AEG | BSE882320M | User manual | Aeg BSE882320M Használati utasítás

Aeg BSE882320M Használati utasítás
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Gőzölős sütő
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................4
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 8
4. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE.................................................................................... 9
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 10
6. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................11
7. ÓRAFUNKCIÓK..................................................................................................21
8. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................................... 22
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK......................................................................................... 25
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 25
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 48
12. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................52
13. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................54
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja
akadálytalanul nyitható-e.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
A beépíthető készüléknek meg kell
felelnie a DIN 68930 stabilitási
követelményeinek.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
600 (600) mm
Konyhaszekrény szé‐
lessége
550 mm
Konyhaszekrény
mélysége
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4 x 12 mm
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
605 (580) mm
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
Készülék elejének
szélessége
549 mm
Készülék hátuljának
szélessége
548 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített
mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1017 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hátsó
oldal alján elhelyezett
nyílás
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
•
•
550 x 20 mm
5
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
6
www.aeg.com
•
•
•
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa tisztítószerrel a katalitikus
zománcréteget (ha van ilyen).
2.5 Gőzsütés
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
•
A kiszabaduló gőz égési sérülést
okozhat:
– Körültekintően járjon el, ha a
funkció működése közben kinyitja
a készülék ajtaját. Gőz
szabadulhat ki.
– Gőz sütés után óvatosan nyissa ki
a készülék ajtaját.
7
2.6 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.7 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.8 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
8
www.aeg.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Víztartály
Húshőmérő szenzor dugalja
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Vízkőtelenítő csőkimenet
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
9
3.2 Tartozékok
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Húshőmérő szenzor
Az étel belsejében történő hőmérséklet
méréséhez.
Teleszkópos sütősín
A tepsik és huzalpolcok könnyebb
behelyezéséhez és eltávolításához.
MAGYAR
4. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE
4.1 Kezelőpanel
1
2
3
4
5
Funkció
Megjegyzés
1
Be/Ki
A készülék be- és kikapcsolása.
2
Kijelző
A készülék aktuális beállításait mutatja.
A beállítások módosítása és a menüben való navigálás.
3
Forgatógomb
A
gombbal kapcsolja be a készüléket.
Tartsa lenyomva a forgatógombot a beállítási képernyő bekap‐
csolásához.
Tartsa lenyomva és forgassa el a forgatógombot a menüben
való navigáláshoz.
Tartsa meg és nyomja le a forgatógombot a beállítás jóváha‐
gyásához vagy a kiválasztott almenübe lépéshez.
Az előző menübe való visszatéréshez keresse meg a Vissza
lehetőséget a menülistában, vagy erősítse meg a kiválasztott
beállítást.
4
A kiválasztott funkció bekapcsolása.
5
A kiválasztott funkció kikapcsolása.
4.2 Kijelző
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik a
sütőfunkció mód.
A kijelző a maximális számú beállított
funkcióval:
A
BC
D E F
Menu
170°C
150°C
25min
14:05
1h 15m
85°C
Options
9
10
www.aeg.com
A.
B.
C.
D.
Emlékeztető
Előre számláló
Sütőfunkció és hőmérséklet
Kiegészítő funkciók vagy pontos idő
E. Egy funkció időtartama és befejezési
ideje vagy Húshőmérő szenzor
F. Menü
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
Ekkor be kell állítania a Kijelző fényerő,
Vízkeménység és a Pontos idő értékeit.
5.3 A vízkeménység
beállítása
Amikor csatlakoztatja a sütőt az
elektromos hálózathoz, be kell állítania a
vízkeménységet.
Az alábbi táblázat ismerteti a víz
keménységi tartományait (dH) a
hozzájuk tartozó kalciumtartalommal
(mmol/l) és vízminőséggel.
5.2 Első csatlakoztatás
Az első csatlakoztatás után 7
másodpercig a szoftververzió látható a
kijelzőn.
Vízkeménység
Kalciumtartalom
(mmol/l)
Kalciumtartalom
(mg/l)
Víz besoro‐
lása
Osztály
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Lágy
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Mérsékelten
kemény
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Kemény
4
21 felett
3,8 felett
150 felett
Nagyon ke‐
mény
Amikor a vízkeménység meghaladja a
táblázatban szereplő értékeket,
palackozott vízzel töltse fel a víztartályt.
1. Vegye elő a sütő gőzrendszeréhez
mellékelt négyszínű indikátorpapírt.
2. Körülbelül 1 másodpercre mártsa az
indikátorpapír összes zónáját a
vízbe.
Ne tegye az indikátorpapírt folyó víz
alá.
3. A felesleges víz eltávolításához
rázza meg az indikátorpapírt.
4. Várjon egy percig, majd ellenőrizze a
vízkeménységet az alábbi táblázat
segítségével.
Az indikátorzónák színe
folyamatosan változik. A
vízkeménységet egy percnél
hosszabb idő eltelte után már új
indikátorral ellenőrizze.
MAGYAR
5. A vízkeménység beállítása: menü:
Alapbeállítások.
Indikátorpapír
Indikátorpapír
Vízkeménység
Vízkeménység
3
1
4
A vízkeménység a következő menüben
módosítható: Alapbeállítások / Beállítás /
Vízkeménység.
2
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Sütőfunkciók
A sütőfunkciók be- és kikapcsolása.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Tartsa megnyomva a forgatógombot.
A készülék az utoljára használt funkciót
aláhúzással jelöli.
3. Nyomja meg a forgatógombot az
almenübe lépéshez, majd fordítsa el
a sütőfunkció kiválasztásához.
4. Megerősítéshez nyomja meg a
forgatógombot.
5. Állítsa be a hőmérsékletet, majd
erősítse meg.
6. Nyomja meg a
gombot. A
Húshőmérő szenzor a főzési
folyamat előtt vagy alatt bármikor
csatlakoztatható. Egyes funkciók
felugró ablakokat tartalmaznak. A
következő felugró ablakra lépéshez
nyomja meg a forgatógombot. Az
utolsó megerősítés után a funkció
elindul.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot.
Egyes sütőfunkciók során a
sütőlámpa automatikusan
kikapcsol 60 °C alatt.
Sütőfunkciók: Speciális Beállítások
Sütőfunkció
11
Alkalmazás
Hőlégbefúvás, kis hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítésé‐
hez.
Melegen Tartás
Az étel melegen tartásához.
Edény melegítés
Az edények tálaláshoz való előmelegítésére.
Tartósítás
Tartósított zöldségek, például savanyúság készí‐
téséhez.
Szárítás
Szeletelt gyümölcs, zöldség és gomba aszalásá‐
hoz.
12
www.aeg.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Kiolvasztás
Élelmiszerek felolvasztásához (zöldségek és gyü‐
mölcsök). A felolvasztás időtartama a fagyasztott
étel méretétől és mennyiségétől függ.
Csőben sütés
Sütőben készíthető fogásokhoz, mint a lasagna
és burgonyafelfújt. Csőben sütéshez és pirítás‐
hoz.
Sütőfunkciók: Hagyományos
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
Sütés egyszerre maximum három sütőszinten, il‐
letve aszalás.20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa
a sütő hőmérsékletét, mint a következő funkció
esetén: Alsó + felső sütés.
Hőlégbefúvás + alsó sü‐
tés
Ha a sütőnek az egyik szintjén szeretné sütni az
ételt, és jól megpirítani, illetve ropogóssá tenni az
alsó rétegét. 20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa
a sütő hőmérsékletét, mint a következő funkció
esetén: Alsó + felső sütés.
Alsó + felső sütés
Egy szinten történő tészta- és hússütés számára.
Alsó sütés + grill + hő‐
légbefúvás
Készételekhez (pl. sült burgonya, steak burgonya
vagy tavaszi tekercs).
Grill
Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Grill + hőlégbefúvás
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szár‐
nyas sütése egy polcszinten. Csőben sütéshez és
pirításhoz.
Alsó sütés
Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel
tartósításához.
MAGYAR
Sütőfunkció
13
Alkalmazás
Konvekciós levegő (ned‐ A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson
ves)
meg a sütés során. Főzési útmutatásokért olvas‐
sa el a "Hasznos tanácsok és javaslatok" című fe‐
jezetet, Konvekciós levegő (nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne le‐
gyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legna‐
gyobb energiahatékonysággal működjön. A funk‐
ció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet
a beállított hőmérséklettől. A készülék a maradék‐
hőt használja fel.A fűtési teljesítmény lecsökken‐
het. Az energiatakarékosságra vonatkozó általá‐
nos javaslatokért olvassa el az „Energiahatékony‐
ság” fejezet Energiatakarékosság c. szakaszát. A
funkció megfelel az EN 60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahatékonysági besorolásnak. A
funkció használatakor a sütővilágítás 30 másod‐
perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Sütőfunkciók: Gőzölés
Sütőfunkció
Alkalmazás
Vital sütés
Zöldség, köretek vagy hal gőzöléséhez.
Páratartalom, magas
A funkció kényes ételek, mint például pudingok,
sütemények, terrine-ek és hal elkészítéséhez al‐
kalmas.
Páratartalom, alacsony
A funkció hús, szárnyasok, tepsiben sültek és fel‐
fújtak készítéséhez alkalmas. A gőz és a hő kom‐
binálása révén a hús porhanyóssá, szaftossá és
kérges felületűvé válik.
Regenerálódás
A gőzzel történő felmelegítés meggátolja az éte‐
lek felületének kiszáradását. A hőközlés finoman,
egyenletesen történik, és biztosítja, hogy az étel‐
nek olyan íze és aromája legyen, mintha most ké‐
szült volna el. Ez a funkció az étel közvetlenül tá‐
nyéron történő felmelegítésére használható. Egy‐
szerre egynél több tányér étel melegíthető fel kü‐
lönböző polcmagasságokban.
Kenyér
A funkcióval kenyér és zsemle készíthető profesz‐
szionális minőségben a ropogósság, a szín és a
kéreg fényének szempontjából.
Kelesztés
A kelt tészta kelesztésének felgyorsítására. Meg‐
óvja a tészta felületét a kiszáradástól, és megtart‐
ja a tészta puhaságát.
14
www.aeg.com
Gőz sütés
A víztartály fedele a kezelőpanelben
található.
FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag hideg csapvizet
használjon. Ne használjon
szűrt (ioncserélt) vagy
desztillált vizet. Ne
használjon egyéb
folyadékot. Ne tegyen a
víztartályba gyúlékony vagy
alkoholtartalmú folyadékot.
1. Nyomja meg a víztartály fedelét a
kinyitásához.
2. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig (kb. 950 ml), míg
hangjelzés nem hallható, vagy míg a
kijelző nem jelenít meg üzenetet. Ez
a vízmennyiség kb. 50 percre
elegendő. Ne töltse a víztartályt a
maximális szinten túl. Ellenkező
esetben víz szivároghat ki, és
tönkremehet a készüléket burkoló
bútor.
3. Tolja a víztartályt az eredeti
helyzetébe.
4. Kapcsolja be a sütőt.
5. Állítsa be a kívánt gőz sütőfunkciót
és a hőmérsékletet.
6. Ha szükséges, állítsa be a következő
funkciót: Időtartam
Amikor a víztartályból elfogy a víz,
hangjelzés hívja fel a figyelmet arra,
hogy a víztartályt fel kell tölteni a fent
leírt módon a gőz sütés
folytatásához.
A sütési idő végén hangjelzés hallható.
7. Kapcsolja ki a sütőt.
8. A gőz sütés befejezése után ürítse ki
a víztartályt.
Olvassa el a következő, tisztítási
funkcióra vonatkozó fejezetet: Tartály
ürítése.
VIGYÁZAT!
A sütő forró!
Égésveszély!
9. Gőz sütés után a gőz lecsapódhat a
sütő belsejének az aljára. Akkor
törölje szárazra a sütőtér alját,
amikor a sütő már lehűlt.
Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni
a sütőt. A kiszárítás meggyorsításához
csukja be az ajtót, és a következő
funkció segítségével fűtse fel a sütőt:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok, 150 °C
hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt.
6.2 Menü - áttekintés
Menu
170°C
vagy
Options
Befejezés
.
A gőz kb. 2 perc múlva jelenik meg.
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, hangjelzés hallható.
Menü
Menüpont
Alkalmazás
Előre programozott sütés
Az automatikus programok listáját tartalmazza.
Tisztítás
A tisztítási programok listáját tartalmazza.
Alapbeállítások
A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
Almenü a következőhöz: Tisztítás
Almenü
Leírás
Gőz tisztítás
A készülék tisztítási eljárása enyhe szennyezettség
esetén, mely nem volt többször ráégetve a felületre.
MAGYAR
15
Almenü
Leírás
Gőz tisztítás plusz
A makacs szennyeződéseket sütőtisztító szerrel tisztít‐
sa meg.
Vízkőmentesítés
A gőzfejlesztő rendszer vízkőlerakódásoktól mentesítő
tisztítási eljárása.
Öblítés
A gőzfejlesztő rendszer átöblítési és tisztítási eljárása a
gőz funkciók gyakori használata esetén.
Tartály ürítése
A gőz funkciók használata után a maradék víz eltávolí‐
tási eljárása a víztartályból.
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
Almenü
Leírás
Gyerekzár
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet véletlenül bekap‐
csolni a sütőt. Ezt a funkciót csak az Alapvető Beállítá‐
sok Menüjében lehet be- vagy kikapcsolni. Miután akti‐
válta, a Gyermekzár kijelzés megjelenik a kijelzőn, ami‐
kor bekapcsolja a sütőt. A sütő használatához írja be a
kódot a forgatógombbal az alábbi sorrendben: A B C.
Gyors felfűtés
Alapértelmezésként csökkenti a felmelegedési időt. Ne
feledje, hogy ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll ren‐
delkezésre.
Melegen tartás
A sütés befejezését követően 30 percig melegen tartja
az elkészült ételt. Ha korábban szeretné kikapcsolni,
nyomja meg a forgatógombot. Amíg ez a funkció aktív,
a "Keep warm started" üzenet megjelenik a kijelzőn. Ne
feledje, hogy ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll ren‐
delkezésre, és ha az Időtartam be van állítva.
Idő kiterjesztés
Az előre beállított sütési idő meghosszabbítása. Ne fel‐
edje, hogy ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendel‐
kezésre.
Beállítás
A sütőparaméterek beállítása.
Szolgáltatások
A szoftver verziószám és a konfiguráció megjelenítése.
Almenü a következőhöz: Beállítás
Almenü
Leírás
Nyelv
A kijelzések nyelvének beállítása.
Pontos idő
A pontos idő és dátum beállítása.
16
www.aeg.com
Almenü
Leírás
Nyomógomb hang
Az érintőmezők hangjának ki- és bekapcsolása. A
BE/KI és a STOP érintőmező hangját nem lehet kikap‐
csolni.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hangjelzések ki- és bekapcsolása.
Figyelmeztető hangerő
Fokozatonként beállítja a gombnyomások és jelzések
hangerejét.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosítja a kijelző fényerejét.
Vízkeménység
A vízkeménység beállítása.
Almenü a következőhöz: Szolgáltatások
Almenü
Leírás
DEMO
Aktiváló / inaktiváló kód: 2468
Licenszek kijelzése
Licensz információk.
Szoftver verzió kijelzése
Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Gyári beállítások
Minden beállítás visszakapcsolása a gyári értékre.
Almenü a következőhöz:
Előre programozott sütés
Az almenüben szereplő összes étel
javasolt funkcióval és hőmérséklettel
rendelkezik. Ezek a paraméterek a
felhasználó igénye szerint kézzel is
beállíthatóak.
Ételkategória: Hús és hal
hús
Marhahús
Sült
Főtt marha‐
hús
Egyes ételekhez a főzési mód is
kiválasztható:
• Súlyautomatika
• Húshőmérő szenzor
Az étel megfőzöttségének szintje:
• Véres vagy Kevesebb
• Közepes
• Jól átsütve vagy Több
Hátszín
Fasírozott
Skandináv
marha
Sertés
Szűzpecse‐
nye
Friss
Füstölt
Sült
Sonka
Sült
Párolt
Lábszár
Borda
Kolbász
MAGYAR
Hal
hús
Borjú
Halfelfújt
Szűzpecse‐
nye
Halrudacs‐
kák
Sült
Lábszár
Bárány
Tenger gyümölcsei
Sült
Garnéla
Gerinc
Kagyló
Comb
Vad
Őz/szarvas
Gerinc
Comb
Vadnyúl
Gerinc
Ételkategória: Köret/Tepsis sült
Ételek
Köretek
Comb
Szárnyasok
Csirke
Egészben
Burgonya
Friss
Egészben
Burgonya
Gyorsfa‐
gyasztott
Sült burgo‐
nya
Csirkemell
Rizs
Szárny
Kacsa
Tészta, friss
Liba
Puliszka
Csirkemell
Hal
Sült
Párolt
Közepes
Sült
Párolt
nagy
Sült
Párolt
Filé
Gombócok
Egészben
kicsi
Vékony
Vastag
Krokettek
Pirított vag‐
daltak
Combok
Pulyka
Negyed
Zöldségek/
krokettek
Fél
Egész hal
17
Krumplis
gombóc
Kelt gombóc
Sütőben sü‐
tött ételek
Lasagne
Csőben sült
burgonya
Tésztafelfújt
Csőben sült
zöldség
Sós felfújtak
Zöldség fel‐
fújtak
18
www.aeg.com
Ételek
Étel
Hüvelyes és
gabona
Friss
Ciabatta
Terrine (pás‐
tétom)
Fehér ke‐
nyér
Lágyra főtt
Tojás
Barna ke‐
nyér
Közepesre
főtt
Rozskenyér
Keményre
főtt
Teljes kiőrlé‐
sű kenyér
Kenyér
Tükörtojás
Kovásztalan
kenyér
Ételkategória: Sós tészta
Kenyér
Étel
Friss
Kelt tészta
Vékony
Gyorsfa‐
gyasztott
Vastag
Pizza
Gyorsfa‐
gyasztott
Hűtött
Quiche
Bagett
Vékony
Vastag
Vékony
Vastag
Elősütött
Aprósüte‐
mény
Friss
Péksüte‐
mény
Gyorsfa‐
gyasztott
Elősütött
Bagett
Kenyér
MAGYAR
19
Ételkategória: Desszertek/Tészták
Étel
Étel
Sütés sütő‐
formában
Mandulás
sütemény
Almás pite
Briós
Sajttorta
Almatorta,
bevonattal
Omlós tész‐
ta
Gyümölcs‐
torta alap
Sütés tepsi‐
ben
Fagyasztott
almáspite
Csokoládés
sütemények
Sajttorta
Karácsonyi
stollen
Morzsasüte‐
mény
Gyümölcs‐
torta
Omlós tész‐
ta
Homoktorta
Piskótatész‐
ta
Forma torta
Kelt tészta
Piskótatész‐
ta
Piskótatész‐
ta
Gyümölcsle‐
pény
Cukros süte‐
mény
Piskótarolád
Svájci tarte,
édes
Kelttésztás
sütemény
20
www.aeg.com
Étel
Étel
Aprósüte‐
mény
Aprósütemé‐
nyek
Habkosár
Képviselő‐
fánk
Puszedli
Muffin
Omlós kek‐
szek
Leveles
tésztából ké‐
szült aprósü‐
temény
Aprósüte‐
mény omlós
tésztából
Rózsák
Brokkoli
Egészben
Kelbimbó
Karalábé
Sárgarépa
Rózsák
Karfiol
Egészben
Zeller
Cukkini, szeletelve
Padlizsán
Édeskömény
Zöldborsó
Póréhagyma, kari‐
kára vágva
Gyümölcs‐
torta
Gombaszeletek
Puding
Borsó
Édes felfúj‐
tak
Paprika
Kelt gombóc
Ételkategória: Zöldségek
Étel
Articsóka
Kelkáposzta
Spenót, friss
Paradicsom
6.3 Kiegészítő funkciók
Spárga, zöld
Menu
Spárga, fehér
170°C
Cékla
Options
Feketegyökér
Kiegészítő funkciók
Leírás
Időzítő beállítása
Az órafunkciók listáját tartalmazza.
Gyors felfűtés
Csökkenti a felfűtési időt az éppen futó sü‐
tőfunkciónál.
Be / Ki
MAGYAR
21
Kiegészítő funkciók
Leírás
Set + Go
Egy funkció beállítása és későbbi elindítása.
Miután beállította, a "Set&Go active" felirat
megjelenik a kijelzőn. Az elindításhoz nyom‐
ja meg a Start gombot. A funkció bekapcso‐
lása után a felirat eltűnik a kijelzőről, és a
sütő működésbe lép. Ne feledje, hogy ez
csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelke‐
zésre, és ha az Időtartam / Befejezés be
van állítva.
6.4 Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Időzítő beállítása
Óra funkció
Alkalmazás
Előre számláló
Automatikusan megfigyeli, hogy milyen hosz‐
szan működik a funkció. A Előre számláló lát‐
hatósága ki- és bekapcsolható.
Időtartam
A sütő működési időtartamának beállítása.1)
Befejezés
A kiválasztott sütőfunkció kikapcsolási idejé‐
nek beállítása. Ez a kiegészítő funkció csak
akkor választható, ha a Időtartam van beállít‐
va. Egyidejűleg aktiválja az Időtartam és Be‐
fejezés funkciókat, ha meghatározott idő el‐
teltével automatikusan akarja be- és kikap‐
csolni a sütőt. 1)
Emlékeztető
Visszaszámlálás beállítása.1)
Ez a funkció nincs hatással a sütő működé‐
sére.
Válassza a
opciót és állítsa be az időt. Az
idő leteltekor hangjelzés hallható. A jelzés le‐
állításához nyomja meg a forgatógombot.
Ha a sütő ki van kapcsolva, a forgatógomb
megnyomásával kapcsolja be ezt a funkciót.
1) Maximum 23 ó 59 p
22
www.aeg.com
8. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
minimum 3/4 része az étel
belsejében legyen.
3. Illessze a Húshőmérő szenzor
dugaszát a sütő elején lévő aljzatba.
8.1 Húshőmérő szenzor
Húshőmérő szenzor méri a
hőmérsékletet az étel belsejében. Amikor
az étel a beállított hőmérsékletet elérte, a
készülék kikapcsol.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
•
•
a sütő hőmérsékletét (minimum 120
°C),
az étel maghőmérsékletét.
VIGYÁZAT!
Kizárólag a mellékelt
tartozékokat és eredeti
pótalkatrészeket használjon.
A legjobb eredmény eléréséhez:
• A hozzávalók legyenek
szobahőmérsékletűek.
• A Húshőmérő szenzor nem
használható folyékony állagú
ételekhez.
• Sütés közben a Húshőmérő szenzor
érzékelőjének végig az ételben kell
maradnia, és csatlakoztatva kell
lennie.
• Használja az ételekhez ajánlott
maghőmérsékleti beállításokat.
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c.
fejezetet.
A készülék kiszámolja a
sütés hozzávetőleges
befejezési idejét. Ez függ az
étel mennyiségétől, a
beállított sütőfunkciótól és
hőmérséklettől.
Ételkategóriák: hús, szárnyas
és hal
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Szúrja a Húshőmérő szenzor hegyét
a hús vagy a hal közepébe, lehetőleg
a legvastagabb résznél. Ügyeljen
arra, hogy a Húshőmérő szenzor
A kijelző a következőket jeleníti meg:
Húshőmérő szenzor.
4. Állítsa be a maghőmérsékletet.
5. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A sütő automatikusan kikapcsol.
6. A jelzés leállításához nyomja meg a
forgatógombot.
7. Húzza ki a Húshőmérő szenzor
dugaszát a csatlakozóaljzatból, majd
vegye ki az ételt a sütőből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mivel a
Húshőmérő szenzor forró
lehet. Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
MAGYAR
Ételkategória: felfújt
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A hozzávalók felét helyezze egy
tűzálló sütőformába.
3. Nyomja a Húshőmérő szenzor
hegyét a pontosan a casserole
közepébe. A Húshőmérő szenzor
maradjon a sütés alatt stabilan,
ugyanabban a pozícióban. Ennek
eléréséhez használjon egy szilárd
hozzávalót. A sütőedény peremével
támassza alá a Húshőmérő szenzor
szilikon fogantyúját. A Húshőmérő
szenzor hegye nem érintkezhet a
sütőedény aljával.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A sütő automatikusan kikapcsol.
8. A jelzés leállításához nyomja meg a
forgatógombot.
9. Húzza ki a Húshőmérő szenzor
dugaszát a csatlakozóaljzatból, majd
vegye ki az ételt a sütőből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mivel a
Húshőmérő szenzor forró
lehet. Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
A hús maghőmérsékletének
módosítása
A sütési folyamat alatt bármikor
módosítható a maghőmérséklet és a
sütő hőmérsékletének értéke.
1. A kijelzőn válassza a
lehetőséget.
2. Forgassa el a forgatógombot a
hőmérséklet módosításához.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
8.2 Tartozékok behelyezése
4. Fedje be a Húshőmérő szenzor
érzékelő részét a maradék
hozzávalóval.
5. Illessze a Húshőmérő szenzor
dugaszát a sütő elején lévő aljzatba.
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, .
Sütőtálca/ mély tepsi:
A kijelző a következőket jeleníti meg:
Húshőmérő szenzor.
6. Állítsa be a maghőmérsékletet.
7. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
23
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
24
www.aeg.com
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
polctartókra úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
8.3 Teleszkópos polctartók a tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
MAGYAR
25
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK
9.1 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Húshőmérő szenzor,Időtartam,
Befejezés.
9.2 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
10.1 Sütési javaslatok
10.3 Tanács a sütő speciális
sütési funkcióihoz
Melegen Tartás
Ezzel a funkcióval melegen tarthatja az
ételt. A hőmérséklet automatikusan 80
°C-ra áll be.
Edény melegítés
Ezzel a funkcióval felmelegítheti az
ételeket a tálalás előtt. A hőmérséklet
automatikusan 70 °C-ra áll be.
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatok a különféle ételekhez javasolt
beállításokat tartalmazzák a
hőmérséklet, főzési időtartam és
polcszintek értékei számára.
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. Az első
polcszintet használja. A melegítési idő
felénél rendezze át az edényeket.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra. Ne takarja le
az ételt, mert ezzel megnövelheti a
felolvasztási időt. Az első polcszintet
használja.
10.2 Az ajtó belső oldala
A sütőajtó belső oldalán az alábbiakat
találja:
•
•
a polcszintek számát.
tájékoztatást a sütőfunkciókról, a
polcszintek ajánlott számát, valamint
az edényekhez való hőmérsékletet.
Kiolvasztás
10.4 Vital sütés
Körültekintően járjon el, ha a funkció
működése közben kinyitja a sütő ajtaját.
Gőz szabadulhat ki.
Fertőtlenítés
26
www.aeg.com
Ezzel a funkcióval tárolóedényeket (pl.
cumisüveget) fertőtleníthet.
Helyezze a tiszta tárolóedényt fejjel
lefelé az első polc középső részére.
Töltse fel a víztartályt a maximális
mennyiségű vízzel, és állítson be 40
perces időtartamot.
ZÖLDSÉGEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
Főzés
Ezzel a funkcióval bármilyen friss vagy
fagyasztott ételt elkészíthet. Ezzel a
módszerrel elkészíthet, felmelegíthet,
felolvaszthat, posírozhat vagy
blansírozhat zöldséget, húst, halat,
tésztafélét, rizst, grízt és tojást.
Egyetlen főzési ciklus alatt néhány
fogásból álló ételt készíthet. Annak
biztosítására, hogy minden fogás
egyszerre legyen kész, a sütést a
leghosszabb elkészítési idejű étellel
kezdje, majd a megfelelő időben adja
hozzá a további fogásokat a főzési
táblázatok alapján.
Példa: A főzési ciklus teljes időtartama
40 perc. Először helyezze be a Főtt
burgonya, negyedbe vágva-t, 20 perc
elteltével adja hozzá a Lazacfilé-t, majd
30 perc elteltével a Brokkoli rózsák-t.
(perc)
Főtt burgonya, ne‐
gyedbe vágva
40
Lazacfilé
20
Brokkoli rózsák
10
Több fogás egyszerre történő
elkészítésénél mindig a javasolt
legnagyobb vízmennyiséget használja.
A második polcszintet használja.
(perc)
8 - 10
Brokkoli rózsák, melegítse
elő az üres sütőt
10
Blansírozott
10 - 15
Spenót, friss
10 - 15
Cukkini, szeletelve
15
Zöldség blansírozva
15 - 20
Gombaszeletek
15 - 20
Paprika csíkokra vágva
15 - 25
Brokkoli (egész)
15 - 25
Spárga, zöld
15 - 25
Padlizsán
15 - 25
Sütőtök kockára vágva
15 - 25
Paradicsom
20 - 25
Bab blansírozva
20 - 25
Madársaláta
20 - 25
Kelkáposzta
20 - 30
Zeller, kockára vágva
20 - 30
Póréhagyma, karikára vág‐
va
20 - 30
Borsó
20 - 30
Cukorborsó / Kaiser paprika
20 - 30
Édesburgonya
20 - 30
Édeskömény
20 - 30
Sárgarépa
25 - 35
Spárga, fehér
MAGYAR
ZÖLDSÉGEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
27
KÖRETEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
25 - 35
Kelbimbó
20 - 25
Tejbegríz, tej / gríz arány:
3,5:1
25 - 35
Karfiol rózsák
25 - 35
Karalábé, csíkokra vágva
20 - 30
Lencse, piros, víz / lencse
arány: 1:1
25 - 35
Fehér bab
25 - 30
Nokedli
30 - 40
Csöves főtt kukorica
25 - 35
35 - 45
Feketegyökér
Bulgur, víz / bulgur búzatö‐
ret arány: 1:1
35 - 45
Karfiol (egész)
25 - 35
Kelt gombóc
35 - 45
Zöldborsó
30 - 35
40 - 45
Fehér- vagy vöröskáposzta
csíkokra vágva
Illatos rizs, víz / rizs arány:
1:1
30 - 40
50 - 60
Articsóka
Főtt burgonya, negyedbe
vágva
55 - 65
Szárazbab (beáztatva), víz /
bab arány: 2:1
35 - 45
Zsemlegombóc
35 - 45
Krumplis gombóc
60 - 90
Savanyú káposzta
35 - 45
70 - 90
Cékla
Rizs, víz / rizs arány: 1:1,
ahol az arány a rizs típusá‐
tól függően változhat
40 - 50
Puliszka, 3:1 arányú folya‐
dék
40 - 55
Rizspuding, tej / rizs arány:
2,5:1
45 - 55
Hámozatlan krumpli, közep‐
es méretű
55 - 60
Lencse, barna és zöld, víz /
lencse arány: 2:1
KÖRETEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
15 - 20
Kuszkusz, víz / kuszkusz
arány: 1:1
15 - 25
Friss vékonymetélt
28
www.aeg.com
HÚS
GYÜMÖLCS
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
10 - 15
Almaszeletek
10 - 15
Meleg kompót
10 - 20
Csokoládé olvasztása
20 - 25
Gyümölcskompót
HAL
(perc)
(°C)
(perc)
(°C)
15 20
Chipolata kolbász
80
20 30
Bajor borjúkolbász /
Fehér kolbász
80
20 30
Bécsi kolbász
80
25 35
Párolt csirkemell
90
55 65
Főtt sonka, 1 kg
99
60 70
Csirke, párolt, 1 - 1,2
kg
99
70 90
Kasseler (füstölt ser‐
téskaraj), párolt
90
15 20
Vékony halfilé
75 - 80
80 90
Borjú / Sertés karaj,
0,8 - 1 kg
90
20 25
Garnéla, friss
75 - 85
110 120
Tafelspitz
99
20 30
Kagyló
100
20 30
Lazacfilé
85
20 30
Pisztráng, 0,25 kg
85
30 40
Garnéla, fagyasztott
75 - 85
40 45
Tavaszi pisztráng, 1
kg
85
TOJÁS
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
10 - 11
Lágy tojás
12 - 13
Félkemény tojás
18 - 21
Kemény tojás
MAGYAR
10.5 Funkciók kombinálása:
Grill + hőlégbefúvás + Vital
sütés
Ezeket a funkciókat kombinálva húsokat,
zöldségeket és köreteket készíthet
egyidejűleg.
1. Állítsa be ezt a funkciót: Grill +
hőlégbefúvás hús sütéséhez.
29
2. Adja hozzá az előkészített
zöldségeket és köreteket.
3. Csökkentse a sütő hőmérsékletét
hozzávetőleg 90 °C-ra. Ehhez
kinyithatja a sütő ajtaját az első
fokozatig, kb. 15 percre.
4. Állítsa be ezt a funkciót: Vital sütés.
Főzze egyszerre az összes fogást,
amíg el nem készül.
Az első polcszintet használja a húsokhoz, a harmadik szintet pedig a zöldségekhez.
Grill + hőlégbefúvás
Első lépés: hús elkészítése
Vital sütés
Második lépés: zöldségek hoz‐
záadása
(°C)
(perc)
(°C)
(perc)
Marha hátszín,
180
1 kg / Kelbimbó,
polenta
60 - 70
99
40 - 50
Sertés roston, 1
kg / Burgonya /
Zöldség, szafto‐
san
180
60 - 70
99
30 - 40
Borjú roston, 1
kg / Rizs / Zöld‐
ségek
180
50 - 60
99
30 - 40
10.6 Páratartalom, magas
A második polcszintet használja.
(°C)
(°C)
(perc)
Puding / Le‐
pény kisebb
edényben
90
35 - 45
Tükörtojás
90 - 110
15 - 30
Terrine (pásté‐
tom)
90
40 - 50
Vékony halfilé
85
15 - 25
Vastag halfilé
90
25 - 35
(perc)
Kis hal, 0,35 kg- 90
ig
20 - 30
Egész hal, 1 kg- 90
ig
30 - 40
Gombócok
40 - 50
120 - 130
10.7 Páratartalom, alacsony
A második polcszintet használja, hacsak
egyéb utasítás erről nem rendelkezik.
30
www.aeg.com
(°C)
(perc)
Elősütött roládok
200
15 - 20
Elősütött baguette,
40 - 50 g
200
15 - 20
Zsemle, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Elősütött, fagyasztott 200
baguette, 40 - 50 g
25 - 35
Fasírozott, nyers,
0,5 kg
180
30 - 40
Tésztafelfújt
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
180 190
45 - 60
Kenyér, 0,5 - 1 kg
(°C)
Liba, 3 kg, az első
170
polcszintet használja
(perc)
130 - 170
10.8 Regenerálódás
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Egytálételek
110
10 - 15
Tésztafelfújt
110
10 - 15
Rizs
110
10 - 15
Gombócok
110
15 - 25
10.9 Tésztasütés
Csőben sült burgo‐
nya
160 170
50 - 60
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
Csirke, 1 kg
180 210
50 - 60
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
Sertés karaj, füstölt,
0,6 - 1 kg, 2 óra pá‐
colás
160 180
60 - 70
Marha hátszín, 1 kg
180 200
60 - 90
Kacsa, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Borjú roston, 1 kg
180
80 - 90
Sertés roston, 1 kg
160 180
90 - 100
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
10.10 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény alja nem
sült meg eléggé.
A polcmagasság nem meg‐
felelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
MAGYAR
31
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
Összeesik a sütemény,
és nyúlóssá vagy csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas.
Legközelebb valamivel alacso‐
nyabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl rövid sütési időt válasz‐
tott.
Legközelebb hosszabb sütési időt
és alacsonyabb sütőhőmérsékle‐
tet állítson be.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
Legközelebb rövidebb sütési időt
állítson be.
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütemény egyenetle‐
nül sül meg.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
gas, míg a sütés ideje túl rö‐ mérsékletet és hosszabb sütési
vid.
időtartamot.
A tészta eloszlása nem
egyenletes.
A sütemény nem sül
A sütőhőmérséklet túl ala‐
meg a receptben mega‐ csony.
dott idő alatt.
Legközelebb egyenletesen ossza
el a tésztát a sütőtálcán.
Legközelebb valamivel magasabb
sütőhőmérsékletet állítson be.
10.11 Sütés egy szinten
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Forma torta / Briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Homoktorta / Ki‐
rálykalács
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Tortalap - omlós
tészta, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 30
2
Tortalap - kevert
tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
2
Sajttorta
Alsó + felső sütés 170 - 190
60 - 90
1
32
www.aeg.com
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő a sütőt üres állapotban, hacsak egyéb utasítás erről nem rendel‐
kezik.
(°C)
(perc)
Fonott kenyér / Ke‐ Alsó + felső sü‐
nyér, nem szüksé‐ tés
ges előmelegíteni
a sütőt
170 - 190
30 - 40
3
Karácsonyi stollen
Alsó + felső sü‐
tés
160 - 180
50 - 70
2
Rozskenyér:
Alsó + felső sü‐
tés
először: 230
20
1
majd: 160 - 180
30 - 60
Habkosár / Képvi‐
selőfánk
Alsó + felső sü‐
tés
190 - 210
20 - 35
3
Piskótarolád,
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
10 - 20
3
Prézlikalács (szá‐ Hőlégbefúvás,
razon), nem szük‐ nagy hőfok
séges előmelegíte‐
ni a sütőt
150 - 160
20 - 40
3
Vajas mandulás
sütemény / Cuk‐
rászsütemény
190 - 210
20 - 30
3
Gyümölcstorták,
Alsó + felső sü‐
nem szükséges
tés
előmelegíteni a sü‐
tőt
180
35 - 55
3
Kelt sütemények
Alsó + felső sü‐
kényes feltéttel (pl. tés
túró, tejszín, sodó)
160 - 180
40 - 60
3
Alsó + felső sü‐
tés
MAGYAR
APRÓSÜTEMÉNY
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Omlós tészta / Piskóta‐
tészta
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
15 - 25
Habcsók
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
80 - 100
120 - 150
Puszedli
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
100 - 120
30 - 50
Kelt tésztából készült
sütemények
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
20 - 40
Aprósütemény leveles
tésztából, melegítse elő
az üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
170 - 180
20 - 30
Péksütemény, melegí‐
tse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
190 - 210
10 - 25
10.12 Tészták és felfújtak
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Tésztafelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Alsó + felső sütés
180 - 200
25 - 40
Csőben sült zöldség,
melegítse elő az üres
sütőt
Grill + hőlégbefúvás
170 - 190
15 - 35
Olvasztott sajtos bagett Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
15 - 30
Tejberizs
Alsó + felső sütés
180 - 200
40 - 60
Halfelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
30 - 60
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
30 - 60
33
34
www.aeg.com
10.13 Sütés több szinten
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
APRÓSÜTEMÉNY
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTE‐
MÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
(°C)
(perc)
Habkosár / Képviselő‐
fánk, melegítse elő az
üres sütőt
160 180
25 - 45
Száraz bevonatos torta
150 160
30 - 45
(°C)
(perc)
160 170
30 - 60
Aprósütemény leveles
170 tésztából, melegítse elő 180
az üres sütőt
30 - 50
Péksütemény
20 - 30
Kelt tésztából készült
sütemények
180
10.14 Tanácsok hússütéshez
Használjon hőálló edényeket.
A sovány húst lefedve süsse.
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
APRÓSÜTEMÉNY
Töltsön egy kevés vizet a tepsibe, hogy a
lecsepegő zsír ne égjen le.
(°C)
(perc)
Aprósütemény omlós
tésztából
150 160
20 - 40
Habcsók
80 100
130 170
Puszedli
100 120
40 - 80
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
A húst vagy halat nagyobb (legalább 1
kg-os) darabokban süsse.
Hússütés közben a húsdarabokat
többször locsolja meg a saját levükkel.
10.15 Hússütés
Az első polcszintet használja.
MARHAHÚS
(°C)
Serpenyős marha‐
sült
1 - 1,5 kg
Alsó + felső sü‐ 230
tés
(perc)
120 - 150
MAGYAR
MARHAHÚS
(°C)
(perc)
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, véresen, mele‐
gítse elő az üres
sütőt
Grill + hőlégbe‐
fúvás
190 - 200
5-6
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, közepesen,
melegítse elő az
üres sütőt
Grill + hőlégbe‐
fúvás
180 - 190
6-8
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, átsütve, mele‐
gítse elő az üres
sütőt
Grill + hőlégbe‐
fúvás
170 - 180
8 - 10
SERTÉSHÚS
Használja a következő funkciót: Grill + hőlégbefúvás.
(kg)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / Sonka
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Sertésszelet / Karaj
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Fasírozott
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök, előfőzött
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Grill + hőlégbefúvás.
Borjú roston
(kg)
(°C)
(perc)
1
160 - 180
90 - 120
35
36
www.aeg.com
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Grill + hőlégbefúvás.
Borjú csülök
(kg)
(°C)
(perc)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
BÁRÁNY
Használja a következő funkciót: Grill + hőlégbefúvás.
(kg)
(°C)
(perc)
Bárány comb / Bá‐
rány roston
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Bárány gerinc
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VAD
(kg)
(°C)
(perc)
Gerinc / Vadnyúl 1
comb, melegítse
elő az üres sütőt
Grill + hőlégbe‐
fúvás
180 - 200
35 - 55
Őzgerinc
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
60 - 90
Őzcomb, szar‐
vascomb
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
60 - 90
MAGYAR
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Grill + hőlégbefúvás.
(kg)
(°C)
(perc)
Baromfidarabok
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fél csirke
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Csirke, jérce
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Liba
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Pulyka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4-6
140 - 160
150 - 240
HAL
(kg)
Egész hal
1 - 1.5
Grill + hőlégbe‐
fúvás
10.16 Kenyér
(°C)
(perc)
180 - 200
30 - 50
A második polcszintet használja.
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
KENYÉR
(°C)
(perc)
Fehér kenyér
170 - 190
40 - 60
Bagett
200 - 220
35 - 45
Briós
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
37
38
www.aeg.com
KENYÉR
(°C)
(perc)
170 - 190
50 - 70
Korpás lisztből készült kenyér 170 - 190
50 - 70
Teljes kiőrlésű kenyér
170 - 190
40 - 60
Zsemle
190 - 210
20 - 35
Rozskenyér
10.17 Ropogósra sütés a Hőlégbefúvás + alsó sütés
funkcióval
PIZZA
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Gyümölcslepény
180 - 200
40 - 55
Spenótos lepény
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Svájci flan
170 - 190
45 - 55
Almatorta, bevon.
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres állapotban.
A második polcszintet használja.
Pizza, vékony, használjon
mély tepsit
(°C)
(perc)
210 - 230
15 - 25
MAGYAR
PIZZA
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres állapotban.
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Pizza, vastag
180 - 200
20 - 30
Kovásztalan kenyér
210 - 230
10 - 20
Lepény leveles tésztából
160 - 180
45 - 55
Kenyérlángos
210 - 230
15 - 25
Pirog
180 - 200
15 - 25
Zöldséges pite
160 - 180
50 - 60
10.18 Grill
A zsír felfogásához helyezze a tepsit az
első polcszintre.
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres
állapotban.
GRILL
(°C)
(perc)
Első oldal
(perc)
Második oldal
Marha hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhabélszín
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés karaj
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjú bélszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány gerinc
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Egész hal, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
39
40
www.aeg.com
10.19 Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Mindig fedő nélkül készítse az ételt,
ha ezt a funkciót használja.
3. Használjon Húshőmérő szenzor-t.
4. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
kis hőfok. Az első 10 percre a sütő
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
Állítsa be a hőmérsékletet a
Húshőmérő szenzor számára.
5. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz:
szárnyas, zsíros sertés rostonvagy
serpenyős sültek elkészítéséhez. A
Húshőmérő szenzor hőmérséklete nem
haladhatja meg a 65 °C-ot. .
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Állítsa be a hőmérsékletet 120 °C-ra.
(kg)
(perc)
Marhapecsenye
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Marhafilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Marha hátszín
1 - 1.5
120 - 150
1
Borjú roston
1 - 1.5
120 - 150
1
10.20 Alsó sütés + grill + hőlégbefúvás
KIOLVASZTÁS
(°C)
(perc)
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit pizza
190 - 210
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vékony
190 - 210
15 - 25
3
Sült burgonya, vastag
190 - 210
20 - 30
3
Zöldségek/krokettek / Krokettek
190 - 210
20 - 40
3
MAGYAR
41
KIOLVASZTÁS
(°C)
(perc)
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, friss
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fagyasztott
160 - 180
40 - 60
2
Rántott sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke szárny
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
BOGYÓS GYÜMÖLCS
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás kez‐
detéig
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Eper / Áfonya / Mál‐
na / Érett egres
35 - 45
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
35 - 45
10 - 15
42
www.aeg.com
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
ZÖLDSÉGEK
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Uborka
50 - 60
-
Gomba
50 - 60
6-8
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Karalábé /
50 - 60
Borsó / Spár‐
ga
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
15 - 20
GYÜMÖLCS
10.22 Szárítás Hőlégbefúvás, nagy hőfok
(ó)
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Szilva
8 - 10
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
10.23 Húshőmérő szenzor
MARHAHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Véres
Közepes
Jól átsütve
Marha hátszín
45
60
70
Hátszín
45
60
70
MARHAHÚS
Fasírozott
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
MAGYAR
SERTÉSHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
84
88
Borda / Sertés karaj, füstölt / Sertés
75
karaj, párolt
78
82
Sonka / Sült
BORJÚHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Borjú roston
75
80
85
Borjú csülök
85
88
90
ÜRÜ / BÁRÁNY
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Birka comb
80
85
88
Birka gerinc
75
80
85
Bárány roston / Bárány comb
65
70
75
VAD
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Vadnyúl gerinc / Őzgerinc
65
70
75
Vadnyúl comb / Nyúl, egészben /
Őz/szarvas láb
70
75
80
SZÁRNYASOK
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
Kacsa, egész / fél / Pulyka, egész /
75
mell
80
85
Kacsamell
65
70
Csirke
60
43
44
www.aeg.com
HAL (LAZAC, PISZT‐
RÁNG, SÜLLŐ)
Hal, egész / nagy / párolt / Hal,
egész / nagy / roston
FELFÚJTAK - ELŐFŐ‐
ZÖTT ZÖLDSÉGEK
Cukkini felfújt / Brokkoli felfújt /
Édesköményes felfújt
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - SÓS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
60
64
68
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
85
88
91
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Cannelloni / Lasagne / Tésztafelfújt 85
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - ÉDES
Fehér kenyér felfújt gyümölccsel /
gyümölcs nélkül / Rizskása felfújt
gyümölccsel / gyümölcs nélkül /
Édesmetélt felfújt
Közepes
Tovább
88
91
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
85
90
10.24 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
Pizzaserpenyő
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükröző
8 cm-es átmé‐
felülettel
rő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
MAGYAR
10.25 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Csőben sült tészta
200 - 220
45 - 55
Csőben sült burgonya
180 - 200
70 - 85
Muszaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Kenyérpuding
190 - 200
55 - 70
Rizspuding
170 - 190
45 - 60
Almatorta, piskótatésztával (kerek tortafor‐
mában)
160 - 170
70 - 80
Fehér kenyér
190 - 200
55 - 70
10.26 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az alábbi
szabványoknak megfelelően: EN 60350,
IEC 60350.
SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban
(°C)
(perc)
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Hőlégbefúvás, nagy 140 - 150
hőfok
35 - 50
2
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Alsó + felső sütés
160
35 - 50
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Hőlégbefúvás, nagy 160
hőfok
60 - 90
2
45
46
www.aeg.com
SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Alsó + felső sütés
(°C)
(perc)
180
70 - 90
1
SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
Linzer / Omlós kekszek
(perc)
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 140
fok
Linzer / Omlós kekszek,
Alsó + felső sütés
melegítse elő az üres sütőt
25 - 40
160
20 - 30
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 150
fok
20 - 35
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Alsó + felső sütés
20 - 30
170
TÖBB SZINTEN VALÓ SÜTÉS. Teasütemény
(°C)
(perc)
2. pozí‐ 3. pozí‐
ció
ció
Linzer / Omlós kek‐
szek
Hőlégbefúvás, nagy 140
hőfok
25 - 45
1/4
1/3/5
Aprósütemény, 20
db/tepsi, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy 150
hőfok
23 - 40
1/4
-
MAGYAR
47
GRILL
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
(perc)
Pirítós
Grill
1-3
5
Bifsztek, félidőben fordítsa
meg
Grill
24 - 30
4
10.27 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60350
szabványnak megfelelően.
A funkció vizsgálati módszerei: Vital
sütés.
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-ra.
Tartály
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokkoli, me‐
legítse elő az
üres sütőt
1 x 2/3perfo‐
rált
300
3
13 - 15
Helyezze a sü‐
tőtálcát az első
polcszintre.
Brokkoli, me‐
legítse elő az
üres sütőt
2 x 2/3 perfo‐
rált
2 x 300
2 és 4
13 - 15
Helyezze a sü‐
tőtálcát az első
polcszintre.
Brokkoli, me‐
legítse elő az
üres sütőt
1 x 2/3perfo‐
rált
max.
3
15 - 18
Helyezze a sü‐
tőtálcát az első
polcszintre.
Borsó, fa‐
gyasztott
2 x 2/3 perfo‐
rált
2 x 1500
2 és 4
Amíg a
Helyezze a sü‐
leghide‐
tőtálcát az első
gebb pont polcszintre.
hőmérsék‐
lete el nem
éri a 85
°C-ot.
(perc)
48
www.aeg.com
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütő‐
tisztító szerrel tisztítsa meg.
Tisztítósze‐
rek
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakó‐
dott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke na‐
gyobb a grillezőedény esetében.
Napi haszná‐
lat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A
tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel,
éles tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Tartozékok
11.2 Hogyan távolítsa el:
polctartók
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes
sorrendben tegye vissza.
Karbantartás előtt győződjön meg arról,
hogy a sütő lehűlt. Égésveszély!
11.3 Gőz tisztítás
A sütő tisztításához távolítsa el a
polctartókat.
1. A tartókat óvatosan húzza fel- és
kifelé az elülső felfüggesztésből.
1
3
2
2. Húzza el a polctartó elülső végét az
oldalfaltól.
3. Húzza ki a tartókat a hátsó
felfüggesztésből.
Amennyire lehetséges, a szennyeződést
kézzel távolítsa el.
Az oldalfalak tisztításához távolítsa el a
tartozékokat és a polctartót.
A gőztisztító funkciók támogatják a
sütőtér gőzzel történő tisztítását.
Tisztítási folyamat elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a sütő lehűlt.
Amikor a gőztisztítás funkció aktív, a
sütőlámpa nem világít.
1. Töltse fel a víztartályt a maximális
szintig (kb. 950 ml), míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
MAGYAR
2. Válassza ki a gőztisztítás funkciót az
alábbi menüben: Tisztítás.
Gőz tisztítás - a funkció időtartama
kb. 30 perc.
a) Kapcsolja be a funkciót.
b) Amikor a program véget ér,
hangjelzés hallható.
c) A hangjelzés kikapcsolásához
nyomja meg a forgatógombot.
Gőz tisztítás plusz - a funkció
időtartama kb. 75 perc.
a) Permetezzen megfelelő
mosogatószert a sütőtérbe, a
zománcozott és az acél
felületekre egyaránt.
b) Kapcsolja be a funkciót.
A program első része kb. 50 perc
után ér véget.
c) A sütő belső terét nem karcoló
felületápoló szivaccsal törölje át.
Használhat meleg vizet vagy
sütőtisztítót is.
d) Az eljárás utolsó szakasza
megkezdődik. A szakasz
időtartama hozzávetőleg 25 perc.
3. A sütő belső terét nem karcoló
szivaccsal törölje át. Használhat
meleg vizet is.
Tisztítás után hagyja nyitva a sütő ajtaját
kb. 1 órára. Várja meg, hogy a sütő
kiszáradjon. A kiszárítás
meggyorsításához felfűtheti a sütőt 150
°C hőmérsékletre, körülbelül 15 perc
alatt. A tisztítási funkció akkor a legjobb
hatásfokú, ha kézzel azonnal áttörli a
sütőt a funkció befejeződése után.
11.4 Tisztítás Emlékeztető
Amikor az emlékeztető megjelenik,
tisztítás szükséges. Használja a
következő funkciót: Gőz tisztítás plusz.
11.5 Gőzfejlesztő rendszer Vízkőmentesítés
Amikor a gőzfejlesztő rendszer működik,
vízkő rakódik le a készülék belsejében (a
víz kalciumtartalma miatt). Ez negatív
hatást fejthet ki a gőz minőségére, a
gőzfejlesztő rendszer teljesítményére és
az étel minőségére. A vízkő
felhalmozódásának megakadályozása
érdekében tisztítsa meg a gőzfejlesztő
rendszert.
49
Vegye ki az összes tartozékot.
Válasszon funkciót a következő
menüből: Tisztítás. A felhasználói
kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.
A művelet teljes időtartama hozzávetőleg
2 óra.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e.
gombot.
2. Nyomja meg a
3. Helyezze a mély tepsit az első
polcszintre.
4. Nyomja meg a forgatógombot.
5. Töltsön 250 ml vízkőoldót a
víztartályba.
6. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
7. Nyomja meg a forgatógombot.
Ez bekapcsolja az eljárás első
szakaszát: Vízkőmentesítés.
Ezen szakasz időtartama
hozzávetőleg 1 óra 40 perc.
8. Az első szakasz végén ürítse ki a
mély tepsit, majd helyezze ismét az
első polcszintre.
9. Nyomja meg a forgatógombot.
10. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
11. Nyomja meg a
gombot.
Ez bekapcsolja az eljárás második
szakaszát: Vízkőmentesítés. Ez átöblíti a
gőzfejlesztő rendszert.
A szakasz időtartama
hozzávetőleg 35 perc.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
mély tepsit.
Ha a Vízkőmentesítés
funkció végrehajtása nem
megfelelő, a kijelzőn a
funkció ismételt
végrehajtására felszólító
üzenet jelenik meg.
Egy száraz törlőkendővel törölje ki a sütő
belsejét, ha az nedves vagy párás.
Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni
a sütőt.
50
www.aeg.com
11.6 Vízkőtelenítési
emlékeztető
Két vízkőtelenítési emlékeztető
figyelmezteti a következő funkció
végrehajtására: Vízkőmentesítés.
A finom emlékeztető figyelmezteti, és
javasolja a vízkőtelenítési ciklus
végrehajtását.
A határozott emlékeztető kötelezi a
vízkőtelenítés végrehajtására.
Ha nem hajtja végre a
készülék vízkőtelenítését a
határozott emlékeztető
bekapcsolásakor, akkor nem
használhatja a gőz
funkciókat.
A vízkőtelenítési
emlékeztető nem
kapcsolható ki.
11.7 Gőzfejlesztő rendszer Öblítés
A funkció időtartama kb. 6 perc.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
sütőtálcát.
11.9 Az ajtó levétele és
felszerelése
Az ajtó és belső üveglapjai a tisztításhoz
kivehetőek. Az üveglapok száma
modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó nehéz.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen emelje fel az ajtó két
zsanérján levő rögzítőkarokat (A).
A
Vegye ki az összes tartozékot.
Válasszon funkciót a következő
menüből: Tisztítás. A felhasználói
kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.
A funkció időtartama kb. 30 perc.
A
3. Csukja be az ajtót körülbelül 45°-os
szögbe.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
2. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
3. Nyomja meg a
gombot.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
sütőtálcát.
11.8 Tartály ürítése
Vegye ki az összes tartozékot.
A tisztítás funkció eltávolítja a maradék
vizet a víztartályból. Gőzsütés után
kapcsolja be a funkciót.
Válasszon funkciót a következő
menüből: Tisztítás. A felhasználói
kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.
45°
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
sütőről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
egyenletes felületre.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
MAGYAR
51
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
2
Felső lámpa
B
1
VIGYÁZAT!
Ha nagy erő éri az üveget,
különösen az első lap
pereménél, az üveg eltörhet.
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Távolítsa el a fémgyűrűt, majd
tisztítsa meg az üveg fedőlapot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Illessze a fémgyűrűt az üveg
fedőlapra.
5. Szerelje fel az üvegbúrát.
Oldalsó lámpa
9. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti
lépéseket fordított sorrendben hajtsa
végre. Először a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy az
üveglapok a megfelelő
helyzetben legyenek
behelyezve, máskülönben
az ajtó felülete
túlmelegedhet.
11.10 Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. A sütőlámpához való hozzáféréshez
távolítsa el a bal oldali polcvezető
sínt.
2. 20-as torx csavarhúzó segítségével
távolítsa el a fedelet.
3. Szerelje ki és tisztítsa meg a
fémkeretet és a tömítést.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel a fémkeretet és a
tömítést. Húzza meg a csavarokat.
6. Helyezze vissza a bal oldali
polcvezető sínt.
52
www.aeg.com
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus kikap‐
csolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
A kijelző kéri a Nyelv me‐
nüelem beállítását.
Három napnál hosszabb
áramszünet volt.
Lásd „Az első használat
előtt” című részt.
A kijelző kéri a Nyelv me‐
nüelem beállítását.
A demo üzemmód bekap‐
csolt.
Kapcsolja ki a demo üzem‐
módot itt: Menü / Alapbeállí‐
tások / DEMO. Aktiváló /
inaktiváló kód: 2468.
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
53
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kásban lévő kismegsza‐
kítóval vagy biztonsági
főkapcsolóval, majd kap‐
csolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
A vízkőtelenítési folyamat a
vége előtt megszakad.
Áramkimaradás volt.
Ismételje meg az eljárást.
A vízkőtelenítési folyamat a
vége előtt megszakad.
A funkciót a felhasználó leá‐
llította.
Ismételje meg az eljárást.
Nincs víz a mély tepsiben a
vízkőtelenítési eljárás után.
Nem töltötte fel a víztartályt
a maximális szintig.
Ellenőrizze, hogy van-e víz‐
kőoldó / víz a víztartályban.
Ismételje meg az eljárást.
Piszkos víz található a sütő‐
tér alján a vízkőtelenítési el‐
járás után.
A mély tepsi nem a megfele‐ Távolítsa el a megmaradt
lő polcszinten helyezkedik
vizet és vízkőoldót a sütő al‐
el.
jából. Helyezze a mély tepsit
az első polcszintre.
A tisztítási funkció a vége
előtt megszakad.
Áramkimaradás volt.
Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció a vége
előtt megszakad.
A funkciót a felhasználó leá‐
llította.
Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció befejező‐ A tisztítási ciklus bekapcso‐
dése után túl sok víz találha‐ lása előtt túl sok oldószert
tó a sütőtér alján.
permetezett a készülékbe.
A sütőtér minden részét vé‐
kony rétegben vonja be az
oldószerrel. Az oldószert
egyenletesen permetezze a
felületekre.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A gőztisztítás funkció elindí‐ Ismételje meg az eljárást. Az
tásakor a sütőtér kezdeti hő‐ eljárást lehűlt készüléken vé‐
mérséklete túl magas volt.
gezze el.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A tisztítási eljárás megkez‐
dése előtt nem távolította el
a vezetősíneket. Ezek átad‐
ják a hőt a falaknak, és
csökkentik az eljárás hatás‐
fokát.
Távolítsa el a vezetősíneket
a készülékből, majd ismét in‐
dítsa el a funkciót.
54
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A tisztítási eljárás megkez‐
Távolítsa el a tartozékokat a
dése előtt nem távolította el készülékből, majd ismét in‐
a tartozékokat a készülék‐
dítsa el a funkciót.
ből. Ezek megzavarják a gőz
keringését, és csökkentik az
eljárás hatásfokát.
12.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Javítási mód
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
13. ENERGIAHATÉKONYSÁG
13.1 Termékre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
AEG
A készülék azonosítójele
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Energiahatékonysági szám
81.0
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
1.09 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0.68 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
70 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
MAGYAR
Tömeg
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
55
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B füg‐
gelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsü‐
tők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
13.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
56
www.aeg.com
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
*
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
57
58
www.aeg.com
MAGYAR
59
867336177-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising