AEG | BPK742320M | User manual | Aeg BPK742320M Ръководство за употреба

Aeg BPK742320M Ръководство за употреба
BPK742320M
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Фурна
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................8
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 18
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ........................................................................... 20
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................20
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................23
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................25
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................44
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 48
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 49
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части могат да се нагорещят по време
на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.aeg.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате
във вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, негов оторизиран
сервизен център или квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички
приставки на фурната.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Преди да монтирате уреда,
проверете дали вратичката на
фурната се отваря безпроблемно.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
Вграденият уред трябва да
отговаря на изискванията за
устойчивост на DIN 68930.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
600 (600) mm
Ширина в предната
част на уреда
549 mm
Ширина в задната
част на уреда
548 mm
Дълбочина на уреда
567 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
546 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
1017 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор разпо‐
ложен в долната
задна страна
550 x 20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задната
страна
1500 mm
Монтажни винтове
4 x 12 mm
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
550 mm
•
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
605 (580) mm
•
Височина в предна‐
та част на уреда
594 mm
Височина в задната
част на уреда
576 mm
Ширина на отвора
за вграждане
•
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда или
пространството под него, особено
когато е включен или когато
вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Затворете изцяло вратичката на
уреда, преди да свържете
захранващия кабел към контакта.
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почистете уреда с мокра и мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте
абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако има
такъв) с препарати.
2.5 Пиролитично
почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
2.4 Грижa и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
7
•
•
•
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Деца не бива да до уреда, докато
тече пиролитичното почистване.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
8
www.aeg.com
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо използване
при максимална температура
на добре проветрено място.
Малките домашни любимци също
могат да бъдат много чувствителни
към локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число деца и хора със
здравословни проблеми.
•
•
•
2.6 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.8 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1 Контролен панел
2 Електронен програматор
3 Гнездо за сензора за
температурата
4 Нагревател
5 Лампа
6 Вентилатор
7 Сменяема опора на скарата
8 Позиции на рафтовете
БЪЛГАРСКИ
3.2 Принадлежности
9
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Решетъчна скара
Термосонда
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
За измерване на температурата вътре
в храната.
Tава за печене
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Грил/тиган за печене
За лесно поставяне и изваждане на
тавите и скарите.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
www.aeg.com
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐
но поле
1
2
-
Функция
Бележка
Екран
Показва текущите настройки на фурната.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За включване и изключване на фурната.
Функции нагря‐
ване или Помощ
При Готвене
Натиснете веднъж сензорното поле, за да из‐
берете функция за нагряване или менюто: По‐
мощ При Готвене. Натиснете отново сензорно‐
то поле, за да превключвате между менютата:
Функции нагряване, Помощ При Готвене. За да
включите или изключите лампичката, натисне‐
те полето за 3 секунди. Можете също да вклю‐
чите лампичката, когато фурната е изключена.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите любими
програми.
Избор на темпе‐
ратура
За да зададете температурата или да се пока‐
же текущата температура във фурната. Натис‐
нете полето за 3 секунди, за да включите или
изключите функцията: Бързо нагряване.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
OK (OK)
Потвърждава избора или настройката.
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже основното меню, натиснете поле‐
то за 3 секунди.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Време и допъл‐
За задаване на различни функции. Когато ра‐
нителни функции боти функция за нагряване, натиснете сензор‐
ното поле, за да настроите таймера или функ‐
циите: Заключване, Любими , Загряваване+За‐
държане, Настрой + Продължи. Можете също
да променяте настройките на сензора за тем‐
пература в сърцевината.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
БЪЛГАРСКИ
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
11
Функция за нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време ра‐
боти функция нагряване. Натиснете
и
едновременно, за да нули‐
рате времето.
Изчисляване
Фурната изчислява времето за го‐
твене.
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата
във фурната.
бързо нагряване
Функцията е включена. Тази функ‐
ция намалява времето за загрява‐
не.
Автоматично тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне е активна
или че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържа‐
не
Функцията е включена.
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12
www.aeg.com
5.1 Първоначално
почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
или
, за да
1. Натиснете
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Символ/
Приложение
Елемент от ме‐
нюто
Функции нагря‐
ване
Готварска Ре‐
цепта
Любими
Съдържа списък с
функции за нагрява‐
не.
Съдържа списък с ав‐
томатични програми.
Съдържа списък с
любими програми за
готвене, създаден от
потребителя.
Символ/
Приложение
Елемент от ме‐
нюто
Почистване
Основни на‐
стройки
Специалитети
Помощ При Го‐
твене
Съдържа списък с
програми за почи‐
стване.
Използва се за зада‐
ване на конфигура‐
ция.
Съдържа списък с
допълнителни функ‐
ции за нагряване.
Съдържа препоръчи‐
телни настройки на
фурната за богат из‐
бор от ястия. Избере‐
те ястие и започнете
процеса на готвене.
Температурата и вре‐
метраенето предста‐
вляват само насоки,
с цел получаване на
по-добри резултати и
могат да се регули‐
рат. Те зависят от ре‐
цептите, качеството и
количеството на из‐
ползваните съставки.
БЪЛГАРСКИ
13
Подменю за: Основни настройки
Символ/
Описание
Елемент от ме‐
нюто
Символ/
Описание
Елемент от ме‐
нюто
Настройва текущото
Настройка часо‐ време на часовника.
вото време
Активира и деактиви‐
Звук на бутони‐ ра звука при натиска‐
не на сензорните по‐
те
лета. Не е възможно
да деактивирате тона
на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Посочване на
времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
дисплеят показва те‐
кущото време, когато
деактивирате уреда.
Бързо нагрява‐
не
Когато е ВКЛЮЧЕНА,
тази функция нама‐
лява времето за на‐
гряване.
Настрой + Про‐
дължи
Загряваване
+Задържане
За да настройте
функция и да я акти‐
вирате по-късно с на‐
тискане на който и да
е символ от контрол‐
ния панел.
Поддържа приготве‐
ната храна топла за
30 минути, след като
цикъла на готвене е
приключил.
Удължаване на
времето
Активира и деактиви‐
ра функцията Удъл‐
жаване на времето.
Контраст на ек‐
рана
Настройва контраста
на екрана на степе‐
ни.
Настройва яркостта
Яркост на екра‐ на дисплея на степе‐
ни.
на
Език
Сила на звук.
сигнал
Задава езика на дис‐
плея.
Настройва на степе‐
ни силата на звука
при натискане на бу‐
тоните и на сигнали‐
те.
Активира и деактиви‐
Тонове Аларма/ ра звуците на алар‐
мата.
Грешка
Напомняне за
почистване
DEMO режим
Сервиз
Фабрични на‐
стройки
Напомня ви кога да
почистите уреда.
Код за активация/
деактивация: 2468.
Показва конфигура‐
цията и версията на
софтуера.
Връща всички на‐
стройки към фабрич‐
ните им стойности.
6.3 Функции нагряване
Функция за
нагряване
Горещ въздух/
вентилир.
Приложение
За печене на три по‐
зиции на скарата ед‐
новременно и за су‐
шене на храна.Задай‐
те температурата 20 40 °C по-ниско откол‐
кото за функцията:
Традиционно печене.
14
www.aeg.com
Функция за
нагряване
Функция пица
Традиционно
печене
Приложение
Функция за
нагряване
За готвене на едно ни‐
во на храна до по-ин‐
тензивно запичане и
хрупкава основа. За‐
дайте температурата
20 - 40 °C по-ниско от‐
колкото за функцията:
Традиционно печене.
Функцията е разрабо‐
тена за пестене на
Печене с влаж‐ енергия по време на
готвене. За инструк‐
ност
циите за готвене виж‐
те глава "Препоръки и
съвети", Печене с
влажност. Вратата на
фурната трябва да се
затвори по време на
готвене, така че функ‐
цията да не се прекъс‐
ва и да се гарантира,
че фурната работи с
възможно най-висока
енергийна ефектив‐
ност. Когато използва‐
те тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да
се различава от зада‐
дената температура.
Използва се остатъч‐
ната топлина.Нагрева‐
телната мощност мо‐
же да се намали. За
общи препоръки за
енергоспестяване
вижте „Енергийна
ефективност”, глава
„Икономия на енер‐
гия”. Тази функция се
използва за покриване
на изискванията за
класа на енергийна
ефективност съгласно
EN 60350-1. Когато из‐
ползвате тази функ‐
ция, лампата автома‐
тично се изключва
след 30 секунди.
За печене на тестени
и месни храни на едно
ниво.
За да станат хрупкави
полуготовите храни
(като картофки, карто‐
Дълбоко за‐
мразени храни фи уеджис или про‐
летни рулца).
Грил
Турбо грил
За запичане на тънки
храни или препичане
на хляб
За печене на по-голе‐
ми парчета месо или
птици с костите на ед‐
но ниво. За огретени и
за кафява коричка.
За печене на кексове
с хрупкава основа и за
Долен нагрева‐ консервиране на хра‐
на.
тел
Приложение
Лампичката може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някои функции на фурната.
БЪЛГАРСКИ
6.4 Специалитети
Функция за на‐
гряване
Приложение
За поддържане на
храната топла.
Поддържане на
топлина
За подгряване на чи‐
нии преди сервиране.
За ястия като лазаня
или запечени карто‐
фи. За огретени и за
кафява коричка.
6.5 Помощ При Готвене
Категория храна: Риба/Морска храна
Риба
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци (например
туршия).
Сушене
За сушене на резен‐
чета плодове, зелен‐
чуци и гъби.
За ускоряване на на‐
бухването на тесто с
Втасване на те‐ мая. Предотвратява
изсъхването на по‐
сто
върхността на тесто‐
то и го запазва ела‐
стично.
За приготвяне на
крехки, сочни печени
меса.
Използвайте тази
функция, за да приго‐
Печене на хляб твите хляб или рула с
добър, професиона‐
лен резултат относно
хрупкавост, цвят и за‐
гар на коричката.
Размразяване
Огретен
Приложение
Продукти
Затопляне на
чиния
Бавно готвене
Функция за на‐
гряване
15
За размразяване на
храна (плодове и зе‐
ленчуци). Времето за
размразяване зависи
от количеството и го‐
лемината на храната.
Риба, печена
Рибни пръчици
Замразено филе
от риба
Цяла малка риба,
на грил
Цяла риба, на грил
Цяла риба, на грил
Цяла сьомга
-
Категория храна: Птиче месо
Продукти
Птиче с кост
Пилешки крилца,
пресни
Пилешки крилца,
замразени
Пиле
Пилешки бутчета,
пресни
Пилешки бутчета,
замразени
Пиле, 2 половинки
16
www.aeg.com
Категория храна: Mеcо
Продукти
Продукти
Говеждо
Див заек
• Заешко бутче
• Филе от заек
Задушено месо
Руло „Стефани"
Полуизпечено
Полуизпечено
Печено говеждо
Средно изпечено
Печен дивеч
Средно изпечено
Обратно в меню
дивеч
Добре изпечено
Добре изпечено
Полуизпечено
Говеждо по скан‐
динавски
Дивеч
Средно изпечено
Добре изпечено
Свински ребра
Категория храна: Ястие на фурна
Продукти
Замразена лазаня/ канелони
Зеленчуков огре‐
тен
-
Сладки ястия
-
Категория храна: Пица/киш
Продукти
Пица, тънък блат
Свински джолан,
предварително за‐
печен
Свинско
Свинска плешка
Свинско филе
Замразена пица
Пица
Американска пица,
замразена
Охладена пица
Свинска плешка
Мини-пици, замра‐
зени
Багети огретен
-
Тарт фламбе
-
Агнешки бут
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Агнешко филе
Киш лорен
-
Агн. плешка сред.
опеч.
Пикантна торта
-
Телешко филе
Телешко печено
Агнешко
Пица, доп. топинг
Свински врат
Телешки джолан
Телешко
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
БЪЛГАРСКИ
17
Категория храна: Кекс/бисквитки
Продукти
Продукти
Кръгъл кекс
-
Кейк с мая
Ябълков сладкиш,
покрит
-
Сладкиш от ронли‐ во тесто
Пандишпанова
торта
-
Сладък кекс
Ябълков пай
-
Чийзкейк, тава
-
Бриош
-
Сладкиш „Мадей‐
ра“
-
Тартe
-
Млечен тарт, сла‐
дък
-
Бадемова торта
-
Мъфини
-
Продукти
Тестени изделия
-
Pула
Рулца, замразени
Сладкиши на пръ‐
чици
-
Чабата
-
Кремки
-
Дребни сладки от
многолистно тесто
-
Еклери
-
Френски макарони
-
Курабийки от леко
тесто
-
Продукти
Коледен кейк
-
Пържени картоф‐
ки, тънки
-
Замразен ябълков
щрудел
-
Пържени картоф‐
ки, дебели
-
Пандишпанено те‐
сто
Пържени картоф‐
ки, замразени
-
Тесто с мая
Крокети
-
Чийзкейк, поднос
-
Картофи „Уеджис“
-
Брауни
-
Швейцарско руло
-
Картофени кюфте‐ та
Торта в тава
Блат за флан
-
Блат за флан от
леко тесто
Блат за флан от
пандишпан
Плодов флан от
леко тесто
Плодов флан
Плодов флан от
пандишпанена
смес
Тесто с мая
Категория храна: Хляб/Франзела
Козунак във фор‐
ма на венец
Хляб
Погача с мая
Хляб без набухва‐
тели
Категория храна: Гарнитури
18
www.aeg.com
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да настроите новите
стойности.
, за
6.6 Задаване на функция за
нагряване
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Функции
нагряване.
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
6.7 Индикатор за нагряване
Когато включите функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
6.8 бързо нагряване
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за Бързо
нагряване работи.
За да включите функцията, задръжте
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
Тази функция не е налична за някои
функции на фурната.
6.9 Остатъчна топлина
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на
часовника
Функция Ча‐
совник
Таймер
Приложение
Времетр.
За настройка на от‐
брояване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази
функция не влияе вър‐
ху работата на фурна‐
та. Можете да я вклю‐
чите и когато фурната
е изключена.
Използвайте , за да
активирате функция‐
та. Натиснете
или
, за да зададете
минутите и
стартиране.
Функция Ча‐
совник
за
Приключв.
Приложение
За да настроите колко
дълго да работи фур‐
ната (макс. 23 ч. и 59
мин.).
Тук се задава час за
изключване на функ‐
ция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
БЪЛГАРСКИ
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., фурната
изключва нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време.
Фурната използва
остатъчната топлина, за да
продължи процеса на
готвене до изтичане на
времето (3 - 20 минути).
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Фурната се изключва
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да включите или
изключите фурната в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
отново и отново,
2. Натискайте
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
•
19
Зададената температура е над
80°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на
80°C в продължение на 30 минути. Тя
се включва след приключване на
процеса за изпичане.
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни
настройки.
1. Включете фурната.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80°C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
7.4 Удължаване на времето
Функцията: Удължаване на времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
тегло.
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да включите или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
20
www.aeg.com
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Онлайн рецепти
Можете да намерите рецептите за
автоматичните програми на уебсайта
ни.За да намерите Книгата за рецепти,
проверете номера на PNC на
табелката с данни на предната рамка
на вътрешността на фурната.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
8.2 Готварска Рецепта с
Автоматична рецепта
Тази фурна разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за храна
Сензорът за храна измерва
температурата в нея. Когато храната
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
Задават се две температури:
•
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
температурата в сърцевината на
храната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
доставеният сензор за
храна и оригиналните
резервни части.
Насоки за най-добри резултати:
• Съставките трябва да са на стайна
температура.
• Сензора за храна не може да се
използва за течни ястия.
• Сензорът за температурата в
сърцевината трябва да стои в
месото и в гнездото си по време на
готвене.
•
Изплзвайте препоръчителните
настройки за температурата в
сърцевината на храната. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
Уредът изчислява
приблизителното време на
приключване на готвене.
Зависи от количеството
храна, настроените
функции на фурната и
температурата.
Хранителни категории:
месо, птиче и риба
1. Активирайте уреда.
2. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на месото или
рибата, по възможност в найплътната част. Уверете се, че поне
3/4 от сензора за храна е вътре в
ястието.
3. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
БЪЛГАРСКИ
21
Хранителна категория:
касерола
1. Активирайте уреда.
2. Сложете половината от съставките
в тава за печене.
3. Монтирайте върха на сензора за
храна в средата на касеролата.
Сензора за храна трябва да е
стабилен на място по време на
печене. Използвайте твърда
съставка, за да го постигнете.
Използвайте ръба на тавата за
печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на сензора
за храна. Върха на сензора за
храна не трябва да докосва дъното
на тавата за печене.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
или
в рамките на
4. Натиснете
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
6. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
4. Покрийте сензора за храна с
останалите съставки.
5. Включете сензора за храна в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за храна.
6. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
22
www.aeg.com
температурата в сърцевината на
храната.
7. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
8. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
9. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
10. Извадете сензора за храна от
гнездото и махнете ястието от
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за храна се
нагорещи. Внимавайте,
когато го изваждате от
контакта и премахвате от
храната.
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високият
ръб около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
23
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
Запаметяване на програма
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Натиснете
или
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, натиснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името
на прогр..
Активиране на програмата
1. Включете фурната.
24
www.aeg.com
2. Изберете менюто: Любими .
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Можете да натиснете , за да
отидете директно в менюто: Любими .
Можете също да я използвате, когато
фурната е изключена.
10.2 Използване на
функцията "Защита за
деца"
Когато "Защита за деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
Ако функцията за пиролиза
работи, вратичката се
заключва автоматично.
При натискане на даден
символ на екрана се
показва съобщение.
1. Натиснете
дисплея.
, за да включите
2. Натиснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение .
За да изключите функцията "Защита
за деца", повторете стъпка 2.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да включите
функцията само когато фурната
работи.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Ако работи функцията
Пиролиза, вратичката е
заключена и на дисплея се
показва символ на ключ.
За да изключите функция, натиснете
. Екранът показва съобщение.
Натиснете
и след това
потвърдите.
, за да
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване"
се изключва.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
, за да потвърдите.
6. Натиснете
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
функция за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
•
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
настройки ви позволява
да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
10.5 Автоматично
изключване
От съображения за безопасност
фурната се изключва автоматично
след известно време, ако е включена
функция за затопляне, а настройките
не са променени.
БЪЛГАРСКИ
•
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – максимум
3
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Осветление,
Термосонда,Времетр., Приключв..
10.6 Яркост на екрана
Яркостта на дисплея има два режима:
•
Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е
по-малка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
25
Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако фурната е изключена и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната ви фурна.
Таблиците по-долу показват
препоръчителните настройки за
температура, време за готвене и
позиция на рафта за определени
видове храни.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
11.2 Вътрешна страна на
вратата
От вътрешната страна на вратата
можете да намерите:
•
•
номерата на позициите на скарите.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скарата и температури за ястия.
11.3 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане на топлина
Тази функция ви позволява да
запазите храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80°C.
Затопляне на чиния
Тази функция ви позволява да
затопляте чинии и съдове преди
сервиране. Температурата се
саморегулира автоматично до 70 °C.
Поставете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната. След половината от времето
за загряване разменете местата им.
26
www.aeg.com
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Втасване на тесто
Тази функция ви позвоява да втасвате
тесто с мая. Поставете тестото в
голяма чиния и го покрийте с мокра
кърпа или пластмасово фолио.
Задайте функция: Втасване на тесто и
времето за готвене.
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не
покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване. Използвайте първото
ниво на фурната.
Кейкове и сладки с различни височини
невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя
температурната настройка, ако се
получи неравномерно препичане.
Разликите се изравняват по време на
печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на печене.
Когато тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
11.4 Печене
Първия път използвайте по-ниската
температура.
11.5 Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не е Позицията на скарата е
изпечена достатъчно. неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Сладкишът спада и
става клисав или с
воднисти ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
Следващият път намалете леко
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Следващият път задайте подълго време на печене и нама‐
лете температурата на фурна‐
та.
Сладкишът е прекале‐
но сух.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Следващият път задайте пократко време на печене.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Тестото на кекса не е раз‐
положено равномерно.
Следващият път го разнесете
равномерно по тавата за пече‐
не.
Сладкишът се запича
неравномерно.
БЪЛГАРСКИ
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Сладкишът не е готов Температурата на фурна‐
за посоченото в рецеп‐ та е твърде ниска.
тата време за печене.
Отстраняване
Следващият път увеличете ле‐
ко температурата на фурната.
11.6 Печене върху едно ниво
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Кръгъл кекс /
Бриош
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 160
50 - 70
1
Сладкиш „Мадей‐
ра“ / Плодови
сладкиши
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 160
70 - 90
1
Блат – лeко тесто, Горещ въздух/
предварително за‐ вентилир.
грейте празната
фурна
170 - 180
10 - 25
2
Блат на плодова
пита – пандишпа‐
нова смес
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 170
20 - 25
2
Чийзкейк
Традиционно пе‐ 170 - 190
чене
60 - 90
1
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
Плетен хляб / Ко‐ Традиционно
зунак във форма печене
на венец, не е
необходимо пред‐
варително загря‐
ване
27
(°C)
(min)
170 - 190
30 - 40
3
28
www.aeg.com
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
(°C)
(min)
Кристщолен
Традиционно
печене
160 - 180
50 - 70
2
Ръжен хляб:
Традиционно
печене
първо: 230
20
1
след това: 160 180
30 - 60
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 35
3
Швейцарско руло, Традиционно
печене
180 - 200
10 - 20
3
Сладкиш с масле‐ Горещ въздух/
ни трохи, не е
вентилир.
необходимо пред‐
варително загря‐
ване
150 - 160
20 - 40
3
Маслен бадемов
кейк / Захарни
сладкиши
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 30
3
Плодови сладки‐
ши, не е необхо‐
димо предвари‐
телно загряване
Традиционно
печене
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Кремки / Еклери
Кейк с мая и фина Традиционно
заливка (напр. из‐ печене
вара, сметана,
крем)
БЪЛГАРСКИ
БИСКВИТИ
Използвайте третото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Леко тесто / Пандиш‐
панена смес
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
10 - 20
Целувки
Горещ въздух/венти‐
лир.
80 - 100
120 - 150
Френски макарони
Горещ въздух/венти‐
лир.
100 - 120
30 - 50
Бисквитки с мая
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
Дребни сладки от мно‐ Горещ въздух/венти‐
голистно тесто, пред‐
лир.
варително загрейте
празната фурна
170 - 180
20 - 30
Pула, предварително
загрейте празната
фурна
190 - 210
10 - 25
Традиционно печене
11.7 Запеканки и огретени
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Макарони на фурна
Традиционно печене
180 - 200
45 - 60
Лазаня
Традиционно печене
180 - 200
25 - 40
Зеленчуков огретен,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
Багети с топено сире‐
не
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
15 - 30
Мляко с ориз
Традиционно печене
180 - 200
40 - 60
29
30
www.aeg.com
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Рибни суфлета
Традиционно печене
180 - 200
30 - 60
Пълнени зеленчуци
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
30 - 60
11.8 Печене на няколко
нива
БИСКВИТИ
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБ‐
ЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
(°C)
(°C)
(min)
Дребни сладки от мно‐ 170 голистно тесто, пред‐ 180
варително загрейте
празната фурна
30 - 50
Pула
20 - 30
180
(min)
11.9 Съвети за печене
Кремки / Еклери, пред‐ 160 варително загрейте
180
празната фурна
25 - 45
Използвайте термоустойчиви съдове
за готвене.
Сладкиш със суха по‐
ръска (щройсел)
30 - 45
150 160
Покрийте нетлъстото месо, преди да
го изпечете.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
Добавете известно количество вода в
тавичката, за да предотвратите
прокапване на мазнини.
БИСКВИТИ
Обърнете печивото след 1/2 – 2/3 от
времето за печене.
(°C)
(min)
Курабийки от леко те‐
сто
150 160
20 - 40
Печете месо и риба нарязани на
големи парчета (1 kg или повече).
Целувки
80 100
130 170
По време на печене поливайте с
черпак парчетата месо със собствения
им сос.
Френски макарони
100 120
40 - 80
Бисквитки с мая
160 170
30 - 60
11.10 Печене (на месо)
Използвайте първото ниво на
фурната.
БЪЛГАРСКИ
ГОВЕЖДО
(°C)
(min)
230
120 - 150
Говеждо печено
дебелина 1 cm Турбо грил
или филе, полуиз‐
печено, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
190 - 200
5-6
Говеждо печено
или филе, средно
изпечено, предва‐
рително загрейте
празната фурна
дебелина 1 cm Турбо грил
180 - 190
6-8
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено, предва‐
рително загрейте
празната фурна
дебелина 1 cm Турбо грил
170 - 180
8 - 10
Задушено месо
1 – 1,5 kg
Традиционно
печене
СВИНСКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Плешка / Врат / Бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Котлети / Свински ре‐
бра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Руло „Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свински джолан, пред‐ 0.75 - 1
варително опечен
150 - 170
90 - 120
31
32
www.aeg.com
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Телешко печено
1
160 - 180
90 - 120
Телешки джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
АГНЕШКО
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Агнешко бутче / Аг‐
нешко печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Агнешко гръбче
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИВЕЧ
(kg)
(°C)
(min)
Филе / Заешко
бутче, предва‐
рително за‐
грейте празна‐
та фурна
1
Традиционно
печене
230
30 - 40
Филе от гръб
на елен
1.5 - 2
Традиционно
печене
210 - 220
35 - 40
Еленски бут
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
БЪЛГАРСКИ
33
ПТИЧЕ
Използвайте функцията: Турбо грил.
(kg)
(°C)
(min)
Птиче месо, порции 0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Пиле, половинка
190 - 210
35 - 50
Пиле, млада кокош‐ 1 - 1.5
ка
190 - 210
50 - 70
Pатица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
0.4 - 0.5
РИБА
(kg)
Цяла риба
1 - 1.5
Традиционно
печене
11.11 Печене на хляб
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Използвайте второто ниво на фурната.
Не се препоръчва предварително
загряване.
ХЛЯБ
(°C)
(min)
Бял хляб
180 - 200
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Бриош
180 - 200
40 - 60
34
www.aeg.com
ХЛЯБ
(°C)
(min)
Чабата
200 - 220
35 - 45
Ръжен хляб
190 - 210
50 - 70
Пълнозърнест хляб
180 - 200
50 - 70
Пълнозърнест хляб
170 - 190
60 - 90
Земели
190 - 210
20 - 35
11.12 Изпичане до хрупкаво с Функция пица
ПИЦА
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Тартове
180 - 200
40 - 55
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
Киш лорен / Швейцарски
флан
170 - 190
45 - 55
Покрит ябълков пай
150 - 170
50 - 60
ПИЦА
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на фурната.
Пица, тънък блат
(°C)
(min)
200 - 230
15 - 20
БЪЛГАРСКИ
35
ПИЦА
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Пица, дебел блат
180 - 200
20 - 30
Хляб без набухватели
230 - 250
10 - 20
Флан от многолистно тесто 160 - 180
45 - 55
Фламкухен
230 - 250
12 - 20
Пирожки
180 - 200
15 - 25
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
11.13 Грил
Загрейте предварително празната
фурна преди готвене.
Поставете тавата за мазнина на
първото ниво на фурната.
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(°C)
(min)
1-ва страна
(min)
2-ра страна
Печено говеждо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско филе
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко гръбче
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цяла риба, 0,5 – 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Бавно готвене
Тази функция Ви позволява да
приготвяте крехко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо.
Температурата на Термосонда не
трябва да е по-висока от 65 °C.
36
www.aeg.com
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху
скарата. Поставете таблата под
рафта, за да събира мазнината.
Винаги когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Използвайте Термосонда.
4. Изберете функцията: Бавно
готвене. Можете да настроите
температура между 80 °C и 150 °C
за първите 10 минути.
Температурата по подразбиране е
90 °C. Задайте температурата за
Термосонда.
5. След 10 минути фурната
автоматично намалява
температура до 80 °C.
Настройте температурата на 120 °C.
(kg)
(min)
Стекове
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говеждо филе
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говеждо
1 - 1.5
120 - 150
1
Телешко печено
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Дълбоко замразени храни
РАЗМРАЗЯВАНЕ
(°C)
(min)
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
Американска пица, замразена
190 - 210
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Мини-пици, замразени
180 - 200
15 - 30
2
Пържени картофки, тънки
200 - 220
20 - 30
3
Пържени картофки, дебели
200 - 220
25 - 35
3
Картофи „Уеджис“ / Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофени кюфтета
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канелони, пресни
170 - 190
35 - 45
2
БЪЛГАРСКИ
37
РАЗМРАЗЯВАНЕ
(°C)
(min)
Лазаня / Канелони, замразени
160 - 180
40 - 60
2
Печено сирене
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
Използвайте първото ниво на
фурната.
(kg)
(min)
Време на
размразя‐
ване
(min)
Допълни‐
телно вре‐
ме за раз‐
мразяване
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху обърна‐
та дълбока чиния върху по-голя‐
ма чиния. Обърнете по средата
на готвенето.
Mесо
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на готвене‐
то.
Mесо
0.5
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на готвене‐
то.
Пъстърва
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Чисто мас‐
ло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Сметана
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато още
е леко замразена на места.
Торта
1.4
60
60
-
38
www.aeg.com
11.17 Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Използвайте първото ниво на
фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Праскови /
Дюли / Сли‐
ви
(min)
Готвене до нача‐
лото на поява на
мехурчета
Ягоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Цариград‐
ско грозде
(min)
Продъл‐
жете да го‐
твите на
100 °C
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(min)
Готвене до
началото
на поява
на мехур‐
чета
(min)
Продълже‐
те да го‐
твите на
100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
50 - 60
15 - 20
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
МЕКИ ПЛОДОВЕ
(min)
Готвене до
началото
на поява
на мехур‐
чета
11.18 Сушене - Горещ
въздух/вентилир.
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и оставете
да изстине една вечер, за да
завършите сушенето.
За една тава използвайте позицията
на третия рафт.
БЪЛГАРСКИ
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
39
Настройте температурата на 60 - 70
°C.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПЛОДОВЕ
(°C)
(h)
(h)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Сливи
8 - 10
Чушки
60 - 70
5-6
Кайсии
8 - 10
Зеленчуци за супа
60 - 70
5-6
Ябълкови резени
6-8
Гъби
50 - 60
6-8
Круши
6-9
Подправки/билки
40 - 50
2-3
11.19 Термосонда
ГОВЕЖДО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
Алангле
Средно изпе‐
чено
Добре изпече‐
но
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
ГОВЕЖДО
Руло „Стефани"
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
80
83
86
СВИНСКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Шунка / Печено месо
80
84
88
Филе от гърба / Свинско филе,
пушено / Свинско филе, пошира‐
но
75
78
82
40
www.aeg.com
ТЕЛЕШКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Телешко печено
75
80
85
Телешки джолан
85
88
90
ОВНЕШКО/ АГНЕШКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко гръбче
75
80
85
Агнешко печено / Агнешко бутче
65
70
75
ДИВЕЧ
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Филе от див заек / Филе от гръб
на елен
65
70
75
Заешко бутче / Заек, цял / Бут от
еленско месо
70
75
80
ПТИЧЕ МЕСО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Пиле
80
83
86
Патица, цяла/половин / Пуйка,
цяла/гърди
75
80
85
Патешки гърди
60
65
70
БЪЛГАРСКИ
РИБА (СЬОМГА, ПЪ‐
СТЪРВА, БЯЛА РИБА)
Риба, цяла/голяма/на пара / Ри‐
ба, цяла/голяма/печена
КАСЕРОЛИ – ПРЕДВА‐
РИТЕЛНО ПРИГОТВЕНИ ЗЕ‐
ЛЕНЧУЦИ
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
60
64
68
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Касерола с тиквички / Касерола с
85
броколи / Касерола с фенел
КАСЕРОЛА – ПИКАНТНА
Средно изпе‐
чено
Повече
88
91
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Канелони / Лазаня / Макарони на
85
фурна
КАСЕРОЛА – СЛАДКА
Касерола от бял хляб със/без
плодове / Касерола от оризова
каша със/без плодове / Касерол
със сладки нудели
41
Средно изпе‐
чено
Повече
88
91
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
80
85
90
11.20 Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
42
www.aeg.com
Рамекини
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотражател‐
ни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа за
флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
11.21 Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
Използвайте позицията на третия рафт.
(°C)
(min)
Запечена паста
200 - 220
45 - 55
Картофен огретен
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазаня
180 - 200
75 - 90
Канелони
180 - 200
70 - 85
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
Ябълков сладкиш с пандишпанена смес
(кръгла форма за сладкиши)
160 - 170
70 - 80
Бял хляб
190 - 200
55 - 70
11.22 Информация за
изпитващи лаборатории
Изпитвания съгласно: EN 60350, IEC
60350.
БЪЛГАРСКИ
ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Пандишпан без масло Традиционно пече‐ 160
не
35 - 50
2
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Горещ въздух/
вентилир.
160
60 - 90
2
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Традиционно пече‐ 180
не
70 - 90
1
Пандишпан без масло Горещ въздух/
вентилир.
ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Използвайте позицията на третия рафт.
(°C)
(min)
Горещ въздух/венти‐
лир.
140
25 - 40
Масленки / Сладкиши на Традиционно печене
пръчици, предварително
загрейте празната фурна
160
20 - 30
Малки кексчета, 20 броя/ Горещ въздух/венти‐
тава, предварително за‐ лир.
грейте празната фурна
150
20 - 35
Малки кексчета, 20 броя/ Традиционно печене
тава, предварително за‐
грейте празната фурна
170
20 - 30
Масленки / Сладкиши на
пръчици
43
44
www.aeg.com
ПЕЧЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА. Бисквити
(°C)
(min)
2 пози‐ 3 пози‐
ции
ции
Масленки / Сладки‐
ши на пръчици
Горещ въздух/
вентилир.
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Малки кексчета, 20
броя/тава, предва‐
рително загрейте
празната фурна
Горещ въздух/
вентилир.
150
23 - 40
1/4
-
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Загрейте празната фурна предварително за 5 минути.
Гриловайте на максималната температура.
(min)
Тост-сандвич
Грил
Говежда пържола, обърне‐ Грил
те по средата на времето
за приготвяне
1-3
5
24 - 30
4
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и
препарат за почистване.
Препарати
за почиства‐
не
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ пре‐
парат за фурни.
БЪЛГАРСКИ
45
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натруп‐
вания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до
пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка
Всекидневна употреба.
употреба
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна
машина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
12.2 Начин на
отстраняване: носачи на
скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте опорите на
скарата.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
12.3 Пиролиза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте
едновременно с
функцията: Пиролиза.
Това може да причини
повреда на уреда.
1. Издърпайте предната част на
опорите на скарата от страничната
стена.
Каталитичното почистване не може да
започне:
•
•
2. Издърпайте задната част на
носачите на скарата от стената и я
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоари в
обратна последователност.
ако температурният сензор за
сърцевината не е изваден.
ако вратата на фурната не е
затворена.
1. Премахнете всички
принадлежности и изваждащи се
опорни шини.
2. Почистете вътрешността на
фурната с топла вода и мек
препарат.Почистете вътрешното
стъкло на вратата с топла вода и
мека кърпа.
3. Включете фурната.
4. От основното меню изберете
функцията: Пиролиза Натиснете
.
5. Настройте времетраенето на
процедурата по почистване:
46
www.aeg.com
Опция
Описание
Бързо
За леко
почистване:
1 h.
Нормално
За
стандартно
почистване:
1 h 30 min.
Интензив.
За цялостно
почистване:
3 h.
6. Натиснете
.
Когато започне почистването,
вратичката на фурната се заключва и
лампичката не работи.
За да спрете почистването, преди да е
приключило, изключете фурната.
ВНИМАНИЕ!
След завършване на
функцията, фурната е
много гореща. Съществува
опасност от изгаряния.
Вратата остава заключена и някои от
функциите на фурната не са достъпни
след приключване на почистванаето,
докато не спадне температурата във
фурната.
12.4 Премахване и монтаж
на вратата
Можете да отстраните вратата и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
фурната под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
ВНИМАНИЕ!
Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
9. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (С, В и А) в
правилната последователност. Първо,
поставете панел С, който е обозначен
с квадрат от лявата страна и с
триъгълник от дясната. Също така ще
откриете тези символи, изобразени на
рамката на вратичката. Символът с
триъгълник на стъклото трябва да
съвпада с триъгълника на рамката на
вратичката, както и символа с квадрат
да съвпада със този на вратичката.
След това поставете другите два
стъклени панела.
47
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Страничната лампа
1. Отстранете левия носач на
скарата, за да да получите достъп
до лампата.
2. Използвайте тесен, тъп предмет
(например чаена лъжичка), за да
свалите стъкления капак.
ABC
12.5 Как да подмените:
Лампа
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната. Изчакайте,
докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
5. Монтирайте стъкления капак.
6. Поставете левия носач на скарата.
48
www.aeg.com
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Включете фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключва‐
не е включено.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратичката не е правилно
затворена.
Затворете напълно вратич‐
ката.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Сензорът за температура в Жакът на сензора за тем‐
сърцевината не работи.
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
На екрана се показва F111. Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
49
Изключете фурната по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото и след това
го включете отново
Ако екранът отново по‐
казва съобщението за
грешка, свържете се с
отдела за обслужване
на клиенти.
По храната и във вътреш‐ Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ността на уреда се отлагат ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 пара и кондензация.
ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
Уредът е активиран и не
нагрява. Вентилаторът не
работи. На дисплея се по‐
казва "Demo".
Активиран е демонстра‐
ционният режим.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Вижте глава "Основни на‐
стройки" в главата "Все‐
кидневна употреба".
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктова информация и Продуктов
информационен лист*
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BPK742320M 944187790
Индекс на енергийна ефективност
81.2
50
www.aeg.com
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
1.09 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
71 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
37.0 kg
*За Европейския съюз в съответствие с Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014
За Република Беларус съгласно STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017,
Анекси А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не се прилага за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.
14.2 Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски
съдове, за да подобрите
енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене" или "Час на
изключване" и времето за готвене е
повече от 30 минути, нагряващите
елементи се изключат автоматично
по-рано при някои функции на
фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят. Когато
изключите фурната, екранът показва
остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Когато продължителността на готвене
е по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 – 10 минути преди края на
готвенето. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
БЪЛГАРСКИ
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
51
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция,
лампичката автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
867353365-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising