AEG | BSK882320M | User manual | Aeg BSK882320M Uživatelský manuál

Aeg BSK882320M Uživatelský manuál
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Parní trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE........................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................... 9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................19
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................20
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE...................................................................................... 23
10. TIPY A RADY....................................................................................................23
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................46
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 50
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................53
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
•
•
•
•
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda
se dvířka trouby otevírají bez
omezení.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální vý‐
ška skříňky pod pra‐
covní deskou)
Šířka skříňky
600 (600) mm
550 mm
ČESKY
Hloubka skříňky
605 (580) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
549 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
548 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s otevřenými
dvířky
1017 mm
Minimální velikost ve‐
ntilačního otvoru. Ot‐
vor se nachází na
spodní zadní straně
550 x 20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
•
•
5
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
2.5 Vaření v páře
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče
opatrní. Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
ČESKY
•
•
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
2.7 Obsluha
•
•
•
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Příslušenství
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pro pečicí sondu
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
Plech na pečení
Tvarovaný rošt
Na koláče a sušenky.
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Hluboký pekáč / plech
7
8
www.aeg.com
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Teleskopické výsuvy
Pečicí sonda
K snazšímu vkládání a vyjímání plechů a
tvarovaného roštu.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
4. POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
4.1 Ovládací panel
1
2
3
4
5
Funkce
Poznámka
1
Zap/Vyp
Slouží k zapnutí a vypnutí varné spotřebiče.
2
Displej
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
Slouží k úpravě nastavení a procházení nabídkami.
3
Otočný volič
Stisknutím
zapněte spotřebič.
Podržte otočný volič k vyvolání obrazovky nastavení.
Podržením a otáčením otočného voliče procházejte nabídkou.
Podržením a stisknutím otočného voliče potvrďte nastavení
nebo přejděte do zvolené podnabídky.
Pro návrat do předchozí nabídky vyhledejte funkci Zpět v se‐
znamu nabídek nebo potvrďte zvolené nastavení.
4
Slouží k zapnutí zvolené funkce.
5
Slouží k vypnutí zvolené funkce.
4.2 Displej
Po zapnutí se na displeji zobrazí režim
pečicí funkce.
150°C
14:05
ČESKY
Displej s maximálním počtem
nastavených funkcí:
A
BC
D E F
Menu
170°C
1h 15m
25min
85°C
Options
9
A.
B.
C.
D.
E.
Připomínka
Měřič času
Pečicí funkce a teplota
Funkce nebo denní čas
Trvání nebo Ukončení funkce nebo
Pečicí sonda
F. Nabídka
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Musíte nastavit jazyk, Displej jas, Tvrdost
vody a Denní čas.
5.3 Nastavení stupně tvrdosti
vody
Po zapojení trouby do sítě musíte
nastavit stupeň tvrdosti vody.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
5.2 První zapojení
Po prvním zapojení se na sedm sekund
zobrazí verze software.
Tvrdost vody
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční
proužek dodaný spolu se sadou pro
vaření v parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy
proužku do vody na přibližně jednu
sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou
vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se
budou dále měnit. Nekontrolujte
tvrdost vody později než jednu
minutu po provedení zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka:
Základní nastavení.
10
www.aeg.com
Zkušební proužek
Tvrdost vody
Zkušební proužek
Tvrdost vody
3
1
4
2
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce:
Základní nastavení / Nastavení /Tvrdost
vody.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Pečicí Funkce
Zapnutí a vypnutí pečicích funkcí.
1. Zapněte troubu.
2. Podržte otočný volič.
Poslední použitá funkce je podtržena.
3. Stisknutím otočného voliče přejděte
do podnabídky a jeho otočením
zvolte pečicí funkci.
4. Potvrďte stisknutím otočného voliče.
5. Nastavte teplotu a potvrďte.
6. Stiskněte
. Pečicí sonda lze
odpojit kdykoliv před nebo během
procesu přípravy. Některé funkce
obsahují sled vyskakovacích oken.
Stisknutím otočného voliče přejdete
na další vyskakovací okno. Po
posledním potvrzení se funkce
spustí.
K vypnutí funkce stiskněte
.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
Pečicí funkce: Speciality
Pečicí funkce
Použití
Nízkoteplotní pečení
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Ohřev talířů
K předehřátí talířů k servírování.
Zavařování
K přípravě zeleninových zavařenin či nakládané
zeleniny.
Sušení
K sušení krájeného ovoce, zeleniny a hub.
Odmrazování
K rozmrazování potravin (zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na množství a velikosti zmra‐
žených potravin.
ČESKY
Pečicí funkce
Gratinované pokrmy
11
Použití
K přípravě pokrmů jako lasagne nebo zapékané
brambory. K zapékání a pečení dozlatova.
Pečicí funkce: Standardní
Pečicí funkce
Použití
Pravý horký vzduch
K pečení jídel na třech úrovních současně a k su‐
šení potravin.Nastavte teplotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Pravý horký vzduch +
spodní ohřev
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a
křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu
o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce: Horní/
spodní ohřev.
Horní/spodní ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Spodní ohřev + gril + ve‐ K přípravě polotovarů do křupava (např. hranolek,
ntilátor
amerických brambor nebo jarních závitků).
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Gril + ventilátor
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kost‐
mi na jedné úrovni. K zapékání a pečení dozlato‐
va.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Horký vzduch s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.
Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a rady“, Hor‐
ký vzduch s párou. Dvířka trouby by měla být bě‐
hem pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Při
použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené teploty. Je využito zbytko‐
vé teplo.Může dojít ke snížení tepelného výkonu.
Obecná doporučení ohledně úspory energie viz
kapitola „Energetická účinnost“, Úspora energie.
Tato funkce byla použita ke splnění energetické
třídy dle normy EN 60350-1. Pokud používáte tuto
funkci, osvětlení se automaticky vypne po 30 se‐
kundách.
12
www.aeg.com
Pečicí funkce: Pára
Pečicí funkce
Použití
Vaření v páře
K přípravě zeleniny, příloh nebo ryb v páře.
Vysoká vlhkost
Tato funkce je vhodná pro přípravu choulostivěj‐
ších pokrmů jako jsou krémy, koláče, teriny a ry‐
by.
Nízká vlhkost
Tato funkce je vhodná pro maso, drůbež a zapé‐
kané pokrmy. Díky kombinaci páry a horkého
vzduchu maso získá křehkou a šťavnatou struktu‐
ru a zároveň křupavou kůrku.
Regenerace
Opakovaný ohřev v páře brání vysychání povrchu
jídel. Teplo je rozváděno šetrně a rovnoměrně,
což umožňuje obnovení chuti a vůně právě
připravených pokrmů. Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu jídel přímo na talíři. Najed‐
nou lze ohřát několik talířů umístěných na různých
polohách roštů.
Pečení chleba
Pomocí této funkce můžete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými profesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy a kůrky.
Kynutí těsta
K urychlení kynutí těsta. Brání vysychání povrchu
těsta a udržuje jeho pružnost.
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze studenou
vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Do zásobníku na vodu
nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.Nepřekračujte maximální
3.
4.
5.
6.
objem zásobníku na vodu. Hrozí
nebezpečí úniku vody, přetečení a
poškození nábytku.
Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
Zapněte troubu.
Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
V případě potřeby nastavte funkci:
Délka
nebo : Čas ukončení
.
Pára se objeví přibližně za dvě
minuty. Jakmile trouba dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový
signál.
Když v zásobníku na vodu dochází
voda, zazní zvukový signál. Abyste
mohli pokračovat ve vaření v páře,
do zásobníku je nutné doplnit vodu
dle výše uvedeného postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
ČESKY
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
zásobníku.
urychlit zavřením dvířek a předehřátím
trouby pomocí funkce Pravý horký
vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
POZOR!
Trouba je horká. Hrozí
nebezpečí popálení.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky. Sušení můžete
6.2 Nabídka - přehled
13
Menu
170°C
Options
Nabídka
Položka nabídky
Použití
Podporované vaření
Obsahuje seznam automatických programů.
Čištění
Obsahuje seznam čisticích programů.
Základní nastavení
Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.
Podnabídka pro: Čištění
Podnabídka
programu
Čistění párou
Program k vyčištění spotřebiče, když je lehce znečiště‐
ný a nikoliv několikrát připálený.
Čištění párou plus
Program k odstranění odolné nečistoty pomocí
prostředku k čištění trouby.
Odstraňování vodního kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru páry od usaze‐
ného vodního kamene.
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu generátoru
páry po častém používání parních funkcí.
Vyprázdnění zásobníku
Program k odstranění zbytkové vody ze zásobníku po
použití parních funkcí.
Podnabídka pro: Základní nastavení
Podnabídka
Popis
Dětská bezpečnostní pojistka
Jestliže je zapnutá funkce dětské bezpečnostní pojist‐
ky, troubu nelze náhodně zapnout. Tuto funkci můžete
zapnout a vypnout v nabídce Základní nastavení. Jak‐
mile je funkce dětské bezpečnostní pojistky zapnutá,
zobrazí se na displeji při zapnutí trouby. Abyste mohli
troubu používat, zvolte pomocí otočného ovladače pís‐
mena v tomto pořadí: A B C.
14
www.aeg.com
Podnabídka
Popis
Rychlé zahřátí
Snižuje výchozí čas ohřátí. Pozn.: tato funkce je do‐
stupná pouze u některých pečicích funkcí.
Ohřev a uchování teploty
Slouží k udržení teploty připraveného jídla po dobu 30
minut po dokončení přípravy. Chcete-li funkci vypnout
dříve, stiskněte otočný ovladač. Když je tato funkce za‐
pnutá, na displeji se zobrazí zpráva „Funkce Uchovat
teplé zapnuta“. Upozorňujeme, že tato funkce je k di‐
spozici pouze s některými pečicími funkcemi a je-li na‐
stavená funkce Trvání.
Prodloužení doby pečení
K prodloužení přednastavené doby přípravy. Pozn.: tato
funkce je dostupná pouze u některých pečicích funkcí.
Nastavení
Ke konfiguraci trouby.
Obsluha
Zobrazuje verzi software a konfiguraci.
Podnabídka pro: Nastavení
Podnabídka
Popis
Jazyk
Nastavení jazyka na displeji.
Denní čas
Nastavuje aktuální čas a datum.
Tóny tlačítek
Zapne a vypne tóny dotykových tlačítek. Nelze deakti‐
vovat tón tlačítka ZAP/VYP a STOP.
Alarm/Chybový tón
Aktivuje a deaktivuje bezpečnostní tóny.
Hlasitost zvuk. signalizace
Nastaví hlasitost tónů tlačítek a zvukové signalizace po
stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje po stupních.
Tvrdost vody
Slouží k nastavení tvrdosti vody.
Podnabídka pro: Obsluha
Podnabídka
Popis
DEMO
Aktivační / deaktivační kód: 2468
Zobrazit licence
Informace o licencích.
Zobrazit verze softwaru
Informace o verzi softwaru.
Tovární nastavení
Obnoví tovární nastavení.
ČESKY
Podnabídka pro:
Podporované vaření
maso
Každý pokrm v této podnabídce má
navrženou funkci a teplotu. Tyto
parametry lze ručně upravit podle přání
uživatele.
U některých pokrmů můžete také zvolit
způsob jejich přípravy:
• Automatická váha
• Pečicí sonda
Úroveň, na kterou je pokrm připraven:
• Nepropečený nebo Méně
• Středně propečené
• Dobře propečené nebo Více
Druh jídla: Maso a ryby
Vepřové
Jehněčí
Pečeně
Hřbet
Kýta
Zvěřina
Srnčí/jelení
Zajíc
Drůbež
Celé
Půlka
Hrudí
Pečeně
Stehna
Kvalitní
vařené ho‐
vězí
Křídla
Kachna
Sekaná
Husa
Hovězí na
skandináv‐
ský zp.
Krůta
Křehká svíč‐ Čerstvé po‐
ková
krmy
Ryby
Uzené
Celá ryba
Celé
Hrudí
malé
Pečené
Připravené v
páře
Pečeně
Pečené
Středně pro‐ Pečené
pečené
Připravené v
páře
Připravené v
páře
Koleno
velké
Žebírka
Pečené
Připravené v
páře
Klobásy
Telecí
Hřbet
Kýta
Hovězí svíč‐
ková
Šunka
Hřbet
Kýta
Kuře
maso
Hovězí
15
Křehká svíč‐
ková
Filety
Pečeně
Rybí nákypy
Koleno
Rybí prsty
Tenká
Silná
16
www.aeg.com
Mořské plody
Pokrmy
Krevety
Paštiky terri‐
ne
Slávky
Vařená na‐
měkko
Druh jídla: Přílohy / Jídlo z trouby
Pokrmy
Přílohy
Brambory
Čerstvé po‐
krmy
Celé
Vejce
Čtvrtka
Brambory
Hranolky
Mražené po‐
Krokety
krmy
Americké
brambory
Druh jídla: Pečení slaných pokrmů
Jídlo
Čerstvé po‐
krmy
Pizza
Těstoviny,
čerstvé
Bramborové
knedlíky
Kynuté kne‐
dlíky
Jídla z trou‐
by
Lasagne
Zapečené
brambory
Zapečené
těstoviny
Zapékaná
zelenina
Dušené jí‐
dlo, slané
Dušená ze‐
lenina
Luskoviny a
zrna
Tenká
Silná
Mražené po‐ Tenká
krmy
Silná
Snack
Polenta
Knedlíky
Vařená na‐
tvrdo
Zapečená
vejce
Opečená
bramborová
kaše
Rýže
Vařená na‐
hniličku
Chlazené
Slaný koláč
Tenká
Silná
ČESKY
Druh jídla: Dezerty / Pečení
Jídlo
Jídlo
Čerstvé po‐
krmy
Bageta
Ciabatta
Bílý chléb
Tmavý chléb
Žitný chléb
Celozrnný
chléb
Chléb
Čerstvé po‐
krmy
Pečivo
Jablečný ko‐
láč
Briošky
Tvarohový
koláč
Nekvašený
chléb
Koláč s ja‐
blečnou vr‐
stvou
Věnec
Křehké těsto
Vánočka
Koláčový
korpus z pi‐
škotového
těsta
Mražené po‐ Bageta
krmy
Chléb
Předpečené
Koláč ve for‐ Mandlový
mě
koláč
Linecký ko‐
láč
Kulatý koláč
Mražené po‐
krmy
Piškotový
koláč
Předpečené
Koláče
17
18
www.aeg.com
Jídlo
Koláč na
plechu
Jídlo
Mražený ja‐
blečný závin
Koláč s ná‐
plní
Brownies čok. sušenky
Krém
Dušené jí‐
dlo, sladké
Tvarohový
koláč
Kynuté kne‐
dlíky
Vánoční što‐
la
Druh jídla: Zelenina
Koláč s dro‐
benkou
Ovocný ko‐
láč
Jídlo
Křehké těsto
Artyčoky
Piškotové tě‐
sto
Chřest, zelený
Kynuté těsto
Červená řepa
Piškotový
koláč
Černý kořen
Cukrový ko‐
láč
Brokolice
Roláda
Růžičková kapusta
Švýcarský
koláč, sladký
Kedluben
Kynutý koláč
Malé mouč‐
níky
Chřest, bílý
Růžičky
Celé
Mrkev
Koláče, malé
Květák
Krém. zá‐
kusky z list.
těsta
Celer
Banánky
Lilek
Makronky
Fenykl
Muffin
Zelené fazolky
Pruhy těsta
Pórek, kroužky
Malé listové
pečivo
Houby, plátky
Sušenky z
křehkého tě‐
sta
Pepř
Cukety, plátky
Hrášek
Kapusta, kadeřavá
Špenát, čerstvý
Růžičky
Celé
ČESKY
19
6.3 Funkce
Jídlo
Rajčata
Menu
170°C
Options
Funkce
Popis
Nastavení časovače
Obsahuje seznam funkcí hodin.
Rychlé zahřátí
Slouží ke zkrácení doby rozehřátí u aktuál‐
ně probíhající pečicí funkce.
Zap / Vyp
Nastavit a spustit
K nastavení funkce a pozdějšímu zapnutí.
Jakmile je funkce nastavena, na displeji se
zobrazí zpráva „Funkce Nastavit a spustit
zapnuta“. Stisknutím tlačítka Start ji spustí‐
te. Když je tato funkce spuštěná, zpráva se
na displeji již nebude zobrazovat a trouba
začne pracovat. Upozorňujeme, že tato
funkce je k dispozici pouze s některými pe‐
čicími funkcemi a je-li nastavená funkce
Trvání / Ukončení.
6.4 Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Nastavení časovače
Funkce hodin
Použití
Měřič času
Automaticky monitoruje, jak dlouho funkce
pracuje. Zobrazení Měřič času lze zapnout a
vypnout.
Délka
Slouží k nastavení délky chodu.1)
Čas ukončení
Slouží k nastavení času vypnutí pečicí funk‐
ce. Tato funkce je dostupná, pouze když je
nastavena funkce Délka. Funkce Délka a
Čas ukončení použijte současně k automatic‐
kému zapnutí a pozdějšímu vypnutí trouby. 1)
20
www.aeg.com
Funkce hodin
Použití
Připomínka
Slouží k nastavení odpočítávání času.1)
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trou‐
by.
Zvolte
a nastavte čas. Po uplynutí času
zazní zvukový signál. Chcete-li signál vy‐
pnout, stiskněte otočný volič.
Když je trouba vypnutá, tuto funkci zapnete
stisknutím otočného voliče.
1) Maximum 23 h 59 min
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zapněte troubu.
2. Zasuňte špičku Pečicí sonda do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 Pečicí sonda jsou
vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku Pečicí sonda do
zásuvky na přední straně trouby.
POZOR!
Používejte pouze dodávané
příslušenství a originální
náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sonda nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí Pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu.
VAROVÁNÍ!
Viz část „Tipy a rady“.
Spotřebič vypočítá přibližný
čas konce pečení. Ten
závisí na množství pokrmu,
nastavené funkci trouby a
teplotě.
Na displeji se zobrazuje: Pečicí sonda.
ČESKY
21
4. Nastavte teplotu středu pokrmu.
5. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Trouba se
vypne automaticky.
6. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
otočný volič.
7. Zástrčku Pečicí sonda vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte z trouby.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené maso
1. Zapněte troubu.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku Pečicí sonda přesně
do středu mísy. Během pečení musí
Pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti Pečicí sonda.
Špička Pečicí sonda by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
Na displeji se zobrazuje: Pečicí sonda.
6. Nastavte teplotu středu pokrmu.
7. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Trouba se
vypne automaticky.
8. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
otočný volič.
9. Zástrčku Pečicí sonda vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte z trouby.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Změna teploty středu pokrmu
Teplotu středu pokrmu lze změnit
kdykoliv během jeho přípravy.
.
1. Na displeji zvolte
2. Pomocí otočného voliče změňte
teplotu.
3. Potvrďte stisknutím .
8.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
4. Pečicí sonda zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku Pečicí sonda do
zásuvky na přední straně trouby.
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
22
www.aeg.com
8.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
ČESKY
23
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: Osvětlení, Pečicí sonda,Délka,
Čas ukončení.
9.2 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
10.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
10.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
10.3 Rada ohledně
speciálních pečicích funkcí
trouby
Uchovat teplé
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Ohřev talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře
a nádobí před podáváním jídla. Teplota
je nastavena automaticky na 70 °C.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
24
www.aeg.com
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Odmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu
roštu.
10.4 Vaření v páře
Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání
dvířek trouby opatrní. Může dojít k úniku
páry.
Sterilizace
Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
Příklad: Celková doba tohoto vaření je
40 min. Nejprve vložte Vařené brambo‐
ry, čtvrtky, po 20 minutách přidejte Lo‐
sos, filety a Brokolice, růžičky po 30
minutách.
(min)
Brokolice, růžičky
10
Když připravujete více pokrmů najednou,
použijte největší potřebné množství
vody.
Použijte druhou polohu roštu.
Čisté nádoby vložte dnem vzhůru
doprostřed roštu v první poloze.
ZELENINA
Naplňte zásobník po maximální hladinu a
nastavte dobu na 40 minut.
Nastavte teplotu 99 °C.
Pečení
Tato funkce umožňuje přípravu všech
druhů čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo
spařování zeleniny, masa, ryb, těstovin,
rýže, krupice a vajec.
Můžete připravit jídlo sestávající z
několika pokrmů v rámci jednoho vaření.
Aby byly všechny pokrmy připraveny ve
stejnou dobu, začněte s jídlem s nejdelší
dobou přípravy a poté v příslušný čas
podle tabulek vaření přidávejte zbývající
pokrmy.
Příklad: Celková doba tohoto vaření je
40 min. Nejprve vložte Vařené brambo‐
ry, čtvrtky, po 20 minutách přidejte Lo‐
sos, filety a Brokolice, růžičky po 30
minutách.
(min)
Vařené brambory,
čtvrtky
40
Losos, filety
20
(min)
8 - 10
Brokolice, růžičky,
předehřejte prázdnou trou‐
bu
10
Loupaná rajčata
10 - 15
Špenát, čerstvý
10 - 15
Cukety, plátky
15
Zelenina, spařená
15 - 20
Houby, plátky
15 - 20
Paprika, proužky
15 - 25
Brokolice, celá
15 - 25
Chřest, zelený
15 - 25
Lilek
15 - 25
Dýně, kostičky
15 - 25
Rajčata
20 - 25
Fazole, spařené
ČESKY
25
PŘÍLOHY
ZELENINA
Nastavte teplotu 99 °C.
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
(min)
15 - 20
Kuskus, poměr vody ke ku‐
skusu 1:1
15 - 25
Čerstvé Tagliatelle
20 - 25
Krupicový pudink, poměr
vody ke krupici 3,5:1
Hrášek
20 - 30
20 - 30
Hrách velkoplodý / Hrách
velkoplodý
Čočka, červená, poměr vo‐
dy k čočce 1:1
25 - 30
Špecle
20 - 30
Sladké brambory
25 - 35
20 - 30
Fenykl
Bulgur, poměr vody k bulgu‐
ru 1:1
20 - 30
Mrkev
25 - 35
Kynuté knedlíky
25 - 35
Chřest, bílý
30 - 35
25 - 35
Růžičková kapusta
Aromatická rýže, poměr vo‐
dy k rýži 1:1
25 - 35
Květák, růžičky
30 - 40
Vařené brambory, čtvrtky
25 - 35
Kedluben, proužky
35 - 45
Houskový knedlík
25 - 35
Bílé fazole
35 - 45
Bramborové knedlíky
30 - 40
Kukuřičný klas
35 - 45
35 - 45
Černý kořen
Rýže, poměr vody k rýži
1:1, poměr vody k rýži může
být odlišný v závislosti na
typu rýže
35 - 45
Květák, celý
40 - 50
Polenta, poměr vody 3:1
35 - 45
Zelené fazolky
40 - 55
40 - 45
Bílé nebo červené zelí, pro‐
užky
Rýžový pudink, poměr mlé‐
ka k rýži 2,5:1
45 - 55
50 - 60
Artyčoky
Neloupané brambory,
střední
55 - 65
Sušené fazole, namočené,
poměr vody k fazolím 2:1
55 - 60
Čočka, hnědá a zelená, po‐
měr vody k čočce 2:1
60 - 90
Kyselé zelí
70 - 90
Červená řepa
20 - 25
Polníček, listy
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 30
Celer, kostičky
20 - 30
Pórek, kroužky
20 - 30
26
www.aeg.com
MASO
OVOCE
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
(min)
10 - 15
Jablečné plátky
10 - 15
Horké bobulovité plody
10 - 20
Rozpouštění čokolády
20 - 25
Ovocný kompot
RYBY
(min)
(°C)
15 20
Tenký plátek ryby
75 - 80
20 25
Krevety, čerstvé
75 - 85
20 30
Slávky
100
20 30
Losos, filety
85
20 30
Pstruh, 0,25 kg
85
30 40
Krevety, mražené
75 - 85
40 45
Pstruh, 1 kg
85
(°C)
15 20
Klobásy chipolatas
80
20 30
Bavorská telecí klo‐
bása / Bílá klobása
80
20 30
Vídeňské párky
80
25 35
Pošírovaná kuřecí
prsa
90
55 65
Vařená šunka, 1 kg
99
60 70
Kuře, pošírované, 1 1,2 kg
99
70 90
Uzené maso, pošíro‐
vané
90
80 90
Telecí / Vepřová ký‐
ta, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Hovězí tafelspitz
99
VEJCE
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
10 - 11
Vejce, naměkko
12 - 13
Vejce, na hniličku
18 - 21
Vejce, natvrdo
ČESKY
10.5 Kombinovaná funkce:
Gril + ventilátor + Vaření v
páře
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
1. Nastavte funkci: Gril + ventilátor k
pečení masa.
2. Přidejte připravenou zeleninu a
přílohy.
3. Nechte teplotu trouby klesnout na
cca 90 °C. Můžete otevřít dvířka
trouby do první polohy na přibližně
15 minut.
4. Nastavte funkci: Vaření v páře. Pečte
všechny pokrmy společně, dokud
nebudou hotové.
Použijte první polohu roštu pro maso a třetí polohu roštu pro zeleninu.
Gril + ventilátor
První krok: upečte maso
Vaření v páře
Druhý krok: přidejte zeleninu
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Hovězí pečeně, 180
1 kg / Růžičková
kapusta, polenta
60 - 70
99
40 - 50
Vepřová peče‐
ně, 1 kg / Bram‐
bory / Zelenina,
omáčka
180
60 - 70
99
30 - 40
Telecí pečeně, 1 180
kg / Rýže / Zele‐
nina
50 - 60
99
30 - 40
10.6 Vysoká vlhkost
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Malé ryby, až
0,35 kg
90
20 - 30
Krém / Koláč v 90
malých miskách
35 - 45
Celá ryba, až 1
kg
90
30 - 40
Zapečená vejce 90 - 110
15 - 30
Knedlíky
120 - 130
40 - 50
Paštiky terrine
90
40 - 50
Tenký plátek ry‐ 85
by
15 - 25
Silný plátek ry‐
by
25 - 35
90
27
10.7 Nízká vlhkost
Použijte druhou polohu roštu, není-li
uvedeno jinak.
28
www.aeg.com
(°C)
(min)
Housky či rohlíky k
pečení
200
15 - 20
Bagety k pečení, 40
- 50 g
200
(°C)
(min)
Telecí pečeně, 1 kg
180
80 - 90
15 - 20
Vepřová pečeně, 1
kg
160 180
90 - 100
Bagety/kaiserky, 40 - 180 60 g
200
25 - 35
Husa, 3 kg, použijte
první polohu roštu
170
130 - 170
Bagety k pečení,
zmrazené, 40 - 50 g
200
25 - 35
Sekaná, syrová, 0,5
kg
180
30 - 40
Zapečené těstoviny
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Chléb, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Zapečené brambory
160 170
50 - 60
Kuře, 1 kg
180 210
50 - 60
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Vepřová kýta, uze‐
ná, 0,6 - 1 kg, dvě
hodiny namáčet
160 180
60 - 70
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Hovězí pečeně, 1 kg 180 200
60 - 90
Kachna, 1,5 - 2 kg
70 - 90
10.8 Regenerace
Použijte druhou polohu roštu.
180
(°C)
(min)
Jídla na jeden talíř
110
10 - 15
Těstoviny
110
10 - 15
Rýže
110
10 - 15
Knedlíky
110
15 - 25
10.9 Pečení moučných jídel
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
10.10 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
ČESKY
Výsledek pečení
Možná příčina
29
Řešení
Koláč klesl a je mazlavý Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte o něco nižší teplo‐
či nerovnoměrný.
ká.
tu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Těsto na koláč není rozlože‐ Příště těsto na koláč rozložte na
no rovnoměrně.
plech na pečení rovnoměrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
10.11 Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Kulatý koláč /
Briošky
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
Ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus křehké těsto,
předehřejte prázd‐
nou troubu
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 30
2
Dortový korpus - pi‐ Pravý horký
škotové těsto
vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 90
1
Horní/spodní
ohřev
30
www.aeg.com
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Není-li uvedeno jinak, prázdnou troubu předehřejte.
(°C)
(min)
Kynutá pletýnka /
Věnec, předehřátí
není zapotřebí
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Drážďanská štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
50 - 70
2
Žitný chléb:
Horní/spodní
ohřev
nejprve: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
Krém. zákusky z
list. těsta / Banán‐
ky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
3
Roláda,
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
3
Drobenkový koláč,
předehřátí není
zapotřebí
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový mandlový Horní/spodní
koláč / Cukrové ko‐ ohřev
láčky
190 - 210
20 - 30
3
Ovocné koláče,
předehřátí není
zapotřebí
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Horní/spodní
ohřev
Kynutý koláč s
Horní/spodní
jemnou náplní
ohřev
(např. tvaroh, sme‐
tana, pudink)
ČESKY
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Křehké těsto / Piškotové Pravý horký vzduch
těsto
150 - 160
15 - 25
Pusinky
Pravý horký vzduch
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký vzduch
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynutého tě‐
sta
Pravý horký vzduch
150 - 160
20 - 40
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký vzduch
170 - 180
20 - 30
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
190 - 210
10 - 25
10.12 Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Gril + ventilátor
170 - 190
15 - 35
Bagety s roztaveným
sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Mléčná rýže
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
31
32
www.aeg.com
10.13 Pečení na více
úrovních
SUŠENKY
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO /
CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
(°C)
(min)
Krém. zákusky z list. tě‐ 160 sta / Banánky,
180
předehřejte prázdnou
troubu
25 - 45
Koláč s drobenkou, su‐
chý
30 - 45
150 160
(°C)
(min)
Sušenky z kynutého tě‐
sta
160 170
30 - 60
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
170 180
30 - 50
Pečivo
180
20 - 30
10.14 Tipy k pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
SUŠENKY
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
(°C)
(min)
Sušenky z křehkého tě‐
sta
150 160
20 - 40
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
Pusinky
80 100
130 170
10.15 Pečení masa
Makronky
100 120
40 - 80
Použijte první polohu roštu.
HOVĚZÍ
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
(°C)
(min)
230
120 - 150
ČESKY
HOVĚZÍ
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, nepropeče‐
ný, předehřejte
prázdnou troubu
(°C)
(min)
1 cm tlustý
Gril + ventilátor
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně ne‐ 1 cm tlustý
bo filet, středně pro‐
pečený, předehřejte
prázdnou troubu
Gril + ventilátor
180 - 190
6-8
Hovězí pečeně ne‐ 1 cm tlustý
bo filet, dobře pro‐
pečený, předehřejte
prázdnou troubu
Gril + ventilátor
170 - 180
8 - 10
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Gril + ventilátor.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotlety / Vepřová žebír‐
ka
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
33
34
www.aeg.com
TELECÍ
Použití funkce: Gril + ventilátor.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Gril + ventilátor.
ZVĚŘINA
(kg)
(°C)
(min)
Hřbet / Zaječí
1
kýta,
předehřejte
prázdnou troubu
Gril + ventilátor
180 - 200
35 - 55
Hřbet z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
60 - 90
Kýta z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
60 - 90
ČESKY
DRŮBEŽ
Použití funkce: Gril + ventilátor.
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5
190 - 210
40 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1,5
Gril + ventilátor
10.16 Pečení chleba
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Použijte druhou polohu roštu.
Předehřátí se nedoporučuje.
CHLÉB
(°C)
(min)
Bílý chléb
170 - 190
40 - 60
Bageta
200 - 220
35 - 45
Briošky
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Žitný chléb
170 - 190
50 - 70
35
36
www.aeg.com
CHLÉB
(°C)
(min)
Celozrnný chléb
170 - 190
50 - 70
Celozrnný chléb
170 - 190
40 - 60
Bagety/kaiserky
190 - 210
20 - 35
10.17 Pečení křupavého těsta pomocí funkce Pravý horký
vzduch + spodní ohřev
PIZZA
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč / Švýcar‐
ský koláč
170 - 190
45 - 55
Koláč s jablečnou vrstvou
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázdnou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
Pizza, tenké těsto, použijte
hluboký pekáč / plech
(°C)
(min)
210 - 230
15 - 25
ČESKY
37
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázdnou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Pizza, silné těsto
180 - 200
20 - 30
Nekvašený chléb
210 - 230
10 - 20
Malé listové pečivo
160 - 180
45 - 55
Flammekuchen
210 - 230
15 - 25
Pirohy
180 - 200
15 - 25
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
10.18 Gril
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
GRIL
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí plátek
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.19 Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65 °C.
38
www.aeg.com
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi při vysoké teplotě po dobu 1
- 2 minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení
nebo přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení.
Na prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1.5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
10.20 Spodní ohřev + gril + ventilátor
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
190 - 210
15 - 25
3
Hranolky, silné
190 - 210
20 - 30
3
Americké brambory / Krokety
190 - 210
20 - 40
3
Opečená bramborová kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mražené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
180 - 200
40 - 50
2
ČESKY
39
10.21 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
ZELENINA
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
15 - 20
50 - 60
10.22 Sušení - Pravý horký
vzduch
MĚKKÉ OVOCE
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
Smíšená na‐ 50 - 60
kládaná zele‐
nina
35 - 45
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
PECKOVINY
ZELENINA
Broskve /
Kdoule /
Švestky
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
40
www.aeg.com
ZELENINA
Byliny
OVOCE
(°C)
(h)
(h)
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
OVOCE
(h)
Švestky
8 - 10
10.23 Pečicí sonda
HOVĚZÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečené
Středně prope‐ Dobře propeče‐
čené
né
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
HOVĚZÍ
Sekaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
80
83
86
VEPŘOVÉ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Šunka / Pečeně
80
84
88
Hřbetní kotleta / Vepřová kýta, uze‐
ná / Vepřová kýta, pošírovaná
75
78
82
ČESKY
TELECÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐ Více
čené
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
SKOPOVÉ/JEHNĚČÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
ZVĚŘINA
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké zvěře 65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z vy‐
soké zvěře
75
80
70
DRŮBEŽ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, celá /
prsa
75
80
85
Kachna, prsa
60
65
70
41
42
www.aeg.com
RYBA (LOSOS, PSTRUH,
CANDÁT)
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Ryba, celá / velká / dušená / Ryba,
60
celá / velká / pečená
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PŘEDVAŘENÁ ZELENINA
Dušená cuketa / Dušená brokoli‐
ce / Dušený fenykl
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PIKATNÍ
Zapečené cannelloni / Lasagne /
Zapečené těstoviny
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - SLADKÁ
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jídlo
s rýžovou kaší, s ovocem / bez
ovoce / Dušené jídlo se sladkými
nudlemi
Středně prope‐
čené
Více
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
80
85
90
10.24 Horký vzduch s párou doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
ČESKY
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
10.25 Horký vzduch s párou
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Zapečené cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
Jablečný koláč z piškotového těsta (kulatá
koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
10.26 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy: EN 60350, IEC
60350.
43
44
www.aeg.com
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Pečení ve formě
(°C)
(min)
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý horký vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/spodní ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý horký vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní ohřev
180
70 - 90
1
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Máslové sušenky / Pruhy
těsta
Pravý horký vzduch
140
25 - 40
Máslové sušenky / Pruhy
těsta, předehřejte prázd‐
nou troubu
Horní/spodní ohřev
160
20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký vzduch
150
20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
170
20 - 30
ČESKY
45
PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH. Sušenky
(°C)
(min)
Pravý horký vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Malé koláčky, 20 kou‐ Pravý horký vzduch
sků na plech,
předehřejte prázdnou
troubu
150
23 - 40
1/4
-
Máslové sušenky /
Pruhy těsta
Dvě po‐ Tři polo‐
lohy
hy
GRIL
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
(min)
Topinky
Gril
Hovězí steak, v polovině do‐ Gril
by obraťte
10.27 Informace pro
zkušebny
Testy pro funkci: Vaření v páře.
1-3
5
24 - 30
4
Testy podle normy IEC 60350.
46
www.aeg.com
Nastavte teplotu na 99 °C.
Nádoba (Ga‐
stronorm)
(g)
Brokolice,
předehřejte
prázdnou
troubu
1 x 2/3 perfo‐
rovaný
300
3
13 - 15
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Brokolice,
předehřejte
prázdnou
troubu
2 x 2/3 perfo‐
rovaný
2 x 300
2a4
13 - 15
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Brokolice,
předehřejte
prázdnou
troubu
1 x 2/3 perfo‐
rovaný
max.
3
15 - 18
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Hrášek, mra‐
žený
2 x 2/3 perfo‐
rovaný
2 x 1500
2a4
Dokud te‐
plota v nej‐
chladněj‐
ším místě
nedosáh‐
ne 85 °C.
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
(min)
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku te‐
plé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
ČESKY
47
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenství
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrý‐
mi předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
11.2 Jak vyjmout: drážky na
rošty
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku trouby párou.
b) Po skončení programu zazní
zvukový signál.
c) Chcete-li signál vypnout,
stiskněte otočný volič.
Čištění párou plus - tato funkce trvá
přibližně 75 minut.
a) Rovnoměrně po celém vnitřku
trouby nastříkejte jak na
smaltované tak ocelové části
vhodný čisticí prostředek.
b) Zapněte funkci.
První část programu se dokončí
po asi 50 minutách.
c) Otřete vnitřek trouby neabrazivní
měkkou houbičkou. Můžete
použít vlažnou vodu nebo čisticí
prostředky na trouby.
d) Spustí se poslední část
programu. Tato fáze trvá
přibližně 25 minut.
3. Otřete vnitřek trouby neabrazivní
houbičkou. Můžete použít teplou
vodu.
Po vyčištění nechte dvířka trouby
přibližně jednu hodinu otevřená.
Počkejte, dokud trouba nevyschne.
Sušení můžete urychlit předehřátím
trouby horkým vzduchem o teplotě 150
°C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
troubu vyčistíte ručně.
Před spuštěním čisticí funkce se ujistěte,
že je trouba chladná.
11.4 Připomínka čištění
Když probíhá funkce čištění párou,
osvětlení je vypnuté.
Když se zobrazí připomínka, je nutné
provést čištění. Použijte funkci Čištění
párou plus.
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
11.3 Čistění párou
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
2. Z nabídky zvolte funkci čištění párou:
Čištění.
Čistění párou - tato funkce trvá
přibližně 30 minut.
a) Zapněte funkci.
11.5 Systém tvoření páry Odstraňování vodního
kamene
Když systém tvoření páry pracuje,
dochází v něm k usazování vodního
kamene (z důvodu přítomnosti vápníku
48
www.aeg.com
ve vodě). To může mít negativní vliv na
kvalitu páry, výkon generátoru páry či
kvalitu jídla. Abyste tomu zabránili, okruh
tvoření páry čistěte.
Vyjměte veškeré příslušenství.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný.
.
2. Stiskněte
3. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
4. Stiskněte otočný volič.
5. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
6. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
7. Stiskněte otočný volič.
Zapnete tím první část postupu:
Odstraňování vodního kamene.
Tato část trvá přibližně 1
hodinu 40 minut.
8. Na konci první části vyprázdněte
hluboký pekáč / plech a vložte jej
opět na první polohu roštu.
9. Stiskněte otočný volič.
10. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
.
11. Stiskněte
Zapnete tím druhou část postupu:
Odstraňování vodního kamene. Ta
propláchne okruh tvoření páry.
Tato část trvá přibližně 35
minut.
Na konci postupu vyjměte hluboký
pekáč / plech.
Pokud se funkce:
Odstraňování vodního
kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
Pokud je trouba vlhká či mokrá, vytřete ji
dosucha utěrkou. Nechte troubu zcela
vyschnout s otevřenými dvířky.
11.6 Připomínka odstranění
vodního kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vodního kamene.
Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
Důrazná připomínka vám přikáže provést
odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní
kámen ze spotřebiče, když
se zobrazuje důrazná
připomínka, nebudete moci
používat parní funkce.
Připomínku odstranění
vodního kamene nelze
vypnout.
11.7 Systém tvoření páry Proplachování
Vyjměte veškeré příslušenství.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
3. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
ČESKY
49
11.8 Vyprázdnění zásobníku
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu
ze zásobníku. Funkci použijte po vaření
v páře.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
45°
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
11.9 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1. Otevřete plně dvířka.
2. Zdvihněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 45°.
1
POZOR!
Hrubé zacházení se
skleněnými panely,
obzvláště kolem okrajů
předního panelu, může
způsobit prasknutí skla.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
50
www.aeg.com
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
11.10 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
2. Odmontujte kovový kroužek a
očistěte skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí šroubováku (Torx 20)
odšroubujte kryt.
3. Odmontujte a vyčistěte kovový kryt a
těsnění.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Namontujte kovový kryt a těsnění.
Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
ČESKY
51
Problém
Možná příčina
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazí pokyn
k nastavení Jazyk.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu na déle
než tři dny.
Viz část „Před prvním použi‐
tím“.
Na displeji se zobrazí pokyn
k nastavení Jazyk.
Je zapnutý režim demo.
Vypnout režim demo za: Na‐
bídka / Základní nastavení /
DEMO. Aktivační / deakti‐
vační kód: 2468.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
Řešení
•
•
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Postup odstranění vodního
Došlo k přerušení dodávky
kamene je přerušen před do‐ elektrického proudu.
končením.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
Funkce byla uživatelem za‐
kamene je přerušen před do‐ stavena.
končením.
Postup opakujte.
52
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐ Zkontrolujte, zda je v zásob‐
plnili na maximální úroveň.
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
Před spuštěním čisticího
je na dně vnitřku trouby příliš programu jste do spotřebiče
mnoho vody.
nastříkali příliš mnoho čisticí‐
ho prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐ Vyjměte příslušenství ze
štění jste ze spotřebiče ne‐
spotřebiče a zopakujte funk‐
odstranili příslušenství. Mů‐ ci.
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost čiště‐
ní.
12.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
ČESKY
53
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Informace o produktu a produktový informační list*
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Index energetické účinnosti
81.0
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.68 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Hlasitost
70 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, přílohy
A a B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, pa‐
rní trouby a grily - Metody měření funkce.
54
www.aeg.com
13.2 Úspora energie
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Horký vzduch s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
55
867336175-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising