AEG | BSK882320M | User manual | Aeg BSK882320M Instrukcja obsługi

Aeg BSK882320M Instrukcja obsługi
BSE882320M
BSK882320M
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Piekarnik parowy
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................8
4. OBSŁUGA URZĄDZENIA.....................................................................................9
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 10
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................11
7. FUNKCJE ZEGARA............................................................................................21
8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW......................................................................21
9. DODATKOWE FUNKCJE................................................................................... 24
10. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................25
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 47
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................52
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................54
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
3
4
www.aeg.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Meble przeznaczone do zabudowy
urządzenia muszą spełniać wymogi
dotyczące odporności zawarte w
normie DIN 68930.
Minimalna wysokość
szafki (minimalna wy‐
sokość szafki pod
blatem)
600 (600) mm
Szerokość szafki
550 mm
Głębokość szafki
605 (580) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
549 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
548 mm
Głębokość urządze‐
nia
567 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
546 mm
Głębokość z otwarty‐
mi drzwiami
1017 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyjne‐
go. Otwór umiejsco‐
wiony w tylnej dolnej
części szafki
550 x 20 mm
Długość przewodu
zasilającego Przewód
jest umiejscowiony w
prawym tylnym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4 x 12 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
•
7
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy) przy użyciu detergentów.
2.5 Pieczenie parowe
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie oparzeniem i
uszkodzeniem urządzenia.
•
Wydostająca się para może wywołać
poparzenia:
– Gdy funkcja jest włączona, należy
zachować ostrożność przy
otwieraniu drzwi urządzenia.
Może dojść do uwolnienia pary.
– Po zakończeniu pieczenia
parowego otworzyć drzwi z
zachowaniem ostrożności.
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.7 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
8
www.aeg.com
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Szuflada na wodę
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Wylot rurki układu odkamieniania
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
9
3.2 Akcesoria
Głęboka blacha
Ruszt
Do ustawiania naczyń, foremek do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Termosonda
Blacha do pieczenia ciasta
Do pieczenia ciast i ciastek.
Do pomiaru temperatury wewnątrz
produktu.
POLSKI
Ułatwiają wkładanie i wyjmowanie
rusztów i blach.
Prowadnice teleskopowe
4. OBSŁUGA URZĄDZENIA
4.1 Panel sterowania
1
2
3
4
5
Funkcja
Uwaga
1
Wł./Wył.
Włączanie i wyłączanie urządzenia.
2
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia urządzenia.
Służy do regulacji ustawień i poruszania się po menu.
3
Pokrętło
Nacisnąć
, aby włączyć urządzenie.
Nacisnąć i przytrzymać pokrętło, aby włączyć ekran ustawień.
Nacisnąć pokrętło i obracać nim, aby przeglądać menu.
Przytrzymać i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić ustawienie
lub przejść do wybranego podmenu.
Aby powrócić do poprzedniego menu, należy znaleźć opcję
Powrót na liście menu lub potwierdzić wybrane ustawienie.
4
Umożliwia włączenie wybranej funkcji.
5
Umożliwia wyłączenie wybranej funkcji.
4.2 Wyświetlacz
Po włączeniu urządzenia na
wyświetlaczu pojawia się tryb funkcji
pieczenia.
150°C
14:05
9
10
www.aeg.com
Wyświetlacz z maksymalną liczbą
ustawionych funkcji:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
A.
B.
C.
D.
E.
Przypomnienie
Stoper
Funkcja pieczenia i temperatura
Opcje lub aktualna godzina
Czas trwania i czas zakończenia
działania funkcji lub Termosonda
F. Menu
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
Wymagane jest ustawienie takich
parametrów, jak język, Jasność
wyświetlacza, Twardość wody oraz
Aktualna godzina.
5.3 Ustawianie twardości
wody
Po podłączeniu piekarnika do gniazda
zasilania należy ustawić twardość wody.
W poniższej tabeli znajduje się
zestawienie zakresów twardości wody
(dH) z odpowiadającą im zawartością
wapnia oraz jakością wody.
5.2 Pierwsze podłączenie
Po pierwszym podłączeniu po upływie 7
sekund pojawi się informacja o wersji
oprogramowania.
Twardość wody
Zawartość wapnia
(mmol/l)
Zawartość wapnia
(mg/l)
Klasyfikacja
wody
Klasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Miękka
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Średnio twar‐
da
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Twarda
4
ponad 21
ponad 3,8
ponad 150
Bardzo twar‐
da
Jeśli twardość wody przekracza wartości
podane w tabeli, należy napełniać
szufladę wodą butelkowaną.
1. Wziąć 4-kolorowy pasek dołączony
do zestawu do gotowania na parze w
piekarniku.
2. Zanurzyć wszystkie strefy
reagowania paska w wodzie na około
1 sekundę.
POLSKI
Nie umieszczać paska pod bieżącą
wodą.
3. Wstrząsnąć paskiem, aby pozbyć się
nadmiaru wody.
4. Odczekać 1 minutę i sprawdzić
twardość wody w poniższej tabeli.
Kolory stref reagowania będą się w
dalszym ciągu zmieniać. Nie
sprawdzać twardości później niż 1
minutę po wykonaniu testu.
5. Ustawić twardość wody: menu:
Ustawienia podstawowe.
Pasek testowy
Pasek testowy
11
Twardość wody
2
3
4
Twardość wody można zmienić w menu:
Ustawienia podstawowe / Konfiguracja /
Twardość wody.
Twardość wody
1
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Funkcje Pieczenia
Włączanie i wyłączanie funkcji pieczenia.
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło.
Ostatnio używana funkcja będzie
podkreślona.
3. Nacisnąć pokrętło, aby przejść do
podmenu, a następnie obrócić je, aby
wybrać funkcję pieczenia.
4. Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.
5. Ustawić temperaturę i potwierdzić.
przed rozpoczęciem lub w trakcie
procesu pieczenia. W ramach
niektórych funkcji wyświetlana jest
sekwencja okien podręcznych.
Nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić
następne okno podręczne. Po
ostatnim potwierdzeniu następuje
uruchomienie funkcji.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć
.
W niektórych funkcjach
piekarnika oświetlenie może
wyłączyć się automatycznie
w temperaturze poniżej
60°C.
6. Nacisnąć
. Termosonda
można podłączyć w dowolnej chwili
Funkcje pieczenia: Specjalne
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Termoobieg (niska
temp.)
Do przyrządzania delikatnych, soczystych piecze‐
ni.
Podtrzymywanie temp.
Do utrzymywania temperatury potraw.
12
www.aeg.com
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Podgrzewanie talerzy
Do podgrzewania talerzy przed podaniem na stół.
Pasteryzowanie
Do pasteryzowania przetworów z warzyw (np. pi‐
kli).
Osuszanie
Do suszenia krojonych owoców, warzyw i grzy‐
bów.
Rozmrażanie
Do rozmrażania produktów (warzyw i owoców).
Czas rozmrażania uzależniony jest od ilości i gru‐
bości mrożonej potrawy.
Zapiekanki
Do przyrządzania potraw, jak lasagne lub dania
ziemniaczane. Do przyrządzania zapiekanek i
przyrumieniania.
Funkcje pieczenia: Standardowe
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Termoobieg
Do jednoczesnego pieczenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia żywności.Ustawić temperatu‐
rę o 20-40°C niższą niż dla funkcji: Górna/dolna
grzałka.
Termoobieg + dolna
grzałka
Do pieczenia na jednym poziomie dań wymagają‐
cych intensywnego przyrumienienia i kruchego
spodu. Ustawić temperaturę o 20-40°C niższą niż
dla funkcji: Górna/dolna grzałka.
Górna/dolna grzałka
Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym pozio‐
mie.
Dolna grzałka + grill +
termoobieg
Do przyrządzania produktów gotowych (np. frytek,
pieczonych ziemniaków w ćwiartkach, sajgonek
itp.), tak aby nadać im chrupkość.
Grill
Do grillowania płaskich potraw i opiekania chleba.
Grill + termoobieg
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub dro‐
biu z kością na jednym poziomie. Do przyrządza‐
nia zapiekanek i przyrumieniania.
Grzałka dolna
Do pieczenia ciast na kruchym spodzie oraz do
pasteryzowania żywności.
POLSKI
Funkcja pieczenia
Termoobieg wilgotny
13
Zastosowanie
Funkcja zapewnia oszczędność energii podczas
pieczenia. Wskazówki dotyczące pieczenia –
patrz rozdział „Wskazówki i porady”, Termoobieg
wilgotny. Drzwi piekarnika powinny być zamknięte
podczas pieczenia, tak aby działanie funkcji nie
było zakłócane, a piekarnik działał z najwyższą
możliwą wydajnością energetyczną. Podczas uży‐
wania tej funkcji temperatura w komorze może się
różnić od temperatury ustawionej. Wykorzystywa‐
ne jest ciepło resztkowe.Można zmniejszyć moc
grzania. Ogólne zalecenia dotyczące oszczędza‐
nia energii znajdują się w rozdziale „Wydajność
energetyczna”, Oszczędzanie energii. Funkcji tej
użyto do zapewnienia zgodności z klasą energe‐
tyczną urządzenia zgodnie z normą EN 60350-1.
Podczas korzystania z tej funkcji oświetlenie wyłą‐
cza się automatycznie po 30 sekundach.
Funkcje pieczenia: Parowe
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Gotowanie na parze
Do gotowania na parze warzyw, przystawek i ryb.
Duża wilgotność
Funkcja jest przeznaczona do pieczenia delikat‐
nych potraw, jak sosy, placki, terriny i ryby.
Mała wilgotność
Funkcja jest przeznaczona do pieczenia mięsa,
drobiu, potraw z piekarnika i zapiekanek. Dzięki
połączeniu pary i temperatury mięso jest delikat‐
ne, soczyste oraz chrupiące na zewnątrz.
Regeneracja
Odgrzewanie potraw przy użyciu pary zapobiega
wysychaniu powierzchni. Ciepło rozprowadzane
jest delikatnie i równomiernie, dzięki czemu smak
i aromat potraw są takie same jak potraw świeżo
przyrządzonych. Tej funkcji można użyć do od‐
grzewania potraw bezpośrednio na talerzu. Jed‐
nocześnie można odgrzewać potrawy na więcej
niż jednym talerzu, na różnych poziomach.
Pieczenie chleba
Tej funkcji można użyć do wypieku chleba i bułek,
dzięki czemu zyskają chrupiącą skórkę i kolor jak
pieczywo z profesjonalnej piekarni.
Wyrastanie ciasta
Do przyspieszenia wyrastania ciasta drożdżowe‐
go. Zapobiega wysychaniu powierzchni ciasta i
zapewnia jego elastyczność.
14
www.aeg.com
Pieczenie parowe
Pokrywa szuflady na wodę znajduje się
w panelu sterowania.
OSTRZEŻENIE!
Używać tylko zimnej wody z
kranu. Nie używać wody
filtrowanej
(demineralizowanej) ani
destylowanej. Nie używać
innych cieczy. Nie wlewać
do szuflady na wodę
łatwopalnych cieczy ani
cieczy zawierających
alkohol.
1. Nacisnąć pokrywę szuflady na wodę,
aby ją otworzyć.
2. Napełnić szufladę na wodę zimną
wodą do maksymalnego poziomu
(około 950 ml), aż rozlegnie się
sygnał dźwiękowy lub pojawi się
komunikat na wyświetlaczu. Tyle
wody wystarcza na około 50 minut.
Nie przekraczać maksymalnej
pojemności szuflady na wodę.
Występuje zagrożenie wyciekiem,
przelaniem wody lub uszkodzeniem
mebli.
3. Wsunąć szufladę na wodę do
pierwotnego położenia.
4. Włączyć piekarnik.
5. Ustawić funkcję pieczenia parowego i
temperaturę.
6. Jeśli to konieczne, ustawić funkcję:
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Gdy woda w szufladzie kończy się,
rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby
kontynuować pieczenie parowe,
należy uzupełnić szufladę na wodę
według powyższego opisu.
Po upływie czasu pieczenia rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć piekarnik.
8. Opróżniać szufladę na wodę po
każdym pieczeniu parowym.
Patrz funkcja czyszczenia:
Opróżnianie zbiornika.
UWAGA!
Piekarnik jest gorący.
Występuje ryzyko
poparzenia.
9. Podczas korzystania z funkcji
Pieczenie parowe na dnie komory
może skraplać się woda. Należy
osuszyć komorę, gdy piekarnik
ostygnie.
Drzwi piekarnika pozostawić w pełni
otwarte, aby umożliwić jego wyschnięcie.
W celu przyspieszenia schnięcia można
zamknąć drzwi i nagrzać piekarnik,
korzystając z funkcji: Termoobieg
(temperatura 150°C przez około 15
minut).
6.2 Menu – informacje ogólne
lub Czas zakończenia
.
Czas
Para pojawi się po około 2 minutach.
Gdy piekarnik osiągnie ustawioną
Menu
170°C
Menu
Pozycja menu
Zastosowanie
Gotowanie wspomagane
Zawiera listę programów automatycznych.
Czyszczenie
Zawiera listę programów czyszczenia.
Ustawienia podstawowe
Służy do konfiguracji urządzenia.
Options
POLSKI
15
Podmenu opcji: Czyszczenie
Podmenu
Opis
Czyszczenie parowe
Procedura czyszczenia lekkiego zabrudzenia urządze‐
nia, gdy zanieczyszczenia nie są wielokrotnie zapie‐
czone.
Czyszczenie parowe plus
Procedura czyszczenia trudnych do usunięcia zabru‐
dzeń z wykorzystaniem środka do czyszczenia piekar‐
ników.
Odkamienianie
Procedura czyszczenia obwodu generatora pary z po‐
zostałości kamienia.
Płukanie
Procedura czyszczenia obwodu generatora pary po re‐
gularnym korzystaniu z funkcji parowych.
Opróżnianie zbiornika
Procedura usuwania pozostałości wody z szuflady na
wodę po użyciu funkcji parowych.
Podmenu opcji: Ustawienia podstawowe
Podmenu
Opis
Blokada uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest aktywna, nie
można przypadkowo włączyć piekarnika. Funkcję moż‐
na włączyć i wyłączyć w menu Ustawienia podstawowe.
Gdy funkcja jest włączona, po uruchomieniu piekarnika
na wyświetlaczu pojawia się Blokada uruchomienia.
Aby korzystać z piekarnika, wybrać pokrętłem litery ko‐
du w kolejności: A B C.
Szybkie nagrzewanie
Skrócenie czasu nagrzewania jako ustawienie domyśl‐
ne. Opcja ta jest dostępna tylko dla wybranych funkcji
pieczenia.
Pieczenie+utrzym. temp.
Umożliwia utrzymywanie temperatury potrawy przez 30
minut po zakończeniu pieczenia. Aby wyłączyć wcześ‐
niej, nacisnąć pokrętło. Gdy funkcja jest włączona, na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat „Podtrzymywa‐
nie temp. wł.”. Opcja dostępna tylko z niektórymi funk‐
cjami pieczenia, gdy ustawiono funkcję Czas.
Wydłużenie czasu
Wydłużenie zdefiniowanego czasu pieczenia. Opcja ta
jest dostępna tylko dla wybranych funkcji pieczenia.
Konfiguracja
Ustawianie konfiguracji piekarnika.
Serwis
Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania i kon‐
figuracji.
16
www.aeg.com
Podmenu opcji: Konfiguracja
Podmenu
Opis
Język
Wybór języka komunikatów na wyświetlaczu.
Aktualna godzina
Ustawianie bieżącej godziny i daty.
Dźwięki przycisków
Włączanie i wyłączanie dźwięku pól dotykowych. Nie
można wyłączyć dźwięku towarzyszącemu dotknięciu
pól WŁ./WYŁ. i STOP.
Alarm/sygnał błędu
Włączanie i wyłączanie sygnałów alarmowych.
Głośność sygnału
Stopniowa regulacja głośności dźwięku przycisków oraz
sygnałów.
Jasność wyświetlacza
Stopniowa regulacja jasności wyświetlacza.
Twardość wody
Ustawienie twardości wody.
Podmenu opcji: Serwis
Podmenu
Opis
DEMO
Kod włączenia/wyłączenia: 2468
Wyświetl licencje
Informacje na temat licencji.
Wyświetl. wer. oprogr.
Informacje na temat wersji oprogramowania.
Ustawienia fabryczne
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
Podmenu opcji: Gotowanie
wspomagane
Każda potrawa w tym podmenu ma
przypisaną zalecaną funkcję piekarnika i
temperaturę. Parametry te można
modyfikować ręcznie zależnie od
preferencji użytkownika.
W przypadku niektórych dań można
również wybrać sposób pieczenia:
• Automatyka wagowa
• Termosonda
Stopień wypieczenia potrawy:
• Lekko wypieczone lub Mniej
• Średnio wypieczone
• Dobrze wypieczone lub Więcej
Kategoria potraw: Mięso i ryby
Mięso
Wołowina
Polędwica
wołowa
Pieczeń
Wołowina
gotowana
Klops
Wołowina po
skandynaw.
POLSKI
Ryba
Mięso
Wieprzowina Polędwica
Świeże
Cała ryba
mała porcja
Na parze
Wędzone
Pieczeń
Szynka
Pieczone
Na parze
Średnio wy‐
pieczone
Pieczone
duża porcja
Pieczone
Filety
Żeberka
Ryba pie‐
czona
Polędwica
Pieczeń
Paluszki ryb‐
ne
Gicz
Dziczyzna
Pieczeń
Comber
Owoce morza
Udziec
Krewetki
Sarnina
Comber
Udziec
Zając
Comber
Udziec
Drób
Kurczak
W całości
Połówka
Pierś
Udźce
Skrzydełka
Kaczka
Gęś
Indyk
Cienka
Gruba
Kiełbasa
Jagnięcina
Na parze
Na parze
Gicz
Cielęcina
Pieczone
W całości
Pierś
Małże
17
18
www.aeg.com
Kategoria potraw: Potrawy z piekarnika
Potrawy
Potrawy
Przystawki
Ziemniaki
Świeże
W całości
Na miękko
Ćwiartka
Ziemniaki
Mrożonki
Frytki
Na półtwar‐
do
Jajka
Krokiety
Pieczone
ziemniaki,
ćwiartki
Zapiekane
mięso i
ziemniaki
Jajka zapie‐
kane
Kategoria potraw: Wypieki
Potrawa
Świeże
Pizza
Mrożonki
Przekąski
Knedle
ziemniacza‐
ne
Schłodz.
Quiche
Knedle droż‐
dżowe
Potrawy z
piekarnika
Cienka
Gruba
Świeże
Bagietka
Lasagne
Ciabatta
Zapiekanka
ziemniacza‐
na
Biały chleb
Ciemny
chleb
Makaron za‐
piekany
Zapiekanka
warzywna
Chleb żytni
Chleb pełno‐
ziarnisty
Chleb
Podpłomyk
Casserole
na słono
Chałka
Casserole
warzywne
Strączk. i
zbożowe
Cienka
Gruba
Polenta
Kluseczki
Cienka
Gruba
Ryż
Makaron,
świeży
Na twardo
Chałka droż‐
dżowa
Mrożonki
Bagietka
Chleb
Terriny
Podpieczone
POLSKI
Potrawa
Potrawa
Świeże
Bułki
Mrożonki
Ciasto na
blasze
Podpieczone
Strudel jabł‐
kowy, mro‐
żony
Brownies
Kategoria potraw: Desery / Wypieki
Sernik
Potrawa
Ciasto w fo‐
remce
19
Strucla bo‐
żonarodze‐
niowa
Ciasto mig‐
dałowe
Placek z kru‐
szonką
Szarlotka
Brioszki
Tarta owo‐
cowa
Sernik
Ciasto kru‐
che
Szarlotka
przykryta
Ciasto bisz‐
koptowe
Kruchy spód
Ciasto droż‐
dżowe
Biszkoptowy
spód tarty
Biszkopt
Tort biszkop‐
towy
Ciasto cu‐
krowe
Kołacz
Rolada bisz‐
koptowa
Biszkopt
Tarta
szwajc. na
słodko
Tarty
Placek droż‐
dżowy
Ciastka
Ciastka
Ptysie
Eklery
Makaroniki
Babeczki
Ciasta prze‐
kładane
Ciasto fran‐
cuskie
Kruche cias‐
teczka
20
www.aeg.com
Potrawa
Potrawa
Tarta
Różyczki
Kalafior
Krem budy‐
niowy
W całości
Seler
Casserole
na słodko
Cukinia, plastry
Bakłażan
Knedle droż‐
dżowe
Koper włoski
Kategoria potraw: Warzywa
Zielona fasolka
Potrawa
Krążki pora
Karczochy
Grzyby krojone
Szparagi zielone
Groszek
Szparagi białe
Pieprz
Buraczki
Kapusta włoska
Skorzonera
Szpinak, świeży
Brokuły
Brukselka
Różyczki
W całości
Pomidory
6.3 Opcje
Kalarepa
Menu
170°C
Marchew
Options
Opcje
Opis
Ustawienia timera
Zawiera listę funkcji zegara.
Szybkie nagrzewanie
Umożliwia skrócenie czasu nagrzewania w
ramach aktualnie włączonej funkcji piecze‐
nia.
Włączone / Wyłączone
Ustaw + start
Do ustawienia funkcji i włączenia jej w pó‐
źniejszym czasie. Po ustawieniu na wy‐
świetlaczu pojawi się komunikat „Ustaw
+Start wł.”. Nacisnąć Start, aby włączyć.
Gdy funkcja włącza się, komunikat znika z
wyświetlacza, a piekarnik rozpoczyna dzia‐
łanie. Opcja dostępna tylko z niektórymi
funkcjami pieczenia, gdy ustawiono funkcje
Czas / Koniec.
POLSKI
6.4 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
21
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Ustawienia timera
Funkcja zegara
Zastosowanie
Stoper
Automatycznie monitoruje czas działania
włączonej funkcji. Istnieje możliwość włącze‐
nia lub wyłączenia wyświetlania wskazań
funkcji Stoper.
Czas
Służy do ustawiania czasu działania urządze‐
nia.1)
Czas zakończenia
Służy do ustawiania czasu wyłączenia danej
funkcji pieczenia. Ta opcja jest dostępna tyl‐
ko po ustawieniu funkcji Czas. Jednoczesne
użycie funkcji Czas i Czas zakończenia spo‐
woduje automatyczne włączenie i wyłączenie
piekarnika w późniejszym czasie. 1)
Przypomnienie
Ustawianie czasu do odliczania.1)
Funkcja nie ma wpływu na działanie piekarni‐
ka.
Wybrać
i ustawić czas. Gdy upłynie czas
pieczenia, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć sygnał.
Gdy piekarnik jest wyłączony, należy nacis‐
nąć pokrętło, aby włączyć tę funkcję.
1) Maksymalnie 23 godz. i 59 min
8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Termosonda
Termosonda mierzy temperaturę
wewnątrz potrawy. Gdy potrawa osiągnie
ustawioną temperaturę, urządzenie
wyłączy się.
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur:
•
temperatura piekarnika (co najmniej
120°C),
•
temperatura wewnątrz produktu.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
akcesoriów dostarczonych
wraz z urządzeniem oraz
oryginalnych części
zamiennych.
Porady zapewniające osiągnięcie
najlepszych efektów:
• Składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.
• Termosonda nie można używać do
potraw płynnych.
22
www.aeg.com
•
•
Podczas pieczenia Termosonda
powinna znajdować się w potrawie, a
wtyczka w gnieździe.
Przestrzegać zalecanych temperatur
wewnątrz produktu.
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział
„Wskazówki i porady”.
Urządzenie obliczy
przybliżony czas
zakończenia pieczenia.
Zależy on od ilości potrawy,
ustawionej funkcji piekarnika
i temperatury.
Kategorie potraw: mięso,
drób i ryba
1. Włączyć piekarnik.
2. Włożyć końcówkę Termosonda w
środek mięsa lub ryby; jeśli to
możliwe – w najgrubszą część.
Upewnić się, że co najmniej 3/4
Termosonda znajduje się w potrawie.
3. Włożyć wtyczkę Termosonda do
gniazda znajdującego się na
przedniej ściance piekarnika.
Wyświetlacz pokazuje: Termosonda.
4. Ustawić temperaturę wewnątrz
produktu.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
6. Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć
sygnał.
7. Wyciągnąć wtyczkę Termosonda z
gniazda i wyjąć potrawę z piekarnika.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana Termosonda
grozi poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Kategoria potraw: zapiekanki
1. Włączyć piekarnik.
2. Umieścić połowę składników w
naczyniu do zapiekania.
3. Umieścić końcówkę Termosonda
dokładnie w środkowej części
potrawy. Termosonda powinna być
stabilna podczas pieczenia. Można w
tym celu wykorzystać składnik
potrawy o stałej konsystencji.
Silikonowy uchwyt Termosonda
oprzeć o krawędź naczynia.
Końcówka Termosonda nie powinna
dotykać dna naczynia.
4. Przykryć Termosonda pozostałymi
składnikami.
5. Włożyć wtyczkę Termosonda do
gniazda znajdującego się na
przedniej ściance piekarnika.
POLSKI
Wyświetlacz pokazuje: Termosonda.
6. Ustawić temperaturę wewnątrz
produktu.
7. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
8. Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć
sygnał.
9. Wyciągnąć wtyczkę Termosonda z
gniazda i wyjąć potrawę z piekarnika.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana Termosonda
grozi poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Zmiana temperatury
wewnątrz produktu
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
Podczas pieczenia można w dowolnej
chwili zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu oraz temperatury
piekarnika.
na wyświetlaczu.
1. Wybrać
2. Obrócić pokrętło, aby zmienić
temperaturę.
3. Nacisnąć, aby potwierdzić.
8.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw .
23
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
24
www.aeg.com
8.3 Prowadnice teleskopowe
– wkładanie akcesoriów
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie akcesoriów.
Głęboka blacha:
Umieścić głęboką blachę na
prowadnicach teleskopowych.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
UWAGA!
Przed zamknięciem drzwi
upewnić się, że prowadnice
teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza
piekarnika.
Ruszt wraz z głęboką blachą:
Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na
prowadnicy teleskopowej.
Ruszt:
Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych w taki sposób, aby jego
nóżki były skierowane w dół.
Wysoka krawędź wokół
rusztu stanowi specjalne
zabezpieczenie
zapobiegające zsuwaniu się
naczyń.
9. DODATKOWE FUNKCJE
9.1 Samoczynne wyłączenie
Z powodów bezpieczeństwa piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
(°C)
30 - 115
(h)
12,5
(°C)
(h)
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Termosonda,Czas, Czas
zakończenia.
POLSKI
9.2 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
25
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
10.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższych
tabelach podano zalecane ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
piekarnika dla określonych rodzajów
potraw.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
10.2 Wewnętrzna strona
drzwi
Po wewnętrznej stronie drzwi
znajdują się:
•
•
numery poziomów piekarnika.
informacje o funkcjach pieczenia,
zalecanych poziomach umieszczania
potraw i temperaturach dla potraw.
10.3 Porady dotyczące
specjalnych funkcji pieczenia
piekarnika
Podtrzymywanie temp.
Funkcja umożliwia podtrzymanie
temperatury potraw. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 80°C.
Podgrzewanie talerzy
Funkcja umożliwia podgrzanie talerzy
przed podaniem. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 70°C.
Rozłożyć równomiernie talerze i naczynia
w stosach na ruszcie. Użyć pierwszego
poziomu piekarnika. Po upływie połowy
czasu grzania zamienić miejscami.
Rozmrażanie
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu. Nie przykrywać żywności, gdyż
może to wydłużyć czas rozmrażania.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
10.4 Gotowanie na parze
Gdy funkcja jest włączona, należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
drzwi urządzenia. Może dojść do
uwolnienia pary.
Sterylizacja
Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie
sterylizacji naczyń (np. butelek dla
niemowląt).
Umieścić czyste naczynia do góry dnem,
na środku rusztu, na pierwszym poziomie
piekarnika.
Napełnić szufladę do maksymalnego
poziomu i ustawić czas na 40 minut.
Gotowanie
Ta funkcja umożliwia przyrządzanie
każdego rodzaju żywności – świeżej lub
mrożonej. Można jej używać do
gotowania, podgrzewania, rozmrażania
lub blanszowania warzyw, mięsa, ryb,
makaronów, ryżu, kaszy manny i jajek.
Podczas jednego cyklu gotowania
można przyrządzić posiłek składający się
z kilku potraw. Aby wszystkie potrawy
były gotowe w tym samym czasie, należy
26
www.aeg.com
rozpocząć od potrawy wymagającej
najdłuższego czasu gotowania, a
następnie dodawać w odpowiednim
czasie kolejne potrawy, korzystając z
tabel pieczenia.
Przykład: Całkowity czas cyklu goto‐
wania: 40 min. Najpierw umieścić w
piekarniku Gotow. ziemniaki, ćwiartki,
po 20 min dodać Łosoś, filety, a po 30
min – Brokuły, cząstki.
(min)
Gotow. ziemniaki,
ćwiartki
40
Łosoś, filety
20
Brokuły, cząstki
10
W przypadku jednoczesnego
przyrządzania więcej niż jednej potrawy
należy użyć maksymalnej zalecanej ilości
wody.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
WARZYWA
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
8 - 10
Brokuły, cząstki, nagrzać
pusty piekarnik
10
Pomidory bez skórki
10 - 15
Szpinak, świeży
10 - 15
Cukinia, plastry
15
Warzywa, blanszowane
15 - 20
Grzyby, krojone
15 - 20
Papryka, paski
15 - 25
Brokuły, całe
15 - 25
Szparagi zielone
WARZYWA
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
15 - 25
Bakłażany
15 - 25
Dynia pokrojona w kostkę
15 - 25
Pomidory
20 - 25
Fasola, blanszowana
20 - 25
Roszpunka, cząstki
20 - 25
Kapusta włoska
20 - 30
Seler, kostka
20 - 30
Por, krążki
20 - 30
Groszek
20 - 30
Groszek śnieżny / Groszek
śnieżny
20 - 30
Słodkie ziemniaki
20 - 30
Koper włoski
20 - 30
Marchew
25 - 35
Szparagi białe
25 - 35
Brukselka
25 - 35
Kalafior, cząstki
25 - 35
Kalarepa, plastry
25 - 35
Biała fasola
30 - 40
Słodka kukurydza na kolbie
35 - 45
Skorzonera
35 - 45
Kalafior, cały
35 - 45
Zielona fasolka
40 - 45
Kapusta biała lub czerwona,
paski
50 - 60
Karczochy
POLSKI
27
PRZYSTAWKI / DODATKI
WARZYWA
Ustawić temperaturę 99°C.
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
(min)
55 - 65
Suszona fasola, namoczo‐
na, proporcja woda/fasola
2:1
60 - 90
Bigos
70 - 90
Buraczki
PRZYSTAWKI / DODATKI
Ustawić temperaturę 99°C.
35 - 45
Ryż, proporcja woda/ryż
1:1; proporcje wody i ryżu
można zmieniać odpowied‐
nio do gatunku ryżu
40 - 50
Polenta, proporcja płynu 3:1
40 - 55
Pudding ryżowy, proporcja
mleko/ryż 2,5:1
45 - 55
Ziemniaki w mundurkach,
średniej wielkości
55 - 60
Soczewica, brązowa i zielo‐
na, proporcja woda/socze‐
wica 2:1
(min)
OWOCE
15 - 20
Kuskus, proporcja woda/
kuskus 1:1
15 - 25
Tagliatelle, świeże
20 - 25
Kasza manna, proporcja
mleko/kasza 3,5:1
20 - 30
Soczewica, czerwona, pro‐
porcja woda/soczewica 1:1
(min)
10 - 15
Krojone jabłka
25 - 30
Szpecle
10 - 15
Owoce jagodowe
25 - 35
Bulgur, proporcja woda/
kasza bulgur 1:1
10 - 20
Roztapianie czekolady
25 - 35
Knedle drożdżowe
20 - 25
Kompot owocowy
30 - 35
Ryż jaśminowy, proporcja
woda/ryż 1:1
30 - 40
Gotow. ziemniaki, ćwiartki
35 - 45
Knedle chlebowe
35 - 45
Knedle ziemniaczane
Ustawić temperaturę 99°C.
28
www.aeg.com
RYBY
(min)
MIĘSO
(°C)
(min)
(°C)
15 20
Cienki filet rybny
75 - 80
70 90
Kasseler, z wody
20 25
Krewetki, świeże
75 - 85
80 90
Cielęcina / Schab
90
wieprzowy, 0,8 - 1 kg
20 30
Małże
100
110 120
Tafelspitz
20 30
Łosoś, filety
85
20 30
Pstrąg, 0,25 kg
85
JAJKA
30 40
Krewetki, mrożone
75 - 85
Ustawić temperaturę 99°C.
40 45
Pstrąg tęczowy, 1 kg
85
90
99
(min)
MIĘSO
(min)
(°C)
15 20
Chipolatas
80
20 30
Bawarska kiełbasa
80
cielęca / Biała kiełba‐
sa
20 30
Kiełbasa wiedeńska
25 35
Pierś kurczaka, goto‐ 90
wana
55 65
Szynka gotowana, 1
kg
60 70
Kurczak, gotowany, 1 99
- 1,2 kg
80
99
10 - 11
Jajka na miękko
12 - 13
Jajka na półtwardo
18 - 21
Jajka na twardo
10.5 Połączenie funkcji: Grill
+ termoobieg + Gotowanie na
parze
Funkcji tych można używać łącznie w
celu jednoczesnego przyrządzenia
mięsa, warzyw i dodatków.
1. Wybrać funkcję: Grill + termoobieg
do pieczenia mięsa.
2. Dodać przygotowane warzywa i
dodatki.
3. Zmniejszyć temperaturę piekarnika
do około 90°C. Można uchylić drzwi
do pierwszej pozycji otwarcia na
około 15 minut.
4. Wybrać funkcję: Gotowanie na parze.
Piec wszystkie składniki razem, aż
będą gotowe.
Umieścić mięso na pierwszym poziomie piekarnika, a warzywa – na trzecim.
POLSKI
Grill + termoobieg
Pierwszy etap: pieczenie mięsa
Gotowanie na parze
Drugi etap: dodać warzywa
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Pieczeń woło‐
wa, 1 kg / Bruk‐
selka, polenta
180
60 - 70
99
40 - 50
Pieczeń wie‐
przowa, 1 kg /
Ziemniaki / Wa‐
rzywa, w sosie
180
60 - 70
99
30 - 40
Pieczeń cielęca, 180
1 kg / Ryż / Wa‐
rzywa
50 - 60
99
30 - 40
10.6 Duża wilgotność
10.7 Mała wilgotność
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Jeśli nie podano inaczej, użyć drugiego
poziomu piekarnika.
Krem budynio‐
wy / Tarta, w
małych forem‐
kach
(°C)
(min)
90
35 - 45
(°C)
(min)
Bułki gotowe do pie‐
czenia
200
15 - 20
Jajka zapiekane 90 - 110
15 - 30
Bagietki gotowe do
pieczenia, 40 - 50 g
200
15 - 20
Terrina
90
40 - 50
Bułki, 40 - 60 g
25 - 35
Cienki filet ryb‐
ny
85
15 - 25
180 200
200
25 - 35
Gruby filet ryb‐
ny
90
25 - 35
Bagietki gotowe do
pieczenia, mrożone,
40 - 50 g
Mała ryba, do
0,35 kg
90
20 - 30
Klops, surowy, 0,5
kg
180
30 - 40
Cała ryba, do 1
kg
90
30 - 40
Makaron zapiekany
170 190
40 - 50
Kluseczki
120 - 130
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Chleb, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
29
30
www.aeg.com
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Zapiekanka ziemnia‐ 160 czana
170
50 - 60
Dania jednogarn‐
kowe
110
10 - 15
Kurczak, 1 kg
180 210
50 - 60
Makaron
110
10 - 15
Schab wieprzowy,
wędzony, 0,6 - 1 kg,
namaczać przez 2
godz.
160 180
60 - 70
Ryż
110
10 - 15
Kluseczki
110
15 - 25
10.9 Pieczenie ciast
Pieczeń wołowa, 1
kg
180 200
60 - 90
Kaczka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Pieczeń cielęca, 1
kg
180
80 - 90
Pieczeń wieprzowa,
1 kg
160 180
90 - 100
Gęś, 3 kg, użyć dru‐
giego poziomu pie‐
karnika
170
130 - 170
Zaleca się ustawienie za pierwszym
razem niższej temperatury.
Piekąc ciasta na więcej niż jednym
poziomie, można wydłużyć czas
pieczenia o 10-15 minut.
Ciasta i ciastka na różnych poziomach
nie zawsze przyrumieniają się
równomiernie. Nie ma potrzeby zmiany
ustawienia temperatury w takim
przypadku. W trakcie pieczenia produkty
przyrumienią się równomiernie.
Blachy mogą odkształcać się podczas
pieczenia. Po ostygnięciu blach
odkształcenia znikną.
10.8 Regeneracja
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
10.10 Wskazówki dotyczące pieczenia ciast
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczy‐
na
Spód ciasta nie jest od‐
powiednio upieczony.
Wybrano nieodpowiedni po‐ Umieścić ciasto na niższym po‐
ziom piekarnika.
ziomie piekarnika.
Ciasto zapada się, robi
się zakalcowate, roz‐
miękłe lub jest nierów‐
nomiernie upieczone.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za wysoka.
niższą temperaturę piekarnika.
Ciasto jest za suche.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić wy‐
za niska.
ższą temperaturę piekarnika.
Za krótki czas pieczenia.
Za długi czas pieczenia.
Środek zaradczy
Następnym razem ustawić dłuż‐
szy czas pieczenia i obniżyć tem‐
peraturę piekarnika.
Następnym razem ustawić krót‐
szy czas pieczenia.
POLSKI
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Ciasto piecze się nie‐
równomiernie.
Temperatura piekarnika jest Ustawić niższą temperaturę pie‐
za wysoka, a czas piecze‐
karnika i dłuższy czas pieczenia.
nia za krótki.
Ciasto nie jest równomiernie Następnym razem rozprowadzić
rozprowadzone.
równomiernie ciasto na blasze.
Ciasto nie jest gotowe
po upływie czasu pie‐
czenia podanego w
przepisie.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za niska.
wyższą temperaturę piekarnika.
10.11 Pieczenie na jednym poziomie
PIECZENIE W FORMACH
(°C)
(min)
Kołacz / Brioszki
Termoobieg
150 - 160
50 - 70
1
Tort biszkoptowy /
Ciasta owocowe
Termoobieg
140 - 160
70 - 90
1
Spód tarty – ciasto
kruche, nagrzać
pusty piekarnik
Termoobieg
150 - 160
20 - 30
2
Spód tarty – ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 170
20 - 25
2
Sernik
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
60 - 90
1
31
32
www.aeg.com
CIASTA / CIASTKA / CHLEB NA BLACHACH DO PIECZENIA
Jeśli nie podano inaczej, nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
(°C)
(min)
Warkocz drożdżo‐
wy / Chałka,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
30 - 40
3
Kerststol
Górna/dolna
grzałka
160 - 180
50 - 70
2
Chleb żytni:
Górna/dolna
grzałka
najpierw: 230
20
1
następnie: 160 180
30 - 60
Ptysie / Eklery
Górna/dolna
grzałka
190 - 210
20 - 35
3
Rolada biszkopto‐
wa,
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
10 - 20
3
Ciasto z kruszon‐
ką, wstępne na‐
grzewanie nie jest
potrzebne
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
3
Ciasto migdałowe / Górna/dolna
Ciastka cukrowe
grzałka
190 - 210
20 - 30
3
Tarty owocowe,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Górna/dolna
grzałka
Placki drożdżowe z Górna/dolna
delikatnymi dodat‐ grzałka
kami (np. twaro‐
giem, kremem,
słodkim sosem)
POLSKI
CIASTKA
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasto kruche / Ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 160
15 - 25
Bezy
Termoobieg
80 - 100
120 - 150
Makaroniki
Termoobieg
100 - 120
30 - 50
Ciasteczka drożdżowe
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
Ciasteczka z ciasta
francuskiego, nagrzać
pusty piekarnik
Termoobieg
170 - 180
20 - 30
Bułki, nagrzać pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
190 - 210
10 - 25
10.12 Wypieki i zapiekanki
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Makaron zapiekany
Górna/dolna grzałka
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Górna/dolna grzałka
180 - 200
25 - 40
Zapiekanka warzywna, Grill + termoobieg
nagrzać pusty piekarnik
170 - 190
15 - 35
Bagietki z serem
Termoobieg
160 - 170
15 - 30
Ryż na mleku
Górna/dolna grzałka
180 - 200
40 - 60
Ryba pieczona
Górna/dolna grzałka
180 - 200
30 - 60
Nadziewane warzywa
Termoobieg
160 - 170
30 - 60
10.13 Pieczenie na kilku
poziomach
Użyć funkcji: Termoobieg.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
33
34
www.aeg.com
CIASTKA
CIASTA / CIASTKA / CHLEB
NA BLACHACH DO PIECZENIA
(°C)
(min)
Ptysie / Eklery, nagrzać
pusty piekarnik
160 180
25 - 45
Sucha strucla
150 160
30 - 45
Bułki
(°C)
(min)
180
20 - 30
10.14 Wskazówki dotyczące
pieczenia mięsa
Używać tylko żaroodpornych naczyń do
pieczenia.
Chude mięso należy piec pod
przykryciem.
CIASTKA
Duże kawałki mięsa można piec
bezpośrednio na blasze lub na ruszcie
umieszczonym nad blachą.
(°C)
(min)
Kruche ciasteczka
150 160
20 - 40
Bezy
80 100
130 170
Makaroniki
100 120
40 - 80
Piec mięso i ryby w większych kawałkach
(1 kg lub więcej).
Ciasteczka drożdżowe
160 170
30 - 60
Podczas pieczenia polać kilkakrotnie
kawałki mięsa wydobywającym się z nich
sosem.
Ciasteczka z ciasta
francuskiego, nagrzać
pusty piekarnik
170 180
30 - 50
Wlać trochę wody do blachy do
pieczenia, aby zapobiec przypalaniu się
skapującego tłuszczu.
Obrócić pieczeń po upływie 1/2-2/3
czasu pieczenia.
10.15 Pieczenie
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
WOŁOWINA
Mięso duszone
1 - 1,5 kg
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, lekko wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
(°C)
(min)
Górna/dolna
grzałka
230
120 - 150
Grill + termoo‐
bieg
190 - 200
5-6
POLSKI
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, średnio wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Grill + termoo‐
bieg
180 - 190
6-8
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, dobrze wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Grill + termoo‐
bieg
170 - 180
8 - 10
WIEPRZOWINA
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Łopatka / Karkówka /
Szynka
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotlety / Żeberka
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Klops
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Golonka wieprzowa,
podgot.
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
CIELĘCINA
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca
1
160 - 180
90 - 120
Gicz cielęca
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
35
36
www.aeg.com
JAGNIĘCINA
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy /
Pieczeń jagnięca
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Comber jagnięcy
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
DZICZYZNA
(kg)
(°C)
(min)
Comber /
Udziec zajęczy,
nagrzać pusty
piekarnik
1
Grill + termoo‐
bieg
180 - 200
35 - 55
Comber sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
Udziec sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
DRÓB
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Drób, porcjowany
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kurczak, połowa
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kurczak, pularda
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kaczka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gęś
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
POLSKI
DRÓB
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Indyk
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Indyk
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBA
(kg)
Cała ryba
1 - 1.5
Grill + termoo‐
bieg
10.16 Pieczenie chleba
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Wstępne nagrzewanie nie jest zalecane.
CHLEB
(°C)
(min)
Biały chleb
170 - 190
40 - 60
Bagietka
200 - 220
35 - 45
Brioszki
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Chleb żytni
170 - 190
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
40 - 60
Bułki
190 - 210
20 - 35
37
38
www.aeg.com
10.17 Chrupiące potrawy z funkcją Termoobieg + dolna
grzałka
PIZZA
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Tarty
180 - 200
40 - 55
Tarta szpinakowa
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Tarta szwaj‐
carska
170 - 190
45 - 55
Szarlotka, przykryta
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Przed przystąpieniem do pieczenia nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Pizza, na grubym cieście, użyć 210 - 230
głębokiej blachy do pieczenia
15 - 25
Pizza, na cienkim cieście
180 - 200
20 - 30
Podpłomyk
210 - 230
10 - 20
Tarta z ciasta francuskiego
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Zapiekanka warzywna
160 - 180
50 - 60
10.18 Grill
Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika, aby
skapywał do niej tłuszcz.
Przed przystąpieniem do pieczenia
nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
POLSKI
39
GRILL
(°C)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Pieczeń wołowa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filet wołowy
230
20 - 30
20 - 30
3
Schab wieprzowy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Górka cielęca
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Comber jagnięcy
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cała ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.19 Termoobieg (niska
temp.)
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym.Temperatura dla funkcji
Termosonda nie powinna przekraczać
65°C.
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Użyć Termosonda.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C. Ustawić temperaturę dla
funkcji Termosonda.
5. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
40
www.aeg.com
10.20 Dolna grzałka + grill + termoobieg
ROZMRAŻANIE
(°C)
(min)
Pizza mrożona
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American mrożona
190 - 210
20 - 25
2
Pizza chłodna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks mrożone
180 - 200
15 - 30
2
Frytki, cienkie
190 - 210
15 - 25
3
Frytki, grube
190 - 210
20 - 30
3
Pieczone ziemniaki, ćwiartki / Krokiety
190 - 210
20 - 40
3
Zapiekane mięso i ziemniaki
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, świeże
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mrożone
160 - 180
40 - 60
2
Ser zapiekany
170 - 190
20 - 30
3
Skrzydełka kurczaka
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
OWOCE JAGODOWE
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Truskawki / Borówki / 35 - 45
Maliny / Dojrzały
agrest
POLSKI
41
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
OWOCE PESTKOWE
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza
gotowania pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Brzoskwinie / 35 - 45
Pigwy / Śliwki
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
WARZYWA
10 - 15
WARZYWA
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza pas‐
gotowania teryzacja w
temperatu‐
rze 100°C
Marchew
50 - 60
5 - 10
Ogórki
50 - 60
-
Pikle
50 - 60
5 - 10
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
10.22 Osuszanie Termoobieg
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
Zioła
40 - 50
2-3
Ustawić temperaturę 60-70°C.
OWOCE
(godz.)
Śliwki
8 - 10
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
42
www.aeg.com
10.23 Termosonda
WOŁOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Lekko wypie‐
czone
Średnio wypie‐ Dobrze wypie‐
czone
czone
Pieczeń wołowa
45
60
70
Polędwica wołowa
45
60
70
WOŁOWINA
Klops
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
83
86
WIEPRZOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Szynka / Pieczeń
80
84
88
Kotlety z combra / Schab wieprzo‐
wy, wędzony / Schab wieprzowy, z
wody
75
78
82
CIELĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
Pieczeń cielęca
75
80
85
Gicz cielęca
85
88
90
BARANINA / JAGNIĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Udziec barani
80
85
88
Comber barani
75
80
85
Pieczeń jagnięca / Udziec jagnięcy
65
70
75
POLSKI
DZICZYZNA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Comber zajęczy / Comber sarni
65
70
75
Udziec zajęczy / Zając, w całości /
Udziec sarni
70
75
80
DRÓB
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Kurczak
80
83
86
Kaczka, cała/połowa / Indyk, cały/
pierś
75
80
85
Kaczka, pierś
60
65
70
RYBA (ŁOSOŚ, PSTRĄG,
SANDACZ)
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Ryba cała / duża / na parze / Ryba
60
cała / duża / pieczona
CASSEROLE – PODGO‐
TOWANE WARZYWA
Casserole z cukinią / Casserole z
brokułami / Casserole z fenkułem
NO
Więcej
64
68
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
CASSEROLE – NA SŁO‐
Cannelloni / Lasagne / Makaron
zapiekany
Średnio wypie‐
czone
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
43
44
www.aeg.com
KO
CASSEROLE – NA SŁOD‐
Casserole z białego chleba z owo‐
cami/bez owoców / Casserole z
płatków ryżowych z owocami/bez
owoców / Casserole makaronowe
na słodko
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
85
90
10.24 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
Blacha do pizzy
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
Forma do pieczenia
Kokilki
Ceramiczne
W ciemnym kolorze, ma‐
średnica: 8
towa
cm, wysokość:
średnica: 26 cm
5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
10.25 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Zapiekanka z makaronu
200 - 220
45 - 55
Zapiekanka ziemniaczana
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Pudding chlebowy
190 - 200
55 - 70
POLSKI
(°C)
(min)
170 - 190
45 - 60
Szarlotka, na cieście biszkoptowym (okrągła 160 - 170
foremka do ciasta)
70 - 80
Biały chleb
55 - 70
Pudding ryżowy
190 - 200
10.26 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodnie z normą: EN 60350, IEC
60350.
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Pieczenie w formach
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Biszkopt beztłuszczowy Górna/dolna grzałka 160
35 - 50
2
Szarlotka, 2 foremki Ø
20 cm
Termoobieg
160
60 - 90
2
Szarlotka, 2 foremki Ø
20 cm
Górna/dolna grzałka 180
70 - 90
1
Biszkopt beztłuszczowy Termoobieg
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Ciasteczka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane
Termoobieg
140
25 - 40
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane, na‐
grzać pusty piekarnik
Górna/dolna grzałka
160
20 - 30
45
46
www.aeg.com
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Ciasteczka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Małe ciasteczka, 20 sztuk
na blasze, nagrzać pusty
piekarnik
Termoobieg
150
20 - 35
Małe ciasteczka, 20 sztuk
na blasze, nagrzać pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
170
20 - 30
PIECZENIE NA KILKU POZIOMACH. Ciasteczka
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane / Termoobieg
Ciasta przekładane
140
Małe ciasteczka, 20
sztuk na blasze, na‐
grzać pusty piekarnik
150
Termoobieg
2 po‐
ziomy
3 pozio‐
my
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILL
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik przez 5 minuty.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
(min)
Tosty
Grill
Befsztyk, obrócić po upływie Grill
połowy czasu
1-3
5
24 - 30
4
POLSKI
10.27 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
47
Testy zgodne z normą IEC 60350.
Warunki testowania funkcji: Gotowanie
na parze.
Ustawić temperaturę 99°C.
Naczynie
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokuły, na‐
grzać pusty
piekarnik
1 x 2/3 perfo‐
rowane
300
3
13 - 15
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
Brokuły, na‐
grzać pusty
piekarnik
2 x 2/3 perfo‐
rowane
2 x 300
2i4
13 - 15
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
Brokuły, na‐
grzać pusty
piekarnik
1 x 2/3 perfo‐
rowane
maks.
3
15 - 18
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
2 x 1500
2i4
Aż tempe‐
ratura w
najchłod‐
niejszym
miejscu
osiągnie
85°C.
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
Groszek, mro‐ 2 x 2/3 perfo‐
żony
rowane
(min)
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
48
www.aeg.com
11.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny śro‐
dek czyszczący.
Środki czy‐
szczące
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka
do czyszczenia piekarników.
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadzenie
się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagrożenie
jest większe dla blachy do opiekania.
Codzienne
użytkowanie
Po każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do wy‐
schnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciep‐
łą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akcesoriów w zmy‐
warce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu
agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani nie myć
ich w zmywarce.
11.2 Sposób wyjmowania:
prowadnice blach
11.3 Czyszczenie parowe
Przed przystąpieniem do konserwacji
piekarnika należy upewnić się, że jest
zimny. Występuje zagrożenie
poparzeniem.
Akcesoria i prowadnice blach można
wymontować, aby wyczyścić ścianki
boczne.
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
1. Ostrożnie pociągnąć prowadnice w
górę i zdjąć z przedniego zaczepu.
1
3
2
2. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
3. Wysunąć prowadnice z tylnego
zaczepu.
Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Usunąć ręcznie jak najwięcej zabrudzeń.
Funkcja czyszczenia parowego jest
przeznaczona do parowego czyszczenia
komory piekarnika.
Przed uruchomieniem procedury
czyszczenia sprawdzić, czy piekarnik
wystygł.
Gdy funkcja czyszczenia parowego jest
aktywna, oświetlenie jest wyłączone.
1. Napełnić szufladę na wodę do
maksymalnego poziomu (około 950
ml), aż rozlegnie się sygnał lub
pojawi się komunikat na
wyświetlaczu.
2. Wybrać funkcję czyszczenia
parowego w menu: Czyszczenie.
Czyszczenie parowe – czas
działania funkcji wynosi około 30
minut.
POLSKI
a) Włączyć funkcję.
b) Gdy program zakończy się,
zostanie wyemitowany sygnał.
c) Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć
sygnał.
Czyszczenie parowe plus – czas
trwania funkcji wynosi około 75
minut.
a) Równomiernie rozprowadzić
odpowiedni środek czyszczący
na częściach emaliowanych i
stalowych w komorze piekarnika.
b) Włączyć funkcję.
Pierwsza część programu kończy
się po około 50 minutach.
c) Przetrzeć wnękę piekarnika
delikatną gąbką. Można użyć
ciepłej wody lub detergentu do
czyszczenia piekarnika.
d) Rozpocznie się końcowa część
procedury. Czas trwania tego
etapu wynosi około 25 minut.
3. Przetrzeć wnękę piekarnika delikatną
gąbką. Można użyć ciepłej wody.
Po zakończeniu czyszczenia pozostawić
drzwi piekarnika otwarte przez około 1
godz. Poczekać, aż piekarnik wyschnie.
Aby przyspieszyć proces suszenia,
można ogrzewać piekarnik gorącym
powietrzem o temperaturze 150°C przez
około 15 minut. Najlepszy efekt działania
funkcji czyszczenia można uzyskać,
czyszcząc piekarnik ręcznie tuż po
zakończeniu jej działania.
11.4 Przypominanie o
czyszczeniu
Pojawienie się przypomnienia
sygnalizuje konieczność
przeprowadzenia czyszczenia. Użyć
funkcji Czyszczenie parowe plus.
11.5 Układ wytwarzania pary
– Odkamienianie
Podczas pracy generatora pary w jego
wnętrzu tworzy się osad z kamienia (jest
to spowodowane zawartością wapnia w
wodzie). Może to mieć negatywny wpływ
na jakość działania funkcji parowych,
wydajność generatora pary oraz jakość
potraw. Aby zapobiec tworzeniu się
kamienia, należy czyścić układ
wytwarzania pary.
49
Wyjąć wszystkie akcesoria.
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
Czas trwania całej procedury wynosi
około 2 godzin.
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
1. Upewnić się, że szuflada na wodę
jest pusta.
.
2. Nacisnąć
3. Umieścić głęboką blachę na
pierwszym poziomie piekarnika.
4. Nacisnąć pokrętło.
5. Wlać 250 ml środka do usuwania
kamienia do szuflady na wodę.
6. Napełnić pozostałą część szuflady na
wodę do maksymalnego poziomu, aż
rozlegnie się sygnał lub pojawi się
komunikat na wyświetlaczu.
7. Nacisnąć pokrętło.
Spowoduje to uruchomienie pierwszej
części procedury: Odkamienianie.
Czas trwania tej części
procedury wynosi około 1
godzinę i 40 minut.
8. Po zakończeniu pierwszej części
procedury opróżnić głęboką blachę i
ponownie umieścić ją na pierwszym
poziomie.
9. Nacisnąć pokrętło.
10. Napełnić szufladę na wodę świeżą
wodą do maksymalnego poziomu, aż
rozlegnie się sygnał lub pojawi się
komunikat na wyświetlaczu.
.
11. Nacisnąć
Spowoduje to uruchomienie drugiej
części procedury: Odkamienianie.
Polega ona na płukaniu układu
generatora pary.
Czas trwania tej części
procedury wynosi około 35
minut.
Po zakończeniu procedury wyjąć
głęboką blachę.
50
www.aeg.com
Jeśli funkcja: Odkamienianie
nie zostanie wykonana we
właściwy sposób, na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat, aby ją powtórzyć.
Po zakończeniu procedury wyjąć blachę
do pieczenia ciasta.
11.8 Opróżnianie zbiornika
Wyjąć wszystkie akcesoria.
Jeśli piekarnik jest mokry lub wilgotny,
należy go wytrzeć suchą szmatką. Drzwi
piekarnika pozostawić w pełni otwarte,
aby umożliwić jego wyschnięcie.
Funkcja czyszczenia usuwa resztki wody
z szuflady na wodę. Należy z niej
skorzystać po użyciu funkcji pieczenia
parowego.
11.6 Przypomnienie o
odkamienianiu
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
Wyświetlane są dwa przypomnienia
dotyczące użycia funkcji: Odkamienianie.
Wstępne przypomnienie jest zaleceniem
wykonania cyklu odkamieniania.
Właściwe przypomnienie jest poleceniem
wykonania cyklu odkamieniania.
Jeśli po wyświetleniu
właściwego przypomnienia
urządzenie nie zostanie
odkamienione, nie będzie
można używać funkcji
parowych.
Przypomnienia o
odkamienianiu nie można
wyłączyć.
11.7 Układ wytwarzania pary
– Płukanie
Wyjąć wszystkie akcesoria.
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
Czas działania funkcji wynosi około 30
minut.
Czas działania funkcji wynosi około 6
minut.
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
Umieścić blachę do pieczenia ciasta na
pierwszym poziomie piekarnika.
Po zakończeniu procedury wyjąć blachę
do pieczenia ciasta.
11.9 Zdejmowanie i
zakładanie drzwi
Drzwi i wewnętrzne szyby można
wymontować w celu ich wyczyszczenia.
Liczba szyb jest inna dla poszczególnych
modeli urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Drzwi są ciężkie.
1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Całkowicie unieść dźwignie
zaciskowe (A) na obu zawiasach
drzwi.
A
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
1. Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika.
2. Napełnić szufladę na wodę świeżą
wodą do maksymalnego poziomu, aż
rozlegnie się sygnał dźwiękowy lub
pojawi się komunikat na
wyświetlaczu.
3. Nacisnąć
.
A
3. Przymknąć drzwi, tak aby kąt ich
otwarcia wynosił około 45°.
POLSKI
51
Po zakończeniu czyszczenia wykonać
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw
mniejszą szybę, a następnie większą
oraz drzwi.
45°
4. Chwycić drzwi rękoma po obu
stronach i odciągnąć je pod kątem do
góry od piekarnika.
5. Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w
dół na miękkim i stabilnym podłożu.
6. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
OSTRZEŻENIE!
Wkładając szyby, należy
upewnić się, że znajdują się
one w prawidłowym
położeniu – w przeciwnym
razie może dojść do
przegrzania się drzwi
piekarnika.
11.10 Wymiana żarówki
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
2
Górne oświetlenie
B
1
UWAGA!
Nieostrożne obchodzenie się
z szybami, zwłaszcza z ich
krawędziami, może
spowodować pęknięcie
szkła.
7. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
8. Przytrzymując pojedynczo szyby przy
górnej krawędzi, wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyjąć metalowy pierścień, a
następnie wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamocować metalowy pierścień na
szklanym kloszu.
5. Zamontować klosz.
Oświetlenie boczne
9. Umyć szybę wodą z płynem do
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szklany
panel do sucha.
1. Wymontować lewą prowadnicę
blach, aby uzyskać dostęp do
oświetlenia.
2. Do demontażu klosza użyć
śrubokręta z końcówką Torx 20.
3. Zdjąć i wyczyścić metalowe
obramowanie i uszczelkę.
52
www.aeg.com
4. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury
(do 300°C).
5. Założyć metalowe obramowanie i
uszczelkę. Dokręcić wkręty.
6. Zamontować prowadnicę blach po
lewej stronie.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączono
nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat po‐
łączeń, jeśli jest dostępny).
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie jest ustawiony aktualny
czas.
Ustawić aktualny czas.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie wprowadzono wymaga‐
nych ustawień.
Upewnić się, że wprowadzo‐
no prawidłowe ustawienia.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłączenia.
Patrz rozdział „Samoczynne
wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Na wyświetlaczu pojawi się
Wystąpiła przerwa w zasila‐
podpowiedź, aby ustawić Ję‐ niu przez ponad 3 dni.
zyk.
Patrz rozdział „Przed pierw‐
szym użyciem”.
Na wyświetlaczu pojawi się
Włączony jest tryb demon‐
podpowiedź, aby ustawić Ję‐ stracyjny.
zyk.
Wyłączyć tryb demo w: Me‐
nu / Ustawienia podstawo‐
we / DEMO. Kod włączenia/
wyłączenia: 2468.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie F111.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Na wyświetlaczu pojawia się Usterka układu elektryczne‐
kod błędu niewymieniony w go.
tej tabeli.
53
Środek zaradczy
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w szafce z bez‐
piecznikami, a następnie
ponownie włączyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontakto‐
wać się z serwisem.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za dłu‐ Nie należy pozostawiać po‐
go w piekarniku.
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakoń‐
czeniu procesu pieczenia.
Procedura odkamieniania
zatrzymuje się przed zakoń‐
czeniem.
Wystąpiła przerwa w zasila‐
niu.
Powtórzyć procedurę.
Procedura odkamieniania
zatrzymuje się przed zakoń‐
czeniem.
Funkcja została zatrzymana
przez użytkownika.
Powtórzyć procedurę.
Po procedurze odkamienia‐
nia nie ma wody w głębokiej
blasze.
Szuflady na wodę nie napeł‐
niono do maksymalnego po‐
ziomu.
Sprawdzić, czy środek do
usuwania kamienia / woda
znajdują się w korpusie szu‐
flady na wodę.
Powtórzyć procedurę.
Po procedurze odkamienia‐
nia na spodzie komory zbie‐
ra się brudna woda.
Głęboka blacha znajduje się
na nieodpowiednim pozio‐
mie piekarnika.
Usunąć resztki wody i środ‐
ka do usuwania kamienia z
dolnej części piekarnika.
Umieścić głęboką blachę na
pierwszym poziomie piekar‐
nika.
Funkcja czyszczenia zatrzy‐
muje się przed zakończe‐
niem.
Wystąpiła przerwa w zasila‐
niu.
Powtórzyć procedurę.
Funkcja czyszczenia zatrzy‐
muje się przed zakończe‐
niem.
Funkcja została zatrzymana
przez użytkownika.
Powtórzyć procedurę.
Po zakończeniu funkcji czy‐
szczenia na spodzie komory
zbiera się dużo wody.
W urządzeniu rozpylono za
dużo detergentu przed włą‐
czeniem cyklu czyszczenia.
Wszystkie części komory na‐
leży spryskać cienką war‐
stwą detergentu. Detergent
należy nanosić równomier‐
nie.
54
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Procedura czyszczenia nie
Początkowa temperatura
daje zadowalających rezulta‐ funkcji czyszczenia parowe‐
tów.
go komory piekarnika była
za wysoka.
Powtórzyć cykl. Uruchomić
cykl, gdy urządzenie będzie
zimne.
Procedura czyszczenia nie
Nie wyjęto rusztów przed
daje zadowalających rezulta‐ uruchomieniem procedury
tów.
czyszczenia. Mogą one
przewodzić ciepło do ścia‐
nek i obniżać wydajność.
Wyjąć ruszty z urządzenia i
powtórzyć funkcję.
Procedura czyszczenia nie
Nie wyjęto akcesoriów z
daje zadowalających rezulta‐ urządzenia przed urucho‐
tów.
mieniem procedury czy‐
szczenia. Mogą one zabu‐
rzać cykl parowy i obniżać
wydajność.
Wyjąć akcesoria z urządze‐
nia i powtórzyć funkcję.
12.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
13.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
AEG
Oznaczenie modelu
BSE882320M 944187778
944187779
BSK882320M 944187776
944187777
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.0
Klasa efektywności energetycznej
A+
POLSKI
55
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 1.09 kWh/cykl
bie tradycyjnym
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 0.68 kWh/cykl
bie z termoobiegiem
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
70 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
BSE882320M
39.0 kg
BSK882320M
33.5 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB 2477-2017,
aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1: Elek‐
tryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech funkcjo‐
nalnych.
13.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
56
www.aeg.com
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
57
58
www.aeg.com
POLSKI
59
867336174-D-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising