AEG | BPK742320M | User manual | Aeg BPK742320M Instrukcja obsługi

Aeg BPK742320M Instrukcja obsługi
BPK742320M
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Piekarnik
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................9
4. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 10
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 12
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................12
7. FUNKCJE ZEGARA............................................................................................18
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE........................................................................ 19
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW......................................................................20
10. DODATKOWE FUNKCJE................................................................................. 23
11. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................25
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 42
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................45
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................47
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
3
4
www.aeg.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Wyjąć
wszystkie akcesoria z piekarnika.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
POLSKI
•
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Meble przeznaczone do zabudowy
urządzenia muszą spełniać wymogi
dotyczące odporności zawarte w
normie DIN 68930.
Minimalna wysokość
szafki (minimalna wy‐
sokość szafki pod
blatem)
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
549 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
548 mm
Głębokość urządze‐
nia
567 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
546 mm
Głębokość z otwarty‐
mi drzwiami
1017 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyjne‐
go. Otwór umiejsco‐
wiony w tylnej dolnej
części szafki
550 x 20 mm
Długość przewodu
zasilającego Przewód
jest umiejscowiony w
prawym tylnym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4 x 12 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
600 (600) mm
•
Szerokość szafki
550 mm
Głębokość szafki
605 (580) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
Wysokość tylnej
części urządzenia
594 mm
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Przed podłączeniem wtyczki
przewodu zasilającego do gniazda
elektrycznego należy całkowicie
zamknąć drzwi urządzenia.
•
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
•
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), nie wolno zamykać drzwi
podczas pracy urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na jego opakowaniu.
Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy) przy użyciu detergentów.
2.5 Czyszczenie pyrolityczne
OSTRZEŻENIE!
W trybie pirolizy występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała/pożarem/
wydzielaniem substancji
chemicznych (oparów).
•
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
7
•
•
•
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
pirolitycznego lub przed pierwszym
użyciem urządzenia należy usunąć
z komory piekarnika:
– większe resztki żywności, rozlany
olej lub tłuszcz.
– wszystkie dające się wyjąć
przedmioty (ruszty, prowadnice
itp. dostarczone wraz
z urządzeniem), w szczególności
garnki, patelnie, tace i inne
przybory kuchenne z powłoką
zapobiegającą przywieraniu.
Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją czyszczenia pirolitycznego.
Gdy działa funkcja czyszczenia
pirolitycznego, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
Urządzenie mocno się nagrzewa, a z
otworów wentylacyjnych wydostaje
się gorące powietrze.
Czyszczenie pirolityczne jest
procesem przebiegającym w wysokiej
temperaturze, podczas którego resztki
żywności oraz materiały, z których
8
www.aeg.com
•
•
•
•
wykonano urządzenie, mogą uwalniać
opary. W związku z tym:
– podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu należy dokładnie
przewietrzyć pomieszczenie.
– podczas pierwszego nagrzewania
urządzenia do maksymalnej
temperatury oraz po zakończeniu
nagrzewania należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.
W odróżnieniu od ludzi niektóre ptaki
oraz gady są bardzo wrażliwe na
opary, które mogą uwalniać się
podczas czyszczenia pirolitycznego
piekarnika.
– Podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu w pobliżu urządzenia
nie powinny przebywać zwierzęta
domowe (szczególnie ptaki); na
początku wybrać najwyższą
temperaturę, pamiętając
o konieczności zapewnienia
dobrej wentylacji pomieszczenia.
Ponadto niewielkie zwierzęta domowe
mogą być wrażliwe na miejscowe
zmiany temperatury, które występują
w pobliżu piekarników z funkcją
czyszczenia pirolitycznego podczas
działania tej funkcji.
Wysoka temperatura występująca
podczas czyszczenia pirolitycznego
może uszkodzić powierzchnie
garnków, patelni, tac i innych
przyborów kuchennych z powłoką
zapobiegającą przywieraniu; ponadto
powłoki te mogą być źródłem oparów
o niewielkim stopniu toksyczności.
Opary uwalniane podczas
czyszczenia pirolitycznego lub
wypalania resztek potraw klasyfikuje
się jako nieszkodliwe dla ludzi, w tym
dla dzieci lub osób z problemami
zdrowotnymi.
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.7 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
7
3.2 Akcesoria
Ruszt
Do ustawiania naczyń, foremek do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia ciasta
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Termosonda
Do pomiaru temperatury wewnątrz
produktu.
Prowadnice teleskopowe
Ułatwiają wkładanie i wyjmowanie
rusztów i blach.
9
10
www.aeg.com
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Sterowanie elektroniczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
2
WŁĄCZONE /
WYŁĄCZONE
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
3
Funkcje pieczenia Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję menu,
lub Gotowanie
należy jednokrotnie nacisnąć pole czujnika: Goto‐
wspomagane
wanie wspomagane. Ponowne naciśnięcie pola
czujnika umożliwia przełączanie pomiędzy pozy‐
cjami menu: Funkcje pieczenia, Gotowanie wspo‐
magane. Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie
piekarnika, należy nacisnąć i przytrzymać pole
czujnika przez 3 sekundy. Oświetlenie można włą‐
czyć również wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony.
1
4
5
6
7
8
-
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych programów.
Wybór temperatu‐ Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktualnej
ry
temperatury w piekarniku. Nacisnąć i przytrzymać
pole czujnika przez 3 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję: Szybkie nagrzewanie.
Strzałka w dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Strzałka w górę
Służy do przemieszczania się w górę menu
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
POLSKI
Pole
czujnika
9
10
11
Funkcja
Uwagi
Przycisk Powrót
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby wy‐
świetlić menu główne, należy nacisnąć pole czuj‐
nika przez 3 sekundy.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy nacisnąć pole czujnika, aby us‐
tawić zegar lub funkcje: Blokada panelu, Ulubione,
Pieczenie+utrzym. temp., Ustaw + start. Można
także zmienić ustawienia czujki temperatury.
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
4.2 Wyświetlacz
A
11
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcja pieczenia
Aktualny czas
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Czas trwania lub czas zakończenia
działania funkcji
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja działa.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną godzi‐
nę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakończe‐
nia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działania
funkcji pieczenia. Nacisnąć jednocześ‐
nie
i
, aby wyzerować czas.
Obliczanie
Piekarnik oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wyświetlacz wskazuje temperaturę w
piekarniku.
Szybkie nagrzewanie
Funkcja jest włączona. Zapewnia ona
krótszy czas nagrzewania.
12
www.aeg.com
Symbol
Funkcja
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system auto‐
matycznego ważenia jest włączony
lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp.
Funkcja jest włączona.
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
5.2 Pierwsze podłączenie
Podłączając piekarnik do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić
język, kontrast wyświetlacza, jasność
wyświetlacza oraz aktualną godzinę.
1. Nacisnąć
wartość.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
6.2 Przegląd menu
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Menu główne
Symbol/element Zastosowanie
menu
6.1 Obsługa menu
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć
lub
opcję menu.
, aby wybrać
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
Przepisy
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
głównego, należy użyć
Funkcje piecze‐
nia
.
Ulubione
Czyszczenie
Ustawienia pod‐
stawowe
Zawiera listę funkcji
pieczenia.
Zawiera listę progra‐
mów automatycznych.
Zawiera listę ulubio‐
nych programów pie‐
czenia utworzonych
przez użytkownika.
Zawiera listę progra‐
mów czyszczenia.
Służy do konfiguracji
urządzenia.
POLSKI
Symbol/element Zastosowanie
menu
Specjalne
Zawiera listę dodatko‐
wych funkcji pieczenia.
Zawiera zalecane us‐
Gotowanie wspo‐ tawienia piekarnika dla
wielu potraw. Wystar‐
magane
czy wybrać potrawę i
uruchomić proces pie‐
czenia. Podane war‐
tości temperatury i
czasu mają jednie cha‐
rakter orientacyjny i
można je zmieniać.
Zależą one od przepi‐
su, jakości oraz ilości
użytych składników.
Podmenu opcji: Ustawienia podstawowe
Symbol/element Opis
menu
Ustaw aktualną
godzinę
Ustawianie aktualnej
godziny na zegarze.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Wskazanie czasu CZONA, po wyłącze‐
niu urządzenia na wy‐
świetlaczu widoczna
jest aktualna godzina.
Szybkie nagrze‐
wanie
Ustaw + start
Pieczenie
+utrzym. temp.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
CZONA, funkcja za‐
pewnia krótszy czas
nagrzewania.
Umożliwia ustawienie
funkcji i włączenie jej
w późniejszym czasie
poprzez naciśnięcie
dowolnego symbolu na
panelu sterowania.
Umożliwia utrzymywa‐
nie temperatury potra‐
wy przez 30 minut po
zakończeniu piecze‐
nia.
13
Symbol/element Opis
menu
Włącza i wyłącza funk‐
Wydłużenie cza‐ cję wydłużenia czasu.
su
Kontrast wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
kontrastu wyświetla‐
cza.
Stopniowa regulacja
Jasność wyświet‐ jasności wyświetlacza.
lacza
Język
Wybór języka komuni‐
katów na wyświetla‐
czu.
Stopniowa regulacja
Głośność sygna‐ głośności dźwięku
przycisków oraz syg‐
łu
nałów.
Dźwięki przycis‐
ków
Włączanie i wyłącza‐
nie dźwięku pól doty‐
kowych. Nie można
wyłączyć dźwięku to‐
warzyszącemu do‐
tknięciu pola WŁ./
WYŁ.
Włączanie i wyłącza‐
Alarm/sygnał błę‐ nie sygnałów alarmo‐
wych.
du
Przypominanie o ko‐
Przypominanie o nieczności wyczy‐
szczenia urządzenia.
czyszcz.
Tryb DEMO
Serwis
Ustawienia fa‐
bryczne
Kod włączenia/wyłą‐
czenia: 2468.
Wyświetlanie informa‐
cji o wersji oprogramo‐
wania i konfiguracji.
Przywracanie ustawień
fabrycznych.
14
www.aeg.com
6.3 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
Funkcja Pizza
Górna/dolna
grzałka
Zastosowanie
Do jednoczesnego pie‐
czenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia
żywności.Ustawić tem‐
peraturę o 20-40°C niż‐
szą niż dla funkcji: Gór‐
na/dolna grzałka.
Do pieczenia na jednym
poziomie dań wymaga‐
jących intensywnego
przyrumienienia i kru‐
chego spodu. Ustawić
temperaturę o 20-40°C
niższą niż dla funkcji:
Górna/dolna grzałka.
Do pieczenia mięsa lub
ciasta na jednym pozio‐
mie.
Do przyrządzania pro‐
duktów gotowych (np.
Potrawy mrożo‐ frytek, pieczonych
ziemniaków w ćwiart‐
ne
kach, sajgonek itp.), tak
aby nadać im chrup‐
kość.
Grill
Turbo grill
Grzałka dolna
Do grillowania płaskich
potraw i opiekania chle‐
ba.
Do pieczenia większych
kawałków mięsa lub
drobiu z kością na jed‐
nym poziomie. Do przy‐
rządzania zapiekanek i
przyrumieniania.
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz
do pasteryzowania żyw‐
ności.
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
Termoobieg wil‐ podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
gotny
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotny. Drzwi piekarnika
powinny być zamknięte
podczas pieczenia, tak
aby działanie funkcji nie
było zakłócane, a pie‐
karnik działał z najwyż‐
szą możliwą wydajnoś‐
cią energetyczną. Pod‐
czas używania tej funk‐
cji temperatura w komo‐
rze może się różnić od
temperatury ustawionej.
Wykorzystywane jest
ciepło resztkowe.Można
zmniejszyć moc grza‐
nia. Ogólne zalecenia
dotyczące oszczędza‐
nia energii znajdują się
w rozdziale „Wydajność
energetyczna”, Oszczę‐
dzanie energii. Funkcji
tej użyto do zapewnie‐
nia zgodności z klasą
energetyczną urządze‐
nia zgodnie z normą EN
60350-1. Podczas ko‐
rzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się
automatycznie po 30
sekundach.
Podczas działania
niektórych funkcji piekarnika
oświetlenie może wyłączyć
się automatycznie przy
temperaturze poniżej 60°C.
POLSKI
6.4 Specjalne
Funkcja piecze‐ Zastosowanie
nia
Do utrzymywania tem‐
peratury potraw.
Funkcja piecze‐ Zastosowanie
nia
Zapiekanki
Podtrzymywanie
temp.
Do podgrzewania tale‐
rzy przed podaniem na
Podgrzewanie ta‐ stół.
lerzy
Pasteryzowanie
Do pasteryzowania
przetworów z warzyw
(np. pikli).
Suszenie
Do suszenia krojonych
owoców, warzyw i
grzybów.
Do przyspieszenia wy‐
rastania ciasta droż‐
Wyrastanie cias‐ dżowego. Zapobiega
wysychaniu powierzch‐
ta
ni ciasta i zapewnia je‐
go elastyczność.
Termoobieg (ni‐
ska temp.)
Chleb
Rozmrażanie
Do przyrządzania deli‐
katnych, soczystych
pieczeni.
Tej funkcji można użyć
do wypieku chleba i
bułek, dzięki czemu
zyskają chrupiącą
skórkę i kolor jak pie‐
czywo z profesjonalnej
piekarni.
Do rozmrażania pro‐
duktów (warzyw i owo‐
ców). Czas rozmraża‐
nia uzależniony jest od
ilości i grubości mrożo‐
nej potrawy.
15
Do przyrządzania po‐
traw, jak lasagne lub
dania ziemniaczane.
Do przyrządzania za‐
piekanek i przyrumie‐
niania.
6.5 Gotowanie wspomagane
Kategoria potraw: Ryba/Owoce morza
Potrawa
Ryby
Ryba pieczona
Paluszki rybne
Filet rybny, mrożony
Cała ryba, mała,
grillowana
Cała ryba, grillowa‐
na
Cała ryba, grillowa‐
na
Łosoś, cały
-
Kategoria potraw: Drób
Potrawa
Filet drobiowy
Skrzydełka kurcz.,
świeże
Skrzydełka kurcz.,
mroż.
Kurczak
Udka kurczaka,
świeże
Udka kurczaka,
mrożone
Kurczak, 2 połówki
16
www.aeg.com
Kategoria potraw: Mięso
Potrawa
Potrawa
Wołowina
Zając
• Udziec zajęczy
• Comber zajęczy
Duszone mięso
Klops
Lekko wypieczone
Lekko wypieczone
Dziczyzna
Pieczeń z dziczyzny
Średnio wypieczone
Pieczeń wołowa
Sarnina
• Udziec z sarny
• Comber z sarny/
jelenia
Średnio wypieczone
Karczek z dziczyzny
Dobrze wypieczone
Dobrze wypieczone
Kategoria potraw: Potrawy z piekarnika
Potrawa
Wołowina po skan‐
dynaw.
Lekko wypieczone
Lasagna/cannelloni
mrożone
-
Średnio wypieczone
Zapiekanka wa‐
rzywna
-
Dania słodkie
-
Dobrze wypieczone
Żeberka
Kategoria potraw: Pizza / Quiche
Potrawa
Pizza na cienkim
cieście
Golonka wieprz.,
podgot.
Wieprzowina
Pizza, dużo dodat‐
ków
Pieczeń wieprzowa
Karczek wieprzowy
Karkówka
Cielęcina
Jagnięcina
Pizza
Pizza, mrożona
Łopatka wieprzowa
Pizza American,
mrożona
Gicz cielęca
Pizza, schłodzona
Górka cielęca
Pizza snacks mro‐
żone
Pieczeń cielęca
Bagietki z serem
-
Udziec jagnięcy
Flammkuchen
-
Comber jagnięcy
Tarta szwajcarska
na słono
-
Quiche lorraine
-
Pieczeń jagnięca
średnia
POLSKI
Potrawa
Potrawa
Tarta pikantna
-
Kategoria potraw: Ciasto/Ciastka
Placek z kruszonką
-
Ciasto cukrowe
Kruchy spód tarty
Potrawa
Spód tarty
Spód placka, ciasto
ukręc.
Kołacz
-
Ciasto z jabłkami,
przykryte
-
Biszkopt
-
Szarlotka
-
Sernik w foremce
-
Brioszki
-
Tort biszkoptowy
-
Potrawa
Tarta
-
Bułki
Bułki, mrożone
Tarta szwajc. na
słodko
-
Ciabatta
-
Ciasto migdałowe
-
Babeczki
-
Ciasta
-
Ciasta przekładane
-
Ptysie
-
Ciasto francuskie
-
Eklery
-
Makaroniki
-
Kruche ciasteczka
-
Strucla bożonar.
-
Strudel jabłkowy,
mrożony
-
Ciasto na blasze
Sernik na blasze
Brownies
Ciasto biszkoptowe
Tarta owoc., kruchy
spód
Tarta owocowa
Tarta owoc., ciasto
ukręc.
Ciasto drożdżowe
Kategoria potraw: Chleb / Bułki
Chałka
Chleb
Chałka drożdżowa
Przaśny chleb
Kategoria potraw: Przystawki
Potrawa
Frytki, cienkie
-
Frytki, grube
-
Frytki, mrożone
-
Krokiety
-
Pieczone ziemniaki, ćwiartki
Zapiekane mięso i
ziemniaki
-
Ciasto drożdżowe
Aby zmienić temperaturę
wewnątrz produktu lub
-
ciężar, należy użyć
-
w celu ustawienia
nowych wartości.
Rolada biszkoptowa Placek drożdżowy
17
-
lub
18
www.aeg.com
6.6 Ustawianie funkcji
pieczenia
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać funkcję pieczenia.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Ustawić temperaturę.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6.7 Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
Aby włączyć tę funkcję, należy
przytrzymać
przez 3 sekundy.
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
Funkcja jest niedostępna dla niektórych
funkcji piekarnika.
6.9 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
6.8 Szybkie nagrzewanie
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja zegara Zastosowanie
Minutnik
Służy do odliczania us‐
tawionego czasu (mak‐
symalnie 2 godziny i 30
minut). Funkcja nie ma
wpływu na działanie
piekarnika. Można ją
włączyć również wtedy,
gdy piekarnik jest wyłą‐
czony.
Włączyć funkcję za po‐
mocą
. Nacisnąć
lub
, aby ustawić mi‐
nuty, a następnie nacis‐
nąć
, aby rozpocząć
odliczanie.
Czas
Do ustawienia czasu
pracy piekarnika (maks.
23 godziny i 59 minut).
Funkcja zegara Zastosowanie
Koniec
Służy do ustawiania
czasu wyłączenia funk‐
cji pieczenia (maksy‐
malnie 23 godziny i 59
minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
piekarnik wyłącza grzałki po
upływie 90% ustawionego
czasu. Piekarnik
wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując
proces pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
POLSKI
7.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Piekarnik
wyłącza się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
piekarnik ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcje: Czas i Koniec nie
działają podczas korzystania
z czujki temperatury.
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
lub
3. Nacisnąć
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po upływie czasu zostanie wyemitowany
sygnał. Wyświetlacz wyłączy się. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
19
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
Po zakończeniu działania funkcji
zostanie wyemitowany sygnał.
7.4 Wydłużenie czasu
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
Dotyczy wszystkich funkcji
pieczenia z opcją Czas lub
Automatyka wagowa.
Funkcja nie działa podczas
korzystania z termosondy.
1. Po upływie czasu pieczenia zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
4. Nacisnąć
,
.
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Przepisy w Internecie
Przepisy dla programów automatycznych
można znaleźć w naszej witrynie
internetowej.Aby znaleźć odpowiednią
książkę kucharską, należy sprawdzić
numer produktu (PNC) podany na
tabliczce znamionowej umieszczonej na
obramowaniu komory piekarnika.
8.2 Przepisy z opcją
Automatyczne przepisy
Piekarnik umożliwia wybranie
zaprogramowanych przepisów. Przepisy
są ustalone i nie można ich zmieniać.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Przepisy. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
20
www.aeg.com
4. Wybrać przepis. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Termosonda
możliwe – w środkową część.
Upewnić się, że co najmniej 3/4
termosondy znajduje się w potrawie.
3. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się w przedniej
ramie urządzenia.
Termosonda mierzy temperaturę
wewnątrz potrawy. Gdy potrawa osiągnie
ustawioną temperaturę, urządzenie
wyłączy się.
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur:
•
•
temperatura piekarnika (co najmniej
120°C),
temperatura wewnątrz produktu.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
termosondy dostarczonej
wraz z urządzeniem oraz
oryginalnych części
zamiennych.
Porady zapewniające osiągnięcie
najlepszych efektów:
• Składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.
• Termosondy nie można używać do
potraw płynnych.
• Podczas pieczenia termosonda
powinna znajdować się w potrawie, a
wtyczka w gnieździe.
• Przestrzegać zalecanych temperatur
wewnątrz produktu. Patrz rozdział
„Wskazówki i porady”.
Urządzenie obliczy
przybliżony czas
zakończenia pieczenia.
Zależy on od ilości potrawy,
ustawionej funkcji piekarnika
i temperatury.
Kategorie potraw: mięso,
drób i ryba
1. Włączyć urządzenie.
2. Włożyć końcówkę termosondy w
środek mięsa lub ryby, jeśli to
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
4. W ciągu 5 sekund nacisnąć
lub
, aby ustawić temperaturę
wewnątrz produktu.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
6. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, nacisnąć .
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
7. Dotknąć dowolnego symbolu, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
POLSKI
21
8. Wyciągnąć wtyczkę termosondy z
gniazda i wyjąć potrawę z
urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana termosonda grozi
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Kategoria potraw: zapiekanki
1. Włączyć urządzenie.
2. Umieścić połowę składników w
naczyniu do zapiekania.
3. Umieścić końcówkę termosondy
dokładnie w środkowej części
potrawy. Termosonda powinna być
stabilna podczas pieczenia. Można w
tym celu wykorzystać składnik
potrawy o stałej konsystencji.
Silikonowy uchwyt termosondy
oprzeć o krawędź naczynia.
Końcówka termosondy nie powinna
dotykać dna naczynia.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
6. W ciągu 5 sekund nacisnąć
lub
, aby ustawić temperaturę
wewnątrz produktu.
7. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
8. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, nacisnąć .
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
9. Dotknąć dowolnego symbolu, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
10. Wyciągnąć wtyczkę termosondy z
gniazda i wyjąć potrawę z
urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana termosonda grozi
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
4. Przykryć termosondę pozostałymi
składnikami.
5. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się w przedniej
ramie urządzenia.
9.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw .
22
www.aeg.com
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
9.3 Prowadnice teleskopowe
– wkładanie akcesoriów
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie akcesoriów.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
UWAGA!
Przed zamknięciem drzwi
upewnić się, że prowadnice
teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza
piekarnika.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
Ruszt:
Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych w taki sposób, aby jego
nóżki były skierowane w dół.
Wysoka krawędź wokół
rusztu stanowi specjalne
zabezpieczenie
zapobiegające zsuwaniu się
naczyń.
Głęboka blacha:
Umieścić głęboką blachę na
prowadnicach teleskopowych.
POLSKI
23
Ruszt wraz z głęboką blachą:
Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na
prowadnicy teleskopowej.
10. DODATKOWE FUNKCJE
10.1 Ulubione
Włączanie programu
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Ulubione.
Zapisywanie programu
Nacisnąć , aby przejść bezpośrednio
do menu: Ulubione. Można to zrobić
również, gdy piekarnik jest wyłączony.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub
program automatyczny.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
ZAPISZ.
, aby potwierdzić.
4. Nacisnąć
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
7. Nacisnąć
literę.
lub
, aby zmienić
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
, aby
zapisać.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci,
lub
i nacisnąć
nacisnąć
zastąpić istniejący program.
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
, aby
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
10.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest
aktywna, nie można przypadkowo
włączyć piekarnika.
Jeśli uruchomiona jest
funkcja Piroliza, drzwi
blokują się automatycznie.
Po naciśnięciu dowolnego
symbolu pojawi się
odpowiedni komunikat na
wyświetlaczu.
1. Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i , aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat .
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
24
www.aeg.com
10.3 Blokada panelu
•
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Można ją włączyć, tylko gdy piekarnik
pracuje.
•
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Jeśli włączona jest funkcja
Piroliza, podczas jej
działania drzwi będą
zamknięte, a na
wyświetlaczu będzie
widoczny symbol klucza.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć . Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Nacisnąć ponownie , a następnie
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu piekarnika
funkcja także się wyłączy.
10.4 Ustaw + start
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie i wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
10.5 Samoczynne wyłączenie
Ze względu na bezpieczeństwo piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
(°C)
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimum
3
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Termosonda,Czas, Koniec.
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
10.6 Jasność wyświetlacza
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
•
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Pozwala ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
6. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Po zakończeniu funkcji pieczenia
zostanie wyemitowany sygnał.
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
Jasność w nocy – gdy piekarnik jest
wyłączony, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– Gdy piekarnik jest włączony.
– Gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień.
– Gdy piekarnik jest wyłączony i
ustawiono funkcję: Minutnik. Gdy
zakończy się działanie funkcji,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
POLSKI
10.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
25
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
11.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższych
tabelach podano zalecane ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
piekarnika dla określonych rodzajów
potraw.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
11.2 Wewnętrzna strona
drzwi
Po wewnętrznej stronie drzwi
znajdują się:
•
•
numery poziomów piekarnika.
informacje o funkcjach pieczenia,
zalecanych poziomach umieszczania
potraw i temperaturach dla potraw.
11.3 Porady dotyczące
specjalnych funkcji pieczenia
piekarnika
Podtrzymywanie temp.
Funkcja umożliwia podtrzymanie
temperatury potraw. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 80°C.
Podgrzewanie talerzy
Funkcja umożliwia podgrzanie talerzy
przed podaniem. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 70°C.
Rozłożyć równomiernie talerze i naczynia
w stosach na ruszcie. Użyć pierwszego
poziomu piekarnika. Po upływie połowy
czasu grzania zamienić miejscami.
Wyrastanie ciasta
Funkcja umożliwia wyrastanie ciasta
drożdżowego. Włożyć ciasto drożdżowe
do dużego naczynia i przykryć je mokrym
ręcznikiem lub folią plastikową. Ustawić
funkcję: Wyrastanie ciasta oraz czas
pieczenia.
Rozmrażanie
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu. Nie przykrywać żywności, gdyż
może to wydłużyć czas rozmrażania.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
11.4 Pieczenie ciast
Zaleca się ustawienie za pierwszym
razem niższej temperatury.
Piekąc ciasta na więcej niż jednym
poziomie, można wydłużyć czas
pieczenia o 10-15 minut.
Ciasta i ciastka na różnych poziomach
nie zawsze przyrumieniają się
równomiernie. Nie ma potrzeby zmiany
ustawienia temperatury w takim
przypadku. W trakcie pieczenia produkty
przyrumienią się równomiernie.
Blachy mogą odkształcać się podczas
pieczenia. Po ostygnięciu blach
odkształcenia znikną.
26
www.aeg.com
11.5 Wskazówki dotyczące pieczenia ciast
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczy‐
na
Spód ciasta nie jest od‐
powiednio upieczony.
Wybrano nieodpowiedni po‐ Umieścić ciasto na niższym po‐
ziom piekarnika.
ziomie piekarnika.
Ciasto zapada się, robi
się zakalcowate, roz‐
miękłe lub jest nierów‐
nomiernie upieczone.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za wysoka.
niższą temperaturę piekarnika.
Ciasto jest za suche.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić wy‐
za niska.
ższą temperaturę piekarnika.
Za krótki czas pieczenia.
Za długi czas pieczenia.
Ciasto piecze się nie‐
równomiernie.
Środek zaradczy
Następnym razem ustawić dłuż‐
szy czas pieczenia i obniżyć tem‐
peraturę piekarnika.
Następnym razem ustawić krót‐
szy czas pieczenia.
Temperatura piekarnika jest Ustawić niższą temperaturę pie‐
za wysoka, a czas piecze‐
karnika i dłuższy czas pieczenia.
nia za krótki.
Ciasto nie jest równomiernie Następnym razem rozprowadzić
rozprowadzone.
równomiernie ciasto na blasze.
Ciasto nie jest gotowe
po upływie czasu pie‐
czenia podanego w
przepisie.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za niska.
wyższą temperaturę piekarnika.
11.6 Pieczenie na jednym poziomie
PIECZENIE W FORMACH
(°C)
(min)
Kołacz / Brioszki
Termoobieg
150 - 160
50 - 70
1
Tort biszkoptowy /
Ciasta owocowe
Termoobieg
140 - 160
70 - 90
1
Spód tarty – ciasto
kruche, nagrzać
pusty piekarnik
Termoobieg
170 - 180
10 - 25
2
Spód tarty – ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 170
20 - 25
2
Sernik
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
60 - 90
1
POLSKI
CIASTA / CIASTKA / CHLEB NA BLACHACH DO PIECZENIA
Jeśli nie podano inaczej, nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
(°C)
(min)
Warkocz drożdżo‐
wy / Chałka,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
30 - 40
3
Kerststol
Górna/dolna
grzałka
160 - 180
50 - 70
2
Chleb żytni:
Górna/dolna
grzałka
najpierw: 230
20
1
następnie: 160 180
30 - 60
Ptysie / Eklery
Górna/dolna
grzałka
190 - 210
20 - 35
3
Rolada biszkopto‐
wa,
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
10 - 20
3
Ciasto z kruszon‐
ką, wstępne na‐
grzewanie nie jest
potrzebne
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
3
Ciasto migdałowe / Górna/dolna
Ciastka cukrowe
grzałka
190 - 210
20 - 30
3
Tarty owocowe,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Górna/dolna
grzałka
Placki drożdżowe z Górna/dolna
delikatnymi dodat‐ grzałka
kami (np. twaro‐
giem, kremem,
słodkim sosem)
27
28
www.aeg.com
CIASTKA
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasto kruche / Ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 160
10 - 20
Bezy
Termoobieg
80 - 100
120 - 150
Makaroniki
Termoobieg
100 - 120
30 - 50
Ciasteczka drożdżowe
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
Ciasteczka z ciasta
franc., nagrzać pusty
piekarnik
Termoobieg
170 - 180
20 - 30
Bułki, nagrzać pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
190 - 210
10 - 25
11.7 Wypieki i zapiekanki
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Makaron zapiekany
Górna/dolna grzałka
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Górna/dolna grzałka
180 - 200
25 - 40
Zapiekanka warzywna, Turbo grill
nagrzać pusty piekarnik
160 - 170
15 - 30
Bagietki z serem
Termoobieg
160 - 170
15 - 30
Ryż na mleku
Górna/dolna grzałka
180 - 200
40 - 60
Ryba pieczona
Górna/dolna grzałka
180 - 200
30 - 60
Nadziewane warzywa
Termoobieg
160 - 170
30 - 60
11.8 Pieczenie na kilku
poziomach
Użyć funkcji: Termoobieg.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
POLSKI
CIASTKA
CIASTA / CIASTKA / CHLEB
NA BLACHACH DO PIECZENIA
(°C)
(min)
Ptysie / Eklery, nagrzać
pusty piekarnik
160 180
25 - 45
Sucha strucla
150 160
30 - 45
29
Bułki
(°C)
(min)
180
20 - 30
11.9 Wskazówki dotyczące
pieczenia mięsa
Używać tylko żaroodpornych naczyń do
pieczenia.
Chude mięso należy piec pod
przykryciem.
CIASTKA
Duże kawałki mięsa można piec
bezpośrednio na blasze lub na ruszcie
umieszczonym nad blachą.
(°C)
(min)
Kruche ciasteczka
150 160
20 - 40
Bezy
80 100
130 170
Makaroniki
100 120
40 - 80
Piec mięso i ryby w większych kawałkach
(1 kg lub więcej).
Ciasteczka drożdżowe
160 170
30 - 60
Podczas pieczenia polać kilkakrotnie
kawałki mięsa wydobywającym się z nich
sosem.
Ciasteczka z ciasta
franc., nagrzać pusty
piekarnik
170 180
30 - 50
Wlać trochę wody do blachy do
pieczenia, aby zapobiec przypalaniu się
skapującego tłuszczu.
Obrócić pieczeń po upływie 1/2-2/3
czasu pieczenia.
11.10 Pieczenie
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
WOŁOWINA
Mięso duszone
1 - 1,5 kg
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, lekko wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
(°C)
(min)
Górna/dolna
grzałka
230
120 - 150
Turbo grill
190 - 200
5-6
30
www.aeg.com
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, średnio wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Turbo grill
180 - 190
6-8
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, dobrze wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Turbo grill
170 - 180
8 - 10
WIEPRZOWINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Łopatka / Karkówka /
Szynka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Żeberka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Klops
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Golonka wieprzowa,
podgot.
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
CIELĘCINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca
1
160 - 180
90 - 120
Gicz cielęca
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
POLSKI
JAGNIĘCINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy /
Pieczeń jagnięca
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Comber jagnięcy
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
DZICZYZNA
(kg)
(°C)
(min)
Comber /
Udziec zajęczy,
nagrzać pusty
piekarnik
1
Górna/dolna
grzałka
230
30 - 40
Comber sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
210 - 220
35 - 40
Udziec z sarny
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
DRÓB
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Drób, porcjowany
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kurczak, połowa
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kurczak, pularda
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kaczka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gęś
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
31
32
www.aeg.com
DRÓB
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Indyk
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Indyk
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBA
(kg)
Cała ryba
1 - 1.5
Górna/dolna
grzałka
11.11 Chleb
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Wstępne nagrzewanie nie jest zalecane.
CHLEB
(°C)
(min)
Biały chleb
180 - 200
40 - 60
Bagietka
200 - 220
35 - 45
Brioszki
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Chleb żytni
190 - 210
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
180 - 200
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
60 - 90
Bułki
190 - 210
20 - 35
POLSKI
11.12 Chrupiące potrawy z funkcją Funkcja Pizza
PIZZA
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Tarty
180 - 200
40 - 55
Tarta szpinakowa
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Tarta szwaj‐
carska
170 - 190
45 - 55
Szarlotka, przykryta
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Przed przystąpieniem do pieczenia nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Pizza, na grubym cieście
200 - 230
15 - 20
Pizza, na cienkim cieście
180 - 200
20 - 30
Przaśny chleb
230 - 250
10 - 20
Tarta z ciasta francuskiego
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Zapiekanka warzywna
160 - 180
50 - 60
11.13 Grill
Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika, aby
skapywał do niej tłuszcz.
Przed przystąpieniem do pieczenia
nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
33
34
www.aeg.com
GRILL
(°C)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Pieczeń wołowa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filet wołowy
230
20 - 30
20 - 30
3
Schab wieprzowy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Górka cielęca
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Comber jagnięcy
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cała ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Termoobieg (niska
temp.)
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym.Temperatura dla funkcji
Termosonda nie powinna przekraczać
65°C.
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Użyć Termosonda.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C. Ustawić temperaturę dla
funkcji Termosonda.
5. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
POLSKI
35
11.15 Potrawy mrożone
ROZMRAŻANIE
(°C)
(min)
Pizza, mrożona
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, mrożona
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, schłodzona
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks mrożone
180 - 200
15 - 30
2
Frytki, cienkie
200 - 220
20 - 30
3
Frytki, grube
200 - 220
25 - 35
3
Pieczone ziemniaki, ćwiartki / Krokiety
220 - 230
20 - 35
3
Zapiekane mięso i ziemniaki
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, świeże
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mrożone
160 - 180
40 - 60
2
Ser zapiekany
170 - 190
20 - 30
3
Skrzydełka kurczaka
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Rozmrażanie
Nie przykrywać żywności, ponieważ
może to spowodować wydłużenie czasu
rozmrażania.
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
(kg)
(min)
Czas roz‐
mrażania
(min)
Czas dal‐
szego roz‐
mrażania
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Umieścić kurczaka na odwróconym
spodku na dużym talerzu. Obrócić
po upływie połowy czasu.
Mięso
1
100 - 140
20 - 30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Mięso
0.5
90 - 120
20 - 30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
36
www.aeg.com
(kg)
(min)
Czas roz‐
mrażania
(min)
Czas dal‐
szego roz‐
mrażania
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Ubić śmietanę, gdy jest jeszcze lek‐
ko zmrożona.
Tort
1.4
60
60
-
11.17 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
OWOCE JAGODOWE
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
Truskawki / Borówki / 35 - 45
Maliny / Dojrzały
agrest
OWOCE PESTKOWE
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza
gotowania pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Brzoskwinie / 35 - 45
Pigwy / Śliwki
10 - 15
POLSKI
WARZYWA
37
WARZYWA
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza pas‐
gotowania teryzacja w
temperatu‐
rze 100°C
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Marchew
50 - 60
5 - 10
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Ogórki
50 - 60
-
Grzyby
50 - 60
6-8
Pikle
50 - 60
5 - 10
Zioła
40 - 50
2-3
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
Ustawić temperaturę 60-70°C.
11.18 Suszenie - Termoobieg
OWOCE
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
(godz.)
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
Śliwki
8 - 10
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
11.19 Termosonda
WOŁOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Lekko wypie‐
czone
Średnio wypie‐ Dobrze wypie‐
czone
czone
Pieczeń wołowa
45
60
70
Polędwica wołowa
45
60
70
38
www.aeg.com
WOŁOWINA
Klops
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
83
86
WIEPRZOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Szynka / Pieczeń
80
84
88
Kotlety z combra / Schab wieprzo‐
wy, wędzony / Schab wieprzowy, z
wody
75
78
82
CIELĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
Pieczeń cielęca
75
80
85
Gicz cielęca
85
88
90
BARANINA / JAGNIĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Udziec barani
80
85
88
Comber barani
75
80
85
Pieczeń jagnięca / Udziec jagnięcy
65
70
75
DZICZYZNA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Comber zajęczy / Comber sarni
65
70
75
Udziec zajęczy / Zając, w całości /
Udziec sarni
70
75
80
POLSKI
DRÓB
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Kurczak
80
83
86
Kaczka, cała/połowa / Indyk, cały/
pierś
75
80
85
Kaczka, pierś
60
65
70
RYBA (ŁOSOŚ, PSTRĄG,
SANDACZ)
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Ryba cała / duża / na parze / Ryba
60
cała / duża / pieczona
CASSEROLE – PODGO‐
TOWANE WARZYWA
Casserole z cukinią / Casserole z
brokułami / Casserole z fenkułem
NO
KO
64
68
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
CASSEROLE – NA SŁOD‐
Casserole z białego chleba z owo‐
cami/bez owoców / Casserole z
płatków ryżowych z owocami/bez
owoców / Casserole makaronowe
na słodko
Więcej
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
CASSEROLE – NA SŁO‐
Cannelloni / Lasagne / Makaron
zapiekany
Średnio wypie‐
czone
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
85
90
39
40
www.aeg.com
11.20 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
Blacha do pizzy
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
Forma do pieczenia
Kokilki
Ceramiczne
W ciemnym kolorze, ma‐
średnica: 8
towa
cm, wysokość:
średnica: 26 cm
5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
11.21 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Zapiekanka z makaronu
200 - 220
45 - 55
Zapiekanka ziemniaczana
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Pudding chlebowy
190 - 200
55 - 70
Pudding ryżowy
170 - 190
45 - 60
Szarlotka, na cieście biszkoptowym (okrągła 160 - 170
foremka do ciasta)
70 - 80
Biały chleb
55 - 70
11.22 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodnie z normą: EN 60350, IEC
60350.
190 - 200
POLSKI
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Pieczenie w formach
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Biszkopt beztłuszczowy Górna/dolna grzałka 160
35 - 50
2
Szarlotka, 2 foremki Ø
20 cm
Termoobieg
160
60 - 90
2
Szarlotka, 2 foremki Ø
20 cm
Górna/dolna grzałka 180
70 - 90
1
Biszkopt beztłuszczowy Termoobieg
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Ciasteczka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane
Termoobieg
140
25 - 40
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane, na‐
grzać pusty piekarnik
Górna/dolna grzałka
160
20 - 30
Małe ciasteczka, 20 sztuk
na blasze, nagrzać pusty
piekarnik
Termoobieg
150
20 - 35
Małe ciasteczka, 20 sztuk
na blasze, nagrzać pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
170
20 - 30
41
42
www.aeg.com
PIECZENIE NA KILKU POZIOMACH. Ciasteczka
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane / Termoobieg
Ciasta przekładane
140
Małe ciasteczka, 20
sztuk na blasze, na‐
grzać pusty piekarnik
150
Termoobieg
2 po‐
ziomy
3 pozio‐
my
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILL
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik przez 5 minuty.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
(min)
Tosty
Grill
Befsztyk, obrócić po upływie Grill
połowy czasu
1-3
5
24 - 30
4
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny śro‐
dek czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka
do czyszczenia piekarników.
POLSKI
43
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadzenie
się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagrożenie
jest większe dla blachy do opiekania.
Codzienne
użytkowanie
Po każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do wy‐
schnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciep‐
łą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akcesoriów w zmy‐
warce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu
agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani nie myć
ich w zmywarce.
12.2 Sposób wyjmowania:
prowadnice blach
12.3 Piroliza
UWAGA!
Jeśli w tej samej szafce
zainstalowano inne
urządzenia, nie należy
używać ich jednocześnie z
funkcją: Piroliza. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
1
Czyszczenie nie rozpocznie się, jeśli:
•
•
Nie wyjęto termosondy.
Nie zamknięto drzwi piekarnika.
1. Wyjąć wszystkie akcesoria i
wyjmowane prowadnice blach.
2. Umyć komorę piekarnika ciepłą wodą
z dodatkiem łagodnego
detergentu.Umyć wewnętrzną szybę
drzwi miękką szmatką zwilżoną
ciepłą wodą.
3. Włączyć piekarnik.
4. W menu wybrać funkcję Piroliza.
.
Nacisnąć
5. Ustawić czas czyszczenia:
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
Opcja
Opis
Krótka
Czyszczenie
lekkich zab‐
rudzeń: 1 h.
44
www.aeg.com
Normalna
Czyszczenie
standardowe:
1 h 30 min.
Intensyw.
Dokładne
czyszczenie:
3 h.
6. Nacisnąć
.
Po rozpoczęciu czyszczenia drzwi
piekarnika blokują się, a oświetlenie nie
działa.
Aby zatrzymać funkcję czyszczenia
przed jego zakończeniem, należy
wyłączyć piekarnik.
OSTRZEŻENIE!
Po zakończeniu działania
funkcji piekarnik jest bardzo
gorący. Występuje ryzyko
poparzenia.
4. Chwycić drzwi rękoma po obu
stronach i odciągnąć je pod kątem do
góry od piekarnika.
5. Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w
dół na miękkim i stabilnym podłożu.
6. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
2
B
1
7. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
8. Przytrzymując pojedynczo szyby przy
górnej krawędzi, wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
Po zakończeniu czyszczenia drzwi
piekarnika pozostaną zablokowane i
niektóre funkcje nie będą działać do
czasu obniżenia się temperatury
urządzenia.
12.4 Zdejmowanie i
zakładanie drzwi
Drzwi i wewnętrzne szyby można
wymontować w celu ich wyczyszczenia.
Liczba szyb jest inna dla poszczególnych
modeli urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Drzwi są ciężkie.
1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Do końca docisnąć dźwignie
zaciskowe (A) na obu zawiasach
drzwi.
A
A
3. Przymknąć drzwi piekarnika do
pierwszej pozycji otwarcia (kąt około
70°).
9. Umyć szybę wodą z płynem do
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szklany
panel do sucha.
Po zakończeniu czyszczenia wykonać
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw
mniejszą szybę, a następnie większą
oraz drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Wkładając szyby, należy
upewnić się, że znajdują się
one w prawidłowym
położeniu – w przeciwnym
razie może dojść do
przegrzania się drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (C, B i A) na swoim
miejscu w odpowiedniej kolejności.
Najpierw włożyć szybę C, na której po
lewej stronie nadrukowany jest kwadrat,
a po prawej stronie – trójkąt. Podobne
symbole są wytłoczone na obramowaniu
POLSKI
drzwi. Symbole trójkąta i kwadratu na
szybie powinny znajdować się po tej
samej stronie co analogiczne symbole na
obramowaniu drzwi. Następnie umieścić
w drzwiach pozostałe dwie szyby.
45
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
Oświetlenie boczne
ABC
1. Wymontować lewą prowadnicę
blach, aby uzyskać dostęp do
oświetlenia.
2. Zdjąć szklany klosz, podważając go
za pomocą wąskiego, tępo
zakończonego przedmiotu (np.
łyżeczki).
12.5 Sposób wymiany:
żarówka
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik. Odczekać, aż
piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić ściereczkę na dnie komory.
Górne oświetlenie
3. Wyczyścić szklany klosz.
4. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury
(do 300°C).
5. Zamontować klosz.
6. Zamontować prowadnicę blach po
lewej stronie.
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
46
www.aeg.com
13.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączono
nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat po‐
łączeń, jeśli jest dostępny).
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie jest ustawiony aktualny
czas.
Ustawić aktualny czas.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie wprowadzono wymaga‐
nych ustawień.
Upewnić się, że wprowadzo‐
no prawidłowe ustawienia.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłączenia.
Patrz rozdział „Samoczynne
wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączona jest blokada uru‐
chomienia.
Patrz „Użycie funkcji Bloka‐
da uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Termosonda nie działa.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie F111.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Na wyświetlaczu pojawia się Usterka układu elektryczne‐
kod błędu niewymieniony w go.
tej tabeli.
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w skrzynce bez‐
pieczników, a następnie
ponownie włączyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontakto‐
wać się z serwisem.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za dłu‐ Nie należy pozostawiać po‐
go w piekarniku.
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakoń‐
czeniu procesu pieczenia.
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
13.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
47
Środek zaradczy
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
14.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
AEG
Oznaczenie modelu
BPK742320M 944187790
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 1.09 kWh/cykl
bie tradycyjnym
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 0.69 kWh/cykl
bie z termoobiegiem
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
71 l
48
www.aeg.com
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
37.0 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB 2477-2017,
aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1: Elek‐
tryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech funkcjo‐
nalnych.
14.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
POLSKI
49
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
50
www.aeg.com
POLSKI
51
867353361-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising