AEG | BPE742320M | User manual | Aeg BPE742320M Упутство за коришћење

Aeg BPE742320M Упутство за коришћење
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
SR
Упутство за употребу
Пећница
2
www.aeg.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.................................................................. 3
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................... 5
3. ОПИС ПРОИЗВОДА............................................................................................ 8
4. КОМАНДНА ТАБЛА.............................................................................................9
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ..................................................................................... 11
6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................12
7. ФУНКЦИЈE САТА.............................................................................................. 18
8. АУТОМАТСКИ ПРОГРАМИ.............................................................................. 20
9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА.................................................................................20
10. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.....................................................................................23
11. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................25
12. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................ 44
13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 47
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................49
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и
особе са веома тешким и сложеним
инвалидитетом, треба држати даље од уређаја,
осим ако су под сталним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови могу постати врели током
употребе.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Само овлашћена особа може да инсталира овај
уређај и замени кабл.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Увек користите заштитне рукавице кад вадите
прибор или посуђе из рерне или их стављате у
рерну.
Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из
напајања.
УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да је уређај искључен
пре него што замените сијалицу како бисте избегли
могућност да дође до електричног шока.
Не користите овај уређај пре него што га
инсталирате у уградни елемент.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
стаклених врата јер они могу изгребати површину
због чега може доћи до распрскавања стакла.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Пре пиролитичког чишћења морате уклонити
вишак просуте хране. Уклоните све делове из
рерне.
Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво
повуците предњи део шина за подршку а затим
задњи део од бочних зидова. Постављање шина за
подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
Користите само температурни сензор (сензор
температуре у средини печеног меса) који је
препоручен за овај уређај.
СРПСКИ
5
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Не вуците уређај за ручицу.
Инсталирајте уређај на сигурно и
прикладно место које испуњава
захтеве за инсталацију.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Пре монтаже уређаја проверите да
ли се врата рерне отварају без
ограничења.
Овај уређај је опремљен системом
за електрично хлађење. Мора се
употребљавати са извором
електричног напајања.
Уграђена јединица мора да
задовољи захтеве стабилности
према DIN 68930.
Минимална висина
кухињског елемента
(минимална висина
елемента испод
радне плоче)
600 (600) mm
Ширина предње
стране уређаја
549 mm
Ширина задње стра‐
не уређаја
548 mm
Дубина уређаја
567 mm
Дубина уграђеног
уређаја
546 mm
Дубина са отворе‐
ним вратима
1017 mm
Минимална ве‐
личина вентилацио‐
ног отвора. Отвор
постављен на доњој
задњој страни
550 x 20 mm
Дужина кабла за на‐
пајање. Кабл је по‐
стављен у десном
углу са задње стра‐
не
1500 mm
Монтажни завртњи
4 x 12 mm
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
Ширина кухињског
елемента
550 mm
Дубина кухињског
елемента
605 (580) mm
Висина предње
стране уређаја
594 mm
Висина задње стра‐
не уређаја
576 mm
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
главно напајање и кабл за
напајање. Уколико струјни кабл
треба да се замени, то треба да
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
обави наш овлашћени сервисни
центар.
Не дозволите да кабл за напајање
додирује или дође близу вратима
уређаја или ниши испод уређаја,
нарочито када уређај ради или када
су врата врела.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 mm.
Потпуно затворите врата на уређају
пре него што повежете мрежни
утикач у зидну утичницу.
Уређај се испоручује са мрежним
утикачем и мрежним каблом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
повређивања, опекотина и
струјног удара или
експлозије.
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Уређај треба искључити након
сваке употребе.
Будите опрезни кад отварате врата
уређаја док он ради. Може се
десити да изађе врео ваздух.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте излагати отворена врата
великом оптерећењу.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Пажљиво отворите врата уређаја.
Коришћење састојака који садрже
алкохол доводи до испаравања
алкохола и мешања са ваздухом.
Варнице или отворени пламен не
смеју да буду у близини уређаја
када отварате врата.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
•
•
•
Да бисте спречили оштећење или
губитак боје на емајлираним
површинама:
– Немојте стављати посуђе из
рерне или друге предмете у
уређају директно на дно.
– Не стављајте алуминијумску
фолију директно на дно
унутрашњости уређаја.
– Немојте стављати воду
директно у врућ уређај.
– Немојте држати у уређају
влажно посуђе и храну након
завршетка кувања.
– Будите пажљиви када скидате
или постављате прибор.
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
Користите дубоки плех за заливене
колаче. Воћни сок може да остави
трајне мрље.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
СРПСКИ
•
•
Док спремате јело, врата рерне
треба увек да буду затворена.
Ако је уређај постављен иза комада
намештаја са плочом (нпр. иза
врата), постарајте се да врата
никада не буду затворена када
уређај ради. Иза затворене табле
намештаја се могу накупити
топлота и влага које могу да оштете
уређај, намештај или под. Немојте
затварати таблу на комаду
намештаја док се уређај потпуно не
охлади након употребе.
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Проверите да ли је уређај хладан.
Постоји ризик да се поломе
стаклене плоче.
Одмах замените стаклене плоче на
вратима ако се оштете. Обратите
се Овлашћеном сервисном центру.
Будите пажљиви када скидате
врата са уређаја. Врата су тешка!
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Уређај чистите влажном меком
крпом. Користите искључиво
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
абразивне јастучиће за чишћење,
раствараче или металне предмете.
Уколико користите спреј за рерну,
придржавајте се упутстава о
безбедности на амбалажи.
Немојте чистити каталитички емајл
(уколико постоји) детерџентом.
2.5 Пиролитичко чишћење
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде/пожара/
хемијске емисије (гасова) у
пиролитичком режиму.
•
Пре обављања функције
пиролитичког самочишћења или
•
7
пре прве употребе, из
унутрашњости рерне уклоните:
– Било какве остатке хране, уље
или масноће које су просуте/
наталожене.
– Све предмете које је могуће
уклонити (укључујући полице,
бочне шине итд., испоручене с
производом) нарочито посуде,
плехове, тацне, прибор, итд.
које имају нелепљиве
површине.
Пажљиво прочитајте сва упутства
за пиролитичко чишћење.
Држите децу подаље од уређаја док
ради пиролитичко чишћење.
Уређај постаје врео и врео ваздух
се ослобађа из предњих отвора за
хлађење.
Операција пиролитичког чишћења
одвија се на високој температури,
због чега може доћи до
ослобађања испарења насталих од
остатака хране и материјала од
којих је уређај направљен, те вам
стога препоручујемо следеће:
– Обезбедите добру вентилацију
током и након сваког
пиролитичког чишћења.
– Обезбедите добру вентилацију
у току и након прве употребе на
максималној радној
температури.
За разлику од људи, неке птице и
гмизавци могу бити изузетно
осетљиви на потенцијална
испарења која се емитују у току
процеса чишћења свих
пиролитичких рерни.
– Склоните све кућне љубимце
(посебно птице) који се налазе у
близини уређаја током и након
пиролитичког чишћења и прво
подесите максималну
температуру у добро
проветреном простору.
Мали кућни љубимци такође могу
бити осетљиви на локалне промене
температуре у близини
пиролитичких рерни када је
програм самочишћења пиролизом у
току.
Нелепљиве површине посуда,
плехова, тацни, прибора, итд. могу
оштетити високе температуре
поступка пиролитичког чишћења у
8
www.aeg.com
свим рернама са пиролизом и
такође могу бити извор слабијих
штетних испарења.
Испарења која генеришу све
пиролитичке рерне/остаци кувања
описани су као безбедни за људе,
укључујући децу или лица са
здравственим проблемима.
•
2.7 Услуга
•
•
2.8 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
2.6 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
•
Тип сијалице или халогене лампа
коришћене у овом уређају намењен
је искључиво за употребу у кућним
апаратима. Немојте га користити за
расвету у домаћинству.
Пре замене сијалице искључите
уређај са електричне мреже.
Користите само сијалице које имају
исту спецификацију.
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у уређају.
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Општи преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1 Командна табла
2 Електронски програмер
3 Утичница сензора температуре у
средини печеног меса
4 Грејни елемент
5 Сијалица
6 Вентилатор
7 Подршка решетке, могуће
уклањање
8 Положаји решетке
СРПСКИ
3.2 Прибор
9
За печење теста и меса или као
посуда за скупљање масноће.
Решеткаста полица
Температурни сензор
За посуђе за кување, калупе за
колаче, печење.
За мерење температуре унутар хране.
Плех за печење
Телескопске вођице
За колаче и кекс.
За лакше убацивање и вађење
плехова и решеткастих полица.
Грил / дубоки тигањ
4. КОМАНДНА ТАБЛА
4.1 Електронски програмер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
www.aeg.com
За руковање уређајем, користите сензорска поља.
Сензор‐
ско по‐
ље
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Функција
Коментар
Дисплеј
Приказује тренутна подешавања рерне.
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Укључује и искључује рерну.
Функције загре‐
вања или Кува‐
ње yз асистенци‐
ју
Притисните сензорско поље да бисте изабрали
функцију загревања или мени: Кување yз аси‐
стенцију. Поново притисните сензорско поље
за прелазак с једног на други мени: Функције
загревања, Кување yз асистенцију. Да бисте ук‐
ључили или искључили светло, притисните по‐
ље на 3 секунде. Осветљење можете да ук‐
ључите и када је рерна искључена.
Омиљено
Да бисте сачували омиљене програме и да би‐
сте им приступили.
Избор темпера‐
туре
За подешавање температуре или за приказ
тренутне температуре у рерни. Притисните по‐
ље на 3 секунде да бисте укључили или ис‐
кључили функцију: брзо загревање.
Тастер надоле
За кретање надоле кроз мени.
Тастер нагоре
За кретање нагоре кроз мени.
ОК
За потврђивање изабране ставке или подеша‐
вања.
9
Тастер за повра‐ За враћање за један ниво уназад у менију. Да
так
би се приказао главни мени, притисните поље
и држите 3 секунде.
10
Време и додатне За подешавање различитих функција. Кад
функције
функција загревања ради, притисните сензор‐
ско поље да бисте подесили тајмер или функ‐
ције: Контролна брава, Омиљено, Топлота +
задржавање,Подеси + крени. Можете такође да
промените подешавања температурног сензо‐
ра.
11
Тајмер
За подешавање функције: Тајмер.
СРПСКИ
4.2 Дисплеј
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
11
Функција загревања
Време
Индикатор загревања
Температура
Време трајања или време
завршетка функције
Остали индикатори на дисплеју:
Симбол
Функција
Тајмер
Функција ради.
Време
На дисплеју се приказује тренутно
време.
Трајање
На дисплеју се приказује потребно
време кувања.
Крај
Дисплеј показује када је време
печења завршено.
Температура
Дисплеј приказује температуру.
Показивање времена
Дисплеј показује колико дуго функ‐
ција загревања ради. Притисните
и
истовремено да бисте ре‐
сетовали време.
Рачунање
Рерна израчунава време потребно
за печење.
Индикатор загревања
Дисплеј показује висину температу‐
ре у рерни.
брзо загревање
Функција је укључена. Скраћује вре‐
ме загревања.
Аутоматска тежина
На дисплеју се приказује да је ауто‐
матски систем мерења тежине ук‐
ључен или да тежина може да се
промени.
Топлота + задржавање
Функција је укључена.
5. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Прво чишћење
Уклоните сав прибор и подршке
решетки из рерне.
Погледајте одељак „Нега и чишћење“.
12
www.aeg.com
Пре прве употребе очистите рерну и
прибор.
Прибор и подршке решетки вратите у
почетни положај.
подесите језик, контраст дисплеја,
осветљење дисплеја и време.
5.2 Прво прикључивање
2. Притисните
потврдили.
Када прикључите рерну на струју или
након нестанка струје, морате да
1. Притисните
или
подесили вредност.
да бисте
да бисте
6. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Кретање по менијима
1. Укључите рерну.
2. Притисните
или
да бисте
изабрали опцију менија.
3. Притисните
да бисте прешли
на подмени или прихватили
подешавање.
Симбол / став‐
ка менија
Деликатеси
Кување yз аси‐
стенцију
У сваком тренутку можете
се вратити на главни мени
помоћу
.
6.2 Менији у прегледу
Главни мени
Симбол / став‐
ка менија
Примена
Садржи листу функ‐
Функције загре‐ ција загревања.
вања
Рецепти
Омиљено
Чишћење
Основна под‐
ешавања
Садржи листу ауто‐
матских програма.
Садржи листу оми‐
љених програма за
кување које је напра‐
вио корисник.
Садржи листу про‐
грама за чишћење.
Користи се за под‐
ешавање конфигура‐
ције уређаја.
Примена
Садржи листу додат‐
них функција загре‐
вања.
Садржи препоручена
подешавања рерне
за велики избор јела.
Изаберите јело и за‐
почните поступак ку‐
вања. Температура и
време служе само
као смернице за по‐
стизање бољих ре‐
зултата и могу додат‐
но да се подешавају.
Они зависе од реце‐
пата, квалитета и ко‐
личине употребље‐
них састојака.
Подмени за: Основна подешавања
Симбол / став‐
ка менија
Подешавање
времена
Показивање
времена
Опис
Подешава тренутно
време на сату.
Када је УКЉУЧЕНО,
када искључите уре‐
ђај, на дисплеју се
приказује тренутно
време.
Када је УКЉУЧЕНА,
брзо загревање ова функција скраћу‐
је време загревања.
СРПСКИ
Симбол / став‐
ка менија
Опис
Да бисте подесили
Подеси + крени функцију и активира‐
ли је касније прити‐
ском на било који
симбол на командној
табли.
Одржава припрем‐
Топлота + задр‐ љену храну топлом
30 минута након за‐
жавање
вршетка циклуса
спремања.
Додатно време
Контраст дис‐
плеја
Осветљеност
дисплеја
Подешавње је‐
зика
Јачина звучног
сигнала
Активира и деактиви‐
ра функцију проду‐
жетка времена.
Поступно подешава
контраст дисплеја.
Поступно подешава
осветљеност диспле‐
ја.
Подешава језик за
дисплеј.
Поступно подешава
јачину звука за тасте‐
ре и звучне сигнале.
Активира и деактиви‐
Звукови тастера ра тон поља осетљи‐
вих на додир. Није
могуће деактивирати
тон поља УК‐
ЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО које је
осетљиво на додир.
Аларм/звукови
за грешку
Подсетник за
чишћење
Симбол / став‐
ка менија
ДЕМО режим
Сервисирање
Фабричка под‐
ешавања
Опис
Кôд за активацију/
деактивацију: 2468.
Приказује верзију
софтвера и конфигу‐
рацију.
Ресетује сва подеша‐
вања на фабричка
подешавања.
6.3 Функције загревања
Функција за‐
гревања
Примена
За печење на највише
три положаја решетке
Печење уз рав‐ истовремено и суше‐
ње хране.Подесите
ни вентил.
температуру рерне та‐
ко да буде за 20 - 40
°C нижа него за функ‐
цију: Загрев. одозго/
одоздо.
За печење на једном
положају решетке, та‐
Функција за пи‐ ко да храна буде боље
печена и хрскава.
цу
Подесите температуру
у рерни тако да буде
20 - 40 °C нижа него
за функцију: Загрев.
одозго/одоздо.
За печење теста и ме‐
са на једном положају
Загрев. одозго/ решетке.
одоздо
Активира и деактиви‐
ра звуке аларма.
Подсећа вас када
треба да очистите
уређај.
13
Смрзнута хра‐
на
За припрему полу‐
спремљене хране
(нпр. помфрита,
исеченог кромпира и
земички), тако да буде
хрскава.
14
www.aeg.com
Функција за‐
гревања
Гриловање
Примена
Функција за‐
гревања
За печење пљоснатих
намирница на грилу и
тостирање хлеба.
Ова функција је пред‐
виђена за уштеду
енергије током
Влажно
печење уз вен‐ печења. За упутства
за кување погледајте
тил.
одељак „Напомене и
савети“, Влажно
печење уз вентил.. То‐
ком печења врата рер‐
не треба да буду за‐
творена како функција
не би била прекидана
и како би се осигурало
да рерна ради на нај‐
вишем могућем степе‐
ну енергетске ефикас‐
ности. Када користите
ову функција, темпе‐
ратура унутар рерне
може да се разликује
од задате температу‐
ре. Користи се прео‐
стала топлота.Снага
загревања може бити
умањена. За опште
препоруке у вези са
уштедом енергије по‐
гледајте поглавље
„Енергетска ефикас‐
ност“, Уштеда енерги‐
је. Ова функција је ко‐
ришћена за усклађи‐
вање са класом енер‐
гетске ефикасности у
складу са стандардом
EN 60350-1. Када ко‐
ристите ову функцију,
лампица се аутомат‐
ски искључује након
30 секунди.
За печење већих ко‐
мада меса или живине
Турбо грилова‐ с костима на једнoj ре‐
шетки. За спремање
ње
гратинираних јела и за
запецање.
Загревање
одоздо
За печење колача са
хрскавом доњом ко‐
ром и за конзервира‐
ње хране.
Примена
Лампица се аутоматски
деактивира када је
температура испод 60 °C
током рада одређених
функција рерне.
СРПСКИ
6.4 Деликатеси
Функција за‐
гревања
Примена
За одржавање топло‐
те хране.
Функција за‐
гревања
Гратинирано
Одржавање то‐
плоте
За загревање посуђа
пре сервирања.
Загревање по‐
суђа
Конзервисање
Сушење
За сушење сецканог
воћа, поврћа и печур‐
ки.
За убрзавање диза‐
ња киселог теста.
Спречава да се повр‐
шина теста осуши и
чува еластичност те‐
ста.
За припремање ме‐
ког, сочног печења.
Споро печење
Печење хлеба
Одмрзавање
Примена
За јела као што су ла‐
зање или гратинира‐
ни кромпир. За спре‐
мање гратинираних
јела и за запецање.
6.5 Кување yз асистенцију
Категорија хране: Риба/плодови мора
Јело
За конзервирање по‐
врћа (нпр. киселих
краставаца).
Дизање теста
15
Риба
Риба, печена
Рибљи штапићи
Замрзнути рибљи
филети
Цела мала риба,
грилована
Цела риба, грило‐
вана
Цела риба, грило‐
вана
Лосос, цео
-
Категорија хране: Живина
Јело
Користите ову функ‐
цију за припрему хле‐
ба и хлебних земички
са врло добрим ре‐
зултатима налик про‐
фесионалним у по‐
гледу хрскавости, бо‐
је и сјаја корице.
За одмрзавање хране
(поврћа и воћа). Вре‐
ме одмрзавања зави‐
си од количине и ве‐
личине смрзнуте хра‐
не.
Живина с костима
Пилећа крилца,
свежа
Пилећа крилца, за‐
мрзнута
Пиле
Пилећи батаци,
свежи
Пилећи батаци, за‐
мрзнути
Пиле, 2 половине
16
www.aeg.com
Категорија хране: месо
Јело
Јело
Говедина
Зец
• Бут од зеца
• Плећка од зеца
• Плећка од зеца
Динстано месо
Ћуфте
Слабо печено
Средње
Срнетина
• Срнећа полутка
• Срнећа леђа
Средње
Печена дивљач
Добро печено
Плећка дивљачи
Слабо печено
Говеђе печење
Месо дивљачи
Добро печено
Слабо печено
Скандинавска го‐
ведина
Средње
Добро печено
Ребра
Прокув. свињ. ко‐
лен.
Свињетина
Шунка у комаду
Cвињска печеница
Категорија хране: Јело из рерне
Јело
Лазање/канелони,
замрзн.
-
Гратинирано по‐
врће
-
Слатка јела
-
Категорија хране: Пица/киш
Јело
Пица са танком ко‐
рицом
Свињски врат
Свињска плећка
Телетина
Телећа печеница
Јагњећи котлети
Јагњетина
Пица са дод. пре‐
лив.
Телећи котлет
Пица
Јагњећа плећка
Пица, замрзнута
Пица, америчка,
замрзнута
Пица, хладна
Јагњеће бут, сред‐
њи
Мини пице, замр‐
знуте
Гратинирани баге‐
ти
-
Ватрени колач
-
Швајцарки тарт,
слано
-
СРПСКИ
Јело
Јело
Киш лорен
-
Слани флан
-
Категорија хране: Торта/колачи
Јело
Куглоф
-
Колач са јабукама, покривени
Бисквит торта
-
Пита с јабукама
-
Kолач од сира у
плеху
-
Бриош
-
Мадера колач
-
Тарт
-
Швајцарки тарт,
слатко
-
Колач са бадеми‐
ма
-
Mафини
-
Пецива
-
Пециво у облику
трачица
-
Принцес-крофне
-
Ситно пециво од
лиснатог теста
-
Еклери
-
Макарони
-
Хрскави кекс
-
Божићни колач
-
Штрудла са јабук.,
замрзн.
-
Колач на плеху
17
Kолач од сира,
плех
-
Брауни колачи
-
Швајцарски ролат
-
Колач од киселог
теста
-
Колач с мрвицама
-
Торта са шећ.
глаз.
-
Kорица за воћни
колач
Корица за флан,
прхка
Подлога за флан,
патишпањ
Воћни флан, прхки
Воћни флан
Воћни флан, пати‐
шпањ
Тесто од квасца
Категорија хране: Хлеб/земичке
Јело
Земичке
Земичке, замрзну‐
те
Ћабата
Украшени хлеб
Хлеб
Плетеница од ки‐
селог теста
Хлеб без квасца
Патишпањ
Тесто од квасца
Категорија хране: Прилози
Јело
Помфрит, танак
-
Помфрит, дебео
-
Помфрит, замр‐
знут
-
Исечен кромпир/
крокети
-
18
www.aeg.com
6.7 Индикатор загревања
Јело
Исечен кромпир
-
Рендани кропмпир
-
Када укључите функцију загревања,
пали се трака на дисплеју. Трака
показује да се температура повећава.
Када се достигне температура
зујалица се оглашава 3 пута и трака
трепери, а затим нестаје.
Када је неопходно да
промените тежину или
температуру у средини
печеног меса, користите
6.8 брзо загревање
или
да бисте
подесили нове вредности.
Ова функција скраћује време
загревања.
6.6 Подешавање функције
загревања
1. Укључите рерну.
2. Изаберите мени: Функције
загревања.
Да бисте укључили ову функцију,
да бисте
3. Притисните
потврдили.
4. Изаберите функцију загревања.
притисните
на 3 секунде.
Индикатор загревања се мења.
Ова функција није доступна за неке
функције рерне.
6.9 Преостала топлота
5. Притисните
да бисте
потврдили.
6. Подесите температуру.
7. Притисните
потврдили.
Немојте убацивати храну у
рерну док функција брзог
загревања ради.
Када искључите рерну, дисплеј
приказује преосталу топлоту. Можете
да користите ту топлоту како бисте
одржали храну топлом.
да бисте
7. ФУНКЦИЈE САТА
7.1 Табела са функцијама
сата
Трајање
Функција сата Примена
Тајмер
За подешавање од‐
бројавања (макс. 2 са‐
та и 30 минута). Ова
функција не утиче на
рад рерне. Можете да
га укључите и кад је
рерна искључена.
Користите
да бисте
укључили ову функци‐
ју. Притисните
Функција сата Примена
или
да бисте подесили
минуте и
да бисте
је покренули.
Крај
За подешавање вре‐
мена рада рерне
(макс. 23 сата 59 ми‐
нута).
За подешавање вре‐
мена искључивања
функције загревања
(макс. 23 сата и 59 ми‐
нута).
Ако подесите време за функцију сата,
време почиње да одбројава након 5
секунди.
СРПСКИ
Ако користите функције
сата: Трајање, Крај, рерна
искључује грејне елементе
након 90% подешеног
времена. Рерна користи
преосталу топлоту да би
се наставио процес
печења све док не истекне
време (3 - 20 минута).
7.2 Подешавање функција
сата
Пре него што користите
функције сата: Трајање,
Крај, морате прво да
поставите функцију
загревања и температуре.
Рерна се аутоматски
искључује.
Можете да користите
функције: Трајање и Крај
истовремено ако желите
да аутоматски укључите и
искључите уређај касније у
жељено време.
Функција: Трајање и Крај
не ради када користите
сензор температуре.
1. Подесите функцију загревања.
више пута, све док
2. Притискајте
се на дисплеју не прикаже жељена
функција сата и одговарајући
симбол.
или
да бисте
3. Притисните
подесили потребно време.
4. Притисните
да бисте
потврдили.
Кад време истекне, огласиће се звучни
сигнали. Рерна ће се искључити. На
дисплеју се приказује порука.
5. Притисните било који симбол да
бисте искључили сигнал.
7.3 Топлота + задржавање
Услови за функцију:
•
•
19
Подешена температура је већа од
80 °C.
Функција: Трајање је подешена.
Функција: Топлота + задржавање
одржава припремљену храну топлом
на 80 °C у трајању од 30 минута.
Укључује се након што се заврши
процедура печења.
Можете да укључите или искључите
функцију у менију: Основна
подешавања.
1. Укључите рерну.
2. Одаберите жељену функцију
загревања.
3. Изаберите температуру изнад 80
°C.
4. Притисните
више пута све док
се на дисплеју не прикаже
функција: Топлота + задржавање.
да бисте
5. Притисните
потврдили.
Кад се функција заврши, огласиће се
звучни сигнали.
7.4 Додатно време
Функција: Додатно време чини да се
функција загревања наставља након
краја функцијеТрајање.
Ову опцију можете
примењивати за све
функције загревања са
Трајање или Аутоматска
тежина.
Није применљива на
функције загревања са
температурним сензором.
1. Кад се заврши време кувања,
огласиће се звучни сигнали.
Притисните било који симбол.
На дисплеју се приказује порука.
2. Притисните
да бисте укључили
да бисте поништили.
или
3. Подесите дужину трајања
функције.
4. Притисните
.
20
www.aeg.com
8. АУТОМАТСКИ ПРОГРАМИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Онлајн рецепти
Рецепте за аутоматске програме
можете пронаћи на нашем веб
сајту.Да бисте пронашли књигу
рецепата, погледајте број производа
(PNC) на плочици са техничким
карактеристикама на предњем оквиру
унутрашњости рерне.
1. Укључите рерну.
2. Изаберите мени: Рецепти.
Притисните
да бисте
потврдили.
3. Изаберите категорију и јело.
Притисните
потврдили.
да бисте
4. Изаберите рецепт. Притисните
да бисте потврдили.
8.2 Рецепти са Аутоматски
рецепт
Ова рерна има скуп рецепата које
можете да користите. Рецепти су
фиксни и не можете да их измените.
9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
9.1 Сензор за храну
Сензор за храну мери температуру
унутар хране. Када храна достигне
задату температуру, уређај се
деактивира.
Треба да се подесе две температуре:
•
•
температура рерне (минимум
120°C),
температура у средини печене
хране.
ОПРЕЗ
Користите само
испоручени сензор за
храну и оригиналне
резервне делове.
Смернице за најбоље резултате:
• Састојци треба да буду на собној
температури.
• Сензор за храну не треба да се
користи за течна јела.
•
•
Током печења, сензор за храну
мора да остане у јелу и укључен у
утичници.
Користите препоручена
подешавања температуре хране у
језгру. Погледајте одељак
„Напомене и савети”.
Уређај израчунава
приближно време
завршетка печења. Оно
зависи од количине хране,
подешене функције рерне
и температуре.
Категорије хране: месо,
живина и риба
1. Укључите уређај.
2. Убаците врх сензора за храну у
центар меса или рибе, ако је
могуће у најдебљи део. Водите
рачуна да барем 3/4 сензора за
храну буде унутар јела.
3. Убаците утикач сензора за храну у
утичницу смештену на предњем
оквиру уређаја.
СРПСКИ
21
Категорија хране: касероле
1. Укључите уређај.
2. Ставите пола састојака на посуду
за печење.
3. Убаците врх сензора за храну
тачно у центар касероле. Сензор
за храну треба да се стабилизује
на једном месту током печења. Да
бисте то постигли, користите
чврсте састојке. Користите ивицу
посуде за печење као подршку за
силиконску ручицу сензора за
храну. Врх сензора за храну не
треба да додирује дно посуде за
печење.
На дисплеју се приказује симбол
сензора за храну.
или
на мање од
4. Притисните
5 секунди да бисте подесили
температуру у средини хране коју
спремате.
5. Подесите функцију загревања и по
потреби температуру рерне.
6. Да бисте променили температуру у
средини хране, притисните .
Када јело достигне подешену
температуру, оглашава се звучни
сигнал. Уређај се аутоматски
деактивира.
7. Додирните било који симбол да
бисте искључили сигнал.
8. Извуците утикач сензора за храну
из утичнице и извадите јело из
уређаја.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
опекотина јер сензор за
храну постаје врео. Будите
пажљиви када га
искључујете и вадите из
јела.
4. Преосталим састојцима покријте
сензор за храну.
5. Убаците утикач сензора за храну у
утичницу смештену на предњем
оквиру уређаја.
На дисплеју се приказује симбол
сензора за храну.
6. Притисните
или
на мање од
5 секунди да бисте подесили
температуру у средини хране коју
спремате.
22
www.aeg.com
7. Подесите функцију загревања и по
потреби температуру рерне.
8. Да бисте променили температуру у
средини хране, притисните .
Када јело достигне подешену
температуру, оглашава се звучни
сигнал. Уређај се аутоматски
деактивира.
9. Додирните било који симбол да
бисте искључили сигнал.
10. Извуците утикач сензора за храну
из утичнице и извадите јело из
уређаја.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
опекотина јер сензор за
храну постаје врео. Будите
пажљиви када га
искључујете и вадите из
јела.
9.2 Постављање опреме
Решеткаста полица:
Угурајте полицу између вођица на
носачу решетке .
Решеткаста полица и плех за печење /
дубоки плех заједно:
Гурните плех за печење /дубоки плех
између вођица на подршци за решетке
и решеткасту полицу између вођица
на подршци за решетке изнад.
Мала удубљења са горње
стране повећавају
безбедност. Удубљења
такође спречавају
превртање. Уздигнута
ивица око полице спречава
клизање посуђа на полици.
9.3 Телескопске вођице постављање прибора
Са овим телескопским вођицама
можете лакше да постављате и
уклањате решетке.
ОПРЕЗ
Не перите телескопске
вођице у машини за прање
посуђа. Не подмазујте
телескопске вођице.
Плех за печење/ Дубоки плех:
Угурајте плех за печење /дубоки плех
између вођица на носачу решетке.
ОПРЕЗ
Проверите да ли сте до
краја гурнули телескопске
вођице у рерну пре него
што затворите врата
рерне.
Решеткаста полица:
Ставите решетку на телескопске
вођице тако да ногице буду окренуте
надоле.
Подигнута ивица решетке
је посебан уређај против
клизања посуђа.
СРПСКИ
23
Решеткаста полица и дубоки тигањ
заједно:
Поставите решетку и дубоку посуду
заједно на телескопске вођице.
Дубоки тигањ:
Ставите дубоки тигањ на телескопске
вођице.
10. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ
10.1 Омиљено
Можете да сачувате ваша омиљена
подешавања попут трајања,
температуре или функције загревања.
Она су доступна у менију: Омиљено.
Можете сачувати 20 програма.
8. Притисните
.
Следеће слово трепери.
9. Поновите корак 7 ако је неопходно.
Како сачувати програм
10. Притисните и држите
да бисте
сачували промене.
Меморијску позицију можете да
замените. Када се на дисплеју
прикаже прва слободна меморијска
1. Укључите рерну.
2. Подесите функцију загревања или
аутоматски програм.
позиција, притисните
да бисте писали преко
притисните
постојећег програма.
3. Притисните
више пута све док
се на дисплеју не прикаже
функција: САЧУВАЈ.
Можете да промените назив програма
у менију: Измена назива програма.
да бисте
4. Притисните
потврдили.
Дисплеј приказује прву слободну
меморијску позицију.
1. Укључите рерну.
2. Изаберите мени: Омиљено.
5. Притисните
да бисте
потврдили.
6. Унесите назив програма.
Прво слово трепери.
7. Притисните
или
променили слово.
да бисте
или
и
Активирање програма
3. Притисните
да бисте
потврдили.
4. Изаберите назив свог омиљеног
програма.
5. Притисните
потврдили.
да бисте
24
www.aeg.com
Можете да притиснете
да бисте
отишли директно у мени: Омиљено.
Можете да га користите и кад је рерна
искључена.
10.2 Коришћење функције
Блокада за безбедност
деце
Када је укључена функција Блокада за
безбедност деце, рерна не може
случајно да се активира.
Ако ради функција
Пиролиза, врата се
аутоматски закључавају.
Када притиснете било који
симбол, на дисплеју се
појављује порука.
1. Притисните
дисплеј.
да бисте укључили
2. Истовремено додирните
и
све док дисплеј не прикаже
поруку .
Да бисте искључили функцију Блокада
за безбедност деце, поновите корак 2.
10.3 Контролна брава
Ова функција спречава случајну
промену функције загревања. Можете
да је укључите само док рерна ради.
1. Укључите рерну.
2. Подесите функцију загревања или
подешавање.
3. Притисните
више пута све док
се на дисплеју не прикаже
функција: Контролна брава.
4. Притисните
потврдили.
да бисте
Уколико је у току функција
Пиролиза, врата се
закључавају и на дисплеју
се приказује симбол
кључа.
Када искључите рерну, ова
функција се такође
искључује.
10.4 Подеси + крени
Функција вам омогућава да подесите
функцију загревања (или програм) и
касније је користите једним притиском
на симбол.
1. Укључите рерну.
2. Подесите функцију загревања.
више пута све док
3. Притисните
се на дисплеју не прикаже
функција: Трајање.
4. Подесите време.
више пута све док
5. Притисните
се на дисплеју не прикаже
функција: Подеси + крени.
6. Притисните
да бисте
потврдили.
Притисните било који симбол (изузев
) да бисте покренули функцију:
Подеси + крени. Подешена функција
загревања се активира.
Кад се функција загревања заврши,
огласиће се звучни сигнали.
•
•
Контролна брава је
укључено када функција
загревања ради.
Мени: Основна
подешавања вам
омогућава да функцију:
Подеси + крени
укључите и искључите.
10.5 Aутоматско
искључивање
Из безбедносних разлога рерна се
после неког времена аутоматски
искључује уколико ради функција
загревања а ви не промените
подешавања.
Да бисте искључили функцију,
притисните
. На дисплеју се
приказује порука. Притисните
поново и затим
да потврдите.
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
СРПСКИ
(°C)
– Кад је рерна укључена.
– Ако у режиму ноћне
осветљености додирнете било
који симбол (осим поља
УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ), дисплеј
прелази у режим дневне
осветљености у наредних 10
секунди.
– Ако је рерна искључена и ви
подесите функцију: Тајмер.
Након окончања функције,
дисплеј се поново враћа у
режим ноћне осветљености.
(h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимално
3
25
Аутоматско искључивање не ради са
следећим функцијама: Светло,
Температурни сензор,Трајање, Крај.
10.6 Осветљеност дисплеја
10.7 Вентилатор за хлађење
Постоје два режима осветљености
дисплеја:
Док рерна ради, вентилатор за
хлађење се аутоматски укључује у
циљу хлађења спољних површина
рерне. Ако искључите рерну,
вентилатор за хлађење може
наставити да ради све док се рерна не
охлади.
•
•
Ноћна осветљеност - када је рерна
искључена, осветљеност дисплеја
је мања између 22:00 и 06:00
часова.
Дневна осветљеност:
11. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Температура и време
печења наведени у
табелама су само
оријентационе вредности.
Они зависе од рецепата,
квалитета и количине
употребљених састојака.
11.1 Препоруке у вези са
печењем
Ваша рерна можда пече на другачији
начин у односу на рерну коју сте
раније поседовали. Табеле испод
приказују препоручена подешавања за
температуру, време кувања и положај
решетке за одређене врсте хране.
Ако не можете да пронађете
подешавања за одређени рецепт,
потражите за сличан.
11.2 Унутрашња страна
врата
Са унутрашње старне врата налази
се следеће:
•
•
бројеви положаја решетке;
подаци о функцијама загревања
рерне, препоручени положаји
решетке и температуре за јела.
11.3 Савети у вези са
специјалним функцијама
загревања рерне
Одржавање топлоте
Функција вам омогућава да храну
одржите топлом. Температура је
аутоматски подешена на 80 °C.
Загревање посуђа
Ова функција вам омогућава да
загрејете тањире и посуђе пре
сервирања. Температура је
аутоматски подешена на 70 °C.
26
www.aeg.com
Равномерно наслажите тањире и
посуде на решеткастој полици.
Користите први положај решетке.
Након пола сата загревања замените
им места.
Дизање теста
Ова функција омогућава дизање
киселог теста. Ставите тесто у велику
посуду и покријте га мокром крпом или
пластичном фолијом. Подесите
функцију: Дизање теста и време
печења.
Одмрзавање
Скините амбалажу и храну ставите на
тањир. Не покривајте храну јер тиме
може да се продужи време
одмрзавања. Користите први положај
решетке.
11.4 Печење
Приликом прве употребе користите
нижу температуру.
Време печења можете продужити за
10–15 минута уколико печете колаче
на више од једног положаја решетке.
Колачи и пецива на различитим
висинама неће увек подједнако
потамнети. Нема потребе да мењате
подешавање температуре ако све не
потамни једнако. Разлика ће се
изједначити током печења.
Плехови у рерни могу да се искриве
током печења. Када се плехови
охладе, исправиће се.
11.5 Савети за печење
Резултати печења
Могући узрок
Решење
Дно колача није до‐
вољно печено.
Позиција полице није од‐
говарајућа.
Ставите колач на нижу решетку.
Колач неће да нарасте Температура рерне је пре‐
и постаје гњецав или
висока.
намрешкан.
Време печења је сувише
кратко.
Следећи пут подесите мало
нижу температуру рерне.
Колач је исувише сув.
Температура рерне је су‐
више ниска.
Следећи пут подесите на вишу
температуру рерне.
Време печења је сувише
дуго.
Следећи пут подесите краће
време печења.
Колач се неравномер‐
но пече.
Следећи пут подесите дуже
време печења и нижу темпера‐
туру рерне.
Температура рерне је пре‐ Подесите нижу температуру у
висока а време печења је рерни и дуже време печења.
сувише кратко.
Тесто за колач није распо‐ Следећи пут распоредите тесто
ређено равномерно.
за колач равномерно по плеху
за печење.
Колач није готов за
Температура рерне је су‐
време печења предви‐ више ниска.
ђено рецептом.
Следећи пут подесите мало ви‐
шу температуру рерне.
СРПСКИ
11.6 Печење на једном нивоу
ПЕЧЕЊЕ У ПЛЕХОВИМА
(°C)
(min)
Куглоф / Бриош
Печење уз рав‐
ни вентил.
150 - 160
50 - 70
1
Мадера колач /
Воћне торте
Печење уз рав‐
ни вентил.
140 - 160
70 - 90
1
Корица за воћни
колач – хрскави
колач, претходно
загрејте празну
рерну
Печење уз рав‐
ни вентил.
170 - 180
10 - 25
2
Корица за воћни
колач - смеса за
бисквит торту
Печење уз рав‐
ни вентил.
150 - 170
20 - 25
2
Колач од сира
Загрев. одозго/
одоздо
170 - 190
60 - 90
1
КОЛАЧИ / ПЕЦИВА / ХЛЕБОВИ НА ПЛЕХОВИМА ЗА ПЕЧЕЊЕ
Претходно загрејте празну рерну, осим ако није другачије назначено.
(°C)
(min)
Плетеница / Укра‐ Загрев. одозго/
шени хлеб, прет‐ одоздо
ходно загревање
није потребно
170 - 190
30 - 40
3
Штолен (немачки
божићни колач)
Загрев. одозго/
одоздо
160 - 180
50 - 70
2
Ражани хлеб:
Загрев. одозго/
одоздо
прво: 230
20
1
затим: 160 - 180
30 - 60
Принцес-крофне / Загрев. одозго/
Еклери
одоздо
190 - 210
20 - 35
3
27
28
www.aeg.com
КОЛАЧИ / ПЕЦИВА / ХЛЕБОВИ НА ПЛЕХОВИМА ЗА ПЕЧЕЊЕ
Претходно загрејте празну рерну, осим ако није другачије назначено.
(°C)
(min)
Загрев. одозго/
одоздо
180 - 200
10 - 20
3
Торта посута мр‐ Печење уз рав‐
вицама, претход‐ ни вентил.
но загревање није
потребно
150 - 160
20 - 40
3
Колач са бадеми‐
ма и маслацем /
Торте са шећер‐
ном глазуром
190 - 210
20 - 30
3
Воћни фланови,
Загрев. одозго/
претходно загре‐ одоздо
вање није потреб‐
но
180
35 - 55
3
Колачи од кисе‐
лог теста са фи‐
ним преливом
(нпр. кварк сир,
шлаг, крем)
160 - 180
40 - 60
3
Швајцарски ро‐
лат,
Загрев. одозго/
одоздо
Загрев. одозго/
одоздо
КЕКСИ
Користите трећи ниво решетке.
(°C)
(min)
Хрскави колач / Смеса
за бисквит торту
Печење уз равни
вентил.
150 - 160
10 - 20
Пуслице
Печење уз равни
вентил.
80 - 100
120 - 150
Макарони
Печење уз равни
вентил.
100 - 120
30 - 50
СРПСКИ
КЕКСИ
Користите трећи ниво решетке.
(°C)
(min)
Кекси од киселог теста Печење уз равни
вентил.
150 - 160
20 - 40
Пецива од лиснатог
теста, претходно за‐
грејте празну рерну
Печење уз равни
вентил.
170 - 180
20 - 30
Земичке, претходно
загрејте празну рерну
Загрев. одозго/одоз‐
до
190 - 210
10 - 25
11.7 Печење и гратинирана јела
Користите први положај решетке.
(°C)
(min)
Запечена тестенина
Загрев. одозго/одоздо
180 - 200
45 - 60
Лазање
Загрев. одозго/одоздо
180 - 200
25 - 40
Гратинирано поврће,
претходно загрејте
празну рерну
Турбо гриловање
160 - 170
15 - 30
Багети са топљеним
сиром
Печење уз равни вен‐
тил.
160 - 170
15 - 30
Пиринчано млеко
Загрев. одозго/одоздо
180 - 200
40 - 60
Рибљи хлепчићи
Загрев. одозго/одоздо
180 - 200
30 - 60
Пуњено поврће
Печење уз равни вен‐
тил.
160 - 170
30 - 60
11.8 Печење на више нивоа
Користите функцију: Печење уз равни
вентил..
За 2 плеха користите први и трећи
положај решетке.
29
30
www.aeg.com
КЕКСИ
КОЛАЧИ / ПЕЦИВА / ХЛЕБО‐
ВИ НА ПЛЕХОВИМА ЗА ПЕЧЕЊЕ
(°C)
(min)
Принцес-крофне /
Еклери, претходно за‐
грејте празну рерну
160 180
25 - 45
Сува Штраус торта
150 160
30 - 45
Земичке
(°C)
(min)
180
20 - 30
11.9 Савети у вези са
печењем
Користите посуђе за рерну које је
отпорно на топлоту.
Месо без масти пеците поклопљено.
Велике комаде меса пеците директно
на плеху или на решеткастој полици
изнад плеха.
КЕКСИ
Успите мало течности у плех како
бисте спречили да масноћа која капље
са меса загори у плеху за печење.
(°C)
(min)
Хрскави кекс
150 160
20 - 40
Окренути печење након 1/2 - 2/3
времена кувања.
Пуслице
80 100
130 170
Пеците месо и рибу у великим
комадима (1 kg или више).
Макарони
100 120
40 - 80
Прелијте комаде меса сопственим
соком неколико пута током печења.
Кекси од киселог теста 160 170
30 - 60
11.10 Печење
Пецива од лиснатог
теста, претходно за‐
грејте празну рерну
30 - 50
170 180
Користите први положај решетке.
ГОВЕДИНА
(°C)
Говеђи рибић
1 - 1,5 kg
Загрев. одозго/ 230
одоздо
(min)
120 - 150
СРПСКИ
ГОВЕДИНА
(°C)
(min)
Печена јунетина
1 cm дебело
или филети, слабо
печено, претходно
загрејте празну
рерну
Турбо грилова‐ 190 - 200
ње
5-6
Печена јунетина
или филети, сред‐
ње печено, прет‐
ходно загрејте
празну рерну
1 cm дебело
Турбо грилова‐ 180 - 190
ње
6-8
Печена јунетина
1 cm дебело
или филети, добро
печено, претходно
загрејте празну
рерну
Турбо грилова‐ 170 - 180
ње
8 - 10
СВИЊЕТИНА
Користите функцију: Турбо гриловање.
(kg)
(°C)
(min)
Плећка / Врат / Шунка
у комаду
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Одресци / Ребра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Ћуфте
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свињске коленице,
претходно куване
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
31
32
www.aeg.com
ТЕЛЕТИНА
Користите функцију: Турбо гриловање.
(kg)
(°C)
(min)
Телеће печење
1
160 - 180
90 - 120
Телећи котлет
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ЈАГЊЕТИНА
Користите функцију: Турбо гриловање.
(kg)
(°C)
(min)
Јагњећи бут /
Печена јагњетина
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Јагњећа леђа
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
МЕСО ДИВЉАЧИ
(kg)
(°C)
(min)
Леђа / Зечји
1
бут, претходно
загрејте празну
рерну
Загрев. одозго/
одоздо
230
30 - 40
Срнећи котлет
1.5 - 2
Загрев. одозго/
одоздо
210 - 220
35 - 40
Срнећа полутка 1.5 - 2
Загрев. одозго/
одоздо
180 - 200
60 - 90
СРПСКИ
ЖИВИНА
Користите функцију: Турбо гриловање.
(kg)
(°C)
(min)
Живинско месо, по‐
рције
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Пиле, половина
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Пиле, млада коко‐
шка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Патка
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гуска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Ћурка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Ћурка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА
(kg)
Цела риба
1 - 1.5
Загрев. одозго/
одоздо
11.11 Печење хлеба
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Користите други положај решетке.
Не препоручује се претходно
загревање.
ХЛЕБ
(°C)
(min)
Бели хлеб
180 - 200
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
33
34
www.aeg.com
ХЛЕБ
(°C)
(min)
Бриош
180 - 200
40 - 60
Ћабата
200 - 220
35 - 45
Ражани хлеб
190 - 210
50 - 70
Хлеб од прекрупе
180 - 200
50 - 70
Хлеб од целих зрна
170 - 190
60 - 90
Земичке
190 - 210
20 - 35
11.12 Хрскаво печење са Функција за пицу
ПИЦА
Користите први положај решетке.
(°C)
(min)
Тартови
180 - 200
40 - 55
Флан од спанаћа
160 - 180
45 - 60
Киш лорен / Швајцарски флан 170 - 190
45 - 55
Пита с јабукама, покривена
50 - 60
150 - 170
СРПСКИ
ПИЦА
Пре печења загрејте празну рерну.
Користите други положај решетке.
(°C)
(min)
Пица, танка корица
200 - 230
15 - 20
Пица, дебела корица
180 - 200
20 - 30
Хлеб без квасца
230 - 250
10 - 20
Флан од пецива од лисна‐
тог теста
160 - 180
45 - 55
Фламкухен
230 - 250
12 - 20
Кнедле
180 - 200
15 - 25
Пита с поврћем
160 - 180
50 - 60
11.13 Гриловање
Пре печења загрејте празну рерну.
Ставите тигањ на први ниво решетке
да се у њему сакупља масноћа.
ГРИЛ
(°C)
(min)
1. страна
(min)
2. страна
Говеђе печење
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеђи филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свињски каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телеће печење
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Јагњећа леђа
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цела риба, 0,5 - 1 kg 210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
35
36
www.aeg.com
11.14 Споро печење
Ова функција вам омогућава да
припремите немасне, меке комаде
меса и рибу. Не може да се примени
за: живинско месо, масни свињски
врат, говеђи рибић. Температурни
сензор температура не треба да
прелази 65 °C.
1. Запеците месо на 1 - 2 минута на
свакој страни у тигању на јакој
температури.
2. Ставите месо у плех за печење
или директно на решеткасту
полицу. Испод решеткасте полице
ставите плех у коме ће се
сакупљати масноћа.
Увек припремајте храну без
поклопца кад користите ову
функцију.
3. Употреба Температурни сензор.
4. Изаберите функцију: Споро
печење. Температуру можете да
подесите између 80 °C и 150 °C
током првих 10 минута.
Подразумевана је 90 °C. Подесите
температуру за Температурни
сензор.
5. Након 10 минута, рерна
аутоматски спушта температуру на
80 °C.
Подесите температуру на 120 °C.
(kg)
(min)
Одресци
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говеђи филе
1 - 1.5
90 - 150
3
Говеђе печење
1 - 1.5
120 - 150
1
Телеће печење
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Смрзнута храна
ОДМРЗАВАЊЕ
(°C)
(min)
Пица, замрзнута
200 - 220
15 - 25
2
Пица, америчка, замрзнута
190 - 210
20 - 25
2
Пица, хладна
210 - 230
13 - 25
2
Мини пице, замрзнуте
180 - 200
15 - 30
2
Помфрит, танак
200 - 220
20 - 30
3
Помфрит, дебео
200 - 220
25 - 35
3
СРПСКИ
37
ОДМРЗАВАЊЕ
(°C)
(min)
Исечен кромпир / Исечен кромпир/
крокети
220 - 230
20 - 35
3
Рендани кропмпир
210 - 230
20 - 30
3
Лазање / Канелони, свежи
170 - 190
35 - 45
2
Лазање / Канелони, замрзнути
160 - 180
40 - 60
2
Печени сир
170 - 190
20 - 30
3
Пилећа крилца
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Одмрзавање
Скините амбалажу и храну ставите на
тањир.
Не покривајте храну јер тиме може да
се продужи време одмрзавања.
Користите први положај решетке.
(kg)
(min)
Време од‐
мрзавања
(min)
Додатно
време од‐
мрзавања
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Ставите пиле на преврнутом та‐
њиру у велику посуду. Окрените
када истекне половина времена.
месо
1
100 - 140
20 - 30
Окрените када истекне половина
времена.
месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Окрените када истекне половина
времена.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Јагоде
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Павлака
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Улупајте павлаку док је још увек
делимично замрзнута.
Колач
1.4
60
60
-
38
www.aeg.com
11.17 Конзервисање
Користите искључиво тегле за
конзервирање истих димензија, које се
могу наћи на тржишту.
КОШТУЊАВО ВОЋЕ
Немојте користити тегле са
поклопцима са навојем за херметичко
затварање или металне поклопце.
(min)
Време ку‐
вања до
крчкања
Користите први положај решетке.
Немојте стављати на плех за печење
више од шест тегли од једног литра.
Једнако напуните тегле и затворите их
штипаљком.
Тегле не треба да се међусобно
додирују.
Сипајте око 1/2 литре воде у плитак
плех за печење како би у рерни било
довољно влаге.
Брескве / Ду‐ 35 - 45
ње / Шљиве
МЕКО ВОЋЕ
(min)
Време кувања
до крчкања
Јагоде / Боровни‐
35 - 45
це / Малине / Зрели
огрозд
10 - 15
ПОВРЋЕ
Када течност у теглама почне да крчка
(након отприлике 35 - 60 минута у
литарским теглама), зауставите рад
рерне или смањите температуру на
100 °C (погледајте табелу).
Подесите температуру на 160 °C - 170
°C.
(min)
Наставите
с кувањем
на 100 °C
(min)
Време ку‐
вања до
крчкања
(min)
Наставите
с кувањем
на 100 °C
Шаргарепа
50 - 60
5 - 10
Краставци
50 - 60
-
Туршија
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашак /
Шпаргла
50 - 60
15 - 20
11.18 Сушење - Печење уз
равни вентил.
Прекријте послужавнике са
замашћеним папиром или папиром за
печење.
За боље резултате, искључите рерну
на пола печења, отворите врата и
оставите да се охлади на једну ноћ да
би се сушење завршило.
За 1 плех користите трећи положај
решетке.
За 2 плеха користите први и трећи
положај решетке.
СРПСКИ
ПОВРЋЕ
39
ВОЋЕ
(°C)
(h)
(h)
Пасуљ
60 - 70
6-8
Шљиве
8 - 10
Паприке
60 - 70
5-6
Кајсије
8 - 10
Поврће за супу
60 - 70
5-6
Кришке јабуке
6-8
Печурке
50 - 60
6-8
Крушке
6-9
Зачинско биље
40 - 50
2-3
Подесите температуру на 60 °C - 70
°C.
11.19 Температурни сензор
ГОВЕДИНА
Температура у средини печене хране (°C)
Слабо печено Средња
Добро печено
Говеђе печење
45
60
70
Печеница
45
60
70
ГОВЕДИНА
Ћуфте
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Средња
Више
80
83
86
СВИЊЕТИНА
Температура у средини печене хране
(°C)
Мање
Средња
Више
Шунка / Печена
80
84
88
Леђа, одрезак / Свињски каре,
димљени / Свињски каре, поши‐
рани
75
78
82
40
www.aeg.com
ТЕЛЕТИНА
Температура у средини печене хране
(°C)
Мање
Средња
Више
Телеће печење
75
80
85
Телећи котлет
85
88
90
ОВЧЕТИНА / ЈАГЊЕТИНА
Температура у средини печене хране
(°C)
Мање
Средња
Више
Овчији бут
80
85
88
Овчија плећка
75
80
85
Печена јагњетина / Јагњећи бут
65
70
75
МЕСО ДИВЉАЧИ
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Средња
Више
Зечја леђа / Срнећи котлет
65
70
75
Зечји бут / Зец, цео / Срнећи бут
70
75
80
ЖИВИНА
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Средња
Више
Пиле
80
83
86
Патка, цела / пола / Ћурка, це‐
ла / груди
75
80
85
Патка, груди
60
65
70
РИБА (ЛОСОС,
ПАСТРМКА, СМУЂ)
Риба, цела / велика / кувана на
пари / Риба, цела / велика /
печена
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Средња
Више
60
64
68
СРПСКИ
КАСЕРОЛЕ - ПРЕТХОД‐
НО КУВАНО ПОВРЋЕ
Запечене тиквице / Запечене ка‐
сероле / Запечени иверак
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Средња
Више
85
88
91
КАСЕРОЛЕ - ПИКАНТНЕ
Канелони / Лазање / Запечена
тестенина
41
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Средња
Више
85
88
91
КАСЕРОЛЕ - СЛАТКЕ
Температура у средини печене хране (°C)
Мање
Касероле од белог хлеба са / без
воћа / Касероле од пиринчане ка‐
80
ше са / без воћа / Касероле од
слатких кнедли
11.20 Влажно печење уз
вентил. - препоручени
прибор
Средња
Више
85
90
топлоту него светле боје и
рефлектујуће посуде.
Користите тамне и нерефлектујуће
лименке и посуде. Оне бољу апсорбују
Плех за пицу
Tаман, нерефлекту‐
јући
Пречник 28 cm
Посуда за печење
Мала посуда
за печење
Плех за флан
Керамички
Tаман, нерефлекту‐
Tаман, нерефлектујући
Пречник 8 cm,
јући
Пречник 26 cm
висина 5 cm
Пречник 28 cm
11.21 Влажно печење уз
вентил.
За постизање најбољих резултата,
придржавајте се савета наведених у
табели у наставку.
42
www.aeg.com
Користите трећи ниво решетке.
(°C)
(min)
Гратинирана тестенина
200 - 220
45 - 55
Гратинирани кромпир
180 - 200
70 - 85
Mусаka
170 - 190
70 - 95
Лазање
180 - 200
75 - 90
Канелони
180 - 200
70 - 85
Пудинг од хлеба
190 - 200
55 - 70
Пудинг од пиринча
170 - 190
45 - 60
Колач с јабукама, направљен од смесе за 160 - 170
бисквит торту (округли калуп за торту)
70 - 80
Бели хлеб
55 - 70
190 - 200
11.22 Информације за
институте за тестирање
Тестови у складу са: EN 60350, IEC
60350.
ПЕЧЕЊЕ НА ЈЕДНОМ НИВОУ. Печење у плеховима
(°C)
(min)
Бисквити без масноће
Печење уз равни
вентил.
140 - 150
35 - 50
2
Бисквити без масноће
Загрев. одозго/
одоздо
160
35 - 50
2
Пита с јабукама, 2
плеха Ø20 cm
Печење уз равни
вентил.
160
60 - 90
2
Пита с јабукама, 2
плеха Ø20 cm
Загрев. одозго/
одоздо
180
70 - 90
1
СРПСКИ
43
ПЕЧЕЊЕ НА ЈЕДНОМ НИВОУ. Кекс
Користите трећи ниво решетке.
(°C)
(min)
Шкотски кекс с масла‐
цем / Пециво у облику
трачица
Печење уз равни вен‐
тил.
140
25 - 40
Шкотски кекс с масла‐
цем / Пециво у облику
трачица, претходно за‐
грејте празну рерну
Загрев. одозго/одоздо
160
20 - 30
Ситни колачи, 20 по пле‐
ху, претходно загрејте
празну рерну
Печење уз равни вен‐
тил.
150
20 - 35
Ситни колачи, 20 по пле‐
ху, претходно загрејте
празну рерну
Загрев. одозго/одоздо
170
20 - 30
ПЕЧЕЊЕ НА ВИШЕ НИВОА. Кекс
(°C)
(min)
Печење уз равни
вентил.
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Ситни колачи, 20 по Печење уз равни
плеху, претходно за‐ вентил.
грејте празну рерну
150
23 - 40
1/4
-
Шкотски кекс с ма‐
слацем / Пециво у
облику трачица
2 поло‐ 3 поло‐
жаја
жаја
44
www.aeg.com
ГРИЛ
Претходно загрејте празну рерну у трајању од 5 минута.
Када печете на грилу, температура мора да буде подешена на максимум.
(min)
Тост
Гриловање
1-3
5
Одрезак од говеђег меса,
окрените када истекне по‐
ловина времена
Гриловање
24 - 30
4
12. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
12.1 Напомене у вези са чишћењем
Обришите предњу страну рерне меком крпом, топлом водом и бла‐
гим средством за чишћење.
Средства за
чишћење
За чишћење металних површина користите наменско средство за
чишћење.
Уклоните тврдокорне мрље специјалним средством за чишћење рер‐
не.
Унутрашњост рерне треба чистити након сваке употребе. Нагомила‐
на масноћа или други остаци хране могу проузроковати пожар. Ризик
је већи када се користи посуда за печење на грилу.
Свакодневна
употреба
Након сваке употребе, осушите унутрашњост меком крпом.
Након сваке употребе, очистите сав пибор и оставите га да се осуши.
Користите меку крпу са топлом водом и средством за чишћење. Не‐
мојте прати прибор у машини за прање судова.
Прибор
Немојте да чистите тефлонске делове агресивним средствима,
оштрим предметима нити у машини за судове.
СРПСКИ
12.2 Како да извадите:
подршке за решетке
Да бисте очистили рерну, уколните
подршке за решетке .
ОПРЕЗ
Будите пажљиви приликом
уклањања подршки
решетака.
1. Извуците предњи део подршке
решетке из бочног зида.
2. Извуците задњи део подршке
решетке из бочног зида и уклоните
га.
1
2
Инсталирајте извађени прибор
обрнутим редоследом.
Клинови на телескопским
вођицама морају бити
окренути ка предњој
страни.
12.3 Пиролиза
ОПРЕЗ
Ако постоји други уређај
инсталиран у истом
плакару, не користите га у
исто време када и
функцију: Пиролиза. То
може да изазове
оштећење уређаја.
Чишћење не може отпочети:
•
ако сензор температуре језгра није
уклоњен.
•
45
ако врата рерне нису затворена.
1. Уклоните сав прибор и подршке за
решетке које могу да се ваде.
2. Очистите унутрашњост рерне
топлом водом и благим
детерџентом.Очистите унутрашње
стакло врата топлом водом и
меком крпом.
3. Укључите рерну.
4. Уђите у Мени и изаберите
функцију: Пиролиза. Притисните
.
5. Подесите трајање чишћења:
Опција
Опис
Брзо
За благо
чишћење: 1
h.
Нормално
За
стандардно
чишћење: 1 h
30 min.
Интенз.
За темељно
чишћење: 3
h.
6. Притисните
.
Када чишћење започне, врата рерне
су закључана и светло не ради.
Да бисте зауставили чишћење пре
завршетка, искључите рерну.
УПОЗОРЕЊЕ!
Након завршетка функције,
рерна је веома врућа.
Постоји ризик од
опекотина.
Врата остају закључана, а неке
функције рерне нису доступне након
што се чишћење заврши док се
температура у рерни не спусти.
12.4 Скидање и
инсталирање врата
Врата и унутрашњу стаклену плочу
можете скинути да бисте их очистили
Број стаклених плоча се разликује код
различитих модела.
46
www.aeg.com
УПОЗОРЕЊЕ!
Врата су тешка.
1. Отворите врата до краја.
2. До краја притисните стезне полуге
(A) на обема шаркама врата.
A
A
3. Затворите врата рерне до првог
положаја за отварање (приближно
под углом од 70°).
4. Придржите врата једном руком са
обе стране и повуците их нагоре у
односу на рерну како бисте их
одвојили.
5. Врата поставите на меку крпу на
стабилној површини са спољном
страном окренутом надоле.
6. Притисните штитнике врата (B) са
обе стране горње ивице ка унутра
да бисте отпустили стезну
заптивку.
По завршетку чишћења, извршите
наведене кораке обрнутим
редоследом. Прво поставите мању
плочу, а затим већу и врата.
УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да су стакла
убачена у правилан
положај, јер у супротном
може доћи до прегревања
површине врата.
Водите рачуна да стаклене плоче (C,
B и A) вратите одговарајућим
редоследом. Прво вратите плочу C,
која на левој страни има одштампан
квадрат, а на десној страни троугао.
Ове симболе ћете пронаћи утиснуте и
на оквиру врата. Симбол троугла на
стаклу мора да одговара троуглу на
оквиру врата, а симбол квадрата мора
одговарати квадрату. Након овога,
убаците преостале две стаклене
плоче.
ABC
2
B
1
7. Повуците оквир врата напред да
бисте га уклонили.
8. Ухватите стаклене плоче за горњу
ивицу и једну по једну их извуците
нагоре из вођице.
12.5 Како да замените:
Лампица
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
Лампица може бити врућа.
9. Очистите стаклену плочу водом и
сапуницом. Пажљиво осушите
стаклену плочу.
1. Искључите рерну. Сачекајте да се
рерна охлади.
2. Искључите утикач кабла за
напајање рерне из мрежне
утичнице.
СРПСКИ
47
3. Дно унутрашњости рерне
прекријте крпом.
Горња сијалица
1. Окрените стаклени поклопац
сијалице како бисте га скинули.
2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу одговарајућом
сијалицом која је отпорна на
топлоту до 300 °C.
4. Поставите стаклени поклопац.
Бочна лампица
1. Уклоните носач полице с леве
стране како бисте могли да дођете
до сијалице.
2. Користите узак, раван предмет (на
пример, кашичицу) да бисте
уклонили стаклени поклопац.
3. Очистите стаклени поклопац.
4. Замените сијалицу одговарајућом
сијалицом која је отпорна на
топлоту до 300 °C.
5. Поставите стаклени поклопац.
6. Поставите подршку решетке с леве
стране.
13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да активирате
Рерна није прикључена у
Проверите да ли је рерна
рерну нити да је користите. електрично напајање или
правилно укључена у стру‐
није правилно прикључена. ју (погледајте дијаграм за
повезивање, ако је досту‐
пан).
Рерна се не загрева.
Рерна је искључена.
Укључите рерну.
Рерна се не загрева.
Сат није подешен.
Подесите сат.
Рерна се не загрева.
Нису обављена неопходна
подешавања.
Проверите да ли су сва
подешавања исправна.
Рерна се не загрева.
Функција аутоматског ис‐
кључивања је укључена.
Погледајте одељак „Ауто‐
матско искључивање“.
48
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Рерна се не загрева.
Функција Блокаде за без‐
бедност деце је активира‐
на.
Погледајте одељак „Упо‐
треба функције Блокада за
безбедност деце“.
Рерна се не загрева.
Врата нису правилно за‐
творена.
Лепо затворите врата.
Рерна се не загрева.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Сијалица не ради.
Лампица је неисправна.
Замените сијалицу.
Сензор температуре у сре‐ Утикач сензора температу‐ Гурните утикач темпера‐
дини печеног меса не ра‐
ре у средини печеног меса турног сензора што је мо‐
ди.
није правилно постављен у гуће више у утичницу.
утичницу.
На дисплеју се приказује
F111.
Утикач сензора температу‐ Гурните утикач темпера‐
ре у средини печеног меса турног сензора што је мо‐
није правилно постављен у гуће више у утичницу.
утичницу.
На дисплеју се приказује
кôд грешке који није наве‐
ден у табели.
Дошло је до електричног
квара.
•
•
Искључите рерну преко
кућног осигурача или
сигурносног прекидача
у кутији са осигурачима
и онда је поново ук‐
ључите.
Уколико се на дисплеју
поново прикаже кôд гре‐
шке, контактирајте ко‐
рисничку службу.
Пара и кондензација се та‐ Јело је остало у рерни пре‐ Не остављајте јело у рерни
ложе на храни и у уну‐
више дуго.
дуже од 15-20 минута на‐
трашњости рерне.
кон што се процес печења
заврши.
Уређај није активиран и не
загрева се. Вентилатор не
ради. Дисплеј приказује
"Demo".
Активиран је демо режим.
13.2 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру.
Погледајте одељак „Основ‐
на подешавања“ у поглав‐
љу „Свакодневна употре‐
ба“.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким
карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази
се на предњој страни оквира
унутрашњости рерне. Немојет
СРПСКИ
49
уклањати плочицу са техничким
карактеристикама из унутрашњости
рерне.
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
14.1 Информације о производу и Лист са информацијама о
производу*
Назив добављача
AEG
Идентификација модела
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Индекс енергетске ефикасности
81.2
Класа енергетске ефикасности
A+
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уо‐ 1.09 kWh/циклусу
бичајен режим
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, ре‐ 0.69 kWh/циклусу
жим са форсирањем вентилатора
Број шупљина у рерни
1
Извор топлоте
Електрична струја
Запремина
71 l
Тип рерне
Уградна рерна
Маса
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
* За Европску унију у складу са прописима ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Републику Белорусију у складу са STB 2478-2017, додатак G; STB 2477-2017,
Анекси A и B.
За Украјину у складу са 568/32020.
Класа енергетске ефикасности није применљива за Русију.
50
www.aeg.com
EN 60350-1 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 1: Шпорети, рерне,
рерне на пару и грилови – поступци за мерење учинка.
14.2 Уштеда енергије
приказује преосталу топлоту. Можете
да користите ту топлоту како бисте
одржали храну топлом.
Ова рерна има одређене
функције које вам помажу
да уштедите електирчну
енергију док свакодневно
припремате храну.
Проверите да ли су врата рерне добро
затворена када рерна ради. Не
отварајте врата сувише често током
кувања. Одржавајте заптивку врата
чистом и постарајте се да буде добро
причвршћена на свом месту.
Користите метално посуђе за кување
да бисте повећали уштеду енергије.
Кад је то могуће, немојте да загревате
рерну пре печења.
Правите што краће размаке између
печења када истовремено припремате
неколико јела.
Печење са вентилатором
Када је могуће, користите функције
печења са вентилатором да бисте
уштедели енергију.
Када је време печења дуже од 30
минута, смањите температуру рерне
на минимум, 3-10 минута пре истека
времена печења Месо ће наставити
да се пече користећи преосталу
топлоту у рерни.
Користите преосталу топлоту за
загревање друге хране.
Одржавајте топлоту хране
Изаберите најниже могуће
подешавање температуре да бисте
помоћу преостале топлоте одржали
топлоту оброка. На дисплеју се
приказује индикатор преостале
топлоте или температура.
Печење са искљученом лампицом
Искључите лампицу током печења.
Укључите је по потреби.
Влажно печење уз вентил.
Функција предвиђена за уштеду
енергије током печења.
Када користите ову функцију, лампица
се аутоматски искључује након 30
секунди. Можете поново да упалите
лампицу, али тако ће се смањити
очекивана уштеда енергије.
Преостала топлота
Ако је активиран програм код кога су
изабрани Трајање или Крај, а време
кувања је дуже од 30 минута, грејни
елементи се аутоматски искључују
раније код неких функција рерне.
Вентилатор и лампица настављају да
раде. Кад искључите рерну, дисплеј
15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
51
867353873-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising