AEG | BSE882320M | User manual | Aeg BSE882320M Упатство за користење

Aeg BSE882320M Упатство за користење
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Печка на пареа
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 2
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................5
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 8
4. РАБОТА СО АПАРАТОТ.....................................................................................9
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 10
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ...........................................................................21
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ..........................................................................22
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ...........................................................................25
10. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 25
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................50
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 55
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................58
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
МАКЕДОНСКИ
3
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
Користете го само сензорот за храна (сензорот за
температура на средината) препорачан за овој
апарат.
МАКЕДОНСКИ
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Преда да го монтирате апаратот,
проверете дали вратата на печката
се отвара со леснотија.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Вградениот уред мора да одговара
на барањата за стабилност според
DIN 68930.
Минимална висина
на плакар
(Минимална висина
на плакар под
површината за
готвење)
600 (600) mm
Должина на плакар
550 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
задниот дел од
апаратот
548 mm
Длабочина на
апаратот
567 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
546 mm
Длабочина со
отворена врата
1017 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација. Отвор
ставен на дното на
задната страна
550 x 20 mm
Должина на кабелот
за струја. Кабелот е
ставен во десниот
агол од задната
страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4 x 12 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
605 (580) mm
Висина на предниот
дел од апаратот
594 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
Широчина на
предниот дел од
апаратот
549 mm
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
МАКЕДОНСКИ
•
•
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(ако го има) со детергенти.
2.5 Готвење на пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
•
7
Ослободената пареа може да
предизвика изгореници:
– Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека
работи функцијата. Може да
излезе пареа.
– Внимателно отворете ја
вратата на апаратот после
работата со готвење на пареа.
2.6 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.8 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
8
www.aeg.com
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Прибор
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
Скара- / Длабока тава
Контролна плоча
Eлектронски програмер
Фиока за вода
Штекер за сензорот за храна
Греач
Светло
Вентилатор
Отстранување бигор од цевката за
одвод
9 Држач за решетка, се вади
10 Позиции на полици
1
2
3
4
5
6
7
8
За печење тесто или месо или како
сад за собирање маснотија.
Сензор за температура
За мерење на температурата во
храната.
Телескопски шини
За ставање и вадење на плехови и
решетки полесно.
МАКЕДОНСКИ
4. РАБОТА СО АПАРАТОТ
4.1 Контролна плоча
1
2
3
4
5
Функција
Коментар
1
"O" (искл.)
За вклучување и исклучување на уредот.
2
Екрaн
Ги прикажува тековните поставки на апаратот.
За подесување на поставиките и движење низ менито.
3
Ротационо
копче
Притиснете го
за да го вклучите апаратот.
Држете го ротационото копче за да го вклучите екранот за
поставки.
Држете го и свртете го ротационото копче за да се
движити низ менито.
Држете го и притиснете на ротационото копче за да ја
потврдите поставката или да влезете во одбраното подмени.
За да се вратите на претходното мени најдете ја опцијата
Заден дел во листата на менито или потврдете ја
одбраната поставка.
4
За да ја вклучите одбраната функција.
5
За да ја исклучите одбраната функција.
4.2 Екрaн
Откако ќе го вклучите, екранот го
покажува одбраниот режим за
функција за загревање.
Екранот со максимален број на
функции е поставен:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
150°C
14:05
1h 15m
85°C
Options
9
10
www.aeg.com
A. Потсетник
B. Тајмер горе
C. Функција на загревање и
температура
D. Опции или Точно време
E. Траење или Крај на функцијата
или Сензор за температура
F. Mени
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
Мора да го поставите јазикот,
Осветленост на екран, Тврдост на
вода и Време во денот.
5.3 Ја поставува тврдоста
на водата
Кога го поврзувате апаратот со струја,
треба да го поставите нивото на
тврдост на водата.
Во табелата подолу е објаснет опсегот
на тврдоста на водата (dH) според
соодветниот депозит на калциум и
квалитетот на водата.
5.2 Прво поврзување
После првото поврзување верзијата
на софтвер ќе се појави за време од 7
секунди.
Тврдост на вода
Депозит на
калциум (mmol/l)
Депозит на
калциум (mg/l)
Класификац
ија на
водата
Класа
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Малку тврда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Тврда
4
над 21
над 3,8
над 150
Многу тврда
Кога тврдоста на водата ги надминува
вредностите во табелата, наполнете ја
фиоката за вода со флаширана вода.
1. Земете ја четирибојната лента
испорачана со комплетот за пареа
во печката.
2. Ставете ги сите реактивни зони од
лентата во вода 1 секунда.
Не ставајте ја лентата во вода што
тече.
3. Истресете ја лентата за да го
отстраните вишокот вода.
4. Почекајте 1 минута и проверете
дали тврдоста на водата во
табелата дадена подолу.
Боите на реактивните зони ќе
продолжат да се менуваат. Не ја
проверувајте тврдоста на водата
во рок од 1 минута откако поминал
тестот.
5. Ја поставува тврдоста на водата:
мени: Основни Постапки.
МАКЕДОНСКИ
Лента за
тестирање
Тврдост на вода
Лента за
тестирање
1
11
Тврдост на вода
3
4
2
Можете да ја смените тврдоста на
водата во менито: Основни Постапки /
Подесување /Тврдост на вода.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Функции На Греење
Вклучување и исклучување на
функцијата на греење.
1. Вклучете ја рерната.
2. Држете го ротационото копче.
Подвелечена е последната
искористена функција.
3. Притиснете на ротационото копче
за да влезете во под-менито и
свртете го за да одберете
функција на загревање.
4. Притиснете на ротационото копче
за да потврдите.
5. Поставете ја температирата и
потврдете.
6. Притиснете
. Сензор за
температура може да биде
приклучен во било кое време пред
или за време на процесот на
готвење. Некои функции содржат
секвенца од појавувачки мениа.
Притиснете го ротационото копче
за да одите до следното
појавувачко мени. После
последната потврда стартува
функцијата.
За да ја исклучите функцијата
протиснете на
.
Светилката може
автоматски да се
деактивира на
температура под 60 ° C во
текот на некои функции на
печката.
Функции за загревање: Специјални функции
Функција за загревање
Примена
Бавно готвење
За подготвување на меко, сочно печено месо.
Одржување На
Топлина
За одржување на топлината на храната.
Топлење на чинии
За загревање порција пред сервирање.
Конзервирање
За зачувување на зеленчукот, (на пр. кисели
краставици).
12
www.aeg.com
Функција за загревање
Примена
Сушење
За сушење исецкано овошје, зеленчук и габи.
Одмрзнување
За одмрзнување на храна (зеленчук и овошје).
Времето за одмрзнување зависи од
количеството и големината на замрзнатата
храна.
Потпечени
За јадења какви што се лазањи или потпечен
компир. Исто и за запекување и потпекување.
Функции на греење: Стандард
Функција за загревање
Готвење Со
Вентилатор
Примена
За да печете истовремено на 3 нивоа на
решетката и за да сушите храна.Поставете ја
температурата за 20 - 40 °C пониско отколку
кај функцијата: Вообичаено готвење.
Готвење со вентилатор За да добиете попечена површина и крцкав
+ Долен грејач
долен дел кога печете храна на едно ниво на
решетката. Подесете ја температурата 20 - 40
°C пониско од за функцијата: Вообичаено
готвење.
Вообичаено готвење
За печење тесто и месо на едно ниво на
решетката.
Долен грејач + Скара + За да ја направи лесно приготливата храна (на
Вентилатор
пр. пржени компирчиња, печени компири или
крцкави ролнички) крцкава.
Скара
За печење на скара на рамни парчиња храна и
за печење тостови.
Скара + Вентилатор
За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на една позиција на решетка.
Исто и за запекување и потпекување.
Долен Грејач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
МАКЕДОНСКИ
Функција за загревање
Печете со влажен
воздух
13
Примена
Функцијата е направена за штедење на
електрична енергија за време на готвењето. За
упатството за готвење, видете во поглавјето
„ Напомени и корисни совети“, Печете со
влажен воздух. Вратата на печката треба да
биде затворена за време на готвењето со што
функцијата не би се прекинала и за да се
осигурате дека печката работи со највисока
можна енергетска ефикасност. Кога ја
користите оваа функција, температурата во
внатрешноста може да биде различна од
поставената температура. Преостанатата
топлина е искористена.Јачината на топлината
може да биде намалена. За општи препораки
за штедење на енергија видете во поглавјето
„Енергетска ефикасност“, Штедење на
енергија. Оваа функција се користеше за
дефинирање на класата на енергетска
ефикасност EN 60350-1. Кога ќе ја користите
оваа функција, светлото автоматски се
исклучува после 30 секунди.
Функции на греење: Пареа
Функција за загревање
Примена
Пареа со полна сила
За готвење на пареа зеленчук, додатоци или
риба.
Висока влажност
Функцијата е соодветна за готвење на
деликатни јадења како пудинзи, колачи,
паштети и риба.
Ниска влажност
Функцијата е соодветна за месо, живина,
јадења за печење и чорби. Благодарение на
комбинацијата на пареа и топлина, месото
омекнува, станува сочно и добива крцкава
површина.
Подгревање на пареа
Повторното загревање на храна со пареа
спречува сушење на површината. Топлината е
дистрибуирана нежно и рамномерно, со што
вкусот и аромата на храната се исто како оние
на свежа храна. Оваа функција може да се
користи за повторно загревање на храната
директно на чинијата. Можете повторно да
загревате повеќе чинии истовремено,
користејќи ги различните положби на
решетките.
14
www.aeg.com
Функција за загревање
Примена
Печење На Леб
Користете ја оваа функција за правење леб и
кифлички со многу добри професионални
резултати во однос на крцкавост, боја и сјајна
кора.
Киснато Тесто
За да се за забрза киснењето на тестото со
квасец. Спречува сушење на површината на
тестото и го одржува тестото еластично.
Готвење на пареа
поставената температура, се
огласува сигнал.
Кога фиоката за вода снемува
вода, се огласува сигнал и
фиоката за вода мора да биде
повторно наполнета повторно за
да продолжи готвањето со пареа
како што е погоре опишано.
Се огласува сигнал на крај од времето
за готвење.
7. Вклучете ја печката.
8. Испразнете ја фиоката за вода
отккао ќе биде завршено
готвењето со пареа.
Видете во функција за чистење:
Празнење на резервоарот.
Капакот за фиоката за вода е во
контролната плоча.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Користете само вода од
чешма. Не користете
филтрирана
(деменирализирана) или
дистилирана вода. Не
користете друг вид на
течности. Не користете
запаливи или алкохолни
течности во фиоката за
вода.
1. Притиснете на капакот за фиока за
вода за да го отворите.
2. Полнете ја фиоката за вода до
максимално ниво (околу 950 ml) се
додека звучниот сигнал или
екранот не покажат порака.
Доводот со вода е доволен за
околу 50 минути. Не полнете ја
фиоката за вода над нејзиниот
максимален капацитет. Постои
опасност од истекување на вода,
поплавување и оштетување на
мебелот.
3. Турнете ја фиоката за вода во
нејзината почетна состојба.
4. Вклучете ја печката.
5. Поставете ја функијата за греење
со пареа и температурата.
6. Ако е потребно, поставете ја
функцијата: Времетраење
ВНИМАНИЕ!
Печката е жешка.
Постои опасност од
изгореници.
9. После Готвењето со пареа, може
да се кондензира пареа на дното
од внатрешноста. Секогаш сушете
го дното од внатрешноста кога
печката е ладна.
Оставете ја печката да се исуши
целосно со отворена врата. За да го
забрзате сушењето може да ја
затворите вратата и да ја загреете
печката со функцијата: Готвење Со
Вентилатор на температура од 150°C
за околу 15 минути.
6.2 Mени - општ преглед
или:
Крај на готв.
.
Пареата се појавува после околу 2
минути. Кога печката ја достигнува
Menu
170°C
Options
МАКЕДОНСКИ
15
Mени
Ставка во менито
Примена
Готвење со помош
Содржи листа на автоматски програми.
Чистење
Содржи листа на програми за чистење.
Основни Постапки
Се користи за конфигурација на апаратот.
Под-мени за: Чистење
Под мени
Опис
Чистење Со Пареа
Процедура за чистење на апаратот кога е малку
извалкан и не загорел неколку пати.
Чистење со пареа плус
Процедура за чистење на тврдокорна нечистотија
со помош на чистачот на печка.
Отстранување на бигор
Процедура за чистење на колото на генераторот на
пареа од остатоци од бигор.
Плакнење
Процедура за плакнење и чистење на колото на
генераторот на пареа по честа употреба на
функциите со пареа.
Празнење на резервоарот
Процедура за отстранување на преостанатата вода
од фиоката за вода по употреба на функции со
пареа.
Под-мени за: Основни Постапки
Под-мени
Опис
Блок. за безбедност на децата Кога Брава за деца е вклучена, печката не може да
се вклучи случајно. Може да ја вклучите и исклучите
функцијата со Менито за основни поставки. Кога е
вклучена, Бравата за деца се појавува на екранот
кога се вклучува печката. За да може да се
употреби печката, одберете кодирани букви со
ротационото копче по следниов редослед: A B C.
Брзо Загревање
За намалување на времето на греење и поставка
како почетно. Ова е достапно само за некои
функции на греење.
Топлина + Задржување
Ја чува подготвената храна топла 30 минути после
циклусот на готвење. За порано исклучување
притиснете го ротационото копче. Кога оваа
функција е активна на екранот се појавува пораката
„Активна е одржување топлина“. Треба да знаете
дека е достапна само за некои функции за греење
ако е поставено Времетраење.
16
www.aeg.com
Под-мени
Опис
Дополнително време
За да се продолжи предефинираното време на
готвење. Ова е достапно само за некои функции на
греење.
Подесување
За конфигурација на печката.
Сервисирање
Ги прикажува верзијата на софтверот и
конфигурацијата.
Под-мени за: Подесување
Под мени
Опис
Јазик
Го подесува јазикот на екранот.
Време во денот
Го поставува моменталното време и датум.
Тонови На Копчиња
Го вклучува и исклучува тонот на допирните
полиња. Не може да се исклучи тонот за
ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО и СТОП.
Тревога/Грешка Тонови
Ги вклучува и исклучува тоновите за тревога.
Јачина на звучен сигнал
Ја прилагодува јачината на тоновите на притискање
и сигналите според степени.
Осветленост на екран
Ја приспособува осветленоста на екранот според
степени.
Тврдост на вода
Ја поставува тврдоста на водата.
Под-мени за: Сервисирање
Под мени
Опис
ДЕМО
Код за активација / деактивација: 2468
Прикажи лиценци
Информација за лиценци.
Прикажи верзија на софтвер
Информации за верзијата на софтверот.
Фабрички поставки
Се ресетира на фабрички почетна поставки.
Под-мени за: Готвење со
помош
Секое јадење од ова под-мени има
своја функција и посебна температура.
Тие параметри може рачно да бидат
подесени според желбата на
корисникот.
Кај некои јадења исто така Вие можете
да го одберете начинот на готвење:
• Автоматска тежина
•
Сензор за температура
Нивото на кое јадењето ќе биде
зготвено:
• Полуживо или Помалку
• Средно
• Добро испечено или Повеќе
МАКЕДОНСКИ
Категорија на храна: Месо и риба
Живина
месо
Говедско
месо
Пиле
Говедски
бифтек
Половина
Печено
месо
Гради
Варено
говедско
месо
Крилца
Батаци
Паткa
Ролат од
мелено
месо
Гускино месо
Филе
Свежо
Риба
Димено
Цели
парчиња
риба
Печено
месо
Шунка
Тенок
Дебел
Филе
Потпечени
јадења со
риба
Печено
месо
Рибни
стапчиња
Коленица
Печено
месо
Морски плодови
Печеница
Шкампи
Бут
Печеница
Бедро
Див зајак
На пареа
големо
Филети
Колбаси
Срнечко
Печено
Печено
Печено
На пареа
Ребра
Дивеч
мало
На пареа
Коленица
Јагнешко
Гради
Средно
Печено
На пареа
Телешко
Цел
Мисирка
Скандинавс
ко говедско
Свинско
Цел
Печеница
Бут
Школки
17
18
www.aeg.com
Категорија на храна: Гарнир / Јадења
од рерна
Јадења
Јадења
Гарнир
Компири
Свежо
Цел
Компири
Замрзнато
Помфрит
Меко
варени
Четвртина
Јајца
Крокети
Кришки
Ќофтиња од
компир
Ориз
Категорија на храна: Соленки
Јадење
Свежо
Кнедли со
компири
Пица
Тенок
Дебел
Изладена
Лазањи
Киш со јајца
Тенок
Дебел
Свежо
Печени
тестенини
Багет
Чијабата
Тава со
зеленчук
Бел леб
Ѓувеч,
солен
Р’жан леб
Ѓувеч,
зеленчук
Мешункаст
зеленчук и
жита
Замрзнато
Закуски
Кнедли со
квасец
Потпечени
компири
Тенок
Дебел
Палента
Јадења во
рерна
Тврдо
варени
Печени
јајца
Тестенини,
свежи
Кнедли
Средно
варени
Црн леб
Леб со цели
зрна
Леб
Леб без
квасец
Погача
Терини
Милиброд
Замрзнато
Багет
Леб
Претходно
печено
МАКЕДОНСКИ
Јадење
Јадење
Свежо
Кифлички
Замрзнато
Претходно
печено
Категорија на храна: Десерти /
Печење
Јадење
Колач во
плех
19
Колач на
плех
Штрудла со
јаболка,
замрзната
Колачиња
Торта со
сирење
Божиќен
леб
Колач со
бадеми
Колач со
трошки
Пита со
јаболка
Водни
колач
Тесто без
квасец
Слатка
погача
Сунѓересто
тесто
Торта со
сирење
Тесто со
квасец
Колач со
јаболка,
покриен
Флан со
бисквит.
тесто
Пандишпан
Шеќерен
колач
Швајцарски
ролат
Флан со
пандишпан
Швајцарска
пита, блага
Мадеира
колач
Колач Со
Квасец
Колач
прстен
Пандишпан
Тортички
20
www.aeg.com
Јадење
Јадење
Мали
колачи
Тортички
Принцес
крофни
Еклери
Макарони
Мафинс
колачи
Цветчиња
Брокули
Цел
Бриселско зелје
Келераба
Моркови
Цветчиња
Карфиол
Цел
Печиво во
форма на
стапчиња
Целер
Пуфкасти
пити
Модар патлиџан
Колачиња
од суво
тесто
Флан-колач
Крем
Ѓувеч, благ
Кнедли со
квасец
Категорија на храна: Зеленчук
Јадење
Артичоки
Шпаргла, зелена
Тиквички парчиња
Анасон
Зелена боранија
Праз, на прстени
Сечкани печурки
Грашок
Пиперка
Кељ
Спанаќ, свеж
Домати
6.3 Опции
Шпаргла, бела
Menu
170°C
Цвекло
Options
Црн корен
Опции
Опис
Поставки на тајмерот
Содржи листа на функции за часовникот.
Брзо Загревање
За да се намали времето на загревање
на функцијата на загревање која работи
во моментот.
Вклучено / Исклучено
МАКЕДОНСКИ
21
Опции
Опис
Set + Go
За да ја поставите функцијата и за да ја
вклучите покасно. Кога ќе ја поставите,
на екранот се појавува пораката „Активна
Set&Go“. Притиснете на Старт за да ја
вклучите. Кога оваа функција е активна
пораката исчезнува од екранот и печката
почнува да работи. Треба да знаете дека
е достапна само за некои функции за
греење ако е поставено Времетраење /
Крај.
6.4 Преостаната топлина
Кога ќе ја исклучите печката, екранот
ја покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
7.1 Поставки на тајмерот
Функција часовник
Примена
Тајмер горе
Автоматски надгледува колку ќе трае
функцијата. Видливоста на Тајмер горе
може да биде вклучена и исклучена.
Времетраење
За поставување на должината на
работењето.1)
Крај на готв.
За да го нагодите времето на
исклучување на некоја функција за
загревање. Оваа опција е достапна само
кога Времетраење е поставена. Користете
ги функциите Времетраење и Крај на готв.
истовремено за да ја вклучите и исклучите
печката автоматски покасно во одредено
зададено време. 1)
Потсетник
За да поставите одбројување1)
Оваа функција нема ефект на работата на
печката.
Одберете
и подесете време. Кога ќе
истече времето се огласува звучен
сигнал. Притиснете на ротационото копче
за да го исклучите сигналот.
Кога печката е исклучена притиснете го
ротационото копче за да ја вклучите
функцијата.
1) Максимум 23 ч 59 мин.
22
www.aeg.com
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Сензор за температура
Сензор за температура ја мери
температурата внатре во храната.
Кога храната ја постигнува
поставената температура, апаратот се
исклучува.
2. Ставете го врвот од Сензор за
температура во центарот на
месото или рибата, по можност во
најдебелиот дел. Проверете дали
барем 3/4 од Сензор за
температура е внатре во садот.
3. Ставете го приклучокот на Сензор
за температура во штекерот што
се наоѓа на предниот дел на
печката.
Може да се постават две температури:
•
•
температура на печка (минимум
120 °C),
температура во средината на
храната.
ВНИМАНИЕ!
Користете го само
доставениот додаток и
оригинални резервни
делови.
Упатство за добивање на најдобри
резултати:
• Состојките треба да имаат собна
температура.
• Сензор за температура не може да
се користи за течни јадења.
• За време на готвењето Сензор за
температура мора да биде во
јадењето и приклучникот во
штекерот.
• Употребете ги препорачаните
поставки за за температура на
средината на храната.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Апаратот пресметува
приближно време на
завршување на готвење.
Тоа зависи од количината
на храна, поставената
функција на печката и
температурата.
Категории на храна: месо,
живина и риба
1. Вклучете ја рерната.
Екранот го прикажува: Сензор за
температура.
4. Поставете ја температурата во
средината на месото.
5. Поставете ги функцијата за
загревање и по потреба
температурата на печката.
Кога ќе се постигне одредената
температура на јадењето, се огласува
акустичен звучен сигнал. Печката
автоматски се исклучува.
6. Притиснете на ротационото копче
за да го исклучите сигналот.
7. Исклучете го Сензор за
температура од приклучницата и
извадете го садот од печката.
МАКЕДОНСКИ
23
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постојат ризици од
изгореници затоа што
Сензор за температура се
вжештува. Внимавајте кога
го исклучувате и кога ја
вадите од храната.
Категорија на храна: тепсија
1. Вклучете ја рерната.
2. Ставете половина од состојките во
сад за готвење.
3. Поставете го врвот на Сензор за
температура во центарот на
тепсијата. Сензор за температура
треба да се стабилизира во едно
место за време на печењето.
Употребете цврста состојка за да
го направите тоа. Употребете го
работ на садот за готвење за да ја
потприте силиконската дршка од
Сензор за температура. Врвот на
Сензор за температура не треба
да го допира дното на садот за
готвење.
Екранот го прикажува: Сензор за
температура.
6. Поставете ја температурата во
средината на месото.
7. Поставете ги функцијата за
загревање и по потреба
температурата на печката.
Кога ќе се постигне одредената
температура на јадењето, се огласува
акустичен звучен сигнал. Печката
автоматски се исклучува.
8. Притиснете на ротационото копче
за да го исклучите сигналот.
9. Исклучете го Сензор за
температура од приклучницата и
извадете го садот од печката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постојат ризици од
изгореници затоа што
Сензор за температура се
вжештува. Внимавајте кога
го исклучувате и кога ја
вадите од храната.
4. Покријте го Сензор за температура
со преостанатите состојки.
5. Ставете го приклучокот на Сензор
за температура во штекерот што
се наоѓа на предниот дел на
печката.
Менување на
температурата во
средината
Можете да ја смените температурата
на средината и температурата на
печката било кога за време на
готвењето.
на екранот.
1. Одберете
2. Свртете го копчето на вртење за
да ја смените температурата.
3. Притиснете го за да потврдите.
24
www.aeg.com
8.2 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката .
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
8.3 Телескопски шини вметнување на приборот
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
ВНИМАНИЕ!
Пред да ја затворите
вратата на печката,
проверете дали целосно
сте ги турнале
телескопските шини
внатре во апаратот.
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
држачот и решетката на водилките
горе.
Решетка:
Ставете ја решетката на
телескопските шини така што
ногалките да се насочени надолу.
Високата рамка околу
решетката е дополнителна
заштита од лизгање на
садовите за готвење.
Длабока тава:
МАКЕДОНСКИ
Ставете ја длабоката тава на
телескопските шини.
25
Ставете ги решетката и длабоката
тава заедно на телескопските шини.
Решетка и длабока тава заедно:
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Автоматско
исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
(°C)
200 - 230
(ч)
5.5
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Малку, Сензор
за температура,Времетраење, Крај на
готв..
9.2 Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
10.1 Препораки за готвење
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите подолу
покажуваат препорачани поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетки за одредени
видови на храната.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
26
www.aeg.com
10.2 Внатрешна страна на
вратата
На внатрешната страна на вратата
можете да ги најдете:
•
•
броевите на позиции на решетката.
информации за функциите на
греење, препорачаните нивоа на
решетките и температурите за
вообичаени јадења.
10.3 Совет за специјалните
функции за греење на
печката
Одржување На Топлина
Функцијата ви дозволува да ја чувата
храната топла. Температурата
автоматски се регулира на 80°C.
Топлење на чинии
Функцијата овозможува да се стоплат
чинии и јадења пред сервирање.
Температурата автоматски се
регулира на 70 °C.
Распоредете ги порциите и јадењата
еднакво по решетката. Користете го
првото ниво на решетката. После
половина од времето на греење
сменете ги нивните места.
Ставете ги чистите садови свртени на
обратната страна на средината на
решетката на првото ниво.
Наполнете ја фиоката со
максималната количина вода и
поставете го времето на 40 мин.
Готвење
Оваа функција ви овозможува да ги
подготвите сите видови на храна,
свежа или замрзната. Може да ја
користите за готвење, загревање,
динстање или бланширање на
зеленчук, месо, риба, тестенини, ориз,
гриз и јајца.
Може да приготвите јадење кое
содржи неколку оброци за време на
едно готвење. За да се осигурате дека
сите оброци ќе бидат спремни
истовремено започнете со храната за
која треба најдолго време на готвење
а потоа додавајте ги преостанатите
оброци во соодветно време, како што
е специфицирано во таблите за
готвење
Пример: Целосното време на оваа
сесија на готвење е 40 мин. Прво,
ставете Варени компири, на
четвртини, после 20 минути
додадете Филети од лосос и
Брокула, раздвоена на цветови
после 30 мин.
Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија. Не ја покривајте
храната, затоа што може да го
продолжи времето на одмрзување.
Користете го првото ниво на
решетката.
10.4 Пареа со полна сила
Внимавајте кога ја отворате вратата
на печката додека работи функцијата.
Може да излезе пареа.
Стерилизација
Со оваа функција можете да ги
стерилизирате садовите (на пр.
шишиња за бебиња).
(мин)
Варени компири,
на четвртини
40
Филети од лосос
20
Брокула,
раздвоена на
цветови
10
Употребете ја најголемата количина
вода која ви е потребна за готвење на
повеќе јадења со едно готвење.
Користете го второто ниво на
решетката.
МАКЕДОНСКИ
ЗЕЛЕНЧУК
ЗЕЛЕНЧУК
Поставете ја температурата на
99 °C.
Поставете ја температурата на
99 °C.
(мин)
(мин)
8 - 10
27
Брокула, раздвоена на
цветови, загрејте ја
рерната празна
25 - 35
Шпаргла, бела
25 - 35
Бриселско зелје
10
Излупени домати
25 - 35
Карфи., раздво. на цвето.
10 - 15
Спанаќ, свеж
25 - 35
Келераба, на ленти
10 - 15
Тиквички, сечкани на
листови
25 - 35
Бел грав
30 - 40
Печена слатка пченка
15
Зеленчук, бланширан
35 - 45
Црн корен
15 - 20
Сечкани печурки
35 - 45
Карфиол, цел
15 - 20
Пиперка, сечкана на
ленти
35 - 45
Зелена боранија
15 - 25
Брокула, цела
40 - 45
Бела или црвена зелка,
резанки
15 - 25
Шпаргла, зелена
50 - 60
Артичоки
15 - 25
Модар патлиџан
55 - 65
15 - 25
Тиква, коцки
Сув грав, киснат, вода /
грав сооднос 2:1
15 - 25
Домати
60 - 90
Кисела зелка
20 - 25
Грав, бланширан
70 - 90
Цвекло
20 - 25
Полска салата, раздвоена
на цветови
20 - 25
Кељ
20 - 30
Целер, на коцки
20 - 30
Праз, на прстени
20 - 30
Грашок
20 - 30
Грашок / Kaiser пиперки
20 - 30
Слатки компири
20 - 30
Анасон
20 - 30
Моркови
ПРИЛОЗИ / ДОДАТОЦИ
Поставете ја температурата на
99 °C.
(мин)
15 - 20
Кускус, вода / кускус
сооднос 1:1
28
www.aeg.com
ПРИЛОЗИ / ДОДАТОЦИ
ОВОШЈЕ
Поставете ја температурата на
99 °C.
Поставете ја температурата на
99 °C.
(мин)
(мин)
15 - 25
Свежи таљатели
10 - 15
Резанки од јаболка
20 - 25
Пудинг од гриз, вода /
гриз сооднос 3,5:1
10 - 15
Зрнесто овошје
20 - 30
Леќа, црвена, вода / леќа
сооднос 1:1
10 - 20
Топено чоколадо
20 - 25
Овошен компот
25 - 30
Шпецл (германски
специјалитет)
25 - 35
Булгур, вода / булгур
сооднос 1:1
25 - 35
Кнедли со квасец
30 - 35
Ароматичен ориз, вода /
ориз сооднос 1:1
30 - 40
Варени компири, на
четвртини
35 - 45
Кнедли од леб
35 - 45
Кнедли со компири
35 - 45
РИБА
(мин)
(°C)
15 20
Тенки филети од
риба
75 - 80
20 25
Ракчиња, свежи
75 - 85
20 30
Школки
100
Ориз, вода / ориз сооднос
1:1, соодносот меѓу вода и
ориз може да се менува
во зависност од видот на
оризот
20 30
Филети од лосос
85
20 30
Пастрмка, 0,25 kg
85
40 - 50
Палента, сооднос со
течност 3:1
30 40
Ракчиња, замрзнати 75 - 85
40 - 55
Пудинг од ориз, млеко /
гриз сооднос 2,5:1
40 45
Речна голема
пастрмка, 1 kg
45 - 55
Нелупени компири,
средни
55 - 60
Леќа, кафеава и зелена,
вода / леќа сооднос 2:1
85
МАКЕДОНСКИ
МЕСО
ЈАЈЦА
(мин)
(°C)
15 20
Чипо. (свежи тен.
колба.)
80
20 30
Бавариски колбас
од телешко месо /
Бел колбас
80
20 30
Виенски колбас
80
25 35
Динстани пилешки
гради
90
55 65
Готвена шунка, 1 kg
99
60 70
Пилешко, варено, 1
- 1,2 kg
99
70 90
Kasseler (свинско
димено), варено
90
80 90
Телешко / Свинска
плешка, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
ЈАЈЦА
Поставете ја температурата на
99 °C.
(мин)
12 - 13
Јајца, средно варени
18 - 21
Јајца, тврдо варени
10.5 Комбинирана
функција: Скара +
Вентилатор + Пареа со
полна сила
Можете ди ги комбинирате овие
функции за готвење на месо, зеленчук
и додатоци во исто време.
1. Поставете ја функцијата: Скара +
Вентилатор за печење месо.
2. Додадете ги приготвениот
зеленчук и додатоците.
3. За побрзо намалување на
температурата до 90 °C. Отворете
ја вратата на рерната до првата
позиција приближно околу 15
минути.
4. Поставете ја функцијата: Пареа со
полна сила. Гответе ги сите
додатоци заедно се додека не се
готови.
Поставете ја температурата на
99 °C.
(мин)
10 - 11
29
Јајца, меко варени
Искористете ја првата позиција на решетката за месо и трета позиција за
зеленчук.
30
www.aeg.com
Скара + Вентилатор
Прв чекор: готвење месо
Пареа со полна сила
Втор чекор: додадете
зеленчук
(°C)
(мин)
(°C)
(мин)
Печено
говедско месо,
1 kg /
Бриселско
зелје, палента
180
60 - 70
99
40 - 50
Печено
свинско, 1 kg /
Компири /
Зеленчук, во
сос
180
60 - 70
99
30 - 40
Печено
телешко, 1 kg /
Ориз /
Зеленчук
180
50 - 60
99
30 - 40
10.6 Висока влажност
Користете го второто ниво на
решетката.
Кнедли
(°C)
(мин)
120 - 130
40 - 50
(°C)
(мин)
10.7 Ниска влажност
Крем / Колач,
во мали
садови
90
35 - 45
Користете ја втората позиција на
решетката освен ако не е поинаку
специфицирано.
Печени јајца
90 - 110
15 - 30
Терини
90
40 - 50
Тенки филети
од риба
85
15 - 25
Дебели
филети од
риба
90
25 - 35
Мала риба, до
0.35 kg
90
20 - 30
Цели парчиња
риба, до 1 kg
90
30 - 40
(°C)
(мин)
Кифлички спремни
за печење
200
15 - 20
Багети спремни за
печење, 40 - 50 g
200
15 - 20
Кифлички, 40 - 60 g 180 200
25 - 35
МАКЕДОНСКИ
(°C)
(мин)
Смрзнати багети
200
спремни за печење,
40 - 50 g
25 - 35
Мелено месо во
калап, сирово, 0,5
kg
180
30 - 40
Печени тестенини
170 190
40 - 50
Лазањи
170 180
45 - 55
Леб, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Потпечени компири 160 170
50 - 60
Пиле, 1 kg
180 210
50 - 60
Плешка од
160 свин.месо, чадена, 180
0.6 - 1 kg, киснете 2
часа
60 - 70
Печено говедско
месо, 1 kg
180 200
60 - 90
Паткa, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Печено телешко, 1
kg
180
80 - 90
Печено свинско, 1
kg
160 180
90 - 100
(°C)
Гускино месо 3 kg, 170
користете го првото
ниво на решетката
31
(мин)
130 - 170
10.8 Подгревање на пареа
Користете го второто ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
Јадења од една
порција
110
10 - 15
Тестенини
110
10 - 15
Ориз
110
10 - 15
Кнедли
110
15 - 25
10.9 Печење
Првиот пат употребете ја најниската
температура.
Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе нивоа.
Колачите и печивата со различна
висина не потемнуваат секогаш
еднакво. Нема потреба да ја менувате
поставката за температура ако
потемнувањето е нееднакво.
Разликите се порамнуваат за време на
печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
32
www.aeg.com
10.10 Совети за печење
Резултати од
печењето
Можна причина
Решение
Долниот дел на
колачот не е доволно
запечен.
Позицијата на решетката
е неправилна.
Ставете го колачот на пониска
решетка.
Колачот спласнува и
станува влажен или
нерамномерен.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е превисока.
пониска температура на
печката.
Премногу кратко време на Следниот пат поставете
печење.
подолго време на печење и
пониска температура на
печката.
Колачот е пресув.
Температурата на печката Следниот пат поставете
е прениска.
повисока температура на
печката.
Премногу долго време на
печење.
Колачот не е
рамномерно испечен.
Следниот пат пократко време
на печење.
Температурата на печката Поставете пониска температура
е превисока и времето на на печката и подолго време на
печење е прекратко.
печење.
Путерот за колачот не е
Следниот пат распоредете го
рамномерно распределен. путерот за колачот рамномерно
на плехот за печење.
Колачот не е испечен
за даденото време за
печење според
рецептот.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е прениска.
повисока температура на
печката.
10.11 Печење на едно ниво
ПЕЧЕЊЕ ВО КАЛАПИ
(°C)
(мин)
Колач прстен /
Слатка погача
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
50 - 70
1
Мадеира колач /
Овошни колачи
Готвење Со
Вентилатор
140 - 160
70 - 90
1
МАКЕДОНСКИ
ПЕЧЕЊЕ ВО КАЛАПИ
(°C)
(мин)
Подлога за
тортички - тесто
без квасец,
загрејте ја
рерната празна
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
20 - 30
2
Подлога за
тортички пандишпан
Готвење Со
Вентилатор
150 - 170
20 - 25
2
Торта со сирење
Вообичаено
готвење
170 - 190
60 - 90
1
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
Презагрејте ја празната печка, освен ако не е поинаку наведено.
(°C)
(мин)
Леб плетенка /
Погача,
загревање не е
потребно
Вообичаено
готвење
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Вообичаено
готвење
160 - 180
50 - 70
2
Р’жан леб:
Вообичаено
готвење
прво: 230
20
1
потоа 160 - 180
30 - 60
Принцес крофни / Вообичаено
Еклери
готвење
190 - 210
20 - 35
3
Швајцарски
ролат,
Вообичаено
готвење
180 - 200
10 - 20
3
Колач од трошки Готвење Со
сув, загревање не Вентилатор
е потребно
150 - 160
20 - 40
3
33
34
www.aeg.com
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
Презагрејте ја празната печка, освен ако не е поинаку наведено.
(°C)
(мин)
190 - 210
20 - 30
3
Овошни тортички, Вообичаено
загревање не е
готвење
потребно
180
35 - 55
3
Колачи од тесто
со квасец со
прелив (на пр.
урда, шлаг, крем)
160 - 180
40 - 60
3
Торта со путер и
бадеми / Благи
колачи
Вообичаено
готвење
Вообичаено
готвење
БИСКВИТИ
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Тесто без квасец /
Пандишпан
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
15 - 25
Пуслици
Готвење Со
Вентилатор
80 - 100
120 - 150
Макарони
Готвење Со
Вентилатор
100 - 120
30 - 50
Бисквити направени
од потквасено тесто
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
20 - 40
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
Готвење Со
Вентилатор
170 - 180
20 - 30
Кифлички, загрејте ја
рерната празна
Вообичаено готвење
190 - 210
10 - 25
МАКЕДОНСКИ
35
10.12 Потпечена храна и храна со крцкава кора
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Печени тестенини
Вообичаено готвење
180 - 200
45 - 60
Лазањи
Вообичаено готвење
180 - 200
25 - 40
Тава со зеленчук,
загрејте ја рерната
празна
Скара + Вентилатор
170 - 190
15 - 35
Багети со топено
сирење
Готвење Со
Вентилатор
160 - 170
15 - 30
Оризово млеко
Вообичаено готвење
180 - 200
40 - 60
Потпечени јадења со
риба
Вообичаено готвење
180 - 200
30 - 60
Полнет зеленчук
Готвење Со
Вентилатор
160 - 170
30 - 60
10.13 Печење на повеќе
нивоа
БИСКВИТИ
Користете ја функцијата: Готвење Со
Вентилатор.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ
ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
(°C)
(мин)
Колачиња од суво
тесто
150 160
20 - 40
Пуслици
80 100
130 170
Макарони
100 120
40 - 80
(°C)
(мин)
Принцес крофни /
Еклери, загрејте ја
рерната празна
160 180
25 - 45
Бисквити направени
од потквасено тесто
160 170
30 - 60
150 160
30 - 45
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
170 180
30 - 50
Штрудла со трошки
Кифлички
180
20 - 30
36
www.aeg.com
10.14 Совети за печење
Печете месо и риба во големи
парчиња (1 kg или поголеми).
Употребувате огноотпорни садови
отпорни на топлина.
Прелијте ги парчињата месо со
нивниов сос неколку пати за време на
печењето.
Печена кртина покриена.
Големите парчиња месо за печење
печете ги директно на плехот или на
решетката поставена над плехот.
Ставете малку вода во плехот за да
спречете капење на мрснотија од
горењето.
10.15 Печење
Користете го првото ниво на
решетката.
Завртете го печеното на 1/2 - 2/3 од
времето на готвење.
ГОВЕДСКО
(°C)
(мин)
Печено во тенџере 1 - 1,5 kg
Вообичаено
готвење
230
120 - 150
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, слабо
печено, загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
190 - 200
5-6
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, средно
печено, загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
180 - 190
6-8
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, добро
печено, загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
170 - 180
8 - 10
МАКЕДОНСКИ
СВИНСКО
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Рамо / Врат / Коленица 1 - 1.5
од шунка
150 - 170
90 - 120
Кременадли / Голо
ребро
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Ролат од мелено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свинска коленица,
претходно сварена
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
ТЕЛЕШКО
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Печено телешко
1
160 - 180
90 - 120
Телешка коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ЈАГНЕШКО
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Јагнешки бут /
Печено јагнешко
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
37
38
www.aeg.com
ДИВЕЧ
(kg)
(°C)
(мин)
Печеница /
1
Нога од зајак,
загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
180 - 200
35 - 55
Грб од срна
1.5 - 2
Вообичаено
готвење
180 - 200
60 - 90
Срнечки бут
1.5 - 2
Вообичаено
готвење
180 - 200
60 - 90
ЖИВИНА
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Порции живина
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Половина пиле
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Пиле, младо пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гускино месо
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Мисирка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Мисирка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА
(kg)
Цели парчиња
риба
1 - 1.5
Скара +
Вентилатор
(°C)
(мин)
180 - 200
30 - 50
МАКЕДОНСКИ
10.16 Печење На Леб
Не се препорачува загревање на
рерната.
Користете го второто ниво на
решетката.
ЛЕБ
(°C)
(мин)
Бел леб
170 - 190
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Слатка погача
180 - 200
40 - 60
Чијабата
200 - 220
35 - 45
Р’жан леб
170 - 190
50 - 70
Интегрален леб
170 - 190
50 - 70
Леб со цели зрна
170 - 190
40 - 60
Кифлички
190 - 210
20 - 35
10.17 Крцкаво печење со Готвење со вентилатор + Долен
грејач
ПИЦА
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Тортички
180 - 200
40 - 55
Торта со спанаќ
160 - 180
45 - 60
Француски киш / Швајцарска
торта
170 - 190
45 - 55
Бабин колач со јаболка,
покриен
150 - 170
50 - 60
39
40
www.aeg.com
ПИЦА
Загрејте ја празната печка пред првата употреба.
Користете го второто ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Пица, тенка кора,
употребете ја длабоката
тава.
210 - 230
15 - 25
Пица, со дебела кора
180 - 200
20 - 30
Леб без квасец
210 - 230
10 - 20
Торта од лиснато тесто
160 - 180
45 - 55
Пита од фурна
210 - 230
15 - 25
Кнедли
180 - 200
15 - 25
Пита со зеленчук
160 - 180
50 - 60
10.18 Скара
Секогаш поставувајте го тавчето што
треба да ја собира мрснотијата на
првото ниво на решетката.
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(°C)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Печено говедско
месо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говедски филети
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинска плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Јагнешки грб
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
МАКЕДОНСКИ
41
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(°C)
Цели парчиња риба, 210 - 230
0,5 - 1 kg
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
15 - 30
15 - 30
10.19 Бавно готвење
Оваа функција ви овозможува да
подготвите посно, кревко месо и риба.
Не е применливо за: живина, мрсно
свинско печењеили за печење во
тава.Сензор за температура
температурата не смее да биде
повисока од 65 °C.
1. Потпржете го месото 1 - 2 минути
на секоја страна во тавата на
висока јачина.
2. Ставете го месото во сад за
печење месо или директно на
решетката во печката. Ставете го
плехот под решетката за да ја
собира мрснотијата.
3/4
Секогаш гответе без капак при
користење на функцијата.
3. Употребете го Сензор за
температура.
4. Одберете ја функцијата: Бавно
готвење. Можете да ја поставите
температурата меѓу 80 °C и 150 °C
првите 10 минути. Почетната е 90
°C. Поставете ја температурата за
Сензор за температура.
5. После 10 минути, печката
автоматски ја намалува
температурата на 80 °C.
Поставете ја температурата на 120 °C.
(kg)
(мин)
Шницли
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говедски филети
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говедско месо
1 - 1.5
120 - 150
1
Печено телешко
1 - 1.5
120 - 150
1
42
www.aeg.com
10.20 Долен грејач + Скара + Вентилатор
ОДМРЗНУВАЊЕ
(°C)
(мин)
Пица, замрзната
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица, замрзната
190 - 210
20 - 25
2
Пица, разладена
210 - 230
13 - 25
2
Пицети, смрзнати
180 - 200
15 - 30
2
Помфрит, тенок
190 - 210
15 - 25
3
Пржени компирчиња, дебели
190 - 210
20 - 30
3
Кришки / Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Ќофтиња од компир
210 - 230
20 - 30
3
Лазањи / Канелони, свежи
170 - 190
35 - 45
2
Лазањи / Канелони, замрзнати
160 - 180
40 - 60
2
Печено сирење
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Конзервирање
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија како
оние што се достапни на пазарот.
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
Користете го првото ниво на
решетката.
Не ставајте повеќе од шест тегли од
по еден литар на плехот за печење.
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има доволно
влага во рерната.
Кога течноста во теглите ќе почне да
врие (после приближно 35 - 60 минути
кај тегли од еден литар), исклучете ја
печката или намалете ја
температурата на 100 °C (погледнете
ја табелата).
Поставете ја температурата на 160 170 °C.
МЕКО ОВОШЈЕ
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Јагоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Зрели
рибизли
МАКЕДОНСКИ
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
ТВРДО ОВОШЈЕ
Праски /
Дуњи /
Сливи
43
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
(мин)
Продолже
те со
готвење
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУК
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолжет
е со
готвење
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Мешана
туршија
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашок /
Аспарагус
50 - 60
15 - 20
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
ЗЕЛЕНЧУК
(°C)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Пиперки
60 - 70
5-6
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
ОВОШЈЕ
(ч)
Сливи
8 - 10
10.22 Сушење - Готвење Со
Вентилатор
Кајсии
8 - 10
Резанки од јаболка
6-8
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
Круши
6-9
44
www.aeg.com
10.23 Сензор за температура
ГОВЕДСКО
Температура во средината на храната
(°C)
Делумно
печено
Средно
Добро
испечено
Печено говедско месо
45
60
70
Говедски бифтек
45
60
70
ГОВЕДСКО
Ролат од мелено месо
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
80
83
86
СВИНСКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Шунка / Печено месо
80
84
88
Кремендали од грб / Плешка од
свин.месо, чадена / Плешка од
свин.месо, варена
75
78
82
ТЕЛЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Печено телешко
75
80
85
Телешка коленица
85
88
90
ОВЧКО / ЈАГНЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Нога од овца
80
85
88
Грб од овца
75
80
85
Печено јагнешко / Јагнешки бут
65
70
75
МАКЕДОНСКИ
ДИВЕЧ
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Зајачки грб / Грб од срна
65
70
75
Нога од зајак / Зајак, цел / Нога
од срна
70
75
80
ПИЛЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Пиле
80
83
86
Патка, цела / пола / Мисирка,
цела / гради
75
80
85
Патка, гради
60
65
70
РИБА (ТУНА,
ПАСТРМКА, ШТУКА)
Риба, цела / голема / на пареа /
Риба цела / голема / печена
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
60
64
68
ЃУВЕЧИ - ПРЕТХОДНО
ЗГОТВЕН ЗЕЛЕНЧУК
Тепсија со тиквички / Тепсија со
брокули / Тепсија со анасон
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
85
88
91
ЃУВЕЧ - СОЛЕН
Канелони / Лазањи / Печени
тестенини
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
85
88
91
45
46
www.aeg.com
ЃУВЕЧ - БЛАГ
Температура во средината на храната
(°C)
Тепсија бел леб со / без овошје /
Тепсија оризова каша со / без
овошје / Тепсија со слатки
тестенини
Помалку
Средно
Повеќе
80
85
90
10.24 Печете со влажен
воздух - препорачани
додатоци
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
Керамично
тавче
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан за
решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
10.25 Печете со влажен
воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Потпечена паста
200 - 220
45 - 55
Потпечени компири
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазањи
180 - 200
75 - 90
МАКЕДОНСКИ
(°C)
(мин)
Канелони
180 - 200
70 - 85
Пудинг со тесто
190 - 200
55 - 70
Пудинг од ориз
170 - 190
45 - 60
Колач со јаболка, направен од
пандишпан (тркалезен калап)
160 - 170
70 - 80
Бел леб
190 - 200
55 - 70
10.26 Информации за
институти за тестирање
Тестови според: EN 60350, IEC 60350.
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Печиво во калапи
(°C)
(мин)
Посен пандишпан
Готвење Со
Вентилатор
140 - 150
35 - 50
2
Посен пандишпан
Вообичаено
готвење
160
35 - 50
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Готвење Со
Вентилатор
160
60 - 90
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Вообичаено
готвење
180
70 - 90
1
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Користете го третото ниво на решетката.
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња
Готвење Со
Вентилатор
(°C)
(мин)
140
25 - 40
47
48
www.aeg.com
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња,
загрејте ја рерната
празна
Вообичаено готвење
160
20 - 30
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Готвење Со
Вентилатор
150
20 - 35
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Вообичаено готвење
170
20 - 30
ПЕЧЕЊЕ НА ПОВЕЌЕ НИВОА. Бисквити
(°C)
(мин)
2
3
позици позици
и
и
Бисквити / Печиво
во форма на
стапчиња
Готвење Со
Вентилатор
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Мали колачиња 20
на плех, загрејте ја
рерната празна
Готвење Со
Вентилатор
150
23 - 40
1/4
-
МАКЕДОНСКИ
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Загрејте ја празната печка 5 минути.
Скара со поставена максимална температура.
(мин)
Тост
Скара
Говедски бифтек, завртете Скара
на половина време
10.27 Информации за
институти за тестирање
1-3
5
24 - 30
4
Тестови според IEC 60350.
Тестови за функцијата: Пареа со
полна сила.
Поставете ја температурата на 99 °C.
Сад
(Gastronorm
)
(g)
(мин)
Брокули,
загрејте ја
рерната
празна
1x
300
2/3перфорир
ан
3
13 - 15
Ставете го
плехот за
печење на
првата
позиција на
решетката.
Брокули,
загрејте ја
рерната
празна
2 x 2/3
перфориран
2и4
13 - 15
Ставете го
плехот за
печење на
првата
позиција на
решетката.
2 x 300
49
50
www.aeg.com
Поставете ја температурата на 99 °C.
Сад
(Gastronorm
)
(g)
(мин)
Брокули,
загрејте ја
рерната
празна
1x
макс.
2/3перфорир
ан
3
15 - 18
Ставете го
плехот за
печење на
првата
позиција на
решетката.
Грашок,
замрзнат
2 x 2/3
перфориран
2и4
Се додека
температу
рата на
најладнот
о место
не
достигне
85 °C.
Ставете го
плехот за
печење на
првата
позиција на
решетката.
2 x 1500
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
11.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Средства за
чистење
За чистење на металните површини употребете специјално средство
за чистење за таа намена.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за
чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневна
употреба
Исушете ја внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
МАКЕДОНСКИ
51
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за
чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
Додатоци
11.2 Како да отстранете:
држачи за решетки
Пред кое и да е одржување,
проверете дали апаратот е изладен.
Постои опасност од изгореници.
За да ја исчистите рерната, извадете
ги решетките.
1. Внимателно извлечете ги
држачите нагоре и надвор од
предното резе.
1
3
2
2. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
3. Извадете ги држачите од задното
резе.
Монтирајте ги држачите на решетките
по обратен редослед.
11.3 Чистење Со Пареа
Рачно остранете колку што можете
повеќе нечистотија.
Извадете ги додатоците и држачите на
решетките за да ги исчистите
страничните ѕидови.
Функциите за чистење со пареа го
поддржуваат чистењето на
внатрешноста на печката со пареа.
Пред да започнете со процедурата на
чистење, проверете дали печката е
ладна.
Кога е вклучена функцијата чистење
со пареа, светилката е исклучена.
1. Полнете ја фиоката за вода до
максималното ниво (околу 950 ml
вода), додека не се огласи звучен
сигнал или не се покаже порака на
екранот.
2. Изберете ја функцијата чистење со
пареа во менито: Чистење.
Чистење Со Пареа времетраењето на функцијата е
околу 30 минути.
a) Вклучете ја функцијата.
b) Кога програмата ќе заврши, се
огласува звучен сигнал.
c) Притиснете на ротационото
копче за да го исклучите
сигналот.
Чистење со пареа плус времетраењето на функцијата е
околу 75 минути.
a) Испрскајте рамномерно
соодветен детергент во
внатрешноста на печката на
емајлот и на челичните
делови.
b) Вклучете ја функцијата.
Првиот дел од програмата
завршува после околу 50
минути.
c) Избришете ја внатрешната
површина на печката со мек
сунѓер. Можете да употребите
млака вода или детергенти за
печка.
d) Завршниот дел од процедурата
започнува. Времетраењето на
оваа фаза е околу 25 минути.
3. Избришете ја внатрешната
површина на печката со мек
сунѓер. Можете да употребите
млака вода.
По чистењето, држете ја вратата на
печката отворена приближно 1 час.
Почекајте додека печката не се исуши.
За да го забрзате сушењето можете
да ја загреете печката со жежок
52
www.aeg.com
воздух на температура од 150 °C за
околу 15 минути. Максимални ефекти
од функцијата чистење можете да
добиете ако рачно ја исчистите
печката веднаш откако ќе заврши
функцијата.
11.4 Потсетник За Чистење
Потсетникот укажува дека е потребно
чистење. Користење на функцијата
Чистење со пареа плус.
11.5 Систем за создавање
пареа - Отстранување на
бигор
Кога рабори генераторот на пареа,
внатре се наталожува бигор (затоа
што водата содржи калциум). Ова
може да има негативно влијание врз
квалитетот на пареата, врз
работењето на генераторот на пареа и
врз квалитетот на храната. За да се
спречи таложење на бигор, исчистете
го струјното коло на генераторот за
пареа.
Извадете ги сите додатоци.
Изберете ја функцијата во менито:
Чистење. Корисничкиот интерфејс ќе
ве води низ процедурата.
Времетраењето на целата процедура
е околу 2 часа.
Светлото кај оваа функција е
исклучено.
1. Проверете дали фиоката за вода е
празна.
2. Притиснете
.
3. Ставете ја скарата- / длабоката
тава за печење месо на најниската
позиција на решетката.
4. Притиснете на ротационото копче.
5. Ставете 250 ml средство за
чистење бигор во фиоката за вода.
6. Наполнете го преостанатиот дел
од фиоката за вода со вода до
максималното ниво, додека не се
огласи звучен сигнал или не се
покаже порака на екранот.
7. Притиснете на ротационото копче.
Ова го вклучува првиот дел од
процедурата: Отстранување на бигор.
Времетрањето на овој дел
е околу 1 час и 40 минути.
8. По завршувањето на првиот дел,
испразнете го плехот за скара /
печење месо и ставете го
повторно на првата позиција на
решетката.
9. Притиснете на ротационото копче.
10. Полнете ја фиоката за вода со
свежа вода до максималното ниво,
додека не се огласи звучен сигнал
или не се покаже порака на
екранот.
11. Притиснете на
.
Ова го вклучува вториот дел од
процедурата: Отстранување на бигор.
Ова ќе го исплакне колото за
создавање пареа.
Времетраењето на овој
дел е околу 35 минути.
Извадете го плехот за скара / печење
месо по завршување на процедурата.
Ако функцијата:
Отстранување на бигор не
е изведена на правилен
начин, екранот ќе покаже
порака да ја повторите.
Ако апаратот има пареа или е влажен,
избришете го со сува крпа. Оставете
ја печката целосно да се исуши со
отворена врата.
11.6 Потсетник за чистење
бигор
Постојат два потсетника за чистење
бигор што ве потсетуваат да ја
изведете функцијата: Отстранување
на бигор.
Благиот потсетник ве потсетува и ви
препорачува да го изведете циклусот
на чистење бигор.
Силниот потсетник ве обврзува да
изведете чистење на бигор.
МАКЕДОНСКИ
Доколку не го исчистите
апаратот од бигор кога е
вклучен силниот
потсетник, не можете да ги
користите функциите со
пареа.
Потсетникот за чистење
бигор не можете да го
исклучите.
11.7 Систем за создавање
пареа - Плакнење
Извадете ги сите додатоци.
Изберете ја функцијата во менито:
Чистење. Корисничкиот интерфејс ќе
ве води низ процедурата.
53
11.9 Вадење и монтирање
на вратата
За да ги исчистите, можете да ги
извадите вратата и внатрешните
стаклени плочи. Бројот на стаклени
плочи е различен кај различни
модели.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Вратата е тешка.
1. Отворете ја вратата до крај.
2. Притиснете ги стегите (A) докрај на
двете шарки на вратата.
A
Времетраењето на функцијата е околу
30 минути.
Светлото кај оваа функција е
исклучено.
1. Ставете го плехот за печење на
првата позиција на решетката.
2. Полнете ја фиоката за вода со
свежа вода до максималното ниво,
додека не се огласи звучен сигнал
или не се покаже порака на
екранот.
A
3. Затворете ја вратата до агол од
околу 45°.
3. Притиснете на
.
Извадете го плехот за печење по
завршување на процедурата.
11.8 Празнење на
резервоарот
45°
Извадете ги сите додатоци.
Функцијата за чистење ја отстранува
преостанатата вода од фиоката за
вода. Користете ја функцијата по
функцијата готвење со пареа.
Изберете ја функцијата во менито:
Чистење. Корисничкиот интерфејс ќе
ве води низ процедурата.
Времетраењето на функцијата е околу
6 минути.
Светлото кај оваа функција е
исклучено.
Ставете го плехот за печење на
првата позиција на решетката.
Извадете го плехот за печење по
завршување на процедурата.
4. Држете ја вратата на рерната со
една рака на секоја страна и
повлечете ја од печката под
нагорен агол.
5. Положете ја вратата со
надворешната страна надолу врз
мека крпа на стабилна површина.
6. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
54
www.aeg.com
1. Вклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
2
B
1
ВНИМАНИЕ!
Грубото ракување со
стаклото, особено околу
рабовите на предната
плоча, може да предизвика
кршење на стаклото.
7. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
8. Држете ги стаклените плочи на
вратата на горниот раб една по
една и повлечете ги нагоре надвор
од водилката.
Горна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Извадете го металниот прстен и
исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Наместете го металниот прстен на
стаклениот капак.
5. Монтирајте го стакленото капаче.
Странично светло
9. Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно избришете
ја стаклената плоча.
Кога чистењето е завршено,
повторете ги горенаведените чекори
по обратен редослед. Помалата плоча
треба да се намести прва, а потоа
поголемата и вратата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали стаклата
се поставени во правилна
положба, ако не
површината на вратата
може да се презагрее.
11.10 Замена на светлото
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Извадете го левиот држач на
решетката за да пристапите до
светлото.
2. За вадење на капачето,
употребете штрафцигер Torx 20.
3. Извадете ги и исчистете ги
металната рамка и дихтунгот.
4. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300 °C.
5. Монтирајте ја металната рамка и
дихтунгот. Стегнете ги завртките.
6. Монтирајте го левиот држач на
решетката.
МАКЕДОНСКИ
55
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
рерната.
Рерната не е поврзана со
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Проверете дали рерната е
правилно поврзана со
струја (погледнете во
дијаграмот за поврзување,
ако е на располагање).
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е автоматското Погледнете во „Автоматско
исклучување.
исклучување“.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Екранот ве потсетува да го Имало прекин на
подесите Јазик
електрична енергија во
период поголем од 3 дена.
Видете во поглавјето
„Пред прва употреба“.
Екранот ве потсетува да го Активиран е режимот за
подесите Јазик.
демонстрација.
Исклучете го режимот за
демонстрација во: Mени /
Основни Постапки / ДЕМО.
Код за активација /
деактивација: 2468.
На екранот се прикажува
F111.
Ставете го приклучокот од
сензорот за температура
на средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
Приклучокот за сензорот
за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
56
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Екранот прикажува шифра Има дефект во
за грешка што не е во оваа електриката.
табела.
Решение
•
•
Исклучете ја рерната
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се прикажува
шифрата за грешка,
обратете се во
службата за грижа на
корисници.
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во Не оставајте ги јадењата
рерната многу долго.
во рерната подолго од 15 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Постапката за чистење
бигор се прекинува пред
да заврши.
Имало прекин во струјата.
Постапката за чистење
бигор се прекинува пред
да заврши.
Функцијата била стопирана Повторете ја постапката.
од корисникот.
Нема вода во плехот за
скара / печење по
постапката на чистење
бигор.
Не сте го наполниле садот
за вода до максималното
ниво.
Повторете ја постапката.
Проверете дали има
средство за чистење
бигор / вода во куќиштето
на садот за вода.
Повторете ја постапката.
Има нечиста вода на дното Плехот за скара / печење е
во внатрешноста по
на погрешна позиција на
циклусот на чистење
решетката.
бигор.
Избришете ја заостанатата
вода и средството за
чистење бигор од дното на
рерната. Ставете ја
скарата- / длабоката тава
за печење месо на
најниската позиција на
решетката.
Функцијата за чистење
бигор се прекинува пред
да заврши.
Имало прекин во струјата.
Повторете ја постапката.
Функцијата за чистење
бигор се прекинува пред
да заврши.
Функцијата била стопирана Повторете ја постапката.
од корисникот.
МАКЕДОНСКИ
57
Проблем
Можна причина
Решение
Има многу вода на дното
во внатрешноста по
завршувањето на
функцијата за чистење.
Сте испрскале многу
детергент во апаратот
пред да го вклучите
циклусот за чистење.
Покријте ги сите делови од
внатрешноста со тенок
слој детергент.
Рамномерно испрскајте го
детергентот.
Постапката за чистење не
дава добри резултати.
Иницијалната температура Повторете го циклусот.
во внатрешноста на
Пуштете го циклусот кога
рерната за време на
апаратот е ладен.
функцијата за чистење е
многу висока.
Постапката за чистење не
дава добри резултати.
Не сте ги извадиле
страничните мрежи пред
да ја зпочнете постапката
за чистење. Тие можат да
ја пренесат топлината на
ѕидовите и да го намалат
резултатот.
Извадете ги страничните
мрежи од апаратот и
повторете ја функцијата.
Постапката за чистење не
дава добри резултати.
Не сте гo извадиле
дополнителниот прибор од
апаратот пред да ја
започнете постапката за
чистење. Тие можат да го
попречат циклусот на
пареа и да ги намалат
добиените резултати.
Извадете го
дополнителниот прибор од
апаратот и повторете ја
функцијата.
12.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
58
www.aeg.com
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
13.1 Информации за производ и Страница за информации
за производ*
Име на снабдувачот
AEG
Идентификација на модел
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Показател за енергетска ефикасност
81.0
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
1.09 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
режим со форсиран вентилатор
0.68 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
70 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
13.2 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
МАКЕДОНСКИ
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат. Кога ќе ја
исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
59
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето. Вклучете ја кога ќе имате
потреба.
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
Кога ја користите оваа функција,
светилката се исклучува автоматски
по 30 секунди. Можете да ја вклучите
светилката повторно но оваа акција ќе
ги намали очекуваните штедења на
енергија.
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
867336184-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising