AEG | BPK742320M | User manual | Aeg BPK742320M Használati utasítás

Aeg BPK742320M Használati utasítás
BPK742320M
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Sütő
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................5
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 8
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 9
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 11
6. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................12
7. ÓRAFUNKCIÓK..................................................................................................18
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK......................................................................... 19
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................................... 19
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK....................................................................................... 22
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 24
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 43
13. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................46
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................48
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le
a készüléket az elektromos hálózatról.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell
távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
MAGYAR
5
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja
akadálytalanul nyitható-e.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
A beépíthető készüléknek meg kell
felelnie a DIN 68930 stabilitási
követelményeinek.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
600 (600) mm
Konyhaszekrény szé‐
lessége
550 mm
Konyhaszekrény
mélysége
605 (580) mm
Készülék elejének
szélessége
549 mm
Készülék hátuljának
szélessége
548 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített
mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1017 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hátsó
oldal alján elhelyezett
nyílás
550 x 20 mm
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4 x 12 mm
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
MAGYAR
•
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa tisztítószerrel a katalitikus
zománcréteget (ha van ilyen).
2.5 Pirolitikus tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Pirolitikus tisztítás
üzemmódban sérülés/tűz/
vegyianyag-kibocsátás
(gázok) veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
7
A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az
első használat előtt távolítsa el a
sütőtérből az alábbiakat:
– minden ételmaradványt, olajvagy zsírkiömlést/lerakódást.
– minden eltávolítható tárgyat
(beleértve a termékhez mellékelt
polcokat, vezetősíneket stb.),
különösen a tapadásmentes
felületű lábasokat, fazekakat,
edényeket, tepsiket, tálcákat,
konyhai eszközöket stb.
Olvassa el a pirolitikus tisztítással
kapcsolatos összes utasítást.
A pirolitikus tisztítás alkalmazása
közben tartsa távol a kiskorú a
készüléktől.
A készülék nagyon felmelegszik, és
forró levegőt bocsát ki az elülső
szellőzőnyílásain keresztül.
A pirolitikus tisztítás magas
hőmérsékletű funkció, és működése
során gázok szabadulhatnak fel az
ételmaradványokból és a készülék
szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók
számára nyomatékosan ajánlottak az
alábbiak:
– az egyes pirolitikus tisztítások
során és után biztosítson
megfelelő szellőzést.
– az első, maximális hőfokú
üzemeltetés közben és után
biztosítson megfelelő szellőzést.
Az emberekkel ellentétben egyes
madarak és hüllők kivételesen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhelyek tisztítási folyamata során
kibocsátott gázokra.
– Tartsa távol a háziállatokat
(különösen a madarakat) a
készülék közeléből a pirolitikus
tisztítás során és után, és a
legmagasabb hőmérséklet
funkciót először csak megfelelően
szellőző helyen használja.
A kistestű háziállatok szintén igen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhely közelében fellépő
hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a
tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai
eszközök stb. tapadásgátló bevonata
károsodhat a tűzhelyek pirolitikus
öntisztításának magas hőmérséklete
miatt, és kibocsáthat kismértékben
káros gázokat.
8
www.aeg.com
•
A pirolitikus tűzhelyekből és
ételmaradványokból felszabaduló
gázok nem ártalmasak az emberi
egészségre (ideértve a kiskorú és a
gyógyászati kezelés alatt álló
személyeket is).
2.7 Szerviz
•
•
2.8 Ártalmatlanítás
2.6 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
A húshőmérő szenzor aljzata
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
7
3.2 Tartozékok
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütő tálca
MAGYAR
Tortákhoz és süteményekhez.
Az étel belsejében történő hőmérséklet
méréséhez.
Mély tepsi
Teleszkópos sütősín
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
A tepsik és huzalpolcok könnyebb
behelyezéséhez és eltávolításához.
Húshőmérő szenzor
4. KEZELŐPANEL
4.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzékelő‐ Funkció
mező
1
2
-
Megjegyzés
Kijelző
A sütő aktuális beállításait mutatja.
BE/KI
A sütő be- és kikapcsolása.
11
9
10
www.aeg.com
Érzékelő‐ Funkció
mező
Megjegyzés
Sütőfunkciók vagy Nyomja meg egyszer az érzékelőmezőt egy sütő‐
Előre Programo‐
funkció vagy a következő menü kiválasztásához:
zott Sütés
Előre Programozott Sütés. Nyomja meg ismét az
érzékelőmezőt a következő menük közötti váltás‐
hoz: Sütőfunkciók, Előre Programozott Sütés. A
sütővilágítás be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt. A sütővilá‐
gítást kikapcsolt sütőnél is bekapcsolhatja.
3
4
5
6
7
8
9
Kedvencek
A Kedvenc programok elérése és mentése.
Hőmérséklet-vá‐
lasztó
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a sü‐
tőn belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzéséhez.
Nyomja meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt a
következő funkció be- vagy kikapcsolásához:
Gyors felfűtés.
Le gomb
Mozgás lefelé a menüben.
Fel gomb
Mozgás felfelé a menüben.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
Vissza gomb
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez nyomja meg 3 másodpercig a
mezőt.
Idő és további
funkciók
Különböző funkciók beállításához. A sütőfunkció
működésekor nyomja meg az érzékelőmezőt az
időkapcsoló vagy a következő funkciók beállításá‐
hoz: Funkciózár, Kedvencek, Melegen tartás,Set +
Go. Ekkor módosítható a húshőmérő szenzor be‐
állítása is.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
10
11
4.2 Kijelző
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Sütőfunkció
Óra
Felfűtés visszajelző
Hőmérséklet
Egy funkció időtartama vagy
befejezési ideje
MAGYAR
11
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges időtar‐
tamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét jele‐
níti meg.
Hőmérséklet
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
Idő Kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen hosz‐
szan működik a sütőfunkció. Nyomja
meg egyszerre a
az idő törléséhez.
és
gombot
Számítás
A készülék kiszámítja a sütési időt.
Felfűtés visszajelző
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
Gyors felfűtés
A funkció be van kapcsolva. Csökkenti
a felfűtési időt.
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyautomati‐
ka rendszer aktív, vagy a súly módo‐
sítható.
Melegen tartás
A funkció be van kapcsolva.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Első csatlakoztatás
A sütő legelső, vagy áramkimaradás
utáni csatlakoztatásakor be kell állítania
a nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
12
www.aeg.com
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
3. Nyomja meg a
gombot az
almenük behívásához vagy a
beállítás elfogadásához.
Bármelyik ponton vissza tud
jutni a főmenübe a
gombbal.
6.2 A menük áttekintése
Főmenü
Szimbólum /
Menüelem
Sütőfunkciók
Receptek
Kedvencek
Tisztítás
Alapbeállítások
Speciális beállí‐
tások
Alkalmazás
Szimbólum /
Menüelem
Alkalmazás
Az ajánlott sütőbeállí‐
Előre Programo‐ tásokat tartalmazza az
ételek széles köréhez.
zott Sütés
Válassza ki az ételt,
majd indítsa el a sütési
folyamatot. A hőmér‐
sékleti értékek és süté‐
si időtartamok csak tá‐
jékoztatásként szolgál‐
nak a jobb eredmény
elérése érdekében, és
módosíthatóak. A va‐
lós értékek a receptek‐
től, a felhasznált ösz‐
szetevők minőségétől
és mennyiségétől füg‐
genek.
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
A sütőfunkciók listáját
tartalmazza.
Az automatikus prog‐
ramok listáját tartal‐
mazza.
Szimbólum /
Menüelem
Óra beállítása
leírása
A pontos idő beállítása
az órán.
Idő kijelzés
BE állapotban a kijel‐
zőn a pontos idő látha‐
tó, miután kikapcsolja
a sütőt.
A tisztítási programok
listáját tartalmazza.
Gyors felfűtés
Bekapcsolt állapotban
a funkció csökkenti a
felfűtési időt.
A készülék konfigurá‐
ciójának beállítására
szolgál.
Set + Go
A felhasználó által lét‐
rehozott kedvenc süté‐
si programok listáját
tartalmazza.
A további sütőfunkciók
listáját tartalmazza.
Melegen tartás
Beállít egy sütőfunkci‐
ót, melyet később a
kezelőpanel bármelyik
szimbólumának egyet‐
len érintésével elindít‐
hat.
A sütés befejezését
követően 30 percig
melegen tartja az elké‐
szült ételt.
MAGYAR
Szimbólum /
Menüelem
Idő kiterjesztés
leírása
Fokozatosan módosít‐
Kijelző kontraszt ja a kijelző kontraszt‐
ját.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosít‐
ja a kijelző fényerejét.
Nyelv
A kijelzések nyelvének
beállítása.
Figyelmeztető
hangerő
Fokozatonként beállít‐
ja a gombnyomások
és jelzések hangerejét.
Nyomógomb
hang
Az érintőmezők hang‐
jának ki- és bekapcso‐
lása. A BE/KI érintő‐
mező hangját nem le‐
het kikapcsolni.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hang‐
jelzések ki- és bekap‐
csolása.
Tisztítás emlé‐
keztető
DEMO mód
Szervíz
6.3 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Bekapcsolja és kikap‐
csolja az időkiterjesz‐
tés funkciót.
Emlékezteti a készülék
tisztításának esedé‐
kességére.
Aktiváló / inaktiváló
kód: 2468.
A szoftver verziószám
és a konfiguráció meg‐
jelenítése.
13
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Pizza funkció
Alkalmazás
Sütés egyszerre maxi‐
mum három sütőszin‐
ten, illetve aszalás.20 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Ha a sütőnek az egyik
szintjén szeretné sütni
az ételt, és jól megpirí‐
tani, illetve ropogóssá
tenni az alsó rétegét. 20
- 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
Alsó + felső sü‐ számára.
tés
Készételekhez (pl. sült
burgonya, steak burgo‐
Fagyasztott éte‐ nya vagy tavaszi te‐
kercs).
lek
Grill
Infrasütés
Minden beállítás visz‐
Gyári beállítások szakapcsolása a gyári
értékre.
Alsó sütés
Laposabb élelmiszerek
grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
14
www.aeg.com
Sütőfunkció
Konvekciós le‐
vegő (nedves)
Alkalmazás
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát taka‐
rítson meg a sütés so‐
rán. Főzési útmutatáso‐
kért olvassa el a "Hasz‐
nos tanácsok és javas‐
latok" című fejezetet,
Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakítva,
és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiaha‐
tékonysággal működ‐
jön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmér‐
séklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A
készülék a maradékhőt
használja fel.A fűtési
teljesítmény lecsökken‐
het. Az energiatakaré‐
kosságra vonatkozó ál‐
talános javaslatokért ol‐
vassa el az „Energiaha‐
tékonyság” fejezet
Energiatakarékosság c.
szakaszát. A funkció
megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahaté‐
konysági besorolásnak.
A funkció használatakor
a sütővilágítás 30 má‐
sodperc elteltével auto‐
matikusan kikapcsol.
Egyes sütőfunkciók
működése közben a
sütőlámpa automatikusan
kikapcsol 60 °C alatt.
6.4 Speciális beállítások
Sütőfunkció
Alkalmazás
Az étel melegen tartá‐
sához.
Melegen tartás
Sütőfunkció
Alkalmazás
Az edények tálaláshoz
való előmelegítésére.
Edény melegítés
Tartósítás
Aszalás
Kelesztés
Hőlégbefúvás,
kis hőfok
Kenyér
Kiolvasztás
Csőben sütés
Tartósított zöldségek,
például savanyúság
készítéséhez.
Szeletelt gyümölcs,
zöldség és gomba
aszalásához.
A kelt tészta keleszté‐
sének felgyorsítására.
Megóvja a tészta fel‐
ületét a kiszáradástól,
és megtartja a tészta
puhaságát.
Különösen porhanyós,
szaftos sültek készíté‐
séhez.
A funkcióval kenyér és
zsemle készíthető pro‐
fesszionális minőség‐
ben a ropogósság, a
szín és a kéreg fényé‐
nek szempontjából.
Élelmiszerek felolvasz‐
tásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felo‐
lvasztás időtartama a
fagyasztott étel mére‐
tétől és mennyiségétől
függ.
Sütőben készíthető fo‐
gásokhoz, mint a lasa‐
gna és burgonyafelfújt.
Csőben sütéshez és
pirításhoz.
MAGYAR
6.5 Előre Programozott Sütés
Ételkategória: Hal/Tenger Gyümölcsei
Étel
Véres
Étel
Hal
Halrudacskák
Fagyasztott halfilé
Marha hátszín
Hal egészben, gril‐
lezve
Jól átsütve
Véres
Skandináv marha
-
Karaj
Sertés csülök, elő‐
főzött
Étel
Sertés
Sertéshús
Csirkeszárny, friss
Sertés karaj
Csirkeszárny, fa‐
gyasztott
Sertés tarja
Sertéslapocka
Csirkecomb, friss
Csirkecomb, fa‐
gyasztott
Borjú csülök
Borjú
Borda
Borjú roston
Csirke, 2 fél
Báránycsülök
Ételkategória: hús
Étel
Marhahús
Közepes
Jól átsütve
Ételkategória: Szárnyasok
Csirke
Közepes
Jól átsütve
lezve
Csontozott szár‐
nyas
Közepes
Hal egészben, kicsi,
grillezve
Hal egészben, gril‐
Lazac egészben
Véres
Sült hal
Bárány
Párolt hús
Fasírt
Báránygerinc
Báránycomb, kö‐
zepesen
15
16
www.aeg.com
Étel
Étel
Vad
Vadnyúl
• Nyúlláb, nyúl‐
comb
• Nyúlborda
Almatorta, bevonat‐
tal
-
Piskótatészta
-
Őz/Szarvas
• Comb
• Őzgerinc
Almás pite
-
Túrótorta, sütőfor‐
mában
-
Vad roston
Briós
-
Homoktorta
-
Torta
-
Svájci tarte, édes
-
Bárányborda
Ételkategória: Tepsiben sültek
Étel
Lasagne/cannelloni, fagy.
Mandulás sütemény Muffin
-
Csőben sült zöldség -
Aprósütemény
-
Édességek
Omlós kekszek
-
Habkosár
-
Pizza, vékony kéreg
Leveles tésztából
készült aprósüte‐
mény
Pizza, extra feltét
Képviselőfánk
-
Fagyasztott pizza
Puszedli
-
Amerikai mirelit piz‐
za
Aprósüt. omlós
tésztából
-
Hideg pizza
Karácsonyi stollen
-
Mirelit pizza szelet
Fagyasztott almás‐
pite
-
-
Ételkategória: Pizza/Quiche
Étel
Pizza
Pirított bagett
-
Piskótatészta
Elzászi hagymás le‐ pény
Sütés tepsiben
Svájci tarte, pikáns
-
Túrótorta, tepsiben
-
Quiche Lorraine
-
Csokoládés süte‐
mények
-
Pikáns torta
Piskótarolád
-
Kelttésztás süte‐
mény
-
Ételkategória: Torta/Sütemények
Étel
Forma torta
-
Kelt tészta
MAGYAR
17
6.6 Egy melegítési funkció
beállítása
Étel
Morzsasütemény
-
Cukros sütemény
Omlós tészta
Tortaalap
Piskóta tortaalap
Omlós gyümölcstor‐
ta
Gyümölcstorta
Piskótás gyümölcs‐
torta
Kelt tészta
Ételkategória: Kenyér/zsemle
Étel
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a menüt: Sütőfunkciók.
3. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon ki egy melegítési funkciót.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
6.7 Felfűtés visszajelző
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt
mutatja, hogyan emelkedik a sütő
hőmérséklete. A megfelelő hőmérséklet
elérésekor 3 hangjelzés hallható, a vonal
villogni kezd, majd eltűnik.
Péksütemény
Sütemény, fagyasz‐
tott
Ciabatta
-
6.8 Gyors felfűtés
Kenyér
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
Kenyér
Kelt tészta
Kovásztalan kenyér
Ételkategória: Köretek
Étel
Sült burgonya, vé‐
kony
-
Sült burgonya, vas‐
tag
-
Sült burgonya, fa‐
gyasztott
-
Krokettek
-
Zöldségek/krokettek Pirított vagdaltak
-
Amennyiben az étel
tömegének vagy
maghőmérsékletének
módosítása válik
szükségessé, az új érték
beállításához használja a
vagy
gombot.
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés
funkció működik.
A funkció bekapcsolásához tartsa
nyomva a
gombot 3 másodpercig. A
felmelegítés jelző váltakozó értékeket
jelenít meg.
Ez a funkció nem érhető el néhány
sütőfunkciónál.
6.9 Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
18
www.aeg.com
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
7.2 Az óra funkciók beállítása
Mielőtt a következő
funkciókat használná:
Időtartam, Befejezés, be kell
állítani a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A sütő
automatikusan kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés, ha
meghatározott idő elteltével
automatikusan akarja be- és
kikapcsolni a sütőt.
A következő funkciók:
Időtartam és Befejezés nem
használhatóak a húshőmérő
szenzor használatakor.
Alkalmazás
Percszámlá‐ Visszaszámlálás beállí‐
tása (max. 2 óra 30
ló
perc). Ez a funkció
nincs hatással a sütő
működésére. Ezt a sütő
kikapcsolt állapotában
is elindíthatja.
A
gombbal kapcsolja
be a funkciót. Nyomja
meg a
vagy
gombot a perc beállítá‐
sához, majd az indítás‐
hoz nyomja meg a
gombot.
Időtartam
A sütő működési idejé‐
nek beállítása (23 óra
59 perc).
Befejezés
A kiválasztott sütőfunk‐
ció kikapcsolási idejé‐
nek beállítása (max. 23
óra 59 perc).
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat
használja: Időtartam és
Befejezés, a beállított
időtartam 90%-ának letelte
után a sütő kikapcsol. A sütő
a maradékhő segítségével
folytatja a sütési folyamatot
a befejezésig (3 - 20 perc).
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció
és a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
3. A szükséges idő beállításához
vagy
gombot.
nyomja meg a
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható.
A sütő kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik szimbólumot.
7.3 Melegen tartás
A funkció feltételei:
•
•
A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
A Időtartam funkció aktív.
A Melegen tartás funkció az elkészült
ételt 80 °C-on tartja 30 percig. Akkor
kapcsol be, amikor a sütemény- vagy
hússütési folyamat befejeződik.
A funkció be- vagy kikapcsolható a
menüben: Alapbeállítások.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
MAGYAR
4. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Melegen tartás.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
Amikor a funkció befejeződik, hangjelzés
hallható.
7.4 Idő kiterjesztés
19
1. Amikor a sütési idő véget ér,
hangjelzés hallható. Nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a
gombot a
törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a
gombot.
A Idő kiterjesztés funkció segítségével a
sütőfunkció folytatható a Időtartam lejárta
után.
Az összes Időtartam vagy
Súlyautomatika beállítással
rendelkező sütőfunkciónál
használható.
Nem használható
húshőmérő szenzort
alkalmazó sütőfunkciókkal.
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Internetes receptek
A programozott receptek a
weboldalunkon találhatóak.A
Receptkönyv megkereséséhez tekintse
meg a sütőtér elülső keretén található
adattáblán szereplő PNC számot..
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Receptek. A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy receptet. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
8.2 Receptek és
Programozott receptek
Ez a sütő számos beállított recepttel
rendelkezik. A receptek rögzítettek,
módosításuk nem lehetséges.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.1 Ételhőmérő
Az ételhőmérő az étel belső
hőmérsékletét méri. Amikor az étel a
beállított hőmérsékletet elérte, a
készülék kikapcsol.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
•
•
a sütő hőmérsékletet (minimum 120
°C),
az étel maghőmérsékletét.
20
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Kizárólag a mellékelt
ételhőmérőt, és eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Hasznos tanácsok a maximális siker
elérése érdekében:
• A hozzávalók szobahőmérsékletűek
legyenek.
• Az ételhőmérő nem használható
folyékony ételekhez.
• Sütés közben az ételhőmérő
érzékelőjének végig az ételben kell
maradnia, és csatlakoztatva kell
lennie.
• Használja a javasolt ételhőmérsékletbeállításokat. Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c. fejezetet.
A készülék kiszámolja a
sütés hozzávetőleges
befejezési idejét. Ez az étel
mennyiségétől, a beállított
sütőfunkciótól és a
hőmérséklettől függ.
Ételkategóriák: hús, hal és
baromfi
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Szúrja az ételhőmérő hegyét a hús
vagy a hal közepébe, lehetőleg a
legvastagabb résznél. Győződjön
meg róla, hogy a szenzor minimum
3/4 rész ez étel belsejében legyen.
3. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
4. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az
étel maghőmérsékletének beállítását.
5. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
6. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
8. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert
az ételhőmérő forró lehet.
Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
Ételkategória: casserole
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Tegye a hozzávalók felét egy
sütőedénybe
MAGYAR
3. Nyomja az ételhőmérő hegyét a
pontosan a casserole közepébe. Az
ételhőmérőnek sütés alatt stabilan,
ugyanabban a pozícióban helyen kell
maradnia. Ezt egy masszív
hozzávaló használatával érheti el. A
sütőedény peremével támassza alá
az ételhőmérő szilikon fogantyúját.
Az ételhőmérő hegye nem
érintkezhet a sütőedény aljával.
21
9. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
10. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert
az ételhőmérő forró lehet.
Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
9.2 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, .
4. A maradék hozzávalókkal fedje be az
ételhőmérő érzékelő több részét.
5. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
6. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az
étel maghőmérsékletének beállítását.
7. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
8. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
22
www.aeg.com
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
9.3 Teleszkópos polctartók a tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
polctartókra úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 Kedvencek
Egy program tárolása
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvencek..
20 programot tárolhat.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
automatikus programot.
MAGYAR
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
vagy
7. Érintse meg az
a betű módosításához.
gombot
8. Nyomja meg a
gombot.
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a
7. lépést.
10. Tartsa nyomva a
gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely
tartalmát. Amikor a kijelzőn az első
szabad memóriahely megjelenik, nyomja
meg a
vagy
gombot, majd
gombot a már
nyomja meg a
meglévő program felülírásához.
A program nevét módosíthatja ebben a
menüben: Program név szerkesztése.
A program elindítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
gombot, hogy
Megnyomhatja a
közvetlenül a következő menübe lépjen:
Kedvencek. Ezt kikapcsolt sütőnél is
használhatja.
10.2 A Gyermekzár
használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
23
Amikor a Pirolitika funkció
működik, a készülék ajtaja
automatikusan reteszelődik.
Egy felirat jelenik meg a
kijelzőn, amikor megnyomja
bármelyik szimbólumot.
1. Nyomja meg a
gombot a kijelző
bekapcsolásához.
és
2. Nyomja meg egyszerre a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik egy üzenet .
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.3 Funkciózár
Ez a funkció megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a
sütő működése közben lehet
bekapcsolni.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válasszon ki egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Funkciózár.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Ha a Pirolitika funkció aktív,
az ajtó lezár, és egy kulcsot
ábrázoló szimbólum jelenik
meg a kijelzőn.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja
gombot. A kijelzőn egy üzenet
meg a
jelenik meg. Megerősítéshez nyomja
meg ismét a
, majd az
gombot.
A sütő kikapcsolásakor ez a
funkció is kikapcsol.
10.4 Set + Go
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
később bármelyik szimbólum egyetlen
érintésével elindíthat.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
24
www.aeg.com
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
5. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Érintse meg bármelyik szimbólumot (a
(°C)
(ó)
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Húshőmérő szenzor,Időtartam,
Befejezés.
kivételével) a következő funkció
elindításához: Set + Go. A beállított
sütőfunkció elindul.
10.6 Kijelző fényereje
Amikor a sütőfunkció véget ér,
hangjelzés hallható.
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
•
•
A Funkciózár működik,
amikor egy sütőfunkció
aktív.
A menü: Alapbeállítások
ez a funkció: Set + Go
be- és kikapcsolható.
10.5 Automatikus
kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
•
Éjszakai fényerő - ha a sütő ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00
óra között kisebb a kijelző fényereje.
Nappali fényerő:
– amikor a sütő be van kapcsolva.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy szimbólumot (a BE / KI
szimbólum kivételével), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a sütő ki van kapcsolva és
beállítja ezt a funkciót:
Percszámláló. Amikor befejeződik
a funkció működése, a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
10.7 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
MAGYAR
11.1 Sütési javaslatok
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatok a különféle ételekhez javasolt
beállításokat tartalmazzák a
hőmérséklet, főzési időtartam és
polcszintek értékei számára.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
11.2 Az ajtó belső oldala
A sütőajtó belső oldalán az alábbiakat
találja:
•
•
a polcszintek számát.
tájékoztatást a sütőfunkciókról, a
polcszintek ajánlott számát, valamint
az edényekhez való hőmérsékletet.
11.3 Tanács a sütő speciális
sütési funkcióihoz
Melegen tartás
Ezzel a funkcióval melegen tarthatja az
ételt. A hőmérséklet automatikusan 80
°C-ra áll be.
Edény melegítés
Ezzel a funkcióval felmelegítheti az
ételeket a tálalás előtt. A hőmérséklet
automatikusan 70 °C-ra áll be.
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. Az első
25
polcszintet használja. A melegítési idő
felénél rendezze át az edényeket.
Kelesztés
Ezzel a funkcióval kenyértésztát
dagaszthat. Helyezze a tésztát egy
nagyméretű edénybe, és takarja le
nedves kendővel vagy műanyag fóliával.
Állítsa be ezt a funkciót: Kelesztés és a
főzési diőt.
Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra. Ne takarja le
az ételt, mert ezzel megnövelheti a
felolvasztási időt. Az első polcszintet
használja.
11.4 Tésztasütés
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
11.5 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény alja nem
sült meg eléggé.
A polcmagasság nem meg‐
felelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
Összeesik a sütemény,
és nyúlóssá vagy csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas.
Legközelebb valamivel alacso‐
nyabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl rövid sütési időt válasz‐
tott.
Legközelebb hosszabb sütési időt
és alacsonyabb sütőhőmérsékle‐
tet állítson be.
26
www.aeg.com
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
Legközelebb rövidebb sütési időt
állítson be.
A sütemény egyenetle‐
nül sül meg.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
gas, míg a sütés ideje túl rö‐ mérsékletet és hosszabb sütési
vid.
időtartamot.
A tészta eloszlása nem
egyenletes.
A sütemény nem sül
A sütőhőmérséklet túl ala‐
meg a receptben mega‐ csony.
dott idő alatt.
Legközelebb egyenletesen ossza
el a tésztát a sütőtálcán.
Legközelebb valamivel magasabb
sütőhőmérsékletet állítson be.
11.6 Sütés egy szinten
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Forma torta / Briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Homoktorta / Ki‐
rálykalács
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Tortalap - omlós
tészta, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 180
10 - 25
2
Tortalap - kevert
tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
2
Sajttorta
Alsó + felső sütés 170 - 190
60 - 90
1
MAGYAR
27
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő a sütőt üres állapotban, hacsak egyéb utasítás erről nem rendel‐
kezik.
(°C)
(perc)
Fonott kenyér / Ke‐ Alsó + felső sü‐
nyér, nem szüksé‐ tés
ges előmelegíteni
a sütőt
170 - 190
30 - 40
3
Karácsonyi stollen
Alsó + felső sü‐
tés
160 - 180
50 - 70
2
Rozskenyér:
Alsó + felső sü‐
tés
először: 230
20
1
majd: 160 - 180
30 - 60
Habkosár / Képvi‐
selőfánk
Alsó + felső sü‐
tés
190 - 210
20 - 35
3
Piskótarolád,
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
10 - 20
3
Prézlikalács (szá‐ Hőlégbefúvás,
razon), nem szük‐ nagy hőfok
séges előmelegíte‐
ni a sütőt
150 - 160
20 - 40
3
Vajas mandulás
sütemény / Cuk‐
rászsütemény
190 - 210
20 - 30
3
Gyümölcstorták,
Alsó + felső sü‐
nem szükséges
tés
előmelegíteni a sü‐
tőt
180
35 - 55
3
Kelt sütemények
Alsó + felső sü‐
kényes feltéttel (pl. tés
túró, tejszín, sodó)
160 - 180
40 - 60
3
Alsó + felső sü‐
tés
28
www.aeg.com
APRÓSÜTEMÉNY
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Omlós tészta / Piskóta‐
tészta
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
10 - 20
Habcsók
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
80 - 100
120 - 150
Puszedli
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
100 - 120
30 - 50
Kelt tésztából készült
sütemények
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
20 - 40
Aprósüt. leveles tésztá‐
ból, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
170 - 180
20 - 30
Péksütemény, melegí‐
tse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
190 - 210
10 - 25
11.7 Tészták és felfújtak
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Tésztafelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Alsó + felső sütés
180 - 200
25 - 40
Csőben sült zöldség,
melegítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
160 - 170
15 - 30
Olvasztott sajtos bagett Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
15 - 30
Tejberizs
Alsó + felső sütés
180 - 200
40 - 60
Halfelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
30 - 60
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
30 - 60
MAGYAR
29
11.8 Sütés több szinten
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
APRÓSÜTEMÉNY
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTE‐
MÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
(°C)
(perc)
Habkosár / Képviselő‐
fánk, melegítse elő az
üres sütőt
160 180
25 - 45
Száraz streusel torta
150 160
30 - 45
(°C)
(perc)
Kelt tésztából készült
sütemények
160 170
30 - 60
Aprósüt. leveles tésztá‐
ból, melegítse elő az
üres sütőt
170 180
30 - 50
Péksütemény
180
20 - 30
11.9 Tanácsok hússütéshez
Használjon hőálló edényeket.
A sovány húst lefedve süsse.
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
APRÓSÜTEMÉNY
Töltsön egy kevés vizet a tepsibe, hogy a
lecsepegő zsír ne égjen le.
(°C)
(perc)
Aprósüt. omlós tésztá‐
ból
150 160
20 - 40
Habcsók
80 100
130 170
Puszedli
100 120
40 - 80
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
A húst vagy halat nagyobb (legalább 1
kg-os) darabokban süsse.
Hússütés közben a húsdarabokat
többször locsolja meg a saját levükkel.
11.10 Hússütés
Az első polcszintet használja.
MARHAHÚS
(°C)
Serpenyős marha‐
sült
1 - 1,5 kg
Alsó + felső sü‐ 230
tés
(perc)
120 - 150
30
www.aeg.com
MARHAHÚS
(°C)
(perc)
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, véresen, mele‐
gítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
190 - 200
5-6
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, közepesen,
melegítse elő az
üres sütőt
Infrasütés
180 - 190
6-8
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, átsütve, mele‐
gítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
170 - 180
8 - 10
SERTÉSHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / Sonka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Sertésszelet / Karaj
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Fasírt
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök, előfőzött
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
Borjú roston
(kg)
(°C)
(perc)
1
160 - 180
90 - 120
MAGYAR
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
Borjú csülök
(kg)
(°C)
(perc)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
BÁRÁNY
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Bárány comb / Bá‐
rány roston
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Bárány gerinc
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VAD
(kg)
(°C)
(perc)
Gerinc / Vadnyúl 1
comb, melegítse
elő az üres sütőt
Alsó + felső sü‐
tés
230
30 - 40
Őzgerinc
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐
tés
210 - 220
35 - 40
Comb
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
60 - 90
31
32
www.aeg.com
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Baromfidarabok
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fél csirke
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Csirke, jérce
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Liba
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Pulyka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4-6
140 - 160
150 - 240
HAL
(kg)
Hal egészben
1 - 1.5
Alsó + felső sü‐
tés
11.11 Kenyér
(°C)
(perc)
210 - 220
40 - 60
A második polcszintet használja.
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
KENYÉR
(°C)
(perc)
Fehér kenyér
180 - 200
40 - 60
Bagett
200 - 220
35 - 45
Briós
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
MAGYAR
KENYÉR
(°C)
(perc)
190 - 210
50 - 70
Korpás lisztből készült kenyér 180 - 200
50 - 70
Teljes kiőrlésű kenyér
170 - 190
60 - 90
Zsemle
190 - 210
20 - 35
Rozskenyér
11.12 Ropogósra sütés a Pizza funkció funkcióval
PIZZA
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Gyümölcslepény
180 - 200
40 - 55
Spenótos lepény
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Svájci flan
170 - 190
45 - 55
Almatorta, bevon.
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres állapotban.
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Pizza, vékony
200 - 230
15 - 20
Pizza, vastag
180 - 200
20 - 30
33
34
www.aeg.com
PIZZA
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres állapotban.
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Kovásztalan kenyér
230 - 250
10 - 20
Lepény leveles tésztából
160 - 180
45 - 55
Kenyérlángos
230 - 250
12 - 20
Pirog
180 - 200
15 - 25
Zöldséges pite
160 - 180
50 - 60
11.13 Grill
A zsír felfogásához helyezze a tepsit az
első polcszintre.
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres
állapotban.
GRILL
(°C)
(perc)
Első oldal
(perc)
Második oldal
Marha hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhabélszín
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés karaj
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjú bélszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány gerinc
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hal egészben, 0,5 - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz:
szárnyas, zsíros sertés rostonvagy
serpenyős sültek elkészítéséhez. A
Húshőmérő szenzor hőmérséklete nem
haladhatja meg a 65 °C-ot. A .
MAGYAR
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse az ételt,
ha ezt a funkciót használja.
3. Használjon Húshőmérő szenzor-t.
4. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
kis hőfok. Az első 10 percre a sütő
35
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
Állítsa be a hőmérsékletet a
Húshőmérő szenzor számára.
5. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
Állítsa be a hőmérsékletet 120 °C-ra.
(kg)
(perc)
Marhapecsenye
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Marhafilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Marha hátszín
1 - 1.5
120 - 150
1
Borjú roston
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Fagyasztott ételek
KIOLVASZTÁS
(°C)
(perc)
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit pizza
190 - 210
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vékony
200 - 220
20 - 30
3
Sült burgonya, vastag
200 - 220
25 - 35
3
Zöldségek/krokettek / Krokettek
220 - 230
20 - 35
3
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, friss
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fagyasztott
160 - 180
40 - 60
2
36
www.aeg.com
KIOLVASZTÁS
(°C)
(perc)
Rántott sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke szárny
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra.
Ne takarja le az ételt, mert ez
megnövelheti a felolvasztási időt.
Az első polcszintet használja.
(kg)
(perc)
(perc)
Kiolvasztá‐ További ki‐
si idő
olvasztási
idő
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy nagyobb tá‐
nyérba helyezett, felfordított csé‐
szealátétre. Félidőben fordítsa meg.
hús
1
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
hús
0.5
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tejszín
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Verje fel a habot, amikor még he‐
lyenként enyhén fagyos.
60
60
-
Krémes torta 1.4
11.17 Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
MAGYAR
37
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
BOGYÓS GYÜMÖLCS
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás kez‐
detéig
Eper / Áfonya / Mál‐
na / Érett egres
35 - 45
15 - 20
11.18 Aszalás Hőlégbefúvás, nagy hőfok
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
Karalábé /
50 - 60
Borsó / Spár‐
ga
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
35 - 45
10 - 15
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
ZÖLDSÉGEK
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
38
www.aeg.com
GYÜMÖLCS
GYÜMÖLCS
(ó)
Szilva
(ó)
8 - 10
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
11.19 Húshőmérő szenzor
MARHAHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Véres
Közepes
Jól átsütve
Marha hátszín
45
60
70
Hátszín
45
60
70
MARHAHÚS
Fasírt
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
SERTÉSHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
84
88
Borda / Sertés karaj, füstölt / Sertés
75
karaj, párolt
78
82
Sonka / Sült
BORJÚHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Borjú roston
75
80
85
Borjú csülök
85
88
90
MAGYAR
ÜRÜ / BÁRÁNY
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Birka comb
80
85
88
Birka gerinc
75
80
85
Bárány roston / Bárány comb
65
70
75
VAD
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Vadnyúl gerinc / Őzgerinc
65
70
75
Vadnyúl comb / Nyúl, egészben /
Őz/szarvas láb
70
75
80
SZÁRNYASOK
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
Kacsa, egész / fél / Pulyka, egész /
75
mell
80
85
Kacsamell
65
70
Csirke
HAL (LAZAC, PISZT‐
RÁNG, SÜLLŐ)
Hal, egész / nagy / párolt / Hal,
egész / nagy / roston
FELFÚJTAK - ELŐFŐ‐
ZÖTT ZÖLDSÉGEK
Cukkini felfújt / Brokkoli felfújt /
Édesköményes felfújt
60
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
60
64
68
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
85
88
91
39
40
www.aeg.com
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - SÓS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Cannelloni / Lasagne / Tésztafelfújt 85
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - ÉDES
Fehér kenyér felfújt gyümölccsel /
gyümölcs nélkül / Rizskása felfújt
gyümölccsel / gyümölcs nélkül /
Édesmetélt felfújt
Közepes
Tovább
88
91
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
85
90
11.20 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
Pizzaserpenyő
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükröző
8 cm-es átmé‐
felülettel
rő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
11.21 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
A harmadik polcszintet használja.
Csőben sült tészta
(°C)
(perc)
200 - 220
45 - 55
MAGYAR
(°C)
(perc)
Csőben sült burgonya
180 - 200
70 - 85
Muszaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Kenyérpuding
190 - 200
55 - 70
Rizspuding
170 - 190
45 - 60
Almatorta, piskótatésztával (kerek tortafor‐
mában)
160 - 170
70 - 80
Fehér kenyér
190 - 200
55 - 70
11.22 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az alábbi
szabványoknak megfelelően: EN 60350,
IEC 60350.
SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban
(°C)
(perc)
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Hőlégbefúvás, nagy 140 - 150
hőfok
35 - 50
2
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Alsó + felső sütés
160
35 - 50
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Hőlégbefúvás, nagy 160
hőfok
60 - 90
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Alsó + felső sütés
70 - 90
1
180
41
42
www.aeg.com
SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
Linzer / Omlós kekszek
(perc)
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 140
fok
Linzer / Omlós kekszek,
Alsó + felső sütés
melegítse elő az üres sütőt
25 - 40
160
20 - 30
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 150
fok
20 - 35
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Alsó + felső sütés
20 - 30
170
TÖBB SZINTEN VALÓ SÜTÉS. Teasütemény
(°C)
(perc)
2. pozí‐ 3. pozí‐
ció
ció
Linzer / Omlós kek‐
szek
Hőlégbefúvás, nagy 140
hőfok
25 - 45
1/4
1/3/5
Aprósütemény, 20
db/tepsi, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy 150
hőfok
23 - 40
1/4
-
MAGYAR
43
GRILL
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
(perc)
Pirítós
Grill
1-3
5
Bifsztek, félidőben fordítsa
meg
Grill
24 - 30
4
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütő‐
tisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakó‐
dott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke na‐
gyobb a grillezőedény esetében.
Napi haszná‐
lat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A
tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel,
éles tárgyakkal vagy mosogatógépben.
44
www.aeg.com
12.2 Hogyan távolítsa el:
polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
12.3 Pirolitika
VIGYÁZAT!
Amennyiben a készülék
konyhaszekrényébe egyéb
berendezés is van szerelve,
ne használja azt, amikor a
következő funkció működik:
Pirolitika. Ez kárt tehet a
készülékben.
A tisztítás nem indul el, ha:
•
•
a húshőmérő szenzort nem távolította
el.
a sütő ajtaját nem csukta be.
1. Távolítson el minden tartozékot és
kivehető polctartót.
2. A sütőteret langyos, enyhén
mosogatószeres vízzel tisztítsa
meg.Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőajtó belső
üveglapját.
3. Kapcsolja be a sütőt.
4. Lépjen a Menübe, és válassza az
alábbi funkciót: Pirolitika. Nyomja
meg a
gombot.
5. A tisztítás időtartamának beállítása:
Kiegészítő
funkció
Leírás
Gyors
Enyhe tisztí‐
tás: 1 h.
Normál
Normál tisztí‐
tás: 1 h 30
min.
Intenzív
Alapos tisztí‐
tás: 3 h.
6. Nyomja meg a
gombot.
Amikor a megkezdődik a tisztítás, a sütő
ajtaja zárva marad, és a sütővilágítás
nem működik.
Ha a tisztítást a vége előtt szeretné
leállítani, kapcsolja ki a sütőt.
FIGYELMEZTETÉS!
Amikor a funkció véget ér, a
sütő nagyon forró.
Égésveszély!
Amikor a tisztítás véget ér, a sütőajtó
zárva marad, és néhány sütőfunkció nem
érhető el, míg a hőmérséklet a sütőben
le nem csökken.
12.4 Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A tisztításhoz az ajtó és a belső
üveglapok eltávolíthatók. Az üveglapok
száma modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó nehéz.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A)
az ajtó két zsanérjára.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy az
üveglapok a megfelelő
helyzetben legyenek
behelyezve, máskülönben
az ajtó felülete
túlmelegedhet.
A
A
3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
sütőről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
egyenletes felületre.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
2
45
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (C, B
és A) a megfelelő sorrendben tegye
vissza. Először a C üveglapot tegye
vissza, melynek bal oldalára egy
négyzet, míg jobb oldalára egy
háromszög van nyomtatva. Ezek a
szimbólumok dombornyomással az
ajtókereten is megtalálhatók. Az
üveglapon levő háromszög
szimbólumnak az ajtókereten található
háromszög mellé kell kerülni, és a
négyzet szimbólumoknál is ennek kell
történnie. Ezután helyezze vissza a
másik két üveglapot is.
ABC
B
1
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
12.5 Hogyan cserélje: Lámpa
9. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti
lépéseket fordított sorrendben hajtsa
végre. Először a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg
a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
46
www.aeg.com
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
Oldalsó lámpa
1. A sütőlámpához való hozzáféréshez
távolítsa el a bal oldali polcvezető
sínt.
2. Használjon egy keskeny, tompa
eszközt (pl. teáskanalat) az üvegbúra
eltávolításához.
3. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel az üvegbúrát.
6. Helyezze vissza a bal oldali
polcvezető sínt.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A sütő ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Az automatikus kikapcsolási
funkció aktív.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapcsol‐ Olvassa el „A gyerekzár
va.
használata” c. részt.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
MAGYAR
47
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
A húshőmérő szenzor nem
működik.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A ventilá‐ csolt.
tor nem működik. A kijelzőn
"Demo" jelenik meg.
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kás biztosítéktábláján le‐
vő biztosítékkal vagy biz‐
tonsági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
Olvassa el az „Alapbeállítá‐
sok” szakaszt a „Napi hasz‐
nálat” című fejezetben.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
48
www.aeg.com
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG
14.1 Termékre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
AEG
A készülék azonosítójele
BPK742320M 944187790
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
1.09 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0.69 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
71 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
37.0 kg
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B füg‐
gelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsü‐
tők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
14.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
MAGYAR
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
49
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
50
www.aeg.com
MAGYAR
51
867353364-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising