AEG | BSE882320M | User manual | Aeg BSE882320M Manual de utilizare

Aeg BSE882320M Manual de utilizare
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
RO
Manual de utilizare
Cuptor cu abur
2
www.aeg.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA....................................................................2
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.........................................................................4
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.............................................................................. 7
4. UTILIZAREA APARATULUI..................................................................................8
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.......................................................................... 9
6. UTILIZAREA ZILNICĂ.........................................................................................10
7. FUNCŢIILE CEASULUI.......................................................................................20
8. UTILIZAREA ACCESORIILOR........................................................................... 20
9. FUNCŢII SUPLIMENTARE................................................................................. 23
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.................................................................................24
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 46
12. DEPANARE...................................................................................................... 50
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ............................................................................... 53
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim pentru că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru
a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele
obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai
bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
ROMÂNA
3
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul
funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a
scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă
electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete
ascuţite de metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după
care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul)
recomandat pentru acest aparat.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
•
•
•
•
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele
privind instalarea.
ROMÂNA
•
•
•
•
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
Aparatul este echipat cu un sistem de
răcire electric. Acesta trebuie utilizat
cu o sursă de alimentare electrică.
Aparatul încorporat trebuie să
corespundă cerinţelor de stabilitate
din DIN 68930.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
600 (600) mm
•
550 mm
Adâncimea cabinetu‐
lui
605 (580) mm
Înălţimea feţei apara‐
tului
594 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
576 mm
Lăţimea feţei apara‐
tului
549 mm
Lăţimea spatelui apa‐
ratului
548 mm
Adâncimea aparatului
567 mm
Adâncimea de încor‐
porare a aparatului
546 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1017 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ven‐
tilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
550 x 20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţionat
în colţul dreapta al
părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei
de sub aparat, în special atunci când
acesta funcţionează sau uşa este
fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
5
6
www.aeg.com
•
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
Acest aparat este livrat cu un ştecher
şi un cablu de alimentare electrică.
2.3 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
•
•
•
•
•
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului
închis de mobilă ceea ce produce
daune aparatului, unităţii de mobilier
sau podelei. Nu închideţi panoul de
mobilă dacă aparatul nu s-a răcit
complet după utilizare.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service
autorizat.
Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
ROMÂNA
•
•
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă
de pe ambalajul acestuia.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
disponibil) cu detergenţi.
•
•
2.7 Service
•
2.5 Gătirea cu abur
•
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri şi de
deteriorare a aparatului.
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.8 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
Aburul eliberat poate provoca arsuri:
– Procedaţi cu atenţie la
deschiderea uşii aparatului atunci
când funcţia este activată. Poate
ieşi abur.
– Deschideţi cu grijă uşa aparatului
după utilizarea gătitului cu abur.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
2.6 Becul interior
•
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
•
Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Sertar pentru apă
Priză pentru senzorul alimentar
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Decalcifierea evacuării ţevii
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
7
8
www.aeg.com
3.2 Accesorii
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Raft de sârmă
Senzor
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Pentru a măsura temperatura din
interiorul mâncării.
Tavă de gătit
Ghidaje telescopice
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Pentru a introduce şi scoate mai uşor
tăvile şi raftul de sârmă.
Cratiţă adâncă
4. UTILIZAREA APARATULUI
4.1 Panou de comandă
1
1
2
3
Funcţie
Comentariu
Pornit/Oprit
Pentru a porni şi a opri aparatul.
4
5
ROMÂNA
2
Funcţie
Comentariu
Afişaj
Afişează setările curente ale aparatului.
Pentru a regla setările şi naviga prin meniu.
3
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Ţineţi apăsat butonul rotativ pentru a porni ecranul de setare.
Ţineţi şi rotiţi butonul rotativ de selectare pentru a naviga prin
meniu.
Ţineţi şi rotiţi butonul rotativ de selectare pentru a confirma se‐
tarea sau pentru a intra în submeniul selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior, găsiţi opţiunea Înapoi din
lista meniului sau confirmaţi o setare selectată.
Buton rotativ
4
Pentru a porni funcţia selectată.
5
Pentru a opri funcţia selectată.
4.2 Afişaj
După pornire, afişajul indică modul
selectat pentru funcţia de gătire.
150°C
A.
B.
C.
D.
E.
Reamintire
Cronometru direct
Funcţia de gătire şi temperatura
Opţiuni sau Ora curentă
Indică durata unei funcţii şi ora de
Sfârşit a acesteia sau Senzor
F. Meniu
14:05
Setarea afişajului cu numărul maxim de
funcţii:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
5.2 Prima conectare
După prima conectare, versiunea
software apare timp de 7 secunde.
Trebuie să alegeţi limba, Luminozitate
display, Duritate apa şi Timpul.
9
10
www.aeg.com
5.3 Setarea durităţii apei
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa
de curent aveţi de setat nivelul de
duritate al apei.
Duritate apă
Tabelul de mai jos indică intervalele de
duritate ale apei (dH) cu depunerile
respective de Calciu şi calitatea apei.
Depunere de Calciu Depunere de Cal‐
(mmol/l)
ciu (mg/l)
Clasificarea
apei
Clasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Moale
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Duritate mo‐
derată
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tare
4
peste 21
peste 3,8
peste 150
Foarte dură
Atunci când duritatea apei depăşeşte
valorile din tabel, umpleţi sertarul pentru
apă cu apă îmbuteliată.
1. Luaţi banda cu 4 culori schimbătoare
care a fost furnizată cu setul de abur
din cuptor.
2. Introduceţi în apă toate zonele
reactive ale benzii timp de
aproximativ 1 secundă.
Nu puneţi banda sub jet de apă de la
robinet.
3. Scuturaţi banda pentru a îndepărta
excesul de apă.
4. Aşteptaţi 1 minut şi verificaţi duritatea
apei cu tabelul de mai jos.
Culorile zonelor reactive continuă să
se modifice. Nu verificaţi duritatea
apei mai târziu de 1 minut după
testare.
5. Stabileşte duritatea apei: meniu:
Setari de baza.
Bandă de test
Duritate apa
1
2
3
4
Puteţi modifica duritatea apei în meniul:
Setari de baza / Configurare /Duritate
apa.
6. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Functii de gatire
Pornirea şi oprirea funcţiilor de gătire.
1. Porniţi cuptorul.
2. Ţineţi butonul rotativ.
Ultima funcţie utilizată este subliniată.
3. Apăsaţi butonul rotativ pentru a intra
în submeniu şi rotiţi-l pentru a selecta
o funcţie de gătire.
4. Apăsaţi butonul rotativ pentru
confirmare.
5. Setaţi temperatura şi confirmaţi.
6. Apăsaţi
. Senzor poate fi
conectat oricând înainte sau în timpul
procesului de gătire. Unele funcţii
includ o secvenţă de pop-up-uri.
Apăsaţi butonul rotativ pentru a
merge la următorul pop-up. După
ultima confirmare, funcţia porneşte.
Pentru a opri o funcţie, apăsaţi
.
ROMÂNA
11
Becul se poate opri automat
la temperaturi sub 60°C în
timpul anumitor funcţii ale
cuptorului.
Funcţii de gătire: Specialitati
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Gatire la temp. scazuta
Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.
Menţine cald
Pentru a păstra mâncarea caldă.
Încălzire farfurii
Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.
Conservare
Pentru a face conserve de legume (de exemplu
murături).
Uscare
Pentru a usca fructe, legume şi ciuperci feliate.
Decongelare
Pentru a decongela alimente (legume şi fructe).
Timpul necesar decongelării depinde de numărul
şi de dimensiunea alimentelor congelate.
Gratinare
Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau
cartofi gratinaţi. Pentru gratinare şi rumenire.
Funcţii de gătire: Standard
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Aer cald
Pentru a coace simultan pe până la trei poziţii ale
raftului şi pentru a deshidrata alimentele.Setaţi
temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru
funcţia: Caldura de sus + jos.
Aer cald + Jos
Pentru coacerea pe un singur raft a mâncărurilor
care necesită o rumenire mai intensă şi o bază
crocantă. Setaţi temperatura cu 20 - 40°C mai jos
decât pentru funcţia: Caldura de sus + jos.
Caldura de sus + jos
Pentru a coace şi a prăji alimentele pe o singură
poziţie a raftului.
Jos + Grill + Aer cald
Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante
cum ar fi cartofi prăjiţi, cartofi wedge sau rulouri
crocante.
12
www.aeg.com
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Grătar
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate şi
pentru pâine prăjită.
Grill + Aer cald
Pentru a frige bucăţi mai mari de carne sau găină
cu os pe o poziţie a raftului. Pentru gratinare şi ru‐
menire.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi pen‐
tru a conserva alimentele.
Aer cald (umed)
Această funcţie este concepută să economi‐
sească energia în timpul gătitului. Pentru instruc‐
ţiuni pentru gătit, consultaţi capitolul „Informaţii şi
sfaturi”, Aer cald (umed). Uşa cuptorului trebuie
închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe
funcţia şi pentru a asigura funcţionarea cuptorului
cu cea mai ridicată eficienţă energetică posibilă.
Atunci când folosiţi această funcţie, temperatura
din cavitate poate fi diferită de temperatura setată.
Este folosită căldura reziduală.Nivelul de căldură
ar putea fi redus. Pentru recomandări generale
privind economia de energie, consultaţi capitolul
„Eficienţa energetică”, Economisirea energiei.
Această funcţie a fost utilizată pentru respectarea
clasei de eficienţă energetică în conformitate cu
EN 60350-1. Atunci când folosiţi această funcţie,
becul se stinge automat după 30 de secunde.
Funcţii de gătire: Abur
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Gatire cu abur
Pentru legume la abur, garnituri sau peşte.
Umiditate ridicata
Funcţia este adecvată pentru gătitul preparatelor
delicate, cum ar fi creme custard, tarte, terrine şi
peşte.
Umiditate scazuta
Funcţia este adecvată pentru carne roşie, pui,
preparate la cuptor şi tocăniţe. Datorită combina‐
ţiei de abur şi căldură, carnea capătă o textură
fragedă şi suculentă, având în acelaşi timp o
crustă crocantă.
ROMÂNA
Funcţie de gătire
Aplicaţie
Regenerare cu abur
Reîncălzirea cu abur a mâncării împiedică usca‐
rea la suprafaţă. Căldura este distribuită în mod
delicat şi uniform, ceea ce permite recuperarea
gustului şi aromei mâncării ca atunci când a fost
preparată. Această funcţie poate fi folosită pentru
a re-încălzi alimentele direct pe o farfurie. Puteţi
re-încălzi simultan mai multe farfurii, folosind dife‐
rite poziţii ale raftului.
Coacere pâine
Folosiţi această funcţie pentru a prepara pâine şi
chifle cu rezultate excelente, asemănătoare profe‐
sioniştilor, în ceea ce priveşte textura crocantă,
culoarea şi strălucirea crustei.
Aluaturi
Pentru a grăbi creşterea aluatului cu drojdie.
Acesta previne uscarea suprafeţei aluatului şi
menţine elasticitatea sa.
Gătirea cu abur
Capacul sertarului pentru apă se află în
panoul de comandă.
AVERTISMENT!
Utilizaţi doar apă rece de la
robinet. Nu utilizaţi apă
filtrată (demineralizată) sau
distilată. Nu utilizaţi alte
lichide. Nu puneţi lichide
inflamabile sau care conţin
alcool în sertarul pentru apă.
1. Apăsaţi capacul pentru a deschide
sertarul pentru apă.
2. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
rece la nivelul maxim (aproximativ
950 ml) până când semnalul acustic
este emis sau mesajul apare pe
afişaj. Cantitatea de apă este
suficientă pentru aproximativ 50 de
minute. Nu umpleţi sertarul pentru
apă peste capacitatea maximă.
Există pericolul ca apa să se scurgă,
să dea pe dinafară şi să deterioreze
mobilierul.
3. Împingeţi sertarul pentru apă la loc în
poziţia sa iniţială.
4. Porniţi cuptorul.
5. Setaţi o funcţie de gătire cu abur şi
temperatura.
6. Dacă este necesar, setaţi funcţia:
Durata
13
sau: Sfarsit la
.
Aburul apare după aproximativ 2
minute. Când cuptorul atinge
temperatura setată, este emis
semnalul sonor.
Atunci când sertarul pentru apă
termină apa, este emis semnalul
acustic şi sertarul pentru apă trebuie
umplut din nou pentru a continua
gătitul la abur conform descrierii
anterioare.
Semnalul acustic este emis la sfârşitul
duratei de gătire.
7. Opriţi cuptorul.
8. Goliţi sertarul pentru apă după ce s-a
terminat gătirea cu abur.
Consultaţi funcţia de curăţare:
Golirea rezervorului.
ATENŢIE!
Cuptorul este fierbinte.
Pericol de arsuri.
9. După Gătitul la abur, aburul poate să
se condenseze la baza cavităţii.
Uscaţi întotdeauna baza cavităţii
atunci când cuptorul este rece.
Lăsaţi cuptorul să se usuce complet cu
uşa deschisă. Pentru a grăbi uscarea,
puteţi închide uşa şi încălzi cuptorul cu
funcţia: Aer cald la temperatura de
150°C timp de aproximativ 15 minute.
14
www.aeg.com
6.2 Meniu - prezentare
Menu
170°C
Options
Meniu
Element din meniu
Aplicaţie
Gătire asistată
Conţine o listă a programelor automate.
Curătare
Conţine o listă a programelor de curăţare.
Setari de baza
Folosit pentru a seta configuraţia aparatului.
Submeniu pentru: Curătare
Submeniu
Descriere
Curatire cu abur
Procedură pentru curăţarea aparatului atunci când
acesta este puţin murdar şi nu este ars de mai multe
ori.
Curatire cu abur plus
Procedură pentru curăţarea murdăriei persistente cu
ajutorul unui agent de curăţare a cuptorului.
Decalcifiere
Procedură pentru curăţarea depunerilor de calcar din
circuitul instalaţiei de producere a aburului.
Clătirea
Procedură pentru clătirea şi curăţarea circuitului insta‐
laţiei de producere a aburului după utilizarea frecventă
a funcţiilor cu abur.
Golirea rezervorului
Procedură pentru eliminarea apei reziduale din sertarul
pentru apă după utilizarea funcţiilor cu abur.
Submeniu pentru: Setari de baza
Submeniu
Descriere
Blocare acces copii
Atunci când este activată Blocare acces copii, cuptorul
nu poate fi activat accidental. Puteţi activa şi dezactiva
această funcţia din Meniul Setări de bază. După activa‐
re, Blocare acces copii apare pe afişaj atunci când por‐
niţi cuptorul. Pentru a permite utilizarea cuptorului, ale‐
geţi codul de litere cu butonul rotativ în următoarea or‐
dine: A B C.
Incalzire rapida
Scade durata de încălzire ca valoare implicită. Obser‐
vaţie: acest lucru este valabil doar pentru anumite func‐
ţii de gătire.
ROMÂNA
15
Submeniu
Descriere
Gătire + Păstrare
Menţine caldă mâncarea preparată timp de 30 de minu‐
te după terminarea gătirii. Pentru a o opri mai devreme,
apăsaţi butonul rotativ. Atunci când această funcţie este
activă, mesajul „Menţine cald pornită” apare pe afişaj.
Reţineţi că aceasta este disponibilă doar pentru anumi‐
te funcţii de gătire şi doar dacă Durata este setată.
Prelungire durată
Pentru a extinde durata predefinită de gătire. Observa‐
ţie: acest lucru este valabil doar pentru anumite funcţii
de gătire.
Configurare
Pentru a seta configuraţia cuptorului.
Service
Indică versiunea software şi configuraţia.
Submeniu pentru: Configurare
Submeniu
Descriere
Limba de utilizare
Setează limba de afişare.
Timpul
Setează data şi ora curentă.
Tonul de la taste
Activează şi dezactivează tonurile asociate câmpurilor
tactile. Nu puteţi dezactiva tonul de la INCEPUT/SFAR‐
SIT şi STOP.
Alarma/Ton de eroare
Activează şi dezactivează tonurile de alarmă.
Volum la apasare pe taste
Reglează în grade volumul tonurilor emise la apăsarea
tastelor şi cel al semnalelor sonore.
Luminozitate display
Reglează luminozitatea afişajului în grade.
Duritate apa
Stabileşte duritatea apei.
Submeniu pentru: Service
Submeniu
Descriere
DEMO
Codul de activare / dezactivare: 2468
Afişare licenţe
Informaţii despre licenţe.
Afişare versiune software
Informaţii despre versiunea software.
Setari initiale
Resetare la setările din fabrică.
Submeniu pentru: Gătire
asistată
Fiecare preparat din acest submeniu are
o funcţie şi temperatură propuse. Aceşti
parametrii pot fi reglaţi manual în funcţie
de preferinţa utilizatorului.
Pentru anumite preparate puteţi alege şi
modul în care să le gătiţi:
• Stab. auto a greutatii
• Senzor
Nivelul la care este gătit un preparat:
• In sange sau Mai putin
16
www.aeg.com
•
•
Mediu
Bine facut sau Mai mult
Pasăre
Categorie alimente: Carne şi Peşte
Pui
Întreg
carne
Vită
Jumătate
Muşchi de
vită
Piept
Pulpe
Friptură
Aripioare
Vită fiartă
Raţă
Bucată de
carne
Gâscă
Vită în stil
scandinav
Porc
Muşchi file
Piept
Proaspat
Afumat
Friptură
Şuncă
Întreg
Curcan
Peşte
Peşte întreg
mic
Fript
Abur intensiv
Abur intensiv
Mediu
Rasol
mare
Cârnaţi
Muşchi file
Fileuri
Subtire
Gros
Rasol
Peşte la
cuptor
Friptură
Degetele de
peşte pane
Spată
Pulpă
Vânat
Căprioară
Iepure
sălbatic
Fript
Abur intensiv
Friptură
Miel
Fript
Abur intensiv
Coaste
Vitel
Fript
Spată
Fructe de mare
But
Creveţi
Spată
Midii
Pulpă
ROMÂNA
Categorie alimente: Feluri de mâncare /
Meniu la cuptor
Preparate
Feluri de
mancare
Cartofi
Proaspat
Întreg
Cartofi
Congelat
Cartofi prăjiţi
Categorie alimente: Tarte la cuptor
Preparat
Proaspat
Pizza
Congelat
Crocant
Refrigerată
Quiche
Subtire
Orez
Gros
Paste proas‐
pete
Proaspat
Paine alba
Găluşte cu
cartofi
Pâine ne‐
agră
Găluşte dos‐
pite
Pâine de se‐
cară
Lasagne
Cartofi grati‐
nati
Pâine din
grâu întreg
Pâine
Paste
Pâine ne‐
dospită
Legume gra‐
tinate
Paine coro‐
nita
Preparat
sărat
Pâine împle‐
tită
Congelat
Preparat cu
legume
Semiprepa‐
rat
Terrine
Proaspat
Fierte moi
Fierte mediu
Fierte tari
Ouă la cup‐
tor
Baghetă
Pâine
Legume şi
cereale
Ouă
Baghetă
Ciabatta
Mămăligă
Meniuri la
cuptor
Subtire
Gros
Crochete
Cartofi wed‐
ges
Găluşte
Subtire
Gros
Sfert
Chifteluţe
17
Rulouri
Congelat
Semiprepa‐
rat
18
www.aeg.com
Categorie alimente: Deserturi / Coacere
Preparat
Preparat
Prăjitură în
formă
Prajitura Al‐
mond cu chi‐
men
Prăjitură în
tavă
Strudel de
mere, con‐
gelat
Negrese
Plăcintă cu
mere
Brioşă
Prăjitura cu
branza
Prăjitura cu
branza
Cozonac cu
stafide
Plăcintă cu
mere, aco‐
perită
Prăjitură
sfărâmi‐
cioasă
Blat cu aluat
fraged
Tartă cu
fructe
Blat de pan‐
dişpan
Aluat fraged
Aluat pentru
maia
Aluat cu
drojdie
Prăjitură Ma‐
deira
Pandispan
Prăjitură
Ring
Prăjitură cu
zahăr ars
Pandispan
Ruladă
Tarte
Tartă elve‐
ţiană, dulce
Plăcintă dos‐
pită
Tarte mici
Prăjituri, mici
Choux a la
creme
Eclere
Pricomigdale
Briose
Patiserie
Aluat de
foietaj
Biscuiti cu
aluat fraged
Tartă
ROMÂNA
Preparat
Preparat
Cremă cus‐
tard
telină
Dovlecel, tăiat
Preparat dul‐
ce
Vânătă
Chimen dulce
Găluşte dos‐
pite
Fasole verde
Categorie alimente: Legume
Praz, rondele
Preparat
Felii de ciuperci
Anghinare
Mazăre
Sparanghel, verde
Ardei
Sparanghel, alb
Varză creată
Sfeclă roşie
Spanac, proaspăt
Barba caprei
Roşii
Broccoli
Bucheţele
Întreg
6.3 Opţiuni
Varză de Bruxelles
Menu
170°C
Gulie
Options
Morcovi
Conopidă
19
Bucheţele
Întreg
Opţiuni
Descriere
Setări cronometru
Conţine o listă a funcţiilor pentru ceas.
Incalzire rapida
Pentru reduce durata încălzirii de la funcţia
de gătire care rulează în acel moment.
Pornit / Oprit
Setare + Pornire
Pentru a seta o funcţie şi pentru a o porni
mai târziu. După setare, apare pe afişaj me‐
sajul „Setare&Pornire activă”. Apăsaţi Start
pentru a o activa. Atunci când această func‐
ţie este activă, mesajul dispare de pe afişaj
şi cuptorul începe să funcţioneze. Reţineţi
că aceasta este disponibilă doar pentru
anumite funcţii de gătire şi doar dacă Dura‐
ta/Sfârşit la este setată.
20
www.aeg.com
6.4 Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul
prezintă căldura reziduală. Aceasta
poate fi utilizată pentru menţinerea
alimentelor calde.
7. FUNCŢIILE CEASULUI
7.1 Setări cronometru
Funcţia ceasului
Aplicaţie
Cronometru direct
Monitorizează automat durata de rulare a
funcţiei. Vizibilitatea Cronometru direct poate
fi pornită şi oprită.
Durata
Pentru a seta durata unei utilizări.1)
Sfarsit la
Pentru a seta durata de oprire pentru o func‐
ţie de gătire. Această opţiune este disponibilă
doar atunci când este setat Durata. Folosiţi
simultan funcţiile Durata şi Sfarsit la pentru a
porni şi opri automat cuptorul la un anumit
moment din viitor. 1)
Reamintire
Pentru a seta o numărătoare inversă.1)
Această funcţie nu are nici o influenţă asupra
funcţionării cuptorului.
Alegeţi
şi setaţi durata. La încheierea du‐
ratei este emis semnalul sonor. Apăsaţi buto‐
nul rotativ pentru a opri semnalul.
Când cuptorul este oprit, apăsaţi butonul ro‐
tativ pentru a porni această funcţie.
1) Maxim 23 h 59 min
8. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Senzor
Senzor măsoară temperatura din
interiorul alimentului. Atunci când
alimentul ajunge la temperatura setată,
aparatul este dezactivat.
Trebuie setate două temperaturi:
•
•
temperatura cuptorului (minim 120°C),
temperatura zonei de mijloc a
alimentului.
ATENŢIE!
Utilizaţi doar accesoriul
furnizat şi piesele de schimb
originale.
Instrucţiuni pentru cele mai bune
rezultate:
• Ingredientele trebuie să fie la
temperatura camerei.
• Senzor nu poate fi utilizat pentru
preparate lichide.
• În timpul procesului de gătire, Senzor
trebuie să rămână introdus în
preparat şi conectat la priză.
• Folosiţi setările recomandate pentru
temperatura din centrul alimentului.
ROMÂNA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolul
„Informaţii şi sfaturi”.
Aparatul calculează un timp
aproximativ pentru
finalizarea gătirii. Aceasta
depinde de cantitatea de
alimente, funcţia setată la
cuptor şi de temperatură.
Categorii de alimente: carne,
pui şi peşte
1. Activaţi cuptorul.
2. Introduceţi vârful Senzor în mijlocul
bucăţii de carne sau de peşte, în cea
mai groasă parte, dacă este posibil.
Asiguraţi-vă că cel puţin 3/4 din
Senzor se află în interiorul
preparatului.
3. Introduceţi ştecherul Senzor în priza
din partea frontală a cuptorului.
21
Când preparatul atinge temperatura
setată, este emis semnalul sonor.
Cuptorul se opreşte automat.
6. Apăsaţi butonul rotativ pentru a opri
semnalul.
7. Scoateţi conectorul Senzor din priză
şi preparatul din cuptor.
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri deoarece
Senzor devine fierbinte.
Aveţi grijă atunci când îl
deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Categorie aliment: caserolă
1. Activaţi cuptorul.
2. Puneţi jumătate din ingrediente întrun vas de copt.
3. Introduceţi vârful Senzor exact în
mijlocul caserolei. Senzor trebuie să
rămână într-un loc fix în timpul gătirii.
Folosiţi un ingredient solid pentru a
realiza acest lucru. Folosiţi marginea
tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul
de silicon al Senzor. Vârful Senzor
nu trebuie să atingă fundul tăvii de
gătit.
4. Acoperiţi Senzor cu ingredientele
rămase.
5. Introduceţi ştecherul Senzor în priza
din partea frontală a cuptorului.
Afişajul indică: Senzor.
4. Setaţi temperatura zonei de mijloc.
5. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
22
www.aeg.com
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Afişajul indică: Senzor.
6. Setaţi temperatura zonei de mijloc.
7. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
Când preparatul atinge temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Cuptorul se opreşte automat.
8. Apăsaţi butonul rotativ pentru a opri
semnalul.
9. Scoateţi conectorul Senzor din priză
şi preparatul din cuptor.
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri deoarece
Senzor devine fierbinte.
Aveţi grijă atunci când îl
deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Modificarea temperaturii
zonei de mijloc
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului
raftului.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului
raftului şi raftul de sârmă deasupra
barelor de ghidaj.
Pe durata gătirii puteţi modifica în orice
moment temperatura zonei de mijloc şi
temperatura cuptorului.
pe afişaj.
1. Selectaţi
2. Rotiţi butonul rotativ pentru a
modifica temperatura.
3. Apăsaţi pentru a confirma.
8.2 Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului .
Mica proeminenţă de sus
creşte siguranţa.
Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată
din jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe
raft.
ROMÂNA
8.3 Ghidaje telescopice Introducerea accesoriilor
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
23
Cratiţă adâncă:
Introduceţi cratiţa adâncă pe ghidajele
telescopice.
ATENŢIE!
Nu curăţaţi ghidajele
telescopice în maşina de
spălat vase. Nu lubrifiaţi
ghidajele telescopice.
ATENŢIE!
Înainte de a închide uşa
cuptorului, verificaţi dacă aţi
împins ghidajele telescopice
complet în cuptor.
Raftul de sârmă:
Raft de sârmă împreună cu cratiţa
adâncă:
Puneţi raftul din sârmă şi cratiţa adâncă
împreună pe ghidajul telescopic.
Puneţi raftul din sârmă pe ghidajele
telescopice, cu picioarele orientate în jos.
Marginea ridicată din jurul
raftului din sârmă este
dispozitiv special care
împiedică alunecarea
vaselor.
9. FUNCŢII SUPLIMENTARE
9.1 Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se
opreşte automat după o perioadă dacă o
funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Lumină, Senzor,Durata,
Sfarsit la.
24
www.aeg.com
9.2 Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează,
suflanta cu aer rece porneşte automat
pentru a menţine reci suprafeţele
cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta
cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
10.1 Recomandări pentru
gătit
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă
un alt comportament la coacere/frigere
faţă de cuptorul de până acum. Tabelele
de mai jos prezintă setările recomandate
pentru temperatură, durata gătirii şi
poziţia raftului pentru anumite tipuri de
alimente.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o
reţetă specială, căutaţi alta similară.
10.2 Partea interioară a uşii
Pe partea interioară a uşii se află:
•
•
numerele pentru poziţiile raftului.
informaţii referitoare la funcţiile de
încălzire, poziţiile recomandate pentru
rafturi şi temperaturile pentru
preparate.
10.3 Sfat privind funcţiile
speciale de gătire ale
cuptorului
Menţine cald
Această funcţie vă permite să menţineţi
mâncarea caldă. Temperatura este
setată automat la 80°C.
Încălzire farfurii
Funcţia vă permite să încălziţi farfurii şi
preparate înainte de servire.
Temperatura este setată automat la
70°C.
Puneţi farfuriile şi preparatele uniform pe
raftul de sârmă. Utilizaţi raftul de pe
primul nivel. După ce a trecut jumătate
din durata încălzirii, schimbaţi locurile
acestora.
Decongelare
Scoateţi ambalajul alimentului şi puneţi
alimentul pe o farfurie întinsă. Nu
acoperiţi alimentele deoarece acestea se
pot extinde durata decongelării. Utilizaţi
raftul de pe primul nivel.
10.4 Gatire cu abur
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
cuptorului atunci când funcţia este
pornită. Poate ieşi abur.
Sterilizarea
Această funcţie vă permite să sterilizaţi
recipiente (de ex. biberoane).
Aşezaţi recipientele curate cu gura în jos
pe centrul raftului aflat pe primul nivel.
Umpleţi sertarul până la nivelul maxim şi
selectaţi durata la 40 de minute.
Gătire
Această funcţie vă permite să preparaţi
toate tipurile de alimente, proaspete sau
congelate. Legume, carne, peşte, paste
făinoase, orez, griş şi ouă pot fi
preparate, încălzite, decongelate, fierte
sau opărite.
Puteţi prepara o masă alcătuită din
câteva preparate într-o singură sesiune
de gătire. Pentru a vă asigura că toate
preparatele vor fi gata simultan, începeţi
cu mâncarea cu cea mai lungă durată de
gătire, după care adăugaţi preparatele
rămase la momentul adecvat, conform
specificaţiilor din tabelele de gătire
ROMÂNA
Exemplu: Durata totală a acestei sesiu‐
ni de gătire este de 40 min. Mai întâi in‐
troduceţi Cartofi fierti, sferturi, după 20
min adăugaţi File de somon şi Brocco‐
li, bucheţele după 30 min.
(min)
Cartofi fierti, sferturi
40
File de somon
20
Broccoli, bucheţele
10
25
LEGUME
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
20 - 25
Lăptuci, bucăţi, ornamente
20 - 25
Varză creată
20 - 30
telină, cuburi
Folosiţi cea mai mare cantitate de apă
necesară atunci când gătiţi mai mult de
un preparat simultan.
20 - 30
Praz, rondele
20 - 30
Mazăre
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
20 - 30
Mazăre de zăpadă / Ardei
Kaiser
20 - 30
Batate
20 - 30
Chimen dulce
20 - 30
Morcovi
25 - 35
Sparanghel, alb
25 - 35
Varză de Bruxelles
25 - 35
Conopidă, bucheţele
25 - 35
Gulie, fâşii
25 - 35
Fasole albă boabe
30 - 40
Porumb fiert
35 - 45
Barba caprei
35 - 45
Conopidă, întreagă
35 - 45
Fasole verde
40 - 45
Varză albă sau roşie, fâşii
50 - 60
Anghinare
55 - 65
Fasole boabe, înmuiate, ra‐
port apă / fasole 2:1
LEGUME
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
8 - 10
Broccoli, bucheţele, pre‐
încălziţi cuptorul gol
10
Rosii cu coaja
10 - 15
Spanac, proaspăt
10 - 15
Dovlecel, tăiat
15
Legume, opărite
15 - 20
Ciuperci, feliate
15 - 20
Ardei, fâşii
15 - 25
Broccoli, întreg
15 - 25
Sparanghel, verde
15 - 25
Vinete
60 - 90
Varză murată
15 - 25
Dovleac, cubuleţe
70 - 90
Sfeclă roşie
15 - 25
Roşii
20 - 25
Fasole, opărită
26
www.aeg.com
GARNITURI
FRUCT
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
15 - 20
Cuşcuş, raport apă / cuşcuş
1:1
15 - 25
Tagliatelle proaspete
20 - 25
Budincă de griş, raport lap‐
te / griş 3,5:1
20 - 30
Linte, roşie, raport apă / lin‐
te 1:1
25 - 30
Spaetzle
25 - 35
Bulgur, raport apă / bulgur
1:1
25 - 35
Găluşte dospite
30 - 35
Orez parfumat, raport apă /
orez 1:1
30 - 40
Cartofi fierti, sferturi
35 - 45
Găluşte de aluat
35 - 45
Găluşte cu cartofi
35 - 45
Orez, raport apă / orez 1:1,
raportul de apă la orez se
poate modifica în funcţie de
tipul de orez
40 - 50
Mămăligă, raport lichid 3:1
40 - 55
Budincă cu orez, raport lap‐
te / orez 2,5:1
45 - 55
Cartofi necojiţi, mediu
55 - 60
Linte, maro şi verde, raport
apă / linte 2:1
10 - 15
Felii de măr
10 - 15
Infuzie de fructe de pădure
10 - 20
Ciocolată topită
20 - 25
Compot de fructe
PEŞTE
(min)
(°C)
15 20
File de peşte subţire
75 - 80
20 25
Creveti, proaspeti
75 - 85
20 30
Midii
100
20 30
File de somon
85
20 30
Păstrăv, 0,25 kg
85
30 40
Creveti, congelati
75 - 85
40 45
Păstrăv somonizat, 1
kg
85
ROMÂNA
CARNE
(min)
27
OUĂ
Setaţi temperatura la 99°C.
(°C)
15 20
Cârnati Chipolata
80
20 30
Cârnat bavarez de vi‐ 80
ţel / Cârnat alb
20 30
Cârnat vienez
80
25 35
Piept de pui fiert
90
55 65
Şuncă gătită, 1 kg
99
60 70
Pui, fiert, 1 - 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, fiert
90
80 90
Vitel / File de porc,
0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
(min)
12 - 13
Ouă fierte mediu
18 - 21
Ouă fierte tari
10.5 Funcţia de combinare:
Grill + Aer cald + Gatire cu
abur
Puteţi combina aceste funcţii pentru a
găti simultan carnea, legumele şi
garniturile.
1. Setaţi funcţia: Grill + Aer cald pentru
a prăji carnea.
2. Adăugaţi legumele preparate şi
garniturile.
3. Reduceţi temperatura cuptorului la
circa 90 °C. Puteţi deschide uşa
cuptorului pe prima poziţia timp de
circa 15 minute.
4. Setaţi funcţia: Gatire cu abur. Gătiţi
împreună toate preparatele până
sunt gata.
OUĂ
Setaţi temperatura la 99°C.
(min)
10 - 11
Ouă fierte moi
Folosiţi prima poziţie a raftului pentru carne şi a treia poziţie pentru legume.
28
www.aeg.com
Grill + Aer cald
Primul pas: gătiţi carnea
Gatire cu abur
Al doilea pas: adăugaţi legumele
(°C)
(min)
(°C)
(min)
180
60 - 70
99
40 - 50
Friptura de porc, 180
1 kg / Cartofi /
Legume, în sos
60 - 70
99
30 - 40
Friptura de vitel, 180
1 kg / Orez / Le‐
gume
50 - 60
99
30 - 40
Friptură de vită,
1 kg / Varză de
Bruxelles,
mămăligă
10.6 Umiditate ridicata
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Chifle proaspete
200
15 - 20
Baghete proaspete,
40 - 50 g
200
15 - 20
Chifle, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Baghete proaspete,
congelate, 40 - 50 g
200
25 - 35
Cremă custard / 90
Tartă, în vase
mici
35 - 45
Ouă la cuptor
90 - 110
15 - 30
Terrine
90
40 - 50
File de peşte
subţire
85
15 - 25
Bucată de carne,
crudă, 0,5 kg
180
30 - 40
File de peşte
gros
90
25 - 35
Paste
170 190
40 - 50
Peşte mic, până 90
la 0,35 kg
20 - 30
Lasagne
170 180
45 - 55
Peşte întreg,
până la 1 kg
90
30 - 40
Pâine, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Găluşte
120 - 130
40 - 50
Cartofi gratinati
160 170
50 - 60
Pui, 1 kg
180 210
50 - 60
10.7 Umiditate scazuta
Folosiţi a doua poziţie a raftului dacă nu
este specificat altfel.
ROMÂNA
(°C)
File de porc, afumat, 160 0,6 - 1 kg, înmuiaţi
180
timp de 2 ore
60 - 70
Friptură de vită, 1 kg 180 200
60 - 90
Raţă, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Friptura de vitel, 1 kg 180
80 - 90
Friptura de porc, 1
kg
160 180
90 - 100
Gâscă, 3 kg, utilizaţi
raftul de pe primul
nivel
170
130 - 170
10.8 Regenerare cu abur
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Preparate într-o
singură porţie
(°C)
(min)
Paste
110
10 - 15
Orez
110
10 - 15
Găluşte
110
15 - 25
(min)
(°C)
(min)
110
10 - 15
29
10.9 Coacere
Folosiţi mai întâi temperatura mai mică.
Durata de coacere poate fi extinsă cu 10
– 15 minute în cazul în care coaceţi
prăjituri pe o poziţie a raftului.
Prăjiturile şi produsele de patiserie aflate
la înălţimi diferite nu se rumenesc în mod
egal. Nu este necesară modificarea
temperaturii dacă rumenirea nu se face
uniform. Diferenţele se egalizează în
timpul coacerii.
Tăvile din cuptor se pot strâmba în timpul
coacerii. Atunci când tăvile se răcesc,
distorsiunile dispar.
10.10 Sfaturi pentru coacere
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluţie
Baza prăjiturii nu este
coaptă suficient.
Poziţia raftului nu este co‐
rectă.
Puneţi prăjitura pe un nivel mai
jos.
Prăjitura se fărâmiţează
şi devine cleioasă sau
nu este uniformă.
Temperatura cuptorului este Data viitoare alegeţi o tempera‐
prea mare.
tură uşor mai mică pentru cuptor.
Prăjitura este prea us‐
cată.
Temperatura cuptorului este Data viitoare alegeţi o tempera‐
prea mică.
tură mai mare pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea mică.
Durata de coacere este
prea lungă.
Data viitoare alegeţi o durata mai
mare de coacere şi o temperatură
mai mică pentru cuptor.
Data viitoare alegeţi o durată mai
scurtă de coacere.
30
www.aeg.com
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Prăjitura se coace neu‐
niform.
Temperatura cuptorului este Setaţi o temperatură mai redusă
prea mare şi durata de coa‐ şi o durată de coacere mai lungă.
cere este prea scurtă.
Aluatul prăjiturii nu este dis‐
tribuit uniform.
Soluţie
Data viitoare întindeţi uniform
aluatul pe tava de copt.
Prăjitura nu este gata
Temperatura cuptorului este Data viitoare alegeţi o tempera‐
după terminarea duratei prea mică.
tură uşor mai mare pentru cuptor.
de coacere menţionată
într-o reţetă.
10.11 Coacerea pe un singur nivel
COACEREA ÎN FORME
(°C)
(min)
Prăjitură Ring /
Brioşă
Aer cald
150 - 160
50 - 70
1
Prăjitură Madeira /
Prajituri cu fructe
Aer cald
140 - 160
70 - 90
1
Aluat pentru tartă - Aer cald
patiserie, pre‐
încălziţi cuptorul gol
150 - 160
20 - 30
2
Tartă cu blat de
pandişpan
Aer cald
150 - 170
20 - 25
2
Prăjitura cu branza
Caldura de sus +
jos
170 - 190
60 - 90
1
ROMÂNA
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI DE COACERE
Preîncălziţi cuptorul gol, dacă nu se specifică altfel.
(°C)
(min)
Pâine împletită /
Paine coronita,
preîncălzirea nu
este necesară
Caldura de sus + 170 - 190
jos
30 - 40
3
Christstollen
Caldura de sus + 160 - 180
jos
50 - 70
2
Pâine de secară:
Caldura de sus + prima dată: 230
20
jos
după aceea: 160 - 30 - 60
180
1
Choux a la creme / Caldura de sus + 190 - 210
Eclere
jos
20 - 35
3
Ruladă,
Caldura de sus + 180 - 200
jos
10 - 20
3
Prăjitură cu nucă
sau alune, pre‐
încălzirea nu este
necesară
Aer cald
150 - 160
20 - 40
3
Prăjitură cu unt şi
migdale / Prăjituri
cu zahăr ars
Caldura de sus + 190 - 210
jos
20 - 30
3
Tarte cu fructe,
preîncălzirea nu
este necesară
Caldura de sus + 180
jos
35 - 55
3
40 - 60
3
Plăcintă dospită cu Caldura de sus + 160 - 180
umplutură delicată jos
(de ex. brânză dul‐
ce, smântână,
cremă de ou şi lap‐
te)
31
32
www.aeg.com
BISCUIŢI
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Aluat fraged / Amestec
pentru pandispan
Aer cald
150 - 160
15 - 25
Bezele
Aer cald
80 - 100
120 - 150
Pricomigdale
Aer cald
100 - 120
30 - 50
Biscuiţi din aluat cu droj‐ Aer cald
die
150 - 160
20 - 40
Aluat de foietaj, pre‐
încălziţi cuptorul gol
170 - 180
20 - 30
190 - 210
10 - 25
Aer cald
Rulouri, preîncălziţi cup‐ Caldura de sus + jos
torul gol
10.12 Preparate coapte şi gratinate
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Paste
Caldura de sus + jos
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Caldura de sus + jos
180 - 200
25 - 40
Legume gratinate, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Grill + Aer cald
170 - 190
15 - 35
Baghete cu brânză to‐
pită
Aer cald
160 - 170
15 - 30
Lapte de orez
Caldura de sus + jos
180 - 200
40 - 60
Peşte la cuptor
Caldura de sus + jos
180 - 200
30 - 60
Legume umplute
Aer cald
160 - 170
30 - 60
10.13 Coacerea pe mai multe
niveluri
Utilizaţi funcţia: Aer cald.
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
ROMÂNA
33
BISCUIŢI
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI
DE COACERE
(°C)
(min)
Choux a la creme /
Eclere, preîncălziţi cup‐
torul gol
160 180
25 - 45
Prajitura Streusel us‐
cată
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Aluat de foietaj, pre‐
încălziţi cuptorul gol
170 180
30 - 50
Rulouri
180
20 - 30
10.14 Sfaturi pentru frigere
Folosiţi vase de cuptor rezistente la
căldură.
Frigeţi carnea fără grăsime sub capac.
BISCUIŢI
Frigeţi bucăţile mari de carne direct în
tavă sau pe raftul de sârmă pus
deasupra tăvii.
Adăugaţi puţină apă în tavă pentru a
preveni arderea grăsimii picurate.
(°C)
(min)
Biscuiti cu aluat fraged
150 160
20 - 40
Bezele
80 100
130 170
Pricomigdale
100 120
40 - 80
Stropiţi bucăţile de carne cu sucul
propriu de mai multe ori pe durata frigerii.
Biscuiţi din aluat cu
drojdie
160 170
30 - 60
10.15 Frigere
Întoarceţi friptura după ce a trecut 1/2 2/3 din durata de gătire.
Frigeţi carnea şi peştele în bucăţi mari (1
kg sau mai mult).
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
VITA
Friptură înăbuşită
(°C)
(min)
1 - 1,5 kg
Caldura de sus
+ jos
230
120 - 150
Friptură de vită sau 1 cm gros
file, în sânge, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Grill + Aer cald
190 - 200
5-6
34
www.aeg.com
VITA
(°C)
(min)
Friptură de vită sau
file, gătită mediu,
preîncălziţi cuptorul
gol
1 cm gros
Grill + Aer cald
180 - 190
6-8
Friptură de vită sau
file, bine făcută,
preîncălziţi cuptorul
gol
1 cm gros
Grill + Aer cald
170 - 180
8 - 10
PORC
Utilizaţi funcţia: Grill + Aer cald.
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Cotlete / Coastă de porc 1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Bucată de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Picior de porc, semipre‐
parat
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Spinare / Gât / Halcă de
jambon
VITEL
Utilizaţi funcţia: Grill + Aer cald.
(kg)
(°C)
(min)
Friptura de vitel
1
160 - 180
90 - 120
Picior de vitel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ROMÂNA
MIEL
Utilizaţi funcţia: Grill + Aer cald.
(kg)
(°C)
(min)
Pulpă de miel / Frip‐
tură de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VANAT
(kg)
(°C)
(min)
Spată / Pulpă de 1
iepure, pre‐
încălziţi cuptorul
gol
Grill + Aer cald
180 - 200
35 - 55
Spată de
căprioară
1.5 - 2
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
60 - 90
Pulpă de
căprioară
1.5 - 2
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
60 - 90
PASĂRE
Utilizaţi funcţia: Grill + Aer cald.
(kg)
(°C)
(min)
Pui, porţii
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Pui, jumătate
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Pui, pasăre îndopată 1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raţă
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
35
36
www.aeg.com
PASĂRE
Utilizaţi funcţia: Grill + Aer cald.
(kg)
(°C)
(min)
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
PEŞTE
(kg)
Peşte întreg
1 - 1.5
Grill + Aer cald
10.16 Coacere pâine
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Pre-încălzirea nu este recomandată.
PÂINE
(°C)
(min)
Paine alba
170 - 190
40 - 60
Baghetă
200 - 220
35 - 45
Brioşă
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Pâine de secară
170 - 190
50 - 70
Pâine din făină integrală
170 - 190
50 - 70
Pâine din grâu întreg
170 - 190
40 - 60
Chifle
190 - 210
20 - 35
ROMÂNA
37
10.17 Crustă crocantă cu Aer cald + Jos
PIZZA
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Tarte
180 - 200
40 - 55
Tartă cu spanac
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Tartă elve‐
ţiană
170 - 190
45 - 55
Plăcintă cu mere, acoperită
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Pizza, blat subţire şi crocant,
folosiţi cratiţa adâncă
210 - 230
15 - 25
Pizza, blat gros şi crocant
180 - 200
20 - 30
Pâine nedospită
210 - 230
10 - 20
Tartă cu foietaj din aluat fran‐
ţuzesc
160 - 180
45 - 55
Tartă flambată
210 - 230
15 - 25
Găluşte
180 - 200
15 - 25
Plăcintă cu legume
160 - 180
50 - 60
10.18 Grill
Puneţi cratiţa pe prima poziţie a raftului
pentru a colecta grăsimea.
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
38
www.aeg.com
GRĂTAR
(°C)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă
parte
Friptură de vită
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
File de vită
230
20 - 30
20 - 30
3
File de porc
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
File de viţel
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Spată de miel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peşte întreg, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.19 Gatire la temp. scazuta
Această funcţie vă permite să preparaţi
carne fragedă, fără grăsimi şi peşte. Nu
se foloseşte cu: pasăre, friptură grasă de
porc, friptură înăbuşită.Temperatura
Senzor să nu depăşească 65°C.
1. Frigeţi carnea timp de 1 - 2 minute pe
fiecare parte într-o cratiţă la căldură
ridicată.
2. Aşezaţi carnea în cratiţa de friptură
sau direct pe raftul cuptorului.
Aşezaţi o tavă sub raftul de sârmă
pentru a aduna grăsimea.
Gătiţi întotdeauna fără capac în timp
ce utilizaţi această funcţie.
3. Utilizaţi Senzor.
4. Selectaţi funcţia: Gatire la temp.
scazuta. În primele 10 minute puteţi
seta temperatura între 80°C şi
150°C. Implicit aceasta este 90°C.
Setaţi temperatura pentru Senzor.
5. După 10 minute, cuptorul reduce
automat temperatura la 80°C.
Setaţi temperatura la 120°C.
(kg)
(min)
Fripturi
0.2 - 0.3
20 - 40
3
File de vită
1 - 1.5
90 - 150
3
Friptură de vită
1 - 1.5
120 - 150
1
Friptura de vitel
1 - 1.5
120 - 150
1
ROMÂNA
10.20 Jos + Grill + Aer cald
DECONGELAREA
(°C)
(min)
Pizza, congelata
200 - 220
15 - 25
2
Pizza Americana, congelata
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, refrigerata
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, congelata
180 - 200
15 - 30
2
Cartofi prăjiti, subtiri
190 - 210
15 - 25
3
Cartofi prăjiti, groşi
190 - 210
20 - 30
3
Cartofi wedges / Crochete
190 - 210
20 - 40
3
Chifteluţe
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, proaspete
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, congelate
160 - 180
40 - 60
2
Brânză la cuptor
170 - 190
20 - 30
3
Aripioare de pui
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Conservare
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în
comerţ.
Setaţi temperatura la 160 - 170 °C.
FRUCT MOALE
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet sau
tip baionetă sau cutii metalice.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(min)
Fierbere până la
apariţia bulelor
de aer
Nu puneţi mai mult de şase borcane de
un litru în tava de copt.
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
Borcanele nu trebuie să se atingă între
ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în tava
de gătit pentru a avea suficientă
umezeală în cuptor.
Când lichidul din borcane începe să
fiarbă (după aproximativ 35 - 60 de
minute la borcanele de un litru), opriţi
cuptorul sau reduceţi temperatura la
100°C (consultaţi tabelul).
Căpşuni / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
35 - 45
39
40
www.aeg.com
deschideţi uşa şi lăsaţi să se răcească
peste noapte pentru terminarea uscării.
Pentru 1 tavă, folosiţi a treia poziţie a
raftului.
FRUCT CU SÂMBURE
Piersici / Gu‐
tui / Prune
(min)
Fierbere
până la
apariţia bu‐
lelor de aer
(min)
Fierbere în
continuare
la 100°C
35 - 45
10 - 15
LEGUME
(min)
Fierbere
până la
apariţia bu‐
lelor de aer
(min)
Fierbere în
continuare
la 100°C
Morcovi
50 - 60
5 - 10
Castraveţi
50 - 60
-
Murături
asortate
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Mazăre /
Sparanghel
50 - 60
15 - 20
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
LEGUME
(°C)
(h)
Fasole
60 - 70
6-8
Ardei
60 - 70
5-6
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
Ciuperci
50 - 60
6-8
Ierburi
40 - 50
2-3
Setaţi temperatura la 60 - 70 °C.
FRUCT
(h)
Prune
8 - 10
Caise
8 - 10
10.22 Uscare - Aer cald
Felii de măr
6-8
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pere
6-9
Pentru rezultate mai bune, opriţi cuptorul
la jumătatea duratei de uscare,
ROMÂNA
41
10.23 Senzor
VITA
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
In sange
Mediu gatit
Bine facut
Friptură de vită
45
60
70
Muşchi de vită
45
60
70
VITA
Bucată de carne
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
83
86
PORC
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Şuncă / Friptură
80
84
88
Bucată de spată / File de porc, afu‐
mat / File de porc, fiert
75
78
82
VITEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Friptura de vitel
75
80
85
Picior de vitel
85
88
90
BERBEC / MIEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pulpă de berbec
80
85
88
Spată de berbec
75
80
85
Friptură de miel / Pulpă de miel
65
70
75
42
www.aeg.com
VÂNAT
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Spată de iepure / Spată de
căprioară
65
70
75
Pulpă de iepure / Iepure, întreg /
Pulpă de căprioară
70
75
80
PASĂRE
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pui
80
83
86
Raţă, întreagă / jumătate / Curcan,
întreg / piept
75
80
85
Raţă, piept
60
65
70
PEŞTE (SOMON,
PĂSTRĂV, ŞALĂU)
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Peşte întreg / mare / la abur / Peş‐
60
te întreg / mare / fript
CASEROLE - LEGUME
SEMIPREPARATE
Mediu gatit
Bine facut
64
68
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Caserolă de zucchini / Caserolă de
broccoli / Caserolă de chimen dul‐ 85
ce
CASEROLE - SĂRATE
Mediu gatit
Bine facut
88
91
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Paste Cannelloni / Lasagne / Paste 85
Mediu gatit
Bine facut
88
91
ROMÂNA
CASEROLE - DULCI
43
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Caserolă de pâine albă cu / fără
fruct / Caserolă de terci de orez
cu / fără fruct / Caserolă cu tăiţei
dulci
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
85
90
10.24 Aer cald (umed) accesorii recomandate
mai bine căldura decât vasele deschise
la culoare şi cu reflexie.
Folosiţi forme şi recipiente în culori
închise, fără reflexie. Acestea absorb
Ramekin-uri
Tigaie de pizza
Tavă de copt
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 26 cm
Vitroceramică
Diametru de 8
cm, înălţime
de 5 cm
Tavă rotundă pentru
tarte
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
10.25 Aer cald (umed)
Pentru cele mai bune rezultate,
respectaţi sugestiile din tabelul de mai
jos.
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Paste la cuptor
200 - 220
45 - 55
Cartofi gratinati
180 - 200
70 - 85
Musaca
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Paste Cannelloni
180 - 200
70 - 85
44
www.aeg.com
(°C)
(min)
Budincă cu pâine
190 - 200
55 - 70
Budincă cu orez
170 - 190
45 - 60
Prăjitură cu mere, făcută din aluat de pan‐
dişpan (prăjitură în formă rotundă)
160 - 170
70 - 80
Paine alba
190 - 200
55 - 70
10.26 Informaţii pentru
institutele de testare
Teste conform cu: EN 60350, IEC 60350.
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme
(°C)
(min)
Pandişpan fără grăsimi
Aer cald
140 - 150
35 - 50
2
Pandişpan fără grăsimi
Caldura de sus +
jos
160
35 - 50
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Aer cald
160
60 - 90
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Caldura de sus +
jos
180
70 - 90
1
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiţi
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Biscuit sfărâmicios / Pati‐
serie
Aer cald
140
25 - 40
Biscuit sfărâmicios / Pati‐
serie, preîncălziţi cuptorul
gol
Caldura de sus + jos
160
20 - 30
ROMÂNA
45
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiţi
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/ Aer cald
tavă, preîncălziţi cuptorul
gol
150
20 - 35
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/ Caldura de sus + jos
tavă, preîncălziţi cuptorul
gol
170
20 - 30
COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiţi
(°C)
(min)
2 pozi‐
ţii
3 poziţii
Biscuit sfărâmicios /
Patiserie
Aer cald
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Prăjituri mici, 20 de
bucăţi/tavă, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Aer cald
150
23 - 40
1/4
-
GRĂTAR
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute.
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
(min)
Pâine prăjită
Grătar
1-3
5
Friptură de vită, întoarceţi la
jumătatea duratei de gătit
Grătar
24 - 30
4
46
www.aeg.com
10.27 Informaţii pentru
institutele de testare
Teste conform cu IEC 60350.
Teste pentru funcţia: Gatire cu abur.
Setaţi temperatura la 99 °C.
Recipient
(Gastro‐
norm)
(g)
Broccoli, pre‐
încălziţi cup‐
torul gol
1 x 2/3perfo‐
rat
300
3
13 - 15
Puneţi tava de
gătit pe primul
nivel al raftului.
Broccoli, pre‐
încălziţi cup‐
torul gol
2 x 2/3 perfo‐
rat
2 x 300
2 şi 4
13 - 15
Puneţi tava de
gătit pe primul
nivel al raftului.
Broccoli, pre‐
încălziţi cup‐
torul gol
1 x 2/3perfo‐
rat
max.
3
15 - 18
Puneţi tava de
gătit pe primul
nivel al raftului.
Mazăre, con‐
gelată
2 x 2/3 perfo‐
rat
2 x 1500
2 şi 4
Până când Puneţi tava de
temperatu‐ gătit pe primul
ra din locul nivel al raftului.
cel mai re‐
ce ajunge
la 85°C.
(min)
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
11.1 Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi agent
de curăţare slab.
Agenţi de
curăţare
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor metali‐
ce.
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
ROMÂNA
47
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi
sau de orice alte resturi alimentare poate produce un incendiu. Riscul es‐
te mai mare pentru tava pentru grătar.
Utilizarea zil‐
nică
Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o la‐
vetă moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile
în maşina de spălat vase.
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu muchii
ascuţite sau într-o maşină de spălat vase.
Accesorii
11.2 Cum se scot: suporturile
pentru raft
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, asiguraţi-vă de răcirea
cuptorului. Pericol de arsuri.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi
suporturile raftului.
1. Trageţi suportul cu grijă în sus afară
din agăţătoarea faţă.
1
3
2
2. Trageţi capătul din faţă al suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-l de peretele
lateral.
3. Scoateţi suportul din agăţătoarea din
spate.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine
inversă.
11.3 Curatire cu abur
Îndepărtaţi manual cât mai multă mizerie
posibilă.
Scoateţi accesoriile şi suportul raftului
pentru a curăţa pereţii laterali.
Funcţiile de curăţare cu abur ajută la
curăţarea cu abur a cavităţii cuptorului.
Înainte de începe o procedură de
curăţare, asiguraţi-vă că cuptorul este
rece.
Atunci când funcţia de curăţare cu abur
este activă, becul este stins.
1. Umpleţi sertarul pentru apă la nivelul
maxim (circa 950 ml de apă) până
când este emis un semnal sonor sau
mesajul apare pe afişaj.
2. Alegeţi funcţia de curăţare cu abur
din meniul: Curătare.
Curatire cu abur - durata funcţiei
este de aproximativ 30 de minute.
a) Porniţi funcţia.
b) La încheierea programului este
emis un semnal sonor.
c) Apăsaţi butonul rotativ pentru a
opri semnalul.
Curatire cu abur plus - durata
funcţiei este de aproximativ 75 de
minute.
a) Pulverizaţi uniform un detergent
adecvat în cavitatea cuptorului
pe piesele emailate şi cele din
oţel.
b) Porniţi funcţia.
Prima parte a programului se
încheie după circa 50 de minute.
c) Ştergeţi cavitatea cuptorului cu
un burete ne-abraziv pentru
îngrijirea suprafeţelor. Puteţi
folosi apă caldă sau detergent
pentru cuptor.
d) Partea finală a procedurii începe.
Durata acestei etape este de
circa 25 de minute.
48
www.aeg.com
3. Ştergeţi cavitatea cuptorului cu un
burete ne-abraziv. Puteţi utiliza apă
caldă.
După curăţare, ţineţi deschisă uşa
cuptorului pentru aproximativ 1 oră.
Aşteptaţi până când cuptorul este uscat.
Pentru a grăbi uscarea puteţi încălzi
cuptorul cu aer fierbinte la temperatura
de 150°C timp de aproximativ 15 minute.
Dacă curăţaţi manual cuptorul imediat
după terminarea funcţiei veţi obţine
maximul de performanţă din partea
funcţiei de curăţare.
11.4 Semnal de curatare
Atunci când este afişată reamintirea,
este necesară curăţarea. Utilizaţi funcţia
Curatire cu abur plus.
11.5 Sistemul de producere a
aburului - Decalcifiere
În timpul funcţionării instalaţiei de
producere a aburului, calcarul se
acumulează la interior (din cauza
calciului existent în apă). Acest lucru
poate avea un efect negativ asupra
calităţii aburului, asupra performanţelor
instalaţiei de producere a aburului şi
asupra calităţii alimentelor. Pentru a
preveni depunerile de calcar, curăţaţi
circuitul instalaţiei de producere a
aburului.
Scoateţi toate accesoriile.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata procedurii complete este de
aproximativ 2 ore.
Lumina pentru această funcţie este
oprită.
1. Verificaţi dacă sertarul pentru apă
este gol.
2. Apăsaţi
.
3. Puneţi cratiţa adâncă pe prima
poziţie a raftului.
4. Apăsaţi butonul rotativ.
5. Puneţi 250 ml de agent de
decalcifiere în sertarul pentru apă.
6. Umpleţi cu apă restul sertarului
pentru apă la nivelul maxim până
când semnalul este emis sau mesajul
apare pe afişaj.
7. Apăsaţi butonul rotativ.
Aceasta activează prima parte a
procedurii: Decalcifiere.
Durata acestei părţi este de
circa 1 oră şi 40 de minute.
8. La terminarea primei părţi, goliţi
cratiţa adâncă şi puneţi-o din nou pe
prima poziţie a raftului.
9. Apăsaţi butonul rotativ.
10. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
proaspătă la nivelul maxim până
când semnalul este emis sau mesajul
apare pe afişaj.
11. Apăsaţi
.
Aceasta activează a doua parte a
procedurii: Decalcifiere. Se va clăti
circuitul instalaţiei de producere a
aburului.
Durata acestei părţi este de
circa 35 de minute.
Scoateţi cratiţa adâncă după terminarea
procedurii.
Dacă funcţia: Decalcifiere nu
este rulată corect, afişajul va
prezenta un mesaj care vă
cere să o repetaţi.
Dacă cuptorul este umed sau ud,
ştergeţi-l cu o lavetă uscată. Lăsaţi
cuptorul să se usuce complet cu uşa
deschisă.
11.6 Semnalul de reamintire
pentru decalcifiere
Există două semnale de reamintire
pentru decalcifiere care vă reamintesc să
rulaţi funcţia: Decalcifiere.
Semnalul discret vă reaminteşte şi
recomandă să efectuaţi ciclul de
decalcifiere.
Semnalul intens de reamintire vă obligă
să realizaţi decalcifierea.
ROMÂNA
Dacă nu decalcifiaţi aparatul
atunci când este pornit
semnalul intens de
reamintire, nu puteţi utiliza
funcţiile cu abur.
Nu puteţi dezactiva semnalul
de reamintire pentru
decalcifiere.
11.7 Sistemul de producere a
aburului - Clătirea
Scoateţi toate accesoriile.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
49
11.9 Scoaterea şi montarea
uşii
Puteţi să scoateţi uşa şi panourile din
sticlă de la interior pentru a le curăţa.
Numărul panourilor din sticlă diferă de la
un model la altul.
AVERTISMENT!
Uşa este grea.
1. Deschideţi uşa complet.
2. Ridicaţi complet pârghiile de fixare
(A) de pe cele două balamale ale
uşii.
A
Durata funcţiei este de aproximativ 30 de
minute.
Lumina pentru această funcţie este
oprită.
1. Puneţi tava de gătit pe primul nivel al
raftului.
2. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
proaspătă la nivelul maxim până
când semnalul acustic este emis sau
mesajul apare pe afişaj.
A
3. Închideţi uşa până când aceasta este
la un unghi de aproximativ 45°.
.
3. Apăsaţi
Scoateţi tava de gătit după terminarea
procedurii.
11.8 Golirea rezervorului
Scoateţi toate accesoriile.
Funcţia de curăţare elimină apa
reziduală din sertarul pentru apă. Utilizaţi
funcţia după funcţia de gătire la abur.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata funcţiei este de aproximativ 6 de
minute.
Lumina pentru această funcţie este
oprită.
Puneţi tava de gătit pe primul nivel al
raftului.
Scoateţi tava de gătit după terminarea
procedurii.
45°
4. Ţineţi uşa cuptorului cu câte o mână
de fiecare parte şi trageţi-o oblic în
sus, îndepărtându-vă de cuptor.
5. Puneţi uşa cu partea exterioară în jos
pe o lavetă moale aşezată pe o
suprafaţă stabilă.
6. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B)
de pe partea superioară a uşii, de
ambele părţi şi apăsaţi-o către
interior pentru a elibera cârligul.
50
www.aeg.com
1. Opriţi cuptorul.
Aşteptaţi până când cuptorul s-a răcit.
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
2
B
Becul de sus
1
ATENŢIE!
Mânuirea cu duritate a
sticlei, mai ales la marginile
panoului frontal, poate duce
la spargerea sticlei.
7. Trageţi în afară de garnitura profilată
a uşii pentru a o scoate.
8. Apucaţi pe rând panourile din sticlă
ale uşii din partea superioară şi
trageţi-le în sus din ghidaje.
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi
scoateţi-l.
2. Îndepărtaţi inelul din metal şi curăţaţi
capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi inelul din metal pe capacul
de sticlă.
5. Montaţi capacul de sticlă.
Becul lateral
9. Curăţaţi panoul din sticlă cu apă
caldă şi săpun Uscaţi cu atenţie
panoul din sticlă.
După terminarea curăţeniei efectuaţi
etapele de mai sus în ordinea inversă.
Mai întâi instalaţi panoul mai mic, apoi
cel mare şi uşa.
AVERTISMENT!
Verificaţi dacă panourile din
sticlă sunt introduse în
poziţia corectă, în caz
contrar suprafaţa uşii se
poate supraîncălzi.
11.10 Înlocuirea becului
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
12. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
1. Scoateţi suportul din stânga al
raftului pentru a avea acces la bec.
2. Utilizaţi o şurubelniţă imbus 20
pentru a scoate capacul.
3. Scoateţi şi curăţaţi cadrul metalic şi
garnitura.
4. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
5. Instalaţi cadrul din metal şi garnitura.
Strângeţi şuruburile.
6. Instalaţi suportul din stânga al
rafturilor.
ROMÂNA
51
12.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu poate fi pornit
sau utilizat.
Cuptorul nu este conectat la
o sursă electrică sau este
conectat incorect.
Verificaţi dacă cuptorul este
conectat corect la sursa de
alimentare electrică (consul‐
taţi schema de conectare,
dacă există).
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repe‐
tat, adresaţi-vă unui electri‐
cian calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Afişajul vă cere să setaţi
Limba de utilizare.
A fost o pană de curent care
a durat mai mult de 3 zile.
Consultaţi capitolul „Înainte
de prima utilizare”.
Afişajul vă cere să setaţi
Limba de utilizare.
Modul demo este activat.
Opriţi modul demo la: Me‐
niu / Setari de baza / DEMO.
Codul de activare / dezacti‐
vare: 2468.
Afişajul indică F111.
Conectorul senzorului nu es‐ Introduceţi conectorul senzo‐
te introdus corect în priză.
rului cât mai adânc în priză.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică. •
•
Aburul şi condensul se de‐
pun pe alimente şi în cavita‐
tea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Opriţi şi porniţi din nou
cuptorul prin intermediul
siguranţei casnice sau a
întrerupătorului de sigu‐
ranţă din cutia cu sigu‐
ranţe.
În cazul în care codul de
eroare apare din nou pe
afişaj, contactaţi departa‐
mentul de asistenţă pen‐
tru clienţi.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor mai mult de 15 - 20
minute după terminarea pro‐
cesului de gătit.
52
www.aeg.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Procedura de decalcifiere
este întreruptă înainte de fi‐
nalizarea acesteia.
Alimentarea a fost între‐
ruptă.
Repetaţi procedura.
Procedura de decalcifiere
este întreruptă înainte de fi‐
nalizarea acesteia.
Funcţia a fost oprită de utili‐
zator.
Repetaţi procedura.
Nu există apă în cratiţa
adâncă după procedura de
decalcifiere.
Nu aţi umplut sertarul pentru Verificaţi dacă există agent
apă până la nivelul maxim.
de decalcifiere / apă în cor‐
pul sertarului pentru apă.
Repetaţi procedura.
Există apă murdară la baza
cavităţii după efectuarea ci‐
clului de decalcifiere.
Cratiţa adâncă este pe o po‐ Scoateţi apa reziduală şi
ziţie incorectă a raftului.
agentul de decalcifiere de la
baza cuptorului. Puneţi crati‐
ţa adâncă pe prima poziţie a
raftului.
Funcţia de curăţare este în‐
treruptă înainte de finaliza‐
rea acesteia.
Alimentarea a fost între‐
ruptă.
Repetaţi procedura.
Funcţia de curăţare este în‐
treruptă înainte de finaliza‐
rea acesteia.
Funcţia a fost oprită de utili‐
zator.
Repetaţi procedura.
Există prea multă apă la ba‐
za cavităţii după finalizarea
funcţiei de curăţare.
Aţi pulverizat prea mult de‐
tergent în aparat înainte de
activarea ciclului de curăţa‐
re.
Acoperiţi toate piesele ca‐
vităţii cu un strat subţire de
detergent. Pulverizaţi deter‐
gentul în mod uniform.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Temperatura iniţială a ca‐
Repetaţi ciclul. Rulaţi ciclul
vităţii cuptorului pentru func‐ atunci când aparatul este re‐
ţia de curăţare cu abur a fost ce.
prea ridicată.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Nu aţi îndepărtat grilajele la‐ Îndepărtaţi grilajele laterale
terale înainte de pornirea
din aparat şi repetaţi funcţia.
procedurii de curăţare. Aces‐
tea pot transfera căldura
către pereţi şi reduc astfel
performanţa.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Nu aţi îndepărtat accesoriile
din aparat înainte de porni‐
rea procedurii de curăţare.
Acestea pot compromite ci‐
clul cu abur şi reduc perfor‐
manţa.
Îndepărtaţi accesoriile din
aparat şi repetaţi funcţia.
ROMÂNA
12.2 Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă comerciantului sau unui
Centru de service autorizat.
53
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul cuptorului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
13.1 Informaţii despre produs şi Fişa cu informaţii despre
produs*
Numele furnizorului
AEG
Identificarea modelului
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Indexul de eficienţă energetică
81.0
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie cu o încărcătură standard, mo‐
dul convenţional
1.09 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, mo‐
dul de ventilaţie
0.68 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
70 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 şi 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele
A şi B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.
54
www.aeg.com
Clasa de eficienţă energetică nu este aplicabilă în cazul Rusiei.
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu
abur şi grătare - Metode de măsurare a performanţei.
13.2 Economisirea energiei
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul,
afişajul prezintă căldura reziduală.
Căldura poate fi utilizată pentru
menţinerea alimentelor calde.
Cuptorul dispune de unele
funcţii care vă ajută la
economisirea energiei în
timpul procesului zilnic de
gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este
închisă corect în timpul funcţionării
cuptorului. Nu deschideţi uşa prea des în
timpul gătirii. Menţineţi curată garnitura
uşii şi asiguraţi-vă că este bine fixată în
poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a
îmbunătăţi economia de energie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul
înaintea gătitului.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile
de gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu
selectare Durată sau Sfârşit şi durata de
gătire este mai mare de 30 de minute,
elementele de încălzire se opresc
automat mai devreme la unele funcţii ale
cuptorului.
Când durata gătirii este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura
cuptorului cu cel puţin 3 - 10 minute
înainte de a termina gătitul. Căldura
reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l
doar atunci când este necesar.
Aer cald (umed)
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul
se stinge automat după 30 de secunde.
Puteţi aprinde din nou becul, însă
această acţiune va reduce economiile de
energie estimate.
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
55
867336179-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising