AEG | BPK742320M | User manual | Aeg BPK742320M Упатство за користење

Aeg BPK742320M Упатство за користење
BPK742320M
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Печка
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................5
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 9
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.........................................................................................10
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 12
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ...........................................................................19
8. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ.............................................................................. 20
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ..........................................................................21
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................24
11. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 26
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................45
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 49
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................51
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
4
www.aeg.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го апаратот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
МАКЕДОНСКИ
•
Користете го само сензорот за храна (сензорот за
температура на средината) препорачан за овој
апарат.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Преда да го монтирате апаратот,
проверете дали вратата на печката
се отвара со леснотија.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Вградениот уред мора да одговара
на барањата за стабилност според
DIN 68930.
Минимална висина
на плакар
(Минимална висина
на плакар под
површината за
готвење)
600 (600) mm
Должина на плакар
550 mm
Длабочина на
плакар
Висина на предниот
дел од апаратот
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
Широчина на
предниот дел од
апаратот
549 mm
Широчина на
задниот дел од
апаратот
548 mm
Длабочина на
апаратот
567 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
546 mm
Длабочина со
отворена врата
1017 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација. Отвор
ставен на дното на
задната страна
550 x 20 mm
Должина на кабелот
за струја. Кабелот е
ставен во десниот
агол од задната
страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4 x 12 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
605 (580) mm
•
594 mm
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзите
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
следете ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(ако го има) со детергенти.
2.5 Чистење со пиролиза
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
•
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
7
•
•
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно чистење со пиролиза
или пред првата употреба, од
внатрешноста на печката извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
Внимателно прочитајте ги
упатствата за чистење со пиролиза.
Држете ги децата подалеку од
апаратот додека работи
Пиротичкото чистење.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое чистење
со пиролиза.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
8
www.aeg.com
•
•
•
•
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
– Отстранете ги сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на местото на
апаратот за време и после
Пиролитичкото чистење и на
почеток пуштете го да работи
на максимална температура во
добро проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
Испарувањата што ги испуштаат
сите Пиролитички рерни / Остатоци
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца, или лица со хронични
болести.
2.6 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.8 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1 Контролна плоча
2 Eлектронски програмер
3 Приклучок за сензорот за
температурата на средината
4 Греач
5 Светло
6 Вентилатор
7 Држач за решетка, се вади
8 Позиции на полици
7
3.2 Прибор
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
Скара- / Длабока тава
За печење тесто или месо или како
сад за собирање маснотија.
Сензор за температура
За мерење на температурата во
храната.
Телескопски шини
За ставање и вадење на плехови и
решетки полесно.
9
10
www.aeg.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
4.1 Електронски програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Користете ги сензорските полиња за да ракувате со апаратот.
Сензорс
ко поле
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Функција
Коментар
Екран
Ги прикажува тековните поставки на печката.
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на печката.
Функции на
греење или
Помош При
Готвење
Допрете го сензорското поле еднаш за да
изберете функција за греење или мени: Помош
При Готвење. Допрете го сензорското поле
уште еднаш за да ги менувате менијата:
Функции на греење, Помош При Готвење. За
да го вклучите или исклучите светлото,
притискајте на полето 3 секунди. Можете исто
така да го вклучите светлото кога печката е
исклучена.
Омилени
За зачувување и пристап до вашите омилени
програми.
Избор на
температура
За поставување на температурата или за
прикажување на моменталната температура во
печката. Притискајте го полето 3 секунди за да
ја вклучите или исклучите функцијата: брзо
загревање.
Копче за надолу
За движење надолу во менито.
Копче за нагоре
За движење нагоре во менито.
OK (OK)
За потврда на изборот или на поставката.
МАКЕДОНСКИ
Сензорс
ко поле
9
10
11
Функција
Коментар
Копче за назад
За враќање назад едно ниво во менито. За да
го прикажете главното мени, допрете го полето
3 секунди.
Време и
дополнителни
функции
За поставување различни функции. Кога
работи функцијата за загревање, допрете го
сензорското поле за да го поставите тајмерот
или функциите: Заклучување, Омилени,
Топлина + Задржување,Set + Go. Исто така
може да ги промените поставките на сензорот
за температура во средината.
Потсетник во
минути
За да ја поставите функцијата: Потсетник во
минути.
4.2 Екран
A
11
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функција за загревање
Време во денот
Показно светло за загревање
Температура
Траење или завршно време на
функцијата
Други показни светла на екранот:
Знак
Функција
Потсетник во минути
Функцијата работи.
Време во денот
Екранот покажува колку е часот.
Траење
На екранот се прикажува
потребното време за готвење.
Крај на готв.
Екранот го прикажува времето кога
ќе заврши готвењето.
Температура
На екранот е прикажана
температурата.
Означување На Време
На екранот се прикажува колку
долго работи одредена функција на
греење. Притиснете и
и
истовремено за да го ресетирате
времето.
Пресметка
Печката го пресметува времето за
готвење.
12
www.aeg.com
Знак
Функција
Показно светло за
загревање
На екранот се прикажува
температурата во печката.
брзо загревање
Вклучена е функцијата. Го
намалува времето на загревање.
Автоматска тежина
Екранот покажува дека системот за
автоматско мерење на тежината е
вклучен или дека тежината може да
се смени.
Топлина + Задржување
Вклучена е функцијата.
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
5.2 Прво поврзување
Кога ja приклучувате печката на
штекерите или по снемување струја,
морате да го подесите јазикот,
контрастот на екранот, јасноста на
екранот и времето во денот.
или
1. Притиснете на
поставите вредностите.
2. Притиснете го
за да ги
за да потврдите.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Движење низ менијата
6.2 Преглед на мениа
Главно мени
Симбол /
Примена
Ставка од мени
1. Вклучете ја рерната.
2. Допрете го
или
за да ја
изберете опцијата од менито.
3. Притиснете
за да преминете во
подмени или да ја прифатите
поставката.
Било кога можете да се
вратите назад во главното
мени со
.
Функции на
греење
Рецепти
Омилени
Содржи листа со
функции за греење.
Содржи листа на
автоматски програми.
Содржи листа со
омилени програми за
готвење направени
од корисникот.
МАКЕДОНСКИ
Симбол /
Примена
Ставка од мени
Чистење
Содржи листа на
програми за чистење.
Основни
поставки
Се користи за
конфигурација на
апаратот.
Специјални
Помош При
Готвење
Содржи листа со
дополнителни
функции за греење.
Обезбедува
препорачани
поставки за печката
за голем избор на
јадења. Одберете
јадење и почнете со
процесот на готвење.
Температурата и
времето се само
водилки за давање
на подобар резултат
и може да се
прилагодат. Тие
зависат од
рецептите,
квалитетот и
количината на
состојките што се
употребуваат.
Под-мени за: Основни поставки
Симбол /
Опис
Ставка од мени
Set + Go
Постави време
во денот
Означување на
време
Кога е ВКЛУЧЕНО,
екранот го покажува
часовникот кога ќе го
исклучите апаратот.
Кога е ВКЛУЧЕНА,
брзо загревање оваа функција го
намалува времето за
загревање.
За да ја поставите
функцијата и да ја
вклучите подоцна со
притискање на било
кој симбол на
контролната плоча.
Топлина +
Задржување
Ја чува подготвената
храна топла 30
минути после
циклусот на готвење.
Дополнително
време
Ја вклучува и
исклучува функцијата
за продолжување на
времето.
Контраст на
екран
Го прилагодува
контрастот на
екранот според
степени.
Ја приспособува
Осветленост на осветленоста на
екранот според
екран
степени.
Постави јазик
Јачина на
звучен сигнал
Симбол /
Опис
Ставка од мени
Го поставува
моменталното време
на часовникот.
13
Тонови на
копчиња
Го подесува јазикот
на екранот.
Ја прилагодува
јачината на тоновите
на притискање и
сигналите според
степени.
Го вклучува и
исклучува тонот на
допирните полиња.
Не може да се
исклучи тонот на
допирното поле за
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО.
Ги вклучува и
Тревога/Грешка исклучува тоновите
за тревога.
Тонови
14
www.aeg.com
Симбол /
Опис
Ставка од мени
Потсетник за
чистење
Ве потсетува кога да
го исчистите
апаратот.
ДЕМО режим
Код за активирање /
деактивирање: 2468.
Сервисирање
Фабрички
поставки
Ги прикажува
верзијата на
софтверот и
конфигурацијата.
Ги враќа сите
поставки на
фабричките
вредности.
6.3 Функции на греење
Функција за
загревање
Готвење со
вентилатор
Функција за
пица
Функција за
загревање
За печење тесто и
месо на едно ниво на
Конвенционалн решетката.
о готвење
Замрзната
храна
Скара
Турбо-печење
Примена
За да печете
истовремено на 3
нивоа на решетката и
за да сушите
храна.Поставете ја
температурата за 20 40 °C пониско отколку
кај функцијата:
Конвенционално
готвење.
За да добиете
попечена површина и
крцкав долен дел кога
печете храна на едно
ниво на решетката.
Подесете ја
температурата 20 - 40
°C пониско од за
функцијата:
Конвенционално
готвење.
Примена
Долен грејач
За да ја направи
лесно приготливата
храна (на пр. пржени
компирчиња, печени
компири или крцкави
ролнички) крцкава.
За печење на скара на
рамни парчиња храна
и за печење тостови.
За печење на
поголеми парчиња
месо или живина со
коски на една
позиција на решетка.
Исто и за запекување
и потпекување.
За печење колачи со
крцкав долен дел и за
конзервирање
зимница.
МАКЕДОНСКИ
Функција за
загревање
Примена
Функцијата е
направена за
штедење на
Печете со
влажен воздух електрична енергија
за време на
готвењето. За
упатството за
готвење, видете во
поглавјето „ Напомени
и корисни совети“,
Печете со влажен
воздух. Вратата на
печката треба да биде
затворена за време на
готвењето со што
функцијата не би се
прекинала и за да се
осигурате дека
печката работи со
највисока можна
енергетска
ефикасност. Кога ја
користите оваа
функција,
температурата во
внатрешноста може
да биде различна од
поставената
температура.
Преостанатата
топлина е
искористена.Јачината
на топлината може да
биде намалена. За
општи препораки за
штедење на енергија
видете во поглавјето
„Енергетска
ефикасност“,
Штедење на енергија.
Оваа функција се
користеше за
дефинирање на
класата на енергетска
ефикасност EN
60350-1. Кога ќе ја
користите оваа
функција, светлото
автоматски се
исклучува после 30
секунди.
15
Светилката може
автоматски да го
деактивирате на
температура под 60 ° C во
текот на некои функции на
печката.
6.4 Специјални
Функција за
загревање
Одржување на
топлина
Примена
За одржување на
топлината на
храната.
За загревање порција
пред сервирање.
Топлење на
чинии
Конзервирање
За зачувување на
зеленчукот, (на пр.
кисели краставици).
Сушење
За сушење исецкано
овошје, зеленчук и
габи.
Киснато тесто
Бавно готвење
За да се за забрза
киснењето на тестото
со квасец. Спречува
сушење на
површината на
тестото и го одржува
тестото еластично.
За подготвување на
меко, сочно печено
месо.
Користете ја оваа
функција за правење
Печење На Леб леб и кифлички со
многу добри
професионални
резултати во однос
на крцкавост, боја и
сјајна кора.
16
www.aeg.com
Функција за
загревање
Одмрзнување
Потпечено
Примена
За одмрзнување на
храна (зеленчук и
овошје). Времето за
одмрзнување зависи
од количеството и
големината на
замрзнатата храна.
За јадења какви што
се лазањи или
потпечен компир.
Исто и за запекување
и потпекување.
6.5 Помош При Готвење
Јадење
Пилешки крилца,
свежи
Пилеш. крил.,
замрз.
Пиле
Пилеш. копа.,
замрз.
Пиле, две
половини
Категорија храна: месо
Јадење
Категорија храна: Риба / Морска Храна
Јадење
Риба
Динстано месо
Говедско Месо
Печена риба
Ролат од мелено
месо
Рибни стапчиња
Делумно печено
Филе. од риба,
замрз.
Делумно печено
Цела мала риба,
на скара
Цела риба, на
скара
Печено говедско
месо
Средно
Средно
Добро испечено
Цела риба, на
Добро испечено
скара
Цел Лосос
Пилешки копани,
свежи
-
Делумно печено
Категорија храна: Живина
Јадење
Цели парчиња
живина
-
Скандинавско
говедско
Средно
Добро испечено
МАКЕДОНСКИ
Категорија храна: Пица / Киш
Јадење
Јадење
Ребра
Пица со тенко
тесто
Свин. коле., одна.
згот.
Свинско
Пица со допол.
фил
Свинска коленица
Плешка од свинско
Пица
Америк. пица,
замрзната
Свински Врат
Свинска плешка
Пица, оладена
Телешка коленица
Телешко месо
Плешка од
телешко
Печено телешко
Јагнешки бут
Јагнешко
Јагнешко филе
Јагнешка
коленица, средно
печена
Див Зајак
• Зајачки бут
• Зајачки грб
Месо од дивеч
Срнечко
• Срнечки бут
• Срнечко филе
Печен дивеч
Плешка од дивеч
Категорија храна: Јадења во рерна
Јадење
Лазањи /
Канелони, замрз.
-
Тава со зеленчук
-
Слатки јадења
-
Пица, замрзната
Пицети, смрзнати
Потпечена тава со зеленчук
Фламкиш (Пица Од Алзас)
Швајцарска пита,
солена
-
Француски киш
-
Пикантна торта
-
Категорија храна: Торта / Колачи
Јадење
Колач прстен
-
Колач со јаболка,
покриен
-
Пандишпан
-
Пита со јаболка
-
Торта со сирење,
плех
-
Слатка Погача
-
Мадеира колач
-
Колач
-
Швајцарски тарт,
благ
-
Колач со бадеми
-
Мафинс Колачи
-
17
18
www.aeg.com
Категорија храна: Леб / Кифлички
Јадење
Јадење
Тестенини
-
Печиво во форма
на стапчиња
-
Принцес крофни
-
Пуфкасти пити
-
Еклери
-
Гурабија со бадем
-
Колачиња од суво
тесто
-
Божиќен леб
-
Кифлички
Кифлички,
смрзнати
Чијабата
Погача
Леб
Милиброд
Леб без квасец
Категорија храна: Гарнир
Јадење
Помфрит, тенок
-
Пржени
компирчиња,
дебели
-
Тесто со квасец
Помфрит,
замрзнат
-
Торта со сирење,
тава
-
Крокети
-
Чоколадни
колачиња
-
Кришки
-
Швајцарски ролат
-
Ќофтиња од
компир
Колач Со Квасец
-
Колач со трошки
-
Шеќерен колач
-
Штрудла со
јаболка, замрзната
Торта на плех
Подлога за
тортички
Водни колач
Сунѓересто тесто
Флан со бисквит.
тесто
Флан со
пандишпан
Кога е потребно да ја
смените тежината или
температурата на
јадењето, употребете
или
за да ги поставите
новите вредности.
6.6 Поставување на
функција за греење
Овошен колач без
квасец
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Функции на
греење.
Осн. За Ово. Кол.
Со Панд.
за да потврдите.
3. Притиснете го
4. Одберете функција за греење.
Тесто со квасец
за да потврдите.
5. Притиснете го
6. Поставете ја температурата.
7. Притиснете го
за да потврдите.
МАКЕДОНСКИ
6.7 Показател за брзо
загревање
19
За да ја вклучите функцијата,
Кога ќе ја вклучите функцијата греење,
лентата на екранот се појавува.
Лентата покажува дека температурата
се зголемува. Кога температурата е
достигната се огласува аларм 3 пати и
лентата трепка и потоа исчезнува.
6.8 брзо загревање
Оваа функција го намалува времето
на загревање.
задржете го
3 секунди. Се менува
показателот за загревање.
Оваа функција не е достапна за некои
функции на печката.
6.9 Преостаната топлина
Кога ќе ја исклучите печката, екранот
ја покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Не ставајте храна во
печката кога работи
функцијата Брзо
загревање.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
7.1 Табела со функции за
часовник
Функција
часовник
Потсетник
во минути
Примена
За поставување на
одбројување (макс. 2 ч
30 мин). Оваа
функција нема ефект
на работата на
печката. Исто така
може да ја вклучите
кога печката е
исклучена.
Употребете ја
ја вклучите
функцијата.
Притиснете на
на
или
за да поставите
минути и на
започнете.
Траење
за да
за да
За да поставите колку
долго ќе работи
печката (макс. 23 ч 59
мин).
Функција
часовник
Крај на
готв.
Примена
За да го поставите
времето на
исклучување за
функцијата за греење
(макс. 23 ч 59 мин.)
Ако го поставувате времето за
функцијата часовник, времето
започнува да се одбројува за време од
5 секунди.
Ако ги користете
функциите за часовник:
Траење, Крај на готв.,
печката ги исклучува
греачите после 90 % од
поставеното време.
Печката ја користи
преостаната топлина за да
го продолжи процесот на
готвење се додека
времето не заврши (3 - 20
минути).
20
www.aeg.com
7.2 Поставување на
функциите на часовникот
Пред да ги користите
функциите: Траење, Крај
на готв., мора прво да ги
подесите функцијата на
греење и температурата.
Печката автоматски се
исклучува.
Можете да ги користите
функциите: Траење и Крај
на готв. истовремено ако
сакате автоматски да ја
вклучите и исклучите
печката во дадено
подоцнежно време.
Функциите: Траење и Крај
на готв. не работат кога се
користи сензорот за
температура на средината.
1. Поставете функција на греење.
2. Притискајте го
последователно
додека на екранот не се појави
потребната функција на
часовникот и соодветниот симбол.
или
за да го
3. Допрете го
поставите неопходното време.
4. Притиснете го
за да потврдите.
Кога времето на готвење ќе заврши,
се огласува звучен сигнал. Печката е
исклучена. На екранот се прикажува
порака.
5. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
7.3 Топлина + Задржување
Услови за функцијата:
•
•
Поставената температура е
поголема од 80 °C.
Функцијата: Траење е поставена.
80 °C за време од 30 минути. Се
вклучува после печење тесто или кога
ќе заврши процедурата на печење на
месо.
Можете да ја вклучите или исклучите
функцијата во менито: Основни
поставки.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете ја функцијата на греење.
3. Поставете ја температурата над 80
°C.
4. Притиснете на
неколку пати се
додека на екранот не се покаже:
Топлина + Задржување.
за да потврдите.
5. Притиснете го
Кога ќе заврши времето на готвење,
се огласува сигнал.
7.4 Дополнително време
Функцијата: Дополнително време
прави функцијата на греење да
продолжи после крајот на Траење.
Се применува за сите
функции на греење со
Траење или Автоматска
тежина.
Не е применливо кај
функциите на греење со
сензорот за температура
на средината.
1. Кога времето на готвење ќе
заврши, се огласува звучен сигнал.
Притиснете било кое копче.
На екранот е прикажана порака.
за да го вклучите
2. Притиснете го
или
за да го откажете.
3. Поставете ја должината на
функцијата.
4. Притиснете
.
Функцијата: Топлина + Задржување ја
одржува подготвената храна топла на
8. АВТОМАТСКИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Рецепти на интернет
Можете да ги најдете рецептите за
автоматските програми на нашата
веб-страна.За да ја најдете книгата со
рецепти проверете го бројот на
МАКЕДОНСКИ
21
производот на етикетата на предната
рамка на внтарешноста на печката.
1. Вклучете ја рерната.
2. Одберете го менито: Рецепти.
8.2 Рецепти со Автоматски
рецепти
Притиснете на
за да
потврдите.
3. Одберете ја категоријата и
Печката има комплет рецепти што
можете да ги употребувате. Рецептите
се фиксирани и не можете да ги
смените.
јадењето. Притиснете го
за да
потврдите.
4. Одбирете рецепта. Притиснете го
за да потврдите.
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
9.1 Сензор за храна
Сензорот за храна ја мери
температурата во храната. Кога
храната ја постигнува поставената
температура, апаратот се исклучува.
Може да се постават две температури:
•
•
температура на печка (минимум
120 °C),
температура во средината на
храната.
ВНИМАНИЕ!
Користете го само
доставениот сензор за
храна и оригинални
резервни делови.
Упатство за добивање на најдобри
резултати:
• Состојките треба да имаат собна
температура.
• Сензор за температура не може да
се користи за течни јадења.
• За време на готвењето сензорот за
храна мора да биде во јадењето и
приклучникот во штекерот.
• Употребете ги препорачаните
поставки за за температура на
средината на храната. Видете во
поглавјето „Помош и совети“.
Апаратот пресметува
приближно време на
завршување на готвење.
Тоа зависи од количината
на храна, поставената
функција на печката и
температурата.
Категории на храна: месо,
живина и риба
1. Активирајте го апаратот.
2. Ставете го врвот од сензорот за
храна во центарот на месото или
рибата, по можност во најдебелиот
дел. Проверете дали барем 3/4 од
сензорот за храна е внатре во
садот.
3. Ставете го електичниот приклучок
од сензорот за храна во
приклучницата којшто се наоѓа во
предниот дел на апаратот.
22
www.aeg.com
Категорија на храна: тепсија
1. Активирајте го апаратот.
2. Ставете половина од состојките во
сад за готвење.
3. Поставете го врвот на сензорот за
храна во центарот на тепсијата.
Сензорот за храна треба да се
стабилизира во едно место за
време на печењето. Употребете
цврста состојка за да го направите
тоа. Употребете го работ на садот
за готвење за да ја потприте
силиконската дршка од сензорот за
храна. Врвот на сензорот за храна
не треба да го допира дното на
садот за готвење.
На екранот се појавува симболот за
сензор за храна.
или
за да го
4. Притиснете го
поставите сензорот за
температура во средината за
помалку од 5 секунди.
5. Поставете ги функцијата за греење
и по потреба температурата на
печката.
6. За менување на температурата на
средината на месото, притиснете
.
Кога ќе се постигне одредената
температура на јадењето, се огласува
акустичен звучен сигнал. Апаратот
автоматски се исклучува.
7. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
8. Исклучете го сензорот за храна од
приклучницата и извадете го садот
од апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постојат ризици од
изгореници затоа што
сензорот за храна се
вжештува. Внимавјте кога
го исклучувате и кога ја
вадите од храната.
4. Покријте го сензорот за храна со
преостанатите состојки.
5. Ставете го електичниот приклучок
од сензорот за храна во
приклучницата којшто се наоѓа во
предниот дел на апаратот.
На екранот се појавува симболот за
сензор за храна.
6. Притиснете го
или
поставите сензорот за
за да го
МАКЕДОНСКИ
температура во средината за
помалку од 5 секунди.
7. Поставете ги функцијата за греење
и по потреба температурата на
печката.
8. За менување на температурата на
средината на храната, притиснете
.
Кога ќе се постигне одредената
температура на јадењето, се огласува
акустичен звучен сигнал. Апаратот
автоматски се исклучува.
9. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
10. Исклучете го сензорот за храна од
приклучницата и извадете го садот
од апаратот.
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
држачот и решетката на водилките
горе.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постојат ризици од
изгореници затоа што
сензорот за храна се
вжештува. Внимавјте кога
го исклучувате и кога ја
вадите од храната.
9.2 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката .
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
9.3 Телескопски шини вметнување на приборот
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
23
24
www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Пред да ја затворите
вратата на печката,
проверете дали целосно
сте ги турнале
телескопските шини
внатре во апаратот.
Длабока тава:
Ставете ја длабоката тава на
телескопските шини.
Решетка:
Ставете ја решетката на
телескопските шини така што
ногалките да се насочени надолу.
Високата рамка околу
решетката е дополнителна
заштита од лизгање на
садовите за готвење.
Решетка и длабока тава заедно:
Ставете ги решетката и длабоката
тава заедно на телескопските шини.
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Омилени
Можете да ги зачувате вашите
омилени поставки, какви што се
траењето, температурата или
функцијата за греење. Тие се
достапни во менито: Омилени. Можете
да зачувате до 20 програми.
Зачувување програма
1. Вклучете ја рерната.
2. Подесете ја функцијта за греење
или една автоматска програма.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
ЗАЧУВАЈ.
за да потврдите.
4. Притиснете го
На екранот се прикажува првото
слободно место во меморијата.
5. Притиснете го
за да потврдите.
6. Внесете го името на програмата.
Првата буква трепка.
7. Допрете
или
за да ја
променете буквата.
8. Притиснете
.
Следната буква трепка.
9. Напрете го чекорот 7 повторно ако
е потребно.
10. Притиснете и задржете
за да
зачувате.
Можете да презапишете место во
меморијата. Кога екранот ја покажува
првата слободна позиција за
меморија, допрете
или
и
притиснете
за да ја избришете
постоечката програма.
Можете да го смените името на
програмата во менито: Измени име на
програма.
Вклучување на програмата
1. Вклучете ја рерната.
МАКЕДОНСКИ
2. Одберете го менито: Омилени.
За да ја исклучите функцијата
3. Притиснете го
за да потврдите.
4. Одберете го името на вашата
омилена програма.
протиснете на
5. Притиснете го
за да потврдите.
Притиснете го
за да одите
директно во менито: Омилени. Можете
исто така да ја користите кога печката
е исклучена.
10.2 Користење на Брава за
деца
Кога Брава за деца е вклучена,
печката не може да се вклучи
случајно.
прикажува порака. Притиснете го
повторно, а потоа
и
, сè додека на екранот не се
појави порака .
За да ја исклучите Функцијата Брава
за деца, повторете го чекор 2.
10.3 Заклучување
Кога ќе ја исклучите
печката, се исклучува и
функцијата.
10.4 Set + Go
Функцијата ви овозможува да
поставите функција за греење (или
програма) и да ја употребите подоцна
со еден допир на копчето.
повеќепати сè
5. Притискајте го
додека на екранот не се прикаже:
Set + Go.
6. Притиснете го
за да потврдите.
Притиснете било кое копче (освен за
) за да ја стартувате функцијата: Set
+ Go. Поставената функција за греење
започнува.
Кога функцијата за загревање ќе
заврши, се појавува звучен сигнал.
Оваа функција спречува случајни
промени на функцијата за греење.
Можете да ја вклучите функцијата
само кога работи печката.
•
1. Вклучете ја рерната.
2. Поставете функција за греење или
некоја поставка.
•
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Заклучување.
4. Притиснете го
за да потврдите.
Ако работи функцијата
чистење со пиролиза,
вратата е заклучена и
симболот за копчето се
појавува на екранот.
за да потврдите.
3. Притискајте го
повеќепати сè
додека на екранот не се прикаже:
Траење.
4. Поставете го времето.
за да го вклучите
2. Истовремено притиснете ги
. На екранот се
1. Вклучете ја рерната.
2. Поставете функција на греење.
Ако печката има функција
за Пиролиза, вратата се
заклучува автоматски.
Порака се појавува на
екранот кога ќе допрете
некое копче.
1. Притиснете го
екранот.
25
Заклучување е
вклучена кога
функцијата за греење
работи.
Менито: Основни
поставки Ви
овозможува да ја
вклучите функцијата:
Set + Go вклучување и
исклучување.
10.5 Автоматско
исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
26
www.aeg.com
•
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Светло, Сензор
за температура,Траење, Крај на готв..
10.6 Осветленост на
екранот
Има два режима на осветленост на
екранот:
•
Ноќна осветленост - кога печката е
исклучена, осветленоста на
екранот е пониска помеѓу 22 часот
навечер и 6 часот наутро.
Дневна осветленост:
– кога печката е вклучена.
– ако допрете копче при ноќна
осветленост (освен за
ВКЛУЧУВАЊЕ /
ИСКЛУЧУВАЊЕ), екранот се
враќа во режим на дневна
осветленост во следните 10
секунди.
– ако печката е исклучена и ја
поставите функцијата:
Потсетник во минути. Кога ќе
заврши функцијата, екранот се
враќа на ноќна осветленост.
10.7 Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
11. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
11.1 Препораки за готвење
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите подолу
покажуваат препорачани поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетки за одредени
видови на храната.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
11.2 Внатрешна страна на
вратата
На внатрешната страна на вратата
можете да ги најдете:
•
•
броевите на позиции на решетката.
информации за функциите на
греење, препорачаните нивоа на
решетките и температурите за
вообичаени јадења.
11.3 Совет за специјалните
функции за греење на
печката
Одржување на топлина
Функцијата ви дозволува да ја чувата
храната топла. Температурата
автоматски се регулира на 80°C.
Топлење на чинии
Функцијата овозможува да се стоплат
чинии и јадења пред сервирање.
МАКЕДОНСКИ
Температурата автоматски се
регулира на 70 °C.
Распоредете ги порциите и јадењата
еднакво по решетката. Користете го
првото ниво на решетката. После
половина од времето на греење
сменете ги нивните места.
Киснато тесто
Функцијата Ви овозможува да надојде
квасецот. Ставете го тестото во
голема чинија и покријте го со влажна
крпа или пластична фолија. Поставете
функција: Киснато тесто и времето на
готвење.
Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија. Не ја покривајте
храната, затоа што може да го
продолжи времето на одмрзување.
Користете го првото ниво на
решетката.
11.4 Печење
Првиот пат употребете ја најниската
температура.
Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе нивоа.
Колачите и печивата со различна
висина не потемнуваат секогаш
еднакво. Нема потреба да ја менувате
поставката за температура ако
потемнувањето е нееднакво.
Разликите се порамнуваат за време на
печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
11.5 Совети за печење
Резултати од
печењето
Можна причина
Решение
Долниот дел на
колачот не е доволно
запечен.
Позицијата на решетката
е неправилна.
Ставете го колачот на пониска
решетка.
Колачот спласнува и
станува влажен или
нерамномерен.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е превисока.
пониска температура на
печката.
Премногу кратко време на Следниот пат поставете
печење.
подолго време на печење и
пониска температура на
печката.
Колачот е пресув.
27
Температурата на печката Следниот пат поставете
е прениска.
повисока температура на
печката.
Премногу долго време на
печење.
Следниот пат пократко време
на печење.
28
www.aeg.com
Резултати од
печењето
Можна причина
Решение
Колачот не е
рамномерно испечен.
Температурата на печката Поставете пониска температура
е превисока и времето на на печката и подолго време на
печење е прекратко.
печење.
Путерот за колачот не е
Следниот пат распоредете го
рамномерно распределен. путерот за колачот рамномерно
на плехот за печење.
Колачот не е испечен
за даденото време за
печење според
рецептот.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е прениска.
повисока температура на
печката.
11.6 Печење на едно ниво
ПЕЧЕЊЕ ВО КАЛАПИ
(°C)
(мин)
Колач прстен /
Слатка Погача
Готвење со
вентилатор
150 - 160
50 - 70
1
Мадеира колач /
Овошни колачи
Готвење со
вентилатор
140 - 160
70 - 90
1
Подлога за
тортички - тесто
без квасец,
загрејте ја
рерната празна
Готвење со
вентилатор
170 - 180
10 - 25
2
Подлога за
тортички пандишпан
Готвење со
вентилатор
150 - 170
20 - 25
2
Торта со сирење
Конвенционално 170 - 190
готвење
60 - 90
1
МАКЕДОНСКИ
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
Презагрејте ја празната печка, освен ако не е поинаку наведено.
(°C)
(мин)
Леб плетенка /
Погача,
загревање не е
потребно
Конвенционалн
о готвење
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Конвенционалн
о готвење
160 - 180
50 - 70
2
Р’жан леб:
Конвенционалн
о готвење
прво: 230
20
1
потоа 160 - 180
30 - 60
Принцес крофни / Конвенционалн
Еклери
о готвење
190 - 210
20 - 35
3
Швајцарски
ролат,
180 - 200
10 - 20
3
Колач од трошки Готвење со
сув, загревање не вентилатор
е потребно
150 - 160
20 - 40
3
Торта со путер и
бадеми / Благи
колачи
190 - 210
20 - 30
3
Овошни тортички, Конвенционалн
загревање не е
о готвење
потребно
180
35 - 55
3
Колачи од тесто
со квасец со
прелив (на пр.
урда, шлаг, крем)
160 - 180
40 - 60
3
Конвенционалн
о готвење
Конвенционалн
о готвење
Конвенционалн
о готвење
29
30
www.aeg.com
БИСКВИТИ
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Тесто без квасец /
Пандишпан
Готвење со
вентилатор
150 - 160
10 - 20
Пуслици
Готвење со
вентилатор
80 - 100
120 - 150
Гурабија со бадем
Готвење со
вентилатор
100 - 120
30 - 50
Бисквити направени
од потквасено тесто
Готвење со
вентилатор
150 - 160
20 - 40
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
Готвење со
вентилатор
170 - 180
20 - 30
Кифлички, загрејте ја
рерната празна
Конвенционално
готвење
190 - 210
10 - 25
11.7 Потпечена храна и храна со крцкава кора
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Печени тестенини
Конвенционално
готвење
180 - 200
45 - 60
Лазања
Конвенционално
готвење
180 - 200
25 - 40
Тава со зеленчук,
загрејте ја рерната
празна
Турбо-печење
160 - 170
15 - 30
Багети со топено
сирење
Готвење со вентилатор
160 - 170
15 - 30
Оризово млеко
Конвенционално
готвење
180 - 200
40 - 60
МАКЕДОНСКИ
31
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Потпечени јадења со
риба
Конвенционално
готвење
180 - 200
30 - 60
Полнет зеленчук
Готвење со вентилатор
160 - 170
30 - 60
11.8 Печење на повеќе
нивоа
Користете ја функцијата: Готвење со
вентилатор.
БИСКВИТИ
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ
ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
(°C)
(мин)
Принцес крофни /
Еклери, загрејте ја
рерната празна
160 180
25 - 45
Штрудла со трошки
150 160
30 - 45
(°C)
(мин)
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
170 180
30 - 50
Кифлички
180
20 - 30
11.9 Совети за печење
Употребувате огноотпорни садови
отпорни на топлина.
Печена кртина покриена.
Големите парчиња месо за печење
печете ги директно на плехот или на
решетката поставена над плехот.
Ставете малку вода во плехот за да
спречете капење на мрснотија од
горењето.
БИСКВИТИ
Завртете го печеното на 1/2 - 2/3 од
времето на готвење.
(°C)
(мин)
Колачиња од суво
тесто
150 160
20 - 40
Пуслици
80 100
130 170
Гурабија со бадем
100 120
40 - 80
Бисквити направени
од потквасено тесто
160 170
30 - 60
Печете месо и риба во големи
парчиња (1 kg или поголеми).
Прелијте ги парчињата месо со
нивниов сос неколку пати за време на
печењето.
11.10 Печење
Користете го првото ниво на
решетката.
32
www.aeg.com
ГОВЕДСКО
(°C)
(мин)
Печено во тенџере 1 - 1,5 kg
Конвенционал
но готвење
230
120 - 150
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, слабо
печено, загрејте ја
рерната празна
Турбо-печење
190 - 200
5-6
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, средно
печено, загрејте ја
рерната празна
Турбо-печење
180 - 190
6-8
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, добро
печено, загрејте ја
рерната празна
Турбо-печење
170 - 180
8 - 10
СВИНСКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Рамо / Врат / Коленица 1 - 1.5
од шунка
160 - 180
90 - 120
Кременадли / Голо
ребро
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Ролат од мелено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свинска коленица,
претходно сварена
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
МАКЕДОНСКИ
ТЕЛЕШКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Печено телешко
1
160 - 180
90 - 120
Телешка коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ЈАГНЕШКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Јагнешки бут /
Печено јагнешко
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИВЕЧ
(kg)
(°C)
(мин)
Печеница /
1
Нога од зајак,
загрејте ја
рерната празна
Конвенционалн 230
о готвење
30 - 40
Грб од срна
1.5 - 2
Конвенционалн 210 - 220
о готвење
35 - 40
Срнечки бут
1.5 - 2
Конвенционалн 180 - 200
о готвење
60 - 90
33
34
www.aeg.com
ЖИВИНА
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Порции живина
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Половина пиле
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Пиле, младо пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гускино месо
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Мисирка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Мисирка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА
(kg)
Цели парчиња
риба
(°C)
1 - 1.5
(мин)
Конвенционалн 210 - 220
о готвење
11.11 Печење На Леб
Не се препорачува загревање на
рерната.
40 - 60
Користете го второто ниво на
решетката.
ЛЕБ
(°C)
(мин)
Бел леб
180 - 200
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Слатка Погача
180 - 200
40 - 60
Чијабата
200 - 220
35 - 45
МАКЕДОНСКИ
ЛЕБ
(°C)
(мин)
Р’жан леб
190 - 210
50 - 70
Интегрален леб
180 - 200
50 - 70
Леб со цели зрна
170 - 190
60 - 90
Кифлички
190 - 210
20 - 35
11.12 Крцкаво печење со Функција за пица
ПИЦА
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Тортички
180 - 200
40 - 55
Торта со спанаќ
160 - 180
45 - 60
Француски киш / Швајцарска
торта
170 - 190
45 - 55
Бабин колач со јаболка,
покриен
150 - 170
50 - 60
ПИЦА
Загрејте ја празната печка пред првата употреба.
Користете го второто ниво на решетката.
Пица, тенка кора
(°C)
(мин)
200 - 230
15 - 20
35
36
www.aeg.com
ПИЦА
Загрејте ја празната печка пред првата употреба.
Користете го второто ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Пица, со дебела кора
180 - 200
20 - 30
Леб без квасец
230 - 250
10 - 20
Торта од лиснато тесто
160 - 180
45 - 55
Пита од фурна
230 - 250
12 - 20
Кнедли
180 - 200
15 - 25
Пита со зеленчук
160 - 180
50 - 60
11.13 Скара
Секогаш поставувајте го тавчето што
треба да ја собира мрснотијата на
првото ниво на решетката.
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(°C)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Печено говедско
месо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говедско филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинска плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Јагнешки грб
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цели парчиња риба, 210 - 230
0,5 - 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
МАКЕДОНСКИ
11.14 Бавно готвење
Оваа функција ви овозможува да
подготвите посно, кревко месо и риба.
Не е применливо за: живина, мрсно
свинско печење , печење во тава.
Сензор за температура температурата
не смее да биде повисока од 65 °C.
1. Потпржете го месото 1 - 2 минути
на секоја страна во тавата на
висока јачина.
2. Ставете го месото во сад за
печење месо или директно на
решетката во печката. Ставете го
плехот под решетката за да ја
собира мрснотијата.
37
Секогаш гответе без капак при
користење на функцијата.
3. Употребете го Сензор за
температура.
4. Одберете ја функцијата: Бавно
готвење. Можете да ја поставите
температурата меѓу 80 °C и 150 °C
првите 10 минути. Почетната е 90
°C. Поставете ја температурата за
Сензор за температура.
5. После 10 минути, печката
автоматски ја намалува
температурата на 80 °C.
Поставете ја температурата на 120 °C.
(kg)
(мин)
Шницли
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говедски филети
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говедско месо
1 - 1.5
120 - 150
1
Печено телешко
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Замрзната храна
ОДМРЗНУВАЊЕ
(°C)
(мин)
Пица, замрзната
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица, замрзната
190 - 210
20 - 25
2
Пица, оладена
210 - 230
13 - 25
2
Пицети, смрзнати
180 - 200
15 - 30
2
Помфрит, тенок
200 - 220
20 - 30
3
Пржени компирчиња, дебели
200 - 220
25 - 35
3
Кришки / Крокети
220 - 230
20 - 35
3
38
www.aeg.com
ОДМРЗНУВАЊЕ
(°C)
(мин)
Ќофтиња од компир
210 - 230
20 - 30
3
Лазања / Канелони, свежи
170 - 190
35 - 45
2
Лазања / Канелони, замрзнати
160 - 180
40 - 60
2
Печено сирење
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија.
Не ја покривајте храната, затоа што
може да го продолжи времето на
одмрзување.
Користете го првото ниво на
решетката.
(kg)
(мин)
Одмрзнув
ање по
време
(мин)
Дополните
лно
одмрзнува
ње по
време
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Ставете го пилето на превртена
тава во голема чинија. Превртете
на половина од времето.
Месо
1
100 - 140
20 - 30
Превртете на половина од
времето.
Месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Превртете на половина од
времето.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Павлака
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Изматете ја павлаката додека е
уште замрзната на места.
Колач
1.4
60
60
-
МАКЕДОНСКИ
39
11.17 Конзервирање
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија како
оние што се достапни на пазарот.
ТВРДО ОВОШЈЕ
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
Користете го првото ниво на
решетката.
Не ставајте повеќе од шест тегли од
по еден литар на плехот за печење.
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има доволно
влага во рерната.
Праски /
Дуњи /
Сливи
МЕКО ОВОШЈЕ
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Јагоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Зрели
рибизли
(мин)
Продолже
те со
готвење
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУК
Кога течноста во теглите ќе почне да
врие (после приближно 35 - 60 минути
кај тегли од еден литар), исклучете ја
печката или намалете ја
температурата на 100 °C (погледнете
ја табелата).
Поставете ја температурата на 160 170 °C.
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолжет
е со
готвење
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Мешана
туршија
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашок /
Аспарагус
50 - 60
15 - 20
11.18 Сушење - Готвење со
вентилатор
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
40
www.aeg.com
ЗЕЛЕНЧУК
ОВОШЈЕ
(°C)
(ч)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Сливи
8 - 10
Пиперки
60 - 70
5-6
Кајсии
8 - 10
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Резанки од јаболка
6-8
Печурки
50 - 60
6-8
Круши
6-9
Билки
40 - 50
2-3
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
11.19 Сензор за температура
ГОВЕДСКО
Температура во средината на храната
(°C)
Делумно
печено
Средно
Добро
испечено
Печено говедско месо
45
60
70
Говедски бифтек
45
60
70
ГОВЕДСКО
Ролат од мелено месо
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
80
83
86
СВИНСКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Шунка / Печено месо
80
84
88
Кремендали од грб / Плешка од
свин.месо, чадена / Плешка од
свин.месо, варена
75
78
82
МАКЕДОНСКИ
ТЕЛЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Печено телешко
75
80
85
Телешка коленица
85
88
90
ОВЧКО / ЈАГНЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Нога од овца
80
85
88
Грб од овца
75
80
85
Печено јагнешко / Јагнешки бут
65
70
75
ДИВЕЧ
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Зајачки грб / Грб од срна
65
70
75
Нога од зајак / Зајак, цел / Нога
од срна
70
75
80
ПИЛЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Пиле
80
83
86
Патка, цела / пола / Мисирка,
цела / гради
75
80
85
Патка, гради
60
65
70
41
42
www.aeg.com
РИБА (ТУНА,
ПАСТРМКА, ШТУКА)
Риба, цела / голема / на пареа /
Риба цела / голема / печена
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
60
64
68
ЃУВЕЧИ - ПРЕТХОДНО
ЗГОТВЕН ЗЕЛЕНЧУК
Тепсија со тиквички / Тепсија со
брокули / Тепсија со анасон
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
85
88
91
ЃУВЕЧ - СОЛЕН
Канелони / Лазања / Печени
тестенини
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
85
88
91
ЃУВЕЧ - БЛАГ
Тепсија бел леб со / без овошје /
Тепсија оризова каша со / без
овошје / Тепсија со слатки
тестенини
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
80
85
90
11.20 Печете со влажен
воздух - препорачани
додатоци
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
МАКЕДОНСКИ
Керамично
тавче
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан за
решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
11.21 Печете со влажен
воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Потпечена паста
200 - 220
45 - 55
Потпечени компири
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазања
180 - 200
75 - 90
Канелони
180 - 200
70 - 85
Пудинг со тесто
190 - 200
55 - 70
Пудинг од ориз
170 - 190
45 - 60
Колач со јаболка, направен од
пандишпан (тркалезен калап)
160 - 170
70 - 80
Бел леб
190 - 200
55 - 70
11.22 Информации за
институти за тестирање
Тестови според: EN 60350, IEC 60350.
43
44
www.aeg.com
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Печиво во калапи
(°C)
(мин)
Посен пандишпан
Готвење со
вентилатор
140 - 150
35 - 50
2
Посен пандишпан
Конвенционално
готвење
160
35 - 50
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Готвење со
вентилатор
160
60 - 90
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Конвенционално
готвење
180
70 - 90
1
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња
Готвење со
вентилатор
140
25 - 40
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња,
загрејте ја рерната
празна
Конвенционално
готвење
160
20 - 30
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Готвење со
вентилатор
150
20 - 35
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Конвенционално
готвење
170
20 - 30
МАКЕДОНСКИ
45
ПЕЧЕЊЕ НА ПОВЕЌЕ НИВОА. Бисквити
(°C)
(мин)
2
3
позици позици
и
и
Бисквити / Печиво
во форма на
стапчиња
Готвење со
вентилатор
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Мали колачиња 20
на плех, загрејте ја
рерната празна
Готвење со
вентилатор
150
23 - 40
1/4
-
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Загрејте ја празната печка 5 минути.
Скара со поставена максимална температура.
(мин)
Тост
Скара
Говедски бифтек, завртете Скара
на половина време
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
1-3
5
24 - 30
4
46
www.aeg.com
12.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Средства за
чистење
За чистење на металните површини употребете специјално средство
за чистење за таа намена.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за
чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневна
употреба
Исушете ја внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за
чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
12.2 Како да отстранете:
држачи на решетки
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки.
1
2
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте кога ги вадите
држачите на решетките.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
Монтирајте ја извадените додатоци по
обратен редослед.
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
МАКЕДОНСКИ
12.3 Пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар, немојте да ги
користите истовремено со
функцијата за чистење со
пиролиза: Пиролиза. Тоа
може да предизвика
оштетување на апаратот.
Процедурата за чистење не може да
почне:
•
•
ако сензорот за температура на
средината не е изваден.
ако вратата на печката не е
затворена.
1. Извадете ги сите додатоци и
држачите за решетки кои се вадат.
2. Исчистете ја внатрешноста на
печката со млака вода и нежен
детергент.Исчиетете го стаклото
на внатрешната врата со топла
вода и мека крпа.
3. Вклучете ја рерната.
4. Влезете во Мени и одберете ја
функцијата: Пиролиза. Притиснете
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога функцијата ќе
заврши, печката е многу
жешка. Постои опасност од
изгореници.
Вратата останува затворена и некои
од функциите на печката не се
достапни после завршување на
чистењето се додека температурата
во печката се намалува.
12.4 Вадење и монтирање
на вратата
Можете да ја извадите вратата и
внатрешните стаклени плочи за да ги
исчистите. Бројот на стаклени плочи е
различен кај различни модели.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Вратата е тешка.
1. Отворете ја вратата до крај.
2. Притиснете ги стегите (A) докрај на
двете шарки на вратата.
на
.
5. Поставете го траењето на
процедурата за чистење:
Опција
Опис
Брзо
За лесно
чистење: 1 h.
Нормално
За
стандардно
чистење: 1 h
30 min.
Интензив.
За темелно
чистење: 3 h.
6. Притиснете
.
Кога ќе започне чистењето, вратата на
печката е заклучена и светлото не
работи.
За да го сопрете чистењето пред да
заврши, исклучете ја печката.
47
A
A
3. Затворете ја вратата на печката до
првата позиција за отворање (агол
од околу 70°).
4. Држете ја вратата на рерната со
една рака на секоја страна и
повлечете ја од печката под
нагорен агол.
5. Положете ја вратата со
надворешната страна надолу врз
мека крпа на стабилна површина.
6. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
48
www.aeg.com
ABC
2
B
1
7. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
8. Држете ги стаклените плочи на
вратата на горниот раб една по
една и повлечете ги нагоре надвор
од водилката.
12.5 Како да замените:
Светло
9. Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно избришете
ја стаклената плоча.
Кога чистењето е завршено,
повторете ги горенаведените чекори
по обратен редослед. Помалата плоча
треба да се намести прва, а потоа
поголемата и вратата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали стаклата
се поставени во правилна
положба, ако не
површината на вратата
може да се презагрее.
Погрижете се да ги вратите
стаклените плочи (C, B и A) назад по
точен редослед. Прво, поставете ја
плочата C, којашто има испечатен
квадрат на левата страна и триаголник
на десната. Исто така може да ги
најдете овие симболи втиснати на
рамката на вратата. Симболот со
триаголник на стаклото мора да се
совпаѓа со триаголникот на рамката на
вратата и симболот со квадратот мора
да се совпаѓа со квадратот. Потоа,
поставете ги другите две стаклени
плочи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Вклучете ја печката. Почекајте
додека печката не се олади.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
Горна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
МАКЕДОНСКИ
Странично светло
1. Извадете го левиот држач на
решетката за да пристапите до
светлото.
2. Употребете тесен, тап предмет (на
пример мала кафена лажичка) за
да го извадите стакленото капаче.
49
3. Исчистете го стаклениот капак.
4. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300 °C.
5. Монтирајте го стакленото капаче.
6. Монтирајте го левиот држач на
решетката.
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
13.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
рерната.
Рерната не е поврзана со
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Проверете дали рерната е
правилно поврзана со
струја (погледнете во
дијаграмот за поврзување,
ако е на располагање).
Рерната не загрева.
Печката е исклучена.
Вклучете ја печката.
Рерната не загрева.
Часовникот не е поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е автоматското Погледнете во „Автоматско
исклучување.
исклучување“.
Рерната не загрева.
Активирана е блокадата за Видете во „Користење на
деца.
блокадата за деца“.
50
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не загрева.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете ја вратата
целосно.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Сензорот за температура
во средината не работи.
Приклучокот за сензорот
за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
Ставете го приклучокот од
сензорот за температура
на средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
На екранот се прикажува
F111.
Приклучокот за сензорот
за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
Ставете го приклучокот од
сензорот за температура
на средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
Екранот прикажува шифра Има дефект во
за грешка што не е во оваа електриката.
табела.
•
•
Исклучете го апаратот
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете го.
Ако на екранот
повторно се прикажува
шифрата за грешка,
обратете се во
службата за грижа на
корисници.
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во Не оставајте ги јадењата
рерната многу долго.
во рерната подолго од 15 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Апаратот е вклучен и не
загрева. Вентилаторот не
работи. На екранот се
прикажува "Demo".
Активиран е режимот за
демонстрација.
13.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
Видете во „Основни
поставки“ во поглавјето
„Секојдневна употреба“.
дилер или во овластениот сервисен
центар.
МАКЕДОНСКИ
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
51
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
14.1 Информации за производ и Страница за информации
за производ*
Име на снабдувачот
AEG
Идентификација на модел
BPK742320M 944187790
Показател за енергетска ефикасност
81.2
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
1.09 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
режим со форсиран вентилатор
0.69 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
71 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
37.0 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
52
www.aeg.com
14.2 Штедење на енергија
исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето. Вклучете ја кога ќе имате
потреба.
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
Кога ја користите оваа функција,
светилката се исклучува автоматски
по 30 секунди. Можете да ја вклучите
светилката повторно но оваа акција ќе
ги намали очекуваните штедења на
енергија.
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат. Кога ќе ја
15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
53
54
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
55
867353371-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising