - 170
70 - 80
Bijeli kruh
190 - 200
55 - 70
10.26 Informacije za ustanove
za testiranje
Testiranja u skladu s: EN 60350, IEC
60350.
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Pečenje u kalupima
(°C)
(min)
Biskvit bez masnoće
Kuhanje uz progr.
True Fan
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće
Tradicionalno
pečenje
160
35 - 50
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Kuhanje uz progr.
True Fan
160
60 - 90
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Tradicionalno
pečenje
180
70 - 90
1
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Keksi
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Kuhanje uz progr. True
Fan
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Tradicionalno pečenje
160
20 - 30
43
44
www.aeg.com
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Keksi
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Sitni kolači, po 20 na pliti‐ Kuhanje uz progr. True
ci, prethodno zagrijte praz‐ Fan
nu pećnicu
150
20 - 35
Sitni kolači, po 20 na pliti‐ Tradicionalno pečenje
ci, prethodno zagrijte praz‐
nu pećnicu
170
20 - 30
PEČENJE NA VIŠE RAZINA. Keksi
(°C)
(min)
Kuhanje uz progr.
True Fan
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sitni kolači, po 20 na Kuhanje uz progr.
plitici, prethodno
True Fan
zagrijte praznu pećni‐
cu
150
23 - 40
1/4
-
Prhko tijesto / Prutići
od tijesta
2
3
položaj položaja
a
ROŠTILJ
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minuta.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
(min)
Tost
Mali roštilj
1-3
5
HRVATSKI
45
ROŠTILJ
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minuta.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
(min)
Goveđi biftek, okrenite na
drugu stranu nakon proteka
polovice vremena
Mali roštilj
10.27 Informacije za ustanove
za testiranje
24 - 30
4
Provjere prema IEC 60350.
Provjere za funkciju: Puna para.
Postavite temperaturu na 99 °C.
Spreminik
(Gastro‐
norm)
(g)
(min)
Brokula, pret‐ 1 x 2/3perfori‐ 300
hodno zagrijte rano
praznu pećni‐
cu
3
13 - 15
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
Brokula, pret‐ 2 x 2/3 perfo‐
hodno zagrijte rirano
praznu pećni‐
cu
2i4
13 - 15
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
3
15 - 18
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
2 x 300
Brokula, pret‐ 1 x 2/3perfori‐ maks.
hodno zagrijte rano
praznu pećni‐
cu
46
www.aeg.com
Postavite temperaturu na 99 °C.
Grašak,
smrznuti
Spreminik
(Gastro‐
norm)
(g)
2 x 2/3 perfo‐
rirano
2 x 1500
(min)
2i4
Dok
temperatu‐
ra na
najhladnije
m dijelu ne
dosegne
85 °C.
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu
sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu ro‐
štilja.
Svakodnevna
uporaba
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
Pribor ne perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sred‐
stava za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
HRVATSKI
11.2 Kako ukloniti: nosači
police
Provjerite je li pećnica hladna prije
obavljanja zahvata održavanja. Postoji
opasnost od opeklina.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice
polica.
1. Pažljivo povucite vodilicu prema gore
i van iz prednjeg nosača.
1
3
2
2. Prednji kraj vodilice police povucite
dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice police vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
11.3 Parno čišćenje
Ručno uklonite što je moguće više
prljavštine.
Uklonite pribor i vodilice za police kako
biste očistili bočne stjenke.
Funkcije čišćenja parom podržavaju
čišćenje otvora za paru pećnice.
Prije početka postupka čišćenja
provjerite je li pećnica hladna.
Kada je funkcija čišćenja parom aktivna,
svjetlo je isključeno.
1. Spremnik za vodu napunite do
maksimalne razine (oko 950 ml vode)
dok se ne oglasi signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
2. Odaberite funkciju za čišćenje parom
u izborniku: Čišćenje.
Parno čišćenje - trajanje funkcije je
otprilike30 minuta.
a) Uključite funkciju:
b) Po isteku programa oglašava se
signal.
c) Pritisnite okretnu tipku kako biste
zaustavili signal.
Parno čišćenje Plus - funkcija traje
otprilike 75 minuta.
47
a) Jednoliko poprskajte emajlirane i
čelične dijelove u unutrašnjosti
pećnice odgovarajućim
deterdžentom.
b) Uključite funkciju:
Prvi dio programa završava za
oko 50 minuta.
c) Unutrašnjost pećnice obrišite
spužvom s neabrazivnom
površinom. Možete koristiti toplu
vodu ili deterdžente za pećnice.
d) Počinje završni dio postupka.
Trajanje ove faze iznosi otprilike
25 minuta.
3. Unutrašnjost pećnice obrišite
spužvom s neabrazivnom površinom.
Možete koristiti toplu vodu.
Nakon čišćenja vrata pećnice ostavite
otvorena oko 1 sat. Pričekajte dok se
pećnica ne osuši. Za ubrzavanje sušenja
možete zagrijati pećnicu toplim zrakom
na temperaturu od 150 °C na otprilike 15
minuta. Maksimalni učinak funkcije
čišćenja možete ostvariti ako ručno
očistite pećnicu odmah po dovršetku
funkcije.
11.4 Podsjetnik Za Čišćenje
Kad je prikazan podsjetnik, čišćenje je
obavezno. Koristite funkciju Parno
čišćenje Plus.
11.5 Sustav za generiranje
pare - Uklanjanje kamenca
Kad radi generator pare, na njemu se
taloži kamenac (zbog sadržaja kalcija u
vodi). To može negativno utjecati na
kvalitetu pare, na učinkovitost generatora
pare i na kvalitetu hrane. Kako biste
spriječili pojavu kamenca, očistite krug
generatora pare.
Izvadite sav pribor.
Odaberite funkciju u izborniku: Čišćenje.
Korisničko sučelje vodit će vas kroz
postupak.
Trajanje cijelog postupka iznosi otprilike
2 sata.
U ovoj funkciji svjetlo je isključeno.
1. Uvjerite se da je spremnik za vodu
prazan.
2. Pritisnite
.
48
www.aeg.com
3. Posudu za roštiljanje/pečenje stavite
na najniži položaj police.
4. Pritisnite okretnu tipku.
5. U spremnik za vodu ulijte 250 ml
sredstva za uklanjanje kamenca.
6. Napunite preostali dio spremnika za
vodu vodom do maksimalne razine,
dok se ne oglasi signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
7. Pritisnite okretnu tipku.
To aktivira prvi dio postupka: Uklanjanje
kamenca.
Trajanje ovog dijela iznosi
otprilike 1 sat i 40 minuta.
8. Poslije prvog dijela ispraznite posudu
za roštiljanje/pečenje i postavite je
ponovno na prvi položaj police.
9. Pritisnite okretnu tipku.
10. Napunite spremnik za vodu svježom
vodom do maksimalne razine, dok se
ne oglasi signal ili se na zaslonu
prikaže poruka.
11. Pritisnite
.
To aktivira drugi dio postupka: Uklanjanje
kamenca. To će isprati krug za
generiranje pare.
Trajanje ovog dijela iznosi
otprilike 35 minuta.
Na kraju postupka izvadite posudu za
roštiljanje/pečenje.
Ako se funkcija: Uklanjanje
kamenca ne provede na
ispravan način, zaslon će
prikazivati poruku za
ponavljanje funkcije.
Ako je pećnica vlažna ili mokra, obrišite
je suhom krpom. Pustite da se pećnica
potpuno osuši s otvorenim vratima.
11.6 Podsjetnik za uklanjanje
vodenog kamenca
Postoje dva podsjetnika koji vas
podsjećaju da provedete ovu funkciju:
Uklanjanje kamenca.
Softverski podsjetnici podsjećaju vas i
preporučuju vam da provedete ciklus
uklanjanja vodenog kamenca.
Hardverski podsjetnik vas prisiljava da
provedete uklanjanje vodenog kamenca.
Ako iz uređaja ne uklonite
vodeni kamenac kada je
hardverski podsjetnik
uključen, nećete moći rabiti
funkcije pare.
Podsjetnik za uklanjanje
kamenca ne možete
onemogućiti.
11.7 Sustav za generiranje
pare - Ispiranje
Izvadite sav pribor.
Odaberite funkciju u izborniku: Čišćenje.
Korisničko sučelje vodit će vas kroz
postupak.
Funkcija traje otprilike 30 minuta.
U ovoj funkciji svjetlo je isključeno.
1. Pekač za pecivo postavite na prvi
položaj police.
2. Napunite spremnik za vodu svježom
vodom do maksimalne razine, dok se
ne oglasi zvučni signal ili se na
zaslonu prikaže poruka.
.
3. Pritisnite
Na kraju postupka izvadite pekač za
pecivo.
11.8 Pražnjenje spremnika
Izvadite sav pribor.
Funkcija čišćenja uklanja preostalu vodu
iz spremnika za vodu. Tu funkciju
koristite nakon funkcije parnog kuhanja.
Odaberite funkciju u izborniku: Čišćenje.
Korisničko sučelje vodit će vas kroz
postupak.
Funkcija traje otprilike 6 minuta.
U ovoj funkciji svjetlo je isključeno.
Pekač za pecivo postavite na prvi položaj
police.
Na kraju postupka izvadite pekač za
pecivo.
11.9 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili. Broj
HRVATSKI
staklenih ploča različit je za različite
modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Podignite do kraja stezne poluge (A)
na dvjema šarkama vrata.
A
49
OPREZ!
Grubo rukovanje staklom,
naročito oko rubova prednje
ploče, može dovesti do loma
stakla.
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
A
3. Zatvorite vrata tako da budu pod
kutom od približno 45°.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
45°
11.10 Zamjena žarulje
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Gornje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2
B
1
50
www.aeg.com
2. Uklonite metalni prsten i očistite
stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite metalni prsten na stakleni
poklopac.
5. Postavite stakleni poklopac.
Bočno svjetlo
2. Za uklanjanje poklopca koristite
zvjezdasti odvijač 20.
3. Uklonite i očistite metalni okvir i
brtvu.
4. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otporna na toplinu od
300 °C.
5. Postavite metalni okvir i brtvu.
Zategnite vijke.
6. Vratite lijevu vodilicu police.
1. Skinite lijevu vodilicu za plitice kako
biste omogućili pristup svjetlu.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Zaslon traži da postavite Iz‐
bor jezika.
Nije bilo napajanja duže od 3 Pogledajte poglavlje "Prije
dana.
prve uporabe".
Zaslon traži da postavite Iz‐
bor jezika.
Uključen je demo program.
Isključite demo program:
Jelovnik / Osnovne Po‐
stavke / DEMO. Aktivacijska/
deaktivacijska šifra: 2468.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za temperaturu Utikač sonde za pečenje
jezgre nije ispravno umetnut mesa utaknite do kraja u
u utičnicu.
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
51
rješenje
•
•
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Postupak uklanjanja kamen‐
ca prekinut je prije kraja.
Došlo je do nestanka
električne energije.
Ponovite postupak.
Postupak uklanjanja kamen‐
ca prekinut je prije kraja.
Korisnik je zaustavio
funkciju.
Ponovite postupak.
Nakon postupka uklanjanja
kamenca unutar roštilja/
posudi za pečenje nema vo‐
de.
Niste napunili spremnik vode Provjerite nalazi li se u kući‐
do maksimalne razine.
štu spremnika vode sredstvo
za uklanjanje kamenca/
voda.
Ponovite postupak.
Nakon ciklusa uklanjanja
kamenca, na dnu otvora
nalazi se prljava voda.
Roštilj/posuda za pečenje na Uklonite ostatke vode i sred‐
pogrešnom su položaju
stva za uklanjanje kamenca
police.
s dna pećnice. Posudu za
roštiljanje/pečenje stavite na
najniži položaj police.
Postupak čišćenja prekinut
je prije kraja.
Došlo je do nestanka
električne energije.
Ponovite postupak.
Postupak čišćenja prekinut
je prije kraja.
Korisnik je zaustavio
funkciju.
Ponovite postupak.
Nakon završetka funkcije
čišćenja na dnu
unutrašnjosti ostalo je previ‐
še vode.
Nasprejali ste previše deter‐
dženta u uređaj prije
uključenja ciklusa čišćenja.
Sve dijelove unutrašnjosti
pokrijte tankim slojem deter‐
dženta. Jednolično
nasprejajte deterdžent.
Nema dobrog djelovanja po‐
stupka čišćenja.
Početna temperatura
unutrašnjosti pećnice za
funkciju parnog čišćenja bila
je previsoka.
Ponovite ciklus. Obavite
ciklus kad je uređaj hladan.
52
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Nema dobrog djelovanja po‐
stupka čišćenja.
Prije početka postupka
čišćenja niste uklonili bočne
mreže. One mogu prenijeti
toplinu na stijenke i umanjiti
djelovanje.
Uklonite bočne rešetke iz
uređaja i ponovite postupak.
Nema dobrog djelovanja po‐
stupka čišćenja.
Prije početka postupka
čišćenja niste uklonili pribor
iz uređaja. On može ugroziti
parni ciklus i umanjiti
djelovanje.
Uklonite pribor iz uređaja i
ponovite postupak.
12.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST
13.1 Podaci o proizvodu i List s podacima o proizvodu*
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Indeks energetske učinkovitosti
81.0
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
1.09 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.68 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
HRVATSKI
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
70 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
53
* Za Europsku uniju u skladu s uredbama EU-a 65/2014 i 66/2014.
Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i
B.
Za Ukrajinu prema 568/32020.
Razred energetske učinkovitosti nije primjenjiv za Rusiju.
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
13.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko
jela, pauze između pečenja održavajte
što kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom. Na
zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka
topline ili temperatura.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo.
Uključite ga samo kad vam treba.
Vlažni vrući zrak
Funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
54
www.aeg.com
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
55
867336180-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising