AEG | BSK882320M | User manual | Aeg BSK882320M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BSK882320M Lietotāja rokasgrāmata
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Tvaika cepeškrāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 7
4. IERĪCES LIETOŠANA...........................................................................................8
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.............................................................. 9
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................10
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................19
8. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 19
9. PAPILDFUNKCIJAS........................................................................................... 22
10. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................23
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 46
12. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................50
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 52
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
600 (600) mm
Skapīša platums
550 mm
Skapīša dziļums
605 (580) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
549 mm
Ierīces aizmugures
platums
548 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1017 mm
LATVIEŠU
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
550 x 20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek no‐
vietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
•
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
2.5 Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
•
Izplūstošais tvaiks var izraisīt
apdegumus:
– Atverot ierīces durvis, kad ir
aktivizēta funkcija, rīkojieties
uzmanīgi. Var izplūst tvaiks.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku
atveriet ierīces durvis piesardzīgi.
2.6 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.7 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.8 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
LATVIEŠU
7
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Ūdens atvilktne
Kontaktligzda pārtikas sensoram
Sildelements
Lampa
Ventilators
Atkaļķošanas caurules izeja
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
9
3.2 Papildierīces
Restots plaukts
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Termozonde
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
Cepamā paplāte
Teleskopiskās vadotnes
Kūkām un cepumiem.
Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un
restoto plauktu.
Grils-/ Cepamā panna
8
www.aeg.com
4. IERĪCES LIETOŠANA
4.1 Vadības panelis
1
2
3
4
5
Funkcija
Komentāri
1
Ieslēgt / Izslēgt
Lai ieslēgtu un izslēgti iekārtu.
2
Displejs
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
Lai noregulētu iestatījumus un pārvietotos izvēlnē.
3
Nospiediet
, lai ieslēgtu ierīci.
Satveriet pagriežamo regulatoru, lai ieslēgtu iestatījumu ekrā‐
nu.
Satveriet un pagrieziet regulatoru, lai pārvietotos pa izvēlni.
Satveriet un piespiediet regulatoru, lai apstiprinātu iestatījumu
vai izvēlētos apakšizvēlni.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē atrodiet izvēlnes sarakstā ie‐
spēju Atpakaļ vai apstipriniet izvēlēto iestatījumu.
Pārslēgs
4
Lai ieslēgtu izvēlēto funkciju.
5
Lai izslēgtu izvēlēto funkciju.
4.2 Displejs
A.
B.
C.
D.
E.
Atgādinājums
Taimeris
Karsēšanas funkcija un temperatūra
Iespējas vai diennakts laiks
Funkcijas vai ilgums vai beigu laiks
Termozonde
F. Izvēlne
Pēc ieslēgšanas displejā redzams
karsēšanas funkcijas režīms.
150°C
14:05
Displejs ar maksimālo iestatīto funkciju
skaitu.
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
LATVIEŠU
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Jums jāiestata valoda, Displeja
spilgtums, Ūdens cietība un Diennakts
laiks.
5.3 Ūdens cietības pakāpes
iestatīšana
Kad pieslēdzat cepeškrāsni
elektrotīklam, jums jāiestata ūdens
cietības līmenis.
Tālāk esošā tabula norādīts ūdens
cietības diapazonu (dH) ar atbilstošajām
kalcija nogulsnēm un ūdens kvalitāti.
5.2 Pirmā pieslēgšana
Pēc pirmās pieslēgšanas reizes 7
sekundes būs redzama programmatūras
versija.
Ūdens cietība
Kalcija nogulsnes
(mmol/l)
Kalcija nogulsnes
(mg/l)
Ūdens klasi‐
fikācija
Klase
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Mīksts
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Vidēji ciets
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Ciets
4
virs 21
virs 3,8
virs 150
Ļoti ciets
Kad ūdens cietība pārsniedz tabulā
norādīto vērtību, iepildiet ūdens atvilktnē
pudelēs iepildītu ūdeni.
1. Paņemiet 4 krāsu testeri, kas iekļauts
cepeškrāsns tvaika komplektā.
2. Ievietojiet visas joslas reakcijas
zonas ūdenī uz aptuveni 1 sekundi.
Neievietojiet testeri tekošā ūdenī!
3. Nopuriniet no testera lieko ūdeni.
4. Nogaidiet 1 minūti un pārbaudiet
ūdens cietību pēc tālāk sniegtās
tabulas.
Reakcijas zonu krāsas turpina
mainīties. Nepārbaudiet ūdens
cietību mazāk nekā 1 minūti pēc
testa veikšanas.
5. Iestatiet ūdens cietības pakāpi:
izvēlne: Pamata iestatījumi.
Testeris
Ūdens cietība
1
2
3
4
Jūs varat mainīt ūdens cietību izvēlnē:
Pamata iestatījumi / Iestatīšana /Ūdens
cietība.
9
10
www.aeg.com
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5. Iestatiet temperatūru un apstipriniet
izvēli.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funkciju ieslēgšana un
izslēgšana.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Satveriet regulatoru.
Pēdējā izmantotā funkcija ir pasvītrota.
3. Piespiediet regulatoru, lai atvērtu
apakšizvēlni, un pagrieziet to, lai
izvēlētos karsēšanas funkciju
4. Piespiediet regulatoru, lai
apstiprinātu izvēli.
6. Nospiediet
. Termozonde var
iespraust jebkurā brīdī pirms ēdiena
gatavošanas vai tā laikā. Dažām
funkcijām ir uznirstošo elementu
secība. Piespiediet regulatoru, lai
pārietu pie nākamā uznirstošā
elementa. Funkcija sāk darboties pēc
pēdējā apstiprinājuma.
Piespiediet
, lai izslēgtu funkciju.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
Karsēšanas funkcijas: Speciālie
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Lēnā gatavošana
Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Siltuma uzturēšana
Lai saglabātu ēdienu siltu.
Šķīvju sildīšana
Lai uzsildītu šķīvjus pirms ēdiena pasniegšanas.
Konservēšana
Lai konservētu dārzeņus (piem., marinētos dārze‐
ņus).
Žāvēšana
Lai žāvētu augļus, dārzeņus un sēnes šķēlēs.
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu (dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Sacepums
Tādiem ēdieniem kā lazanja vai kartupeļu sace‐
pums. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu.
LATVIEŠU
11
Karsēšanas funkcijas: Standarta
Karsēšanas funkcija
Lietotne
Karsēšana ar ventilatoru Lai vienlaikus ceptu līdz triju plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.Iestatiet par 20 - 40 °C zemāku
temperatūru, nekā funkcijai: Augš./apakškarsēša‐
na.
Ventilatora karsēšana +
apakš.
Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka ap‐
brūnināšana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai
vienā plaukta pozīcijā. Iestatiet par 20 - 40 °C ze‐
māku temperatūru, nekā funkcijai: Augš./apakš‐
karsēšana.
Augš./apakškarsēšana
Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Apakš. + grils + ventila‐
tors
Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildī‐
tas pankūciņas).
Grils
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu
maizi.
Grils un ventilators
Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu
gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai pagata‐
votu sacepumus un apbrūninātu.
Apakškarsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu
un lai konservētu pārtiku.
Ventil. kars. ar mitrumu
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavo‐
šanas laikā. Gatavošanas norādījumus skatiet sa‐
daļā "Ieteikumi un padomi”, Ventil. kars. ar mitru‐
mu. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepša‐
nas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un lai ce‐
peškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo ener‐
goefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatūra
cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās
temperatūras. Tiek izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par enerģijas taupīšanu skatiet
nodaļā "Energoefektivitāte", punktā "Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija tika izmantota, lai nodroši‐
nātu atbilstību energoefektivitātes klasei saskaņā
ar EN 60350-1. Izmantojot šo funkciju, lampa au‐
tomātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.
12
www.aeg.com
Karsēšanas funkcijas: Tvaiks
Karsēšanas funkcija
Lietojums
Tikai tvaicēšana
Dārzeņu, piedevu vai zivju tvaicēšanai.
Augsts mitrums
Šī funkcija ir piemērota smalku ēdienu, piemēram,
olu krēmu, pīrāgu, terīņu un zivju pagatavošanai.
Zems mitrums
Šī funkcija ir piemērota gaļai, putnu gaļai, cepeš‐
krāsns ēdieniem un sautējumiem terīnē. Pateico‐
ties tvaika un karstuma kombinācijai, gaļa kļūst
mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu.
Ēdiena uzsildīšana ar
tvaiku
Ēdienam, kas tiek atkārtoti uzsildīts ar tvaiku, virs‐
ējā kārta nekļūst sausa. Karstums izplatās lēni un
vienmērīgi, kas ļauj iegūt garšu un smaržu, kā tik‐
ko pagatavotam ēdienam. Šo funkciju var izman‐
tot ēdiena uzsildīšanai tieši uz šķīvja. Izmantojot
dažādus plauktu līmeņus, var uzsildīt vairākus
šķīvjus vienlaicīgi.
Maizes Cepšana
Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu maizi un
bulciņas ar svaigumu, krāsu un garozas spīdumu
kā profesionāla konditora izpildījumā.
Mīklas rūgšana
Lai paātrinātu rauga mīklas uzraudzēšanu. Tā no‐
vērš rauga mīklas virspuses izžūšanu un saglabā
mīklas elastību.
Gatavošana ar tvaiku
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas
vadības panelī.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet tikai aukstu
krāna ūdeni. Nelietojiet
filtrētu ūdeni
(demineralizētu) vai destilētu
ūdeni. Nelietojiet citus
šķidrumus. Nelejiet
uzliesmojošas vai spirta
šķidrumus ūdens atvilktnē.
1. Piespiediet pārsegu, lai atvērtu
ūdens atvilktni.
2. Piepildiet ūdens atvilktni līdz
maksimālajam līmenim (aptuveni 950
ml ūdens) ar aukstu ūdeni, līdz
atskan skaņas signāls vai displejā
parādās ziņojums. Ūdens padeve
pietiks apmēram 50 minūtēm.
Neuzpildiet ūdens atvilktni pāri tās
3.
4.
5.
6.
maksimālajai ietilpībai. Pastāv ūdens
noplūdes, pārplūdes un virtuves
mēbeļu bojājumu risks.
Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Iestatiet karsēšanas ar tvaiku funkciju
un temperatūru.
Ja nepieciešams, iestatiet funkciju:
Darb. laiks
vai: Beigu laiks
.
Pirmais tvaiks parādās apmēram pēc
2 minūtēm. Cepeškrāsnij sasniedzot
iestatīto temperatūru, atskanēs
skaņas signāls.
Kad atvilktnē izbeidzas ūdens,
atskan skaņas signāls un ūdens
atvilktne ir jāuzpilda, lai varētu
turpināt aprakstīto gatavošanu ar
tvaiku.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
7. Izslēdziet cepeškrāsni.
8. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet
ūdeni no atvilktnes.
LATVIEŠU
Skatiet tīrīšanas funkciju: Tvertnes
iztukšošana.
UZMANĪBU!
Cepeškrāsns ir karsta.
Var gūt apdegumus.
9. Pēc gatavošanas ar tvaiku tvaiks var
kondensēties tilpnes apakšā.
Vienmēr nosusiniet tilpnes apakšu,
kad cepeškrāsns ir atdzisusi.
Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot
atvērtas durvis. Lai paātrinātu žāvēšanu,
13
var aizvērt durvis un uzkarsēt
cepeškrāsni, izmantojot funkciju:
Karsēšana ar ventilatoru 150 °C
temperatūrā apmēram 15 minūtes.
6.2 Izvēlne - pārskats
Menu
170°C
Options
Izvēlne
Izvēlnes pozīcija
Pielietojums
Gatavošanas palīgs
Ietver automātisko programmu sarakstu.
Tīrīšana
Ietver tīrīšanas programmu sarakstu.
Pamata iestatījumi
Izmanto, lai iestatītu ierīces konfigurāciju.
Apakšizvēlne: Tīrīšana
Apakšizvēlne
Apraksts
Tīrīšana ar tvaiku
Ierīces tīrīšanas procedūra, kad tā ir nedaudz netīra un
nepiededzināta vairākas reizes.
Tvaika tīrīšana Plus
Piekaltušu netīrumu tīrīšanas procedūra, izmantojot ce‐
peškrāsns tīrīšanas funkciju.
Atkaļķošana
Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšanas kārtība, lai likvidētu
kaļķakmens atliekas.
Skalošana
Tvaika ģeneratora kontūra skalošanas un tīrīšanas kār‐
tība pēc biežas tvaika funkciju izmantošanas.
Tvertnes iztukšošana
Atlikušā ūdens novadīšanas no ūdens atvilktnes kārtība
pēc tvaika funkcijas lietošanas.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Apakšizvēlne
Apraksts
Bērnu drošības ierīce
Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija, cepeškrāsni ne‐
var aktivizēt nejauši. Šo funkciju var ieslēgt un atslēgt
pamata iestatījumu izvēlnē. Kad šī funkcija ir iestatīta,
ieslēdzot cepeškrāsni, displejā parādās paziņojums par
bērnu drošības funkciju. Lai cepeškrāsni varētu lietot,
ievadiet koda burtus ar regulatoru šādā secībā: A B C.
14
www.aeg.com
Apakšizvēlne
Apraksts
Ātrā uzsilšana
Samazina sakarsēšanas laiku pēc noklusējuma. Ņemiet
vērā, ka iespēja pieejama tikai dažām karsēšanas funk‐
cijām.
Karsēšana + siltuma uzturēšana Uztur pagatavoto ēdienu siltu 30 minūtes pēc gatavoša‐
nas pabeigšanas. Lai izslēgtu to ātrāk, piespiediet regu‐
latoru. Kad šī funkcija ir aktīva, displejā parādās paziņo‐
jums par siltuma uzturēšanas uzsākšanu. Ņemiet vērā,
ka tas ir pieejams tikai dažām karsēšanas funkcijām un
tad, ja ir iestatīts ilgums.
Laika pagarinājums
Iepriekš noteiktā gatavošanas laika paildzināšanai. Ņe‐
miet vērā, ka iespēja pieejama tikai dažām karsēšanas
funkcijām.
Iestatīšana
Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīšanai.
Servisa izvēlne
Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
Apakšizvēlne: Iestatīšana
Apakšizvēlne
Apraksts
Valoda
Iestata displeja valodu.
Diennakts laiks
Iestata pašreizējo laiku un datumu.
Taustiņu skaņa
Ieslēdz un izslēdz skārienjūtīgo lauku skaņu. Ieslēgša‐
nas/izslēgšanas un apturēšanas skaņu nevar izslēgt.
Brīdinājuma/Kļūdas signāls
Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
Skaņas signāla skaļums
Pakāpeniski regulē taustiņu toņu un signālu skaļumu.
Displeja spilgtums
Pakāpeniski regulē displeja spilgtumu.
Ūdens cietība
Iestata ūdens cietības pakāpi.
Apakšizvēlne: Servisa izvēlne
Apakšizvēlne
Apraksts
DEMO
Aktivizēšanas/deaktivizēšanas kods: 2468
Parādīt licences
Informācija par licencēm.
Parādīt programmatūras versiju
Informācija par programmatūras versiju.
Rūpnīcas iestatījumi
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.
LATVIEŠU
Apakšizvēlne: Gatavošanas
palīgs
Katram ēdienam šajā apakšizvēlnē ir
ieteikta funkcija un temperatūra. Šos
parametrus var regulēt manuāli saskaņā
ar lietotāja vēlmēm.
Dažiem ēdieniem var arī izvēlēties
gatavošanas veidu:
• Automātisks svars
• Termozonde
Pakāpe, līdz kurai ēdiens ir pagatavots:
• Pusjēls vai Mazāk
• Vidēji
• Labi pagatavots vai Vairāk
gaļa
Medījums
Stirnas/brie‐
ža gaļa
Mugura
Zaķis
Mugura
Kājiņa
Putnu gaļa
Vista
Vesels
Puse
Krūtiņa
Ēdiena kategorija: Gaļa un zivis
Kājiņas
gaļa
Spārniņi
Liellopa gaļa Fileja
Pīle
Cepetis
Zoss
Vārīts liel‐
lops
Skandināvu
liellopu gaļa
Fileja
Svaigs
Zivs, vesela
Vidēji
Desas
Teļa gaļa
liela
Jēra gaļa
Filejas
Cepetis
Zivju pirkstiņi
Mugura
Kājiņa
Plāns
Biezs
Zivju sace‐
pumi
Cepetis
Cepts
Cepts
Tvaicēts
Fileja
Stilbs
Cepts
Tvaicēts
Cepts
Tvaicēts
Ribiņas
maza
Tvaicēts
Cepetis
Stilbs
Krūtiņa
Zivs
Kūpināts
Šķiņķis
Vesels
Tītars
Viltotais za‐
ķis
Cūkgaļa
Gurns
Jūras veltes
Garneles
Divvāku gliemeži
15
16
www.aeg.com
Ēdiena kategorija: Piedevas/cepeškrāsns
ēdieni
Ēdieni
Ēdieni
Piedevas
Kartupeļi
Svaigs
Kartupeļi
Saldēts
Mīksti novā‐
rīts
Vesels
Ceturtdaļa
Olas
Kartupeļi frī
Cieti novārīts
Kroketes
Kroketes
Kartupeļu
pankūkas
Rīsi
Ceptas olas
Ēdiena kategorija: Pikantu ēdienu
cepšana
Ēdiens
Svaigs
Makaroni,
svaigi
Kartupeļu
klimpas
Pica
Lazanja
Saldēts
Biezs
Atdzesēta
Sāļais pīrāgs
Kartupeļu
sacepums
Plāns
Biezs
Svaigs
Makaronu
sacepums
Bagete
Ciabatta
Baltmaize
Dārzeņu sa‐
cepums
Rupjmaize
Rudzu mai‐
ze
Sautējums
terīnē, pi‐
kants
Sautējums
terīnē, dār‐
zeņu
Plāns
Uzkodas
Rauga mī‐
klas klimpas
Cepeš‐
krāsns ēdie‐
ni
Plāns
Biezs
Polenta
Klimpas
Vidēji novā‐
rīts
Pilngraudu
maize
Maize
Neraudzēta
maize
Pākšaugi un
graudi
Kliņģeris
Rauga pītais
rausis
Terīnes
Saldēts
Bagete
Maize
Iepriekš sa‐
gatavots
LATVIEŠU
Ēdiens
Ēdiens
Svaigs
Maizīte
Saldēts
Kūka paplā‐
tē
Ābolu strū‐
dele, saldēta
Šok. kekss
ar riekstiem
Iepriekš sa‐
gatavots
Siera kūka
Ēdiena kategorija: Deserti / cepšana
Ziemassvēt‐
ku pīrāgs
Ēdiens
Kūka traukā
17
Mandeļu kū‐
ka
Drumstalu
maize
Ābolu pīrāgs
Augļu pīrāgs Smilšu mīkla
Brioši
Biskvītmīkla
Siera kūka
Rauga mīkla
Ābolu kūka,
pārklāta
Biskvītkūka
Smilšu mī‐
klas pamat‐
ne
Rulete
Biskvītkūkas
pīrāga pa‐
matne
Madeiras kū‐
ka
Cukura kūka
Šveices kū‐
ka, salda
Rauga kūka
Maza kūciņa Kūkas, ma‐
zas
Krēmkūkas
Kēkss
Eklēri
Biskvītkūka
Mandeļcepu‐
mi
Tortes
Mufini
Konditorejas
izstrādājumi
Kārtainās
mīklas maizī‐
te
Smilšu mī‐
klas cepumi
Pīrāgs
Vaniļas olu
mērce
18
www.aeg.com
Ēdiens
Ēdiens
Sautējums
terīnē, salds
Selerija
Cukīni, šķēlītēs
Rauga mī‐
klas klimpas
Baklažāns
Ēdiena kategorija: Dārzeņi
Ēdiens
Zaļās pupas
Puravu gredzeni
Artišoki
Sēņu šķēlītes
Sparģeļi, zaļie
Zirņi
Sparģeļi, baltie
Pipari
Bietes
Virziņkāposti
Melnā sakne
Brokoļi
Fenhelis
Ziedkopas
Vesels
Spināti, svaigi
Tomāti
6.3 Iespējas
Briseles kāposti
Kolrābju sloksnes
Burkāni
Ziedkāposts
Menu
170°C
Ziedkopas
Options
Vesels
Iespējas
Apraksts
Taimera iestatījumi
Ietver pulksteņa funkciju sarakstu.
Ātrā uzsilšana
Lai samazinātu sakarsēšanas laiku aktivizē‐
tas karsēšanas funkcijas darbības laikā.
Ieslēgts / Izslēgts
Iestatīt + aiziet!
Lai iestatītu funkciju un ieslēgtu to vēlāk. Ti‐
klīdz iestatīts, “Set&Go active” (Iestatīt un
aiziet aktīvs) parādās displejā. Nospiediet
“Sākt”, lai to ieslēgtu. Kad šī funkcija ir aktī‐
va, ziņojums pazūd no displeja un cepeš‐
krāsns sāk darboties. Ņemiet vērā, ka tas ir
pieejams tikai dažām karsēšanas funkcijām
un tad, ja ir iestatīts ilgums/beigu laiks.
6.4 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
LATVIEŠU
19
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Taimera iestatījumi
Pulksteņa funkcija
Lietošana
Taimeris
Automātiski rāda, cik ilgi darbojas funkcija.
Taimeris redzamību var ieslēgt un izslēgt.
Darb. laiks
Lai iestatītu darbības laika ilgumu.1)
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas funkcijas izslēgšanās
laiku. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, kad ies‐
tatīts Darb. laiks. Funkcijas Darb. laiks un
Beigu laiks lietojiet vienlaikus, lai automātiski
ieslēgtu vai izslēgtu ierīci vēlāk zināmā lai‐
kā. 1)
Atgādinājums
Laika atskaites iestatīšanai.1)
Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
Izvēlieties
un iestatiet laiku. Kad laiks būs
beidzies, atskanēs signāls. Piespiediet regu‐
latoru, lai izslēgtu signālu.
Kad cepeškrāsns ir izslēgta, piespiediet regu‐
latoru, lai ieslēgtu šo funkciju.
1) Maksimums 23 h 59 min.
8. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Termozonde
•
•
Gatavošanas laikā Termozonde
jāpaliek ēdienā un kontaktspraudnim
jābūt ligzdā.
Lietojiet ieteiktos pārtikas sensora
temperatūras iestatījumus.
Termozonde mēra temperatūru ēdiena
iekšienē. Kad ēdiens sasniedzis iestatīto
temperatūru, ierīce izslēdzas.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Noderīgi
ieteikumi un padomi".
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
Ierīce aprēķina aptuveno
gatavošanas beigu laiku.
Tas atkarīgs no produktu
daudzuma, iestatītās
cepeškrāsns funkcijas un
temperatūras.
•
•
cepeškrāsns temperatūru (minimālā
120 °C),
pārtikas sensora temperatūru.
UZMANĪBU!
Lietojiet tikai piegādātos
piederumus un oriģinālās
rezerves daļas.
Norādījumi, lai gūtu labākos rezultātus:
• sastāvdaļām jābūt istabas
temperatūrā;
• Termozonde nevar lietot šķidriem
ēdieniem.
Pārtikas kategorijas: gaļa,
putnu gaļa un zivis
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Ievietojiet Termozonde galu gaļas vai
zivs centrā, vislabāk pašā biezākajā
20
www.aeg.com
vietā. Gādājiet, lai vismaz 3/4
Termozonde atrastos ēdienā.
3. Ievietojiet Termozonde
kontaktspraudni ligzdā, kas atrodas
ierīces priekšā.
Displejs rāda: Termozonde.
4. Iestatiet produkta iekšējo
temperatūru.
5. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
Ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
6. Piespiediet regulatoru, lai izslēgtu
signālu.
7. Izņemiet Termozonde
kontaktspraudni no ligzdas un ēdienu
no cepeškrāsns.
BRĪDINĀJUMS!
Kad Termozonde sakarst,
var gūt apdegumus.
Rīkojieties uzmanīgi,
atvienojot to un izņemot no
ēdiena.
Pārtikas kategorija: sautējumi
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Ielieciet sastāvdaļu pusi cepamā
traukā.
3. Ievietojiet Termozonde galu pašā
sautējuma centrā. Cepšanas laikā
Termozonde jābūt stabilam vienā
vietā. Lai to panāktu, lietojiet cietu
sastāvdaļu. Lai nostiprinātu silikona
rokturi, atbalstiet Termozonde uz
cepamā trauka malas. Termozonde
gals nedrīkst pieskarties cepamā
trauka apakšai.
4. Pārklājiet Termozonde ar pārējām
sastāvdaļām.
5. Ievietojiet Termozonde
kontaktspraudni ligzdā, kas atrodas
ierīces priekšā.
Displejs rāda: Termozonde.
6. Iestatiet produkta iekšējo
temperatūru.
7. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
Ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
LATVIEŠU
21
8. Piespiediet regulatoru, lai izslēgtu
signālu.
9. Izņemiet Termozonde
kontaktspraudni no ligzdas un ēdienu
no cepeškrāsns.
BRĪDINĀJUMS!
Kad Termozonde sakarst,
var gūt apdegumus.
Rīkojieties uzmanīgi,
atvienojot to un izņemot no
ēdiena.
Pārtikas sensora
temperatūras maiņa
Pārtikas sensora temperatūru un
cepeškrāsns temperatūru var mainīt
jebkurā brīdī gatavošanas laikā:
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
1. Izvēlieties
displejā.
2. Pagrieziet regulatoru, lai mainītu
temperatūru.
3. Nospiediet, lai apstiprinātu izvēli.
8.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
8.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restots plaukts:
22
www.aeg.com
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
9. PAPILDFUNKCIJAS
9.1 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(st.)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Termozonde,Darb. laiks, Beigu
laiks.
9.2 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
LATVIEŠU
23
10. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
10.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
10.2 Durvju iekšpuse
Durvju iekšpusē atrodama informācija
par:
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par karsēšanas funkcijām,
noteiktiem ēdieniem ieteiktajiem
plauktu līmeņiem un ēdienu
temperatūrām;
10.3 Padomi par cepeškrāsns
īpašajām karsēšanas
funkcijām
Siltuma uzturēšana
Šī funkcija ļauj jums uzturēt ēdienu siltu.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
80 °C.
Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja. Nepārklājiet ēdienu, jo tas
pagarinās atkausēšanas laiku.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
10.4 Tikai tvaicēšana
Atverot cepeškrāsns durvis, kad ir
ieslēgta funkcija, rīkojieties uzmanīgi. Var
izplūst tvaiks.
Sterilizēšana
Šī funkcija ļauj sterilizēt traukus
uzglabāšanai (piem., bērnu pudelītes).
Ievietojiet tīros traukus apgāztus plaukta
centrā pirmā plaukta līmenī.
Piepildiet atvilktni līdz maksimālajam
līmenim un iestatiet laiku uz 40 minūtēm.
Gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot visu veidu
pārtiku, svaigu vai saldētu. Ir iespējams
gatavot, uzsildīt, atkausēt, gatavot, vārot
šķidrumā, blanšēt dārzeņus, gaļu, zivis,
makaronus, rīsus, mannu un olas.
Jūs varat pagatavot maltīti no vairākiem
ēdieniem vienā gatavošanas reizē. Lai
visi ēdieni būtu gatavi vienā laikā, sāciet
ar ilgāk gatavojamo ēdienu, pēc tam
pievienojiet atlikušos ēdienus attiecīgajā
laikā, kā norādīts gatavošanas tabulās
Piemēram: kopējais gatavošanas laiks
ir 40 min. Vispirms, ielieciet Vārīti kar‐
tupeļi, daiviņās, pēc 20 min. pievieno‐
jiet Laša filejas un Brokoļi, ziedkopas
pēc 30 min.
Šķīvju sildīšana
(min.)
Šī funkcija ļauj jums uzsildīt šķīvjus un
traukus pirms ēdiena pasniegšanas.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
70°C.
Vārīti kartupeļi, dai‐
viņās
40
Izvietojiet šķīvjus un ēdienus vienmērīgi
uz restotā plaukta. Izmantojiet pirmo
plaukta līmeni. Kad pagājusi pusi no
uzsildīšanas laika, apmainiet tos vietām.
Laša filejas
20
Brokoļi, ziedkopas
10
24
www.aeg.com
Izmantojiet maksimāli nepieciešamo
ūdens daudzumu, ja gatavojat vairāk
nekā vienu ēdienu vienā reizē.
DĀRZEŅI
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
(min.)
20 - 30
Burkāni
25 - 35
Sparģeļi, baltie
25 - 35
Briseles kāposti
25 - 35
Ziedkāposti, ziedkopas
8 - 10
Brokoļi, ziedkopas, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
10
Nolobīti tomāti
25 - 35
Kolrābji, strēmeles
10 - 15
Spināti, svaigi
25 - 35
Baltās kāršu pupas
10 - 15
Cukini, šķēlītēs
30 - 40
Saldās kukurūzas vālīte
15
Dārzeņi, blanšēti
35 - 45
Melnā sakne
15 - 20
Sēņu šķēlītes
35 - 45
Ziedkāposti, veseli
15 - 20
Paprika, strēmeles
35 - 45
Zaļās pupas
15 - 25
Brokoļi, veseli
40 - 45
15 - 25
Sparģeļi, zaļie
Sarkani vai balti kāposti,
salmiņi
15 - 25
Baklažāni
50 - 60
Artišoki
15 - 25
Ķirbis, kubiciņi
55 - 65
Kaltētas pupas, mērcētas,
ūdens/pupiņu attiecība 2:1
15 - 25
Tomāti
60 - 90
Skābēti kāposti
20 - 25
Pupas, blanšētas
70 - 90
Bietes
20 - 25
Lauka salāti (baldriņi), zied‐
kopas
20 - 25
Virziņkāposti
20 - 30
Selerija, kubiņos
20 - 30
Puravs, ripiņas
20 - 30
Zirņi
20 - 30
Jaunas zirņu pākstis / Čili
pipari
20 - 30
Saldie kartupeļi
20 - 30
Fenhelis
PIEDEVAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
15 - 20
Kuskuss, ūdens/kuskusa at‐
tiecība 1:1
15 - 25
Svaigi Tagliatelle makaroni
LATVIEŠU
PIEDEVAS
AUGĻI
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
20 - 25
Mannas pudiņš, ūdens/
mannas attiecība 3,5:1
20 - 30
Lēcas, sarkanās, ūdens/
lēcu attiecība 1:1
25 - 30
Spaetzle nūdeles
25 - 35
Bulgurs, ūdens/bulgura at‐
tiecība 1:1
25 - 35
Rauga mīklas klimpas
30 - 35
Aromātiskie rīsi, ūdens/rīsu
attiecība 1:1
30 - 40
Vārīti kartupeļi, daiviņās
35 - 45
Maizes klimpa
35 - 45
Kartupeļu klimpas
35 - 45
Rīsi, ūdens/rīsu attiecība
1:1, ūdens un rīsu attiecība
var mainīties atkarībā no rī‐
su veida.
40 - 50
Polenta, šķidruma attiecība
3:1
40 - 55
Rīsu pudiņš, piena/rīsu at‐
tiecība 2,5:1
45 - 55
Kartupeļi ar mizu, vidēja lie‐
luma
55 - 60
Lēcas, brūnās un zaļās,
ūdens/lēcu attiecība 2:1
10 - 15
Ābolu šķēles
10 - 15
Karstas ogas
10 - 20
Šokolādes kausēšana
20 - 25
Augļu kompots
ZIVS
(min.)
(°C)
15 20
Plāna zivs fileja
75 - 80
20 25
Garneles, svaigas
75 - 85
20 30
Divvāku gliemeži
100
20 30
Laša filejas
85
20 30
Forele, 0,25 kg
85
30 40
Garneles, saldētas
75 - 85
40 45
Lašforele, 1 kg
85
25
26
www.aeg.com
GAĻA
OLAS
(min.)
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(°C)
15 20
Cūkgaļas sardelītes
80
20 30
Bavārijas teļa gaļas
desa / Baltā desa
80
20 30
Vīnes desa
80
25 35
Vārīta vistas krūtiņa
90
55 65
Vārīts šķiņķis, 1 kg
99
60 70
Vista, apvārīta, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, apvārīts
90
80 90
Teļa gaļa / Cūkas
mugura, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
(min.)
12 - 13
Olas, vidēji cietas
18 - 21
Olas, cietas
10.5 Funkciju apvienošana:
Grils un ventilators + Tikai
tvaicēšana
Jūs varat kombinēt šīs funkcijas,
gatavojot gaļu, dārzeņus un piedevas
vienā reizē.
1. Iestatiet funkciju: Grils un ventilators
lai ceptu gaļu.
2. Pievienojiet sagatavotos dārzeņus un
piedevas.
3. Pazeminiet cepeškrāsns temperatūru
līdz aptuveni 90 °C. Varat atvērt
cepeškrāsns durvis līdz pirmajai
pozīcijai un turiet tās atvērtas
aptuveni 15 minūtes.
4. Iestatiet funkciju: Tikai tvaicēšana.
Gatavojiet visus ēdienus vienā reizē,
līdz tie gatavi.
OLAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
10 - 11
Olas, mīkstas
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni gaļai un trešo plaukta līmeni – dārzeņiem.
LATVIEŠU
Grils un ventilators
Pirmais solis: gatavojiet gaļu
Tikai tvaicēšana
Otrais solis: pievienojiet dārze‐
ņus
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas
180
cepetis, 1 kg /
Briseles kāposti,
polenta
60 - 70
99
40 - 50
Cūkas cepetis, 1 180
kg / Kartupeļi /
Dārzeņi, mērce
60 - 70
99
30 - 40
Teļa cepetis, 1
180
kg / Rīsi / Dārze‐
ņi
50 - 60
99
30 - 40
10.6 Augsts mitrums
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Cepšanai gatavās
maizītes
200
15 - 20
Cepšanai gatavas
bagetes, 40 - 50 g
200
15 - 20
Maize/bulciņas, 40 60 g
180 200
25 - 35
(°C)
(min.)
Vaniļas olu
mērce / Atvēr‐
tais pīrāgs, ne‐
lielos šķīvjos
90
35 - 45
Ceptas olas
90 - 110
15 - 30
Terīnes
90
40 - 50
Plāna zivs fileja
85
15 - 25
Bieza zivs fileja
90
25 - 35
Mazas zivis,
līdz 0,35 kg
90
20 - 30
Makaronu sacepums 170 190
40 - 50
Zivs, vesela,
līdz 1 kg
90
30 - 40
Lazanja
170 180
45 - 55
Klimpas
120 - 130
40 - 50
Maize, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Kartupeļu sacepums 160 170
50 - 60
10.7 Zems mitrums
Izmantojiet otro plaukta līmeni, ja nav
norādīts citādi.
Cepšanai gatavas
200
saldētas bagetes, 40
- 50 g
25 - 35
Gaļas rulete, jēla,
0,5 kg
30 - 40
180
27
28
www.aeg.com
(°C)
(min.)
180 210
50 - 60
Cūkas mugura, kūpi‐ 160 nāta, 0,6 - 1 kg, jā‐
180
mērcē 2 stundas
60 - 70
Liellopu gaļas cepe‐
tis, 1 kg
180 200
60 - 90
Pīle, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Teļa cepetis, 1 kg
180
80 - 90
Cūkas cepetis, 1 kg
160 180
90 - 100
Zoss, 3 kg, izmanto‐
jiet pirmo plaukta lī‐
meni
170
130 - 170
Vista, 1 kg
10.8 Ēdiena uzsildīšana ar
tvaiku
Izmantojiet otro plaukta pozīciju.
Viena šķīvja ēdieni
(°C)
(min.)
110
10 - 15
(°C)
(min.)
Makaroni
110
10 - 15
Rīsi
110
10 - 15
Klimpas
110
15 - 25
10.9 Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
10.10 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
sies, ir noslāņojusies.
pārāk augsta.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
LATVIEŠU
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Kūka ir pārāk sausa.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
pārāk zema.
peškrāsns temperatūru.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
29
Risinājums
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
pārāk zema.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
10.11 Cepšana vienā līmenī
CEPŠANA FORMĀS
(°C)
(min.)
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
50 - 70
1
Madeiras kūka /
Augļu pīrāgs
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 160
70 - 90
1
Pīrāga pamatne —
smilšu mīkla, ie‐
priekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 30
2
Pīrāga pamatne no biskvītkūkas mī‐
klas
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 170
20 - 25
2
Siera kūka
Augš./apakškar‐
sēšana
170 - 190
60 - 90
1
30
www.aeg.com
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ CEPAMĀS PAPLĀTES
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
(°C)
(min.)
Pītā maize / Kliņ‐
Augš./apakškar‐
ģeris, iepriekšēja
sēšana
uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Augš./apakškar‐
sēšana
160 - 180
50 - 70
2
Rudzu maize:
Augš./apakškar‐
sēšana
vispirms: 230
20
1
pēc tam: 160 180
30 - 60
Krēmkūkas / Eklēri Augš./apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 35
3
Rulete,
Augš./apakškar‐
sēšana
180 - 200
10 - 20
3
Kūka ar drupačām
virspusē, iepriek‐
šēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 40
3
Sviesta mandeļu
kūka / Saldās kū‐
kas
Augš./apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 30
3
Atvērtie augļu pīrā‐ Augš./apakškar‐
gi, iepriekšēja uz‐
sēšana
sildīšana nav ne‐
pieciešama
180
35 - 55
3
Rauga kūkas ar
smalku garnējumu
(piem., biezpienu,
krēmu, olu vaniļas
krēmu)
160 - 180
40 - 60
3
Augš./apakškar‐
sēšana
LATVIEŠU
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīkla / Biskvītkū‐ Karsēšana ar ventila‐
kas mīkla
toru
150 - 160
15 - 25
Bezē
Karsēšana ar ventila‐
toru
80 - 100
120 - 150
Mandeļcepumi
Karsēšana ar ventila‐
toru
100 - 120
30 - 50
Cepumi no rauga mīklas Karsēšana ar ventila‐
toru
150 - 160
20 - 40
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar ventila‐
toru
170 - 180
20 - 30
Maizīte, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./apakškarsēšana 190 - 210
10 - 25
10.12 Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
Augš./apakškarsēšana
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Augš./apakškarsēšana
180 - 200
25 - 40
Dārzeņu sacepums, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Grils un ventilators
170 - 190
15 - 35
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
15 - 30
Piena rīsi
Augš./apakškarsēšana
180 - 200
40 - 60
Zivju sacepumi
Augš./apakškarsēšana
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
30 - 60
31
32
www.aeg.com
10.13 Cepšana daudzos
līmeņos
BISKVĪTI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ
CEPAMĀS PAPLĀTES
(°C)
(min.)
Krēmkūkas / Eklēri, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
160 180
25 - 45
Sausa drupaču kūka
150 160
30 - 45
(°C)
(min.)
Cepumi no rauga mī‐
klas
160 170
30 - 60
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
170 180
30 - 50
Maizīte
180
20 - 30
10.14 Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
BISKVĪTI
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi
150 160
20 - 40
Bezē
80 100
130 170
Mandeļcepumi
100 120
40 - 80
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
10.15 Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPS
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
Augš./apakš‐
karsēšana
(°C)
(min.)
230
120 - 150
LATVIEŠU
LIELLOPS
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, pusjēls,
iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Grils un ventila‐ 190 - 200
tors
5-6
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, vidēji
izcepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Grils un ventila‐ 180 - 190
tors
6-8
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, labi iz‐
cepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Grils un ventila‐ 170 - 180
tors
8 - 10
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Grils un ventilators.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
150 - 170
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 190
30 - 60
Viltotais zaķis
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
33
34
www.aeg.com
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Grils un ventilators.
(kg)
(°C)
(min.)
Teļa cepetis
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Grils un ventilators.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra ce‐
petis
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
BRIEŽA GAĻA
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa
kāja, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
1
Grils un ventila‐
tors
180 - 200
35 - 55
Brieža mugura
1,5 - 2
Augš./apakškar‐ 180 - 200
sēšana
60 - 90
Brieža gurns
1,5 - 2
Augš./apakškar‐ 180 - 200
sēšana
60 - 90
LATVIEŠU
MĀJPUTNI
Izmantojiet funkciju: Grils un ventilators.
(kg)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, gabali
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5
190 - 210
40 - 50
Vista, broileris
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
ZIVS
(kg)
Zivs, vesela
1 - 1,5
Grils un ventila‐
tors
10.16 Maizes Cepšana
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
MAIZE
(°C)
(min.)
Baltmaize
170 - 190
40 - 60
Bagete
200 - 220
35 - 45
Brioši
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
35
36
www.aeg.com
MAIZE
(°C)
(min.)
Rudzu maize
170 - 190
50 - 70
Rupja maluma miltu maize
170 - 190
50 - 70
Pilngraudu maize
170 - 190
40 - 60
Maize/bulciņas
190 - 210
20 - 35
10.17 Kraukšķīga cepšana ar Ventilatora karsēšana + apakš.
PICA
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Tortes
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spinātu pīrāgs no
smilšu mīklas
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Šveices ābo‐
lu pīrāgs
170 - 190
45 - 55
Pārklāta ābolu kūka
150 - 170
50 - 60
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Pica ar plānu garozu, lietojiet
cepamo pannu
(°C)
(min.)
210 - 230
15 - 25
LATVIEŠU
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Pica ar biezu garozu
180 - 200
20 - 30
Neraudzēta maize
210 - 230
10 - 20
Atvērtais kārtainās mīklas pī‐
rāgs
160 - 180
45 - 55
Pīrāgs ar sieru un šķiņķi vai
šokolādi un ogām
210 - 230
15 - 25
Pelmeņi
180 - 200
15 - 25
Dārzeņu pīrāgs
160 - 180
50 - 60
10.18 Grils
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
GRILS
(°C)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Liellopu gaļas cepetis 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu fileja
230
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Zivs, vesela, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
37
38
www.aeg.com
10.19 Lēnā gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tas neattiecas uz: putnu
gaļu, taukainiem cūkas cepešiem,
sautētu gaļu. Termozonde temperatūrai
ir jābūt ne augstākai par 65 °C.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Lietojiet Termozonde.
4. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80°C līdz 150°C.
Noklusējums ir 90°C. Iestatiet
Termozonde temperatūru.
5. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru
līdz 80 °C.
Iestatiet temperatūru uz 120 °C.
(kg)
(min.)
Steiks
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Liellopu gaļas fileja
1 - 1,5
90 - 150
3
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1,5
120 - 150
1
Teļa cepetis
1 - 1,5
120 - 150
1
10.20 Apakš. + grils + ventilators
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
Pica American, saldēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, saldētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
190 - 210
15 - 25
3
Kartupeļi frī, biezi
190 - 210
20 - 30
3
Kroketes / Kroketes
190 - 210
20 - 40
3
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Cannelloni, svaigi
170 - 190
35 - 45
2
LATVIEŠU
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Lazanja / Cannelloni, saldēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistu spārniņi
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
KAULIŅAUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Persiki / Cido‐ 35 - 45
nijas / Plūmes
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
MĪKSTI AUGĻI
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
10 - 15
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Kolrābis / Zir‐ 50 - 60
ņi / Sparģeļi
15 - 20
39
40
www.aeg.com
10.22 Žāvēšana - Karsēšana
ar ventilatoru
DĀRZEŅI
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
(°C)
(st.)
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
AUGĻI
DĀRZEŅI
(st.)
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Plūmes
8 - 10
Pipari
60 - 70
5-6
Aprikozes
8 - 10
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Ābolu šķēles
6-8
Bumbieri
6-9
10.23 Termozonde
LIELLOPS
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Pusjēls
Vidēji
Labi pagatavots
Liellopu gaļas cepetis
45
60
70
Fileja
45
60
70
LIELLOPS
Viltotais zaķis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
CŪKGAĻA
Šķiņķis / Cepetis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
84
88
LATVIEŠU
CŪKGAĻA
Muguras karbonāde / Cūkas mugu‐
ra, kūpināta / Cūkas mugura, apvā‐
rīta
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
75
78
82
TEĻA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Teļa cepetis
75
80
85
Teļa locītava
85
88
90
AITAS / JĒRA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Jēra kāja
80
85
88
Jēra mugura
75
80
85
Jēra cepetis / Jēra kāja
65
70
75
BRIEŽA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Zaķa mugura / Brieža mugura
65
70
75
Zaķa kāja / Zaķis, vesels / Brieža
kāja
70
75
80
MĀJPUTNI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
Pīle, vesela / puse / Tītars, vesels /
75
krūtiņa
80
85
Pīle, krūtiņa
65
70
Vista
60
41
42
www.aeg.com
ZIVS (LASIS, FORELE,
ZANDARTS)
Zivs, vesela / liela / tvaicēta / Zivs,
vesela / liela / cepta
SAUTĒJUMI – IEPRIEKŠ
NOVĀRĪTI DĀRZEŅI
Cukīni sautējums / Brokoļu sautē‐
jums / Fenheļa sautējums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
60
64
68
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – PIKANTI
Cannelloni / Lazanja / Makaronu
sacepums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – SALDI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Baltmaizes sautējums ar / bez aug‐
ļiem / Rīsu putras sautējums ar /
80
bez augļiem / Saldais nūdeļu sau‐
tējums
10.24 Ventil. kars. ar mitrumu
- ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un
neatstarojošas formas un traukus. Tiem
Picas panna
Cepamais trauks
Vidēji
Vairāk
85
90
ir labāka siltuma absorbēšanas spēja
nekā gaišas krāsas un atstarojošiem
traukiem.
Ramekini
Pīrāga pamatnes
forma
LATVIEŠU
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
43
Keramika
8 cm diametrs, Tumšs, neatstarojošs
5 cm aug‐
28 cm diametrs
stums
10.25 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet
laikus, kas uzskaitīti tabulā.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
200 - 220
45 - 55
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu (apaļais
kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
10.26 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC
60350.
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Karsēšana ar venti‐
latoru
140 - 150
35 - 50
2
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augš./apakškarsē‐
šana
160
35 - 50
2
44
www.aeg.com
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar venti‐
latoru
160
60 - 90
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./apakškarsē‐
šana
180
70 - 90
1
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
25 - 40
Smilšu mīkla / Konditore‐
Augš./apakškarsēšana
jas izstrādājumi, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
160
20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150
20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Augš./apakškarsēšana
170
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditore‐
jas izstrādājumi
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
Smilšu mīkla / Kondi‐
torejas izstrādājumi
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
140
25 - 45
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
1/4
1/3/5
LATVIEŠU
45
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
Mazas kūciņas, 20
paplātē, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
150
23 - 40
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
1/4
-
GRILS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
(min.)
Grauzdiņš
Grils
Liellopa steiks, gatavošanas Grils
laika vidū apgrieziet
10.27 Informācija pārbaudes
iestādēm
1-3
5
24 - 30
4
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350.
Funkcijas pārbaudes: Tikai tvaicēšana.
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
Tvertne
(Gastro‐
norm)
(g)
1 x 2/3perfo‐
rēts
300
(min.)
3
13 - 15
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
46
www.aeg.com
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
Tvertne
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
2 x 2/3 perfo‐
rēts
2 x 300
2 un 4
13 - 15
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
1 x 2/3perfo‐
rēts
maks.
3
15-18
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
2 x 1500
2 un 4
Līdz tem‐
peratūra
aukstākajā
vietā sas‐
niedz 85
°C.
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
Zirnīši, saldēti 2 x 2/3 perfo‐
rēts
(min.)
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila
paplātei.
Lietošana ik‐
dienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas
reizes.
LATVIEŠU
47
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem no‐
žūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzek‐
li; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
Piederumi
11.2 Kā izņemt: plaukta balsti
Pirms apkopes darbu veikšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir
atdzisusi. Pretējā gadījumā iespējams
gūt apdegumus.
Lai tīrītu ierīci, izņemiet plauktu balstus.
1. Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu,
izceliet tos no priekšējā fiksatora.
1
3
2
2. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
3. Izvelciet balstus no aizmugurējā
fiksatora.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
11.3 Tīrīšana ar tvaiku
Notīriet pēc iespējas vairāk netīrumu
manuāli.
Izņemiet piederumus un plauktu balstu,
lai notīrītu sānu sienas.
Tvaika tīrīšanas funkcijas palīdz tīrīt
cepeškrāsns iekšpusi ar tvaiku.
Pirms tīrīšanas procedūras sākšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir auksta.
Kad tvaika tīrīšanas funkcija darbojas,
lampa ir izslēgta.
1. Piepildiet ūdens atvilktni ar ūdeni līdz
maksimālajam līmenim (aptuveni 950
ml), līdz atskan signāls vai displejā
tiek parādīts ziņojums.
2. Izvēlieties izvēlnē tvaika tīrīšanas
funkciju: Tīrīšana.
Tīrīšana ar tvaiku - funkcijas darbība
ilgst aptuveni 30 minūtes.
a) Ieslēdziet funkciju.
b) Kad programma būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
c) Nospiest regulatoru, lai izslēgtu
signālu.
Tvaika tīrīšana Plus - funkcijas
darbība ilgst aptuveni 75 minūtes.
a) Vienmērīgi uzsmidziniet
piemērotu tīrīšanas līdzekli uz
emaljas un tērauda daļām
cepeškrāsns iekšpusē.
b) Ieslēdziet funkciju.
Pirmā programmas daļa beidzas
pēc aptuveni 50 minūtēm.
c) Izslaukiet cepeškrāsns iekšpusi
ar neabrazīvu sūkli. Varat
izmantot siltu ūdeni vai
cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
d) Sāk darboties pēdējā procedūras
daļa. Šī stadija ilgst aptuveni 25
minūtes.
3. Izslaukiet cepeškrāsns iekšpusi ar
neabrazīvu sūkli. Varat izmantot siltu
ūdeni.
Pēc tīrīšanas atstājiet cepeškrāsns durvis
atvērtas apmēram 1 stundu. Uzgaidiet,
līdz cepeškrāsns ir izžuvusi. Lai
paātrinātu izžūšanu, jūs varat karsēt
cepeškrāsni ar karstu gaisu pie 150 °C
temperatūras apmēram 15 minūtes. Jūs
varat iegūt maksimālus tīrīšanas
funkcijas rezultātus, ja jūs manuāli iztīrāt
cepeškrāsni uzreiz pēc funkcijas beigām.
11.4 Tīrīšanas atgādinājums
Tīrīšana ir nepieciešama, kad parādās
atgādinājums. Izmantojiet funkciju Tvaika
tīrīšana Plus.
11.5 Tvaika ģeneratora
sistēma - Atkaļķošana
Ja tvaika ģenerators darbojas, iekšpusē
uzkrājas kaļķakmens (sakarā ar kalcija
saturu ūdenī). Tas var negatīvi ietekmēt
tvaika kvalitāti, tvaika ģeneratora
48
www.aeg.com
veiktspēju un ēdiena kvalitāti. Lai
novērstu kaļķakmens uzkrāšanos, iztīriet
tvaika ģeneratora sistēmu.
Izņemiet visus piederumus.
Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana.
Lietotāja saskarne sniegs norādījumus
par procedūru.
Pilna procedūra ilgst aptuveni 2 stundas.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
1. Pārbaudiet, vai ūdens atvilktne ir
tukša.
.
2. Nospiediet
3. Novietojiet grilu/cepešpannu pirmajā
cepšanas līmenī.
4. Nospiediet grozāmo regulatoru.
5. Ielejiet ūdens atvilktnē 250 ml
atkaļķošanas līdzekļa.
6. Uzpildiet atlikušo ūdens atvilktnes
daļu ar ūdeni līdz maksimālajam
līmenim, līdz atskan signāls vai
displejā tiek parādīts ziņojums.
7. Nospiediet grozāmo regulatoru.
Tas aktivizē pirmo procedūras daļu:
Atkaļķošana.
Šī daļa ilgst aptuveni 1
stundu un 40 minūtes.
8. Iztukšojiet cepamo pannu pēc šis
pirmās daļas beigām un atkal
ievietojiet to pirmā plaukta pozīcijā.
9. Nospiediet grozāmo regulatoru.
10. Piepildiet ūdens atvilktni ar svaigu
ūdeni līdz maksimālajam līmenim,
līdz atskan signāls vai displejā tiek
parādīts ziņojums.
.
11. Nospiediet
Tas aktivizē otro procedūras daļu:
Atkaļķošana. Tas izskalos tvaika
ģeneratoru.
Šī daļa ilgst aptuveni 35
minūtes.
Pēc procedūras beigām izņemiet grilu/
cepamo paplāti.
Ja funkcija: Atkaļķošana
netiek veikta pareizi, displejā
būs redzams paziņojums,
kura tiks teikts to atkārtot.
Ja cepeškrāsns ir mitra un slapja,
noslaukiet to ar mitru drānu. Ļaujiet
cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot atvērtas
durvis.
11.6 Atkaļķošanas
atgādinājums
Pastāv divi atkaļķošanas atgādinājumi,
kas atgādina, ka jums jāiedarbina
funkcija: Atkaļķošana.
Maigais atgādinājums atgādina un
iesaka jums veiks atkaļķošanas ciklu.
Stiprais atgādinājums uzliek jums par
pienākumu veikt atkaļķošanu.
Ja jūs neveicat ierīces
atkaļķošanu, kad darbojas
stiprais atgādinājums, jūs
nevarat lietot tvaika
funkcijas.
Atkaļķošanas atgādinājumu
nevar izslēgt.
11.7 Tvaika ģeneratora
sistēma - Skalošana
Izņemiet visus piederumus.
Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana.
Lietotāja saskarne sniegs norādījumus
par procedūru.
Funkcijas darbība ilgst aptuveni 30
minūtes.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
1. Novietojiet cepamo paplāti pirmajā
plaukta līmenī.
2. Piepildiet ūdens atvilktni ar svaigu
ūdeni līdz maksimālajam līmenim,
līdz atskan akustiskais signāls vai
displejā tiek parādīts ziņojums.
3. Nospiediet
.
Pēc procedūras beigām izņemiet
cepamo paplāti.
11.8 Tvertnes iztukšošana
Izņemiet visus piederumus.
Tīrīšanas funkcija nolej atlikušo ūdeni no
ūdens atvilktnes. Izmantojiet funkciju pēc
tvaika gatavošanas funkcijas.
Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana.
Lietotāja saskarne sniegs norādījumus
par procedūru.
LATVIEŠU
49
Funkcijas darbība ilgst aptuveni 6
minūtes.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
2
Novietojiet cepamo paplāti pirmajā
plaukta līmenī.
Pēc procedūras beigām izņemiet
cepamo paplāti.
B
11.9 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Durvis un iekšējo stikla paneli var
noņemt, lai tos notīrītu. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Durvis ir smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
1
UZMANĪBU!
Apejoties ar stiklu ar spēku,
it īpaši spiežot uz priekšējā
paneļa malām, stikls var
saplīst.
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
A
A
3. Aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas aptuveni 45° leņķī.
9. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka stikli ir
ievietoti pareizi, pretējā
gadījumā durvju virsma var
pārkarst.
45°
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns
nedaudz uz augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
11.10 Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes
apakšā audumu.
50
www.aeg.com
Augšējā lampa
5. Uzlieciet stikla pārsegu.
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
Sānu lampa
2. Noņemiet metāla gredzenu un
notīriet stikla apvalku.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzstādiet metāla gredzenu uz stikla
apvalka.
1. Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās
puses plaukta balstu.
2. Lai noņemtu apvalku, izmantojiet 20.
izmēra krustiņa skrūvgriezi.
3. Noņemiet un notīriet metāla vāciņu
un blīvi.
4. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
5. Uzstādiet metāla vāciņu un blīvi.
Pievelciet skrūves.
6. Uzstādiet kreisās puses plaukta
balstu.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐ Skatiet sadaļu "Automātiskā
tīva.
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Displejā redzams lūgums
iestatīt Valoda.
Elektroenerģijas padeves
pārtraukums bija ilgāk par 3
dienām.
Skatiet sadaļu "Pirms pirmās
izmantošanas".
LATVIEŠU
51
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Displejā redzams lūgums
iestatīt Valoda.
Ieslēgts demo režīms.
Demo režīma izslēgšana: Iz‐
vēlne / Pamata iestatījumi /
DEMO. Aktivizēšanas /
deaktivēšanas kods: 2468.
Displejā parādās F111.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Atkaļķošanas process tiek
pārtraukts tā darbības laikā.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atkārtojiet to.
Atkaļķošanas process tiek
pārtraukts tā darbības laikā.
Funkciju pārtrauca pats lieto‐ Atkārtojiet to.
tājs.
Pēc atkaļķošanas procesa
Jūs nepiepildījāt ūdens at‐
grilā/cepešpannā nav ūdens. vilktni līdz maksimālajam lī‐
menim.
Pārliecinieties, ka atkaļķoša‐
nas līdzeklis/ūdens ir ūdens
atvilktnē.
Atkārtojiet to.
Pēc atkaļķošanas cikla ce‐
peškrāsns tilpnes apakšā ir
netīrs ūdens.
Grils/cepešpanna atrodas
nepareizajā plaukta līmenī.
Savāciet ūdens atliekas un
atkaļķošanas līdzekli cepeš‐
krāsns apakšā. Novietojiet
grilu/cepešpannu pirmajā
cepšanas līmenī.
Tīrīšanas funkcija tiek pār‐
traukta tās darbības laikā.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atkārtojiet to.
Tīrīšanas funkcija tiek pār‐
traukta tās darbības laikā.
Funkciju pārtrauca pats lieto‐ Atkārtojiet to.
tājs.
Tīrīšanas funkcijas darbības
beigās cepeškrāsns tilpnes
apakšā ir pārāk daudz
ūdens.
Jūs izsmidzinājāt pārāk
daudz mazgāšanas līdzekļa
ierīces iekšpusē pirms tīrīša‐
nas cikla aktivizēšanas.
Pārklājiet visu cepeškrāsns
tilpnes iekšpusi ar plānu
mazgāšanas līdzekļa kārtu.
Vienmērīgi izsmidziniet maz‐
gāšanas līdzekli.
52
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Tvaika tīrīšanas funkcijas sā‐ Atkārtojiet ciklu. Palaidiet ci‐
kotnējā temperatūra cepeš‐ klu, kad ierīce ir auksta.
krāsns iekšpusē bija pārāk
augsta.
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Jūs neizņēmāt sānu režģus, Izņemiet sānu režģus no ierī‐
pirms tīrīšanas procesa sāk‐ ces un atkārtojiet funkciju.
šanas. Tie var novadīt siltu‐
mu uz cepeškrāsns sienām
un mazināt tīrīšanas efektivi‐
tāti.
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Jūs neizņēmāt piederumus
Izņemiet piederumus no ierī‐
no ierīces, pirms tīrīšanas
ces un atkārtojiet funkciju.
procesa sākšanas. Tie var
negatīvi ietekmēt tvaika ciklu
un mazināt tā efektivitāti.
12.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Risinājums
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE
13.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Energoefektivitātes indekss
81.0
Energoefektivitātes klase
A+
LATVIEŠU
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais
režīms
53
1.09 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu venti‐ 0.68 kWh/ciklā
lācijas režīms
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
70 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A un B
pielikumiem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, ce‐
peškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
13.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
54
www.aeg.com
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
55
867336171-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising